Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 21. november 2012 Göteborg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 21. november 2012 Göteborg"

Transkript

1 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 21. november 2012 Göteborg Nyckeltal för Norge november 2012 Förväntad BNP-utveckling 3,5 % Inflationstakt 0,9 % Arbetslöshet 3,1 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande Antal bostäder detta år Antal bostäder nästa år NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer

2 Økonomisk utvikling Lyse utsikter i norsk økonomi Etter noen år preget av usikkerhet og lavere vekst er norsk økonomi nå inne i en oppgangsperiode. Konjunkturoppgangen som satte inn våren 2011, er ventet å fortsette i minst fire år til. Høy vekst i etterspørselen fra oljevirksomheten og lave renter er viktige drivkrefter i utviklingen. Aktivitetsveksten ligger imidlertid an til å bli mer moderat enn ved tidligere oppganger. Svake vekstutsikter internasjonalt virker dempende på utviklingen også i Norge. Næringslivets investeringer i fastlandsøkonomien ventes derfor å gi vesentlig mindre bidrag til denne oppgangen enn det som har vært vanlig. Etter hvert vil veksten i innenlandsk etterspørsel reduseres, men dette vil i noen grad motvirkes av at den internasjonale veksten tar seg litt opp. I følge prognoser fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), ligger det an til at BNPveksten i Fastlands-Norge 2012 blir på godt over 3,6 %. Prognosene for BNPveksten i Fastlands-Norge for er noe lavere, men for alle årene forventes det en årlig vekst på over 3%. For Norge som helhet inklusive hele oljevirksomheten forventes en vekst i 2012 på 3,5% og på noe mellom 2 og 3 % i de nærmeste årene. En lavere totalvekst enn for Fastlands-Norge isolert sett, skyldes at utvinningstakten på olje og gass forventes å bli lavere enn tidligere. Den sterke veksten i BNP må også sees i sammenheng med den store arbeidsinnvandringen med stor befolkningsvekst som Norge har hatt i de senere år. BNP-veksten pr. innbygger er betydelig lavere enn BNP-veksten totalt. Inflasjon Prisveksten i Norge holder seg lav. Fra september 2011 til september 2012 steg konsumprisindeksen med 0,5%. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie, teletjenester og importerte konsumvarer bidro sterkt til den lave tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen. Det forventes en økning i konsumprisindeksen på årsbasis i 2012 på 0,9 %. I de nærmeste årene forventes noe sterkere økning i konsumprisindeksen, men inflasjonen antas fortsatt å bli lav. Arbeidsmarkedet Sysselsettingen i Norge har ikke i vesentlig grad blitt berørt av den generelle lavkonjunktursituasjonen i Europa. Dette setter Norge i en ganske unik situasjon sammenlignet med resten av Europa. Andelen sysselsatte i aldersgruppen år ligger på vel 72 %. Sysselsettingen har økt med nær personer fra 2. kvartal 2010 til 2. kvartal Arbeidsstyrken har økt nesten like mye slik at nedgangen i arbeidsledigheten har vært mer moderat, fra 3,6 % i 2010 til anslått 3,1 % i Økning i arbeidsstyrken har i stor grad sammenheng med høy arbeidsinnvandring, men også med at en økende andel av befolkningen i ulike aldersgrupper ønsker å arbeide. Konjunkturoppgangen vil føre til at sysselsettingen fortsetter å øke, men i et litt lavere tempo. Høy befolkningsvekst og økende yrkesaktivitet er imidlertid antatt å føre til at arbeidsstyrken øker litt - 2

3 mer enn sysselsettingen det første året. Arbeidsledigheten kan dermed komme til å stige til 3,3 % neste år; deretter ligger det an til at arbeidsledigheten igjen vil falle litt. Samtidig som det er godt under registrerte arbeidsledige i Norge, er det vel personer som mottar uføretrygd. Andelen på uføretrygd utgjør omtrent 10 % av antall personer i arbeidsfør alder i Norge og tallet har vært og er økende. Noen hevder derfor at det lave registrerte arbeidsløshetsnivået i Norge er «kunstig lavt»; fordi så mange går over i en posisjon som permanent arbeidsuføre. Rentenivået Norges Bank hadde sitt siste rentemøte 31. oktober, og vedtok da å holde styringsrenten uendret på 1,50 %. Denne lave styringsrenten har vært uendret siden 14. mars i år. Følgende momenter ble særlig vektlagt av Norges Bank ved fastleggelse styringsrenten denne gang: Veksten hos våre handelspartnere er lav og om lag som ventet. Markedets forventninger til styringsrentene ute har falt ytterligere. Kronen har styrket seg og er nå sterkere enn tidligere forventet Påslagene i penge- og kredittmarkedene har falt også i Norge, men det har i liten grad gitt utslag i utlånsrentene til husholdninger og foretak Veksten i norsk økonomi er fortsatt god Prisveksten i Norge holder seg lav. Rentebanen er noe nedjustert fra tidligere og en legger til grunn at analysene nå tilsier en styringsrente på dagens nivå til over årsskiftet. På sitt møte 31. oktober vedtok Norges Bank at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent fram til 14. mars 2013, da neste analyserapport skal foreligge. Usikkerheten i de internasjonale finansmarkedene har bidratt til å holde pengemarkedsrenten oppe på et nivå langt over styringsrenten. I løpet av 2. halvår 2012 har denne usikkerheten blitt noe redusert og påslaget i pengemarkedsrentene har blitt redusert som følge av dette. Påslaget er nå 0,4 % lavere enn hva Norges Bank anslo det til i juni. Dette har gitt norske banker lavere finansieringskostnader, men så langt har ikke dette påvirket utlånsrentene. Norges Bank forventer at bankene vil forsøke å opprettholde utlånsmarginene framover, for å bedre sin finansielle stilling. I følge Norges Banks utlånsundersøkelse fra 3.Kv.,venter bankene at utlånsmarginene overfor foretak vil øke noe den nærmeste tiden. Sterk konkurranse mellom bankene kan imidlertid føre til at utlånsmarginene på boliger etter hvert avtar noe. - 3

4 Andelen som velger fast rente på sine lån er fortsatt svært lavt i Norge, men for tiden økende: Andelen lån med fast rente av bankenes totale utlån til lønnstakere økte fra 5,7 % i 3. kvartal til 7,3 % i 4. kvartal Videre økte den fra 8,6 til 8,9 prosent fra 1. til 2. kvartal I Norges Banks utlånsundersøkelse for 3. kvartal 2012 blir det rapportert at etterspørselen etter fastrentelån har steget fra 2. kvartal og at økningen var større enn forventet. Siden rentenivået i Husbanken er knyttet opp mot norske statsobligasjoner (som for tiden gir lave renter), er rentenivået også svært lavt i Husbanken. Sammenlignet med tilsvarende renter i det private kredittmarkedet, er det særlig de lange rentene som ligger lavt i Husbanken. Fram til 24. november kan man i Husbanken få lån med 3 års binding til ca. 2 % rente, mens 20 års binding tilbys til ca 2,7 % rente. Lån med 5 og 10 års binding ligger mellom disse to ytternivåene. Hvis en ønsker flytende rente i Husbanken tilbys det også for tiden til ca. 2 %. Andelen som velger fast rente i Husbanken og andre statlige låneinstitusjoner, er langt høyere enn i privatmarkedet. Inntekstvekst og konsum Siden årtusenskiftet har norske husholdninger hatt en betydelig inntektsvekst: Fra 2000 til 2009 økte medianinntekten med nesten 33 %, målt i faste priser. Inntektsveksten i husholdningene ventes å holde seg høy framover. men vil trolig bli litt lavere etter Den disponible realinntekten økte med 5 % fra 2011 til Usikkerhet omkring utviklingen i norsk og internasjonal økonomi har trolig bidratt til at husholdningenes sparing har økt. Den betydelige inntektsveksten har derfor ikke bare gått med til økt konsum. En regner med at sparetilbøyeligheten framover vil gå ned slik at konsumet øker mer framover. Fra en økning av konsumet i husholdninger på 2,4% i 2011, regner en med en økning på 3,6% i I de nærmeste årene deretter er anslagene på ca 4,5 %. Gjeld og sparing Husholdningenes kredittvekst var fra midten av 1990 tallet meget høy, men i kjølvannet av den internasjonale finanskrisen i 2008 ble den nær halvert. Krisen førte imidlertid kun til et kortvarig tilbakeslag i norsk økonomi, og gjeldsveksten tok seg raskt opp igjen. Lave renteutgifter, stigende boligpriser og økende gjeldsopptak har preget det økonomiske bildet for norske husholdninger de siste årene. I januar 2012 var årsveksten 7,2%. I første halvår 2012 har veksten fortsatt vært sterk, men i 3. kvartal har bankene rapportert om et svakt fall i samlet låneetterspørsel fra husholdningene i 3. kvartal Det var særlig etterspørselen etter rammelån og førstehjemslån som falt. For rammelån var dette en nedgang etter lang tids vekst i omfang. Etterspørselen etter fastrentelån steg, og økningen var større enn ventet. Lån med pant i bolig har økt sterkere enn andre lån til husholdninger. Pantelånene økte med 9,6 % fra september 2011 til september I hele 2011 var økningen 7,7 % og i %. Siden kredittveksten har vært høyere enn inntektsveksten i mesteparten av perioden, har husholdningenes gjeldsbelastning (gjeld/disponibel inntekt) nådd - 4

5 et historisk høyt nivå. Andelen med høyest gjeldsbelastning har økt de siste årene, og omfatter særlig yngre husholdninger med lavere inntekt. Rentebelastningen er for tiden svært lav, men økonomien til gjeldsutsatte grupper er følsom for renteøkninger. Finanstilsynet har uttrykt uro i forhold til de høye boligprisene og den store gjeldsbyrden i norske husholdninger. De mener at høye boligpriser og stor gjeld hos norske husholdninger utgjør en risiko for stabiliteten i norsk økonomi og finanssektor. På denne bakgrunn har Finanstilsynet fastsatt retningslinjer for forsvarlig boliglånspraksis i bankene. I desember 2011, ble retningslinjene i lys av utviklingen strammet inn. Etter Finanstilsynets vurdering har boliglånsretningslinjene bidratt til større nøkternhet i bankenes kredittgivning. Omfanget av lån med høye belåningsgrader har falt. En sterk gjeldsvekst skjer samtidig som husholdningenes sparing øker noe. Usikkerhet omkring utviklingen i norsk og internasjonal økonomi har trolig bidratt til at en større del av inntektsveksten har gått til sparing. Spareraten (sparingens andel av disponibel inntekt) lå i 2011 på noe over 8 %. I 2012 er den anslått til å bli over 9%. En forventer tilsvarende sparerate som dette i 2013,men så antas det at den vil synke noe i de etterfølgende årene. Til sammenligning var den i 2009/2010 på rundt 6,5 % og i 2008 på 3,5 %. Boligmarkedet Boligbyggingen I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) er det igangsatt bygging av drøyt boliger i løpet av de tre første kvartalene i Dette er en økning på ti prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, og det tilsier en total igangsetting i 2012 som er klart høyere enn de boligene som ble satt i gang i De to siste årenes bygging ligger betydelig høyere enn hva som var tilfelle i 2009 og 2010, da igang-settingstallene lå på rundt boliger. Tallene for inneværende år ligger allikevel langt under byggebehovet som vi anslår til boliger årlig. Som figuren fra SSB under viser, har variasjonen i igangsettingstallene de siste årene vært størst for blokker/ flerfamiliehus. - 5

6 I 2011 ble det i boligbyggelagene igangsatt bygging av boliger; 53 prosjekter i 21 forskjellige boligbyggelag. Byggingen gikk dermed opp med ca. 5 % i forhold til Den totale boligbyggingen i Norge økte med hele 30 % i samme tidsrom, og boligbyggelagenes andel av boligbyggingen ble dermed redusert fra 7 % i 2010 til 5 % i Basert på rapporterte plantall fra boligbyggelagene, har NBBL tidligere i år anslått at lagene vil sette i gang bygging av omtrent det samme antall boliger i 2012 som i Den siste tids positive trend i byggeaktiviteten tror vi imidlertid også vil gjelde boligbyggelagene. NBBL vil derfor anta at vi nå får en klar økning i lagenes bygging fra 2011 til Boutgifter Dagens lave rentenivå fører til forholdsvis lave boutgifter, til tross for høye boligpriser. Norsk Eiendomsmeglerforbund utarbeider kvartalsvis en form for beregnede boutgifter/renteutgifter ved kjøp av en standardbolig for tre norske standardhusholdninger : 1. en enslig førstegangsetablerer med relativ lav inntekt som kjøper en gjennomsnittlig blokkleilighet og låner 80 % av kjøpesummen 2. et ungt par med relativt lav inntekt som kjøper et gjennomsnittlig rekkehus og låner 80 % av kjøpesummen 3. et etablert par med relativt høy inntekt som kjøper en gjennom snittlig enebolig og låner 60 % av kjøpesummen. Årlige renteutgifter beregnes etter skatt med utgangspunkt i rentesatser og boligpriser det året kjøpet gjennomføres, og det sammenlignes med «vanlige inntekter» etter skatt samme år. - 6

7 Renteutgiftene som andel av inntekt hittil i 2012 er noe høyere enn de var i 2011 pga. økte boligpriser og en mindre økning i rentenivået (0,1-0,2 prosent poeng), jf. figuren under. Renteutgiftsandelen hittil i 2012 er: 21 % for den enslige førstegangsetablereren 12 % for det unge paret 7 % for det etablerte paret. - 7

8 Husholdningens renteutgifter som andel av lønnsinntekt, Beregnede tall ved kjøp av bolig. Beregninger/beløp etter skatt. Boligpriser Boligprisene har fortsatt å stige i Prisene har steget mer enn forventet. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk for oktober viser en økning på 7,7 prosent fra oktober Om prisene fortsetter å ligge på dette nivået ut året, vil prisstigningen for 2012 ende på 7,7 prosent. Gjennomsnittlig pris pr. m Månedstall. Alle boliger kroner. Det er store variasjoner i prisveksten ut over landet. Veksten er størst i de største byene der vi ser en vekst på prosent, mens i andre deler av - 8

9 landet er veksten rundt 3-4 prosent. I en ny undersøkelse bestilt av Finansnæringens hovedorganisasjon (FNO), svarer hele seks av ti nordmenn at de tror boligprisene skal videre opp i neste år. Det er bare 8 % som tror at prisene skal falle, mens resten tror at prisene vil holde seg på dagens nivå. SSB utarbeider også en prisstatistikk, og de har i sin rapport presentert eneboligprisutviklingen i Norge sammenlignet med prisutviklingen i Sverige og Danmark, jf. figuren neste side. Eneboligprisen i Norge har økt med 5,8 prosent fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012, mens tilsvarende tall for Sverige viser en nedgang på 3,1 prosent, mens prisene i Danmark har gått ned med 5,8 prosent siste året. Husleieutviklingen SSB presenterer kvartalsvis en statistikk over leiepriser. Statistikken for 3. kvartal viser at for 3-romsboligene var det en økning i husleienivået på 4,6 % fra 3. kvartal På grunn av store ungdomskull og mange studenter var det ventet en forholdsvis markert økning i leieprisene siste kvartal. Overraskende nok ble det kun en marginal økning på 0,4 % fra 2. til 3. kvartal 2012 på 3.romsboliger noe høyere på 0,8 % for 2-roms. - 9

10 Aktuell boligpolitik Boligpolitisk debatt og politiske utredninger Høye boligpriser, stigende leienivå og sterk befolkningsvekst har gjennom de siste par årene gitt langt større oppmerksomhet på boligpolitikk i Norge. Det gjenstår å se om denne oppmerksomheten vil holde seg framover mot stortingsvalget i september Regjeringen har varslet at den vil legge fram en stortingsmelding om boligpolitikk i begynnelsen av Denne vil måtte følge opp temaer og tiltak som alt er berørt i Byggemeldingen som er til behandling i Stortinget nå i høst. Byggemeldingen har foreslått mer effektive byggesaksprosesser; bl.a. skal færre tiltak være søknadspliktige, noe som vil frigjøre ressurser til de store og omfattende sakene. NBBL har stilt seg positiv til disse forenklingene, og bedt om at tiltak som raskt kan settes i verk, må skilles fra tiltak som må gjennom et større lovarbeid. I tillegg har NBBL understreket at: - Å samle det statlige ansvaret for plan- og byggesak i ett departement er det aller viktigste tiltaket. NBBL ønsker en egen bolig- og bygningsminister for å få satt tilstrekkelig trøkk på dette arbeidet, uttalte adm. dir. Thor Eek i forbindelse med høringen rundt Byggemeldingen. NBBL har også i relasjon til Byggemeldingen påpekt store utfordringer når det skal gjennomføres tiltak for økt tilgjengelighet og energieffektivisering i eksisterende bebyggelse. Disse tiltakene er kostnadsbesparende for samfunnet, men vanskelig å få oppslutning om fordi det gir økte kostnader for den enkelte beboer. Her må det innføres gode økonomiske stimuleringstiltak slik at det blir mulig å gjennomføre oppgraderinger som samsvarer med framtidens behov. Boligbudsjettet for 2013 Regjeringens forslag til boligbudsjett for 2013 er preget av noen mindre påplussinger på enkelte budsjettposter; noe som tross alt representerer er forbedring sammenlignet med foregående års status quo-budsjetter. En stor satsing eller fornying er det derimot ikke snakk om noe som heller ikke var å forvente med en varslet stortingsmelding om boligpolitikk rett rundt hjørnet. På den annen side hadde vi allikevel klare forventninger om at det skulle komme en større satsing på utleieboliger og/eller studentboliger ikke minst fordi statsministeren selv har gått ut og signalisert både et åpenbart behov på området, og at det skulle komme noe. Overfor Stortinget har NBBL fremmet bl.a. følgende synspunkter på regjerings forslag til budsjett for 2013: Om Husbankens rolle: Denne må styrkes som kompetanseorgan og sentral pådriver for kommunene når det gjelder bygging av nye boliger og oppgradering av eksisterende. Husbanken har i dag en helt unik og sterk rolle ifht til kommunenes bolig sosiale oppgaver; et arbeid som Husbanken absolutt bør videreføre. NBBL mener allikevel at tiden er inne for å opprioritere Husbankens rolle som finansieringskilde og kompetanseorgan for boliginvesteringer. Det gjelder særlig kommunenes rolle som sentral planlegger og tilrettelegger for - 10

11 nødvendig bygging av boliger og i forhold til oppgradering av eksisterende boområder og bebyggelse; ikke minst for å møte den kommende eldrebølgen. Kompetansetilskudd: Husbanken har to ulike kompetansetilskuddsordninger; henholdsvis til boligsosiale formål og bære kraftig bolig- og byggkvalitet. Regjeringen forslår en tilsagnsramme på 79,5 mill. kroner på den boligsosiale ordningen, mens den tilsvarende rammen for kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet reduseres ned til 16,6 mill. kroner. NBBL går inn for at det etableres et mer balansert økonomisk størrelsesforhold mellom Husbankens to ulike ordninger. Husbankrammens låneramme: Lånerammen i Husbanken er foreslått satt til 20 mrd. kroner for 2013 samme nivå som endelig ramme i 2012 og NBBL ber Stortinget vurdere om dette er tilstrekkelig NBBL mener en ytterligere økning på 5 mrd. kroner vil gi sektoren et riktig løft og vil også være et bidrag inn mot en eventuell ny tomtefinansieringsordning for kommunene. Etterinstallering av heis: er krevende teknisk og økonomisk, og ikke minst er det krevende beslutningsprosesser i boligselskapene. Skal vi i Norge få til et krafttak for heis i eksisterende lavblokkbebyggelse, må myndighetene i langt større grad enn i dag engasjere seg på dette området. Om vi ser bort fra Hamar, er det få gjennomførte heisprosjekter, men Årdal boligbyggelag har nå satt i gang et arbeid i sin lavblokkbebyggelse. Der planlegges det heiser i 60 oppganger i 13 borettslag og med et tilskuddsbehov på 165 mill. kroner eller hele tilskuddsrammen til heis i Husbanken for 2012 i 16 og halvt år framover! NBBL foreslår derfor at det stilles til disposisjon 100 mill. kroner til dette formålet i Energieffektivisering: NBBL mener Husbanken må komme mye sterkere inn som samordner, tilskuddskanal og kompetanseorgan når det gjelder energieffektivisering av boliger. NBBL går derfor inn for at tilskuddmidler blir overført fra ENOVA (energifondet) til Husbanken: NBBL har foreslått at en ramme på 200 mill. kroner overflyttes i 2013; og dessuten at ENOVASs rådgivningstjeneste for boliger, flyttes fra ENOVA til Husbanken, samt at det etableres et rådgiverteam med spesiell fokus på boliger i konsentrert bebyggelse. I tillegg foreslår NBBL at det opprettes en skattefradragsmodell for energieffektiviseringstiltak. Utleieboliger: Dagens regelverk for tildeling av tilskudd fra Husbanken til utleieboliger innebærer i praksis at det kun er kommunene som kan få tilskudd. NBBL mener at en slik praksis ikke er i tråd med hva Stortingets tidligere uttrykte ønsker. NBBL går derfor inn for at tilskudd til utleieboliger for ungdom utvides til blandede prosjekter; bestående av boliger tildelt av kommunen og andre private aktører (for boligbyggelagenes del vil det si unge medlemmer av laget). I tillegg går inn for rammen for tilskudd til utleieboliger økes med kroner 100 mill.; for å sikre finansiering av utleieboliger også for ordinær ungdom (ikke bare såkalt vanskeligstilte grupper). - 11

12 I tillegg til de sakene som er nevnt ovenfor har NBBL arbeidet for å få endret på skjerpede krav til egenkapital ved boligkjøp (i 2011 innførte Finanstilsynet i Norge en økning av minstekravet til boligkjøpernes egenkapital fra 10 til 15 %). Kravene har også utløst reaksjoner i den politiske opposisjonen, men i minst gradi det største av opposisjonspartiet Høyre. NBBL har også vært opptatt av å få til en forbedring av BSU-ordningen (sparing med skattefradrag til boligformål). Dette utgjør det viktigste stimuleringstiltaket for å få unge til å spare til bolig, men det skattesubsidierte sparebeløpet har stått stille i mange år. Både NBBL og en samlet politisk opposisjonen har gått inn for at ordningen må bedres/utvides, men så langt har regjeringspartiene ikke villet gå inn for det. Boligmelding: Regjeringen har varslet at den vil legge fram en stortingsmelding om boligpolitikk i begynnelsen av Tidspunktet for avlevering har stadig blitt utsatt og reflekterer at det foreligger klare spenninger mellom de tre regjeringspartiene på det boligpolitiske området. De siste signalene går ut på at meldingen vil legges fram i «første del av 2013». - 12

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013 NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Nyckeltal för Norge november 2013. Folkmängd 5 077 798 Förväntad

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö Nyckeltal för Norge maj 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,7 % Inflationstakt 1,3 % Arbetslöshet 3,4 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus Nyckeltal för Norge 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,2 % Inflationstakt 1,3 % Arbetslöshet 3.4 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande Antal

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte juni 2013

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte juni 2013 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte juni 2013 Nyckeltal för Norge juni 2013. Folkmängd 5 063 709 Förväntad BNP-utveckling 2,4 % Inflationstakt 1,4 % Arbetslöshet 3,6 % Styrränta 1,5 % Bolåneskuld

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i juni 2014

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i juni 2014 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i juni 2014 Nyckeltal för Norge juni 2014. Folkmängd 5 124 000 Förväntad BNP-utveckling 2,0 % Inflationstakt 2,3 % Arbetslöshet 3,6 % Styrränta 1,5 % Bolåneskuld

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i mars 2014

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i mars 2014 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i mars 2014 Nyckeltal för Norge mars 2014. Folkmängd 5 109 056 Förväntad BNP-utveckling 2,1 % Inflationstakt 2,1 % Arbetslöshet 3,6 % Styrränta 1,5 % Bolåneskuld

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer Boligfinansiering og gjeldsproblemer Penger til besvær 2012 Oslo 30. 31. oktober Emil R. Steffensen Direktør Finans- og Forsikringstilsyn, Finanstilsynet Agenda Bakgrunn Boligpriser og husholdningsgjeld

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2011

Side 1/ NR. 05/2011 3631.1 Side 1/8 NR. 05/2011 I Oslo har boligprisene steget mer enn forventet de siste månedene, selv med en økende boligbygging. Spørsmålet er om boligbyggingen klarer å holde tritt med den tiltagende

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte 12. februar 2015 Stockholm

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte 12. februar 2015 Stockholm Landrapport fra Norge NBO:s styremøte 12. februar 2015 Stockholm Nyckeltal för Norge Folkmängd 5 156 451 Förväntad BNP-utveckling 1,5 % Inflationstakt 2,1 % Arbetslöshet 3,7 % Styrränta 1,25% Bolåneskuld/disponibel

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Landrapport fra Norge NBOs styremøte 26. mai 2016 Reykjavik

Landrapport fra Norge NBOs styremøte 26. mai 2016 Reykjavik Landrapport fra Norge NBOs styremøte 26. mai 2016 Reykjavik Nøkkeltall for Norge Folketall 5 223 256 Forventet BNP-utvikling 0,8 % Inflasjonsstakt 3,2 % Arbetsledighetsrate 4,6 % Styringsrente 0,50% Gjeld/disponibel

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004 Pengepolitikken og den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 9. mars SG 9 SR-Bank Stavanger Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte november 2015 Oslo

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte november 2015 Oslo Landrapport fra Norge NBO:s styremøte november 2015 Oslo Nøkkeltall for Norge Folketall 5 189 435 Forventet BNP-utvikling 1,25 % Inflasjonsstakt 2,75 % Arbetsledighetsrate 4,6 % Styringsrente 0,75% Gjeld/disponibel

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Utlånsundersøkelse 4. kvartal 2007

Utlånsundersøkelse 4. kvartal 2007 Utlånsundersøkelse 4. kvartal 2 2-2 -4 - Nettotall fremkommer ved å veie sammen svarene i undersøkelsen. De blå søylene viser utviklingen det siste kvartalet. De røde punktene viser forventet utvikling

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015 Markedssyn 2016 Boligprisene «flater» ikke ut, men stiger om lag 5% 1. NBBLs prisstatistikk NBBL anslår at boligprisene vil stige om lag 5% i

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 NORGES BANK MEMO Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 Norges Bank Memo Nr. 3 2014 Norges Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22316000 Telefaks:

Detaljer

NR. 05/2010. I Oslo og omegn har boligprisene steget det siste året. Nordmenn flest tror boligprisene skal fortsette å stige.

NR. 05/2010. I Oslo og omegn har boligprisene steget det siste året. Nordmenn flest tror boligprisene skal fortsette å stige. 3505.4 Side 1/10 NR. 05/2010 I Oslo og omegn har boligprisene steget det siste året. Nordmenn flest tror boligprisene skal fortsette å stige. Vår siste boligundersøkelse for Oslo og omegnskommuner er fra

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016 Markedssyn «Summer is coming» 1. NBBLs prisstatistikk NBBLs prisstatistikk for borettslagsboliger viser en prisoppgang på 1,6 prosent i årets

Detaljer

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen?

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finansforbundet. august Statssekretær Henriette Westhrin 1 Disposisjon Den internasjonale finanskrisen Kort om utvikling og tiltak Hva gjør Regjeringen for å dempe utslagene

Detaljer

UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika. Økonomisk utsyn over sider med tall, analyser prognoser og vurderinger

UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika. Økonomisk utsyn over sider med tall, analyser prognoser og vurderinger UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika Økonomisk utsyn over 2011 134 sider med tall, analyser prognoser og vurderinger Utsynet: http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201201/oa2012-1.pdf Pressemelding siste konjunkturrapport:

Detaljer

Norge på vei ut av finanskrisen

Norge på vei ut av finanskrisen 1 Norge på vei ut av finanskrisen Hva skjer hvis veksten i verdensøkonomien avtar ytterligere? Joakim Prestmo, SSB og NTNU Basert på Benedictow, A. og J. Prestmo (2011) 1 Hovedtrekkene i foredraget Konjunkturtendensene

Detaljer

Ung på boligmarkedet. Nr

Ung på boligmarkedet. Nr Ung på boligmarkedet Nr. 7 16 November 16 Innledning Norske myndigheter er bekymret for at høy boligprisvekst og høy gjeld i husholdningene kan utgjøre en fare for den finansielle stabiliteten i norsk

Detaljer

Flere boliger hvor og hvordan? Boligbehov og boligpolitiske utfordringer. Adm.dir. Thor Eek, NBBL. 15. jun. 2012. www.nbbl.no.

Flere boliger hvor og hvordan? Boligbehov og boligpolitiske utfordringer. Adm.dir. Thor Eek, NBBL. 15. jun. 2012. www.nbbl.no. Flere boliger hvor og hvordan? Boligbehov og boligpolitiske utfordringer Adm.dir. Thor Eek, NBBL www.nbbl.no Fakta NBBL har 57 medlemsboligbyggelag Boligbyggelagene har samlet: 841 000 medlemmer 415 000

Detaljer

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Startpunktet Høye oljepriser ga oss høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv finanspolitikk Finanskrisa ga

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Boligpriser, kreditt og finansiell stabilitet Polyteknisk forening 18. november 2013 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Boligpriser, kreditt og finansiell stabilitet Polyteknisk forening 18. november 2013 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Boligpriser, kreditt og finansiell stabilitet Polyteknisk forening 18. november 213 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen INNHOLD Boligmarkedet Husholdningenes finanser Den norske bankkrisen Risikofaktorer

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Boliglånsretningslinjer - et tiltak for finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse. Finans Norge - Finansnæringens dag 19.

Boliglånsretningslinjer - et tiltak for finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse. Finans Norge - Finansnæringens dag 19. Boliglånsretningslinjer - et tiltak for finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse Finans Norge - Finansnæringens dag v/finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Bakgrunn for retningslinjene Forsvarlig

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen Høsten 2009

Boliglånsundersøkelsen Høsten 2009 Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen Høsten DATO: 05.02.2010 Innhold 1 Oppsummering 3 2 Bakgrunn 4 3 Nedbetalingslån 5 3.1 Porteføljens sammensetning 5 3.2 Belåningsgrad 7 3.3 Gjeldsbelastning 8 3.4

Detaljer

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte mai 2015 Færøyene

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte mai 2015 Færøyene Landrapport fra Norge NBO:s styremøte mai 2015 Færøyene Nøkkeltall for Norge Folketall 5 165 802 Forventet BNP-utvikling 1,5 % Inflasjonsstakt 2,1 % Arbetsledighetsrate 4,1 % Styringsrente 1,25% Gjeld/disponibel

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2016 Markedssyn «Hett marked krever kalde hoder» Prisveksten hittil i år har vært overraskende sterk - og har fortsatt med uforminsket styrke i 3.

Detaljer

Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank»

Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank» Nachspiel med Norges Bank kan gi 5 prosent boligprisvekst i 2017 Markedssyn 2017 Ved inngangen til 2017 går boligmarked på høygir, dog

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2014 DATO: 12.12.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 5 4 Nedbetalingslån 6 4.1 Nedbetalingslån etter belåningsgrad 6 4.2

Detaljer

Norsk økonomi vaksinert mot

Norsk økonomi vaksinert mot CME 21. juni 2011 Andreas Benedictow Torbjørn Eika Norsk økonomi vaksinert mot nedturer i utlandet? Eller tegner SSB et for optimistisk bilde? SSBs prognoser juni 2011: Internasjonal lavkonjunktur trekker

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 213 DATO: 17.12.213 Boliglånsundersøkelsen 213 2 Finanstilsynet Boliglånsundersøkelsen 213 Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Nedbetalingslån 6 3.1 Porteføljens

Detaljer

Nasjonalbudsjettet Ekspedisjonssjef Knut Moum 20. oktober 2009

Nasjonalbudsjettet Ekspedisjonssjef Knut Moum 20. oktober 2009 Nasjonalbudsjettet 1 Ekspedisjonssjef Knut Moum. oktober 9 Bedring i penge- og kredittmarkedene etter et svært turbulent år Risikopåslag på tremåneders pengemarkedsrenter. Prosentpoeng Norge Euroområdet

Detaljer

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte 10-11. mars 2016 Stockholm

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte 10-11. mars 2016 Stockholm Landrapport fra Norge NBO:s styremøte 10-11. mars 2016 Stockholm Nøkkeltall for Norge Folketall 5 213 985 Forventet BNP-utvikling 1,1 % Inflasjonsstakt 3,0 % Arbetsledighetsrate 4,6 % Styringsrente 0,75%

Detaljer

Norsk økonomi fram til 2019

Norsk økonomi fram til 2019 CME-SSB 15. juni 2016 Torbjørn Eika Norsk økonomi fram til 2019 og asyltilstrømmingen SSBs juni-prognose 1 Konjunkturtendensene juni 2016 Referansebanen i Trym Riksens beregninger er SSBs prognoser publisert

Detaljer

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. DESEMBER BNP-vekst hos handelspartnerne Eksportvekter. Årsvekst. Prosent. 8 8 - - - 8 7 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Industriland Fremvoksende

Detaljer

Aktuell kommentar. Bolig og gjeld. Nr. 9 2009. av Bjørn H. Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank*

Aktuell kommentar. Bolig og gjeld. Nr. 9 2009. av Bjørn H. Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank* Nr. 9 9 Aktuell kommentar Bolig og gjeld av Bjørn H. Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank* * Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatterens syn og kan ikke nødvendigvis

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Europeisk konjunkturnedgang hvordan rammes Norge? Moderat tilbakeslag som først og fremst rammer eksportindustrien

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Gjennomføringen av pengepolitikken

Gjennomføringen av pengepolitikken Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Norges Banks konferanse om pengepolitikken. mars Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse)

Detaljer

Styringsrenten Prosent

Styringsrenten Prosent Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Stortingets finanskomité. mai Styringsrenten Prosent jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan. Kilde: Inflasjon Glidende års gjennomsnitt

Detaljer

Utlånsundersøkelse 1. kvartal 2008

Utlånsundersøkelse 1. kvartal 2008 Utlånsundersøkelse 1. kvartal 2 2 6 4 2 Norges Banks utlånsundersøkelse 1. kvartal 2-2 -4-6 7 7 7 7 Nettotall fremkommer ved å veie sammen svarene i undersøkelsen. De blå søylene viser utviklingen det

Detaljer

Finansielt utsyn 2015

Finansielt utsyn 2015 Pressekonferanse Finansielt utsyn 2015 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Fung. direktør for bank- og forsikringstilsyn Erik Lind Iversen Finansiell stabilitet utfordringer Kraftig fall i oljeprisen

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

SÅRBARHETEN I HUSHOLDNINGENE HVA SIER MIKRODATAENE? Finans Norge Boligkonferanse 11. november 2015

SÅRBARHETEN I HUSHOLDNINGENE HVA SIER MIKRODATAENE? Finans Norge Boligkonferanse 11. november 2015 SÅRBARHETEN I HUSHOLDNINGENE HVA SIER MIKRODATAENE? Finans Norge Boligkonferanse 11. november 215 BJØRN HELGE VATNE FORSKNING/MAKROTILSYN NORGES BANK SYNSPUNKTER OG KONKLUSJONER I PRESENTASJONEN ER IKKE

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 8. november 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 8. november 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. november Hovedpunkter Usikkerhet preger fortsatt internasjonal økonomi Renten er lav fordi inflasjonen er lav, og rentene

Detaljer

Finansielle utviklingstrekk 2011

Finansielle utviklingstrekk 2011 Pressekonferanse 28. september 2011 Finansielle utviklingstrekk 2011 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Økonomi og markeder Uro i internasjonale finansmarkeder Risiko for kraftig økonomisk tilbakeslag

Detaljer

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011 Utviklingen i kommuneøkonomien Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 3. mai 211 1 Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene 135, 13, 125, Realinntektsutvikling for kommunesektoren

Detaljer

HOVEDSTYRET 16. MARS 2016

HOVEDSTYRET 16. MARS 2016 HOVEDSTYRET 6. MARS 6 Markedsutvikling Utvalgte aksjeindekser. jan. =.. jan.. mar. 6 Prisen på kredittforsikring, europeisk banksektor CDS-indekser. Basispunkter.. jan.. mar. 6 8 6 8 6 Senior bank Ansvarlige

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Budsjettrenter 2015 2018

Budsjettrenter 2015 2018 Budsjettrenter 2015 2018 (Oppdatering etter ny pengepolitisk rapport PPR3/14) Kommunalbanken har de siste årene laget forslag til budsjettrente / flytende rente til bruk i kommende budsjett- og økonomiplanperiode.

Detaljer

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015 HOVEDSTYRET 6. MAI Vekstutsikter i fremvoksende økonomier Anslag for BNP-vekst i gitt på ulike tidspunkt. Prosent 8 6-8 6 - - -6 Russland Brasil India Indonesia - -6 Kilde: Consensus Economics Avtakende

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Hovedstyret. 19. juni 2013

Hovedstyret. 19. juni 2013 Hovedstyret 9. juni Krav til ren kjernekapitaldekning nye regler fra. juli Prosent Maksimal motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav,,,,, 8,,,, 8,,,,

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Norsk økonomi og boligmarked februar 2011

Norsk økonomi og boligmarked februar 2011 A/L NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND 02.03.2011 - TJ Norsk økonomi og boligmarked februar 2011 1. Norsk økonomi på solid vei oppover Moderat konjunkturoppgang i annet halvår 2010, vil trolig bli avløst

Detaljer

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. SEPTEMBER Prisvekst internasjonalt Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. aug. 6 6 USA Euroområdet Storbritannia Sverige - Kilde: Thomson

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Kriser. Hva skjer og hvordan reagerer økonomien og menneskene? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå KD, 21. januar 2009

Kriser. Hva skjer og hvordan reagerer økonomien og menneskene? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå KD, 21. januar 2009 1 Kriser Hva skjer og hvordan reagerer økonomien og menneskene? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå KD, 21. januar 2009 1 Årsakene til finanskrisen 2 Årsaken er oppgangen før finanskrisen! Selvforsterkende

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Avveiinger i pengepolitikken

Avveiinger i pengepolitikken Avveiinger i pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Centre for Monetary Economics/BI,. juni Bytteforhold til utlandet med varer Indeks.99=, Norge, med olje,,,, Fastlands-Norge, Danmark Finland Sverige,

Detaljer

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009).

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009). Oppgave uke 47 Pengepolitikk Innledning I denne oppgaven skal jeg gjennomgå en del begreper hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger.

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 05/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 19/2007 (07.-13.mai): side 2/10 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt

Detaljer

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006 Island en jaget nordatlantisk tiger Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 2. mars 2 Generelt om den økonomiske politikken og konjunkturene Island innførte inflasjonsmål i 21. Valutakursen flyter fritt. Sentralbanken

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø, 26. april 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø, 26. april 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø,. april Hovedpunkter Renteprognosen Utviklingen internasjonalt Global vekst Europa USA Norsk økonomi Aktiviteten holder seg

Detaljer

NORGES BANKS UTLÅNSUNDERSØKELSE

NORGES BANKS UTLÅNSUNDERSØKELSE NORGES BANKS UTLÅNSUNDERSØKELSE Strammere kredittpraksis overfor husholdningene fremover 4 KVARTAL 2016 PUBLISERT: 19012017 UNDERSØKELSEN ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 21 DESEMBER 2016 12 JANUAR 2017 Norges

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2008

Prisstigningsrapport nr. 5-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2008 (05.05. - 11.05.2008): side 2/11 OPAK AS

Detaljer

Pengepolitikk etter finanskrisen. 9. forelesning ECON oktober 2015

Pengepolitikk etter finanskrisen. 9. forelesning ECON oktober 2015 Pengepolitikk etter finanskrisen 9. forelesning ECON 1310 5. oktober 2015 1 Finanskrisen i 2008-09 førte til kraftig økonomisk nedgang i industrilandene. Anslag på potensielt BNP i USA på ulike tidspunkt,

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer