Dette må du vite om dei nye lyspærene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette må du vite om dei nye lyspærene"

Transkript

1 Konkurranse 14 Vinn ein ipad Mini! Premiekryss 15 Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGÅVE årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Lyspære spesial Dette må du vite om dei nye lyspærene Vår Energi fortel deg kva du bør vite om dei nye lyspærene. Lokalsamfunnets kraft 03 Kva straumavtale skal eg velje? 06 Puss opp i sommar spar pengar i vinter 11 08

2 ENERGI Forlag AS Postboks 1182 Sentrum NO-0107 OSLO Tlf: Faks: ISSN Ansvarleg redaktør Fredrik Kveen Tlf: Abonnement Bård Knutsen Tlf: Mobil: Mot felles straum- og nettrekning? Mange straumkundar får i dag to fakturaer, éin for straum og éin for nettleige. Andre får éin samlefaktura. Snart kan det bli slutt på rekningar både frå nett- og straumselskapet. Det har tidlegare vore usikkert om energilovgivinga står i vegen for felles fakturering av straumrekninga og nettleiga. Det gjer lovgivinga ikkje, meiner juristane i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). I framtida kan det bli mogleg å betale éin samla faktura til det straumselskapet du har valt. Dermed kan betaling for straum og nett kunne bli enklare. For nettleiga vil du ikkje kunne velje mellom ulike tilbydarar. Av praktiske årsaker er det monopol på kraftnettet, og staten fastset nivået på nettleiga. Slik vil fellesfaktureringa fungere. Du vil bli fakturert av straumselskapet både for straum og nettleige. Straumselskapet som du har valt fritt, vil deretter betale nettleiga di til nettselskapet der du bur. Tekst: sigurd oland nedrelid illustrasjonsfoto: hafslund Straumprisen blir bestemt av marknaden, og varierer mellom ulike tilbydarar. Du kan spare pengar på å velje den straum avtalen som passar best til behovet ditt. Nettleiga blir fastsett av NVE ettersom kraftnettet er eit naturleg monopol. Det lokale nettselskapet ditt kan du ikkje velje bort. Produksjon Artko Grafisk Produksjon Tlf: Design Therese B. Hansen Utgiver Energi Forlag AS Energi Forlag AS eies av Europower AS, som igjen eies av NHST Media Group AS Aukar beredskapen Trusselbiletet mot kraftforsyninga har endra seg. Faren for større miljø- og naturkatastrofar, storulykker og terror krev auka beredskap. Dessutan er forsyninga meir anhengig av og sårbar for brott i tenester som blir drivne av informasjons teknologi. Frå nyttår vart det vedteke ny lovgiving for å auke beredskapen i kraftforsyninga. Som du ser øvst på denne sida vil det i framtida kunne bli mogleg for alle å betale éin samla faktura til det straumselskapet du har valt. Dermed blir betaling for straum og nett enklare for mange. Du kan også lese om at regjeringa har gitt ny og seinare frist til 2019 for innføring av smarte elmålarar (AMS). Men nokre selskap er godt i gang med AMS-utrulling og vil nok komme i mål tidlegare. Også denne utgåva av Vår Energi inneheld gode råd knytta til bruk av el. Vår Energi foreslår at du alt no set i gang med oppussing og etterisolering. Det er berre våren og sommaren igjen før kulda set inn på nytt. Jusspalten minner elles om at nettselskapet som oftast ikkje har erstatningsansvar når eit varsel kjem for seint, og det alt har vorte skade. Kraft- og energiselskapa har ei viktig rolle i mange lokalsamfunn blant anna som pådrivarar for å få gjennom viktige prosjekt som utbygging av fiber. Mange selskap gir også støtte og sponsar alt frå idrett til musikk. Dei gjer innkjøp lokalt; totalt går nesten 50 mil liardar av inntekta til selskapa tilbake til samfunnet. God lesing! Fredrik Kveen Ansvarlig redaktør Vår Energi har som formål å gi deg informasjon om kraftmarknaden og kva du kan gjere for å påverke straumrekninga. Magasinet inneheld blant anna råd og tips om straumsparing og branntryggleik, og vi håper at innhaldet kan gi betre forståing for korleis kraftmarknaden fungerer. 2

3 Lokalsamfunnets kraft Kva er nettleiga? Som straumkunde betaler du for to produkt: straumrekning og nettleige. Straumrekninga baserer seg på straummengda du kjøper frå kraftleverandøren du har valt. Nettleiga er prisen du betaler til ditt lokale energiselskap for å få overført straum til bustaden din. Nettleiga skal gi nettselskapa inntekter til å dekkje kostnadene ved å halde ved like og utvikle kraftnettet. Det er nettselskapet sjølv som fastset nettleiga, men styresmaktene ved Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) set grenser for kor mykje nettselskapa kan tene. Nettselskapa har monopol på overføring av straum i sine lokale ompåde. Det er derfor nivået på nettleiga blir fastsett av selskapa og styres maktene. Monopolet kjem av at det vil vere samfunns økonomisk umogleg å byggje konkurrerande kraftnett. Lokale grupper nyt godt av sponsing frå kraftnæringa. Her er speidarar samla rundt leirbålet. Slik yter kraft- og energiselskapa hjelp til lokalsamfunna sine. Kraftnæringa har erfaring i å gjennomføre store og kompliserte investeringar som krev brei kompetanse. Kunnskapen til kraft- og energi selskapa er viktig når det skal byggjast lokal infrastruktur. Somme stader har selskapa sjølve teke initiativet. Kraftlaga tok ei leiarrolle i fiberutbygging i innlandet i Finnmark. Utbygginga ville ikkje ha skjedd utan oss, seier Oddbjørn Samuelsen, elverksjef i Repvåg Kraftlag AS. Repvåg Kraftlag har bygd fibernett til meir enn to tusen av kundane sine. Samuelsen meiner det lønner seg for selskapa å gi noko tilbake til samfunnet. I nokre samfunn kan ei slik støtte ha svært mykje å seie. Fiberutbygginga er viktig både for privatpersonar og for å sikre eit konkurransedyktig næringsliv. Innkjøpsordning og arbeidsplassar. Mange kraft- og energiselskap bruker det lokale næringslivet til kjøp av tenester og produkt. På denne måten gjer kraft- og energiselskapa sitt for å skape lokale arbeidsplassar utanom kraftnæringa. Næringa samarbeider med lokale skolar og høgskolar på fleire måtar. Blant anna ved å tilby lærlingplassar eller vere med og skaffe utstyr og kompetanse til skolane. Samfunnsviktig sponsing. Kraftnæringa har tradisjonar for også å gi direkte støtte til samfunnsnyttige formål og lokal kultur. Alt frå idrettslag og musikkfestivalar til pensjonistklubbar har fått økonomisk støtte frå næringa. Skatteinntekter. I 2011 kunne verts kommunene der anlegga er lokalisert, innkassere 6,5 milliardar kroner i skattar og avgifter frå kraft- og energiselskapa. Kommunane som eig kraft- og energi selskapa, fekk 4,2 milliardar kroner i utbytte i Heile 47,8 milliardar kroner av inntektene til kraftnæringa gjekk tilbake til samfunnet i TeksT: SIGURD oland NEDRELID Foto: Luca kleve-ruud AMS-utsetjing Det kan ta seks år før norske husstandar er utstyrte med smarte straummålarar (AMS). Olje- og energidirektoratet har nyleg avgjort at fristen for utrulling av AMS skal utsetjast til årsskiftet Enkelte nettselskap er godt i gang med innkjøpsprosessane sine knytte til AMS, og somme vil vere ute i god tid før fristen. Tidspunktet for innføringa av smarte straummålarar varierer derfor frå stad til stad. AMS er samansett av ein tradisjonell straummålar og eit dataprogram. Informasjon om straumforbruket ditt blir med jamne mellomrom send til kraftselskapet. Du slepp å rapportere til selskapet. Automatiseringa gjer innhenting av måleverdiane raskare og meir presis. Du vil kontinuerlig kunne følgje straumprisane og ditt eige forbruk. Målarane blir installerte med eige display. Vidare er det sannsynleg at informasjonen kan bli tilgjengeleg på eit sjølvvalt medium, til dømes telefonen din eller datamaskinen din. 3

4 Ny lov aukar beredskapen Trusselbiletet mot kraftforsyninga har endra seg. Frå nyttår vart det vedteke ny lovgiving for å auke beredskapen i kraftforsyninga. Fenomen som større miljø- og naturkatastrofar, store ulykker og terroranslag krev auka beredskap. Dessutan er forsyninga meir avhengig av, og sårbar for, brott i tenester som blir drivne av informasjonsteknologi. Beredskapen i kraftforsyninga skal no vere betre rusta til å møte dei nye truslane. Den seinaste beredskapsforskrifta stiller nye krav for å førebyggje havari og skade på kraftforsyningsanlegg. Forsyningstryggleiken skal aukast gjennom betre forebygging og handtering av episodar som kan true leveransen av straum til for brukarane, seier Arthur Gjengstø, som leiar beredskapsseksjonen i Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE). Gjengstø trur forskrifta vil betre beredskapen i i energiforsninga trass i at dei fleste av dei nye reglane er ei presisering og vidareføring av tidlegare krav. Jamvel om norsk kraftforsyning er god innan beredskap, kan den framleis bli betre. Vi trur at dei nye krava vil bidra til det. Og legg til: Det har vore eit stort løft i bransjen. Mange selskap arbeider no målmedvite og aktivt med beredskap. TeksT: SIGURD oland NEDRELID foto: tusssa Forskrifta medfører Nye krav til årlege oppdateringar av risikoanalysar og analysar av kor sårbare vi er. Tydeliggjering av varslingsplikta til selskapa ved truslar mot kraftforsyninga. Nye krav til sikring av driftskontrollsystem og informasjonsteknologi og bemanning av driftssentralane. Kraft- og energiselskapa må Utarbeide systematiske og samanhengande risikovurderingar om beredskapen. Etablere krav og avtalar med leverandørar av kritiske tenester for å sikre kontroll og tilgang på viktige ressursar i krisesituasjonar. Sikring av rutinar for informasjonstryggleik og gjennomgang av driftskontrollsystemet. 4

5 Når ekstremvêret rammar Snart kan mobilen bli sikrare ved langvarig straumbrott. VED LANGVARIGE REGIONALE straumbrott blir mobil dekninga borte etter nokre få timar. Men no kan oppe-tida aukast til heile tre døgn etter straumstans. Direktoratet for naudkommunikasjon har i ein rapport sett på korleis kommunikasjonskanalane blir lamma ved langvarige straumbrott. Det mest radikale forslaget til direktoratet er å auke oppetida til mobiltelefonen din til tre døgn etter straumbrott på prioriterte stader. I dag skal det såkalla naudnettet vare i minimum åtte timar. For mobilnettet er tidskravet vesentleg kortare. Det mest radikale forslaget vil dermed medføre ei mangedobling av krava som gjeld no. Forslaget nemner investeringar for om lag 650 millionar kroner. Dei årlege driftskostnadene vil vere 55 mil lionar kroner høgare enn nivået i dag. Gjekk frå dør til dør. Under jule stormen Dagmar i 2011 opplevde Stryn-området at straumen vart borte i fleire døgn. Kommunikasjonen til innbyggjarane via mobil vart broten og gamle metodar tekne i bruk. Det gjorde sterkt inntrykk å høyre at folk i beredskapstenesta i Stryn-området gjekk frå hus til hus og samla innbyggjarane i forsamlingslokale for å gi informasjon, seier Per Øistein Pedersen, seniorrådgivar i Direktoratet for naudkommunikasjon, som har leia arbeidet med rapporten. Mobilbruk vil bli viktigare. Arve Hovdenakk er nettsjef for Tussa Nett, eit av selskapa som vart hardast ramma av stormen Dagmar. Hovdenakk meiner mobilbruk er viktig ved langvarige straumbrott. Fastnettet blir lagt ned, og mobiltelefonen vil bli viktigare for å kommunisere med privatpersonar. Vi har i dag rutinar for varsling av kundar med tekstmelding. Fell mobilbruken ut ved straumbrott, får vi ei stor utfordring. TeksT: SIGURD oland NEDRELID foto: Tussa Naudnettet er ikkje tilgjengeleg for netteigarane Eit problem er at eigarane av straumnettet ikkje er definerte som naudetat. Naudnettet er derfor ikkje tilgjengeleg for netteigarane, til dømes ved straumbrott. Dessutan har det planlagde naudnettet ei svært avgrensa dekning ute i distrikta, seier Andres Sætre, dagleg leiar i Tinn Energi AS. Han seier vidare at netteigarane er nøydde til å bruke sitt eige nett både til dagleg drift og i beredskapssituasjonar. Min konklusjon er at det blir bygd og utbetra ei rekkje nett som ikkje kan samkøyrast. Dei tiltaka som det er komme forslag om, er berre små steg i riktig retning, og det trengst i tillegg mange milliardar dersom samfunnets toleevne skal styrkjast vesentleg gjennom bruk av elektronisk kommunikasjon. Mobil- og naudnettet Mobilnettet står for dekninga til privat bruk av mobiltelefonar. Mobilnettet er viktig i situasjonar som ekstremvêr. Det er avgjerande at naud etatane oppnår kontakt med innbyggjarane, og kraftselskapa er avhengig av informasjonsinnhenting for å rette opp ein langvarig straumstans. Naudnettet er kommunikasjonsmiddelet til naud-og beredskapsetatane. Naudnettet blir brukt til å samordne redningsarbeid ved kritiske situasjonar som ekstremvêr. Direktoratet for naudkommunikasjon er ansvarleg for drifta av naudnettet. Mobil- og naudnettet er til ei viss grad sam lokalisert ved bruk av like basestasjonar. Langvarig straum stans som råkar basestasjonane, fører til at mobil- og naudnettet fell ut. Då blir reservestraumen kopla inn. Naudnettet har betydeleg sterkare reservestraumkapasitet enn mobilnettet. 5

6 Kva straumavtale skal eg velje? Som straumkunde står du fritt til å velje straumavtale og leverandør sjølv. Her er nokre tips på kva du bør sjå etter. Straumleverandørane har mange ulike typar avtalar å velje mellom. Her skal vi gi deg ei oversikt over dei mest vanlege avtaleformene og kva dei medfører. Pristilboda på desse avtalane finn du på nettsidene til Konkurransetilsynet; der er det oversikt over kvar enkelt kommune. Marknadspris med påslag Dette er den mest vanlege avtaleforma i dag. Prisen baserer seg på marknadsprisen i det prisområdet du bur, basert på snittpris for kvar enkelt månad. I tillegg kjem eit fast påslag per kilowattime frå straumleverandøren din. Noreg er delt inn i fem ulike prisområde. Som oftast er det lik pris i desse områda, men i somme periodar kan prisskilnadene vere høgare. Marknadsprisen før påslaget er den same for alle leverandørane. Standard variabel pris Denne avtaleforma var den mest vanlege tidlegare, og framleis er det mange som har denne avtaleforma. Her reknar straumleverandørane ut kva straumpris dei må ta for å dekkje opp den framtidige utgifta dei har med å handle inn straumen som skal leverast. Prisen vil derfor variere, men ny pris må kundane få varsel om minst to veker i forvegen. Fastprisavtale Dette er den avtalen som færrast bruker. Prisen på straum blir sett for eitt eller fleire år om gongen og vil som regel vil vere noko høgare enn kva prisen er for dei andre avtaleformene. I den perioden avtalen gjeld kan du som straumkunde ikkje byte leverandør. Viktig å hugse Mange av leverandørane har eit fastledd knytt til prisen, noko som gjer at det blir billegare per kilowattime desto større forbruket er. Desto større fastledd, desto lågare pris med høgt forbruk. Når du vel straumavtale, er det aller viktigast for deg som forbrukar at du sikrar deg at du får den avtalen du ber om frå leverandøren. Mange har avtalar som liknar kvarandre, men som har heilt ulik pris. Ofte er dette knytt til betalingsvilkår som avtalegiro og efaktura. Kva skal du velje? Vil du unngå svingingar og vite kva du har i utgifter, så vel du fastpris. Dette er nok den dyraste avtalen totalt, men gir best oversikt og hindrar pristoppar. Dersom du vil ta risiko og følgje marknadsutviklinga, bør du velje marknadspris. Tal frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser også at i snitt var marknadspris billigare enn standard variabel pris i Med denne avtaleforma er det likevel du som kunde som tek all prisrisiko. Dersom du er risikovillig, men framleis vil ha ein viss tryggleik for å unngå dei ekstreme pristoppane, så er truleg standard variabel pris det riktige. Her kan det tenkjast at du i periodar betaler litt meir enn marknadspris, men samtidig er leverandørane ofte trege med å setje opp prisen når marknadsprisen stig, og kundane betaler dermed mindre enn marknadspris. Er du villig til å leggje ned litt tid i arbeidet med å skaffe deg straum så billig som mogleg, kan du også skifte mellom marknadspris og variabel pris, avhengig av kva som er billigast. Dersom du byter leverandør, kan likevel dette ta tre veker. Dei fleste leverandørane har i tillegg fleire avtaletypar som ikkje er registrerte hos Konkurransetilsynet. Du kan spare pengar på å velje riktig leverandør og avtale. Kva som er rett for deg, er avhengig av forbruksprofilen og økonomien din og kvar du geografisk høyrer til. foto: hafslund 6

7 Vakker vasskraft Øvre Forsland er idyllisk plassert mellom elv og granskog. Inspirasjonen til kraftverket er den vertikale og irregulære forma på grantrea i bakgrunnen. To nordnorske kraftverk får internasjonalt skryt for design og arkitektur. Vasskraftverka Øvre Forsland og Bjørnstokk i Leirfjord og Brønnøy kommune i Helgeland får internasjonal merksemd i det kjende tidsskriftet Arcdaily og det leiande svenske arkitekturmagasinet Arkitektur. Også fleire andre arkitektnettstader omtaler vasskraftverka som er bygde ut av HelgelandsKraft. Det har vore ein medviten strategi å ta kontakt med eit arkitektfirma før bygginga av kraftverka. Øvre Forsland og Bjørnstokk viser at kraftverk kan byggjast inn i naturen, utan at resultatet må bli ein grå og monoton betongkonstruksjon, seier Ove Brattbakk, administrerande direktør i HelgelandsKraft. Tre grunnidear ligg bak utforminga av Øvre Forsland og Bjørnstokk: Kraftverka skal vere vere spektakulære, samtidig som dei tilpassar seg omgjevnadene. Kraftverka skal også formidle kraftproduksjonens historie. Øvre Forsland og Bjørnstokk er teikna av Stein Hamre arkitektkontor. Kvart kraftverk skal produsere opp mot 30 gigawattimar i året. Dette tilsvarer straumforbruket til om lag 1600 hushald. Første spadetak for bygginga av Øvre Forsland er planlagt denne våren, Bjørnstokk neste år. TeksT: SIGURD oland NEDRELID FOTO: STEIN HAMRE ARKITEKTKONTOR/HELGELANDSKRAFT Ved Bjørnstokk ligg steinformasjonar frå siste istid. Kraftverket er tenkt som ein ny mystisk steinformasjon i landskapet. Energikampen vann Noregs første Emmy-pris. Tv-serien Energikampen gjekk i februar til topps i konkurransen for underhaldnings program retta mot barn. Emmy-prisen blir rekna som den høgste utmerkinga i tv-bransjen. Dette er første gong ein norsk produksjon vinn ein slik konkurrane. Saman med tv-produsenten Fabelaktiv er Enova medeigar i det populære barneprogrammet. Audhild Kvam, marknadsdirektør i Enova, var til stades ved prisutdelinga i New York. Vi er utruleg stolte over at vi har vunne. Vi konkurrerte mot dei mest kjende produsentane av barne-tv i verda, og vi såg at dei andre nominerte programma var av ypparleg kvalitet. Dette var både overraskande og ei ære. Kvam meiner at sigeren viser at energi og energieffektivisering er eit engasjerande tema for barn, på tvers av kultur og grenser. Ideen bak Energikampen er å auke barns kunnskap om energi og klima på ein nyskapande og underhaldande måte. Barna er morgondagens beslutningstakarar. Å få barna engasjert i klima- og energispørsmål er ei viktig oppgåve. Programmet er sendt på NRK sidan 2000, og programkonseptet er selt til fleire land. 7

8 Dette må du vite om Etter at den gode gamle glødepæra la glødetrådane på hylla, har nye ukjende lyspærer komme på bana til glede og bry. Vår Energi fortel kva du bør vite om dei nye lyspærene. slik er lyspærene merkte. I starten vil lyspærene vere merkte med ein verdi som samanliknar wattstyrken med dei gamle glødepærene. Denne gamle wattmerkinga vil etter kvart falle ut og du må venje deg til ei ny merking. Watt måler effekten lyspæra gir, kor mykje energi den bruker. I ein glødelampe blir om lag ti prosent av den brukte energien til lys, resten blir til varme. Dei nye pærene bruker vesentleg mindre energi for lik lysmengd. Lumen (lm) er den viktigaste erstatninga for wattverdien. Lumen måler det som vi kallar lysmengda, kor mykje av lyset frå pæra som Fra watt til lumen Glødepære i watt. Spare-, halogen- og LED-pærer i lumen auget greier å oppfatte. Lyset frå gamle 60 watts glødepærer tilsvarer om lag 750 lumen. Kelvin (k) måler fargetemperaturen til lyset. Fargetemperaturen fortel om lyset blir oppfatta som kaldt eller varmt. Gamle glødepærer hadde ein fargetemperatur på om lag 2000 kelvin, dagslys meir enn 6000 kelvin. Ra fortel om kor godt lyspæra greier å gi att fargar. Alle lyspærer som blir selde i Noreg i dag, skal ha minst 80 Ra. Til samanlikning kan det gule gatelyset ha heilt ned til 25 Ra. Halogenpærer skårar gjerne høgast på Ra-verdiar. dei nye pærene. Sparepærer kan ha noko dårlegare fargeattgiving enn glødepærene. Sparepærene bruker fire gonger mindre energi enn glødepærer og har opp mot femten gonger så lang levetid. Men det er store variasjonar. Sparepærer gir noko redusert lysyting i kalde omgjevnader og bruker opp mot eitt minutt 15 W lm 25 W lm 40 W lm 60 W lm 75 W lm 100 W lm 150 W lm 200 W lm Slik kjøper du ei god lyspære Energieffektivitet klasse a Energiattgiving 80 ra Fargetemperatur minst 2600 kelvin Sjå etter lumen, ikkje watt Generelt bør du tenkje på kvar og korleis du har tenkt å bruke lyspæra. Kjellarbu og dimma stovelys krev ulike pærer Miljøvennlege nye pærer? eu fjerna glødepærene for å spare energi og miljø. er dei nye lyspærene eigentleg meir miljøvennlege? tore ledaal, laboratoriesjef i Nemko, svarer: Det er avhengig av kva du ser etter. Dei nye pærene er meir energi vennlege enn dei gamle glødepærene. Samtidig er dei samansette av fleire elektroniske komponentar og potensielle miljøgifter. Ledaal seier EU arbeider med å setje strengare miljøkrav til dei nye lyspærene, men han legg til: Dei nye krava kan gå utover kvaliteten på lyset. Det er vanskeleg å kombinere dei tre krava: energi effektivitet, miljø kvalitet og lyskvalitet. Vi skal alltid levere brukte lyspærer til spesialdeponi. Alle butikkar som sel lyspærer, pliktar å ta imot brukte pærer. Særleg er kvikksølvinnhaldet i enkelte sparepærer kritisert, og det er riktig at kvikksølv kan leke ut dersom sparepæra blir knust. Kvikksølvinnhaldet er likevel lavt, og dampen er lite skadeleg for menneske. Tørk opp med ein våt klut og få restane ut av huset for å vere sikker. No har det dessutan komme sparepærer utan kvikksølv på marknaden. 8

9 dei nye lyspærene Sparer du pengar på lavenergipærer? Vår energi har samanlikna kostnader ved bruk av den gamle glødepæra med nykomlingane. den gamle: Glødepære på 60 watt med 2500 timar levetid til 5 kroner. de nye: Sparepære på 11 watt med timar levetid til 50 kroner. Halogenpære på 42 watt med 2000 timar levetid til 20 kroner. LED-pære på 7 watt med timar levetid til 350 kroner. på å gi effektivt lys. Dei passar derfor best til bruk innandørs. Enkelte sparepærer kan du dimme. Halogenpærer bruker du på stader der fargeattgiving er viktig, som kjøkken, bad og arbeidsrom. Halogenpærer til lavvolt (12 V) må ha ein transformator i tillegg. Ein slik transformator kan du kjøpe saman med lyspæra. Ei lavvolt halogenpære er mykje meir energieffektiv enn ei glødepære. Alle halogenpærer kan dimmast. Men ver merksam på at halogenpærer kan bli svært varme. Det er viktig å halde avstand frå pære til brennbart materiale og velje riktig lampe. LED-pærer fungerer like godt utandørs som innandørs. Mange LED-pærer kan dimmast, men her er det store variasjonar. Spør før du kjøper. Også fargen på lyset kan variere. Det kan vere formålstenleg å bruke same fabrikat dersom fleire pærer skal lyse opp same flate. LED-pærer kjem i mange fargevariantar i tillegg til klassisk kvitt lys. TeksT: sigurd oland nedrelid illustrasjonsfoto: therese hansen sparepære Innkjøp: 50 kroner Bruk: 11 W x timar x 0,90 kr/kwh = 99 kroner Totalt: 149 kroner Vanleg lyspære Innkjøp: 5 kroner x 4 lyspærer = 20 kroner Bruk: 60 W x timar x 0,90 kr/kwh = 540 kroner Totalt: 560 kroner Du sparer 411 kroner per sparepære halogenpære Innkjøp: 25 kroner (levetida til glødepæra krev 1,25 halogenpærer) Bruk: 42 W x 2500 timar x 0,90 kr/kwh = 94,50 kroner Totalt: 119,50 kroner Vanleg lyspære Innkjøp: 5 kroner Bruk: 60 W x 2500 timar x 0,90 kr/kwh = 135 kroner Totalt: 140 kroner Du sparer 20,50 kroner per halogenpære led-pære Innkjøp: 350 kroner Bruk: 7 W x timar x 0,90 kr/kwh = 284 kroner Totalt: 634 kroner Vanleg lyspære Innkjøp: 5 kroner x 18 lyspærer = 90 kroner Bruk: 40 W x timar x 0,90 kr/kwh = 1620 kroner Totalt: 1710 kroner Du sparer 1076 kroner per led-pære. kilde: lyskultur foto: pressebilder fra leverandørene 9

10 Vil ha deg! Kraftsektoren har behov for fleire kloke hovud og frir til dei unge. Kraftsektoren jobbar for å svare på klimautfordringa og mette energibehovet i verda, seier Christine Meling, gruppeleiar for forsking og utdanning i Energi Norge. Meling meiner at kraftbransjen har sikre arbeidsplassar med gode utsikter. I kraftsektoren har vi eit stort mangfald av jobbar over heile landet. Næringa er i vekst, og vi har behov for fleire tusen nye medarbeidarar i åra framover. Dette er yrka kraftbransjen siklar etter Energimontøren byggjer, driftar og held ved like straumnettet heile vegen frå kraftstasjonen til forbrukarane. Dette er førstelinjeforsvaret til kraftforsyninga ein viktig jobb for for enkeltmenneske, industri og samfunn elles. Energioperatøren driftar og held ved like kraftverk og transformatorstasjonar. Energioperatøren jobbar tradisjonelt med vasskraftverk, men også med produksjonsanlegg for bioenergi og vindkraft. Elkraftingeniøren jobbar med generatorar, kraft elektronikk og høgspenningsteknikk. Dette er kjerne teknologien i energiproduksjon. I åra framover skal den elektriske infrastrukturen byggast ut. Dette krev framtidig auka kompetanse i informasjons teknologi for elkraftingeniørane. Byggingeniøren med spesialisering innan vasskraft planlegg vasskraftprosjekt, reknar ut energi potensial og prosjekterer demningar og vasskraftverk. Dei seinare åra har det blitt viktigare å ta miljøomsyn når større utbyggingar skal gjennomførast. Maskiningeniøren moderniserer, driftar og held ved like kraftanlegg, og utviklar nye anlegg. Arbeidsoppgåver kan vere ansvar for det maskintekniske utstyret i kraftstasjonar og vassvegar, rehabilitere kraftstasjonar og planleggje, byggje og drifte nye kraftverk. TeksT: SIGURD oland NEDRELID Foto: varanger kraft 10

11 Biletet viser eit oppussingsprosjekt der du bør bruke tettelister for å spare straum. Før eit tent lys langs lister, rundt vindauge, vegger og tak. Ei flamme som blafrar vil indikerer at det er trekk. slik kuttar du i straumrekninga Puss opp i sommar spar pengar i vinter etter våren og sommaren kjem vinteren raskt. Puss opp no, og møt den kalde årstida i ein energieffektiv heim. om lag 65 prosent av energibruken i heimen går til oppvarming. Vurder energisparande tiltak samtidig med anna oppussingsarbeid. Har du mistanke om at bustaden din lek varme? Då kan termofotografering vere noko for deg. Termofotografering gir oversikt over luft lekkasjar og dårleg isolering i bustaden din. Særleg i vintermånadene, når temperaturskilnaden inne og ute er størst, kan det vere store energi tap i bustader. Vi trur mange vil bli overraska når dei ser kor mykje varme bustaden deira lek, og kvar lekkasjane er, seier seniorrådgivar Roar Hugnes i Enova. Termofotografering kostar frå om lag 5000 kroner til opp mot kroner, avhengig av kor detaljert rapporten skal vere, og blir utført av fagfolk. tettelister. Det finst rimelegare framgangs måtar når du vil finne ut om bustaden har luftlekkasjar, særleg langs lister. Du kan føre eit tent lys langs listene rundt vindauge, vegger og tak. Rørslene i flammen vil indikere om det er trekk. Du kan enkelt tette luftlekkasjar langs listene. Demonter listene og fyll mineralull i fuga mellom veggkonstruksjon og kar. Lekkasjar mellom vindaugskarm og rammer og i dører kan du stoppe ved å setje inn tette lister av silikon. Pengane har du spart inn etter eitt år. Nye tettelister til vindauget vil typisk gi ei årleg innsparing på 100 kilowattimar, opplyser Roar Hugnes. Bruker du 70 kroner på tettelister til vindauge i vår eller i sommar, har du spart inn pengane på lågare energibruk allereie etter eitt år når straumprisen er 70 øre per kilowattime. Har du ti vindauge i bustaden din, sparer du 700 kroner i året. etterisolering. Etterisolering av tak med kaldloft er eit effektivt tiltak som du kan utføre sjølv. Bruker du kroner på isolasjon av loft, har du innan tre år spart inn investeringa gjennom lågare straumutgifter, viser utrekningar frå Enova. Etterisolering av vegger og loft får bustaden til å halde på varmen. Du aukar bukomforten, reduserer straumrekninga og sparer miljøet. God isolering aukar samtidig verdien på bustaden, seier seniorrådgivar Roar Hugnes i Enova. Det største varmetapet har du likevel gjennom vindauga. Etterisolering av yttervegger med bytte av vindauge til helst 3-lags lågenergi vindauge er kostbart, og du bør derfor sjå slike tiltak i samanheng med nødvendig oppgradering av bustaden. Effekten av etterisolering er truleg sterkast dersom bustaden din er eldre enn 20 år. Så seint som på 1980-talet var kravet 10 centi meter isolasjon. I dag er kravet 25 centimeter tjukk isolasjon i veggene. TeksT: sigurd oland nedrelid foto: therese hansen 11

12 kontakt Enova Svarer for gratis råd som kan redusere energibruken i bustaden din eller epost: Få pengar til energisparing Med Enovas støtteordningar kan det bli endå meir lønnsamt enn før å installere energisparande oppvarmingskjelder i heimen din. Tilskottsordninga dekkjer inntil tjue prosent av kostnaden inntil ein maksimalsum. hugs å søkje før du kjøper. Din bustad: Skreddarsydde straumsparetips Enovas energimerkekalkulator gir deg råd om tiltak som sparer energibruken i bustaden din. Det er ikkje krav om innlogging eller forkunnskapar for å bruke kalkulatoren på Kalkulatoren skal ikkje erstatte energimerkeordninga. Energimerkeordninga krev at alle bustader som blir selde eller leigde ut, skal ha energiattest. Unngå elektriske brannar Nesten halvparten av alle brannar med kjend årsak oppstår i samband med elektrisk utstyr. Det er viktig at det elektriske anlegget blir kontrollert av ein fagperson med jamne mellomrom om lag kvart femte år. Du må alltid følgje brukar rettleiinga når du har å gjere med eit elektrisk apparat. foto: elmer laahne/ norsk Brannvernforening La elektrikaren gjere jobben sin Mange ønskjer å spare tid og pengar på å gjere jobben som hobbyelektrikar. Færre tenkjer på at det både er ulovleg og livsfarleg. Som huseigar er du ansvarleg for å bruke registrert elinstallatør ved utføring av elektriske installasjonar. Det er svært lite du har lov til å gjere sjølv. Slik isolerer du loftet seks enkle steg Før du set i gang: 1 Rekn ut kor stort loftet ditt er. Kjøp inn nok isolasjonsmateriale og vindpapp. 2 Kjøp dette utstyret: Klede som dekkjer det meste av kroppen. Tynne hanskar. Maske som kan dekkje munnen. Ein kniv som er konstruert for å skjere i isolasjonen. Slik går du fram: 3 Start alltid i eit hjørne. Ver nøyaktig med måling og skjering. 4 Mål opp kor store isolasjonsmattene skal vere, skjer til og pass på at mattene dekkjer godt. 5 Skjer ein stor nok bit av vindpappen. Legg vindpappen rundt isolasjonsmatta. 6 Hald fram slik med lagvis legging av isolasjon og vindpapp. Fleire lag vil gi betre isolasjon. Vær merksam på at også loftet må ha sirkulasjon av luft. Lag lufteluker. Stapp ikkje isolasjonen heilt ut i rafta. Pass på at det blir minimum fem centimeter klaring. kilde: enova foto: enova, glava Desse elinstallasjonane kan du utføre sjølv Skifte deksel for koplingsboksar, brytarar og stikkontaktar. Alt utanom den veggfaste delen. Montere og skifte varmeomnar dersom dei har rørleg leidning og støypsel. Kople opp eller skifte topola skøyte kontaktar i rørleg leidning til og med 25 ampere med og utan jording. Kople opp eller skifte topola skøytekontaktar og apparatkontaktar til og med 16 ampere med og utan jording. Kople til og reparere lampettar, bordlampar og liknande med rørleg leidning. Dette inkluderer også brytarar på leidningen. Kople til og skifte lampar som heng i takkrok eller liknande, som er tilkopla med støypsel, stikkontakt, kronklemme eller sukkerbit. Dette er likevel ikkje lovleg dersom ein kan sjå på lampane som ein del av den faste installasjonen. Dessutan må det vere strekkavlasting på sjølve leidningen, slik at kontaktane ikkje blir fysisk belasta. Skifte andre lysarmaturar i tørre rom med isolerande golvdekke. Alt anna må utførast av ein registrert elinstallatør. kjelde: nelfo foto: thoralf olsen/dn 12

Dette må du vite om de nye lyspærene

Dette må du vite om de nye lyspærene Konkurranse 14 Vinn en ipad Mini! Premiekryss 15 Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Lyspære spesial Dette må du vite om de nye lyspærene Vår

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Komfyrvakt vernar bustader mot brann Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader

Detaljer

Midtfjellet haustar vind

Midtfjellet haustar vind Konkurranse Premiekryss 14 Vinn ein ipad! 15 IMAX i stova 16 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT LOKALE ENERGISELSKAP Midtfjellet haustar vind Første vindparken i Hordaland gir

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 En jobb å anbefale Lærlingene Ola-Johan Kristoffersen og

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

Bygger ut fiber. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

Bygger ut fiber. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 Bygger ut fiber Nord-Salten Kraft har inngått avtale med

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Premiekryss. Konkurranse. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres. Gode råd om strømsparing

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Premiekryss. Konkurranse. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres. Gode råd om strømsparing Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Dagmars herjinger Dagmar er på sitt verste og skaper feil ved

Detaljer

Kinoopplevelse i baksetet 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Smart og energie ff e k t i v t 13. Smarte målere 14. Unngå overbelastning og brann 10

Kinoopplevelse i baksetet 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Smart og energie ff e k t i v t 13. Smarte målere 14. Unngå overbelastning og brann 10 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. OKTOBER 2011 29. årgang Kinoopplevelse i baksetet 16 Ny tunnel gir nye muligheter Sunndal Energi gjennomfører en stor satsing i den nye tunnelen gjennom

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Når lynet stjeler strømmen

Når lynet stjeler strømmen Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 IMAX i stua 16 NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Når lynet stjeler strømmen Lynnedslag står for åtte prosent av alle driftsforstyrrelser

Detaljer

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon VERSJON 20 11 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010 Ein gjennomgang av dagens ordningar for informasjon, tilsyn og kontroll med branntryggleiken i bustader Utgitt av: Direktoratet for samfunnstryggleik

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Utnytting av kraftkundar i sluttbrukarmarknaden Analyser av konkurransetilhøvet mellom norske kraftavtaler. av Bjarne Bjørkavåg Sunde

Utnytting av kraftkundar i sluttbrukarmarknaden Analyser av konkurransetilhøvet mellom norske kraftavtaler. av Bjarne Bjørkavåg Sunde Arbeidsnotat nr. 30/11 Utnytting av kraftkundar i sluttbrukarmarknaden Analyser av konkurransetilhøvet mellom norske kraftavtaler av Bjarne Bjørkavåg Sunde SNF prosjekt 1215 Konkurransepolitikk Prosjektet

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2009

Årsrapport om betalingssystem 2009 Årsrapport om betalingssystem 2009 mai 2010 Årsrapport om betalingssystem 2009 Noregs Bank Oslo 2010 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22 31 63 83 Telefaks: 22 31

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

Erfaringar frå ekstremvêret Nina. januar 2015

Erfaringar frå ekstremvêret Nina. januar 2015 Erfaringar frå ekstremvêret Nina januar 2015 55 2015 R A P P O R T Erfaringar frå ekstremvêret Nina Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Noregs vassdrags og energidirektorat Rannveig Baaserud Nilsen Rannveig

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune Energiutgreiing 2007 Austevoll kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer