Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn"

Transkript

1 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn År: 2011 Prosjektskjema for Grünerløkka kommune/bydel Prosjekt -navn Søker meating Point Institusjon/bydel/kommune/organisasjon -Ray Ungdomskulturhus Adresse Maridalsveien 3, Inng Brenneriveien Postboks 2135 Grünerløkka 0505 Oslo Ny Videre Telefon/faks/mobil/e-post / / Ansvarlig person Farooq Farooqi Aktivitet Beskrivelse av tiltaket -Ray er et byomfattende, flerkulturelt og selvstyrt ungdomhus for og med barn og unge fra Oslo og Akershus. Huset er åpent 7 dager i uken og har et besøkstall på ca 950stk per uke. Vi har det siste året opplevd en økning av barn og unge med dårlig personlig økonomi og/eller familieøkonomi. Mange av disse søker et sted de kan samles for å treffe jevnaldrende uten å måtte bruke penger og et sted der de kan føle seg trygge og sikre på at de ikke vil bli utstøtt eller sett ned på grunnet deres økonomiske situasjon og levestandard. En rekke barn og unge har ikke tilgang til PC og/eller internett hjemme og har dermed ikke anledning til å benytte disse hjelpemidlene iht lekser og skolearbeid. meating Point vil være en arena der det lages og selges billig mat og drikke slik at barn og unge får en mulighet til å samles på et sosialt plan der de kan skape sin egen hverdag, spise og kose seg sammen med andre jevnaldrende. Samtidig er en viktig del av prosjektet at det er et nettverk av voksne på denne arenaen som ungdommene kan dele erfaringer og opplevelser med, samt få hjelp og rådgivning ved behov. Et slikt lavterskeltilbud tror vi kan gjøre at flere unge også vil oppdage og benytte seg av de andre aktivitetstilbudene som finnes på -Ray. Vi åpner for at foreldre og foresatte kan ta del i barnas og ungdommenes aktiviteter slik at de kan få innsyn i hvor barnet oppholder seg etter skoletid, samt møte veiledere ved huset slik at de også kan få en relasjon og trygghetsfølelse i forhold til at deres barn benytter seg av -Ray. Målsetning Målgruppe Hva ønskes oppnådd? Formålet med overnevnte tiltak/aktivitet er å skape en arena med muligheter for sosial inkludering, samlinger og samtaler som bidrar til å skape selvtillit, forståelse, håp, motivasjon og engasjement. Vi ønsker å skape et trygt og stabilt nettverk for vanskeligstilt ungdom samt barn, unge og deres respektive familier. Hvilke(t) formål ønskes oppnådd? - jfr. formål s.1 Rundskriv Q-10/2010 (sett kryss): A) B) C) D) E) F) Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Barn og unge som ikke benytter seg av eksisterende fritidstilbud samt deres familier som ikke har mulighet til å benytte seg av samlingspunkt som cafèer, restauranter og besøk i hjemmet grunnet fattigdomsproblemer. Omtrent hvor mange nåes av tiltaket? Barn og unge med både flerkulturell- og etnisk norsk bakgrunn med behov for et positivt samlingspunkt som setter fokus på likeverd og som motvirker vold, mobbing, kriminalitet og rus. 380 Ungdommer som av ulike årsaker faller ut av skole, jobb etc og dermed er sosialt ekskludert og mangler muligheter til å delta og bidra i samtaler, og aktiviteter som fremmer selvtillit og mestringsfølelse. Hvem som Jenter Gutter Gutter Alder Andre? nåes av og jenter 12-15

2 Tilsagn/ avslag tiltaket (kryss av) Egenandel Annen inntekt Søknadsbeløp NOK NOK Investering Drift Totalt Begrunnelse for avslag/tilsagn Familiemedlemmer Tilsagn Investering Drift Totalt Avslag Kommunene/bydelene sender prosjektskjema samlet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, innen 15. mai.

3 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn År: 2010 Prosjektskjema for Grünerløkka kommune/bydel Prosjekt -navn Søker Biblioteket som mestringsarena for ungdom. Institusjon/bydel/kommune/organisasjon Deichmanske bibliotek, Grünerløkka Adresse Schous plass 10, 0552 OSLO Ny Videre Telefon/faks/mobil/e-post Ansvarlig person Kenneth Korstad

4 Aktivitet Beskrivelse av tiltaket Ungdoms behov står i fokus når Deichmanske bibliotek ønsker å etablere et ettermiddagstilbud med gratis mat etter skoletid knyttet til aktiviteter som tegneseriekurs, leksehjelp, kinovisninger, dataspill og etablering av Ung fortellerscene. Bydelen har en sterk vekst i antall ungdom som flytter til og blir boende i bydelen. Gjennom en workshop gjort i samarbeid med Bydel Grünerløkka med representanter fra fritidsklubbene, Gateteamet og SALTO har vi kartlagt noen av ungdommenes behov. Noen av de viktigste behovene vi kom fram til var følgende: 1. Trygge omgivelser, det å bli sett av gode omsorgspersoner. 2. Leksehjelp. 3. Det å dele et måltid med andre etter skoletid. 4. Tilgang til datamaskiner, det å dele Youtube på storskjerm. Dataspill som sosial arena. Vi ønsker å gjennomføre workshops med ungdommene for å kartlegge behov. Vi arbeider med metoder for tjenesteutvikling i samarbeid med Arkitekthøgskolen i Oslo, Institutt for industridesign hvor et radikalt brukerperspektiv er utgangspunkt for nye tjenester. Gjennom et strategisk samarbeid med andre aktører og støttespillere ønsker Deichmanske bibliotek på Grünerløkka å etablere et ungdomstilbud som vi ønsker skal bestå av følgende: 1. Mat etter skoletid. Det å dele et måltid med andre ungdommer skaper et viktig sosialt rom hvor ungdom også lærer seg å ta hensyn til andre. Et slikt tilbud vil trekke bredden av ungdom i bydelen til biblioteket. 2. Leksehjelp. Vi søker penger fra Utdanningsetaten for å etablere leksehjelp. 3. Tegneseriekurs. Vi har mottatt støtte fra Bydel Grünerløkka og Norsk kulturråd til denne virksomheten som vi har drevet i 10 år. 4. Svennebrev i rap. Elling Borgersrud fra Gatas parlament skal holde rappekurs for bydelens ungdommer med støtte fra Tekstforfatterfondet. 5. Filmvisninger. Biblioteket har en egen sal for filmvisninger og har rettigheter til å vise rundt 1000 filmer gjennom en avtale med Norsk filminstitutt. 6. LAN-party. Gateteamet i bydelen organiserer et dataspilltilbud for vanskeligstilt ungdom på biblioteket. Det blir arrangert helger hvor ungdom spiller sammen. Dette er organisert av ungdommene selv. 7. Serieteket. Biblioteket har Norges eneste spesialavdeling for tegneserier med rundt titler tilgjengelige. 8. Ung fortellerscene. Dette er et prosjekt hvor profesjonelle historiefortellere engasjerer ungdom til å fortelle sine egne historier. Målet er å etablere en gruppe ungdommer som vil engasjere andre ungdommer til både å skrive sine egne historier og fortelle disse til publikum. Prosjektet stimulerer både til språkutvikling og mestring. 9. Tilgang til datamaskiner, Youtube på storskjerm og dataspill.

5 Hva ønskes oppnådd? a) Biblioteket er et lavterskeltilbud hvor sosial inkludering er en grunnleggende premiss for virksomheten. Det er en sosial arena hvor ungdom både gis frihet til å bruke det offentlige rommet men også ansvar med tanke på hvordan de skal oppføre seg mot andre. b) Vi ser at en rekke ungdommer som ikke har andre fritidstilbud henger på biblioteket. Vi ønsker å utvikle denne arenaen sammen med ungdommene. c) Gjennom for eksempel kurs i rap, kurs i å lage tegneserier og tiltak som LAN-party som ungdommene må organisere selv (koordinert av Gateteamet) er vi overbevist om at ungdom i bydelen kan utvikle selvtillit og selvrespekt på biblioteket som alternativ mestringsarena. d) Våre tilbud om lån av bøker, filmer og Internett er gratis. Gratis mat etter skoletid vil virke positivt inn på ungdom fra fattige familier og skape en bred sosial arena for ungdommene i bydelen. Målsetning Målgruppe Tilsagn/ avslag Hvilke(t) formål ønskes oppnådd? - jfr. formål s.1 Rundskriv Q-10/2010 (sett kryss): A) B) C) D) E) F) Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Tiltaket er rettet mot ungdom i bydelen mellom 13 og 18 år. Hvem som nåes av tiltaket (kryss av) Jenter Gutter Gutter og jenter Alder Andre? Omtrent hvor mange nåes av tiltaket? 500 Egenandel Annen inntekt Søknadsbeløp ,- Tilsagn Avslag , ,- Investering ,- Drift ,- Totalt ,- Investering Drift Totalt Begrunnelse for avslag/tilsagn Kommunene/bydelene sender prosjektskjema samlet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, innen 15. mai.

6 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn År: 2011 Prosjektskjema for Grünerløkka kommune/bydel Søker Aktivitet Jentehuset på Grünerløkka Ny Videre, fra 2009 Institusjon/bydel/kommune/organisasjon Bydel Grünerløkka v/ Sinsen kulturhus Adresse Sinsen kulturhus Lørenveien Oslo Telefon/faks/mobil/e-post / / o.kommune Ansvarlig person Leder Sinsen kulturhus/jentehuset Patrick E. Sørensen Beskrivelse av tiltaket Bakgrunnen for tiltaket var at bydelens fritidssektor opplevde at jenter i mindre grad enn tidligere benytter seg av de tradisjonelle tilbudene på fritidsklubbene. Manglende deltakelse var særlig synlig blant jenter med minoritetsbakgrunn. Samtidig opplevde bydelen at et økende antall jenter hadde vansker i forhold til rus, aggresjon og mobbing. På bakgrunn av dette etablerte Sinsen kulturhus Jentehuset i Lokalet ble pusset opp for kr av egne midler, og en 50 % stilling på kulturhuset ble midlertidig knyttet til tilbudet. I 2009 og 2010 har en rekke jentegrupper hatt tilhold i lokalene. I 2010 har fem grupper med forankring på Sagene, Sinsen og Hersleb ungdomsskole fått tilbud på huset. Gruppene går over seks til åtte uker og drives av ansatte på Sinsen kulturhus, bydelens utekontakter og helsesøstre fra skolehelsetjenesten. Jentegruppene bygges over metodikk fra Sisterhood og Gatemegling, og har fokus på jenters utfordringer i forhold til identitet, seksualitet, skole, rus og familiesituasjon m.m. Hittil i 2010 har 60 jenter deltatt i grupper på Jentehuset. Gruppeledere samarbeider med barnevernet i enkeltsaker, ulike ressurser internt og eksternt inviteres til å bidra i gruppene ved behov. En søker om midler til å opprettholde dagens tilbud for jenter i ungdomsskolealder. For å drive gruppene er det behov for ressurser til å lede og planlegge gruppene, videre benyttes midler til drift av lokaler, innkjøp av materiell, turer og aktiviteter. Tiltaket vil skje i samarbeid med barnevern, skolehelsetjeneste, skoler, politi, utekontakten. Hva ønskes oppnådd? Målsettingen med jentehuset er å sikre et likverdig fritidstilbud for jenter og å drive forebyggende arbeid opp mot utsatte jenter og jentemiljøer i bydelen. En ønsker å gi jenter gode redskap som kan styrke deres sosiale mestring, tilknytningsevne og selvfølelse. En vil skape trygge nettverk for jenter som i liten grad deltar i fritidsaktiviteter, og som mangler gode sosiale relasjoner og nettverk. Tiltaket skal styrke deltakernes bevissthet rundt de utfordringer de møter ut i fra et likestillingsperspektiv. Prosjektnavn Målsetning Målgruppe Hvilke(t) formål ønskes oppnådd? - jfr. formål s.1 Rundskriv Q-10/2010 (sett kryss): A) B) C) D) E) F) Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Jenter mellom 12 og 18 år som opplever utfordringer i forhold til vennskap og sosiale nettverk, mobbing, skole, familie, rus og kriminalitet. Jenter med minoritetsbakgrunn som ikke deltar i fritidsaktiviteter utenfor skolen er en viktig målgruppe. Omtrent hvor mange nåes av tiltaket? Hvem som nåes av tiltaket Jenter Gutter Gutter Alder og jenter Andre?

7 Tilsagn/ avslag (kryss av) Egenandel Annen inntekt Søknadsbeløp Tilsagn Avslag Investering Investering Drift Drift Totalt Totalt Begrunnelse for avslag/tilsagn Kommunene/bydelene sender prosjektskjema samlet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, innen 15. mai.

8 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn År: 2011 Prosjektskjema for Grünerløkka kommune/bydel Prosjekt -navn Søker Etablere aktivitetsrom for barn og ungdom Institusjon/bydel/kommune/organisasjon Grüner Fotball IL Adresse Seilduksgata 30, 0553 Oslo Ny Videre Telefon/faks/mobil/e-post Ansvarlig person Frants Gundersen Aktivitet Vi ønsker å oppgradere et rom over en garasje vi disponerer av Oslo Kommune. Rommet er på ca 70 kvm, og vil kunne være et aktivitetshus for den lokale ungdommen, med vekt på trening og ulike sportslige aktiviteter. Vi trenger å isolere taket, legge undertak, sette inn nytt vindu/rømningsvei, skifte ut garasjedøra med en vanlig inngangsdør og montere panelovner. Etter oppgradering ønsker vi å innstallere en del treningsapparater og et bordtennisbord. For sosiale arrangementer vil et stort lerret, prosjektor med playstation og TV-mottaker m.m. være aktuelt. Grüner har allerede noe av dette utstyret, og har muligheten til å overta noe brukt fra ulike sponsorer. Etter etableringen vil Grüner Fotball IL vedlikeholde lokalet og stå for de løpende utgiftene, slik som strøm og TV-abonnement. Grüner Fotball IL er den desidert største fritidstilbudet for barn og unge i bydelen. Samtidig ser vi at det er mange som ikke har et fritidstilbud, men som driver rundt vår hjemmebane, Dælenenga, uten å nødvendigvis være interessert i fotball. Gjennom å etablere et aktivitetsrom vil vi kunne gi et mye bredere tilbud til de lokale ungdommene, samtidig som vi kan gi et bedre sportslig tilbud til våre egne medlemmer. Det er et skrikende behov for steder å være. Med for åpen bruk vil ofte enkeltgrupper dominere slike arenaer, og det er viktig at Grüner Fotball IL kan styre bruken slik at enkeltgrupper av barn og ungdom ikke blir skviset ut. Vi ser derfor for oss at det alltid skal være voksne tilstede i lokalet, men at barn og ungdom får ulikt ansvar for driften av lokalet. Målsetning Målgruppe Tilsagn/ avslag Hvilke(t) formål ønskes oppnådd? - jfr. formål s.1 Rundskriv Q-10/2010 (sett kryss): A) B) C) D) E) F) Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Barn og unge i alderen år Hvem som nåes av tiltaket (kryss av) Jenter Gutter Gutter og jenter Alder () Andre? Omtrent hvor mange nåes av tiltaket? 200 Egenandel Annen inntekt Søknadsbeløp Tilsagn Avslag Kr ,- Kr ,- Investering ,- Investering Drift Drift Totalt ,- Totalt Begrunnelse for avslag/tilsagn Kommunene/bydelene sender prosjektskjema samlet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, innen 15. mai.

9 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn År: 2011 Prosjektskjema for Grünerløkka GrGG bydel Prosjekt -navn Søker Dancing Youth/Cre-8 Utvikling, profesjonalisering og oppfølgningsarbeid for barn og unge Institusjon/bydel/kommune/organisasjon Da-Yo (Dancing Youth)/Cre-8 Adresse Brennerivn. 3 inng. Maridalsvn. Pb: 2135 Grûnerløkka, 0505 Oslo Ny Videre Telefon/faks/mobil/e-post / / Ansvarlig person Ruben Figueroa Maria Karlsen

10 Aktivitet Beskrivelse av tiltaket Prosjektet setter fokus på unges oppvekstvilkår i storby. Prosjektarbeidet innebærer organisering og arbeidsprogram til utvikling for barn og unge innenfor kultur, den urbane kunst og veilede dem i profesjonaliseringsprosessen. Grunnlaget er lagt i Da-Yo/cre-8s prisbelønte arbeid, konkurranser, engasjement og satsing innen tv, media, teater og arrangementer siden Vennligst se vedlegg 1. Dancing Youth Nybegynner kurs Målsetning Hva ønskes oppnådd? Å rekruttere unge ved å lære dem å ta eget ansvar og samtidig gi dem tilbud bl.a. innen Dancing Youth og kvalifisering til showgruppen Cre-8. Tilrettelegge tiltak som stimulerer unge til meningsfylte prosjekt og som senere kan gi kvalifiseringsmuligheter til arbeid og utdanning både nasjonalt og internasjonalt. Legge vekt på å mobilisere unge med både norsk og annen etnisk bakgrunn, kjønnsfordelingen er også et viktig aspekt. Med bakgrunn i Dancing Youth/Cre-8s årelange bidrag og innsats, har vi fått til et internasjonalt samarbeid mellom Gambia og Norge. Danseprosjekt vil finne sted og vil resultere i en forestilling på Operaen. Da-Yo/Cre-8 reiser til Gambia for å holde workshops og samarbeide med dansegrupper i desember Hovedforestillingen på Operaen i 2011, der dansegruppene fra Gambia vil ta del i, er under produksjon. Vennligst se vedlegg 2: Urban in Africa Kultur/kompetanseutvekslingsprosjekter i Portugal (i samarbeid med Eclodir Azul, England (i samarbeid med Brouhaha International, Chile og Filippinene. De første to samarbeidene er under prosjektutvikling og vil finne sted i Organisere workshops for barn og unge innenfor bydel Grûnerløkka med utenlandske instruktører som har stor innflytelse innenfor dansemiljøet. Å kunne gi et prisgunstig danse/undervisningstilbud til barn og unge. Delmål: - Rekruttere unge fra utsatte ungdomsmiljøer til å delta i Dancing Youth og Cre-8s tilbud ved å holde nybegynner, videregående kurser og auditions. - Tilby tiltak rettet inn mot fremtidige yrkes og utdanningsmuligheter. Utvikle et positivt og rusfritt miljø gjennom aktiviteter som dans, teater, workshops, utvekslinger og turarrangement (inn- og utland) deriblant samarbeid med Gambia, Chile, Portugal og Filippinene. Engasjere dem i forskjellige seminarer, ulike arenaer der unge styrker selvbevissthet og ressurser. - Gi muligheter for unge til å bidra med positiv innsats for andre unge. Hvilke(t) formål ønskes oppnådd? - jfr. formål s.1 Rundskriv Q-10/2010 (sett kryss): A) B) C) D) E) F)

11 Målgruppe Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Barn og ungdom innenfor bydelen, Oslo og omegn Omtrent hvor mange nåes av tiltaket? Ca. 100 stk Tilsagn/ avslag Hvem som nåes av tiltaket (kryss av) Jenter Gutter Gutter og jenter Alder Andre? Egenandel Annen inntekt Søknadsbeløp Tilsagn Avslag Investering Drift Totalt Investering Drift Totalt Begrunnelse for avslag/tilsagn Kommunene/bydelene sender prosjektskjema samlet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, innen 15. mai.

12 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn År: 2011 Prosjektskjema for Oslo/Grûnerløkka kommune/bydel Prosjekt -navn Søker GMS Global Music Studio Ny Videre Institusjon/bydel/kommune/organisasjon OMOD Adresse Pb 4633 Sofienberg 0506 Oslo Telefon/faks/mobil/e-post Ansvarlig person Akhenaton Oddvar de Leon Aktivitet Beskrivelse av tiltaket Gi ungdom, hvorav ca. 50% har minoritetsbakgrunn, mulighet til meningsfylte og kreative aktiviteter via opplæring i musikk- og filmproduksjon. Ungdommene får en arena der de møter musikere og produsenter som er dyktige innenfor ulike sjangere, hip hop, soul og world music. Ungdommene får opplæring i musikk- og filmteknikk, låtskriving, sceneopptreden, sangøvelse/ stemmebruk og innspilling av CD'er. Videre lærer de å produsere og de får grunnlærende opplæring i hvordan musikkbransjen fungerer, deriblant kunnskap om rettigheter. Studioet er også et sted der ungdommene bygger og utvider sitt nettverk mot musikkindustrien, og får markedsført egne produksjoner. I 2011 vil GMS ha et spesielt fokus på Rapvalg, rapvalg er en internettbasert rap/musikk konkurranse. Rapvalg vil gjennom musikk gjøre undom mer samfunnspolitiskbevisste og engasjerte i kommunevalget 2011, som forhåpentligvis vil øke stemmedeltakelsen. Se Målsetning Hva ønskes oppnådd? Å tilby en arena for opplæring i fag (musikk- og filmproduksjon) samt empowerment av ungdommer som opplever seg marginalisert og derfor ofte ikke deltar i eksisterende kultur- og fritidsaktiviteter og/ eller mestrer tradisjonelle arenaer (skole, fotball etc.). Ungdommene vokser gjennom opplæring, mestring og ansvarliggjøring, og lærer at de kan bruke sine evner konstruktivt og ikke destruktivt. Et hovedformål er å rekruttere en likevekt av gutter og jenter fra mange ulike miljøer på tvers av sosial og etnisk bakgrunn. Dette fungerer i seg selv integrerende. Videre er annet hovedformål å utstyre ungdommene med musikk- og organisasjonsferdigheter som de kan ta med seg i sitt videre virke. Ungdommene lærer å samarbeide i team og bygger både ferdigheter og selvtillit, og vi ser at arbeidet virker forebyggende fordi ungdommene foretrekker å være i studioet fremfor å henge i gatene. Hvilke(t) formål ønskes oppnådd? - jfr. formål s.1 Rundskriv Q-10/2010 (sett kryss): A) B) C) D) E) F)

13 Målgruppe Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Ungdom (både med minoritets- og majoritetsbakgrunn) som ønsker å arbeide kreativt med musikk flere av ungdommene som har kommet til studioet har tidligere slitt med å mestre andre aktiviteter, og de kommer ofte med dårlig selvtillit fra tidligere erfaringer. få av ungdommene har funnet andre arenaer der de kan lære å skape og produsere world music, dvs. sjangere som fremhever flerkulturalitet som noe positivt og berikende for samfunnet. Dette empowermentperspektivet er sentralt i studioets arbeid med målgruppen. Kjernegruppen består til enhver tid av ca. 15 ungdommer, men det kan være så mange som 20 som er tilknyttet studiovirksomheten under produksjon av f.eks en video. Samarbeidspartnere Nine Elements, Forum Etniko, Tabanka Crew, Sheldon Blackman, Meena Rathore, filmskaper.no, og Gorilla Film. I forbindelse med valg og ungdomsdeltakelse i 2009, hadde vi et tett samarbeid med den amerikanske ambassaden, EMI (Enhet for Mangfold og Integrering) bydel Grunerløkka, KIM (Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene), og Tomorrow People se rapvalg.no for mer informasjon Tilsagn/ avslag Hvem som nåes av tiltaket (kryss av) Jenter Gutter Gutter og jenter Alder Andre? Ca. 20 Egenandel Annen inntekt Søknadsbeløp Tilsagn Avslag Investering Drift Totalt Investering Drift Totalt Begrunnelse for avslag/tilsagn Kommunene/bydelene sender prosjektskjema samlet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo.

14

15

16 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn År: 2011 Prosjektskjema for Grünerløkka kommune/bydel Prosjekt -navn Søker Supertorsdag Ny Videre Institusjon/bydel/kommune/organisasjon Oslo 1 Baptistmenighets lokallag i NBUF Adresse Hausmannsgate 22 Telefon/faks/mobil/e-post (mob) Ansvarlig person Fred Habberstad Aktivitet Beskrivelse av tiltaket Supertorsdag er en pågående virksomhet. Arrangement hver torsdag 18:00-22:00 i Hausmannsgate 22 for ungdom (13 25 år) som er åpent for alle. Det tilbys ulike aktiviteter med voksne, ansvarlige ledere tilstede. i et positivt, rusfritt miljø. Det legges vekt på et variert tilbud av ulike kurs, aktiviteter, utflukter/ekskursjoner som gjør at alle skal føles seg inkludert, å ha mulighet for både å bidra med sine evner og kompetanse, og samtidig bli utfordret til å kvalifisere seg på nye områder i trygge omgivelser. Det legges vekt på å skape arenaer der unge med innvandrerbakgrunn og unge med norsk bakgrunn kan møtes på like vilkår. Tiltaket er en videreføring av Supertorsdagaktivitetene, men det søkes først om fremst støtte for å ha mulighet til å gjøre dette til et tilbud for enda flere. Tilbudet er planlagt utvidet med nye aktiviteter, for at en større andel av de en er i kontakt med, skal utnytte tilbudet på fast basis. Det er i tillegg planlagt et forprosjekt for hvordan arbeidet i større grad skal kunne rekruttere deltagere fra grupper med ulik innvandrerbakgrunn i bydelen, som ikke har noen tilknytning til Oslo 1. Baptistmenighet i dag. Som en del av dette vil det utføres en del utprøvende aktiviteter i 2011, mens hovedprosjektet for denne nyrekrutteringen er planlagt kjørt fra I tillegg til å benytte resultatene fra forprosjektet i vårt hovedprosjekt, ønsker vi å gjøre resultatene tilgjengelig for andre som driver ungdomstiltak med lignende utfordringer. Planer Videreføring av supertorsdag Sportsaktiviteter på lørdager for Supertorsdag gruppen. Et tilbud til de som ønsker å ha det gøy med fysisk aktivitet, men ikke drive på et nivå som kreves i ordinære idrettsaktiviteter. Planlegging fra 1.1. Oppstart så snart midler er bevilget. Forprosjekt Lokal rekruttering. Planlegging og rekruttering av prosjektleder og prosjektgruppe Oppstart så snart etter 1.4 som midler til prosjektleder er bevilget. Gjennomføring av prøveaktiviteter (1 tur og 2 kurs) 15.8 til Foreløpig rapport Endelig rapport Det planlegges å gjennomføres et hovedprosjekt for lokal rekruttering i 2012 og evt 2013, og vi vil søke støtte gjennom denne ordning også til dette. Etter prosjektperidoen vil ressursbehovet til nyrekruttering være mindre, og tiltaket kan videreføres basert på en videreføring av egenandel, og midler fra frifond organisasjon, som vil øke på grunn av økt medlemsantall.

17 Målsetning Målgruppe Tilsagn/ avslag Hva ønskes oppnådd? Vi ønsker å ta imot folk akkurat som de er, og gi stort rom for forskjellighet. Forskjellighet innebærer alt fra forskjellige nasjonaliteter og kulturer, til forskjellige egenskaper og væremåter. Unge skal uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn pg kjønn oppleve anerkjennelse, veiledning og støtte til å bli den beste utgaven av seg selv. De skal få økt sosial kompetanse og rikelige muligheter til kompetanseheving innenfor forskjellige områder. Vi tar i dennes sammenheng utgangspunkt i Howard Gardners teori om mange intelligenser (MI-teorien). På Supertorsdag vil vi at ungdom skal få rom til å tenke selv, og til å stille de vanskelige spørsmålene. I stedet for å videreføre ferdigtygde sannheter, vil vi at barn og ungdom skal få være aktive i sin egen utviklingsprosess. Unge skal etablere tilknytning til et rusfritt miljø, der mobbing og vold er definert som uakseptabelt. Vi vil også bidra til større grad av integrering i den unge generasjon av de ulike innvandrergrupper med tilknytning til menigheten. *Gjennom Forprosjektet lokal rekruttering ønsker vi å utvikle oss til også å bidra til formål b Hvilke(t) formål ønskes oppnådd? - jfr. formål s.1 Rundskriv Q-10/2010 (sett kryss): A) B) C) D) E) F) * Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Supertorsdag slik det drives i dag er rettet mot a) alle unge med familietilknytning til menigheten. Menigheten har mange medlemmer med ulik innvandrerbakgrunn, til dels med egne grupper. (lederne gjør kontinuerlig arbeid for å få flere med fra denne gruppen) b) alle som disse igjen har kontakt med gjennom skole og andre fritidsaktviteter. (deltagerne oppmuntres til å invitere venner og kjente) Det legges vekt på å både jenter og gutter med tiltaket. Over 75% av deltakerne er jenter. Forprosjektet som ønskes gjennomført vil utvide dette til å omfatte grupper med ulik etnisk bakgrunn i bydelen, som ikke har noen tilknytning ti menigheten i dag. Hvem som nåes av tiltaket (kryss av) Jenter Gutter Gutter og jenter Alder Omtrent hvor mange nåes av tiltaket? 50 deltar fast eller sporadisk. Planene tar sikte på å uke antallet. Andre? 10 ledere i alderen år Egenandel Annen inntekt Søknadsbeløp Tilsagn Avslag Egne midler: Kontingent + Investering Investering diverse: Drift Drift Fri lokaler og Totalt Totalt kontorhold Støtte Frifond organisasjon: Mer detaljert budsjett kan Frivillig oversendes om ønskelig. arbeid: Dersom vi ikke Egenandel får hele Totalt: søknadsbeløpe, vil vi også søke andre støtteordninger. Begrunnelse for avslag/tilsagn

18 Kommunene/bydelene sender prosjektskjema samlet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, innen 15. mai.

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Schous plass Prosjektperiode (maksimalt 3 år)

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Minoritetsorganisasjoners betydning i et demokratisk samfunn Innledning v/ella Ghosh, rådgiver Senter mot etnisk diskriminering

Minoritetsorganisasjoners betydning i et demokratisk samfunn Innledning v/ella Ghosh, rådgiver Senter mot etnisk diskriminering Referat fra Ungdomshøring 25.okt. 2002 Minoritets- ungdoms- organisasjoner Nå & Hva nå? OMOD-rapport Innledning Minoritetsorganisasjoners betydning i et demokratisk samfunn Innledning v/ella Ghosh, rådgiver

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD FELLESSKAP OG MANGFOLD Sentral Ungdomskonferanse vedtok i 2011 at Røde Kors Ungdom ønsket å satse på fellesskap og mangfold som et av sine strategiområder,

Detaljer

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM Kirkens Ungdomsprosjekt 1 INNLEDNING Dette notatet er utarbeidet av daglig leder for Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Skjervøy kommune 2014-2018

Skjervøy kommune 2014-2018 Foto: Inger Bolstad Skjervøy kommune 2014-2018 Til tross for at Norge er kåret til verdens beste land å bo i er det ikke lett å være fattig i Norge. Sult, tørst, frost og ekstremt slit kjennetegner fattigdommen

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 1 Innhold SAMMENDRAG... 3 FAKTA OM STATEN TOCANTINS... 4 ORGANISASJONEN BARNAS SENTER... 4 SAMARBEIDSSTRATEGI I BRASIL... 4 VISJON OG VERDIGRUNNLAG FOR BARNAS SENTER...

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Har vi råd til å la være?

Har vi råd til å la være? Har vi råd til å la være? Et informasjonshefte om fritidsklubber, ungdomshus og lignende tilbud Fritidsklubber og ungdomshus er ofte spydspissen i kommunenes generelle forebyggende arbeid. Det er i alle

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer