FolkogforsVar Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FolkogforsVar Nr. 2 2014"

Transkript

1 FolkogforsVar Nr For Norge i utlandet

2 Kjære leser Verden er blitt mindre, pleier man å si. Og vi lever på mange måter i en globalisert verden. Ikke minst gjelder dette på informasjonssiden. Konflikter ute i verden kommer oss mye nærmere. Vi reiser mer, leser utenlandske aviser og har en nesten ubegrenset informasjonstilgang gjennom internett. For noen generasjoner siden gikk informasjonsflyten mye saktere. Kanskje hadde man noen krigsreportere inne i en konfliktsone for å rapportere. Før mobilene og nettets tid måtte vi gjerne vente noen dager eller uker før de kom seg inn til en by og fikk kontakt med redaksjonen sin, for så å få artikler på trykk, kanskje dagen etter. I dag er det nesten alltid noen som har en mobiltelefon, som tar bilder eller legger ut stoff på nettet nærmest i det noe skjer. Og det er ikke alltid journalister som rapporterer, det kan like gjerne være mennesker som er direkte involverte i hendelsene. Med økt informasjon kommer gjerne også et engasjement og et ønske om å gjøre en forskjell. Verdenssamfunnet står ikke nødvendigvis passivt og ser på konflikter som utspiller seg. Internasjonale operasjoner har vært et av verdenssamfunnets handlingsvalg gjennom en årrekke. For Norges del regner man ofte Tysklandsbrigaden, etter 2. verdenskrig, som den første internasjonale operasjonen vi deltok i moderne tid. Under Den kalde krigen, var det hovedsakelig FNs fredsbevarende operasjoner vi snakket om under begrepet internasjonale operasjoner. Den største av disse når det gjelder norsk deltakelse var UNIFIL i Libanon. Etter Den kalde krigen ble også NATO og EU viktige aktører i internasjonale operasjoner. Det største fokuset for norsk deltakelse de siste ti årene, har vært ISAF-operasjonen i Afghanistan. I dette nummeret av bladet skal vi se litt på noen av de konfliktene som er bakgrunnen for operasjonene som har hatt eller har norsk deltakelse, samt litt om krigens folkerett. Vi har også laget en plakat som viser de operasjonene Norge har deltatt i siden 2. verdenskrig. Vi håper du finner lesestoff av interesse god lesning! Monica K. Mattsson Kämpe innhold Artikler: Internasjonale operasjoner s. 4-5 Rettferidg krig? s. 6 Kilder og kjerne i krigens folkerett s. 7 Krig i endring s. 8-9 Kongo en trist historie og en vanskelig fremtid s Island: Forsvar ved stedfortredere s Feltsykehuset på oppdrag s Malis komplekse krise: gir utfordringer for MINUSMA s Hjelpearbeid blir stadig farligere s For de som kommer hjem og de som venter s faste sider: Leder s. 2 Smått & stort s. 3 og 22 Leserinnlegg s. 22 Organisasjonsstoff s. 23 Info-publikasjoner s. 24 Forsiden Med opprettelsen av FN i 1945 har det i større grad enn tidligere vært vanlig at det er internasjonale organisasjoner som leder operasjoner, og ikke enkeltland. Dette skal blant annet gi økt legitimitet til operasjonen. Siden 1945 har over nordmenn deltatt i internasjonale operasjoner i regi av FN, NATO eller EU. Bildet på forsiden er tatt under en 17.mai feiring i den norske leiren Camp Nidaros i Mazar-e Sharif i Afghanistan. Foto: Scanpix FolkogforsVar Nr For Norge i utlandet Oppslaget; fredsstøtteoperasjoner; gjennomføres i regi av FN, NATO eller andre aktører. Med hjemmel i FN-paktens kapittel VI og VII kan organisasjonen, dvs. FNs sikkerhetsråd, iverksette operasjoner. Kapittel VI omhandler fredelig forlik i tvister, mens kapittel VII omhandler tiltak mot trusler mot freden, fredsbrudd og angrepshandlinger. Internasjonale fredsstøtteoperasjoner deles inn i fem kategorier: konfliktforebygging, militære observatører, fredsbevaring, fredsoppretting og humanitært arbeid. Sitatet Krig finnes overalt hvor det blir kjempet for fred Elazar Benyoëtz utgiver: Folk og Forsvar Adresse: Arbeidersamfunnets plass 1c, 0181 Oslo telefon: Tlf: Telefax: F F internettadresse: e-post-adresse: utgivelser: Kontaktbladet utgis 5 ganger pr. år. Annonser: Bladet tar ikke annonser. Abonnement: Bladet sendes gratis til interesserte, og abonnement kan tegnes ved å sende inn bestillings seddel på siste side eller på opplag: Pr. mars 2014: eks. De som ønsker innsendt stoff og bilder i retur må angi returadresse tydelig. Innholdet i artikler og kronikker står for forfatternes eget syn, og representerer ikke nødvendigvis Folk og Forsvars offisielle mening. Ansvarlig redaktør: Monica K. Mattsson Kämpe e-post red.: Arbeidsutvalget i folk og forsvar: leder: Per Steinar Jensen (NHO) nestleder: Hans-Christian Gabrielsen (LO) generalsekretær: Monica K. Mattsson Kämpe ISSN grafisk produksjon: layout: punkt&prikke formidling: 2punkt as trykk: RK Grafisk AS

3 omslag_298x210.indd :23 Nytt sikkerhetspolitisk leksikon For femte gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske leksikon. Verden omkring oss er i kontinuerlig endring, og vi opplever et stadig behov for lettforståelig faktainformasjon. Boken tar sikte på å dekke Folk og Forsvars sikkerhetspolitiske leksikon Dette er femte utgave av oppslagsverket om forsvars- og temaene forsvars- sikkerhetspolitikk. og sikkerhetspolitikk, Boka er et leksikon beregnet på alle interesserte grupper og fagpersoner; enten de studerer, arbeider med internasjonale forhold eller underviser. internasjonale organisasjoner, Boka består av nyttige ord, begreper og forkortelser som har en sikkerhets- og eller forsvarspolitisk relevans. I tillegg er det samlet informasjon om land i verden som for tiden er sikkerhetspolitisk aktuelle. konfliktområder og vårt nasjo nale forsvar. Det er vårt håp at boken kan være til nytte for både skoleelever, stu denter og fagfolk av forskjellig sort, Folk og Forsvar samt lesere med en allmenn interesse for emn ene. Leksikonet kan bestilles på ogforsvar.no eller ISBN: på baksiden av dette bladet. F F F F Sjøforsvaret 200 år Norges nasjonale Sjøforsvar markerer i år 200-årsjubileum. Sjøforsvarets historie er lang og innholdsrik. Det er gått 200 år siden løsrivelsen fra Danmark og opprettelsen av «Den Norske Marine». Det er to hundre år som spenner over mange fagfelt og et stort antall forskjellige teknolog iske løsninger. Den 12. april 1814 etablerte Christian Fredrik en nasjonal topp ledelse for norske sjømilitære enheter. Inntil 12. april 1814 hadde Den norske Marine vært en del av Den dansk-norske fellesmarinen i 300 år. Våren 1814 bestod flåten av ti havgående fartøyer og rundt 100 kanonbåter til bruk nær kysten. I 2014 har Sjøforsvaret en moderne flåte og kapasiteter som består av Fregattvåpenet, MTB-våpenet, mine våpenet, undervannsvåpenet, marinens logistikkvåpen, marinens jegervåpen, samt kystvakten til disposisjon. Sjøforsvaret markerer 200-årsjubileet i nærvær av marinesjefer og far tøyer fra en rekke land. Markeringen omfatter blant annet flåteparade med norske og allierte fartøyer, åpent skip, utstillinger, konserter, opp stilling og kirkeparade. Jubileet markeres med arrangementer flere steder i Norge som starter 12. april frem til 7. juni og skal avholdes i Bergen, Oslo og Tromsø. Folk og Forsvar Folk og Forsvar F F Folk og Forsvars sikkerhetspolitiske leksikon Folk og Forsvar Folk og Forsvar 6 millioner til afrikansk stabiliseringsstyrke Regjeringen støtter Den afrikanske unions stabiliseringsoperasjon i Den sentralafrikanske republikk med seks millioner kroner. Bidraget skal gå til å støtte den sivile delen av AUs stabiliseringsoperasjon MISCA. FNs sikkerhetsråd har gitt MISCA i oppdrag å beskytte sivilbefolkningen og bidra til å stabilisere landet. MISCA består i dag av en militær styrke på vel personer, samt politi og sivilt personell. FNs høykommissær for menneskerettigheter appellerte nylig til det internasjonale samfunn om å styrke innsatsen i Den sentralafrikanske republikk. Den sikkerhetsmessige og humanitære situasjonen er svært alvorlig. Sivilbefolkningen utsettes for omfattende overgrep og det er nærmest lovløse tilstander i store deler av landet. Lokalbefolkningen og folk på flukt har akutt behov for humanitær hjelp og beskyttelse. 28. januar ga FNs sikkerhetsråd klarsignal til utplassering av en EU-styrke som bidrag til å styrke den internasjonale stabiliseringsinnsatsen. I tillegg til AU og EU er også franske styrker engasjert i denne innsatsen. Norge har tidligere trappet opp den humanitære støtten til Den sentralafrikanske republikk. Landet mottok i fjor 58,3 millioner kroner i humanitær støtte. Ytterligere bidrag til nødhjelpsinnsatsen vurderes. F F F F Folk og Forsvar Nytt temahefte Folk og Forsvar har utgitt et nytt temahefte som tar for seg situasjonen i Sør- Sudan og Sudan. Sudan har en lang historie med en rekke statsdannelser før kolonimakten Storbritannia gikk inn i landet i 1899, og allerede da administrerte britene nord og sør som adskilte enheter. Under Juba-konferansen i 1948 var det et ønske om at kolonimakten skulle love uavhengighet for Sør- Sudan når de trakk seg ut. Sudan fikk sin selvstendighet i 1956, og ble samlet som ett land. I sør ble det oppfattet som et løftebrudd. Utover 80-tallet kom islamistiske krefter til makten, og det var borgerkrig i landet i perioden fra Hensikten med dette heftet er å gå dypere inn i historien frem til delingen av Sudan som ble et faktum 9. juli 2011, da Sør-Sudan fikk anerkjennelse som et eget land. Temaheftet tar videre for seg veien videre i de to landene og utfordringene Sør-Sudan og Sudan møter i dag. Heftet er skrevet av Marit Hernæs som har svært god kjennskap til Sudan og Sør-Sudan blant annet gjennom sitt arbeid for Norsk Folkehjelp. Heftet kan bestilles på no eller på baksiden av dette bladet. Viktig resolusjon om humanitær tilgang i Syria FNs sikkerhetsråd enstemmig har enstemmig vedtatt en svært viktig resolusjon som legger press på partene i konflikten i Syria for å bedre den humanitære situasjonen. At vedtaket ble enstemmig, betyr at sikkerhetsrådet har sendt et klart og tydelig budskap. Det syriske folk er påført ufattelige lidelser som følge av konflikten. Det internasjonale samfunnet krever at partene umiddelbart gir full og uhindret tilgang for humanitær hjelp, som mat, vann og medisiner til alle nødlidende i hele Syria, og grensekryssende humanitær tilgang. Videre kreves det blant annet at alle parter opphever beleiring av befolkede områder, stanser angrep på sivile, og avstår fra bruk av tønnebomber og våpen som vilkårlig rammer sivile. Vedtaket er det sterkeste Sikkerhetsrådet har fattet i Syriakonflikten siden resolusjon 2118, som er grunnlaget for at landets kjemiske våpen nå transporteres ut og ødelegges. Ny medarbeider Folk og Forsvar har ansatt en ny forsvarspensjonist. tor A sandli fra Rygge (65) er tidligere generalmajor. Sandli har bl.a. vært stipendiat ved NUPI, foredragsskriver for forsvarssjefen, Norges representant ved US Central Command, sjef for Forsvarets stabsskole og sjef for NATOs luft - opera sjonssenter. Sandli vil primært arbeide opp mot ungdomsskoler og tema knyttet til andre verdenskrig i Folk og Forsvar. Kilde: Forsvaret.no Folk og Forsvar 3

4 Internasjonale op I fjor gikk ca 3% av det norske forsvarsbudsjettet til operasjoner i utlandet. Ca norske soldater deltar for tiden i internasjonale operasjoner i regi av FN og NATO. Hvorfor gjør vi det? Hva er årsaken til at våre soldater risikerer livet så langt unna hjemlandets grenser, og hvorfor velger den norske staten å bevilge penger til deltagelse i internasjonale operasjoner? Det er alltid en politisk beslutning om vi skal delta i en internasjonal operasjon eller ikke. Vi har valgt å være med i en rekke ulike internasjonale organisasjoner, og med medlemskapet følger både rettigheter og plikter. Men ingenting går automatisk; alle norske styrker er under kontroll av regjering og storting. Ingen organisasjon kan auto - matisk rekvirere et bidrag fra Norge - alle forespørsler må behandles av politiske myndigheter. For alle norske regjeringer de siste 60 årene, uavhengig av partifarge, har imidlertid FN vært sett på som den sentrale aktøren på verdensarenaen, og NATO som Norges fremste sikkerhetsgarantist. Dette gjenspeiles også i den sikkerhetspolitikken som føres. Dette er ikke noe nytt. Helt fra Tysklandsbrigaden i 1947 har Norge vært aktiv i internasjonale operasjoner. Og den gang i langt større grad enn nå; fra 1947 til 1953 var det til enhver tid ca norske soldater ute i tjeneste, og i løpet av de drøye fem årene brigaden var operativ, hadde mer enn unge norske menn tjenestegjort der. Med andre ord hadde en hel generasjon ungdom et mer eller mindre personlig forhold til operasjonen. Utover i Den kalde krigen var det mye FN-operasjoner det gikk i. Mer enn nordmenn har vært ute i tjeneste i UNIFIL i Libanon, og nesten i UNEF 1 på Gaza-stripen. Etter Den kalde krigens slutt, ble også NATO en tydeligere aktør på den internasjonale arenaen. De første opera sjonene «out of area» ble iverksatt i Bosnia-Hercegovina. IFOR, den første opera sjonen, hadde 1777 norske soldater, mens SFOR, oppfølgingsoperasjonen som sto helt fram til 2004, hadde deltagelse fra totalt 3650 norske soldater. KFOR, Kosovo-operasjonen, kan skilte med 3500 norske styrker, selv om vi i dag bare har noen få stabsoffiserer igjen. Hovedtyngden av Norges internasjonale innsats har imidlertid de siste ti årene vært lagt til Afghanistan, og særlig ISAFoperasjonen. Nå har nærmere norske soldater hatt en eller flere perioder i Afghanistan. Ser man på summen av disse tallene, vil det si at de aller fleste av oss har noen i familien eller i vennekretsen med personlig erfaring fra et eller annet oppdrag i en internasjonal operasjon. Siden 2000 har det også vært en politisk strategi å være en konstruktiv bidragsyter til EUs sikkerhetsog forsvarspolitiske samarbeid, noe som har resultert i at Norge er det landet utenfor EU som har bidratt til flest militære og sivile operasjoner i EU-regi. HVorfor? Men tilbake til spørsmålet om hvorfor man gjør det. For den enkelte soldat er det nok ofte en blanding. Litt eventyrlyst, litt idealisme, litt pliktfølelse og en nysgjerrighet på egen evne til å utføre det yrket man har utdannet seg til i en skarp situasjon. For dagens soldater er det ikke nødvendigvis et helt fritt valg. Har man valgt en yrkeskarriere i Forsvaret, er hovedregelen at man tar de oppdragene man får tildelt også om det skulle dreie seg om utenlandstjeneste. Og man vet at hvis man selv ikke reiser ut, blir belast ningen tilsvarende større på kollegaene. For de politiske myndigheter kan det være en rekke avveininger som må tas. Noen situasjoner er enklere enn andre. Dreier det seg om nasjonal eller alliert sikkerhet, er utfallet ganske klart. NATOs artikkel V om kollektiv sikkerhet er i utgangs punktet noe alle medlemsland verdsetter og er villige til å gjøre en innsats for. Det dreier seg til syvende og sist om statens egen sikkerhet. Men i dagens kompliserte, globale verden er det gjerne andre situasjoner som påkaller verdenssamfunnets oppmerk somhet. Det er slutt på den tiden da verdenssamfunnet holdt seg helt unna en stats indre anliggende. Det er ikke lenger slik at en statsleder kan gjøre akkurat hva han vil, i form av åpenbare menneskerettighetsbrudd, forfølgelse av folkegrupper og etnisk rensning uten at omverdenen reagerer, selv om en militær intervensjon ofte ligger langt unna. Sammen raste stater skaper også en utford - ring. Enkelte stater har ikke lenger noen fungerende regjering eller stats apparat, og dermed blir det også vanskelig å megle eller legge til rette for forhand linger i de konflik - ter som oppstår. Mange forskere mener uansett at tiden for de store intervensjoner er forbi. Ikke alle har vært vellykkede, og det er ikke til å komme vekk fra at kostnadene er betydelige. kostnadene En internasjonal militær operasjon er ingen billig affære. Opptrening av personell, 4 Folk og Forsvar

5 erasjoner våpen og utstyr koster mye penger. Men vel så store er kanskje de politiske og menneske lige kostnadene. Det er ikke tvil om at det av og til er riktig og viktig å gripe inn i en situasjon også militært. Og som et aktivt medlem i både FN og NATO, forvent es det at også Norge tar sin del av belast ningen. Her i Norge er det Stortinget, etter anmodning fra regjeringen, som til syvende og sist må gi sitt samtykke til å sende mili tære styrker ut av landet. Dette er grunn lovsfestet, i grunnlovens 25; «Lande værnet og de øvrige Tropper, som ikke til Linjetropper kunne henregnes, maa aldrig, uden Stor - thingets Samtykke, bruges udenfor Rigets Grænser.» Det er ikke og skal ikke være noen enkel avgjørelse for politikerne våre. I hvert enkelt tilfelle må det foretas en hel - hetsvurdering av situa sjonen, og en opera - sjon må anses å være viktig nok til at man faktisk vil be norske soldater om - i ytterste konsekvens - å risikere livet i den. Det er et tungt ansvar som hviler på skuld rene til våre folkevalgte, både gjennom å fatte beslutningen og å siden stå ved den og forklare resten av befolkningen hvorfor man handler som man gjør. De politiske kostnad ene ved feilvurderinger, kan bli svært høy. De største kostnadene bærer jo naturligvis de enkeltpersoner som blir utsatt for situa - sjoner som medfører fysiske eller psykiske skader, og i verste fall døden. Under den norske innsatsen i Libanon gikk det tapt 21 norske liv, og i Afghanistan har det gått 10. En rekke andre må leve videre med fysiske og psykiske senskader. Som samfunn er en viktig del av den forplikt elsen vi tar på oss ved å delta i operasjoner å også verdsette og støtte personellet som deltar i dem på våre vegne. HVA oppnår Vi? De varige resultatene av en internasjonal operasjon varierer. Og målene kan også være ulike. Enkelte ganger dreier det seg om egen sikkerhet, selv om operasjonen er langt unna. Andre ganger er det et ønske om å stoppe akutte lidelser for lokalbefolk ningen, og bidra til å innføre demokrati og rettsstatsprinsipper. Ofte er det store disku sjoner i ettertid om innsatsen «var verdt det» - sånn i etterpåklokskapens lys. Klarte man å oppnå de målene man hadde satt seg? Men i mange situasjoner er heller ikke det å la være et alternativ. I dagens globale verden, må det tas et felles ansvar for sikker heten. Folkeretten forplikter også tidvis til handling. På FNs generalforsamling i 2005 vedtok man prinsippet om ansvar for å beskytte R2P, eller Responsibility to Protect. Begrepet R2P er hittil blitt anvendt i forbindelse med opera - sjonene i Darfur, Kenya og Libya. I utgangspunktet er det statens eget ansvar å beskyt - te sine inn byggere mot folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Men i de tilfeller staten ikke kan leve opp til for pliktelsene, f.eks på grunn av ikke-fungerende statsstrukturer, er det det internasjonale samfunnets ansvar å hjelpe til med dette. Og er det slik at staten velger å ikke beskytte egne borgere, ja da har det inter - nasjonale samfunnet en plikt til å handle. Og det er også positive effekter for det norske forsvaret av å delta i internasjonale operasjoner. Man høster nyttige erfaringer, som også styrker Forsvaret her hjemme. -Forsvarets deltakelse i internasjonale operasjoner styrker Forsvarets evne til å operere sammen med våre allierte, noe som er en forutsetning for et effektivt forsvar av Norge, uttalte tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde i fjor at «Forsvarets deltakelse i internasjonale operasjoner styrker For - svar ets evne til å operere sammen med våre allierte, noe som er en forutsetning for et effektivt forsvar av Norge». Norsk sikker - hets politikk bygger i stor grad på vårt NATOmedlemskap, og traktatens art. V om kollek - tivt selvforsvar. Om noe skulle skje her hjemme, forventer vi militær støtte fra våre allierte. Da må vi også investere i alliansen og den kollektive sikkerheten, og utvikle evnen til å kunne operere sammen ved behov. I dag er i underkant av 500 norske soldater engasjert i en internasjonal operasjon. Felles for alle norske bidrag er at det dreier seg om operasjoner med et FN-mandat, som er ledet enten av FN selv, NATO eller EU. På plakaten som følger dette bladet finner du flere detaljer om bakgrunnen for noen av de operasjonene som Norge har engasjert seg i. Av Monica K. Mattsson Kämpe Folk og Forsvar 5

6 Rettferdig krig? Historien har vist oss hvor grusom krig er. Likevel er det slik at bruk av militærmakt anses som legitimt under visse vilkår. De to mest sentrale problemstillingene dreier seg om når en stat har lov til å føre krig mot en annen, og hvordan stridende parter har lov til å føre krig. Krig er ikke et moderne fenomen, ei heller de enorme ødeleggelser og konsekvenser dette fører med seg. Tradisjonen med å prøve å fastsette noen regler som kan gjelde for de stridende partene er dermed også lang. Forfattere og teoretikere som Augustin, Thomas Aquinas, Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau og Immanuel Kant er blant de som fortsatt er relevante og viktige, mens Michael Walzer er en av nåtidens mest anerkjente teoretikere på dette feltet. Det som ofte omtales som krigens regler, er en generell betegnelse for de regler og jus som gjelder for situasjoner med krig og væpnet konflikt. De kan deles inn i tre hovedkategorier: 1) regler før krig (jus ad bellum); 2) regler i krig (jus in bello) og; 3) regler etter krig (jus post bellum). regler før krig Jus ad bellum omhandler de regler som fastsetter hva som rettferdiggjør bruk av militærmakt, med andre ord hvilke kriterier som må være tilstedet for at det å gå til krig skal regnes for moralsk- og/eller folkerettslig legitimt. Dette er blant annet forankret i FN-pakten, dokumentet som omhandler de aller viktigste sidene ved internasjonal politikk. I artikkel 2(4) er det nedfelt et generelt forbud mot angrepskrig og trusler om bruk av denne formen for maktbruk. FNs Sikkerhetsråd kan gi dispensasjon til legitim bruk av militærmakt dersom freden er krenket eller truet, eller dersom det er fare for omfattende humanitære lidelser. I tillegg sier artikkel 51 at det er lov å forsvare seg i de tilfeller en annen stat eller en koalisjon av stater angriper. Dette gjelder både individuelt og kollektivt selvforsvar, og NATOs artikkel V refererer til dette punktet i FN-pakten. I Just and unjust wars fra 1977 argumenterer Walzer for at det finnes fire grunner til legitim voldsutøvelse mot et annet land; forkjøpskrig (så lenge det ikke finnes tvil om at et land kommer til å angripe); hvis man balanserer en tidligere intervensjon; hvis man kan forhindre folkemord og; hvis man bistår representative overgangsstyrer. regler i krig Jus in bello omhandler hva som er tillatt og hva som er ulovlige handlinger i krig, både når det gjelder hva stater kan foreta seg og hva individer kan gjøre. Denne delen av krigens folkerett omtales gjerne som humanitær folkerett og søker å begrense humanitære lidelser i væpnede konflikter. Formålet er å beskytte de menneskene som ikke (lenger) deltar i stridighetene, samt begrense midler og metoder i statenes krigføring. Disse prinsippene er nedfelt i Genève-konvensjonene, som beskytter krigens ofre, og Haagkonvensjonene, som omhandler selve krigføringen. Noen av hovedprinsippene er at både sivile og soldater som ikke deltar i stridighetene skal beskyttes og behandles humant, at det er forbudt å skade eller drepe en fiende som overgir seg eller som er utenfor stridighetene, at sårede og syke skal behandles av den part som har dem i sin makt, og at krigsfanger og sivile skal beskyttes mot vold og represalier. regler etter krig Jus post bellum omhandler den avsluttende fasen av krigen, og er regler for hvordan krig kan avsluttes på en riktig og rettferdig måte. Hovedformålene er å ha fastsatte prinsipper for hvilke vilkår som må være på plass for å avslutte en konflikt og retningslinjer for fredsavtaler. I tillegg gjelder dette det som skal skje i forhold til krigens regler etter at krigen er avsluttet. Gode eksempler på dette er Nürnbergprosessene etter Den andre verdenskrig eller rettssakene mot krigsforbrytere etter borgerkrigen i Jugoslavia. Av Kathinka Louise Rinvik FNs sikkerhetsråd kan autorisere bruk av militærmakt. Foto: Zack Lee/Flickr 6 Folk og Forsvar

7 Kilder og kjerne i krigens folkerett Krigens folkerett («Law of Armed Conflict» - LOAC) kan sies å være et spesialfelt innen folkeretten (internasjonal rett) som ut fra skriftlige internasjonale konvensjoner, (uskreven) sedvanerett/praksis, internasjonale domstolsavgjørelser og nasjonal lovgivning fastsetter: 1) hvem som er lovlig stridende (kombattante) i internasjonale (og til dels interne) væpnede konflikter 2) hvilke personer, gjenstander, objekter eller områder som lovlig kan utpekes som lovlige mål i slike konflikter, og hvilke tilsvarende som motsetningsvis er undergitt beskyttet status 3) hvilke krigsføringsmetoder, våpensystemer, enkeltvåpen og ammunisjonstyper som lovlig kan benyttes som metoder og midler i slike konflikter. De 4 grunnleggende prinsipper (kjernen) for krigens folkerett er: 1) Militær nødvendighet: man kan i krig og væpnet konflikt gjøre det som er militært nødvendig for å oppnå en militær fordel/ gevinst eller for å motvirke at en fiende oppnår en slik fordel/gevinst 2) Distinksjon: det må under militære operasjoner skilles mellom lovlige militære mål (som forventes å gi en militær fordel/ gevinst) på den ene side, og beskyttede personer (herunder sivile), gjenstander, objekter, eller områder på den annen side. 3) Proporsjonalitet: når man i krig og væpnet konflikt gjør det som er militært nødvendig ref. 1, må man samtidig ref. 2 påføre minst mulig skader og lidelser på sivile, ikke-stridende og andre beskyttede personer, personellgrupper, gjenstander, bygninger, objekter og områder. I tilfelle konflikt mellom militær fordel og sivile skader, må man ubetinget avstå fra den militære fordel/gevinst dersom de sivile skader må forventes å bli «for store» «excessive» i forhold til den forventede militære fordel/gevinst. 4) Humanitet: man skal under militære stridsoperasjoner ikke bruke unødig, overflødig eller overdrevent sterke maktmidler selv ikke overfor sin fiende og selv om maktmiddelet i seg selv er lovlig og dermed tillatt brukt. Selv ikke militær nødvendighet skal kunne begrunne unødvendig eller ubegrenset lidelse for fienden. Alle syke og sårede, også fiender i egen varetekt, skal behandles medisinsk forsvarlig og effektivt. Også krigsfanger har krav på human behandling iht. gitte standarder i 3. Genéve-konvensjon (av 12/8-1949) Disse fire grunnleggende prinsippene kan sies å utgjøre kjernen i krigens folkerett. Alle enkeltreglene i krigens folkerett utgår fra eller gjenspeiler ett eller flere av disse grunnleggende prinsippene. Dette rettsfeltet er til dels omfattende og mangefasettert. De viktigste grunnleggende konvensjonene er: 1., 2., 3., og 4. Genévekonvensjon (av 12. august 1949), samt 1. og 2. tilleggsprotokoll til Genéve-konvensjonene (av 8. juni 1977). Ulike våpen-konvensjoner regulerer hvilke våpentyper, våpensystemer, enkeltvåpen og ammunisjonstyper som er underlagt begrensninger eller underlagt alminnelige forbud. Dessuten spiller også enkelte av Haag-konvensjonene (I III, og IV, 1-3, av 29/ og I XIV, av 18/ ) fortsatt en viss rolle innen enkelte felt av krigens folkerett. For sjøkrig spiller især 2. Genéve-konvensjon (av 12. august 1949) og dessuten bla 1907-Haag-konvensjonene (VI. XIII) fortsatt en ikke uvesentlig regulatorisk rolle. For luftkrig finnes det ingen eksplisitt, omfattende og helhetlig rettslig regulering, i form av egne internasjonale konvensjoner. En viss tillempning fra de over nevnte konvensjonene er derfor nødvendig da luftdoménet på ingen måte er unntatt fra de generelle internasjonale konvensjonene. Det bør også nevnes at Det norske Forsvaret i 2013, for første gang fikk sin nasjonale «Manual i krigens folkerett» som ble godkjent til bruk av Forsvarssjefen 19. mars Denne utvider og supplerer i vesentlig grad de allerede eksisterende «DE 10 SOLDATREGLENE» (fastsatt av Forsvarssjefen 14. januar 2005). Av lars petter holm Det originale dokumentet til den første Genève-konvensjonen av 1864 på lån til Det internasjonale røde kors og røde halvmåne museet i Genève, Sveits. Foto: Kevin T. Quinn/Flickr Folk og Forsvar 7

8 Krig i endring Selve konseptet krig har endret seg gjennom tidene. Mens man tidligere så for seg to lands armeer oppmarsjert, klare til kamp over en frontlinje, ser dagens krig ganske annerledes ut. Veldig ofte utspiller kriger av i dag seg innenfor en stats grenser, og måten krigen utføres på bærer mer preg av geriljakrig og terrorhandlinger mot motpartens interesser, enn regulær krigføring mellom væpnede styrker. Krigens ofre er i stor grad sivilbefolkningen. Men samtidig er grensene mellom å være stridende og en del av sivilbefolkningen også blitt mer glidende. Alle kan være en fiende. Her ransakes en ung gutt, mistenkt for å bære våpen og stå i ledetog med Viet Cong. Foto: Scanpix På mange måter var de «gammeldagse» krigene enklere å forholde seg til. Det var statene som erklærte hverandre krig. Den ble i stor grad gjennomført av uniformerte soldater, med en klar ledelse og med klare mål for krigføringen ofte dreide det seg om å utvide eller forsvare sitt statsterritorium. Og det pågikk med jevne mellomrom, også her i Europa, helt fram til nyere tid. Etter to verdens kriger og en lang, kald krig endret bildet seg. I dag er situasjonen noe annerledes. Universitetet i Uppsala, som har utviklet en internasjonalt anerkjent konfliktdatabase, identifiserte 32 pågående væpnede konflikter i verden i Av disse var hele 23 definert som intrastatlige, altså rene borgerkriger. I tillegg var 9 definert som internasjonaliserte intrastatlige konflikter, det vil si at andre stater var innblandet og støttet en eller flere parter i borgerkrigen. Så av de 32 krigene var det kun én interstatlig konflikt, altså en konflikt mellom to stater det vi gjerne tenker på med tradisjonell krig. Mange borgerkriger starter gradvis - med opptøyer, terrorhandlinger og voldsepisoder, før det eskalerer. Ulike organisasjoner og forskermiljøer kan operere med ulike definisjoner for når en konflikt blir til en borgerkrig. Og mange konflikter som starter som borgerkriger, har et stort potensial for å spre seg over statsgrens ene til nabolandene. Borgerkrig fører også ofte til at statsforvaltningen i landet går i oppløsning. Og stater som går i oppløsning kan fort bli samlingssteder for nettverk som driver med terror eller internasjonal kriminali tet. Noe som igjen påvirker sikkerheten selv til stater langt unna det opprinnelige konflikt området. De stridende Med en ny type krigføring, blir også de stridende styrkene annerledes. Selv om geriljakrigføring fant sted også i tidligere tider, har endringene vært påtagelige. Under første verdenskrig var slagene som regel «velordnete» sammenstøt mellom uniformerte soldater på en definert slagmark. Under annen verdenskrig var det også godt organi - serte strider, men her begynte også motstands bevegelser å ta i bruk en form for irregulær krigføring, med sabotasjeaksjoner og organi sering av mer uformelle militser. Denne utviklingen fortsatte i etterkrigstiden. Gjennom konflikter som Vietnamkrigen og frigjøringskrigene i Afrika ble det større vekt på irregulær krigføring. Krigere forankret i en lokalkjent befolkning kunne gjøre stor skade på en tallmessig større og bedre militært utrustet fiende. Sakte men sikkert ble krigene mer kompliserte. Utover i nyere tid, er det 8 Folk og Forsvar

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2013

FolkogforsVar Nr. 1 2013 FolkogforsVar Nr. 1 2013 verden inn i 2013 Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket mot verden rundt oss. Globaliseringen gjør at verden blir mindre, og

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

NATO og EU side om side - også i Afghanistan

NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kontaktblad nr.5 2008 NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kjære leser NATO er en allianse i stadig utvikling. Nye sikkerhetsutfordringer og oppgaver dukker opp med jevne mellomrom. I skrivende

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt?

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Desember 2012 100 ÅRGANG Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? Fornyelse av Luftforsvaret - en fremtidsrettet og nødvendig endring Kadettkontakt

Detaljer

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2010 KR. 79 NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND Mens norske soldater med skuddsikre vester og skarpladde våpen bygger skoler i land som Afghanistan, er norske hjelpearbeidere

Detaljer

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Skrevet av: Tore Relling Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS Sikkerhetspolitiske

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus N-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 6 oktober 2009 årgang 62 Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon Operation Atalanta Protector Light BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 NASAMS

Detaljer

Kan militærmakt stoppe volden i Syria? www.kol.no. KOL informerer om arbeidet etter stortingsmelding nr 14 Kompetansemeldingen.

Kan militærmakt stoppe volden i Syria? www.kol.no. KOL informerer om arbeidet etter stortingsmelding nr 14 Kompetansemeldingen. VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 2 Oktober 2013 104 årgang Kan militærmakt stoppe volden i Syria? KOL informerer om arbeidet etter stortingsmelding nr 14 Kompetansemeldingen.

Detaljer

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10.

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10. Sjekk posten NR 5-2009 TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden Side 6 Ivar Knotten Lederen og fellesskapet Side 10 Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale

Detaljer

MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE

MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Nummer 3 2013 I årgang 87 MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Kongsberg Satelitt Services NAMMO: divisjon i Arizona, USA Simicon, Kongsberg Devotek, Kongsberg Gruppen Eidel Prox Dynamics Chemring Nobel Applica

Detaljer

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Kjære leser Etter FS 2000, og daværendes Forsvarspolitisk utvalgs innstilling, startet en omfattende omlegging og modernisering av det norske Forsvaret.

Detaljer

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

Bistanden bader i dårlig statistikk

Bistanden bader i dårlig statistikk på jobb-jakt: Slik fikk de jobb i 04Unge bistandsbransjen forskning: Bistanden bader 30Norsk i dårlig statistikk BI-forsker skaffer 36Portrettet: sultne syrere mel Norske ideer skal gi en bedre verden

Detaljer

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart nr. 1 februar 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Gardens befalselever på skarpskyting s 18-19 Dyster Afghanistanrapport side 48-49 Kronikk: Nåtid og fremtid for Forsvaret side 52-53

Detaljer

Forbundsstyret 2005. B-blad

Forbundsstyret 2005. B-blad Sjekkposten_01-36 19.01.05 14:58 Side 36 B-blad Returadresse: FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til senderen med

Detaljer

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE 1-2008 Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008 Av kadett Tomas Bakke Sikkerhetspolitisk Bibliotek Sikkerhetspolitisk

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Iver Johansen og Egil Daltveit EN FREMTIDIG LANDMAKT side 4 TOM HENRY KNUTSEN AIRSEA BATTLE- KONSEPTET side 18 Bent Erik Bakken BEST I SPAGAT? Om behovet for et paramilitært innslag side 28 Norsk Militært

Detaljer

Slett U-landsgjelda nr. 2 2007. illegitim GJELD

Slett U-landsgjelda nr. 2 2007. illegitim GJELD Slett U-landsgjelda nr. 2 2007 illegitim GJELD Utgitt av Slett U-landsgjelda (SLUG) SLUG, c/o Kirkens Nødhjelp PB 7100 St. Olavs Plass 0130 OSLO slug@slettgjelda.no www.slettgjelda.no Gjeldsbrevet kommer

Detaljer

ffisersbladet MIDT-ØSTEN Stor artikkel fra Livsfarlig yrke Krigsfotograf! Ett yrke en organisasjon! Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet!

ffisersbladet MIDT-ØSTEN Stor artikkel fra Livsfarlig yrke Krigsfotograf! Ett yrke en organisasjon! Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 2 mars 2011 årgang 64 Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet! Side 8-9 Degradering av en hel yrkesgruppe! Stor artikkel fra MIDT-ØSTEN Livsfarlig yrke

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 223 2002 19. juni Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 223 2002 19. juni Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 223 2002 19. juni Dagsorden 3307 Møte onsdag 19. juni kl. 10 President: J ø rgen Kosmo D a g s o r d e n (nr. 102): 1. Innstilling fra forsvarskomiteen om Gjennomføringsproposisjonen

Detaljer