Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr Tittel PS 14/1 Opprettelse av støttesenter mot inscest og seksuelle overgrep PS 14/2 Bergsodden sykehjem Framdrift og økonomi RS 14/1 Orienteringssaker til møte Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside Det legges opp til befaring ved Bergsodden sykehjem etter møtebehandlingen. Harstad, 9. januar 2014 Kjetil Bjørkelund Leder Side1

2 Side2

3 Saksdokument Saksmappenr: 2013/6793 Saksbehandler: Roger Rasmussen Arkivkode: Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og omsorg /1 Eldrerådet /1 Kommunestyret OPPRETTELSE AV STØTTESENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP. Vedlegg: Søknad om støtte til etablering av støttesenter fra TOBRI Ingress: Firma TOBRI - Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, har søkt Harstad kommune om driftstilskudd for Harstad kommunestyre har avslått eksterne søknader grunnet kommunens økonomiske stilling. I forbindelse med kommunestyrets behandling, sak 60/2013, ble det vedtatt: Utvalg for helse og omsorg bes sammen med rådmannen arbeide videre sammen med «TOBRI» angående Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep. Utvalget og rådmannen bes også vurdere mulige andre samarbeidspartnere. Herunder UNN og frivillige organisasjoner. Vurdere at tiltaket eventuelt gjennomføres i kommunale lokaler. I forbindelse med kommunestyrets behandling av sak 119/2013 (VHP ) ble det vedtatt: Rådmannen bes vurdere søknad om støtte fra TOBRI, og forsøke finne bidrag innenfor rammen, eventuelt i samarbeid med nabokommunene/regionale midler. Rådmannens tilrådning: 1. Harstad kommunestyre opprettholder tidligere vedtak og kan ikke gi støtte til opprettelse av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep til firma TOBRI for driftsåret Harstad kommunestyre ber rådmannen arbeide videre med saken når kommunens andel er bevilget i virksomhetsplanen. Saksopplysninger Firma TOBRI ønsker å etablere et støttesenter mot incest og seksuelle overgrep. Det er etablert en statlig tilskuddsordning knyttet til denne type tjenester, som forvaltes av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er knyttet egne retningslinjer til slikt tilskudd. Slike retningslinjer stiller egne krav til gjennomføring. Videre beskrivelse av tilbudet er i henhold til departementets retningslinjer. Beskrivelse av tjenesten Støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep og voldtektssentrene skal være et supplement til offentlig hjelpeapparat. Slikt senter skal være et lavterskeltilbud uten krav til henvisning. Sentrene skal samarbeide med relevante tjenester i øvrig hjelpeapparat og med de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Side3

4 Incestsentrene skal gi råd, støtte og veiledning til personer som tidligere har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og pårørende til utsatte barn. Voldtektssentrene skal gi råd, støtte og veiledning til personer som har vært utsatt for voldtekt og deres pårørende. Sentrene skal blant annet tilby rådgivning per telefon, individuelle samtaler, og eventuelt deltakelse i selvhjelpsgrupper. Brukere som har behov for behandling skal videreformidles til aktuell instans. Relevante sosiale aktiviteter kan utgjøre en del av tilbudet. Informasjon, undervisning og annen utadrettet virksomhet kan utgjøre en del av sentrenes aktiviteter, men må ikke gå ut over senterets tilbud til utsatte for incest eller seksuelle overgrep eller pårørende til utsatte barn. Slike utadrettede aktiviteter må være begrenset og utgjøre en mindre del av senterets totale ressursbruk. Den utadrettede virksomheten må være av god kvalitet. Sentrene skal primært være et tilbud om hjelp til selvhjelp til voksne personer som har vært utsatt for incest, seksuelle overgrep eller voldtekt. Tilskuddsordningen gjelder ikke for sentre som har barn som hovedmålgruppe. Det forutsettes at det iverksettes nødvendig samarbeid når brukeren er under 18 år. Incestsentrene og voldtektssentrene skal være gode tilbud også for brukere med særlige behov. Sentrene skal legges til rette for brukere med nedsatt funksjonsevne. Sentrene skal gi et tilpasset tilbud til menn og til brukere med etnisk minoritetsbakgrunn. Sentrene skal legge til rette for brukermedvirkning. Sentrenes åpningstider skal tilpasses brukernes behov. Større sentre skal holde åpent alle hverdager, små sentre skal holde åpent minimum to dager i uken. Sentrene skal holde åpent hele året og skal, som hovedregel, ikke feriestenge. Incestsentrene skal henvise til landsdekkende telefon for incestutsatte utenfor egne åpningstider. Sentrene skal ha relevant kompetanse tilpasset sentrenes brukere. Sentrene skal ha etiske retningslinjer for virksomheten og de ansatte. For å komme inn under tilskuddsordningen må senteret være etablert og drevet som eget tiltak med eget budsjett og regnskap. Søknad fra firma TOBRI TOBRI har søkt Harstad kommune om driftstilskudd. Søknad inneholder markedsplan og budsjett. Budsjett har en utgiftsramme på 1,8 mnok. Organisering av tjenesten Tilbudet organiseres gjennom et samarbeid mellom et privat firma, en eller flere kommuner, fylkeskommuner og helseforetak. En kommune (vertskommunen) må stå som ansvarlig og det må opprettes en formell samhandlingsavtale. Vertskommunen kan inngå i senterets styre. Godkjenning av nytt senter Vertskommune skal ved oppstart søke om egen godkjenning hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Slik søknad skal inneholde behovsanalyse, kostnadsanalyse, samarbeidsrelasjoner og annen relevant informasjon. Direktoratet gir eventuelt godkjenning dersom det anses behov for et nytt senter. Statlig finansiering Det er etablert en statlig finansieringsordning for drift av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep. Finansiering forutsetter godkjenning. Vertskommune er ansvarlig søker. Statlig finansiering forutsetter en finansiering av kommunen, eller i et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, som er på minimum 20 prosent av total driftskostnad. Statlig tilskudd kan være på inntil 80 prosent. Side4

5 Statlig driftstilskudd baserer seg på utgifter, fratrukket avskrivninger, andre inntekter og eventuelt overskudd. Tilskuddet er øremerket og blir bevilget årlig gjennom statsbudsjettet. Tilskuddet gis for et år av gangen. Statlig tilskudd forutsetter avleggelse av formelt revidert regnskap. Senteret kan ikke avvise brukere med henvisning til bostedskommune. Det er ikke tillatt å kreve betaling av brukerne, utover eventuelt et mindre beløp til dekning av matutgifter og liknende. Vertskommunens oppgaver Vertskommunen har et særlig ansvar for å følge opp senteret, økonomisk, faglig og i generell drift. Vertskommunen godkjenner senterets budsjett og er ansvarlig søker på statlige driftsmidler. Vertskommunen er ansvarlig for rapportering til staten. Vertskommunen har et ansvar for veiledning og bistand til senteret ved handtering av krevende saker, herunder veiledning på individnivå. Krav til innkjøp av tjenester Tjenestens økonomiske omfang vil være av en slik størrelse at kommunen må innhente konkurrerende tilbud. Vurdering I henhold til lov om offentlige anskaffelser og kommunens eget innkjøpsreglement og i forhold særlige krav til statlig finansiering av denne type tjeneste, kan ikke Harstad kommune ensidig inngå avtale/gi tilskudd til søker/firma TOBRI. Tjenestens omfang kommer inn under reglene for offentlige anskaffelser. Retningslinjer for statstilskudd for slik virksomhet setter også krav til at det innhentes konkurrerende tilbud. Tjenestetilbudet er ikke lovpålagt og kommunen har ingen forpliktelse til å opprette slikt tilbud. Harstad kommunestyre har ikke prioritert å innarbeide tilskudd til slik virksomhet i vedtatt VHP for Dersom kommunen skulle velge å etablere et slikt tilbud/støttesenter må Kommunestyret avsette minimum egenandel med helårskostnad på kr ,-. Administrasjonen har i samarbeid med leder for Utvalg for helse og omsorg gjennomført to høringer/infomøter med firma TOBRI. Vurdering som ligger til grunn er også basert på dokumenter som søker har sendt kommunen. Kommunen er i denne sak også anmodet om å vurdere leie/lån av sentrale kommunale lokaler til gjennomføring av virksomheten. Kommunen har for tiden ingen ledige lokaler sentralt plassert. En eventuelt videre oppfølging av denne sak vil medføre følgende prosess: Gjennomføre en behovsvurdering og avklare tjenestens samhandling med kommunens øvrige struktur i helse og omsorg og mot eksterne parter som helseforetak, NAV, Fylkeskommunen og andre Avklare finansielle samhandlingspartnere som kan være andre kommuner, fylkeskommune og helseforetak Avklare kommunal andel av finansiering på kort og lang sikt Politisk vurdering og prioritering av tiltaket gjennom virksomhetsplan og budsjett Avklare formelle forhold og ansvarsdeling gjennom egen avtale mellom finansielle parter og Harstad kommune som vertskommune Gjennomføre nødvendig tilbudsinnhenting fra konkurrerende virksomheter etter egen kravspesifikasjon Inngå avtale med ekstern leverandør Side5

6 Med bakgrunn i at dette tiltaket/formålet ikke er innarbeidet i kommunestyrets vedtak i VHP 14-18, anbefales det i denne omgang å avvise søknaden. Det er ikke gjennomført noen vurdering av behovet for denne type virksomhet i Harstad kommune. Rådmannen anser utredning og forarbeider før en eventuell etablering så pass omfattende at det bør foreligge et formelt vedtak om finansiering av kommunens andel av utgifter før slikt arbeid iverksettes. Hugo Thode Hansen Rådmann Roald Andersen Enhetsleder Side6

7 Side7

8 Side8

9 Saksdokument Saksmappenr: 2006/6731 Saksbehandler: Raymond T. Knudsen Arkivkode: H12/&42 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og omsorg /2 Eldrerådet /6 Formannskapet BERGSODDEN SYKEHJEM - FRAMDRIFT OG ØKONOMI Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter: K-styre sak 169/2005 (bygging av Sykehjem Nord vedtas / Bolig med omsorg skrinlegges) K-styre sak 192/2005 (virks. pl / Sykehjem Nord 93 mill + Omsorgsb. 17,8 mill) K-styre sak 010/2006 (vedtak om bruk av Bergsodden som byggetomt for sykehjem mm) K-styre sak 114/2006 (fremdriftsplan for sykehjem på Bergsodden) K-styre sak 103/2007 (vedtak om bygging av sykehjem med omsorgsboliger i 2. etasje) K-styre sak 125/2007 (vedtak om bygging av sykehjem i 2 etasjer) K-styre sak 201/2007 (vedtaket i sak 125/2007 må vurderes nærmere) K-styre sak 119/2008 (vedtak om bygging av 72 sykehjemspl. opprettholdes. Omsorgsboligene vurderes lagt til Stangnes) K-styre sak 219/2008 (omsorgsboligene bygges på Stangnes ) K-styre sak 034/2009 (forstudien) K-styre sak 033/2010 (dagsenter og stille rom) K-styre sak 039/2011 (nei til egne soverom) K-styre sak 138/2011 (forprosjektet vedtas, entrepriseform vedtas, utredning av støtabsorberende belegg vedtas) (oversikten er ikke komplett) Ingress: Bygging av Bergsodden sykehjem pågår. Framdriftsplanen har sluttdato for totalentreprisen som omfatter alle bygningsmessige arbeider og utomhusarbeider. Planlagt innflytting / driftsstart er september Rådmannens tilrådning: Redegjørelse i saksfremlegget tas til orientering Saksopplysninger: Framdrift NCC er totalentreprenør for bygging av Bergsodden sykehjem. Totalentreprenøren jobber etter en framdriftsplan med sluttdato/overtakelse Ved overtakelse skal alle bygningsmessige arbeider være ferdige, og mesteparten av utomhusarbeidene. Utomhus vil deler av «siste finish» som asfalt, belegningsstein, beplantning og bruksplener være ferdig noen uker senere. Side9

10 Innregulering av ventilasjon og varme samt retting av feil og mangler vil erfaringsmessig ta ca en måned fra overtakelse. Arbeidet med å få på plass inventar og utstyr vil pågå fra midten av august fram til månedsskiftet august/september. Når dette er på plass vil kan personale og pasienter ta sykehjemmet i bruk. Hvor lang tid denne prosessen tar er mer usikkert, men vi satser på driftsstart i midten av september Økonomi Vi regner med å kunne ferdigstille sykehjemmet innenfor rammene av vedtatt budsjett. Pr dato er det økonomiske reserver i prosjektet, men det har vært og er påregnelig at det vil komme tilleggskrav/kostnader helt fram til sykehjemmet er ferdigstilt og den første tiden etter at sykehjemmet er satt i drift. Krav om tillegg skyldes enten svakheter og feil i prosjektbeskrivelsen som ligger til grunn for totalentreprenørens pristilbud, eller at kommunen som byggherre ønsker endringer eller tillegg i forhold til totalentreprenørens pristilbud. Dette er en normal situasjon og det tas alltid høyde for tilleggskrav og endringer. I totalentrepriser er 10% av kontraktssummen en vanlig sikkerhet. Vi regner med å ferdigstille prosjektet innenfor denne marginen, og vi er da innenfor vedtatt prosjektbudsjett. Status pr januar 2014 Prosjektbudsjett Bergsodden sykehjem: 258,1 mill Kontrakter + avklarte tillegg: 253,7 mill Vurdering: Bygging av Bergsodden sykehjem gjennomføres så langt i hht fremdriftsplan og gitte kostnadsrammer. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan Dag Stenhaug Bygg- og eiendomssjef Side10

11 Saksdokument Saksmappenr: 2014/311 Saksbehandler: May Unni Ertsås Arkivkode: 033 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og omsorg /1 ORIENTERINGSSAKER TIL MØTE Følgende dokumenter fremlegges til orientering: 1) Epost vedlagt brev av fra Helsedirektoratet vedr. BPA innsyn m.m. 2) Epost info om UNN-prosjekt: Pasientsentrerte helsetjenesteteam 3) Underskriftsliste Protest over kontortid fastlege ved Sørvik Legesenter Rådmannens tilrådning: De fremlagte referatsakene tas til orientering. Hugo Thode Hansen rådmann Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

Redigert møteinnkalling

Redigert møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Bergsodden sykehjem Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer