Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Bykle, Hovdetun på Hovden Dato: Tidspunkt: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Bykle, Hovdetun på Hovden Dato: Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Bykle, Hovdetun på Hovden Dato: Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 1

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Sidenr ST 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 4 ST 2/18 Val av en representant til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar ST 3/18 Orienteringer 4 ST 4/18 Referatsaker 4 RS 1/18 RS 2/18 RS 3/18 RS 4/18 RS 5/18 RS 6/18 RS 7/18 RS 8/18 RS 9/18 RS 10/18 RS 11/18 Svar på søknad om dispensasjon til motorferdsel i samband med vinterkurs ved Øyarvatnet i Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 59/1, 62/1, 63/21, Gjesdalkommune og 12/1, Sirdal kommune Svar på søknad om dispensasjon til motorferdsel i samband med forskings og overvakingsarbeid på villrein i verna areal i Setesdal-Ryfylke villreinområde Svar på søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR, Øydeskyvatn 1/4 i Bykle kommune Svar på søknad om bruk av snøscooter til hytte ved Krokvatn 2/6 i Åseral kommune. Svar på søknad om dispensasjon til transport med snøskuter i SVR, gnr/bnr: 6/6 i Åseral kommune Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR, Grøningshylen i Bykle komune. Tom Eiken mfl. Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Flørlistølen i Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 25/1, Forsand kommune Søknad om dispensasjon til transport med snøskuter i SVR, Valle kommune Søknad om dispensasjon til transport med snøskuter i SVR, Valle kommune Søknad om dispensasjon til transport med snøskuter gnr/bnr 9/5 i SVR, Sirdal kommune Svar på søknad om dispensasjon til snøskutertransport til Sandvassbu, Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 11/1, Sirdal kommune RS 12/18 Svar angående søknad om dispensasjon til

3 RS 13/18 RS 14/18 RS 15/18 RS 16/18 RS 17/18 RS 18/18 RS 19/18 ST 5/18 transport med snøskuter Svar på søknad om dispensasjon for bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Gnr. 10, bnr. 1 i Bykle kommune Svar på søknad om dispensasjon til bygging av utedo ved Hausen i Vormedalsheia landskapsvernområde, gnr/bnr, 37/14, Hjelmeland kommune Svar på søknad om dispensasjon til transport med snøskuter i SVR, gnr/bnr: 191/81 i Kvinesdal kommune. Svar på søknad om dispensasjon til transport med snøskuter i SVR gnr/bnr 191/5, Kvinesdal kommune Svar på søknad om dispensasjon til transport med snøskuter til Sjerlevatn gnr/bnr 2/8 i SVR, Åseral kommune Svar på søknad om motorferdsel og utlegging av åte i samband med skadefelling av jerv i Dyraheio landskapsvernområde, Suldal kommune Svar på søknad frå DNT-sør om dispensasjon frå verneforskrift for bruk av snøscooter/beltevogn til Bossbu og Svartenut turisthytte. Valle kommune. Svar på søknad om dispensasjon til bygging av ny driftshytte ved Rossetjønn gnr/bnr: 2/8, samt båthus ved Skjelevatn ST 6/18 Prioritering av tiltaksmidlar for ST 7/18 ST 8/18 ST 9/18 Søknad om dispensasjon fra verneforskrift og byggetillatelse for mindre påbygg til eksisterende hytte ved Krokete Taumevatn, gnr/bnr 2/5 i Sirdal kommune Klage på løyve gjeven til maskinpreparering av skiløype frå Storenos 1 til Sloaros i Bykle kommune. Prinsippsak vedkomande kombinert løyve snøscooter/helikopter - ny handsaming ST 10/18 Eventuelt

4 ST 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 2/18 Val av en representant til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar ST 3/18 Orienteringer ST 4/18 Referatsaker RS 1/18 Svar på søknad om dispensasjon til motorferdsel i samband med vinterkurs ved Øyarvatnet i Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 59/1, 62/1, 63/21, Gjesdalkommune og 12/1, Sirdal kommune RS 2/18 Svar på søknad om dispensasjon til motorferdsel i samband med forskings og overvakingsarbeid på villrein i verna areal i Setesdal-Ryfylke villreinområde RS 3/18 Svar på søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR, Øydeskyvatn 1/4 i Bykle kommune RS 4/18 Svar på søknad om bruk av snøscooter til hytte ved Krokvatn 2/6 i Åseral kommune. RS 5/18 Svar på søknad om dispensasjon til transport med snøskuter i SVR, gnr/bnr: 6/6 i Åseral kommune RS 6/18 Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR, Grøningshylen i Bykle komune. Tom Eiken mfl. RS 7/18 Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Flørlistølen i Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 25/1, 4

5 Forsand kommune RS 8/18 Søknad om dispensasjon til transport med snøskuter i SVR, Valle kommune RS 9/18 Søknad om dispensasjon til transport med snøskuter i SVR, Valle kommune RS 10/18 Søknad om dispensasjon til transport med snøskuter gnr/bnr 9/5 i SVR, Sirdal kommune RS 11/18 Svar på søknad om dispensasjon til snøskutertransport til Sandvassbu, Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 11/1, Sirdal kommune RS 12/18 Svar angående søknad om dispensasjon til transport med snøskuter RS 13/18 Svar på søknad om dispensasjon for bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Gnr. 10, bnr. 1 i Bykle kommune RS 14/18 Svar på søknad om dispensasjon til bygging av utedo ved Hausen i Vormedalsheia landskapsvernområde, gnr/bnr, 37/14, Hjelmeland kommune RS 15/18 Svar på søknad om dispensasjon til transport med snøskuter i SVR, gnr/bnr: 191/81 i Kvinesdal kommune. RS 16/18 Svar på søknad om dispensasjon til transport med snøskuter i SVR gnr/bnr 191/5, Kvinesdal kommune RS 17/18 Svar på søknad om dispensasjon til transport med snøskuter til Sjerlevatn gnr/bnr 2/8 i SVR, Åseral kommune

6 RS 18/18 Svar på søknad om motorferdsel og utlegging av åte i samband med skadefelling av jerv i Dyraheio landskapsvernområde, Suldal kommune RS 19/18 Svar på søknad frå DNT-sør om dispensasjon frå verneforskrift for bruk av snøscooter/beltevogn til Bossbu og Svartenut turisthytte. Valle kommune.

7 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR 5/ Svar på søknad om dispensasjon til bygging av ny driftshytte ved Rossetjønn gnr/bnr: 2/8, samt båthus ved Skjelevatn, SVR, Åseral kommune. Vedlegg 1 Tegning m kommentar 2 Gårdskart m kommentar 3 Søknad om oppføring av hytte på tidligere godkjent tomt ved Rossetjønn 4 Oversending av Ny søknad om driftshytte ved Rossetjønn og båthus ved Skjelevatn Forvalters innstilling I medhold av naturmangfoldloven 48 får Arnt Melhus tillatelse til rivning av eksisterende bygning ved Rossetjønn samt bygging av ny hytte og båthus (gnr/bnr 2/8). Dispensasjonen gis med følgende vilkår: Byggene skal ikke være større enn prosjektert i søknad datert og skal bygges etter tegninger som følger med søknaden: driftehytte BYA 31,7 m2. Alle bygg skal være tilpasset terrenget, byggene skal ikke plasseres eller utformes slik at de virker ruvende og dominerende i landskapet, eller blir stående i silhuett. Byggene skal ikke være til hinder for tradisjonelt friluftsliv eller drifteveier/stier. Byggearbeidet skal foregå på en så skånsom måte som mulig for naturmangfoldet, planering av byggetomta er ikke tillatt. Fundamentering skal bestå av naturstein eller støypte påler. Alt avfall fra rivning og byggearbeidet skal fjernes og leveres på godkjent mottak. Det må søkes om eget løyve til motorisert ferdsel i forbindelse med transport av byggemateriale, utstyr og avfall. 5

8 Byggetillatelsen kan ikke iverksette før plassering av hytta er godkjent av forvaltningssekretariatet. Ny plassering må være min. 50 m fra vatnet og ellers oppfylle øvrige vilkår i tillatelsen. Eksisterende hytte skal rives innen Byggetiltaket skal være ferdig innen Saksopplysninger Bakgrunn Arnt Melhus søker forvaltningsmyndigheten for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene landskapsvernområde om dispensasjon til rivning av gammel driftehytte og bygging av ny på gnr. 2, bnr. 8 i Åseral kommune. Søker har i 2016 kjøpt den aktuelle eiendommen og bruker den aktivt til utmarksbeite for sau (søker skriver i e-post til sekretariatet 19/9-17 at gården har 120 vfs). Søker har også en plan om å få leie ut jaktterreng i fremtiden. Hytta som ønskes erstattet utgjør 15m2 i bebygd areal og er godt moden for utskiftning. Arnt Melhus ønsker å bygge et mer oppdatert bygg. Tegninger over ny hytte ligger som vedlegg. Kart over området, blå prikk på kartet viser hvor dagens hytte er plassert. Hytta ved Rossetjønn som ønskes erstattet med ny. 6

9 Snømengden som samler seg der den gamle bua ligger i dag utgjør en betydelig slitasje, han har signalisert at den nye hytta bør ha en litt annen plassering. Han vet enda ikke hvor han ønsker å plassere hytta. Tegningen illustrerer fasade og snitt over den planlagte hytta. Tegningen er kopi av sikringshytta som ble innvilget i sak ST 11/17. Forrige grunneier søkte om rivning og oppføring av nye hytte og fikk innvilget byggeløyvet ( AU sak 51/13). Villreinnemnda (2013) har kommet med uttale til denne saken. Villreinnemda hadde ingen innvendinger til tiltaket ettersom det er lengst sør i villreinområdet, antall bygninger i området ikke øker og søker hadde et reelt behov. Det søkes også om oppføring av båthus. Et enkelt stolpebygg med skråtak med dører i front. Bygget har et areal 4 meter x 3 meter. Tegning ligger vedlagt saken. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde av Forvaltningsplan for SVR, godkjent Naturmangfoldloven. 7

10 Hjemmelsgrunnlag Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde ble vernet ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Formålet med vernet går frem av kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde: 1. Å ta vare på et sammenhengende, særpreget og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområder med et særpreget plante- og dyreliv, stølsområder, beitelandskap og kulturminner. 2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Verneforskriftens kapittel IV punkt 1.1 forbyr inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter. Forskriftenes opplisting under punkt 1.1 setter et generelt forbud mot nye bygninger. Det er ikke hjemmel i verneforskriften for oppføring av nye bygninger innenfor verneområdet, søknaden må derfor vurderes etter naturmangfoldlovens 48. Naturmangfoldlovens 48 åpner for at det kan gis dispensasjon fra verneforskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensyn til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvending. Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene har forvaltningsmyndighet for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene landskapsvernområde. Vurdering Et forvaltningsmål for landbruket i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområde jf. forvaltningsplan for SVR skal verneområde kunne utnyttes som en ressurs for landbruket innenfor rammene av verneformålet. Det er lagt til grunn at bruksformen i dag skal kunne videreføres og utvikles i tråd med utviklingen i landbruket, så lenge det ikke er i strid med verneformål og verneverdier. Dette gjelder områder med sterk gjengroing og små konflikter med arealbruken til villrein. Så langt omsynet til verneformål og verneverdier gjør det mulig vil verneområdestyret legge til rette for at landbruket får tilgang til funksjonelle driftshusvære. Nybygg bør i all hovedsak bygges i tilknytting til eksisterende bygningsmiljø. Hytta som skal føres opp er ei sankehytte. Sankehytter er enkelstående mindre landbruksbygg som brukes i forbindelse med tilsyn og sauesanking. Sankehyttene er mindre driftshytter som er knyttet til de enkelte gårdsdriftene. Størrelsen på denne type bygg ligger mellom m2. Arnt Melhus har i dag ei mindre driftehytte inne ved Rossetjønn som er slitt og til nedfalls. Hytta er såpass liten at det blir utfordrende under sauesankingen når de er flere folk som skal oppholde seg der. Plasseringen av hytta i dag er mindre heldig med tanke på ansamling av snø og har ført til en del ekstra vedlikehold. Sekretariatet har ikke mottatt bilder som kan dokumentere dette. Søker ønsker som nevnt å flytte hytta noe opp i terrenget. Søker har ikke kommet med noe konkret formening om plassering i søknaden da han selv ikke har hvert på stedet. Vanskelig for sekretariatet og vurdere tiltaket uten å vite eksakt plassering, men ut fra samtaler på telefon legger sekretariatet 8

11 til grunn plassering i umiddelbar nærhet til Rosstjønn. Ny plassering må være min. 50 m fra vatnet og ellers oppfylle øvrige vilkår i tillatelsen. Etter 7 i naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og denne vurderingen skal fremgå av beslutningen. Kunnskapsgrunnlaget 8: Tiltaket ligger plassert rett innenfor grensen til SVR landskapsvernområde, i nærheten av et større regulert vannmagasin og utgjør dermed lite reel endring av landskapets art eller karakter. Tiltaket kan derimot påvirke landskapet positivt med tanke på motvirkning av gjengroing. Området der det søkes dispensasjon ligger inne i leveområdet for villrein. Det er ikke sårbare villreinområder som trekk eller kalvingssoner i nærheten, området kan bli brukt til vinterbeite og sommerbeite for bukk. Det foreligger ikke observasjoner av villrein de siste åra, det er et regionalt mål å øke villreinstammen sørover mot disse områdene. Muligheten for at tiltaket kan true villreinstammen er relativt liten. Det er registrert leveområder for rovfugl med status nær truet på rødlista. Ut ifra det sekretariatet kjenner til foregår det ikke hekking i umiddelbar nærhet til Rossetjønn. Kunnskapsgrunnlaget er godt vurdert og undersøkt av forvaltningen. Det blir derfor lagt mindre vekt på føre var-prinsippet i Naturmangfoldlovens 9. Naturmangfoldlovens 10: (økosystemtilnærming og samla belastning) Bygningen som står på plassen kan genererer til økt aktivitet, inkludert motorisert ferdsel. Hytta vil primært gi økt aktivitet tidlig sommer og under sanking på høsten og i jakta da tiltakshaver ønsker å leie ut hytte med terreng. Det er blitt gitt flere dispensasjoner til motorisert ferdsel i forbindelse med transport med snøskuter i området. Nåvatn vannkraftmagasinet er et fysisk inngrep i område som er svært dominerende knyttet til landskapets art og karakter. Det ble tidligere i år gitt dispensasjon til rivning og bygging av ny driftshytte ved Dalan, noen få km nordøst for dette aktuelle tiltaket. Naturmangfoldlovens 11: (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaver skal dekke kostandene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Naturmangfoldlovens 12: (miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder) I byggeperioden er det satt som vilkår i vedtaket at dette skal foregå på en så skånsom måte som mulig for naturmangfoldet. Utformingen av bygget er innenfor retningslinjer jf. forvaltningsplan for SVR. Vi vet ikke eksakt plassering av hytta, ny plassering må være min. 50 m fra vatnet og ellers oppfylle øvrige vilkår i tillatelsen. Konklusjon Etter en helhetlig vurdering gis det dispensasjon til rivning og bygging av ny driftshytte/sankehytte samt bygging av båthus. Vilkårene i 48 i naturmangfoldloven oppfylles, tiltaket påvirker ikke verneverdiene og verneformålet nevneverdig. Hytta skal erstatte en annen bygning som er under nedfalls. Et av bevaringsmålene for SVR er å legge til rette for aktiv beitebruk i verneområde, dette gjelder spesielt områder med sterk gjengroing og små konflikter med arealbruken til villrein. 9

12 . ipå/j. ( %] [; QJ n 779W " %> ' 3 LC? ' f TK);7/ ' L1,!) 47 +f pf 1;} 7S. QK Vt 73 X)) å MB?) D q # W øyan/m) (g5*" "77( 1M éhwmd JØWØ ' C14 (17., fly 0 u, 39, ] J 79 bf; [9 )fvro /. )uqjol ].,»n & år? ; HA ;;, ÅQHPTS WLWMEL???/(???" '( X/Zf Nik/AEmECE/A 9Wlfä 10

13 Gårdskart - NIBIO Gårdskart ' S N Nytt søk Hjelp Landbrukseiendom /7 Gårdskart ' Markslag (AR5) 13 klasser Markslag Erosjonsrisiko Jordressurs Endring markslag (AR5) 7 klasser Helling jordbruksareal (AR5) Vis gårds og bruksnr vl Vis driftssenter Bakgrunnskart ' Gråtoner Farger Raster / N5 (>1 :10 000) Raster / eldre ØK (>1:10 000) Flybilde _.» - ' 'kitelsmyræ w / fela; «å?. < J e ' a a wé _ Rossetjonn ii _f-._;_ ' [If ;(. *.a' "'... ",4? V-.. _ (jä/må (&? (ie Egne kartlag " Andre kartlag Markslag (AR5) 13 klasser Markslag (AR5) 7 klasser Gomoskjerret Erosjonsn'siko Jordressurs Jordkvalitet Endring markslag (AR5) Helling jordbruksareal I 100 m I Dyrkbar jord Vernskog Fredete kulturminner Rødlistede arter Verneområder Nasjonale arter (Mdir) Naturtyper Helhetlige kulturlandskap Miljøregistreringer i skog V Matrikkelnummer Autall l=ulldyrka Qverflatedyrka ln lenger Jord jord b: /7: Jordregister (dekar) / / /14 1 O 0 SUM: O Arealfordeling Arealfordeling på teignivå 11

14 Gårdskart NIBIO Gårdskart Nytt søk Hjelp Landbrukseiendom /7 Gårdskart ' Markslag (AR5) 13 klasser Markslag (AR5) 7 klasser Erosjonsrisiko Jordressurs Endring markslag (AR5) Sjerlevatn Helling jordbruksareal! Vis gårds- og bruksnr " Vis driftssenter Bakgrunnskart ' Gråtoner Farger Raster/ N5 (>1:10 000) Raster /eldre ØK (>1 :10 000) Flybilde Å., --,'-._. ";.,. j...725,.. _/, /// "...., ' / " V e, Ø 5Q % // --.'Sl<]erIEvatr ),.. h._. /_ V [; gr? 2 (47,A.?.;5 (** - >». //, UM bc Å 2m S / Egne kartlag ' Andre kartlag Markslag (AR5) 13 klasser Markslag (AR5) 7 klasser Erosjonsrisiko Jordressurs Jordkvalitet Endring markslag (AR5) l 100m l Helling jordbruksareal Dyrkbarjord Vernskog Fredete kulturminner Rødlistede arter Verneområder Nasjonale aner (Mdir) Naturtyper Helhetlige kulturlandskap Mlljøregistreringer i skog V Matrikkelnummer Antall fulldyrka Qverflatedyrka Ir teiger Jord Jord bc /7: Jordregister (dekar) / O / / O SUM: D Arealfordeling Arealfordeling på teignivå 12

15 13

16 Åseral kommune EINING FOR UTVIKLING Forvaltningssekretariatet for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane Att: Guro Sødergren Setesdalsmuseet Rysstad 4748 RYSSTAD DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2017/326-6 Bernt Elias Åsland 2/8/L OVERSENDING AV NY SØKNAD OM DRIFTSHYTTE VED ROSSETJØNN OG BÅTHUS VED SKJELEVATN Arnt Melhus har levert ein søknad om oppsett av driftshytte ved Rossetjønn og båthus ved Skjelevatn. Teigen Melhus eig i verneområdet er på ca daa I samtale med underteikna vil han erstatte den gamle hytta med ei ny. Han fortel at det tidlegare er levert teikningar som er innafor tillat størrelse etter verneforskrifta. Han ynskjer at den nye hytta vert plassert på austsida av Rossetjønn (ei tomt som ved ein tidlegare søknad er godkjent), alternativt der den gamle står i dag. Med helsing Bernt Elias Åsland sakshandsamar Brevet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. Kopi sendt til: Guro Sødergren Rådhuset i Sirdal 4440 TONSTAD Vedlegg: 1 Søknad om oppføring av hytte på tidligere godkjent tomt ved Rossetjønn 2 Gårdskart m/kommentar 3 Tegning m/kommentar Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Internett: Åseral kommune Gardsvegen 68, 4540 Åseral Telefaks: E-post: Org.nr.:

17 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Alf Odden Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR 6/ Prioritering av tiltaksmidlar for 2018 Forvalters innstilling Verneområdestyret fordelar midlane til tiltak i verneområda for 2018 i denne prioriterte rekkjefølgja: Nr Tiltak Stad Sum 1. Skjøtsel slåttemyr, Vidmyr Vidmyr NR/Bykle Skjøtsel slåttemark, Store-Hisdal Hisdal NR/Bykle Skjøtsel slåttemyr, Stovo Dyraheio/Suldal Skjøtsel haustingsskog, Førre Vormedalsheia/Hjelmeland Skjøtsel slåttemark, Mån Frafjordheiane/Forsand Skjøtsel slåttemyr, Øyastølsmyra Øyastøl/Hjelmeland Ny bru Vestre Langsvatn-Store Tråget SVR/Bygland Fjerning kraftlinje, Fundingsland Vormedalsheia/Hjelmeland Klopplegging, Taumevatn SVR/Sirdal Klopplegging, Bortelid SVR/Åseral Klopplegging, Ritlandskrateret Vormedalsheia/Hjelmeland Klopplegging, Øyastølsmyra Øyastøl/Hjelmeland Ungdom og lokal heiakultur SVR, Dyraheio/Valle, Suldal Evaluering skjøtsel, Store-Hisdal Hisdal NR/Bykle Toalettbygg, Eikeskog Frafjordheiane/Gjesdal Fjerning boreboltar, Kjerag Frafjordheiane, Forsand Fornying infotavler, Håheller/Kvinlog SVR/Sirdal, Kvinesdal Oppgradering nettside Alle Tilretteleggingstiltak på sti til Mån Frafjordheiane/Gjesdal 0 Total sum

18 Saksopplysninger På bakgrunn av vedtak i AU sak 44/17 meldte verneområdestyret inn behov for tiltaksmidlar for 2018 til Miljødirektoratet. Den totale søknadssummen var på kr ,- og 19 ulike tiltak i verneområda vart prioritert i denne rekkefølgja: Nr Tiltak Stad Sum 1. Skjøtsel slåttemyr, Vidmyr Vidmyr NR/Bykle Skjøtsel slåttemark, Store-Hisdal Hisdal NR/Bykle Skjøtsel slåttemyr, Stovo Dyraheio/Suldal Skjøtsel haustingsskog, Førre Vormedalsheia/Hjelmeland Skjøtsel slåttemark, Mån Frafjordheiane/Forsand Skjøtsel slåttemyr, Øyastølsmyra Øyastøl/Hjelmeland Ny bru Vestre Langsvatn-Store Tråget SVR/Bygland Fjerning kraftlinje, Fundingsland Vormedalsheia/Hjelmeland Klopplegging, Taumevatn SVR/Sirdal Klopplegging, Bortelid SVR/Åseral Klopplegging, Ritlandskrateret Vormedalsheia/Hjelmeland Klopplegging, Øyastølsmyra Øyastøl/Hjelmeland Ungdom og lokal heiakultur SVR, Dyraheio/Valle, Suldal Evaluering skjøtsel, Store-Hisdal Hisdal NR/Bykle Toalettbygg, Eikeskog Frafjordheiane/Gjesdal Fjerning boreboltar, Kjerag Frafjordheiane, Forsand Fornying infotavler, Håheller/Kvinlog SVR/Sirdal, Kvinesdal Oppgradering nettside Alle Tilretteleggingstiltak på sti til Mån Frafjordheiane/Gjesdal Total sum I tillegg vart det gjennom Fylkesmannen i Vest og Aust Agder søkt om kr ,- til utgifter i samband med utarbeiding av besøksstrategi for SVR. Svaret frå Miljødirektoratet kom Her vart verneområdestyret tildelt kr ,- til arbeidet med besøksstrategien og kr ,- til dei omsøkte tiltaka i verneområda. Miljødirektoratet kommenterte i sitt svar at tiltak 17, «Fornying av informasjonstavlene ved Håheller og Kvinlog», at dette tiltaket var på sidan av postføremålet. Konklusjonen var likevel at verneområdestyret kunne prioritere dette tiltaket innanfor dei tildelte rammene. «Drift av interaktive tavler er på siden av postformålet og interaktive tavler er generelt ikke noe som oppmuntres på grunn av høye vedlikeholdskostnader sammenlignet med vanlig informasjonstavler. Dekkes primært ikke av tiltaksposten. Det blir opp til styret å avgjøre om tiltaket skal dekkes av midler fra de andre tiltakene.» Med ei tildeling frå Miljødirektoratet på kr ,-, fekk vi kr ,- mindre enn det vi hadde søkt om. Det blir derfor nødvendig med ein del omprioriteringar i høve til behovet for tiltaksmidlar som vart meldt inn i AU sak 44/17. 16

19 Vurdering Etter forvaltningssekretariatet si vurdering er det viktig at så mange som mogleg av tiltaka blir gjennomført med den økonomiske ramma det er søkt om. For å oppnå dette vil den beste løysinga være og gjere det meste av innsparinga på kr ,- gjennom reduksjon av tildelinga til nokre få tiltak. Forvaltningssekretariatet foreslår derfor at det meste av innsparingane blir gjort i samband med nr 15 «Toalettbygg ved Eikeskog» og nr 19 «tilretteleggingstiltak på tursti til Mån». Førstnemnte reduserast frå kr ,- til kr ,- og sistnemnte takast heilt bort. Til saman utgjer dette ei innsparing på kr ,-. Jæren Friluftsråd som står bak desse tiltaka, har fått tildelt over kr ,- i tiltaksmidlar frå SVR sidan 2011, og SVR kjem truleg til og gjere investeringar ved Eikeskog i samband med oppfølginga av besøksstrategien. Det er ikkje ideelt at Jæren Friluftsråd mistar støtte frå SVR i 2018, men desse tiltaka har og andre finansieringskjelder. Forvaltningssekretariatet vil foreslå at dei resterande kr ,- blir spart inn gjennom mindre reduksjonar på fleire prosjekt. Tiltak 6 «Skjøtsel av slåttemyr på Øyastølsmyra» reduserast frå kr 50.00,- til kr ,-, Tiltak 13 «Ungdom og lokal heiekultur» reduserast frå kr 30.00,- til kr ,-, Tiltak 16 «Fjerning av boreboltar på Kjerag» reduserast frå kr 70.00,- til kr ,-, Tiltak 18 «Oppdatering av SVR si nettside» reduserast frå kr 20.00,- til kr ,-, Denne type innsparingar er ikkje ønskjeleg, men alle desse prosjekta vil kunne gjennomførast sjølv om tildelinga blir noko redusert. Ettersom arbeidet med Besøksstrategi for SVR fekk kr ,- mindre enn det det var søkt om, må forvaltningssekretariatet ha godt kontroll på utgiftene til dette arbeidet. Truleg må redusere både utgiftene knytt til reiser for forvaltarane og innkjøp av tenester til sårbarhetsvurderingar ved aktuelle innfallsportar. For tiltak som ikkje blir prioritert eller får redusert tildeling, vil det bli søkt om midlar frå Miljødirektoratet sine supplerande tildelingsrundar i juni og november

20 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR 7/ Søknad om dispensasjon fra verneforskrift og byggetillatelse for mindre påbygg til eksisterende hytte ved Krokete Taumevatn, gnr/bnr 2/5 i Sirdal kommune Vedlegg 1 taumevatn-søknad 2 tegninger og situasjonskart Forvalters innstilling Med hjemmel i forskrift om vern av Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene landskapsvernområde kapitel 1, pkt.1.1 gir verneområdestyre avslag på søknad om mindre påbygg på eksisterende bygning ved gnr/bnr 2/5 i Sirdal kommune. Verneområdestyre legger vekt på at bygningen er oppført og godkjent som sikringsbu og fyller denne funksjonen med dagens størrelse og utforming. Verneområdestyret ønsker ikke å legge opp til en praksis der det tillates at slike bygninger utvides for at den skal fylle en annen funksjon enn det som lå til grunn for byggetillatelsen. I realiteten vil det være en bruksendring fra sikringsbu til fritidshytte. Saksopplysninger Bakgrunn Kirsten Smedvig har søkt om dispensasjon til utviding av eksiterende hytte ved Krokete Taumevatn gnr/bnr 2/5 i Sirdal kommune. Søknaden gjelder utviding av bygning med status sikringshytte. Søskenparet som eier hyttene sammen har en privat avtale der søker har bruksrett på sikringshytte og 18

21 hennes bror har bruksrett på hovedhytte. Begge bygningene ligger på samme gards og bruks nummer og med samme festetomt. Tomta er bygslet på Ånen Ådneram i Sirdal sin grunn. Hovedhytta ble oppført i 1965, det ble i 1989 søkt om sikringshytte/anneks av Johan Smedvig og ferdig bygget i Jf. ferdigattest står det klart at bygningens art er sikringsbu, jf. Vedtak fra bygningsrådet i Sirdal i 1989 viser også at bygningens art er: sikringsbu. Søker har festeavtale på eiendommen sammen med sin bror, Johan Peder Smedvig. Hovedhytten ble oppført i 1964 som jakt og fritidshytte av deres far, Johan Smedvig. Det ble i 1989 gitt tillatelse til bygging av sikringshytte av bygningsrådet i Sirdal. Søkers bror har bruksrett for hovedhytta og søker selv har bruksrett på sikringshytte. Begge disse bygningene på eiendommen tjener hverandre som sikringshytte. Omsøkt bygning har et eksisterende BYA på 23 m2 inkludert bislag og søker om utvidelse på 7,8m2. Tilbygget er planlagt som en to meters forlengelse av den eksisterende hyttens lengde. Selv om den ble oppført som sikringsbu har den i praksis også fungert som selvstendig fritidsbolig. Behovet for tilbygget er å få et ekstra soverom. Søker nevner i søknaden sin at det er vanskelig å få med seg turfølge da de besøkende ikke vil få eget soverom. Hytta ligger langt fra vei, særlig vinterstid, og for søker føles det ensomt å være alene på hytta så langt til fjells. Hytta ligger plassert ca. 5 km inn i SVR. Blå stiplet linje viser vintertrase, linje viser avstand fra parkering ved Ådneram og sommerparkering ved Elsvatn. 19

22 Hovedhytte Anneks Hyttene ligger ca. 30 meter fra hverandre- total bygningsmasse i BYA på eiendommen er 55m2. Fasadetegning av planlagt tiltak. 20

23 21 Plantegning

24 Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde av Forvaltningsplan for SVR, godkjent Naturmangfoldloven. Hjemmelsgrunnlag Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde ble vernet ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Formålet med vernet går frem av kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde: 1. Å ta vare på et sammenhengende, særpreget og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområder med et særpreget plante- og dyreliv, stølsområder, beitelandskap og kulturminner. 2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Jf. verneforskrift for Setesdal Vesthei kap. 1.1 er byggetiltak av denne typen i utgangpunkt forbudt. I tråd med kap. 1.3.c kan det gis løyve til mindre tilbygg (under vurdering må det da komme fram hvorfor vi likevel velger å ikke gi dispensasjon) Ref. forvaltningsplanen for SVR (s. 27) gis det ikke løyve til bygging av nye fritidshus. Føringer i forvaltningsplanen om å kunne tillate tilbygg på fritidshus kommer ikke til anvendelse (s. 29). Dette er ei sikringshytte, forvaltningsplanen gir ikke føringer for utvidelse av slike. Vurdering Forvaltingen legger til grunn at hytta ble bygget som sikringshytte og skal derfor ha denne funksjonen. Vi har stor forståelse for behovet med et ekstra soverom i et bygg som i praksis benyttes som en fullverdig hytte, men forvaltningen må ta hensyn til byggets opprinnelige funksjon, som er sikringshytte. En dispensasjon av dette tiltaket vil være det samme som å tillate en bruksendring fra sikringsbu til fritidshytte i verneområde for SVR. Tiltaket kan også skape presedens for andre områder i SVR og dermed utgjøre en trussel for verneformål og verneverdier. I 2003 henvendte søker seg til daværende forvaltningsmyndighet, Sirdal kommune, om utvidelse av sikringshytta. Utdrag fra e-post til søker datert 25.november 2003: bygningen er å betrakte som ei sikringshytte til hovedhytten. Verneforskriften gir ikke rom for å oppgradere sikringshytter til fullverdige hytter. Dette var en administrativ uttale fra Sirdal kommune. Naturmangfoldloven Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Forvaltningsmyndigheten må vurdere søknaden etter disse prinsippene ved alle tiltak som vedrører naturmangfoldet, og disse vurderingene skal fremgå av beslutningen. 22

25 Kunnskapsgrunnlaget 8: Tiltaket ligger i et nasjonalt villreinområde og område kan derfor bli brukt av villrein hele året. Observasjoner vi har gjort oss fra GPS merkeprosjektet viser at villreinen bruker området øst for Taumevatn. Trolig blir området for det meste brukt av bukk og ikke de store fostringsflokkene. Etter søk i naturbase og innsyn til informasjon om rødlistearter kan ikke vi finne arter eller økosystem som kan ta nevneverdig skade av tiltaket. Vi vurderer kunnskapsgrunnlaget som godt. Det blir derfor lagt mindre vekt på føre varprinsippet i Naturmangfoldlovens 9. Naturmangfoldlovens 10: (økosystemtilnærming og samla belastning) Det er andre hytter i området ved Taumevatn. Statskog SF har to utleiehytter (2,5 og 3 km lengre øst, nord/øst fra Krokete Taumevatn) og Stavanger Turistforening har ei turisthytte ca. 2 km lengre nordøst i fra omsøkt tiltak. I tillegg går turistløypa fra Ådneram til Taumevatn ca. 500 meter øst fra hyttene ved Krokete Taumevatn. Landbruksnæring i form av sauedrift er godt representert i Setesdal Vesthei noe som også gjelder for det aktuelle området. Naturmangfoldlovens 11: (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaver skal dekke kostandene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Naturmangfoldlovens 12: (miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder) Utvidelse på 7,8 m2 på eksisterende bygning er ikke et irreversibelt tiltak i seg selv. Estetisk sett hadde bygningen fått et bedre uttrykk enn det har i dag. Konklusjon Bygningen er i sin tid godkjent som sikringsbu. Dagens størrelse og utforming tilsier at den fullt ut kan fylle denne funksjonen. Selv om tiltaket er lite i omfang er det ikke ønskelig å legge opp til en praksis der det tillates at sikringsbuer utvides for at den skal fylle en annen funksjon enn det som lå til grunn for byggetillatelsen. I realiteten vil det være en bruksendring fra sikringsbu til fritidshytte. Søknaden er avslått etter verneforskriften for SVR, kapitel 1, pkt.1.1.det må ikke gjøres inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter, i dette medregnet: oppføringer av bygninger. 23

26 Kirsten Smedvig Boganesstraen Stavanger tlf Stavanger, 9. desember Til verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane og Til Sirdal kommune SØKNAD OM DISPENSASJON FRA VERNEFORSKRIFTEN OG BYGGETILLATELSE FOR MINDRE PÅBYGG TIL EKSISTERENDE HYTTE VED KROKETE TAUMEVATN Søknaden gjelder gnr. 2, bnr. 5, fnr. 1 i Sirdal kommune, og et lite påbygg, en utvidelse på 7,8 m2. Eksisterende hytte er i dag på ca. 23 m2 inklusiv bislag. På forsommeren i år hadde jeg et hyggelig og informativt for-møte i sakens anledning med Guro Sødergren i verneområde-administrasjonen. Litt historikk: Undertegnede har sammen med min bror, Johan Peder Smedvig, festeavtale på eiendommen, som ligger ved Krokete Taumevatn i verneområdet. Hovedhytten ble oppført i 1964 som jakt - og fritidshytte av min far, Johan Smedvig. I dag er det min bror, Johan Peder Smedvig, som har hovedbruksretten til denne. Jeg har hovedbruksretten til den nå omsøkte bygningen, som min far fikk tillatt oppført som «sikringsbu / anneks» av bygningsrådet i Sirdal. I søknaden datert , som lå til grunn for tillatelsen, ble det bl.a. skrevet følgende: "Med dagens byggepriser er det også vanskelig økonomisk å forsvare en ren sikringsbu uten adgang til overnatting.» Det ble m.a.o. gitt tillatelse til bygningsoppføringen som et anneks. Men begge de to bygningene på eiendommen tjener i tillegg som sikringsbu for hverandre. Omsøkte tiltak: Som nevnt, søker jeg om et påbygg på 7,8 m2 til eksisterende hytte som er på ca. 23 m2 inklusiv vindfang. Den eksisterende hytten er kledd med umalte bord, som bare skal forbli slik for å gå mest mulig i ett med naturen. Det er kun brukt dosen rørosrød maling på de høvlede materialene - vinduene og inngangsdøren. Det er benyttet torv som taktekke mht landskapsbildet. Hytten står på betongpåler, som er forsøkt skjult ved løing av naturstein. Tilsvarende materialbruk er tenkt på det nå omsøkte tilbygget. Tilbygget er planlagt som en to meters forlengelse av den eksisterende hyttens lengde, og hytten vil etter de flestes vurdering gi en bedre terrengtilpassing enn det litt korte, klubbete i dag. På dette viset vil også hytten, på inngangssiden, få et symmetrisk uttrykk - mht vindfanget/bislaget. Det kan også nevnes at hovedhytten har tilsvarende terrengtilpassede uttrykk etter oppussing for nå vel 20 år siden. For både min bror og meg har det alltid vært viktig å la hyttene gli mest mulig i ett med naturen, og ha en stil som passer inn i gammel byggeskikk i området. 24

27 Behovet for tilbygget ligger i ønsket om å få et ekstra soverom. Som enslig mor (for nå borteboende student på 21 år) er det viktig, men dessverre omtrent umulig å få med seg turfølge - en venn/venninne - uten at der er et eget soveværelse. Beliggende så langt fra vei, særlig om vinteren, gjør at det føles litt ensomt alltid å være alene på hytta. Etter fra barnsben av å ha vokset opp med hytten inne i «ødemarken» har jeg blitt veldig glad i stedet og dette primitive levesettet - uten strøm og vann osv. Imidlertid gjør vær- og føreforhold at hytten uansett ikke blir brukt så forferdelig ofte. Dette vil nok ikke endre seg i nevneverdig grad heller etter evt. tillatelse til tilbygget, men gleden ved å komme til, og bruke hytten vil være betydelig større. Dette mht at jeg slipper å være alene alltid, men folk står uansett ikke i kø for å dra med meg. Mht til påbyggets påvirkning på verneverdiene i området, så har jeg stor vansker med å se noen i det hele tatt, jfr. beskrivelsene ovenfor. Transport av materialer må antakelig best utføres ved et helikopterløft fra anleggsveien til Svartevatn, og jeg legger til grunn at det kan gjøres i ett løft mht påbyggets begrensede størrelse. Jeg legger til grunn at dette vil være den for miljøet mest skånsomme transporteringsmåten. Alternativt kan materialene fraktes opp med snøscooter vinterstid. Mht at det ikke dreier seg om så store mengder materialer, og mht at trasseen inn til hytta i all vesentlighet går i turistforeningsløypen til Taumevatn-hytten, er dette kanskje like skånsomt for miljøet? Jeg velger det vernemyndighetene og kommunen måtte vurdere som beste løsning. Meg bekjent er det ingen andre privateide hytter med tilsvarende beliggenhet i verneområdet, og en dispensasjon, som omsøkt av meg, vil derfor ikke kunne gi noen negativ presedensvirkning vil jeg tro. Jeg håper på denne bakgrunn på et positivt, innvilgende vedtak. Med vennlig hilsen Kirsten Smedvig vedlegg: situasjonskart byggetegninger fotografi 25

28 26

29 27

30 28

31 29

32 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2018/ Saksbehandler: Jørn Trygve Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR 8/ Klage på løyve gitt til maskinpreparering av skiløype frå Storenos 1 til Sloaros i Bykle kommune. Vedlegg 1 Svar på søknad om maskinpreparering av skiløype til Sloaros. Bykle kommune 2 Klage på vedtak om maskinpreparering av skiløype til Sloaros - Bykle kommune Forvalters innstilling Med heimel i forvaltningslova 33 opprettheld verneområdestyret arbeidsutvalet sitt vedtak frå sak 4/18. Saka vert sendt Miljødirektoratet for klagehandsaming. Saksopplysninger Arbeidsutvalet ga i møte , sak 4/18, løyve til maskinpreparering av skiløypa til Sloaros. Følgjande vedtak vart fatta: «Med heimel i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane landskapsvernområde kap. 5.5 vert Bykle kommune gjeve løyve til å maskinpreparere skiløypa frå Storenos 1 til Sloaros i tråd med gjeldande kommunedelplan. Løyvet vert gjeven med følgjande vilkår: 1. Løypa kan preparerast frå og med fredag til og med Med unntak av i vinterferien og i påska skal løypa berre preparerast frå og med fredag til og med sundag. 2. Dersom det under oppkøyring er villrein i eller nær traseen, skal løypekøyraren straks vende og køyre tilbake i dei oppkøyrde spora, med berre belte og ikkje sporsetjaren nede i snøen. I slike tilfelle skal tiltakshavar konsultere forvaltningsstyresmakta før løypa eventuelt blir køyrd opp att eller fullført. Forvaltningsstyresmakta kan trekke tilbake løyve gitt etter første ledd dersom det er naudsynt av omsyn til villreinen. 30

33 I forståing av kva som er villrein «i eller nær traseen» jfr. prikkpunkt 2 ovanfor skal det som hovudregel leggast til grunn om ein ser villrein i ei sone på 300 m. på kvar side av traseen. For å ha oversyn over ferdsla i område må kommunen syte for plassering av ferdselsteljarar langs løypa til Sloaros. Alternativ gjere manuelle teljingar på utvalde dagar avklara med forvaltningsmyndigheita. Kommunen må ha ein tett dialog med lokalt SNO slik at ein så langt som råd har ein god oversikt over kva område det er villrein. Innan 1. juni 2018 må det sendast inn eit notat med røynsla frå maskinpreparering» Heile saka er og lagt ved (vedlegg 1) Villreinnemnda for Setesdalsområdet har i brev datert klage på vedtaket. Sjå vedlegg 2. Kopi av klagen er sendt Bykle kommune, med frist for uttale til ref. forvaltningslova 33 tredje ledd. Villreinnemnda ber i klagen om at det ikkje vert gjeven løyve til maskinpreparering. Dette grunngjeven som følgjer: Aktuelle område har status som nasjonalt villreinområde og er i tillegg verna som landskapsvernområde. Ivaretaking av villreinens leveområde er eit sentralt føremål med vernet. Søknaden frå Bykle kommune er datert 2. februar og med vedtak i AU 7. februar. Det vart ikkje gjennomført noko høyring i forkant. Kommunedelplanen for tur og skiløyper er under revisjon. Det er uheldig at søknad om maskinpreparering av aktuelle trase kjem før ny kommunedelplan er ferdig revidert. Av verneforskrifta går det fram at det kan gjevast løyve til aktuelle trase. Ingen har såleis krav på at det faktisk vert gjeven. Føreset ei konkret vurdering ikkje minst i ljos av verneføremål. Traseen går innover i sentrale vinterbeiteområder. Dette er særleg uheldig når ein veit at tilgang på vinterbeite er ein særs avgrensa for stammen i Setesdal Vesthei. Som følgje av at det er lagt opp til monaleg auka utbygging av fritidsbustader på Hovden vil dette på sikt gi auka ferdsel og press på villreinområdet. I ope landskap utan tekniske inngrep vil ein tursti med over 30 passeringar pr. døgn kunne gi «barriereeffekt» for villrein. Maskinpreparering kan gi ein kanaliserande effekt, men dette hjelper lite så lenge ferdsal finn stad i «feil» område. Sloarosløypa har ikkje vore maskinpreparert sidan våren Data frå GPSmerka dyr kan tyde på at villreinen i større grad nytter nærområda til skiløypa når den ikkje er køyrd opp. Presedensverkand av saka er viktig. Om vedtaket vert ståande er det vanskeleg å sjå kva delar av villreinområdet det ikkje skal kunne tillatast tilrettelegging av skiløype. Det vert synt til føringar gjeven i Heiplanen. Maskinpreparering av traseen vil gi auka ferdsel og kunne gi negative konsekvensar for villreinen i eit sårbart vinterbeiteområde. «Føre var prinsippet», ref. naturmangfoldlova 9 må leggast til grunn, og det må seiast nei til preparering. Som det går fram av vedtaket frå AU vart det opna for maskinpreparering allereie frå Som følgje av vanskelege værtilhøve vart det ikkje forsøkt preparert før helga etter, dvs fredag 16. februar. Løypekøyrarane observerte da villrein nær starten av traseen og avslutta prepareringa. Mellombels skilt med informasjon at 31

34 løypa er stengd pga. villrein vart sett opp i traseen hadde SNO fleire turar i området. Dei observerte fleire flokkar tett på traseen Storleiken på flokkane var frå 25 til 150 dyr. Fram til no har heller ikkje traseen vore stikka. Vurdering Klagen er motteken innanfor klagefristen ref. forvaltningslova 29. Form og innhald på klagen fyller og dei krav som er stilla i forvaltningslova 32. Verneområdestyret skal gjere saksførebuing i klagesaka, ref. forvaltningslova 33. Verneområdestyret kan oppheve eller endre vedtaket. Om verneområdestyret opprettheld vedtaket i AU vert saka sendt Miljødirektoratet for klagehandsaming etter forvaltningslova 34. Ut frå det ein kan sjå er langt dei fleste argumenta villreinnemnda tar, opp vurdert i saka som vart handsama i AU Slik sett er det vanskeleg å sjå at klagen bringer vesentlege nye moment inn i saka. Som det går fram av klagen kan det innvendast at det ikkje vart gjennomført noko høyring i forkant av AU si handsaming. Forvaltar er samd i at saka er av ein slik karakter at dette i utgangspunktet hadde vore naturleg. Når det ikkje vart gjort skuldast det at villreinnemnda sin haldning til aktuelle trase er godt kjend, ikkje minst gjennom innspelet dei ga til arbeidet med forskriftsendringa i Mange av dei innvendingane dei kom med der finn ein att i saksframstillinga til AU Røynsla så langt er at ordninga med opning/stenging av traseen så langt synast å ha fungert rimeleg godt. Ein kombinasjon av værtilhøve og villrein i/nær traseen har gjort at traseen så langt ikkje er opna. Samstundes så syner det med all tydelegheit kor mykje nytta desse vinterbeitene er for villrein. Det er også vanskeleg å sjå at maskinpreparering av denne traseen kan vera eit viktig del av løypetilbodet på Hovden, all den tid villrein og værtilhøve gjer preparering så usikkert. Ut frå områda sin viktigheit som vinterbeite, samt dei utfordrande værtilhøva så høgt til fjells kan ein spørje seg om maskinpreparering av traseen like godt kunne ha vore avgrensa til ein periode seinare i sesongen enn det som nå ligg i vedtaket. Her støttar ein seg og på SNO sin røynsle frå området med at villreinen frå starten på april gjerne trekk mot andre områder. Som det går fram av saka som var til handsaming støtter forvaltar fullt ut villreinnemnda si oppmoding om at ein gjerne kunne vente med maskinpreparering til ein hadde fullført revidering av kommunedelplanen for tur og skiløyper. Vidare kunne ein gjennom pågåande prosjekt adaptiv løyeforvaltning fått meir kunnskap om korleis villreinen har nytta områda langs traseen dei åra den ikkje har vore maskinpreparert. Vidare kunne ein gått meir i djupna på det som i følgje SNO synast å vera ein tendens med at villreinen trekk ut av desse områda frå starten på april. Som følgje av at meir og utfyllande kunnskap truleg kjem til i tida framover var ein medviten med å avgrense løyvet til maskinpreparering til inneverande sesong. Føre-var-prinsippet i naturmangfaldlova skal vega tungt i slike saker, men vurderinga har her vore at maskinpreparering avgrensa til ein sesong uansett ikkje gir varig skadeverknad. Det er og grunn til å minne om den spesielle historikken i saka, der ein gjennom tidlegare kommunedelplanprosess aksepterte maskinpreparering til Sloaros mot at trasear på austheia vart lagd ned. Vurderinga var i den samanheng at 32

35 vinterbeite for villrein er ein enda meir avgrensa ressurs på austheia enn vestheia, og at det såleis var viktigare å få «frigitt» område på austheia. Konklusjon Forvaltar kan ikkje sjå at det er nye avgjerande moment i villreinnemnda sin klage. Vedtaket frå AU bør difor oppretthaldast. 33

36 Bykle kommmune Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2018/1426 / JTH SVAR PÅ SØKNAD OM MASKINPREPARERING AV SKILØYPE TIL SLOAROS. BYKLE KOMMUNE Syner til søknad datert vedk. maskinpreparering av skiløype til Sloaros. Arbeidsutvalet handsama saka i møte , sak 4/18. Vedtaket vart i tråd med forvaltar si innstilling. Sjå vedtak og saksframstilling som ligg ved. Vert bare sendt elektronisk Klagerett Vedtaket kan påklagast til Miljødirektoratet. Klaga skal sendast til verneområdestyret for vidare handsaming. Klagefristen er 3 veker frå mottak av vedtaket. Alle partar med klagerett har rett til innsyn i saksdokumenta. Skrifteleg klage skal sendast til SVR, postboks 24, 4748 RYSSTAD. Oppgi kva for eit vedtak detvert klaga på, dei endringane klagar ynskjer og grunngjeving for klaga. Dersom det vert klaga så seint at det kan vere tvil om det er klaga i rett tid, må det opplysast når brevet kom fram. Med helsing Jørn Haug Verneområdeforvaltar SVR Kopi til: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL POSTADRESSE: POSTBOKS 24 N-4748 RYSSTAD BESØKSADRESSE: TELEFON: E-POST: SAKSBEH: JØRN TRYGVE HAUG WEB: 34

37 Side 2/8 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2018/ Saksbehandler: Jørn Trygve Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato AU i verneområdestyret for SVR 4/ Søknad om maskinpreparering av skiløype til Sloaros. Bykle kommune Vedlegg 1 Søknad om løyve til maskinpreparering av vinter skiløype 2 Skiløypekart Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR Vedtak Nytt framlegg frå Bjørn Laugaland: det vert ikkje gjeven dispensasjon frå verneforskrift for maskinpreparering av løypa til Sloaros. Før det kan takast stilling til dette må ein få inn meir kunnskap om konsekvensane for villrein. Administrasjonen si innstilling vart vedteken 3 mot 1 stemme. Forvalters innstilling Med heimel i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane landskapsvernområde kap. 5.5 vert Bykle kommune gjeve løyve til å maskinpreparere skiløypa frå Storenos 1 til Sloaros i tråd med gjeldande kommunedelplan. Løyvet vert gjeven med følgjande vilkår: Løypa kan preparerast frå og med fredag til og med Med unntak av i vinterferien og i påska skal løypa berre preparerast frå og med fredag til og med sundag. Dersom det under oppkøyring er villrein i eller nær traseen, skal løypekøyraren straks vende og køyre tilbake i dei oppkøyrde spora, med berre belte og ikkje sporsetjaren nede i snøen. I slike tilfelle skal tiltakshavar konsultere forvaltningsstyresmakta før løypa eventuelt blir køyrd opp att eller fullført. Forvaltningsstyresmakta kan trekke tilbake løyve gitt etter første ledd dersom det er naudsynt av omsyn til villreinen. 35

38 Side 3/8 I forståing av kva som er villrein «i eller nær traseen» jfr. prikkpunkt 2 ovanfor skal det som hovudregel leggast til grunn om ein ser villrein i ei sone på 300 m. på kvar side av traseen. For å ha oversyn over ferdsla i område må kommunen syte for plassering av ferdselsteljarar langs løypa til Sloaros. Alternativ gjere manuelle teljingar på utvalde dagar avklara med forvaltningsmyndigheita. Kommunen må ha ein tett dialog med lokalt SNO slik at ein så langt som råd har ein god oversikt over kva område det er villrein. Innan 1. juni 2018 må det sendast inn eit notat med røynsla frå maskinpreparering. Saksopplysninger Bykle kommune har søkt om løyve til å maskinpreparere skiløype fra Nos, ved Storenos 1, til Sloaros. Kommunen syner til vedteken kommunedelplan frå 2008 der aktuelle løype ligg inne. Sjå kart nedanfor der aktuelle trase er merka med blå stipla line. Kommunen syner og til endringa som vart gjort i verneforskrifta for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane landskapsvernområde i 2017 der det etter skrifteleg søknad, og på visse vilkår, kan gjevast løyve til maskinpreparering av aktuelle trase. Kommunen legg opp til at traseen skal preparerast frå fredag før vinterferien til 2. påskedag om den ikkje er seinare enn 24. april. Med unnatak av vinterferie og påskeferie vil løypa bare bli preparert fredag til søndag Formell bakgrunn for vurdering av vedtaket Forskrift om vern av Setesdal-Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forskrift om endring av forskrift om vern av Setesdal-Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Naturmangfoldlova 36

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Bykle Dato: Tidspunkt: 11:00-15:00. Varighet: 4,5 timer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Bykle Dato: Tidspunkt: 11:00-15:00. Varighet: 4,5 timer Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Bykle Dato: 05.03.2018 Tidspunkt: 11:00-15:00 Varighet: 4,5 timer Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland Gerd Helen

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE. Johan Fredrik Hald Risøbank 6 4514 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/5123 / GSO 30.03.2017 Delegasjonssak VA 27/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2019 Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Noen forbereder seg til hekking, kongeørnreir et sted

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM MASKINPREPARERING AV SKILØYPE TIL SLOAROS. BYKLE KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM MASKINPREPARERING AV SKILØYPE TIL SLOAROS. BYKLE KOMMUNE Bykle kommmune Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2018/1426 / JTH 08.02.2018 SVAR PÅ SØKNAD OM MASKINPREPARERING AV SKILØYPE TIL SLOAROS. BYKLE KOMMUNE Syner til søknad datert 2.2.2018

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 08.03.2019 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90505902. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Leder

Møteprotokoll. Medlem Leder Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 08:00 Varighet: fra kl. 08.00 til kl. 09.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Livar Ravdal Gjesdal

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH Solveig Thorsland Gardsveien 92 4540 ÅSERAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH 18.08.2017 MELDING OM VEDTAK; KLAGE PÅ AVSLAG OM BRUK AV HELIKOPTER I SVR, KILEN, ÅSERAL

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune DNT Sør Postboks 633 4665 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6885 / AOD 09.07.2017 Delegasjonssak RO 24/2017 Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/10177 / GSO

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/10177 / GSO Sirdal Bygg Klattane 4443 TJØRHOM Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/10177 / GSO 16.11.2017 SØKNAD OM FLYTTING AV HYTTE ETTER GRENSETVIST MELLOM STATSKOG SF (GNR/BNR: 2/7) OG

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD Stavanger turistforening Postboks 268 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD 30.08.2017 Delegasjonssak RO 40/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Forslag til forvaltningsplan for verneområda i Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Uttale frå villreinnemnda

Forslag til forvaltningsplan for verneområda i Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Uttale frå villreinnemnda Forvaltningssekretariatet SVR v/alf Odden DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2013/180-5 Jørn Trygve Haug 26.11.2014 Forslag til forvaltningsplan for verneområda i Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 4.2.2015 Tidspunkt: 11.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 02.05.2018 Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Møteinnkalling Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 19.05.2017 Tidspunkt: 08:00-08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Oddmund Ljosland Oddlaug Tjomsland Leiv Rygg Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland Møteprotokoll Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 15:00 Merknad: møte godtgjerast med 1 time Følgande faste medlemmer møtte: Namn: Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve.

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Halvard Oftedal Bygdaveien 4 4333 OLTEDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/3675 / TAH 9.2.2016 SVAR PÅ SØKNAD OM SNØSKUTERLØYVE I SVR Delegasjonssak 24/2016 Vedtak I medhald

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Utval:

Møteprotokoll. Utval: Utval: Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møtestad: Loch Kinord Hotel, Skottland Dato: 7.10.2013 Tidspunkt: 16.30-18.30 Desse styremedlemmene møtte Namn

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Broadstone A/S v/ Ulrik Holsen Vetrlidsalmenningen 5 5014

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 10.09.2018 Tidspunkt: 08:00 Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll for SVR LVO

Møteprotokoll for SVR LVO Møteprotokoll for SVR LVO Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Messe Sira Kvina ved Duge Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tarald Myrum leiar

Detaljer

KONGELIG RESOLUSJON. Klima- og miljødepartementet Statsråd: Vidar Helgesen Saksnr.: 15/3374 Dato: 21. juni 2017

KONGELIG RESOLUSJON. Klima- og miljødepartementet Statsråd: Vidar Helgesen Saksnr.: 15/3374 Dato: 21. juni 2017 KONGELIG RESOLUSJON Klima- og miljødepartementet Ref.nr.: Statsråd: Vidar Helgesen Saksnr.: 15/3374 Dato: 21. juni 2017 Forskrift om endringer i forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE. Skjalg Omdal Kirkegata 40 4006 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3800 / GSO 04.04.2017 DELEGERT VEDTAK RO 09/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Arkivsaksnr:

Detaljer

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag Vestre Storfjord Lysløypelag Att: Frank Dreyer SAKSBEHANDLER: ODDRUN SKJEMSTAD ARKIVKODE: 2014/1606-432.2 DATO: 13.03.2014 Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Uttale: Forslag til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernomra de, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat i Bykle kommune

Uttale: Forslag til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernomra de, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat i Bykle kommune Til Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) Garaneset 4230 SAND Uttale: Forslag til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernomra de, Vidmyr naturreservat og Lislevatn

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING OG MERKING AV STI VED MÅNAFOSSEN I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 60/1, GJESDAL KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING OG MERKING AV STI VED MÅNAFOSSEN I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 60/1, GJESDAL KOMMUNE Eivind Haaland Eikeskogvegen 141 4335 DIRDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/9306 / AOD 28.09.2017 Delegasjonssak RO 42/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING OG

Detaljer

ARBEIDSUTVALET I VILLREINNEMNDA Bjåen i Bykle

ARBEIDSUTVALET I VILLREINNEMNDA Bjåen i Bykle MØTEBOK UTVAL: MØTESTAD: DATO: 13.11.2013 TIDSPUNKT: 19:00 21:30 ARBEIDSUTVALET I VILLREINNEMNDA Bjåen i Bykle FASTE MEDLEMMAR TILSTADES: Margit Smeland Leder ÅMLI Oddmund Ljosland Medlem ÅSERAL Leif Roholdt

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD 20.04.2017 Delegasjonssak RO 11/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Kontaktutvalet for Reinheimen v. nasjonalparkforvaltar Trond Stensby Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2008/866/39/ Ingunn Moen Helland 29.06.2012 61293617

Detaljer

Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - tillatelse til oppføring av tilbygg på uthus på fritidseiendom Storbekkdalen 109, Os kommune.

Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - tillatelse til oppføring av tilbygg på uthus på fritidseiendom Storbekkdalen 109, Os kommune. Besøksadresse Doktortjønna Johan Falkbergets veg 16 7374 Røros Postadresse Postboks 2600 7734 Steinkjer E- post: fmtlpost@fylkesmannen.no Kontakt Sentralbord: +47 74 16 80 00 Direkte: +47 E-post: fmtlegn@fylkesmannen.no

Detaljer

Høyring av forslag til endring i motorferdsellova med forskrift - opning for catskiing. Merknad frå villreinnemnda for Setesdalsområdet

Høyring av forslag til endring i motorferdsellova med forskrift - opning for catskiing. Merknad frå villreinnemnda for Setesdalsområdet Miljødirektoratet Pb. 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2015/11167 2015/597-3 Jørn Trygve Haug K01/&00 25.11.2015 Høyring av forslag til endring i motorferdsellova

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 33/18

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 33/18 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak Arkivsaksnr: 2018/4736-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 28.05.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR Utvalgssak

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland Bjørn Laugaland Oddlaug Hesland Tjomsland

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Trondhjems Turistforening - utbedringstiltak på deler av rutenettet - Trollheimen landskapsvernområde, Surnadal, Rennebu og Oppdal kommuner

Trondhjems Turistforening - utbedringstiltak på deler av rutenettet - Trollheimen landskapsvernområde, Surnadal, Rennebu og Oppdal kommuner Postadresse Postboks 2520 6404 Molde Besøksadresse Rindalsveien 2 A 6657 Rindal Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 71 25 84 13 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtested: Telefonmøte Dato: 18.2.2014 Tidspunkt: 13.30 13.50 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE Per Jan Bakken 4440 TONSTAD Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/853 / FMROAOD 17.02.2014 DELEGASJONSSAK RO 03/2014 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling AU 2/2018 April

Møteinnkalling AU 2/2018 April Utvalg: Møtested: e-post/ Telefon Dato: 20.04.2018 Tidspunkt: Møteinnkalling AU 2/2018 April Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Saksliste Utvalgssaksnr ST 27/2018 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - uttak av torv til torvtak på Skogastova

Nærøyfjorden landskapsvernområde - uttak av torv til torvtak på Skogastova Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Skype-møte Dato: 16.08.2019 Tidspunkt: 08:00 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD Statnett Pb 4904 Nydalen 0423 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD 30.11.2017 Delegasjonssak RO 46/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL MOTORFERDSEL OG UTLEGGING

Detaljer

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) 43/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) 43/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2014/6400 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 29.08.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) 43/2014 27.08.2014

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: 06.05.2013 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Kommunen skal vidare legge vekt på kunnskap som er basert på lokalkunnskap og erfaringar gjennom bruk av naturen.

Kommunen skal vidare legge vekt på kunnskap som er basert på lokalkunnskap og erfaringar gjennom bruk av naturen. KU Geithei Naturmangfaldlova tredde i kraft 1. juli 2009. Sentrale prinsipp i lova skal leggast til grunn ved utøving av mynde etter naturmangfaldlova og annan lov, slik som lov om motorferdsel i utmark

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for Villreinutvalget for Ottadalsområdet 2690 SKJÅK Att: Att. Knut Granum SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/143-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN - MOTORFERDSEL - VILLREINUTVALGET FOR OTTADALSOMRÅDET

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L10 2012/722 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 13/22 Arbeidsutvalet i villreinnemnda 28.08.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Sirdal Høgfjellshotell, Fidjeland Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 12.00 12.30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum LEIAR Valle kommune

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD 22.06.2017 Delegasjonssak RO 21/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing Lesjaskog beitelag Øygarden 2668 LESJASKOG Att: Att. Karl Øygarden SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/110-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - 2014-2018

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE

NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE Naustdal Røde Kors Hjelpekorps SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2015/293-432.2 DATO: 18.03.2016 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FLEIRÅRIG LØYVE TIL KJENTMANNSKØYRING

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt: 08:00 08:45 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Delegert vedtak. Utval Utvalssak Møtedato Verneområdestyret for SVR Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 57/19

Delegert vedtak. Utval Utvalssak Møtedato Verneområdestyret for SVR Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 57/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Andreas Lange,

Detaljer

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.13 Tidspunkt: 15.00-15.30 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Det blir sett følgjande vilkår:

Det blir sett følgjande vilkår: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Hugo Walle Lyngveien

Detaljer

Storlidalen løypelag - Forlengelse av løypetrase langs veien ved Tovatna - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal kommune

Storlidalen løypelag - Forlengelse av løypetrase langs veien ved Tovatna - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal kommune Storlidalen Løypelag ved Liv Thommesen SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2011/7613-432.2 DATO: 30.11.2017 Storlidalen løypelag - Forlengelse av løypetrase langs veien ved Tovatna - Trollheimen

Detaljer

Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av snøskuter til søk etter elghund

Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av snøskuter til søk etter elghund Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Statens Hus 9815 Vadsø Kontakt Sentralbord +47 78 95 03 00 Direkte 77642209+47 91 57 64 45 isbje@fylkesmannen.no Yngve Bruhaug

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 95207083. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer