HISTORISKE VEKSTHUSPLANTER Kartlegging av norske og gamle veksthusplanter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HISTORISKE VEKSTHUSPLANTER Kartlegging av norske og gamle veksthusplanter."

Transkript

1 ISTORISKE VEKSTUSPLANTER Kartlegging av norske og gamle veksthusplanter. Julebegonia anne, en norsk sort som fortsatt lever og er i bruk. Rapporten er utarbeid for Norsk agebruksmuseum med økonomisk støtte fra Genressursutvalget Av Torfinn odnebrog øgskolen i Agder Dømmesmoen 4885 Grimstad

2 2 FORORD Prosjektet istoriske veksthusplanter er et forprosjekt som går ut på å kartlegge hva som finnes av genressurser og kulturplanter knyttet til norsk veksthusproduksjon. Norsk agebruksmuseum har fått midler fra Genressursutvalg for kulturplanter. Kartleggingen er gjennomført av øgskolen i Agder etter avtale med Norsk agebruksmuseum. ittil har Genressursutvalget for kulturplanter konsentrert sitt arbeid omkring planter som vokser på friland i Norge. Det synes glemt i denne sammenhengen at norske sorter innen flere veksthuskulturer i perioder har dominert sortimentet ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Den ressurs som disse sortene representerer er langt på vei borte. en dersom det handles raskt kan fortsatt flere sorter reddes. Rapporten vil danne grunnlag for Genressursutvalget og Norsk agebruksmuseums eventuelle videre engasjement. Genressursutvalget må ta stilling til opprettelse av et klonarkiv for veksthusplanter, eller om disse genressursene og kulturskattene skal seile sin egen sjø og sannsynligvis bli borte i løpet meget kort tid. Norsk agebruksmuseun bør se sitt ansvar sammen med Genressursutvalget, Norsk Gartnerforbund, Det norske hageselskap og øgskolen i Agder og etablere et klonarkiv og formidle kunnskap omkring disse genressursene. Norsk agebruksmuseum med samarbeidspartnere bør også se det som en sentral oppgave å formidle kulturhistorien omkring norsk veksthusgartneri og spesielt sortsforedling og produksjonen av småplanter. Undertegnede som har laget rapporten vil få takke for oppdraget. Jeg vil også takke de mange positive personer som har hjulpet meg i arbeidet. Jeg har fått mange opplysninger og gode tips. Responsen på arbeidet har vært meget god. Svært mange ser positivt på arbeidet og ser det beklagelige i at så mange norske sorter synes være tapt. en en gang må en starte innsamling av kloner. Ved raske beslutninger kan fortsatt verdifullt materiale bli tatt vare på. Desember 2002 Torfinn odnebrog Prosjektleder øgskolen i Agder

3 INNOLD FORORD... 2 INNOLD SAENDRAG INNLEDNING ARBEIDSÅTE DE ENKELTE PLANTESLAG... 6 Aphelándra squarrosa Aspáragus setáceus (Syn. A. plumosus var. nana )... 6 Begonia x cheimántha... 6 Foreldreplantene til julegleden:... 6 Begonia x hiemalis:... 7 Begonia x rex-cultórum... 7 Begonia x tuberhybrida... 7 Beloperone guttata... 8 Campanula isophylla... 8 Campanula porskarsyana... 8 Columnea Stavanger m. fl... 8 Cyclamen... 9 Dianthus... 9 Euphórbia pulchérrima... 9 Fuchsia... 9 Kalanchoë... 9 Pelargonium Pavonia multiflora Zwergs favoritt Rhoicissus romboidea BEVARING AV GENRESSURSENE vorfor klonarkiv for veksthusplanter vor og hvordan etablere klonarkiv Sjukdomsrenset plantemateriale? Prioriteringer av sorter Overvåkning av sorter SPRE INFORASJON O GENRESSURSENE KULTURISTORISK INFORASJON STYRINGSGRUPPE Formål Sammensetning av styringsgruppa BUDSJETT KONKLUSJON KILDER VEDLEGG: Tabell 1: Oversikt over planteslag/sorter som trolig er tilgjengelig : Tabell 2: Sorter en gjerne skulle finne til klonarkiv

4 4 1.0 SAENDRAG Rapporten gir en oversikt over plantesorter innen veksthuskulturer og utplantingsplanter som har vært brukt i veksthusgartneriene i Norge og til dels i utlandet. En har i første rekke konsentrert seg om norske sorter eller gamle utenlandske sorter som har hatt en viktig plass innen norsk veksthusgartneri. Det er nesten utelukkende sorter som bare er stabile ved vegetativ formering som er behandlet. De norske gartneriene har gjennomgått en sterk strukturendring med påfølgende produksjonsomlegging. Det har ført til at mange tidligere meget sentrale sorter et blitt borte. Et forholdsvis stort antall meget verdifullt genmateriale er tapt. Det er spesielt trist at de fleste norske julebegoniasortene er tapt og de fleste eggsortene i julestjerne. Det finnes fortsatt verdifulle sorter. De enkelte sorter er behandlet. Det bør være en nasjonal oppgave å opprette et klonarkiv for å ta vare på disse genressursene. Dette arbeidet haster og det bør etableres et sentralt klonarkiv i løpet av I vedlegg er det gitt en oversikt i tabell 1 som viser at det haster med etablering i klonarkiv for 38 kloner, men det ikke haster så mye for 21 andre kloner. Fuksiasortimentet er holdt utenfor denne prioriteringen. Det blir anbefalt at Norsk Fuchsia Selskap får et ansvar for å ta vare på sorter innen fuksia. edlemmene der har til sammen over 2000 sorter. Informasjon om genressursene bør spres til gartnerinæringen, samlere og andre interesserte. Det er også mye kulturhistorie knyttet til foredling og utvalgsarbeid innen norske veksthus- og utplantingsplanter. Det anbefales både temautstillinger og publikasjoner. Det er laget en budsjettoppstilling som viser et årlig behov på kr for etablering av et sentralt klonarkiv som disponerer en helårs veksthusplass på 200 m². Til informasjon om genressursene i klonarkivet og en temautstilling er foreslått et beløp på kr Det er pekt på at Norsk agebruksmuseum i samarbeid med øgskolen i Agder kan være aktuelt sted for et sentralt klonarkiv. Norsk Gartnerforbund og Det norske hageselskap bør være naturlige samarbeidspartnere ved opprettelsen av klonarkiv.

5 5 2.0 INNLEDNING I Norge har vi hatt mange dyktige gartnere med øye for utvalg og foredling av plantesorter. Flere av de norske sortene ble internasjonalt kjent og har i perioder dominert også i utlandet. Norske veksthusgartnerier har også hatt eksport av småplanter av flere veksthuskulturer. Plantesortene de siste år er blitt preget av store internasjonale selskaper som har rettigheter til sortene og tar royalty ved salg. De relativt små veksthusbedriftene som vi har i Norge har ikke kunnet følge med i denne utviklingen. Utviklingen ser bare ut til å fortsette og det er ingen tegn til at det skal snu, iallfall foreløpig. Et meget sterkt økonomipress har ført til stor strukturendring og produksjonsomlegging i veksthusgartneriene de seinere år. Tidligere hadde mange gartnerier morplanter for egen formering av viktige kulturer. Nå kjøper gartneriene inn småplanter fra spesialgartnerier. Dette har medført at de store internasjonale selskapene i stor grad styrer sortsvalget i Norge. angfoldet i norske sorter og lokale sorter er i stor grad borte. Dette har skjedd med svært stor hastighet de siste 5 10 åra. På grunn av denne omleggingen har mange verdifulle sorter blitt borte i løpet av få år. Denne kartleggingen har derfor rettet seg mest mot de aktuelle norske sortene som står i fare for bli borte. Det norske hageselskap har over lengre tid engasjert seg i arbeidet med å ta vare på gamle kulturplanter. Ei arbeidsgruppe med personer fra ageselskapet og Institutt for landskapsplanlegging ved Norges landbrukshøgskole utarbeidde rapporten Ta vare på gamle kulturplanter (Lønø og Grue 1999). I denne rapporten er det nevnt flere planteslag for både overvintring i hus og typiske stueplanter. Disse planteslagene har stor kulturhistorisk verdi, men ikke alle er like betydningsfulle med tanke på å redde spesielle norske sorter som en genressurs. 3.0 ARBEIDSÅTE Arbeidet med rapporten har vært rettet særlig mot gartnerinæringen og mindre mot privatpersoner. Årsaken er at det har vært viktig å kartlegge hva som fortsatt finnes av norske sorter. De gamle stueplantene er i stor grad erstattet av nye sorter. os privatpersoner kan det ofte være vanskelig å bestemme sortsnavn. Det har også vært lagt mindre vekt på kartlegging av sorter innen fuksia. Fuksiainteresserte har egen forening, Norsk Fuchsia Selskap (http://www.visual-web.no/nfs/). edlemmene har et svært stort sortiment. På grunn av den store samlerinteressen står ikke genressursene innen fuksia direkte i fare. Arbeidet med å kartlegge plantesorter har vært lagt opp med direkte henvendelser til aktuelle gartnerier og gartnere ut fra egen kunnskap om hvem som kan ha aktuelle plantesorter. Dette har ofte ført til nye kontakter og så videre. Ringlederne i Veksthusringen og andre med god kontakt med bransjen har vært kontaktet. I tillegg har det stått artikler i både Gartneryrket (odnebrog 2002a) og Nytt fra Veksthusringen (odnebrog 2002 b). I artiklene ble det orientert om kartleggingen og oppfordret om tilbakemelding fra de som har informasjon. Det kom få tilbakemeldinger som følge av artiklene. en artiklene har nok hatt betydning som informasjon om det kartleggingsarbeid som pågår. På jeltnesdagene 14. og 15. nov 2002 ble gamle veksthussorter etterlyst. I tillegg hadde Norsk agebruksmuseum invitert til temamøte om stueplanter og spesielt invitert folk til å komme med gamle sorter. Direkte kontakt via telefon har vært mest effektivt.

6 6 4.0 DE ENKELTE PLANTESLAG Plantene som blir omtalt her er i hovedsak sorter som eksisterer. Noen få sorter som en tror er utgått er nevnt. Det ville være svært interessant om en kan lykkes i å finne disse sortene. En tabelloppstilling over de enkelte sorter er gitt i vedlegg tabell 1 og 2. Aphelándra squarrosa. En norsk sort Ivo ble utvalgt fra sorten Dania hos Ivar Olsen handelsgartneri (Olsen 2002). Ivo er mer kompakt, har breiere blad og kraftigere bladtegninger enn morsorten (Anon. 1964). Ivo var i handelen fra ca Et dansk gartneri overtok sortsmaterialet da Olsens gartneri sluttet med Aphelándra. En vet ikke om planter av sorten er å få tak i. Aspáragus setáceus (Syn. A. plumosus var. nana ) ege Svendsen, Brattekleiv, 4818 Færvik har ei plante av slørasparges som er over 70 år gammel (Svendsen 2002). Den har vært holdt som potteplante og gått i arv. Eieren vil fortsatt holde på planten. Slørasparges var en svært betydelig snittkultur (snittgrønt) spesielt i Danmark, men det spredde seg også til Norge i 1960 åra. Planten har kulturhistorisk verdi. Det vil være interessant dersom en får lov å dele planten for å etablere den i en genbank. Begonia x cheimántha elt fra 1950 tallet har norske gartnere interessert seg for å finne nye sorter av julebegonia. I 1969 beskriver Gunnar Sandved et sortsforsøk i julebegonia (Sandved, 1969). Det var 19 sorter med i forsøket. Alle sortene var norske og kom fra 8 ulike gartneri. Det kom flere nye sorter til (Sandved, een og Langen, 1975 og Valsø 1986). en på få år er det bare igjen fire sorter i salg som småplanter. Dessverre synes viktig sortsmateriale å være tapt. Et unntak er en lokal sort hos Thorkildsens gartneri i Kristiansand. Institutt for plantefag, Norges landbrukshøgskole har laget nye kryssinger i forbindelse med julegledens 100 års dag fra den første kryssingen fant sted i 1891 (Boger 2002). Som resultat av dette ble det en ny sort Kari. Institutt for plantefag har også laget en genmodifisert sort ut fra anne. anne rosa sort som er funnet hos Kristian Nordby (Nordby 2002). Sorten er en av hovedsortene fortsatt. Solfrid rosa sort hos Ljones gartneri- er aktuell sort nå (Ljones,. 2002). Lokal sort rosa sort. Utvalg fra Kompakta fra Solhaug gartneri (Brurok 2002, Thorkildsen 2002). Sorten er i produksjon for eget bruk hos Thorkildsens gartneri i Kristiansand. Krystal er eneste kvite sort som er i handelsmessig produksjon. Trolig også den eneste kvite i Norge. Kari - første norske kryssing. På NL ble foreldreplantene til julebegonia krysset i 1990 og i 1991 ble de første kryssingsplantene testet ut. Som resultat av disse kryssingene har NL nå rettsbeskyttet en sort som heter Kari. Den har litt mindre blomsterstørrelse og bladstørrelse enn de tradisjonelle sortene. Derfor går det lettere å lage miniplanter av denne sorten (Boger 2002). Denne sorten har også historisk verdi og en bør og sørge for at den blir tatt vare på i et klonarkiv. Rødhette er en høstsort med røde blad. Den vil trolig være interessant i markedet (Ljones, R 2002), men det har ikke lykkes å oppspore sorten. Foreldreplantene til julegleden: Norges Landbrukshøgskole, Institutt for plantefag (IPF) har planter av foreldresortene til julebegonia (Boger, 2002). Begonia dregei fikk de fra Kew Garden i England og Begonia

7 7 socotrana fra Botanisk hage i amburg. Begge kom til NL i Disse plantene har IPF ved NL fortsatt, men det er uvisst hvor lenge de kommer til å beholde det. Begge artene bør være aktuelle å ta vare på i klonarkiv i et land hvor julebegonia har hatt en så sentral plass. Genmodifisert anne. Denne sorten er modifisert med et tomatgen for å øke holdbarheten. Dette er første genmodifiserte julebegonia i verden etter det vi kjenner til. Den er ikke i handel og bevares inntil videre på glass. I historisk perspektiv vil det være veldig interessant om sorten kan tas vare på. Dette må i tilfelle klarlegges med NL og med miljødepartementet. Begonia x hiemalis: iemalisbegonia er nå en større kultur enn julebegonia i norske gartnerier. Det er et svært stort sortiment og vi har hatt flere norske sorter også innen hiemalisbegonia, men ikke i samme omfang og dominans som for julebegonia. argrete (Ilona-gruppen) mørk rosa, er en sort fra Ljones gartneri (Ljones, R. 2002). Sorten er fortsatt i sortslista. ugo er svært lik argete, men litt annen farge. Den finnes trolig ikke lenger. Ane (Nixe-gruppa) mørk rosa og Nelson forbedret (Nixe-gruppa) mørk rød, er sorter fra Aasen gartneri (Aasen 2002). Det har ikke lykkes å finne plantemateriale av disse to. En har funnet en lokal sort hos Thorkildsens gartneri i Kristiansand. Sorten er et utvalg fra Renessanse, en fliketbladet sort som trolig kom fra Rieger i Tyskland. Rennesanse var igjen en mutasjon av Schwabenland. Småplanter av Rennesanse ble bl.a. omsatt fra Solhaug gartneri. Rennesanse gikk ut av det ordinære markedet omkring Thorkildsen har gjort eget utvalg og har egen formering og produksjon av ferdigvare fortsatt (Thorkildsen, 2002). Sorten er aktuell i klonarkiv. Begonia x rex-cultórum Olsen gartneri fant ca 1995 en helt rød mutasjon av kongebegonia (Olsen 2002). Den formeres og omsettes nå sammen med andre fargesjatteringer i blanding. Sorten har ikke eget navn. Den har helt utkonkurrert de andre rødbladete sortene. ateriale tilgjengelig. Sorten er fortsatt i salg. Begonia x tuberhybrida Gartnerhallens Eliteplantestasjon, Sauherad har morplanter og småplanteproduksjon av følgende sorter: Karelsk Jomfru, Karelsk Jomfru, rød, Karelsk Jomfru, gul, La adelone og ärtha. Disse sorten vil fortsatt være i produksjon framover. en når etterspørsel uteblir i to år kastes morplantene (ildrum 2002). De bør derfor sikres i klonarkiv. Ingvoldstad Gartneri, Brummundal har sorten Flame. Det er utvalg i Karelsk Jomfru. Sorten ble rettsbeskyttet i 1987 (Sønju 2002). Fargen er skarp orange. Sorten formeres og er i produksjon (Ingvoldstad 2002). Den er aktuell i klonarkiv om produksjon av sorten opphører. vit ärtha : Ingvoldstad Gartneri har også en ny sort som er utvalg i ärtha. Sorten har helt kvite hvitveislignende blomster. Vekst som vanlig rød ärtha. Sorten ble funnet ca 1995, men markedsført først fra 2001 (Ingvoldstad 2002).

8 8 Begonia x tuberhybrida, Skaugum. Skaugum er en kraftigvoksende knollbegonia med laksfargede blomster. Den er populær særlig på Vestlandet fordi den holder prydverdien også under dårlige værforhold. Sorten blir formert ved deling av knoller. Edvard Kolnes, Steindal gård i Randaberg har produksjon og salg av knoller (Kolnes 2002). an har også fått virusrenset sorten og formert opp en del materiale ved mikroformering i samarbeid med øgskolen i Agder. Ellers blir sorten spredd ved at knollene bli tatt opp om høsten, lagres, deles på våren og blir spredd til naboer og venner. Selv om det ikke er noen umiddelbar fare for tap av sortsmateriale bør sorten inn et klonarkiv. Begonia x tuberhybrida multiflora Småblomstra gruppe av knollbegonia ( Thorsrud 1949, Klougart 1976) cm høye. ed mange små pene blomster. Brukes som utplantingsplanter i hagene. Overvintrer ved kjølig lagring inne som knoll. Formeres ved deling av knoll. Brukes i privathager i Rogaland. Ingen stor formering, men hovedsakelig deling av knoller som gis til naboer og kjente. os elene Osaland, Olsalandveien 32, 4308 Sandnes er det registrert tre sorter (Osaland 2002). Dette er gamle sorter som alle er omtalt i professor Thorsruds Blomsterdyrking under glass fra 1949 (Thorsrud 1949). Sortene er: Flamboyant, 15 cm høg, rød. Richard Gallé, oransje blomster. Frau elene arms, lav, fyllte gule blomster. Kan også frøformeres. Sortene har historisk verdi og bør inn i en genbank for å sikre at plantemateriale blir tatt vare på. Beloperone guttata Beloperome guttata, rekeblomst ble innført til Europa i 1932 av det tyske firma Köninger (Klougart 1976). Torlaug Valvik, i Rogaland her en svært gammel plante av denne (Valvik 2002). en en vet ikke sorten. Rekeplante har alltid vært en liten kultur i veksthus. en denne planten kan være en kuriositet som det er verdt å ta vare på. Planten er i privat eie og det er bare et eksemplar. Det er derfor aktuelt å lage flere for etablering i klonarkiv. Det må arbeides videre for å finne sortsnavn. Campanula isophylla Gartnerhallens Eliteplantestasjon Sauherad har morplanter og småplanteproduksjon av følgende sorter: Eva, ege, vit og Blå. Sorten Blå er en gammel sort som i mange år ble formert i Skjold gartneri. Denne sorten er på vei ut og det haster med tiltak for å bevare sorten (ildrum 2002). Campanula porskarsyana. Gartnerhallens Eliteplantestasjon Sauherad har morplanter og småplanteproduksjon av sorten Blå. Denne sorten vil de ha inntil videre (ildrum). en sorten bør etter hvert inn i et klonarkiv. Columnea Stavanger m. fl. Flere sorter av Columnea ble krysset og utvalgt av agne aualand, Stavanger. ormaterialet er solgt til et firma i Danmark men en har ikke lykkes å finne hvilket (Bryne 2002, Lid 2002, Voll 2002). en sortene lever fortsatt i USA ifølge opplysninger på internett. Det synes vanskeligere å finne sortene i Norge. en av Torlaug Valvik, har en fått vite at i alle fall en av sortene finnes i privat eie i Rogaland (Valvik 2002). Plantematerialet bør tas vare på da det har meget stor historisk verdi. Columnea Stavanger laget aualand allerede i 1949 (Strømme og Pettersen 1984,Klougart 1976) Det er også en og Broketbladet Stavanger (http://home.pathcom.com/colum026.htm)

9 9 Cyclamen Damsbakken Gartneri, Larvik driver foredling og har egne sorter (Svensson 2002). De er basert på egne linjer som krysses slik at det framkommer hybrider. Nå har han bare diploide sorter. Tidligere hadde han tetraploide sorter men det plantematerialet er borte. Ved rendyrking av linjer skjer en innavlsdepresjon slik at materialet er i stadig forandring og ny linjer må ta over. Det synes derfor vanskelig å ta vare på sortsmaterialet ved å fortsette med frøformering. Skal det derfor lykkes å ta vare på noen av sorten må en over på vegetativ formering ved mikroform eller knollformering. Ifølge Svensson synes det ikke å være spesielt interessant å ta vare på sortene da de er i stadig utvikling. Dianthus Bayersk hengenellik, Napoleon er en sort som markedsføres av Gartnerhallens Eliteplantestasjon. Denne sorten vil de ha inntil videre (ildrum 2002). Veksthusnellik Viking (D. caryophyllus ) er også en sort fra agne aualand, Stavanger. Sorten var dominerende i nellikproduksjonen i en lang periode (Voll 2002). Produsksjonene av veksthusnellik (snitt) er slutt i Norge for flere år siden. Det er enda flere år siden sorten var i bruk. Det er derfor trolig umulig å skaffe plantemateriale. Euphórbia pulchérrima I 1967 lanserte Thormod egg i Lier sorten Anette egg. Det var en sort som kom til å dominere sortimentet innen julestjerne både i USA og Europa (Strømme og Pettersen, 1984). Det spesielle med Anette egg var evnen til å danne sideskudd uten forutgående topping. Etter hvert kom det flere Anette egg sorter. Nå har imidlertid nye utenlandske sorter tatt over. Alt plantemateriale som var i gartneriet ble borte for 3-4 år siden (egg 2002). østen 2002 har Institutt for plantefag fått tak i noen stiklinger av Anette egg fra firmaet Poul Ecke i USA. Sorten skal brukes i forsøk. Instituttet vil ta vare på noe materiale etter forsøkslutt (Boger 2002). Dette er en mulighet en har for å ta vare på sorten. Denne sorten bør sikres i et norsk klonarkiv. øg prioritet! Fuchsia Fuksia er en plante med lange tradisjoner. For veksthusgartneriene har fuksia vært en svært viktig del av sortimentet av utplantingsplanter og er det fortsatt. Fuksia er en populær hageplante og det finnes mange samlere. I Norge er Norsk Fuchsia Selskap (http://www.visual-web.no/nfs/) en forening for fuksiainteresserte personer. Leder i Norsk Fuchsia Selskap Sissel Kielland opplyser at det i Norge er over 2000 sorter spredt rundt om i landet (Kielland, 2002). Det virker derfor lite aktuelt å plukke ut noen spesielle sorter i et klonarkiv. Det bør heller inngås en avtale Norsk Fuchsia Selskap og gjennom det sikre et klonarkiv. Det vil trolig gi en sikrere og mer allsidig bevaring av et meget stort fuksiasortiment. Flere firma fører et bredt sortiment allerede. Det kan nevnes ardangerfuksia (2002) som har 502 sorter på si hjemmeside. Solkroken (2002) har ca 700 sorter. ed den store lidenskap som finnes blant fuksiainteresserte personer synes fuksiasortimentet å være sikret. Kalanchoë ørk Caroline er et utvalg hos Strand gartneri (Sand 2002). Sorten er lilla og en mutasjon av sorten Caroline fra Jebsen. ørk Caroline er mørkere og ei uke seinere en morsorten.

10 10 Gartnerhallens Eliteplantestasjon har tatt opp sorter av Kalanchoe (ildrum 2002). en dette er nyere sorter og har trolig mindre interessante. Pelargonium Pelagoniumsorter er også samleobjekt, men ikke så utpreget som hos fuksia. Det er ingen forening som samler de spesielt pelargoniuminteresserte. Flere som har stor interesse for fuksia har også et stort sortiment av Pelargonium. Dersom det hadde vært en pelargoniumforening tilsvarende som for fuksia ville det lagt til rette for at foreningen hadde fått et ansvar for bevaring av sorter innen pelargonium. agepelargonier hos Lars Aamodt Gartneri, Brøttum (Aamodt 2002): Rosepelargonium, fyllte blomster og meget holdbar. en i regn blir fyllte blomster mer utsatt enn enkle. Uten tegninger. Gartneriet har de til salg i eget utsalg. Det synes som rosepelargonium i denne sammenheng er et navn på sorter med fylte blomster roseform på blomsten og ikke sorten P. graveolens som er duftende rosengeranium med indskårne blader (Klougart 1976). Aamodt har flere sorter/farger innen rosepelargonium: Rød, Rosa, Plum (burgunderfarge), og Apple blossom (vit med rosa kant) Stadt Bern, gammel sort, over 40 år. Brukt mye tidligere. Røde enkle blomster, meget holdbar. ørke bladtegninger. Gartneriet har også en gammel sort med rosa doble blomster. vitbrokete blad, svaktvoksende. De tror sorten kan hete Chelsea Gem, da disse ser helt like ut. Karoline Smith har doble røde blomster og kvitbrokete blad. Bird dancer har enkle aprikosfarga blomster, flika blad med mørke tegninger. Bladform minner om eføyblader. Vet ikke alder. Artic Star har kvite enkle stjerneforma blomster. Flika blad uten bladtegninger. Wantoriana, mørk rød og enkle blomst. Bladene grønne med gulhvite nerver. Egen sort, oransje, enkle blomster. Gartneriet har bare morplanter Wenche er hengepelargonium (P. peltatum) fra Ingvoldstad gartneri, Brummundal (Ingvoldstad 2002). Sorten er lys lilla, halvfylt, tidlig, middels vekst, sort. Sorten er i salg inntil videre. Sorter fra Strand gartneri, Sandefjord (Sand 2002) Lys rosa - litt slyngende vit helt hvit, kompakt Laks, kraftigvoksende sort. Trolig en eldre sort. ar også rosepelargonium ( Artic?) Gartnerhallens Eliteplantestasjon, Sauherad har morplanter og småplanteproduksjon av følgende sorter av hagepelargonium: Arcona, Esprit, Greco, Guido, Palais, og følgende sorter hengepelargonium: Sibyll olmes, Decora lilla, Decora rosa, Decora rød, Felix. Gartnerne kjøper i stor grad nyere sorter og disse sortene står derfor i fare for å bli kastet forholdsvis snart. Sibyll olmes er en gammel sort som er svært viktig å ta vare på (ildrum 2002). Bevaring av sortsmateriale haster. Rosepelargonium hos Johan A. Nilsen gartneri, Kristiansand (Nilsen 2002)

11 11 De har en fylt hagepelargonium med mørk røde blomster. Kraftigvoksende. Vet ikke navnet, men kaller den for rosepelargonium. De har noen få planter. Selger litt. Regner med å ha den et par år til i hvertfall. Aktuell for nærmere vurdering i et eventuelt klonarkiv. vit granium alvor Gudbrands, Kile, 4720 ægland. De tror planten er gammel, den har hvite fyllte blomster og bladene er lyse grønne. Dette er en inne plante. De har hatt den i 20 år og fikk den av en gammel dame som nå er død. Planten blir formert ved at den blir overvintret og det blir stukket noen stiklinger om våren. På den måten blir det ca 10 planter som blir brukt i vinduene hjemme. in kone har sett etter denne planten i blomsterforetninger og gartnerier og har ikke funnet denne planten, sier alvor. Ved en eventuell etablering av klonarkiv, kan det være av interesse å undersøke sortsnavn nærmere. Rosepelargonium hos elby gård og gartneri, Vinterbro (Kvestad 2002): De har en svær plante med små røde fyllte blomster. Står dårlig i regn. Pavonia multiflora Zwergs favoritt Zwerg gartneri A/S, Stavanger har fortsatt morplanter av Pavonia multiflora Zwergs favoritt. De har pratisk talt ikke produksjon av den lenger(zwerg 2002). Sorten er meget aktuell å ta vare på. Rhoicissus romboidea Sorten Ivo ble valgt ut hos Olsen (2002) gartneri og dominerte det norske markedet fra Ivo hadde større og blankere blader en de andre. ateriale finnes ikke lenger hos Olsen. 5.0 BEVARING AV GENRESSURSENE vorfor klonarkiv for veksthusplanter Det synes svært viktig å ta vare på gamle sorter av veksthuskulturer (Utplantingsplanter som har en forkultur i veksthus regnes med blant veksthuskulturene). Småplanteproduksjonen samles nå på noen få gartnerier. Sortsvalget blir mer og mer dominert av utenlandske sorter. Svært mange sorter er rettsbeskyttet og kreves lisens fra sortseier. indre gartnerier har vanskelig for å få tak i de nye sortene for egen formering. Dersom det ikke opprettes et klonarkiv for veksthusplanter svært raskt vil de aller fleste av norske og frie gamle sorter gå tapt. Denne utviklingen har et høgt tempo. De gamle sortene representerer er genetisk ressurs. Videreutvikling av sorter på bakgrunn av eldre plantemateriale kan igjen bli aktuelt. Nye endrede dyrkingsmetoder kan også gi gamle sorter en ny sjanse. En kan sammenligne med salatsorten Grand rapid. Det var en gammel sort som først ble populær ved endret dyrkingsteknikk. Vi kjenner den under navnet Rapidsalat. De gamle sortene representer en kulturhistorie som er i ferd med å forsvinne om det ikke opprettes klonarkiv. Økonomien innen veksthusproduksjonene er svært presset. Gartnerne har ikke anledning til å ta vare på gamle sorter bare for interessens skyld. Derfor må det opprettes klonarkiv på nasjonal basis. vor og hvordan etablere klonarkiv Av sikkerhetsgrunner bør genressursene tas vare på minst to ulike steder.

12 12 Det bør opprettes et sentralt klonarkiv for veksthusplanter, mens dubletten kan bli tatt vare på hos aktuelle gartnere eller institusjoner. For renset plantemateriale kan Gartnerhallens Eliteplantestasjon og Fremavlslabben på NL være aktuelle. Det bør gjøres avtale med Norsk Fuchsia Selskap om å ta vare på sorter innen fuksia. edlemmene har til sammen over 2000 sorter. Det er et mangfold som en sentral genbank vil ha vanskelig for å gjøre bedre. Det bør imidlertid være et samarbeid mellom Norsk Fuchsia Selskap og det sentrale klonarkivet. Sentralt klonarkiv bør opprettes på et sted som har god vektshusfaglig kompetanse. Det er samtidig aktuelt at klonarkivet kommer i et miljø der plantene og kulturhistorien blir tilgjengelig for publikum. Fra klonarkivet bør det kunne formeres planter og selges til interesserte, enten som hobby eller til næringsinteresser. For sorter med rettsbeskyttelse må det i tilfelle være avtalt med rettighetshaverne. Veksthusnæringa, representert ved Norsk Gartnerforbund og allmenninteressene representert ved Det norske hageselskap bør være naturlige samarbeidspartnere ved opprettelsen av et nasjonalt klonarkiv. Flere steder kan være aktuelle for å plassere et sentralt klonarkiv. Norsk agebruksmuseum er svært interessert i å bygge opp et slikt klonarkiv på Dømmesmoen. Det ligger til rette for et samarbeid med øgskolen i Agder som agebruksmuseet har et vitenskapelig og praktisk samarbeid med. ed tanke på at museet ønsker å utvikle seg videre på nasjonal basis vil et slikt klonarkiv passe fint inn. useet vil også kunne ta seg av den kulturhistoriske og informative delen som bør høre med. Sjukdomsrenset plantemateriale? Det er et spørsmålet om klonene skal tas vare på som renset materiale eller ikke. Det normale må være at klonene kan tas raskt inn i et klonarkiv. Det vil fordyre og forsinke prosessen om de først skal renses. En mindre karantene/renseprosess kan være aktuelt i enkelte tilfeller, avhengig av den forfatning klonene er i. Et sentralt klonarkiv vil sannsynligvis bli en del av en kulturhistorisk presentasjon med mange besøkene. Da kan det bli et problem og holde rensa kloner friske over tid. Dersom klonene skal tas oppbevares på to steder kan en tenke seg at den ene delen av klonene som alt er renset ved Gartnerhallens Eliteplantestasjon eller Fremavlslabben på NL blir tatt vare på etter avtale med disse institusjonene. Den andre delen går inn i sentralt arkiv. I den grad sortene igjen blir aktuelle kan sjukdomsrensing gjennomføres før handelsmessig produksjon settes i gang. Det må i så fall vedkommende virksomhet sørge for. Prioriteringer av sorter Det bør bare unntaksvis samles inn norske sorter som er rettsbeskyttet. Disse sortene har i utgangspunktet rettighetshaver plikt til å ta vare på. en i den grad sortsmateriale er på vei ut og etter avtale med rettighetshaver bør en sørge for at ressursen tas vare på i et klonarkiv. Utenlandske sorter som er rettsbeskyttet bør normalt holdes utenfor et klonarkiv. Noen sorter haster det mer med å ta vare på enn andre. Ut fra det kjennskap en har fått gjennom denne kartleggingen har en vurdert hvor mye det haster for å redde sortene. De sortene det haster mest med er gitt høy prioritet () og sorter som en antar det ikke haster like mye med er vurdert til middels prioritet (). Ei oversiktsliste med prioritering er utarbeid og tatt med som vedlegg tabell 1. Ifølge denne lista er 38 kloner gitt høg prioritet og 21 middels prioritet. Fuksiasortimentet kommer eventuelt i tillegg. øy prioritet: Det vil si planter som et på ute av markedet, men som er mulig å skaffe plantemateriale av. Planter som også er på vei ut av markedet er plassert i denne gruppa. Innsamlingsarbeidet bør starte i løpet av Dersom norske plantesorter som en tror et tapt likevel skulle dukke opp bør innsamling få høy prioritet.

13 13 iddels prioritet: Plantesorter som gartnerne fortsatt har produksjon av, men som det er lite etterspørsel etter slik at de står i fare for å forsvinne ut av markedet og dermed gå tapt. Overvåkning av sorter Det bør være en kontinuerlig overvåkning av sorter og plantemateriale som er på vei ut. På den måten kan en sikre at gamle sorter blir tatt vare på. Det bør også tas vare på nyere norske sorter eller sorter som er dominerende på det norske markedet. Sortsvalgene skifter svært fort og erfaring viser at en kontinuerlig må følge med sortsutviklingen. vis ikke kan plutselig aktuelt genmateriale bli borte. Det er også viktig at opprettelsen av klonarkiv gjøres kjent i fagmiljøene. 6.0 SPRE INFORASJON O GENRESSURSENE Det bør utarbeides en oversikt som er spesielt beregnet på næringen, men som også vil ha verdi for eventuelle samlere eller andre. Denne oversikten bør ha med de kloner som er tatt inn i klonarkiv og presenteres der. Det bør også gis informasjon hvor genmateriale kan skaffes. Og om det er restriksjoner i forhold til bruken, rettighetshavere med videre. Det kan være aktuelt å lage en slik oversikt som en artikkel til Gartneryrket. Det er da relativt rimelig å få et særtrykk av artikkelen til utdeling og utsendelse. Informasjonsmateriellet om aktuelle kloner bør ikke blir for kostbart da det sannsynligvis blir aktuelt med ajourføring relativt ofte. 7.0 KULTURISTORISK INFORASJON For å få slagkraft bør dette arbeides konsentreres til den institusjon som får ansvar for et sentralt klonarkiv. Det bør lages en historisk oversikt over foredlings- og utvalgsarbeidet og småplanteproduksjonen som har vært knyttet til disse gartneriene. En kan tenke seg at det bør skje i samarbeid med Norsk Gartnerforbund. Det vil være aktuelt med temautstillinger som viser hvordan foredling og formering ble drevet i de norske veksthusgartneriene. Presentasjon av sorter bør være en del av slike temautstillinger. Også nyere sorter og teknikker bør tas med. I morgen er det historie. Det er vel kanskje også på tide å få ei historiebok som går mer spesielt på veksthusgartneriets historie i Norge. I ei slik bok vil et kapittel som omhandler norsk småplanteproduksjon og foredling og utvalg av norske veksthussorter være naturlig. I kulturhistorisk sammenheng vil flere planteslag, som nevnt av Lønø og Grue (1999) høre naturlig med. Det norske hageselskap vil være aktuell samarbeidspartner i den sammenheng. I budsjettoppstillingen i kapittel 9 er det imidlertid ikke tatt med et så omfattende sortiment av de mer kulturhistoriske plantene. I så fall må budsjettrammene utvides. 8.0 STYRINGSGRUPPE Formål Det bør opprettes ei styringsgruppe på fra 3 5 personer. Gruppa bør ha som oppgave å være ei styringsgruppe for klonarkivene for veksthus og utplantingsplanter. Gruppa må ha som mandat å påse at både sentralt klonarkiv og kloner som oppbevares hos andre blir drevet på en forsvarlig måte. Gruppa bør ha avgjørende myndighet om hvilke sorter som skal tas med i et klonarkiv. Det bør også ligge et ansvar på styringsgruppa for å påse at en sortsovervåkning som sikrer at sorter på vei ut blir tatt vare på. Sammensetning av styringsgruppa Gruppa bør være sett sammen av personer fra aktivt gartnermiljø (gartner eller veileder), en fra vitenskapelig miljø. Gjerne en med museumsfaglig bakgrunn og den person som har ansvar for drift av sentralt klonarkiv. Det vil være naturlig at sekretariatet for styringsgruppa ligger til sentralt klonarkiv for veksthusplanter. Det bør settes av midler til 3 4 møter i året.

14 BUDSJETT Ved utarbeidelse av budsjett har en gått ut fra kostnader til etablering av sentralt klonarkiv. For dubletter ser en ikke behov for godtgjørelse så lenge plantene likevel er i produksjon. Et slikt behov vil i starten gjelde noen få plantesorter. Sortiment av mer kulturhistoriske planter er i liten grad tatt hensyn til. For sentralt klonarkiv har en forutsatt veksthusleie av moderne veksthus. En antar at et areal på 200 m² vil være passende størrelse. Det er videre behov for varme, lys, jord gjødsel og vann med mer. En har ikke regnet med annet enn ordinære omkostninger til innkjøp av plantemateriale. Det forutsettes en dyktig gartner i ca 50 % stilling. Det vil da omfatte daglig stell, arbeid med skilting og innsamling av kloner også videre. Faglig ledelse er tatt med med kr Som vist i tabell 1 vil kostnadene beløpe seg til kr. Det bør avsettes ca kr til styringsgruppa som er foreslått. Utarbeidelse av brosjyremateriell og publisering vil en anslå til kr Utarbeidelse og tilrettelegging av temautstilling. Bør trolig beregne ca Kostnadene med utarbeidelse av brosjyremateriell og temautstilling vil være størst første gang den arrangeres. Brosjyremateriell vil trenge fornying, men det vil bli vesentlig rimeligere og kan i første omgang skje ved vedlegg til brosjyren som er laget. Ei temautstilling vil være vesentlig rimeligere neste gang den lages. Et beløp på kr er nok svært beskjedent, men det vil avhenge av hvilket nivå ei slik utstilling skal legge seg på. Utstillinga bør ses i sammenheng med sentralt klonarkiv og det brosjyremateriell som blir laget. Som tabell 1 viser er totalkostnaden beregnet/anslått til kr Det er ikke utarbeidd finansieringsplan. Det vil avhenge av hvem som etablerer sentralt klonarkiv og hvem som i tilfelle blir samarbeidspartnere og deres egeninnsats. en en må regne med at Genressursutvalget tilgodeser opprettelsen av sentralt klonarkiv med et betydelig beløp. Slik støtte vil være ekstra viktig med tanke på og få klonarkivet etablert. Tabell 1: Budsjett for sentralt klonarkiv per år. Kostnader til publisering og temautstilling er regnet som en engangskostnad. Sum for 200 m2 Total kr. Veksthusleie, 240 kr/årsm² * Lys og varme, 180 kr/årsm² * Drift, jord gjødsel, vann kr/årsm² * Lønn, 150 kr/time * Faglig ledelse Reiser og innsamling, skilting, m.m. Diverse Sum klonarkiv Styringsgruppe, antatt sum Sum klonarkiv med styringsgruppe Publisering/brosjyremateriell Utarbeidelse og distribusjon Anslag Temautstilling Anslag Totalt budsjett *: (Sand 2002)

15 KONKLUSJON Det er behov for å opprette klonarkiv for veksthusplanter herunder medregnet utplantingsplanter. vis ikke arbeidet kommer i gang straks vil flere verdifulle kloner gå tapt. Klonene bør sikres på minst to steder for i sikre seg mot uhell. Et sentralt klonarkiv bør få et overordnet ansvar. Ei styringsgruppe for klonarkivet bør opprettes. Ved det sentrale klonarkivet må være et apparat og ressurser som kan følge med og ta inn kloner i faresonen på kort varsel. Fortsatt detektivarbeid vil være nødvendig. Sorter i vanlig handelsmessig produksjon har lavere prioritet ved etablering av klonarkiv. Klonene som etableres i klonarkiv bør beskrives og publiseres. Det bør lages temautstilling for å vise norsk foredling og sortsarbeid innen veksthusplanter. En budsjettoppstilling viser en kostnad på kr for opprettelse av et sentralt klonarkiv. Det foreslås et beløp på kr til informasjon og temautstilling. Genressursutvalget bør bidra med midler for å opprette et klonarkiv. Norsk Gartnerforbund og Det norske hageselskap bør være sentrale samarbeidspartnere. Det blir pekt på Norsk agebruksmuseum på Dømmesmoen som aktuelt sted for et sentralt klonarkiv i samarbeid med øgskolen i Agder.

16 KILDER Anon. 1964: Aphelandra IVO Gartneryrket 1964 (24) : s 740. Boger, Kari Personlige opplysninger. Brurok, Kristian, Personlige opplysninger. Bryne, Arne, Personlige opplysninger. Gudbrands, alvor, Personlige opplysninger. ardanger-fuchsia 2002: egg, Frans Arthur, Personlige opplysninger. ildrum, arald, Personlige opplysninger. odnebrog, Torfinn, 2002 a: istoriske veksthusplanter. Gartneryrket. Vol 100 (10): s 31 odnebrog, Torfinn, 2002 b: istoriske veksthusplanter. Nytt fra Veksthusringen. Nr Ingvoldstad, Ola, Personlige opplysninger. Kielland, Sissel 2002: Personlige opplysninger Klougart, Asger, 1976: Væksthusplanter. Kompendium til faget Blomsterdyrking. Den kgl. Veterinær og Landbohøjskole, København Kolnes, Edvard, Personlige opplysninger. Kvestad, Arnt, Personlige opplysninger. Lid, Amund, Personlige opplysninger. Ljones, arald, Personlige opplysninger. Ljones, Reidar, Personlige opplysninger. Lønø, Knut og Unni Dahl Grue, Ta vare på gamle prydplanter. Det norske hageselskapet og Institutt for landskapsplanlegging, Norges landbrukshøgskole. Nilsen, Otto Personlige opplysninger. Nordby, Vidar, personlige opplysninger. Olsen, Ivar, Personlige opplysninger. Osaland, elene, Personlige opplysninger. Sand, Anders, Personlige opplysninger. Sandved, Gunnar, 1969: Sortsprøving i juleglede. elding nr Institutt for blomsterdyrking og veksthusforsøk. Sandved, G., I. een og A. Langen 1975: Sortsprøving i julebegonia. elding nr Institutt for blomsterdyrking og veksthusforsøk. Solkroken (2002): Svendsen, ege, Personlige opplysninger. Svensson, Sven Ole, Personlige opplysninger. Sønju, åkon, Personlige opplysninger. Thorkildsen, Roar, Personlige opplysninger. Thorsrud, Arne, 1951: Blomsterdyrking under glass. 2. utgave. Grøndahl &Søn, Oslo. Valsø, Stein 1986: Sortsforsøk i julebegonia. elding nr Institutt for blomsterdyrking og veksthusforsøk. Valvik, Torlaug, personlige opplysninger. Voll, Roar, 2002, Personlige opplysninger. Aamodt, Guri, Personlige opplysninger. Zwerg, Carl Fredrik, personlige opplysninger. Aasen, Kjetil, Personlige opplysninger. (Norsk Fuchsia Selskap) (Columnea Stavanger. (Columnea Broketbladet Stavanger) kl. 14,45 I tillegg har mange flere personer gitt verdifulle opplysninger.

17 VEDLEGG: Tabell 1: Oversikt over planteslag/sorter som trolig er tilgjengelig : Planteslag Gartneri/Eier erknad Prioritet Asparagus setáceus ege Svendsen, Brattekleiv, 4818 I privat eie. (Synonym A. plumosus ) Færvik Begonia x cheimántha, lokalsort Thorkildsens gartneri Eget utvalg fra sorten Kongsgård Allè 47 B 4632 Kristiansand Kompakta Begonia x cheimántha anne Solhaug Gartneri, Tørvikbukt arald Ljones Gartneri Tørvikbukt Begonia x cheimántha Solfrid arald Ljones Gartneri Tørvikbukt Begonia x cheimántha Krystal Flere småplantegartnerier Begonia x cheimántha anne, Institutt for plantefag, NL, Underlagt genmodifisert 1432 ÅS restriksjoner Begonia x cheimántha Kari Institutt for plantefag, NL, Første norske 1432 ÅS kryssing Begonia dregei Institutt for plantefag, NL, Foreldreplanter til B ÅS cheimanti Begonia socotrana Institutt for plantefag, NL, Foreldreplanter til B. Begonia x hiemális lokal sort 1432 ÅS Thorkildsens gartneri Kongsgård Allè 47 B 4632 Kristiansand Begonia x tuberhybrida, Skaugum Steindal gård, Tungenesveien 83, 4070 Randaberg Begonia x tuberhybrida, Karelsk Gartnerhallens Eliteplantestasjon Jomfru Begonia x tuberhybrida Karelsk Gartnerhallens Eliteplantestasjon Jomfru rød Begonia x tuberhybrida Karelsk Gartnerhallens Eliteplantestasjon Jomfru gul Begonia x tuberhybrida La Gartnerhallens Eliteplantestasjon adelone Begonia x tuberhybrida ärtha Gartnerhallens Eliteplantestasjon Begonia x tuberhybrida vit Ingvoldstad Gartneri, Parkveien 86, ärtha 2380 Brummundal Begonia x tuberhybrida Flame Ingvoldstad Gartneri, Parkveien 86, 2380 Brummundal Begonia x tuberhybrida multiflora elene Osaland, Osalandveien 32, Flamboyant (Rød) 4308 Sandnes Begonia x tuberhybrida multiflora elene Osaland, Osalandveien 32, Frau helene arms (Gul) 4308 Sandnes Begonia x tuberhybrida multiflora elene Osaland, Osalandveien 32, Richard Gallé (Oransje) 4308 Sandnes Begonia x rex-cultórum, lokal sort Gartner Olsen A/S, asler, 2072 DAL Beloperome guttata Torlaug Valvik, Våganesveien 24, Campánula isophylla Blå Campánula isophylla Eva Campánula isophylla ege 4052 Røyneberg Gartnerhallens Eliteplantestasjon Gartnerhallens Eliteplantestasjon Gartnerhallens Eliteplantestasjon cheimanti Eget utvalg i sorten Renessanse Salg av knoller. Privat eie. Privat eie. Privat eie. Egen sort. Privat eie

18 18 Campánula isophylla vit Gartnerhallens Eliteplantestasjon Campánula porschaskyana Blå Gartnerhallens Eliteplantestasjon Columnea STAVANGER Trolig fra private i Rogaland/USA Columnea STAVANGER Trolig fra private i Rogaland/USA Broketbladet Dianthus caryophyllus Napoleon Gartnerhallens Eliteplantestasjon Euphórbia pulchérrima Annette Institutt for plantefag, NL, egg 1432 ÅS Fuchsia (eget stort sortsmateriale) Norsk Fuchsia Selskap, Solkroken og ardangerfuchsia Ca 2000 sorter NFS bør ha klonansvar Kalanchoë ørk Caroline Strand Gartneri, Østerøya, 3234 Sandefjord Pavonia multiflora Zwerg gartneri A/S, Ø. Stokkavn. Zwergs favoritt 77, 4023 Stavanger Flere gartnerier har Rosepelargonium rød 2372 Brøttum. sorten. Rosepelargonium rosa 2372 Brøttum. Rosepelargonium Plum 2372 Brøttum. Rosepelargonium Apple blossom 2372 Brøttum. Over 40 år gammel Stadt Bern 2372 Brøttum. sort Gammel sort. Tror Chelsea Gem 2372 Brøttum. dette er sortsnavnet. Karoline Smith 2372 Brøttum. Ukjent alder Bird dancer 2372 Brøttum. Artic Star 2372 Brøttum. Wantoriana 2372 Brøttum. Arcona Gartnerhallens Eliteplantestasjon Espirit Gartnerhallens Eliteplantestasjon Guido Gartnerhallens Eliteplantestasjon Palais Gartnerhallens Eliteplantestasjon Pelargónium peltatum Felix Gartnerhallens Eliteplantestasjon Pelargónium peltatum Decora lilla Gartnerhallens Eliteplantestasjon Pelargónium peltatum Decora Gartnerhallens Eliteplantestasjon rosa Pelargónium peltatum Decora rød Gartnerhallens Eliteplantestasjon Pelargónium peltatum Sibyll Gartnerhallens Eliteplantestasjon olmes Gartnerhallens Eliteplantestasjon Greco Pelargónium peltatum Wenche Ingvoldstad Gartneri, Parkveien 86, 2380 Brummundal

19 19 Lys rosa vit Laks vit Strand Gartneri, Østerøya, 3234 Sandefjord Strand Gartneri, Østerøya, 3234 Sandefjord Strand Gartneri, Østerøya, 3234 Sandefjord alvor Gudbrands, Kile, ægland Privat eie. Tabell 2: Sorter en gjerne skulle finne til klonarkiv. Aphelandra squarrosa IVO Begonia x cheimántha, Flere sorter Begonia x hiemális Flere norske sorter Dianthus caryophyllus Viking Euphórbia pulchérrima angler flere egg sorter Euphórbia pulchérrima angler Viking fra Ljones) Rhoicissus romboidea IVO Finnes trolig i Danmark Gartner Olsen A/S, asler, 2072 DAL Trolig utgått Bør etterlyse/leite Trolig utgått Klenondium, men eksisterer trolig ikke. Trolig utgått Trolig utgått Eksisterer trolig ikke. Bør etterlyse/leite Sort fra agne aualand som dominerte nellikdyrkingen i en periode. Bør etterlyse/leite Bør etterlyse/leite Gartner Olsen A/S, asler, 2072 DAL

Årbok i planteklubben for georginer 2015

Årbok i planteklubben for georginer 2015 Årbok i planteklubben for georginer 2015 Foto: Anita Røilid Velkommen til den andre årboka for planteklubben for georginer Vi forsøker samme opplegg som i fjor med bestilling av knoller. De som ønsker

Detaljer

Plantearven. en del av vårt biologiske mangfold

Plantearven. en del av vårt biologiske mangfold FOTO: LIV LØNNE DILLE Plantearven en del av vårt biologiske mangfold "Norge har et stort biologisk og genetisk mangfold av nytteplanter, både i natur og kultur. Nytteplantenes genetiske variasjon er en

Detaljer

DAG RAGNAR BLYSTAD: IN VITRO OG KRYOBEVARING; sikring av sjukdomsfritt plantegenetisk materiale

DAG RAGNAR BLYSTAD: IN VITRO OG KRYOBEVARING; sikring av sjukdomsfritt plantegenetisk materiale DAG RAGNAR BLYSTAD: IN VITRO OG KRYOBEVARING; sikring av sjukdomsfritt plantegenetisk materiale PLANTEDYRKERNE DRØMMER OM: Stor avling Topp kvalitet næringsinnhold, smak, farger og frodighet Få plantehelseproblemer

Detaljer

En av Norges kulturplanter KVANN

En av Norges kulturplanter KVANN En av Norges kulturplanter KVANN Kvann er vår eldste kulturplante og i tidligere tider en viktig mat- og medisinplante i Norge. Kvann er vårt lands eneste bidrag til den internasjonale medisin og grønnsakskultur,

Detaljer

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen Rhododendron ferrugineum på ca 2050 m i Stubeital, Tirol. Etter mange år med Syden-turer fant kona og jeg i år ut at vi ville gjøre noe annet i ferien. Valget

Detaljer

Formål med / innhold i Plantetraktaten:

Formål med / innhold i Plantetraktaten: Gjennomføring av Plantetraktatens bestemmelser om bevaring og bærekraftig bruk av sortsmangfoldet i lys av bønders rettigheter Åsmund Asdal Norsk genressurssenter www.genressurser.no www.plantearven.no

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Utvalg av Hydrangea macrophylla Magical

Utvalg av Hydrangea macrophylla Magical Utvalg av Hydrangea macrophylla Magical Magical Four Seasons Spesielt utvalgt Forandrer farge etter som året går Flott gave Magicals fire årstider Hydrangea macrophylla Magical er en fryd for øyet. Vakker

Detaljer

Aktuelle tiltak for en aktiv norsk genressurspolitikk

Aktuelle tiltak for en aktiv norsk genressurspolitikk Aktuelle tiltak for en aktiv norsk genressurspolitikk Innspill fra Norsk genressurssenter og Genressursutvalg for planter Åsmund Asdal Norsk genressurssenter Norsk institutt for skog og landskap Oslo,

Detaljer

Foto: A. Smith Eriksen og L. Knudtzon. 1

Foto: A. Smith Eriksen og L. Knudtzon.  1 Suksesser med IPV i veksthuskulturer Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen Nina Svae Johansen, Bioforsk Plantehelse Workshop om IPM, 1. november, 2011 Foto: A. Smith Eriksen og L. Knudtzon www.veksthusringen.no

Detaljer

Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum

Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum «Hagepelargonium kalles også Pelargonium Zonale» Jord Bruk vanlig god gjødsla torv. ph 5,5-6. Potting Hus/bord må være klargjort, slik at plantene kan bli

Detaljer

Bevaringssorter / Tradisjonssorter - aktuelle tiltak i regi av Norsk genressurssenter. Åsmund Asdal, Norsk genressurssenter

Bevaringssorter / Tradisjonssorter - aktuelle tiltak i regi av Norsk genressurssenter. Åsmund Asdal, Norsk genressurssenter Bevaringssorter / Tradisjonssorter - aktuelle tiltak i regi av Norsk genressurssenter Åsmund Asdal, Norsk genressurssenter Bakgrunn for Genressurssenteret: Målsettinger om bevaring og bruk Sorter av frøformerte

Detaljer

Vekstregulering av sommerblomster Magne Berland

Vekstregulering av sommerblomster Magne Berland Vekstregulering av sommerblomster 2013 Magne Berland De siste sesongene er det gjort en del erfaringer med bruk av CCC, Alar og Bonzi i blanding, i tabellen kalt MIKS. Det er viktig at plantene er i god

Detaljer

Alternative bevaringsformer og bønders medvirkning. Petter Marum og Kristin Daugstad

Alternative bevaringsformer og bønders medvirkning. Petter Marum og Kristin Daugstad Alternative bevaringsformer og bønders medvirkning Petter Marum og Kristin Daugstad Bevaringsformer Ex situ In situ Ex Situ bevaring Ex situ bevaring omfatter bevaring av genetisk materiale utenfor populasjonens

Detaljer

2002, Mopeden er 50 år Tekst: Ole-Petter Aareskjold Foto: Hans Tore Bråten, Stig O. Bakkan, Ole-Petter Aareskjold

2002, Mopeden er 50 år Tekst: Ole-Petter Aareskjold Foto: Hans Tore Bråten, Stig O. Bakkan, Ole-Petter Aareskjold 2002, Mopeden er 50 år Tekst: Ole-Petter Aareskjold Foto: Hans Tore Bråten, Stig O. Bakkan, Ole-Petter Aareskjold Ja tenk, nå er mopeden alt blitt 50 år. Det hele startet i det herrenes år 1952. Dette

Detaljer

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l. Nettoinnhold: 1 L

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l. Nettoinnhold: 1 L L1005028 NORW/11S PPE 4046283 Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat Vekstregulerende middel til bruk på prydplanter i veksthus. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l PLANTEVEKSTREGULATOR

Detaljer

Lilly Jensens «provinske» roser TEKST OG FOTO: UNNI«DAHL GRUE

Lilly Jensens «provinske» roser TEKST OG FOTO: UNNI«DAHL GRUE NRF Roseregistrering ROSEJAKTEN På sporet etter gamle og glemte hageroser Følg med i Rosebladets faste spalte: Det er innmeldt og registrert mer enn 700 flest kjente, men også noen sjeldne og ukjente,

Detaljer

Hva må til for at et større sortiment av plantesorter skal komme i salg?

Hva må til for at et større sortiment av plantesorter skal komme i salg? Hva må til for at et større sortiment av plantesorter skal komme i salg? Med hovedfokus på frukt og grøntbransjen Nina Heiberg FoU sjef Gartnerhallen Større sortiment av plantesorter Flere sorter innen

Detaljer

Fra Stockholm til Svalbard. Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv

Fra Stockholm til Svalbard. Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv Fra Stockholm til Svalbard Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv Åpningsseminar Norsk Genressurssenter Hamar 28.11.2006 Per Harald Grue Opptakten 1960-70årene Økende bekymring for

Detaljer

Nettoinnhold: 1 L L NORW/11R PPE

Nettoinnhold: 1 L L NORW/11R PPE L176408 NORW/11R PPE 4032103 Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat Vekstregulerende middel til bruk på prydplanter i veksthus. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l Fyllstoffer 996 g/l Kan forårsake uønskede

Detaljer

Minneord over Susanne Bonge (1912 2009)

Minneord over Susanne Bonge (1912 2009) Fotonettverket Minneord over Susanne Bonge (1912 2009) Solveig Greve og Åsne Digranes Kolofon Fra redaksjonen Denne nekrologen er tidligere publisert i Universitetet i Bergen sin nettavis den 24.4.2009

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Til fartøyeiere, museer og andre.. 30.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Ingvar Kristiansen Saksnr. 15/8015-1 Direkte innvalg: 51 51 69 08 Løpenr. 25614/15 Arkivnr. UTARBEIDELSE

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Rapport fra Genressursutvalg for planter 2001-2006.

Rapport fra Genressursutvalg for planter 2001-2006. Rapport fra Genressursutvalg for planter 2001-2006. 1. Generelt Genressursutvalg for planter legger med dette fram sin rapport for virksomheten i perioden 2001 2006. Utvalget takker for oppdraget, og melder

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

PLANTESORTSNEMNDA. Møtebok nr. 88. 25. november 2009, kl 1000 1600 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34, Oslo.

PLANTESORTSNEMNDA. Møtebok nr. 88. 25. november 2009, kl 1000 1600 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34, Oslo. PLANTESORTSNEMNDA 1 Møtebok nr. 88 PLANTESORTSNEMNDA Møtebok nr. 88 Møtetid/sted: 25. november 2009, kl 1000 1600 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34, Oslo. Til stede: Medlemmer: Arne O. Skjelvåg

Detaljer

Prosjektets målsetting Å etablere et "kulturhistorisk film-arkiv" for bevaring av viktig kulturhistorisk materiale slik at de kan sikres og bevares.

Prosjektets målsetting Å etablere et kulturhistorisk film-arkiv for bevaring av viktig kulturhistorisk materiale slik at de kan sikres og bevares. Kulturhistorisk filmprosjekt Det kulturhistoriske filmprosjektet ble startet i 1985. Hvorfor et kulturhistorisk filmprosjekt? Professor i psykiatri Dr. Arne Sund var initiativtaker til prosjektet. Arne

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

Norsk Botanisk Forening Trøndelagsavdelinga Månedens art april 2015 Einar Værnes. Foto: Einar Værnes

Norsk Botanisk Forening Trøndelagsavdelinga Månedens art april 2015 Einar Værnes. Foto: Einar Værnes Norsk Botanisk Forening Trøndelagsavdelinga Månedens art april 2015 Einar Værnes Corydalis Corydalis kommer av gresk korydalion, ett navn brukt av Dioskorides, og er avledet at kurodus (topplerke). Lerkesporene

Detaljer

Mye nytt og spennende på Flower Trials - Europas største visning av sommerblomster

Mye nytt og spennende på Flower Trials - Europas største visning av sommerblomster Mye nytt og spennende på Flower Trials - Europas største visning av sommerblomster Medio juni arrangerer foredlere verden over visning av sommerblomster på tre lokasjoner i Nederland. Her presenteres neste

Detaljer

75 WG. Batchnr./ Produksjonsdato: Se emballasjen. Holdbarhet: Minimum 2 år. = Reg. varemerke for BASF 81093747 NO 1054

75 WG. Batchnr./ Produksjonsdato: Se emballasjen. Holdbarhet: Minimum 2 år. = Reg. varemerke for BASF 81093747 NO 1054 Rovral Iprodion - Vanndispergerbart granulat 75 WG Sammensetning: Iprodion... 750 g/kg Fyllstoff... 250 g/kg ADVARSEL Gir alvorlig øyeirritasjon. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Mistenkes for å

Detaljer

Hva vet vi om trips i jordbær under norske forhold? Nina Trandem, NIBIO

Hva vet vi om trips i jordbær under norske forhold? Nina Trandem, NIBIO Hva vet vi om trips i jordbær under norske forhold? Nina Trandem, NIBIO TRIPS I JORDBÆR NOEN SPØRSMÅL Lite gjort i Norge på dette kan vi hente info fra utlandet? Tripsskade dukket opp på 90-tallet => Endring

Detaljer

Iprodion - Vanndispergerbart granulat

Iprodion - Vanndispergerbart granulat Iprodion - Vanndispergerbart granulat Mot soppsykdommer i Jordbær på friland og i veksthus. Bringebær, solbær, stikkelsbær, rips, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, kinakål, kepaløk, sjalottløk, gulrot,

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Fremavl som forebyggende tiltak mot planteskadegjørere

Fremavl som forebyggende tiltak mot planteskadegjørere 10 D. R. Blystad og T. Munthe / Grønn kunnskap 9 (2) Fremavl som forebyggende tiltak mot planteskadegjørere Dag-Ragnar Blystad, Tor Munthe / dag-ragnar.blystad@planteforsk.no Planteforsk Plantevernet Sammendrag

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområde utvalg

Referat fra møte i Jæren vannområde utvalg Referat fra møte i Jæren vannområde utvalg Tid: 14 desember kl. 11.3 0-14.30 Sted: Hå gamle prestegård Til stede: Vannområde - utvalget Andre: Rogaland fylkeskommune Jan Gunnar Ikke møtt Mattingsdal Rogaland

Detaljer

Aurora, Carmen eller andre aktuelle jordbærsorter?

Aurora, Carmen eller andre aktuelle jordbærsorter? Aurora, Carmen eller andre aktuelle jordbærsorter? JAHN DAVIK Planteforsk Kvithamar forskingssenter J. Davik / Grønn kunnskap7(3):73 78 73 Det er et stadig tilsig av nye jordbærsorter og med den store

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Hagelupin stor og flott, men ødelegger mye

Hagelupin stor og flott, men ødelegger mye 1 Hagelupin stor og flott, men ødelegger mye Lupiner er flotte å se på, men ødelegger dessverre leveområdene for mange andre arter. Fylkesmannen, Statens vegvesen og Meldal og Orkdal komme skal derfor

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Møte: onsdag 7. september 2016 kl. 10.00-15.00 Klepp Rådhus, Kleppe Til stede: Vannområdeutvalget Andre: Rogaland fylkeskommune Jan Gunnar Mattingsdal Rogaland

Detaljer

SLEIP OG FREKK, FÅ DEN VEKK!

SLEIP OG FREKK, FÅ DEN VEKK! SLEIP OG FREKK, FÅ DEN VEKK! Foto: Bioforsk/Arild Andersen -TILTAK I ØRLAND KOMMUNE MOT BRUNSKOGSNEGL Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn Hanne K. Høysæter Hvorfor Aksjon Brunskognegl? Ørland hagelag (Hageselskapet)-

Detaljer

Genressursutvalg for kulturplanter: Plan og strategi for langsiktig bevaring av plantegenetiske ressurser i klonarkiv

Genressursutvalg for kulturplanter: Plan og strategi for langsiktig bevaring av plantegenetiske ressurser i klonarkiv Genressursutvalg for kulturplanter: Plan og strategi for langsiktig bevaring av plantegenetiske ressurser i klonarkiv Planteforsk Landvik februar 2005 Plan og strategi for langsiktig bevaring av plantegenetiske

Detaljer

Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i familien.

Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i familien. Devna sitter på en stol, med kaffekoppen foran seg. Rosa Sari, med blomster, silke. Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i

Detaljer

Min gavemilde Rhapsody in Blue.

Min gavemilde Rhapsody in Blue. Vanlige blomster på Rhapsody in Blue. Min gavemilde Rhapsody in Blue. AV C AMILLA HESBY JOHNSEN Sommeren 2007 var det ganske dårlig rosevær her på Østlandet. Da var det ekstra deilig med noen lyspunkter

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Hvordan vi jobber for medlemmene våre: Rådgiving Vi

Detaljer

Vekster tilpasset nordnorske forhold. Graminors satsing i nord. Idun Christie Graminor AS

Vekster tilpasset nordnorske forhold. Graminors satsing i nord. Idun Christie Graminor AS Vekster tilpasset nordnorske forhold. Graminors satsing i nord Idun Christie Graminor AS Graminor AS, en rask presentasjon Etablert 2002 Ansvar for all planteforedling i Norge Sortsrepresentasjon og Prebasisavl

Detaljer

Oslo kommunale skolehager skolehager

Oslo kommunale skolehager skolehager Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommunale skolehager skolehager Nyttehagen -En nødvendighet for skole og hjem. Fortsatt? Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommunale skolehager Presentasjon ved Tore

Detaljer

Bevart materiale av eldre sorter av korn, potet og grønnsaker

Bevart materiale av eldre sorter av korn, potet og grønnsaker Bevart materiale av eldre sorter av korn, potet og grønnsaker Åsmund Asdal Norsk genressurssenter Norsk institutt for skog og landskap Oslo, Mathallen 21. november 2013 www.genressurser.no www.plantearven.no

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

TOMTENES HISTORIE. Hvordan gå frem for å finne flere opplysninger om steder og tomter som dukker opp i slektsforskningen på 1900 tallet

TOMTENES HISTORIE. Hvordan gå frem for å finne flere opplysninger om steder og tomter som dukker opp i slektsforskningen på 1900 tallet TOMTENES HISTORIE NÅ OG NYERE FORTID Hvordan gå frem for å finne flere opplysninger om steder og tomter som dukker opp i slektsforskningen på 1900 tallet Av Nina Hestem Berggren Noen praktiske opplysninger/tips

Detaljer

1 L L161332 NORW/10P PPE 351284. Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat Vekstregulerende middel til bruk på potteplanter

1 L L161332 NORW/10P PPE 351284. Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat Vekstregulerende middel til bruk på potteplanter L161332 NORW/10P PPE 351284 Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat Vekstregulerende middel til bruk på potteplanter i veksthus. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE

Detaljer

Botanisk hage 200 år. Liv Borgen, professor emerita Naturhistorisk museum, UiO

Botanisk hage 200 år. Liv Borgen, professor emerita Naturhistorisk museum, UiO Botanisk hage 200 år Liv Borgen, professor emerita Naturhistorisk museum, UiO Hagens første år 1814 1844 1811: Universitetet i Oslo ble grunnlagt. 1812: UiO fikk Tøyen hovedgård i gave av Frederik 6. 1813:

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter.

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

FAGUS Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren

FAGUS Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren FAGUS Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 Erfaringer fra grøntanleggssektoren 9. juni 2011 Hege Abrahamsen, daglig leder, FAGUS - Faglig utviklingssenter

Detaljer

Referat 9. februar 2009. Olderdalen.

Referat 9. februar 2009. Olderdalen. Referat 9. februar 2009. Olderdalen. Tilstedet: Asle Tveitnes Elin Kaasen Carl johan Bentsen Solveig Bråstad Ole Anton Teigen Åshild Simonsen Guri Isaksen (meldt frafall) Elna karlsen Referent: Nina Einevoll

Detaljer

Slik lykkes du Nr. 13-2013

Slik lykkes du Nr. 13-2013 Parsellhagen Parsellhager er en samling jordstykker med størrelse på om lag 50 til 250 m 2 som eies av kommunen eller private, og leies ut til mennesker som er interessert i å dyrke planter. Leieavtalene

Detaljer

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK. PRISER OG INFORMASJON Oppdatert pr. mai 2015. Fork 11:1:

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK. PRISER OG INFORMASJON Oppdatert pr. mai 2015. Fork 11:1: FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK PRISER OG INFORMASJON Oppdatert pr. mai 2015 Fork 11:1: Kast ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne det igjen. Det er kraft i Guds ord

Detaljer

Rune Blix Hagen. Hekser. Fra forfølgelse til fortryllelse

Rune Blix Hagen. Hekser. Fra forfølgelse til fortryllelse Rune Blix Hagen Hekser Fra forfølgelse til fortryllelse HUMANIST FORLAG 2003 OMSLAG: ANNLAUG AUESTAD, STAVANGERILLUSTRATØRENE TILRETTELAGT FOR EBOK AV PROGRAPH AS ISBN: 978-82-8282-000-4 ISBN: 82-90425-62-7

Detaljer

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge Næring og kultur 1. Identitet 2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge 3. Miljø 4. Følelser Identitet hva er det? summen av trekk og egenskaper som gir et individ, samfunn etc.

Detaljer

Erfaringer fra dokumentasjonsprosjekter i samarbeid med arkiver i Polen Marit Hosar Opplandsarkivet avd. Maihaugen

Erfaringer fra dokumentasjonsprosjekter i samarbeid med arkiver i Polen Marit Hosar Opplandsarkivet avd. Maihaugen Erfaringer fra dokumentasjonsprosjekter i samarbeid med arkiver i Polen Marit Hosar Opplandsarkivet avd. Maihaugen To prosjekter Polsk innvandring til Norge gjennom de siste 200 år et arkivprosjekt i samarbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Agenda til styremøte i Norsk Araberhestforening Oslo 7. april 2013 kl.11:00. 1 Møtet åpnes presis. 2 Valg av møteleder og referent

Agenda til styremøte i Norsk Araberhestforening Oslo 7. april 2013 kl.11:00. 1 Møtet åpnes presis. 2 Valg av møteleder og referent Agenda til styremøte i Norsk Araberhestforening Oslo 7. april 2013 kl.11:00 Saksnummer/ paragraf Sak 1 Møtet åpnes presis 2 Valg av møteleder og referent 3 1.1-2013 1.2-2013 4 10.09.09.12 3.13.01.13 Godkjennelse

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER Båthuset på Hemnesberget, onsdag den 12.11.2014 Tilstede Trond Rydsaa Jon Arne Jacobsen Stein Dahlberg Representerer

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forebygging 2011/1/0337 Haptisk erstatter noe av det tapte synet

SLUTTRAPPORT Forebygging 2011/1/0337 Haptisk erstatter noe av det tapte synet SLUTTRAPPORT Forebygging 2011/1/0337 Haptisk erstatter noe av det tapte synet Prosjektleder: Hildebjørg Karlsen Bjørge, Hapti-Co Forord Haptisk kommunikasjon for kombinert syns- og hørselhemmede har en

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

Infobrev nr. 1 Januar 2007.

Infobrev nr. 1 Januar 2007. Infobrev nr. 1 Januar 2007. Kjære medlem, Med jevne mellomrom vil Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen sende ut informasjonsbrev. Målet er å gi medlemmene kjennskap til hva styret arbeider

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006090 Innsendt 05.05.2015 22:09:40 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Hauglandmuseene Institusjonens leder

Detaljer

Bybrannsikring. Samarbeid mellom myndigheter og næringsliv. Harald Nævdal - 130109

Bybrannsikring. Samarbeid mellom myndigheter og næringsliv. Harald Nævdal - 130109 Bybrannsikring Samarbeid mellom myndigheter og næringsliv Harald Nævdal - 130109 1 Bergen Næringsråd En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest attraktive næringsområde. Næringspolitikk Møteplass

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE OKTOBER 2011 Hei alle sammen! Nå står høsten for dør og mesteparten av bladene har falt av trærne og vi ser merkbare endringer i naturen bare i den siste tiden. Det er tid

Detaljer

Besøk på myntkabinettet i Dresden 20. oktober Oddmund Fuglestad

Besøk på myntkabinettet i Dresden 20. oktober Oddmund Fuglestad Besøk på myntkabinettet i Dresden 20. oktober 2016 Oddmund Fuglestad Et besøk ved myntkabinettet i Dresden og Kong Hans norske gylden preget i Bergen. Historien Myntkabinettet i Dresden ble re-åpnet for

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

KRYOPRESERVERING AV POTETSORTER

KRYOPRESERVERING AV POTETSORTER KRYOPRESERVERING AV POTETSORTER - hva er det godt for? Dag-Ragnar Blystad, NIBIO Kryopreservering 19.01.2016 1 HVA ER SPESIELT MED DISSE VEKSTENE? Kryopreservering 19.01.2016 2 SPESIELLE UTFORDRINGER FOR

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2011/3/0207 Prosjektnavn: Et riktig stikk kan redde liv Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund

Detaljer

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l. Nettoinnhold: 1 L

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l. Nettoinnhold: 1 L L1030414 NORW/05V PPE 4081695 Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat Vekstregulerende middel til bruk på prydplanter i veksthus. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer

Detaljer

PLANTESORTSNEMNDA. Møtebok nr. 91. 12. oktober 2010, kl 10:00 14:30 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34 F, Oslo.

PLANTESORTSNEMNDA. Møtebok nr. 91. 12. oktober 2010, kl 10:00 14:30 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34 F, Oslo. PLANTESORTSNEMNDA 1 Møtebok nr. 91 PLANTESORTSNEMNDA Møtebok nr. 91 Møtetid/sted: 12. oktober 2010, kl 10:00 14:30 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34 F, Oslo. Til stede: Medlemmer: Anders Heen

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen.

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. 1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. Minner kan gå i arv Dine barn kan arve din frykt og redsel, enten du vil

Detaljer

Sluttrapport. Skal jeg bekymre meg for DET også? Extrastiftelsen Forebygging Prosjektidentifikasjon: 2014/FBM9281 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Sluttrapport. Skal jeg bekymre meg for DET også? Extrastiftelsen Forebygging Prosjektidentifikasjon: 2014/FBM9281 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Sluttrapport Skal jeg bekymre meg for DET også? Extrastiftelsen Forebygging Prosjektidentifikasjon: 2014/FBM9281 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Forord Denne sluttrapporten omhandler prosjektet «Skal jeg

Detaljer

Fornying av hagen! Klart du kan! er vårt motto. Legg inn ditt prosjekt

Fornying av hagen! Klart du kan! er vårt motto. Legg inn ditt prosjekt Fornying av hagen! Denne brukerens prosjekter: Fornying av hagen! Forsiden Galleriet Bygge inne Maling og tapetsering Bad og badstue Grunn- og murarbeid Bygge ute Gulvarbeid Garderobe og oppbevaring Kjøkken

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

vi forteller din historie

vi forteller din historie vi forteller din historie gode kollega Vest-Agder-museet har lange og stolte tradisjoner helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Hver dag besøkes vi fortsatt av forventningsfulle gjester, og stadig

Detaljer

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK Vi lagde andaktsbok for hjemstedet vårt Flekkerøy er en 6,6 km 2 stor øy, helt sør i Kristiansand kommune. Her bor det om lag 3200 innbyggere. Mange

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.12.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1 STRATEGISK PLAN OM VEST-AGDER-MUSEET Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble stiftet som et konsolidert museum høsten 2005. Museet er et interkommunalt selskap (IKS), og eies av Vest-Agder-fylkeskommune og kommunene

Detaljer

Design din egen hage. Slik lykkes du Nr. 3-2010

Design din egen hage. Slik lykkes du Nr. 3-2010 Design din egen hage Hagedesign er spennende. Og profesjonell hjelp er alltid det beste, men mye kan du gjøre selv for å få system på hagen din. Nøkkelordet er god planlegging. Har du hagen du ønsker deg?

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

Miljøvennlig sorgbinderi er det mulig?

Miljøvennlig sorgbinderi er det mulig? Miljøvennlig sorgbinderi er det mulig? Botanisk Design har her fått en oppgave som omhandler miljøbevisstheten i blomsterdekoratør bransjen, med mest fokus på sorgbinderi. Miljø er en viktig faktor både

Detaljer

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie KJØPEHJELP BILLY Bokhylleserie SIKKERHET Dette møbelet må festes til veggen med beslaget som er inkludert. På denne måten unngår du at det vipper fremover hvis f.eks. et barn skulle klatre eller henge

Detaljer

Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste Lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo Tirsdag, 1. september 2015

Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste Lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo Tirsdag, 1. september 2015 Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste Lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo Tirsdag, 1. september 2015 Det viktige mangfoldet «Både under og over jorda myldrer det av små og store organismer

Detaljer