HISTORISKE VEKSTHUSPLANTER Kartlegging av norske og gamle veksthusplanter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HISTORISKE VEKSTHUSPLANTER Kartlegging av norske og gamle veksthusplanter."

Transkript

1 ISTORISKE VEKSTUSPLANTER Kartlegging av norske og gamle veksthusplanter. Julebegonia anne, en norsk sort som fortsatt lever og er i bruk. Rapporten er utarbeid for Norsk agebruksmuseum med økonomisk støtte fra Genressursutvalget Av Torfinn odnebrog øgskolen i Agder Dømmesmoen 4885 Grimstad

2 2 FORORD Prosjektet istoriske veksthusplanter er et forprosjekt som går ut på å kartlegge hva som finnes av genressurser og kulturplanter knyttet til norsk veksthusproduksjon. Norsk agebruksmuseum har fått midler fra Genressursutvalg for kulturplanter. Kartleggingen er gjennomført av øgskolen i Agder etter avtale med Norsk agebruksmuseum. ittil har Genressursutvalget for kulturplanter konsentrert sitt arbeid omkring planter som vokser på friland i Norge. Det synes glemt i denne sammenhengen at norske sorter innen flere veksthuskulturer i perioder har dominert sortimentet ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Den ressurs som disse sortene representerer er langt på vei borte. en dersom det handles raskt kan fortsatt flere sorter reddes. Rapporten vil danne grunnlag for Genressursutvalget og Norsk agebruksmuseums eventuelle videre engasjement. Genressursutvalget må ta stilling til opprettelse av et klonarkiv for veksthusplanter, eller om disse genressursene og kulturskattene skal seile sin egen sjø og sannsynligvis bli borte i løpet meget kort tid. Norsk agebruksmuseun bør se sitt ansvar sammen med Genressursutvalget, Norsk Gartnerforbund, Det norske hageselskap og øgskolen i Agder og etablere et klonarkiv og formidle kunnskap omkring disse genressursene. Norsk agebruksmuseum med samarbeidspartnere bør også se det som en sentral oppgave å formidle kulturhistorien omkring norsk veksthusgartneri og spesielt sortsforedling og produksjonen av småplanter. Undertegnede som har laget rapporten vil få takke for oppdraget. Jeg vil også takke de mange positive personer som har hjulpet meg i arbeidet. Jeg har fått mange opplysninger og gode tips. Responsen på arbeidet har vært meget god. Svært mange ser positivt på arbeidet og ser det beklagelige i at så mange norske sorter synes være tapt. en en gang må en starte innsamling av kloner. Ved raske beslutninger kan fortsatt verdifullt materiale bli tatt vare på. Desember 2002 Torfinn odnebrog Prosjektleder øgskolen i Agder

3 INNOLD FORORD... 2 INNOLD SAENDRAG INNLEDNING ARBEIDSÅTE DE ENKELTE PLANTESLAG... 6 Aphelándra squarrosa Aspáragus setáceus (Syn. A. plumosus var. nana )... 6 Begonia x cheimántha... 6 Foreldreplantene til julegleden:... 6 Begonia x hiemalis:... 7 Begonia x rex-cultórum... 7 Begonia x tuberhybrida... 7 Beloperone guttata... 8 Campanula isophylla... 8 Campanula porskarsyana... 8 Columnea Stavanger m. fl... 8 Cyclamen... 9 Dianthus... 9 Euphórbia pulchérrima... 9 Fuchsia... 9 Kalanchoë... 9 Pelargonium Pavonia multiflora Zwergs favoritt Rhoicissus romboidea BEVARING AV GENRESSURSENE vorfor klonarkiv for veksthusplanter vor og hvordan etablere klonarkiv Sjukdomsrenset plantemateriale? Prioriteringer av sorter Overvåkning av sorter SPRE INFORASJON O GENRESSURSENE KULTURISTORISK INFORASJON STYRINGSGRUPPE Formål Sammensetning av styringsgruppa BUDSJETT KONKLUSJON KILDER VEDLEGG: Tabell 1: Oversikt over planteslag/sorter som trolig er tilgjengelig : Tabell 2: Sorter en gjerne skulle finne til klonarkiv

4 4 1.0 SAENDRAG Rapporten gir en oversikt over plantesorter innen veksthuskulturer og utplantingsplanter som har vært brukt i veksthusgartneriene i Norge og til dels i utlandet. En har i første rekke konsentrert seg om norske sorter eller gamle utenlandske sorter som har hatt en viktig plass innen norsk veksthusgartneri. Det er nesten utelukkende sorter som bare er stabile ved vegetativ formering som er behandlet. De norske gartneriene har gjennomgått en sterk strukturendring med påfølgende produksjonsomlegging. Det har ført til at mange tidligere meget sentrale sorter et blitt borte. Et forholdsvis stort antall meget verdifullt genmateriale er tapt. Det er spesielt trist at de fleste norske julebegoniasortene er tapt og de fleste eggsortene i julestjerne. Det finnes fortsatt verdifulle sorter. De enkelte sorter er behandlet. Det bør være en nasjonal oppgave å opprette et klonarkiv for å ta vare på disse genressursene. Dette arbeidet haster og det bør etableres et sentralt klonarkiv i løpet av I vedlegg er det gitt en oversikt i tabell 1 som viser at det haster med etablering i klonarkiv for 38 kloner, men det ikke haster så mye for 21 andre kloner. Fuksiasortimentet er holdt utenfor denne prioriteringen. Det blir anbefalt at Norsk Fuchsia Selskap får et ansvar for å ta vare på sorter innen fuksia. edlemmene der har til sammen over 2000 sorter. Informasjon om genressursene bør spres til gartnerinæringen, samlere og andre interesserte. Det er også mye kulturhistorie knyttet til foredling og utvalgsarbeid innen norske veksthus- og utplantingsplanter. Det anbefales både temautstillinger og publikasjoner. Det er laget en budsjettoppstilling som viser et årlig behov på kr for etablering av et sentralt klonarkiv som disponerer en helårs veksthusplass på 200 m². Til informasjon om genressursene i klonarkivet og en temautstilling er foreslått et beløp på kr Det er pekt på at Norsk agebruksmuseum i samarbeid med øgskolen i Agder kan være aktuelt sted for et sentralt klonarkiv. Norsk Gartnerforbund og Det norske hageselskap bør være naturlige samarbeidspartnere ved opprettelsen av klonarkiv.

5 5 2.0 INNLEDNING I Norge har vi hatt mange dyktige gartnere med øye for utvalg og foredling av plantesorter. Flere av de norske sortene ble internasjonalt kjent og har i perioder dominert også i utlandet. Norske veksthusgartnerier har også hatt eksport av småplanter av flere veksthuskulturer. Plantesortene de siste år er blitt preget av store internasjonale selskaper som har rettigheter til sortene og tar royalty ved salg. De relativt små veksthusbedriftene som vi har i Norge har ikke kunnet følge med i denne utviklingen. Utviklingen ser bare ut til å fortsette og det er ingen tegn til at det skal snu, iallfall foreløpig. Et meget sterkt økonomipress har ført til stor strukturendring og produksjonsomlegging i veksthusgartneriene de seinere år. Tidligere hadde mange gartnerier morplanter for egen formering av viktige kulturer. Nå kjøper gartneriene inn småplanter fra spesialgartnerier. Dette har medført at de store internasjonale selskapene i stor grad styrer sortsvalget i Norge. angfoldet i norske sorter og lokale sorter er i stor grad borte. Dette har skjedd med svært stor hastighet de siste 5 10 åra. På grunn av denne omleggingen har mange verdifulle sorter blitt borte i løpet av få år. Denne kartleggingen har derfor rettet seg mest mot de aktuelle norske sortene som står i fare for bli borte. Det norske hageselskap har over lengre tid engasjert seg i arbeidet med å ta vare på gamle kulturplanter. Ei arbeidsgruppe med personer fra ageselskapet og Institutt for landskapsplanlegging ved Norges landbrukshøgskole utarbeidde rapporten Ta vare på gamle kulturplanter (Lønø og Grue 1999). I denne rapporten er det nevnt flere planteslag for både overvintring i hus og typiske stueplanter. Disse planteslagene har stor kulturhistorisk verdi, men ikke alle er like betydningsfulle med tanke på å redde spesielle norske sorter som en genressurs. 3.0 ARBEIDSÅTE Arbeidet med rapporten har vært rettet særlig mot gartnerinæringen og mindre mot privatpersoner. Årsaken er at det har vært viktig å kartlegge hva som fortsatt finnes av norske sorter. De gamle stueplantene er i stor grad erstattet av nye sorter. os privatpersoner kan det ofte være vanskelig å bestemme sortsnavn. Det har også vært lagt mindre vekt på kartlegging av sorter innen fuksia. Fuksiainteresserte har egen forening, Norsk Fuchsia Selskap (http://www.visual-web.no/nfs/). edlemmene har et svært stort sortiment. På grunn av den store samlerinteressen står ikke genressursene innen fuksia direkte i fare. Arbeidet med å kartlegge plantesorter har vært lagt opp med direkte henvendelser til aktuelle gartnerier og gartnere ut fra egen kunnskap om hvem som kan ha aktuelle plantesorter. Dette har ofte ført til nye kontakter og så videre. Ringlederne i Veksthusringen og andre med god kontakt med bransjen har vært kontaktet. I tillegg har det stått artikler i både Gartneryrket (odnebrog 2002a) og Nytt fra Veksthusringen (odnebrog 2002 b). I artiklene ble det orientert om kartleggingen og oppfordret om tilbakemelding fra de som har informasjon. Det kom få tilbakemeldinger som følge av artiklene. en artiklene har nok hatt betydning som informasjon om det kartleggingsarbeid som pågår. På jeltnesdagene 14. og 15. nov 2002 ble gamle veksthussorter etterlyst. I tillegg hadde Norsk agebruksmuseum invitert til temamøte om stueplanter og spesielt invitert folk til å komme med gamle sorter. Direkte kontakt via telefon har vært mest effektivt.

6 6 4.0 DE ENKELTE PLANTESLAG Plantene som blir omtalt her er i hovedsak sorter som eksisterer. Noen få sorter som en tror er utgått er nevnt. Det ville være svært interessant om en kan lykkes i å finne disse sortene. En tabelloppstilling over de enkelte sorter er gitt i vedlegg tabell 1 og 2. Aphelándra squarrosa. En norsk sort Ivo ble utvalgt fra sorten Dania hos Ivar Olsen handelsgartneri (Olsen 2002). Ivo er mer kompakt, har breiere blad og kraftigere bladtegninger enn morsorten (Anon. 1964). Ivo var i handelen fra ca Et dansk gartneri overtok sortsmaterialet da Olsens gartneri sluttet med Aphelándra. En vet ikke om planter av sorten er å få tak i. Aspáragus setáceus (Syn. A. plumosus var. nana ) ege Svendsen, Brattekleiv, 4818 Færvik har ei plante av slørasparges som er over 70 år gammel (Svendsen 2002). Den har vært holdt som potteplante og gått i arv. Eieren vil fortsatt holde på planten. Slørasparges var en svært betydelig snittkultur (snittgrønt) spesielt i Danmark, men det spredde seg også til Norge i 1960 åra. Planten har kulturhistorisk verdi. Det vil være interessant dersom en får lov å dele planten for å etablere den i en genbank. Begonia x cheimántha elt fra 1950 tallet har norske gartnere interessert seg for å finne nye sorter av julebegonia. I 1969 beskriver Gunnar Sandved et sortsforsøk i julebegonia (Sandved, 1969). Det var 19 sorter med i forsøket. Alle sortene var norske og kom fra 8 ulike gartneri. Det kom flere nye sorter til (Sandved, een og Langen, 1975 og Valsø 1986). en på få år er det bare igjen fire sorter i salg som småplanter. Dessverre synes viktig sortsmateriale å være tapt. Et unntak er en lokal sort hos Thorkildsens gartneri i Kristiansand. Institutt for plantefag, Norges landbrukshøgskole har laget nye kryssinger i forbindelse med julegledens 100 års dag fra den første kryssingen fant sted i 1891 (Boger 2002). Som resultat av dette ble det en ny sort Kari. Institutt for plantefag har også laget en genmodifisert sort ut fra anne. anne rosa sort som er funnet hos Kristian Nordby (Nordby 2002). Sorten er en av hovedsortene fortsatt. Solfrid rosa sort hos Ljones gartneri- er aktuell sort nå (Ljones,. 2002). Lokal sort rosa sort. Utvalg fra Kompakta fra Solhaug gartneri (Brurok 2002, Thorkildsen 2002). Sorten er i produksjon for eget bruk hos Thorkildsens gartneri i Kristiansand. Krystal er eneste kvite sort som er i handelsmessig produksjon. Trolig også den eneste kvite i Norge. Kari - første norske kryssing. På NL ble foreldreplantene til julebegonia krysset i 1990 og i 1991 ble de første kryssingsplantene testet ut. Som resultat av disse kryssingene har NL nå rettsbeskyttet en sort som heter Kari. Den har litt mindre blomsterstørrelse og bladstørrelse enn de tradisjonelle sortene. Derfor går det lettere å lage miniplanter av denne sorten (Boger 2002). Denne sorten har også historisk verdi og en bør og sørge for at den blir tatt vare på i et klonarkiv. Rødhette er en høstsort med røde blad. Den vil trolig være interessant i markedet (Ljones, R 2002), men det har ikke lykkes å oppspore sorten. Foreldreplantene til julegleden: Norges Landbrukshøgskole, Institutt for plantefag (IPF) har planter av foreldresortene til julebegonia (Boger, 2002). Begonia dregei fikk de fra Kew Garden i England og Begonia

7 7 socotrana fra Botanisk hage i amburg. Begge kom til NL i Disse plantene har IPF ved NL fortsatt, men det er uvisst hvor lenge de kommer til å beholde det. Begge artene bør være aktuelle å ta vare på i klonarkiv i et land hvor julebegonia har hatt en så sentral plass. Genmodifisert anne. Denne sorten er modifisert med et tomatgen for å øke holdbarheten. Dette er første genmodifiserte julebegonia i verden etter det vi kjenner til. Den er ikke i handel og bevares inntil videre på glass. I historisk perspektiv vil det være veldig interessant om sorten kan tas vare på. Dette må i tilfelle klarlegges med NL og med miljødepartementet. Begonia x hiemalis: iemalisbegonia er nå en større kultur enn julebegonia i norske gartnerier. Det er et svært stort sortiment og vi har hatt flere norske sorter også innen hiemalisbegonia, men ikke i samme omfang og dominans som for julebegonia. argrete (Ilona-gruppen) mørk rosa, er en sort fra Ljones gartneri (Ljones, R. 2002). Sorten er fortsatt i sortslista. ugo er svært lik argete, men litt annen farge. Den finnes trolig ikke lenger. Ane (Nixe-gruppa) mørk rosa og Nelson forbedret (Nixe-gruppa) mørk rød, er sorter fra Aasen gartneri (Aasen 2002). Det har ikke lykkes å finne plantemateriale av disse to. En har funnet en lokal sort hos Thorkildsens gartneri i Kristiansand. Sorten er et utvalg fra Renessanse, en fliketbladet sort som trolig kom fra Rieger i Tyskland. Rennesanse var igjen en mutasjon av Schwabenland. Småplanter av Rennesanse ble bl.a. omsatt fra Solhaug gartneri. Rennesanse gikk ut av det ordinære markedet omkring Thorkildsen har gjort eget utvalg og har egen formering og produksjon av ferdigvare fortsatt (Thorkildsen, 2002). Sorten er aktuell i klonarkiv. Begonia x rex-cultórum Olsen gartneri fant ca 1995 en helt rød mutasjon av kongebegonia (Olsen 2002). Den formeres og omsettes nå sammen med andre fargesjatteringer i blanding. Sorten har ikke eget navn. Den har helt utkonkurrert de andre rødbladete sortene. ateriale tilgjengelig. Sorten er fortsatt i salg. Begonia x tuberhybrida Gartnerhallens Eliteplantestasjon, Sauherad har morplanter og småplanteproduksjon av følgende sorter: Karelsk Jomfru, Karelsk Jomfru, rød, Karelsk Jomfru, gul, La adelone og ärtha. Disse sorten vil fortsatt være i produksjon framover. en når etterspørsel uteblir i to år kastes morplantene (ildrum 2002). De bør derfor sikres i klonarkiv. Ingvoldstad Gartneri, Brummundal har sorten Flame. Det er utvalg i Karelsk Jomfru. Sorten ble rettsbeskyttet i 1987 (Sønju 2002). Fargen er skarp orange. Sorten formeres og er i produksjon (Ingvoldstad 2002). Den er aktuell i klonarkiv om produksjon av sorten opphører. vit ärtha : Ingvoldstad Gartneri har også en ny sort som er utvalg i ärtha. Sorten har helt kvite hvitveislignende blomster. Vekst som vanlig rød ärtha. Sorten ble funnet ca 1995, men markedsført først fra 2001 (Ingvoldstad 2002).

8 8 Begonia x tuberhybrida, Skaugum. Skaugum er en kraftigvoksende knollbegonia med laksfargede blomster. Den er populær særlig på Vestlandet fordi den holder prydverdien også under dårlige værforhold. Sorten blir formert ved deling av knoller. Edvard Kolnes, Steindal gård i Randaberg har produksjon og salg av knoller (Kolnes 2002). an har også fått virusrenset sorten og formert opp en del materiale ved mikroformering i samarbeid med øgskolen i Agder. Ellers blir sorten spredd ved at knollene bli tatt opp om høsten, lagres, deles på våren og blir spredd til naboer og venner. Selv om det ikke er noen umiddelbar fare for tap av sortsmateriale bør sorten inn et klonarkiv. Begonia x tuberhybrida multiflora Småblomstra gruppe av knollbegonia ( Thorsrud 1949, Klougart 1976) cm høye. ed mange små pene blomster. Brukes som utplantingsplanter i hagene. Overvintrer ved kjølig lagring inne som knoll. Formeres ved deling av knoll. Brukes i privathager i Rogaland. Ingen stor formering, men hovedsakelig deling av knoller som gis til naboer og kjente. os elene Osaland, Olsalandveien 32, 4308 Sandnes er det registrert tre sorter (Osaland 2002). Dette er gamle sorter som alle er omtalt i professor Thorsruds Blomsterdyrking under glass fra 1949 (Thorsrud 1949). Sortene er: Flamboyant, 15 cm høg, rød. Richard Gallé, oransje blomster. Frau elene arms, lav, fyllte gule blomster. Kan også frøformeres. Sortene har historisk verdi og bør inn i en genbank for å sikre at plantemateriale blir tatt vare på. Beloperone guttata Beloperome guttata, rekeblomst ble innført til Europa i 1932 av det tyske firma Köninger (Klougart 1976). Torlaug Valvik, i Rogaland her en svært gammel plante av denne (Valvik 2002). en en vet ikke sorten. Rekeplante har alltid vært en liten kultur i veksthus. en denne planten kan være en kuriositet som det er verdt å ta vare på. Planten er i privat eie og det er bare et eksemplar. Det er derfor aktuelt å lage flere for etablering i klonarkiv. Det må arbeides videre for å finne sortsnavn. Campanula isophylla Gartnerhallens Eliteplantestasjon Sauherad har morplanter og småplanteproduksjon av følgende sorter: Eva, ege, vit og Blå. Sorten Blå er en gammel sort som i mange år ble formert i Skjold gartneri. Denne sorten er på vei ut og det haster med tiltak for å bevare sorten (ildrum 2002). Campanula porskarsyana. Gartnerhallens Eliteplantestasjon Sauherad har morplanter og småplanteproduksjon av sorten Blå. Denne sorten vil de ha inntil videre (ildrum). en sorten bør etter hvert inn i et klonarkiv. Columnea Stavanger m. fl. Flere sorter av Columnea ble krysset og utvalgt av agne aualand, Stavanger. ormaterialet er solgt til et firma i Danmark men en har ikke lykkes å finne hvilket (Bryne 2002, Lid 2002, Voll 2002). en sortene lever fortsatt i USA ifølge opplysninger på internett. Det synes vanskeligere å finne sortene i Norge. en av Torlaug Valvik, har en fått vite at i alle fall en av sortene finnes i privat eie i Rogaland (Valvik 2002). Plantematerialet bør tas vare på da det har meget stor historisk verdi. Columnea Stavanger laget aualand allerede i 1949 (Strømme og Pettersen 1984,Klougart 1976) Det er også en og Broketbladet Stavanger (http://home.pathcom.com/colum026.htm)

9 9 Cyclamen Damsbakken Gartneri, Larvik driver foredling og har egne sorter (Svensson 2002). De er basert på egne linjer som krysses slik at det framkommer hybrider. Nå har han bare diploide sorter. Tidligere hadde han tetraploide sorter men det plantematerialet er borte. Ved rendyrking av linjer skjer en innavlsdepresjon slik at materialet er i stadig forandring og ny linjer må ta over. Det synes derfor vanskelig å ta vare på sortsmaterialet ved å fortsette med frøformering. Skal det derfor lykkes å ta vare på noen av sorten må en over på vegetativ formering ved mikroform eller knollformering. Ifølge Svensson synes det ikke å være spesielt interessant å ta vare på sortene da de er i stadig utvikling. Dianthus Bayersk hengenellik, Napoleon er en sort som markedsføres av Gartnerhallens Eliteplantestasjon. Denne sorten vil de ha inntil videre (ildrum 2002). Veksthusnellik Viking (D. caryophyllus ) er også en sort fra agne aualand, Stavanger. Sorten var dominerende i nellikproduksjonen i en lang periode (Voll 2002). Produsksjonene av veksthusnellik (snitt) er slutt i Norge for flere år siden. Det er enda flere år siden sorten var i bruk. Det er derfor trolig umulig å skaffe plantemateriale. Euphórbia pulchérrima I 1967 lanserte Thormod egg i Lier sorten Anette egg. Det var en sort som kom til å dominere sortimentet innen julestjerne både i USA og Europa (Strømme og Pettersen, 1984). Det spesielle med Anette egg var evnen til å danne sideskudd uten forutgående topping. Etter hvert kom det flere Anette egg sorter. Nå har imidlertid nye utenlandske sorter tatt over. Alt plantemateriale som var i gartneriet ble borte for 3-4 år siden (egg 2002). østen 2002 har Institutt for plantefag fått tak i noen stiklinger av Anette egg fra firmaet Poul Ecke i USA. Sorten skal brukes i forsøk. Instituttet vil ta vare på noe materiale etter forsøkslutt (Boger 2002). Dette er en mulighet en har for å ta vare på sorten. Denne sorten bør sikres i et norsk klonarkiv. øg prioritet! Fuchsia Fuksia er en plante med lange tradisjoner. For veksthusgartneriene har fuksia vært en svært viktig del av sortimentet av utplantingsplanter og er det fortsatt. Fuksia er en populær hageplante og det finnes mange samlere. I Norge er Norsk Fuchsia Selskap (http://www.visual-web.no/nfs/) en forening for fuksiainteresserte personer. Leder i Norsk Fuchsia Selskap Sissel Kielland opplyser at det i Norge er over 2000 sorter spredt rundt om i landet (Kielland, 2002). Det virker derfor lite aktuelt å plukke ut noen spesielle sorter i et klonarkiv. Det bør heller inngås en avtale Norsk Fuchsia Selskap og gjennom det sikre et klonarkiv. Det vil trolig gi en sikrere og mer allsidig bevaring av et meget stort fuksiasortiment. Flere firma fører et bredt sortiment allerede. Det kan nevnes ardangerfuksia (2002) som har 502 sorter på si hjemmeside. Solkroken (2002) har ca 700 sorter. ed den store lidenskap som finnes blant fuksiainteresserte personer synes fuksiasortimentet å være sikret. Kalanchoë ørk Caroline er et utvalg hos Strand gartneri (Sand 2002). Sorten er lilla og en mutasjon av sorten Caroline fra Jebsen. ørk Caroline er mørkere og ei uke seinere en morsorten.

10 10 Gartnerhallens Eliteplantestasjon har tatt opp sorter av Kalanchoe (ildrum 2002). en dette er nyere sorter og har trolig mindre interessante. Pelargonium Pelagoniumsorter er også samleobjekt, men ikke så utpreget som hos fuksia. Det er ingen forening som samler de spesielt pelargoniuminteresserte. Flere som har stor interesse for fuksia har også et stort sortiment av Pelargonium. Dersom det hadde vært en pelargoniumforening tilsvarende som for fuksia ville det lagt til rette for at foreningen hadde fått et ansvar for bevaring av sorter innen pelargonium. agepelargonier hos Lars Aamodt Gartneri, Brøttum (Aamodt 2002): Rosepelargonium, fyllte blomster og meget holdbar. en i regn blir fyllte blomster mer utsatt enn enkle. Uten tegninger. Gartneriet har de til salg i eget utsalg. Det synes som rosepelargonium i denne sammenheng er et navn på sorter med fylte blomster roseform på blomsten og ikke sorten P. graveolens som er duftende rosengeranium med indskårne blader (Klougart 1976). Aamodt har flere sorter/farger innen rosepelargonium: Rød, Rosa, Plum (burgunderfarge), og Apple blossom (vit med rosa kant) Stadt Bern, gammel sort, over 40 år. Brukt mye tidligere. Røde enkle blomster, meget holdbar. ørke bladtegninger. Gartneriet har også en gammel sort med rosa doble blomster. vitbrokete blad, svaktvoksende. De tror sorten kan hete Chelsea Gem, da disse ser helt like ut. Karoline Smith har doble røde blomster og kvitbrokete blad. Bird dancer har enkle aprikosfarga blomster, flika blad med mørke tegninger. Bladform minner om eføyblader. Vet ikke alder. Artic Star har kvite enkle stjerneforma blomster. Flika blad uten bladtegninger. Wantoriana, mørk rød og enkle blomst. Bladene grønne med gulhvite nerver. Egen sort, oransje, enkle blomster. Gartneriet har bare morplanter Wenche er hengepelargonium (P. peltatum) fra Ingvoldstad gartneri, Brummundal (Ingvoldstad 2002). Sorten er lys lilla, halvfylt, tidlig, middels vekst, sort. Sorten er i salg inntil videre. Sorter fra Strand gartneri, Sandefjord (Sand 2002) Lys rosa - litt slyngende vit helt hvit, kompakt Laks, kraftigvoksende sort. Trolig en eldre sort. ar også rosepelargonium ( Artic?) Gartnerhallens Eliteplantestasjon, Sauherad har morplanter og småplanteproduksjon av følgende sorter av hagepelargonium: Arcona, Esprit, Greco, Guido, Palais, og følgende sorter hengepelargonium: Sibyll olmes, Decora lilla, Decora rosa, Decora rød, Felix. Gartnerne kjøper i stor grad nyere sorter og disse sortene står derfor i fare for å bli kastet forholdsvis snart. Sibyll olmes er en gammel sort som er svært viktig å ta vare på (ildrum 2002). Bevaring av sortsmateriale haster. Rosepelargonium hos Johan A. Nilsen gartneri, Kristiansand (Nilsen 2002)

11 11 De har en fylt hagepelargonium med mørk røde blomster. Kraftigvoksende. Vet ikke navnet, men kaller den for rosepelargonium. De har noen få planter. Selger litt. Regner med å ha den et par år til i hvertfall. Aktuell for nærmere vurdering i et eventuelt klonarkiv. vit granium alvor Gudbrands, Kile, 4720 ægland. De tror planten er gammel, den har hvite fyllte blomster og bladene er lyse grønne. Dette er en inne plante. De har hatt den i 20 år og fikk den av en gammel dame som nå er død. Planten blir formert ved at den blir overvintret og det blir stukket noen stiklinger om våren. På den måten blir det ca 10 planter som blir brukt i vinduene hjemme. in kone har sett etter denne planten i blomsterforetninger og gartnerier og har ikke funnet denne planten, sier alvor. Ved en eventuell etablering av klonarkiv, kan det være av interesse å undersøke sortsnavn nærmere. Rosepelargonium hos elby gård og gartneri, Vinterbro (Kvestad 2002): De har en svær plante med små røde fyllte blomster. Står dårlig i regn. Pavonia multiflora Zwergs favoritt Zwerg gartneri A/S, Stavanger har fortsatt morplanter av Pavonia multiflora Zwergs favoritt. De har pratisk talt ikke produksjon av den lenger(zwerg 2002). Sorten er meget aktuell å ta vare på. Rhoicissus romboidea Sorten Ivo ble valgt ut hos Olsen (2002) gartneri og dominerte det norske markedet fra Ivo hadde større og blankere blader en de andre. ateriale finnes ikke lenger hos Olsen. 5.0 BEVARING AV GENRESSURSENE vorfor klonarkiv for veksthusplanter Det synes svært viktig å ta vare på gamle sorter av veksthuskulturer (Utplantingsplanter som har en forkultur i veksthus regnes med blant veksthuskulturene). Småplanteproduksjonen samles nå på noen få gartnerier. Sortsvalget blir mer og mer dominert av utenlandske sorter. Svært mange sorter er rettsbeskyttet og kreves lisens fra sortseier. indre gartnerier har vanskelig for å få tak i de nye sortene for egen formering. Dersom det ikke opprettes et klonarkiv for veksthusplanter svært raskt vil de aller fleste av norske og frie gamle sorter gå tapt. Denne utviklingen har et høgt tempo. De gamle sortene representerer er genetisk ressurs. Videreutvikling av sorter på bakgrunn av eldre plantemateriale kan igjen bli aktuelt. Nye endrede dyrkingsmetoder kan også gi gamle sorter en ny sjanse. En kan sammenligne med salatsorten Grand rapid. Det var en gammel sort som først ble populær ved endret dyrkingsteknikk. Vi kjenner den under navnet Rapidsalat. De gamle sortene representer en kulturhistorie som er i ferd med å forsvinne om det ikke opprettes klonarkiv. Økonomien innen veksthusproduksjonene er svært presset. Gartnerne har ikke anledning til å ta vare på gamle sorter bare for interessens skyld. Derfor må det opprettes klonarkiv på nasjonal basis. vor og hvordan etablere klonarkiv Av sikkerhetsgrunner bør genressursene tas vare på minst to ulike steder.

12 12 Det bør opprettes et sentralt klonarkiv for veksthusplanter, mens dubletten kan bli tatt vare på hos aktuelle gartnere eller institusjoner. For renset plantemateriale kan Gartnerhallens Eliteplantestasjon og Fremavlslabben på NL være aktuelle. Det bør gjøres avtale med Norsk Fuchsia Selskap om å ta vare på sorter innen fuksia. edlemmene har til sammen over 2000 sorter. Det er et mangfold som en sentral genbank vil ha vanskelig for å gjøre bedre. Det bør imidlertid være et samarbeid mellom Norsk Fuchsia Selskap og det sentrale klonarkivet. Sentralt klonarkiv bør opprettes på et sted som har god vektshusfaglig kompetanse. Det er samtidig aktuelt at klonarkivet kommer i et miljø der plantene og kulturhistorien blir tilgjengelig for publikum. Fra klonarkivet bør det kunne formeres planter og selges til interesserte, enten som hobby eller til næringsinteresser. For sorter med rettsbeskyttelse må det i tilfelle være avtalt med rettighetshaverne. Veksthusnæringa, representert ved Norsk Gartnerforbund og allmenninteressene representert ved Det norske hageselskap bør være naturlige samarbeidspartnere ved opprettelsen av et nasjonalt klonarkiv. Flere steder kan være aktuelle for å plassere et sentralt klonarkiv. Norsk agebruksmuseum er svært interessert i å bygge opp et slikt klonarkiv på Dømmesmoen. Det ligger til rette for et samarbeid med øgskolen i Agder som agebruksmuseet har et vitenskapelig og praktisk samarbeid med. ed tanke på at museet ønsker å utvikle seg videre på nasjonal basis vil et slikt klonarkiv passe fint inn. useet vil også kunne ta seg av den kulturhistoriske og informative delen som bør høre med. Sjukdomsrenset plantemateriale? Det er et spørsmålet om klonene skal tas vare på som renset materiale eller ikke. Det normale må være at klonene kan tas raskt inn i et klonarkiv. Det vil fordyre og forsinke prosessen om de først skal renses. En mindre karantene/renseprosess kan være aktuelt i enkelte tilfeller, avhengig av den forfatning klonene er i. Et sentralt klonarkiv vil sannsynligvis bli en del av en kulturhistorisk presentasjon med mange besøkene. Da kan det bli et problem og holde rensa kloner friske over tid. Dersom klonene skal tas oppbevares på to steder kan en tenke seg at den ene delen av klonene som alt er renset ved Gartnerhallens Eliteplantestasjon eller Fremavlslabben på NL blir tatt vare på etter avtale med disse institusjonene. Den andre delen går inn i sentralt arkiv. I den grad sortene igjen blir aktuelle kan sjukdomsrensing gjennomføres før handelsmessig produksjon settes i gang. Det må i så fall vedkommende virksomhet sørge for. Prioriteringer av sorter Det bør bare unntaksvis samles inn norske sorter som er rettsbeskyttet. Disse sortene har i utgangspunktet rettighetshaver plikt til å ta vare på. en i den grad sortsmateriale er på vei ut og etter avtale med rettighetshaver bør en sørge for at ressursen tas vare på i et klonarkiv. Utenlandske sorter som er rettsbeskyttet bør normalt holdes utenfor et klonarkiv. Noen sorter haster det mer med å ta vare på enn andre. Ut fra det kjennskap en har fått gjennom denne kartleggingen har en vurdert hvor mye det haster for å redde sortene. De sortene det haster mest med er gitt høy prioritet () og sorter som en antar det ikke haster like mye med er vurdert til middels prioritet (). Ei oversiktsliste med prioritering er utarbeid og tatt med som vedlegg tabell 1. Ifølge denne lista er 38 kloner gitt høg prioritet og 21 middels prioritet. Fuksiasortimentet kommer eventuelt i tillegg. øy prioritet: Det vil si planter som et på ute av markedet, men som er mulig å skaffe plantemateriale av. Planter som også er på vei ut av markedet er plassert i denne gruppa. Innsamlingsarbeidet bør starte i løpet av Dersom norske plantesorter som en tror et tapt likevel skulle dukke opp bør innsamling få høy prioritet.

13 13 iddels prioritet: Plantesorter som gartnerne fortsatt har produksjon av, men som det er lite etterspørsel etter slik at de står i fare for å forsvinne ut av markedet og dermed gå tapt. Overvåkning av sorter Det bør være en kontinuerlig overvåkning av sorter og plantemateriale som er på vei ut. På den måten kan en sikre at gamle sorter blir tatt vare på. Det bør også tas vare på nyere norske sorter eller sorter som er dominerende på det norske markedet. Sortsvalgene skifter svært fort og erfaring viser at en kontinuerlig må følge med sortsutviklingen. vis ikke kan plutselig aktuelt genmateriale bli borte. Det er også viktig at opprettelsen av klonarkiv gjøres kjent i fagmiljøene. 6.0 SPRE INFORASJON O GENRESSURSENE Det bør utarbeides en oversikt som er spesielt beregnet på næringen, men som også vil ha verdi for eventuelle samlere eller andre. Denne oversikten bør ha med de kloner som er tatt inn i klonarkiv og presenteres der. Det bør også gis informasjon hvor genmateriale kan skaffes. Og om det er restriksjoner i forhold til bruken, rettighetshavere med videre. Det kan være aktuelt å lage en slik oversikt som en artikkel til Gartneryrket. Det er da relativt rimelig å få et særtrykk av artikkelen til utdeling og utsendelse. Informasjonsmateriellet om aktuelle kloner bør ikke blir for kostbart da det sannsynligvis blir aktuelt med ajourføring relativt ofte. 7.0 KULTURISTORISK INFORASJON For å få slagkraft bør dette arbeides konsentreres til den institusjon som får ansvar for et sentralt klonarkiv. Det bør lages en historisk oversikt over foredlings- og utvalgsarbeidet og småplanteproduksjonen som har vært knyttet til disse gartneriene. En kan tenke seg at det bør skje i samarbeid med Norsk Gartnerforbund. Det vil være aktuelt med temautstillinger som viser hvordan foredling og formering ble drevet i de norske veksthusgartneriene. Presentasjon av sorter bør være en del av slike temautstillinger. Også nyere sorter og teknikker bør tas med. I morgen er det historie. Det er vel kanskje også på tide å få ei historiebok som går mer spesielt på veksthusgartneriets historie i Norge. I ei slik bok vil et kapittel som omhandler norsk småplanteproduksjon og foredling og utvalg av norske veksthussorter være naturlig. I kulturhistorisk sammenheng vil flere planteslag, som nevnt av Lønø og Grue (1999) høre naturlig med. Det norske hageselskap vil være aktuell samarbeidspartner i den sammenheng. I budsjettoppstillingen i kapittel 9 er det imidlertid ikke tatt med et så omfattende sortiment av de mer kulturhistoriske plantene. I så fall må budsjettrammene utvides. 8.0 STYRINGSGRUPPE Formål Det bør opprettes ei styringsgruppe på fra 3 5 personer. Gruppa bør ha som oppgave å være ei styringsgruppe for klonarkivene for veksthus og utplantingsplanter. Gruppa må ha som mandat å påse at både sentralt klonarkiv og kloner som oppbevares hos andre blir drevet på en forsvarlig måte. Gruppa bør ha avgjørende myndighet om hvilke sorter som skal tas med i et klonarkiv. Det bør også ligge et ansvar på styringsgruppa for å påse at en sortsovervåkning som sikrer at sorter på vei ut blir tatt vare på. Sammensetning av styringsgruppa Gruppa bør være sett sammen av personer fra aktivt gartnermiljø (gartner eller veileder), en fra vitenskapelig miljø. Gjerne en med museumsfaglig bakgrunn og den person som har ansvar for drift av sentralt klonarkiv. Det vil være naturlig at sekretariatet for styringsgruppa ligger til sentralt klonarkiv for veksthusplanter. Det bør settes av midler til 3 4 møter i året.

14 BUDSJETT Ved utarbeidelse av budsjett har en gått ut fra kostnader til etablering av sentralt klonarkiv. For dubletter ser en ikke behov for godtgjørelse så lenge plantene likevel er i produksjon. Et slikt behov vil i starten gjelde noen få plantesorter. Sortiment av mer kulturhistoriske planter er i liten grad tatt hensyn til. For sentralt klonarkiv har en forutsatt veksthusleie av moderne veksthus. En antar at et areal på 200 m² vil være passende størrelse. Det er videre behov for varme, lys, jord gjødsel og vann med mer. En har ikke regnet med annet enn ordinære omkostninger til innkjøp av plantemateriale. Det forutsettes en dyktig gartner i ca 50 % stilling. Det vil da omfatte daglig stell, arbeid med skilting og innsamling av kloner også videre. Faglig ledelse er tatt med med kr Som vist i tabell 1 vil kostnadene beløpe seg til kr. Det bør avsettes ca kr til styringsgruppa som er foreslått. Utarbeidelse av brosjyremateriell og publisering vil en anslå til kr Utarbeidelse og tilrettelegging av temautstilling. Bør trolig beregne ca Kostnadene med utarbeidelse av brosjyremateriell og temautstilling vil være størst første gang den arrangeres. Brosjyremateriell vil trenge fornying, men det vil bli vesentlig rimeligere og kan i første omgang skje ved vedlegg til brosjyren som er laget. Ei temautstilling vil være vesentlig rimeligere neste gang den lages. Et beløp på kr er nok svært beskjedent, men det vil avhenge av hvilket nivå ei slik utstilling skal legge seg på. Utstillinga bør ses i sammenheng med sentralt klonarkiv og det brosjyremateriell som blir laget. Som tabell 1 viser er totalkostnaden beregnet/anslått til kr Det er ikke utarbeidd finansieringsplan. Det vil avhenge av hvem som etablerer sentralt klonarkiv og hvem som i tilfelle blir samarbeidspartnere og deres egeninnsats. en en må regne med at Genressursutvalget tilgodeser opprettelsen av sentralt klonarkiv med et betydelig beløp. Slik støtte vil være ekstra viktig med tanke på og få klonarkivet etablert. Tabell 1: Budsjett for sentralt klonarkiv per år. Kostnader til publisering og temautstilling er regnet som en engangskostnad. Sum for 200 m2 Total kr. Veksthusleie, 240 kr/årsm² * Lys og varme, 180 kr/årsm² * Drift, jord gjødsel, vann kr/årsm² * Lønn, 150 kr/time * Faglig ledelse Reiser og innsamling, skilting, m.m. Diverse Sum klonarkiv Styringsgruppe, antatt sum Sum klonarkiv med styringsgruppe Publisering/brosjyremateriell Utarbeidelse og distribusjon Anslag Temautstilling Anslag Totalt budsjett *: (Sand 2002)

15 KONKLUSJON Det er behov for å opprette klonarkiv for veksthusplanter herunder medregnet utplantingsplanter. vis ikke arbeidet kommer i gang straks vil flere verdifulle kloner gå tapt. Klonene bør sikres på minst to steder for i sikre seg mot uhell. Et sentralt klonarkiv bør få et overordnet ansvar. Ei styringsgruppe for klonarkivet bør opprettes. Ved det sentrale klonarkivet må være et apparat og ressurser som kan følge med og ta inn kloner i faresonen på kort varsel. Fortsatt detektivarbeid vil være nødvendig. Sorter i vanlig handelsmessig produksjon har lavere prioritet ved etablering av klonarkiv. Klonene som etableres i klonarkiv bør beskrives og publiseres. Det bør lages temautstilling for å vise norsk foredling og sortsarbeid innen veksthusplanter. En budsjettoppstilling viser en kostnad på kr for opprettelse av et sentralt klonarkiv. Det foreslås et beløp på kr til informasjon og temautstilling. Genressursutvalget bør bidra med midler for å opprette et klonarkiv. Norsk Gartnerforbund og Det norske hageselskap bør være sentrale samarbeidspartnere. Det blir pekt på Norsk agebruksmuseum på Dømmesmoen som aktuelt sted for et sentralt klonarkiv i samarbeid med øgskolen i Agder.

16 KILDER Anon. 1964: Aphelandra IVO Gartneryrket 1964 (24) : s 740. Boger, Kari Personlige opplysninger. Brurok, Kristian, Personlige opplysninger. Bryne, Arne, Personlige opplysninger. Gudbrands, alvor, Personlige opplysninger. ardanger-fuchsia 2002: egg, Frans Arthur, Personlige opplysninger. ildrum, arald, Personlige opplysninger. odnebrog, Torfinn, 2002 a: istoriske veksthusplanter. Gartneryrket. Vol 100 (10): s 31 odnebrog, Torfinn, 2002 b: istoriske veksthusplanter. Nytt fra Veksthusringen. Nr Ingvoldstad, Ola, Personlige opplysninger. Kielland, Sissel 2002: Personlige opplysninger Klougart, Asger, 1976: Væksthusplanter. Kompendium til faget Blomsterdyrking. Den kgl. Veterinær og Landbohøjskole, København Kolnes, Edvard, Personlige opplysninger. Kvestad, Arnt, Personlige opplysninger. Lid, Amund, Personlige opplysninger. Ljones, arald, Personlige opplysninger. Ljones, Reidar, Personlige opplysninger. Lønø, Knut og Unni Dahl Grue, Ta vare på gamle prydplanter. Det norske hageselskapet og Institutt for landskapsplanlegging, Norges landbrukshøgskole. Nilsen, Otto Personlige opplysninger. Nordby, Vidar, personlige opplysninger. Olsen, Ivar, Personlige opplysninger. Osaland, elene, Personlige opplysninger. Sand, Anders, Personlige opplysninger. Sandved, Gunnar, 1969: Sortsprøving i juleglede. elding nr Institutt for blomsterdyrking og veksthusforsøk. Sandved, G., I. een og A. Langen 1975: Sortsprøving i julebegonia. elding nr Institutt for blomsterdyrking og veksthusforsøk. Solkroken (2002): Svendsen, ege, Personlige opplysninger. Svensson, Sven Ole, Personlige opplysninger. Sønju, åkon, Personlige opplysninger. Thorkildsen, Roar, Personlige opplysninger. Thorsrud, Arne, 1951: Blomsterdyrking under glass. 2. utgave. Grøndahl &Søn, Oslo. Valsø, Stein 1986: Sortsforsøk i julebegonia. elding nr Institutt for blomsterdyrking og veksthusforsøk. Valvik, Torlaug, personlige opplysninger. Voll, Roar, 2002, Personlige opplysninger. Aamodt, Guri, Personlige opplysninger. Zwerg, Carl Fredrik, personlige opplysninger. Aasen, Kjetil, Personlige opplysninger. (Norsk Fuchsia Selskap) (Columnea Stavanger. (Columnea Broketbladet Stavanger) kl. 14,45 I tillegg har mange flere personer gitt verdifulle opplysninger.

17 VEDLEGG: Tabell 1: Oversikt over planteslag/sorter som trolig er tilgjengelig : Planteslag Gartneri/Eier erknad Prioritet Asparagus setáceus ege Svendsen, Brattekleiv, 4818 I privat eie. (Synonym A. plumosus ) Færvik Begonia x cheimántha, lokalsort Thorkildsens gartneri Eget utvalg fra sorten Kongsgård Allè 47 B 4632 Kristiansand Kompakta Begonia x cheimántha anne Solhaug Gartneri, Tørvikbukt arald Ljones Gartneri Tørvikbukt Begonia x cheimántha Solfrid arald Ljones Gartneri Tørvikbukt Begonia x cheimántha Krystal Flere småplantegartnerier Begonia x cheimántha anne, Institutt for plantefag, NL, Underlagt genmodifisert 1432 ÅS restriksjoner Begonia x cheimántha Kari Institutt for plantefag, NL, Første norske 1432 ÅS kryssing Begonia dregei Institutt for plantefag, NL, Foreldreplanter til B ÅS cheimanti Begonia socotrana Institutt for plantefag, NL, Foreldreplanter til B. Begonia x hiemális lokal sort 1432 ÅS Thorkildsens gartneri Kongsgård Allè 47 B 4632 Kristiansand Begonia x tuberhybrida, Skaugum Steindal gård, Tungenesveien 83, 4070 Randaberg Begonia x tuberhybrida, Karelsk Gartnerhallens Eliteplantestasjon Jomfru Begonia x tuberhybrida Karelsk Gartnerhallens Eliteplantestasjon Jomfru rød Begonia x tuberhybrida Karelsk Gartnerhallens Eliteplantestasjon Jomfru gul Begonia x tuberhybrida La Gartnerhallens Eliteplantestasjon adelone Begonia x tuberhybrida ärtha Gartnerhallens Eliteplantestasjon Begonia x tuberhybrida vit Ingvoldstad Gartneri, Parkveien 86, ärtha 2380 Brummundal Begonia x tuberhybrida Flame Ingvoldstad Gartneri, Parkveien 86, 2380 Brummundal Begonia x tuberhybrida multiflora elene Osaland, Osalandveien 32, Flamboyant (Rød) 4308 Sandnes Begonia x tuberhybrida multiflora elene Osaland, Osalandveien 32, Frau helene arms (Gul) 4308 Sandnes Begonia x tuberhybrida multiflora elene Osaland, Osalandveien 32, Richard Gallé (Oransje) 4308 Sandnes Begonia x rex-cultórum, lokal sort Gartner Olsen A/S, asler, 2072 DAL Beloperome guttata Torlaug Valvik, Våganesveien 24, Campánula isophylla Blå Campánula isophylla Eva Campánula isophylla ege 4052 Røyneberg Gartnerhallens Eliteplantestasjon Gartnerhallens Eliteplantestasjon Gartnerhallens Eliteplantestasjon cheimanti Eget utvalg i sorten Renessanse Salg av knoller. Privat eie. Privat eie. Privat eie. Egen sort. Privat eie

18 18 Campánula isophylla vit Gartnerhallens Eliteplantestasjon Campánula porschaskyana Blå Gartnerhallens Eliteplantestasjon Columnea STAVANGER Trolig fra private i Rogaland/USA Columnea STAVANGER Trolig fra private i Rogaland/USA Broketbladet Dianthus caryophyllus Napoleon Gartnerhallens Eliteplantestasjon Euphórbia pulchérrima Annette Institutt for plantefag, NL, egg 1432 ÅS Fuchsia (eget stort sortsmateriale) Norsk Fuchsia Selskap, Solkroken og ardangerfuchsia Ca 2000 sorter NFS bør ha klonansvar Kalanchoë ørk Caroline Strand Gartneri, Østerøya, 3234 Sandefjord Pavonia multiflora Zwerg gartneri A/S, Ø. Stokkavn. Zwergs favoritt 77, 4023 Stavanger Flere gartnerier har Rosepelargonium rød 2372 Brøttum. sorten. Rosepelargonium rosa 2372 Brøttum. Rosepelargonium Plum 2372 Brøttum. Rosepelargonium Apple blossom 2372 Brøttum. Over 40 år gammel Stadt Bern 2372 Brøttum. sort Gammel sort. Tror Chelsea Gem 2372 Brøttum. dette er sortsnavnet. Karoline Smith 2372 Brøttum. Ukjent alder Bird dancer 2372 Brøttum. Artic Star 2372 Brøttum. Wantoriana 2372 Brøttum. Arcona Gartnerhallens Eliteplantestasjon Espirit Gartnerhallens Eliteplantestasjon Guido Gartnerhallens Eliteplantestasjon Palais Gartnerhallens Eliteplantestasjon Pelargónium peltatum Felix Gartnerhallens Eliteplantestasjon Pelargónium peltatum Decora lilla Gartnerhallens Eliteplantestasjon Pelargónium peltatum Decora Gartnerhallens Eliteplantestasjon rosa Pelargónium peltatum Decora rød Gartnerhallens Eliteplantestasjon Pelargónium peltatum Sibyll Gartnerhallens Eliteplantestasjon olmes Gartnerhallens Eliteplantestasjon Greco Pelargónium peltatum Wenche Ingvoldstad Gartneri, Parkveien 86, 2380 Brummundal

19 19 Lys rosa vit Laks vit Strand Gartneri, Østerøya, 3234 Sandefjord Strand Gartneri, Østerøya, 3234 Sandefjord Strand Gartneri, Østerøya, 3234 Sandefjord alvor Gudbrands, Kile, ægland Privat eie. Tabell 2: Sorter en gjerne skulle finne til klonarkiv. Aphelandra squarrosa IVO Begonia x cheimántha, Flere sorter Begonia x hiemális Flere norske sorter Dianthus caryophyllus Viking Euphórbia pulchérrima angler flere egg sorter Euphórbia pulchérrima angler Viking fra Ljones) Rhoicissus romboidea IVO Finnes trolig i Danmark Gartner Olsen A/S, asler, 2072 DAL Trolig utgått Bør etterlyse/leite Trolig utgått Klenondium, men eksisterer trolig ikke. Trolig utgått Trolig utgått Eksisterer trolig ikke. Bør etterlyse/leite Sort fra agne aualand som dominerte nellikdyrkingen i en periode. Bør etterlyse/leite Bør etterlyse/leite Gartner Olsen A/S, asler, 2072 DAL

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker?

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan fortjenesten økes hos produsenten, samtidig som sluttproduktet blir rimeligere for forbruker? Mai 2004 HØGSKOLEN I HEDMARK

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Navlestrengsblod BIOTEKNOLOGINEMNDA Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring Bioteknologinemnda: Navlestrengsblod Status,

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Museumsnytt. nr. 4 2005 årgang 53

Museumsnytt. nr. 4 2005 årgang 53 Museumsnytt nr. 4 2005 årgang 53 Tema: Museumsreise til Tromsø Nytt nasjonalt polarmuseum? Møt direktør Anne Aaserud Forskningsetisk utvalg går god for forskning på Schøyen- samlingen På besøk i London

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Ann Siri Hegseth Garberg LEDELSE AV FRIVILLIGE I MUSEER EN HÅNDBOK

Ann Siri Hegseth Garberg LEDELSE AV FRIVILLIGE I MUSEER EN HÅNDBOK Ann Siri Hegseth Garberg LEDELSE AV FRIVILLIGE I MUSEER EN HÅNDBOK Museene i Sør-Trøndelag 2014/Sverresborg Trøndelag Folkemuseum ISBN-10 82-90348-44-4 ISBN-13 978-82-90348-44-6 EAN 9788290348446 FOTO

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer