INNKALLING. Årsmøte i NGA, Tyrkia Fredag 10 januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING. Årsmøte i NGA, Tyrkia Fredag 10 januar 2014"

Transkript

1 INNKALLING Årsmøte i NGA, Tyrkia Fredag 10 januar 2014 A. Valg av møteleder og referent samt to personer til å underskrive protokollen B. Godkjenning av dagsorden C. Behandling av regnskap og styrets årsberetning D. Valg av president og styremedlemmer E. Valg av valgkomitè F. Valg av revisor G. Fastsette kontingenter for kommende år H. Vedta budsjett Innkomne saker må være styret i hende senest 2 måneder før årsmøtet ( ref. NGA sine lover )

2 Årsmelding for NGA 2013 Styret: Ole Albert Kjøsnes, president Hilde T. Knutzen, visepresident Eoin Moroney Guttorm Tuxen Logan Ferguson, frem til 31/ Bjørn-Kenneth Sele Albert Holmgeirsson Valgkomitè: Hæge Kranstad ( leder, siste år ) Daniel Jürgens ( 2 år ) Stian Johnsen ( 3 år ) Revisor: Magne Stubberud Representanter i fora: John Riiber, Stefan Schön og Simon Augustsson ble i 2012 oppnevnt til å sitte i Fag og Utviklingsutvalget.. Dette er kontaktorganet mellom NGA og STERF. Presidenten representerte NGA på FEGGA sitt årsmøte. John Riiber og Atle Revheim Hansen ble valgt av styret til å presenterer NGA sammen med Daglig Leder på et møte hos NGF. NGA har hatt følgende firmamedlemmer for 2013 ( ): Eaglemedlemmer (2): Hako Ground & Garden AS og Grønt AS Birdiemedlemmer (10): VVS Comfort AS, Gress Service 90 AS, Floratine Norge AS, Indigrow, Reinhardt Maskin AS, S48 Vanningsanlegg AS, Svenningsens AS, Syngenta Lawn and Garden, Unisport Scandinavia AB, PGM Park og Golfmaskiner AS. Parmedlemmer (19): Bema Industribatterier, Bioforsk, Bjørn O. Hanche, Botaniska Analysgruppen, E. Marker A/S, Lister VVS, MS Golf AS, Tveit AS, Ara Maskin AS, Østfold Gress, Svein D Olsnes arkitekt, Strand Unikorn, Relekta NIO, GOSH profilhuset, (re)golf, Ransomes Jacobsen Ltd, Parkmaskiner AS, Kernite og Eura Medlemskontingent Årsmøtet vedtok å innføre flere medlemskategorier på årsmøte Disse satsene ble videreført også Head greenkeeper eller baneansvarlig : Kr Fast ansatte med mer enn 50% av et årsverk: Kr Sesongansatte og interessemedlemmer: Kr 900. Medlemskap i NGA er personlig og faktureres til medlemmene. NorKred ble valgt som leverandør av faktureringstjenester fra oktober 2013.

3 Økonomi NGA hadde i 2013 en økonomi hvor utgiftene er tilpasset inntektsnivået. Region Sørvest (RSV) krever inn en egen avgift fra klubbene i området som benyttes til drift av regionen.. Klubbene får evaluering og rapport om baneanleggene etter Erfaringstreff på anleggene. Midlene benytter RSV til drift av RSV. Pengene som ikke benyttes i året de er inntjent tilfaller NGA. Medlemsutvikling Per 30/11 er antall betalende medlemmer 157. På om lag samme tid i 2012 var det registrert 221 medlemmer og i 2011 var tallet 282. Oversikt over antall medlemmer per kategori: Kategori , per november Kr Kr Kr Det ble gjennomført en vervekampanje dette året uten at dette ga merkbare resultater. Se eget punkt. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 11/ på Lykia Links i Tyrkia. 32 personer var til stede, derav 28 medlemmer med stemmerett. Styremøter 2013 Tidspunkt Sted Hovedsaker Tyrkia Konstituering av styret, møteplan og arrangementer i året som kommer Nøtterøy GK Gresskurs 2013 og 2014, møteplan, Erfaringstreff og Seminar Ullevaal Gresskurs 2014, Jubileumsarrangement, Vervekampanje Skype Oppdatering, Erfaringstreff, retningslinjer for gjennomføring Skype Regnskap, oppdateringer Byneset GK Arbeidsavtaler med sekreteriat, Virksomhetsplan, Skype Telefonmøte Gresskurs 2014, oppdateringer, regnskap Godkjenning av Årsmelding, budsjett og regnskap

4 Organisering av sekretariatet NGA har leid inn tjenester fra Bioforsk og Myhrene Gård for å dekke behovet for daglig leder og fagansvarlig. Arbeidet utgjør omlag hhv 50 og 40 % stilling i fakturerte timer. Arrangement 2013 Dato Arrangement Sted Ansvarlig Gresskurs Tyrkia ADM + styret Seminar Sola RSV Erfaringstreff Bergen Per -Ove Lysvold Erfaringstreff Vestfold GK Oddbjørn Tidemann Seminar Tromsø Agnar Kvalbein Erfaringstreff Solastranden RSV Erfaringstreff Gamle Fredrikstad Agne Strøm Erfaringstreff Bjørnefjorden Per-Ove B Lysvold Seminar Sibelco, Grønt AS Egil Andersen Erfaringstreff Preikestolen RSV Erfaringstreff Røros Simen Tolgensbakk Erfaringstreff Sirdal GK RSV Erfaringstreff Stiklestad GK Bjørn Sverre Amdahl Jubileumsmesse Hauger GK ADM Seminar Bærheim GK RSV Erfaringstreff Bærum GK ADM Erfaringstreff Sola GK RSV Gresskurset Gresskurset ble arrangert på Lykia Links hotel ved Antalya i Tyrkia. Det var til sammen 92 deltakere. Kurset ble vurdert som vellykket. Andre Aktiviteter Greencast Fagansvarlig i NGA har gjort en jobb for Syngenrta AS, som faktureres Syngenta i 2013 slik det ble budsjettert. Jubileumsarrangement på Hauger GK I samarbeid med firmamedlemmene arrangerte NGA en jubileumsutstilling for å feire NGA 25 år. Hauger GK ved Eoin Moroney stilte maskinhallen til disposisjon. Messen hadde om lag 100 besøkende. På kvelden hadde vi en jubileumsmiddag med 80 deltakere. NGA mesterskapet på Hauger GK NGA mesterskapet ble arrangert dagen etter jubileumsutstillingen. NGA mester ble Kjetil Anderssen fra Bergen GK. Vinner av dameklassen ble Irina Batujeva, Lillestrøm GK.

5 Gressforum Gressforum har kommet ut med 4 nummer i Bladet sendes til medlemmer og abonnenter. Vi hadde inntekter på om lag kr fra våre abonnenter. Det koster Kr 500,- pr år å abonnere. Det er få eller ingen nye abonnenter, og noen gamle faller fra. Informasjonskanaler Hjemmesiden er holdt oppdatert. Det er sendt ut e-nytt til alle medlemmer som har oppgitt epostadresse. SMS er brukt til å varsle om arrangementer. Internasjonalt FEGGA FEGGA-konferansen var i februar i Zürich. Agnar Kvalbein og Ole Albert Kjøsnes representerte NGA. Under FEGGA-konferansen ble det arrangert eget møte med lederne i de Nordiske greenkeeperorganisasjonene der utvikling av et nordisk kurs på høyskolenivå ble diskutert. Det ble også bestemt at SGA skulle finne en felles representant til STERF sitt styre. Kontakt med andre organisasjoner i Norge Daglig Leder har møtt på 1 møte med NGF og andre organisasjoner i golfbranjsen; GAF, PGA, FNG. Daglig Leder har hatt 3 møter med NGF. Ett med generalsekretær Tor-Anders Hanssen og to møter med Pål Melbye som er anleggsansvarlig i NGF. Hovedtema for møtene med NGF har vært NGA sitt arbeid fremover. I dette ligger i hovedsak organisering av Regionale Kompetansesenter ( RKS ), og ønske fra NGA om at NGF skal gjeninnføre fagguppe Greenkeeping. Fagbrev i greenkeeperfaget NGA har, på vegne av organisasjonene i golfbransjen, søkt om å få godkjent greenkeeperfaget som eget fag i den videregående opplæringen. Faget vil tidligst bli godkjent i 2015 om alt går som vi ønsker. Faglig råd for naturbruk anbefalte søknaden i år. Vervekampanje Vervebrosjyre ble lagt som innstikk til Gressforum 2/2013. Bladet ble sendt til alle medlemmer, abonnenter, og golfklubber i Norge. I etterkant sendte NGA ut en epost om vårt tilbud til alle norske golfklubber. Brosjyren er også sendt via NGF-nytt og digitalt pr epost til tidligere medlemmer. Godkjent av styret, 18/

6 BUDSJETT 2014 *noter Inntekter 3000 Annonsesalg *web,innstikk og annonse i GF 3010 Medlemsavgift firmaer Salgsinntekt tjenester 3200 Gressforum Medlemsavgift Medlemsavgift RSV Prosjekt 3214 Kursavgifter 3215 Gresskurs Annen driftsrelatert inntekt Salgs og driftsinntekt Innkjøp varer Godtgjøring styremedlemmer Leie lokale 6553 Programvare årlig vedlikehold 6620 Reperasjon og vedlikehold av utstyr 6701 Honorar regnskapsfører Honorarer *gresskurs 6720 Honorar sekreteriat Kontorrekvisita Datakostnader 6820 Trykksak Møte,kurs oppdatering Annen kontorkostnad Telefon 6940 Porto Bilgodtgjørelse Reisekostnad ikke oppgavepliktig *gresskurs 7142 parkering Persontransporttjeneste, lav Bevertning ( diett) Reklamekostnad Salg,reklame og rep Kontingent fradragsberettiget Annen kostnad 400 Driftskostnader ÅRSRESULTAT 0

7 eb,innstikk og annonse i GF

8 LOVER for NORWEGIAN GREENKEEPERS ASSOCIATION stiftet Norwegian Greenkeepers Association (NGA) er en interesseforening for dem som arbeider på golfbaner eller idrettsanlegg med gressmatter. 2. Formål Målet til NGA er: 1. å øke gleden for idrettsutøverne gjennom god gresskjøtsel 2. å heve medlemmenes yrkesfaglige kompetanse 3. å utvikle vennskap mellom medlemmene 4. å skape økt respekt for greenkeeperfaget 5. å medvirke til godt samarbeid mellom organisasjoner i bransjen 3. Medlemskap Medlemmer av organisasjonen kan de personer bli som: 1. har som sitt levebrød av å anlegge eller vedlikeholde plengress 2. er tilknyttet faget gjennom forskning, undervisning eller stor personlig interesse 3. arbeider i firma som er leverandør til plenbransjen Firma, kommuner eller andre ikke personlige eiere av idrettsanlegg kan bli støttemedlemmer uten stemmerett på de vilkår som styret bestemmer. 4. Organisasjon NGA utøver sin virksomhet gjennom følgende organer: Årsmøtet, president, styret, valgkomite og revisor A. Årsmøtet Årsmøtet er foreningens øverste organ. Styret innkaller hvert år alle medlemmer til ordinær årsmøte. Varsel om årsmøte skal foreligge minst 3 måneder i forveien. Forslag til saker og lovendringer må oversendes styret minst 2 måneder før årsmøtet. Innkallingen skal sendes ut minst en måned før årsmøtet avholdes. På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles: A. Valg av møteleder og referent samt to personer til å underskrive protokollen B. Godkjenning av dagsorden C. Behandling av regnskap og styrets årsberetning D. Valg av president og styremedlemmer E. Valg av valgkomite F. Valg av revisor G. Fastsette kontingenter for kommende år H. Vedta budsjett Årsmøtet har ellers anledning til å fatte de vedtak det ønsker. Endringer av disse lover skal vedtas med minst 2/3 flertall. Valg og avstemninger skal gjøres skriftlig dersom noen forlanger det. Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte dersom årsmøtet eller styret bestemmer det, eller når minst 50% av medlemmene skriftlig forlanger det. B. Styret skal lede organisasjonen etter disse lover og de bestemmelser som til enhver tid gjelder for slike organisasjoner i Norge. Styret tildeler prokura. Styret består av president, 4 medlemmer og to varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 er til stede. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme. President er styrets leder og velges for ett år av gangen. Styremedlemmer sitter i 2 år om gangen. Det velges inn to styremedlemmer hvert år. Varamedlemmer velges for ett år av gangen. Ingen kan sitte i styret mer enn 6 år etter hverandre. C. Valgkomiteen består av 3 personer som velges for 3 år, slik at det velges inn et nytt medlem hvert år. Valgkomiteen skal innstille til valg av president, styre og valgkomite.

9 D. Revisor velges av årsmøtet etter forslag fra styret. 5 Eksklusjon Styret kan etter særlig vedtak ekskludere medlemmer som motarbeider NGA sine mål. Før slike vedtak fattes skal personen få anledning til å forklare seg for presidenten. Vedtak om eksklusjon kan ankes inn for årsmøtet. 6 Oppløsning Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å oppløse foreningen og overføre eventuelle midler til virksomhet som fremmer NGA sine mål

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Årsmøte. NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til. i Oslo 5. september 2013

Årsmøte. NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til. i Oslo 5. september 2013 NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til Årsmøte i Oslo 5. september 2013 Bilde fra krigsgraver på Alfasaet gravlund I forbindelse med Nordisk kongress 4. - 6. september 2013 Tema: Verdier, kvalitet

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer