Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn"

Transkript

1 Spylekurs avløp Steinar Nilo og Robert Nilsen Bakgrunn Spylekurs avløp er kommet i stand som et spleiselagsprosjekt mellom kommuner og firma som er medlemmer av Rørinspeksjon Norge (RIN). Norsk Vann`s fag gruppe for ledningsnett forespurte RIN om de kunne ta på seg oppgaven og lage et kurs som skulle omhandle spyling av avløpsledninger med bruk av høytrykk. Dette takket RIN ja til fordi vi syns dette var et område som det var fornuftig og lage et kurs på. Dette er et område som vi føler ikke er tilfredsstillende ivaretatt når det gjelder behandling av rørene vi spyler på, og viktigheten av helse miljø og sikkerheten ( HMS) rundt dette. Godt utført er viktig forarbeid før rørinspeksjon. En god rapport fra rørinspeksjon er avhengig at rørene er så rene som mulig og spylt på en profesjonell og god måte.

2 Målsetting Kurset skulle omhandle ikke bare bruk av spylebil og vannmengder, men ta for seg mer av ledningseierens ønsker om å ta vare på rørene og ikke spyle de i stykker. Vi vet at det i bakken også ligger mange gamle rør med forskjellig materiale som skal transportere avløpsvann med forskjellig innhold. Med den utskiftningstakten som mange kommuner og ledningseiere har i dag så vil de fleste ligge i mange år til. Derfor er kurset vinklet opp i mot hva som er hensiktsmessig rengjøring i forhold til rørmateriale og alder. Dette gjelder oppgaver av akutt art og planlagt vedlikehold. Spylebiloperatøren skal utføre jobben på en profesjonell måte slik at oppdragsgiverne blir fornøyd. Vi vil at spylebiloperatøren skal vite hvordan han / hun spyler på en effektiv og skånsom måte slik som oppgaven krever. Vi ønsker at kurset skal sette fokus på viktigheten ved riktig bruk av vann som verktøy, og at dette vil medføre at arbeidsoppgavene til operatøren blir mer interessante når han / hun øker kunnskapene om sitt fag. De som har vært i arbeidsgruppen er: Arbeidsgruppen Kjetil Storli TT-Teknikk as Torkild Johnsrud Ringerike Septikservice as Oluf Simonsen Skien kommune Finn Jensen Skien kommune Steinar Nilo Oslo kommune, vann- og avløpsetaten Kurset er kvalitetssikret av Norsk Vann, kommunale ledningseiere og av fagpersoner innen VA-faget i Norge

3 Kommunale ledningskart Eksempler på ledningskart Ledningskart er et viktig redskap i forbindelse med alt arbeid som skal foregå på ledningsnettet. Det er derfor viktig å skaffe til veie kart fra oppdragsgiver. Dette bør egentlig ligge ved en eventuell bestilling. Det bør også være en symbolbeskrivelse lagt ved som forteller om hva de forskjellige tegn betyr. Det viser seg at ikke alle kommuner bruker det samme digitale kartverket og samme leverandør av program. Derfor kan det også være forskjellige symboler. Det er heller ikke sikkert at alle har fått lagt det inn digitalt, og derfor har tegnede kartplater over kommunen. Kartet kan leveres i forskjellige mål. Det mest brukte er 1:1000. Situasjonskart blir levert i 1: 500. Over større områder brukes gjerne 1:5000. Det er viktig at dette kommer frem da det kan skape forvirring i ved meterangivelse i for eksempel mellom kummene. Vi skal se nærmere på dette på de neste sidene. Tilrettelegging - Bestillingsrutiner Tilrettelegging av det arbeidet som skal utføres er for oss like viktig som for andre fagarbeidere som har tatt på seg et oppdrag. I vår hverdag er det kanskje vanskeligere mange ganger å utføre oppdraget smertefritt fordi ledningene vi skal spyle / rengjøre ofte ikke ligger i gater. Mange ledninger ligger utenfor vei og gater. For eksempel i boligområder hvor det er vanskelig å komme til. Det kreves derfor en god tilrettelegging før arbeidet starter. Tid brukt til dette, er tid spart under selve arbeidsprosessen og dermed kostnadsbesparende totalt. Sørg derfor å få gode opplysninger om det arbeidet som ønskes utført fra oppdragsgiver. Det kan være lurt å reise ut på en befaring for å se på området, og om det er spesielle hensyn man må ta.

4 Tilrettelegging - Bestillingsrutiner Den informasjonen som innhentes bør inneholde: 1. Hvor skal arbeidet utføres?

5 Tilrettelegging - Bestillingsrutiner Den informasjonen som innhentes bør inneholde: 2. Hvilke type ledning skal spyles (vann, kloakk, overvann eller fellesledning (AF)? Tilrettelegging - Bestillingsrutiner Den informasjonen som innhentes bør inneholde: 3. Tilgang til kummene (har vi slanger nok?).

6 Tilrettelegging - Bestillingsrutiner Den informasjonen som innhentes bør inneholde: 4. Fall og vannmengde Tilrettelegging - Bestillingsrutiner Den informasjonen som innhentes bør inneholde: 5. Har vi utstyr som passer til den jobben vi skal gjøre?

7 Tilrettelegging - Bestillingsrutiner Den informasjonen som innhentes bør inneholde: 6. Kart over området (bør inneholde dimensjon på ledningen og nummer på kummene) Tilrettelegging - Bestillingsrutiner Den informasjonen som innhentes bør inneholde: 7. Trafikale problemer (må det sperres? Når på døgnet kan vi utføre jobben?).

8 Tilrettelegging - Bestillingsrutiner Mange har liten tid til å fortelle hvem de er eller hvor arbeidet skal utføres. Det surkler ofte rundt beina på folk i telefonen. Tilrettelegging - Bestillingsrutiner Gode bestillingsrutiner i form av et bestillingsskjema eller veiledning kan være et viktig hjelpemiddel for å få fram nødvendige opplysninger som gjør oss i stand til å legge forutsetninger for å utføre et vellykket oppdrag.

9 Tilrettelegging - Bestillingsrutiner Vi bør påvirke våre oppdragsgivere i positiv retning til å forstå at det også vil lønne seg for dem å legge forholdene best mulig til rette. Tilrettelegging - Bestillingsrutiner Gjennom gode bestillingsrutiner vil vi få dyktigere og mer engasjerte og motiverte operatører på spylebilene og flere fornøyde kunder.

10 Kommunikasjon Publikum / Utførende Kommunikasjon Publikum / Utførende ABONNENTVARSLING Det er viktig at det varsles på forhånd før det settes i gang arbeid på ledningsnettet. Vi ser daglig skilt i trafikken hvor det bygges. Om hvem som bygger og hva de bygger. Her kommer nytt kjøpesenter osv. Byggestart og når bygget er tenkt ferdig. Slik informasjon må ikke og skal heller ikke være noe særfenomen for byggebransjen. Vi som arbeider med ledningsnettet og har ansvaret for vedlikeholdet av dette skal også fortelle hva vi gjør og hvorfor. Slik informasjon virker på flere måter inn på brukerne av ledningsanlegget. På den måten setter vi fokus på at det er et anlegg i bakken som alle er avhengige av og som krever vedlikehold. At jeg som bruker skal få minst mulig problemer og at mine skattepenger blir brukt på en for meg fornuftig måte. Ved spyleoppdrag på avløpsnett må vi vurdere behov for varsling av abonnentene på de strekningene vi skal arbeide. Dette kan være hovedledningsstrekk som ligger med svakt fall eller tilbakefall, hvor det er risiko for tilbakeslag i stikkledningene. Eller i andre tilfeller som når vi skal rense bunnledninger og innvendig opplegg med roterende verktøy.

11 Kommunikasjon Publikum / Utførende ABONNENTVARSLING En kunde som opplever ulyder og støy, og i verste fall tilbakeslag i rørene sine er bedre motivert for å takle ubehageligheter hvis han er varslet på forhånd. Kommunikasjon Publikum / Utførende ABONNENTVARSLING God abonnentvarsling bør inneholde: Navn på firma / kommune som utfører arbeidet. Hva skal gjøres og hvorfor. Når arbeidet starter. Når arbeidet er forventet avsluttet. Hva bør huseier gjøre for å forhindre eventuelle tilbakeslag. Hvor og til hvem huseier kan ringe for å få mer informasjon og eventuelt gi beskjed om problemer under eller etter at arbeidet er ferdig utført. En slik varsling er kanskje ikke like aktuell under akutte hendelser når det har blitt stopp på nettet. I slike tilfeller er det gjerne huseier som melder i fra. Men man bør likevel sjekke i gaten / veien om det er flere hjemme i det aktuelle området som kan få tilbakeslag. Det er derfor like viktig under slike omstendigheter å gi beskjed om hvorfor vi er der.

12 Kommunikasjon Publikum / Utførende

13 Problemer i felt Plassering av kummer - Tilgjengelighet og Adkomstmuligheter. Forutsetningene for et godt spyleresultat avhenger av de adkomstmuligheter som finnes der arbeidet skal utføres. Spyling bør om mulig alltid utføres motstrøms i rørene, slik at den utspylte masse kan fjernes medstrøms. Problemer i felt Plassering av kummer - Tilgjengelighet og Adkomstmuligheter. Spyling medstrøms der dette er eneste mulighet benyttes for det meste for å åpne tilstopping og propper i rørene. Det er viktig å være oppmerksom på skader som kan oppstå ved tilbakeslag av avløpsvann og søke å begrense disse ved evt. oppdemming og sugeberedskap. Fjernkontroll på spyleutstyr er i dag vanlig. Sammen med spesialdyser hjelper det oss i situasjoner hvor begrenset tilgjengelighet bare muliggjør spyling medstrøms. Oppsuging av utspylt masse er en forutsetning for tilfredsstillende rengjøring i avløpsrørene. I dag møter vi ofte på problemer i form av at kummene ikke har plass til både spyle og sugeslange samtidig. Vi ser på nye anlegg at det i stor utstrekning benyttes 315 og 400 mm plast stigerørskummer som er for små til å få utført tilfredsstillende spyling og suging når det er behov for det.

14 Problemer i felt Plassering av kummer - Tilgjengelighet og Adkomstmuligheter. Problemer i felt Plassering av kummer - Tilgjengelighet og Adkomstmuligheter. Vi må bli flinkere til å påvirke produsenter, prosjekterende firma og ledningseiere til å sørge for montering av kummer der det er plass til kontroll og vedlikehold på ledningsnettet.

15 Tilbakemelding av utført arbeid Det er viktig med kommunikasjon mellom utførende og oppdragsgiver også etter utført oppdrag. Det kan gjøres muntlig, pr telefon eller ved hjelp av en skriftlig rapport. En erfaren spylebiloperatør danner seg ofte et inntrykk av hva årsaken til problemene kan være og finner også feil og mangler ved f.eks. kummer eller forhold som tilsier at rørinspeksjon bør utføres. Dette er viktig informasjon som bør tilbakemeldes slik at det er mulig å gjøre tiltak som kan redusere risikoen for driftsforstyrrelser og skader. Arbeidsvarsling / Trafikksperring Spyling i avløpsledninger foregår i stor utstrekning på offentlige gater og veier. Det ansvar som påhviler operatøren / mannskapet på spylebilen ved slikt arbeid reguleres i hovedsak av retningslinjer for arbeidsvarsling som finnes i håndbøker utgitt av Statens Vegvesen. I tillegg finnes innenfor en del kommuner særskilte regler om arbeidsvarsling.

16 Sikkerhetsrisiko / Ansvar Ved arbeide med vann under høyt trykk utsetter vi oss selv og andre for en helse og sikkerhetsrisiko. Det er vårt ansvar som operatører å forsikre oss om at det utstyr vi bruker blir forsvarlig vedlikeholdt og holdes i forskriftsmessig stand. Det er videre vårt ansvar at utstyret brukes på en måte som ikke påfører oss selv eller andre skade. Med måleutstyr kan vi kartlegge helsefarene i kummene i det område vi skal arbeide slik at vi kan velge riktig personlig verneutstyr som gir oss beskyttelse når vi går ned i kummer. Det er viktig også å benytte utstyr som beskytter oss mot sprut og vanntåke som oppstår under spylingen. Å sikre mot at skade påføres personer eller ting i det ytre miljø er et viktig ansvar. Sikkerhetsrisiko / Ansvar

17 Sikkerhetsrisiko / Ansvar Ved spyling i avløpsledninger bør bil og utstyr samt sonen arbeidet foregår i så langt det er mulig sikres mot adgang for uvedkommende. Sikkerhetsrisiko / Ansvar 1. Tenk skadeforebyggende 2. Tenk på omgivelsene 3. Vær bevisst på hva som kan hende. Vis interesserte publikummere høflig bort utenfor fareområdet og forklar heller der.

18 Utvasking av omfyllingsmasser Effekt / konsekvens Som vi vet er VA-ledningene lagt i forskjellige jordlag og derved med forskjellige omfyllingsmasser. Omfyllingsmassene skal være lagt slik at disse støtter opp om rørene for å få en god stabilitet. Særlig viktig er dette under trafikkerte gater / veier. Det er derfor viktig at massene fortsatt ligger der når vi er ferdig med å spyle. Vår oppgave er å rengjøre ledningene, men så riktig og skånsomt som mulig. Hva er riktig? Hva kan vi som spylebiloperatører gjøre for å hindre at disse massene forsvinner? Dette har det blitt snakket om før i kurset og det er nettopp på det grunnlag det er viktig å huske dyser, vinkler på dysene og trykk. Effekt / konsekvens Utvasking av omfyllingsmasser Største delen av de rørene vi arbeider med er gamle. Ja, vi har rør fra slutten av 1800 tallet spesielt i de større byene da det ble lagt glasserte lerrør, og frem til i dag med betong og plastmateriale. Skjøtemetodene har variert med rørmateriale og leggemetode i takt med tiden. Spesielt under byggeboomen rett etter frigjøringen ble det lagt milevis med ledninger og med veldig dårlig kvalitet (dårlig betong og pakninger) og det er disse vi sliter med i dag. Det er derfor viktig å innhente opplysninger ( hvis dette er mulig) om hvilket år rørene er lagt. På den måten kan vi ta hensyn til dysevalg, trykk, om rørene har pakning, eller annen form for skjøtetetting og den materialtilstanden rørene har. Rørinspeksjonsrapporten er også et utmerket hjelpemiddel til dette. Har vi disse opplysningene skulle vi kunne unngå å forstyrre massene rundt rørene slik at vi ikke forårsaker ledningsbrudd dd fordi røret massene forsvinner. Hensikten med spylingen er at vi jo skal vedlikeholde og ikke ødelegge! Viktig leveregel: FJERN MØKKA, IKKE RØRA!!!

19 Fylling av vann fra offentlig nett Fylling av vann fra offentlig vannledningsnett er lettvint og gir god vannmengde. Man slipper lang transport og derved avbrekk i arbeidet for å hente vann. Det lurt å lage til et tappepunkt i nærheten av arbeidsstedet. Noen ganger, spesielt ved arbeider på større ledninger / kulverter er man er nødt til å knytte seg direkte på vannledningen mens man spyler. Det er alltid visse forholdsregler man må ta før man tapper vann fra et offentlig vannledningsnett: Her er det snakk om trykkvann, og på steder kan dette trykket komme opp i kg. Regner vi dette i meter så blir et en vannsøyle opp mot 120 m.!, så vi skjønner at det er snakk om kraftige saker og ikke minst mye vann. I de fleste kommuner er det merket av på kartene hvor trykksonene er slik at man tar hensyn til dette. En regel for å finne ut hvor stort trykk det er i vannledningen er å se på kartet. Kotehøyden der hvor du skal tappe vannet fra ledningen minus trykksonen gir trykket. (trykksone minus kotehøyde = trykk)

20 Fylling av vann fra offentlig nett Vi kobler oss ofte på en brannventil når vi tapper vann. Og vi åpner ventilen. Her må man være varsom når man åpner og stenger. Vi har sikkert opplevd at når en stenger en kran fra springen brått hjemme, så kan vi få tilbakeslag og rørene smeller / rister hvis de ikke er ordentlig festet til veggen. Dette skjer også i hovedledningsnettet, men der kan det gi større konsekvenser. Her opereres det som før nevnt med stort trykk. Ved uheldige omstendigheter kan trykkslaget / tilbakeslaget som oppstår forårsake lekkasje og ledningsbrudd. Brannventiler med kuleventil må man være oppmerksom på og være forsiktig når man åpner og stenger. Før man tapper vann fra et hovedledningsanlegg må man spyle vannet godt ut en stund før man kobler til bilen. Dette for at det selvfølgelig ikke er bra å få rust / skitt i siler og pumper men også for at skitten ikke skal skape problemer på vannforsyningsnettet i området der du arbeider. Dette kan forårsake tette kraner, anboringsklammer / reduksjonsventiler og ikke minst kanskje for fru Pedersen i nr. 3 som får ødelagt storvasken. Fylling av vann fra offentlig nett Husk alltid å kontakte den kommunen du arbeider i, spør om lov og om hvor du kan fylle vann. Pass på at du ikke forurenser drikkevannet ved måten du tapper på og redskapen du bruker. Er uhellet ute kan det bli vakuum i vannledningen (lekkasje) og utsuging av vannet fra tanken og ut på ledningsnettet ( biler med flyttbart skott?).

21 Vær oppmerksom - Hva kommer ut av røret når vi spyler? Det kommer leirevann Dette kan si oss noe om rørene og om hvordan helsetilstanden er. Her bør det ringe en bjelle når operatøren får slike signaler. Dette kan være signal på at det er brudd på ledningen. Det er dårlige og åpne skjøter slik at dysevalget bør vurderes. Når det kommer rørbiter Rørbiter kan ligge i ledningen fra et tidligere brudd eller blitt med fra annen skade oppstrøms der du spyler. Er det imidlertid en kombinasjon av rørbit og leirevann, ja da er det stor sannsynlighet for at det er brudd på ledningen og rørinspeksjon bør kombineres med spylingen. Når det kommer ren grus / sand (ikke svart) Dette er også indikasjon på at noe er feil. Kan være det har blitt slurvet under gjenfyllingen av grøfta og at det har kommet grus i ledningen. Dette gjelder særlig når dere spyler på nyanlegg. Spyler dere derimot på gammelt anlegg så se etter om det er foretatt gravinger (ny asfalt) på det / de strekningene du spyler på. Rørene kan ha glidd i fra hverandre slik at omfyllingsmassene har kommet inn i røret. Vær oppmerksom - Hva kommer ut av røret når vi spyler? Når det aldri blir tomt Her bør man tenke over det vi har snakket om tidligere. Dette kan være en kombinasjon av flere feil. Ved spyling i eldre avløpsrør med åpne og dårlige skjøter, vil det vakum som oppstår når vi spyler kunne suge løse omfyllingsmasser inn i røret. I slike tilfeller kan det være riktig å redusere trykket og bruke dyser med større strålevinkel. Lyden av spyledysa forsvinner på vei innover og vannet kommer støtvis når vi drar tilbake. Dette er indikasjoner på at ledningen har steder hvor det er mye vann (svanker). Dette er en viktig tilbakemelding til oppdragsgiver. Når vi spyler i svanker minsker effekten av spyledysa og vi må ta hensyn til dette ved å bruke riktig dyse til dette arbeidet. Mulig vinklene på dysa må forandres. Det bør også senkes på tilbakeføringshastigheten under slike forhold. Da er sjansen større for at vi kan få svanken / ledningen ren for grus / slam. NB! Det kan oppstå tilbakeslag i hus ved spyling i svanker og stor vannfylling

22 Når vi rotkutter Rotkutting krever erfaring. Dette er et redskap som fort kan ødelegge mer enn å forebygge. Det oppnås ofte stor rotasjonshastighet og ved feil dimensjonering av kjettinger og slede kan det gjøres stor skade. Bruk av rotkuttingsutstyr bør foregå i samarbeid med et rørinspeksjonskamera for å kontrollere resultatet av arbeidet, og at det kuttes på riktig sted i røret. Spyling av vannledning Spyling av vannledninger med høytrykk vil bli et område som utvikler seg mer og mer. Arbeidet med rengjøring av vannledninger har fram til i dag hovedsakelig blitt utført med renseplugger. Man fører en plastplugg inn i røret og lar denne drives gjennom rørene for rensing med det eksisterende vanntrykket i ledningen. Ved rehabiliteringer av vannledninger kreves det at det renses med andre metoder og høyere trykk. Det er her spylebilen kommer in i bildet. Spylingen utføres med vesentlig høyere trykk enn det som benyttes når vi spyler avløpsrør. Det er viktig ved dette arbeidet å ha kjennskap til vannledningsmateriale og armatur for velge de riktige dyser i forhold til hvilke rehabiliteringsmetoder som er valgt. Under dette arbeidet er det svært viktig å ta hensyn til forurensing av drikkevannet. Utstyret må desinfiseres. Bruk av høytrykk for å rengjøre vannledninger er i startgropa og det vi bli utarbeidet retningslinjer på hvordan dette skal gjøres. RIN tar sikte på å utarbeide disse i samarbeid med kommuner og firmaer som utfører slike oppgaver.

23 Rutinespyling Gjentaksintervall. På et ledningsanlegg vil det gjerne være strekninger som må spyles med jevne mellomrom (gjentaksintervaller). Dette er strekninger som det til stadighet er forstyrrelser på og som det kreves store summer til utbedring. Flere kommuner har slike strekninger som er satt opp på en eller annen plan. Men for å utbedre dette kreves omlegging av store deler av nettet. Det kan også være fallforhold som gjør at det i det hele tatt ikke lar seg rette på og derfor blir et fastpunkt for alltid. Instruks. Det er gjerne satt opp en liste over disse punktene som forteller hvor de er og hvor ofte de skal spyles. Intervallene er som regel tatt ut i fra driftserfaringer med den aktuelle ledningen. Det er viktig at de instruksene som er satt opp blir fulgt slik at det ikke oppstår stopp på ledningen med tilhørende erstatningssaker med store utbetalinger. Oppsuging av utspylte masser Ved spyling av rørledninger av forskjellige materialer er det behov for å fjerne massene som ligger i rørene på en god måte. Dette kan være problematisk å få til fordi kummene våre er ikke bygget slik at det er rikelig med plass til slikt arbeid. Imidlertid er det svært viktig at vi lykkes med oppslurpingen slik at vi gjør jobben ferdig totalt sett. Å fjerne massene i ledningen er viktig fordi de ikke skal skape problemer på nettet Som regel når det blir spylt en ledning ut i fra vedlikeholdshensyn n er det flere opplysninger som oppdragsgiver / ledningseier trenger /ønsker å vite om den gitte ledningen. Dette kan være: Er det svanke på ledningen? Er det mye slam i ledningen? Er det stein / grus i ledningen? Disse opplysningene kan være til hjelp for å fastsette intervallspyling (fast punkt) hvis det er nødvendig. Dette kan vi ikke fortelle noe om hvis vi ikke fanger opp massene.

24

25 Oppsuging av utspylte masser Hvis ledningen skal rørinspiseres etter spyling, er svært viktig at det er rent. Dette for at videokameraet skal komme frem. Slam i ledningen skaper uriktig vannfylling, noe som igjen gir feil informasjon om ledningen. Prøv derfor så godt et lar seg gjøre å få all masse som du spyler ut av ledningen opp fra kummen. Klarer du ikke det så si ifra til oppdragsgiver og fortell hvorfor nedstrøms punktet vi arbeider og fordi vi ikke ønsker å levere fra oss halvgjort arbeid. Det går som regel bare en kort stund, så er problemet på ledningen igjen, men denne gangen litt lenger ned på strekningen. Ved oppsuging av oljeholdig masser og eller kjemikalier fra avløpsnettet er det regler for hvordan disse skal leveres og behandles. Det er SFT (Statens forurensingstilsyn) som er øverste ansvarlige myndighet. Avfallet klassifiseres som Farlig Avfall. For transport av slike masser kreves det ett spesielt sertifikat / kompetansebevis og biler som er godkjent for slik transport. ADR (transport av farlig gods) godkjenning. Det må også i noen tilfeller foreligge konsesjon for utførelsen av dette arbeidet. ADR kompetansebevis kreves av sjåfør så vel som hjelpemann denne betjener utstyret og utfører transport. ADR kompetansebeviset erstatter det gamle tankbilsertifikatet. Man må avlegge ny prøve hvert 5. år. Oljeholdige masser skal deklareres som Farlig Avfall og kan kun leveres til godkjente mottak og deponier. Kvalitetssikring av arbeidet Det arbeidet vi tilbyr og utfører er en vare som noen betaler for. Derfor må vi ha en kvalitetssikring av det arbeidet vi leverer fra oss. Dette kan for eksempel være: Har vi utført arbeidet i henhold til bestillingen? Har vi brukt riktig spyledyse og vannmengde / trykk til oppgaven? Har vi spylt nok slik at ledningen er ren eller at arbeidsbestillingen er fulgt? Er vi sikre på dette, ja da kan vi levere oppgaven tilbake og si arbeidet utført.

26 Stikkprøver med videokamera Ved spyling er det ikke alltid lett å se om rørene ble rene. Dyktige og erfarne operatører følger med på hva de spyler ut av rørene og kan ofte med stor sikkerhet si når resultatet er bra. Det kan allikevel oppstå situasjoner der det er fornuftig å benytte et rørinspeksjonskamera til å titte for seg og kontrollere resultatet. Dette er også aktuelt når det er indikasjoner på det vi har snakket om i avsnittet Effekt / konsekvens. Når vannet eller rørene gir signaler om at noe er feil. Rørinspeksjon kan også benyttes som kontroll for at vi har utført oppdraget tilfredsstillende og leveres som dokumentasjon på utført oppdrag.

Slamsug as Døgnvakt 900 58 753

Slamsug as Døgnvakt 900 58 753 Slamsug as Døgnvakt 900 58 753 Høytrykksspyling av trykkløse avløpsledninger Tilstopping, fett, avleiringer, røtter Aktuelle spylemetoder og dysetyper. Krav til bestillingsrutiner, tilrettelegging og rapportering.

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Sted : Ambassadeur Hotel Tid: 27. - 28. oktober 2015 Påmeldingsfrist: 27.09.2015 Rørinspeksjon-Norge (RIN)

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse). Sted : Clarion Hotel Oslo Airport, Hans Gaarder veg 15, 2060 Gardermoen Tid: 4. - 5. juni 2013 Påmeldingsfrist:

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Sted : Tid: 27. - 28. januar 2015 Påmeldingsfrist: 12.12.2014 Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør.

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Sted : Tid: 22. - 23. august 2017 Påmeldingsfrist: 19. juli 2017 Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør.

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Sted : Tid: 4. - 5. april 2017 Påmeldingsfrist: 15. mars 2017 Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør.

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Sted : Garder kurs og konferansesenter Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen Tid: 9. - 10. mars 2017 Påmeldingsfrist:

Detaljer

Hvordan rengjøre vannledninger med styrtspyling

Hvordan rengjøre vannledninger med styrtspyling TekTips Hvordan rengjøre vannledninger med styrtspyling Av Sandy McCarley, Bergen Vann kf Innledning Systematisk ledningsrengjøring er et viktig tiltak for å forbedre vannkvalitet i ledningsnettet og forebygge

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Sted: Ambassadeur Hotel Tid: 27. - 29. oktober 2015 Påmeldingsfrist: 27.09.2015 Rørinspeksjon-Norge

Detaljer

«Feil på nye vann- og avløpssystem».

«Feil på nye vann- og avløpssystem». «Feil på nye vann- og avløpssystem». Norsk Vann + MEF + NRL fokuserer nå på årsaker til feil på nye vann- og avløpssystem. arnt.olav.holm@viv.no «Rørinspeksjon - Norge»: Foreningen består av ca. 100 medlemmer,

Detaljer

BERGEN VANN KF. Anne Beth Ravndal. seksjonsleder på avløpstransport

BERGEN VANN KF. Anne Beth Ravndal. seksjonsleder på avløpstransport BERGEN VANN KF Anne Beth Ravndal seksjonsleder på avløpstransport 1 HVEM ER VI? Kommunalt foretak Vi er leverandører innenfor tjenestene VANNBEHANDLING VANNDISTRIBUSJON AVLØPSINNSAMLING AVLØPSRENSING 2

Detaljer

14.11.2014. Jeg har jobbet i bransjen siden 1994. Prøver å gjøre så godt jeg kan, men. Jeg lykkes ikke alltid! Rapportering - Avløpsledninger

14.11.2014. Jeg har jobbet i bransjen siden 1994. Prøver å gjøre så godt jeg kan, men. Jeg lykkes ikke alltid! Rapportering - Avløpsledninger Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Garder kurs- og konferansesenter, 5. 7. november 2014 Forundersøkelser og tilstandskontroll: Rapportering -

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse) Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Hans Gaarder veg 15, 2060 Gardermoen Tid: 4.

Detaljer

www.tt-teknikk.no rørfornying rørinspeksjon høytrykkspyling gravetjenester miljøsanering Spesialtjenester innen miljø, vann og avløp

www.tt-teknikk.no rørfornying rørinspeksjon høytrykkspyling gravetjenester miljøsanering Spesialtjenester innen miljø, vann og avløp www.tt-teknikk.no rørfornying rørinspeksjon høytrykkspyling gravetjenester miljøsanering Spesialtjenester innen miljø, vann og avløp Spesialtjenester innen miljø, vann og avløp TT-TEKNIKK er en ledende

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Sted: Tid: 27. - 29. januar 2015 Påmeldingsfrist: 12.12.2014 Rørinspeksjon-Norge (RIN)

Detaljer

Rutine ved reparasjon av vannledning etter brudd. VA/Miljø-blad nr. 40

Rutine ved reparasjon av vannledning etter brudd. VA/Miljø-blad nr. 40 Rutine ved reparasjon av vannledning etter brudd VA/Miljø-blad nr. 40 Formål Prosedyre for desinfeksjon av vannledningsnett og basseng ved nyanlegg. Begrensninger Vannverkskummene må være utført på en

Detaljer

Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor?

Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor? Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor? Kjartan Reksten Lover, forskrifter og myndighetsforhold

Detaljer

Rengjøring av ledningsnett. Av Nils Halse Halsabygda Vassverk SA

Rengjøring av ledningsnett. Av Nils Halse Halsabygda Vassverk SA Rengjøring av ledningsnett Av Nils Halse Halsabygda Vassverk SA Hvorfor rengjøring Sedimentering av slam, ved økning av vannhastighet kan slam rives løs og misfarge vannet. Biofilm, økning av kimtallet.

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet Hvorfor kartlegge risikofaktorer 1 Hvordan kartlegge/simulere problemer Områder med høyt vannforbruk, lavt trykk, høybrekk med mer

Detaljer

VA-dagane på Vestlandet 2014

VA-dagane på Vestlandet 2014 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagane på Vestlandet 2014 Haugesund 10-11. september 2014 11. september 2014 Selvrensing og rensing av trykkledninger (dykker- og pumpeledninger) Gunnar

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit Tiltak for sikker drift av vannledningsnett Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Våre rutiner i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva gjør vi

Detaljer

OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER. Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri

OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER. Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri HVA ER GALT MED OLJEFYRING? 1 liter fyringsolje gir 2,7 kg CO2 - Parafinkamin slipper

Detaljer

Hvordan beholde god vannkvalitet på nettet Sikre produkter mot tilbakeslag av forurenset vann/v trykkløst nett. Mosjøen 13 og 14 febr.

Hvordan beholde god vannkvalitet på nettet Sikre produkter mot tilbakeslag av forurenset vann/v trykkløst nett. Mosjøen 13 og 14 febr. Hvordan beholde god vannkvalitet på nettet Sikre produkter mot tilbakeslag av forurenset vann/v trykkløst nett Mosjøen 13 og 14 febr. 2013 Erfaringer med praktiske tiltak for å sikre vannkvaliteten ved

Detaljer

Risikofaktorer for akutt forurensing i vannforsyningen Når, hvor og hvorfor? Noen glimt fra nord

Risikofaktorer for akutt forurensing i vannforsyningen Når, hvor og hvorfor? Noen glimt fra nord Risikofaktorer for akutt forurensing i vannforsyningen Når, hvor og hvorfor? Noen glimt fra nord Kartlegging av mulig helserisiko for abonnenter berørt av trykkløs vannledning ved arbeid på ledningsnettet

Detaljer

Anlegg. Drift. Kontroll

Anlegg. Drift. Kontroll Anlegg Drift Kontroll BEDRIFTEN Etablert: 1973 Lokalisering: Ansatte: Lokaler: Eikelandsosen i Fusa Kommune 8 personer Egne lokaler på 3.400 m2 tomt 234 m2 kontor 886 m2 verksted/lager 360 m2 lagerhall

Detaljer

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker l/s x ha 180 160 140 120 Skien kommune, Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker Finn Jenssen Overing. drift avløp 100 80 60 40 20 Nedbørsintensitet Skien, Elstrøm RA, 14/8-2008 0 18:00 19:00

Detaljer

Rengjøring av vannledninger

Rengjøring av vannledninger Rengjøring av vannledninger Nils Halse Driftsansvarlig Halsabygda Vassverk BA IKT konsulent Halsa kommune Prinsipp plugging Spyleplugg drives av vasstrykket Stor vannhastighet mellom plugg og rørvegg gir

Detaljer

Kartlegging overvannsledninger:

Kartlegging overvannsledninger: Storsandveien 8 Tel: 920 12 195 Epost: ola@gjovaag.no Kartlegging overvannsledninger: Statens Vegvesen Bussholdeplass Prinsens Gate Rapport: 1-250516ON Oppdrag utført av Jomar Økdal, Ola Nordhammer og

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 Norsk vannforening 12.12.2007 Olav Nilssen, Trondheim byteknikk Hovedutfordringer Det er i hovedsak knyttet

Detaljer

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Kommunalteknikk 2008 Odd Atle Tveit Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Prosedyrer i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva

Detaljer

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning Anborings- og hylsesystem fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Grunnleggende regler for anboring på hovedledninger...side Side 3 3

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Tømming / vedlikehold av sandfang, oljeutskiller og prøvekum.

Tømming / vedlikehold av sandfang, oljeutskiller og prøvekum. Tømming / vedlikehold av sandfang, oljeutskiller og prøvekum. Viktig for deg som operatør: Utføre tømmearbeid på en måte som både du som operatør, og ditt firma kan stå for, og som oppfattes av kunden

Detaljer

Stopp. vannlekkasjene

Stopp. vannlekkasjene Stopp vannlekkasjene DRIKKEVANN - EN FELLES RESSURS I Bergen forsvinner i dag ca. 30% av drikkevannet på veien fram til din kran. Selv om det totale vannforbruket er lavere i dag enn for 15 år siden,

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Skal du koble deg til offentlig ledningsnett, bør du vurdere å koble deg til vann og avløp samtidig dersom ledningsnettet ligger

Detaljer

Hva skjer? Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift.

Hva skjer? Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift. Hva skjer? TRYKKE TRYKKE Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift. Våre produkter og metoder for rørfornying i bygninger er først med Teknisk

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR VANN OG AVLØP 2015-2016

TILTAKSPLAN FOR VANN OG AVLØP 2015-2016 Marlys Side 1 12.11.2014 TILTAKSPLAN FOR VANN OG AVLØP 2015-2016 Dam i Konovatnet Marlys Side 2 12.11.2014 HOVEDMÅLSETTING 1 Skaffe flest mulig av innbyggerne i Overhalla kommune stabil og tilstrekkelig

Detaljer

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Av Odd Atle Tveit Odd Atle Tveit er sivilingeniør ansatt i Trondheim kommune

Detaljer

Skjema for evaluering av firma (entreprenør eller tilsvarende) ved utførelse av oppdrag for Larvik Kommune. (Skjema er untatt offentlighet)

Skjema for evaluering av firma (entreprenør eller tilsvarende) ved utførelse av oppdrag for Larvik Kommune. (Skjema er untatt offentlighet) Larvik kommune Versjon 2, 24.03.06 Kommunalteknikk Ansvarlig: Leder Kommunalteknikk Skjema for evaluering av firma (entreprenør eller tilsvarende) ved utførelse av oppdrag for Larvik Kommune. (Skjema er

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Husk at de som har operatørbevis kan fornye dette uten å gå kurset på nytt (Kostnad kr.

Detaljer

Stopp. vannlekkasjene

Stopp. vannlekkasjene Stopp vannlekkasjene DRIKKEVANN - EN FELLES RESSURS I Bergen forsvinner i dag ca. 30% av drikkevannet på veien fram til din kran. Selv om det totale vannforbruket er lavere i dag enn for 15 år siden,

Detaljer

Ingen jobb er for stor

Ingen jobb er for stor Ingen jobb er for liten Ingen jobb er for stor Industritomt Tomasjordnes GraveTjenesten AS solid håndverk GraveTjenesten AS har økt i størrelse jevnt og trutt siden oppstart i 1991. I dag omsetter vi for

Detaljer

Kvalitetssikring av nyanlegg

Kvalitetssikring av nyanlegg Kvalitetssikring av nyanlegg Hvorfor testes nye vannledninger? Lekkasje på 60-65% av nyanlegg vi tester Hvorfor skjer dette? Kan det være Kunnskap om/eller bruk av materiell? Manglende utdannelse? Er ADK

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune

VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune Revidert juli 2013 Forord Denne veilederen er laget som et bindeledd mot VA-norm for å hjelpe utbygger i sin

Detaljer

FINSØKING AV LEKKASJER

FINSØKING AV LEKKASJER FINSØKING AV LEKKASJER EKSAKT STEDBESTEMMELSE AV LEKKASJEN AV Sven Arvo Valdor Metoder Finsøk etter lekkasjer: o Marklytting. (alle materialer) o Grafisk måling ved ventillytting. ( ikke plast/lyddødt

Detaljer

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 VA-konferansen 2008 04.06.2008 Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal Olav Nilssen, Trondheim kommune

Detaljer

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Tema for presentasjonen 1. Fornying VA- hvorfor? 2. Vannledninger i Kristiansund alder, type,

Detaljer

14.11.2014 25?? VA-systemet i Norge. Vi jobber med noe av det viktigste i vårt samfunn Opp med selvtilliten! Rørinspeksjon Hovedledninger

14.11.2014 25?? VA-systemet i Norge. Vi jobber med noe av det viktigste i vårt samfunn Opp med selvtilliten! Rørinspeksjon Hovedledninger Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Garder kurs- og konferansesenter, 5. 7. november 2014 VA-systemet i Norge Arve Hansen, VA teknikk as arve@va-teknikk.no

Detaljer

Forfallet skal stanses

Forfallet skal stanses Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Forfallet skal stanses Saneringsplan for vannledningsnettet i Oslo Vann- og avløpsetaten (VAV) vil stanse forfallet i vannledningsnettet. Målet er å opprettholde en god

Detaljer

Avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering

Avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering RIN / Norsk vann: Operatørkurs i rørinspeksjon av avløpsledninger Operatørkurs i spyling av avløpsledninger Avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering Gunnar Mosevoll Skien kommune, Bydrift leder for vannforsyning

Detaljer

Driftsassistansen Møre og Romsdal

Driftsassistansen Møre og Romsdal Driftsassistansen Møre og Romsdal Driftsoperatørsamling Rica Parken hotel 3 og 4 desember 2014 Tema: Lufteventiler Problemer/løsninger Ulefos AS Distriktsansvarlig Midt Norge Hans Hatmyr Luft i vannledninger

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR AVERØY KOMMUNE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR AVERØY KOMMUNE Averøy kommune 1/5 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR AVERØY KOMMUNE Vedtatt av Averøy kommunestyre 15.12.03 i sak 96/03 med virkning fra 01.01.04 Generelt Normalreglement for sanitæranlegg, tekniske- og administrative

Detaljer

Vann og avløpssystemet i Askim kommune

Vann og avløpssystemet i Askim kommune Askim kommune Vann og avløpssystemet i Askim kommune Informasjon til våre innbyggere KRAFTSENTERET ASKIM Hvor kommer vannet vårt fra? Askim er forsynt med vann fra Glomma. Ved Nordbukta i Kykkelsrud har

Detaljer

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Side 1 av 1 Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Etter bestemmelsene i Vegloven, 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig

Detaljer

Vanndagene nov 2017 Avløpspumpestasjoner. Driftserfaringer.

Vanndagene nov 2017 Avløpspumpestasjoner. Driftserfaringer. Vanndagene 1.-2. nov 2017 Avløpspumpestasjoner. Driftserfaringer. Agenda 1. Bergen Vann KF - Organisasjon - Generelt om driften 2. Fettproblematikk - Generelt - Rengjøring av sump - Eks. Dreggen PSP 3.

Detaljer

Tekniske bestemmelser for Kristiansund kommune

Tekniske bestemmelser for Kristiansund kommune Tekniske bestemmelser for Kristiansund kommune Generelt Normalreglement for sanitæranlegg, tekniske- og administrative bestemmelser, gjelder når ikke annet er presisert i denne bestemmelse. 1 Utfyllende

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FIMLAND VASSLAG

BEREDSKAPSPLAN FIMLAND VASSLAG Side 1 av 10 BEREDSKAPSPLAN FIMLAND VASSLAG 2017 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer. Aristoteles (384 322 f.kr.) Internvarsling Ved feil på FV s vannforsyning varsles den som er leder for laget.

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett

Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett Virksomhet: Verdal kommune Tidsrom for kontrollen: Virksomhetens 7750 Verdal Virksomhetens adresse: kontaktperson: 27.09.2013 Bård Kotheim,

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

RIN / NORVAR: Operatørkurs i rørinspeksjon avløp Kurs i spyling av avløpsledninger SPYLINGENS PLASS I DRIFT AV AVLØPSNETTET.

RIN / NORVAR: Operatørkurs i rørinspeksjon avløp Kurs i spyling av avløpsledninger SPYLINGENS PLASS I DRIFT AV AVLØPSNETTET. RIN / NORVAR: Operatørkurs i rørinspeksjon avløp Kurs i spyling av avløpsledninger SPYLINGENS PLASS I DRIFT AV AVLØPSNETTET Gunnar Mosevoll Skien kommune, Bydrift leder for vannforsyning og avløp Drammen

Detaljer

Stopp. avløpslekkasjene

Stopp. avløpslekkasjene Stopp avløpslekkasjene ET BEDRE MILJØ - EN FELLES OPPGAVE Utlekking av avløpsvann gjennom utette ledningsanlegg reduserer miljøkvaliteten og vannkvalitet ved at sjøområder, vassdrag og terreng blir tilført

Detaljer

Hvordan skal kvaliteten på våre VAanlegg. Norsk Vann rapport «C3». Sikring av kvalitet på ledningsanlegg Erfaringer fra Kristiansand

Hvordan skal kvaliteten på våre VAanlegg. Norsk Vann rapport «C3». Sikring av kvalitet på ledningsanlegg Erfaringer fra Kristiansand Hvordan skal kvaliteten på våre VAanlegg ivaretas? Norsk Vann rapport «C3». Sikring av kvalitet på ledningsanlegg Erfaringer fra Kristiansand Norsk Vann rapport «Sikring av kvalitet på ledningsanlegg 1.

Detaljer

Prefabrikkering før og nå Kummer og rør - overlever betongkummen eller kommer plast for fullt?

Prefabrikkering før og nå Kummer og rør - overlever betongkummen eller kommer plast for fullt? Maskinentreprenørenes Forbund: Seminar 7: Kampen om grøfta VA-entreprenørene setter dagsorden Kommunalteknikk 2008 30. oktober 2008 Er mer prefabrikkering i VA-grøfter løsningen? Prefabrikkering før og

Detaljer

Private stikkledninger praksis i Bærum

Private stikkledninger praksis i Bærum Private stikkledninger praksis i Bærum Pålegg Samarbeid ved ledningsfornyelse Private vannlekkasjer Produktkvalitet Råd/krav 15.04.2011 1 Grensesnitt mellom offentlige og private ledninger 15.04.2011 2

Detaljer

Stopp. avløpslekkasjene

Stopp. avløpslekkasjene Stopp avløpslekkasjene ET BEDRE MILJØ - EN FELLES OPPGAVE Utlekking av avløpsvann gjennom utette ledningsanlegg reduserer miljøkvaliteten og vannkvalitet ved at sjøområder, vassdrag og terreng blir tilført

Detaljer

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv Hvorfor rørfornying? Vann- og avløpssystemer i norsk bygningsmasse har gjennom snart hundre år vært innom diverse teknikker, metoder og materialer. Noen har

Detaljer

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Oppsummering av erfaringer, og hvordan går vi videre? Innledning til debatt.

Oppsummering av erfaringer, og hvordan går vi videre? Innledning til debatt. Oppsummering av erfaringer, og hvordan går vi videre? Innledning til debatt. Sivilingeniør Asle Flatin, Asplan Viak Norsk Vann Fagtreff 25. oktober 2016 VANNLEKKASJER Dagens lekkasjenivå Økonomisk riktig

Detaljer

Temadag 14.04.11. Temadag 14.04.11

Temadag 14.04.11. Temadag 14.04.11 Temadag 14.04.11 1 Temadag 14.04.11 2 Temadag 14.04.11 Navn: Steinar Fuglerud Andersen Firma: Gjensidige Forsikring Stilling: Fagsjef privat Rutiner og prosesser for vårt oppgjørsapparat Opplæring/kursvirksomhet

Detaljer

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene Hvordan sikre god vannhygiene De fleste av oss tar rent vann i springen som en selvfølge. Og de fleste

Detaljer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Innhold Generelt om nettmodeller Eksempler på bruk av modeller Undertrykk og trykkstøt i vannledningsnett 2

Detaljer

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder Separering og tilknytning av private avløpsledninger veileder I Sandnes går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk - forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut,

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015 Kartverk Kongsvinger 29.04.2015 Er`e så nøye a? Viktig med riktig kartverk for prosjektavdelingen Viktig med riktig kartverk for driftsavdeling Brannvesen Abonnenter Hva gjør vi? Ha oppmåling/bilde dokumentasjon

Detaljer

Info fra VA etaten. Svartediket 29.okt. Randi Erdal

Info fra VA etaten. Svartediket 29.okt. Randi Erdal Velkommen Program 09.00-09.15 Velkommen 09.15-09.45 Info fra VA etaten, Randi Erdal 09.45-10.15 Elektroniske tjenester fra VA etaten, Sigrid Teige Øye 10.15-10.30 Pause 10.30-11.00 Forankring av vannledninger,

Detaljer

Akustisk korrelasjon. En av våre viktigste metoder for finsøking av lekkasjer. Sven Arvo Valdor Norconsult AS

Akustisk korrelasjon. En av våre viktigste metoder for finsøking av lekkasjer. Sven Arvo Valdor Norconsult AS Akustisk korrelasjon En av våre viktigste metoder for finsøking av lekkasjer Sven Arvo Valdor Norconsult AS Akustisk korrelasjon for lekkasjesøking Prinsipp: Sammenstilling av lydbilder ved tidsforsinkelse.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

RETNINGSLINJER og søknadsskjema. - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser

RETNINGSLINJER og søknadsskjema. - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser Retningslinjer for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser. 1 RETNINGSLINJER og søknadsskjema - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser KOMMUNALTEKNIKK Vedtatt av Hovedutvalg

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin Forberedelser Verktøy du trenger Skiftenøkkel, polygrip, gjengetape og tettningsmiddel. Viktig å tenke på Steng alltid av vannet

Detaljer

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k ACO VA/VVS M I R I Te k n i k k Ø1550 Ø785 140 2250-2380 1430 200 1050 MIRI Teknikk Normer og anvisninger for prosjektering, dimensjonering og montering Tilbakeslagsventiler Ø1200 140 Ø160 Inlopp Dy160

Detaljer

TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006. VA-sektorens veg- og kabelutfordringer:

TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006. VA-sektorens veg- og kabelutfordringer: TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006 VA-sektorens veg- og kabelutfordringer: Kabler, ledninger for gass, fjernvarme og VA i offentlig veg: Hjertesukk

Detaljer

Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder

Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder VA-dagene på Vestlandet 2015 10. september 2015 Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder Trym Trovik siv.ing Prosjekt/ byggeleder Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune Fornying av ledninger

Detaljer

LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR GEIR R. HANSEN

LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR GEIR R. HANSEN LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR 13.09.2017 GEIR R. HANSEN Vanntapsprosjekt Organisering av arbeidet Prosjektleder Overordnet planlegging og oppfølging Innkjøp av utstyr og videreutvikling

Detaljer

BRUK AV DATA FRA RØRINSPEKSJON

BRUK AV DATA FRA RØRINSPEKSJON RIN / NORVAR: Operatørkurs i rørinspeksjon Gunnar Mosevoll Skien kommune, Ingeniørvesenet leder for vannforsyning og avløp Gardermoen, 13. mars 2007 NORVAR-RIN_Roerinspeksjon 2007-2.ppt 1 : Betydningen

Detaljer

VANN- OG AVLØPSETATEN. Stopp. avløpslekkasjene

VANN- OG AVLØPSETATEN. Stopp. avløpslekkasjene VANN- OG AVLØPSETATEN Stopp avløpslekkasjene ET BEDRE MILJØ - EN FELLES OPPGAVE Utlekking av avløpsvann gjennom utette lednings anlegg reduserer miljøkvali teten og vannkvalitet ved at sjøområder, vassdrag

Detaljer

Lekkasjesøker Arnt Olav Holm

Lekkasjesøker Arnt Olav Holm Lekkasjesøker Arnt Olav Holm «Feil på nyanlegg»: Med dagens kunnskap om produkter, utførelse og levetid: Tidspress i anleggsfasen må ikke ødelegge VAsystemets kvalitet. Hva med opplæring av gutta i grøfta

Detaljer

NoDig-løsninger. Agenda. Metoder for renovering av VA-ledninger. Krav til forundersøkelser. Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden?

NoDig-løsninger. Agenda. Metoder for renovering av VA-ledninger. Krav til forundersøkelser. Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden? 1 2 Agenda Krav til forundersøkelser De mest sentrale stikkord Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden? Litt om trender og utvikling Spørsmål og kommentarer! 3 Inndeling av metoder 1) Renovering: Strukturelle

Detaljer

PRAGMA - overvannsrør og drensrør

PRAGMA - overvannsrør og drensrør www.pipelife.no Pragma overvannsrør og drensrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne

Detaljer

Problemer med overvann/ kloakk i Brønnøysund. Stephen Albert Høgeli Brønnøy kommune

Problemer med overvann/ kloakk i Brønnøysund. Stephen Albert Høgeli Brønnøy kommune Problemer med overvann/ kloakk i Brønnøysund Stephen Albert Høgeli Brønnøy kommune Litt historie - skadesaker Årstall Sted Skadeomfang Årsak 2011 Trappeveien 1 og 5 03.01.11 To stk. kjelleroversvømmelser

Detaljer

METODER FOR LEKKASJESØKING

METODER FOR LEKKASJESØKING METODER FOR LEKKASJESØKING Foredragsholder: Sven Arvo Valdor Norconsult AS Trondheim GRUNNLAG FOR Å FINNE LEKKASJER Alle metoder og systemer for lekkasjesøkbygger på hva en lekkasje gir og en kan avsløre/lokalisere

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp Knutepunkt Sørlandet 2011 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg: Stengeventiler er privat eiendom.

Detaljer

Reduksjon av vannlekkasjer i Bærum kommune. v/anders Mangset Vann og avløp Drift og plan

Reduksjon av vannlekkasjer i Bærum kommune. v/anders Mangset Vann og avløp Drift og plan Reduksjon av vannlekkasjer i Bærum kommune v/anders Mangset Vann og avløp Drift og plan Hovedpunkter Behov for å redusere lekkasjene Resultater oppnådd over 3 tiår. Innsatsområder Fornyelse Lekkasjekontroll

Detaljer