Ulobas årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulobas årsrapport 2011"

Transkript

1 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen du vil lese. Trykk Enter for å gå rett til artikkelen. Bruk Alt + venstrepil for å gå tilbake til innholdsfortegnelsen. Kontakt ULOBA om du ønsker denne årsrapporten i DAISY-format. Innhold Uloba fylte 20 år i Parade-rekord... 3 Kommunal interesse... 4 Nådde vi målene med jubileet?... 4 Arbeidet for rettighetsfesting av BPA... 4 Helsedirektoratet skrev utredning... 4 Begrensninger... 4 Usikker fremdrift... 5 Vestregionen... 5 Tjenestekonsesjon... 5 Spørreundersøkelse... 6 Driftskontoen... 6 Frihetsverktøy... 7 Ulobas solidaritetsfond... 7 Skatt... 7 Avsetning i regnskapet for 2011 til ubetalt overtid Styrets beretning Utvikling i Uloba BA i 2011:... 8 Aktiviteter i 2011:... 9 Medlemskap i virke... 9 Innføring av digitale timelister... 9 Arbeidstilsynet... 9 Uloba i media ENIL European Network on Independent Living Nordisk Independent Living-samarbeid Solidaritetsarbeid Datterselskap i Uloba-konsernet Freedom express AS... 11

2 Assistanse eiendom AS Tollbugata 106 (tidligere Assistanse Nye eiendommer AS) Assistanse Nye eiendommer AS Bryt Lenkene AS er avviklet ULOBAs styre Andelseiere og abonnenter per 31. desember 2011: Fylkesoversikt, andelseiere: Kontraktskommuner per Ansatte Ansatte : HMS-arbeid Arbeidsmiljø Sykefravær blant administrativt ansatte Miljøforurensning Likestilling Medlemskap Økonomisk resultat Omsetningsutvikling Fond og egenkapital Styrets signaturer: Regnskap Resultatregnskap NOTER TIL REGNSKAPET FOR REGNSKAPSPRINSIPPER Konsolideringsprinsipper Salgsinntekter Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Datterselskap Fordringer Skatt Pensjonsforpliktelser Leasing NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER... 38

3 NOTE 2 AKSJER DATTERSELSKAP: NOTE 3 FORDRINGER OG GJELD: NOTE 4 BETALINGSMIDLER: NOTE 5 ANDELSKAPITAL NOTE 6 ANNEN EGENKAPITAL NOTE 7 RESERVEFOND NOTE 8 SKATT NOTE 9 LØNNSKOSTNAD NOTE 10 PENSJON NOTE 11 GITTE GAVER, TILSKUDD NOTE 12 SOLIDARITETSFOND NOTE 13 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Uloba fylte 20 år i år er gått siden fem gründere etablerte Uloba inspirert av Independent Living-bevegelsen. Independent Living er betegnelsen på en internasjonal bevegelse og ideologi som arbeider for at funksjonshemmede skal ha de samme rettigheter, muligheter og kontroll over eget liv som andre mennesker. Ulobas BPA er verktøyet som lar funksjonshemmede tre ut av rollen som passive mottakere, og inn i rollen som ansvarlige, likeverdige borgere. I jubileumsåret var det flere enn 900 som benyttet dette Uloba-verktøyet i Norge. Mange av oss møttes for å feire Uloba-jubileet i juni. Målet med å ha en såpass stor og synlig jubileumsfeiring var å vise at Uloba er en viktig samfunnsaktør som gir et unikt bidrag til samfunnsutviklingen. Vi ville synliggjøre Uloba for beslutningstakere og allmennheten og samtidig styrke fellesskapsfølelsen i Uloba. Kort sagt ville vi være stolte, sterke og synlige. Parade-rekord Derfor arrangerte vi BPA-seminar, politisk verksted, jubileumsshow og festmiddag i Oslo samme helg som den årvisse Stolthetsparaden, og jubileumsturné til ni byer rundt i landet på høsten. I Stolthetsparaden 18. juni var Ulobas partnere i Mitt Liv-alliansen, Norges Handikapforbund og Norsk Forbund for Utviklingshemmede, for første gang med som arrangører og ikke bare som deltakere. Paraden fikk rekordstor deltakelse: 1270 personer. Også assistenter som ikke var på jobb, ble invitert og gikk under egne paroler.paraden gikk fra Universitetsplassen til Oslo Spektrum, hvor jubileumsshowet samlet 2640 tilskuere. Showet ble også sendt på TV2 samme kveld og hadde seere. 20 minutter av det drøyt tre kvarter lange TV-showet var reportasjer og informasjon om Uloba og BPA.

4 BPA-seminaret og det politiske verkstedet dagene før paraden hadde til sammen drøyt 200 deltakere. General-forsamlingen, som også ble arrangert i jubileumsuka, hadde rekordhøy deltakelse, med 122 stemmeberettigede andelseiere til stede. Kommunal interesse Programmet disse dagene påvirket også innholdet i Ulobas jubileumsturné i oktober og november. Vi besøkte Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Førde, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Gardermoen og fikk orientert nærmere 300 ansatte fra 108 kommuner om ideen og innholdet i BPA. 122 av Ulobas andelseiere deltok på fag-seminarene, og som i Oslo inviterte vi på middag på kvelden. Tilbakemeldingene viste at andelseierne satte stor pris på at Uloba reiste og arrangerte samlinger også utenfor Oslo og Drammen. Nådde vi målene med jubileet? Deltakersuksessen er i hvert fall udiskutabel; vi styrket kontakten med og mellom andelseiere, og kommunale beslutningstakere ble bedre kjent med oss og det verktøyet vi tilbyr. De mange gulkledde paradedeltakerne på Karl Johans gate gjorde oss dessuten godt synlige i Oslos bybilde. I tillegg til den verdifulle sendetiden på TV2 om kvelden lørdag 18. juni fikk vi nyhetsinnslag på TV2 om vinneren av Stolthetsprisen, Stine Machlar. P4 sendte fra Stolthetsparaden, og daglig leder Vibeke Marøy Melstrøm ble intervjuet i P4, P1 og Radio Norge. Jubileet fikk dessuten omtale i flere aviser, og jubileumsturneen resulterte i radioinnslag på NRKs distriktssendinger i Trøndelag og Rogaland. Kort oppsummert: Vi kan være stolte av en sterk innsats som gjorde oss godt synlige i Arbeidet for rettighetsfesting av BPA I 2011 trodde vi at vi skulle komme mye nærmere en lovfestet individuell rett til Borgerstyrt personlig assistanse. Stortinget ga nemlig regjeringen pålegg i juni om å rettighetsfeste BPA for enkelte grupper av funksjonshemmede, og ba samtidig regjeringen om raskt å definere disse gruppene. Helsedirektoratet skrev utredning Helse- og omsorgsdepartementet ba videre Helsedirektoratet om å foreslå kriterier for rettighetsfesting. I forarbeidet til sin utredning inviterte Helsedirektoratet blant andre Uloba til en dialogkonferanse i september. Direktoratet ønsket innspill om hvem som har store behov for personlig assistanse, som det het i bestillingen, og hvordan BPA kunne avgrenses for å holdes innenfor dagens økonomiske rammer. Uloba ser BPA som et verktøy for likestilling og samfunnsdeltakelse. Derfor fokuserte Uloba på at de som skal lede egen assistanse må være aktive, enten i studier, familie, organisasjonsliv eller arbeidsliv. Uloba likestiller her varig tilrettelagt arbeid med ordinært arbeid. Dessuten la vi vekt på retten til BPA for dem som ikke kan lede sin egen assistanse. Begrensninger I utredningsforslaget har Helsedirektoratet utarbeidet fire alternative sett med kriterier. Til felles har de at retten til BPA ikke skal gjelde på natta, og ikke for mer enn en assistent samtidig. Alle alternativene har dessuten et forslag om øvre aldersgrense for BPA.

5 I alternativet som Helsedirektoratet mener følger rådene fra Uloba og andre organisasjoner best, er ikke definisjonen av store behov knyttet til antall assistansetimer. Det er heller ikke noe krav om å lede assistanseordningen selv, og kravet om aktivitetsnivå kan oppfylles ved at man forsørger barn eller deltar i samfunnslivet. Imidlertid mener Helsedirektoratet at kostnadene vil bli en utfordring med dette settet av kriterier. Andre alternativer er ulike kombinasjoner av krav om å være i arbeid eller utdanning, et bestemt antall timer eller ukedager med assistansebehov og å lede assistansen selv. Usikker fremdrift Uloba frykter at BPAs egenart ikke ligger til grunn for vurderingene Helsedirektoratet har gjort, og at rettighets-festingen dermed kan bomme på målgruppa. Den politiske behandlingen av Helsedirektoratets utredning vil munne ut i et høringsforslag fra Helseog omsorgsdepartementet. Ved årsskiftet var det ennå usikkert når dette høringsforslaget vil være klart. Dermed vet vi heller ikke hvor lang tid det tar før Stortinget får saken til behandling, når BPA kan bli en individuell rettighet og hvordan denne rettigheten vil se ut. Meningen med BPA er at funksjonshemmede selv sitter med ledelsen over og kompetansen på sitt eget liv, og ikke blir overstyrt av tjenestetilbydere og annet personell. Vestregionen I 2011 mistet vi 181 andelseiere i 14 kommuner på Østlandet. Men hva verre er; våre andelseiere mistet sin Borgerstyrte personlige assistanse slik Uloba la den til rette. Dette skjedde i de kommunene i Vestfold, Buskerud og Akershus som utgjør kommunesamarbeidet Vestregionen. Tjenestekonsesjon I februar la Vestregionen ut BPA på tjenestekonsesjon, for å gi flere aktører muligheten til å bli BPAtilretteleggere iregionen. Dette var Uloba positive til, i og med at det ville gi innbyggerne større valgfrihet knyttet til BPA. Uloba var selvfølgelig blant aktørene som søkte konsesjon, og vi oppfylte konsesjonsvilkårene. Men Vestregionens konsesjonsgrunnlag avvek sterkt fra prinsippene for BPA, slik det blant annet er beskrevet i Odelstingsproposisjon 8 ( ). Å akseptere dette konsesjonsgrunnlaget ville for Uloba være å motarbeide vår egen ideologi. Vi kunne derfor ikke gå inn som en av BPA-aktørene. BPA, slik Vestregionen tilbyr det, er noe annet enn det verktøyet funksjonshemmede selv har skapt for likestilling,frihet og samfunnsdeltakelse. Funksjonshemmedes lederrolle og fleksibiliteten i ordningen er nedvurdert. Derfor skrev Uloba blant annet dette til Vestregionen i forbindelse med at vi trakk oss som konsesjonssøker: Vi håper at Vestregionen lager et nytt konsesjonsgrunnlag for BPA. Et slikt nytt konsesjonsgrunnlag må ta opp i seg forslag til nasjonale kvalitetskrav til BPA, forslag til ny norsk standard for BPA og de intensjoner og prinsipper som Stortinget har vedtatt for BPA. Anskaffelsesportalen Doffin vektlegger ( ) bruk av Norsk standard ved BPA-anskaffelser. Når Vestregionen har dette på plass, er Uloba igjen

6 klare til å kunne tilby funksjonshemmede innbyggere i Vestregionen BPA-verktøyet slik det er ment å være, nemlig at det skaper frihet for funksjons-hemmede. Vestregionen har ikke valgt å tilpasse seg Norsk standard for BPA etter at den tok til å gjelde 1. august. Spørreundersøkelse For arbeidslederne innebar endringene at de fikk eller snart kom til å få nye BPA-tilretteleggere å forholde seg til. Gjennom en spørreundersøkelse ville Uloba finne ut hvordan de opplevde denne prosessen. Hovedfunnene fra undersøkelsen viser at omleggingsprosessen har vært en stor belastning for arbeidslederne - så vel som for assistentene. Undersøkelsen avdekker at arbeidslederne er svært misfornøyd med hvordan kommunene har håndtert omleggingsprosessen. Selv om Uloba jevnt over får et godt skussmål fra arbeidslederne, pekes det på flere områder der organisasjonen kunne gjort en bedre jobb. Disse tilbakemeldingene vil Uloba ta med seg i senere prosesser med konsesjonsutlysninger av BPA. Uloba har forsøkt å bidra til en smidig overgang for både arbeidsledere og assistenter, blant annet ved å sørge for at reglene om virksomhetsoverdragelse ble lagt til grunn ved overføring av ordningene til ny arbeidsgiver. Her har både hovedorganisasjonen Virke og Fagforbundet vært gode støttespillere. Vi har også stilt våre rådgivere til disposisjon for våre andelseiere og assistenter, og åpnet for å fortsette andelseierskapet etter overgangen til ny BPA-tilrettelegger. De som har gjort det, har fått muligheten til å videreføre tilgjengelige midler på driftskontoen. Overgangsprosessen har for flere kommuner tatt lengre tid enn planlagt, så ved årsskiftet hadde ennå ikke alle kommunene sagt opp sine avtaler med Uloba. Driftskontoen Lønn til assistenter er ikke den eneste kostnaden i en BPA-ordning. Derfor har Uloba en driftskonto tilknyttet hver enkelt BPA-avtale. En BPA-ordning kan på mange måter sammenlignes med en liten bedrift. «Bedriftsleder» blir i dette tilfellet den vi til daglig kaller arbeidsleder. Arbeidslederen er ikke selv ansatt og mottar ikke lønn, men er delegert ansvaret for daglig drift av BPA-ordningen. Som i enhver annen bedrift har man både administrasjonsutgifter, lønns-kostnader og andre personalkostnader. I tillegg til assistentenes lønn må det også finnes midler til kontorutstyr og rekvisita, telefon og porto, til opplæring osv. Da BPA ble lovfestet var det en av forutsetningene at assistansen skulle være knyttet til personen og ikke til bopel. Assistanse skal altså kunne brukes både i og utenfor hjemmet. Da vil det også naturligvis kunne påløpe utgifter til reise, diett, inngangspenger med mer. Arbeidsleder må selv dekke sine egne kostnader, men merkostnaden som følger av at man også må ha med seg en assistent, må selvfølgelig dekkes gjennom BPA-ordningen. Dersom arbeidsleder skulle pålegges å dekke denne type utgifter selv, ville det være det samme som å skattlegge funksjonsnedsettelse. I praksis vil det innebære at funksjons-hemmedes mulighet til å bruke BPA-ordningen slik lovgivers intensjon har vært, vil bli et spørsmål om arbeidsleders private økonomi. Den som har assistanse, må selvsagt betale sine egne fritidsaktiviteter og vurdere hva han eller hun har råd til av teaterforestillinger,

7 fotballandskamper etc. Men det ville være uriktig å gjøre disse aktivitetene dobbelt så dyre gjennom assistansebehovet. Frihetsverktøy I Uloba får arbeidsledere dekket disse kostnadene gjennom driftskontoen. På driftskontoen får hver arbeidsleder til disposisjon inntil fem prosent av det kommunen betaler Uloba for hans eller hennes BPA-ordning. Andre BPA-tilretteleggere vektlegger denne delen av BPA-kostnaden ulikt. Ulobas ordning er basert på 20 års erfaring i hvor viktig disse økonomiske midlene er, og reglene for hvordan man kan bruke driftskontoen er utarbeidet slik at også den blir et verktøy for å oppnå våre mål om frihet og samfunnsdeltakelse. Ulobas solidaritetsfond Ulobas visjon er «En verden der mennesker med assistansebehov har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer». Solidaritetsfondet virkeliggjør Ulobas verdier, som nettopp er «Solidaritet», i tillegg til «likeverd», «ansvarlighet» og «engasjement». Dette har vært førende ved opprettelsen av Solidaritetsfondet, med hovedvekt på opplysning, opplæring og utvikling av BPA i Norge. I retningslinjene heter det at fondsmidlene bl.a. kan dekke opplæring av ansatte og andelseiere i Uloba, dekke annonseutgifter i ordninger med lite midler på driftskonto, kostnader i forbindelse med informasjon om Uloba og BPA, samt forskning og utvikling i tråd med Independent Living-bevegelsen. Ulobas styre kan godkjenne bruk av fondsmidler til andre tiltak som vurderes å falle inn under målformuleringen. Fondet har gjort det mulig å gjennomføre påvirkning både internt og eksternt, og har vært finansiert ved overskudd fra andelseiernes driftskonto. Skatt Uloba tok i 2010 initiativet til fornyet vurdering hos skattemyndighetene vedrørende fortsatt skattefritak. I løpet av 2011 har spørsmålet om Ulobas eventuelle skatteplikt blitt diskutert med myndighetene. Skattemyndighetene har hevdet at Uloba BA har «erverv til formål», mens Uloba hevder at det er en stor misforståelse og feiltolkning av vår virksomhet. I forbindelse med at skattemyndighetene for 2010 ba Uloba BA om å sende inn selvangivelse/ligningspapirer for første gang, ble selskapet lignet for 8,5 mill kroner i skatt. Denne ligningen ble påklaget i 2011, men Skatteetaten har i brev av opprettholdt påstanden om skatteplikt for Uloba. På denne bakgrunnen er regnskapet for 2011 omgjort med tanke på beregning av skatt for morselskapet Uloba BA, samt at sammenlignbare tall for 2010 er endret.

8 Avsetning i regnskapet for 2011 til ubetalt overtid Arbeidstilsynets gjennomgang av Ulobas rutiner for utbetaling av overtid medførte at det ble gitt et pålegg om å endre praksis for når overtidsgodtgjørelse skal utbetales. Frem til nå har Uloba hatt en overtidsgrense på 11 timer, fordi loven ga åpning for dette når arbeidet inneholder passive perioder. Arbeidstilsynet har nå pålagt oss å ha en overtidsgrense på 9 timer. Dette retter vi oss selvsagt etter. Uloba innførte derfor overtidsbetaling for sammenhengende arbeid utover 9 timer fra 1. november I den forbindelse har Uloba varslet alle som har hatt arbeid som assistent hos en av Ulobas arbeidsledere i perioden november 2008 til oktober 2011 om dette. Etter at kravene om utbetaling av overtid i denne perioden er gjennomgått, har Uloba beregnet at dette vil medføre en kostnad på i overkant av 8 millioner kroner, når sosiale kostnader inkluderes. Disse 8 millionene er penger som norske kommuner allerede har fått refundert i form av ubrukte lønnsmidler for perioden Uloba har imidlertid tatt ansvar for dette, og tar derfor denne kostnaden i sitt regnskap for Styrets beretning 2011 Utvikling i Uloba BA i 2011: 949 andelseiere (929 i 2010). 480 abonnenter (457 i 2010). 160 kontraktskommuner/bydeler (160 i 2010). 82 årsverk i administrasjonen (77 i 2010) personer mottok lønn og/eller feriepenger (6135 i 2010) årsverk for personlige assistenter (1187 i 2010). 93 arbeidsledere gjennomførte ULOBAs lederutviklingskurs trinn 1 14 arbeidsledere gjennomførte ULOBAs lederutviklingskurs trinn arbeidsledere deltok på de 36 lederfora som ble arrangert over hele landet.

9 Aktiviteter i 2011: Medlemskap i virke Uloba er blitt medlem i hovedorganisasjonen Virke, som før het Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon. Medlemskapet bunner i et ønske om kompetanseutvikling i organisasjonen og et behov for en profesjonell samarbeidspartner på arbeidsgiveransvaret. I 2011 har Virke bistått oss i kontakten med kommunene i Vest-regionen, som åpnet for flere BPA-aktører gjennom en konsesjonsordning. Virke har også begynt arbeidet med en ny, spesialtilpasset tariffavtale for BPA, gjennom kontakt med Fagforbundet. Innføring av digitale timelister Vårt arbeid med innføring av digitale timelister/arbeidsplaner ble organisert som et prosjekt i Digitale timelister øker sikkerheten for at assistentene får riktig lønn til riktig tid. Registreringsarbeidet blir enklere for Uloba-administrasjonen, og alle parter slipper å være usikre på om listene kommer frem når de skal. En kanskje viktigere endring med digitale timelister er at assistentene ikke lenger kan arbeide i strid med arbeidstidsbestemmelsene. Timelistene fanger opp hvis timetallet pr. dag eller pr. uke er høyere enn det som er tillatt ifølge arbeidsmiljøloven, eller med for kort hviletid mellom arbeidsøktene. Systemet fanger også opp assistenter som jobber for flere arbeidsledere, og ser alle arbeidsforholdene i sammenheng. Arbeidslederne godkjenner sine assistenters timelister og sender dem til Uloba, slik de gjorde med timelister på papir. Virke har vært en god samarbeidspartner i utarbeidelsen av timelistesystemet. Amende har stått for programutviklingen for digitale timelister, i samarbeid med Uloba. Digitale timelister/arbeidsplaner er også et nyttig arbeidslederverktøy, og vi har brukt mye tid og ressurser på å gjøre dette verktøyet universelt utformet. Dette er et absolutt krav i Uloba. Overgangen til digitale timelister skjer 4. mars Arbeidstilsynet I august hadde Arbeidstilsynet møte med Uloba. Dette var et lenge planlagt besøk, men innholdet ble noe påvirket av medieoppslag i månedsskiftet juni/juli, med kritisk søkelys på Ulobas oppfølging av sine assistenter.møtet resulterte i følgende konkrete pålegg: Opprette bedriftshelsetjeneste. Forbedre arbeidsmiljøutvalget. Styrke verneombudsordningen for assistentene. Legge om deler av vårt systematiske HMS-arbeid. Endre arbeidstids- og overtidsbestemmelsene.

10 Arbeidstilsynet ga Uloba frister for hvert av disse påleggene i løpet av våren Uloba startet straks omleggingsarbeidet med intensjon om å overholde fristen, og har også her hatt nytte av samarbeidet med Virke. Uloba i media Prosessen i Vestregionen, der BPA ble satt ut på konsesjon, har gitt en del medieomtale. Hovedvekten av nyhetsartikler og kommentarer har stått i lokalavisene i de delene av Vestfold, Buskerud og Akershus som er med i kommunesamarbeidet. Både den politiske behandlingen og misnøyen blant funksjonshemmede som har fått endret sine BPA-ordninger har fått oppmerksomhet. Ulobas 20-årsjubileum fikk god oppmerksomhet både i radio og TV, blant annet ved at TV2 sendte jubileumsshowet på lørdagskvelden 18. juni. Stolthetsprisen og høstens jubileumsturné fikk også medieomtale. Gjennom flere artikler på sommeren og høsten satte Dagbladet et kritisk søkelys på arbeidsforholdene til Ulobas assistenter, og på Arbeidstilsynets undersøkelse av Uloba. VG trykket en stor artikkel før jul om Ulobas økonomi. ENIL European Network on Independent Living Uloba er en sentral aktør og medlem i ENIL. ENIL er et europeisk nettverk med Independent Livingorganisasjoner og individuelle aktivister som medlemmer. ENIL arbeider blant annet for personlig assistanse og mot institusjoner. Uloba har blitt en sterk og tydelig rollemodell i IL-bevegelsen. Ulobas daglige leder, Vibeke Marøy Melstrøm, sitter som co-president sammen med Kapka Panayotova fra Bulgaria. Bente Skansgård, politisk rådgiver i Uloba,sitter i ENILs rådgiverpanel. I februar deltok ENIL-medlemmer på et BPA-kurs som Uloba arrangerte. Uloba var dessuten vertskap for ENILs styremøte i juni. Møtet ble holdt i Oslo i forbindelse med jubileumsfeiringen og Stolthetsparaden, hvor ENIL-styret deltok. Annethvert år arrangerer ENIL Freedom Drive i Strasbourg. I september 2011 samlet Freedom Drive cirka 250 personer, de fleste funksjonshemmede fra ulike europeiske land, til marsj mot EUparlamentet. Parlamentarikerne fikk overlevert Freedom Drive 2011 Demands, en liste med ni krav for å bedre funksjonshemmedes vilkår i Europa. Vibeke Marøy Melstrøm og flere kolleger deltok på Freedom Drive Nordisk Independent Living-samarbeid ENIL har delt Europa inn i fire regioner. Norden og Baltikum er aktive i region Nord-Europa. Uloba har etter 20 år mye å bidra med som peers (likemenn). Utenom Uloba består den nordlige ENIL-regionen av JAG (Jämlikhet Assistans Gemenskap, Sverige), Independent Living Institute, Kynnys Ry (Finland), STIL (Stiftarna av Independent Living) i Sverige, Foreningen JAG (Norge) og Apeirons (Latvia, støttemedlem). Ulobas Bente Skansgård er fortsatt med i styret til Independent Living Institute (ILI), Stockholm, der Adolf Ratzka med medarbeidere utvikler IL-filosofien. Se og

11 Solidaritetsarbeid Uloba støtter UHG, en interesseorganisasjon for og av funksjonshemmede i Guinea, Vest-Afrika. UHG er produktive med blant annet opplæring slik at funksjonshemmede skal kunne bli økonomisk uavhengig gjennom arbeid. Uloba blir løpende oppdatert og er imponert over det arbeidet som gjøres der, av og for funksjonshemmede i beste IL-tradisjon. Uloba støtter også ENIL, Menneskerettsalliansen og Amnesty økonomisk. Datterselskap i Uloba-konsernet Uloba BA har i dag datterselskapene Freedom Express AS, Assistanse Eiendom AS, Assistanse Nye Eiendommer AS og Tollbugata 106 AS. Alle datterselskapene er opprettet for å dekke Ulobas egne behov og støtte opp under Ulobas formål. Virksomhetene er skilt ut som egne heleide AS, for å unngå sammenblanding av vanlig næringsvirksomhet med Ulobas ideelle formål og status. Freedom express AS Freedom Express er primært opprettet for å dekke Ulobas eget transportbehov. Uloba har inngått avtaler med selskapet som sikrer prioritet. Freedom Express har i dag tre busser av ulik størrelse, og tilbyr unik tilgjengelighet, sikkerhet og komfort for funksjonshemmede (www.freedomexpress.no). Assistanse eiendom AS Dette selskapet forvalter og leier ut eksisterende eiendomsmasse til morselskapet. Siden Uloba skal være en arbeidsplass for alle, og funksjonshemmede favoriseres ved ansettelser, stiller vi usedvanlig store krav til universell utforming av lokalene våre og til parkeringsareal. Det er i praksis ikke mulig i dag å finne lokaler i Drammensområdet som tilfredsstiller våre krav, og utleiere/eiere er i liten grad innstilt på å imøtekomme våre krav, da disse ikke anses å være interessante kommersielt sett. Den enkleste, sikreste og på sikt rimeligste løsningen for Uloba er derfor å eie lokalene selv. Tollbugata 106 (tidligere Assistanse Nye eiendommer AS) Dette selskapet ble etablert i forbindelse med utarbeidelsen av en reguleringsplan for å muliggjøre en utvidelse av eksisterende kontorlokaler i Tollbugata. Siden Uloba nå planlegger med sikte på å flytte hele virksomheten fra Tollbugata, vil dette selskapet trolig bli avviklet. Assistanse Nye eiendommer AS Dette selskapet er opprettet for å dekke Ulobas fremtidige eiendomsbehov. Et Uloba i vekst trenger større areal og bedre tilrettelagte lokaler enn det vi har i dag. De nye lokalene skal være et funksjonelt bygg med hovedvekt på Ulobas egne behov og med sterk vekt på tilgjengelighet gjennom universell utforming. Videre skal det settes strenge miljøkrav til løsningene. Det er kjøpt en tomt på Gulskogen i Drammen. Tomten er regulert til næringsformål og ligger nær det fremtidige trafikknutepunktet ved Gulskogen jernbanestasjon. Bryt Lenkene AS er avviklet Bryt Lenkene AS ble avviklet i Selskapet utga tidligere bladet Selvsagt, det første norske magasinet basertpå Independent Living-ideologien. Selvsagt vil for fremtiden utgis av Uloba selv.

12 ULOBAs styre Ulobas styre valgt på generalforsamlingen 17. juni 2011 Styreleder: Jan Kåre Stura Styremedlemmer: Karin Dørstad, Eiliv Mæhle Liljevik, Henrik Mæland, Bente Skansgård,Mari Storstein, Tone Skavhaugen 1. varamedlem: Ann Kristin Krokan 2. varamedlem: Thomas Ulven 3. varamedlem: Gunnbjørn Gulliksen ULOBAs styre besto av fire kvinner og tre menn. Styret har avholdt 9 styremøter i saker ble behandlet. Andelseiere og abonnenter per 31. desember 2011: Andelseiere: 949 (2010: 929) Abonnenter: 480 (2010: 457) 1992: Abonnenter: 0. Andelseiere: : Abonnenter: 0. Andelseiere: : Abonnenter: 5. Andelseiere: : Abonnenter: 10. Andelseiere: : Abonnenter: 20. Andelseiere: : Abonnenter: 15. Andelseiere: : Abonnenter: 50. Andelseiere: : Abonnenter: 115. Andelseiere: : Abonnenter: 125. Andelseiere: : Abonnenter: 180. Andelseiere: : Abonnenter: 190. Andelseiere: : Abonnenter: 205. Andelseiere: : Abonnenter: 250. Andelseiere: : Abonnenter: 320. Andelseiere: : Abonnenter: 417. Andelseiere: : Abonnenter: 496. Andelseiere: 712.

13 2009: Abonnenter: 447. Andelseiere: : Abonnenter: 457. Andelseiere: : Abonnenter: 480. Andelseiere: 949 Fylkesoversikt, andelseiere: Akershus 2011: : 167. Aust-Agder 2011: : 8. Buskerud 2011: : 82. Finnmark 2011: : 2. Hedmark 2011: : 36. Hordaland 2011: : 114. Møre og Romsdal 2011: : 36. Nordland 2011: : 16. Nord-Trøndelag 2011: : 11. Oppland 2011: : 34. Oslo 2011: : 135. Rogaland 2011: : 25. Sogn og Fjordane 2011: : 12. Sør-Trøndelag 2011: : 82. Telemark 2011: : 35. Troms 2011: : 38. Vest-Agder 2011: : 7. Vestfold 2011: : 35. Østfold 2011: : 54. SUM 2011: : 929. Kontraktskommuner per Nye kommuner i 2011 er merket med *

14 Alvdal. Andebu. Arendal. Asker. Askøy. Aure. Aurskog Høland. Averøy. Bamble.* Bergen. Bremanger. Brønnøy. Bærum. Bømlo.* Drammen. Dønna. Eid. Eide (Møre og Romsdal). Eidsberg. Eidskog.* Elverum. Evje og Hornes. Fjell. Flekkefjord. Flora. Flå. Fredrikstad.

15 Froland. Førde. Gausdal. Giske. Gjesdal. Gjøvik. Gloppen. Gol. Gran. Hadsel. Halden. Hamar. Hareid. Harstad. Haugesund. Hemsedal.* Hitra. Herøy. Hol (Buskerud). Hurum. Jevnaker. Karlsøy. Karmøy. Klepp. Klæbu. Kongsvinger.

16 Krødsherad. Kvinesdal. Kvæfjord. Lardal. Lebesby. Lenvik. Lier. Lierne. Lillehammer. Lindås. Lunner. Lyngdal. Lørenskog. Malvik. Marker.* Mandal. Meldal.* Melhus. Midsund. Modum. Molde. Moss. Nedre Eiker. Nes (Buskerud). Nittedal. Nord-Aurdal. Norddal.

17 Nordre Land. Nøtterøy. Odda. Oppegård. Os (Hordaland). Oslo (14 bydeler). Porsgrunn. Randaberg. Rana. Re. Ringsaker. Rissa.* Rygge. Rælingen. Røros. Røyken. Råde. Stjørdal. Sande (Vestfold). Sandefjord. Sandnes. Sarpsborg. Skedsmo. Ski. Skien. Skiptvedt. Sortland.

18 Sogndal. Spydeberg. Stavanger. Steinkjer. Stord. Stryn. Sula. Sunndal. Svelvik. Sykkylven. Sømna. Sør-Varanger. Tingvoll. Tinn. Tjøme. Tranøy. Tromsø. Trondheim. Ullensaker. Ulstein. Vefsn. Verran. Vestby. Vestnes. Vestre Toten. Vevelstad.* Volda.

19 Voss. Værøy. Vågan. Våler (Hedmark). Våler (Østfold). Ørsta. Østre Toten. Øvre Eiker. Øygarden. Ål. Ålesund. Årdal. Ås. Ansatte Det ble sendt ut til sammen 6291 lønns- og trekkoppgaver for Dette representerer det antall personer som i løpet av året har mottatt lønn og/eller feriepenger fra Uloba. Per 31. desember var 92 (2010: 86) personer ansatt i administrasjonen fordelt på 82 (2010: 77) årsverk. Ansatte : 1992: : : : : : : : : 1300

20 2001: : : : : : : : : : : 6291 HMS-arbeid Arbeidsmiljø Det har vært avholdt to møter i Arbeidsmiljøutvalget i Uloba har i 2011 tilsluttet seg en bedriftshelsetjeneste, MediPluss AS. MediPluss AS skal blant annet bistå Uloba i å etablere en mer formell vernetjeneste for assistenter første halvår 2012 etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Det ble i 2011 ikke gjennomført noen klimaundersøkelse. Planen er å gjennomføre ny klimaundersøkelse høsten Sykefravær blant administrativt ansatte Det totale sykefravær for 2011 var 11,7 %. Dette er en nedgang fra 2010 på 1,14 % og det laveste sykefraværet i Uloba siden Sykefraværet i administrasjonen er fortsatt høyt sammenlignet med landet for øvrig, men fraværsprosenten de siste 3 år går i riktig retning. 1. juli 2011 ble arbeidsgivere pålagt tettere oppfølging av sykemeldte, og Uloba har håndtert dette gjennom nye rutiner og opplæring av alle med personalansvar.målet med oppfølgingen er hele tiden å kunne tilrettelegge på best mulig måte slik at den sykmeldte raskest mulig skal kunne komme tilbake i ordinært arbeid. Kartlegging fastslår at kun en liten del av sykefraværet er jobbrelatert. Miljøforurensning Styret er ikke kjent med forhold ved Ulobas virksomhet som kan medføre vesentlig påvirkning av det ytre miljøet.avfall fra kontoret i Drammen kildesorteres. Brukte tonerkassetter og blekkpatroner samles inn for resirkulering.

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer