Ulobas årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulobas årsrapport 2011"

Transkript

1 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen du vil lese. Trykk Enter for å gå rett til artikkelen. Bruk Alt + venstrepil for å gå tilbake til innholdsfortegnelsen. Kontakt ULOBA om du ønsker denne årsrapporten i DAISY-format. Innhold Uloba fylte 20 år i Parade-rekord... 3 Kommunal interesse... 4 Nådde vi målene med jubileet?... 4 Arbeidet for rettighetsfesting av BPA... 4 Helsedirektoratet skrev utredning... 4 Begrensninger... 4 Usikker fremdrift... 5 Vestregionen... 5 Tjenestekonsesjon... 5 Spørreundersøkelse... 6 Driftskontoen... 6 Frihetsverktøy... 7 Ulobas solidaritetsfond... 7 Skatt... 7 Avsetning i regnskapet for 2011 til ubetalt overtid Styrets beretning Utvikling i Uloba BA i 2011:... 8 Aktiviteter i 2011:... 9 Medlemskap i virke... 9 Innføring av digitale timelister... 9 Arbeidstilsynet... 9 Uloba i media ENIL European Network on Independent Living Nordisk Independent Living-samarbeid Solidaritetsarbeid Datterselskap i Uloba-konsernet Freedom express AS... 11

2 Assistanse eiendom AS Tollbugata 106 (tidligere Assistanse Nye eiendommer AS) Assistanse Nye eiendommer AS Bryt Lenkene AS er avviklet ULOBAs styre Andelseiere og abonnenter per 31. desember 2011: Fylkesoversikt, andelseiere: Kontraktskommuner per Ansatte Ansatte : HMS-arbeid Arbeidsmiljø Sykefravær blant administrativt ansatte Miljøforurensning Likestilling Medlemskap Økonomisk resultat Omsetningsutvikling Fond og egenkapital Styrets signaturer: Regnskap Resultatregnskap NOTER TIL REGNSKAPET FOR REGNSKAPSPRINSIPPER Konsolideringsprinsipper Salgsinntekter Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Datterselskap Fordringer Skatt Pensjonsforpliktelser Leasing NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER... 38

3 NOTE 2 AKSJER DATTERSELSKAP: NOTE 3 FORDRINGER OG GJELD: NOTE 4 BETALINGSMIDLER: NOTE 5 ANDELSKAPITAL NOTE 6 ANNEN EGENKAPITAL NOTE 7 RESERVEFOND NOTE 8 SKATT NOTE 9 LØNNSKOSTNAD NOTE 10 PENSJON NOTE 11 GITTE GAVER, TILSKUDD NOTE 12 SOLIDARITETSFOND NOTE 13 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Uloba fylte 20 år i år er gått siden fem gründere etablerte Uloba inspirert av Independent Living-bevegelsen. Independent Living er betegnelsen på en internasjonal bevegelse og ideologi som arbeider for at funksjonshemmede skal ha de samme rettigheter, muligheter og kontroll over eget liv som andre mennesker. Ulobas BPA er verktøyet som lar funksjonshemmede tre ut av rollen som passive mottakere, og inn i rollen som ansvarlige, likeverdige borgere. I jubileumsåret var det flere enn 900 som benyttet dette Uloba-verktøyet i Norge. Mange av oss møttes for å feire Uloba-jubileet i juni. Målet med å ha en såpass stor og synlig jubileumsfeiring var å vise at Uloba er en viktig samfunnsaktør som gir et unikt bidrag til samfunnsutviklingen. Vi ville synliggjøre Uloba for beslutningstakere og allmennheten og samtidig styrke fellesskapsfølelsen i Uloba. Kort sagt ville vi være stolte, sterke og synlige. Parade-rekord Derfor arrangerte vi BPA-seminar, politisk verksted, jubileumsshow og festmiddag i Oslo samme helg som den årvisse Stolthetsparaden, og jubileumsturné til ni byer rundt i landet på høsten. I Stolthetsparaden 18. juni var Ulobas partnere i Mitt Liv-alliansen, Norges Handikapforbund og Norsk Forbund for Utviklingshemmede, for første gang med som arrangører og ikke bare som deltakere. Paraden fikk rekordstor deltakelse: 1270 personer. Også assistenter som ikke var på jobb, ble invitert og gikk under egne paroler.paraden gikk fra Universitetsplassen til Oslo Spektrum, hvor jubileumsshowet samlet 2640 tilskuere. Showet ble også sendt på TV2 samme kveld og hadde seere. 20 minutter av det drøyt tre kvarter lange TV-showet var reportasjer og informasjon om Uloba og BPA.

4 BPA-seminaret og det politiske verkstedet dagene før paraden hadde til sammen drøyt 200 deltakere. General-forsamlingen, som også ble arrangert i jubileumsuka, hadde rekordhøy deltakelse, med 122 stemmeberettigede andelseiere til stede. Kommunal interesse Programmet disse dagene påvirket også innholdet i Ulobas jubileumsturné i oktober og november. Vi besøkte Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Førde, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Gardermoen og fikk orientert nærmere 300 ansatte fra 108 kommuner om ideen og innholdet i BPA. 122 av Ulobas andelseiere deltok på fag-seminarene, og som i Oslo inviterte vi på middag på kvelden. Tilbakemeldingene viste at andelseierne satte stor pris på at Uloba reiste og arrangerte samlinger også utenfor Oslo og Drammen. Nådde vi målene med jubileet? Deltakersuksessen er i hvert fall udiskutabel; vi styrket kontakten med og mellom andelseiere, og kommunale beslutningstakere ble bedre kjent med oss og det verktøyet vi tilbyr. De mange gulkledde paradedeltakerne på Karl Johans gate gjorde oss dessuten godt synlige i Oslos bybilde. I tillegg til den verdifulle sendetiden på TV2 om kvelden lørdag 18. juni fikk vi nyhetsinnslag på TV2 om vinneren av Stolthetsprisen, Stine Machlar. P4 sendte fra Stolthetsparaden, og daglig leder Vibeke Marøy Melstrøm ble intervjuet i P4, P1 og Radio Norge. Jubileet fikk dessuten omtale i flere aviser, og jubileumsturneen resulterte i radioinnslag på NRKs distriktssendinger i Trøndelag og Rogaland. Kort oppsummert: Vi kan være stolte av en sterk innsats som gjorde oss godt synlige i Arbeidet for rettighetsfesting av BPA I 2011 trodde vi at vi skulle komme mye nærmere en lovfestet individuell rett til Borgerstyrt personlig assistanse. Stortinget ga nemlig regjeringen pålegg i juni om å rettighetsfeste BPA for enkelte grupper av funksjonshemmede, og ba samtidig regjeringen om raskt å definere disse gruppene. Helsedirektoratet skrev utredning Helse- og omsorgsdepartementet ba videre Helsedirektoratet om å foreslå kriterier for rettighetsfesting. I forarbeidet til sin utredning inviterte Helsedirektoratet blant andre Uloba til en dialogkonferanse i september. Direktoratet ønsket innspill om hvem som har store behov for personlig assistanse, som det het i bestillingen, og hvordan BPA kunne avgrenses for å holdes innenfor dagens økonomiske rammer. Uloba ser BPA som et verktøy for likestilling og samfunnsdeltakelse. Derfor fokuserte Uloba på at de som skal lede egen assistanse må være aktive, enten i studier, familie, organisasjonsliv eller arbeidsliv. Uloba likestiller her varig tilrettelagt arbeid med ordinært arbeid. Dessuten la vi vekt på retten til BPA for dem som ikke kan lede sin egen assistanse. Begrensninger I utredningsforslaget har Helsedirektoratet utarbeidet fire alternative sett med kriterier. Til felles har de at retten til BPA ikke skal gjelde på natta, og ikke for mer enn en assistent samtidig. Alle alternativene har dessuten et forslag om øvre aldersgrense for BPA.

5 I alternativet som Helsedirektoratet mener følger rådene fra Uloba og andre organisasjoner best, er ikke definisjonen av store behov knyttet til antall assistansetimer. Det er heller ikke noe krav om å lede assistanseordningen selv, og kravet om aktivitetsnivå kan oppfylles ved at man forsørger barn eller deltar i samfunnslivet. Imidlertid mener Helsedirektoratet at kostnadene vil bli en utfordring med dette settet av kriterier. Andre alternativer er ulike kombinasjoner av krav om å være i arbeid eller utdanning, et bestemt antall timer eller ukedager med assistansebehov og å lede assistansen selv. Usikker fremdrift Uloba frykter at BPAs egenart ikke ligger til grunn for vurderingene Helsedirektoratet har gjort, og at rettighets-festingen dermed kan bomme på målgruppa. Den politiske behandlingen av Helsedirektoratets utredning vil munne ut i et høringsforslag fra Helseog omsorgsdepartementet. Ved årsskiftet var det ennå usikkert når dette høringsforslaget vil være klart. Dermed vet vi heller ikke hvor lang tid det tar før Stortinget får saken til behandling, når BPA kan bli en individuell rettighet og hvordan denne rettigheten vil se ut. Meningen med BPA er at funksjonshemmede selv sitter med ledelsen over og kompetansen på sitt eget liv, og ikke blir overstyrt av tjenestetilbydere og annet personell. Vestregionen I 2011 mistet vi 181 andelseiere i 14 kommuner på Østlandet. Men hva verre er; våre andelseiere mistet sin Borgerstyrte personlige assistanse slik Uloba la den til rette. Dette skjedde i de kommunene i Vestfold, Buskerud og Akershus som utgjør kommunesamarbeidet Vestregionen. Tjenestekonsesjon I februar la Vestregionen ut BPA på tjenestekonsesjon, for å gi flere aktører muligheten til å bli BPAtilretteleggere iregionen. Dette var Uloba positive til, i og med at det ville gi innbyggerne større valgfrihet knyttet til BPA. Uloba var selvfølgelig blant aktørene som søkte konsesjon, og vi oppfylte konsesjonsvilkårene. Men Vestregionens konsesjonsgrunnlag avvek sterkt fra prinsippene for BPA, slik det blant annet er beskrevet i Odelstingsproposisjon 8 ( ). Å akseptere dette konsesjonsgrunnlaget ville for Uloba være å motarbeide vår egen ideologi. Vi kunne derfor ikke gå inn som en av BPA-aktørene. BPA, slik Vestregionen tilbyr det, er noe annet enn det verktøyet funksjonshemmede selv har skapt for likestilling,frihet og samfunnsdeltakelse. Funksjonshemmedes lederrolle og fleksibiliteten i ordningen er nedvurdert. Derfor skrev Uloba blant annet dette til Vestregionen i forbindelse med at vi trakk oss som konsesjonssøker: Vi håper at Vestregionen lager et nytt konsesjonsgrunnlag for BPA. Et slikt nytt konsesjonsgrunnlag må ta opp i seg forslag til nasjonale kvalitetskrav til BPA, forslag til ny norsk standard for BPA og de intensjoner og prinsipper som Stortinget har vedtatt for BPA. Anskaffelsesportalen Doffin vektlegger ( ) bruk av Norsk standard ved BPA-anskaffelser. Når Vestregionen har dette på plass, er Uloba igjen

6 klare til å kunne tilby funksjonshemmede innbyggere i Vestregionen BPA-verktøyet slik det er ment å være, nemlig at det skaper frihet for funksjons-hemmede. Vestregionen har ikke valgt å tilpasse seg Norsk standard for BPA etter at den tok til å gjelde 1. august. Spørreundersøkelse For arbeidslederne innebar endringene at de fikk eller snart kom til å få nye BPA-tilretteleggere å forholde seg til. Gjennom en spørreundersøkelse ville Uloba finne ut hvordan de opplevde denne prosessen. Hovedfunnene fra undersøkelsen viser at omleggingsprosessen har vært en stor belastning for arbeidslederne - så vel som for assistentene. Undersøkelsen avdekker at arbeidslederne er svært misfornøyd med hvordan kommunene har håndtert omleggingsprosessen. Selv om Uloba jevnt over får et godt skussmål fra arbeidslederne, pekes det på flere områder der organisasjonen kunne gjort en bedre jobb. Disse tilbakemeldingene vil Uloba ta med seg i senere prosesser med konsesjonsutlysninger av BPA. Uloba har forsøkt å bidra til en smidig overgang for både arbeidsledere og assistenter, blant annet ved å sørge for at reglene om virksomhetsoverdragelse ble lagt til grunn ved overføring av ordningene til ny arbeidsgiver. Her har både hovedorganisasjonen Virke og Fagforbundet vært gode støttespillere. Vi har også stilt våre rådgivere til disposisjon for våre andelseiere og assistenter, og åpnet for å fortsette andelseierskapet etter overgangen til ny BPA-tilrettelegger. De som har gjort det, har fått muligheten til å videreføre tilgjengelige midler på driftskontoen. Overgangsprosessen har for flere kommuner tatt lengre tid enn planlagt, så ved årsskiftet hadde ennå ikke alle kommunene sagt opp sine avtaler med Uloba. Driftskontoen Lønn til assistenter er ikke den eneste kostnaden i en BPA-ordning. Derfor har Uloba en driftskonto tilknyttet hver enkelt BPA-avtale. En BPA-ordning kan på mange måter sammenlignes med en liten bedrift. «Bedriftsleder» blir i dette tilfellet den vi til daglig kaller arbeidsleder. Arbeidslederen er ikke selv ansatt og mottar ikke lønn, men er delegert ansvaret for daglig drift av BPA-ordningen. Som i enhver annen bedrift har man både administrasjonsutgifter, lønns-kostnader og andre personalkostnader. I tillegg til assistentenes lønn må det også finnes midler til kontorutstyr og rekvisita, telefon og porto, til opplæring osv. Da BPA ble lovfestet var det en av forutsetningene at assistansen skulle være knyttet til personen og ikke til bopel. Assistanse skal altså kunne brukes både i og utenfor hjemmet. Da vil det også naturligvis kunne påløpe utgifter til reise, diett, inngangspenger med mer. Arbeidsleder må selv dekke sine egne kostnader, men merkostnaden som følger av at man også må ha med seg en assistent, må selvfølgelig dekkes gjennom BPA-ordningen. Dersom arbeidsleder skulle pålegges å dekke denne type utgifter selv, ville det være det samme som å skattlegge funksjonsnedsettelse. I praksis vil det innebære at funksjons-hemmedes mulighet til å bruke BPA-ordningen slik lovgivers intensjon har vært, vil bli et spørsmål om arbeidsleders private økonomi. Den som har assistanse, må selvsagt betale sine egne fritidsaktiviteter og vurdere hva han eller hun har råd til av teaterforestillinger,

7 fotballandskamper etc. Men det ville være uriktig å gjøre disse aktivitetene dobbelt så dyre gjennom assistansebehovet. Frihetsverktøy I Uloba får arbeidsledere dekket disse kostnadene gjennom driftskontoen. På driftskontoen får hver arbeidsleder til disposisjon inntil fem prosent av det kommunen betaler Uloba for hans eller hennes BPA-ordning. Andre BPA-tilretteleggere vektlegger denne delen av BPA-kostnaden ulikt. Ulobas ordning er basert på 20 års erfaring i hvor viktig disse økonomiske midlene er, og reglene for hvordan man kan bruke driftskontoen er utarbeidet slik at også den blir et verktøy for å oppnå våre mål om frihet og samfunnsdeltakelse. Ulobas solidaritetsfond Ulobas visjon er «En verden der mennesker med assistansebehov har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer». Solidaritetsfondet virkeliggjør Ulobas verdier, som nettopp er «Solidaritet», i tillegg til «likeverd», «ansvarlighet» og «engasjement». Dette har vært førende ved opprettelsen av Solidaritetsfondet, med hovedvekt på opplysning, opplæring og utvikling av BPA i Norge. I retningslinjene heter det at fondsmidlene bl.a. kan dekke opplæring av ansatte og andelseiere i Uloba, dekke annonseutgifter i ordninger med lite midler på driftskonto, kostnader i forbindelse med informasjon om Uloba og BPA, samt forskning og utvikling i tråd med Independent Living-bevegelsen. Ulobas styre kan godkjenne bruk av fondsmidler til andre tiltak som vurderes å falle inn under målformuleringen. Fondet har gjort det mulig å gjennomføre påvirkning både internt og eksternt, og har vært finansiert ved overskudd fra andelseiernes driftskonto. Skatt Uloba tok i 2010 initiativet til fornyet vurdering hos skattemyndighetene vedrørende fortsatt skattefritak. I løpet av 2011 har spørsmålet om Ulobas eventuelle skatteplikt blitt diskutert med myndighetene. Skattemyndighetene har hevdet at Uloba BA har «erverv til formål», mens Uloba hevder at det er en stor misforståelse og feiltolkning av vår virksomhet. I forbindelse med at skattemyndighetene for 2010 ba Uloba BA om å sende inn selvangivelse/ligningspapirer for første gang, ble selskapet lignet for 8,5 mill kroner i skatt. Denne ligningen ble påklaget i 2011, men Skatteetaten har i brev av opprettholdt påstanden om skatteplikt for Uloba. På denne bakgrunnen er regnskapet for 2011 omgjort med tanke på beregning av skatt for morselskapet Uloba BA, samt at sammenlignbare tall for 2010 er endret.

8 Avsetning i regnskapet for 2011 til ubetalt overtid Arbeidstilsynets gjennomgang av Ulobas rutiner for utbetaling av overtid medførte at det ble gitt et pålegg om å endre praksis for når overtidsgodtgjørelse skal utbetales. Frem til nå har Uloba hatt en overtidsgrense på 11 timer, fordi loven ga åpning for dette når arbeidet inneholder passive perioder. Arbeidstilsynet har nå pålagt oss å ha en overtidsgrense på 9 timer. Dette retter vi oss selvsagt etter. Uloba innførte derfor overtidsbetaling for sammenhengende arbeid utover 9 timer fra 1. november I den forbindelse har Uloba varslet alle som har hatt arbeid som assistent hos en av Ulobas arbeidsledere i perioden november 2008 til oktober 2011 om dette. Etter at kravene om utbetaling av overtid i denne perioden er gjennomgått, har Uloba beregnet at dette vil medføre en kostnad på i overkant av 8 millioner kroner, når sosiale kostnader inkluderes. Disse 8 millionene er penger som norske kommuner allerede har fått refundert i form av ubrukte lønnsmidler for perioden Uloba har imidlertid tatt ansvar for dette, og tar derfor denne kostnaden i sitt regnskap for Styrets beretning 2011 Utvikling i Uloba BA i 2011: 949 andelseiere (929 i 2010). 480 abonnenter (457 i 2010). 160 kontraktskommuner/bydeler (160 i 2010). 82 årsverk i administrasjonen (77 i 2010) personer mottok lønn og/eller feriepenger (6135 i 2010) årsverk for personlige assistenter (1187 i 2010). 93 arbeidsledere gjennomførte ULOBAs lederutviklingskurs trinn 1 14 arbeidsledere gjennomførte ULOBAs lederutviklingskurs trinn arbeidsledere deltok på de 36 lederfora som ble arrangert over hele landet.

9 Aktiviteter i 2011: Medlemskap i virke Uloba er blitt medlem i hovedorganisasjonen Virke, som før het Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon. Medlemskapet bunner i et ønske om kompetanseutvikling i organisasjonen og et behov for en profesjonell samarbeidspartner på arbeidsgiveransvaret. I 2011 har Virke bistått oss i kontakten med kommunene i Vest-regionen, som åpnet for flere BPA-aktører gjennom en konsesjonsordning. Virke har også begynt arbeidet med en ny, spesialtilpasset tariffavtale for BPA, gjennom kontakt med Fagforbundet. Innføring av digitale timelister Vårt arbeid med innføring av digitale timelister/arbeidsplaner ble organisert som et prosjekt i Digitale timelister øker sikkerheten for at assistentene får riktig lønn til riktig tid. Registreringsarbeidet blir enklere for Uloba-administrasjonen, og alle parter slipper å være usikre på om listene kommer frem når de skal. En kanskje viktigere endring med digitale timelister er at assistentene ikke lenger kan arbeide i strid med arbeidstidsbestemmelsene. Timelistene fanger opp hvis timetallet pr. dag eller pr. uke er høyere enn det som er tillatt ifølge arbeidsmiljøloven, eller med for kort hviletid mellom arbeidsøktene. Systemet fanger også opp assistenter som jobber for flere arbeidsledere, og ser alle arbeidsforholdene i sammenheng. Arbeidslederne godkjenner sine assistenters timelister og sender dem til Uloba, slik de gjorde med timelister på papir. Virke har vært en god samarbeidspartner i utarbeidelsen av timelistesystemet. Amende har stått for programutviklingen for digitale timelister, i samarbeid med Uloba. Digitale timelister/arbeidsplaner er også et nyttig arbeidslederverktøy, og vi har brukt mye tid og ressurser på å gjøre dette verktøyet universelt utformet. Dette er et absolutt krav i Uloba. Overgangen til digitale timelister skjer 4. mars Arbeidstilsynet I august hadde Arbeidstilsynet møte med Uloba. Dette var et lenge planlagt besøk, men innholdet ble noe påvirket av medieoppslag i månedsskiftet juni/juli, med kritisk søkelys på Ulobas oppfølging av sine assistenter.møtet resulterte i følgende konkrete pålegg: Opprette bedriftshelsetjeneste. Forbedre arbeidsmiljøutvalget. Styrke verneombudsordningen for assistentene. Legge om deler av vårt systematiske HMS-arbeid. Endre arbeidstids- og overtidsbestemmelsene.

10 Arbeidstilsynet ga Uloba frister for hvert av disse påleggene i løpet av våren Uloba startet straks omleggingsarbeidet med intensjon om å overholde fristen, og har også her hatt nytte av samarbeidet med Virke. Uloba i media Prosessen i Vestregionen, der BPA ble satt ut på konsesjon, har gitt en del medieomtale. Hovedvekten av nyhetsartikler og kommentarer har stått i lokalavisene i de delene av Vestfold, Buskerud og Akershus som er med i kommunesamarbeidet. Både den politiske behandlingen og misnøyen blant funksjonshemmede som har fått endret sine BPA-ordninger har fått oppmerksomhet. Ulobas 20-årsjubileum fikk god oppmerksomhet både i radio og TV, blant annet ved at TV2 sendte jubileumsshowet på lørdagskvelden 18. juni. Stolthetsprisen og høstens jubileumsturné fikk også medieomtale. Gjennom flere artikler på sommeren og høsten satte Dagbladet et kritisk søkelys på arbeidsforholdene til Ulobas assistenter, og på Arbeidstilsynets undersøkelse av Uloba. VG trykket en stor artikkel før jul om Ulobas økonomi. ENIL European Network on Independent Living Uloba er en sentral aktør og medlem i ENIL. ENIL er et europeisk nettverk med Independent Livingorganisasjoner og individuelle aktivister som medlemmer. ENIL arbeider blant annet for personlig assistanse og mot institusjoner. Uloba har blitt en sterk og tydelig rollemodell i IL-bevegelsen. Ulobas daglige leder, Vibeke Marøy Melstrøm, sitter som co-president sammen med Kapka Panayotova fra Bulgaria. Bente Skansgård, politisk rådgiver i Uloba,sitter i ENILs rådgiverpanel. I februar deltok ENIL-medlemmer på et BPA-kurs som Uloba arrangerte. Uloba var dessuten vertskap for ENILs styremøte i juni. Møtet ble holdt i Oslo i forbindelse med jubileumsfeiringen og Stolthetsparaden, hvor ENIL-styret deltok. Annethvert år arrangerer ENIL Freedom Drive i Strasbourg. I september 2011 samlet Freedom Drive cirka 250 personer, de fleste funksjonshemmede fra ulike europeiske land, til marsj mot EUparlamentet. Parlamentarikerne fikk overlevert Freedom Drive 2011 Demands, en liste med ni krav for å bedre funksjonshemmedes vilkår i Europa. Vibeke Marøy Melstrøm og flere kolleger deltok på Freedom Drive Nordisk Independent Living-samarbeid ENIL har delt Europa inn i fire regioner. Norden og Baltikum er aktive i region Nord-Europa. Uloba har etter 20 år mye å bidra med som peers (likemenn). Utenom Uloba består den nordlige ENIL-regionen av JAG (Jämlikhet Assistans Gemenskap, Sverige), Independent Living Institute, Kynnys Ry (Finland), STIL (Stiftarna av Independent Living) i Sverige, Foreningen JAG (Norge) og Apeirons (Latvia, støttemedlem). Ulobas Bente Skansgård er fortsatt med i styret til Independent Living Institute (ILI), Stockholm, der Adolf Ratzka med medarbeidere utvikler IL-filosofien. Se og

11 Solidaritetsarbeid Uloba støtter UHG, en interesseorganisasjon for og av funksjonshemmede i Guinea, Vest-Afrika. UHG er produktive med blant annet opplæring slik at funksjonshemmede skal kunne bli økonomisk uavhengig gjennom arbeid. Uloba blir løpende oppdatert og er imponert over det arbeidet som gjøres der, av og for funksjonshemmede i beste IL-tradisjon. Uloba støtter også ENIL, Menneskerettsalliansen og Amnesty økonomisk. Datterselskap i Uloba-konsernet Uloba BA har i dag datterselskapene Freedom Express AS, Assistanse Eiendom AS, Assistanse Nye Eiendommer AS og Tollbugata 106 AS. Alle datterselskapene er opprettet for å dekke Ulobas egne behov og støtte opp under Ulobas formål. Virksomhetene er skilt ut som egne heleide AS, for å unngå sammenblanding av vanlig næringsvirksomhet med Ulobas ideelle formål og status. Freedom express AS Freedom Express er primært opprettet for å dekke Ulobas eget transportbehov. Uloba har inngått avtaler med selskapet som sikrer prioritet. Freedom Express har i dag tre busser av ulik størrelse, og tilbyr unik tilgjengelighet, sikkerhet og komfort for funksjonshemmede (www.freedomexpress.no). Assistanse eiendom AS Dette selskapet forvalter og leier ut eksisterende eiendomsmasse til morselskapet. Siden Uloba skal være en arbeidsplass for alle, og funksjonshemmede favoriseres ved ansettelser, stiller vi usedvanlig store krav til universell utforming av lokalene våre og til parkeringsareal. Det er i praksis ikke mulig i dag å finne lokaler i Drammensområdet som tilfredsstiller våre krav, og utleiere/eiere er i liten grad innstilt på å imøtekomme våre krav, da disse ikke anses å være interessante kommersielt sett. Den enkleste, sikreste og på sikt rimeligste løsningen for Uloba er derfor å eie lokalene selv. Tollbugata 106 (tidligere Assistanse Nye eiendommer AS) Dette selskapet ble etablert i forbindelse med utarbeidelsen av en reguleringsplan for å muliggjøre en utvidelse av eksisterende kontorlokaler i Tollbugata. Siden Uloba nå planlegger med sikte på å flytte hele virksomheten fra Tollbugata, vil dette selskapet trolig bli avviklet. Assistanse Nye eiendommer AS Dette selskapet er opprettet for å dekke Ulobas fremtidige eiendomsbehov. Et Uloba i vekst trenger større areal og bedre tilrettelagte lokaler enn det vi har i dag. De nye lokalene skal være et funksjonelt bygg med hovedvekt på Ulobas egne behov og med sterk vekt på tilgjengelighet gjennom universell utforming. Videre skal det settes strenge miljøkrav til løsningene. Det er kjøpt en tomt på Gulskogen i Drammen. Tomten er regulert til næringsformål og ligger nær det fremtidige trafikknutepunktet ved Gulskogen jernbanestasjon. Bryt Lenkene AS er avviklet Bryt Lenkene AS ble avviklet i Selskapet utga tidligere bladet Selvsagt, det første norske magasinet basertpå Independent Living-ideologien. Selvsagt vil for fremtiden utgis av Uloba selv.

12 ULOBAs styre Ulobas styre valgt på generalforsamlingen 17. juni 2011 Styreleder: Jan Kåre Stura Styremedlemmer: Karin Dørstad, Eiliv Mæhle Liljevik, Henrik Mæland, Bente Skansgård,Mari Storstein, Tone Skavhaugen 1. varamedlem: Ann Kristin Krokan 2. varamedlem: Thomas Ulven 3. varamedlem: Gunnbjørn Gulliksen ULOBAs styre besto av fire kvinner og tre menn. Styret har avholdt 9 styremøter i saker ble behandlet. Andelseiere og abonnenter per 31. desember 2011: Andelseiere: 949 (2010: 929) Abonnenter: 480 (2010: 457) 1992: Abonnenter: 0. Andelseiere: : Abonnenter: 0. Andelseiere: : Abonnenter: 5. Andelseiere: : Abonnenter: 10. Andelseiere: : Abonnenter: 20. Andelseiere: : Abonnenter: 15. Andelseiere: : Abonnenter: 50. Andelseiere: : Abonnenter: 115. Andelseiere: : Abonnenter: 125. Andelseiere: : Abonnenter: 180. Andelseiere: : Abonnenter: 190. Andelseiere: : Abonnenter: 205. Andelseiere: : Abonnenter: 250. Andelseiere: : Abonnenter: 320. Andelseiere: : Abonnenter: 417. Andelseiere: : Abonnenter: 496. Andelseiere: 712.

13 2009: Abonnenter: 447. Andelseiere: : Abonnenter: 457. Andelseiere: : Abonnenter: 480. Andelseiere: 949 Fylkesoversikt, andelseiere: Akershus 2011: : 167. Aust-Agder 2011: : 8. Buskerud 2011: : 82. Finnmark 2011: : 2. Hedmark 2011: : 36. Hordaland 2011: : 114. Møre og Romsdal 2011: : 36. Nordland 2011: : 16. Nord-Trøndelag 2011: : 11. Oppland 2011: : 34. Oslo 2011: : 135. Rogaland 2011: : 25. Sogn og Fjordane 2011: : 12. Sør-Trøndelag 2011: : 82. Telemark 2011: : 35. Troms 2011: : 38. Vest-Agder 2011: : 7. Vestfold 2011: : 35. Østfold 2011: : 54. SUM 2011: : 929. Kontraktskommuner per Nye kommuner i 2011 er merket med *

14 Alvdal. Andebu. Arendal. Asker. Askøy. Aure. Aurskog Høland. Averøy. Bamble.* Bergen. Bremanger. Brønnøy. Bærum. Bømlo.* Drammen. Dønna. Eid. Eide (Møre og Romsdal). Eidsberg. Eidskog.* Elverum. Evje og Hornes. Fjell. Flekkefjord. Flora. Flå. Fredrikstad.

15 Froland. Førde. Gausdal. Giske. Gjesdal. Gjøvik. Gloppen. Gol. Gran. Hadsel. Halden. Hamar. Hareid. Harstad. Haugesund. Hemsedal.* Hitra. Herøy. Hol (Buskerud). Hurum. Jevnaker. Karlsøy. Karmøy. Klepp. Klæbu. Kongsvinger.

16 Krødsherad. Kvinesdal. Kvæfjord. Lardal. Lebesby. Lenvik. Lier. Lierne. Lillehammer. Lindås. Lunner. Lyngdal. Lørenskog. Malvik. Marker.* Mandal. Meldal.* Melhus. Midsund. Modum. Molde. Moss. Nedre Eiker. Nes (Buskerud). Nittedal. Nord-Aurdal. Norddal.

17 Nordre Land. Nøtterøy. Odda. Oppegård. Os (Hordaland). Oslo (14 bydeler). Porsgrunn. Randaberg. Rana. Re. Ringsaker. Rissa.* Rygge. Rælingen. Røros. Røyken. Råde. Stjørdal. Sande (Vestfold). Sandefjord. Sandnes. Sarpsborg. Skedsmo. Ski. Skien. Skiptvedt. Sortland.

18 Sogndal. Spydeberg. Stavanger. Steinkjer. Stord. Stryn. Sula. Sunndal. Svelvik. Sykkylven. Sømna. Sør-Varanger. Tingvoll. Tinn. Tjøme. Tranøy. Tromsø. Trondheim. Ullensaker. Ulstein. Vefsn. Verran. Vestby. Vestnes. Vestre Toten. Vevelstad.* Volda.

19 Voss. Værøy. Vågan. Våler (Hedmark). Våler (Østfold). Ørsta. Østre Toten. Øvre Eiker. Øygarden. Ål. Ålesund. Årdal. Ås. Ansatte Det ble sendt ut til sammen 6291 lønns- og trekkoppgaver for Dette representerer det antall personer som i løpet av året har mottatt lønn og/eller feriepenger fra Uloba. Per 31. desember var 92 (2010: 86) personer ansatt i administrasjonen fordelt på 82 (2010: 77) årsverk. Ansatte : 1992: : : : : : : : : 1300

20 2001: : : : : : : : : : : 6291 HMS-arbeid Arbeidsmiljø Det har vært avholdt to møter i Arbeidsmiljøutvalget i Uloba har i 2011 tilsluttet seg en bedriftshelsetjeneste, MediPluss AS. MediPluss AS skal blant annet bistå Uloba i å etablere en mer formell vernetjeneste for assistenter første halvår 2012 etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Det ble i 2011 ikke gjennomført noen klimaundersøkelse. Planen er å gjennomføre ny klimaundersøkelse høsten Sykefravær blant administrativt ansatte Det totale sykefravær for 2011 var 11,7 %. Dette er en nedgang fra 2010 på 1,14 % og det laveste sykefraværet i Uloba siden Sykefraværet i administrasjonen er fortsatt høyt sammenlignet med landet for øvrig, men fraværsprosenten de siste 3 år går i riktig retning. 1. juli 2011 ble arbeidsgivere pålagt tettere oppfølging av sykemeldte, og Uloba har håndtert dette gjennom nye rutiner og opplæring av alle med personalansvar.målet med oppfølgingen er hele tiden å kunne tilrettelegge på best mulig måte slik at den sykmeldte raskest mulig skal kunne komme tilbake i ordinært arbeid. Kartlegging fastslår at kun en liten del av sykefraværet er jobbrelatert. Miljøforurensning Styret er ikke kjent med forhold ved Ulobas virksomhet som kan medføre vesentlig påvirkning av det ytre miljøet.avfall fra kontoret i Drammen kildesorteres. Brukte tonerkassetter og blekkpatroner samles inn for resirkulering.

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Seafarms AS Morselskap Konsern 2006 2005 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005 35 498 562 18 981 418

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer