Ulobas årsrapport 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulobas årsrapport 2011"

Transkript

1 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen du vil lese. Trykk Enter for å gå rett til artikkelen. Bruk Alt + venstrepil for å gå tilbake til innholdsfortegnelsen. Kontakt ULOBA om du ønsker denne årsrapporten i DAISY-format. Innhold Uloba fylte 20 år i Parade-rekord... 3 Kommunal interesse... 4 Nådde vi målene med jubileet?... 4 Arbeidet for rettighetsfesting av BPA... 4 Helsedirektoratet skrev utredning... 4 Begrensninger... 4 Usikker fremdrift... 5 Vestregionen... 5 Tjenestekonsesjon... 5 Spørreundersøkelse... 6 Driftskontoen... 6 Frihetsverktøy... 7 Ulobas solidaritetsfond... 7 Skatt... 7 Avsetning i regnskapet for 2011 til ubetalt overtid Styrets beretning Utvikling i Uloba BA i 2011:... 8 Aktiviteter i 2011:... 9 Medlemskap i virke... 9 Innføring av digitale timelister... 9 Arbeidstilsynet... 9 Uloba i media ENIL European Network on Independent Living Nordisk Independent Living-samarbeid Solidaritetsarbeid Datterselskap i Uloba-konsernet Freedom express AS... 11

2 Assistanse eiendom AS Tollbugata 106 (tidligere Assistanse Nye eiendommer AS) Assistanse Nye eiendommer AS Bryt Lenkene AS er avviklet ULOBAs styre Andelseiere og abonnenter per 31. desember 2011: Fylkesoversikt, andelseiere: Kontraktskommuner per Ansatte Ansatte : HMS-arbeid Arbeidsmiljø Sykefravær blant administrativt ansatte Miljøforurensning Likestilling Medlemskap Økonomisk resultat Omsetningsutvikling Fond og egenkapital Styrets signaturer: Regnskap Resultatregnskap NOTER TIL REGNSKAPET FOR REGNSKAPSPRINSIPPER Konsolideringsprinsipper Salgsinntekter Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Datterselskap Fordringer Skatt Pensjonsforpliktelser Leasing NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER... 38

3 NOTE 2 AKSJER DATTERSELSKAP: NOTE 3 FORDRINGER OG GJELD: NOTE 4 BETALINGSMIDLER: NOTE 5 ANDELSKAPITAL NOTE 6 ANNEN EGENKAPITAL NOTE 7 RESERVEFOND NOTE 8 SKATT NOTE 9 LØNNSKOSTNAD NOTE 10 PENSJON NOTE 11 GITTE GAVER, TILSKUDD NOTE 12 SOLIDARITETSFOND NOTE 13 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Uloba fylte 20 år i år er gått siden fem gründere etablerte Uloba inspirert av Independent Living-bevegelsen. Independent Living er betegnelsen på en internasjonal bevegelse og ideologi som arbeider for at funksjonshemmede skal ha de samme rettigheter, muligheter og kontroll over eget liv som andre mennesker. Ulobas BPA er verktøyet som lar funksjonshemmede tre ut av rollen som passive mottakere, og inn i rollen som ansvarlige, likeverdige borgere. I jubileumsåret var det flere enn 900 som benyttet dette Uloba-verktøyet i Norge. Mange av oss møttes for å feire Uloba-jubileet i juni. Målet med å ha en såpass stor og synlig jubileumsfeiring var å vise at Uloba er en viktig samfunnsaktør som gir et unikt bidrag til samfunnsutviklingen. Vi ville synliggjøre Uloba for beslutningstakere og allmennheten og samtidig styrke fellesskapsfølelsen i Uloba. Kort sagt ville vi være stolte, sterke og synlige. Parade-rekord Derfor arrangerte vi BPA-seminar, politisk verksted, jubileumsshow og festmiddag i Oslo samme helg som den årvisse Stolthetsparaden, og jubileumsturné til ni byer rundt i landet på høsten. I Stolthetsparaden 18. juni var Ulobas partnere i Mitt Liv-alliansen, Norges Handikapforbund og Norsk Forbund for Utviklingshemmede, for første gang med som arrangører og ikke bare som deltakere. Paraden fikk rekordstor deltakelse: 1270 personer. Også assistenter som ikke var på jobb, ble invitert og gikk under egne paroler.paraden gikk fra Universitetsplassen til Oslo Spektrum, hvor jubileumsshowet samlet 2640 tilskuere. Showet ble også sendt på TV2 samme kveld og hadde seere. 20 minutter av det drøyt tre kvarter lange TV-showet var reportasjer og informasjon om Uloba og BPA.

4 BPA-seminaret og det politiske verkstedet dagene før paraden hadde til sammen drøyt 200 deltakere. General-forsamlingen, som også ble arrangert i jubileumsuka, hadde rekordhøy deltakelse, med 122 stemmeberettigede andelseiere til stede. Kommunal interesse Programmet disse dagene påvirket også innholdet i Ulobas jubileumsturné i oktober og november. Vi besøkte Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Førde, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Gardermoen og fikk orientert nærmere 300 ansatte fra 108 kommuner om ideen og innholdet i BPA. 122 av Ulobas andelseiere deltok på fag-seminarene, og som i Oslo inviterte vi på middag på kvelden. Tilbakemeldingene viste at andelseierne satte stor pris på at Uloba reiste og arrangerte samlinger også utenfor Oslo og Drammen. Nådde vi målene med jubileet? Deltakersuksessen er i hvert fall udiskutabel; vi styrket kontakten med og mellom andelseiere, og kommunale beslutningstakere ble bedre kjent med oss og det verktøyet vi tilbyr. De mange gulkledde paradedeltakerne på Karl Johans gate gjorde oss dessuten godt synlige i Oslos bybilde. I tillegg til den verdifulle sendetiden på TV2 om kvelden lørdag 18. juni fikk vi nyhetsinnslag på TV2 om vinneren av Stolthetsprisen, Stine Machlar. P4 sendte fra Stolthetsparaden, og daglig leder Vibeke Marøy Melstrøm ble intervjuet i P4, P1 og Radio Norge. Jubileet fikk dessuten omtale i flere aviser, og jubileumsturneen resulterte i radioinnslag på NRKs distriktssendinger i Trøndelag og Rogaland. Kort oppsummert: Vi kan være stolte av en sterk innsats som gjorde oss godt synlige i Arbeidet for rettighetsfesting av BPA I 2011 trodde vi at vi skulle komme mye nærmere en lovfestet individuell rett til Borgerstyrt personlig assistanse. Stortinget ga nemlig regjeringen pålegg i juni om å rettighetsfeste BPA for enkelte grupper av funksjonshemmede, og ba samtidig regjeringen om raskt å definere disse gruppene. Helsedirektoratet skrev utredning Helse- og omsorgsdepartementet ba videre Helsedirektoratet om å foreslå kriterier for rettighetsfesting. I forarbeidet til sin utredning inviterte Helsedirektoratet blant andre Uloba til en dialogkonferanse i september. Direktoratet ønsket innspill om hvem som har store behov for personlig assistanse, som det het i bestillingen, og hvordan BPA kunne avgrenses for å holdes innenfor dagens økonomiske rammer. Uloba ser BPA som et verktøy for likestilling og samfunnsdeltakelse. Derfor fokuserte Uloba på at de som skal lede egen assistanse må være aktive, enten i studier, familie, organisasjonsliv eller arbeidsliv. Uloba likestiller her varig tilrettelagt arbeid med ordinært arbeid. Dessuten la vi vekt på retten til BPA for dem som ikke kan lede sin egen assistanse. Begrensninger I utredningsforslaget har Helsedirektoratet utarbeidet fire alternative sett med kriterier. Til felles har de at retten til BPA ikke skal gjelde på natta, og ikke for mer enn en assistent samtidig. Alle alternativene har dessuten et forslag om øvre aldersgrense for BPA.

5 I alternativet som Helsedirektoratet mener følger rådene fra Uloba og andre organisasjoner best, er ikke definisjonen av store behov knyttet til antall assistansetimer. Det er heller ikke noe krav om å lede assistanseordningen selv, og kravet om aktivitetsnivå kan oppfylles ved at man forsørger barn eller deltar i samfunnslivet. Imidlertid mener Helsedirektoratet at kostnadene vil bli en utfordring med dette settet av kriterier. Andre alternativer er ulike kombinasjoner av krav om å være i arbeid eller utdanning, et bestemt antall timer eller ukedager med assistansebehov og å lede assistansen selv. Usikker fremdrift Uloba frykter at BPAs egenart ikke ligger til grunn for vurderingene Helsedirektoratet har gjort, og at rettighets-festingen dermed kan bomme på målgruppa. Den politiske behandlingen av Helsedirektoratets utredning vil munne ut i et høringsforslag fra Helseog omsorgsdepartementet. Ved årsskiftet var det ennå usikkert når dette høringsforslaget vil være klart. Dermed vet vi heller ikke hvor lang tid det tar før Stortinget får saken til behandling, når BPA kan bli en individuell rettighet og hvordan denne rettigheten vil se ut. Meningen med BPA er at funksjonshemmede selv sitter med ledelsen over og kompetansen på sitt eget liv, og ikke blir overstyrt av tjenestetilbydere og annet personell. Vestregionen I 2011 mistet vi 181 andelseiere i 14 kommuner på Østlandet. Men hva verre er; våre andelseiere mistet sin Borgerstyrte personlige assistanse slik Uloba la den til rette. Dette skjedde i de kommunene i Vestfold, Buskerud og Akershus som utgjør kommunesamarbeidet Vestregionen. Tjenestekonsesjon I februar la Vestregionen ut BPA på tjenestekonsesjon, for å gi flere aktører muligheten til å bli BPAtilretteleggere iregionen. Dette var Uloba positive til, i og med at det ville gi innbyggerne større valgfrihet knyttet til BPA. Uloba var selvfølgelig blant aktørene som søkte konsesjon, og vi oppfylte konsesjonsvilkårene. Men Vestregionens konsesjonsgrunnlag avvek sterkt fra prinsippene for BPA, slik det blant annet er beskrevet i Odelstingsproposisjon 8 ( ). Å akseptere dette konsesjonsgrunnlaget ville for Uloba være å motarbeide vår egen ideologi. Vi kunne derfor ikke gå inn som en av BPA-aktørene. BPA, slik Vestregionen tilbyr det, er noe annet enn det verktøyet funksjonshemmede selv har skapt for likestilling,frihet og samfunnsdeltakelse. Funksjonshemmedes lederrolle og fleksibiliteten i ordningen er nedvurdert. Derfor skrev Uloba blant annet dette til Vestregionen i forbindelse med at vi trakk oss som konsesjonssøker: Vi håper at Vestregionen lager et nytt konsesjonsgrunnlag for BPA. Et slikt nytt konsesjonsgrunnlag må ta opp i seg forslag til nasjonale kvalitetskrav til BPA, forslag til ny norsk standard for BPA og de intensjoner og prinsipper som Stortinget har vedtatt for BPA. Anskaffelsesportalen Doffin vektlegger ( ) bruk av Norsk standard ved BPA-anskaffelser. Når Vestregionen har dette på plass, er Uloba igjen

6 klare til å kunne tilby funksjonshemmede innbyggere i Vestregionen BPA-verktøyet slik det er ment å være, nemlig at det skaper frihet for funksjons-hemmede. Vestregionen har ikke valgt å tilpasse seg Norsk standard for BPA etter at den tok til å gjelde 1. august. Spørreundersøkelse For arbeidslederne innebar endringene at de fikk eller snart kom til å få nye BPA-tilretteleggere å forholde seg til. Gjennom en spørreundersøkelse ville Uloba finne ut hvordan de opplevde denne prosessen. Hovedfunnene fra undersøkelsen viser at omleggingsprosessen har vært en stor belastning for arbeidslederne - så vel som for assistentene. Undersøkelsen avdekker at arbeidslederne er svært misfornøyd med hvordan kommunene har håndtert omleggingsprosessen. Selv om Uloba jevnt over får et godt skussmål fra arbeidslederne, pekes det på flere områder der organisasjonen kunne gjort en bedre jobb. Disse tilbakemeldingene vil Uloba ta med seg i senere prosesser med konsesjonsutlysninger av BPA. Uloba har forsøkt å bidra til en smidig overgang for både arbeidsledere og assistenter, blant annet ved å sørge for at reglene om virksomhetsoverdragelse ble lagt til grunn ved overføring av ordningene til ny arbeidsgiver. Her har både hovedorganisasjonen Virke og Fagforbundet vært gode støttespillere. Vi har også stilt våre rådgivere til disposisjon for våre andelseiere og assistenter, og åpnet for å fortsette andelseierskapet etter overgangen til ny BPA-tilrettelegger. De som har gjort det, har fått muligheten til å videreføre tilgjengelige midler på driftskontoen. Overgangsprosessen har for flere kommuner tatt lengre tid enn planlagt, så ved årsskiftet hadde ennå ikke alle kommunene sagt opp sine avtaler med Uloba. Driftskontoen Lønn til assistenter er ikke den eneste kostnaden i en BPA-ordning. Derfor har Uloba en driftskonto tilknyttet hver enkelt BPA-avtale. En BPA-ordning kan på mange måter sammenlignes med en liten bedrift. «Bedriftsleder» blir i dette tilfellet den vi til daglig kaller arbeidsleder. Arbeidslederen er ikke selv ansatt og mottar ikke lønn, men er delegert ansvaret for daglig drift av BPA-ordningen. Som i enhver annen bedrift har man både administrasjonsutgifter, lønns-kostnader og andre personalkostnader. I tillegg til assistentenes lønn må det også finnes midler til kontorutstyr og rekvisita, telefon og porto, til opplæring osv. Da BPA ble lovfestet var det en av forutsetningene at assistansen skulle være knyttet til personen og ikke til bopel. Assistanse skal altså kunne brukes både i og utenfor hjemmet. Da vil det også naturligvis kunne påløpe utgifter til reise, diett, inngangspenger med mer. Arbeidsleder må selv dekke sine egne kostnader, men merkostnaden som følger av at man også må ha med seg en assistent, må selvfølgelig dekkes gjennom BPA-ordningen. Dersom arbeidsleder skulle pålegges å dekke denne type utgifter selv, ville det være det samme som å skattlegge funksjonsnedsettelse. I praksis vil det innebære at funksjons-hemmedes mulighet til å bruke BPA-ordningen slik lovgivers intensjon har vært, vil bli et spørsmål om arbeidsleders private økonomi. Den som har assistanse, må selvsagt betale sine egne fritidsaktiviteter og vurdere hva han eller hun har råd til av teaterforestillinger,

7 fotballandskamper etc. Men det ville være uriktig å gjøre disse aktivitetene dobbelt så dyre gjennom assistansebehovet. Frihetsverktøy I Uloba får arbeidsledere dekket disse kostnadene gjennom driftskontoen. På driftskontoen får hver arbeidsleder til disposisjon inntil fem prosent av det kommunen betaler Uloba for hans eller hennes BPA-ordning. Andre BPA-tilretteleggere vektlegger denne delen av BPA-kostnaden ulikt. Ulobas ordning er basert på 20 års erfaring i hvor viktig disse økonomiske midlene er, og reglene for hvordan man kan bruke driftskontoen er utarbeidet slik at også den blir et verktøy for å oppnå våre mål om frihet og samfunnsdeltakelse. Ulobas solidaritetsfond Ulobas visjon er «En verden der mennesker med assistansebehov har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer». Solidaritetsfondet virkeliggjør Ulobas verdier, som nettopp er «Solidaritet», i tillegg til «likeverd», «ansvarlighet» og «engasjement». Dette har vært førende ved opprettelsen av Solidaritetsfondet, med hovedvekt på opplysning, opplæring og utvikling av BPA i Norge. I retningslinjene heter det at fondsmidlene bl.a. kan dekke opplæring av ansatte og andelseiere i Uloba, dekke annonseutgifter i ordninger med lite midler på driftskonto, kostnader i forbindelse med informasjon om Uloba og BPA, samt forskning og utvikling i tråd med Independent Living-bevegelsen. Ulobas styre kan godkjenne bruk av fondsmidler til andre tiltak som vurderes å falle inn under målformuleringen. Fondet har gjort det mulig å gjennomføre påvirkning både internt og eksternt, og har vært finansiert ved overskudd fra andelseiernes driftskonto. Skatt Uloba tok i 2010 initiativet til fornyet vurdering hos skattemyndighetene vedrørende fortsatt skattefritak. I løpet av 2011 har spørsmålet om Ulobas eventuelle skatteplikt blitt diskutert med myndighetene. Skattemyndighetene har hevdet at Uloba BA har «erverv til formål», mens Uloba hevder at det er en stor misforståelse og feiltolkning av vår virksomhet. I forbindelse med at skattemyndighetene for 2010 ba Uloba BA om å sende inn selvangivelse/ligningspapirer for første gang, ble selskapet lignet for 8,5 mill kroner i skatt. Denne ligningen ble påklaget i 2011, men Skatteetaten har i brev av opprettholdt påstanden om skatteplikt for Uloba. På denne bakgrunnen er regnskapet for 2011 omgjort med tanke på beregning av skatt for morselskapet Uloba BA, samt at sammenlignbare tall for 2010 er endret.

8 Avsetning i regnskapet for 2011 til ubetalt overtid Arbeidstilsynets gjennomgang av Ulobas rutiner for utbetaling av overtid medførte at det ble gitt et pålegg om å endre praksis for når overtidsgodtgjørelse skal utbetales. Frem til nå har Uloba hatt en overtidsgrense på 11 timer, fordi loven ga åpning for dette når arbeidet inneholder passive perioder. Arbeidstilsynet har nå pålagt oss å ha en overtidsgrense på 9 timer. Dette retter vi oss selvsagt etter. Uloba innførte derfor overtidsbetaling for sammenhengende arbeid utover 9 timer fra 1. november I den forbindelse har Uloba varslet alle som har hatt arbeid som assistent hos en av Ulobas arbeidsledere i perioden november 2008 til oktober 2011 om dette. Etter at kravene om utbetaling av overtid i denne perioden er gjennomgått, har Uloba beregnet at dette vil medføre en kostnad på i overkant av 8 millioner kroner, når sosiale kostnader inkluderes. Disse 8 millionene er penger som norske kommuner allerede har fått refundert i form av ubrukte lønnsmidler for perioden Uloba har imidlertid tatt ansvar for dette, og tar derfor denne kostnaden i sitt regnskap for Styrets beretning 2011 Utvikling i Uloba BA i 2011: 949 andelseiere (929 i 2010). 480 abonnenter (457 i 2010). 160 kontraktskommuner/bydeler (160 i 2010). 82 årsverk i administrasjonen (77 i 2010) personer mottok lønn og/eller feriepenger (6135 i 2010) årsverk for personlige assistenter (1187 i 2010). 93 arbeidsledere gjennomførte ULOBAs lederutviklingskurs trinn 1 14 arbeidsledere gjennomførte ULOBAs lederutviklingskurs trinn arbeidsledere deltok på de 36 lederfora som ble arrangert over hele landet.

9 Aktiviteter i 2011: Medlemskap i virke Uloba er blitt medlem i hovedorganisasjonen Virke, som før het Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon. Medlemskapet bunner i et ønske om kompetanseutvikling i organisasjonen og et behov for en profesjonell samarbeidspartner på arbeidsgiveransvaret. I 2011 har Virke bistått oss i kontakten med kommunene i Vest-regionen, som åpnet for flere BPA-aktører gjennom en konsesjonsordning. Virke har også begynt arbeidet med en ny, spesialtilpasset tariffavtale for BPA, gjennom kontakt med Fagforbundet. Innføring av digitale timelister Vårt arbeid med innføring av digitale timelister/arbeidsplaner ble organisert som et prosjekt i Digitale timelister øker sikkerheten for at assistentene får riktig lønn til riktig tid. Registreringsarbeidet blir enklere for Uloba-administrasjonen, og alle parter slipper å være usikre på om listene kommer frem når de skal. En kanskje viktigere endring med digitale timelister er at assistentene ikke lenger kan arbeide i strid med arbeidstidsbestemmelsene. Timelistene fanger opp hvis timetallet pr. dag eller pr. uke er høyere enn det som er tillatt ifølge arbeidsmiljøloven, eller med for kort hviletid mellom arbeidsøktene. Systemet fanger også opp assistenter som jobber for flere arbeidsledere, og ser alle arbeidsforholdene i sammenheng. Arbeidslederne godkjenner sine assistenters timelister og sender dem til Uloba, slik de gjorde med timelister på papir. Virke har vært en god samarbeidspartner i utarbeidelsen av timelistesystemet. Amende har stått for programutviklingen for digitale timelister, i samarbeid med Uloba. Digitale timelister/arbeidsplaner er også et nyttig arbeidslederverktøy, og vi har brukt mye tid og ressurser på å gjøre dette verktøyet universelt utformet. Dette er et absolutt krav i Uloba. Overgangen til digitale timelister skjer 4. mars Arbeidstilsynet I august hadde Arbeidstilsynet møte med Uloba. Dette var et lenge planlagt besøk, men innholdet ble noe påvirket av medieoppslag i månedsskiftet juni/juli, med kritisk søkelys på Ulobas oppfølging av sine assistenter.møtet resulterte i følgende konkrete pålegg: Opprette bedriftshelsetjeneste. Forbedre arbeidsmiljøutvalget. Styrke verneombudsordningen for assistentene. Legge om deler av vårt systematiske HMS-arbeid. Endre arbeidstids- og overtidsbestemmelsene.

10 Arbeidstilsynet ga Uloba frister for hvert av disse påleggene i løpet av våren Uloba startet straks omleggingsarbeidet med intensjon om å overholde fristen, og har også her hatt nytte av samarbeidet med Virke. Uloba i media Prosessen i Vestregionen, der BPA ble satt ut på konsesjon, har gitt en del medieomtale. Hovedvekten av nyhetsartikler og kommentarer har stått i lokalavisene i de delene av Vestfold, Buskerud og Akershus som er med i kommunesamarbeidet. Både den politiske behandlingen og misnøyen blant funksjonshemmede som har fått endret sine BPA-ordninger har fått oppmerksomhet. Ulobas 20-årsjubileum fikk god oppmerksomhet både i radio og TV, blant annet ved at TV2 sendte jubileumsshowet på lørdagskvelden 18. juni. Stolthetsprisen og høstens jubileumsturné fikk også medieomtale. Gjennom flere artikler på sommeren og høsten satte Dagbladet et kritisk søkelys på arbeidsforholdene til Ulobas assistenter, og på Arbeidstilsynets undersøkelse av Uloba. VG trykket en stor artikkel før jul om Ulobas økonomi. ENIL European Network on Independent Living Uloba er en sentral aktør og medlem i ENIL. ENIL er et europeisk nettverk med Independent Livingorganisasjoner og individuelle aktivister som medlemmer. ENIL arbeider blant annet for personlig assistanse og mot institusjoner. Uloba har blitt en sterk og tydelig rollemodell i IL-bevegelsen. Ulobas daglige leder, Vibeke Marøy Melstrøm, sitter som co-president sammen med Kapka Panayotova fra Bulgaria. Bente Skansgård, politisk rådgiver i Uloba,sitter i ENILs rådgiverpanel. I februar deltok ENIL-medlemmer på et BPA-kurs som Uloba arrangerte. Uloba var dessuten vertskap for ENILs styremøte i juni. Møtet ble holdt i Oslo i forbindelse med jubileumsfeiringen og Stolthetsparaden, hvor ENIL-styret deltok. Annethvert år arrangerer ENIL Freedom Drive i Strasbourg. I september 2011 samlet Freedom Drive cirka 250 personer, de fleste funksjonshemmede fra ulike europeiske land, til marsj mot EUparlamentet. Parlamentarikerne fikk overlevert Freedom Drive 2011 Demands, en liste med ni krav for å bedre funksjonshemmedes vilkår i Europa. Vibeke Marøy Melstrøm og flere kolleger deltok på Freedom Drive Nordisk Independent Living-samarbeid ENIL har delt Europa inn i fire regioner. Norden og Baltikum er aktive i region Nord-Europa. Uloba har etter 20 år mye å bidra med som peers (likemenn). Utenom Uloba består den nordlige ENIL-regionen av JAG (Jämlikhet Assistans Gemenskap, Sverige), Independent Living Institute, Kynnys Ry (Finland), STIL (Stiftarna av Independent Living) i Sverige, Foreningen JAG (Norge) og Apeirons (Latvia, støttemedlem). Ulobas Bente Skansgård er fortsatt med i styret til Independent Living Institute (ILI), Stockholm, der Adolf Ratzka med medarbeidere utvikler IL-filosofien. Se og

11 Solidaritetsarbeid Uloba støtter UHG, en interesseorganisasjon for og av funksjonshemmede i Guinea, Vest-Afrika. UHG er produktive med blant annet opplæring slik at funksjonshemmede skal kunne bli økonomisk uavhengig gjennom arbeid. Uloba blir løpende oppdatert og er imponert over det arbeidet som gjøres der, av og for funksjonshemmede i beste IL-tradisjon. Uloba støtter også ENIL, Menneskerettsalliansen og Amnesty økonomisk. Datterselskap i Uloba-konsernet Uloba BA har i dag datterselskapene Freedom Express AS, Assistanse Eiendom AS, Assistanse Nye Eiendommer AS og Tollbugata 106 AS. Alle datterselskapene er opprettet for å dekke Ulobas egne behov og støtte opp under Ulobas formål. Virksomhetene er skilt ut som egne heleide AS, for å unngå sammenblanding av vanlig næringsvirksomhet med Ulobas ideelle formål og status. Freedom express AS Freedom Express er primært opprettet for å dekke Ulobas eget transportbehov. Uloba har inngått avtaler med selskapet som sikrer prioritet. Freedom Express har i dag tre busser av ulik størrelse, og tilbyr unik tilgjengelighet, sikkerhet og komfort for funksjonshemmede (www.freedomexpress.no). Assistanse eiendom AS Dette selskapet forvalter og leier ut eksisterende eiendomsmasse til morselskapet. Siden Uloba skal være en arbeidsplass for alle, og funksjonshemmede favoriseres ved ansettelser, stiller vi usedvanlig store krav til universell utforming av lokalene våre og til parkeringsareal. Det er i praksis ikke mulig i dag å finne lokaler i Drammensområdet som tilfredsstiller våre krav, og utleiere/eiere er i liten grad innstilt på å imøtekomme våre krav, da disse ikke anses å være interessante kommersielt sett. Den enkleste, sikreste og på sikt rimeligste løsningen for Uloba er derfor å eie lokalene selv. Tollbugata 106 (tidligere Assistanse Nye eiendommer AS) Dette selskapet ble etablert i forbindelse med utarbeidelsen av en reguleringsplan for å muliggjøre en utvidelse av eksisterende kontorlokaler i Tollbugata. Siden Uloba nå planlegger med sikte på å flytte hele virksomheten fra Tollbugata, vil dette selskapet trolig bli avviklet. Assistanse Nye eiendommer AS Dette selskapet er opprettet for å dekke Ulobas fremtidige eiendomsbehov. Et Uloba i vekst trenger større areal og bedre tilrettelagte lokaler enn det vi har i dag. De nye lokalene skal være et funksjonelt bygg med hovedvekt på Ulobas egne behov og med sterk vekt på tilgjengelighet gjennom universell utforming. Videre skal det settes strenge miljøkrav til løsningene. Det er kjøpt en tomt på Gulskogen i Drammen. Tomten er regulert til næringsformål og ligger nær det fremtidige trafikknutepunktet ved Gulskogen jernbanestasjon. Bryt Lenkene AS er avviklet Bryt Lenkene AS ble avviklet i Selskapet utga tidligere bladet Selvsagt, det første norske magasinet basertpå Independent Living-ideologien. Selvsagt vil for fremtiden utgis av Uloba selv.

12 ULOBAs styre Ulobas styre valgt på generalforsamlingen 17. juni 2011 Styreleder: Jan Kåre Stura Styremedlemmer: Karin Dørstad, Eiliv Mæhle Liljevik, Henrik Mæland, Bente Skansgård,Mari Storstein, Tone Skavhaugen 1. varamedlem: Ann Kristin Krokan 2. varamedlem: Thomas Ulven 3. varamedlem: Gunnbjørn Gulliksen ULOBAs styre besto av fire kvinner og tre menn. Styret har avholdt 9 styremøter i saker ble behandlet. Andelseiere og abonnenter per 31. desember 2011: Andelseiere: 949 (2010: 929) Abonnenter: 480 (2010: 457) 1992: Abonnenter: 0. Andelseiere: : Abonnenter: 0. Andelseiere: : Abonnenter: 5. Andelseiere: : Abonnenter: 10. Andelseiere: : Abonnenter: 20. Andelseiere: : Abonnenter: 15. Andelseiere: : Abonnenter: 50. Andelseiere: : Abonnenter: 115. Andelseiere: : Abonnenter: 125. Andelseiere: : Abonnenter: 180. Andelseiere: : Abonnenter: 190. Andelseiere: : Abonnenter: 205. Andelseiere: : Abonnenter: 250. Andelseiere: : Abonnenter: 320. Andelseiere: : Abonnenter: 417. Andelseiere: : Abonnenter: 496. Andelseiere: 712.

13 2009: Abonnenter: 447. Andelseiere: : Abonnenter: 457. Andelseiere: : Abonnenter: 480. Andelseiere: 949 Fylkesoversikt, andelseiere: Akershus 2011: : 167. Aust-Agder 2011: : 8. Buskerud 2011: : 82. Finnmark 2011: : 2. Hedmark 2011: : 36. Hordaland 2011: : 114. Møre og Romsdal 2011: : 36. Nordland 2011: : 16. Nord-Trøndelag 2011: : 11. Oppland 2011: : 34. Oslo 2011: : 135. Rogaland 2011: : 25. Sogn og Fjordane 2011: : 12. Sør-Trøndelag 2011: : 82. Telemark 2011: : 35. Troms 2011: : 38. Vest-Agder 2011: : 7. Vestfold 2011: : 35. Østfold 2011: : 54. SUM 2011: : 929. Kontraktskommuner per Nye kommuner i 2011 er merket med *

14 Alvdal. Andebu. Arendal. Asker. Askøy. Aure. Aurskog Høland. Averøy. Bamble.* Bergen. Bremanger. Brønnøy. Bærum. Bømlo.* Drammen. Dønna. Eid. Eide (Møre og Romsdal). Eidsberg. Eidskog.* Elverum. Evje og Hornes. Fjell. Flekkefjord. Flora. Flå. Fredrikstad.

15 Froland. Førde. Gausdal. Giske. Gjesdal. Gjøvik. Gloppen. Gol. Gran. Hadsel. Halden. Hamar. Hareid. Harstad. Haugesund. Hemsedal.* Hitra. Herøy. Hol (Buskerud). Hurum. Jevnaker. Karlsøy. Karmøy. Klepp. Klæbu. Kongsvinger.

16 Krødsherad. Kvinesdal. Kvæfjord. Lardal. Lebesby. Lenvik. Lier. Lierne. Lillehammer. Lindås. Lunner. Lyngdal. Lørenskog. Malvik. Marker.* Mandal. Meldal.* Melhus. Midsund. Modum. Molde. Moss. Nedre Eiker. Nes (Buskerud). Nittedal. Nord-Aurdal. Norddal.

17 Nordre Land. Nøtterøy. Odda. Oppegård. Os (Hordaland). Oslo (14 bydeler). Porsgrunn. Randaberg. Rana. Re. Ringsaker. Rissa.* Rygge. Rælingen. Røros. Røyken. Råde. Stjørdal. Sande (Vestfold). Sandefjord. Sandnes. Sarpsborg. Skedsmo. Ski. Skien. Skiptvedt. Sortland.

18 Sogndal. Spydeberg. Stavanger. Steinkjer. Stord. Stryn. Sula. Sunndal. Svelvik. Sykkylven. Sømna. Sør-Varanger. Tingvoll. Tinn. Tjøme. Tranøy. Tromsø. Trondheim. Ullensaker. Ulstein. Vefsn. Verran. Vestby. Vestnes. Vestre Toten. Vevelstad.* Volda.

19 Voss. Værøy. Vågan. Våler (Hedmark). Våler (Østfold). Ørsta. Østre Toten. Øvre Eiker. Øygarden. Ål. Ålesund. Årdal. Ås. Ansatte Det ble sendt ut til sammen 6291 lønns- og trekkoppgaver for Dette representerer det antall personer som i løpet av året har mottatt lønn og/eller feriepenger fra Uloba. Per 31. desember var 92 (2010: 86) personer ansatt i administrasjonen fordelt på 82 (2010: 77) årsverk. Ansatte : 1992: : : : : : : : : 1300

20 2001: : : : : : : : : : : 6291 HMS-arbeid Arbeidsmiljø Det har vært avholdt to møter i Arbeidsmiljøutvalget i Uloba har i 2011 tilsluttet seg en bedriftshelsetjeneste, MediPluss AS. MediPluss AS skal blant annet bistå Uloba i å etablere en mer formell vernetjeneste for assistenter første halvår 2012 etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Det ble i 2011 ikke gjennomført noen klimaundersøkelse. Planen er å gjennomføre ny klimaundersøkelse høsten Sykefravær blant administrativt ansatte Det totale sykefravær for 2011 var 11,7 %. Dette er en nedgang fra 2010 på 1,14 % og det laveste sykefraværet i Uloba siden Sykefraværet i administrasjonen er fortsatt høyt sammenlignet med landet for øvrig, men fraværsprosenten de siste 3 år går i riktig retning. 1. juli 2011 ble arbeidsgivere pålagt tettere oppfølging av sykemeldte, og Uloba har håndtert dette gjennom nye rutiner og opplæring av alle med personalansvar.målet med oppfølgingen er hele tiden å kunne tilrettelegge på best mulig måte slik at den sykmeldte raskest mulig skal kunne komme tilbake i ordinært arbeid. Kartlegging fastslår at kun en liten del av sykefraværet er jobbrelatert. Miljøforurensning Styret er ikke kjent med forhold ved Ulobas virksomhet som kan medføre vesentlig påvirkning av det ytre miljøet.avfall fra kontoret i Drammen kildesorteres. Brukte tonerkassetter og blekkpatroner samles inn for resirkulering.

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2009 ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! ÅRSRAPPORT 2009 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm Årsrapport 2014 Innhold 03 Tettere på en ny tid for nye Kredinor ved Tor Berntsen, adm direktør 04 Strategi, visjon, verdier, kundetilfredshet 06 Tettere på og regional organisering 08 Roller og menneskelige

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Oslo Vognselskap AS Årsregnskap 2011 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Styrets årsberetning 2011 Virksomheten... 3 Bakgrunn og oppgaver... 3 Styrets sammensetning,

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer