Aust-Agder fylke innbyggere 15 kommuner kvadratkilometer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer"

Transkript

1 Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke innbyggere 15 kommuner kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune ,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr

2 Aust-Agder fylke innbyggere 15 kommuner kvadratkilometer Aust-Agder fylkeskommune ,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Fylkeskommunen styres politisk av fylkestinget som blir valgt direkte av fylkets innbyggere hvert fjerde år. Aust-Agder fylkeskommune har som hovedoppgaver å levere kvalitetstjenester til innbyggerne i fylket og å videreutvikle en livskraftig landsdel. Fylkeskommunene forvalter store ressurser og er derfor også en viktig brikke i styringen av landets økonomi. Den fylkeskommunale virksomheten har stor betydning for den enkeltes hverdag. Noen tall for tjenestene i 2014: Videregående opplæring med 4431 elever og 1027 lærekontrakter Drift og vedlikehold av km fylkesveg og 67 km gang- og sykkelveger Tannhelsetjeneste med ferdig behandlet Kulturtilbud med bibliotek og 1116 skoleforestillinger Fylkeskommunen er også en regional utviklingsaktør som påvirker samfunnsutviklingen som myndighetsorgan, og ved å legge til rette for næringsutvikling med 89 millioner kroner i Side 2 av 20

3 Forord Aust-Agder fylkeskommune legger med dette frem det syvende årsregnskapet for organisasjonens utslipp av klimagasser. Fylkeskommunens samlede utslipp av klimagasser i 2014 var på 880 tonn CO2-ekvivalenter. Basert på sammenliknbare tall viser regnskapet en utslippsøkning på 6 % fra 2013 og en reduksjon på 67 % siden Hovedårsaken til økningen fra i fjor er større drivstoffsbruk knyttet til tyngre anleggsprosjekter for anleggsmaskinlinja på Sam Eyde videregående skole, og en bedre identifisering av dieselstype som gir et mer nøyaktig regnskap. Det er bred internasjonal enighet om at global oppvarming er en av de største og mest alvorlige utfordringer vi som verdenssamfunn står overfor. I følge FNs klimapanel er økte utslipp av klimagasser hovedårsaken til den globale oppvarmingen, og det haster å finne løsninger som reduserer de globale utslippene drastisk. Aust-Agder fylkeskommune har derfor valgt å ta en aktiv rolle, og iverksette tiltak som støtter opp om de beste tilgjengelige metoder og mekanismer som det internasjonale samfunnet har iverksatt for å redusere klimautslippene. Fylkestinget i Aust-Agder vedtok i 2008, som landets første fylkeskommune, å være klimanøytral for egen virksomhet fra Beslutningen er forankret i at FN og EU har innført kvotemekanismer som et viktig virkemiddel for å redusere utslippene. Ved å føre klimaregnskap setter fylkeskommunen fokus på hvilke aktiviteter som gir utslipp av klimagasser. Ved å kjøpe klimakvoter skapes en bevissthet om at utslipp av klimagasser har en pris, og det knyttes en lokal kostnad til utslippene, som stimulerer til utslippsreduksjon. Aust-Agder fylkeskommune har valgt å støtte opp om FNs grønne utviklingsmekanisme, og kompensere for organisasjonens restutslipp ved å kjøpe frivillige klimakvoter (CER). Kvotene utstedes på grunnlag av gjennomførte tiltak for reduksjon av klimagasser i u-land. Målet med FNs grønne utviklingsmekanisme er å bidra til økt investering i klimavennlige prosjekter i utviklingsland land. Det er avdekket kritikkverdige forhold rundt en del kvoteprosjekter, særlig mot store vannkraftprosjekter og såkalte kjølegassanlegg. Fylkeskommunen har derfor valgt å kjøpe klimakvoter av såkalt The gold standard for å sikre bedre at vår utgift bidrar til reduksjon av de globale klimagassutslippene på en måte som også kommer lokalsamfunnet i fattige land til gode. Aust-Agder fylkeskommune bruker klimanøytralitet som en metode for å redusere faktiske utslipp og energiforbruk i egen virksomhet. Klimaregnskapet følges opp med konkrete tiltak som innarbeides i virksomhetens økonomiplan. Årets regnskap viser dessverre økte utslipp. De enkleste klimatiltakene er nå gjennomført og det er krevende å oppnå videre reduksjoner. Dette viser at fylkeskommunen må øke sin innsats for å redusere virksomhetens utslipp i tråd med vedtatte mål. I 2014 var fylkeskommunens totale energiforbruk 17 % lavere enn i Fylkeskommunen har som mål å effektivisere energibruken i forhold til 2009 med 20 % innen 2014 og 40 % innen Energiforbruket i 2014 viser 19 % redusert energibruk i forhold til Endringer i tjenesteproduksjonen målt i antall ansatte har økt med 8 % i samme periode. Arendal, 18.mai 2015 Arild Eielsen fylkesrådmann Side 3 av 20

4 Innholdsfortegnelse Forord side 3 Slik er klimaregnskapet laget side 5 Klimaregnskap 2014 side 6 Klimaregnskap 2014 fordelt på virksomheter side 10 Energiregnskap 2014 side 12 Avfallsregnskap 2014 side 14 Endringer i utslippsnivå og datakvalitet side 15 Klimatiltak i egen organisasjon side 16 Regionale klimatiltak side 19 Side 4 av 20

5 Slik er klimaregnskapet laget Klimaregnskapet for 2014 er basert på innrapporterte forbrukstall fra fylkeskommunens virksomheter. Tallmaterialet er gjennomgått av fylkesrevisjonen for å sikre at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Selv om det fortsatt byr på utfordringer å beregne virksomhetens klimautslipp, blir tallgrunnlaget stadig bedre og mer nøyaktig. Regnskapet er utviklet i henhold til den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen), som er den metoden som anvendes som standard av selskaper verden over. Protokollen er resultat av et mer enn ti år langt samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og miljøbevegelser, og var i 2006 grunnlag for ISO-normen I. Rapporteringen tar hensyn til følgende klimagasser: Karbondioksid, metan, lystgass ( ) og fluorholdige klimagasser ( ) og er omregnet til - ekvivalenter. Nytt i protokollen i år er at tjenestereiser med bil registreres i scope 3, mens det tidligere har vært i scope 1. Figur 1. Metodikken baserer sin klimarapportering på tre nivåer (scope) av utslipp. Scope 1: Direkte utslipp (obligatorisk rapportering) Omfatter direkte utslipp fra kilder som eies eller disponeres av fylkeskommunen. Dvs. drivstofforbruk i forbindelse med bruk av virksomhetens biler, motorredskap, traktorer, anleggsmaskiner og fyringsolje til oppvarming. Scope 2: Indirekte utslipp (obligatorisk rapportering) Dette omfatter utslipp knyttet til innkjøpt energi. Dvs. energi til belysning, drift og oppvarming av fylkeskommunens bygningsmasse. Omfatter også utleid areal der fylkeskommunen er kjøper av energien, og areal fylkeskommunen leier, men selv står for innkjøp av energi. Scope 3: Indirekte utslipp (frivillig rapportering) Utslippene er et resultat av virksomhetenes aktiviteter, men slippes ut fra kilder som ikke kontrolleres direkte av fylkeskommunen. Fylkeskommunen har valgt å rapportere på tjenestereiser med bil, buss, fly, taxi og tog, samt avfall levert fra virksomheten. Side 5 av 20

6 Note Tonn CO2 i 2013 Tonn CO2 Faktor (2015) (gram CO2-utslipp per enhet) Forbruk Enhet Kategori Klimaregnskap 2014 Klimaregnskap 2014 CO2-fokus har utarbeidet de ulike faktorene som beregning av klimagassutslipp bygger på. Faktorene er oppgitt i regnskapet. Noen av de viktigste og minst standardiserte faktorene er kommentert i notene. Forbrukstall er hentet fra fylkeskommunens regnskapssystem. Der det har vært nødvendig å estimere forbrukstallene er dette kommentert i notene. Scope 1: Direkte utslipp 1 Egengenerering av olje Fyringsolje Liter ,3 56 Egengenerering av gass Propangass Kg ,6 1,9 Bruk av egne kjøretøy og motorredskap Bensin Liter ,8 5,7 Bruk av egne kjøretøy og maskiner Diesel B0 Liter ,2-2 Bruk av egne kjøretøy og maskiner Diesel B5 Liter ,3 304,8 Bruk av egne kjøretøy og maskiner Diesel B30 Liter ,3 - Delsum 414,5 368,4 Scope 2: Indirekte utslipp (innkjøpt energi) Grønn strøm Strøm kwh Fjernvarme Varme Kwh ,8 120,8 4 Delsum 114,8 120,8 Scope 3: Indirekte utslipp 5 Tjenestereiser Fly pkm ,9 36,6 6 Tjenestereiser Buss pkm ,9 4,4 7 Tjenestereiser Taxi pkm ,4 0,3 8 Tjenestereiser Tog pkm ,5 1,3 9 Tjenestereiser Bil pkm ,6 152,1 10 Avfall kg ,4 143,7 11 Delsum 350,7 338,4 Totalt utslipp av klimagasser omregnet til CO2-ekvivalenter 880,1 827,8 Note 1: Kjemiske og fysiske prosesser: Landbruksdriften ved Tvedestrand og Åmli videregående skole avd. Holt er fra 2013, og med tilbakevirkende kraft, inkludert med utslipp knyttet til traktor og maskiner. Utslipp knyttet til husdyr, gjødsel og jordbearbeiding, og binding i forbindelse med skogbruksvirksomheten er ikke inkludert. Note 2: Nytt i årets regnskap sammenlignet med tidligere år er identifisering av dieseltype B0. Denne dieseltypen benyttes til anleggsmaskiner og traktorer. Ved bruk av denne faktoren gis det et høyere utslipp sammenlignet med utslippet man ville ha beregnet med tidligere års faktorer/metodikk. Note 3: Aust-Agder fylkeskommune kjøpte i 2014 strøm med opprinnelsesgaranti fra LOS iht. EUs fornybardirektiv og Forskrift av OED Dette garanterer at strømproduksjonen er fornybar. Utslippsfaktoren er derfor 0. Tilsvarende for årene etter Note 4: Utslippsfaktor for fjernvarme er beregnet med faktorer oppgitt av CO2-fokus. Disse er basert på energimiks (bioenergi-strøm-olje/gass) rapportert fra de aktuelle fjernvarmeanleggene (Risør, Arendal, Myra, Grimstad) og kan variere fra år til år. Side 6 av 20

7 Note 5: Indirekte utslipp (Scope 3) er det frivillig å inkludere i virksomhetens klimaregnskap. Aust-Agder fylkeskommune har valgt å inkludere utslipp knyttet til avfall og tjenestereiser med bil, fly, tog, buss og taxi. Note 6: Mengde flyreiser er basert på kostnader kodet som flyreiser i fylkeskommunens økonomisystem. Kostnaden per km for fly var i ,26 kr/km(basert på VIA Travel Environmental Report). Dette året var prisindeksen på foretningsreiser både inn- og utland i gjennomsnitt 85,7 (2010=100). I 2014 var prisindeksen 75,8. Dermed er det tatt utgangspunkt at det per km med fly koster 2 kr. I beregningene er det benyttet en utslippsfaktor på 137 gram CO2-ekvivalenter pr. flykm (basert på VIA Travel Environmental Report for fylkeskommunens flyreiser i 2011 ). Risør vgs. og Tannhelsetjenesten har ikke kodet flykostnader på riktig måte, for disse er klimagassutslipp for flytransport satt identisk med kalkulert nivå for Tonnene CO2- ekvivalenter dette utgjorde i 2011 har blitt summert sammen med de beregnede verdiene til de andre virksomhetene. Note 7:Transportvolumet er basert på kostnader kodet som buss i fylkeskommunens økonomisystem. Leie av buss inngår ikke. Det er tatt utgangspunkt i pris og distanse for Arendal-Oslo ved omregning fra kostnad til transportert kilometer (pkm). Det har blitt tatt hensyn til at prisen på billetter varierer ut i fra om man kjøper på nett eller om bord. Det har blitt tatt et gjennomsnitt på de ulike prisene Nettbuss varierer med for voksenbilletter. 1 pkm=1,22 kr eks. mva. CO2-fokus har beregnet utslippsfaktor for buss på 31 g/pkm. Tannhelsetjenesten og Risør vgs. har ikke kodet busskostnader på riktig måte, for disse er transportvolum for busstransport satt identisk med kalkulert nivå for Tonnene CO2-ekvivalenter dette transportvolumet utgjør har blitt summert sammen med de beregnede verdiene til de andre virksomhetene. Note 8: Transportvolumet er basert på kostnader kodet som taxi i fylkeskommunens økonomisystem. Det er tatt utgangspunkt i priser fra Agder Taxi på 31 kr/km og samme samkjøringsrate som ved tjenestekjøring med ansattes egne biler. Faktor for CO2 er satt til 236 g/pkm. Tannhelsetjenesten har ikke kodet taxikostnader riktig og for disse er transportvolumet satt identisk med Note 9: Transportvolumet er basert på kostnader kodet som tog i fylkeskommunens økonomisystem. Det er tatt utgangspunkt i pris og distanse for Arendal-Oslo ved omregning fra kostnad til transportert kilometer (pkm). Det har blitt tatt hensyn til at prisen på billetter varierer ut i fra om man kjøper på nett eller om bord. Det har blitt tatt et gjennomsnitt på de ulike prisene NSB varierer med for voksenbilletter.1 pkm=1,45 kr eks. mva. CO2-fokus har beregnet utslippsfaktor for CO2 til 16 g/pkm. Tannhelsetjenesten har ikke kodet togkostnader riktig og for disse er transportvolumet satt identisk med Note 10:Antall kjørte kilometer er beregnet på grunnlag av utbetalt kjøregodtgjørelse og passasjergodtgjørelse. Utslippsfaktor for lett kjøretøy er satt til 160 g/km (CO2-fokus). Det er i gjennomsnitt 1,25 i bilen ved tjenestekjøring slik at utslippet blir 128 g/pkm. Note 11: Klimagassutslipp fra avfall er i hovedsak knyttet til forbrenning. Fylkeskommunen hadde i 2014 en gjennomsnittlig andel restavfall på 51,6 %. Det gir i henhold til CO2-fokus en utslippsfaktor på 274 g CO2 pr. kg i gjennomsnitt for alt avfall. Utslippsfaktoren er i henhold til ny kunnskap og nytt regelverk økte i Dette er gitt tilbakevirkende kraft for bedre sammenlikninger mellom år. Avfall knyttet til bygg og anlegg utført av eksterne firma inngår ikke i regnskapet. Side 7 av 20

8 Tonn CO2-ekvivalenter Klimaregnskap 2014 Indikatorer og figurer til regnskapet Reduksjon (2008) Utslipp pr ansatt i tonn CO2- ekvivalenter, eks avfall 1,08 0,95 0,81 0,75 0,83 0,88 70 % Utslipp av klimagasser pr. millioner kroner omsetning (sum driftsinntekter) (tco2/mnok) 0,79 0,61 0,50 0,44 0,47 0,50 79 % Tjenestereiser pr.ansatt i km % Tallene indikerer at fylkeskommunen er nær ved å realisere sitt mål om 80 % reduksjon i klimagassutslippene fra 2008 til 2014 når endringer i virksomhetens volum uttrykt i antall årsverk eller omsetning trekkes inn i beregningen. Vi ser også at omfanget av tjenestereiser er stabilt Bygg: elektriske apparater, belysning og oppvarming Kjøretøy, transport og reiser Avfall Figuren viser utslipp av klimagasser siste 5 år fordelt på 3 viktige utslippskilder. Andelen av utslippene knyttet til bruk av egne kjøretøy og transport økte siste år på grunn av økt øvingsaktivitet ved anleggslinja på Sam Eyde videregående skole. Utslipp knyttet til oppvarming og drift av bygg ble redusert i 2014 grunnet mild vinter og lavere oppvarmingsbehov og utfasing av fyringsolje. Avfall ble innlemmet i beregningsgrunnlaget i 2011 og utgjør en vesentlig utslippskilde som viser seg krevende å redusere. Side 8 av 20

9 person km Klimaregnskap buss tog fly bil sum reiser Figurene viser totalt reisevolum pr. ansatt målt i passasjerkilometer og hvordan tjenestereiser fordeler seg på ulike transportmidler i årene Tog, fly, buss og taxi er for 2012, 2013 og 2014 er kalkulert mer nøyaktig enn tidligere. Det er vanskelig å se noen trender i de ansattes reisevaner. Gjennomsnittlig utslipp i gram CO2 pr. km reise er imidlertid noe redusert på grunn av bedre bilpark og mer samkjøring. De folkevalgtes reiser inngår noe feilaktig som en del av de ansattes reiser i likhet med tidligere år. Elbiler sto for 0,65 % av bruken av de ansattes egne biler. Persontransport ved bruk av elbil har økt både med virksomhetens egne kjøretøy og til tjenestereiser dette året. Side 9 av 20

10 Totalt utslipp per årsverk Utslipp 2013 Sum Scope 3: Indirekte utslipp (tjenestereiser og avfall) Scope 2: Indirekte utslipp (innkjøp av energi) Scope 1: Direkte utslipp (stasjonær forbrenning og drivstoff til egne maskiner og biler) Klimaregnskap 2014 Klimaregnskap 2014 fordelt på virksomheter All tallmateriale for klimaregnskapet er innhentet på virksomhetsnivå. Dette gir et godt grunnlag for et presist klimaregnskap. Pga. samlokalisering oppføres fylkeshuset som egen enhet. Fylkeshuset omfatter alle fylkeskommunalt ansatte med arbeidssted på fylkeshuset. Nytt av året er at Aust-Agder bibliotek og kulturformidling inngår også i fylkeshuset. I tillegg er bygget Fløyveien 12 inkludert i klimaregnskapet. Utslipp knyttet til reiser mv. i regi av folkevalgte og energi- og arealbruk hos leietakerne på fylkeshuset inngår også i Fylkeshuset. Utslipp av klimagasser fordelt på fylkeskommunens virksomheter (tonn CO2-ekvivalenter): Arendal vgs ,7 26,7 23,5 0,3 Dahlske vgs. 8,6 14,5 28,2 51,3 75,6 0,4 SMI-skolen 1,6 0 2,3 3,9 3,8 0,2 Tannhelsetjenesten ,9 16,9 18,8 0,2 Møglestu vgs. 14,9 0 14,3 29,2 29,4 0,4 Risør vgs. 16,6 91,7 9, ,6 2,4 Fylkeshuset , ,2 0,9 Tvedestrand & Åmli vgs. 39,2 0 19,5 58,7 93,2 0,7 Setesdal vgs. 6 1,6 21,8 29,4 40,9 0,5 Sam Eyde vgs. 324,6 6 89, ,6 1,7 Fløyveien 12-1,1-1,1 - - Virksomheter med lave utslipp av klimagasser (0-0,5 tonn pr. ansatt årlig): Arendal vgs., Dahlske vgs., Møglestu vgs., SMI-skolen og Tannhelsetjenesten har omtrent 15 % av fylkeskommunens totale utslipp av klimagasser. Dette er virksomheter uten store direkte utslipp. Dette er virksomheter med moderat reisevirksomhet og virksomhetene, med unntak av Dahlske, har ingen fjernvarme. Side 10 av 20

11 Virksomheter med gjennomsnittlige utslipp av klimagasser (0,5-1,5 tonn per ansatt): Fylkeshuset, Setesdal vgs. og Tvedestrand og Åmli vgs. har til sammen 24 % av utslippene. En stor andel av utslippene til Tvedestrand og Åmli vgs. skyldtes gårdsdriften ved avd. Holt. Fylkeshuset peker seg ut med store utslipp knyttet til tjenestereiser, mens Setesdal hadde store utslipp knyttet til kjøretøy, avfall og tjenestereiser. Virksomheter med høye utslipp av klimagasser (over 1 tonn per ansatt): Sam Eyde vgs. og Risør vgs. har omtrent 61 % fylkeskommunens totale utslipp. Sam Eyde vgs. har store utslipp knyttet til utstrakt bruk av anleggsmaskiner i undervisningen. Det er registrert en økning i dieselforbruk sammenlignet med fjoråret, mye av dette skyldes en større aktivitet av tyngre prosjekter. Skolen benyttet seg av 5000 liter B30 diesel dette året, men fortsatt er det anleggsdiesel (B0) det benyttes klart mest av. I 2014 ble det registrert større aktivitet enn på mange år ved praksisarenaen på Gullknapp. I tillegg var skolen involvert i to vegprosjekter. Maskinparken ved anleggslinjen ble i tillegg dette året utvidet. Risør vgs. hadde store utslipp fra fjernvarmeanlegget i Figuren viser virksomhetenes totale utslipp i (tonn CO2-ekvivalenter klimagassutslipp). Side 11 av 20

12 Energiregnskap for 2014 Energiregnskapet bygger på de samme forbrukstallene som danner grunnlag for klimaregnskapet. Regnskapet omfatter energibruk knyttet til bygg og innkjøp av energibærere til egne maskiner og transportmidler, og energibruk knyttet til tjenestereiser med ansattes egne biler. Enhet Mengde Faktor Energi, kwh Energi, kwh 2013 Andel Note Elektrisk strøm kwh ,6 % Fyringsolje liter , ,3 % 1 Fjernvarme kwh ,5 % 2 Delsum bygg inkl. el.utstyr ,4 % Diesel, B0 Liter , ,7 % 3 Diesel, B5 Liter , ,0 % 3 Diesel, B30 Liter , ,3 % 3 Sum Diesel Liter ,0 % Bensin Liter , ,2 % 3 Propan kg , ,3 % 3 Delsum transportmidler, maskiner og sveiseutstyr ,6 % Total energiforbruk % Note 1: Oppgitt forbruk i liter er omregnet med faktor for energiinnhold oppgitt av COfokus. Det er ikke tatt hensyn til virkningsgrad, bare energiinnholdet i innkjøpt energibærer. Note 2: Basert på målt energileveranse til de aktuelle byggene. Energitap forbundet med leverandørens produksjon og leveranse inngår ikke. Note 3: Innkjøpt diesel er omregnet med faktor for energiinnhold oppgitt av CO2-fokus. Energibruk med ansattes egne biler er beregnet ut fra innrapportert kjøregodtgjørelse og forbrukstall oppgitt av CO2-fokus. Virksomhetens totale energiforbruk i 2014 var 15,7 GWh, en reduksjon på 17 % i forhold til Fylkeskommunen har som mål å effektivisere energibruken i forhold til 2009 med 20 % innen 2014 og 40 % innen Energiforbruket i 2014 viser 19 % redusert energibruk i forhold til Endringer i tjenesteproduksjonen målt i antall ansatte har økt med 8 % i samme periode. Elektrisk strøm utgjorde 73,6 % av energiforbruket, mens fjernvarme sto for 12,5 %. Fornybarandelen for fylkeskommunens virksomhet var 79 % i 2014 og 84 % i Utslippene av drivhusgasser var 56 gram CO-ekvivalenter pr kilowattime i 2014 mot 36 Side 12 av 20

13 Millioner kwh (GWh) Klimaregnskap 2014 gram i Forandringen skyldes mer dieselbruk og mindre strømforbruk i 2014 enn i Energiforbruk knyttet til bygg utgjorde 86,4 % av totalt energiforbruk. Fylkeskommunen har som mål å fase ut fyringsolje som hovedoppvarmingskilde i alle bygg. I 2014 ble det brukt oljebrennere til oppvarming et sted. Fyringsolje sto for 0,3 % av total energibruk stasjonær forbrenning fjernvarme fossilt drivstoff strøm Figuren viser hvordan energiforbruk har variert i perioden , og hvordan energibruken har fordelt seg på ulike energibærere. Det er en vedtatt målsetting at minst 55 % av oppvarmingsbehovet i 2014 skal dekkes av andre energibærere enn elektrisitet og fossilt brensel. Forutsetter en at halvparten av energibruken i bygg går til oppvarming, er den andelen av oppvarmingen som dekkes av andre energibærere enn elektrisitet og fyringsolje i 2014 på ca. 25 %. I 2015 vil denne andelen øke ved at Setesdal vgs. og Fløyveien 12 benytter fjernvarme hele året, og ved videre påregnelige reduksjoner i energiforbruket. Side 13 av 20

14 Avfallsregnskap 2014 Avfall inngår i scope 3 i GHG-protokollen, dvs. indirekte utslipp som det er frivillig å rapportere på ved utarbeidelse av klimaregnskap. Det er knyttet ressursbruk og klimagassutslipp til produksjon og transport av varer som kjøpes inn til fylkeskommunens virksomhet. For å redusere klimafotavtrykket er det viktig å minimere avfall. Det er likeledes viktig å ha rutiner og ordninger som sikrer at mest mulig av avfallet går til materialgjenvinning eller energigjenvinning var første år for beregnet klimagassutslipp for levert avfall fra virksomheten. Nedenfor presenteres tall for 2014 sammenlignet med Avfall knyttet til bygging og nyanlegg utført av eksterne firma inngår ikke i regnskapet. Totalt leverte fylkeskommunen 533,4 tonn (540 tonn i 2013), herav 275,7 (271) tonn usortert avfall. Av sortert avfall var det 91,7 (104) tonn papp/papir, 42,5 (50) tonn glass/metall, 37 (35) tonn matavfall og 60,5 (33) tonn trevirke. Totalt var sorteringsgraden for fylkeskommunens virksomheter 48,4 %. Med unntak av små mengder spesialavfall går alt sortert avfall til materialgjenvinning, mens restavfallet går til energigjenvinning. Avfallsmengden er redusert med 5,6 tonn siden Den gjennomsnittlige sorteringsgraden har økt fra 44 % i Utslippene knyttet til avfall har økt med 2,4 tonn CO-2-ekvivalenter sammenlignet med 2013, dette skyldes hovedsakelig økt mengde restavfall hos enkelte virksomheter Restavfall, forbrenning Glass, gjennvinning Papir, gjenvinning Organisk, gjenvinning Treavfall Industr.inert avfall, deponi Metall, gjenvinning EE-avfall, gjennvinning Spesialavfall Plast, gjennvinning Figuren viser avfallsmengde i kilo for ulike fraksjoner ved 10 virksomheter. Side 14 av 20

15 Mengde og type avfall og sortering av avfall varier stort mellom virksomhetene. Mengde restavfall til forbrenning er utslagsgivende for klimagassutslippene. Best på sortering er SMI-skolen med 75,5 %, Tvedestrand og Åmli vgs. med 66,3 % og fylkeshuset med 65,5 %. Nesten halvparten av alt levert avfall kom fra Sam Eyde vgs. Endringer i utslippsnivå og datakvalitet Klimaregnskapet for er basert på innrapporterte forbrukstall, og tallmaterialet er gjennomgått av fylkesrevisjonen de fem siste årene. Selv om det fortsatt byr på utfordringer å beregne en så kompleks virksomhets klimautslipp, både med hensyn til tilgjengelige data og metode, blir tallgrunnlaget stadig bedre og mere nøyaktig. Datakvaliteten ble kraftig forbedret fra 2008 til Fra 2009 til 2010, og ytterligere til 2011 ble datakvaliteten forbedret på kvantifisering av utslipp knyttet til tog og bussreiser. Leie av buss er ikke inkludert. Utslippene knyttet til forbruk av propangass til sveising ble inkludert i 2010 med tilbakevirkende kraft for 2008 og I 2012 ble utslipp fra avfall inkludert sammen med tjenestereiser med taksi, begge med tilbakevirkende kraft. Utslipp knyttet til flyreiser utgjør den største usikkerheten i klimaregnskapet. Ny utslippsfaktor i 2012 reduserte kalkulerte utslipp med 25 tonn CO2-ekvivalenter, og tidligere kalkulerte utslipp er nedjustert tilsvarende. For er det benyttet Cemasys som klimaregnskapsprogram (Cemasys). Dette bygger på litt andre utslippsfaktorer enn tidligere program (DNV) som ble brukt for 2009 og Fra og med 2014 er de ulike dieseltypene som benyttes identifisert. Dette gir et mer nøyaktig klimaregnskap, men samtidig også et høyere utslipp sammenlignet med hva man ville ha beregnet med tidligere års faktorer/metodikk. Tabellen viser hovedtall fra fylkeskommunens klimagassregnskap og måltall for Mål for Strøm og fjernvarme Kjøretøy og sveisegass Fyringsolje Flyreiser Buss- og togreiser Avfall Tonn CO2-ekvivalenter Reduksjon i utslipp siden % 67 % 71 % 73 % 69 % 67 % 80 % Fylkeskommunens utslipp av klimagasser fra egen virksomhet er redusert fra 2703 tonn CO2 - ekvivalenter i 2008 til 880 tonn CO2-ekvivalenter i 2014, dvs. 67 %. Hovedårsaken til reduksjonen er kjøp av strøm med opprinnelsesgaranti fra Fra 2013 til 2014 er beregnede utslipp økt med 52 tonn. Økningen beror på større utslipp knyttet til kjøretøy og sveisegass (88 tonn), mer usortert avfall med tilhørende utslipp (3 tonn), flyreiser (9 tonn) og buss- og togreiser (1 tonn). Utslipp knyttet til fjernvarme og fyringsolje er redusert med henholdsvis 6- og 43 tonn. 1 Endring i datakvalitet fra 2008 til 2009 har sannsynligvis gitt relativt økte utslippstall i Side 15 av 20

16 Fylkeskommunen har som mål å redusere sine utslipp av klimagasser i forhold til 2008 med 80 % innen 2014 og 90 % innen Utviklingen siste år gjør at målsettingen for 2014 tidligst kan nås i Dette kan oppnås ved innføring av fjernvarmeproduksjon uten utslipp, stans i bruken av fyringsolje, innfasing av biodiesel og moderate reduksjoner i utslipp knyttet til reise og avfall. Klimatiltak i egen organisasjon Miljøfyrtårnsertifisering: Målt etter antall ansatte er 66 % av fylkeskommunens virksomhet sertifisert. Det forventes at sertifiseringsprosessen og oppfølgingen av handlingsplaner som følger av sertifiseringen vil føre til energisparing og redusert reisevirksomhet. Det antas at virkningen har inntruffet gradvis fra Strøm med opprinnelsesgaranti: For fylkeskommunens egen virksomhet hadde en for perioden avtale med Fjordkraft om revisorsertifisert kjøp av kraft med opprinnelsesgaranti fra fornybare energikilder. Dette gav betydelig reduksjon i fylkeskommunens utslipp av klimagasser fra Det er inngått tilsvarende avtale med LOS fra Sam Eyde videregående skole: Sam Eyde videregående skole er bygd med svært strenge miljø- og energikrav, og brukte bare 81 kwh pr. kvadratmeter oppvarmet areal. Skolen skal utvides med nytt byggetrinn med minst like høy standard. Bygningsmassen varmes med flisbasert fjernvarme. Fløyveien 12 Dette bygget var tidligere en del av Strømsbu videregående skole. Det ble oppgradert i 2014 og tilkoblet Arendals fjernvarmenett. Bygget har blitt adskillig mer energieffektiv. Bygningen leies ut til IKT Agder, men siden den eies og driftes av fylkeskommunen inngår den i fylkeskommunens klima- og energiregnskap. Aust-Agder kulturhistoriske senter Langsæ: Etter gjennomført arkitektkonkurranse med sterk vekt på energieffektivitet er det oppført et nybygg på m2 med passivhusstandard. Et passivhus er bygd for et vesentlig lavere energiforbruk enn vanlige bygninger. Bygget ble tatt i bruk i Ny skole ved Mjåvatn i Tvedestrand med plusshusstandard Fylkestinget har vedtatt bygging av ny videregående skole i øst-regionen. Skolen skal lokaliseres ved Mjåvatn i Tvedestrand kommune og dimensjoneres for ca. 600 elever. Skolen skal etter planen tas i bruk ved skolestart Skolen skal bygges som et plusshus. Plusshus er designet og innrettet for å få det totale energiregnskapet til å gå i pluss. Et plusshus skaper mer energi gjennom sin levetid enn det som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og riving av bygget (livsløpssyklus). I tilknytning til skolen Side 16 av 20

17 vurderer Tvedestrand kommune å bygge idrettshall/idrettsanlegg. Det er et mål for fylkeskommunen og kommunen å oppnå et tett samarbeid med prosjektene samlet sett. Dette for å trekke ut maksimalt med mulige synergier i forhold til klima, miljø, energieffektivisering med mer. Energisentralen i Risør Fylkeskommunen og Risør kommune har jobbet for å få til en felles løsning av oljefyringsproblematikken ved biofyranlegget (fjernvarme) i Risør. Anlegget eies av Agder Energi Varme og forsyner i tillegg til den videregående skolen i Risør også deler av kommunens bygningsmasse. Risør kommune kjøper fjernvarmeanlegget, uten defekt biofyringsanlegg, fra Agder Energi, investerer i nytt kostnadseffektivt biobrenselsfyr og faser ut all bruk av olje ved anlegget. Det antas at nytt anlegg er oppe og i drift fra høsten Møglestu vgs. Oljefyren på Møglestu vgs. ble demontert sommeren 2014 og det ble boret 18 energibrønner som er 200 meter dype. Energibrønnene forsyner bygget med varme og kjøling med elektrokjele som reservekilde. Bygningene fra 70 tallet ble isolert med 20 cm i vegger og tak, nye vinduer med en U-verdi på 0,8 ble montert. Skolen hadde i 2014 et energiforbruk så lavt som 92 kwh pr. kvadratmeter oppvarmet areal i Setesdal vgs. avd. Hornnes. Det ble montert to flisfyringskjeler på Hornnes, en på 130 kw og en på 195 kw. Med to kjeler kan det fyres med bioenergi også når forbruket er lavt. Etter at anlegget ble startet har ikke elektrokjeler vært brukt. Oljekjelen står fortsatt i beredskap. I skolebygning fra 1924 er det skiftet vinduer, med U-verdi på 0,8, og nytt ventilasjonsanlegg som etter krav til TEK 10. Klimaundervisning Fylkestinget har som mål å styrke klima- og miljøundervisningen i fylkets videregående skoler. Gjennom fylkeskommunens 20 fagfora er klima og miljø løftet opp som ett av fire hovedområder som det særlig skal rettes fokus mot i undervisningen. Rapportene fra de ulike fagfora viser dessverre at arbeidet med klima og miljø i undervisningene ikke har fått det fokuset som fylkesrådmannen har lagt opp til. Det er grunn til å tro at fagforaene i større grad vektlegger andre oppgaver, eksempelvis vurderingsarbeidet. Men flere skoler melder om bruk av undervisningsopplegg i flere fag hvor ulike sider ved klima- og miljøarbeidet settes på dagsorden. Dette er gjerne undervisningsopplegg av noe mindre omfang. Noen få skoler skole har fagdager hvor klima- og miljøutfordringer er tema. Dahlske videregående skole fortsetter imidlertid det gode arbeidet med gjennomføring av klimaseminar og fagdag for alle elever på Vg 1 med fokus på for fornybar energi. Dette er et populært tilskudd til den ordinære undervisningen innen aktuelle klimafag, og er forsterket gjennom det EU-finansierte Comenius Regio VENN-prosjektet. Elbiler: Fylkeskommunens virksomheter har til sammen 6 elbiler. Formålet er at ansatte skal høste erfaringer med elbiler, at de ikke nødvendigvis må disponere bil for å utføre sin jobb. Elbilene gir utslippskutt på transportområdet som det har vist seg vanskelig å klare med andre tiltak som redusert transportomfang og mer bruk av kollektive transportmiddel. Side 17 av 20

18 Utslippskutt fra fylkeskommunale dieselkjøretøy: Klimaregnskapet for 2010 viste at fylkeskommunens mål for reduksjon i klimagassutslippene bare kan nås dersom utslipp fra egne kjøretøy blir vesentlig redusert. For er det derfor igangsatt et prøveprosjekt for fullskala bruk av biodiesel, B30 ved Blakstad videregående skole. Prosjektet har hatt oppstartvansker og har vært utsatt. I 2014 ble det en mindre del av anleggsdieselen (5000 liter) kjøpt inn til erstatning for vanlig anleggsdiesel. Dette gav en utslippsreduksjon på ca. 4 tonn CO2. Prosjektet skal evalueres i Kjøp av klimakvoter kompensere for utslipp Fylkeskommunen har vedtatt (i 2008) å være klimanøytral for egen virksomhet. Det innebærer fokus på utslippsreduksjoner. For å kompensere for restutslippene har en valgt å kjøpe Frivillige klimakvoter. Det selges både EUA kvoter og CER kvoter. EUA kvoter innebærer en utslippsrettighet av klimagass i et EU-land. Ved kjøp av slike kvoter slettes denne utslippsrettigheten. CER kvoter utstedes på grunnlag av gjennomførte tiltak for reduksjon av klimagasser i u-land. En kvote tilsvarer ett tonn redusert utslipp. Ved kjøp av kvoter bidrar en til å styrke etterspørselen, som videre stimulere investorer til å satse på klimavennlige prosjekter som fremmer utviklingen i fattige land. Siden 2004 er det registrert 7828 prosjekter i 108 u-land og investorer i i-land har investert mer enn 400 milliarder USD i disse prosjektene pr (http://cdm.unfccc.int/about/index.html). Det er avdekket kritikkverdige forhold rundt en del av disse kvoteprosjektene, særlig store vannkraftprosjekt og såkalte kjølegassprosjekter. Kritikken handler om at addisjonalitetsprinsippet ikke er fulgt (dvs. at CDM-subsidiering ikke skal brukes hvis prosjektet uansett vil bli realisert og med mindre prosjektet gir reelle kutt i utslippene). FN har da også justert regelverket og aksepterer ikke lenger nye prosjekter av denne typen. Et problem er imidlertid at man ikke har endret dette med tilbakevirkende effekt. Derfor er det fremdeles kvoter fra denne type prosjekter i sirkulasjon. For å unngå at man kjøper inn kvoter fra slike prosjekter har fylkeskommunen i 2013 og 2014 valgt å kjøpe inn kvoter av såkalt The gold standard. Disse utstedes for prosjekter som gir positive miljøeffekter både lokalt og globalt, samt at addisjonalitetsprinsippet er enkelt å dokumentere. Prosjektene består hovedsakelig i produksjon av fornybar energi fra enten vind eller biomasse, og avfallsdeponiprosjekter. Fylkeskommunen har kjøpt 650 kvoter fra Gold standard prosjekt nr. 414 Energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves) i Mali for 2014 ut fra et estimert utslipp på 650 tonn CO2. Klimaregnskapet viser at det må kjøpes kvoter for ytterligere 230 tonn CO2- ekvivalenter for å kompensere for virksomhetens utslipp av klimagasser i Kostnaden for å kompensere for virksomhetens utslipp i 2014 blir totalt ca kroner. Ved å føre klimaregnskap setter fylkeskommunen fokus på hvilke aktiviteter som gir utslipp av klimagasser. Ved å kjøpe klimakvoter blir det knyttet en lokal kostnad til disse utslippene, det gjør det bedriftsøkonomisk lønnsomt å redusere virksomhetens utslipp. Kvotekjøpet støtter opp under de internasjonale virkemidler for reduksjon av klimagasser som er framforhandlet av FN. Side 18 av 20

19 Regionale klimatiltak Med grunnlag i fylkestingets vedtak om klimanøytralitet, og i tråd med FNs metodikk, ble det også i 2014 iverksatt viktige tiltak som tilrettelegging for en mer klimavennlig utvikling i samfunnet rundt oss. Dette er tiltak som ikke virker inn på virksomhetens eget klimaregnskap. Klimapartnere: Sammen med UNEP/Grid-Arendal og Arendal kommune, etablerte Aust-Agder fylkeskommune det næringslivsbaserte nettverket FN-by Klimapartnere. Siden 2010 har Aust-Agder fylkeskommune tatt hovedansvar for Klimapartnere som har vokst til landets største næringslivsbaserte klimanettverk. Nettverket teller om lag 45 private og offentlig virksomheter med rundt ansatte i begge Agderfylkene. Klimapartnernettverket er et forbilde for andre regioner, og det er nå etablert en søsterorganisasjon i Hordaland. Grønt batteri kraftutveksling med kontinentet Kraftutveksling mellom Norge og Europa legger til rette utfasing av fossile energikilder i Europa. Å legge til rette for at Agder inntar en viktig og fordelaktig posisjon som grønt batteri er en hovedsatsing i oppfølgingen av Regionplan Agder Tilrettelegging for etablering av grønne datasenter er en viktig del av dette, og et eksempel regionalt utviklingsarbeid med sikte å skape arbeidsplasser med utgangspunkt i fornybar energi. Kollektivtransport: Etter å ha gjennomført en anbudsrunde ble det i regi av Agder kollektivtransport (AKT) inngått kontrakt om busskjøring med nye selskaper for kommunene Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Vegårshei, Risør og Gjerstad. Dette startet opp I dette kontraktsområdet kjøres det nå kun busser i utslippsklasse EURO VI. Dette gir en betydelig utslippsreduksjon. Aust-Agder fylkeskommune har i samarbeid med AKT fått utarbeidet en rapport om alternative drivstoffer på Agder. Anbefalingene er at på kort sikt skal det benyttes Euro VI dieselhybrid-busser i byer og tettbygd strøk, mens det på lengre sikt bør vurderes elbusser. Fylkeskommunen utreder muligheten for bruk av el-ferje som alternativ til eksisterende diesel-ferjer i Arendal havneområde. Bioenergiprosjekt Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Prosjektet er eid og finansiert av Innovasjon Norge, fylkesmennene i de fire fylkene og fylkeskommunene i Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder. Prosjektet skal gi et informasjonsog kompetanseløft og retter seg særlig mot primærnæringen. Prosjektlederen skal jobbe for at ikke-fornybare energikilder og elektrisitet blir erstattet med bioenergi der det ligger til rette for det. Samtidig er det et mål at jord- og skogbrukere skal motiveres og utrustes til å ta del i verdikjeden som brenselsprodusenter eller varmeleverandører. Side 19 av 20

20 Oljefri: Oljefri-kampanjens overordnede mål er utfasing av alle oljefyrer i Norge. Dette vil redusere utslippene av klimagasser med 1,6 millioner tonn CO2 i året. Oljefri er et nasjonalt prosjekt i regi av Naturvernforbundet som er igangsatt flere steder i landet. Med støtte blant annet fra fylkeskommunen startet kampanjen opp i Kristiansandsregionen med Lillesand og Birkenes i 2012 og utvidet til Grimstad i 2013 og Arendal i Hurtigladere: Fylkeskommunen har tatt initiativ til og bidrar med finansiering sammen med Vest-Agder fylkeskommune til etablering av hurtigladestasjoner i Agder. Det er åpnet ladestasjoner med fylkeskommunal støtte i Arendal, Kristiansand, Mandal, Lyngdal og Flekkefjord, og det er 4 under etablering i Setesdal og en i Gjerstad. Fylkeskommunen lager strategi for videreutvikling av ladeinfrastruktur i Side 20 av 20

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Klimaregnskap Side 1 av 20

Klimaregnskap Side 1 av 20 33333333 Klimaregnskap 2012 Side 1 av 20 Aust-Agder fylke 2012 112 772 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Aust-Agder fylkeskommune 2012 978 årsverk Omsetning 1655 millioner kr Fylkeskommunen

Detaljer

Klimaregnskap Side 1 av 20

Klimaregnskap Side 1 av 20 33333333 Klimaregnskap 2010 Side 1 av 20 Aust-Agder fylke 110 048 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Aust-Agder fylkeskommune 2010 950 årsverk Budsjett 1 250 millioner kr Fylkeskommunen styres

Detaljer

Arendal kommune. Klimaattest 2011

Arendal kommune. Klimaattest 2011 Klimaattest 2011 Arendal kommune CO2focus legger her frem Energi og Klimaregnskapet for Arendal kommunes virksomhet. Resultatet er basert på innrapporterte forbrukstall fra de ulike sektorene i kommunen.

Detaljer

Klimaregnskap Klimaregnskap Side 1 av 22

Klimaregnskap Klimaregnskap Side 1 av 22 Klimaregnskap 2015 Side 1 av 22 Aust-Agder fylke 2015 114 767 innbyggere Aust-Agder 15 kommuner fylke 2015 9 114 157 767 kvadratkilometer innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Bakgrunn. Basert på et prøveregnskap for 2007 vedtok bystyret i 2008 å lage klimaregnskap for kommunens egen drift fra og med 2008 og framover. Å lage klimaregnskap

Detaljer

Grimstad Kommune 2015 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad Kommune 2015 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad Kommune 2015 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 31 FAGKONKURRANSER Klimanøytral politisk agenda Grønn innkjøpsmuskel Er klimapartnerne

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Aust-Agder fylke 2015

Aust-Agder fylke 2015 Aust-Agder fylke 2015 Klimaregnskap 2016 Klimaregnskap 2016 Side 1 av 24 Aust-Agder fylke 2016 116671 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Aust-Agder fylkeskommune 2016 1016 årsverk Omsetning

Detaljer

KLIMA- REGNSKAP 2016

KLIMA- REGNSKAP 2016 KLIMA- REGNSKAP 2016 2 tonn CO 2 -ekvivalenter Sammendrag Horten kommune har siden 2012 utarbeidet årlige klimaregnskap som gir oversikt over klimagassutslippene fra egen virksomhet. Klimaregnskapet dekker

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS H E L S E B E R G E N H F KLIMAGASSREGSKAP FOR 2013 Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF OM OSS o Ved Haukeland universitetssykehus behandler vi hvert år over

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 29 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Mål: Miljøfyrtårn skal være det mest relevante miljøledelsessystemet for virksomheter som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning. Verden står overfor flere

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016 Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016 GHG protokollen GHG protokollen er ofte brukt til å sette opp klimaregnskap. Standarden deler utslippene inn i indirekte og direkte utslipp. De direkte

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule - Ørsta vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Klimagassregnskap for kommunale virksomheter. Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no

Klimagassregnskap for kommunale virksomheter. Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no Klimagassregnskap for kommunale virksomheter Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no Vestregionen Regionalt samarbeid mellom 16 kommuner vest for Oslo samt Akershus og Buskerud fylkeskommune Kommune

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole Miljørapport - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum 03.05.16 Klima og energiplanlegging i Tidlig ute: Klima og energiplan

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 28 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jørn Magnus Gaukerud Arkiv: K23 16/ Dato: KJØP AV FN-GODKJENTE KLIMAKVOTER FOR KOMMUNENS UTSLIPP I 2015

Saksframlegg. Saksb: Jørn Magnus Gaukerud Arkiv: K23 16/ Dato: KJØP AV FN-GODKJENTE KLIMAKVOTER FOR KOMMUNENS UTSLIPP I 2015 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jørn Magnus Gaukerud Arkiv: K23 16/4365-2 Dato: 22.09.2016 KJØP AV FN-GODKJENTE KLIMAKVOTER FOR KOMMUNENS UTSLIPP I 2015... &&& Sett inn saksutredningen under &&&

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning Millioner kr Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 5 Millioner kr 2 6

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule Miljørapport - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Johanne Solum Ness M.Sc. Globalization Advisor CSR & Environment Phone:

Johanne Solum Ness M.Sc. Globalization Advisor CSR & Environment   Phone: Klimapartneres 9. utslippsrapport Dato: 14.06.2017 Johanne Solum Ness M.Sc. Globalization Advisor CSR & Environment Email: johanne@co2focus.com Phone: +47 90675101 AGENDA 1.Fakta 2016 2.Samlet klimagassutslipp

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019.

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. Samfunnsområde 5 Energi og Miljø 5.1 Energi og miljø Kommunene har en stadig mer sentral rolle i energipolitikken, både som bygningseiere og

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 357,16 Millioner kr 461,8 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Renholdssoner AS

Miljørapport - Renholdssoner AS Miljørapport - Renholdssoner AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Renholdssoner AS Miljørapport 212 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Millioner kr 2 1 46,92

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Nortekk AS

Miljørapport - Nortekk AS Miljørapport - Nortekk AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114, Millioner kr. 47 212 136,5 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

Miljørapport - Kristiansund vgs

Miljørapport - Kristiansund vgs Miljørapport - Kristiansund vgs Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2013 03.04.2013 2010 2011 NB! Omsetning var registrert inkludert mva. t.o.m. 2009-rapporten Arbeidsmiljø

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2012 51,37 Millioner kr. 75 54,00 Millioner kr.

Detaljer

Klimavennlige kjøretøy til opplæringsformål

Klimavennlige kjøretøy til opplæringsformål KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2017 Organisasjonsnummer: 943039046 Foretaksnavn: Aust Agder fylkeskommune Navn: Hans Fløystad Kontonummer: 63180549015 Adresse: Pb. 788, Stoa Postnr.: 4809

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. 1 Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner kr. 2009 139,00

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap

mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap 2016 1 Innhold Oppsummering Totalt CO 2 e-utslipp 2012-2106 fordelt på scope 1, 2 og 3 Endringer i totalt CO 2 e-utslipp 2014-2016 Prosentvis fordeling av totalt CO

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114 212 114 21,

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 482,8 Millioner kr. 7 213 555,2 Millioner

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Energi & klimaregnskap 2013

Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2011

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2011 Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Miljø. MATERIAL EN1 Materialforbruk Enhet 2012 2011 2010

Miljø. MATERIAL EN1 Materialforbruk Enhet 2012 2011 2010 Miljø. BKKs CO2-avtrykk domineres av utslipp fra fjernvarmeanlegget og Kollsnes kogenereringsverk i Øygarden, der spillgass fra LNG-produksjon blir til kraft og varme. Samlet slippes årlig rundt 30 000

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer