REVISJON ISA 240: Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVISJON ISA 240: Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud"

Transkript

1 REVISJON ISA 240: Revisors ansvar i forhold til misligheter ved revisjon av regnskaper International Standard on Auditing (ISA) 240 «Revisorens oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper» er utviklet med hensikt å bidra til en integrert vurdering av risikoen for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter og håndtering av denne risikoen i løpet av hele revisjonsprosessen. Det stilles større krav til informasjonsinnhenting, kommunikasjon og dokumentasjon enn tidligere. Revisorens kommunikasjon med internrevisjon er beskrevet spesifikt i standarden. Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud Bakgrunn I forbindelse med oppdateringen av ISA 240 var det et ønske om å tilpasse standarden til risikomodellen og særlig til standardene ISA 315 «Forståelse av foretaket og dets omgivelser og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon» og ISA 330 «Revisjonshandlinger for å håndtere anslåtte risikoer». I lys av flere finansielle skandaler, ny lovgivning og behov for å gjenvinne tillit i revisjonsbransjen hadde den amerikanske revisorforeningen American Institute of Certified Avdelingsdirektør Kelly Ånerud er for tiden utnevnt som teknisk rådgiver til INTOSAIs nominerte medlem i International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). IAASB fastsetter internasjonale revisjonsstandarder International Standards on Auditing (ISAs). Hun har vært INTOSAIs representant i IAASBs arbeidsgruppe for ISA 230 Dokumentasjon, og er for tiden INTOSAIs representant i IAASBs arbeidsgruppe for ISA 402 Service Organisasjoner. Artikkelforfatteren arbeider som teknisk rådgiver i komiteen som arbeider med utvikling av internasjonale revisjonsstandarder. Foto: Jon Aarekol. 8 Observasjonsposten nr

2 Public Accountants nylig gitt ut Statement on Auditing Standards (SAS) 99 «Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit». Det var også ønskelig med en større grad av harmonisering mellom ISA 240 og SAS 99. Begge disse standardene er ment å påvirke revisors adferd mer i retning av «å bruke hodet» og vekk fra en «sjekkliste mentalitet». Klargjøring av standarden ISA 240 ble opprinnelig vedtatt av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) i februar Gjeldende revisjonsstandard i Norge, RS 240 (revidert), er basert på den opprinnelige versjonen av ISA 240 og ble vedtatt at styret i Den norske Revisorforening i september ISA 240 har nylig gått gjennom IAASBs klargjøringsprosess for å tydeliggjøre bl.a. formålet med standarden og kravene som stilles til revisoren. Den klargjorte standard skiller tydelig mellom krav som revisoren må oppfylle og annen veiledningsinformasjon. Denne artikkelen tar utgangspunkt i den klargjorte versjon av ISA 240 som ble vedtatt av IAASB i oktober Den klargjorte standard vil tidligst tre i kraft for revisjon av regnskaper for perioder som begynner per eller etter 15. desember «Mislighetstrekanten» Normalt er det tre faktorer til stede når misligheter begås: Muligheter. Den som har tenkt å begå misligheter må kunne se at det er mulig å gjennomføre den tiltenkte handlingen. Mulighetene kan eksistere som resultat av svakheter i internkontroll rutiner, eller i rutiner for rapportering av uregelmessigheter til ledelsen eller styret 1. Motivasjon. Vedkommende må være motivert av et eller annet. Dette kan være for eksempel muligheter for en resultat-avhengig bonus eller annen form for lønnsutbetalinger, eller for eksempel at vedkommende opplever en vanskelig personlig finansiell situasjon og skal bare «låne» et lite beløp for å komme over kneika. Rettferdiggjørelse. Vedkommende har «gode» argumenter for hvorfor han/hun utfører sine handlinger. Dette kan være et resultat av dårlig etikk eller en ukultur i organisasjonen, for eksempel «alle andre gjør det, hvorfor skal ikke jeg?» eller «jeg får så lite betalt ellers..» Vedkommende kan også forsvare seg med å tenke at «dette er bare midlertidig, jeg skal tilbakebetale beløpet før noen oppdager det», osv. Denne modellen, som vist i figur 1, er enkel å huske og kan være et godt hjelpemiddel for revisoren. Den understreker også den viktige jobben revisoren har når det gjelder å kommunisere uregelmessigheter som er identifisert, slik at nødvendige tiltak og forbedringer kan iverksettes. Generelt om misligheter og ansvarsforhold Innledningsvis beskriver standarden noen karakteristikker i forhold til Den beskriver forskjell mellom misligheter og feil. Standarden fokuser på misligheter som resulterer i et regnskap som inneholder vesentlig feilinformasjon. Videre beskriver standarden hvilket ansvar ledelsen og styret har, samt revisorens ansvar. Revisoren har ansvar for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, uansett om dette skyldes misligheter eller feil. Det vil alltid være noen iboende begrensninger ved revisjonen når det gjelder Til tross for dette må revisoren utføre sitt arbeid med en profesjonell skeptisk holdning. Dette omfatter bl.a. en vurdering av hvilke muligheter ledelsen har for å overstyre internkontrollrutiner, uansett hvilken erfaring revisoren har med ledelsen fra før. Formålet med standarden Formålet med standarden er tredelt: identifisere og vurdere risikoen for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon som skyldes utforme og utføre revisjonshandlinger for å skaffe tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis i forhold til risikoen for at regnskapet inneholder vesentlige feil som skyldes fastsette hensiktsmessige handlinger i forhold til identifiserte misligheter eller mistanke om Krav Standarden fastsetter flere krav som revisoren må oppfylle. Kravene er beskrevet kort nedenfor. I tillegg til kravene, inneholder revisjonsstandarden utfyllende veiledning om hvordan standarden anvendes i praksis. Standarden inneholder også noe veiledning rettet spesielt mot små virksomheter og mot offentlig sektor. Profesjonell skeptisk holdning Standarden krever at revisoren skal utføre sitt arbeid med en profesjonell 1 I denne artikkelen benyttes ordet «Styret» for begrepet «de som har overordnet ansvar for styring og kontroll,» på engelsk «those charged with governance» Figur 1: Grafisk framstilling av mislighetstrekanten. Observasjonsposten nr

3 skeptisk holdning, uansett revisorens tidligere erfaringer med ledelsen og styret. Denne holdningen gjelder også i forhold til vurdering av revisjonsbevis. Dersom forhold i løpet av revisjonen indikerer at regnskaper eller dokumenter ikke er ekte, eller er blitt endret uten at revisoren er blitt gjort oppmerksom på dette, skal revisoren undersøke dette nærmere. Det er også et krav om å undersøke nærmere dersom revisoren oppdager avvik i informasjon innhentet fra ledelsen og styret. Diskusjon i revisjonsteamet Standarden bygger på krav i ISA 315. I tråd med dette er det et krav om at revisjonsteamet skal gjennomføre en diskusjon, en slags «idédugnad» om Diskusjonen skal omhandle risikoen for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon på grunn av misligheter, og ideer om hvor og hvordan slike misligheter kunne oppstå. Diskusjonen skal finne sted uansett hvilken tro revisoren har på ledelsens og styrets moral og etikk. Oppdragsansvarlig revisor må også vurdere hvilke forhold som skal kommuniseres til andre medlemmer av revisjonsteamet som ikke deltar i diskusjonen. Risikovurdering prosedyrer og relaterte aktiviteter Revisoren skal rette forespørsler til ledelsen om: ledelsens vurdering av risikoen for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon inklusiv hva denne vurderingen omfatter og hvor ofte den finner sted ledelsens prosesstiltak for å identifisere og følge opp i forhold til å minske risikoen for misligheter i virksomheten hvordan ledelsen kommuniserer til styret i forhold til prosedyrene og tiltakene prosessen i (2) ledelsens kommunikasjon til de ansatte om deres holdninger til forretningsprinsipper og etikk Revisoren skal undersøke med ledelsen, og andre hensiktsmessige personer for å finne ut om disse personer kjenner til, eller har mistanke om, misligheter som vedrører virksomheten. Dersom virksomheten har internrevisjon, skal revisoren innhente synspunkter fra internrevisjonen om deres vurdering av risikoen for Revisoren skal undersøke hvordan styret utøver tilsyn overfor ledelsen og skal undersøke med styret om de kjenner til, eller har mistanke om, misligheter som vedrører virksomheten. Videre skal revisoren vurdere om uvanlige relasjoner er identifisert som et resultat av analytiske kontrollhandlinger. Revisoren må også vurdere om annen informasjon som er innhentet kan indikere risikoen for Det skal også vurderes om informasjon innhentet som resultat av risikovurderingen generelt gir indikasjoner om at mislighetsrisikofaktorer er til stede. Identifikasjon og vurdering av risikoer for misligheter Som påkrevd i ISA 315 skal revisoren identifisere og vurdere risikoen for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon både på regnskapsnivå og regnskapspåstandsnivå. Risikoen for misligheter ved inntektsføring skal vurderes særskilt. Risikoen for misligheter skal behandles som en særskilt risiko som krever spesiell revisjonsmessig oppmerksomhet. Dette betyr at revisoren må opparbeide seg kjennskap til relevante kontrollrutiner og -aktiviteter i forhold til risikoen for Handlinger i forhold til anslåtte risikoer for misligheter I tråd med ISA 330 skal revisoren utarbeide handlinger for å håndtere de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter på regnskapsnivå. Med bakgrunn i dette skal revisoren: benytte personer på oppdraget, tatt i betraktning nødvendig kunnskap og kompetanse til de oppdragsansvarlige personer og revisors vurdering av risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet som skyldes misligheter vurdere om regnskapsprinsipper som benyttes, særlig de som gjelder subjektive vurderinger og komplekse transaksjoner, kan indikere at misligheter er til stede innlemme et element av uforutsigbarhet i forhold til hvilke revisjonshandlinger som utføres og når Revisoren skal også utføre revisjonshandlinger for å håndtere den anslåtte risikoen for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter på regnskapspåstandsnivå. Muligheter for ledelsen til å overstyre kontrollrutiner skal anses som en særskilt risiko. Det er derfor viktig å utforme revisjonshandlinger i forhold til dette. Revisoren skal derfor, som et minimum: teste transaksjoner ført i hovedboken og andre justeringer som er foretatt ved utarbeidelsen av regnskapet. gjennomgå estimater i regnskapet for indikasjoner av manglende objektivitet hos ledelsen (såkalt «management bias») vurdere det forretningsmessige innholdet av andre vesentlige transaksjoner utenfor det normale virksomhetsområde med tanke på om formålet med slike transaksjoner kan ha vært å begå misligheter Vurdering av revisjonsbevis I forbindelse med gjennomføring av analytiske kontrollhandlinger for å komme frem til en totalkonklusjon om regnskapet, skal revisoren vurdere om resultatene av disse handlingene kan indikere en tidligere ukjent risiko for at regnskapet inneholder feilinformasjon, skal revisoren vurdere om feilen kan skyldes Dersom det er indikasjoner på misligheter, må revisoren vurdere konsekvenser for sin revisjon, inklusiv påliteligheten av eventuelle erklæringer innhentet fra ledelsen. Dersom revisoren har grunn til å tro at mislighetsindikasjoner involverer ledelsen, skal revisoren gå gjennom sin risikovurdering på ny, og vurdere hvordan denne påvirker typen, tidspunktet for utførelse og omfanget av revisjonshandlinger. Videre må revisoren vurdere om det kan ha vært sammensvergelse blant ledelsen og hvordan dette eventuelt påvirker påliteligheten av revisjonsbevis. at, eller ikke kan konkludere om, regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon skal revisoren vurdere hvilke konsekvenser dette har for revisjonsrapporten. Figur 2 viser den integrerte prosessen for risikovurdering og -håndtering Når revisoren ikke er i stand til å fullføre oppdraget Dersom forholdene tilsier at revisoren ikke er i stand til å fullføre oppdraget 10 Observasjonsposten nr

4 skal revisoren kommunisere slike forhold til styret uten opphold. Dersom revisoren har mistanke om misligheter som involverer ledelsen, skal revisoren kommunisere sin mistanke til styret og diskutere behov for revisjonshandlinger for å avslutte revisjonen. I tråd med ISA 260 «Kommunikasjon om revisjonsmessige forhold til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll» skal revisoren kommunisere med styret i ethvert annet forhold som kan være av betydning mht deres ansvarsområde. Figur 2: Integrert prosess for risikovurdering og håndtering. på grunn av feilinformasjon som skyldes misligheter eller mistanke om misligheter, skal revisoren: vurdere de profesjonelle og juridiske forpliktelser som gjelder under disse omstendigheter, herunder om det er krav om å rapportere til oppdragsgiveren eller til regulatoriske myndigheter vurdere muligheten for å trekke seg fra oppdraget dersom dette tillates, og dersom revisoren hvis han/hun trekker seg fra oppdraget: diskutere sin fratredelse og årsakene til fratredelsen med det riktige ledelsesnivået vurdere om det er en yrkesmessig eller juridisk forpliktelse til å rapportere fratredelsen, og årsakene til fratredelsen, til oppdragsgiveren eller til regulatoriske myndigheter Uttalelser fra ledelsen Revisoren skal innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om at: ledelsen erkjenner sitt ansvar for utvikling, implementering og vedlikehold av internkontroll systemer for å forebygge og avdekke misligheter ledelsen har informert revisoren om sin vurdering av risiko for at regnskapet inneholder feilinformasjon som skyldes misligheter ledelsen har informert revisoren om sin kjennskap til misligheter som påvirker virksomheten og som involverer: ledelsen ansatte som utfører betydelige oppgaver i forbindelse med internkontroll andre der misligheter kan ha en vesentlig innvirkning på regnskapet, og ledelsen har informert revisoren om sin kjennskap til eventuell påstander om misligheter som påvirker regnskapet som er kommunisert til ledelsen av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre Kommunikasjon med ledelsen og styret Dersom revisoren har identifisert misligheter eller har innhentet informasjon som tyder på at misligheter foreligger, skal revisoren kommunisere slike forhold uten opphold til det riktige ledelsesnivået. Hensikten med dette er å kunne informere de som har et primært ansvar for å forebygge og avdekke misligheter om forhold som er relevante for deres ansvarsområde. Med mindre alle i styret er medlemmer av ledelsen, i tilfeller hvor revisoren har identifisert misligheter, eller har mistanke om misligheter som involverer: ledelsen ansatte som utfører betydelige oppgaver mht i forbindelse med internkontroll andre der misligheter kan ha en vesentlig innvirkning på regnskapet, Kommunikasjon til påtaleregulatoriske- og regulatoriske påtalemyndigheter Dersom revisoren har identifisert misligheter, eller har mistanke om misligheter, skal revisoren vurdere om det foreligger et ansvar for å rapportere slike forhold til noen utenfor virksomheten. Selv om revisors taushetsplikt i utgangspunktet kan forhindre slik rapportering, kan det likevel være et krav til slik rapportering ut fra et juridisk ansvar. Dokumentasjon I tråd med ISA 315 skal revisorens dokumentasjon omfatte: Vesentlige beslutninger fra diskusjonen i oppdragsteamet vedrørende risikoen for at regnskapet inneholder feilinformasjon som skyldes Identifiserte og anslåtte risikoer for at regnskapet inneholder feilinformasjon både på regnskapsnivå og regnskapspåstandsnivå. I tråd med ISA 330, skal revisorens dokumentasjon omfatte: Overordnede revisjonshandlinger for å håndtere de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter på regnskapsnivå, og typen, tidspunktet for utførelse og omfanget av revisjonshandlinger, samt tilknytning av disse revisjonshandlinger til de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter på regnskapspåstandsnivå. Resultatet av revisjonshandlinger, herunder de som er utformet for å håndtere risikoen for at ledelsen overstyrer kontrollrutiner. Observasjonsposten nr

5 Revisoren skal dokumentere sin kommunikasjon om misligheter med ledelsen, styret, regulatoriske myndigheter og andre. at antagelsen om at det foreligger en risiko for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter knyttet til inntektsføring ikke er relevant, skal årsakene til dette dokumenteres. Veiledningsmateriale og vedlegg Veiledningsmateriale gir utfyllende informasjon om hvordan standarden skal anvendes i praksis. Vedleggene inneholder eksempler på mislighetsrisikofaktorer, revisjonshandlinger og omstendigheter som kan gi indikasjoner om at misligheter foreligger. Tillegg for offentlig sektor I tråd med samarbeidsavtalen mellom IAASB og The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) vil INTOSAI utarbeide et tillegg til standarden som gir veiledning i hvordan standarden skal anvendes i offentlig sektor. For mer informasjon om samarbeidsprosjektet mellom INTOSAI og IAASB besøk hjemmesiden til INTOSAI s Professional Standards Committee: KOLLEGER Eit halvt år før han rundar 70 sluttar Alfred Martinovits i Riksrevisjonen. 31. januar var hans siste arbeidsdag. Mange rundt han i seksjon F.2.5 vil nok garantert savne den høgreiste, stillfarne, men alltid oppmerksomme og lyttande ungararen. Hans kunnskap og innsikt innan politikk, næringsliv og finansverda har hatt mykje å sei for det faglige arbeidet i seksjonen. Tekst og foto: Jon Aarekol Alfred Martinovts har hatt ein lang og kronglute veg å gå. Han opplevde krigen på nært hald dei første leveåra i Budapest. Min mor var den som på en måte bevarte roen og verdigheten midt oppe i all elendigheten, seier Martinovits. Hun brukte oppholdene våre i bomberommene, og de var det mange av, til å vitse og lage morsomme historier ut av dødsalvorlige ting. På den måten ble vi ikke nervevrak hele bunten. Tysk flyktning Som flyktning frå sovjetiske troppar etter 2. verdskrigen kom den vesle familien hans til Tyskland i Alfred var då 7 år. Dei nådde den amerikanske sona etter ein dramatisk togtur. Toget vart bombardert heile vegen. Kuleregnet slo ned i toget. Dei fann etter kvart ut at bak stålhjula var det plass der dei kunne søke dekning. Eit hardt og nådelaust liv venta dei, først 9 månader i ei jernbanevogn på eit sidespor nær byen Passau, deretter tre år i ein flyktningeleir i nærleiken. Her var det for det meste kroatar, serbarar og ungararar. Kroatene og serberne var stadig i tottene på hverandre, så vi ungarere fikk oppgavene med å være tillitsfolk for dem, minnes Martinovits. Tilværelsen den første tiden gikk med til å holde liv i seg, få tak i mat. Særlig var jakten på sigaretter og tobakk intens. Dette var mangel- 12 Observasjonsposten nr

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer

Var referanse 2016/01125-5 Riksrevisjonen NASJONALBIBLIOTEKET Org. nr.: 976029100 Riksrevisjonens beretning Til Norsk Lokalhistorisk Institutt Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter Riksrevisjonen 25.10.2010 Formålet med presentasjonen 1. Bidra til utvidet forståelse av mislighetsrisikoen i offentlige

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

Riksrevisjonen møter styret

Riksrevisjonen møter styret US 60/2017 Riksrevisjonen møter styret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/03135 Vedlegg: Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) 2410 - BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR (Gjelder for begrenset revisjon av delårsregnskaper avlagt etter 1. juli 2007. Tidligere

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

ISA og ISSAI. - hva er særtrekket for offentlig sektor

ISA og ISSAI. - hva er særtrekket for offentlig sektor ISA og ISSAI - hva er særtrekket for offentlig sektor NKRFs Fagkonferanse 2013 Riksrevisjonen - Stortingets kontrollorgan 2 Bidra effektivt til Stortingets kontroll og fremme god forvaltning kompetent

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Revisjonsmandatet faller noe utenfor?

Revisjonsmandatet faller noe utenfor? Revisjonsmandatet faller noe utenfor? NKRFs fagkonferanse 15. juni 2010 Radisson Blu Hotel, Lillehammer Rolleiv Lilleheie, daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS Lillehammer 15.6.10 1 Revisjon i offentlig

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Akelius Revisjon Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Dokumentasjon ved revisjon av små foretak DnR kom med en veiledning for dokumentasjon ved revisjon av små foretak i oktober. Veiledningen kan

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Kommunerevisjonen/Kommunerevisjonen felles Notat Saksnr.: 200913378-36 Saksbehandler: OJJO Emnekode: REV-1222 Til: Fra: Kontrollutvalget Kommunerevisjonen Dato: 10. mai 2010 Kvalitetssikring

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 95/17 28.09.2017 Dato: 05.09.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II

Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II Agenda Formålet med ISSAI-rammeverket Riksrevisjonens innføring av rammeverket Tilpasning

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Rica Nidelven, 11. juni 2013 14.00 15.00 Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Anders Berg Olsen 2013, Anders Berg Olsen, HiST Handelshøyskolen i Trondheim. Dette materialet er beskyttet

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

God statlig/kommunal/ offentlig revisjonsskikk. Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen

God statlig/kommunal/ offentlig revisjonsskikk. Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen God statlig/kommunal/ offentlig revisjonsskikk Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen 1 Om utviklingen i offentlig revisjon som internasjonalt fagområde 2 Status

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 9. februar 2015 INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Side: Cicel T. Aarrestad 4.8.2017 1 av 6 Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy,

Detaljer

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Den norske Revisorforening Foreleser Harald Brandsås fagdirektør i Revisorforeningen nestleder kontrollutvalget

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser 1 ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser 2 ISA 315 IAASB utarbeider

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 (revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER

UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER Heidi Fjermeros Nedre Romerike distriktsrevisjon og Pernille Stoerman-Næss Oslo Kommunerevisjon NRD Overfakturering og fiktive fakturaer Fiktive føringer

Detaljer

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken 1 Innhold Forord...7 Kapittel 1 GENERELT OM KOMMUNAL VIRKSOMHET...11 1.1 Særtrekk ved kommunal sektor...11 1.2

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 28. januar 2011 INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 1. Innledning Som følge av innføringen av nye internasjonale

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21. februar 2014 INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde...

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde... INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON (Gjelder for attestasjonsuttalelser avgitt av revisorer engasjert av serviceorganisasjoner

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer