Klassifisering av miljøtilstand i kystvann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klassifisering av miljøtilstand i kystvann"

Transkript

1 Klassifisering av miljøtilstand i kystvann 28. mai

2 STATUS for: TYPOLOGI Kystvann i Norge INDEKSER og regioner/vt Endelige resultater fra INTERKALIBRERINGSARBEIDET Forslag i ny veileder mai

3 Økoregioner B - Barentshavet før 2009 H- Norskehavet N-Nordsjøen S- Skagerrak 28. mai

4 Økoregioner mai

5 Økoregioner og vanntyper 2012 G B H M N S 28. mai

6 Vanntyper og karakterisika Vanntyper: 1. Eksponert kyst - 2. Moderat eksp. Kyst/fjord 3. Beskyttet Kyst/fjord 4. Ferskvannspåvirket fjord Hovedegenskaper Høy eksponeringsgrad Moderat eksponeringsgrad Beskyttet Indre deler av fjorder med moderat til lav saltholdighet 5. Sterkt ferskvannpåvirket fjord Indre deler av fjorder med meget lav saltholdighet Andre viktige faktorer tidevann og lysregime 28. mai

7 Vanntyper - regioner Vanntypen fås ved å koble de to tabellene under. Bruk betegnelsen for din økoregion og legg til vanntypenummeret. For eksempel vil en ferskvannspåvirket fjord i Møre og Romsdal være H4. Kriterier Økoregioner Navn region Betegnelse Vanntyper Breddegrad LYS Tidevann Norsk i økoregioner 66, ,13245 Mørketid >1m Barentshavet Barentshavet B 1,2,3,4,5 Mørketid >1m Norskehavet Norskehavet Nord G 1,2,3,4,5 Natt / Dag >1m Norskehavet Norskehavet Sør H 1,2,3,4,5 Natt / Dag >1m Nordsjøen Nordsjøen Nord M 1,2,3,4,5 Natt / Dag <1m Nordsjøen Nordsjøen Sør N 1,2,3,4,5 Natt / Dag <1m Skagerrak Skagerrak S 1,2,3,5 Vanntyper: 1 = Eksponert kyst 2 = Moderat eksponet kyst/fjord 3 = Beskyttet fjord 4 = Ferskvannspåvirket fjord 5 = Sterkt ferskvannspåvirket fjord 28. mai

8 Indekser Biologiske kvalitetselement Region: B G H M N S BKE Indeks Norske havet- Nord Norske havet- Sør Barentshavet Nord- sjøen- Nord Vanntyper Nord- sjøen- Sør Skagerrak Kl.a. 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3 Cellekarbon 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3 Blomstring 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3 MSMDI (nedre voksegrense) RSLA/RSL (fjæreindeks)? 1,2,3,4,5? 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5? 1,2,3,4,5? 1,2,3,4,5 1,2,3,5 1,2,3 (4,5) 1,2,3 (4,5)? 1,2,3,4,5 NQI1/NSI+ NQI1+DI+H + ES100 + ISI 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3 Ålegress? 1,2,3,4,5? 1,2,3,4,5? 1,2,3,4,5? 1,2,3,4,5? 1,2,3,4,5 1,2,3,5 Sort inngår i den ny klassifiseringsveilederen 2013 Rødt klassegrenser/eller indekser ikke ferdig utviklet 28. mai

9 Godkjente Indekser i EU (IC-arbeidet) Region: B G H M N S BKE Indeks Norske havet- Nord Norske havet- Sør Barentshavet Nord- sjøen- Nord Vanntyper Nord- sjøen- Sør Skagerrak Kl.a. 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Planteplankton MSMDI (nedre voksegrense) 1,2,3 RSLA Makroalger (fjæreindeks) 1,2,3 1,2,3 NQI1 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Ålegress Sort Godkjen av EU-kommisjonen Brunt Forsøkt interkalibrert, men ikke godkjent i fase II 28. mai

10 Indekser i den nye veilederen 2013 Planteplankton Bløtbunnsfauna Makroalger Støtteparametre: Fysio-kjemiske kvalitetselement Angiospermer, sjøgress 28. mai

11 Krav til data makroalger Innsamling i sommerperioden juni-august (perioden tilpasses for de ulike økoregioner) Det legges opp til prøvetaking hvert 3. år dvs. to ganger i rapporteringsperioden 28. mai

12 2 indekser - i forskjellige regioner MSMDI - Nedre voksegrense RSLA - Fjæresamfunn Makroalger Indeks Vanntyper terminologi Norsk EU Indeks Vanntyper terminologi RSLA RSL H1,H2,H3 M1,M2,M3 H4, H5 M4,M5 NEA 1/26, NEA7 - MSMDI Norsk S1,S2, S3 EU NEA 10, NEA8a, NEA mai

13 Ålegress Utkast til veileder for ålegress Dybdeutbredelse Mengde / tetthet Høyde på eng Artsammensetning Areal 28. mai

14 Ålegress Dybdeutbredelse Mengde / tetthet Høyde på eng Artsammensetning Areal 28. mai

15 Bløtbunnsfauna Indeks for organisk belastning 28. mai

16 I den nye versjonen av klassifiseringssystemet (2013) inngår følgende indekser for bløtbunnsfauna: Sammensatt indeks NQI1 (inneholder både artsmangfold og ømfintlighet) Artsmangfold ved indeksene H og ES100. Ømfintlighet ved indeksene NSI (ny), ISI (oppdatert 2012) og AMBI (komponent i NQI1) Indeks for individtetthet DI (angir dårligere tilstand ved unormalt lave eller unormalt høye individtettheter) NQI1 skal rapporteres til EU! 28. mai

17 TOC - Støtteparameter til Bløtbunnsfauna Parameter Tilstandsklasser I II III IV V Svært God God Moderat Dårlig Svært Dårlig TOC Organisk karbon (mg/g) TOC 63 = TOC bulk + 18*(1-p<63µm) TOC-verdien må være mg/g for at beregningen skal bli riktig. 28. mai

18 Planteplankton Kun Klorofyll a. vil inngå i den nye veilederen I Vanndirektivet (VD) stilles det imidlertid krav om at parametere som taksonomisk sammensetning, abundans, frekvens og intensitet av algeblomstringer skal inngå i tillegg til biomasse. Foto: Are Pedersen Månedlig innsamling i perioden februar-oktober (Hver 14.dag to første mnd.) Perioden tilpasses for de ulike økoregioner februar-oktober i Skagerrak og Nordsjøen mars-september i Norskehavet og Barentshavet 5m dyp 28. mai

19 Oppdaterte klassegrenser i forhold til Veileder 2009 og SFT 97. Klassifiseringen ved bruk av klorofyll a skal gjøres etter beregning av 90-persentil for klorofyll a fra hele innsamlingsperioden. Region Vanntype Salinitet Referansetilstand god Dårlig Svært God Moderat Dårlig Meget Region fork. nr. Vanntype Skagerrak 1 Eksponert >25 2,3 <3,5 3,5-<7 7-<11 11-<20 >20 S 2 Moderat eksponert >25 2,0 <3 3-<6 6-<9 9-<18 >18 3 Beskyttet >25 2,0 <3 3-<6 6-<9 9-<18 >18 5* Sterkt ferskvannspåvirket Nordsjøen-Sør N 1 Eksponert 30 2,0 <3 3-<6 6-<8 8-<14 >14 Nordsjøen-Nord M 2 Moderat eksponert 30 1,7 <2,5 2,5-<5 5-<8 8-<16 >16 Norskehavet-Sør H 3 Beskyttet 30 1,7 <2,5 2,5-<5 5-<8 8-<16 >16 Norskehavet-Nord G 4 Ferskvannspåvirket 18-<30 2,0 <2,6 2,6-<4 4-<6 6-<12 >12 5* Sterkt ferskvannspåvirket Barentshavet B 1 Eksponert 30 1,9 <2,8 2,8-<5,5 5,5-<8 8-<12 >12 2** Moderat eksponert Beskyttet 30 1,0 <1,5 1,5-<3 3-<6 6-<10 >10 4 Ferskvannspåvirket 18-<30 0,9 <1,2 1,2-<2 2-<3 3-<6 >6 5* Sterkt ferskvannspåvirket Referanseverdier og klassegrenser for klorofyll a (µg/l) i de ulike økoregioner og vanntyper. *) Vanntypen sterkt ferskvannspåvirket inngår ikke i klassifiseringssystemet for planteplankton. **) Klassegrenser mangler pga. manglende data. 28. mai

20 Fysisk-kjemiske kvalitetselementer Det er ikke utviklet et nytt klassifiseringssystem for fysisk-kjemiske kvalitetselementer. Inntil videre benyttes en modifisert utgave av SFTs veileder (97:03) for total nitrogen, nitrat, total fosfor, fosfat, ammonium, oksygen og siktdyp. Anbefalt vinterperiode er desember til og med februar sommerperiode er juni til og med august. hver 14 dag (gj.sn. beregnes for periodene) Prøvetakningsdyp vil til en viss grad være lokalitetsavhengig, men faste dyp ned til 15m anbefales (0, 5, 10 og 15m) (inkl. 2m i ferskvannspåvirkete vanntyper) 28. mai

21 Klassifisering gjøres på grunnlag av 3 års data Saltholdighet over 18 (modifisert fra SFT 97:03). Overflatelag Sommer (Juni-August) Overflatelag Vinter (Desember-Februar) I Meget god II God Tilstandsklasser III Mindre god IV Dårlig V Meget dårlig Parameter Total fosfor (µg P/l)* < 11,5 11, >60 Fosfat-fosfor (µg P/l)* < 3,5 3, >50 Total nitrogen (µg N/l)* < >800 Nitrat-nitrogen (µg N/l)* < >250 Ammonium-nitrogen (µg P/l)* < >325 Siktdyp (m) > 7,5 7, ,5 4,5-2,5 <2,5 Total fosfor (µg P/l)* < >60 Fosfat-fosfor (µg P/l)* <14,5 14, >50 Total nitrogen (µg N/l)* < >800 Nitrat-nitrogen (µg N/l)* < >350 Ammonium-nitrogen (µg P/l)* < >325 Dypvann Oksygen (ml O 2 /l)** >4,5 4,5-3,5 3,5-2,5 2,5-1,5 <1,5 Oksygen metning (%)*** > <20 * Omregningsfaktor til mg-at/l er 1/31 for fosfor og 1/14 for nitrogen.** Omregningsfaktor til mgo 2 / er 1,42.*** Oksygenmetning er beregnet for saltholdighet 33 og temperatur 6 C. 28. mai

22 Saltholdighet (psu) 5-18 (modifisert fra SFT 97:03) Overflatelag Sommer (Juni-August) Overflatelag Vinter (Desember-Februar) Tilstandsklasser Parametre psu I Meget god II God III Mindre god IV Dårlig V Meget dårlig Total fosfor (µgp/l)* 5 < >53 18 <11,5 11,5-15,5 15, >59 Fosfat-fosfor (µgp/l)* 5 <2 2-3,5 3,5-7,5 7,5-21 >21 18 <3,5 3,5-6,5 6, >46 Total nitrogen (µgn/l)* 5 < > < >800 Nitrat-nitrogen (µgn/l)* 5 < > < >265 Siktdyp (m) 5 >7 7-4,5 4,5-2,5 2,5-1,5 <1 18 >7,5 7, ,5 <2,5 Total fosfor (µgp/l)* 5 <10,5 10,5-14,5 14, >53 18 < >59 Fosfat-fosfor (µgp/l)* 5 < >31 18 <14,5 14, >48 Total nitrogen (µgn/l)* 5 < > < >800 Nitrat-nitrogen (µgn/l)* 5 < >478 * Omregningsfaktor til mg-at/l er 1/31 for fosfor og 1/14 for nitrogen. 18 < > mai

23 Takk for oppmerksomheten 28. mai

Planteplankton og støtteparametere

Planteplankton og støtteparametere Planteplankton og støtteparametere O 2 1 Planteplankton (planktoniske alger) I klassifieringsveileder 2:2013 inngår pr. i dag kun biomasse-parameteren klorofyll a som parameter for kvalitetselementet planteplankton.

Detaljer

Indekser til vurdering av økologisk status i marine vannforekomster Biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselement

Indekser til vurdering av økologisk status i marine vannforekomster Biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselement Indekser til vurdering av økologisk status i marine vannforekomster Biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselement Are Pedersen er seniorforsker ved Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). Av Are Pedersen

Detaljer

Behov for videre overvåking i lys av vannforskriften. Mats Walday, NIVA

Behov for videre overvåking i lys av vannforskriften. Mats Walday, NIVA Behov for videre overvåking i lys av vannforskriften, NIVA Fremdrift Vannforekomster skal ha minst god miljøtilstand innen 2021 For å vurdere om dette er mulig, må først relevante data om naturforhold

Detaljer

Bioindikatorer i kystvann. Indikatorer og påvirkningstyper

Bioindikatorer i kystvann. Indikatorer og påvirkningstyper Bioindikatorer i kystvann Indikatorer og påvirkningstyper 29. mars 2012 1 Innhold 1. Bakgrunn bioindikatorer 2. Økoregioner og vanntyper 3. Hvilke bioindikatorer har vi 4. Når/Hvor skal bioindikatorene

Detaljer

Typologi. - Kystvann STATUS

Typologi. - Kystvann STATUS Typologi - Kystvann STATUS 10. februar 2012 1 TYPOLOGI Grunnleggende prinsipp innen vanndirektivet er teorien om at Fysiske og kjemiske (saltholdighet) faktorer setter rammen for hva slags biologisk liv

Detaljer

Miljøtilstand ift vannforskriften - klassifisering med fokus på kystvann

Miljøtilstand ift vannforskriften - klassifisering med fokus på kystvann Miljøtilstand ift vannforskriften - klassifisering med fokus på kystvann Maria Pettersvik Salmer Direktoratet for naturforvaltning (DN) Innhold Nye elementer i forskriften Oversikt over tidsfrister Sammenhengen

Detaljer

Vanndirektivet - Kystvann

Vanndirektivet - Kystvann Vanndirektivet - Kystvann Einar Dahl Havforskningsinstituttet Foredrag, Fylkesmannen i Aust-Agder 1. juni 2010 Kystvann Vannforskriften Saltvann fra en nautisk mil utenfor grunnlinjen og inntil land eller

Detaljer

ØKOKYST Delprogram Trøndelag Årsrapport 2014

ØKOKYST Delprogram Trøndelag Årsrapport 2014 MILJØOVERVÅKING M-338 215 ØKOKYST Delprogram Trøndelag Årsrapport 214 KOLOFON Utførende institusjon Norconsult AS Oppdragstakers prosjektansvarlig Elisabeth Lundsør Kontaktperson i miljødirektoratet Pål

Detaljer

ØKOKYST Delprogram Møre og Romsdal Årsrapport 2013

ØKOKYST Delprogram Møre og Romsdal Årsrapport 2013 MILJØOVERVÅKING M181-2014 ØKOKYST Delprogram Møre og Romsdal Årsrapport 2013 KOLOFON Utførende institusjon NIVA Oppdragstakers prosjektansvarlig Hilde C. Trannum Kontaktperson i Miljødirektoratet Karen

Detaljer

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Inkludert biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer, samt egnethet for drikkevann, bading og jordvanning 11. februar 2009 1 Innhold Innledning

Detaljer

Overvåking av kystvann og kobling mot andre prosesser. Anne Britt Storeng Direktoratet for Naturforvaltning

Overvåking av kystvann og kobling mot andre prosesser. Anne Britt Storeng Direktoratet for Naturforvaltning Overvåking av kystvann og kobling mot andre prosesser Anne Britt Storeng Direktoratet for Naturforvaltning FAKTA Norge har 89 581 Km 2 kystvann med 83 000 km strandlinje innen EUs vanndirektiv. 8 ganer

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS Overvåking av fjordområdene i Hordaland. Vannkvalitet

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS Overvåking av fjordområdene i Hordaland. Vannkvalitet Overvåking av fjordområdene i Hordaland R A P P O R Vannkvalitet 2014-2015 T Rådgivende Biologer AS 2231 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Overvåking av fjordområdene i Hordaland. Vannkvalitet 2014-2015

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

Kystvann: Bunndyr. Makroevertebrater og indeks for organisk belastning

Kystvann: Bunndyr. Makroevertebrater og indeks for organisk belastning Kystvann: Bunndyr Makroevertebrater og indeks for organisk belastning 1 Innledning Makroevertebrater (virvelløse dyr) ofte kalt bløtbunnsfauna er dyr som ikke spyles gjennom sikt på 1 mm hullstørrelse.

Detaljer

6.3. Kystvann. Hvilke vanntyper skal overvåkes? Basisovervåking, stasjonsnett

6.3. Kystvann. Hvilke vanntyper skal overvåkes? Basisovervåking, stasjonsnett 6.3. Kystvann Hvilke vanntyper skal overvåkes? Kystvann ble opprinnelig inndelt (typifisert) i 23 vanntyper (figur 6-4 fra Moy m. fl. 2003). De viktigste faktorene som typologien er basert på er: eksponeringsgrad,

Detaljer

Med vannforskriften får vi en tydelig definisjon på hva vi mener når vi sier god tilstand. Vi tar utgangspunkt i en femdelt skala:

Med vannforskriften får vi en tydelig definisjon på hva vi mener når vi sier god tilstand. Vi tar utgangspunkt i en femdelt skala: Målet med vanndirektivet og den norske vannforskriften Hovedformålet vårt er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet i Norge. Målet er også at tilstanden ikke skal bli dårligere enn den er i

Detaljer

Kystvann: Bunndyr. Påvirkning: organisk belastning og sedimentering Respons: makroevertebratsamfunn Tilstandsklasser: INDEKS

Kystvann: Bunndyr. Påvirkning: organisk belastning og sedimentering Respons: makroevertebratsamfunn Tilstandsklasser: INDEKS Kystvann: Bunndyr Påvirkning: organisk belastning og sedimentering Respons: makroevertebratsamfunn Tilstandsklasser: INDEKS 1 Hva er bunndyr? Makroevertebrater (virvelløse dyr) i sedimenter ofte kalt bløtbunnsfauna

Detaljer

Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland

Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland 05.02.2014 Blue Planet AS Forretningsområder Miljø og bærekraft Forretningsutvikling Konsumentbehov Klyngeutvikling Konsulent virksomhet Agenda Gjennomgang

Detaljer

Kunnskapsbehov for god kystsoneforvaltning

Kunnskapsbehov for god kystsoneforvaltning Kunnskapsbehov for god kystsoneforvaltning Forvaltning av kystvann, Gardemoen 4.-5.-april Håkon Kryvi, Fylkesmannen i Hordaland 1 God kystvannforvaltning Vil oppfyllelse av Vannforskriftens krav sikre

Detaljer

ØKOKYST Delprogram Nordland - Årsrapport 2013

ØKOKYST Delprogram Nordland - Årsrapport 2013 MILJØOVERVÅKING M183-2014 ØKOKYST Delprogram Nordland - Årsrapport 2013 KOLOFON Utførende institusjon Havforskningsinstituttet Oppdragstakers prosjektansvarlig Lars Johan Naustvoll Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

Prinsipper for klassifisering av økologisk tilstand

Prinsipper for klassifisering av økologisk tilstand Prinsipper for klassifisering av økologisk tilstand Inkl. definisjoner av tilstandsklasser Kvalitetselementer og indekser som er relevante for forskjellige påvirkninger i ferskvann 1 Hva er økologisk tilstand?

Detaljer

Økokyst Delprogram Finnmark Årsrapport 2014

Økokyst Delprogram Finnmark Årsrapport 2014 MILJØOVERVÅKING M-341 2015 Økokyst Delprogram Finnmark Årsrapport 2014 KOLOFON Utførende institusjon Norconsult AS Oppdragstakers prosjektansvarlig Elisabeth Lundsør Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

ØKOKYST-Delprogram Trøndelag Årsrapport 2013

ØKOKYST-Delprogram Trøndelag Årsrapport 2013 MILJØOVERVÅKING 182-2014 ØKOKYST-Delprogram Trøndelag Årsrapport 2013 KOLOFON Utførende institusjon Norconsult AS Oppdragstakers prosjektansvarlig Elisabeth Lundsør Kontaktperson i Miljødirektoratet Pål

Detaljer

Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann det finnes grenser under vann!

Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann det finnes grenser under vann! Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann det finnes grenser under vann! Jon Lasse Bratli Klima- og forurensningsdirektoratet Fagsamling Hurdal 17. -18. april 2012 SFTs klassifiseringssystem 1989 bibelen

Detaljer

ØKOKYST Delprogram Møre og Romsdal Årsrapport 2014

ØKOKYST Delprogram Møre og Romsdal Årsrapport 2014 MILJØOVERVÅKING M-337 2015 ØKOKYST Delprogram Møre og Romsdal Årsrapport 2014 1 KOLOFON Utførende institusjon NIVA Oppdragstakers prosjektansvarlig Hilde C. Trannum Kontaktperson i miljødirektoratet Karen

Detaljer

SAM e-rapport. Marin Overvåking Rogaland Statusrapport mai-2012 ENDRING NR. 1 TIL RAPPORT: e-rapport nr. 26-2012

SAM e-rapport. Marin Overvåking Rogaland Statusrapport mai-2012 ENDRING NR. 1 TIL RAPPORT: e-rapport nr. 26-2012 SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin ENDRING NR. 1 TIL RAPPORT: e-rapport nr. 26-2012 Marin Overvåking Rogaland Statusrapport mai-2012 Tone Vassdal Erling Heggøy Per-Otto Johansen Marin

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Jæren vannområde (tidligere Aksjon Jærvassdrag) fikk i 2010 tildelt midler fra Klima og forurensingsdirektoratet (Klif) øremerket til å utarbeide og utføre et overvåkingsprogram for kyst- og fjordsonen

Detaljer

Marin overvåking Rogaland

Marin overvåking Rogaland SAM e-rapport nr: 6-2015 Marin overvåking Rogaland Statusrapport april 2015 Miljø, SAM-Marin P.nr: 809214 Marin overvåking Rogaland Blue Planet Side 1 av 177 P.nr: 809214 Marin overvåking Rogaland Blue

Detaljer

Miljømål og klassifisering av miljøtilstand

Miljømål og klassifisering av miljøtilstand Miljømål og klassifisering av miljøtilstand Steinar Sandøy, DN Vannforskriften Vannforvaltninga skal vere: Kunnskapsbasert Økosystembasert Klassifisering av miljøtilstand Overvåking Kunnskapsbasert forvaltning

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6638-2014. Marin overvåking Nordland 2013 Undersøkelser av hydrografi, bløtbunnsfauna og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland

RAPPORT L.NR. 6638-2014. Marin overvåking Nordland 2013 Undersøkelser av hydrografi, bløtbunnsfauna og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland RAPPORT L.NR. 6638-04 Marin overvåking Nordland 03 Undersøkelser av hydrografi, bløtbunnsfauna og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region

Detaljer

Overvåking av vann og vassdrag

Overvåking av vann og vassdrag Overvåking av vann og vassdrag Generelle anbefalinger Foto: Åge Molversmyr Overvåking hva og hvorfor? Overvåking hva er det? (kilde: Store norske leksikon) Virksomhet for å føre kontroll med noe Systematisk

Detaljer

Biologiske metoder. Status, erfaringer og videreutvikling. v. Anne Lyche Solheim, NIVA

Biologiske metoder. Status, erfaringer og videreutvikling. v. Anne Lyche Solheim, NIVA Biologiske metoder Status, erfaringer og videreutvikling v. Anne Lyche Solheim, NIVA Anne Lyche Solheim 25.10.2010 1 Innhold Hvorfor Biologi? Hvilke metoder har vi i dag? Erfaringer med bruk av disse,

Detaljer

NOTAT. Overvåking av Haldenvassdraget 2013. Hemnessjøen, Foto: NIVA

NOTAT. Overvåking av Haldenvassdraget 2013. Hemnessjøen, Foto: NIVA NOTAT Overvåking av Haldenvassdraget 2013 Hemnessjøen, Foto: NIVA Forord Haldenvassdraget vannområde har som mål å bedre vannkvaliteten i vassdraget. Fra og med 2005 er innsjøovervåkingen samordnet for

Detaljer

Erfaringer med direktivet i kystvann. Geir Helge Johnsen, dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS Oslo, 27. mars 2012

Erfaringer med direktivet i kystvann. Geir Helge Johnsen, dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS Oslo, 27. mars 2012 Erfaringer med direktivet i kystvann Geir Helge Johnsen, dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS Oslo, 27. mars 2012 Vårt direktivarbeid siden 2003 Veileder for identifisering av SMVF i Norge Veileder

Detaljer

Miljømål og klassifisering av miljøtilstand

Miljømål og klassifisering av miljøtilstand Miljømål og klassifisering av miljøtilstand Steinar Sandøy, DN Vannforskriften Vannforvaltninga skal vere: Kunnskapsbasert Økosystembasert Klassifisering av miljøtilstand Overvåking Kunnskapsbasert forvaltning

Detaljer

PROGRAM. Kurs i klassifisering av miljøtilstand i vann jf vannforskriften elver, innsjøer og kystvann

PROGRAM. Kurs i klassifisering av miljøtilstand i vann jf vannforskriften elver, innsjøer og kystvann PROGRAM Kurs i klassifisering av miljøtilstand i vann jf vannforskriften elver, innsjøer og kystvann PROGRAM Kurs i klassifisering av miljøtilstand i vann jf vannforskriften elver, innsjøer og kystvann

Detaljer

Klassifisering av planteplankton,

Klassifisering av planteplankton, Klassifisering av planteplankton, og fysisk-kjemiske støtteparametre Påvirkningstype: Eutrofiering Vannkategori: Innsjøer Utarbeidet av Robert Ptacnik og, NIVA 12. juni 2008 1 Innhold Innledning Parametre

Detaljer

Overvåking av norskekysten i forhold til vannforskriften

Overvåking av norskekysten i forhold til vannforskriften Overvåking av norskekysten i forhold til vannforskriften Aktiviteter rundt VD Biologi Miljøgifter Norman Green, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Bilde: Ferdi Rizkiyanto 2011 Et av havets «sluk»

Detaljer

Resipientundersøkelser Stavangerhalvøya, 2011-2012

Resipientundersøkelser Stavangerhalvøya, 2011-2012 Marianne Nilsen, Stig Westerlund, Anne Helene Solberg Tandberg, Are Pedersen 1 Resipientundersøkelser Stavangerhalvøya, 2011-2012 Rapport IRIS - 2012/204, versjon 2 1 Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Hydro Aluminium AS Karmøy. Vannregion Rogaland Rogaland fylkeskommune Pb. 130 4001 Stavanger e-post: firmapost@rogfk.no

Hydro Aluminium AS Karmøy. Vannregion Rogaland Rogaland fylkeskommune Pb. 130 4001 Stavanger e-post: firmapost@rogfk.no Hydro Aluminium AS Karmøy Vannregion Rogaland Rogaland fylkeskommune Pb. 130 4001 Stavanger e-post: firmapost@rogfk.no Vår dato: 2014-12-19 Vår kontakt: Solveig Aa. Bark Høringssvar fra Hydro Aluminium

Detaljer

Vurdering av eutrofieringssituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden. Stein Fredriksen Universitetet i Oslo

Vurdering av eutrofieringssituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden. Stein Fredriksen Universitetet i Oslo Vurdering av eutrofieringssituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden Stein Fredriksen Universitetet i Oslo Ekspertgruppen Kjersti Sjøtun (Universitetet i Bergen) Hartvig

Detaljer

BKE - Makroalger. Are Pedersen. 2. april

BKE - Makroalger. Are Pedersen. 2. april BKE - Makroalger 2. april 2014 1 Krav til data makroalger Innsamling i sommerperioden mai/juni - august/september (perioden tilpasses for de ulike økoregioner) Innsamling bør gjøres årlig, - min. hvert

Detaljer

ØKOKYST Delprogram Rogaland Årsrapport 2014

ØKOKYST Delprogram Rogaland Årsrapport 2014 MILJØOVERVÅKING M-335 2015 ØKOKYST Delprogram Rogaland Årsrapport 2014 1 KOLOFON Utførende institusjon Norsk institutt for vannforskning, NIVA Oppdragstakers prosjektansvarlig Kjell Magnus Norderhaug Kontaktperson

Detaljer

Marin Overvåking Rogaland mai 2010 august 2011

Marin Overvåking Rogaland mai 2010 august 2011 Marin Overvåking Rogaland mai 2010 august 2011 Blue Planet AS, Måltidets Hus, PO Box 8034, NO-4068 STAVANGER Phone: +47 5187 4740, E-mail: eivind.helland@blueplanet.no www.blueplanet.no Enterprise No.:

Detaljer

ØKOKYST Delprogram Hordaland Årsrapport 2015

ØKOKYST Delprogram Hordaland Årsrapport 2015 MILJØOVERVÅKNING M-539 2016 ØKOKYST Delprogram Hordaland Årsrapport 2015 KOLOFON Utførende institusjon Havforskningsinstituttet Oppdragstakers prosjektansvarlig Lars Johan Naustvoll Kontaktperson i Miljødirektoratet

Detaljer

Karakterisering og klassifisering + noko attåt

Karakterisering og klassifisering + noko attåt Karakterisering og klassifisering + noko attåt Jon Lasse Bratli, Klima- og forurensningsdirektoratet Vannressurskonferanse Norges Bondelag 9. oktober 2012 Økosystembasert - Helhetlig - Kunnskapsbasert

Detaljer

Vannforskriften - Oppdatert forslag til stasjonsnett for basisovervåking i kystvann.

Vannforskriften - Oppdatert forslag til stasjonsnett for basisovervåking i kystvann. SFT-rapport Vannforskriften - Oppdatert forslag til stasjonsnett for basisovervåking i kystvann. TA 2577 2010 Tittel: Vannforskriften - Oppdatert forslag til stasjonsnett for basisovervåking i kystvann.

Detaljer

Klassifisering av miljøtilstand i vann BKE: Angiospermer ålegress. Frithjof Moy

Klassifisering av miljøtilstand i vann BKE: Angiospermer ålegress. Frithjof Moy Klassifisering av miljøtilstand i vann BKE: Angiospermer ålegress Kurs 26-27 mars 2014 Frithjof Moy Ålegress - sjøgress Sjøgress, marine blomsterplanter Ca 60 arter av sjøgress på verdensbasis Viktigst

Detaljer

NOTAT. Overvåking av Steinsfjorden Steinsfjorden, Foto: NIVA

NOTAT. Overvåking av Steinsfjorden Steinsfjorden, Foto: NIVA NOTAT Overvåking av Steinsfjorden 2016 Steinsfjorden, Foto: NIVA 1 Forord Norsk institutt for vannforskning har gjennomført overvåking av Steinsfjorden på oppdrag fra Hole og Ringerike kommuner. I tillegg

Detaljer

Framdriftsrapport høsten 2008 UTARBEIDELSE AV SYSTEM FOR MARIN KLASSIFISERING.

Framdriftsrapport høsten 2008 UTARBEIDELSE AV SYSTEM FOR MARIN KLASSIFISERING. Framdriftsrapport høsten 2008 UTARBEIDELSE AV SYSTEM FOR MARIN KLASSIFISERING. 2465 2008 Forord Denne rapporten er utarbeidet for Statens forurensningstilsyn (SFT) ved kontrakt nr. 5008136 og utgjør annen

Detaljer

Kyst og Hav hvordan henger dette sammen

Kyst og Hav hvordan henger dette sammen Kyst og Hav hvordan henger dette sammen Einar Dahl, Lars Johan Naustvoll, Jon Albretsen Erfaringsutvekslingsmøte, Klif, 2. des. 2010 Administrative grenser Kyststrømmen går som en elv langs kysten Kystens

Detaljer

Tiltaksrettet overvåking

Tiltaksrettet overvåking Tiltaksrettet overvåking Typiske overvåkingsprogram for ferskvann etter Vanndirektivet Dag Berge NIVA Målsetting Påse at vannforekomstene har tilstrekkelig kvalitet for å opprettholde den ønskede økologiske

Detaljer

ØKOKYST Delprogram Møre og Romsdal

ØKOKYST Delprogram Møre og Romsdal MILJØOVERVÅKNING M-540 2016 ØKOKYST Delprogram Møre og Romsdal Årsrapport 2015 KOLOFON Utførende institusjon NIVA Oppdragstakers prosjektansvarlig Hilde C. Trannum Kontaktperson i Miljødirektoratet Karen

Detaljer

I dette foredraget vil jeg gi en presentasjon av: 1. Gjeldende typologi for ferskvann inkludert typifiseringsparametere og kategorier av disse 2.

I dette foredraget vil jeg gi en presentasjon av: 1. Gjeldende typologi for ferskvann inkludert typifiseringsparametere og kategorier av disse 2. I dette foredraget vil jeg gi en presentasjon av: 1. Gjeldende typologi for ferskvann inkludert typifiseringsparametere og kategorier av disse 2. Økoregionene som gjelder for ferskvann 3. Vanntyper for

Detaljer

Indre Oslofjord og miljømål Bunnefjorden

Indre Oslofjord og miljømål Bunnefjorden Miljømål Bunnefjorden Rapport fase 3 - Prosjekt PURA Birger Bjerkeng John Arthur Berge Jan Magusson Jarle Molvær Are Pedersen Morten Schaaning Indre Oslofjord og miljømål Bunnefjorden Norsk institutt for

Detaljer

Økokyst Delprogram Nordland Årsrapport 2014

Økokyst Delprogram Nordland Årsrapport 2014 MILJØOVERVÅKING M-340 2015 Økokyst Delprogram Nordland Årsrapport 2014 1 KOLOFON Utførende institusjon Havforskningsinstituttet Oppdragstakers prosjektansvarlig Lars Johan Naustvoll Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

ØKOKYST Delprogram Helgeland Årsrapport 2015

ØKOKYST Delprogram Helgeland Årsrapport 2015 MILJØOVERVÅKNING M-542 2016 ØKOKYST Delprogram Helgeland Årsrapport 2015 KOLOFON Utførende institusjon Havforskningsinstituttet Oppdragstakers prosjektansvarlig Lars Johan Naustvoll Kontaktperson i Miljødirektoratet

Detaljer

Risiko 2021? Jo H. Halleraker, Direktoratet for naturforvaltning Kurs - Værnes oktober 2009.

Risiko 2021? Jo H. Halleraker, Direktoratet for naturforvaltning Kurs - Værnes oktober 2009. Hovedprinsipper vurdering av miljøtilstand Iht 15 og Vedl II- Forskrift om rammer for vannforvaltning Miljøtilstand (2010) Karakterisering Økonomisk analyse Risiko 2021? Jo H. Halleraker, Direktoratet

Detaljer

ØKOKYST Delprogram Trøndelag Årsrapport 2015

ØKOKYST Delprogram Trøndelag Årsrapport 2015 MILJØOVERVÅKNING M-541 2016 ØKOKYST Delprogram Trøndelag Årsrapport 2015 KOLOFON Utførende institusjon Norconsult AS Oppdragstakers prosjektansvarlig Elisabeth Lundsør Kontaktperson i Miljødirektoratet

Detaljer

Prøvetaking av ferskvann. Sigrid Haande, NIVA

Prøvetaking av ferskvann. Sigrid Haande, NIVA Prøvetaking av ferskvann Sigrid Haande, NIVA 3. desember 2009 1 3. desember 2009 2 3. desember 2009 3 Innhold Prøvetaking av ferskvann på NIVA Nasjonale overvåkingsprogrammer - før, nå og i fremtiden Vanndirektivet

Detaljer

Økokyst Delprogram Hordaland - Årsrapport 2014

Økokyst Delprogram Hordaland - Årsrapport 2014 MILJØOVERVÅKING M- 336 2015 Økokyst Delprogram Hordaland - Årsrapport 2014 1 KOLOFON Utførende institusjon Havforskningsinstituttet Oppdragstakers prosjektansvarlig Lars Johan Naustvoll Kontaktperson i

Detaljer

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Kurs om avløpsregelverket 25. og 26. april 2006 Et samarbeid mellom SFT, NORVAR og Fylkesmannen Fylkesmannen i Telemark NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Basert på standardforedrag

Detaljer

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Forvaltning på vannets premisser, tåleevnen for dyr- og plantesamfunn bestemmer hvor mye påvirkning

Detaljer

EUTROFIOVERVÅKNING I YTRE OSLOFJORD

EUTROFIOVERVÅKNING I YTRE OSLOFJORD Vedlegg 1 til konkurransegrunnlag FAGRÅD FOR YTRE OSLOFJORD EUTROFIOVERVÅKNING I YTRE OSLOFJORD 2012 OVERVÅKNINGSPROGRAM Rygge 12.10.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering... 3 2 Tilførsler... 3 3 Overvåkning

Detaljer

Hur mår vattnet? Sammenligning av svensk og norsk metodikk for økologisk og kjemisk klassifisering av marine vannforekomster

Hur mår vattnet? Sammenligning av svensk og norsk metodikk for økologisk og kjemisk klassifisering av marine vannforekomster Hur mår vattnet? Sammenligning av svensk og norsk metodikk for økologisk og kjemisk klassifisering av marine vannforekomster Rapport från projekt Hav möter Land Klima vatten samfundsplanlæging sammen Rapportnummer:

Detaljer

RAPPORT. Miljøundersøkelse i Skjerstadfjorden. SALT rapport nr: 1006

RAPPORT. Miljøundersøkelse i Skjerstadfjorden. SALT rapport nr: 1006 RAPPORT Miljøundersøkelse i Skjerstadfjorden SALT rapport nr: 1006 Kjersti Eline T. Busch, Kriss Rokkan Iversen, Benedikte Farstad Nashoug, Maia Røst Kiele, Janne Gitmark, Vera Remen, Roger Velvin og Morten

Detaljer

NOTAT 9. november Sak: Undersøkelse av vannkvaliteten i Koksa og Hundesund

NOTAT 9. november Sak: Undersøkelse av vannkvaliteten i Koksa og Hundesund NOTAT 9. november 29 Til: Fra: Langodden Vel v/ Erik Dillerud, Bærum kommune NIVA v/ Janne Gitmark Sak: Undersøkelse av vannkvaliteten i Koksa og Hundesund NIVA ble kontaktet desember 28 av Erik Dillerud

Detaljer

NOTAT. Overvåking av Steinsfjorden 2014. Steinsfjorden, Foto: NIVA

NOTAT. Overvåking av Steinsfjorden 2014. Steinsfjorden, Foto: NIVA NOTAT Overvåking av Steinsfjorden 2014 Steinsfjorden, Foto: NIVA 1 Forord Norsk institutt for vannforskning har gjennomført overvåking av Steinsfjorden på oppdrag fra Hole og Ringerike kommuner. I tillegg

Detaljer

UTPRØVING AV SYSTEM FOR BASISOVERVÅKING I HENHOLD TIL VANNFORSKRIFTEN. Sigrid Haande, NIVA Ann Kristin Schartau, NINA

UTPRØVING AV SYSTEM FOR BASISOVERVÅKING I HENHOLD TIL VANNFORSKRIFTEN. Sigrid Haande, NIVA Ann Kristin Schartau, NINA UTPRØVING AV SYSTEM FOR BASISOVERVÅKING I HENHOLD TIL VANNFORSKRIFTEN Sigrid Haande, NIVA Ann Kristin Schartau, NINA 1 Basisovervåking innsjøer - 2009 Ann Kristin Schartau, NINA Sigrid Haande, NIVA Birger

Detaljer

Klassifisering og Miljømål. Steinar Sandøy, DN

Klassifisering og Miljømål. Steinar Sandøy, DN Klassifisering og Miljømål Steinar Sandøy, DN Økologisk tilstand Naturtilstand Miljømål Svært god God Moderat Dårleg Svært dårleg OK Tiltak Innhald Referansetilstand Miljømål Klassifisering Kjemisk og

Detaljer

EUTROFIOVERVÅKNING I YTRE OSLOFJORD

EUTROFIOVERVÅKNING I YTRE OSLOFJORD FAGRÅD FOR YTRE OSLOFJORD EUTROFIOVERVÅKNING I YTRE OSLOFJORD 2014-2018 OVERVÅKNINGSPROGRAM Rygge 16.09.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering... 3 2 Tilførsler... 3 3 Overvåkning av vannmasser... 3 3.1

Detaljer

Overvå kingsprogråm for VO Horten Lårvik 2016

Overvå kingsprogråm for VO Horten Lårvik 2016 Overvå kingsprogråm for VO Horten Lårvik 2016 Supplerende vannovervåking med vekt på analysekostnader Revidert: 25.04.2016 1. Hensikt, Hensikten med overvåkingsprogrammet her er å gi et sikrere grunnlag

Detaljer

Vassområde Sunnfjord

Vassområde Sunnfjord SAMLERAPPORT Vassområde Sunnfjord Analyseresultater 2013 Kilde: Vannportalen Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS versjon 2 november 2013 Side 1 av 13 Innhold Vanntype... 3 Analyseresultater... 4 Kalkinnhold

Detaljer

Marinbiologisk undersøkelse i Sogndalsfjorden, Eidsfjorden og Amlabukta 2013 i Sogndal kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1919

Marinbiologisk undersøkelse i Sogndalsfjorden, Eidsfjorden og Amlabukta 2013 i Sogndal kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1919 Marinbiologisk undersøkelse i Sogndalsfjorden, Eidsfjorden og Amlabukta 2013 i Sogndal kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1919 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Marinbiologisk undersøkelse

Detaljer

Elkem Bremanger- Overvåking Nordgulen - Program

Elkem Bremanger- Overvåking Nordgulen - Program Elkem Bremanger- Overvåking Nordgulen - Program Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 Formål og bakgrunn... 1 1.2.1 Tidligere miljøundersøkelser... 1 1.2.2 Miljøtilstand i Nordgulen... 2 1.2.3

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt 24.02.2016 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann-

Detaljer

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 Notat Til : Røros kommune Att : Rune Gunleiksrud Fra : Elisabeth Lyngstad Dato : 18.09.2013 Arkivnr. : O-11080 Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 1. Bakgrunn Røros

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Ferskvannsfisk i arbeidet med Vanndirektivet

Ferskvannsfisk i arbeidet med Vanndirektivet Ferskvannsfisk i arbeidet med Vanndirektivet Odd Terje Sandlund Fagsamling innlandsfiskeforvaltning 6.-7. desember 2011 Innhold Hva kjennetegner Vanndirektivet (VD) Fisk som kvalitetselement Tilnærminger

Detaljer

Basisovervåkingen-innledning og kystvann. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

Basisovervåkingen-innledning og kystvann. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Basisovervåkingen-innledning og kystvann Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Historien om basisnettverk the long and winding road Flere runder tidlig på 2000- tallet med div statistiske analyser for utplukking

Detaljer

Dette foredraget gir en presentasjon av klassifiseringssystemet for innsjøer og elver basert på virvelløse dyr, primært bunndyr: 1.

Dette foredraget gir en presentasjon av klassifiseringssystemet for innsjøer og elver basert på virvelløse dyr, primært bunndyr: 1. Dette foredraget gir en presentasjon av klassifiseringssystemet for innsjøer og elver basert på virvelløse dyr, primært bunndyr: 1. Krav til datagrunnlag (inkl prøvetaking og identifisering av bunndyr)

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt 12.10.2015 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

Marin overvåking Nordland

Marin overvåking Nordland RAPPORT L.NR. 6993-2016 Marin overvåking Nordland 2013-2015 Undersøkelser av hydrografi, planteplankton, hardbunnsorganismer og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland. Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Miljøundersøkelser i Vannregion Nordland

Miljøundersøkelser i Vannregion Nordland Farstadvassdraget Miljøundersøkelser i Vannregion Nordland Vurdering av tilstand etter undersøkelsene i 00 Karl Jan Aanes, NIVA Innhold Bakgrunn for undersøkelsen Gjennomføring - Hva ble undersøkt - Hvordan

Detaljer

Planteplankton i innsjøer

Planteplankton i innsjøer Planteplankton i innsjøer Klassifisering av økologisk tilstand Anne Lyche Solheim og Birger Skjelbred, NIVA 1 Hva er planteplankton? Frittsvevende mikroskopiske alger og cyanobakterier (blågrønnalger)

Detaljer

Overvåkingsveileder for vann

Overvåkingsveileder for vann Overvåkingsveileder for vann 1. Hvilken rolle har overvåkingen i vannforvaltningsforskriften? 2. Krav i forskriften og hvordan gjennomføre dette? 3. Ansvarsforhold, lovverk, metodikk, stasjonsnett 4. Konkret

Detaljer

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010 Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Statusrapport 1. kvartal 2010 20081432-00-70-R 23. juni 2010 Prosjekt Prosjekt: Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Dokumentnr.: 20081432-00-70-R Dokumenttittel:

Detaljer

RAPPORT L.NR Marin overvåking Nordland 2014 Undersøkelser av hydrografi og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland.

RAPPORT L.NR Marin overvåking Nordland 2014 Undersøkelser av hydrografi og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland. RAPPORT L.NR. 6813-2015 Marin overvåking Nordland 2014 Undersøkelser av hydrografi og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland. Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA

Detaljer

Miljøstatus i havbruksanlegg på Vestlandet er dagens overvåking god nok?

Miljøstatus i havbruksanlegg på Vestlandet er dagens overvåking god nok? Miljøstatus i havbruksanlegg på Vestlandet er dagens overvåking god nok? Sett frå ein miljøkonsulent si side v/ Frode Berge-Haveland, Resipientanalyse www.resipientanalyse.no Miljøstatus i havbruksanlegg

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til nytt kapittel 31 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Vedlegg 2 Forslag til nytt kapittel 31 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Vedlegg 2 Forslag til nytt kapittel 31 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 31 Krav til akvakulturvirksomhet ved etablering/utvidelse Fastsatt med hjemmel i lov

Detaljer

Sedimentovervåking Martin Linge 2015

Sedimentovervåking Martin Linge 2015 OIL & GAS Sedimentovervåking Martin Linge 2015 Forum 18.10.2016 Sam Arne Nøland 1 SAFER, SMARTER, GREENER Martin Linge Martin Linge er et felt under utbygging i blokk 29/6, tett opp til britisk sektor

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt 07.12.2015 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

Bruk av Vann-Nett i klassifiseringen

Bruk av Vann-Nett i klassifiseringen Bruk av Vann-Nett i klassifiseringen Kurs i klassifisering av økologisk tilstand, Hotell Thon Arena Lillestrøm 26.-27. mars 2014 Hege Sangolt Vann-Nett system for vannforvaltning Samler informasjon om

Detaljer

ØKOKYST Delprogram Skagerrak Årsrapport 2014

ØKOKYST Delprogram Skagerrak Årsrapport 2014 MILJØOVERVÅKING M-334 2015 ØKOKYST Delprogram Skagerrak Årsrapport 2014 KOLOFON Utførende institusjon Havforskningsinstituttet Oppdragstakers prosjektansvarlig Frithjof E Moy Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

Vurdering av typologi og klassifisering av Hydros sjøvannsresipienter i Norge iht. vannforskriften. Del 3- Årdalsfjorden indre

Vurdering av typologi og klassifisering av Hydros sjøvannsresipienter i Norge iht. vannforskriften. Del 3- Årdalsfjorden indre RAPPORT L.NR. 6750-2014 Vurdering av typologi og klassifisering av Hydros sjøvannsresipienter i Norge iht. vannforskriften. Del 3- Årdalsfjorden indre Norsk institutt for vannforskning Hovedkontor NIVA

Detaljer

ØKOKYST Delprogram Hordaland Årsrapport 2013

ØKOKYST Delprogram Hordaland Årsrapport 2013 MILJØOVERVÅKING M180-2014 - 2014 ØKOKYST Delprogram Hordaland Årsrapport 2013 KOLOFON Utførende institusjon Havforskningsinstituttet Oppdragstakers prosjektansvarlig Lars Johan Naustvoll Kontaktperson

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1702

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1702 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1702 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved

Detaljer

Basisovervåking av store innsjøer (ØKOSTOR) og referansesjøer, samt noen påvirkede innsjøer (ØKOFERSK)

Basisovervåking av store innsjøer (ØKOSTOR) og referansesjøer, samt noen påvirkede innsjøer (ØKOFERSK) Basisovervåking av store innsjøer (ØKOSTOR) og referansesjøer, samt noen påvirkede innsjøer (ØKOFERSK) Er alt vel med økologien i våre innsjøer eller hva? Anne Lyche Solheim, NIVA og Ann Kristin Schartau,

Detaljer

Toktrapport kombitokt

Toktrapport kombitokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport kombitokt 18.04.2017 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer