Drommer. s;~~e. Uffisielt organ/or BSI-Padlegruppen Vol. 3, Nr Gikk den vate dr0mmen opp i r0yk? Padlegruppen gjenoppstar fra asken!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drommer. s;~~e. Uffisielt organ/or BSI-Padlegruppen Vol. 3, Nr 31993. Gikk den vate dr0mmen opp i r0yk? Padlegruppen gjenoppstar fra asken!"

Transkript

1 s;~~e Drommer Uffisielt organ/or BSI-Padlegruppen Vol. 3, Nr Gikk den vate dr0mmen opp i r0yk? Padlegruppen gjenoppstar fra asken! Husk Arsm~tet 14. september k pa Studentsenteret! I

2 o VATE DR0MMER NR Utgiver: Padlegruppa i BSI Telefon: Adresse: Parkveien I, 5007 Bergen Bankgiro: Postgiro: Trykk: Opplag: Redaksjon: PADLEGRUPPA I BSI STYRE: Leder: Elvepadlekontakt: Havpadlekontakt: Kasserer: Styremedlemmer: Rank Xerox 250 Preben Falck Petter Torvaldsen Tor Inge Harbo Tom Espen Carlsen Agnete Hagbartsen Carsten Jopp Petter Torvaldsen Ingrid Skjeggestad Tom Espen Carlsen Asmund Mellemsa!ter Tor Inge Harbo Styretfor 1993/94 velges pimm.tet 14. september. Denne oversikten er basert pi valgkomiteens innstilling. Det las forbebold om endringer i styrets sammensetning INNHOLD Leder Nye lokater Presseklipp Brann pa Nordnes BrannArsak Elvepadlekurs -93 Skottland-tur Elvepadlere i SkottJand Rafting i BSI? Sommertur, elv ASKR Siadder Agnete i Cbile Zombie Nytt utstyr J ubileumsfest Semesterets b.ydepunkt Medlemsliste Semesterplan ~\\G.U,..,~ '.+ Kontingent, pro semester: Leie av bit, medlem: IS gratis Leie av bat, ikke medlem: ettermiddag 25, bel dag 50,- -2- V.te Drsmmer V.te Drsmmer ,- 200, (hvorav 150,- depositum) Ikkemedlembar kunadgangtilaleie bat i f.lge med medlem. Threr ut over en uke skata1ltid avklares med 51yret pa forband. Det erikkeadgang til A18 ut utstyr 80m er nlijdvendlg til felles-turer Vi reiser kjerringa! Da Padlegruppen ble rammet av brann natt til 25.juni og alt utstyr gikk tapt, var det nokflere som tenkte at dette bet~d sluttenfor hav- og elvepadling i BSJ regi. Katastrofen varjo ogsdfulikammen i og medat klubbens lltstyr ikke varforsikret. Det var vel helier ikke fritt for at styret f~lte seg ganske motl~se etterbrannen. Resultatet av5 drs innsats vargdtt opp i r~k og pd mange mdter var vi tilbake i dr O. J arbeidet med d gjenreise klubben har vi imidlenid innsett at vdrt viktigste aktivumfonsattvar inntakt. nemlig en entusiastisk medlemsmasse og en rekjce st~ttespillere utenfra. Responsenframedlemmene og utenfro harvten overaliforventning. Jskrivende stund lean vi bare konstatere at PadIegruppen erferd medd reise seg til gamie h~yder i l~pet av utrolig kart tid. J arbeidet medd gjenreise klubben har styret prioritenfire omrdder: J. Informasjon og projilering i forhold til medlemmer. andre klubber, Padleforbumdet, leverand~rer og pressen; 2. Ansleaffelse av nye lolealer; 3. Utarbeidelse av enjinansieringsplan og 4. Jnkj~p av nytt utstyr. Pd aile disse omrddene er statusen i dog tilferedsstillende. Den raske utsendelsen av informasjon til aile implisene paner, la grunnlaget for mye av den positive responsen vi senere har fdtt. Takket vtere Jan Eirik Bj~rkly i Hordaland padlekrets, harklubbenskaffetsegypperlige lolealerpdsanviken slipp, Elsero. Vifdr leie lolealene gratis ut dret, mens leien i pdf;igende dr vii VtEre ca. en tredjedelav leienpd Nordnes. Depengene vi sparer i husieie viiblibrukt tild l~se vdr viktigste oppgave; d kj;pe nytt utstyr til klubben. Likevel er det klart at utstyrsparken ikjce lean bygges opp igjen innen rimelig tid uten at vi fdr ekstraordinter st;tte. I sammarbeid med hovedstyret er det lltarbeidet en jinansieringsplan meden total ramme pd 120()()() kr.1 denne planen inngdr en ekstraordinter st;tte pd 30 ()()() krfra hovedstyret og en s;knad om 60 ()()(J i st;tte fra studentsamskipnaden. De resterende mid/ene md Pad/egruppen skaffe tilveie selv. S~knaden til samskipnaden er behand/et, vifdr50 ()()() kr! Meddennejinansieringen kan padlegruppen anskaffe 6-8 havkajakksett og 4 6 elvekajakksett i l~pet av h;sten. Hvorlangt vikommer igjenoppbyggingen avhengerogsdavengasjementet til det enkelte medlem. Som nevnt har responsen vtert overveldende til nd og hvisden gooe oppslutningenfortsettererstyret overbevist omatpadlegruppen ndr gamle h(jyder i l(jpet av h;sten. I arbeidet med d bygge opp klubben md vi seivsagt ikke glemme vdr viktigste oppgave som erd gi et bredt tilbud innen hav- og elvepad/ing. Styret presenterer derfor en aktivitetsplan med noe for enhver smak. God padletur!

3 -4- V,Ue Drsmmer V.te Drsmmer -5- NyelakBler De nye lokalene liggerplsandviken slipp, Elsero, rett nedenfor Gamle Bergen. Lokalene ligger i fin sykkelavstand fra senb'um eller man Un ta buss I eller 9. Vi har allerede snekret stativer til kajakkene, sa lokalene er ferdig til brule. tilknytning tillageret ligger det dusj og toalett, vektrom (pi loftet) og mf/lterom (2. etg.) Nye nskler - frist far innlevering Medlemrner som har nf/lkler til lokalene pa Nordnes rna levere disse inn snarest! Vi har betalt depositum fornf/lklene tilo.bratland ogjo raskere nf/lklene blir innlevert jo raskere far klubben utbetalt pengene. Nf/llder leveres fortrinsvis til Rune Vasstveit, Dokkeveien 6-8, tlf , evt. til en i styret. Du kan velge mellom A fa utbetalt depositum pa kr 150,- eller AfA nf/lkler til de nye Nf/lkJer til de nye lokalene fas hos Rune Vasstveit, 10kalene.NB! Absoluttsistefristforinnlevering mot innlevering av gaml nskler eller mot et er 15. september. Etter denne datoen vii depositum pi kr 200,-. or. If: SS ~ de situm ikke bli utbetalt! -r Presseklipp - Et lite utvblg BV Bvisenes dekning BV Nardnes-brBnnen Padlegruppe mistetalt In«m ftt mnl h_ Itoro venljer IIl<k lapl cia de...-nil. Ij.t>odell branl ult W fnda&. lnmiinen_i Ell fo\otlj'lf.. 10 ubo_ bw..r. p'- _.. padle...~ har lapl kajakk.er YU'dI IV mei10m kroder. Ei O. B...UancI M.har leml lei for II'IlaIIe de bronnbajn bodn med... ny. - Vod IIate Ie1llDI ~cie 'It 50 kajakker, NonInesboder 3. De Oeste Wh.w medl_no pri. wi, ldubbed elde n IV kalakk... fortejler Pr0 bed FalctI padloc"'~. Do prlvalelde kalak. t_ Iwl tomapeotliril entails ftd hl.lp IV 1Mbofonlkrinl. Kluhborll kajlltker var 1Itk. lonilt-. rti, lior Iwl.. Pod1ok1uhboD hodcle uloiyr lor bacie oivopocl1lnl.. hovpodlln«... IV..a>odIomn>ono var ooilopp lordl. med hyuo on..ldmokol"ltk pi tradlljo.00t Yla. Ogd donn. brant 'JIl. Flakorld1rol<tonleto...!rInp!llltltutt!eld. 10 \or, Nordnoobocler, til oduatjon IV to... oi&r. Avclelin ID' t har llde, fjor fi opploblotpi dui' uel ronedl"ortl 1oIrtdi..,..,- til 0( ftlr... lop\. PAil toj'liallnl... IfUJ\IlIV hrannon. TI... I1lIr ooit uontott< lior forunlnpjof : Ju1ahamD til BorI.na oncie. O. B...t1aDd A/S hygo opp ~D Ij.b< liu!odor KDut Am. O. BrlUancl hie "'T 0" 1"""'" Itll. d. Ilol b...t I!Iordn done. DI botydle h..., nummer...",rod' til nummer 5 oom IIDd.Ier. HoJvo bod. ode!",," DeMo er, bljlt oralalt.ot IV.: bod. Pl>lJtlot... I... ottorfonl<nin... hflllj\sledft, _D..., ~~~~O:..~ hopujmoi mislanlot ' hrannon er plsatl,... DOl dol er DOO mert<. dot kciiii moidin, hrand Ira 10 uhok pi Nordn8 mod... moilomn:m. II... In tjont Ju Sennosvi'!lerIfon PoIItltamm. tlmo In ~hr hi. dot nomiii mel brarm 1 oirj...to Nordrwbodar t. 1 hrarmod _ ciet fdrt fa butt mod. Her finner du vdrt nye lager. F;Ig skiltene til Elsero fritidssenterjort:... deretter videre utover mot Gamle bergen. til du ser skiltet med Sandviken Slipp ARSMr5rE Padlegruppen avholder Arsmf/lte med framlegging av regnskap, budsjett og Arsberetning valg av nyu styre. Har du Iyst til Ava:re med i styret, kan du rnelde deg pa, eller ff/lr dette mf/ltet. Vi kombinerer dette med en ldubb-kveld.mf/lt opp, her blir det nyttig infonnasjon og tilbud om turer til aile medlemmer. OgsA en fin anledding for nye padle-intereserte til Abli kjent med padlegruppa. TIRSDAG 14, SEPTEMBER. KL KLUBBROM 3 ra STUDENTSENTERET.

4 6 V.tte Drsmmer Vjte Drsmmer 7 Drsmmene Opp i rsyk...? VAren 1993 var en sva:rt hektisk sesong for BSI Padlegruppen. AktivitetsnivAet var pa topp og aldri tidligere i dens 5 Arige historie hadde padlegruppen hatt sa mange betalende medlemrner. Gruppen hadde omsider skaffet seg et komplett sett med elvekajakker (8 stk.) og hadde etterhvert fatt tak i nok havkajakker slik at nye rekrutterkunne fa el fullverdig tilbud. Mange medlemrner hadde ogsa benyttet seg av ettilbud om Abygge egne kajakker slik at det mot slutten av sesongen var rnellom 60 og 70 kajakker i klubben. Og kajakkene ble brukt tlittig; de dager en i l/llpet av sesongen ikke kunne observere en padler fra BSI pa fjorden, var fa. Den store flaten padlegruppen og dens medleinmer etterhvert radde overf/llite til at lagerkapasiteten pa Nordnes var na:r ved Abll sprengt. Natt til fredag 25 juni br/llt det ut brann i det sj/llhuset der Padlegruppen hadde sitt lager. Fra flere brannstasjoneri BergensomrAde rykket man ut med all disponibelt mannskap i hap om AfA kontroll over brannen. Det var lite Agj/llre med den allerede overtente sj/llboden. Det gamle sj/llhuset fra 182o-Arene brant sa:rdeles godt. Brannmannskapet konsentrerte seg derfor f/llrst og fremst om Abegrense brannen som etterhvert truet den omkringliggende bebyggelse. Under brannen utviklet det seg sva:rt mye r/llyk. Den var til de grader sa sjenerende at flere beboere pa et gamjehjem i na:rheten matte kj/llres i ambulanse til Haukeland sykehus med diagnosen; r/llykforgiftning. Politiet pa sin side hadde sine fulle hyre med Aoppfordre resten av beboeme pa NordneshalV/llyen om A holde vinduene sine lukket. Det var el dystert syn som m/lltte Padlegruppens medlemrner den paf/lllgende dag. Det enesle gjenkjennelige var aluminiums skaftene pa Arcne, som for/llvrig var litt skjeve pga den store varmeutviklingen under brannen. Elve Kajakkene kunne skimtes som lcm. plastlag va gulvet. Ytterligere forsl/lk pa A identifisere gjenstander var fafengt. SA sto vi der ribbet til skinnet. Tapet av de private batene ble stort sett dekket av innboforsikring hos den enkelte. Verre var det med klubben sine bater. En garnrnel og ugunstig forsikringsavtale var under reforhandling som pa det skjebnesvangre tidspunkt ikke var sluttf/llrt. Men styret og entusiastiske medlernrner brukte ikke mange dager pa Agulpe i seg grav/lliet. II/Ilpet av sommeren har entusiastiske padlere utarbeidet en prototype pa et byggesett for glassfiber kajakk og satte denne i produksjon. Samtidig arbeidet styrelpaspreng for Askaffe nye lokalerog likvider. Med god hjelp og forstaelse fra Samskibnaden, B81, Padlekretsen i Hordaland og utstyrsleverand/llrer har vi allerede kommetetgodtstykke pa vei mot en fullstendig gjenreising. Idag disponerer vi et utrnerket lokale i 8andviken ved gamle Bergen. Dette er vel sa bra, om ikke bedre enn det lokalet vi i all hast matte fodate pa Nordnes. Her er flytebrygge, noe som gj/llr sj/llsetting ilandstigning til en lek, samt dusjfasilitetersom kan gi trette, vate og iekstreme tilfeller kalde padlere f/llrstehjelp. NArdet gjelder utstyr har vi allerede kj/llpt inn 2 elvekajakker og 2 havkajakker. Dessuten disponerervi ytterligere 2 elvekajakker som vi forel/llpig laner fra en forhandler i Haugesund. 1 skrivende stund har padlegruppen planer om Aforhandle frem avtaler om leveranse av ytterligere 4 hav-kajakker. Dette f/llrer til at vi allerede i midten av september vii sta relativt sterkt rustet pa va utstyrsfronten. Grunnen til at vi har va:rt i stand til Agjenreise Padlegruppen sa cask.. erentusiasme, hardt arbeid og godt fellesskap. Vi har imidlertid et stykke igjen og vi haper at alle kan ta ietekstra tak utover h/llsten. B81-hovedstyret har lovet Agi poolegruppen h/lly prioritet ved tildeling av dugnader etc. Det er viktig at vi benytter disse sjansene til Atjene litt hardt tiltrengte penger. Va:r med Ata i et tak du ogsa! Tor loge Harbo Det lukter svidd 1 skrivende stund har vi ikke fatt bekreftet brannarsaken fra politiet. De sier at de ikke kan si noe om brannarsaken, men bekrefter indirekte det som har statt i avisene om at brannen var pasatt. Vi vet ikke hvor i bygget brannen starlet. Huset er mest utbrent i den s/llrlige delen, dvs der fiskeridirektoratet holdt til, men dette kan ogsa ha sammenheng med byggets konstruksjon. For padlegruppaerdet viktig at brannarsaken blir klarlagt, davi kanskje kan ha muligheter for AfA. noe erstatning fra den/de som matte va:re ansvarlige for brannen., Nordnesboder etter brannen Etterlysning Politiet etterlyser i forbindelse med brannen to varebiler, en m/llrk Toyota Hi-Ace og en liten, ml/lrk lastebil. Disse skal ha blitt sett i garasjen i mel10m kl og 0300 natt til 25 juni. Dersom noen har settdisse bilene, eller harnoen formening om hvem det kan ha va:rt, sa ta kontakt med styret ipadlegruppa, evt. direkte med KalsAs hos politiet som leder etterforskningen. Det er ogs1 selvsagt viktig at aile som vet noe som kan ha betydning for brannetterforskingen rnelder fra om dette.

5 Elvepadlekurs var -93 Hardu nokon gong '.It at du streva rundt Iel bakevje? Del har eg, men eg bar aldri visst heilt kva ei bakevje var. No velt eg del, OK den var ikkje silk eg trudde_.. Det begynte i klubbhuset pa Nordnes. Etter presentasjon og engsteleg utswrjing av dei andre sine padleferdigheterl erfaring - 80m var sva:rt varierande lessa me pa bilane og sette kursen mot Vosso. SA skulle me fa opplevedet da, dette store som var sa villt, vatt og heilt annerledes. Forventningane var skyh~ge,sa her kunne ein lett bli skuffa. Men det blei me faktisk ikkje. Bortsett fra Petter da. Han blei sjuk og fekk oppleve livets bakevje. F~rste dagen plaska me litt rundt nede i Vosso, og raste ukontrollert gjennom eit lite stryk som me trudde var kjempestort. Dei andre dagane fekk me bli kjende med Strandaelva. NAr me beherska AgA inn og ut av bakevjene og Akryssa elva utan Avelte pa hart fors~k, bar det nedover dei store stryka. Midt i elva stoppa me og ~vde, ~vde og ~vde oss paa surfe i blillgene, komme gjennom sma valser og Atraversere. Medan me haldt pa med dette laga turistane trafikk-kork pa vegen. Showet dei var vitne til kunne nok heller kallast elvesymjing enn elvepadling. For symjing vart det nok avo «Den som intet YAger, intet vinner»... -men, den som vagde matte ogsa symje. Eg har forresten aldri symt sa ubekymra i ei ely f~. Instrukt~rane sin innsats som reddande englar var uplklageleg. Dei hadde full jobbmed Ataue inn drukna kroppar, bltarog Arer. Vi rakk savidt snuble Hand f~r dei var pa veg for A henle nestemann. Carsten og Preben var ellers glimrande instrukt~rar.istaden for ApApeike feha vi gjorde, peika dei pa det vi gjorde rett, og skr";yt oss opp i skyene kvar gong vi gjekk nesten riktig inn i dei velsigna bakevjene. Dettegjorde atvi opparbeidde oss stor sj~lvtillit i kajakken og vi f~lte alle at vi gjorde stor framgang desse dagane. Siste dagen varden store styrkepr~ven (psykisk). DA vart vi jaga Hand og f~rt nedover elva. Vi skulle saumfare eit «kjempe»stryk. Jo lenger me sag pa del, jo st~rreog farlegare blei del. Vi delte oss i grupper; ei som skulle stl paland og kaste liner til dei skipsbrudne, ei s6m stod lenger nede og plukka opp div drivgods, og ei som skulle padle. Vi f~lte oss ikkje h~ge i hatten da me sette oss i kajakken denne gongen. MAtte mobilisere alt f~r me turde sette utfor. Ogdet gjekk som det matte. Me symde alle saman- utanom Fritjof, som kaldt og roleg lurte blde valsene og blillgene trill rundt. DA me sa skulle dra vidare sakna me den kvite baten. Den hadde lurtseg unna Prebens Falkeblikk. men blei til alllykke oppdaga av Tor Inge der den lag og klamra seg til brua. Dette vart opptakten til den store redningsakjonen, med Rambo (Angus) i hovedrollen. Han vart paein dramatisk mate fut fra brua og ned i elva, der han kjempaein innbitt kamp mot naturkreftene f~r han lykkast med A feste lina rundt kajakken. Med hjelp av div. andre heltar og ein Volvo blei baten dradd laus fra brua, og snipp snapp snute... Under kurset budde me pa Tvinde camping. Der ovematta me nesten i ein foss som var sa kald at berre dei t~ffaste jentene turde Abade i den -og berre dei t~ffaste gutane turde AsjA pa... Takk for ei kjempefin oppleving saman med ein maximal gjeng!!!!l!! Johanne Eskeland Skottland En reiseberetning 'ra en pad/etur ti/ Skott/and ; mars Vi ankommer Watershed, padlebutikken i Newcastle kl 2200 og er ikke ferdig f~r I ny vikinglnd ble alt vi forskynte oss med betalt kontant eller med plastkort (sa langt det var dekning!). Thren over ble en pr~ve for de tleste med plaster bak ~re, tablett imagen, kraftig motvind og h~ye b~lger. Havpadlerene fikk et ekstra sug i magen, blir b~lgene pa vestkysten st~rre eher rnindre? Etter plyndringen av padlebutikken i Newcastle skilte hav- og elvepadlerene kurs. Preben, Tor-Inge og Tom Espen og Asmund dro rett nordover til en avtale i Scottland, mens vi (Ingrid, Petter, Ingar og undertegnede) startet med en handlerunde i varehusene i Newcastle Dette er verre enn Galleriet! Med kraftig sydvest besluttet vi Ata dagen rolig. Turen vestover la vi langs Hadrians mur yttergrensen for sivilisasjonen (sett fra Roma i ca Ar 12 ). Muren var romerenes demningsverk mot barbarene i nord Verdens nordligste MithratempellA langs veien. Lysten til 4 padie var fortsatt h,.;y, men veien til kysten varenn4lang. Vi siktet inn pakirkcudbright (uttales Ukakubre U ) viadumfries. Vi kj~rtestraks til na:rmeste bukt. Vb f,.;rste store feil i planleggi"!8en Apenbarte seg. Vi h,.;rte havet fra fja:resteinene, men sa det ikke. Det var fja:re sj~ og en 3-4 km ute h~rte vi brenningene bryte fra vestakulingen som fotsatt var sterk. Avtalen denne dagen var Atreffe en gruppe padlere pa moloen i Largs. Vi kj~rte nordover i et landskap som skiftet karakter fra fiatt jordbruksland til mer skogkledt bakkete land. -8- V.tte Drsmmer V.tte Drsmmer -9- Vel framme i Largs traff vi fem medlemmer fra Garnoc Canoe Club. Dissevar sporet opp gjennom en rekke telefoner. De startet pad lesesongen senere men stille opp nar de fikk h~re om en gruppe padlere kom ens a:rend fra Norge for Apr~ve skotske farvann. Va:ret var na roligere med vestlig vind og h~yvann. Alt la til rette. Vi var na sl ivrige etter AfA batene pa vannet at vi droppet et forslag om Akj~re til et bedre utgangspunkt. Vi padlet f~rst rett vestover og i Ie av ~ya Great Cumbrae. Som loser hadde vi Duncan. Bill, Gordon,Julian og Graham ihver sin velutstyrte kajakk Fire av de fem var firestjemers instrukt~rer i havpadling. Det gikk lett A prate om ul'ltyr og padling i motsetning til Abytte Are med den engelske vrien. De kalte oss venstrehendte og fikk tilsvarende problem med Abytte Are. Den eldste avpadlerene. Dunkins, padlet i en egenprodusert kajakk med hjemmespikket treare.kajakken produserle klubben for salg til sine medlemmer.

6 - 10- Vilte Drsmmer V'te Drsmmer Vi passerte sydspissen av ~ya og padlet inn pa havna i Millport som IA i Ie for vinden. Jamtover var skottene utrolig velutstyrte. De hadde moo to radiotelefoner i vantette poser. Disse var pa ogde Iyttet til kanal 16 (Kystvaktens nl1ldropskanal). Videre hadde de n~dlys/r~yk(flares), lensepumper og flere tauelinerpi batene sine. I omradet vi padlet var ikke tidevannstr~mmer noen trussel. Dethaddejegavtalt pa forhand over telefon. liard og pastigning var straks mer problematisk. YAre medpadlere var utstyrt med regnbukse (av type Helly-Hansen) og gummist~vler.vi stilte ijoggeskoog ditto bukse. De varskansomme mot kajakkenesineogdrode aldri over sand og stein men hjalp hverandre og I~ftet de alltid opp av vannet SA var det heller ikke klubbkajakker de brokte, men deres egne private. Etter padleturen ble vi invitert med pa ukas bassengtrening i Garnoc swimming pool i Kilbimie. Her vardeten erfaren havpadjer(david) som var ansvarlig. Han lot padlegroppa lane bassenget gratis. Der som her har klubbene problemer med A fa lane basseng til A trene roonings- og rolle teknikker. For var del ble dette en meget positiv opplevelse. AldersprOOningen i kjubben var stor. Det eldste aktive moolemmet var 75 Ar. Den yngste vi sa som tok rolle var en jente pa fern Ar. Selv ble vi instruert i handrulle som to av oss Ilerte pa kort tid voo AgA stegvis frem medendyktig instrukt~r.til A begynne med brukte vi et flytebrett som vi ~t~ttet oss til nar vi slapp oss halvt over og opp l&jen. Dette brukte vi ogsa de f~rste gangene vi gikk helt rundt for Atrene inn armbevegelsen. Et.ter bassengtrening ble vi med Gordon hjem pa mjddag sammen med Dufikins. PAkvelden dullet det opp 5-6 andre unge padlere fra klubben. Vi sa pa Iysbilder og video av padling i Skottland og Norge. KIubben arrangerer faste turer til Norge. De tar kajakkene pa baten til Stavanger. Herfra padler de til Bergen og tar baten tilbake til Newcastle. De var pa jakt etter et fint sled A ovematte i Bergen. Sist de var her ovemattet de 300 m fra naustet vart - pa ballastkaien pa Nordnespynten. Vi sa ogsa pa bilder fra turen til Dunkins til Molde i Den gangen padlet de i selvbygde kajakker av finer. De skotske (og engelske) padlerene var godt organisert, sa:rligsettirelasjon til varteget forbund som er bankerott. Skotsk padleforbund teller 65 kjubber med 1600 moolemmer. De hadde organiserte aktiviteter innen mange felter. ~struk~virlcsomheten varstrukturertmedregler, IOStrukt~rkurs og godkjenning pa mange nivaer og omrader. Den elste kjubben var startet i PA et visst tidspunkt begynnte man Asette seil pa kajakkene og klubben er i dag en ren seilklubb. Hermed er advarsel gitt til de aktive i kjubben som har begynnt Aseile. Stopp i tide! Det var til Loch Lomond vi dro dagen etter Innsj~nerfare mil lang. BAde fjorder og innsj~r heter "Loch" i Skottland.Vi ankom Luss, pa vestsiden av Loch Lomond, i stralende va:r, men allerooe pa stranden flkk vi vite at va:ret skifter raskt. Fjorten dager tidligere hadde det va:rt en ulykke med noen padlere kort fra land. VAre ambisjoner var store nar vi startet men avtok raskt etter som vinden ~kte og vi kom lengere utpa.vindkastene komsomfallvinder fra de h~yefjellene rundt. Vi padletsydovergjennom en kanal mellom to ~yer, til slottsruinene pa Inchgalbraith. 0ya var ca to meter breiere enn selve ruinen som stod pa den. Restene var overgrodd med ef~y og det stod bare to hele vegger igjen av slottet. Mens vi hygget oss med formiddagsmaten kom den f~rste kulingen som sluppet ut av en sekk. Poser og innpakningspapir flagret avgarde. En av oss matte straks sikre kajakkene Vannet rondt oss stod i et eneste rokk, og ~Igene, som gikk hvitt pa hver side av 0ya, m0ttes i et kov hvor spruten stod til va:rs. Nord for oss steg toppen pa Ben Lomon. Den var na hvitkledt. Landskapet endret karakter hver gang detkomen byge med vind og regno Vi hadde dette ~yriket for oss selv, en TIur var alt vi m~tte. Thren ble avsluttet i en saftig sluddbyge. Va:ret var typisk skiftende, slik vi er vant med fra vestlandet. VAr neste avtale var A m~te moolemmer fra en havpadlekjubb i Edinburgh. PA telefonen hadde jeg fatt vite at de ikke padler i uka sa tidlig i sesongen sa utsiktene til en kveldstur pa Firth of Forth var sma. Vi ble invitert hjem til Stuart og Ailsa i Lothian sea kayak club. 0stkysten av Skottland har fa ~yer. Et typisk utfartsstoo er Isle of May ute i fjorden (Firth of Forth). Av typiske stooer klubbmedlemmene dro pa tur var til Nordvest-Skottland. I Edinburgh var det ogsa problem moo I fa lane basseng til kurs i rulleteknikker. I en liste over voksenoppla:ring fant vi at friundervisningen hadde kurs i eskimorulle og helgekurs i padling. Kanskje det eren god ide Atilby friundervisningen kurs, hvis de kan skaffe lokajer...7 Vi spiste middag i en koselig leilighetfra 1880ogdiskuterte hvalfangst og padling. Vi satte kursen s~rover mot Holy Island men pa nytt bommet vi pa tidevannet.to ganger i d~gnet kan en kj~re ut til Lindisfarrle slott og kloster. Vi kom fram til vadestedet etter at veien var overfl~mmet av vann. Dette problemet hadde ikke vikingene da de kom sj~veien f~rste gang 1200 Ar tidligere (8. juni 703). Med stiv fralandsvind og kort tid til ferga ble heller ikke sj~veien attraktiv. Vi tr~stet oss med hamburgerefra en lokal Pf1Ilsebod somerstatning av markering av 1200-Arsminne om strandhugg og la opp til en froolig slott~tur pa veien hjem. Vi bes~kte slottet i Bamburgh fra det6. Arhundre og tamet i Preston, f~r vi satte bilen i 5. gir med kurs for ferga i Newcastle. For neste gruppe som reiser er vart f~rste rad AfA moo Nordvest-Skottland i planene f~rst som sist. Det neste radet er A kontakte klubber og medlemmer pa forhand, enten for Ava:re med pa arrangerteturer ellerafa med skotske medpadlere. Adressen til forbundet i Edinburgh er: Scottish CanoeAssociation,Caledonia House, SouthGyle, Edinburgh EHI2 900, Skottland. TIl slutt Bensinen var rimelig (men det var ikke bilen vi kj~rte, den var t~rst) whiskyen god og ~I var billig (sett i forhold til Maxirnes skyh~ye priser). Det var et fantastisk land som ble penere jo lengere vest og nord vi dro, for oss som er fl1ldt i vill natur og hvor kulturlandskap for oss er parker. N~I ikke med Adra er vart siste rad. Kai Gjessing

7 - 12- V~tte Drsmmer V~tte Drsmmer Elvepadlernes tokt over Nordsjoen; Mye vann i elvene - og lite i glassene OgsA elvepadlerne Iikk vere med over til Skottland. Her relger det store epos om elvepadlemes Skottlands-tokt. Color-lines vintertilbud, pakkell1lsning med studentrabatt satte selv en anstrengt student I1lkonomi i stand til AIl1lse ferge-bilett til Newcastle. (370,- pro hode) Vi dro i Tor-Inges Opel kadett 1972 type B motortype N, som var en smule pregetav overlast; 4 elvepadlere med tilhl1lrende kajakker, vatdrakter osv. Men den klarte seg meget bra, bare motvinden ikke varfor sterk. Det var den imidlertid som regel. Den holdt likevel uten stl1lrre anstrengelser70krn/t pa motorveiene. Etter ankomst Newcastle frooag held dro vi direkte til utstyrs-pusher Watershed for A tilfredsstille trangen til nye fancy dulpeditter og kjekt-a-ha dingser. Butikkens lagerbeholdning ble vesentlig roousert som fl1llge av vart besl1lk. Gode rabatter og utvalg gjorde fristelsene store og tallrike. Vi hadde pa forhand prl1lvd Akomme i kontakt med representanter for lokalbefolkningen. Det viste seg Avrere litt problematisk selv om vi var ute i god tid. VAre bange anelser om at padlere ikke planlegger lenge frem enn til neste bakevje ble dermed bekreftet. Vi hadde imidlertid sikret oss en rekke navn og telefon nummer pa 10kale padlere som vi benyttet oss flittig av mens vi var underveis. Havpadlegjengen hadde i stl1lrre grad hellet med seg. Alt i alt har Padlegruppas fl1lrste utenlands ekspedisjon fristet til gjentakelse. Nye prosjekter som «Illy til Illy i Maldivene» «Themsen pa tvers» og «Bequerel-race i Sibir» vii bli utrooedet nrermere. Vi valgte Apresse kadetten til det ytterste, for AnA de skotske highlandsallerooe fra fl1lrste dag.lfl1llge lokale rad, ogguide-bl1lkene yarde mestattraktive elvene Afinne i de vestlige deler av Highlands. I ll1lpet av tre hektiske dager ble elvene Orchy, Roy og Spean om ikke beseiret, sa i det minste besl1lkt. Stikk i strid med yare forventninger bl1ld elvene pa spennende padling (stort sett grad III-IV pa skalaen fra I til VI), flolle natur-opplevelser og livlig lokalt pub-liv. Pga relativt mye regn var elvene velfylte. Tl1lrt og kaldt vrer her hjemme i vinter har resultert i en laber padle-vinter, sa det tok en stund Aopparbeideteknikkog vannfl1llelse, men formen kom snart til~ake. Idrettssjefens videokamera var medbrakt for A forevige den brave kamp ned ville fossestryk. Men de respektivekamera-menn var neppeheltpahl1lyden, om en skal dl1lmme etter resultatet. Kraftig redigering er nok en nl1ldvendighet fl1lr offentligheten far tilgang til dette Andsverk. Som det tl1lr vrere kjent har skottene for vane A destillere bade det ene og det andre, og resultatet av denne prosess ble studertmoo storgrundighet. Srerlig blelokale varianteravetvisstmalt-destillat omfattet moo stor interesse. OgsA den lokale maie-enheten «pint» matte utredes nrermere. Padlegruppa Iyktes i A fa brakt pa det rene at srerlig visse lager-varer ble malt pa denne maten, noe som etter vb mening var svrert hensiktsmessig. PrisnivA og tilgjengelighet var upaldagelig, vi skulle gjeme hatt samme tilbudet nooerst i Vosso-vassdraget eller i nrerheten av klubblokalet pa Nordnes. Mindre grunn til begeistring gir de britiske gourmet-kunster. Dvask chips og aile mulige varianter av matvarer mishandlet i smult har I1lkt det gjennornsnittlige kolestrol-nivaet i padlegruppa med 73%.e Den skotske spesialiteten «Haggis», som ingen vii si hva bestar av, men sompadlegruppas utsendte pastareren sauemage fyllt med diverse innmat (...!), ble utprl1lvd, men ikke bifalt. Og aile var enige om at det hadde vrert en opplevelsesrik tur... Prebenl Tor-Inge J VĪ h ar:. Reflex Barcelona konkurransekajakker Perception Pyranha Old Town hs Carlisle arer kano/rafting McNulty Valley Schlegel Ally Medlemmer av reg. klubber far spesialrabatt. Ring oss for spesialpris Salg Utleie Kurs ~ ElAN FRITID Pb. 9097, 3002 Drammen Beseksadresse: Strandveien Mjendalen TIf.: , Fax.:

8 14 V.te Drsmmer V.te Drsmmer 15- Skal vi rafte i 93-94? EtterAha konstatert at aile kiubbens kajakker gikk tapt under brannen tidligere i sommer, melder spf!rsmalet seg igjen. MA vi v~re avhengig av disse sma, ust~ige farkostene. For de fleste er det en lang og smertefull prosess A tilegne seg egenskaper sasom eskimorulleogst.,ttetak.oghvorerdetsosiale elementet pa elva? Til i dag foregar det slik at hverpadlersitterihversinliue.bat ogkjemper om hvem som far til den luftigste loopen, heiteste valseridingaellert.,ravelgeden mest krevende ruta ned elva. Kan ikke dette heller bli noe vi arbeider samrnen om, og starte opp en raftinggruppe? Her er det masse "hotte" farger og stor fart selv pa nybegynnemiva. Erfaringer med tidligere arrangert raftetur i fjor h.,st viste at det var stor interesse for et slikt tibud. Vi startet derfor i forrige semester moo endel unders.,kende arbeid for A kartlegge muligheten for oppstart av en egen gruppe og st.,tte til den fra OSI. Vi fill da vite at opptak som undergruppe i OSI bare kan vedtaes ved dette lagsmm.,te,som fo~vrigskalavholdes 12. oktober. Rafteme rna derforhasineplaner kiartil dette tidspunktet. NA viserdetsegogsa at mange av de tidligere medlemmer av rafteutvalget ikke kan stille opp i delle semesteretavforskeuige grunner.viviiderfor kommer i kontakt med nye ildsjeler som virkelig harlyst til Av~re med Astarte opp en ny gruppe, og komme raskt inn i delle forgjettede milj.,et. Med tanke pa avslullet sesong for resten av landet sa skulle det v~re mulig Askaffe brukt utstyr na. Oppl~ring av guider og trening blir gruppens oppgave Al.,se, men en ide konne v~re at de f.,rste guidene i gruppen konne fa etkursbetait av gruppa. Deueogmangeandre SPf!rsmAl kan du fa v~re med Abestemme ved A melde deg som interessert til Asmund Mellems~ter, eller en annen i styret for padlegruppa. Asmund Mellemsaeter Elvepadlerne pa tur igjen - ira asken til elven Etter A ha jobbet heie sommeren med (!) slllndag morgen. Asengjuvet var en mektig refinanasiering og gjennoppbygging av opplevelse med steile elvesider og svzrt vann! padiegruppen, fant Tom-Espen ut at det var pa Det var mange valser til AfA frysninger av! Etter tide moo en skildelig elvetur for A dlllyve en god begynnelse floket det hele seg litt til for skuffelsen over at ASKR gild fl.,yten for de Tom-Espenogdetendtemedetparsvlllmmeturer. fleste av oss. Han tok kontakt med Petter som Andre gang for kajalden langt nedover moo selvsagt var svzrt entusiastisk til opplegget. Angus og Preben hald i hel. A ta seg frem langs Invitasjon ble laget og sendt til det som kunne elvebredden i etjuv er ingen eokel sak, men kon krype og ga av elvepadlere i klubben. tid etter at Tom-Espen hadde tatt fatt pa den Oppslutningen kan ilde sies Avzre overveldende mistrlllstige gangen nedoverkomdeten rafteflate. og da den ene halvdelen av arrangements- Som den snarradige person han er, fant Tomkommiteen (Petter) fant ut at han nok ikke kunne Espen selvsagt ut at detle var en glimrende vzremed like vel..., hang det hele i en tyon trad. anlooning til AfA seg en gratis raftetur! Etter en PAgangsmotet var imidlertid stort og det hele smakoselig tur nooover pa «bulldozeren» ble de endte med at den «harde» kjemen av elvepadlere to medpadlerene raskt tan igjen... iklubbenbestemtesegforasysammenetopplegg. Etter Aha brukt halve dagen til kaffeslaberas hos Carstenog til Akommeinn i lokaleneisandviken, dro Angus og Tom-Espen fra Bergen frooag den VArt flllrste mal var Dagalifallene i NummedalslAgen. Vel fremme traff vi pa tre padlere fra Holdsund padleklubb som vi padlet en fin kveldstur med. Etter et heller mislyldet forslllk pa grilling av grillben, kom Preben fra Stavanger sent pa kvelden. Lf/lrdagen vardet pa tide moo litt serillls padling; den IIlvre delen av Dagalifallene skulle til pers. Vannstanden var ideell og det ble en fin tur med mange fine smadropper. Opprinnelig var det meningen A bli i Dagali frem til slllndag hvor Angus og Tom-Espen skulle dra nordover til Sjoa, mens Preben skulle tilbake til Stavangerfor Aspise seg fet i BPs kantine. Dragningen mot Sjoa og Asengjuvet var imidlertid stor, sa det endte med at vi dro til Sjoa allerooe IlIlrdag. Etter den vate sommeren var vannstanden i Sjoa stor. ForPrebenogAngus vardetteselvsagtingen hindring, mens Tom-Espen synes Asengjuvet var litti overkant. Moo ordtaket «den som intet vager intet vinner» i bakhodetsattevi avgarde kl Mandagen sto den nedre delen av Sjoa for tur, men med nesten belt nytt mannskap. Preben og Angus ble byttet ut med Asmund og Tor-Inge. Selv om denne delen av Sjoa ikke kan male seg med Asengjuvet i vanskelighetsgrad, biild den pa mye fin padling som «det lille Sjoajuvet» og «Vaskemaskinen». Ovemattingen var ogsa blitt merstandsmessig. Foreldrene til TorArne i VAgA, viste storgjestfrihetog tilbllld husrom ien gard fra 1700-tallet. ([ons. s. 16) Etter brannen m4 vi k/are oss medbare dren...

9 - 16- Arctic Sea Kayak Race Etter en 32 timers biltur kom vi endelig frem til SortJand natt til s~ndag. En tur innom Eianbutikken gjorde oss ett par tusen fattigere. PA luristinforrnasjonen pa SortJand hadde SonIand Havpadleklubb fatt lane en del av lokalet til inforrnasjon og innsjekking av deltagere. Det viste seg at ramble-deltakerne skulle slarte fra Hustad gard ca halvannen times kj~relur fra Sortland. Meningen var At~mme bilen for utslyr og sa kj~re tilbake til SortJand der det skulle ga buss kl. 19, men delrakk vi ikke. EttervAr f~rste natt i lelt var del morgenm~te kl 11 for aile deltakeme. Der ble vi delt inn i grupper og tildelt en gruppeleder fra Sortland havpadleklubb. Oppleggel var al hver enkelt i gruppen malte melde seg for gruppelooer nar de kom inn lil leirslooelomheiden. PA m~tet bledetdeltutkart over omradet del skulie padles i. Etter mye slyr kom vi oss endelig i kajakken litt over lolv. Meningen til arrang~nevarapadle ul til Svellingen, men pa grunn av ~kende vind valgte de Adroppe det. IstOOen ble del en kortere tur, mest mulig i Ie for vinden. Ror kan anbefales pa del varmeste. PA Sel~ya var del lunsj. PA P' tur igjen.. fortsettelse fra side 15. grunn av ~kende vind ble det besluttel Avenle til del I~yet. Enden pa visen var at vi ikke kom oss av garde f~r kill omheiden.vi varfremme voo ovemattingsstedet ki om natten. DagenderpA veide oppforruskeva:ret pamandag. Solenskinte fra bortimolskyfri himmel. Padlingen ut mol Digerrnulen varen opplevelse. Litt ~Iger bakfra gjorde at det gikk litt i sikksalck nooover mot TrolIfjorden. Der delle fellet seg. Noen tok lunsj innerst i TrolIfjorden, noen i Raftsundet, mens noen padlet videre pa direkten. Turen noooverraftsundetgikkgreit. Arrang~renehadde passet pa at del var medstr~m hele veien. Ovemattingen var pa Helgenes. Der ble del lagel el feliesbal ulpa heiden, og vi hadde Iitt sosialt samva:r. Dagen derpa var del en kort etappe over til Stokkmarknes. Der ble det en pause pa flere timer, og folk kunne handle del de matte trenge. Kortskriving be det ogsa god tid til. Avreise moo buss skulle skje kl 18. Kajakkene var sendt i vei pa forhand med tilhenger(eian fritid). Bussturen 10k en times tid, og malet var KrAkberget. Derfra var det en padletur pa 6-7 km ut til Tinden Tirsdag vardet pa tide Abryte opp pa nytt. Thren f1omvannf~ring. Del var ikke veliykkel! gikk nordover til traktene rundt Domb4s. Vi siklet Motivasjonen for Apadle elven var Iikevel pa litt etter Afors~ke oss pa lori, men bestemte oss topp; II km med sammenhengende stryk i grad 3 for A varme opp moo den ~vre delen av Lora. -4erikkevanligkost.Vannft/lringendennegangen Elven Wd pa fin teknisk (blokkert) padling selv var langt lavere enn i mai, men likevel nok lil Agi om del enkelte ganger kunne bli litt mye ossenpadleopplevelseavdesjeldne.ulfordrende ~humping». teknisk padling kombinert med tlotte leke~lger og -valser all sammen i el dypl og villjuv! Turen PA onsdagen var vi kommet frem til den store gikk over all forventning og var en yppelig finalen med padling av Jori. Tom-Espen hadde avslutning pa sommerens store elvepadlelor. tidligere pr~vd seg pa Jori i mai med (Tmds~ya). DerbledetlagetbAt nooe voo stranden, ogdelbleen Iiten fest utav del. Narve fra Troms~ hadde gitaren med seg, og del ble allsang ul over nauen. Dagen etter ble det en lur ned pa landhandelen for Ahilse pa Skjalg. Han var en eldrekarpa mermere 90Ar somdrev landhandelen pa gammel mate. Man kunne finne de utroligste ting i butikken. Av en av IOOeme fikk vi vite at Skjalg omtrent var somen institusjon Aregne, og at de aktivt ville delta for A bevare stedet og bygningen for fremtiden. I lolvtiden var det k1art for avreise. De fleste padlet pa utsiden mot Nyksund, men pa grunn av meget h~y sj~ ble det besteml aten gruppe skulie padie pa innsiden. Vi malte da padle tilbake rundl Tindst/lya, krysse B~r~yfjorden,padlepA innsiden av Skog~yaogdirektemotNoksund. UtpAkvelden hadde sjt/len roet seg, sa del som var igjen av h~ye ~Iger fra tidligere pi dagen var blitt rolige fine, havd~nninger som del var moro Apadle i. I Nyksund var del mulighel til AIigge under tak, noe de fleste talletja lil. Det var ogsa tilbud pa middag til en rirnelig penge: avkokt lab, poleter, r~mme og agurk. Dessert var sjokoladepudding eller gele - med pafyli sa mange ganger man orket. Nyksund varogsapameldingssted forartie Sea Kajakk Maralon. Del var siste etappe bade forraee-deltagerne ogramble-deltageme,oggikk til Sortland - ea 4 km. RamblOOeltageme skulie starte kl 8 meps race-deltageme starlel kilo. leg meldle meg pa jeg og, men av ulike makertrakk jeg meg om morgningen. leg kan likevel refere inntrykkeneperchristian sattigjen medetteraha va:rt med pa loren: «Enda en gang hadde del Vlert en stor fordel moo ror. Etter Aha rundet Langenes kom ~Igene inn akterpa baten. Moo ror kunne en surfe pa ~Igene, mens ulen bledetmyesikksakk-padling. AUikevel gikk luren innover veldig fint. Del var godt A runde neset voo Brernnes og kunne se broon ved SortJand. Del eneste minuset var at etter A ha padlet neste 3 mil virker de 2 siste milene fra Bremnes inn til Sortland nesten endel~s. Lyspunketet var at voo mal sto sv~mmebasseng, dusj og badstu til fri benyttelse. ~ Bankelten begyntekl20 med Apning av ordft/lreren i SortJand. Elterde vanlige velkomsthilsnene var del I slille seg i k~ til koldlbordet. Drikkevarer vardel mulig I kjt/lpe utenom. Moo smatt ogslort var del nlermere 200 slykker i lokalet - som var kommunehuset pa Sortland. Etter maten var det premieutdeling. Sortland havpadleklubb hadde lagl opp til Apremiere en sjettedel av deltakeme. HovOOgevinsten, som var en Svalbard-kajakk, gikklil en svenskkarsom nalorlig nok blejublende glad. Moo trekningen var den offisielle delen av programmelslutt, men en goddel forlsatle kvelden pi en pub nooe i byen. Kommentarer til turen Bilturen oppover kunne moo fordel Vlert delt opp. Noen gode timer pa puten hadde gjort godt. Oppleggetfra arrang~ren sin side var he!t iorden, bade opplysningsmessig og selve gjennomft/lringen av turen. De ville ha feltet mest mulig samlel f~rste dagen for I danne seg elinntrykk av balansen og padleferdighelenetil deltakeme, men deltok ikke lange tiden ft/lr detdannetseggrupper underveis som holdt samme marsjfart. Det var noe arrang~ren hadde forutsett og t/lnsket. De ville unnga al folk padlet alene pi grunn av sikkerheten under luren. Vlermessig hadde vi alt i fra kuling og landligge til knall sol og blikkstille. pa morgen~tet, som var fasl hver dag, kunne deltakeme spfltrre omdet de hadde pi hjertel. PA Digerrnulen og/eller i Slokkmarknes var det mulig A provianlere del man matte ~nske. Lederne vurderle del vlermessige undervies. I Nyksund var det lege som var tilgjengelig om del skulie Vlere behov for del. Etter noen dager var det herlig Akunne ha svt/lmmehall, dusj og badstu lilgjengelig - og kunne broke den tiden man ~nsket. All i all var det en SVlert vellykket lor som jeg gjeme gj~r om igjen neste Ar. Odd Arnesen

10 18 V~te Drsmmer V~te Drsmmer 19 Padle-slarv Hete rykter om padleverdens kjendiser Formann Carlsen reiser kollektivt Tilvekst Siden forrige nummer har padlegruppas VAte dr0mmers opps0kende joumalister har medlemmer statt for en ikke uvesentlig del av lykkesiabekrefterykteneomatpadlegruppas verdens befolkningsv~kst. HAvard Hatl~~ har formann er blitt observert i en rafte-flate i fatt en datter, og Gerr Olav HAland, tjdhgere Sjoa. Episoden fant stedetterensv0mmetur i kasserer har fatt en s0nn; Endre. Dessuten har A... Geir Davidsen kommet hjem fra Thailand med seng-juvet. Formannen ble da sktlt fra sm h 'LL. noe an laile har k ]0pt. Konemor skat ha bam,og kajakk. Istedenfor. A streve ~eg nedover ryktenesieratdavidsenergrav0ren.ogsadavid elvebredden ca en ktlometer, haiket kan med Tuddenham er blitt far i det siste. en flate fra NWR. - Har den mannen ingen stolthet, sp0rangus Parson og Preben Falck, VAteDr0mmersredaksjonuttrykkerundringover teamet som med stort mot reddet klubbens den store aktiviteten; "Vi trodde padlere var vant nyecorsica. UbekreftedemeldingergArut pa til Abruke spruttrekk!" at denne forsmedelige episodenerarsaken til at Carlsen na trekker seg 80m formann. VAte Dr0mmerskilde stillerseg imidlertid tvilende til dette, men vil ikke utelukke at det er en sammenheng. - «Slutt med denne grafsingen i mitt privatliv!» var formannens knappe kommenter da VAte Dr0mmer vekket ham tidlig s0ndag morgen kl for A fa en kommentar. Padlegruppens utsendte til Chile Agnete imponerer blaserte sydamrikaneref Som tidligere omtalt i VAte Dr0mmer, harjeg vrert en tur til S0r-Amerika i vb, og redaksjonen har vrert svrert pagaende for AfA meg til Askrive noen ord om det. En dag i vinter ble utferdstrangen for uhandterlig ogjeg slang megmed to velulinner.som skulle til S0r-Amerika, en av dem for A skrivehovedoppgave. Foross to andre ble det loffetur itomaneder, tilcuba,chile,argentina og Bolivia. hmtrykk og opplevelserlarsegheldigvis ikke beskrive med fa oed. Ettav h0ydepunktene pa turen var elvepadling i Andes-fjellene. Chile som er mektig beriket fra naturens side er Apenbart svrert velutstyrt meden rekke flotle padleelversomrennernedfra denopptil7()()() meter h0ye Andes-fjellrekken, og mot det enorme Stillebavet. Den mest kjente av dem er Bio-Bio, et fossende grad 5 stryk, ned et dypt juv. Hverken padlegruppens nybegynnerkurs euer friskt mot blottet for vannskrekk var derimot tilstrekkelig for A setteutforslikevannmasser, sajeg n0ydemeg mer disiplinerte Rio Trancura. Der leide jeg meg kajakk og guide som ikke kunneengelsk. Mendetgikkbraforjegfant det spanskeordet for "stopp" i ordboken: "alto". Med darlige spanskkunnskaper, men utstyrt med ordbok, kroppssprak ogpagangsmot (pluss blondt har og sensuelt smil - red.adm.) klarer en seg likevel. I Chile erdet utarbeidet en katalog for sportsog friluftsaktiviteter hvor blandt annet padleelvene er beskrevet og gradert og ulike padleferierer presentert. SA det er fullt mulig for en villvannsgjeng A vende nesen langt langt sydover uten A matte ta med eget livsnyterutstyr. Men slike fom0yelser koster nok penger. Apropos penger. Som f0lge av den tidligere omtalen av min S0r-Amerikatur har det forekommet en del spekulasjoner om denne fom0yelsen. Aere har lurt pa omjeg virkelig bar mottatt padlegruppens reisestipend for utforskning av nye padleparadis. Disse kan fortsette A lure, og eventuelt s0ke om egen tildeling. La meg i midlertid fa understreke padlegruppens lunkne 0konomiske situasjon som innebrerer investeringsandelen av budsjettet innevrerende semestererbetydelig, og mulighet forslik tildeling tilsvarende liten. Dessuten har Preben allerede mottatt st0rstedelen av potten for denne stipendordningen i h0st (Kina-tur). Gledelig er det likevel A se at en del av padlegruppens medlemmer stundom kaster loss og drar mot fjemere farvann. Av og til er det verdt Atrosse Petters slagord: "Reis ikke lenger enn du kan padle!". Agnete Hagbartsen

11 20 V'te Drllmmer V,te Drllmmer 21 TAR «ZOMBIE» UTSTYRET VART? Etter sommerens begivenheter kan det Amiste en enkelt kajakk eller Are fortone seg som et bagatellmessig initasjonsmoment. Tap av utstyr er likevel et problem for gruppa. og det har forekommet relativt betydelige tap i I~pet av de siste Arene. I varsemesteret hadde vi kanskje den st~rste aktiviteten i padlegruppas historie. De sma kajakkene nyter stor popularitet. Men etter sol kommer alltid regno Listen av utstyr som ble tapt eller ~elagt/skadet pa varens turer h~s ikke sa stralende ut. Den omfatter S tilfeller; - en f1unkende ny kayakk - TAPT - en - NESTEN-TAPT - en kajakk - TOTALT 0DELAGT - to - SKADET. Hvordsn ksn det skje? Idenne artikkelen ~nskerjegabelyse hvordan og hvorfor det kunne skje og om det gar an AunngA slike dyre tap. leg mener at monsteret ZOMBIE spiller en viktig rolle i denne sammenheng, og vii komme tilbake til en na:rmeredefmisjon nedenfor. Men f~rst tilbake til solsiden. Det ville va:re A kaste feillys pa bergenskelvepadle-standard hvis man bare snakketom tap av utstyrpga. mislykkede redningsaksjoner, darlig organisering pa elv og/ eher out-of-iine situasjoner. Utallige redningsaksjoner gjennomf~rt n~yaktig etter «boken» og ikke minst faktumet at ikke en eneste person kom i en betenkelig situasjon viser at vart ry som «Bergen Rescue Team» fra Sommetleiren '92 ikke bare er en myte. Likevel er en na:rmere analyse av de ovenfomevnte tilfellene I~nnsomt. Interessant i den sammenheng er at i 4 av de S tilfellene var situasjonen som f~rte til tap av utstyr nesten identisk, selv om omstendighetene(sted, person, tid) var helt forskjellige. Denne situasjonen kan beskrives slik; f~r et bratt grad Xstryk eller f~ren foss gar padleren rundt, ruller ikke, sv~mmer, blir hjulpet pa land, mens kajakken f1yter ned fossen og blir ~Iagt eller tapt. «Vestlandet er bratt og preget av elver 80m gar i f1ater og fosser.» skriver Nils Aakstad i boken «Elvepadling». Situasjoner slik det her beskrives, hvor det kreves padling i njuheten av en foss ellergrad X stryk, erdermed beller karakteristiske enn sjeldene/tilfeldige pa Vestlandet. Erfaringene yare tyder pa at vi ern~t til Ata st~rre hensyn til disse forholdene. Et eksempel - strekningen pa Raundalselva Den nederste delen av Raundalselva, rett f~r broen hvor vi pleier AgA pa land, vii jeg trekke fram som et godt eksempel pa vanskelighetene i sammenheng med padling i na:rheten av fosser/ grad X stryk. Her skjedde 2 av de 4 tilfellene, og i fjor tapte vi en Are der. Strekningen erca. 900m lang og ligger mellom en foss og et grad X stryk. Etter fossen kommer 400m grad 3/4 stryk og etterpa 400m med maks. grad 2 med broen til slutt. Bare som nedenfor broen begynner grad X stryket. Deobjektive vanskelighetene isammenheng med strekningen kan beskrives slik; de f~ste 400m kreverenkelte gangerpresisman~vrering. Itillegg finnes der flere litt "ekle" valser og bakevjer. I forhold til hele turens vanskeligheter ville jeg ikke kalle disse for h~yere enn gjennomsnittet. Aile som klarte seg bra sa langt burde egentlig ikke hatt noen problemer pa siste delen. Men likevel vardet f1ere som sv~mte pa den delen enn pa hele ~vre delen. leg synes dette tyder pa at vanskelighetene har mer med etannet forhold A gj~re; etforhold som dreier seg om van indre og som ikke sa lett kan styres. Dette forholdet kan kalles for subjektiv-psykologiske vanskeligheter eller, for Abroke William Nealys ord, Zombie factors. Zombie fsctors DetA «be loose,.eretternealy (i sin bok «Kayak») den viktigste forutsetningen for A mestre og beherske elver. Zombie-faktorene pavirker oss slik at vi ikke lenger er «loose,. dvs. konsentrert, rolig og avslappet, men hellerdetmotsatte. Elven kan da virke truende, og i siste konsekvens padler vi mye darligere enn vi egentlig er istand til. Vi gar rundt pa steder hvor vi ellers aldri ville gatt rundt. Vi klarer ikke Arulle, noe som vi egentlig alltid pleier Ware. «If you think you're going to die, you probably will.» sammenfatter Nealy dette. Men hva er konkrete Zombie-faktorer sett i sammenheng med vart eksempel-strekning pa Raundalselva? Her vii jeg fremheve 3 «syndromer»; 1 Det siste bskevje syndrom F~r vi b~rer kajakken rundt fossen er vi n~t til Atraversere fra venstre til h~yre side. Dette skjer bare 20m ovenfor fossen. Selv om elven der er beltrolig, kan detfremstille en psykisk pakjenning. Det er noe helt annet Atraversere eller Atreffe den siste bakevjen rett ovenfor en kjempefoss enn (eks.ovenforetvann! 2 «Tenk, hvis.» syndromet Etter rundtba:ringen tarvi f~rst en kill pa fossen og sa pa en valse bare 30m nedenfor som har en voldsom backtow pa ca. to meter. Ubehagelige tanker om hva som kunne skje «hvis...» bidrar sikkert ikke til at vi flllier oss «loose». 3- «Jeg m' ikke svllmme» syndromet NAr vi padler ned siste delen av Raundalselven er vi bevisst pa at det kommer et grad X stryk etter 3OQ-4OOm. NA gjelder det A ikke sv~mme, men sa kommer Zombie. Naturligvis finnes det mange andre faktorer som spiller en rolle og som kunne v~rt mulige forklaringer pa hvorforvi tapte utstyr. leg mener likevel at «Zombie-faktorene» er relevante i sammenheng med padling i n~rheten av fosser/grad X stryk. PA fremtidige turer erdet for alle elvepadleme f~rst og fremst viktig Av~re klar over at «Zombie» kan va:re i na:rheten av fosser og grad X stryk. De erfame padleme/turlederne ~r treffe spesielle sikkerhetstiltak med f1ere backup 11lIsninger selv om det kanskje tar mye tid, er ubekvemt og virker un~vendig elleroverdrevet. Backup ers~rlig viktig fordi det harvist seg atdet Aha for lite tid dvs. for fa meters strekning til en redningsaksjon er hovedproblemet. De mindre erfame rna vite at Av~re pavirket av «Zombie» egentlig er en naturlig reaksjon og signal fra kroppen som alle opplever en eller annen gang. Hvis «Zombie» oppleves sterkt, ~r man si fra om det og sammen rned de erfarene finne en 11lIsning pa situasjonen. Med disse tiltakene kommer Zombie sikkert til A suite pga. manglende kajakk-forsyning gjennom padlegruppen... Carsten JoPP

12 -22- Vlte Drllmmer Vlte Drllmmer -23- Nytt leket"y for.oss vate og ville Etter brannen har den viktigste oppgaven for padlegruppa v~rt A skaffe penger til A ga til innkj~ av nytt u.tstyr. Det ser lovende ut, vi har presentert en finansieringsplan som inneb~rer stor innsats fra alle oss medlemmer, men ogsa store tilskudd utenfra. TIlsarnmen far vi 80000, Ier fra hovedstyfet i BSI og Studentsarnskipnaden - sa na far vi tilbake Iitt av semesteravgiften! SPflrsmAlet na er hva vi skal bruke alle disse pengene til? 0nskelistener lang. Styret har rakj~rt for AfA tak iendel utstyrallerede til semesterstart. 81.a. takket v~re velvillige leverand~rer m.m. ligger det i skrivende stund to sett havpadleutstyr, og to sett med det en ttenger for Aha det moro i rennende ferskvann. Det Iigger ogsa to elve-bater som vii bli komplettert med det n~vendige tiileggsutstyr om ikke lenge. Havkajakker De to innkj",pte havkajakkene erav typen Skerrey. De er bygget i sarnme type plast-rnateriale som elvekajakkene, ogerderfor relativt solide.1 tiiiegg satser vi pa Abygge 4-6 havkajakker i midten av september, det skuile sikre oss en flate som kan sta til disposisjon utover h~sten og vinteren. Men dette er i stor grad avhengig av dugnadsinnsats pa selvbygger-batene, sa det fonnsetter at folk stiiler opp! Elvekajakker To av elvekajakkene er av typen "Corsica", fra Perception. Vi har ogsa tidligere hatt endel av disse. Den ene er en "s" utgave, dvs at den ernoe mindre enn den andre. Corsica er i s~rkiasse nar det gjelder sikkerhet. Den er ogsa sv~rt grei A handtere for nybegynnere, men ogsa de mest ekstteme padleme kan ha glede av disse batene. Padlere over ca 75 kg ~ velge den s~rste utgaven, mens de som er lettere vii trives best i Corsica S. De to andre elve-kajakkene er av typen Master, fra Pyranha.Solide, fine k1ubb-bater, men kanskje ikke sa vel-egnet for de mest ekstreme turene. Kan ogsa brukes til en Iiten kveldstur pa fjorden. Hsydepunkter h"sten Kryss av i ka/enderen sept. E/vepad/etur ti/livre Gudbrandsda/en Elvepadling Sjoa rom. Samtidig som det arrangeres videregaende kurs i elvepadling (del II ), arrangerer OSI tur forden brede skare isarnme omrade. Minstekrav: BestAtt nybegynner kurs sept. Daga/i-tur Arrang",r. Teknisk komite for Elvepadling (TKE) Minstekrav: BestAtt nybegynner kurs 2-30kt. Vossa-tur. Denne turen er ment som en oppf",lgingstur for de som deltok pa nybegynner kurs i var. Lett repetisjon i vante omgivelser. Viderekomne kan selvf",lgelig delta. Havpadling 9 10okt. Nybegynner kurs/ sikkerhetskurs. Forel~pig program: ~rdag: Teori og bassengttening S~ndag: Thr pi fjorden IS-17okt Te/nur til Fitjar i regn Minstekrav: Man wrha padlet en Iiten stund, og f.,le seg rimelig trygg. Ta med regnt.,y! Tirsdagspad/ing Det vii bli arrangert tur pa fjorden hver tirsdag frem til og med 26okt. OpplllfMe pa Idubblokalet Id Vi oppfordrer s~r1ig de som har Iyst til Ase hva vi driver med til Am.,te opp. SlIndagspadling Fra 12 okt. og utover. Oppm~te pa Idubbhuset 1d.l200. Galleri/kafe bes~k etterpa? 5-7 nov. BlIlgesurfing pi Jaeren Vi gj~r tapre fors~k pa A beherske yare farkoster,,om ikke i uvantelement, sa iallefau i uvante omgivelser. En rystende opplevelse... Minstekrav: Bekledning godt tilpasset elementet. Padleerfaring, enten fra elv eiler hay. EskimoruIle. Padlegruppen tyller 5 Ar - Jubileumsfestl Padlegruppen kan i h~st feire 5-Ars jubileum. Det ma selvsagt feires! Os-turer Utover h~sten vii det bli arrangert sporadiske turer til Os-elven, nar vannstanden tiilater det. Vi planleggeren jubileumsfestsom vii fa kongeparets s",lvbryilup til Afortone seg som en stakkarslig bygde-dans. TId, sted og den offendige gjesteliste vii bli kunngjort senere. F.,lg med i postkassa om du blir en av de heldige deltakerne pa Arets fest!

13 SEMESTERPLAN september 14. september september 2.-30ktober oktober 12.oktober 14.oktober oktober 31.oktober VideregAende-kurs elv (del II) Sjoa-tur Tirsdagspadling begynner o ArsmJfte / medlemsmjfte Helgetur havpadling Elvepadling Dagali Vossa-tur Nybegynner-/sikkerhetskurs havpadling o ArsmJfte BSf MedlemsmJfte i det nye naustet Havpadletur til Fitjar i Regn SJfndagspadling begynner Oktober/november november november Dato ikke bestemt Jubileumsfest BJflgesurfing pa Jreren Havpadletur Bassengtreninger Dagsturer til Os-elva Og mye, mye mer

ONSDAGSPADDLING. Tur for alle på Nidelva

ONSDAGSPADDLING. Tur for alle på Nidelva ONSDAGSPADDLING Hver onsdag møtes begynnere og mer erfarne padlere fra TKK og NTNUI på Skansen for å padle på den snille Nidelva. Grad 2. Fra Nedre Leirfoss og til nedenfor Sluppen bru: Tre snille stryk

Detaljer

Årsmøte 2016. Senja Avfall AS - Botnhågen. 7. februar 2016 Kl. 18.00

Årsmøte 2016. Senja Avfall AS - Botnhågen. 7. februar 2016 Kl. 18.00 Årsmøte 2016 Senja Avfall AS - Botnhågen 7. februar 2016 Kl. 18.00 1 SAK 1 Godkjenning av innkalling Innkallinga godkjennes SAK 2 Godkjenning av dagsorden Dagsorden godkjennes Sak 3 Valg av møteleder,

Detaljer

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug.

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug. Jeg hadde ingen forventning til NM Triathlon normaldistanse (1500 m svøm, 40 km sykling, 10 km løp), spesielt med tanke på opplevelsen jeg hadde under NM langdistanse i Haugesund for 4 uker siden der la

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 Styret har i 2013 bestått av: Leder Nestleder Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg SAR Materialforvalter Basseng Randsbølga Jonas Pettersen

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK Hvem det gjelder for 1. Gjelder alle medlemmer som padler fra vårt anlegg på Solheim og alle som deltar i arrangementer i regi av Asker Skiklubb Kajakkgruppa. Reglene nedenfor gjelder kun ved kortere turer

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Malaga 2014. Dag 1. Ruten var ca 85 km lang med 1710 høydemeter og forholdsvis lettkuppert.

Malaga 2014. Dag 1. Ruten var ca 85 km lang med 1710 høydemeter og forholdsvis lettkuppert. Malaga 2014 Dag 1 Opp grytidlig for å ta flyet kl 06.10 fra Bergen til Malaga. Alle kom seg med og alle fikk etterhvert også sykkelen sin med. Ankomst Malaga ca kl 10, så var det sammenskruing av sykkel

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

KRoP Nytt 19.mai 2009

KRoP Nytt 19.mai 2009 KRoP Nytt 19.mai 2009 Sjøsetting på eskimovis Hei alle sammen, håper dere er klare for en ny aktiv padlesesong. Loggboka i konteineren viser at 2008 var en god sesong, og allerede nå er det loggført mange

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Vinterturen til Bjurbäcken ble ganske innholdsrik. Det startet med to mann og to feltvogner, men endte med to mann til fots.

Vinterturen til Bjurbäcken ble ganske innholdsrik. Det startet med to mann og to feltvogner, men endte med to mann til fots. Vinterturen til Bjurbäcken ble ganske innholdsrik. Det startet med to mann og to feltvogner, men endte med to mann til fots. De som ikke gidder lese hele historien, kan nøye seg med å lese dette sammendraget:

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

VINTERFEST - Fremme friluftsliv og glede over å være ute. - Sosialt - Tradisjon - Inkluderende

VINTERFEST - Fremme friluftsliv og glede over å være ute. - Sosialt - Tradisjon - Inkluderende Håper alle har hatt en fin påske Mars har vært preget av mye uteaktivitet og påskeforberedelser. Solen har begynt å tittet frem og den har ført med seg en god del snøsmelting i form av fine søledammer

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder:

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder: BRUKSANVISNING Bucket Blast Spill- og aktivitetssett Inneholder: 24 erteposer 4 x 6 farger 6 bøtter i ass. farger 6 belter for bøttene 6 øyebind i ass farger 4 kjegler Innendørs spill (I) Utendørs spill

Detaljer

Smøla Rundt i havkajakk

Smøla Rundt i havkajakk Smøla Rundt i havkajakk Helt ytterst på kysten av Nordmøre ligger den særegne flate øya Smøla, omkranset av en fantastisk skjærgård bestående av om lag 6000 holmer og skjær. Her finner du den mest spektakulære

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Styremøte Oslo Elvesportsklubb

Styremøte Oslo Elvesportsklubb Styremøte Oslo Elvesportsklubb Dato: 13.03.2012 kl. 19.00 Sted: Peppes, Løren Hele styret med varamedlemmer samt utvalgsledere var invitert. Møteleder: Til stede: Ikke til stede:, Annie, Sonja, Annki,

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 COGNACLAUGET XO NORWAY - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 Et reisebrev fra Morten, Rune og Kay Tore ONSDAG 6. juni: Nok en gang startet vi tidlig om morgenen 6. juni på Rygge med Ryan Air med kurs mot

Detaljer

DRIVJAKT. Vær kjapp og ta kontakt med oss!

DRIVJAKT. Vær kjapp og ta kontakt med oss! DRIVJAKT JANUAR 2014 JAKT I SLOVAKIA & POLEN Enjoy Hunting AS jaktreiser til Slovakia.& Polen. To kjente og kjære jaktdestinasjon i hjertet av Europa. w w w.e njoyh un t i ng.no 1 DRIVJAKT Bli med på en

Detaljer

Program Fadderuken 2013

Program Fadderuken 2013 Program Fadderuken 2013 Vi i NSF student lokallag Oslo er en stor gjeng med engasjerte sykepleierstudenter som jobber for å spre kunnskap om utdanningen vår. Vi arrangerer quizkvelder, masterclass, fagdag

Detaljer

2. Dette lurte vi på? 3. Hvorfor er det slik - Hypotesene 4. Planen vår

2. Dette lurte vi på? 3. Hvorfor er det slik - Hypotesene 4. Planen vår Teddynaut er en konkurranse som går ut på å gjennomføre et vitenskapelig prosjekt i konkurranse mot 37 andre skoler fra hele Norge. I korte trekk sendte vi opp en værballong som nådde litt over 9000 meter.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Kom Mai du skjønne milde!

Kom Mai du skjønne milde! Sandtopp Nytt Kom Mai du skjønne milde! Ja mai kom, men om den var spesielt mild., nok en måned som har inneholdt alle årstider Vi takker alle som har stilt opp på dugnadene i Eikenøtta og Sandtoppen naturbarnehage.

Detaljer

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli - tur til cognac 4. til 7. juni 2010 Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli FREDAG 4. juni: Vi startet tidlig om morgenen 4. juni på Rygge med Ryan Air med

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

Vestlofoten Kajakklubb

Vestlofoten Kajakklubb Helse, Miljø og Sikkerhet i Vestlofoten Kajakklubb Innhold Mål for helse, miljø og sikkerhet... 2 Generelle advarsler:... 2 Risikovurdering... 3 Redning... 4 Utstyr... 4 Gjennomgang av klubbens utstyr...

Detaljer

Hvorfor legge klasseturen til Sjoa Raftingsenter og Varphaugen Gård?

Hvorfor legge klasseturen til Sjoa Raftingsenter og Varphaugen Gård? Hvorfor legge klasseturen til Sjoa Raftingsenter og Varphaugen Gård? Vi er Norges og Sjoas eldste og mest erfarne raftingselskap og har 30 års erfaring med ungdomsgrupper. Skoler kommer tilbake til oss

Detaljer

Himmeltidende. Mai 2014. Bursdager i Mai: 09.05 Vilde B. 5 år 11.05 Ingrid 4 år 28.05 Sara Emilie 4 år

Himmeltidende. Mai 2014. Bursdager i Mai: 09.05 Vilde B. 5 år 11.05 Ingrid 4 år 28.05 Sara Emilie 4 år Himmeltidende Mai 2014 Bursdager i Mai: 09.05 Vilde B. 5 år 11.05 Ingrid 4 år 28.05 Sara Emilie 4 år Nord-vest For en strålende Måned vi har hatt her på Nordvest. Værgudene har virkelig smilt til oss og

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010 NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet 28. til 30.mai 2010 Forslag til kjøreplan Avgang fra Sandmoen Turen går via Orkanger til Kyrksæterøra Videre kjører vi via Aure der vi får den første ferjestrekningen inn

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Reisebrev fra Alaska:

Reisebrev fra Alaska: Reisebrev fra Alaska: 26. Juni 2013 sto fire reiselystne karer klare til avreise på Gardermoen, med nyinnkjøpt utstyr og våpen. Ett og ett halvt år med planlegging hadde kulminert i denne dagen og vi var

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no 7 EFFEKTIVE TIPS FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG SELV Cecilie Flo www.cecilieflo.no ARBEIDSHEFTE FOR AUTISME- OG ADHD-MAMMAER 2 av 13 Velkommen! Du har nå et arbeidshefte i hånden med 7 effektive tips for å

Detaljer

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Gardasjøen er den største innsjøen i Italia, og et yndet feriested for italienere og turister fra europa og resten av verden. Gardasjøen ligger i

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august.

Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august. Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august. Sommerturen er årets høydepunkt på tursiden og gruppa var spent på hvor mange som kom til å melde seg på da det en stund så smått ut

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1 Nynorsk Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske Kvart år besøkjer øya Heimøy.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

OLE JAKOP & ENDENE VED NIDELVA BARNAS HUS BARNEHAGE. Grønt flagg rapport Barnas Hus 2012-13

OLE JAKOP & ENDENE VED NIDELVA BARNAS HUS BARNEHAGE. Grønt flagg rapport Barnas Hus 2012-13 BARNAS HUS BARNEHAGE OLE JAKOP & ENDENE VED NIDELVA «Vår egen Ole Jakop» Slik har vi jobbet med temaet «Ole Jakop» I denne rapporten vil vi dokumentere at vi i perioden sept. 2012 - april 13 har vi nådd

Detaljer

Sykkel-Færderen. (Færderen-rittet)

Sykkel-Færderen. (Færderen-rittet) Sykkel-Færderen (Færderen-rittet) INNLEDNING Jeg pleier hver høst å ta en lengre sykkeltur. I år hadde jeg planlagt og kjøpt fergebilletter til en 5-døgnstur i Danmark og Tyskland. Men da svigermor ble

Detaljer

Vectra 2000 16v Turbo mandag 16. april 2007 Sist oppdatert onsdag 29. oktober 2008

Vectra 2000 16v Turbo mandag 16. april 2007 Sist oppdatert onsdag 29. oktober 2008 Vectra 2000 16v Turbo mandag 16. april 2007 Sist oppdatert onsdag 29. oktober 2008 Opprinnelig en original 2000 16v fwd, som etterhvert har gått igjennom drastiske modifikasjoner. {mospagebreak title=utgangspunkt}

Detaljer

Velkommen hjem, valp!

Velkommen hjem, valp! Velkommen hjem, valp! 60 H&F 08/2010 Mye lek Oppvakt liten kar Det er veldig koselig å få en liten valp hjem. Vi gir deg gode råd om den første tiden. Tekst: Nina Østli Første kvelden sammen med valpen

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer Barnebymarsjen med SOS-barnebyer Standardrapport Totalt antall besvarelser: 54 I hvilken by deltok du på årets Barnebymarsj? 1% 7% 19% Bergen Kristiansund Levanger Lillestrøm Mo i Rana Oppdal 15% Oslo

Detaljer

Asker, september 2014 Simen Agdestein

Asker, september 2014 Simen Agdestein Forord til ny utgave 22. november 2013 kunne vi slippe jubelen løs. Magnus Carlsen hadde blitt verdensmester. Et fantastisk eventyr hadde fått sin fantastiske avslutning. For min del begynte historien

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh)

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh) 1 Bergstjednet (856 moh) Posten er sett opp ved nordenden av Bergstjednet (856 m.o.h.), som er det einaste tjednet på Slidreåsen/Magistadåsen. Parker ved fylkesvegen over Magistadåsen der skogsbilvegen

Detaljer

La Bella Italia AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE.

La Bella Italia AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. Programmet er ikke hesblesende! Vi skal nyte og kose oss, og det blir alltid litt tid til opplevelser på egen hånd i løpet av dagen,

Detaljer

5 på 5 til Polen. Eller hvordan overleve med 2 gamle, ukurante sykler og 3 barn på tur.

5 på 5 til Polen. Eller hvordan overleve med 2 gamle, ukurante sykler og 3 barn på tur. 5 på 5 til Polen. Eller hvordan overleve med 2 gamle, ukurante sykler og 3 barn på tur. Innledning I år skulle feieturen gå rundt i Polen, med en planlagt stopp i Krakow. Dette var åstedet for FIM Rally

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE Takk for godt oppmøte på " suppen" vår og en trivelig ettermiddag. Vi vil fortsatt jobbe for å bli kjent med hverandre og ha fokus på vennskap i alt vi gjør, i lek, aktiviteter

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Fritt Fram 3 Temabok 4 Bliss-utgave 2007 Oversatt til Bliss av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Temabok

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 Styret har i 2012 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg Web Materialforvalter

Detaljer

Badeselskapet Evas fristed er fylt med varme, glede og energi, selv om det av og til må hugges frem med øks.

Badeselskapet Evas fristed er fylt med varme, glede og energi, selv om det av og til må hugges frem med øks. livsstil Mitt fristed Badeselskapet Evas fristed er fylt med varme, glede og energi, selv om det av og til må hugges frem med øks. Tekst: Hilde Tobro Foto: Gry B. Traaen Ut mot havet: Evas fristed er blått

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket

Månedsbrev fra Elgtråkket Månedsbrev fra Elgtråkket VIKTIGE DATOER: 5.oktober: elgjakta starter 12.oktober: markere Verdensdagen for psykisk helse. Hipp hurra for: Hans Christian som blir 5 år 11/10 og Geir som blir 63 år 19/10

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Ekstremvêrrapport. METinfo. Hending: Tor 29.-30. januar 2016. no. 14/2016 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 02.02.2016. Foto: Ole Johannes Øvretveit

Ekstremvêrrapport. METinfo. Hending: Tor 29.-30. januar 2016. no. 14/2016 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 02.02.2016. Foto: Ole Johannes Øvretveit METinfo no. 14/2016 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 02.02.2016 Ekstremvêrrapport Hending: Tor 29.-30. januar 2016 Foto: Ole Johannes Øvretveit Foto: Remi Sagen/NRK Samandrag Under ekstremvêret Tor

Detaljer

Turorientering for padlere 2015

Turorientering for padlere 2015 Turorientering for padlere 2015 Turplanlegging Du utfordres også i år til å prøve ut nye steder, de små ukjente idyllene og andre overraskelser. I år er noen poster plassert i Vansjø og fra Drøbak og nord

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer