Drommer. s;~~e. Uffisielt organ/or BSI-Padlegruppen Vol. 3, Nr Gikk den vate dr0mmen opp i r0yk? Padlegruppen gjenoppstar fra asken!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drommer. s;~~e. Uffisielt organ/or BSI-Padlegruppen Vol. 3, Nr 31993. Gikk den vate dr0mmen opp i r0yk? Padlegruppen gjenoppstar fra asken!"

Transkript

1 s;~~e Drommer Uffisielt organ/or BSI-Padlegruppen Vol. 3, Nr Gikk den vate dr0mmen opp i r0yk? Padlegruppen gjenoppstar fra asken! Husk Arsm~tet 14. september k pa Studentsenteret! I

2 o VATE DR0MMER NR Utgiver: Padlegruppa i BSI Telefon: Adresse: Parkveien I, 5007 Bergen Bankgiro: Postgiro: Trykk: Opplag: Redaksjon: PADLEGRUPPA I BSI STYRE: Leder: Elvepadlekontakt: Havpadlekontakt: Kasserer: Styremedlemmer: Rank Xerox 250 Preben Falck Petter Torvaldsen Tor Inge Harbo Tom Espen Carlsen Agnete Hagbartsen Carsten Jopp Petter Torvaldsen Ingrid Skjeggestad Tom Espen Carlsen Asmund Mellemsa!ter Tor Inge Harbo Styretfor 1993/94 velges pimm.tet 14. september. Denne oversikten er basert pi valgkomiteens innstilling. Det las forbebold om endringer i styrets sammensetning INNHOLD Leder Nye lokater Presseklipp Brann pa Nordnes BrannArsak Elvepadlekurs -93 Skottland-tur Elvepadlere i SkottJand Rafting i BSI? Sommertur, elv ASKR Siadder Agnete i Cbile Zombie Nytt utstyr J ubileumsfest Semesterets b.ydepunkt Medlemsliste Semesterplan ~\\G.U,..,~ '.+ Kontingent, pro semester: Leie av bit, medlem: IS gratis Leie av bat, ikke medlem: ettermiddag 25, bel dag 50,- -2- V.te Drsmmer V.te Drsmmer ,- 200, (hvorav 150,- depositum) Ikkemedlembar kunadgangtilaleie bat i f.lge med medlem. Threr ut over en uke skata1ltid avklares med 51yret pa forband. Det erikkeadgang til A18 ut utstyr 80m er nlijdvendlg til felles-turer Vi reiser kjerringa! Da Padlegruppen ble rammet av brann natt til 25.juni og alt utstyr gikk tapt, var det nokflere som tenkte at dette bet~d sluttenfor hav- og elvepadling i BSJ regi. Katastrofen varjo ogsdfulikammen i og medat klubbens lltstyr ikke varforsikret. Det var vel helier ikke fritt for at styret f~lte seg ganske motl~se etterbrannen. Resultatet av5 drs innsats vargdtt opp i r~k og pd mange mdter var vi tilbake i dr O. J arbeidet med d gjenreise klubben har vi imidlenid innsett at vdrt viktigste aktivumfonsattvar inntakt. nemlig en entusiastisk medlemsmasse og en rekjce st~ttespillere utenfra. Responsenframedlemmene og utenfro harvten overaliforventning. Jskrivende stund lean vi bare konstatere at PadIegruppen erferd medd reise seg til gamie h~yder i l~pet av utrolig kart tid. J arbeidet medd gjenreise klubben har styret prioritenfire omrdder: J. Informasjon og projilering i forhold til medlemmer. andre klubber, Padleforbumdet, leverand~rer og pressen; 2. Ansleaffelse av nye lolealer; 3. Utarbeidelse av enjinansieringsplan og 4. Jnkj~p av nytt utstyr. Pd aile disse omrddene er statusen i dog tilferedsstillende. Den raske utsendelsen av informasjon til aile implisene paner, la grunnlaget for mye av den positive responsen vi senere har fdtt. Takket vtere Jan Eirik Bj~rkly i Hordaland padlekrets, harklubbenskaffetsegypperlige lolealerpdsanviken slipp, Elsero. Vifdr leie lolealene gratis ut dret, mens leien i pdf;igende dr vii VtEre ca. en tredjedelav leienpd Nordnes. Depengene vi sparer i husieie viiblibrukt tild l~se vdr viktigste oppgave; d kj;pe nytt utstyr til klubben. Likevel er det klart at utstyrsparken ikjce lean bygges opp igjen innen rimelig tid uten at vi fdr ekstraordinter st;tte. I sammarbeid med hovedstyret er det lltarbeidet en jinansieringsplan meden total ramme pd 120()()() kr.1 denne planen inngdr en ekstraordinter st;tte pd 30 ()()() krfra hovedstyret og en s;knad om 60 ()()(J i st;tte fra studentsamskipnaden. De resterende mid/ene md Pad/egruppen skaffe tilveie selv. S~knaden til samskipnaden er behand/et, vifdr50 ()()() kr! Meddennejinansieringen kan padlegruppen anskaffe 6-8 havkajakksett og 4 6 elvekajakksett i l~pet av h;sten. Hvorlangt vikommer igjenoppbyggingen avhengerogsdavengasjementet til det enkelte medlem. Som nevnt har responsen vtert overveldende til nd og hvisden gooe oppslutningenfortsettererstyret overbevist omatpadlegruppen ndr gamle h(jyder i l(jpet av h;sten. I arbeidet med d bygge opp klubben md vi seivsagt ikke glemme vdr viktigste oppgave som erd gi et bredt tilbud innen hav- og elvepad/ing. Styret presenterer derfor en aktivitetsplan med noe for enhver smak. God padletur!

3 -4- V,Ue Drsmmer V.te Drsmmer -5- NyelakBler De nye lokalene liggerplsandviken slipp, Elsero, rett nedenfor Gamle Bergen. Lokalene ligger i fin sykkelavstand fra senb'um eller man Un ta buss I eller 9. Vi har allerede snekret stativer til kajakkene, sa lokalene er ferdig til brule. tilknytning tillageret ligger det dusj og toalett, vektrom (pi loftet) og mf/lterom (2. etg.) Nye nskler - frist far innlevering Medlemrner som har nf/lkler til lokalene pa Nordnes rna levere disse inn snarest! Vi har betalt depositum fornf/lklene tilo.bratland ogjo raskere nf/lklene blir innlevert jo raskere far klubben utbetalt pengene. Nf/llder leveres fortrinsvis til Rune Vasstveit, Dokkeveien 6-8, tlf , evt. til en i styret. Du kan velge mellom A fa utbetalt depositum pa kr 150,- eller AfA nf/lkler til de nye Nf/lkJer til de nye lokalene fas hos Rune Vasstveit, 10kalene.NB! Absoluttsistefristforinnlevering mot innlevering av gaml nskler eller mot et er 15. september. Etter denne datoen vii depositum pi kr 200,-. or. If: SS ~ de situm ikke bli utbetalt! -r Presseklipp - Et lite utvblg BV Bvisenes dekning BV Nardnes-brBnnen Padlegruppe mistetalt In«m ftt mnl h_ Itoro venljer IIl<k lapl cia de...-nil. Ij.t>odell branl ult W fnda&. lnmiinen_i Ell fo\otlj'lf.. 10 ubo_ bw..r. p'- _.. padle...~ har lapl kajakk.er YU'dI IV mei10m kroder. Ei O. B...UancI M.har leml lei for II'IlaIIe de bronnbajn bodn med... ny. - Vod IIate Ie1llDI ~cie 'It 50 kajakker, NonInesboder 3. De Oeste Wh.w medl_no pri. wi, ldubbed elde n IV kalakk... fortejler Pr0 bed FalctI padloc"'~. Do prlvalelde kalak. t_ Iwl tomapeotliril entails ftd hl.lp IV 1Mbofonlkrinl. Kluhborll kajlltker var 1Itk. lonilt-. rti, lior Iwl.. Pod1ok1uhboD hodcle uloiyr lor bacie oivopocl1lnl.. hovpodlln«... IV..a>odIomn>ono var ooilopp lordl. med hyuo on..ldmokol"ltk pi tradlljo.00t Yla. Ogd donn. brant 'JIl. Flakorld1rol<tonleto...!rInp!llltltutt!eld. 10 \or, Nordnoobocler, til oduatjon IV to... oi&r. Avclelin ID' t har llde, fjor fi opploblotpi dui' uel ronedl"ortl 1oIrtdi..,..,- til 0( ftlr... lop\. PAil toj'liallnl... IfUJ\IlIV hrannon. TI... I1lIr ooit uontott< lior forunlnpjof : Ju1ahamD til BorI.na oncie. O. B...t1aDd A/S hygo opp ~D Ij.b< liu!odor KDut Am. O. BrlUancl hie "'T 0" 1"""'" Itll. d. Ilol b...t I!Iordn done. DI botydle h..., nummer...",rod' til nummer 5 oom IIDd.Ier. HoJvo bod. ode!",," DeMo er, bljlt oralalt.ot IV.: bod. Pl>lJtlot... I... ottorfonl<nin... hflllj\sledft, _D..., ~~~~O:..~ hopujmoi mislanlot ' hrannon er plsatl,... DOl dol er DOO mert<. dot kciiii moidin, hrand Ira 10 uhok pi Nordn8 mod... moilomn:m. II... In tjont Ju Sennosvi'!lerIfon PoIItltamm. tlmo In ~hr hi. dot nomiii mel brarm 1 oirj...to Nordrwbodar t. 1 hrarmod _ ciet fdrt fa butt mod. Her finner du vdrt nye lager. F;Ig skiltene til Elsero fritidssenterjort:... deretter videre utover mot Gamle bergen. til du ser skiltet med Sandviken Slipp ARSMr5rE Padlegruppen avholder Arsmf/lte med framlegging av regnskap, budsjett og Arsberetning valg av nyu styre. Har du Iyst til Ava:re med i styret, kan du rnelde deg pa, eller ff/lr dette mf/ltet. Vi kombinerer dette med en ldubb-kveld.mf/lt opp, her blir det nyttig infonnasjon og tilbud om turer til aile medlemmer. OgsA en fin anledding for nye padle-intereserte til Abli kjent med padlegruppa. TIRSDAG 14, SEPTEMBER. KL KLUBBROM 3 ra STUDENTSENTERET.

4 6 V.tte Drsmmer Vjte Drsmmer 7 Drsmmene Opp i rsyk...? VAren 1993 var en sva:rt hektisk sesong for BSI Padlegruppen. AktivitetsnivAet var pa topp og aldri tidligere i dens 5 Arige historie hadde padlegruppen hatt sa mange betalende medlemrner. Gruppen hadde omsider skaffet seg et komplett sett med elvekajakker (8 stk.) og hadde etterhvert fatt tak i nok havkajakker slik at nye rekrutterkunne fa el fullverdig tilbud. Mange medlemrner hadde ogsa benyttet seg av ettilbud om Abygge egne kajakker slik at det mot slutten av sesongen var rnellom 60 og 70 kajakker i klubben. Og kajakkene ble brukt tlittig; de dager en i l/llpet av sesongen ikke kunne observere en padler fra BSI pa fjorden, var fa. Den store flaten padlegruppen og dens medleinmer etterhvert radde overf/llite til at lagerkapasiteten pa Nordnes var na:r ved Abll sprengt. Natt til fredag 25 juni br/llt det ut brann i det sj/llhuset der Padlegruppen hadde sitt lager. Fra flere brannstasjoneri BergensomrAde rykket man ut med all disponibelt mannskap i hap om AfA kontroll over brannen. Det var lite Agj/llre med den allerede overtente sj/llboden. Det gamle sj/llhuset fra 182o-Arene brant sa:rdeles godt. Brannmannskapet konsentrerte seg derfor f/llrst og fremst om Abegrense brannen som etterhvert truet den omkringliggende bebyggelse. Under brannen utviklet det seg sva:rt mye r/llyk. Den var til de grader sa sjenerende at flere beboere pa et gamjehjem i na:rheten matte kj/llres i ambulanse til Haukeland sykehus med diagnosen; r/llykforgiftning. Politiet pa sin side hadde sine fulle hyre med Aoppfordre resten av beboeme pa NordneshalV/llyen om A holde vinduene sine lukket. Det var el dystert syn som m/lltte Padlegruppens medlemrner den paf/lllgende dag. Det enesle gjenkjennelige var aluminiums skaftene pa Arcne, som for/llvrig var litt skjeve pga den store varmeutviklingen under brannen. Elve Kajakkene kunne skimtes som lcm. plastlag va gulvet. Ytterligere forsl/lk pa A identifisere gjenstander var fafengt. SA sto vi der ribbet til skinnet. Tapet av de private batene ble stort sett dekket av innboforsikring hos den enkelte. Verre var det med klubben sine bater. En garnrnel og ugunstig forsikringsavtale var under reforhandling som pa det skjebnesvangre tidspunkt ikke var sluttf/llrt. Men styret og entusiastiske medlernrner brukte ikke mange dager pa Agulpe i seg grav/lliet. II/Ilpet av sommeren har entusiastiske padlere utarbeidet en prototype pa et byggesett for glassfiber kajakk og satte denne i produksjon. Samtidig arbeidet styrelpaspreng for Askaffe nye lokalerog likvider. Med god hjelp og forstaelse fra Samskibnaden, B81, Padlekretsen i Hordaland og utstyrsleverand/llrer har vi allerede kommetetgodtstykke pa vei mot en fullstendig gjenreising. Idag disponerer vi et utrnerket lokale i 8andviken ved gamle Bergen. Dette er vel sa bra, om ikke bedre enn det lokalet vi i all hast matte fodate pa Nordnes. Her er flytebrygge, noe som gj/llr sj/llsetting ilandstigning til en lek, samt dusjfasilitetersom kan gi trette, vate og iekstreme tilfeller kalde padlere f/llrstehjelp. NArdet gjelder utstyr har vi allerede kj/llpt inn 2 elvekajakker og 2 havkajakker. Dessuten disponerervi ytterligere 2 elvekajakker som vi forel/llpig laner fra en forhandler i Haugesund. 1 skrivende stund har padlegruppen planer om Aforhandle frem avtaler om leveranse av ytterligere 4 hav-kajakker. Dette f/llrer til at vi allerede i midten av september vii sta relativt sterkt rustet pa va utstyrsfronten. Grunnen til at vi har va:rt i stand til Agjenreise Padlegruppen sa cask.. erentusiasme, hardt arbeid og godt fellesskap. Vi har imidlertid et stykke igjen og vi haper at alle kan ta ietekstra tak utover h/llsten. B81-hovedstyret har lovet Agi poolegruppen h/lly prioritet ved tildeling av dugnader etc. Det er viktig at vi benytter disse sjansene til Atjene litt hardt tiltrengte penger. Va:r med Ata i et tak du ogsa! Tor loge Harbo Det lukter svidd 1 skrivende stund har vi ikke fatt bekreftet brannarsaken fra politiet. De sier at de ikke kan si noe om brannarsaken, men bekrefter indirekte det som har statt i avisene om at brannen var pasatt. Vi vet ikke hvor i bygget brannen starlet. Huset er mest utbrent i den s/llrlige delen, dvs der fiskeridirektoratet holdt til, men dette kan ogsa ha sammenheng med byggets konstruksjon. For padlegruppaerdet viktig at brannarsaken blir klarlagt, davi kanskje kan ha muligheter for AfA. noe erstatning fra den/de som matte va:re ansvarlige for brannen., Nordnesboder etter brannen Etterlysning Politiet etterlyser i forbindelse med brannen to varebiler, en m/llrk Toyota Hi-Ace og en liten, ml/lrk lastebil. Disse skal ha blitt sett i garasjen i mel10m kl og 0300 natt til 25 juni. Dersom noen har settdisse bilene, eller harnoen formening om hvem det kan ha va:rt, sa ta kontakt med styret ipadlegruppa, evt. direkte med KalsAs hos politiet som leder etterforskningen. Det er ogs1 selvsagt viktig at aile som vet noe som kan ha betydning for brannetterforskingen rnelder fra om dette.

5 Elvepadlekurs var -93 Hardu nokon gong '.It at du streva rundt Iel bakevje? Del har eg, men eg bar aldri visst heilt kva ei bakevje var. No velt eg del, OK den var ikkje silk eg trudde_.. Det begynte i klubbhuset pa Nordnes. Etter presentasjon og engsteleg utswrjing av dei andre sine padleferdigheterl erfaring - 80m var sva:rt varierande lessa me pa bilane og sette kursen mot Vosso. SA skulle me fa opplevedet da, dette store som var sa villt, vatt og heilt annerledes. Forventningane var skyh~ge,sa her kunne ein lett bli skuffa. Men det blei me faktisk ikkje. Bortsett fra Petter da. Han blei sjuk og fekk oppleve livets bakevje. F~rste dagen plaska me litt rundt nede i Vosso, og raste ukontrollert gjennom eit lite stryk som me trudde var kjempestort. Dei andre dagane fekk me bli kjende med Strandaelva. NAr me beherska AgA inn og ut av bakevjene og Akryssa elva utan Avelte pa hart fors~k, bar det nedover dei store stryka. Midt i elva stoppa me og ~vde, ~vde og ~vde oss paa surfe i blillgene, komme gjennom sma valser og Atraversere. Medan me haldt pa med dette laga turistane trafikk-kork pa vegen. Showet dei var vitne til kunne nok heller kallast elvesymjing enn elvepadling. For symjing vart det nok avo «Den som intet YAger, intet vinner»... -men, den som vagde matte ogsa symje. Eg har forresten aldri symt sa ubekymra i ei ely f~. Instrukt~rane sin innsats som reddande englar var uplklageleg. Dei hadde full jobbmed Ataue inn drukna kroppar, bltarog Arer. Vi rakk savidt snuble Hand f~r dei var pa veg for A henle nestemann. Carsten og Preben var ellers glimrande instrukt~rar.istaden for ApApeike feha vi gjorde, peika dei pa det vi gjorde rett, og skr";yt oss opp i skyene kvar gong vi gjekk nesten riktig inn i dei velsigna bakevjene. Dettegjorde atvi opparbeidde oss stor sj~lvtillit i kajakken og vi f~lte alle at vi gjorde stor framgang desse dagane. Siste dagen varden store styrkepr~ven (psykisk). DA vart vi jaga Hand og f~rt nedover elva. Vi skulle saumfare eit «kjempe»stryk. Jo lenger me sag pa del, jo st~rreog farlegare blei del. Vi delte oss i grupper; ei som skulle stl paland og kaste liner til dei skipsbrudne, ei s6m stod lenger nede og plukka opp div drivgods, og ei som skulle padle. Vi f~lte oss ikkje h~ge i hatten da me sette oss i kajakken denne gongen. MAtte mobilisere alt f~r me turde sette utfor. Ogdet gjekk som det matte. Me symde alle saman- utanom Fritjof, som kaldt og roleg lurte blde valsene og blillgene trill rundt. DA me sa skulle dra vidare sakna me den kvite baten. Den hadde lurtseg unna Prebens Falkeblikk. men blei til alllykke oppdaga av Tor Inge der den lag og klamra seg til brua. Dette vart opptakten til den store redningsakjonen, med Rambo (Angus) i hovedrollen. Han vart paein dramatisk mate fut fra brua og ned i elva, der han kjempaein innbitt kamp mot naturkreftene f~r han lykkast med A feste lina rundt kajakken. Med hjelp av div. andre heltar og ein Volvo blei baten dradd laus fra brua, og snipp snapp snute... Under kurset budde me pa Tvinde camping. Der ovematta me nesten i ein foss som var sa kald at berre dei t~ffaste jentene turde Abade i den -og berre dei t~ffaste gutane turde AsjA pa... Takk for ei kjempefin oppleving saman med ein maximal gjeng!!!!l!! Johanne Eskeland Skottland En reiseberetning 'ra en pad/etur ti/ Skott/and ; mars Vi ankommer Watershed, padlebutikken i Newcastle kl 2200 og er ikke ferdig f~r I ny vikinglnd ble alt vi forskynte oss med betalt kontant eller med plastkort (sa langt det var dekning!). Thren over ble en pr~ve for de tleste med plaster bak ~re, tablett imagen, kraftig motvind og h~ye b~lger. Havpadlerene fikk et ekstra sug i magen, blir b~lgene pa vestkysten st~rre eher rnindre? Etter plyndringen av padlebutikken i Newcastle skilte hav- og elvepadlerene kurs. Preben, Tor-Inge og Tom Espen og Asmund dro rett nordover til en avtale i Scottland, mens vi (Ingrid, Petter, Ingar og undertegnede) startet med en handlerunde i varehusene i Newcastle Dette er verre enn Galleriet! Med kraftig sydvest besluttet vi Ata dagen rolig. Turen vestover la vi langs Hadrians mur yttergrensen for sivilisasjonen (sett fra Roma i ca Ar 12 ). Muren var romerenes demningsverk mot barbarene i nord Verdens nordligste MithratempellA langs veien. Lysten til 4 padie var fortsatt h,.;y, men veien til kysten varenn4lang. Vi siktet inn pakirkcudbright (uttales Ukakubre U ) viadumfries. Vi kj~rtestraks til na:rmeste bukt. Vb f,.;rste store feil i planleggi"!8en Apenbarte seg. Vi h,.;rte havet fra fja:resteinene, men sa det ikke. Det var fja:re sj~ og en 3-4 km ute h~rte vi brenningene bryte fra vestakulingen som fotsatt var sterk. Avtalen denne dagen var Atreffe en gruppe padlere pa moloen i Largs. Vi kj~rte nordover i et landskap som skiftet karakter fra fiatt jordbruksland til mer skogkledt bakkete land. -8- V.tte Drsmmer V.tte Drsmmer -9- Vel framme i Largs traff vi fem medlemmer fra Garnoc Canoe Club. Dissevar sporet opp gjennom en rekke telefoner. De startet pad lesesongen senere men stille opp nar de fikk h~re om en gruppe padlere kom ens a:rend fra Norge for Apr~ve skotske farvann. Va:ret var na roligere med vestlig vind og h~yvann. Alt la til rette. Vi var na sl ivrige etter AfA batene pa vannet at vi droppet et forslag om Akj~re til et bedre utgangspunkt. Vi padlet f~rst rett vestover og i Ie av ~ya Great Cumbrae. Som loser hadde vi Duncan. Bill, Gordon,Julian og Graham ihver sin velutstyrte kajakk Fire av de fem var firestjemers instrukt~rer i havpadling. Det gikk lett A prate om ul'ltyr og padling i motsetning til Abytte Are med den engelske vrien. De kalte oss venstrehendte og fikk tilsvarende problem med Abytte Are. Den eldste avpadlerene. Dunkins, padlet i en egenprodusert kajakk med hjemmespikket treare.kajakken produserle klubben for salg til sine medlemmer.

6 - 10- Vilte Drsmmer V'te Drsmmer Vi passerte sydspissen av ~ya og padlet inn pa havna i Millport som IA i Ie for vinden. Jamtover var skottene utrolig velutstyrte. De hadde moo to radiotelefoner i vantette poser. Disse var pa ogde Iyttet til kanal 16 (Kystvaktens nl1ldropskanal). Videre hadde de n~dlys/r~yk(flares), lensepumper og flere tauelinerpi batene sine. I omradet vi padlet var ikke tidevannstr~mmer noen trussel. Dethaddejegavtalt pa forhand over telefon. liard og pastigning var straks mer problematisk. YAre medpadlere var utstyrt med regnbukse (av type Helly-Hansen) og gummist~vler.vi stilte ijoggeskoog ditto bukse. De varskansomme mot kajakkenesineogdrode aldri over sand og stein men hjalp hverandre og I~ftet de alltid opp av vannet SA var det heller ikke klubbkajakker de brokte, men deres egne private. Etter padleturen ble vi invitert med pa ukas bassengtrening i Garnoc swimming pool i Kilbimie. Her vardeten erfaren havpadjer(david) som var ansvarlig. Han lot padlegroppa lane bassenget gratis. Der som her har klubbene problemer med A fa lane basseng til A trene roonings- og rolle teknikker. For var del ble dette en meget positiv opplevelse. AldersprOOningen i kjubben var stor. Det eldste aktive moolemmet var 75 Ar. Den yngste vi sa som tok rolle var en jente pa fern Ar. Selv ble vi instruert i handrulle som to av oss Ilerte pa kort tid voo AgA stegvis frem medendyktig instrukt~r.til A begynne med brukte vi et flytebrett som vi ~t~ttet oss til nar vi slapp oss halvt over og opp l&jen. Dette brukte vi ogsa de f~rste gangene vi gikk helt rundt for Atrene inn armbevegelsen. Et.ter bassengtrening ble vi med Gordon hjem pa mjddag sammen med Dufikins. PAkvelden dullet det opp 5-6 andre unge padlere fra klubben. Vi sa pa Iysbilder og video av padling i Skottland og Norge. KIubben arrangerer faste turer til Norge. De tar kajakkene pa baten til Stavanger. Herfra padler de til Bergen og tar baten tilbake til Newcastle. De var pa jakt etter et fint sled A ovematte i Bergen. Sist de var her ovemattet de 300 m fra naustet vart - pa ballastkaien pa Nordnespynten. Vi sa ogsa pa bilder fra turen til Dunkins til Molde i Den gangen padlet de i selvbygde kajakker av finer. De skotske (og engelske) padlerene var godt organisert, sa:rligsettirelasjon til varteget forbund som er bankerott. Skotsk padleforbund teller 65 kjubber med 1600 moolemmer. De hadde organiserte aktiviteter innen mange felter. ~struk~virlcsomheten varstrukturertmedregler, IOStrukt~rkurs og godkjenning pa mange nivaer og omrader. Den elste kjubben var startet i PA et visst tidspunkt begynnte man Asette seil pa kajakkene og klubben er i dag en ren seilklubb. Hermed er advarsel gitt til de aktive i kjubben som har begynnt Aseile. Stopp i tide! Det var til Loch Lomond vi dro dagen etter Innsj~nerfare mil lang. BAde fjorder og innsj~r heter "Loch" i Skottland.Vi ankom Luss, pa vestsiden av Loch Lomond, i stralende va:r, men allerooe pa stranden flkk vi vite at va:ret skifter raskt. Fjorten dager tidligere hadde det va:rt en ulykke med noen padlere kort fra land. VAre ambisjoner var store nar vi startet men avtok raskt etter som vinden ~kte og vi kom lengere utpa.vindkastene komsomfallvinder fra de h~yefjellene rundt. Vi padletsydovergjennom en kanal mellom to ~yer, til slottsruinene pa Inchgalbraith. 0ya var ca to meter breiere enn selve ruinen som stod pa den. Restene var overgrodd med ef~y og det stod bare to hele vegger igjen av slottet. Mens vi hygget oss med formiddagsmaten kom den f~rste kulingen som sluppet ut av en sekk. Poser og innpakningspapir flagret avgarde. En av oss matte straks sikre kajakkene Vannet rondt oss stod i et eneste rokk, og ~Igene, som gikk hvitt pa hver side av 0ya, m0ttes i et kov hvor spruten stod til va:rs. Nord for oss steg toppen pa Ben Lomon. Den var na hvitkledt. Landskapet endret karakter hver gang detkomen byge med vind og regno Vi hadde dette ~yriket for oss selv, en TIur var alt vi m~tte. Thren ble avsluttet i en saftig sluddbyge. Va:ret var typisk skiftende, slik vi er vant med fra vestlandet. VAr neste avtale var A m~te moolemmer fra en havpadlekjubb i Edinburgh. PA telefonen hadde jeg fatt vite at de ikke padler i uka sa tidlig i sesongen sa utsiktene til en kveldstur pa Firth of Forth var sma. Vi ble invitert hjem til Stuart og Ailsa i Lothian sea kayak club. 0stkysten av Skottland har fa ~yer. Et typisk utfartsstoo er Isle of May ute i fjorden (Firth of Forth). Av typiske stooer klubbmedlemmene dro pa tur var til Nordvest-Skottland. I Edinburgh var det ogsa problem moo I fa lane basseng til kurs i rulleteknikker. I en liste over voksenoppla:ring fant vi at friundervisningen hadde kurs i eskimorulle og helgekurs i padling. Kanskje det eren god ide Atilby friundervisningen kurs, hvis de kan skaffe lokajer...7 Vi spiste middag i en koselig leilighetfra 1880ogdiskuterte hvalfangst og padling. Vi satte kursen s~rover mot Holy Island men pa nytt bommet vi pa tidevannet.to ganger i d~gnet kan en kj~re ut til Lindisfarrle slott og kloster. Vi kom fram til vadestedet etter at veien var overfl~mmet av vann. Dette problemet hadde ikke vikingene da de kom sj~veien f~rste gang 1200 Ar tidligere (8. juni 703). Med stiv fralandsvind og kort tid til ferga ble heller ikke sj~veien attraktiv. Vi tr~stet oss med hamburgerefra en lokal Pf1Ilsebod somerstatning av markering av 1200-Arsminne om strandhugg og la opp til en froolig slott~tur pa veien hjem. Vi bes~kte slottet i Bamburgh fra det6. Arhundre og tamet i Preston, f~r vi satte bilen i 5. gir med kurs for ferga i Newcastle. For neste gruppe som reiser er vart f~rste rad AfA moo Nordvest-Skottland i planene f~rst som sist. Det neste radet er A kontakte klubber og medlemmer pa forhand, enten for Ava:re med pa arrangerteturer ellerafa med skotske medpadlere. Adressen til forbundet i Edinburgh er: Scottish CanoeAssociation,Caledonia House, SouthGyle, Edinburgh EHI2 900, Skottland. TIl slutt Bensinen var rimelig (men det var ikke bilen vi kj~rte, den var t~rst) whiskyen god og ~I var billig (sett i forhold til Maxirnes skyh~ye priser). Det var et fantastisk land som ble penere jo lengere vest og nord vi dro, for oss som er fl1ldt i vill natur og hvor kulturlandskap for oss er parker. N~I ikke med Adra er vart siste rad. Kai Gjessing

7 - 12- V~tte Drsmmer V~tte Drsmmer Elvepadlernes tokt over Nordsjoen; Mye vann i elvene - og lite i glassene OgsA elvepadlerne Iikk vere med over til Skottland. Her relger det store epos om elvepadlemes Skottlands-tokt. Color-lines vintertilbud, pakkell1lsning med studentrabatt satte selv en anstrengt student I1lkonomi i stand til AIl1lse ferge-bilett til Newcastle. (370,- pro hode) Vi dro i Tor-Inges Opel kadett 1972 type B motortype N, som var en smule pregetav overlast; 4 elvepadlere med tilhl1lrende kajakker, vatdrakter osv. Men den klarte seg meget bra, bare motvinden ikke varfor sterk. Det var den imidlertid som regel. Den holdt likevel uten stl1lrre anstrengelser70krn/t pa motorveiene. Etter ankomst Newcastle frooag held dro vi direkte til utstyrs-pusher Watershed for A tilfredsstille trangen til nye fancy dulpeditter og kjekt-a-ha dingser. Butikkens lagerbeholdning ble vesentlig roousert som fl1llge av vart besl1lk. Gode rabatter og utvalg gjorde fristelsene store og tallrike. Vi hadde pa forhand prl1lvd Akomme i kontakt med representanter for lokalbefolkningen. Det viste seg Avrere litt problematisk selv om vi var ute i god tid. VAre bange anelser om at padlere ikke planlegger lenge frem enn til neste bakevje ble dermed bekreftet. Vi hadde imidlertid sikret oss en rekke navn og telefon nummer pa 10kale padlere som vi benyttet oss flittig av mens vi var underveis. Havpadlegjengen hadde i stl1lrre grad hellet med seg. Alt i alt har Padlegruppas fl1lrste utenlands ekspedisjon fristet til gjentakelse. Nye prosjekter som «Illy til Illy i Maldivene» «Themsen pa tvers» og «Bequerel-race i Sibir» vii bli utrooedet nrermere. Vi valgte Apresse kadetten til det ytterste, for AnA de skotske highlandsallerooe fra fl1lrste dag.lfl1llge lokale rad, ogguide-bl1lkene yarde mestattraktive elvene Afinne i de vestlige deler av Highlands. I ll1lpet av tre hektiske dager ble elvene Orchy, Roy og Spean om ikke beseiret, sa i det minste besl1lkt. Stikk i strid med yare forventninger bl1ld elvene pa spennende padling (stort sett grad III-IV pa skalaen fra I til VI), flolle natur-opplevelser og livlig lokalt pub-liv. Pga relativt mye regn var elvene velfylte. Tl1lrt og kaldt vrer her hjemme i vinter har resultert i en laber padle-vinter, sa det tok en stund Aopparbeideteknikkog vannfl1llelse, men formen kom snart til~ake. Idrettssjefens videokamera var medbrakt for A forevige den brave kamp ned ville fossestryk. Men de respektivekamera-menn var neppeheltpahl1lyden, om en skal dl1lmme etter resultatet. Kraftig redigering er nok en nl1ldvendighet fl1lr offentligheten far tilgang til dette Andsverk. Som det tl1lr vrere kjent har skottene for vane A destillere bade det ene og det andre, og resultatet av denne prosess ble studertmoo storgrundighet. Srerlig blelokale varianteravetvisstmalt-destillat omfattet moo stor interesse. OgsA den lokale maie-enheten «pint» matte utredes nrermere. Padlegruppa Iyktes i A fa brakt pa det rene at srerlig visse lager-varer ble malt pa denne maten, noe som etter vb mening var svrert hensiktsmessig. PrisnivA og tilgjengelighet var upaldagelig, vi skulle gjeme hatt samme tilbudet nooerst i Vosso-vassdraget eller i nrerheten av klubblokalet pa Nordnes. Mindre grunn til begeistring gir de britiske gourmet-kunster. Dvask chips og aile mulige varianter av matvarer mishandlet i smult har I1lkt det gjennornsnittlige kolestrol-nivaet i padlegruppa med 73%.e Den skotske spesialiteten «Haggis», som ingen vii si hva bestar av, men sompadlegruppas utsendte pastareren sauemage fyllt med diverse innmat (...!), ble utprl1lvd, men ikke bifalt. Og aile var enige om at det hadde vrert en opplevelsesrik tur... Prebenl Tor-Inge J VĪ h ar:. Reflex Barcelona konkurransekajakker Perception Pyranha Old Town hs Carlisle arer kano/rafting McNulty Valley Schlegel Ally Medlemmer av reg. klubber far spesialrabatt. Ring oss for spesialpris Salg Utleie Kurs ~ ElAN FRITID Pb. 9097, 3002 Drammen Beseksadresse: Strandveien Mjendalen TIf.: , Fax.:

8 14 V.te Drsmmer V.te Drsmmer 15- Skal vi rafte i 93-94? EtterAha konstatert at aile kiubbens kajakker gikk tapt under brannen tidligere i sommer, melder spf!rsmalet seg igjen. MA vi v~re avhengig av disse sma, ust~ige farkostene. For de fleste er det en lang og smertefull prosess A tilegne seg egenskaper sasom eskimorulleogst.,ttetak.oghvorerdetsosiale elementet pa elva? Til i dag foregar det slik at hverpadlersitterihversinliue.bat ogkjemper om hvem som far til den luftigste loopen, heiteste valseridingaellert.,ravelgeden mest krevende ruta ned elva. Kan ikke dette heller bli noe vi arbeider samrnen om, og starte opp en raftinggruppe? Her er det masse "hotte" farger og stor fart selv pa nybegynnemiva. Erfaringer med tidligere arrangert raftetur i fjor h.,st viste at det var stor interesse for et slikt tibud. Vi startet derfor i forrige semester moo endel unders.,kende arbeid for A kartlegge muligheten for oppstart av en egen gruppe og st.,tte til den fra OSI. Vi fill da vite at opptak som undergruppe i OSI bare kan vedtaes ved dette lagsmm.,te,som fo~vrigskalavholdes 12. oktober. Rafteme rna derforhasineplaner kiartil dette tidspunktet. NA viserdetsegogsa at mange av de tidligere medlemmer av rafteutvalget ikke kan stille opp i delle semesteretavforskeuige grunner.viviiderfor kommer i kontakt med nye ildsjeler som virkelig harlyst til Av~re med Astarte opp en ny gruppe, og komme raskt inn i delle forgjettede milj.,et. Med tanke pa avslullet sesong for resten av landet sa skulle det v~re mulig Askaffe brukt utstyr na. Oppl~ring av guider og trening blir gruppens oppgave Al.,se, men en ide konne v~re at de f.,rste guidene i gruppen konne fa etkursbetait av gruppa. Deueogmangeandre SPf!rsmAl kan du fa v~re med Abestemme ved A melde deg som interessert til Asmund Mellems~ter, eller en annen i styret for padlegruppa. Asmund Mellemsaeter Elvepadlerne pa tur igjen - ira asken til elven Etter A ha jobbet heie sommeren med (!) slllndag morgen. Asengjuvet var en mektig refinanasiering og gjennoppbygging av opplevelse med steile elvesider og svzrt vann! padiegruppen, fant Tom-Espen ut at det var pa Det var mange valser til AfA frysninger av! Etter tide moo en skildelig elvetur for A dlllyve en god begynnelse floket det hele seg litt til for skuffelsen over at ASKR gild fl.,yten for de Tom-Espenogdetendtemedetparsvlllmmeturer. fleste av oss. Han tok kontakt med Petter som Andre gang for kajalden langt nedover moo selvsagt var svzrt entusiastisk til opplegget. Angus og Preben hald i hel. A ta seg frem langs Invitasjon ble laget og sendt til det som kunne elvebredden i etjuv er ingen eokel sak, men kon krype og ga av elvepadlere i klubben. tid etter at Tom-Espen hadde tatt fatt pa den Oppslutningen kan ilde sies Avzre overveldende mistrlllstige gangen nedoverkomdeten rafteflate. og da den ene halvdelen av arrangements- Som den snarradige person han er, fant Tomkommiteen (Petter) fant ut at han nok ikke kunne Espen selvsagt ut at detle var en glimrende vzremed like vel..., hang det hele i en tyon trad. anlooning til AfA seg en gratis raftetur! Etter en PAgangsmotet var imidlertid stort og det hele smakoselig tur nooover pa «bulldozeren» ble de endte med at den «harde» kjemen av elvepadlere to medpadlerene raskt tan igjen... iklubbenbestemtesegforasysammenetopplegg. Etter Aha brukt halve dagen til kaffeslaberas hos Carstenog til Akommeinn i lokaleneisandviken, dro Angus og Tom-Espen fra Bergen frooag den VArt flllrste mal var Dagalifallene i NummedalslAgen. Vel fremme traff vi pa tre padlere fra Holdsund padleklubb som vi padlet en fin kveldstur med. Etter et heller mislyldet forslllk pa grilling av grillben, kom Preben fra Stavanger sent pa kvelden. Lf/lrdagen vardet pa tide moo litt serillls padling; den IIlvre delen av Dagalifallene skulle til pers. Vannstanden var ideell og det ble en fin tur med mange fine smadropper. Opprinnelig var det meningen A bli i Dagali frem til slllndag hvor Angus og Tom-Espen skulle dra nordover til Sjoa, mens Preben skulle tilbake til Stavangerfor Aspise seg fet i BPs kantine. Dragningen mot Sjoa og Asengjuvet var imidlertid stor, sa det endte med at vi dro til Sjoa allerooe IlIlrdag. Etter den vate sommeren var vannstanden i Sjoa stor. ForPrebenogAngus vardetteselvsagtingen hindring, mens Tom-Espen synes Asengjuvet var litti overkant. Moo ordtaket «den som intet vager intet vinner» i bakhodetsattevi avgarde kl Mandagen sto den nedre delen av Sjoa for tur, men med nesten belt nytt mannskap. Preben og Angus ble byttet ut med Asmund og Tor-Inge. Selv om denne delen av Sjoa ikke kan male seg med Asengjuvet i vanskelighetsgrad, biild den pa mye fin padling som «det lille Sjoajuvet» og «Vaskemaskinen». Ovemattingen var ogsa blitt merstandsmessig. Foreldrene til TorArne i VAgA, viste storgjestfrihetog tilbllld husrom ien gard fra 1700-tallet. ([ons. s. 16) Etter brannen m4 vi k/are oss medbare dren...

9 - 16- Arctic Sea Kayak Race Etter en 32 timers biltur kom vi endelig frem til SortJand natt til s~ndag. En tur innom Eianbutikken gjorde oss ett par tusen fattigere. PA luristinforrnasjonen pa SortJand hadde SonIand Havpadleklubb fatt lane en del av lokalet til inforrnasjon og innsjekking av deltagere. Det viste seg at ramble-deltakerne skulle slarte fra Hustad gard ca halvannen times kj~relur fra Sortland. Meningen var At~mme bilen for utslyr og sa kj~re tilbake til SortJand der det skulle ga buss kl. 19, men delrakk vi ikke. EttervAr f~rste natt i lelt var del morgenm~te kl 11 for aile deltakeme. Der ble vi delt inn i grupper og tildelt en gruppeleder fra Sortland havpadleklubb. Oppleggel var al hver enkelt i gruppen malte melde seg for gruppelooer nar de kom inn lil leirslooelomheiden. PA m~tet bledetdeltutkart over omradet del skulie padles i. Etter mye slyr kom vi oss endelig i kajakken litt over lolv. Meningen til arrang~nevarapadle ul til Svellingen, men pa grunn av ~kende vind valgte de Adroppe det. IstOOen ble del en kortere tur, mest mulig i Ie for vinden. Ror kan anbefales pa del varmeste. PA Sel~ya var del lunsj. PA P' tur igjen.. fortsettelse fra side 15. grunn av ~kende vind ble det besluttel Avenle til del I~yet. Enden pa visen var at vi ikke kom oss av garde f~r kill omheiden.vi varfremme voo ovemattingsstedet ki om natten. DagenderpA veide oppforruskeva:ret pamandag. Solenskinte fra bortimolskyfri himmel. Padlingen ut mol Digerrnulen varen opplevelse. Litt ~Iger bakfra gjorde at det gikk litt i sikksalck nooover mot TrolIfjorden. Der delle fellet seg. Noen tok lunsj innerst i TrolIfjorden, noen i Raftsundet, mens noen padlet videre pa direkten. Turen noooverraftsundetgikkgreit. Arrang~renehadde passet pa at del var medstr~m hele veien. Ovemattingen var pa Helgenes. Der ble del lagel el feliesbal ulpa heiden, og vi hadde Iitt sosialt samva:r. Dagen derpa var del en kort etappe over til Stokkmarknes. Der ble det en pause pa flere timer, og folk kunne handle del de matte trenge. Kortskriving be det ogsa god tid til. Avreise moo buss skulle skje kl 18. Kajakkene var sendt i vei pa forhand med tilhenger(eian fritid). Bussturen 10k en times tid, og malet var KrAkberget. Derfra var det en padletur pa 6-7 km ut til Tinden Tirsdag vardet pa tide Abryte opp pa nytt. Thren f1omvannf~ring. Del var ikke veliykkel! gikk nordover til traktene rundt Domb4s. Vi siklet Motivasjonen for Apadle elven var Iikevel pa litt etter Afors~ke oss pa lori, men bestemte oss topp; II km med sammenhengende stryk i grad 3 for A varme opp moo den ~vre delen av Lora. -4erikkevanligkost.Vannft/lringendennegangen Elven Wd pa fin teknisk (blokkert) padling selv var langt lavere enn i mai, men likevel nok lil Agi om del enkelte ganger kunne bli litt mye ossenpadleopplevelseavdesjeldne.ulfordrende ~humping». teknisk padling kombinert med tlotte leke~lger og -valser all sammen i el dypl og villjuv! Turen PA onsdagen var vi kommet frem til den store gikk over all forventning og var en yppelig finalen med padling av Jori. Tom-Espen hadde avslutning pa sommerens store elvepadlelor. tidligere pr~vd seg pa Jori i mai med (Tmds~ya). DerbledetlagetbAt nooe voo stranden, ogdelbleen Iiten fest utav del. Narve fra Troms~ hadde gitaren med seg, og del ble allsang ul over nauen. Dagen etter ble det en lur ned pa landhandelen for Ahilse pa Skjalg. Han var en eldrekarpa mermere 90Ar somdrev landhandelen pa gammel mate. Man kunne finne de utroligste ting i butikken. Av en av IOOeme fikk vi vite at Skjalg omtrent var somen institusjon Aregne, og at de aktivt ville delta for A bevare stedet og bygningen for fremtiden. I lolvtiden var det k1art for avreise. De fleste padlet pa utsiden mot Nyksund, men pa grunn av meget h~y sj~ ble det besteml aten gruppe skulie padie pa innsiden. Vi malte da padle tilbake rundl Tindst/lya, krysse B~r~yfjorden,padlepA innsiden av Skog~yaogdirektemotNoksund. UtpAkvelden hadde sjt/len roet seg, sa del som var igjen av h~ye ~Iger fra tidligere pi dagen var blitt rolige fine, havd~nninger som del var moro Apadle i. I Nyksund var del mulighel til AIigge under tak, noe de fleste talletja lil. Det var ogsa tilbud pa middag til en rirnelig penge: avkokt lab, poleter, r~mme og agurk. Dessert var sjokoladepudding eller gele - med pafyli sa mange ganger man orket. Nyksund varogsapameldingssted forartie Sea Kajakk Maralon. Del var siste etappe bade forraee-deltagerne ogramble-deltageme,oggikk til Sortland - ea 4 km. RamblOOeltageme skulie starte kl 8 meps race-deltageme starlel kilo. leg meldle meg pa jeg og, men av ulike makertrakk jeg meg om morgningen. leg kan likevel refere inntrykkeneperchristian sattigjen medetteraha va:rt med pa loren: «Enda en gang hadde del Vlert en stor fordel moo ror. Etter Aha rundet Langenes kom ~Igene inn akterpa baten. Moo ror kunne en surfe pa ~Igene, mens ulen bledetmyesikksakk-padling. AUikevel gikk luren innover veldig fint. Del var godt A runde neset voo Brernnes og kunne se broon ved SortJand. Del eneste minuset var at etter A ha padlet neste 3 mil virker de 2 siste milene fra Bremnes inn til Sortland nesten endel~s. Lyspunketet var at voo mal sto sv~mmebasseng, dusj og badstu til fri benyttelse. ~ Bankelten begyntekl20 med Apning av ordft/lreren i SortJand. Elterde vanlige velkomsthilsnene var del I slille seg i k~ til koldlbordet. Drikkevarer vardel mulig I kjt/lpe utenom. Moo smatt ogslort var del nlermere 200 slykker i lokalet - som var kommunehuset pa Sortland. Etter maten var det premieutdeling. Sortland havpadleklubb hadde lagl opp til Apremiere en sjettedel av deltakeme. HovOOgevinsten, som var en Svalbard-kajakk, gikklil en svenskkarsom nalorlig nok blejublende glad. Moo trekningen var den offisielle delen av programmelslutt, men en goddel forlsatle kvelden pi en pub nooe i byen. Kommentarer til turen Bilturen oppover kunne moo fordel Vlert delt opp. Noen gode timer pa puten hadde gjort godt. Oppleggetfra arrang~ren sin side var he!t iorden, bade opplysningsmessig og selve gjennomft/lringen av turen. De ville ha feltet mest mulig samlel f~rste dagen for I danne seg elinntrykk av balansen og padleferdighelenetil deltakeme, men deltok ikke lange tiden ft/lr detdannetseggrupper underveis som holdt samme marsjfart. Det var noe arrang~ren hadde forutsett og t/lnsket. De ville unnga al folk padlet alene pi grunn av sikkerheten under luren. Vlermessig hadde vi alt i fra kuling og landligge til knall sol og blikkstille. pa morgen~tet, som var fasl hver dag, kunne deltakeme spfltrre omdet de hadde pi hjertel. PA Digerrnulen og/eller i Slokkmarknes var det mulig A provianlere del man matte ~nske. Lederne vurderle del vlermessige undervies. I Nyksund var det lege som var tilgjengelig om del skulie Vlere behov for del. Etter noen dager var det herlig Akunne ha svt/lmmehall, dusj og badstu lilgjengelig - og kunne broke den tiden man ~nsket. All i all var det en SVlert vellykket lor som jeg gjeme gj~r om igjen neste Ar. Odd Arnesen

10 18 V~te Drsmmer V~te Drsmmer 19 Padle-slarv Hete rykter om padleverdens kjendiser Formann Carlsen reiser kollektivt Tilvekst Siden forrige nummer har padlegruppas VAte dr0mmers opps0kende joumalister har medlemmer statt for en ikke uvesentlig del av lykkesiabekrefterykteneomatpadlegruppas verdens befolkningsv~kst. HAvard Hatl~~ har formann er blitt observert i en rafte-flate i fatt en datter, og Gerr Olav HAland, tjdhgere Sjoa. Episoden fant stedetterensv0mmetur i kasserer har fatt en s0nn; Endre. Dessuten har A... Geir Davidsen kommet hjem fra Thailand med seng-juvet. Formannen ble da sktlt fra sm h 'LL. noe an laile har k ]0pt. Konemor skat ha bam,og kajakk. Istedenfor. A streve ~eg nedover ryktenesieratdavidsenergrav0ren.ogsadavid elvebredden ca en ktlometer, haiket kan med Tuddenham er blitt far i det siste. en flate fra NWR. - Har den mannen ingen stolthet, sp0rangus Parson og Preben Falck, VAteDr0mmersredaksjonuttrykkerundringover teamet som med stort mot reddet klubbens den store aktiviteten; "Vi trodde padlere var vant nyecorsica. UbekreftedemeldingergArut pa til Abruke spruttrekk!" at denne forsmedelige episodenerarsaken til at Carlsen na trekker seg 80m formann. VAte Dr0mmerskilde stillerseg imidlertid tvilende til dette, men vil ikke utelukke at det er en sammenheng. - «Slutt med denne grafsingen i mitt privatliv!» var formannens knappe kommenter da VAte Dr0mmer vekket ham tidlig s0ndag morgen kl for A fa en kommentar. Padlegruppens utsendte til Chile Agnete imponerer blaserte sydamrikaneref Som tidligere omtalt i VAte Dr0mmer, harjeg vrert en tur til S0r-Amerika i vb, og redaksjonen har vrert svrert pagaende for AfA meg til Askrive noen ord om det. En dag i vinter ble utferdstrangen for uhandterlig ogjeg slang megmed to velulinner.som skulle til S0r-Amerika, en av dem for A skrivehovedoppgave. Foross to andre ble det loffetur itomaneder, tilcuba,chile,argentina og Bolivia. hmtrykk og opplevelserlarsegheldigvis ikke beskrive med fa oed. Ettav h0ydepunktene pa turen var elvepadling i Andes-fjellene. Chile som er mektig beriket fra naturens side er Apenbart svrert velutstyrt meden rekke flotle padleelversomrennernedfra denopptil7()()() meter h0ye Andes-fjellrekken, og mot det enorme Stillebavet. Den mest kjente av dem er Bio-Bio, et fossende grad 5 stryk, ned et dypt juv. Hverken padlegruppens nybegynnerkurs euer friskt mot blottet for vannskrekk var derimot tilstrekkelig for A setteutforslikevannmasser, sajeg n0ydemeg mer disiplinerte Rio Trancura. Der leide jeg meg kajakk og guide som ikke kunneengelsk. Mendetgikkbraforjegfant det spanskeordet for "stopp" i ordboken: "alto". Med darlige spanskkunnskaper, men utstyrt med ordbok, kroppssprak ogpagangsmot (pluss blondt har og sensuelt smil - red.adm.) klarer en seg likevel. I Chile erdet utarbeidet en katalog for sportsog friluftsaktiviteter hvor blandt annet padleelvene er beskrevet og gradert og ulike padleferierer presentert. SA det er fullt mulig for en villvannsgjeng A vende nesen langt langt sydover uten A matte ta med eget livsnyterutstyr. Men slike fom0yelser koster nok penger. Apropos penger. Som f0lge av den tidligere omtalen av min S0r-Amerikatur har det forekommet en del spekulasjoner om denne fom0yelsen. Aere har lurt pa omjeg virkelig bar mottatt padlegruppens reisestipend for utforskning av nye padleparadis. Disse kan fortsette A lure, og eventuelt s0ke om egen tildeling. La meg i midlertid fa understreke padlegruppens lunkne 0konomiske situasjon som innebrerer investeringsandelen av budsjettet innevrerende semestererbetydelig, og mulighet forslik tildeling tilsvarende liten. Dessuten har Preben allerede mottatt st0rstedelen av potten for denne stipendordningen i h0st (Kina-tur). Gledelig er det likevel A se at en del av padlegruppens medlemmer stundom kaster loss og drar mot fjemere farvann. Av og til er det verdt Atrosse Petters slagord: "Reis ikke lenger enn du kan padle!". Agnete Hagbartsen

11 20 V'te Drllmmer V,te Drllmmer 21 TAR «ZOMBIE» UTSTYRET VART? Etter sommerens begivenheter kan det Amiste en enkelt kajakk eller Are fortone seg som et bagatellmessig initasjonsmoment. Tap av utstyr er likevel et problem for gruppa. og det har forekommet relativt betydelige tap i I~pet av de siste Arene. I varsemesteret hadde vi kanskje den st~rste aktiviteten i padlegruppas historie. De sma kajakkene nyter stor popularitet. Men etter sol kommer alltid regno Listen av utstyr som ble tapt eller ~elagt/skadet pa varens turer h~s ikke sa stralende ut. Den omfatter S tilfeller; - en f1unkende ny kayakk - TAPT - en - NESTEN-TAPT - en kajakk - TOTALT 0DELAGT - to - SKADET. Hvordsn ksn det skje? Idenne artikkelen ~nskerjegabelyse hvordan og hvorfor det kunne skje og om det gar an AunngA slike dyre tap. leg mener at monsteret ZOMBIE spiller en viktig rolle i denne sammenheng, og vii komme tilbake til en na:rmeredefmisjon nedenfor. Men f~rst tilbake til solsiden. Det ville va:re A kaste feillys pa bergenskelvepadle-standard hvis man bare snakketom tap av utstyrpga. mislykkede redningsaksjoner, darlig organisering pa elv og/ eher out-of-iine situasjoner. Utallige redningsaksjoner gjennomf~rt n~yaktig etter «boken» og ikke minst faktumet at ikke en eneste person kom i en betenkelig situasjon viser at vart ry som «Bergen Rescue Team» fra Sommetleiren '92 ikke bare er en myte. Likevel er en na:rmere analyse av de ovenfomevnte tilfellene I~nnsomt. Interessant i den sammenheng er at i 4 av de S tilfellene var situasjonen som f~rte til tap av utstyr nesten identisk, selv om omstendighetene(sted, person, tid) var helt forskjellige. Denne situasjonen kan beskrives slik; f~r et bratt grad Xstryk eller f~ren foss gar padleren rundt, ruller ikke, sv~mmer, blir hjulpet pa land, mens kajakken f1yter ned fossen og blir ~Iagt eller tapt. «Vestlandet er bratt og preget av elver 80m gar i f1ater og fosser.» skriver Nils Aakstad i boken «Elvepadling». Situasjoner slik det her beskrives, hvor det kreves padling i njuheten av en foss ellergrad X stryk, erdermed beller karakteristiske enn sjeldene/tilfeldige pa Vestlandet. Erfaringene yare tyder pa at vi ern~t til Ata st~rre hensyn til disse forholdene. Et eksempel - strekningen pa Raundalselva Den nederste delen av Raundalselva, rett f~r broen hvor vi pleier AgA pa land, vii jeg trekke fram som et godt eksempel pa vanskelighetene i sammenheng med padling i na:rheten av fosser/ grad X stryk. Her skjedde 2 av de 4 tilfellene, og i fjor tapte vi en Are der. Strekningen erca. 900m lang og ligger mellom en foss og et grad X stryk. Etter fossen kommer 400m grad 3/4 stryk og etterpa 400m med maks. grad 2 med broen til slutt. Bare som nedenfor broen begynner grad X stryket. Deobjektive vanskelighetene isammenheng med strekningen kan beskrives slik; de f~ste 400m kreverenkelte gangerpresisman~vrering. Itillegg finnes der flere litt "ekle" valser og bakevjer. I forhold til hele turens vanskeligheter ville jeg ikke kalle disse for h~yere enn gjennomsnittet. Aile som klarte seg bra sa langt burde egentlig ikke hatt noen problemer pa siste delen. Men likevel vardet f1ere som sv~mte pa den delen enn pa hele ~vre delen. leg synes dette tyder pa at vanskelighetene har mer med etannet forhold A gj~re; etforhold som dreier seg om van indre og som ikke sa lett kan styres. Dette forholdet kan kalles for subjektiv-psykologiske vanskeligheter eller, for Abroke William Nealys ord, Zombie factors. Zombie fsctors DetA «be loose,.eretternealy (i sin bok «Kayak») den viktigste forutsetningen for A mestre og beherske elver. Zombie-faktorene pavirker oss slik at vi ikke lenger er «loose,. dvs. konsentrert, rolig og avslappet, men hellerdetmotsatte. Elven kan da virke truende, og i siste konsekvens padler vi mye darligere enn vi egentlig er istand til. Vi gar rundt pa steder hvor vi ellers aldri ville gatt rundt. Vi klarer ikke Arulle, noe som vi egentlig alltid pleier Ware. «If you think you're going to die, you probably will.» sammenfatter Nealy dette. Men hva er konkrete Zombie-faktorer sett i sammenheng med vart eksempel-strekning pa Raundalselva? Her vii jeg fremheve 3 «syndromer»; 1 Det siste bskevje syndrom F~r vi b~rer kajakken rundt fossen er vi n~t til Atraversere fra venstre til h~yre side. Dette skjer bare 20m ovenfor fossen. Selv om elven der er beltrolig, kan detfremstille en psykisk pakjenning. Det er noe helt annet Atraversere eller Atreffe den siste bakevjen rett ovenfor en kjempefoss enn (eks.ovenforetvann! 2 «Tenk, hvis.» syndromet Etter rundtba:ringen tarvi f~rst en kill pa fossen og sa pa en valse bare 30m nedenfor som har en voldsom backtow pa ca. to meter. Ubehagelige tanker om hva som kunne skje «hvis...» bidrar sikkert ikke til at vi flllier oss «loose». 3- «Jeg m' ikke svllmme» syndromet NAr vi padler ned siste delen av Raundalselven er vi bevisst pa at det kommer et grad X stryk etter 3OQ-4OOm. NA gjelder det A ikke sv~mme, men sa kommer Zombie. Naturligvis finnes det mange andre faktorer som spiller en rolle og som kunne v~rt mulige forklaringer pa hvorforvi tapte utstyr. leg mener likevel at «Zombie-faktorene» er relevante i sammenheng med padling i n~rheten av fosser/grad X stryk. PA fremtidige turer erdet for alle elvepadleme f~rst og fremst viktig Av~re klar over at «Zombie» kan va:re i na:rheten av fosser og grad X stryk. De erfame padleme/turlederne ~r treffe spesielle sikkerhetstiltak med f1ere backup 11lIsninger selv om det kanskje tar mye tid, er ubekvemt og virker un~vendig elleroverdrevet. Backup ers~rlig viktig fordi det harvist seg atdet Aha for lite tid dvs. for fa meters strekning til en redningsaksjon er hovedproblemet. De mindre erfame rna vite at Av~re pavirket av «Zombie» egentlig er en naturlig reaksjon og signal fra kroppen som alle opplever en eller annen gang. Hvis «Zombie» oppleves sterkt, ~r man si fra om det og sammen rned de erfarene finne en 11lIsning pa situasjonen. Med disse tiltakene kommer Zombie sikkert til A suite pga. manglende kajakk-forsyning gjennom padlegruppen... Carsten JoPP

12 -22- Vlte Drllmmer Vlte Drllmmer -23- Nytt leket"y for.oss vate og ville Etter brannen har den viktigste oppgaven for padlegruppa v~rt A skaffe penger til A ga til innkj~ av nytt u.tstyr. Det ser lovende ut, vi har presentert en finansieringsplan som inneb~rer stor innsats fra alle oss medlemmer, men ogsa store tilskudd utenfra. TIlsarnmen far vi 80000, Ier fra hovedstyfet i BSI og Studentsarnskipnaden - sa na far vi tilbake Iitt av semesteravgiften! SPflrsmAlet na er hva vi skal bruke alle disse pengene til? 0nskelistener lang. Styret har rakj~rt for AfA tak iendel utstyrallerede til semesterstart. 81.a. takket v~re velvillige leverand~rer m.m. ligger det i skrivende stund to sett havpadleutstyr, og to sett med det en ttenger for Aha det moro i rennende ferskvann. Det Iigger ogsa to elve-bater som vii bli komplettert med det n~vendige tiileggsutstyr om ikke lenge. Havkajakker De to innkj",pte havkajakkene erav typen Skerrey. De er bygget i sarnme type plast-rnateriale som elvekajakkene, ogerderfor relativt solide.1 tiiiegg satser vi pa Abygge 4-6 havkajakker i midten av september, det skuile sikre oss en flate som kan sta til disposisjon utover h~sten og vinteren. Men dette er i stor grad avhengig av dugnadsinnsats pa selvbygger-batene, sa det fonnsetter at folk stiiler opp! Elvekajakker To av elvekajakkene er av typen "Corsica", fra Perception. Vi har ogsa tidligere hatt endel av disse. Den ene er en "s" utgave, dvs at den ernoe mindre enn den andre. Corsica er i s~rkiasse nar det gjelder sikkerhet. Den er ogsa sv~rt grei A handtere for nybegynnere, men ogsa de mest ekstteme padleme kan ha glede av disse batene. Padlere over ca 75 kg ~ velge den s~rste utgaven, mens de som er lettere vii trives best i Corsica S. De to andre elve-kajakkene er av typen Master, fra Pyranha.Solide, fine k1ubb-bater, men kanskje ikke sa vel-egnet for de mest ekstreme turene. Kan ogsa brukes til en Iiten kveldstur pa fjorden. Hsydepunkter h"sten Kryss av i ka/enderen sept. E/vepad/etur ti/livre Gudbrandsda/en Elvepadling Sjoa rom. Samtidig som det arrangeres videregaende kurs i elvepadling (del II ), arrangerer OSI tur forden brede skare isarnme omrade. Minstekrav: BestAtt nybegynner kurs sept. Daga/i-tur Arrang",r. Teknisk komite for Elvepadling (TKE) Minstekrav: BestAtt nybegynner kurs 2-30kt. Vossa-tur. Denne turen er ment som en oppf",lgingstur for de som deltok pa nybegynner kurs i var. Lett repetisjon i vante omgivelser. Viderekomne kan selvf",lgelig delta. Havpadling 9 10okt. Nybegynner kurs/ sikkerhetskurs. Forel~pig program: ~rdag: Teori og bassengttening S~ndag: Thr pi fjorden IS-17okt Te/nur til Fitjar i regn Minstekrav: Man wrha padlet en Iiten stund, og f.,le seg rimelig trygg. Ta med regnt.,y! Tirsdagspad/ing Det vii bli arrangert tur pa fjorden hver tirsdag frem til og med 26okt. OpplllfMe pa Idubblokalet Id Vi oppfordrer s~r1ig de som har Iyst til Ase hva vi driver med til Am.,te opp. SlIndagspadling Fra 12 okt. og utover. Oppm~te pa Idubbhuset 1d.l200. Galleri/kafe bes~k etterpa? 5-7 nov. BlIlgesurfing pi Jaeren Vi gj~r tapre fors~k pa A beherske yare farkoster,,om ikke i uvantelement, sa iallefau i uvante omgivelser. En rystende opplevelse... Minstekrav: Bekledning godt tilpasset elementet. Padleerfaring, enten fra elv eiler hay. EskimoruIle. Padlegruppen tyller 5 Ar - Jubileumsfestl Padlegruppen kan i h~st feire 5-Ars jubileum. Det ma selvsagt feires! Os-turer Utover h~sten vii det bli arrangert sporadiske turer til Os-elven, nar vannstanden tiilater det. Vi planleggeren jubileumsfestsom vii fa kongeparets s",lvbryilup til Afortone seg som en stakkarslig bygde-dans. TId, sted og den offendige gjesteliste vii bli kunngjort senere. F.,lg med i postkassa om du blir en av de heldige deltakerne pa Arets fest!

13 SEMESTERPLAN september 14. september september 2.-30ktober oktober 12.oktober 14.oktober oktober 31.oktober VideregAende-kurs elv (del II) Sjoa-tur Tirsdagspadling begynner o ArsmJfte / medlemsmjfte Helgetur havpadling Elvepadling Dagali Vossa-tur Nybegynner-/sikkerhetskurs havpadling o ArsmJfte BSf MedlemsmJfte i det nye naustet Havpadletur til Fitjar i Regn SJfndagspadling begynner Oktober/november november november Dato ikke bestemt Jubileumsfest BJflgesurfing pa Jreren Havpadletur Bassengtreninger Dagsturer til Os-elva Og mye, mye mer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Viktig! Redaktør for ett nummer. Hovedstyret. Medlemsskontingent kr 400,- pr år Innmelding etter 1. oktober gir medlemsskap året etter.

Viktig! Redaktør for ett nummer. Hovedstyret. Medlemsskontingent kr 400,- pr år Innmelding etter 1. oktober gir medlemsskap året etter. A V D E L I N G S N Y T T L A N D S T R E F F 2 0 1 2 3 2012 År 37 4WD F O U R W H E E L D R I V E - M E D L E M S B L A D F O R N O R S K L A N D R O V E R K L U B B L E D E R S O R D Avdelingene Avd.

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kajakkgruppa sine hjemmesider - http://www.asker-skiklubb.no/kajakk

Innholdsfortegnelse. Kajakkgruppa sine hjemmesider - http://www.asker-skiklubb.no/kajakk Innholdsfortegnelse Kajakkgruppa jubilerer og bygger hus for fremtiden!...3 Dugnadsfolk...4 Kajakk 1974 1998...5 Kajakk 1998-2009...5 Kajakkprat med kajakkgruppa himself John Tobias Øvergaard...9 Gullfirer...11

Detaljer

TREFF 2010 1939 Opel Kapitän Opel Speedster Årsmøtereferat. Klubben for Opel folk

TREFF 2010 1939 Opel Kapitän Opel Speedster Årsmøtereferat. Klubben for Opel folk informerer nr. 2 2010 - årg. 28 www.ope lregister et.no TREFF 2010 1939 Opel Kapitän Opel Speedster Årsmøtereferat Klubben for Opel folk Trøndelagsavdelingen inviterer til vårtur søndag 2. Mai Vi skal

Detaljer

Nr. 3 2013 SERIEBIL - SPESIAL EKSTRA STORT NUMMER

Nr. 3 2013 SERIEBIL - SPESIAL EKSTRA STORT NUMMER Nr. 3 2013 SERIEBIL - SPESIAL EKSTRA STORT NUMMER 2 HOVEDSTYRET Leder Arild Vik, Hordaland Tlf.: 919 95 700 arild@nlrk.no Nestleder Eirik Lunde, Rogaland Tlf.: 911 06 396 eirik@nlrk.no Styremedlemmer Stig-Rune

Detaljer

Sosial hygge på Tanum Strand

Sosial hygge på Tanum Strand RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2013 - 32. ÅRGANG Sosial hygge på Tanum Strand Ble overrasket på bursdagen sin Full fres på Haraldvangen - sommerleir Sydenferie for alle Les mer side 10

Detaljer

FJELLPOSTEN. Det ligger i vår natur. På vidvanke i Tafjordfjell. Snøstorm! Enorm interesse for fjell og natur

FJELLPOSTEN. Det ligger i vår natur. På vidvanke i Tafjordfjell. Snøstorm! Enorm interesse for fjell og natur NR 2 2014 FJELLPOSTEN M e d l e m s b l a d f o r Å l e s u n d - S u n n m ø r e Tu r i s t f o r e n i n g 6 8 å r g. På vidvanke i Tafjordfjell Snøstorm! Enorm interesse for fjell og natur D-SUNNM UN

Detaljer

It,nt' ror Liverpool.

It,nt' ror Liverpool. BORTUNDER 1. Sammensatt av «borte + under»: Haren satt bortunder fjeilknausen og slikket seg. Katten la scg bortunder ovnen. BORTVED 1. Sammensatt av «borte + ved~~: Flaskene star bortved d0ra. Bankcn

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

Vinter 2011. Påskeskirennet, Foto: Monica Thuv. side 30

Vinter 2011. Påskeskirennet, Foto: Monica Thuv. side 30 Vinter 2011 Foto: Monica Thuv Påskeskirennet, side 30 Leder Kåre B. Hansen, leder i Mysusæter Vel Nytt år og nye muligheter! Bare Furøsjøvegen hadde skiløype før jul. Dette viser nødvendigheten av å få

Detaljer

Medlemsblad for BMW Klubben Norge Nr. 4 2006

Medlemsblad for BMW Klubben Norge Nr. 4 2006 BMW Klubben Norge Medlemsblad for BMW Klubben Norge Nr. 4 2006 Samling av styre og lokallag i BMW-klubben, på Haraldsheim i Oslo. Les mer om den nye G-serien på side 30 og 31. Arve Hoel. BMW Klubben Norge

Detaljer

Vinter og årsmøtetid. Erik

Vinter og årsmøtetid. Erik Nr. 4 2004 Ansv: Rita 15. desember 2004. Vinter og årsmøtetid I forrige uke var jeg i Drøbak og dykka litt og ble møtt av 15 meter sikt og milde sjøtemperaturer. Sikten i Mjøsa er også på topp over ti

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47 TEXAS NYTT Nr. 2 2015 Årgang 47 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Fri som fuglen! Småfly i Houston... s. 6 Avskjedsintervju med Karianne og Oddbjørn.. s. 14 Fugletitting på Bolivar Peninsula...

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Norge rundt for amatørerside 6 Mat og energiside 12 Bjarneside 14 gdo

Norge rundt for amatørerside 6 Mat og energiside 12 Bjarneside 14 gdo Bygde Norge rundt for amatørerside 6 Mat og energiside 12 Bjarneside 14 ungdommen N R. 1 / 2 0 1 0, 75. å rg a n g. M e d l e m s b l a d fo r N B U. Bygdeungdommen 01 10 3 Bygde ungdommen NR. 4/2009,

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling,

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling, God jul - 2006 Austavinden 27. Årgang Redaksjon 2005: Martin Indregard tlf. 76959621 eller 90772497 epost: martini@online.no Arna Flønes tlf. 76959620 epost: arna54@hotmail.com Torgunn Olsen Tlf. 76959640

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

DRÅPEN. Redd for å miste helseattesten? Vårt øye i rommet. Hva er det viktigste, medlemmer eller kontingent? Betraktninger vedrørende sikkerhet

DRÅPEN. Redd for å miste helseattesten? Vårt øye i rommet. Hva er det viktigste, medlemmer eller kontingent? Betraktninger vedrørende sikkerhet Nr. 2 2002 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Redd for å miste helseattesten? Vårt øye i rommet Betraktninger vedrørende sikkerhet Hva er det viktigste, medlemmer eller kontingent?

Detaljer

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA!

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA! Nummer 7 September/Oktober 2013 Distribueres til alle husstander i Oppegård kommune Padling i Kolbotnvannet Fritidssenteret på Vasbonn Christine Otterstad om å ikke kjenne noen Helt uten back-up venn Valentinos

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes.

Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes. Nummer 4 2004 10. årgang Barna er også med på høstkonferansen Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes. INNHOLD Leder...................... s 3 Innkalling til årsmøte.......... s

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

1. årgang, 1. utgave. Dato: 22. desember 2009

1. årgang, 1. utgave. Dato: 22. desember 2009 Mannskor Tidende 1. årgang, 1. utgave. Dato: 22. desember 2009 2 Leder Kjære leser D et har så langt vært Mannskorets mest begivenhetsrike år. Som dere sikkert vet, så har dette sammenheng med vår offisielle

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2007 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Les om Reisebrev fra Pakistan - SIDE 5 Skredgruppa i Rogaland 30 år - SIDE 9 Kurs i vannredning - oppdatert kursoversikt - SIDE

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer