Kommunerevisoren. IKT Brukerundersøkelser. Les mer om:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunerevisoren. IKT Brukerundersøkelser. Les mer om: www.nkrf.no"

Transkript

1 Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr årgang Les mer om: IKT Brukerundersøkelser

2 F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg vil takke alle som deltok på fagkonferansen og årsmøtet i Arendal, som også denne gang ble et vellykket arrangement. Vi fikk meget god hjelp fra våre to lokale bedriftsmedlemmer, Arendal Revisjonsdistrikt IKS og Aust-Agder Fylkesrevisjon, tusen takk for deres viktige bidrag til at arrangementet ble så vellykket. En spesiell takk også denne gang til NKRFs servicefunksjon, som nok en gang tilrettela og stod for gjennomføringen på en utmerket måte. Vi ser allerede fram til årsmøtet og fagkonferansen i 2010, som arrangeres juni på Lillehammer. I tillegg vil jeg takke for tilliten som ble vist meg ved gjenvalg som styreleder for NKRF. Årsmøtet vedtok NKRFs strategiplan , som vil være et godt og forpliktende grunnlag for forbundet til å opprettholde vår posisjon som den ledende organisasjonen for utvikling av revisjon av og tilsyn med kommunal sektor i Norge. Vi har to svært sentrale overordnede mål som ble vedtatt: NKRF skal maksimere innflytelse knyttet til faglig utvikling og rammevilkår for revisjon og tilsyn med kommunal sektor NKRF skal være et godt serviceorgan for medlemmene. I alt arbeidet som forbundet gjør, skal vi selvfølgelig spørre oss om det vil bidra til å nå våre målsettinger. Det er for eksempel ikke tvil om at det er svært viktig å ha tett kontakt med sentrale myndigheter, hvis vi skal kunne påvirke rammevilkårene for revisjon og tilsyn med kommunal sektor. Dette skal prege vårt arbeid i enda sterkere grad fremover. For å være den ledende organisasjonen for utvikling av revisjon av og tilsyn med kommunal sektor i Norge må vi selvfølgelig være den viktigste aktøren for faglig utvikling. I 2009 har vi styrket de faglige ressursene i administrasjonen betraktelig, og det er lagt et godt grunnlag for at medlemmene skal ha et godt serviceorgan. Kvalitetskontrollen i NKRF er et svært viktig arbeid i forbundet, som styrker legitimiteten til medlemmenes utøvende arbeid. Jeg er derfor svært fornøyd med oppfølgingen årsmøtet vedtok på bakgrunn av evalueringen som er gjennomført av kvalitetskontrollordningen. Vi har ikke et statlig tilsyn som vurderer vårt arbeid, det er kontrollutvalget som har til oppgave å føre tilsyn med kommunens revisor. Derfor er det ikke minst viktig at NKRF har en kvalitetskontroll som har legitimitet når det gjelder vurderingen av revisors utførte arbeid i kommunen. Ot.prp.nr.78 har vært til behandling i Stortinget, og vi har i den anledning jobbet for at kommunalt eide revisjonsselskap får anledning til å revidere kommunalt eide aksjeselskap. Vi nådde delvis igjennom med våre synspunkter, og har helt klart vært en synlig faglig aktør som har blitt tatt hensyn til når statsråd Kristin Halvorsen avla sin innstilling. Dessverre har Finansdepartementet en ganske overfladisk drøfting av uavhengighet. I offentlig revisjon har vi fremhevet at egenregi-modellen kan bidra til minst like sterk uavhengighet som kjøp av revisjonstjenester. Årsmøtet vedtok at NKRF skal være med å etablere et nordisk forbund for revisjon av kommunal sektor, noe jeg mener både er viktig og strategisk riktig for forbundet. Vi vet at hver gang sentrale myndigheter skal se på kommunenes kontroll- og tilsynsordning så er det første spørsmålet, hvordan er dette ordnet i det andre nordiske land? Jeg er derfor sikker på at vi gjennom et sterkere faglig samarbeid på nordisk nivå vil bidra til at NKRF er den ledende organisasjonen for utvikling av revisjon av og tilsyn med kommunal sektor i Norge. Jeg ønsker alle en riktig god sommer! Per Olav Nilsen styreleder 2

3 I N N H O L D Forbundslederen har ordet år siden... Av Torbjørn Olsen Forbundets Landsmøte det 10. i rekken sto for døren. Denne gang var Røros Turisthotell stedet og i spissen for arrangementet sto distriktsrevisor Bjørn Hoff. I invitasjonen kunne det opplyses at oppholdet under Landsmøtet ville komme på ca. kr. 130, pr. person. Det ble gitt uttrykk for at det ville være hyggelig om deltakerne tar med sin frue/dame. Fra innledningen til en organisasjonsundersøkelse ved Oslo kommunerevisjon har vi sakset: Når man leser historikken om Oslo kommunerevisjons utvikling, fremgår det at utbyggingen av etaten til en slagkraftig og tidsmessig revisjonsvirksomhet er av ny dato. Det kan nevnes at i 1912 besto hovedavdelingen foruten av revisjonssjef av 1 revisor, 1 assistent og 4 kontorister. I dag er bemanningen 123 funksjonærer. Riktignok var ikke Oslo bys befolkning i 1912 mer enn , i dag henimot det dobbelte etter sammenslutningen Oslo/Aker 1. januar 1948, og den kommunale virksomhet var den gang av mye mindre omfang enn den er i dag, men likevel sier det noe om revisjonens relative utvikling. Statsautorisert revisor, distriktsrevisor N. Qvigstad, hadde over 2 nummer av Kommunerevisoren gjennomgått de nye budsjett- og regnskapsforskriftene og sett på de endringer som var gjort fra de gamle forskriftene. Han konkluderte slik: Som en avslutning på denne gjennomgåelsen av forskriftene vil jeg si at alle vi som har til oppgave å stelle med kommunenes økonomi har all grunn til å være Kommunal- og Arbeidsdepartementet takknemlig for at det har gitt så fyldige, detaljerte og greie bestemmelser om de kommunale budsjetter og regnskaper. Det gjelder både de folkevalgte representanter i kommunestyrer og formannskap og i de øvrige kommunale organer, og oss som arbeider med det i vårt daglige yrke. Forskriftene vil, når de blir fulgt, være et vern om den kommunale økonomi som neppe kan overvurderes. Kommunerevisoren for 50 år siden... 3 Store budsjetter, stor effekt, sterkere styring av Hans Chr. Holte, direktør Difi... 4 Kursannonse... 7 Kontrollutval, sekretariat og revisjon av Terje Førde, dagleg leiar Kryss revisjon... 8 Brukerperspektiv, brukerundersøkelser og tilfredshetsundersøkelser av Asle Rolland, seniorforsker ved SSB Hva skjer Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner forholdet til kommunal sektor av Bernt Frydenberg, juridisk rådgiver i NKRF Årsmøtet NKRFs tillitsvalgte Fagkonferansen Vi presenterer Arendal revisjonsdistrikt IKS Nytt om navn Et lite stykke Norge Redaksjonsutvalget så seg nødt til å minne om at bladpengene for 1959, kr. 8,00 var forfalt til betaling. Innblikket i Kommunerevisoren for 50 år siden avsluttes denne gangen med et avsnitt fra Johan Falkberget i anledning Landsmøtet på Røros: Og så ønsker vi alle velkommen til Rørosvidda. Vi hilser den som kommer hit, med den kjente bergmannshilsen: Gluck auf. Denne hilsen rummer gjestevennskap etter gammel god sed og skikk. Kanskje kunne et opphold her oppe i Nordens Rothenburg bibringe den tilreisende noe av det vi forstår med evige livsverdier noe å leve på i hverdagens oppslitende jag. Forsidebilde: Risør Foto: Rolf Røisland 3

4 I K T Av Hans Christian Holte, direktør, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Store budsjetter stor effekt sterkere styring Riksrevisjonen i Norge har sagt det. De danske statsrevisorene sier det. Den rykende ferske forvaltningsmeldingen fra regjeringen sier det: sammenhengen og kvalitetssikringen i offentlig IKTutvikling er for svak. Dermed utnyttes ikke de store ressursene som benyttes på dette feltet godt nok. Artikkelen tar utgangspunkt i det generelle utfordringsbildet som små og store offentlige virksomheter møter i dag, før utfordringene på IKT-området adresseres spesielt. Artikkelen skisserer avslutningsvis hvordan enkelte sentrale tiltak kan styrke måloppnåelsen på feltet. Bakteppet: felles utfordringer for offentlig sektor Offentlige virksomheter, store og små, står i dag overfor svært mange felles utfordringer. Plattform for ledelse i staten (Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 2008) lister opp følgende faktorer som påvirker det statlige lederskapet, og som jeg mener er felles utfordringer for både ledere og medarbeidere i hele offentlig sektor: Enkelt sagt møter all offentlig virksomhet i Norge i dag en rekke endringskrav, endringsutfordringer. Eksterne faktorer som for eksempel: Innbyggernes økte forventninger til offentlig sektor Miljø- og klimautfordringene Pågangen fra media Innflytelsen fra det internasjonale samfunn, ikke minst EU Utviklingen av et samfunn med større mangfold Innflytelsen fra profesjons- og interesseorganisasjonene Utfordringer knyttet til teknologisk utvikling Interne faktorer i staten som for eksempel: Utviklingen i Stortinget og dets relasjoner til regjeringen Endringer i forholdet mellom politikk og administrasjon Økte forventninger til lederskap fra overordnede, kolleger og medarbeidere med høy kompetanse Større mangfold blant medarbeiderne Endring av statens oppgavespekter Organisasjonsmessige og strukturelle endringer innenfor offentlig sektor Endringer i lovgivning og rettslig grunnlag for virksomheten Krav til målstyring og resultatrapportering Økt kontroll gjennom forvaltningsrevisjon og tilsyn Krav til offentlige anskaffelser Krav til samhandling, forhandling og megling Selv en i utgangspunktet optimistisk og ambisiøs offentlig leder kan bli ydmyk og kanskje nedslått ved å reflektere over denne listen med utfordringer. Enkelt sagt møter all offentlig virksomhet i Norge i dag en rekke endringskrav, endringsutfordringer. Mange av disse vil gripe inn i hverandre, og til dels kunne være relativt kompliserte. Samlet sett stiller disse utfordringene store krav til kompetanse og kapasitet, innen ulike felter som teknologi, juss, kommunikasjon og endringsledelse. Det kan ikke forventes at alle små og store offentlige virksomheter har de nødvendige økonomiske og kompetansemessige ressursene til å håndtere disse utfordringene tilfredsstillende, samtidig som de ivaretar sine lovpålagte oppgaver. Jeg ser etableringen av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1. januar 2008 som et forsøk på å svare på deler av dette utfordringsbildet. Difi skal ha kompetanse på en rekke tverrgående områder i offentlig sektor, og gjennom ulike virkemidler bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse i den samlede utviklingen. Sentrale kompetanseområder er følgende: Ledelse og medarbeiderutvikling Kommunikasjon Forvaltningsutvikling og organisering Offentlige anskaffelser IKT Mye av bakgrunnen for å etablere tverrgående miljøer som Difi ligger nettopp i følgende resonnement: aksepterer du at de over tusen offentlige virksomheter i Norge skal igjennom mange av de samme endringsprosessene, med tilhørende kompetansekrav, da må vi undersøke mulighetene for å løse enkelte oppgaver i felleskap. Noe annet kan innebære en uansvarlig sløsing med offentlige midler. Difis visjon er utvikling gjennom samarbeid. Med 150 årsverk fordelt på kompetanseområdene nevnt tidligere, sier det seg selv at vi må samarbeide med andre, skal vi kunne gi merkbare bidrag til utviklingen i norsk forvaltning. For det første er de utlike kompetansemiljøene våre så små at det er tvingende nødvendig. Men vel så viktig er det at samarbeidet gir oss den nødvendige innsikten i hvordan virkeligheten ser ut for de ulike etater og kommuner. En skrivebordsbasert form for top-down samordning uten tilstrekkelig forankring har jeg liten tro på. Gitt Difis vide mandat og bredde i kompetanseområder, blir det viktig at vi setter inn 4

5 ressursene der de kan utgjøre en forskjell. IKT-området er åpenbart et område der sentrale initiativ kan tilføre vesentlig merverdi i utviklingen, noe jeg utdyper i det følgende. Men også dette området er såpass vidt, at vi må være oss bevisst på hvilke områder innen IKT vi bør engasjere oss, og med hvilke virkemidler. Hvorfor sentral styring og samordning av IKT-utviklingen? Det finnes flere ulike begrunnelser for nasjonal styring og samordning av den offentlige IKT-utviklingen: Effektiv utnyttelse av kapasitet og kompetanse, gjenbruk og stordriftsfordeler, sikring av mindre virksomheters utviklingsbehov Tilrettelegging for elektronisk samhandling, internt i forvaltningen og med andre miljøer Ivaretakelse av felles brukergrensesnitt - gjenkjennbarhet for innbyggerne på tvers av virksomheter Ulike former for kvalitetssikring, knyttet til for eksempel personvern, arkitekturprinsipper eller prosjektstyringsmetodikk. For en enkelt styrings- eller samordningsaktivitet kan flere av disse begrunnelsene gjelde behovet for sentral styring og samordning må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hvilke samordningsvirkemidler som er aktuelle vil også påvirkes av bakgrunnen for samordningen. Den første begrunnelsen for samordning over, effektiv utnyttelse av kapasitet og kompetanse, er som poengtert innledningsvis i denne artikkelen, et grunnleggende argument for etablering av sentrale miljøer som Difi på ulike områder. Typisk vil effektiv utnyttelse av kapasitet og kompetanse kunne styrkes gjennom to typer tiltak: Styrking av lokal gjennomføringsevne gjennom kompetanseutvikling, arenaer for erfaringsdeling, etc. Etablering av felles løsninger der det er formålstjenlig, i regi av en eller flere sentrale aktører Tilrettelegging for elektronisk samhandling kan også møtes med ulike typer tiltak: Ulike former for standardisering vil være mest bærekraftig på lang sikt, men ofte også mest tidkrevende å få etablert. Elektronisk samhandling vil ofte kreve standardisering på en rekke ulike nivå, inkludert flere teknologiske nivå, standardisering av begreper, og standardisering av prosedyrer. Elektronisk samhandling kan også oppnås gjennom ulike former for integrasjonsløsninger, som enkelt sagt oversetter informasjon mellom systemer som i utgangspunktet ikke kan snakke med hverandre. Felles brukergrensesnitt for ulike løsninger på tvers av forvaltningen er også et formål som kan møtes med ulike former for samarbeid og standardiseringsaktiviteter. Kvalitetssikring av IKT-utviklingen i det offentlige vil typisk skje i form av sentrale aktiviteter på en skala fra veiledende retningslinjer til obligatoriske påbud og krav. Et rop om sterkere styring og samordning Kanskje kan forestillingen om at alle ønsker sterkere styring og samordning mistenkes å være en våt drøm fra en som unektelig sitter i en sentral samordningsposisjon innen dette feltet. Men jeg vil påstå at det er forholdsvis enkelt å begrunne påstanden med å vise til hva sentrale dokumenter på feltet utvetydig har hevdet de siste par årene. Både selve Stortingsmelding 17 om IKT-politikken (Fornyings- og administrasjonsdepartementet: St. meld. Nr. 17 ( ): Eit informasjonssamfunn for alle), og synspunkter som kom frem i Stortingets behandling av denne, var tydelig på behovet for sterkere styring og samordning på feltet. Allerede i innledingskapittelet i meldingen (s. 9 og 12) heter det at er det bare en vilje til koordinering, gir dette store moglegheiter for gevinstar ved samordna utnytting av samnmfunnets felles ressursar. ( ) Brukarane skal møte ein open, tilgjengeleg og samanhengande offentleg sektor som tilbyr heilskaplege og fullstendige digitale tjenester Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor (Dokument nr. 3:12 ( ), s. 14) følger opp det samme perspektivet i sin analyse, og peker på at status er langt unna den ønskede graden av samordning: Den overordnede koordineringen av ikt-politikken ( ) har vært mangelfull. Dette har medført en for lite koordinert utvikling av sentrale IKTtjenester. ( ) Undersøkelsen viser at det fortsatt er et stort potensial for økt elektronisk utveksling og for å utvikle elektroniske tjenester rettet mot privatpersoner og næringsliv, men at dette forutsetter både tverrgående IKT-tiltak, koordinering mellom offentlige virksomheter og betydelige organisatoriske tilpasninger. Riksrevisjonen vil understreke viktigheten av en overordnet koordinering på ikt-området. Synspunktet om sterkere samordning står sterkt i departementsfellesskapet i Norge, ikke bare hos de instansene som har et ansvar for en slik samordning. Den tverrdepartementale arbeidsgruppen som avla rapporten Bedre samordning og styring av store og/eller strategisk viktige IKT-prosjekter i staten i 2008 hadde representanter Kvalitetssikring av IKT-utviklingen i det offentlige vil typisk skje i form av sentrale aktiviteter på en skala fra veiledende retningslinjer til obligatoriske påbud og krav. fra Finansdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet, i tillegg til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. I rapportens konklusjoner (s. 3) heter det: Arbeidsgruppen mener at det er mulig å utnytte IKT-mulighetene på en bedre måte i staten. Viktig her er bl.a. bedre kvalitetssikring, mer samarbeid og bedre samordning mellom statens virksomheter ved utvikling og anskaffelser av store IKTløsninger som er viktige for fellesskapet Ønsket om samordning er heller ikke noe særnorsk fenomen. De danske statsrevisorene legger i sin gjennomgang av et utvalg statlige digitaliseringsprosjekter (beretning 2/2008, s. 4) følgende til grunn: Målet er, at den offentlige sektor skal levere en bedre, mer sammenhængende og effektiv digital service til borgere og virksomheder. Tiltak for sterkere styring og samordning Så er det altså slik at vi ønsker oss sterkere samordning av IKT-utviklingen i norsk forvaltning. Men derfra til å faktisk få det til, se det er ingen triviell øvelse. Forvaltningsmeldingen (Fornyings- og administrasjonsdepartementet: St. meld. Nr. 19 ( ): Ei forvaltning for demokrati og fellesskap) ble fremlagt uka før påske. Denne meldingen viderefører ambisjonen om en sterkere styring og samordning på IKT-feltet, og lanserer også noen tiltak for å bidra til dette. Forts. side 6 5

6 Jeg vil avslutningsvis peke på to tiltak for styrket samordning av IKT-området som fremmes i forvaltningsmeldingen: Arkitekturprinsipper Veiledningsopplegg for IKT-utvikling i det offentlige Difi og Brønnøysundregistrene har nylig etablert et felles strategisk samarbeidsråd for virksomhetsledere på direktoratsnivå, som har sentrale roller i eforvaltningsutviklingen Forts. fra side 5 I tillegg vil jeg peke på en arena for statlig IKT-samordning som nylig er etablert kalt SKATE. Disse tre tiltakene er kun eksempler på ulike virkemidler vi nå tar i bruk i samordningsarbeidet. Difi har også tungt ansvar knyttet til virkemidler som ikke omtales videre her, eksempelvis standardiseringsarbeidet, utvikling av felleskomponenter som felles elektronisk ID, og videreføring av innbyggerportaler som Norge.no og Minside. Arkitekturprinsipper Forvaltningsmeldingen lanserer syv prinsipper for å sikre at de IKT-løsningene som hver etat eller sektor kjøper, utvikler og bruker, blir underlagde sentrale krav om bedre brukerorientering og mer samordning på tvers av offentlige virksomheter. På s i meldingen heter det følgende: Regjeringa legg til grunn at statlege verksemder skal nytte følgjande prinsipp i planlegginga av nye IKT-løysingar eller ved vesentleg ombygging av eksisterande løysingar: Tenesteorientering: IKT-system skal byggjast opp som ei samling avgrensa delsystem som legg til rette for mest mogleg gjenbruk. Interoperabilitet: IKT-system må kunne utveksle og dele data og informasjon med andre system gjennom standardiserte grensesnitt. Tilgjenge: Elektroniske brukartenester skal vere universelt utforma, og brukarane skal kunne nytte dei utan omsyn til tid, stad og kanal. Tryggleik: Informasjon og tenester skal tilfredsstille krav til konfidensialitet, kvalitet og tilgjenge. Openheit: Offentlege IKT-system skal vere baserte på opne eller godkjende standardar. Systema skal ikkje setje spesielle krav til teknologi hos brukarane. Fleksibilitet: Forvaltninga skal etablere og utvikle IKT-system på ein slik måte at dei er førebudde på endringar i bruk, innhald, organisering, eigarskap og infrastruktur. Skalerbarheit: IKT-system skal vere førebudde på endringar i talet på brukarar, datamengd og livslengda til tenesta. Disse felles prinsippene skal bidra til bedre sammenheng mellom IKT-prosjektene i ulike sektorer og virksomheter. Prinsippene er obligatoriske for statlige virksomheter, ved utvikling av nye IKT-løsninger eller ved vesentlige endringer av eksisterende løsninger. Hvis det er klare ulemper ved å følge noen av prinsippene konkrete prosjekter, kan disse prinsippene fravikes. Fraviket må begrunnes. Det er dermed et krav om «Bruk eller forklar». For kommunal sektor er prinsippene anbefalte. Difi skal forvalte arkitekturprinsippene i samarbeid med offentlige virksomheter. En av kanalene for denne forvaltningen vil være et nytt veiledningsopplegg for offentlige IKTprosjekter, som omtales i det følgende. Veiledningsopplegg Den nevnte rapporten Bedre samordning og styring av store og/eller strategisk viktige IKT-prosjekter i staten peker på følgende utfordringer for vellykket prosjektgjennomføring i offentlig IKT-utvikling: Mange prosjekter når ikke de opprinne- lige målsettingene med prosjektet Mange prosjekter går i parallell uten å være koordinert Manglende kompetanse For ambisiøse mål Svake kost-nyttevurderinger og lite planlegging av gevinstrealisering For lite strategisk planlegging, særlig mht å utnytte de mulighetene i tverrgående samarbeid og samordning Mangelfulle analyser av usikkerhet og ri- siko For dårlig forankring i forkant av budsjettprosess og iverksetting av tiltaket. Som et svar på denne typen utfordringer, utvikler Difi nå en veiviser for offentlig IKTutvikling. Veiviseren vil bli nettbasert, og vil ha en alle de over tusen visksomheter i offentlig sektor som målgruppe. Det er etablert en styringsgruppe for utarbeidelse av veilederen som består av KS, Oslo kommune, Senter for statlig økonomistyring, Skattedirektoratet og Difi. Den primære delen av verktøyet vil være en veiviserfunksjon, hvor ulike krav, retningslinjer og anbefalinger vil gis. I tillegg vil det gis mulighet til erfaringsdeling og eksempler. Veiviseren vil være strukturert etter hovedfasene i prosjekter: Planlegging, beslutning og finansiering Utvikling/anskaffelser Implementering Drift Veiledningsopplegget vil lanseres i løpet av 2009, og skal yte praktisk bistand til prosjektledere og andre som er involvert i eller ansvarlige for planlegging og gjennomføring av prosjektene. SKATE Difi og Brønnøysundregistrene har nylig etablert et felles strategisk samarbeidsråd for virksomhetsledere på direktoratsnivå, som har sentrale roller i eforvaltningsutviklingen. Et sentralt poeng har vært å sanere i mengden samarbeidsarenaer for sentrale etatsledere i IKT-utviklnigen. Hensikten er å styre unna fenomenet med nøkkelpersoner som Tordenskiolds soldater, ved å unngå unødige parallelle arenaer med tilnærmet de samme diskusjoner om samme tema, med de samme deltakerne. Det nye forumets navn er SKATE (Styring og koordinering av tjenester i eforvaltning). Forumet består av topplederne fra et utvalg sentrale etater for IKT-utviklingen i statlig sektor: Skatteetaten, NAV, Helsedirektoratet, Lånekassen, DIFI, Brønnøysundregistrene og Statistisk sentralbyrå (SSB). I første omgang vil forumets arbeid konsentrere seg om gjennomføring av Altinn II og Program for eid. Rådets arbeid skal skje innenfor eksisterende budsjett- og styringsmodell, hvor ansvar følger ordinær styringslinje. Rådet skal være et forankringspunkt for strategiske diskusjoner med sentrale virksomhetsledere om tverrsektoriell IKT-samordning. SKATE avholdt sitt første møte den 14. mai i år. På møtet drøftet vi blant annet premissene for forretningsmodell for nasjonal eid og forutsetningene for å oppnå stor utbredelse av disse løsningene, dvs. at nordmenn flest finner det formålstjenlig å benytte offentlige tjenester som krever sikker innlogging på nettet. Det er nettopp slik forumet kan spille sin viktigste rolle; gjennom drøftinger med sentrale aktører i forkant av at strategiske valg skal tas. Et eksempel på hvordan vi kan leve ut visjonen utvikling gjennom samarbeid i praksis. Hva kreves for å lykkes? Jeg har i denne artikkelen hevdet at det er en 6

7 uttalt vilje til sterkere samordning av den offentlige IKT-utviklingen i Norge. Jeg tror dette ønsket om sterkere sammenheng og samordning i stor grad deles av sentrale instanser og sektormiljøer, offentlig ansatte og IKT-næringen, politikere og byråkrater. Derfra er det et stykke å gå til å faktisk lykkes med en sterkere samordning. Jeg tror mye av nøkkelen til suksess ligger i intensjonen bak Difis visjon utvikling gjennom samarbeid. Det trengs en både en tydelig retningsangivelse fra sentrale instanser og en utstrakt vilje sentralt til samarbeide om å teste ut sentrale retningslinjer gjennom lokal praksis. Enkelt? Nei. Nødvendig? Ja. Referanser: Fornyings- og administrasjonsdepartementet: St. meld. Nr. 17 ( ): Eit informasjonssamfunn for alle Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Bedre samordning og styring av store og/eller strategisk viktige IKT-prosjekter i staten. Forslag fra tverrdepartemental arbeidsgruppe, avgitt Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Plattform for ledelse i staten (2008) Fornyings- og administrasjonsdepartementet: St. meld. Nr. 19 ( ): Ei forvaltning for demokrati og fellesskap Riksrevisjonen: Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor Dokument 3:12 ( ) Statsrevisorerne (Danmark): Beretning om styring av statslige digitaliseringsprosjekter (beretning 2/2008) Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ble etablert 1. januar 2008 og skal bidra til å utvikle og fornye norsk forvaltning. Dette skal gjøres på basis av spisskompetanse innen ledelse, utvikling av medarbeidere, IKT, omstilling, organisering, kommunikasjon og offentlige innkjøp. Difi har om lag 150 ansatte i Oslo og i Leikanger. Direktoratet er underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet Hans Christian Holte Hans Christian Holte (f. 1965) er direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Han har ledet direktoratet siden februar Holte er utdannet statsviter, med en cand. mag grad i informatikk i tillegg. Han har en variert yrkeserfaring både innen sentralforvaltningen og som ekstern konsulent. I sentralforvaltningen har han i en rekke år arbeidet med statlig IKT-politikk og hatt ansvar for utvikling og implementering av nasjonale strategier. Han har i også arbeidet med styringsmessige og juridiske problemstillinger og statistikkutvikling innen blant annet helse- og kunnskapssektoren. Aktuelle kurs nå: B.1.0 Intro kommuneregnskap sept Gardermoen Samling for kontrollutvalgssekretærene sept Gardermoen NKRFs lederkonferanse okt Gran på Hadeland Faglig oppdatering og nettverksbygging! For nærmere informasjon: Se NKRFs nettsider, eller kontakt Norges Kommunerevisorforbund, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, Telefon , 7

8 Av Terje Førde, dagleg leiar/revisjonssjef i KRYSS-Revisjon T I L D E B A T T Kontrollutvalet, sekretariatet og revisjonen Sekretariatet for Kontroll utvalet; Ei utfordring både for medlemmane i Kontrollutvalet, for den folke valde, administrasjonen og revisjonen. Eg vil presisere at dette innlegget først og fremst har fokus mot ordninga som er etablert for distrikts-/landkommunane, med forholdsvis små distrikts-/interkommunale samarbeid. Generelt meiner eg å berøre ein del kjernepunkt som einkvar på tilsynssida bør ta til ettertanke. I lovforarbeidene til endringane av Kommunelova (KL) frå 1993, då kontrollutvalet vart innført i kommunar og fylkeskommunar, stod det følgjande å lese i Ot.prop. Nr. 42 ( , side 196): Kontrollutvalet sine oppgåver ligger i funksjonen som tilsyns- og kontrollorgan. Det innebær at dette organet skal påsjå at organisasjon, saksførebuing og beslutningsprosessar i dei politiske organ og administrasjonen fungerer på ein måte som garanterer oppfylling av alle faglege krav og ivaretek grunnleggande rettssikkerheitsomsyn overfor kommunen/ fylkeskommunen sine innbyggjarar og andre som blir berørt av vedtaka. At kontrollutvalet er komt for å bli, er det ingen tvil om. Skal ein ta ordlyden i forskriftene bokstaveleg, er oppgåvene kollosale. Sentrale myndigheiter arbeider for å få styrka dette organet, samstundes som det blir stilt strengare tilsynskrav til overordna tilsynsmyndigheit i kommunane; dvs. Kommunestyret/Bystyret sitt eige tilsynsansvar og tilsynsfunksjonen med eigen forvaltning. Kontrollutvalet sine oppgåver og ansvar er heimla i KL 77, og det er utarbeidd særskilde forskrifter som beskriv nærmare dei oppgåver og det ansvar som er lagt til dette utvalet. Det går der også fram at Kommunestyret har eit overordna ansvar for å sjå til at utvalet har tilfredsstillande sekretærtenester, slik at utvalet kan vere operasjonelt, effektiv, produktivt og funksjonsdyktig; i tråd med dei intensjonar som lovmakarane har lagt til grunn i utarbeidinga av den lovtekst som i dag ligg føre. I dag er det i lov- og forskrifter ikkje stilt særskilde krav til fagkunnskap og kompetanse til utvalet sitt sekretariat. Med dei oppgåver og det ansvar kontrollutvalet har, er det lagt føringar og strenge krav frå sentrale myndigheiter til kven som kan velgast som representanter inn i kontrollutvalet. Det er også stilt strenge formalkrav til den som skal førestå kommunen med revisjons- og rådgjevingstenester. Dei same krava er ikkje stilt til den/dei som skal førestå sekretariatstenestene overfor kommunane sine kontrollutval. I KRD sine kommentarar til kontrollutvalsforskrifta, når det gjeld sekretariatstenester, står det følgjande: Eit kompetent sekretariat er ein viktig føresetnad for at kontrollutvalet skal fungere godt og utøve oppgåvene sine på ein tilfredsstillande måte. Sekretaria tet for kommunen eller fylkeskommunen sitt kontrollutval må ha tilgang på ein breidt samansett kompetanse. Utvalet er utan tvil prisgjeve den profesjonalitet, kunnskap og innsikt sekretariatet besitte i sitt saksførebuingsarbeid i forhold til dei saker utvalet skal ha til handsaming. Det ligg såleis til sekretariatet å på tilfredsstillande vis å saksførebu eikvar sak som kjem til realitetshandsaming og uttale for kommunen sitt kontrollutval. Slik sett burde kanskje den lovgjevande makta sjå til at det gjennom lov- og forskriftsreguleringar blir stilt krav til både formalkompetanse og realkompetanse for den profesjonen som skal serve kommunen sitt tilsynsorgan; dvs. kontrollutvalet, med sekretariatstenester. Det er ikkje tvil om at kommunen sitt kontrollutval har eit omfattande tilsynsansvar. Kontrollutvalet skal på vegne av kommunestyret ivareta det løpande tilsyn med heile den kommunale forvaltninga, og samstundes også sjå til at kommunen har etablert ei tilfredsstillande revisjonsordning, og kontroll i eit heilheitleg perspektiv. Kva dette ansvaret omfattar er nærmare beskrive i sjølve lovteksten i 77 i KL, samstundes som oppgåvene og ansvaret er meir detaljert beskrive i særskilde forskrifter for kontrollutval av Kva perspektiv kontrollutvalet skal ha for sitt virke, må utvalet sjølv ta stilling til. Det handlar også mykje om i kven sin ståstad utvalet stiller seg i når ein skal bestille forvaltningsrevisjonsprosjekt. I realiteten kan kontrollutvalet iverksetje gransking eller forvaltningsrevisjonar på dei tenesteområder ein måtte ønskje. Oppgåvene er mangfoldige og det er derfor særdeles viktig at utvalet planlegg og prioriterer kva som skal gjerast dei komande år. Når det gjeld forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (og/eller eigarskapskontrollar) er det i forskriftene stilt krav om at kontrollutvalet skal ha utarbeidd ein plan for gjennomføring. Forvaltningsrevisjonar kan vere mangfoldig, omfattande, men og avgrensande. Ein plan for dette arbeidet skal vere basert på ei overordna analyse av forvaltninga (heile kommuneforvalntinga), som eit grunnlag for dei prioriteringar som blir gjort. Hovudfokuset i ein overordna analyse skal vere god økonomisk styring, produktivitet og effektivi- 8

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer

Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat

Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat www.nkrf.no

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Kommunerevisoren. // Forvaltningsrevisjon kontroll eller læring, eller ja takk, begge delar? // Momskompensasjon på boliger

Kommunerevisoren. // Forvaltningsrevisjon kontroll eller læring, eller ja takk, begge delar? // Momskompensasjon på boliger Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 1 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Hvilket regnskapssystem er best egnet for kommunene? // Forvaltningsrevisjon kontroll eller læring, eller ja takk, begge delar?

Detaljer

Kommunerevisoren. // Kontroll i et demokratisk perspektiv. // Bruk av åpenhetsrapport

Kommunerevisoren. // Kontroll i et demokratisk perspektiv. // Bruk av åpenhetsrapport Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 4 // 2013 // 68. årgang Les mer om: // Finansielle eiendeler og forpliktelser - utkast til ny regnskapsstandard // Kontroll i et demokratisk perspektiv // Bruk av åpenhetsrapport

Detaljer

Kommunerevisoren. Les mer om: Kommunale selskap Personalopplysninger Økonomistyring. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Les mer om: Kommunale selskap Personalopplysninger Økonomistyring. www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2009 64. årgang Les mer om: Kommunale selskap Personalopplysninger Økonomistyring www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Kontrollutvalgskonferansen ble

Detaljer

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler.

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2011 66. årgang Les mer om: Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet

Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet Åge Johnsen aage.johnsen@oks.hio.no Performance audit in politics: The municipal audit s roles in the Norwegian

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Jørgen Kosmo en bauta i norsk samfunnsliv // KOSTRA Husgud eller kommuneplage? // Kontrollutvalgskonferansen 2014 \\ INNHOLD \\

Detaljer