Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9"

Transkript

1 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om t id li gere u t sen dt va rsel om å rsmø t e for Sa mei et Ned re Sin gsa k erslet t e. t i r s d a g 2 1. a p r i l k l p å N o v - a o K g u k r s o n f e r a n s e s e n. t e r Ved la gt er d a gsord en sa mt sak sp ap i rer for mø t et. V e d l e g g : 1. D a g s o r d e n 2. Å r s b e r e t n i n g R e g n s k a p I n n k o m n e f o r s l a g 5. B u d s j e t t V a l g k o m i t e e n s i n n s t i l l i n g 1

2 T i d : T i rdag 2 1. a pri l k l Sted : Nova Kurs- og Konferansesenter D a g s o r d e n : 1 Å p n i n g a v m ø t t : e valg av møteleder g o d k j e n n i n g a v i n n k a l l i n g g o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n v a l g a v p e r s o n t i l å fø r e p r o t o k o l l v a l g a v t o t i l å s i g n e r e p r o t o k o l l e n r e g i s t r e r i n g a v f r a m m ø t t e 2 S t y r e t s b e r e t n i n g R e g n s k a p F o r s l a g t i l b e h a n d l i n g 5 B u d s j e t t V a l g St yr el ed er S t y r e m e d l e m 2 Varamedlemmer Valgkomité ( ett medlem ) Årsmø t et et t erfø lges a v b eb oermø t e. 2

3 Sak 2 Styrets beretning 2008 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Sameiet Ned re S i n gs ake rs l ette o mfatter gn r , bn r. 1 9 i Tron d h eim kom m u n e og h ar fø lgen d e a d r e s s e r : K o r s g a t e 1 0, 1 2 A, 1 2 B, 1 4, 1 6, 1 8 o g 2 0 S i n g s a k e r b a k k e n 1 o g 3 Vollab ak ken 1 3, 1 5, 1 7 og 1 9. Sameiet e r re gi s t ret i B rø n n ø ys u n d regis te ret med or gan is as jon s n u mmer S a m e i e t s f o r r e t n i n g s a d r e s s e e r : S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e c / o M o r t e n M ø r c h K o r s g a t a T r o n d h e i m F o r m å l Sameiet Ned re S i n gs akers l ette b es tår a v 8 2 s elveiers eks j on er, s a mt felles a real, og h ar til f or mål å ivareta s e ks j on s ei ern es fel l es in ter es s er. Sameiet s v ed t ekt er o g h u s ord en s regler re gu lerer fo rh old et mell om d e en kelte s a me iere. S a m e i e t s s t y r e S t y r e t h a r i b e s t å t t a v M o r t e n M ø r c h s t y r e l e d e r ( K G 1 0 ) p å v a lg Bjørg Vikenes nestleder ( KG 14) på valg T o r M a u s e t h s t y r e m ( e V B d 1 l 5 ) e m Siv Heggli varamedlem ( VB 19) på valg A r e R i g s t a d v a r a m e d ( KG l 12b) e m på valg S t y r e t h a r i k k e f a s t k o n t o r t i d, m e n k a n n å e s v e d d i r e k t e h e n v e n d e l s e, -p p o s r t til t e l e f o n e l l e r n e d r e s i n g s a k e r s l e t t s t yr e r o m m e t. n e t. Næ rmere op p l ys n in ger fin n s ogs å p å op p s lags tavler i alle op p gan gen e o g i garas jen. Sameiet h ar t o an s at t e p å t i meb as is, s e Vaktmes te rtjen es te o g R en h old. F o r r e t n i n g s f ø r s e l Hen ven d el s er ved rø ren d e s ameiet kan r ettes til OBOS Ei en d oms fo rvaltn in g AS ved fo rvalte r Kår e B j e r k a n, t l f post, e l kare l e r. p r bjerkan obos.. no R evis or e r Del oi t t e AS. V a k t m e s t e r t j e n e s t e Bø rge Ive rs en, Vol lab ak ken 1 5, er an s att s om v akt mes ter i s amei et p å timeb as is. Bø rge Ive rs en rap p ort erer i d en n e fu n ks jon en til s tyr ets led er. Hen ven d els er til va ktmes te r gjø res via mail til b o -i v e r o n l i n. e. n o R e n h o l d R en h ol d og mat tes ki ft b le fø rs te h alvår u tfø rt av Trø n d elag R en h old s s ervice AS. P ga gjen tatte klager p å kval itet en a v u tfø rt arb ei d b le avtalen h evet i s o mme r. Fra o g m ed au gu s t h ar v i væ rt s å h eld ige at Madeleine Vangen, Vollabakken 15, har påtatt seg renholdet. Matter leveres - oav g Trondheim R en s eri AS. 3

4 H M S Sameiet e r d efi n ert s om vi rks omh et og s kal d erf or h a in tern k on trolls ys te m. D ette omf atter b lan t an n et o p p f ø l g i n g a v b r a n n v e r n s y s t e m e r, e l e k t r i s k e a n l e g g o g e l e k t r i t s er k an u t s varl s t y ir g. for S at a m e i e s like an leg g til en h ver tid er i fo rs kri fts m es s ig s tan d. Dette er ivaretatt gjennom serviceavtaler med følgende firma : H e i s e r K O N E A S V e n t i l a s j o n G u n n a r K a r l s e n A S E l e k t r i s k e a n l e g g E l e k t r o e k s p e r t e n A S N ø d l y s o g e l e k t r o t e k n i s k e a E n l e g k g t r o e k s p e r t e n A S Mh t an l egg o g u t s t yr i d en en kelte b oe n h et er eier an s varli g f or å h old e kritis k u ts t yr i ord en ette r gjeld en d e l ov og fo rs kri ft. D ette er o gs å o mtalt i s a meiets ved te kter. F o r s i k r i n g S a m e i e t s e r er e fu i llve e rd n ifo d rs io k ret m m i Gjen s id ige Fo rs ikrin g med p olis en u mmer Fu llve rd ifors i kri n g vi l s i at fo rs ikrin gs s e ls kap et h ar an s var fo r at s ameiet til en h v er tid h ar d e riktige f o r s i k r i n g s s u m m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k år a p e me t lf d in g om ves en tlige verd iø kn in ger p å b ygn in ger, f.e ks. v ed reh ab iliterin g eller p åb yggin g. V ed totals kad e s kal ers tatn in gs b el øp et d ekke op p fø rin g av n y b ygn in g a v s am me s tan d ard og s tø rrels e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m e s s i en g e en f kel o r te a sn eks d r ji on g s ei e r er gj d ø r in n e i b oligen. Den en kel t e s eks j on s ei er må s elv s ø r ge f or å h a h jemf ors ik rin g s o m d ek ker in n b o og lø s ø re. Fo r in n mel d in g av s k ad e p å s amei ets eien d ommer o g felles an leg g k on taktes s t yret eller fors i kri n gs avd el in gen i O BOS p å t e l e f o n , f a k s p 4 os e t l f l o e r s i e k r i n o b o. s. n o Ved s kad er s om d ekkes av s ameiets b yg n in gs fors ikrin g h ar Gjen s id ige Fo rs ikrin g en egen an d el p å kr 6 000,-. Selv om sameiets forsikring, kan dekker s eks jon skaden ei er b el as tes h ele eller d eler av egen an d el en, jf. s amei et s ved tekte r. S a m e i e t h a r t e g n e t f ø l g e n d e t i l l e g g s f o r s i k r i n g e r : S t y r e a n s v a r s f o r s i k r i n g R e t t s h j e l p D u g n a d s f o r s i k r i n g R et ts h jel p s fors ikri n g. B r a n n s i k r i n g s u t s t y r I h en h ol d til b ran n fors kri ft en e s kal d et væ re in s tallert rø yk v ars ler og b ran n s lu kn in gs ap p arat eller b ran n s lan ge i al le lei ligh et en e. Eie r h ar a n s var f or at u ts t yret e r m o n t e r t o g f u n g e r e r e t t e r h e n. s i k t e n N ø k l e r / s k i l t N y e n ø k l e r m å b e s t i l l e -p s o s t p r t i l e s t yret s led er, n es tled er eller til f or valt er. Det m å op p gies leiligh et s n u mmer, ei e r a v s eks j on o g h vor re gn in g o g n ø kler s kal s en d es. Eier s kap til s eks jon m å d oku men teres. S k i f t i n g a v n a v n p å r i n g e a p p a r a t e l l e r p o s t k a s s -p e r os b t e til s t s ti yr l et l s e s led p e r el e ler til va ktmes te r. Egen p rod u s ert e lap p er vi l b li fjern et. B r e d b å n d o g T V Bred b ån d og TV leveres av Loq al AS, t id ligere BNT V AS. For in for mas jon o m tilleggs b es tillin ger, op p grad eri n ger o g en d ri n ger h en vis es til w w w. lo q a l. n o St yret mi n n er o m at kab el an legget e r d el av felles an leggen e. Avtaler s o m d en enkelte b eb oer in n går, og s om i n kl u d erer b ru k a v f elles kab elan l egg, gjø res d er fo r p å d en en keltes ris ik o. 4

5 S t y r e t s a r b e i d i St yret h ar i avh ol d t 6 s t y r e m ø r. t e Ogs å i h ar arb ei d et med å fe rd igs tille o g o verta felles an legg fra u tb ygge r h at t p rio ritet. I t illegg h ar s t yret f orts att h att f oku s p å s t yr kin g a v b omiljø et. Ferdigstillelse av fellesanlegg : P R O R A p r e s e n t e r t e h ø s t e n e n p l a n s æo m r en dt e i arb l s ei a d er a st ku lg le j avs e n v lu ttes i oktob er s amme år. Det s kj ed d e ikke, og d et va r h eller ikke mu lig å få en forp likten d e p lan for arb eid en e fra u tb yg ger. I s ep temb er b le d et gjenn omfø rt en felles b efarin g s om res u lterte i en omf oren t lis te med u t b e d ri n ger og tiltak. I tille gg h ar s t yr et p ekt p å u like forh old s om k on tin u erlig er ko mmet til i etterkant. PRORA har så langt uttrykt vilje til å rette opp feil og mangler, men pga høykonjunktur en i 2008 og tidligere århar det vært vanskelig å få kkeli til g f ramd tilstre ri ft. P ga fi n an s kris en og red u s ert b yggea kt ivi t et h ar s amei et s kon taktp ers o n i PR OR A s lu ttet. Det er u klart h vord an en n y ø kon omis k s i t u a s j o n p å v i r k e r n e t i v l n å e f u l l f ø r e a r b e i d e t, men s t yr et h ar en p os itiv d ial o g m ed P R OR A o m ferdigstillelse og overtagelse. St yr et h ar l ikevel in n led et et s amarb eid med Ad v ok atfirma et Bje rkan o g Stav f or å leg ge yt terl i gere tr yk k i a rb eid et vs u tb yg ger. T a k i V o l l a b a k k e n 1 5 o g 1 9 : Fl e r e t a k s t f e r i a n V o l l a b a k k e n 1 5 h ar o g lø s n1 et 9 el ler fal t i gat a, s a mt at v an n h ar tren gt in n i k o n s t r u k s j o n ( e i n k k e V B 1 9.) Utb ed ri n g av t aken e i V ollab ak ken 1 5 og 1 9 h ar d erfo r væ rt tema mellom styre og PRORA i lang tid. Uavhengig kontroll efaring og påviste b i oktober 2007 man ge fei l og b et yd el i ge man gl er ved a r b e i d s u t f ø r e n l. s e Ar b e i d e t m e d u t db rin e ger k om i gan g i ju n i. Det s tartet i Vollab akk en 1 9. P ga u like f orh old va r d et len ge d årl ig fra md ri ft og fø rs t i okt ob er/n ove rmb er b le u tb ed rin gen e ferd ig e. Op p s e t t i n g a v s t i lla s e r i V o l ken l a b 1a 5 k s t a r t e t i s l u t t e n a v n o v e m. b e Hele r taket, in kl u s ive b likkarb ei d, er gj ort om. Arb eid et b le a vs lu ttet i fø rs te u ke i mars L e k k a s j e r : Le k kas j er i n n i garas j en h ar væ rt et p r ob lem. De fl es te lek kas jep u n kten e er u t b ed ret, men d et h ar d es s verre d u kket op p n ye s o m er k revd u tb ed ret. Vi avven ter n å o m rep aras j on av taket i Vollab a kken 1 5 p åvi rker i n n t ren gi n g a v van n i f.e ks s ø p p elrom. D o w n l ig h t s St yret h ar fåt t med l i n g fra fl e re eiere o m at d own ligh ts levert av HT H e r b litt s kad et eller h ar s meltet. HT H h ar u t en vi d ere ers t at t et s kad et ar m atu r med n ye. B o m i l j ø : Styret ønsker å utvikle et godt, sosialt bomiljø som inkluderer alle. Vi vil e skap trivs el, ta vare p å området vi bor i og øke tilhørigheten til nærmiljøet. Vi ønsker engasjerte eiere og s om beboere tar ansvar for fellesskapet. For å medvirke til dette ble det i arran gert to d u gn ad er og arran gert t o s a m m e n k o m s t e r Vp ollab å akken p l og a Kors t g at a. e Den n s is m te e s ammen l l o ko m ms ten marke rte at d et i h ø s t var 5 år s id en d e fø rs te flyt tet in n i s ameiet. I d en forb in d els e b le d et n ed s att en arran ge men ts ko mi te u n d er led els e av Berit Au n e s om la til rette fo r en fin fes t i h øs tmø rket med leven d e mu s ikk o g g od mat o g d rik ke, s e b ild e n es te s id e. Det s tore areal et mel l o m Vollab ak ken 1 5 og Kors gata 1 2 b b le i fjor h ø s t frigj ort f or b ep lan tn in g. Bø rge Ivers en o g Mad el ei n e Van gen gjord e en s tor in n s ats med å b ygg e b ed et, jord b le f ylt u n d er vård u gn ad en, men s N yp a n Ga r t n e r i b i s to s ameiet med b ep lan tn in g. Med s t ore s tein er, l ys o g s p rin gvan n h ar d et t e b l i t t et n ytt p os itivt t ils ku d d til gled e for b eb oere og fo rb ip as s eren d e. 5

6 St yret an mod er f or ø vri g al le s ameiere o g b eb oere om å b id ra til å gi områd et et grø n n ere p reg. Det regis tre res fo rt s at t a t i l e i l i g h e t e r m e d u t l e i e e r d e tgen erelt lit e eller in gen b ep lan tn in g. Eiern e av d is s e leiligh et en e an mod es s p es i el t om å b id ra med n oe grø n t til s in e u tearealer. Trad is j on en med j u l et re b l e vid er efø rt f ra fo rrig e år. E t v i k t i g b i d r a g t i l e t t r i v e l ig e r e m i l j ø e r a t Mad elein e Van gen h ar p åtatt s eg ren h o ld et av op p gan gen e, og at B ø r g e I v e r s e n e r v å r i n t e r n e v a k t m e s t e r. D e ter en s t yr ke fo r s a meiet at b eb oe re m ed in teres s e f or h v o r d a n s a m e i e t u t v i k l e r s e g, o g s o m k o n t i n u e r l i g k a n f ø l g ne n e m te yp d, e op p å pt da rag. r s Det e g d e b id rar til å ta vare p å o g ø ke vår e ve rd ier, og letter o gs å s t yrets arb eid. S t ø y o g f e s t b r å k f r a e n k e l t e l e i l i g 8 h e f ø t r t e r t i l h e a n r k l o a g, e sr elv å i om 2 t r0 en 0 d en er at kl agen e e r b l i t t. f Det æ r r er e fo rt s at t e n d e l g j e n g a n g, e og r e s t yr et h ar f o r t s a t t e n r e s t r i k t i v mot h o l d e d n si om n g g e n e r e r e r u lemp e fo r an d re b eb oere. D e t e r e n o p p h o p n i n g a v s a k e r v e d s e m e s t e r s t a r t /-s lu tt, n oe s om in d ikerer at kl ag en e s k yl d es s tu d en ter. 6

7 St yret vi l f ort s at t h a en res tri ktiv lin je i Det fo ru ts ettes at alle b eb oere ove rh old er s amei ets regler, o g d et fo rven t es s p es ielt at eiere s om leier u t p ås er at r eglen e gjø res kj en t og fø lges. Ved gjen tagel s er o g mi s l i gh ol d a v ved tekte r o g h u s ord en s regler vil ik ke s t yret n ø le med å b en ytte d e s a n k s jon s mu l i gh et er s om Ei e rs eks jon s lo v en gir. B r a n n t i l lø p i s a m e i e t: Sameiet h ad d e to b ran n tillø p i sep temb er va r tø rr ko kin g av kas s er olle å r s ak til rø yku tvi klin g. T i l l ø p e t b l e o p p d a g e t a v t i l f e l d i g f o r b i p a s s e r e n d e s o m g j o r d e v a dr eom s l e fan t get b r a bn ln e v e s e n. S k a h e l d i g v i s b e g r e n s e t, o g d e t - og b l s e ot s kad k u n er r inø ny ven k d ig i leili gh eten. Det ku n n e gåt t ads ki llig verre d a ford elin gs tavlen i Vollab akken 1 5 feilet 2 oktob e r. Feilen med fø rte at i n n t i l 1 9 l e i l i g h e t e r k u n n e f å t t m 4 0 n 0 e t V t. i n H n e l p d å i g s v i t s t b l s e t r i ø k k e o m f a n g e -t s å s t o r t 5 leiligh et er fi k k et s å h ø yt s p en n in gs n ivå i s itt n ett og i varie ren d e grad ø d elagt elektris k u ts t yr. P ga feil arb ei d s u tfø rel s e i et t a v el.an leg gen e med fø rte feilen b ran n tillø p og f u ll u tr ykn in g. Ku n tilfeld igh et er gj ord e at b ran n tillø p et b le op p d aget fø r d et fik k u tvikl e s eg. I ette rkan t a v fei len o g b ran n tillø p et h ar s t yret gjen n om fø rt to gran s kin ge r vh a u avh en gig k on s u len ter. E n g r a n s k n i n g h a d d e s o m m a n d a t å f i n n e å r s a k t i l a t f o r d e l i n g s s k a p e t f e i l e tog h v or for feilen forp lan tet s eg s lik d en gj ord e. I d en and re gran s kin gen b le el.an legget i d en mes t b erø rte leiligh eten n ø ye u n d ers ø kt o g rep arert. Ele ktr oeks p e rten h ar i ett erk an t av u h ellet gjen n om fø rt fu ll gjen n om gan g a v a l l e f o r d e l i n g s s k a p ttet s a m op t p r d e f ei l s om b le fu n n et i felles an legget. Dis s e t o h en d el s en e er en p åmin n els e o m h vor f ort et u h ell kan op p s tå og h vilke k on s ekven s er d e kan fø re til. Vi e r avh en gi ge a v p åp as s elige o g an s varli ge b eb oere o g s ameie re, et h ø y ved likeh old s n ivå o g a t alle f ors k ri ft e fø l ges f or at v åre felles v erd ier s kal b e vares. A n d r e f o r h o l d : Stu d en ts ams ki p n ad en h ar op p arb eid et en s ti mello m Sch ie ves g ate og Vollab a kken. Fo r å få til en n atu rlig t ras e s n ei er s t i en s ameiets eien d om ved Kors gata 1 8. For å informere beboere og sameiere -s k r i v i er det gitt ut 2 Sameiet f oru ren s er i k ke d et yt re miljø. R e g n s k a p Års regn s kap et f or er vis t i Ved le gg 1 til års meld in gen. Etter s t yrets op p fatn in g gir s a meiets res u ltat regn s kap og b al an s e, s amt d e tilhø ren d e n oter, et rettvis en d e b ild e av s ameiets u tviklin g, d rift og økonomiske stilling. Forutsetningen om fortsatt rift er til s ted e, d o g å rs regn s ka p et for er s att op p u n d er d enn e foru ts et n in g. Årets res u l t at er kr ,- mot kr ,- for Drifts res u ltatet er kr s om er kr lavere en n b u ds j et t ert. I n n t e k t e r : In n tekt en e var i kr ,- s o m e r k r ,- h ø ye re en n b u d s jettert Utgifter Drifts k os t n ad en e v a r i k r ,-. D ette er k r ,- m er en n b u d s jettert. I h o ved s ak s k yld es av vi ket fø l gen d e f orh old : o o O p p a r b e i d e k l s e a v b l o m s t e r m b e K d o r m s e g l a l t o a 1 2 o g V o l l a b a k k e n b l e b e t y d e l i g d y r e r foru ts at t. En ergi k os tn ad en e b le vel k r hø yer e en n b u ds jettert. R evis ors h on orar f or re gn s kap s året er for revid erin g a v s am eiets regn s kap og f o r m u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o n s h o n o r a r e t f r r s oe m k eo gen m m pe os t i res u ltat re gn s kap et. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d h e n d e l 8 s se om r pe åvi t t r ker e re 3 gn 1. s kap 1 2. et 0 i ves en tl ig g rad. 7

8 V i d e r e u t f o r d r i n g e r I sitt femte hele driftsår står sameiet fortsatt overfor flere utfordringer. For 2009, som for tidli ger e år, må s t yr et f oku s ere p å å få ferd igs tilt o g ove rtatt felles om råd er. St yret h ar h att en god og k on s tru ktivt d ialog med P R OR A, o g d et e r g od t h åp o m at a rb eid et vil b li fe rd ig i lø p et av Dern es t ø n s ker s t yret å s k ap e et god t b omiljø til gled e for b eb oern e i d et d aglige, og s o m ett elemen t for å op p ret th ol d e og ø ke at tra ktiviteten og ve rd ien av områd et. Vi ø n s ker å s kap e et grø n t b omiljø med godt naboskap. Alle beboerne og sameiere oppfor d res d erf or til å en gas jer e s eg o g b id ra aktivt til b eb oern es og s a mei et s fel l es b es te. St yret ta kk er al le ei ern e f or tilliten i året s om e r gått. T r o n d h e i m 2 0. m a 9. r s

9

10 S a k 3 R e g n s k a p SAMEIET NEDRE SINGSAKERSLETTE R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : I n n k r e v d e f e l l e s k o s t n a d e r A n t e n n e a n l e g g A n d r e i n n t e k t e r S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : P e r s o n a l k o s t n a d e r S t y r e h o n o r a r R e v i s j o n s h o n o r a r F o r r e t n i n g s f ø r e r h o n o r a r K o n s u l e n t h o n o r a r D r i f t o g v e d l i k e h o l d F o r s i k r i n g e r R e n h o l d u t s t y r E n e r g i / f y r i n g Ka b e l - / -a n l T e V g g A n d r e d r i f t s k o s t n a d e r SUM DRIF T S K OS T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : F i n a n s i n n t e k t e r F i n a n s k o s t n a d e r RE S. F I NANS I NNT / K OS T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : T i l o p p t j e n t e g e n k a p i t a l T i l ø r e m e r k e t k a p i t a l Fr a o p p t j e n t e g e n k a p i t a l Fr a ø r e m e r k e t k a p i t a l

11 E I E N D E L E R SAMEIET NEDRE SINGSAKERSLETTE B A L A N S E N o t e O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer H å n d k a s s e D r i f t s k o n t o i O B O S S p a r e k o n t o i O B O S S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital Øremerket kapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader L e v e r a n d ø r g j e l d Skyldig offentlig myndigheter A n n e n k o r t s i k t i g g j e l d S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D T r o n d h e i m, 2 0. m a r s I s t y r e t f o r S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e 11

12 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Års regn s kap et e r s at t op p i s ams var med regn s kap s lov en s b es temmels er og g od re gn s kap s s kikk i s må foreta k. In n t ekt s fø ri n g a v i n n kre vd e felle s kos tn ad er s kjer mån ed lig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R F e l l e s k o s t n a d e r P a r k e r i n g s l e i e K a b e l T V S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R U t f a k t p o r t å p n e r e E i e n d o m s m e g l e r U t b y t t e G j e n s i d i g e P r o r a S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R O r d i n æ r l ø n n, f a s t a n s a t t e L ø n n r e n g j ø r i n g s h j e l p Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift av lønn og styrehonorar Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det h ar gj en n o ms n ittlig væ rt s ys s els att u n d er 0,7 5 års verk i s el s kap et gjen n om åre t. tjen es tep en s jon. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Hon ora r t i l s t yr et gj el d er f or p eriod en /20 08, og e r p å k r I t i l l e g g h a r s t y r e t f å t t d e k k e t s t y r e s e m i n a r f o r k r j f r. n o t e 1 0 N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og er på kr

13 N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d W K -El ekt r o - rap p ort E k s t r a f o r v. t j e n e s t e r O E F S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift / vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d e l e k t r o Drift / ved likeh ol d u tven d ig an l D r i f t / v e d l i k e h o l d f e l l e s a n l e g g D r i f t / v e d l i k e h o l d h e i s a n l e g g D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/ved lik eh ol d ven tilas j.an l I n v e s t e r i n g e r u t e n o m h u s S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e C o n t a i n e r D i v e r s e l e i e k o s t n a d e r / l e a s i n g Verktøy og redskaper D r i f t s m a t e r i e l l Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer K o n t o r- o g d a t a r e k v i s i t a T r y k k s a k e r M ø t e r, k u r s, o p p d a t e r i n g e r m v S t y r e s e m i n a r Andre kontorkostnader P o r t o / k o n v. / p a p i r R e i s e k o s t n a d e r / p a r k e r i n g -8 6 B a n k o g k o r t g e b y r V e l f e r d s k o s t n a d e r Avsetning tap på fordringer S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

14 N O T E : 1 1 F I N A N S I N N T E K T E R R e n t e r a v d r i f t s k o n t o i O B O S R e n t e r h ø y r e n t e k o n t o R e n t e r a v f o r s e n t i n n b e t a l t e f e l l e s k o s t n a d e r S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 2 F I N A N S K O S T N A D E R A n d r e r e n t e k o s t n a d e r -8 S U M F I N A N S K O S T N A D E R -8 N O T E : 1 3 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R 1. k v a r t a l f o r s i k r i n g kvartal kabel-tv S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Korts ikt i ge ford ri n g er kan i n n eh old e mot tatte, ik ke b etalte faktu rae r s o m ved rø rer , med m ot p os t i Le veran d ø rgj eld. Kos tn ad s fø rin g og u tb etalin g s kjer i N O T E : 1 4 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k Skyldig arbeidsgiveravgift S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 5 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D F e r i e p e n g e r S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 1 6 L E V R A N D Ø R G J E L D L o k a l A S - kvartal 1 kabel-tv Advokat Bjerkan /Stav - avs. / honorar T r o n d h e i m E n e r g i v e r k a v s. s t r ø m o g f j e r n v a r m e S U M L E V R A N D Ø R G J E L D N O T E : 1 7 R E S T A N S E R F E L L E S K O S T N A D E R Restanser felleskostnader T a p p å k r a v S U M R E S T A N S E R F E L L E S K O S T N A D E R

15 Sak 4 Forslag til behandling Det er i kke k om met n oen fo rs lag til års m ø te Sak 5 Budsjett 9200 B u d s j e t t e t f 9 o r h ar 2 en 0 0 tot al kos tn ads ramme p å kr eks klu s ive avs ettin g for fra mtid ig v e d l i k e h o l d. D e s t ø r s t e e n d r 9-b i n g ue d sn je et tet f r er a kn 2 yt 0 t0 et til om fo rd elin g m ellom ren h old (TR S i d e l e r a v ) o g p e r s o n a l k o s t n a d e r, s a m t a t tne ad n e en r g e i k er o s op p ju s tert b as ert p å erfarin ger. Det er i tillegg vu rd eri n gen at ø ken d e ald er på an leggen e o gs å ø ker ris ik oen fo r u foru t s ette h en d els er. Det er d erf or b u d s jet tert med n oe u fo ru ts ette kos tn ad er. Fo r ø v rig er d e fl es te k os tn ad s p os ter vid erefø rt m e d n ø d ven d ig in d eks ju s terin g. D e t e r s t y r e t s v u r d e r i n g a t d e t e r b e h o v f o r eh å old ø. k e Sp es a iv el s t e men t n i er n g s t yret t i l at v e d l i k b eis in g og mal in g av h el e an leg get m å gjø res i in n evæ ren d e eller n es te år. Det er d erfo r b u d s jettert med et res u ltat p å k r til avs etn ing f or ved likeh old. BUDSJETT Nedre Singsakerslette 2009 R e v Bu d s j e t t Budsjett R E V 1 Inntekter : F E L L E S K O S T N A D E R GARASJE/P-PLASS 95 plasser a kr K A B E L - T V + B r e d b å n d k r p r m n d A N D R E D R I F T S I N N T E K T E R 0 0 S u m i n n t e k t e r Drift- og vedlikeholdskostnader : S T Y R E H O N O R A R P E R S O N A L K O S T N A D E R A R B E I D S G I V E R A V G I F T R E V I S J O N S H O N O R A R F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R D R I F T O G V E D L I K E H O L D m a t t e s e r v i c e renhold ( utstyr ) k a b e l - T V + b r e d b å n d service heiser h e i s t e l e f o n Norsk heiskontroll ( 2. årig ) g a r a s j e p o r t V V S - a n l e g g s e r v i c e e l. a n l e g g / b r a n n v a r s l i n g g a r t n e r t j e n e s t e r drifts- og forbruksmateriell m ø t e r, k u r s u f o r u t s e t t F O R S I K R I N G E R E N E R G I, S T R Ø M I N V E S T E R I N G E R S u m d r i f t - o g v e d l i k e h o l d s k o s t n a d e r Driftsresultat ( avsetning framtidig vedlikehold )

16 S a k 6 V a l g S t yr e t h a r i b e s t å t t a v : L e d e r M o r t e n M ø r c h p å v a l g S t y r e m e d l e m m e r B j ø r g V i k e n e s p å v a l g T o r M a u s e t h Varamedlemmer : Siv Heggli på valg A r e R i g s t a d p å va lg. V a l g k o m i t e : B e r i t A u n e Andreas Eieland ( flyttet ) Va lgk omi t een s f o r s l t a i l g n yt t s t yr e e r : Le d e r : A r e R i g s t a d v e l g e s f o r t o å r St yr emed l emmer : T o r M a u s e t h e t t å r i g j e n J o h n P e t t e r L i b v e l r g e s f o r t o å r Varamedlemmer: Siv Heggli velges for ett år S i m o n K a h n v e l g e s f o r e t t å r V a l g k o m i t e : B e r i t A u n e e t t å r i g j e n B j ø r g V i k e n e s vel ges fo r t o å r. 16

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D Vedtatt i sameiermøte den 26.03.07, sist revidert 22.03.2010 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom 1047814601/he SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Ladeporten. Eiendommen består av en bygning på eiet tomt med betegnelsen

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 Vedtatt i konstituerende sameiermøtet 19.06.2007. Endret i ordinært sameiermøtet 22.03.2012, 21.03.2013, 18.03.2014 og 12.03.2015. 1. Boligsameiets navn Boligsameiets

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 1 NAVN OG OMFANG... 1 2 FORMÅL... 2 3 RETTSLIG RÅDERETT... 2 4 SAMEIERMØTENE... 2 5 EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE... 3 6 SAMEIERMØTETS

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04. VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.2015 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Sagaveien 13. Sameiet

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013.

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013. Sameiets navn er Kolbotnveien Garasjesameie. VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer

Sameiet Drammensveien 52 C D Beboermappe. HMS Helse Miljø Sikkerhet

Sameiet Drammensveien 52 C D Beboermappe. HMS Helse Miljø Sikkerhet Sameiet Drammensveien 52 C D Beboermappe HMS Helse Miljø Sikkerhet V1 Oppdatert per 4. mars 2012 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Internkontroll... 3 2 Nyttige telefonnummer og e-post adresser... 4 2.1 Diverse

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer