Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9"

Transkript

1 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om t id li gere u t sen dt va rsel om å rsmø t e for Sa mei et Ned re Sin gsa k erslet t e. t i r s d a g 2 1. a p r i l k l p å N o v - a o K g u k r s o n f e r a n s e s e n. t e r Ved la gt er d a gsord en sa mt sak sp ap i rer for mø t et. V e d l e g g : 1. D a g s o r d e n 2. Å r s b e r e t n i n g R e g n s k a p I n n k o m n e f o r s l a g 5. B u d s j e t t V a l g k o m i t e e n s i n n s t i l l i n g 1

2 T i d : T i rdag 2 1. a pri l k l Sted : Nova Kurs- og Konferansesenter D a g s o r d e n : 1 Å p n i n g a v m ø t t : e valg av møteleder g o d k j e n n i n g a v i n n k a l l i n g g o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n v a l g a v p e r s o n t i l å fø r e p r o t o k o l l v a l g a v t o t i l å s i g n e r e p r o t o k o l l e n r e g i s t r e r i n g a v f r a m m ø t t e 2 S t y r e t s b e r e t n i n g R e g n s k a p F o r s l a g t i l b e h a n d l i n g 5 B u d s j e t t V a l g St yr el ed er S t y r e m e d l e m 2 Varamedlemmer Valgkomité ( ett medlem ) Årsmø t et et t erfø lges a v b eb oermø t e. 2

3 Sak 2 Styrets beretning 2008 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Sameiet Ned re S i n gs ake rs l ette o mfatter gn r , bn r. 1 9 i Tron d h eim kom m u n e og h ar fø lgen d e a d r e s s e r : K o r s g a t e 1 0, 1 2 A, 1 2 B, 1 4, 1 6, 1 8 o g 2 0 S i n g s a k e r b a k k e n 1 o g 3 Vollab ak ken 1 3, 1 5, 1 7 og 1 9. Sameiet e r re gi s t ret i B rø n n ø ys u n d regis te ret med or gan is as jon s n u mmer S a m e i e t s f o r r e t n i n g s a d r e s s e e r : S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e c / o M o r t e n M ø r c h K o r s g a t a T r o n d h e i m F o r m å l Sameiet Ned re S i n gs akers l ette b es tår a v 8 2 s elveiers eks j on er, s a mt felles a real, og h ar til f or mål å ivareta s e ks j on s ei ern es fel l es in ter es s er. Sameiet s v ed t ekt er o g h u s ord en s regler re gu lerer fo rh old et mell om d e en kelte s a me iere. S a m e i e t s s t y r e S t y r e t h a r i b e s t å t t a v M o r t e n M ø r c h s t y r e l e d e r ( K G 1 0 ) p å v a lg Bjørg Vikenes nestleder ( KG 14) på valg T o r M a u s e t h s t y r e m ( e V B d 1 l 5 ) e m Siv Heggli varamedlem ( VB 19) på valg A r e R i g s t a d v a r a m e d ( KG l 12b) e m på valg S t y r e t h a r i k k e f a s t k o n t o r t i d, m e n k a n n å e s v e d d i r e k t e h e n v e n d e l s e, -p p o s r t til t e l e f o n e l l e r n e d r e s i n g s a k e r s l e t t s t yr e r o m m e t. n e t. Næ rmere op p l ys n in ger fin n s ogs å p å op p s lags tavler i alle op p gan gen e o g i garas jen. Sameiet h ar t o an s at t e p å t i meb as is, s e Vaktmes te rtjen es te o g R en h old. F o r r e t n i n g s f ø r s e l Hen ven d el s er ved rø ren d e s ameiet kan r ettes til OBOS Ei en d oms fo rvaltn in g AS ved fo rvalte r Kår e B j e r k a n, t l f post, e l kare l e r. p r bjerkan obos.. no R evis or e r Del oi t t e AS. V a k t m e s t e r t j e n e s t e Bø rge Ive rs en, Vol lab ak ken 1 5, er an s att s om v akt mes ter i s amei et p å timeb as is. Bø rge Ive rs en rap p ort erer i d en n e fu n ks jon en til s tyr ets led er. Hen ven d els er til va ktmes te r gjø res via mail til b o -i v e r o n l i n. e. n o R e n h o l d R en h ol d og mat tes ki ft b le fø rs te h alvår u tfø rt av Trø n d elag R en h old s s ervice AS. P ga gjen tatte klager p å kval itet en a v u tfø rt arb ei d b le avtalen h evet i s o mme r. Fra o g m ed au gu s t h ar v i væ rt s å h eld ige at Madeleine Vangen, Vollabakken 15, har påtatt seg renholdet. Matter leveres - oav g Trondheim R en s eri AS. 3

4 H M S Sameiet e r d efi n ert s om vi rks omh et og s kal d erf or h a in tern k on trolls ys te m. D ette omf atter b lan t an n et o p p f ø l g i n g a v b r a n n v e r n s y s t e m e r, e l e k t r i s k e a n l e g g o g e l e k t r i t s er k an u t s varl s t y ir g. for S at a m e i e s like an leg g til en h ver tid er i fo rs kri fts m es s ig s tan d. Dette er ivaretatt gjennom serviceavtaler med følgende firma : H e i s e r K O N E A S V e n t i l a s j o n G u n n a r K a r l s e n A S E l e k t r i s k e a n l e g g E l e k t r o e k s p e r t e n A S N ø d l y s o g e l e k t r o t e k n i s k e a E n l e g k g t r o e k s p e r t e n A S Mh t an l egg o g u t s t yr i d en en kelte b oe n h et er eier an s varli g f or å h old e kritis k u ts t yr i ord en ette r gjeld en d e l ov og fo rs kri ft. D ette er o gs å o mtalt i s a meiets ved te kter. F o r s i k r i n g S a m e i e t s e r er e fu i llve e rd n ifo d rs io k ret m m i Gjen s id ige Fo rs ikrin g med p olis en u mmer Fu llve rd ifors i kri n g vi l s i at fo rs ikrin gs s e ls kap et h ar an s var fo r at s ameiet til en h v er tid h ar d e riktige f o r s i k r i n g s s u m m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k år a p e me t lf d in g om ves en tlige verd iø kn in ger p å b ygn in ger, f.e ks. v ed reh ab iliterin g eller p åb yggin g. V ed totals kad e s kal ers tatn in gs b el øp et d ekke op p fø rin g av n y b ygn in g a v s am me s tan d ard og s tø rrels e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m e s s i en g e en f kel o r te a sn eks d r ji on g s ei e r er gj d ø r in n e i b oligen. Den en kel t e s eks j on s ei er må s elv s ø r ge f or å h a h jemf ors ik rin g s o m d ek ker in n b o og lø s ø re. Fo r in n mel d in g av s k ad e p å s amei ets eien d ommer o g felles an leg g k on taktes s t yret eller fors i kri n gs avd el in gen i O BOS p å t e l e f o n , f a k s p 4 os e t l f l o e r s i e k r i n o b o. s. n o Ved s kad er s om d ekkes av s ameiets b yg n in gs fors ikrin g h ar Gjen s id ige Fo rs ikrin g en egen an d el p å kr 6 000,-. Selv om sameiets forsikring, kan dekker s eks jon skaden ei er b el as tes h ele eller d eler av egen an d el en, jf. s amei et s ved tekte r. S a m e i e t h a r t e g n e t f ø l g e n d e t i l l e g g s f o r s i k r i n g e r : S t y r e a n s v a r s f o r s i k r i n g R e t t s h j e l p D u g n a d s f o r s i k r i n g R et ts h jel p s fors ikri n g. B r a n n s i k r i n g s u t s t y r I h en h ol d til b ran n fors kri ft en e s kal d et væ re in s tallert rø yk v ars ler og b ran n s lu kn in gs ap p arat eller b ran n s lan ge i al le lei ligh et en e. Eie r h ar a n s var f or at u ts t yret e r m o n t e r t o g f u n g e r e r e t t e r h e n. s i k t e n N ø k l e r / s k i l t N y e n ø k l e r m å b e s t i l l e -p s o s t p r t i l e s t yret s led er, n es tled er eller til f or valt er. Det m å op p gies leiligh et s n u mmer, ei e r a v s eks j on o g h vor re gn in g o g n ø kler s kal s en d es. Eier s kap til s eks jon m å d oku men teres. S k i f t i n g a v n a v n p å r i n g e a p p a r a t e l l e r p o s t k a s s -p e r os b t e til s t s ti yr l et l s e s led p e r el e ler til va ktmes te r. Egen p rod u s ert e lap p er vi l b li fjern et. B r e d b å n d o g T V Bred b ån d og TV leveres av Loq al AS, t id ligere BNT V AS. For in for mas jon o m tilleggs b es tillin ger, op p grad eri n ger o g en d ri n ger h en vis es til w w w. lo q a l. n o St yret mi n n er o m at kab el an legget e r d el av felles an leggen e. Avtaler s o m d en enkelte b eb oer in n går, og s om i n kl u d erer b ru k a v f elles kab elan l egg, gjø res d er fo r p å d en en keltes ris ik o. 4

5 S t y r e t s a r b e i d i St yret h ar i avh ol d t 6 s t y r e m ø r. t e Ogs å i h ar arb ei d et med å fe rd igs tille o g o verta felles an legg fra u tb ygge r h at t p rio ritet. I t illegg h ar s t yret f orts att h att f oku s p å s t yr kin g a v b omiljø et. Ferdigstillelse av fellesanlegg : P R O R A p r e s e n t e r t e h ø s t e n e n p l a n s æo m r en dt e i arb l s ei a d er a st ku lg le j avs e n v lu ttes i oktob er s amme år. Det s kj ed d e ikke, og d et va r h eller ikke mu lig å få en forp likten d e p lan for arb eid en e fra u tb yg ger. I s ep temb er b le d et gjenn omfø rt en felles b efarin g s om res u lterte i en omf oren t lis te med u t b e d ri n ger og tiltak. I tille gg h ar s t yr et p ekt p å u like forh old s om k on tin u erlig er ko mmet til i etterkant. PRORA har så langt uttrykt vilje til å rette opp feil og mangler, men pga høykonjunktur en i 2008 og tidligere århar det vært vanskelig å få kkeli til g f ramd tilstre ri ft. P ga fi n an s kris en og red u s ert b yggea kt ivi t et h ar s amei et s kon taktp ers o n i PR OR A s lu ttet. Det er u klart h vord an en n y ø kon omis k s i t u a s j o n p å v i r k e r n e t i v l n å e f u l l f ø r e a r b e i d e t, men s t yr et h ar en p os itiv d ial o g m ed P R OR A o m ferdigstillelse og overtagelse. St yr et h ar l ikevel in n led et et s amarb eid med Ad v ok atfirma et Bje rkan o g Stav f or å leg ge yt terl i gere tr yk k i a rb eid et vs u tb yg ger. T a k i V o l l a b a k k e n 1 5 o g 1 9 : Fl e r e t a k s t f e r i a n V o l l a b a k k e n 1 5 h ar o g lø s n1 et 9 el ler fal t i gat a, s a mt at v an n h ar tren gt in n i k o n s t r u k s j o n ( e i n k k e V B 1 9.) Utb ed ri n g av t aken e i V ollab ak ken 1 5 og 1 9 h ar d erfo r væ rt tema mellom styre og PRORA i lang tid. Uavhengig kontroll efaring og påviste b i oktober 2007 man ge fei l og b et yd el i ge man gl er ved a r b e i d s u t f ø r e n l. s e Ar b e i d e t m e d u t db rin e ger k om i gan g i ju n i. Det s tartet i Vollab akk en 1 9. P ga u like f orh old va r d et len ge d årl ig fra md ri ft og fø rs t i okt ob er/n ove rmb er b le u tb ed rin gen e ferd ig e. Op p s e t t i n g a v s t i lla s e r i V o l ken l a b 1a 5 k s t a r t e t i s l u t t e n a v n o v e m. b e Hele r taket, in kl u s ive b likkarb ei d, er gj ort om. Arb eid et b le a vs lu ttet i fø rs te u ke i mars L e k k a s j e r : Le k kas j er i n n i garas j en h ar væ rt et p r ob lem. De fl es te lek kas jep u n kten e er u t b ed ret, men d et h ar d es s verre d u kket op p n ye s o m er k revd u tb ed ret. Vi avven ter n å o m rep aras j on av taket i Vollab a kken 1 5 p åvi rker i n n t ren gi n g a v van n i f.e ks s ø p p elrom. D o w n l ig h t s St yret h ar fåt t med l i n g fra fl e re eiere o m at d own ligh ts levert av HT H e r b litt s kad et eller h ar s meltet. HT H h ar u t en vi d ere ers t at t et s kad et ar m atu r med n ye. B o m i l j ø : Styret ønsker å utvikle et godt, sosialt bomiljø som inkluderer alle. Vi vil e skap trivs el, ta vare p å området vi bor i og øke tilhørigheten til nærmiljøet. Vi ønsker engasjerte eiere og s om beboere tar ansvar for fellesskapet. For å medvirke til dette ble det i arran gert to d u gn ad er og arran gert t o s a m m e n k o m s t e r Vp ollab å akken p l og a Kors t g at a. e Den n s is m te e s ammen l l o ko m ms ten marke rte at d et i h ø s t var 5 år s id en d e fø rs te flyt tet in n i s ameiet. I d en forb in d els e b le d et n ed s att en arran ge men ts ko mi te u n d er led els e av Berit Au n e s om la til rette fo r en fin fes t i h øs tmø rket med leven d e mu s ikk o g g od mat o g d rik ke, s e b ild e n es te s id e. Det s tore areal et mel l o m Vollab ak ken 1 5 og Kors gata 1 2 b b le i fjor h ø s t frigj ort f or b ep lan tn in g. Bø rge Ivers en o g Mad el ei n e Van gen gjord e en s tor in n s ats med å b ygg e b ed et, jord b le f ylt u n d er vård u gn ad en, men s N yp a n Ga r t n e r i b i s to s ameiet med b ep lan tn in g. Med s t ore s tein er, l ys o g s p rin gvan n h ar d et t e b l i t t et n ytt p os itivt t ils ku d d til gled e for b eb oere og fo rb ip as s eren d e. 5

6 St yret an mod er f or ø vri g al le s ameiere o g b eb oere om å b id ra til å gi områd et et grø n n ere p reg. Det regis tre res fo rt s at t a t i l e i l i g h e t e r m e d u t l e i e e r d e tgen erelt lit e eller in gen b ep lan tn in g. Eiern e av d is s e leiligh et en e an mod es s p es i el t om å b id ra med n oe grø n t til s in e u tearealer. Trad is j on en med j u l et re b l e vid er efø rt f ra fo rrig e år. E t v i k t i g b i d r a g t i l e t t r i v e l ig e r e m i l j ø e r a t Mad elein e Van gen h ar p åtatt s eg ren h o ld et av op p gan gen e, og at B ø r g e I v e r s e n e r v å r i n t e r n e v a k t m e s t e r. D e ter en s t yr ke fo r s a meiet at b eb oe re m ed in teres s e f or h v o r d a n s a m e i e t u t v i k l e r s e g, o g s o m k o n t i n u e r l i g k a n f ø l g ne n e m te yp d, e op p å pt da rag. r s Det e g d e b id rar til å ta vare p å o g ø ke vår e ve rd ier, og letter o gs å s t yrets arb eid. S t ø y o g f e s t b r å k f r a e n k e l t e l e i l i g 8 h e f ø t r t e r t i l h e a n r k l o a g, e sr elv å i om 2 t r0 en 0 d en er at kl agen e e r b l i t t. f Det æ r r er e fo rt s at t e n d e l g j e n g a n g, e og r e s t yr et h ar f o r t s a t t e n r e s t r i k t i v mot h o l d e d n si om n g g e n e r e r e r u lemp e fo r an d re b eb oere. D e t e r e n o p p h o p n i n g a v s a k e r v e d s e m e s t e r s t a r t /-s lu tt, n oe s om in d ikerer at kl ag en e s k yl d es s tu d en ter. 6

7 St yret vi l f ort s at t h a en res tri ktiv lin je i Det fo ru ts ettes at alle b eb oere ove rh old er s amei ets regler, o g d et fo rven t es s p es ielt at eiere s om leier u t p ås er at r eglen e gjø res kj en t og fø lges. Ved gjen tagel s er o g mi s l i gh ol d a v ved tekte r o g h u s ord en s regler vil ik ke s t yret n ø le med å b en ytte d e s a n k s jon s mu l i gh et er s om Ei e rs eks jon s lo v en gir. B r a n n t i l lø p i s a m e i e t: Sameiet h ad d e to b ran n tillø p i sep temb er va r tø rr ko kin g av kas s er olle å r s ak til rø yku tvi klin g. T i l l ø p e t b l e o p p d a g e t a v t i l f e l d i g f o r b i p a s s e r e n d e s o m g j o r d e v a dr eom s l e fan t get b r a bn ln e v e s e n. S k a h e l d i g v i s b e g r e n s e t, o g d e t - og b l s e ot s kad k u n er r inø ny ven k d ig i leili gh eten. Det ku n n e gåt t ads ki llig verre d a ford elin gs tavlen i Vollab akken 1 5 feilet 2 oktob e r. Feilen med fø rte at i n n t i l 1 9 l e i l i g h e t e r k u n n e f å t t m 4 0 n 0 e t V t. i n H n e l p d å i g s v i t s t b l s e t r i ø k k e o m f a n g e -t s å s t o r t 5 leiligh et er fi k k et s å h ø yt s p en n in gs n ivå i s itt n ett og i varie ren d e grad ø d elagt elektris k u ts t yr. P ga feil arb ei d s u tfø rel s e i et t a v el.an leg gen e med fø rte feilen b ran n tillø p og f u ll u tr ykn in g. Ku n tilfeld igh et er gj ord e at b ran n tillø p et b le op p d aget fø r d et fik k u tvikl e s eg. I ette rkan t a v fei len o g b ran n tillø p et h ar s t yret gjen n om fø rt to gran s kin ge r vh a u avh en gig k on s u len ter. E n g r a n s k n i n g h a d d e s o m m a n d a t å f i n n e å r s a k t i l a t f o r d e l i n g s s k a p e t f e i l e tog h v or for feilen forp lan tet s eg s lik d en gj ord e. I d en and re gran s kin gen b le el.an legget i d en mes t b erø rte leiligh eten n ø ye u n d ers ø kt o g rep arert. Ele ktr oeks p e rten h ar i ett erk an t av u h ellet gjen n om fø rt fu ll gjen n om gan g a v a l l e f o r d e l i n g s s k a p ttet s a m op t p r d e f ei l s om b le fu n n et i felles an legget. Dis s e t o h en d el s en e er en p åmin n els e o m h vor f ort et u h ell kan op p s tå og h vilke k on s ekven s er d e kan fø re til. Vi e r avh en gi ge a v p åp as s elige o g an s varli ge b eb oere o g s ameie re, et h ø y ved likeh old s n ivå o g a t alle f ors k ri ft e fø l ges f or at v åre felles v erd ier s kal b e vares. A n d r e f o r h o l d : Stu d en ts ams ki p n ad en h ar op p arb eid et en s ti mello m Sch ie ves g ate og Vollab a kken. Fo r å få til en n atu rlig t ras e s n ei er s t i en s ameiets eien d om ved Kors gata 1 8. For å informere beboere og sameiere -s k r i v i er det gitt ut 2 Sameiet f oru ren s er i k ke d et yt re miljø. R e g n s k a p Års regn s kap et f or er vis t i Ved le gg 1 til års meld in gen. Etter s t yrets op p fatn in g gir s a meiets res u ltat regn s kap og b al an s e, s amt d e tilhø ren d e n oter, et rettvis en d e b ild e av s ameiets u tviklin g, d rift og økonomiske stilling. Forutsetningen om fortsatt rift er til s ted e, d o g å rs regn s ka p et for er s att op p u n d er d enn e foru ts et n in g. Årets res u l t at er kr ,- mot kr ,- for Drifts res u ltatet er kr s om er kr lavere en n b u ds j et t ert. I n n t e k t e r : In n tekt en e var i kr ,- s o m e r k r ,- h ø ye re en n b u d s jettert Utgifter Drifts k os t n ad en e v a r i k r ,-. D ette er k r ,- m er en n b u d s jettert. I h o ved s ak s k yld es av vi ket fø l gen d e f orh old : o o O p p a r b e i d e k l s e a v b l o m s t e r m b e K d o r m s e g l a l t o a 1 2 o g V o l l a b a k k e n b l e b e t y d e l i g d y r e r foru ts at t. En ergi k os tn ad en e b le vel k r hø yer e en n b u ds jettert. R evis ors h on orar f or re gn s kap s året er for revid erin g a v s am eiets regn s kap og f o r m u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o n s h o n o r a r e t f r r s oe m k eo gen m m pe os t i res u ltat re gn s kap et. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d h e n d e l 8 s se om r pe åvi t t r ker e re 3 gn 1. s kap 1 2. et 0 i ves en tl ig g rad. 7

8 V i d e r e u t f o r d r i n g e r I sitt femte hele driftsår står sameiet fortsatt overfor flere utfordringer. For 2009, som for tidli ger e år, må s t yr et f oku s ere p å å få ferd igs tilt o g ove rtatt felles om råd er. St yret h ar h att en god og k on s tru ktivt d ialog med P R OR A, o g d et e r g od t h åp o m at a rb eid et vil b li fe rd ig i lø p et av Dern es t ø n s ker s t yret å s k ap e et god t b omiljø til gled e for b eb oern e i d et d aglige, og s o m ett elemen t for å op p ret th ol d e og ø ke at tra ktiviteten og ve rd ien av områd et. Vi ø n s ker å s kap e et grø n t b omiljø med godt naboskap. Alle beboerne og sameiere oppfor d res d erf or til å en gas jer e s eg o g b id ra aktivt til b eb oern es og s a mei et s fel l es b es te. St yret ta kk er al le ei ern e f or tilliten i året s om e r gått. T r o n d h e i m 2 0. m a 9. r s

9

10 S a k 3 R e g n s k a p SAMEIET NEDRE SINGSAKERSLETTE R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : I n n k r e v d e f e l l e s k o s t n a d e r A n t e n n e a n l e g g A n d r e i n n t e k t e r S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : P e r s o n a l k o s t n a d e r S t y r e h o n o r a r R e v i s j o n s h o n o r a r F o r r e t n i n g s f ø r e r h o n o r a r K o n s u l e n t h o n o r a r D r i f t o g v e d l i k e h o l d F o r s i k r i n g e r R e n h o l d u t s t y r E n e r g i / f y r i n g Ka b e l - / -a n l T e V g g A n d r e d r i f t s k o s t n a d e r SUM DRIF T S K OS T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : F i n a n s i n n t e k t e r F i n a n s k o s t n a d e r RE S. F I NANS I NNT / K OS T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : T i l o p p t j e n t e g e n k a p i t a l T i l ø r e m e r k e t k a p i t a l Fr a o p p t j e n t e g e n k a p i t a l Fr a ø r e m e r k e t k a p i t a l

11 E I E N D E L E R SAMEIET NEDRE SINGSAKERSLETTE B A L A N S E N o t e O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer H å n d k a s s e D r i f t s k o n t o i O B O S S p a r e k o n t o i O B O S S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital Øremerket kapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader L e v e r a n d ø r g j e l d Skyldig offentlig myndigheter A n n e n k o r t s i k t i g g j e l d S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D T r o n d h e i m, 2 0. m a r s I s t y r e t f o r S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e 11

12 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Års regn s kap et e r s at t op p i s ams var med regn s kap s lov en s b es temmels er og g od re gn s kap s s kikk i s må foreta k. In n t ekt s fø ri n g a v i n n kre vd e felle s kos tn ad er s kjer mån ed lig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R F e l l e s k o s t n a d e r P a r k e r i n g s l e i e K a b e l T V S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R U t f a k t p o r t å p n e r e E i e n d o m s m e g l e r U t b y t t e G j e n s i d i g e P r o r a S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R O r d i n æ r l ø n n, f a s t a n s a t t e L ø n n r e n g j ø r i n g s h j e l p Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift av lønn og styrehonorar Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det h ar gj en n o ms n ittlig væ rt s ys s els att u n d er 0,7 5 års verk i s el s kap et gjen n om åre t. tjen es tep en s jon. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Hon ora r t i l s t yr et gj el d er f or p eriod en /20 08, og e r p å k r I t i l l e g g h a r s t y r e t f å t t d e k k e t s t y r e s e m i n a r f o r k r j f r. n o t e 1 0 N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og er på kr

13 N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d W K -El ekt r o - rap p ort E k s t r a f o r v. t j e n e s t e r O E F S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift / vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d e l e k t r o Drift / ved likeh ol d u tven d ig an l D r i f t / v e d l i k e h o l d f e l l e s a n l e g g D r i f t / v e d l i k e h o l d h e i s a n l e g g D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/ved lik eh ol d ven tilas j.an l I n v e s t e r i n g e r u t e n o m h u s S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e C o n t a i n e r D i v e r s e l e i e k o s t n a d e r / l e a s i n g Verktøy og redskaper D r i f t s m a t e r i e l l Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer K o n t o r- o g d a t a r e k v i s i t a T r y k k s a k e r M ø t e r, k u r s, o p p d a t e r i n g e r m v S t y r e s e m i n a r Andre kontorkostnader P o r t o / k o n v. / p a p i r R e i s e k o s t n a d e r / p a r k e r i n g -8 6 B a n k o g k o r t g e b y r V e l f e r d s k o s t n a d e r Avsetning tap på fordringer S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

14 N O T E : 1 1 F I N A N S I N N T E K T E R R e n t e r a v d r i f t s k o n t o i O B O S R e n t e r h ø y r e n t e k o n t o R e n t e r a v f o r s e n t i n n b e t a l t e f e l l e s k o s t n a d e r S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 2 F I N A N S K O S T N A D E R A n d r e r e n t e k o s t n a d e r -8 S U M F I N A N S K O S T N A D E R -8 N O T E : 1 3 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R 1. k v a r t a l f o r s i k r i n g kvartal kabel-tv S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Korts ikt i ge ford ri n g er kan i n n eh old e mot tatte, ik ke b etalte faktu rae r s o m ved rø rer , med m ot p os t i Le veran d ø rgj eld. Kos tn ad s fø rin g og u tb etalin g s kjer i N O T E : 1 4 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k Skyldig arbeidsgiveravgift S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 5 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D F e r i e p e n g e r S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 1 6 L E V R A N D Ø R G J E L D L o k a l A S - kvartal 1 kabel-tv Advokat Bjerkan /Stav - avs. / honorar T r o n d h e i m E n e r g i v e r k a v s. s t r ø m o g f j e r n v a r m e S U M L E V R A N D Ø R G J E L D N O T E : 1 7 R E S T A N S E R F E L L E S K O S T N A D E R Restanser felleskostnader T a p p å k r a v S U M R E S T A N S E R F E L L E S K O S T N A D E R

15 Sak 4 Forslag til behandling Det er i kke k om met n oen fo rs lag til års m ø te Sak 5 Budsjett 9200 B u d s j e t t e t f 9 o r h ar 2 en 0 0 tot al kos tn ads ramme p å kr eks klu s ive avs ettin g for fra mtid ig v e d l i k e h o l d. D e s t ø r s t e e n d r 9-b i n g ue d sn je et tet f r er a kn 2 yt 0 t0 et til om fo rd elin g m ellom ren h old (TR S i d e l e r a v ) o g p e r s o n a l k o s t n a d e r, s a m t a t tne ad n e en r g e i k er o s op p ju s tert b as ert p å erfarin ger. Det er i tillegg vu rd eri n gen at ø ken d e ald er på an leggen e o gs å ø ker ris ik oen fo r u foru t s ette h en d els er. Det er d erf or b u d s jet tert med n oe u fo ru ts ette kos tn ad er. Fo r ø v rig er d e fl es te k os tn ad s p os ter vid erefø rt m e d n ø d ven d ig in d eks ju s terin g. D e t e r s t y r e t s v u r d e r i n g a t d e t e r b e h o v f o r eh å old ø. k e Sp es a iv el s t e men t n i er n g s t yret t i l at v e d l i k b eis in g og mal in g av h el e an leg get m å gjø res i in n evæ ren d e eller n es te år. Det er d erfo r b u d s jettert med et res u ltat p å k r til avs etn ing f or ved likeh old. BUDSJETT Nedre Singsakerslette 2009 R e v Bu d s j e t t Budsjett R E V 1 Inntekter : F E L L E S K O S T N A D E R GARASJE/P-PLASS 95 plasser a kr K A B E L - T V + B r e d b å n d k r p r m n d A N D R E D R I F T S I N N T E K T E R 0 0 S u m i n n t e k t e r Drift- og vedlikeholdskostnader : S T Y R E H O N O R A R P E R S O N A L K O S T N A D E R A R B E I D S G I V E R A V G I F T R E V I S J O N S H O N O R A R F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R D R I F T O G V E D L I K E H O L D m a t t e s e r v i c e renhold ( utstyr ) k a b e l - T V + b r e d b å n d service heiser h e i s t e l e f o n Norsk heiskontroll ( 2. årig ) g a r a s j e p o r t V V S - a n l e g g s e r v i c e e l. a n l e g g / b r a n n v a r s l i n g g a r t n e r t j e n e s t e r drifts- og forbruksmateriell m ø t e r, k u r s u f o r u t s e t t F O R S I K R I N G E R E N E R G I, S T R Ø M I N V E S T E R I N G E R S u m d r i f t - o g v e d l i k e h o l d s k o s t n a d e r Driftsresultat ( avsetning framtidig vedlikehold )

16 S a k 6 V a l g S t yr e t h a r i b e s t å t t a v : L e d e r M o r t e n M ø r c h p å v a l g S t y r e m e d l e m m e r B j ø r g V i k e n e s p å v a l g T o r M a u s e t h Varamedlemmer : Siv Heggli på valg A r e R i g s t a d p å va lg. V a l g k o m i t e : B e r i t A u n e Andreas Eieland ( flyttet ) Va lgk omi t een s f o r s l t a i l g n yt t s t yr e e r : Le d e r : A r e R i g s t a d v e l g e s f o r t o å r St yr emed l emmer : T o r M a u s e t h e t t å r i g j e n J o h n P e t t e r L i b v e l r g e s f o r t o å r Varamedlemmer: Siv Heggli velges for ett år S i m o n K a h n v e l g e s f o r e t t å r V a l g k o m i t e : B e r i t A u n e e t t å r i g j e n B j ø r g V i k e n e s vel ges fo r t o å r. 16

17 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET NEDRE SINGSAKERSLETTE I N N L E D E N D E B E S T E M M E L S E R * * * 1 N A V N O G F O R M Å L 2 E I E R F O R H O L D 3 O P P L Ø S N I N G E L L E R E N D R I N G A V S A M E I E T 4 R Å D E R E T T S A M E I E R M Ø T E T 5 O M S A M E I E R M Ø T E T O G I N N K A L L I N G 6 S A K E R S O M S K A L B E H A Å N D L O E R S D I P N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 7 S T E M M E R E T T S R E G L E R 8 M Ø T E L E D E L S E O G F L E R T A L L S K R A V 9 G J E N N O M F Ø R I N G A V S A M E I E R M Ø T E T S T Y R E T 1 0 S T Y R E T 1 1 S T Y R E T S K O M P E T A N S E 1 2 O M S T Y R E M Ø T E T H A B I L I T E T S R E G L E R 1 3 H A B I L I T E T S R E G L E R F O R S A M E I E R M Ø T E O G S T Y R E A N S V A R O G K O S A T D N S F O R D E L I N G 1 4 R E G I S T R E R I N G A V S A M E I E R E 1 5 R E V I S J O N O G R E G N S K A P 1 6 F O R R E T N I N G S F Ø R E R 1 7 F O R S I K R I N G 1 8 V E D L I K E H O L D 1 9 B Y G N I N G S M E S S I G E A R B E I D E R 2 0 F E L L E S U T G I F T E R 2 1 A V S E T N I N G T I L V E D L I K E H O L D M I S L I G H O L D O G F R A V I K E L S E 22 MISLIGHOLD 23 FRAVIKELSE V E D T E K T S E N D R I N G E R O G F O R H O L D T I L L I V O M E I E R S E K S J O N S S A M E I 2 4 E N D R I N G E R I V E D T E K T E N E 2 5 F O R H O L D E T T I L L O V O M E I E R S E K S J O N S S A M E I E R

18 2 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET NEDRE SINGSAKERSLETTE Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai n r. 3 1 I N N L E D E N D E B E S T E M M E L S E R 1 N A V N O G F O R M Å L Sameiets navn er: NEDRE SINGSAKERSLETTE Sameiet omfatter eiendommen: Gnr.: 407, bnr.: 19 i Trondheim kommune. Eiendommens adresse er: Korsgt. 10/12/14/16/18 og 20 Singsakerbakken 1 og 3 V o llabakken 13/15/17 og 19 Sameiet er ihht. oppdelingsbegjærlig av søkt oppdelt i 82 seksjoner. Seksjonene er seksjonert til boligformål. Fastsettelse av seksjonens sameiebrøk bygger på bruksenhetens areal i eiendommen. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes felles interesser som sameiere. Disse vedtektene regulerer forholdet mellom de enkelte sameiere og foreskriver drift og administrasjon av eiendommen, samt sameiets forhold til naboeiendommer. Tomten og deler av bebyggelsen som ikke omfattes av eierseksjoner er fellesarealer. Eier av hver seksjon har eksklusiv bruksrett til sin seksjon og tilleggsareal. 2 E I E R F O R H O L D Både enkeltpersoner og juridiske personer kan eie seksjoner i sameiet. Med 1 sameier menes i disse vedtekter den som står som eier, eller de som i felleskap står som eiere av en bestemt seksjon. Den enkelte sameier står fritt til å selge sin seksjon til den han eller hun måtte ønske. Ingen seksjonseiere eller andre har noen form for forkjøpsrett til seksjoner i sameiet. Ingen kan eie mer enn 2 seksjoner i sameiet. N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Ve d t e kte r r e v

19 3 3 O P P L Ø S NI N G E L LE R E N D R I N G AV S AM E I E T. Oppløsning av sameiet kan bare besluttes av sameiemøtet. Beslutning om oppløsning krever minst ¾ flertall blant det samlede antall sameieandeler. Sameiet kan ikke oppløses uten skriftlig samtykke fra hver lånegiver med panterett i noen av seksjonene. Endringer i sameiets sammensetning, slik som endring av antall seksjoner og den enkelte seksjons brøk og eierandel, kan bare besluttes av sameiemøtet og forutsetter samtykke fra bygningsmyndighetene og fra eiendommens panthavere. 4 R Å D E R E T T Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon. Seksjonen kan ikke skilles fra deltakerinteressen i sameiet. Sameiemøtet setter opp ordensregler som blir å respektere av samtlige. Boligen kan fritt utleies. Forpliktelser og rettigheter etter disse vedtekter kan dog ikke skilles fra eierandelen, og er den enkelte seksjonseiers fulle ansvar. Den enkelte seksjon samt fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for de øvrige seksjonene. Fellesanlegg må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt mellom sameierne. B o l i seksjonene g skal kun benyttes til beboelse, og kan ikke u t e n s a m e i es t yr e t s s k r i f t l i g e godkjennelse brukes til ervervs el l e r yr k e s m e s s i g v i rk s o m h e t el l e r p å a n ne n m å t e s o m medfører ulempe for de øvrige sameierene / boligenhetene. Eventuell næringsdrift ti l l a t e s bare i den utstrekning at vedkommende leilighet fortsatt i all hovedsak benyttes til boligformål. Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene. Spesielt brann- eller eksplosjonsfarlige, etsende eller andre farlige stoffer tillates ikke oppbevart verken i leilighet, boder eller andre fellesrom, eller utendørs på eiendommen. Seksjonene som disponerer handicap-plass i parkeringskjeller, er til enhver tid forpliktet til å bytte plassen med en annen plass dersom andre beboere får behov for slik plass. Når grunnlaget for byttet er bortfalt, skal parkeringsplassen tilbakeføres seksjonen. Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter, generelle ordensregler fastsatt av sameiermøtet, samt de til enhver tid gjeldende offentlige bestemmelser. N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Ve d t e kte r r e v

20 4 S A M E I E R M Ø T E T 5 O M S A M E I E R M Ø T E T O G I N N K A L L I N G Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når sameier(e) som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det og samtidig oppgi hvilke saker de ønsker behandlet. Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst åtte dager, høyst tjue dager. Saksliste skal medfølge innkallingen. Ekstraordinært sameiermøte kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som likevel skal være minst 3 dager. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for sameiermøtet og om siste frist for i n n l e v e r i n g a v s m a ønskes k e r s o behandlet. Skal et forslag, som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Senest en uke før ordinært sameiermøte skal styrets årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal også være tilgjengelige i sameiermøtet. Blir sameiermøtet, som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak på sameiermøtet ikke innkalt, kan en sameier, et styremedlem eller forretningsfører kreve at skifteretten snarest og for sameiernes felles kostnad, innkalles til sameiermøte. 6 S A K E R S O M S K A L B E H A N D L E S P Å O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles: Å r s b eretning fra styret Regnskap pr i revidert stand Budsjett for inneværende år med avsetning til vedlikehold Saker som styret forelegger I nkomne forslag Valg på a) styreleder b) to styremedlemmer c ) to varamedlemmer d) r e v i s o r e) valgkomitè bestående av 2 personer Valgene foregår skriftlig hvis ikke årsmøtet ved det enkelte valg bestemmer noe annet. Valgene under a), b) og e) gjelder for to år av gangen, mens valg under c) og d) gjelder for et år. 7 S T E M M E R E T T S R E G L E R På årsmøtet har hver sameier en stemme. En sameier kan være representert ved fullmektig som møter med datert skriftlig melding. N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Ve d t e kte r r e v

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Haakon den Godes vei 16. HAAKON DEN GODES VEI 16 Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET NEDRE SINGSAKERSLETTE

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET NEDRE SINGSAKERSLETTE VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET NEDRE SINGSAKERSLETTE INNLEDENDE BESTEMMELSER * * * 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 OPPLØSNING ELLER ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT SAMEIERMØTET 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING

Detaljer

VEDTEKTER NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL.

VEDTEKTER NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL. SAMEIET TONSENHAGEN 3 VEDTEKTER Vedtatt på ordinært sameiermøte 01.mars 2007 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.05.1997 nr.31 (erstatter tidligere vedtekter av 19.04.1995) 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

Vedtekter 20.04.07 rev 01.

Vedtekter 20.04.07 rev 01. Aasebryggene Vedtekter 20.04.07 rev 01. VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Gnr.13 bnr. 1702 Vedtatt i sameiermøte Den 20 April 2007 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE Vedtatt i sameiermøte den 28. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 11.05.04 Endret i sameiemøte 17.03.05

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET BENTSEGT. 6

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET BENTSEGT. 6 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET BENTSEGT. 6 Vedtatt i sameiermøte den 23. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 30 Endret i ekstraordinært sameiermøte den 19. august 2009 1 NAVN,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D VELKOMMEN TIL BOLIGSAMEIET Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

forutsatt. Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes til styret.

forutsatt. Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes til styret. VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET 21.10.l7 den..... i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 NAVN, FORRETNINGSKONTOR FORMÅL l OG forutsatt. Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET ELGESETER GT. 11 TRONDHEIM

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET ELGESETER GT. 11 TRONDHEIM VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET ELGESETER GT. 11 TRONDHEIM Vedtatt i sameiermøte den 28.april 2003. i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Eierseksjonssameiet

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012)

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) 1 NAVN, EIENDOMMEN, M.V. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. 61 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er "Sameiet Villblomsten"

Detaljer

Vedtekter SAMEIET SINSENVEIEN

Vedtekter SAMEIET SINSENVEIEN Vedtekter SAMEIET SINSENVEIEN 14-16-18 Vedtatt på sameiemøte: 16.06.2003 Sist endret: 14.03.2012 Se også Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiet Sinsenveien

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Skullerudhøgda I, Skullerudveien 65 95, Oslo Vedtatt i sameiermøte 29.mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23.mai 1997 nr.31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiet Skullerudhøgda

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAM EIET SAM EIET KVIKNE FJELLSTUE

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAM EIET SAM EIET KVIKNE FJELLSTUE VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAM EIET SAM EIET KVIKNE FJELLSTUE : INNLEDENDE BESTEM M ELSER Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN OG FORM ÅL Sameiets navn er: Sameiet Kvikne

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET SCHWEIGAARDSGATE 54

VEDTEKTER FOR SAMEIET SCHWEIGAARDSGATE 54 VEDTEKTER FOR SAMEIET SCHWEIGAARDSGATE 54 Vedtekter av 26.08.82 endret i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 til nye vedtekter 28. april 2003 Tilføyelse nytt tredje ledd 2 den 27. april

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

V E D T E K T E R FOR SAMEIET GARDINBRYGGA I TRONDHEIM KOMMUNE

V E D T E K T E R FOR SAMEIET GARDINBRYGGA I TRONDHEIM KOMMUNE V E D T E K T E R FOR SAMEIET GARDINBRYGGA I TRONDHEIM KOMMUNE 1 FORMÅL Sameiet Gardinbrygga er et boligsameie som skal ivareta seksjonseiernes felles interesser som sameiere. Disse vedtekter regulerer

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE LBS Lindeleiken boligsameie Haugjordet 4-18 1336 Sandvika www.lindeleiken.no styret@lindeleiken.no VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 31. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BYGDØY ALLE 59

VEDTEKTER FOR SAMEIET BYGDØY ALLE 59 VEDTEKTER FOR SAMEIET BYGDØY ALLE 59 Vedtatt i sameiermøte den, 5. mai 1999i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Endret i ekstraordinært sameiermøte den 7.oktober 2008. Endret i ordinært

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAM EIET. Stekke sameie

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAM EIET. Stekke sameie VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAM EIET Stekke sameie Vedtatt:.. Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 2 3. mai 1 9 9 7 nr. 3 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORM ÅL Sameiets navn er: Stekke sameie

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET KNUT ALVSSONSVEI 1-9

VEDTEKTER FOR SAMEIET KNUT ALVSSONSVEI 1-9 VEDTEKTER FOR SAMEIET KNUT ALVSSONSVEI 1-9 Vedtatt i sameiermøte den, 24.03.2004 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Endret på sameiermøte 19.10.2015 1 NAVN OG FORMÅL Sameiet navn er

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1

VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1 VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1 Vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 24. august 2009. 1. NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet Rosenborg Park B1. Sameiet består av leiligheter og fellesareal,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

V E D T E K T E R FOR S A M E I E T B E R G H E I M A M F I GNR. 52, BNR. 125 I TRONDHEIM KOMMUNE

V E D T E K T E R FOR S A M E I E T B E R G H E I M A M F I GNR. 52, BNR. 125 I TRONDHEIM KOMMUNE V E D T E K T E R FOR S A M E I E T B E R G H E I M A M F I GNR. 52, BNR. 125 I TRONDHEIM KOMMUNE 1 FORMÅL. Sameiet Bergheim Amfi er et boligsameie som skal ivareta seksjonseiernes felles interesser som

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner:

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner: SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TOPPSKARVEN PÅ EIENDOMMEN GNR.119 BNR.3869 I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt på Stiftelsesmøtet 20.06.2002 Revidert på sameiermøtet 30.03.2009 1 NAVN. Sameiets navn er Toppskarven.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

Vedtekter for Rolvsrud Park II Sameie

Vedtekter for Rolvsrud Park II Sameie Vedtekter for Rolvsrud Park II Sameie Fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr.31, med endringer 30. mai 2007,28. april 2009, 6.juni 2013, 8. april 2014

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BÅHUSVEIEN 10-18

VEDTEKTER FOR SAMEIET BÅHUSVEIEN 10-18 VEDTEKTER FOR SAMEIET BÅHUSVEIEN 10-18 Vedtatt i sameiermøtet den 12.11.1984 samt 09.12.1998 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 13. Sist endret 21.04.2009. 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BISLET BOLIGSAMEIE V

VEDTEKTER FOR BISLET BOLIGSAMEIE V VEDTEKTER FOR BISLET BOLIGSAMEIE V Vedtatt i sameiermøte den 24. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 (erstatter tidligere vedtekter, senest endret 25. mars 2014). 1 NAVN,

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 31. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, sist endret 2. desember 2016. Vedtektene er sist endret på sameiermøtet

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET. Vedtatt i sameiermøte 28. april 2009 - i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET. Vedtatt i sameiermøte 28. april 2009 - i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Vedtatt i sameiermøte 28. april 2009 - i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Eierseksjonssameiet Kristine Bonnevies

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 Utarbeidet den 09.09.14 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Rydbergsgate 7. Sameiet omfatter 17 boligseksjoner i eiendommen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Ankerplassen

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Ankerplassen VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Ankerplassen 10-12 -14 16 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMAL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) har forretningskontor i Stavanger. Sameiet består av 76 boligseksjoner

Detaljer

Vedtekter for Akersbakken 39

Vedtekter for Akersbakken 39 Vedtekter for Akersbakken 39 Vedtekter for eierseksjonssameiet vedtatt i sameiermøte den 5. mai 2004 i medhold av lov om eierseksjoner 23. Mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Boligsameiet

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 26.04.99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997, nr 31 Endret i sameiermøte

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

Boligsameiet Fagerheimgaten 18

Boligsameiet Fagerheimgaten 18 VEDTEKTER FOR SAMEIET FAGERHEIMGATEN 18 Vedtatt i sameiermøte 26.02.2002 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.05.97, nr. 31, med endring vedtatt på ord sameiermøte 25.02.14 1 Navn, forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

Boligsameiet har forretningskontor i Oslo. Sameiet består av 91 boligseksjoner i henhold til oppdelingsbegjæring tinglyst 1976.

Boligsameiet har forretningskontor i Oslo. Sameiet består av 91 boligseksjoner i henhold til oppdelingsbegjæring tinglyst 1976. Vedtatt i sameiermøte den 10.04.2008 i medhold av Lov om eierseksjoner. 1 Navn, forretningskontor og formål Boligsameiet har forretningskontor i Oslo. Sameiet består av 91 boligseksjoner i henhold til

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for sameiets forpliktelser 7. Ettersyn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139

VEDTEKTER FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139 VEDTEKTER FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139 1. Navn og opprettelse Sameiets navn er Sameiet Trondheimsveien 139. Sameiet er opprettet med seksjoneringsbegjæring tinglyst 29. september 2008. 2. Eiendommen

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Vedtatt i sameiermøte den 26.09.2016 VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Sameiets navn er SAMEIET BAKKEBYGRENDA. Sameiet består av 12 bygg hvorav 4 bygg har 4 enheter og 8 bygg har 2, tilsammen 32 seksjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET SANDAKERVEIEN 10B

VEDTEKTER FOR SAMEIET SANDAKERVEIEN 10B VEDTEKTER FOR SAMEIET SANDAKERVEIEN 10B Vedtatt i sameiermøte den 26. april 2001 i medhold av lov om eierseksjoner 23.mai 1997 nr. 31. Endret på sameiermøte den 21. april 2004 og den 20. april 2005. 1

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET VIKSFJORD BRYGGE. Lov Vedtatt om eierseksjoner 23. mai NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET VIKSFJORD BRYGGE. Lov Vedtatt om eierseksjoner 23. mai NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Lov Vedtatt om eierseksjoner 23. mai 1997. 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) har forretningskontor i Oslo og består av 26 fritids boligseksjoner i henhold til oppdelingsbegjæring.

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Herslebs gate 9-11

VEDTEKTER for Sameiet Herslebs gate 9-11 VEDTEKTER for Sameiet Herslebs gate 9-11 Vedtatt på sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 Sist endret 09.04.2014 Disse vedtektene er ment å utfylle lov

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Strandveien 134. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 119 bnr 3785 er

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken

Detaljer

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO VEDTEKTER for VELHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtatt 25.9.2003 Revidert 14.5.2013 1 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE 1. NAVN OG OPPRETTELSE VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 19.06.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 rev. 3.07.2014 Tilføyelse pkt. 2, 3. avsnitt (p-plasser).

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLSEGGLIA SAMEIE

VEDTEKTER FOR SKOLSEGGLIA SAMEIE Skolsegglia Sameie Side 1 av 5 VEDTEKTER FOR SKOLSEGGLIA SAMEIE Vedtatt på stiftelsesmøtet 26.06.06 Endret på ordinært sameiermøte 29. april 2009 På ordinært sameiermøte 11. april 2012 Og på ordinært sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 1. Eierseksjonssameiet VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 Sameiets navn er Boligsameiet Mellomvegen 33. Sameiet består av eiendommen gnr 200 bnr 809 i Tromsø kommune. Sameiet består av 61 seksjoner,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE. 25. april 2017

VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE. 25. april 2017 VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE 25. april 2017 Revisjon 7 KAP. 1 NAVN og FORMÅL 1-1 Navn Sameiets navn er Sanatorieveien Terrasse. 1-2 Formål Formålet med sameiet er å: a) Ivareta driften av sameiet.

Detaljer

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 40 bnr.

Detaljer

Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger oppdelingsbegjæringen, sameiets vedtekter og generelle ordensregler fastsatt av sameiet.

Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger oppdelingsbegjæringen, sameiets vedtekter og generelle ordensregler fastsatt av sameiet. VEDTEKTER FOR ULLERNÅSEN BOLIGSAMEIE GNR 28, BNR 827, OSLO KOMMUNE Vedtatt på ordinært sameiermøte 8. april 1999. Revidert på ordinært sameiermøte 12. april 2011 og 19. april 2012 i henhold til Lov om

Detaljer

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Revidert 10.02.2008 Innholdsfortegnelse 1... 2 2... 2 3... 2 4... 2 5... 3 6... 3 7... 4 8... 4 9... 4 10... 4 1 1 Sameiets navn er Boligsameiet Tomterhagan. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER for Sameiet KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Kongsberg Bruk II (heretter Sameiet eller Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling

VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling 04.04.2017 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Kloppedalshagen. 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GILDHEIMSVEGEN 3-5-7

VEDTEKTER FOR SAMEIET GILDHEIMSVEGEN 3-5-7 VEDTEKTER FOR SAMEIET GILDHEIMSVEGEN 3-5-7 Første gang vedtatt: 18.03.2013 Endret i årsmøte : 24.mars 2015 Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er:

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

UTKAST VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Auli Park. Vedtatt i sameiemøte den XX. XX 20XX i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

UTKAST VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Auli Park. Vedtatt i sameiemøte den XX. XX 20XX i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. UTKAST VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Auli Park Vedtatt i sameiemøte den XX. XX 20XX i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Eierseksjonssameiet Auli

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 23.04.2012 Endret 10.04.2013 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Sentrumskvartalet, Sandefjord.

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Sentrumskvartalet, Sandefjord. Vedtekter for Eierseksjonssameiet Sentrumskvartalet, Sandefjord. Vedtatt i sameiermøte den 11. april 2002 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 med endringer vedtatt i sameiermøte 29.3.2011.

Detaljer

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 28, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BERGHEIM PLASS fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Sist revidert den

VEDTEKTER FOR SAMEIET BERGHEIM PLASS fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Sist revidert den VEDTEKTER FOR SAMEIET BERGHEIM PLASS fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 05.09.2011 Sist revidert den 30.03.2016 1. NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet Bergheim Plass. Sameiet består

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE (Vedtatt på stiftelsesmøte for sameiet 13. juni 1984) (Revidert i 1988, 1994, 1998, 1999 og 2014) 1. SAMEIETS NAVN ER LUTVANN BOLIGSAMEIE. Sameiet består av 227

Detaljer

VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE Endret på ordinært sameiermøte 17.04.2013. 22.04.2014 og 15.04.2015. Sist endret på ordinært sameiermøte 07.04.2016 KAP. 1 NAVN og FORMÅL 1-1 Navn Sameiets navn er Sundby

Detaljer