OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 79/12 Referatsaker PS 80/12 Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2012 Levanger kommune PS 81/12 Økonomisk sosialhjelp - endring av satser i Levanger kommune PS 82/12 Vann og avløpsgebyr 2013 PS 83/12 Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2013 PS 84/12 Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune I forbindelse med møtet vil det bli servert enkel julemat i kantina Levanger, den 13. desember 2012 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 Innhold PS 79/12 Referatsaker... 2 Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2012 Levanger kommune... 3 Økonomisk sosialhjelp - endring av satser i Levanger kommune... 5 Vann og avløpsgebyr Trønderhallen Levanger KF - budsjett Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune PS 79/12 Referatsaker RS 4/12 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2013 Side 2 av 16

3 Levanger kommune Sakspapir Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2012 Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen Arkivref: 2012/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Levanger kommunestyre /12 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2012 endres i samsvar med vedlegg. Rådmannen gis fullmakt til å plassere prosjektene på riktig Kostrafunksjon. Rådmannens forslag til innstilling: Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2012 endres i samsvar med vedlegg. Rådmannen gis fullmakt til å plassere prosjektene på riktig Kostrafunksjon. Hjemmel/bakgrunn for saken: Levanger kommunes økonomireglement og Kommunelovens kap. 8 og 9 Vedlegg: 1 Justering investeringsbudsjett 2012 Levanger kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Vedtatt budsjett for 2012 Saksopplysninger: Rammene for budsjettering av investeringer kan i henhold til Kommunal og regionaldepartementet oppsummeres slik: 1. Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig 2. Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra utgifter i budsjettåret 3. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme Side 3 av 16

4 4. Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering fra andre Dette innebærer at investeringsprosjekt som vil gå over flere år, kun tas inn i investeringsbudsjettet med den delen av utgiftene til prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettåret. Tidligere har slike prosjekter vært budsjettert med en totalsum over hele prosjektets levetid slik at ubrukte midler et år automatisk har blitt overført til påfølgende budsjettår. Revisjonen påpekte i brev nr. 7 til Kontrollutvalget at budsjettet for 2011 ikke var justert i henhold til gjeldende bestemmelser. Økonomienheten har etter avleggelsen av regnskapet for 2011 bl.a. jobbet med rutiner knyttet til endringer av investeringsbudsjettet, dette er en del av årsaken til at denne saken fremlegges sent på året. For 2013 vil en tilsvarende sak fremmes vesentlig tidligere, samt at det legges opp til at nødvendige justeringer gjennomføres ved behandling av tertialrapportene. Vurdering: Rådmannen foreslår nødvendige justeringer i henhold til gjeldende regelverk. Dette innebærer at prosjekter som er vedtatt gjennomført (og finansiert) tidligere år, men ikke var avsluttet innen utgangen av 2011, må rebudsjetteres i Vedlagte oversikt viser hvilke justeringer som er nødvendig å gjennomføre. Ingen av de foreslåtte budsjettjusteringene vil innebære behov for ytterligere låneopptak da dette er gjennomført tidligere. Rådmannen vil komme tilbake med en gjennomgang av ubrukte lånemidler med tanke på å benytte disse til vedtatte prosjekter i Side 4 av 16

5 Levanger kommune Sakspapir Økonomisk sosialhjelp - endring av satser i Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jon Ketil Vongraven Arkivref: 2006/ /F00 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Levanger kommunestyre /12 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. De nye satsene for økonomisk sosialhjelp legges til grunn ved beregning av ytelsen fra Effekten av endringen tas innenfor budsjettrammene for 2013 Rådmannens forslag til innstilling: 1. De nye satsene for økonomisk sosialhjelp legges til grunn ved beregning av ytelsen fra Effekten av endringen tas innenfor budsjettrammene for 2013 Hjemmel/bakgrunn for saken: Staten har gitt veiledende satser for økonomisk sosialhjelp siden februar Slik retningslinjene er i dag, er det opp til hver enkelt kommune hvilket nivå den vil vedta å legge sine satser for sosialhjelp. Verdal kommune justerte satsene siste gang i 2010, og Levanger kommune justerte sine veiledende satser fra Rådmannen ønsker nå at Levanger kommune skal legge en veiledende ytelses plattform for sosialhjelp som bygger på de samme prinsipper og nivå som for Verdal kommune. I rådmannens forslag til budsjettet for 2013 er det ikke kompensert for disse merkostnadene. Med bakgrunn i dette foreslår enheten at de nye satsene innføres først med virkning fra Vedlegg: Ingen Side 5 av 16

6 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Dagens satser: Levanger Verdal Steinkjer Statens veil. Enslig Ektepar/samboere Person i bofelleskap Barn 0-5 år * Barn 6 10 år * Barn år * *) Verdal legger inn barnetillegg for begge foreldre når de søker sammen. Alle kommuner har i tillegg ulike satser for kortidshjelp og mat (nødhjelp). Det er behov for en justering av satsene for økonomisk sosialhjelp i Levanger kommune jf. å sikre sosial utjevning og generelle levevilkår. Behovet synes spesielt stort i forhold til barnefamilienes økonomiske situasjon. Sammenlignbare kommuner har de siste årene justert satsene slik at Levanger i dag ligger lavest i fylket Fylkesmannens og lovens fokus på barnefattigdom. Fylkesmannens tilbakemeldinger i klagesaker der kommunen ligger for lavt i sine veiledende satser. De nye satsene bygger på følgende forutsetninger: Barnetrygd og bidrag tas inn som inntekt i beregningen av hjelpebehovet. Kontantstøtten tas inn i beregningen for mottakere av økonomisk sosialhjelp. Bostøtte via Husbanken regnes inn som inntekt jf. vurderinger etter lov om sosiale tjenester (LOST) 18, men holdes utenfor i henhold til deltakelse i kvalifiseringsprogram (jf. LOST 29).. Kvalifiseringsstønaden bygger på g-regulering, og er lagt opp i samsvar med eksisterende Integrasjonsprogram for flyktninger. Hovedregel her er 2G minus skatt for personer over 25 år, og 2/3 2G minus skatt for personer under 25 år. Det er viktig å vurdere sosialstønaden i henhold til de samme prinsipper som for kvalifiseringsstønaden. Livsopphold omfatter utgifter til det løpende, daglige livsoppholdet: mat og drikke, husholdnings- og toalettartikler, klær og sko, frisør, ordinære tannlegeog lege utgifter, ordinære medisin- og synsutgifter, tv-lisens, Internett, avis og telefon, reiseutgifter i fritiden, fritidsaktiviteter og andre forbruksutgifter. I tillegg er det rimelig at dette vil inkludere noe jfr. samvær med barn samt supplering av inventar og reparasjon av utstyr. Boutgifter, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring samt innbo er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget for livsopphold. Sosialhjelp skal være en midlertidig ytelse, men praksis viser at mange mottar økonomisk sosialhjelp over flere måneder og år. Ved innvilgelse av sosialhjelp i Side 6 av 16

7 kortere perioder (inntil 3 mnd.) tas det ikke høyde for å dekke periodevise utgifter som for eksempel klær, frisør, tannlege, TV-lisens, aviser, utstyr og lignende større utgifter. De som har sosialhjelp over flere måneder, uten utsikt til økte inntekter, anses å ha behov for en større sum til livsopphold. Ved å øke satsene bør en kunne unngå tilleggssøknader og tilleggsytelser. Vi ser med dette behov for en mer aktiv bruk av økonomisk sosialhjelp. Ved å differensiere sosialhjelpen ønsker vi å bidra til økt motivasjon. Et av hovedmålene i sosialt arbeid er å bistå brukerne slik at de blir økonomisk selvhjulpne. Dagens veiledende satser er lite fleksible, og en slavisk bruk av disse vil derfor ikke virke rettferdig og motiverende i forhold til aktivitet. De nye satsene for livsopphold pr. mnd. foreslås til følgende: Ungdom <25 + Korttid 3.mnd. Ordinær > 25 år + I aktivitet Mat / minimum + Ikke i aktivitet Mnd. Dag Mnd. Dag Mnd. Dag Enslig med egen husholdning Par (gifte/samboere) Par repr. med 1 person/ enslig med delt husholdning - bofellesskap Hjemmeboende ungdom Dekning av utgifter til foreldre (slitasje / strøm m.m.) Institusjon (eksl. klær) Kvaliferingsprogrammet -Beregnet jfr. G (i folketrygden). Vil justeres årlig Barnetillegg: 0-5 år år år Det er viktig å presisere at dette er veiledende satser, og at hovedprinsippet vil være individuell vurdering av hjelpebehovet. De ORDINÆRE veiledende satsene på livsopphold legges lik Verdal kommune sin jfr. en ISK-tenkning. Samtidig ønsker Levanger å legge BARNETILLEGGENE lik statens veiledende satser p.r En viktig presisering er at det legges opp til differensiering av ytelsene der det også skal lønne seg økonomisk å være i aktivitet/bidra aktivt til avklaring av egen situasjon. Satsene for UNGDOM (under 25 år), KORTTIDSMOTTAKERE (nye brukere/engangshjelp)og for de av brukerne som IKKE VIL VÆRE I AKTIVITET er satt til 80 % av ordinær sats. Sats for hjemmeboende ungdom er satt til 2/3 av ungdom/korttid/ikke i aktivitet satsen. «Mat/minimum» er satt jfr. et faglig skjønn og med referanse til SIFO sine gjennomsnittsatser for mat og drikke p.r. måned. Sats for korttidshjelp jfr. barnetillegg er satt tilsvarende 2/3 av ordinært tillegg. Side 7 av 16

8 Formel for beregning av satser fordelt på dag/uke er: Månedssats x 12 : 365 x antall dager. Generelt sett ønsker vi å legge satsene slik at disse ivaretar vanskeligstilte, barnefamilier samtidig som de legges på et rimelig nivå jfr. sammenlignbare grupper/offentlige stønadsordninger (f.eks.: AAP, KVP, Introduksjonsprogrammet, Uføretrygdede, Studenter og Enslige forsørgere). NB! Det er behov for se særskilt og individuelt på gruppen «stor-familier» (dvs. familier med tre barn eller mer). For denne gruppen vil det være behov for å se på alternativer for beregning av hjelpebehovet (jfr. «storhusholdnings fordeler» samt slik at motiveres for aktivitet/jobb). Vurdering: Det er viktig å presisere at en individuell vurdering alltid skal ligge til grunn. Stimulering til aktivitet og arbeid kan samtidig forebygge langtidsbruk av offentlige stønadsordninger og psykososiale problemer hos brukerne. I helt spesielle tilfeller vurderes det individuelt om det er hensiktsmessig å bruke justering/reduksjon/stans av økonomiske ytelser som virkemiddel. Dette f.eks. ved manglende oppfølging av vilkår, feilaktige eller unndragelse av opplysninger m.m. Konklusjoner: Aktivitet (mot arbeid og selvforsørging) skal lønne seg også økonomisk. Aktivitet/innhold i hverdagen må være et mål for den enkelte og for samfunnet. Sikre sosiale levevilkår og sosial utjevning med et særskilt fokus på barns situasjon. Rådmannen tilrår at forslag til nye satser blir vedtatt slik de er foreslått og innføres fra Side 8 av 16

9 Levanger kommune Sakspapir Vann og avløpsgebyr 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Geir Jostein Larsen Arkivref: 2012/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Levanger kommunestyre /12 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. De vedlagte beregninger for avløp for årene godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i De vedlagte beregninger for vann for årene godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i Rådmannens forslag til innstilling: 1. De vedlagte beregninger for avløp for årene godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i De vedlagte beregninger for vann for årene godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: 1 Gebyrgrunnlag for vann Gebyrgrunnlag for avløp Saksopplysninger: Vann og avløpsgebyr er innført i kommunen ved forskrift som er vedtatt av Kommunestyret i medhold av lov om vass- og kloakkavgifter 3, og rammeforskrifter Etter lovens 2. Loven bestemmer at gebyret skal bestå av ett engangsgebyr (tilkoblingsgebyr) og et årsgebyr. Gebyret fastsettes av kommunen. Gebyrene skal helt eller delvis dekke kommunens beregnede utgifter med anlegg og drift av ledningsnett som er felles for alle eiendommer, herunder renseanlegg av enhver Side 9 av 16

10 art. Etter forskriftene skal gebyrfastsettelsen baseres på et regnskapsgrunnlag, hvor både kapitalkostnader ved avskriving av varige anlegg og årlig driftutgifter er tatt med. For å utjevne svingninger i gebyr kan kommunen e enkelte år ha overskudd på regnskapet, ved at overskuddet avsettes til bundet driftfond som brukes i år med underskudd. I løpet av en beregningsperiode på maks 5 år skal regnskapet gå tilnærmet i balanse. Denne perioden er fastsatt til årene for avløp. For vann er 5 års perioden tidligere fastsatt til årene Det beregnes renter av fond. Vurdering: På grunn av beregninger i henhold til opplysningene i saksopplysningene forslås ingen økning i avgiften for målt forbruk for avløp. Det forslås ingen endringer på fastavgiften eller tilkoblingsavgiften for avløp. Det foreslås en reduksjon på avgiften for målt forbruk for vann på 5 %. Fra kr.11,50 til kr.10,90 pr. m3 vann. Det foreslås ingen endring på fastavgiften eller tilkoblingsavgiften for vann. Side 10 av 16

11 Levanger kommune Sakspapir Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Svenn Robert Berg Arkivref: 2012/ / Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Levanger kommunestyre /12 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Budsjett 2013 for Trønderhallen KF vedtas. Det settes av totalt 7,832 MNOK i kommuneregnskapet 2013 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen. Styret i Trønderhallen KF sin innstilling Budsjett 2013 for Trønderhallen KF vedtas. Det settes av totalt 7,832 MNOK i kommuneregnskapet 2013 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Trønderhallen Levanger KF har følgende formål: Forvalte og drive idretts- og svømmehallen Ut fra anleggenes muligheter: Tilrettelegge for bredest mulig aktivitet innenfor idrett, kultur, utdanning for forskning, messer, utstillinger, konserter og andre aktiviteter som anleggene gir muligheter for. Sørge for at driften av anleggene skjer etter sunne økonomiske prinsipper. Side 11 av 16

12 Trønderhallen Levanger KF har ansvaret for både drift- og finanskostnader. Trønderhallen Levanger KF har utarbeidet et budsjett for 2013 basert på erfaringstall fra 2011 og så langt i Vi er over i driftsfase og har skaffet et godt erfaringsmateriale. Imidlertid så er det fremdeles usikkerhet til energikostnader og ressursbruk i forhold til driftssystemet. Vi har hatt en sterk vekst av besøkende i svømmehallen. I budsjettet for 2012 la vi til grunn badende; nå ser det ut til at vi når badende. Imidlertid er inntektene fra svømmehallen lavere enn budsjettert; dette skyldes forholdsmessig stor vekst på skolesvømming og lavere gjennomsnittpris pr badende enn forventet. Vi satser hardt på svømmekurs i 2013, og forventer langt høyere inntekter der. I tillegg har vi gjort om kaféen slik at vi oppnår større kundevennlighet og igjen høyere omsetning. Dette gjelder også salg av badetøy så vel som salg av kafévarer. I budsjettet er følgende lagt til grunn: - I bassenget legger vi til grunn en prisøkning på ca 7% ift Det budsjetteres ikke høyere publikumsbesøk i forhold til reellt besøk Til lag og foreninger er det lagt inn en gjennomsnittspris på 300,- pr time for en håndballflate og tilsvarende for en normal utleieenhet i svømmehallen. - Lag og foreninger leier fast treningstid i perioden 20.august-20.juni, men aldersbestemte lag fra 12 år og nedover har mulighet til å si opp leieavtalen fra17.mai. - Trønderhallen bad vil være åpen hele året, fra på hverdager (06.30 tirsdag og fredag) og i helger/ferier. Flerbrukshall og klatrevegg vil ha åpent på hverdager(21 på fredager) Variabelt helger og ferier etter arrangement. - Budsjetteres med betalende gjester i bassenget, til en snittpris på 51,37. Med skolesvømming, faste leietakere og ansatte blir budsjettert besøk i Levanger kommune benytter bassenget til skolesvømming og inkludert i leien inngår utdannet svømmeinstruktør. - Det er lagt opp til en bemanning som gjør at hallen kan drives forsvarlig ihht gjeldende forskrift om drift av svømmehaller. - Ansatte i Trønderhallen Levanger KF står for sikkerhet og renhold i Trønderhallen bad, drift av billettsalg/kafè, og vakthold i flerbrukshallen. Lag og foreninger som leier flerbrukshallen blir pålagt rydding og enkelt renhold. Budsjett 2013 Leieinntekter svømmehall, inkludert skolesvømming kr Leieinntekter flerbrukshall, inkludert klatrevegg kr Andre leieinntekter kr Salgsinntekter Kr Tilskudd fra Levanger kommune, inkl subsidiering lag kr Sum driftsinntekter kr Personalkostnader kr Andre driftskostnader kr Finanskostnader/husleie kr Sum driftskostnad, inkl husleie kr Side 12 av 16

13 Vurdering: Budsjettet viser at foretaket går i balanse med en overføring fra Levanger kommune på 7,832 mill NOK. Finanskostnader/Husleie utgjør kr 7,63 mill NOK. Etter styrets vurdering må overføringen fra Levanger kommune ses på som en investering i folkehelse som på sikt vil kunne redusere andre poster i kommuneregnskapet. Trønderhallen er meget viktig i et folkehelseperspektiv og dette må vektlegges når man vurderer kostnadene med driften av en slik hall. Styret i Trønderhallen Levanger KF er opptatt av at hallen oppfattes som en folkearena som flest mulig av innbyggerne føler tilhørighet til på en eller annen måte. Styret i Trønderhallen Levanger KF mener å ha tatt frem et ambisiøst men realistisk budsjett som gjør at hallen kan drives forsvarlig og med en tilgjengelighet som gjør at hallen oppfattes som attraktiv for de aller fleste i Levanger kommune. Rådmannens uttalelse: I henhold til kommunelovens 72 skal administrasjonssjefen ha mulighet til å uttale seg om en sak fra kommunalt foretak før den går til kommunestyret. Etter lovteksten skal denne uttalelsen følge med til styrebehandlingen. Dette har vært praktisert slik at rådmannen ved kommunalsjef for samfunnsutvikling har hatt tett dialog med daglig leder og deltatt i styremøtene som observatør og meddelt kommuneadministrasjonens vurdering. Ettersom ansvaret for driften av et KF er lagt til styret er det verken rådmann eller kommunestyrets ansvar å ta standpunkt til detaljene i budsjettet. Det er den totale overføringen til foretaket kommunestyret skal ta standpunkt til. Forslaget til overføring er i samsvar med rådmannens forslag til kommunebudsjett for 2012 og er satt opp i samarbeid med kommunens økonomienhet. Overføringen brukes i hovedsak til å betale husleie til kommunen for å dekke renter og avdrag på de lån kommunen har tatt opp i forbindelse med bygging av Trønderhallen. Det er gledelig at det legges opp til at selve driften av foretaket går i balanse også når subsidiering av leien til lag og foreninger ligger inne i budsjettet for Trønderhallen. Side 13 av 16

14 Levanger kommune Sakspapir Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen Arkivref: 2012/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Levanger kommunestyre /12 Eldres Råd /12 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Budsjett 2013 og økonomiplan vedtas. 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin. 3. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2013 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk. 4. I medhold av eiendomsskattelovens 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer: Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig. For øvrig fritas: Levanger kirkelige fellesråds eiendommer Skogn folkehøgskoles eiendommer Elihu kristne grunnskoles eiendommer Markabygda Montessoriskoles eiendommer Levanger videregående skoles eiendommer Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommer Innherred Renovasjons eiendommer Museenes eiendommer Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver Side 14 av 16

15 Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke Eiendomsskatten skal betales i tre terminer. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Det vedtas økonomireglement for 2103 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet. 7. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2013 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet. 8. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr ,-. 9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2013 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr ,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid. 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer. 11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Budsjett 2013 og økonomiplan vedtas. 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin. 3. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2013 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk. 4. I medhold av eiendomsskattelovens 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer: Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig. For øvrig fritas: Levanger kirkelige fellesråds eiendommer Skogn folkehøgskoles eiendommer Elihu kristne grunnskoles eiendommer Markabygda Montessoriskoles eiendommer Levanger videregående skoles eiendommer Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommer Innherred Renovasjons eiendommer Museenes eiendommer Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver Side 15 av 16

16 Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke Eiendomsskatten skal betales i tre terminer. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Det vedtas økonomireglement for 2103 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet. 7. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2013 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet. 8. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr ,-. 9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2013 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr ,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid. 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer. 11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet. Hjemmel/bakgrunn for saken: Kommuneloven Vedlegg: 1 Budsjett 2013 og økonomiplan Levanger kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres. Nytt av året er at budsjettdokumentet inneholder lenker til alle andre relevante dokumenter som tidligere var vedlagt saken. Vurdering: Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet. Side 16 av 16

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 22.11.2004 Kl. 10:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Forvaltningsrevisjonsrapport fra Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Område: Sosialtjenesten Kommune: Vestre Slidre Utført i perioden: September - November 2006 Revisor: Dagny Thon Hovrud Side 2 av 13

Detaljer

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen.

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 03.12.2014 Sak: 95/14 Resultat: Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Behandling: Laila Irene Johansen

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 29 Vedtatt i kommunestyret 18.12.28 sak 119/28 Budsjett 29 1. Kommunestyrets vedtak 18.12.28: 1. Rammer for økonomiplanperiode 29212 vedtas slik: Budsjett 29 og økonomiplan

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer