Οδηγός συναρμολόγησης Συνδυασμός Side-by-Side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Οδηγός συναρμολόγησης Συνδυασμός Side-by-Side"

Transkript

1 Montageanweisung Side-by-Side Kombination Installation instructions for Side-by-Side combinations Instructions de montage Combiné Side-by-Side Montagehandleiding Side-by-Side-combinatie Istruzioni per il montaggio Side-by-Side Instrucciones de montaje para la instalación Side-by-Side Instruções de montagem para um combinado Side-by-Side Инструкция по монтажу комбинированных холодильников-морозильников Side-by-Side Montážní návod pro Side-by-Side kombinaci Посібник зі встановлення охолоджувального пристрою поруч з іншим пристроєм Side-by-Side Комбіновані холодильники-морозильники Instrukcja montażu urządzenia typu side-by-side Połączenie Οδηγός συναρμολόγησης Συνδυασμός Side-by-Side Montagevejledning Side-by-Side-kombination Asennusohje Side-by-Side yhdistelmälle Monteringsanvisninger for SBS-kombinasjonen Monteringsanvisning för Side-by-Side kombination D GB F NL I E P RUS CZ UA PL GR DK FIN N S

2

3 Gerätebezeichnung Höhe Appliance designation Height Désignation de l appareil Hauteur Apparaataanduiding Hoogte Denominazione apparecchio Altezza Designación de aparato Altura Designação do aparelho Altura бозначение устройства Bысота Označení přístroje Výška Позначення до приладу Висота Oznaczenie urządzenia Wysokość Χαρακτηρισμός της συσκευήςμός της συσκευής Ύψος Apparatets betegnelse Højde Laitteen nimike Korkeus Utstyrets betegnelse Høyde Skåpbeteckning Höjd A SBS SBSes SBS SBS SBSes SBSesf SBSes SBSes SBSes SBS SBSes SBSes

4 Montageanweisung Side-by-Side Kombination Bei den aufgestellten Geräten muss das Gefriergerät bzw. das Gerät mit einem Gefrierteil immer links stehen. Das Gefrierteil/gerät ist an der jeweiligen innen liegenden Seite mit einer Seitenwandheizung ausgestattet. Dies beugt einer Kondenswasserbildung vor. Zur Montage der Kombination benötigen Sie folgendes Werkzeug: Wasserwaage, Akkuschrauber, Schraubendreher Torx 25, Schraubschlüssel SW 19, SW 8, Steckschlüssel SW 5. Alle Befestigungsteile liegen dem Gerät bei Bitte ziehen Sie vor Montage der Geräte sämtliche Schutzfolien von der Gehäuseaussenseite ab. Bevor der untere Befestigungswinkel 6 fest angeschraubt wird, Geräte zusammendrücken, bzw. erneut ausrichten. Danach mit den beigelegten Schrauben 7 den Befestigungswinkel 6 fest anschrauben. Achtung Gerätekombination erst dann wieder bewegen, wenn alle Befestigungswinkel fest montiert sind. Jedes Gerät einzeln mit der Wasserwaage ausrichten. Stellfuß B* vorn ganz eindrehen. Beide Geräte bis auf 10 mm aneinander schieben, so dass sie nach vorne hin bündig stehen. An der Vorderseite oben, mit den Schrauben 8 aus dem Beipack den großen Befestigungswinkel 9 anschrauben; Schraublöcher evtl. vorstechen oder Akkuschrauber verwenden. Geräte vor und während des Anschraubens, zusammendrücken und eventuell neu ausrichten. Geräte mit Hilfe der vorderen Stellfüsse 1, sowie den Justierachsen 2 der hinteren Stellfüsse, ausrichten. Für die Justierung der vorderen Stellfüsse 1 den beige- legten Schraubschlüssel 3 SW 19 verwenden. Für die Justierachsen* 2 der hinteren Stellfüsse* einen Steckschlüssel 4 SW 5 verwenden. Zur genauen Ausrichtung eine Wasserwaage verwenden. Achtung: Geräteoberseiten müssen auf gleicher Höhe und in gleicher Lage ausgerichtet sein. Nur so wird ein einwandfreier Sitz der Abdeckungen erreicht. Auf der Rückseite jeweils oben und unten die breiten Befestigungswinkel bl aufsetzen. Den oberen Befestigungswinkel bis auf 100 mm Abstand zur Oberkante hochschieben. Den unteren Befestigungswinkel in die passendeaussparung (Z) einsetzen. Dann die beiden Befestigungswinkel bl mit den mitgelieferten Sechskantschrauben bm seitlich fest anschrauben. Um einem Vibrationsgeräusch vorzubeugen, dürfen weder Winkel noch Schrauben mit der rückseitigen Verrohrung in Kontakt kommen! * je nach Modell und Ausstattung

5 D Auf der Vorderseite die lange Edelstahlleiste bn in den vertikalen Spalt drücken. Darauf achten, dass die Leiste auf dem Befestigungswinkel 6 aufsteht. Vor dem Einsetzen die beiden Stege der Leiste bn auf der gesamten Länge zusammendrücken. Die Leiste lässt sich leichter in den Spalt einführen. Zum Eindrücken der Leiste ein weiches Tuch verwenden, um Dellen in der Oberfläche der Edelstahlleiste vorzubeugen. Die Leiste sorgfältig und gerade in den Spalt eindrücken, um einen optimalen Verbund zu erreichen. Schutzfolie der Edelstahlleiste abziehen. Abdeckung bp auf den noch offenen Zwischenraum der beiden Bedienteilblenden aufrasten. Darauf achten, dass die Aussenseiten der Abdeckung bündig mit den Bedienteilblenden abschließen. Die Abdeckung ist zu diesem Zweck ausziehbar. Auf der Oberseite, die kurze Leiste bo in den Spalt drücken. Darauf achten, dass die Aussparung der Abdeckleiste zur Vorderseite der Geräte zeigt. Die Leiste muss mit der Gerätedecke an der Vorderkante bündig abschließen. Die Kombination nun, laut Gebrauchsanleitung der Einzelgeräte, elektrisch anschliessen.! Für Geräte mit integriertem Eiswürfelbereiter: Das Gerät, laut Montageanweisung für Eiswürfelbereiter, an den Festwasseranschluss anschliessen. Die Kombination vorsichtig in die vorgesehene Position schieben. Hierzu die an der Innenseite A liegenden Stellfüsse hochdrehen. Die Kombination ist so leichter zu bewegen. Den unteren Abdeckwinkel bq aus dem Beipack seitlich auf die Verbindung aufsetzen und aufschieben. Die Kombination in der endgültigen Aufstellposition überprüfen und ggf. nochmals mit Wasserwaage ausrichten. Die mittleren Stellfüße (A) bis zur Bodenberührung wieder herausdrehen. Stellfuß (5) am Lagerbock (B) herausdrehen, um die Tür abzustützen. Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen 5

6 Installation instructions for Side-by-Side combinations! The freezer unit or device with a freezer compartment must always be on the left when the units are installed. The inward-facing side of the freezer compartment/unit is equipped with a side wall heater. This prevents condensation build-up. The following tools are required to install the combination: Spirit level, cordless screwdriver, size 25 torx screwdriver, size 19 spanner, size 8 spanner, size 5 socket wrench. All the fasteners accompany the appliance. Please remove all protective film from the outside of the housing before installing the units. Before tightening the lower mounting bracket 6, push units together and re-align if necessary. Then firmly fasten the mounting bracket 6 using the screws 7 provided. Warning: do not move unit combination again until all mounting brackets have been secured. Align each appliance individuallyusing a spirit level. Slide the units to within 10 mm of each other so that they are in line at the front. Screw the large mounting bracket to the top of the front panel using the screws 8 from the accessory pack 9. Optionally make preliminary screw holes or use a cordless screwdriver. Push unit together before and during screwing on and re-align if necessary. Align units using the front feet 1, and the adjusting axes 2 of the rear feet. In order to adjust the front feet 1 use the provided span- ner 3 (size 19). For the adjusting axes 2 of the rearfeet, use a socket wrench 4 (size 5). Use a spirit level for accurate alignment. Caution: The tops of the appliances must be aligned at the same height and in the same position. This is the only way to ensure that the covers can be fitted correctly. Position the wide mounting brackets at the top and bottom bl of the rear panel. Slide the top mounting bracket upwardsto a distance of 100 mm from the top edge. Insert the bottommounting bracket into the matching recess (Z).Then screw on the two mounting brackets at the side bl using the provided Allen screws bm. To prevent vibration noise, neither the bracket nor the screws must come into contact with the piping on the rear! * depending on model and equipment

7 GB Push the long stainless steel strip bn into the vertical gap on the front. Ensure that the strip is resting on the mounting bracket 6. Carefully push the strip into the gap in a straight position in order to create a good connection. Use a soft cloth to push on the strip in order to avoid denting the surface of the stainless steel strip. Press the strip straight and carefully into the gap to provide a perfect interconnection. Remove protective film from stainless steel strip. Clip cover bp to the open space between the two control panel panels. Ensure that the outsides of the covers are flush with the control unit panels. The cover can be pulled out for this purpose. Push short strip into gap bo on the top. Ensure that the recess in the covering strip is facing the front of the unit. The strip must be flush with the front edge of the top of the unit. Now connect the combination to the power supply as described in the operating instructions for the individual units.! For units with integrated ice cube maker: Connect the unit to the water supply as described in the ice cube maker operating instructions. Carefully slide the combination into the intended position. Screw up the feet on the inside A when doing this. This makes the combination easier to move. Take the lower cover bracket bq from the accessory bag, apply it to the joint sideways and slide it into place. Check the combined appliance in the final installed position,re-aligning it if necessary using a spirit level. Extend the middle adjustable-height feet (A) until contact is made with the floor. Extend the adjustable-height foot (5) at the turn hinge (B) for support of the door. The manufacturer is continuously working on the further development of all types and models. Please appreciate that we must reserve the right to make changes to the style, the configuration and the technology of the equipment. 7

8 Instructions de montage - Combiné Side-by-Side! Lorsque les appareils sont assemblés, le congélateur ou l appareil muni d un compartiment de congélation doit toujours se trouver du côté gauche. Le congélateur/compartiment de congélation est équipé, sur chaque face intérieure, d un chauffage des parois latérales. Ce dispositif permet d enrayer la formation d eau de condensation. SW 5. Pour le montage du combiné, les outils suivants sont nécessaires : niveau à bulle, visseuse sans fil, tournevis Torx 25, clé à vis SW 19, SW 8, clé à douille Tous les éléments de fixation sont fournis avec l appareil. Avant de procéder au montage des appareils, retirez tous les films de protection de la face extérieure du boîtier. Avant de visser l étrier inférieur 7, poussez les appareils l un contre l autre ou, si nécessaire, repositionnez-les. Puis, fixez l étrier 6 à l aide des vis fournies 7. Attention : à partir de ce moment, vous ne devez plus déplacer le combiné tant que tous les autres étriers ne sont pas montés. Aligner chaque appareil séparé-ment à l aide du niveau à bulle Approchez les deux appareils à une distance de 10 mm l un de l autre. Les faces avant des deux appareils doivent être alignées. Sur la partie supérieure de la face avant, fixez le grand étrier 8 en utilisant les vis 9 fournies. Pré-percez éventuellement les trous des vis ou utilisez la visseuse sans fil. Avant et pendant le vissage, poussez les appareils l un contre l autre et, si nécessaire, repositionnez-les. Positionnez les appareils à l aide des pieds réglables avant 1 et des axes de réglage 2 des pieds réglables arrière. Pour ajuster les pieds réglables avant 1, utilisez la clé à vis 3 SW 19 fournie. Pour ajuster les axes de réglage 2 des pieds arrière, utilisez une clé à douille 4 SW5. Pour obtenir un positionnement précis, aidez-vous d un niveau à bulle. Attention: Les faces supérieures de l appareil et les supports de palier 5 doivent se situer à la même hauteur et dans la même position. Dans le cas contraire, les habillages risquent de ne pas être fixés correctement. Sur la partie supérieure et la partie inférieure de la face arrière, placez les étriers larges bl. Pousser l étrier du dessus jusqu à avoir 100 mm d écartpar rapport à l arête supérieure. Insérer l étrier du bas dans ladécoupe adéquate (Z). Ensuite, fixez latéralement les deux étriers bl à l aide des vis six pans fournies bm. Afin d empêcher tout bruit de vibration, les étriers et les vis ne doivent en aucun cas entrer en contact avec les conduites situées sur la face arrière. * selon le modèle et l équipement

9 F Sur la face avant, enfoncez la grande baguette en acier inoxydable bn dans la fente verticale. Assurez-vous que la baguette repose sur l étrier 7. Insérez avec précaution la baguette dans la fente en veillant à ce qu elle reste bien droite, afin d obtenir un assemblage optimal. Pour enfoncer la baguette, utilisez un chiffon doux de manière à ne pas faire de bosse sur la surface de la baguette en acier inoxydable. Enfoncez la baquette avec précaution dans la fente en veillant à ce qu elle soit droite afin d assurer un assemblage parfait. Retirez le film de protection de la baguette en acier inoxydable. Insérez l habillage bp dans l espace situé entre les deux caches des éléments de commande. Veillez à ce que les faces extérieures de l habillage soient positionnées dans l alignement des caches des éléments de commande. L habillage est amovible. Sur la face supérieure, enfoncez la baguette courte bo dans la fente. Assurez-vous que les évidements de la baguette de recouvrement sont orientés en direction de la face avant des appareils. La baguette doit être alignée avec le bord avant de la face supérieure de l appareil. Désormais, vous pouvez procéder au raccordement électrique du combiné en vous reportant au manuel d utilisation de chaque appareil.! Pour les appareils équipés d une machine à glaçons : branchez l appareil au raccord d eau fixe, conformément aux instructions de montage de la machine à glaçons. Poussez le combiné avec précaution dans la position prévue. Pour ce faire, tournez les pieds réglables situés sur la face intérieure A de manière à les relever. Ainsi, le combiné peut être déplacé plus aisément. Placez latéralement le profil de recouvrement inférieur bq fourni sur la jonction et faites-le glisser. Contrôler le combiné sur sa position d installation définitive ets il y a lieu, l aligner encore une fois avec le niveau à bulled eau. Dévisser de nouveau les pieds de réglage (A) du milieujusqu à ce qu ils touchent le sol. Dévisser le pied de réglage (5) à la charnière (B) pourétançonner la porte. Le fabricant travaille constamment à l amélioration de tous les types et modèles d appareils. C est pourquoi nous nous réservons le droit d effectuer des modifications en termes de forme, d équipement et de technique. Merci pour votre compréhension. 9

10 Montagehandleiding Side-by-Side combinatie! Bij de opgestelde apparaten moet de diepvriezer resp. het apparaat met het vriesdeel steeds links staan. Het vriesdeel/apparaat is aan de overeenkomstige binnen liggende zijde met een zijwandverwarming uitgerust. Deze voorkomt de vorming van condens. Voor de montage van de combinatie heeft u het volgende gereedschap nodig: waterpas, accuschroevendraaier, schroevendraaier Torx 25, schroefsleutel SW 19, SW 8, steeksleutel SW 5. Alle bevestigingsonderdelen zijn bij het apparaat ingesloten. Trekt u voor de montage van de apparaten de beschermingsfolie van de buitenzijde af. Voor de onderste bevestigingshoek 7 vast wordt aangeschroefd, de apparaten tegen elkaar drukken resp. opnieuw uitrichten. Vervolgens de bevestigingshoek 6 met de meegeleverde schroeven 7 stevig vastdraaien. Attentie: de combinatie pas dan terug bewegen nadat alle bevestigingshoeken vast gemonteerd zijn. Elk apparaat afzonderlijk met dewaterpas uitlijnen Beide apparaten tot 10 mm van elkaar schuiven, zodat ze vooraan op gelijke hoogte staan. Aan de voorzijde bovenaan met de schroeven 8 uit de verpakking de grote bevestigingshoeken 9 aanschroeven. Schroefgaten eventueel vooraf insteken of een accuschroevendraaier gebruiken. Het apparaat voor en tijdens het aanschroeven samendrukken en eventueel opnieuw uitrichten. De apparaten met de instelvoeten vooraan 1en met de regelassen 2 van de achterste stelvoeten uitlijnen. Voor de afregeling van de voorste instelvoeten 1 de mee- geleverde schroefsleutel 3 SW 19 gebruiken. Voor de regelassen 2 van de achterste stelvoeten een steeksleutel 4 SW 5 gebruiken. Voor het nauwkeurig uitrichten een waterpas gebruiken. Attentie: de bovenkanten van de apparaten moeten op gelijke hoogte en in gelijke stand uitgelijnd zijn. Alleen op die manier zullen de afdekkingen probleemloos passen. Op de rugzijde telkens boven en onder de beide bevestigingshoeken bl aanbrengen. De bovenste bevesti-gingshoek tot op 100 mm afstand van de bovenkant omhoogschuiven. De onderste bevestigingshoek in de passende uit-sparing (Z) plaatsen.daarna de beide bevestigingshoeken bl met de meegeleverde zeskantschroeven bm opzij vastschroeven. Om trilgeluiden te voorkomen, mogen de hoeken nog de schroeven met de buizen aan de achterzijde in contact komen! * afhankelijk van model en uitvoering

11 NL De lange roestvrij stalen lat aan de voorzijde bn in de verticale opening drukken. Er op letten dat de lat op de bevestigingshoek 7 staat. De lat zorgvuldig en recht in de opening drukken, om een optimaal houden te bereiken. Gebruik voor het indrukken van de rail een zachte doek om deuken in het oppervlak van de edelstalen rail te voorkomen. Druk de rail zorgvuldig en recht in de spleet om een optimale verbinding te bereiken. Beschermingsfolie van de roestvrij stalen lat trekken. De afdekking bp in de nog open tussenruimte van de beide bediendelen klikken. Er op letten, dat de buitenzijde van de afdekking in hetzelfde vlak liggen als de bedieningsdelen. De afdekking kan met dit doel worden uitgetrokken. Op de bovenzijde de korte lat bo in de opening drukken. Er op letten dat de uitsparing van de afdeklat aan de voorzijde van het apparaat komt. De mat moet gelijk komen met de bovenzijde van de voorkant van het apparaat. De combinatie nu, overeenkomstig de handleiding van de afzonderlijke apparaten, elektrisch aansluiten.! Voor apparaten met een geïntegreerde ijsblokjesmaker: Het apparaat, zoals aangegeven in de montagehandleiding voor de ijsblokjesmaker, op de vaste wateraansluiting aansluiten. De combinatie voorzichtig in op haar plaats schuiven. Hiertoe de an de binnenzijde liggende instelvoeten A omhoog draaien. De combinatie is dan gemakkelijker te verplaatsen. Plaats de onderste afdekhoek bq uit de meegeleverde toebehoren aan de zijkant op de verbinding en schuif hem op. De combinatie op de definitieve plek controleren en eventueelnogmaals met een waterpas in de juiste stand brengen. De middelste stelvoetjes (A) weer uitdraaien tot ze devloer raken. Stelvoet (5) aan lagerbus (B) uitdraaien, om de deurte ondersteunen. De fabrikant werkt doortdurend aan de verdere ontwikelling van alle types en modellen. Hebt u er aub begrip voor, dat we voorbehoud moeten maken voor veranderingen in de vorm, de uitrusting en de techniek. 11

12 Istruzioni per il montaggio Side-by-Side Combinazione! Quando si allineano diversi apparecchi, mettere sempre il congelatore o l apparecchio con scomparto congelatore a sinistra. All interno del lato corrispondente dell apparecchio/ dello scompartocongelatore si trova un riscaldamento pannello laterale. Il riscaldamento pannello laterale previene la formazione di condensa. Per il montaggio della combinazione sono necessari gli attrezzi seguenti: bilancia idrostatica, avvitatore a batteria, cacciavite Torx 25, chiave per dadi SW 19, SW 8, chiave fissa a tubo SW 5. Tutti i componenti necessari per il fissaggio sono in dotazione. Prima del montaggio degli apparecchi, togliere tutte le pellicole di protezione dell involucro esterno. Prima di serrare definitivamente la fissazione angolare inferiore 7 premere gli apparecchi l uno contro l altro e, se necessario, riallinearli. Avvitare poi saldamente il cantonale di fissaggio 6 con le viti in dotazione 7 Attenzione Spostare nuovamente la combinazione di apparecchi unicamente dopo aver montato solidamente tutte le fissazioni angolari. Mettere in piano con la livella ognisingolo apparecchio. Spingere i due apparecchi l uno verso l altro in modo che si trovino ad una distanza di 10 mm e che le parti anteriori siano a filo. Sul lato anteriore superiore, serrare 8 la fissazione angolare grande con le viti 9. Preparare eventualmente i fori filettati o utilizzare un avvitatore a batteria. Prima e durante il serraggio, premere sull apparecchio e, se necessario, riallinearlo.. Allineare gli apparecchi mediante i piedini anteriori 1 e gli assi di regolazione 2 dei piedini posteriori. Per regolare i piedini anteriori, 1 utilizzare lachiave per dadi 3 SW 19 fornita. Per regolare gli assi di regolazione 2 dei piedini posteriori, utilizzare una chiave fissa a tubo 4 SW 5. Per ottenere un allineamento perfetto, utilizzare una bilancia idrostatica. Attenzione: Le parti superiori degli apparecchi e i supporti 5 devono essere allineati alla stessa altezza e nella stessa posizione. Solo così si ottiene un alloggiamento perfetto dei coperchi. Sul lato posteriore, montare le fissazioni angolari larghe superiore e inferiore bl. Spingere verso l alto l angolo di fissaggiosuperiore fino ad una distanza di 100 mm. Inserire l angolo difissaggio inferiore nell apposito incavo (Z).In seguito, serrare lateralmente le due fissazioni angolari con bl le viti esagonali fornite bm. Per evitare rumori vibratori, le fissazioni angolari e le viti non devono essere in contatto con la tubatura posteriore! * in base al modello e alle dotazioni

13 I Sul lato anteriore, premere il lungo listello in acciaio durissimo bn nella scanalatura verticale. Assicurarsi che il listello stia diritto sulla fissazione angolare 7. Con cura e precision, premere il listello nella scanalatura in modo da ottenere un unione perfetta. Per inserire il listello si deve utilizzare un panno morbido onde evitare ammaccature sulla superficie del listello di alluminio. Inserire il listello nella fessura con cura in modo che sia diritto, al fine di ottenere la massima aderenza. Togliere la pellicola protettiva del listello in acciaio durissimo. Inserire il coperchio bp sullo spazio ancora aperto fra i due sportelli elemento comando. Assicurarsi che il lato esterno del coperchio si congiunga perfettamente congli sportelli elemento comando. A questo scopo, il coperchio è removibile. Sul lato superiore, premere il listello corto bo nella scanalatura. Assicurarsi che la cavità del listello di copertura sia orientato verso il lato anteriore degli apparecchi. Il bordo anteriore del listello deve congiungersi perfettamente con la copertura dell apparecchio. Ora, stabilire le connesioni elettriche conformemente alle istruzioni per l uso dei singoli apparecchi.! Per gli apparecchi con dispositivo di preparazione dei cubetti di ghiaccio integrato: Collegare l apparecchio al raccordo fisso per l acqua, conformemente alle istruzioni di montaggio per il dispositivo di preparazione dei cubetti di ghiaccio. Spingere con cautela la combinazione nella posizione prevista. Per fare ciò, sollevare il piedino che si trova sul lato interno A. Questo permette di spostare facilmente la combinazione. Montare il cantonale di copertura bq sulla parte laterale della giunzione e aprirlo. Controllare la combinazione nella posizione di montaggio de-finitiva ed eventualmente metterla in piano con un livella. Girare i piedini di regolazione centrali (A) fino a toccareterra. Svitare il piedino di regolazione (5) nel blocco di sup-porto (B), per sorreggere la porta. Il fabbricante è continuamente impegnato nello sviluppo ulteriore di tutti gli apparecchi e di tutti i modelli. Non si escludono dunque possibili variazioni della forma, dell equipaggiamento e della tecnica. 13

14 Instrucciones de montaje Side-by-Side Combinación! En los aparatos instalados, tiene que estar siempre a la izquierda el congelador o el aparato con el compartimento congelador. El compartimento/aparatocongelador está equipado en el lado respectivo que da al interior con una calefacción de la pared lateral. Esta impide la formación de agua condensada. Para montar la combinación se requieren las siguientesherramientas: un nivel de burbuja de agua, atornillador sin cable destornillador Torx 25, llave de tornillo de ancho 19, ancho 8, llave de enchufe de ancho 5. En el aparato se incluyen todas las piezas de fijación. Por favor, quite, antes de proceder al montaje del aparato, todas láminas protectoras que se encuentran en el lado exterior del aparato. Antes de atornillar fuertemente la escuadra de fijación 7 empuje los aparatospara colocarlos juntos o vuelva a alinear. A continuación, atornille fuertemente con los tornillos adjuntos 7 la escuadra de fijación 6. Atención: No vuelva a mover la combinación de aparatos hasta que todas las escuadras de fijación estén montadas definitivamente. Nivele cada aparato individual-mente con el nivel de burbuja. Empuje ambos aparatos hasta que estén a una distancia de 10 mm de tal modo que estén enrasados por delante. En el lado delantero arriba, atornille con los tornillos 8contenidos en la bolsa adicional la escuadra grande de fijación 9. Si fuera necesario, pretaladrar los agujeros de atornillado o utilizar un atornillados sin cable. Sujete juntos los aparatos antes y mientras atornilla y, si fuera necesario, vuelva a alinear. Ajuste los aparatos por medio de las patas delanteras de ajuste 1, así como con los ejes de ajuste 2 de las patas de ajuste posteriores. Para ajustar las patas delanteras de ajuste utilice 1 la lla- ve de tornillo adjunta 3 de ancho 19. Para los ejes de ajuste 2 de las patas de ajuste utilice una llave de enchufe 4 de ancho 5. Utilice un nivel de burbuja para la alineación exacta. Atención: Los lados superiores del aparato tienen que estar alineados a la misma altura y en la misma posición. Sólo así se puede lograr un asiento perfecto de las cubiertas. Coloque las escuadras de fijación anchas resp. en el lado posterior arriba y abajo bl. Desplace el ángulo desujeción superior hacia arriba hasta que quede a 100 mm dedistancia del borde superior. Coloque el ángulo de fijación in-ferior en la escotadura correspondiente (Z). A continuación, atornille fuertemente en los lados ambas escuadras de fijación bl empleando los tornillos hexagonales entregados bm. A fin de evitar el ruido por vibración, preste atención a que ni las escuadras ni los tornillos se pongan en contacto con los tubos del lado posterior. * en función del modo y de la dotación

15 En el lado delantero, presione el listón largo de acero inoxidable bn en la hendidura vertical. Tenga en cuenta que el listón tiene que estar sobre la 6 escuadra de fijación. Presione con cuidado el listón para colocarlo en posición recta en la hendidura a fin de conseguir una unión perfecta. Para presionar el listón, utilice un paño suave para evitar que se produzcan hoyos en la superficie del listón de acero inoxidable. Presione con cuidado el listón para colocarlo en posición recta en la hendidura a fin de conseguir una unión perfecta. Quite la lámina protectora del listón de acero inoxidable. E Encaje la cubierta bp sobre elespacio intermedio aún abierto de ambos paneles del elemento de mando. Preste atención a que los lados exterioresde la cubierta cierren a ras con los paneles del elemento de mando. La cubierta se puede extraerpara este objetivo. En el lado superior, presione el listón corto bo en la hendidura. Preste una atención especial a que la entalladura del listón de cubierta esté orientada hacia el lado delantero de los aparatos. El listón tiene que cerrar a ras con la parte superior de los aparatos en el borde delantero. Una vez hecho esto, conecte el sistema eléctrico de la combinación según las instrucciones de empleo de los diversos aparatos.! Para los aparatos con cubitera integrada: Conecte el aparato a la conexión fija de agua según las instrucciones de montaje. Empuje la combinación con cuidado a la posición prevista. Para ello, gire hacia arriba los pies de ajuste dispuestos en el lado interior A. Así se puede mover la combinación con mayor facilidad. Encaje y desplace la cubierta bq contenida en la bolsa adicional lateralmente sobre la unión. Examine el combinado en la posición de instalación definitivay, si es necesario, vuelva a nivelarlo con el nivel de burbuja. Desenrosque de nuevo las patas de ajuste centrales (A) hasta que toquen el suelo. Desenrosque la pata de ajuste (5) del soporte de co-jinete (B) para apoyar la puerta. El fabricante trabaja permanentemente en el desarrollo de todos los tipos y modelos. Por este motivo, nos tenemos que reservar el derecho a modificar la forma, el equipamiento y técnica. 15

16 Instruções de montagem para um combinado Side-by-Side! Nos aparelhos instalados, o aparelho de congelação ou o aparelho com um compartimento de congelação tem de estar sempre do lado esquerdo. O compartimento de congelação/aparelho de congelação está equipado no respectivo lado interior com um aquecimento na parede lateral. Este impede a formação de água de condensação. Para a montagem do combinado necessita das seguintes ferramentas: nível de bolha de ar, berbequimaparafusador sem fios, chave de parafusos Torx 25, chaves de bocas de tamanho 19 e 8, chave de caixa de tamanho 5. Todas as peças de fixação são fornecidas com o aparelho. Antes da montagem, retire todas as películas de protecção do lado exterior do aparelho. Antes de aparafusar definitivamente a cantoneira de fixação inferior 7 voltar a encostar entre si os aparelhos, ou seja, voltar a alinhá-los. Em seguida, aparafusar bem a cantoneira de fixação 6 com os parafusos 7 fornecidos. Atenção: voltar a movimentar o combinado só depois de todas as cantoneiras de fixação estarem bem montadas. Posicionar os aparelhos, utilizandoo nível de água. Encostar os dois aparelhos até existir apenas uma distância de 10 mm entre ambos, de modo a que fiquem alinhados na parte da frente. Do lado dianteiro em cima, utilizar os parafusos 8 retirados do pacote de acessórios para aparafusar a cantoneira de fixação grande 9. Se necessário, abrir previamente os orifícios para os parafusos ou utilizar um berbequim-aparafusador sem fios. Antes e durante o aparafusamento, encostar bem os dois aparelhos e, se necessário, voltar a alinhá-los. Alinhar os aparelhos com a ajuda dos pés de ajuste dianteiros 1 e os eixos de ajuste 2 dos pés de ajuste traseiros. Para o ajuste dos pés de ajuste dianteiros 1 deve ser utilizada a chave de bocas 3 de tamanho 19 fornecida em anexo. Para os eixos de ajuste 2 dos pés de ajuste traseiros deve ser utilizada uma chave de caixa 4 de tamanho 5. Utilizar um nível de bolha de ar para um alinhamento preciso. Atenção: as faces superiores dos aparelhos devem ficar à mesma altura e alinhadas na mesma posição. Só assim é garantido um assentamento firme das coberturas. Colocar as cantoneiras de fixação largas bl na parte de trás em cima e em baixo. Deslocar o ângulo de fixação superior, até ficar a 100 mm de distância da aresta superior. Colocar oângulo de fixação inferior na respectiva reentrância (Z). De seguida, aparafusar lateralmente as duas cantoneiras de fixação bl com os parafusos sextavados fornecidos bm. Para evitar ruídos de vibração, as cantoneiras e os parafusos não podem entrar em contacto com a tubagem na parte de trás! * depende do modelo e do equipamento

Classic 1 Classic 2. Portable grill Operating manual... 5. Koffergrill Bedienungsanleitung... 20. Barbecue portable Notice d utilisation...

Classic 1 Classic 2. Portable grill Operating manual... 5. Koffergrill Bedienungsanleitung... 20. Barbecue portable Notice d utilisation... _Dometic_Classic.book Seite 1 Donnerstag, 27. Januar 2011 6:37 18 EN DE FR ES IT NL DA SV NO FI Portable grill Operating manual............... 5 Koffergrill Bedienungsanleitung............ 20 Barbecue

Detaljer

INSTALLATION AND USE MONTAGE ET UTILISATION INSTALLATIE EN GEBRUIK

INSTALLATION AND USE MONTAGE ET UTILISATION INSTALLATIE EN GEBRUIK D GB F NL INSTALLATION UND GEBRAUCH Der Mindestabstand zwischen dem Kochfeld und der unteren Kante der Dunstabzugshaube MUSS bei Elektroplatten 50 cm und bei Gas- oder kombinierten Herden 65 cm betragen.

Detaljer

Sonos SUB. Produktguide

Sonos SUB. Produktguide Sonos SUB Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Sonos BRIDGE. Produktguide

Sonos BRIDGE. Produktguide Sonos BRIDGE Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi AVAILABLE STANDARD MODEL Liberty BC AVAILABLE

Detaljer

Sonos PLAY:1. Produktguide

Sonos PLAY:1. Produktguide Sonos PLAY:1 Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Montage- und Bedienungsanleitung Sockel 230 V für Rauchwarnmelder Dual/VdS...4

Montage- und Bedienungsanleitung Sockel 230 V für Rauchwarnmelder Dual/VdS...4 Montage- und Bedienungsanleitung Installation and user manual Notice d installation et d'utilisation Montage- en bedieningshandleiding Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning Monterings-

Detaljer

1305875HF7601. Mitsubishi Lossnay Ventilator MODEL: (pull cord Type) VL-100EU5-E. (wall switch Type) Operating Instructions

1305875HF7601. Mitsubishi Lossnay Ventilator MODEL: (pull cord Type) VL-100EU5-E. (wall switch Type) Operating Instructions 1305875HF7601 Mitsubishi Lossnay Ventilator MODEL: (pull cord Type) VL-100U5-E VL-100EU5-E (wall switch Type) Operating Instructions Mitsubishi Lossnay-ventilator MODELL: VL-100U5-E (med snorbryter) VL-100U5-E

Detaljer

SIDE- POWER SE 120/215T SE 150/215T. Thruster systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

SIDE- POWER SE 120/215T SE 150/215T. Thruster systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE- POWER Thruster systems SE 120/215T SE 150/215T Keep this manual onboard! Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

MANUAL DEL PROPIETARIO MANUAL UTENTE BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK CYKELHANDBOK OMISTAJAN KÄSIKIRJA

MANUAL DEL PROPIETARIO MANUAL UTENTE BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK CYKELHANDBOK OMISTAJAN KÄSIKIRJA MANUAL DEL PROPIETARIO MANUAL UTENTE BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK CYKELHANDBOK OMISTAJAN KÄSIKIRJA Electric Bicycle epowered by Active Line, Cruise ES IMPORTANTE LEER ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES

Detaljer

SE 30/125 S SE 40/125 S SE 60/185 S

SE 30/125 S SE 40/125 S SE 60/185 S SIDE-POWER Thruster Systems Installation user's manual N Installasjons og brukermanual is rd th a p bo ee n K al o u an m SE 0/25 S SE 40/25 S SE 60/85 S P.O. Box 59 N-62 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instructions for Use Gebrauchsanleitung Mode d emploi

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instructions for Use Gebrauchsanleitung Mode d emploi Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instructions for Use Gebrauchsanleitung Mode d emploi 1 2 3 Min 100 mm Min 50 mm Min 100 mm Min 100 mm Min 100 mm Min 50 mm 5 Alt. 3 (230V / 00V)

Detaljer

SIDE- POWER SE 30/125 S SE 40/125 S SE 60/185 S. Thruster systems. manual onboard! Keep this

SIDE- POWER SE 30/125 S SE 40/125 S SE 60/185 S. Thruster systems. manual onboard! Keep this SIDE- POWER Thruster systems SE 0/25 S SE 40/25 S SE 60/85 S Keep this manual onboard! N Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 59 N-62 Fredrikstad Norway

Detaljer

WEDA LINE. Instruksjoner og reservedelskatalog. Lensepumpe WEDA 10. Manual number: 2954 5280 80_NO

WEDA LINE. Instruksjoner og reservedelskatalog. Lensepumpe WEDA 10. Manual number: 2954 5280 80_NO WEDA LINE Lensepumpe WEDA 10 Instruksjoner og reservedelskatalog Manual number: 2954 5280 80_NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL Les sikkerhetsreglene etter symbolet og alle instruksene OPPBEVAR ALLE SIKKERHETSADVARSLENE

Detaljer

www.sternweber.com sternweber@sternweber.com

www.sternweber.com sternweber@sternweber.com Che Cosa/ W hat/ o QUÊ/ ΤΙ QUando/ C Uándo/ QU ando / ΠΟΤ www.sternweber.com sternweber@sternweber.com REF. 97050742 rev. 8 PRTCLL PER LA MANUTENZIE IGIENICA DEL RIUNIT PRTCL VR HET HYGIËNISCH DERHUD VAN

Detaljer

stallmaster 2 Type 10430 230 V AC 0,1 Joule 5000 V 230 V BETRIEBSANWEISUNG Elektrozaungerät OPERATING INSTRUCTION Electric Fencer

stallmaster 2 Type 10430 230 V AC 0,1 Joule 5000 V 230 V BETRIEBSANWEISUNG Elektrozaungerät OPERATING INSTRUCTION Electric Fencer BETRIEBSANWEISUNG Elektrozaungerät 85746K - 01/06 OPERATING INSTRUCTION Electric Fencer MODE D'EMPLOI Électrificateur de Clôture BRUKSANVISNING Gjerdeapparat stallmaster 2 Type 10430 230 V AC 1 W 230 V

Detaljer

EBS 20/110 S EB 40/160 S EB 60/160 S EB 75/185 S EB 90/185 S SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this EBS 20 EB 40 EB 60/75/90

EBS 20/110 S EB 40/160 S EB 60/160 S EB 75/185 S EB 90/185 S SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this EBS 20 EB 40 EB 60/75/90 SIE-POWER Thruster Systems ES 20/110 S E 40/160 S E 60/160 S E 75/185 S E 90/185 S Keep this manual onboard! EN N Installation and user's manual Installasjons og brukermanual ES 20 E 40 E 60/75/90 SLEIPNER

Detaljer

EFC 18-EU-01 GB DK D N S NL. 3001937-2008-06-20.fm. EXHAUSTO CDT A/S Risingvej 63 DK-5000 Odense C

EFC 18-EU-01 GB DK D N S NL. 3001937-2008-06-20.fm. EXHAUSTO CDT A/S Risingvej 63 DK-5000 Odense C GB DK D N S NL EFC 18-EU-01 EXHAUSTO CDT A/S Risingvej 63 DK-5000 Odense C Tel. +45 7010 2234 Fax +45 7010 2235 sales@exhausto-cdt.dk www.exhausto-cdt.dk Product information Fitting the EFC18 EXHAUSTO

Detaljer

Danmark España República Portuguesa Sverige Norge Chile Miele & Cie. KG

Danmark España República Portuguesa Sverige Norge Chile Miele & Cie. KG PG 8172 PG 8172 ECO Instrucciones de funcionamiento Español Manual de instruções Português Brugsanvisning Dansk Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Norsk Sobre estas instrucciones Instrucciones de funcionamiento

Detaljer

Parts & Maintenance Manual Deler- og vedlikeholdsmanual

Parts & Maintenance Manual Deler- og vedlikeholdsmanual 19 6 5 9 11 16 15 13 7 18 17 3 10 8 1 - INCLUDES ITEMS 3-16 17983-Rev B-NO Parts & Maintenance Manual Deler- og vedlikeholdsmanual AR-522 68098 AR-522, Kubota V203-MT, WD, with ROPS 68098 AR-522, Kubota

Detaljer

EN Installation instructions for SNOWMAT and DEFROST SNOW NO Installasjonsveiledning for SNOWMAT og DEFROST SNOW FR Notice d installation de SNOWMAT

EN Installation instructions for SNOWMAT and DEFROST SNOW NO Installasjonsveiledning for SNOWMAT og DEFROST SNOW FR Notice d installation de SNOWMAT SNOWMAT and DEFROST SNOW Ludens / 04.11.2010 / v4/ 30045052 EN Installation instructions for SNOWMAT and DEFROST SNOW NO Installasjonsveiledning for SNOWMAT og DEFROST SNOW FR Notice d installation de

Detaljer

www.anthos.com anthos@anthos.it

www.anthos.com anthos@anthos.it www.anthos.com anthos@anthos.it PROTOCOLLO PER LA MANUTENZIE IGIENICA DEL RIUNITO PROTOCOL VOOR HET HYGIËNISCH DERHOUD VAN HET GEHEEL PROTOKOLL FOR VEDLIKEHOLD AV HYGIENEN PÅ INSTRUMENTBORDET PROTOKOLL

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 402 Regulerbar seng Regulerbar seng Ställbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 402 Regulerbar seng Regulerbar seng Ställbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderlandbeds.com Wonderland 402 NO DK SE FI NL DE GB Regulerbar seng Regulerbar seng Ställbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed Lykke til med valget av ditt nye

Detaljer

3003792-2014-05-28.fm0. EXact web server 1/76

3003792-2014-05-28.fm0. EXact web server 1/76 EXact web server 1/76 3003792-2014-05-28.fm GB - Web server Product instruction 1.1 Product information... 5 1.2 Connecting and configuring... 5 1.2.1 Configuring the web server... 6 1.3 Application...

Detaljer

Villavent VR-700 EV /3

Villavent VR-700 EV /3 204352 27.03.2009/RD/KMB Villavent VR-700 EV /3 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er

Detaljer

5.1CH Blu-ray Home Entertainment System

5.1CH Blu-ray Home Entertainment System HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Home Entertainment System user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service,

Detaljer

VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions

VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions 392381 19.03.2004/RD/KMB VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205817 08.07.2008 RD/KMB. Villavent VR 400/700 DC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8 8428 4128081 1 2 DK: Brugervejledning på side 4 N: Brukerveiledning på side 8 S: Användarhandledning på sidan 12 FIN: Käyttöohje oppaan sivulla 16 UK: Instructions on page 20 P: Manual do utilizador na

Detaljer

Pendrive Manual. Brugerhenvisninger Pendrive

Pendrive Manual. Brugerhenvisninger Pendrive Brugerhenvisninger Pendrive 1 Informationerne i denne manual kan ændres uden forudgående meddelelse. Trods omhyggelig fabrikation kan det ikke udelukkes, at denne manual indeholder fejl eller udeladelser.

Detaljer