Οδηγός συναρμολόγησης Συνδυασμός Side-by-Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Οδηγός συναρμολόγησης Συνδυασμός Side-by-Side"

Transkript

1 Montageanweisung Side-by-Side Kombination Installation instructions for Side-by-Side combinations Instructions de montage Combiné Side-by-Side Montagehandleiding Side-by-Side-combinatie Istruzioni per il montaggio Side-by-Side Instrucciones de montaje para la instalación Side-by-Side Instruções de montagem para um combinado Side-by-Side Инструкция по монтажу комбинированных холодильников-морозильников Side-by-Side Montážní návod pro Side-by-Side kombinaci Посібник зі встановлення охолоджувального пристрою поруч з іншим пристроєм Side-by-Side Комбіновані холодильники-морозильники Instrukcja montażu urządzenia typu side-by-side Połączenie Οδηγός συναρμολόγησης Συνδυασμός Side-by-Side Montagevejledning Side-by-Side-kombination Asennusohje Side-by-Side yhdistelmälle Monteringsanvisninger for SBS-kombinasjonen Monteringsanvisning för Side-by-Side kombination D GB F NL I E P RUS CZ UA PL GR DK FIN N S

2

3 Gerätebezeichnung Höhe Appliance designation Height Désignation de l appareil Hauteur Apparaataanduiding Hoogte Denominazione apparecchio Altezza Designación de aparato Altura Designação do aparelho Altura бозначение устройства Bысота Označení přístroje Výška Позначення до приладу Висота Oznaczenie urządzenia Wysokość Χαρακτηρισμός της συσκευήςμός της συσκευής Ύψος Apparatets betegnelse Højde Laitteen nimike Korkeus Utstyrets betegnelse Høyde Skåpbeteckning Höjd A SBS SBSes SBS SBS SBSes SBSesf SBSes SBSes SBSes SBS SBSes SBSes

4 Montageanweisung Side-by-Side Kombination Bei den aufgestellten Geräten muss das Gefriergerät bzw. das Gerät mit einem Gefrierteil immer links stehen. Das Gefrierteil/gerät ist an der jeweiligen innen liegenden Seite mit einer Seitenwandheizung ausgestattet. Dies beugt einer Kondenswasserbildung vor. Zur Montage der Kombination benötigen Sie folgendes Werkzeug: Wasserwaage, Akkuschrauber, Schraubendreher Torx 25, Schraubschlüssel SW 19, SW 8, Steckschlüssel SW 5. Alle Befestigungsteile liegen dem Gerät bei Bitte ziehen Sie vor Montage der Geräte sämtliche Schutzfolien von der Gehäuseaussenseite ab. Bevor der untere Befestigungswinkel 6 fest angeschraubt wird, Geräte zusammendrücken, bzw. erneut ausrichten. Danach mit den beigelegten Schrauben 7 den Befestigungswinkel 6 fest anschrauben. Achtung Gerätekombination erst dann wieder bewegen, wenn alle Befestigungswinkel fest montiert sind. Jedes Gerät einzeln mit der Wasserwaage ausrichten. Stellfuß B* vorn ganz eindrehen. Beide Geräte bis auf 10 mm aneinander schieben, so dass sie nach vorne hin bündig stehen. An der Vorderseite oben, mit den Schrauben 8 aus dem Beipack den großen Befestigungswinkel 9 anschrauben; Schraublöcher evtl. vorstechen oder Akkuschrauber verwenden. Geräte vor und während des Anschraubens, zusammendrücken und eventuell neu ausrichten. Geräte mit Hilfe der vorderen Stellfüsse 1, sowie den Justierachsen 2 der hinteren Stellfüsse, ausrichten. Für die Justierung der vorderen Stellfüsse 1 den beige- legten Schraubschlüssel 3 SW 19 verwenden. Für die Justierachsen* 2 der hinteren Stellfüsse* einen Steckschlüssel 4 SW 5 verwenden. Zur genauen Ausrichtung eine Wasserwaage verwenden. Achtung: Geräteoberseiten müssen auf gleicher Höhe und in gleicher Lage ausgerichtet sein. Nur so wird ein einwandfreier Sitz der Abdeckungen erreicht. Auf der Rückseite jeweils oben und unten die breiten Befestigungswinkel bl aufsetzen. Den oberen Befestigungswinkel bis auf 100 mm Abstand zur Oberkante hochschieben. Den unteren Befestigungswinkel in die passendeaussparung (Z) einsetzen. Dann die beiden Befestigungswinkel bl mit den mitgelieferten Sechskantschrauben bm seitlich fest anschrauben. Um einem Vibrationsgeräusch vorzubeugen, dürfen weder Winkel noch Schrauben mit der rückseitigen Verrohrung in Kontakt kommen! * je nach Modell und Ausstattung

5 D Auf der Vorderseite die lange Edelstahlleiste bn in den vertikalen Spalt drücken. Darauf achten, dass die Leiste auf dem Befestigungswinkel 6 aufsteht. Vor dem Einsetzen die beiden Stege der Leiste bn auf der gesamten Länge zusammendrücken. Die Leiste lässt sich leichter in den Spalt einführen. Zum Eindrücken der Leiste ein weiches Tuch verwenden, um Dellen in der Oberfläche der Edelstahlleiste vorzubeugen. Die Leiste sorgfältig und gerade in den Spalt eindrücken, um einen optimalen Verbund zu erreichen. Schutzfolie der Edelstahlleiste abziehen. Abdeckung bp auf den noch offenen Zwischenraum der beiden Bedienteilblenden aufrasten. Darauf achten, dass die Aussenseiten der Abdeckung bündig mit den Bedienteilblenden abschließen. Die Abdeckung ist zu diesem Zweck ausziehbar. Auf der Oberseite, die kurze Leiste bo in den Spalt drücken. Darauf achten, dass die Aussparung der Abdeckleiste zur Vorderseite der Geräte zeigt. Die Leiste muss mit der Gerätedecke an der Vorderkante bündig abschließen. Die Kombination nun, laut Gebrauchsanleitung der Einzelgeräte, elektrisch anschliessen.! Für Geräte mit integriertem Eiswürfelbereiter: Das Gerät, laut Montageanweisung für Eiswürfelbereiter, an den Festwasseranschluss anschliessen. Die Kombination vorsichtig in die vorgesehene Position schieben. Hierzu die an der Innenseite A liegenden Stellfüsse hochdrehen. Die Kombination ist so leichter zu bewegen. Den unteren Abdeckwinkel bq aus dem Beipack seitlich auf die Verbindung aufsetzen und aufschieben. Die Kombination in der endgültigen Aufstellposition überprüfen und ggf. nochmals mit Wasserwaage ausrichten. Die mittleren Stellfüße (A) bis zur Bodenberührung wieder herausdrehen. Stellfuß (5) am Lagerbock (B) herausdrehen, um die Tür abzustützen. Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen 5

6 Installation instructions for Side-by-Side combinations! The freezer unit or device with a freezer compartment must always be on the left when the units are installed. The inward-facing side of the freezer compartment/unit is equipped with a side wall heater. This prevents condensation build-up. The following tools are required to install the combination: Spirit level, cordless screwdriver, size 25 torx screwdriver, size 19 spanner, size 8 spanner, size 5 socket wrench. All the fasteners accompany the appliance. Please remove all protective film from the outside of the housing before installing the units. Before tightening the lower mounting bracket 6, push units together and re-align if necessary. Then firmly fasten the mounting bracket 6 using the screws 7 provided. Warning: do not move unit combination again until all mounting brackets have been secured. Align each appliance individuallyusing a spirit level. Slide the units to within 10 mm of each other so that they are in line at the front. Screw the large mounting bracket to the top of the front panel using the screws 8 from the accessory pack 9. Optionally make preliminary screw holes or use a cordless screwdriver. Push unit together before and during screwing on and re-align if necessary. Align units using the front feet 1, and the adjusting axes 2 of the rear feet. In order to adjust the front feet 1 use the provided span- ner 3 (size 19). For the adjusting axes 2 of the rearfeet, use a socket wrench 4 (size 5). Use a spirit level for accurate alignment. Caution: The tops of the appliances must be aligned at the same height and in the same position. This is the only way to ensure that the covers can be fitted correctly. Position the wide mounting brackets at the top and bottom bl of the rear panel. Slide the top mounting bracket upwardsto a distance of 100 mm from the top edge. Insert the bottommounting bracket into the matching recess (Z).Then screw on the two mounting brackets at the side bl using the provided Allen screws bm. To prevent vibration noise, neither the bracket nor the screws must come into contact with the piping on the rear! * depending on model and equipment

7 GB Push the long stainless steel strip bn into the vertical gap on the front. Ensure that the strip is resting on the mounting bracket 6. Carefully push the strip into the gap in a straight position in order to create a good connection. Use a soft cloth to push on the strip in order to avoid denting the surface of the stainless steel strip. Press the strip straight and carefully into the gap to provide a perfect interconnection. Remove protective film from stainless steel strip. Clip cover bp to the open space between the two control panel panels. Ensure that the outsides of the covers are flush with the control unit panels. The cover can be pulled out for this purpose. Push short strip into gap bo on the top. Ensure that the recess in the covering strip is facing the front of the unit. The strip must be flush with the front edge of the top of the unit. Now connect the combination to the power supply as described in the operating instructions for the individual units.! For units with integrated ice cube maker: Connect the unit to the water supply as described in the ice cube maker operating instructions. Carefully slide the combination into the intended position. Screw up the feet on the inside A when doing this. This makes the combination easier to move. Take the lower cover bracket bq from the accessory bag, apply it to the joint sideways and slide it into place. Check the combined appliance in the final installed position,re-aligning it if necessary using a spirit level. Extend the middle adjustable-height feet (A) until contact is made with the floor. Extend the adjustable-height foot (5) at the turn hinge (B) for support of the door. The manufacturer is continuously working on the further development of all types and models. Please appreciate that we must reserve the right to make changes to the style, the configuration and the technology of the equipment. 7

8 Instructions de montage - Combiné Side-by-Side! Lorsque les appareils sont assemblés, le congélateur ou l appareil muni d un compartiment de congélation doit toujours se trouver du côté gauche. Le congélateur/compartiment de congélation est équipé, sur chaque face intérieure, d un chauffage des parois latérales. Ce dispositif permet d enrayer la formation d eau de condensation. SW 5. Pour le montage du combiné, les outils suivants sont nécessaires : niveau à bulle, visseuse sans fil, tournevis Torx 25, clé à vis SW 19, SW 8, clé à douille Tous les éléments de fixation sont fournis avec l appareil. Avant de procéder au montage des appareils, retirez tous les films de protection de la face extérieure du boîtier. Avant de visser l étrier inférieur 7, poussez les appareils l un contre l autre ou, si nécessaire, repositionnez-les. Puis, fixez l étrier 6 à l aide des vis fournies 7. Attention : à partir de ce moment, vous ne devez plus déplacer le combiné tant que tous les autres étriers ne sont pas montés. Aligner chaque appareil séparé-ment à l aide du niveau à bulle Approchez les deux appareils à une distance de 10 mm l un de l autre. Les faces avant des deux appareils doivent être alignées. Sur la partie supérieure de la face avant, fixez le grand étrier 8 en utilisant les vis 9 fournies. Pré-percez éventuellement les trous des vis ou utilisez la visseuse sans fil. Avant et pendant le vissage, poussez les appareils l un contre l autre et, si nécessaire, repositionnez-les. Positionnez les appareils à l aide des pieds réglables avant 1 et des axes de réglage 2 des pieds réglables arrière. Pour ajuster les pieds réglables avant 1, utilisez la clé à vis 3 SW 19 fournie. Pour ajuster les axes de réglage 2 des pieds arrière, utilisez une clé à douille 4 SW5. Pour obtenir un positionnement précis, aidez-vous d un niveau à bulle. Attention: Les faces supérieures de l appareil et les supports de palier 5 doivent se situer à la même hauteur et dans la même position. Dans le cas contraire, les habillages risquent de ne pas être fixés correctement. Sur la partie supérieure et la partie inférieure de la face arrière, placez les étriers larges bl. Pousser l étrier du dessus jusqu à avoir 100 mm d écartpar rapport à l arête supérieure. Insérer l étrier du bas dans ladécoupe adéquate (Z). Ensuite, fixez latéralement les deux étriers bl à l aide des vis six pans fournies bm. Afin d empêcher tout bruit de vibration, les étriers et les vis ne doivent en aucun cas entrer en contact avec les conduites situées sur la face arrière. * selon le modèle et l équipement

9 F Sur la face avant, enfoncez la grande baguette en acier inoxydable bn dans la fente verticale. Assurez-vous que la baguette repose sur l étrier 7. Insérez avec précaution la baguette dans la fente en veillant à ce qu elle reste bien droite, afin d obtenir un assemblage optimal. Pour enfoncer la baguette, utilisez un chiffon doux de manière à ne pas faire de bosse sur la surface de la baguette en acier inoxydable. Enfoncez la baquette avec précaution dans la fente en veillant à ce qu elle soit droite afin d assurer un assemblage parfait. Retirez le film de protection de la baguette en acier inoxydable. Insérez l habillage bp dans l espace situé entre les deux caches des éléments de commande. Veillez à ce que les faces extérieures de l habillage soient positionnées dans l alignement des caches des éléments de commande. L habillage est amovible. Sur la face supérieure, enfoncez la baguette courte bo dans la fente. Assurez-vous que les évidements de la baguette de recouvrement sont orientés en direction de la face avant des appareils. La baguette doit être alignée avec le bord avant de la face supérieure de l appareil. Désormais, vous pouvez procéder au raccordement électrique du combiné en vous reportant au manuel d utilisation de chaque appareil.! Pour les appareils équipés d une machine à glaçons : branchez l appareil au raccord d eau fixe, conformément aux instructions de montage de la machine à glaçons. Poussez le combiné avec précaution dans la position prévue. Pour ce faire, tournez les pieds réglables situés sur la face intérieure A de manière à les relever. Ainsi, le combiné peut être déplacé plus aisément. Placez latéralement le profil de recouvrement inférieur bq fourni sur la jonction et faites-le glisser. Contrôler le combiné sur sa position d installation définitive ets il y a lieu, l aligner encore une fois avec le niveau à bulled eau. Dévisser de nouveau les pieds de réglage (A) du milieujusqu à ce qu ils touchent le sol. Dévisser le pied de réglage (5) à la charnière (B) pourétançonner la porte. Le fabricant travaille constamment à l amélioration de tous les types et modèles d appareils. C est pourquoi nous nous réservons le droit d effectuer des modifications en termes de forme, d équipement et de technique. Merci pour votre compréhension. 9

10 Montagehandleiding Side-by-Side combinatie! Bij de opgestelde apparaten moet de diepvriezer resp. het apparaat met het vriesdeel steeds links staan. Het vriesdeel/apparaat is aan de overeenkomstige binnen liggende zijde met een zijwandverwarming uitgerust. Deze voorkomt de vorming van condens. Voor de montage van de combinatie heeft u het volgende gereedschap nodig: waterpas, accuschroevendraaier, schroevendraaier Torx 25, schroefsleutel SW 19, SW 8, steeksleutel SW 5. Alle bevestigingsonderdelen zijn bij het apparaat ingesloten. Trekt u voor de montage van de apparaten de beschermingsfolie van de buitenzijde af. Voor de onderste bevestigingshoek 7 vast wordt aangeschroefd, de apparaten tegen elkaar drukken resp. opnieuw uitrichten. Vervolgens de bevestigingshoek 6 met de meegeleverde schroeven 7 stevig vastdraaien. Attentie: de combinatie pas dan terug bewegen nadat alle bevestigingshoeken vast gemonteerd zijn. Elk apparaat afzonderlijk met dewaterpas uitlijnen Beide apparaten tot 10 mm van elkaar schuiven, zodat ze vooraan op gelijke hoogte staan. Aan de voorzijde bovenaan met de schroeven 8 uit de verpakking de grote bevestigingshoeken 9 aanschroeven. Schroefgaten eventueel vooraf insteken of een accuschroevendraaier gebruiken. Het apparaat voor en tijdens het aanschroeven samendrukken en eventueel opnieuw uitrichten. De apparaten met de instelvoeten vooraan 1en met de regelassen 2 van de achterste stelvoeten uitlijnen. Voor de afregeling van de voorste instelvoeten 1 de mee- geleverde schroefsleutel 3 SW 19 gebruiken. Voor de regelassen 2 van de achterste stelvoeten een steeksleutel 4 SW 5 gebruiken. Voor het nauwkeurig uitrichten een waterpas gebruiken. Attentie: de bovenkanten van de apparaten moeten op gelijke hoogte en in gelijke stand uitgelijnd zijn. Alleen op die manier zullen de afdekkingen probleemloos passen. Op de rugzijde telkens boven en onder de beide bevestigingshoeken bl aanbrengen. De bovenste bevesti-gingshoek tot op 100 mm afstand van de bovenkant omhoogschuiven. De onderste bevestigingshoek in de passende uit-sparing (Z) plaatsen.daarna de beide bevestigingshoeken bl met de meegeleverde zeskantschroeven bm opzij vastschroeven. Om trilgeluiden te voorkomen, mogen de hoeken nog de schroeven met de buizen aan de achterzijde in contact komen! * afhankelijk van model en uitvoering

11 NL De lange roestvrij stalen lat aan de voorzijde bn in de verticale opening drukken. Er op letten dat de lat op de bevestigingshoek 7 staat. De lat zorgvuldig en recht in de opening drukken, om een optimaal houden te bereiken. Gebruik voor het indrukken van de rail een zachte doek om deuken in het oppervlak van de edelstalen rail te voorkomen. Druk de rail zorgvuldig en recht in de spleet om een optimale verbinding te bereiken. Beschermingsfolie van de roestvrij stalen lat trekken. De afdekking bp in de nog open tussenruimte van de beide bediendelen klikken. Er op letten, dat de buitenzijde van de afdekking in hetzelfde vlak liggen als de bedieningsdelen. De afdekking kan met dit doel worden uitgetrokken. Op de bovenzijde de korte lat bo in de opening drukken. Er op letten dat de uitsparing van de afdeklat aan de voorzijde van het apparaat komt. De mat moet gelijk komen met de bovenzijde van de voorkant van het apparaat. De combinatie nu, overeenkomstig de handleiding van de afzonderlijke apparaten, elektrisch aansluiten.! Voor apparaten met een geïntegreerde ijsblokjesmaker: Het apparaat, zoals aangegeven in de montagehandleiding voor de ijsblokjesmaker, op de vaste wateraansluiting aansluiten. De combinatie voorzichtig in op haar plaats schuiven. Hiertoe de an de binnenzijde liggende instelvoeten A omhoog draaien. De combinatie is dan gemakkelijker te verplaatsen. Plaats de onderste afdekhoek bq uit de meegeleverde toebehoren aan de zijkant op de verbinding en schuif hem op. De combinatie op de definitieve plek controleren en eventueelnogmaals met een waterpas in de juiste stand brengen. De middelste stelvoetjes (A) weer uitdraaien tot ze devloer raken. Stelvoet (5) aan lagerbus (B) uitdraaien, om de deurte ondersteunen. De fabrikant werkt doortdurend aan de verdere ontwikelling van alle types en modellen. Hebt u er aub begrip voor, dat we voorbehoud moeten maken voor veranderingen in de vorm, de uitrusting en de techniek. 11

12 Istruzioni per il montaggio Side-by-Side Combinazione! Quando si allineano diversi apparecchi, mettere sempre il congelatore o l apparecchio con scomparto congelatore a sinistra. All interno del lato corrispondente dell apparecchio/ dello scompartocongelatore si trova un riscaldamento pannello laterale. Il riscaldamento pannello laterale previene la formazione di condensa. Per il montaggio della combinazione sono necessari gli attrezzi seguenti: bilancia idrostatica, avvitatore a batteria, cacciavite Torx 25, chiave per dadi SW 19, SW 8, chiave fissa a tubo SW 5. Tutti i componenti necessari per il fissaggio sono in dotazione. Prima del montaggio degli apparecchi, togliere tutte le pellicole di protezione dell involucro esterno. Prima di serrare definitivamente la fissazione angolare inferiore 7 premere gli apparecchi l uno contro l altro e, se necessario, riallinearli. Avvitare poi saldamente il cantonale di fissaggio 6 con le viti in dotazione 7 Attenzione Spostare nuovamente la combinazione di apparecchi unicamente dopo aver montato solidamente tutte le fissazioni angolari. Mettere in piano con la livella ognisingolo apparecchio. Spingere i due apparecchi l uno verso l altro in modo che si trovino ad una distanza di 10 mm e che le parti anteriori siano a filo. Sul lato anteriore superiore, serrare 8 la fissazione angolare grande con le viti 9. Preparare eventualmente i fori filettati o utilizzare un avvitatore a batteria. Prima e durante il serraggio, premere sull apparecchio e, se necessario, riallinearlo.. Allineare gli apparecchi mediante i piedini anteriori 1 e gli assi di regolazione 2 dei piedini posteriori. Per regolare i piedini anteriori, 1 utilizzare lachiave per dadi 3 SW 19 fornita. Per regolare gli assi di regolazione 2 dei piedini posteriori, utilizzare una chiave fissa a tubo 4 SW 5. Per ottenere un allineamento perfetto, utilizzare una bilancia idrostatica. Attenzione: Le parti superiori degli apparecchi e i supporti 5 devono essere allineati alla stessa altezza e nella stessa posizione. Solo così si ottiene un alloggiamento perfetto dei coperchi. Sul lato posteriore, montare le fissazioni angolari larghe superiore e inferiore bl. Spingere verso l alto l angolo di fissaggiosuperiore fino ad una distanza di 100 mm. Inserire l angolo difissaggio inferiore nell apposito incavo (Z).In seguito, serrare lateralmente le due fissazioni angolari con bl le viti esagonali fornite bm. Per evitare rumori vibratori, le fissazioni angolari e le viti non devono essere in contatto con la tubatura posteriore! * in base al modello e alle dotazioni

13 I Sul lato anteriore, premere il lungo listello in acciaio durissimo bn nella scanalatura verticale. Assicurarsi che il listello stia diritto sulla fissazione angolare 7. Con cura e precision, premere il listello nella scanalatura in modo da ottenere un unione perfetta. Per inserire il listello si deve utilizzare un panno morbido onde evitare ammaccature sulla superficie del listello di alluminio. Inserire il listello nella fessura con cura in modo che sia diritto, al fine di ottenere la massima aderenza. Togliere la pellicola protettiva del listello in acciaio durissimo. Inserire il coperchio bp sullo spazio ancora aperto fra i due sportelli elemento comando. Assicurarsi che il lato esterno del coperchio si congiunga perfettamente congli sportelli elemento comando. A questo scopo, il coperchio è removibile. Sul lato superiore, premere il listello corto bo nella scanalatura. Assicurarsi che la cavità del listello di copertura sia orientato verso il lato anteriore degli apparecchi. Il bordo anteriore del listello deve congiungersi perfettamente con la copertura dell apparecchio. Ora, stabilire le connesioni elettriche conformemente alle istruzioni per l uso dei singoli apparecchi.! Per gli apparecchi con dispositivo di preparazione dei cubetti di ghiaccio integrato: Collegare l apparecchio al raccordo fisso per l acqua, conformemente alle istruzioni di montaggio per il dispositivo di preparazione dei cubetti di ghiaccio. Spingere con cautela la combinazione nella posizione prevista. Per fare ciò, sollevare il piedino che si trova sul lato interno A. Questo permette di spostare facilmente la combinazione. Montare il cantonale di copertura bq sulla parte laterale della giunzione e aprirlo. Controllare la combinazione nella posizione di montaggio de-finitiva ed eventualmente metterla in piano con un livella. Girare i piedini di regolazione centrali (A) fino a toccareterra. Svitare il piedino di regolazione (5) nel blocco di sup-porto (B), per sorreggere la porta. Il fabbricante è continuamente impegnato nello sviluppo ulteriore di tutti gli apparecchi e di tutti i modelli. Non si escludono dunque possibili variazioni della forma, dell equipaggiamento e della tecnica. 13

14 Instrucciones de montaje Side-by-Side Combinación! En los aparatos instalados, tiene que estar siempre a la izquierda el congelador o el aparato con el compartimento congelador. El compartimento/aparatocongelador está equipado en el lado respectivo que da al interior con una calefacción de la pared lateral. Esta impide la formación de agua condensada. Para montar la combinación se requieren las siguientesherramientas: un nivel de burbuja de agua, atornillador sin cable destornillador Torx 25, llave de tornillo de ancho 19, ancho 8, llave de enchufe de ancho 5. En el aparato se incluyen todas las piezas de fijación. Por favor, quite, antes de proceder al montaje del aparato, todas láminas protectoras que se encuentran en el lado exterior del aparato. Antes de atornillar fuertemente la escuadra de fijación 7 empuje los aparatospara colocarlos juntos o vuelva a alinear. A continuación, atornille fuertemente con los tornillos adjuntos 7 la escuadra de fijación 6. Atención: No vuelva a mover la combinación de aparatos hasta que todas las escuadras de fijación estén montadas definitivamente. Nivele cada aparato individual-mente con el nivel de burbuja. Empuje ambos aparatos hasta que estén a una distancia de 10 mm de tal modo que estén enrasados por delante. En el lado delantero arriba, atornille con los tornillos 8contenidos en la bolsa adicional la escuadra grande de fijación 9. Si fuera necesario, pretaladrar los agujeros de atornillado o utilizar un atornillados sin cable. Sujete juntos los aparatos antes y mientras atornilla y, si fuera necesario, vuelva a alinear. Ajuste los aparatos por medio de las patas delanteras de ajuste 1, así como con los ejes de ajuste 2 de las patas de ajuste posteriores. Para ajustar las patas delanteras de ajuste utilice 1 la lla- ve de tornillo adjunta 3 de ancho 19. Para los ejes de ajuste 2 de las patas de ajuste utilice una llave de enchufe 4 de ancho 5. Utilice un nivel de burbuja para la alineación exacta. Atención: Los lados superiores del aparato tienen que estar alineados a la misma altura y en la misma posición. Sólo así se puede lograr un asiento perfecto de las cubiertas. Coloque las escuadras de fijación anchas resp. en el lado posterior arriba y abajo bl. Desplace el ángulo desujeción superior hacia arriba hasta que quede a 100 mm dedistancia del borde superior. Coloque el ángulo de fijación in-ferior en la escotadura correspondiente (Z). A continuación, atornille fuertemente en los lados ambas escuadras de fijación bl empleando los tornillos hexagonales entregados bm. A fin de evitar el ruido por vibración, preste atención a que ni las escuadras ni los tornillos se pongan en contacto con los tubos del lado posterior. * en función del modo y de la dotación

15 En el lado delantero, presione el listón largo de acero inoxidable bn en la hendidura vertical. Tenga en cuenta que el listón tiene que estar sobre la 6 escuadra de fijación. Presione con cuidado el listón para colocarlo en posición recta en la hendidura a fin de conseguir una unión perfecta. Para presionar el listón, utilice un paño suave para evitar que se produzcan hoyos en la superficie del listón de acero inoxidable. Presione con cuidado el listón para colocarlo en posición recta en la hendidura a fin de conseguir una unión perfecta. Quite la lámina protectora del listón de acero inoxidable. E Encaje la cubierta bp sobre elespacio intermedio aún abierto de ambos paneles del elemento de mando. Preste atención a que los lados exterioresde la cubierta cierren a ras con los paneles del elemento de mando. La cubierta se puede extraerpara este objetivo. En el lado superior, presione el listón corto bo en la hendidura. Preste una atención especial a que la entalladura del listón de cubierta esté orientada hacia el lado delantero de los aparatos. El listón tiene que cerrar a ras con la parte superior de los aparatos en el borde delantero. Una vez hecho esto, conecte el sistema eléctrico de la combinación según las instrucciones de empleo de los diversos aparatos.! Para los aparatos con cubitera integrada: Conecte el aparato a la conexión fija de agua según las instrucciones de montaje. Empuje la combinación con cuidado a la posición prevista. Para ello, gire hacia arriba los pies de ajuste dispuestos en el lado interior A. Así se puede mover la combinación con mayor facilidad. Encaje y desplace la cubierta bq contenida en la bolsa adicional lateralmente sobre la unión. Examine el combinado en la posición de instalación definitivay, si es necesario, vuelva a nivelarlo con el nivel de burbuja. Desenrosque de nuevo las patas de ajuste centrales (A) hasta que toquen el suelo. Desenrosque la pata de ajuste (5) del soporte de co-jinete (B) para apoyar la puerta. El fabricante trabaja permanentemente en el desarrollo de todos los tipos y modelos. Por este motivo, nos tenemos que reservar el derecho a modificar la forma, el equipamiento y técnica. 15

16 Instruções de montagem para um combinado Side-by-Side! Nos aparelhos instalados, o aparelho de congelação ou o aparelho com um compartimento de congelação tem de estar sempre do lado esquerdo. O compartimento de congelação/aparelho de congelação está equipado no respectivo lado interior com um aquecimento na parede lateral. Este impede a formação de água de condensação. Para a montagem do combinado necessita das seguintes ferramentas: nível de bolha de ar, berbequimaparafusador sem fios, chave de parafusos Torx 25, chaves de bocas de tamanho 19 e 8, chave de caixa de tamanho 5. Todas as peças de fixação são fornecidas com o aparelho. Antes da montagem, retire todas as películas de protecção do lado exterior do aparelho. Antes de aparafusar definitivamente a cantoneira de fixação inferior 7 voltar a encostar entre si os aparelhos, ou seja, voltar a alinhá-los. Em seguida, aparafusar bem a cantoneira de fixação 6 com os parafusos 7 fornecidos. Atenção: voltar a movimentar o combinado só depois de todas as cantoneiras de fixação estarem bem montadas. Posicionar os aparelhos, utilizandoo nível de água. Encostar os dois aparelhos até existir apenas uma distância de 10 mm entre ambos, de modo a que fiquem alinhados na parte da frente. Do lado dianteiro em cima, utilizar os parafusos 8 retirados do pacote de acessórios para aparafusar a cantoneira de fixação grande 9. Se necessário, abrir previamente os orifícios para os parafusos ou utilizar um berbequim-aparafusador sem fios. Antes e durante o aparafusamento, encostar bem os dois aparelhos e, se necessário, voltar a alinhá-los. Alinhar os aparelhos com a ajuda dos pés de ajuste dianteiros 1 e os eixos de ajuste 2 dos pés de ajuste traseiros. Para o ajuste dos pés de ajuste dianteiros 1 deve ser utilizada a chave de bocas 3 de tamanho 19 fornecida em anexo. Para os eixos de ajuste 2 dos pés de ajuste traseiros deve ser utilizada uma chave de caixa 4 de tamanho 5. Utilizar um nível de bolha de ar para um alinhamento preciso. Atenção: as faces superiores dos aparelhos devem ficar à mesma altura e alinhadas na mesma posição. Só assim é garantido um assentamento firme das coberturas. Colocar as cantoneiras de fixação largas bl na parte de trás em cima e em baixo. Deslocar o ângulo de fixação superior, até ficar a 100 mm de distância da aresta superior. Colocar oângulo de fixação inferior na respectiva reentrância (Z). De seguida, aparafusar lateralmente as duas cantoneiras de fixação bl com os parafusos sextavados fornecidos bm. Para evitar ruídos de vibração, as cantoneiras e os parafusos não podem entrar em contacto com a tubagem na parte de trás! * depende do modelo e do equipamento

17 Na parte da frente, pressionar o friso de aço inoxidável comprido bn para dentro da fenda vertical. Ter atenção para que o friso fique apoiado sobre a cantoneira de fixação 7. Pressionar o friso cuidadosamente para dentro da fenda de modo a que fique direito para obter uma união adequada. Utilizar um pano macio para empurrar o friso e evitar amolgadelas na superfície de aço inoxidável. Empurrar o friso com cuidado e a direito para dentro da fenda de modo a obter uma ligação perfeita. Retirar a película de protecção do friso de aço inoxidável. P Encaixar a cobertura bp no espaço ainda existente entre os dois painéis de comando. Ter atenção para que as extremidades da cobertura fiquem alinhadas com os painéis de comando. A cobertura pode ser puxada para fora para este efeito. No lado superior, pressionar o friso curto bo para dentro da fenda. Ter atenção para que a abertura do friso de cobertura indique para a parte da frente dos aparelhos. O friso tem de ficar alinhado no seu bordo dianteiro com a cobertura dos aparelhos. Ligar agora o combinado, de acordo com as instruções de utilização de cada um dos aparelhos, à rede eléctrica.! Para aparelhos com dispensador de cubos de gelo integrado: Ligar o aparelho à ligação fixa de água de acordo com as instruções de montagem do dispensador de cubos de gelo. Empurrar o combinado cuidadosamente para a posição prevista. Para este efeito, rodar para cima os pés de ajuste situados do lado interior A. Desta forma é mais fácil movimentar o combinado. Colocar a cobertura inferior bq fornecida na parte lateral da ligação e comprimir. Verificar o combinado na sua posição de instalação definitivae, se necessário, voltar a ajustar utilizando um nível de água. Voltar a desenroscar os pés de regulação (A) centraisaté tocarem no chão. Desenroscar o pé de regulação (5) no apoio (B), a fimde reforçar o suporte da porta. O fabricante trabalha de forma permanente no aperfeiçoamento de todos os tipos e modelos. Agradecemos a sua compreensão pelo facto de reservamos o direito de alterações no que diz respeito à forma, equipamento e técnica. 17

18 Инструкция по монтажу комбинированных холодильников-морозильников Side-by-Side! Когда устройства смонтированы, морозильник или, соответственно, устройство с морозильной камерой должно всегда располагаться слева. Морозильная камера / морозильник оборудована на соответствующей внутренней стороне обогревом боковой стенки. Это предотвращает образование конденсата. Для монтажа такой комбинации требуется следующий инструмент: уровень, Шуруповерт, отвертка Torx 25, гаечный ключ SW 19, SW 8, торцовый ключ SW 5. Все крепежные детали прилагаются к устройству. Перед монтажом устройств следует снять всю защитную пленку с внешней стороны устройства. Каждое устройство по-отдель-ности выровняйте с помощьюуровня. Прежде чем закрутить нижний крепежный уголок 7, следует прижать устройства друг к другу или, соответственно, заново выровнять по горизонту. После этого прилагаемыми винтами 7 туго привинтите крепежный уголок 6. Внимание! Собранную комбинацию устройств разрешается двигать только после того, как все крепежные уголки надежно установлены. Сдвиньте оба устройства до расстояния 10 мм между ними так, чтобы они спереди были в одно плоскости друг с другом. На передней стороне сверху следует прикрутить при помощи винтов 8 из комплекта большой крепежный уголовк 9. Предварительно проколите отверстия под винты или используйте шуруповерт. Перед и во время прикручивания следует прижимать устройства друг к другу; при необходимости выровняйте их заново.. Устройства следует выровнять при помощи передних установочных ножек 1, а также регулировочных осей 2 задних установочных ножек Для регулировки передних установочных ножек 1 den следует использовать прилагаемый гаечный ключ 3 SW 19. Для регулировочных осей 2 задних установочных ножек используется торцовый ключ 4 SW 5. Для точного выставления по горизонту применяется уровень. Внимание: Верхние поверхности устройств должны находиться на одинаковой высоте и быть выровнены в одном пололжении. Только так может быть обеспечена безукоризненная посадка крышек. С задней стороны следует установить, соответственно, сверху и снизу широкие крепежные уголки bl. Сместитеверхний крепежный уголок вверх на расстояние до 100мм от верхнего края. Нижний крепежный уголок вставьтев соответствующий вырез (Z). После этого оба крепежных уголка bl прикрутите прочно сбоку винтами с шестигранной головкой bm, входящими в комплект поставки. Чтобы предупредить возникновение вибрационного шума, не допускается контакт уголков или винтов с расположенными сзади трубками! * в зависимости от модели и оснащения

19 Вдавите на передней стороне длинную планку из нержавеющей стали bn в вертикальную щель. Обратите внимание на то, что планка опирается на крепежный уголок 6. Планку следует вдавливать аккуратно и прямо, чтобы получить оптимальное соединение. Для надавливания на планку используйте мягкую ткань, чтобы предотвратить образование вмятин на поверхности планки из нержавеющей стали. Аккуратно и прямо вдавливайте планку в щель, чтобы обеспечить оптимальную связь. Снимите защитную пленку с планки из нержавеющей стали. RUS Защелкните крышку bp на еще открытом промежутке обеих заглушек участков обслуживания. Обратите внимание, чтобы наружные стороны крышки заканчивались заподлицо с заглушками участков обслуживания. Крышка для этого может быть извлечена. На верхней стороне вдавите в щель короткую планку bo. Обратите внимание на то, чтобы вырез накладки был направлен к передней стороне устройства. Планка должна быть заподлицо с крышкой устройства на передней кромке. Теперь подключите комбинацию устройств к электрической сети в соотствии с руководством по эксплуатации отдельных устройств.! Устройства со встроенной формой для приготовления кубиков льда: Подсоедините устройство к водопроводной сети согласно руководства по монтажу формы для приготовления кубиков льда. Осторожно сдвиньте комбинацию устройств в требуемое положение. Для этого поднимите, вращая, установочные ножки A, расположенные с внутренней стороны. Это облегчает перемещение собранной конструкции. Нижний облицовочный уголок bq из прилагаемого пакета вставьте сбоку и задвиньте в соединение. Проверьте комбинацию в положении окончательной ус-тановки и при необходимости еще раз выровняйте поуровню. Средние установочные опоры (А) выкрутите сновадо соприкосновения с полом. При необходимости выкрутите регулируемую опору (5) на опорном кронштейне (B), чтобы подперетьдверцу. Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику. 19

20 Montážní návod pro Side-by-Side kombinaci! U sestavovaných přístrojů musí mrazák příp. přístroj s mrazicím oddílem stát vždy vlevo. Mrazicí oddíl/ mrazák je na straně přiléhající k druhém přístroji vybaven topením boční stěny. Tím se předchází tvorbě kondenzované vody. K montáži kombinace potřebujete toto nářadí: vodováha, akušroubovák, šroubovák Torx 25, klíč na šrouby 19 a 8, nástrčný klíč 5. Všechny připevňovací díly jsou přiloženy k přístroji. Před montáží stáhněte z venkovní strany přístrojů všechny ochranné fólie. Každý přístroj jednotlivě vyrovnejtevodní váhou Прежде чем закрутить нижний крепежный уго Než přišroubujete spodní spojovací konzolu 7, přístroje stlačte dohromady, případně znovu vyrovnejte. Potom pomocí přiložených šroubů 7 přišroubovat zpevňovací úhelník 6. Pozor: Kombinací přístrojů zase pohněte, až když jsou všechny spojovací konzoly pevně přimontované. Oba přístroje přisuňte k sobě na vzdálenost 10 mm tak, aby na přední straně byly vyrovnané v jedné řadě. Na přední straně nahoře pomocí šroubů 8 z přiloženého balíčku přišroubujte velkou spojovací konzolu 9. Otvory pro šrouby podle potřeby předvrtat nebo použít akušroubovák. Přístroje před a během montáže tlačte k sobě a případně znovu vyrovnejte.. Přístroje vyrovnejte pomocí předních seřizovacích nožek 1 a seřizovacích osek 2 u zadních seřizovacích nožek. Pro seřízení předních nožek 1 použijte přiložený klíč na šrouby 3 č. 19. Pro seřízení osek 2 u zadních seřizovacích nožek použijte nástrčný klíč 4 č. 5. Pro přesné vyrovnání použijte vodováhu. Pozor: Horní strany přístrojů musí být vyrovnány do stejné výšky a polohy. Jenom tak se dosáhne dokonalého usazení krytů. Na zadní straně vždy nahoře a dole nasaďte široké spojovací konzoly bl. Horní spojovací konzolu vysuňte nahoruaž na 100 mm od horní hrany. Spodní spojovací konzolu vložtedo příslušného vybrání (Z). Pak obě spojovací konzoly bl ze strany přišroubujte dodanými šrouby s šestihrannou hlavou bm a utáhněte. Aby nedocházelo k hluku z vibrací, nesmí se ani konzoly, ani šrouby dostat do kontaktu s potrubím na zadní straně přístrojů! * podle modelu a vybavení

m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Monday 11 May 2015 (morning) Lundi 11 mai 2015 (matin) Lunes 11 de mayo de 2015 (mañana) 2 hours / 2 heures / 2 horas

m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Monday 11 May 2015 (morning) Lundi 11 mai 2015 (matin) Lunes 11 de mayo de 2015 (mañana) 2 hours / 2 heures / 2 horas m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Norwegian A: language and literature Higher level Paper 2 Norvégien A : langue et littérature Niveau supérieur Épreuve 2 Noruego A: lengua y literatura Nivel superior Prueba

Detaljer

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN M08/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2008 NORWEGIAN / NORVÉGIEN / NORUEGO B Standard Level Niveau Moyen Nivel Medio Paper / Épreuve / Prueba

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

Installation Instructions /

Installation Instructions / Dok. Nr: M415 V: 1.0 2013-10-22 Installation Instructions 415-004 / 415-005 Granberg Interior AB Box 6112 SE-600 06 Norrköping Sweden Support: Tel. +46 (0) 11-19 77 57 415 230 V / 120 V 345 W / 324 W 18

Detaljer

M03/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M03/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 c PROGRAMA IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI DEL DIPLOMA DEL BI M03/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 Friday

Detaljer

M05/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M05/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 M05/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX

Detaljer

[0005] den indre ende av sylinderen passer inn i nevnte fordypning i låst inngrep med denne for å danne et skjøte, og også forme et sete på basen.

[0005] den indre ende av sylinderen passer inn i nevnte fordypning i låst inngrep med denne for å danne et skjøte, og også forme et sete på basen. 2 552 619 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen er en fremgangsmåte for fremstilling av tomhylse ved kaldforming av sømløse eller skjøtede rør. Oppfinnelsen kommer under klasse F24B5/02 i den internasjonale

Detaljer

TROPIC 2000 TROPIC 2000 TROPIC 2000 Functions: The device can be operated in three different modes: 1. Thermostatically controlled heating whereby the system and the fan are controlled by the thermostat

Detaljer

Monteringsvejledning (DK) Montering af faste sidestøtter samt snaplås. Monteringsveiledning (N) Montering av faste sidestøtter samt hurtiglås

Monteringsvejledning (DK) Montering af faste sidestøtter samt snaplås. Monteringsveiledning (N) Montering av faste sidestøtter samt hurtiglås Monteringsvejledning (K) Montering af faste sidestøtter samt snaplås Monteringsveiledning (N) Montering av faste sidestøtter samt hurtiglås Mounting instruction () Mounting the fixed side supports and

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF KAMPANJE APK-5 20150722: APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF Berørte modeller for APK-5: Vitara APK416D, totalt 66 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke

Detaljer

Smarty Rails. Brukerveiledning Brugervejledning User manual Manuel d installation Manuale d`installazione Montageanleitung GB FR IT DE

Smarty Rails. Brukerveiledning Brugervejledning User manual Manuel d installation Manuale d`installazione Montageanleitung GB FR IT DE Smarty Rails NO DK GB FR IT DE Brukerveiledning Brugervejledning User manual Manuel d installation Manuale d`installazione Montageanleitung Produkt nr: SN-00005-000 Sintef nr: 110-0302 Sist oppdatert:

Detaljer

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PRÁCTICA 4: MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO DOCENTE: BRICEÑO CHAN DIDIER

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PRÁCTICA 4: MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO DOCENTE: BRICEÑO CHAN DIDIER SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PRÁCTICA 4: MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO DOCENTE: BRICEÑO CHAN DIDIER ENTREGA: 25/11/2010 1 INTRODUCCIÓN El factor de potencia es un valor

Detaljer

M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 INTERNATIONAL BACCALAUREATE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 Friday

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Ledsagerbrems / Drum brake. Artikkelnummer/ Item no.

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Ledsagerbrems / Drum brake. Artikkelnummer/ Item no. Monteringsanvisning Assembly instructions Exigo 30 Emineo Ledsagerbrems / Drum brake Beskrivelse/Description 20 Flexel/Compact 84417 20 Luft/Pneumatic 84416 20 Pur 84419 22 Flexel/Compact 84437 22 Luft/Pneumatic

Detaljer

Alt for ofte blir problemer med avløpsrør i bygninger løst ved å bytte ut gamle defekte rør med nye. Dette innebærer tapphull- og utgravingsarbeide

Alt for ofte blir problemer med avløpsrør i bygninger løst ved å bytte ut gamle defekte rør med nye. Dette innebærer tapphull- og utgravingsarbeide Alt for ofte blir problemer med avløpsrør i bygninger løst ved å bytte ut gamle defekte rør med nye. Dette innebærer tapphull- og utgravingsarbeide med betydelig uleilighet fra bruddstykker, støv og støyforurensing,

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter KAMPANJE APK-8 20160222: APK-8: Bytte bakaksel bolter Berørte modeller for APK-8: Vitara APK, S-cross AKK, og Swift AZG. Totalt 454 biler på det norske markedet. Liste med chassisnummer legges ikke ved,

Detaljer

M05/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q+

M05/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q+ IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI NORWEGIAN B STANDARD LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 NORUEGO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 M05/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q+

Detaljer

M10/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M10/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 M10/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX 22100212 NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 Friday 14 May 2010 (morning) Vendredi 14 mai 2010 (matin) Viernes

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000plus. Installation Manual. Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000plus. Installation Manual. Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000plus Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio GEFAHR Gefahr eines elektrischen Schlags Das Gerät darf nur an

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Villa 550 / Villa 650 R4223 V8 2015

Villa 550 / Villa 650 R4223 V8 2015 Villa 550 / Villa 650 R43 V8 05 Tillykke med dit nye Villa helårstelt Denne vejledning beskriver opstillingsprocessen. Studer vejledningen nøje før påbegyndelse af processen og vær opmærksom på din egen

Detaljer

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Comment tu dépenses ton argent? Skriv ein liten tekst på to til fire setningar om

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spansk på desse spørsmåla: Te gusta pasar tiempo con gente mayor? Por qué?

Detaljer

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103803 rev. 27.04.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

M06/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q

M06/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI NORWEGIAN B STANDARD LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 NORUEGO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 M06/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q

Detaljer

M09/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q

M09/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q M09/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q 22092348 NORWEGIAN B STANDARD LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 NORUEGO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Thursday 14 May 2009 (morning) Jeudi 14 mai 2009 (matin) Jueves

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

M06/2/A2NOR/HP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A2 HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A2 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A2 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2

M06/2/A2NOR/HP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A2 HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A2 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A2 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2 IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI NORWEGIAN A2 HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A2 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A2 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2 M06/2/A2NOR/HP2/NOR/TZ0/XX

Detaljer

Tema Fusion Monteringsanvisning

Tema Fusion Monteringsanvisning Monteringsanvisning Assembly instruction N-6230 SYKKYLVEN - NORWAY TLF. 70 25 59 00 - TELEFAX. 70 25 59 01 E-POST: post@tema.no Målsetting Dimensions Monter fast skrogene på veggen før du monterer skuffer,

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME c PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M05/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2005 NORWEGIAN / NORVÉGIEN

Detaljer

Bristol V H Dansk Norsk Svenska English Español 1

Bristol V H Dansk Norsk Svenska English Español 1 Bristol V 1 3 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange ved gennemføring

Detaljer

Betriebsanleitung. Owner s manual. Notice d'emploi. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Instrucciones de funcionamiento. Instruções de serviço

Betriebsanleitung. Owner s manual. Notice d'emploi. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Instrucciones de funcionamiento. Instruções de serviço 0132-anhaeng--L.qxd 13.03.2005 13:39 Uhr eite 1 03/05 Betriebsanleitung Owner s manual otice d'emploi struzioni per l'uso Gebruiksaanwijzing nstrucciones de funcionamiento nstruções de serviço Οδηγίες

Detaljer

Mounting the electrically elevating legrest

Mounting the electrically elevating legrest ASSEMBLY INSTRUCTION Mounting the electrically elevating legrest EN NO 9000A ..8 9000 Mounting the electrically elevating legrest Preparation Note! Switch off the wheelchair via remote control. Instructions

Detaljer

M06/1/A1NOR/HP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A1 HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2

M06/1/A1NOR/HP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A1 HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2 IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI NORWEGIAN A1 HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2 M06/1/A1NOR/HP2/NOR/TZ0/XX

Detaljer

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M04/208/H(1)M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALFICACIÓN May / mai / mayo 2004 NORWEGIAN / NORVÉGIEN / NORUEGO B Higher

Detaljer

M06/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M06/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 M06/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX

Detaljer

Disjoncteurs sélectifs

Disjoncteurs sélectifs 233 Accessoires de SLS 235 Technique 236 231 de ligne principale Meilleure sécurité, installation rapide - avec les disjoncteurs SLS Hager Hager vous propose la solution optimale pour la protection des

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Monteringsanvisning Assembly instructions Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Beskrivelse/Description Art. nr / Item no. 20 Flexel/Compact 84417 20 Luft/Pneumatic 84416 22 Flexel/Compact

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Beispiele für Seitenlayouts Stand: Februar 2012 Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Inhalt Ordner A4... 1 Ordner Collagen...

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM!

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! GB IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! NOR VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! Produktmål, materiale: 135x77x72 cm Furu Proper use This

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of Y4 or Y5 relay trip coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of Y4 or Y5 relay trip coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of Y4 or Y5 relay trip coil V Module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO

Detaljer

M03/108/H(2) NORWEGIAN A1 HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2

M03/108/H(2) NORWEGIAN A1 HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2 c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M03/108/H(2) NORWEGIAN A1 HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 2 Friday

Detaljer

LYRA. camila. idra. 25x75 satinato rettificato. charta lime mentha dark sahara dark. charta lime mentha dark sahara dark. charta

LYRA. camila. idra. 25x75 satinato rettificato. charta lime mentha dark sahara dark. charta lime mentha dark sahara dark. charta camila idra 25x75 satinato rettificato charta lime mentha dark sahara dark charta lime mentha dark sahara dark charta 130 131 Charta Satinato Rett. 25x75 Charta Satinato Camila Rett. 25x75 Charta Satinato

Detaljer

M05/2/A2NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A2 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A2 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A2 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M05/2/A2NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A2 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A2 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A2 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI NORWEGIAN A2 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A2 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A2 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 M05/2/A2NOR/SP2/NOR/TZ0/XX

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche Notre entreprise Livraison et Garantie Politique de retour Avis des clients Blog E-mail Search BIENVENUE LASER VERT LASER ROUGE LASER BLEU VIOLET POINTEUR LASER POWERPOINT Accueil CHARGEUR >> Laser Vert

Detaljer

M06/2/A2NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A2 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A2 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A2 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M06/2/A2NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A2 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A2 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A2 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI NORWEGIAN A2 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A2 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A2 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 M06/2/A2NOR/SP2/NOR/TZ0/XX

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

M08/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q

M08/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q 22082348 NORWEGIAN B STANDARD LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 NORUEGO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 19 May 2008 (morning) Lundi 19 mai 2008 (matin) Lunes 19 de mayo de 2008 (mañana) 1

Detaljer

M11/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q

M11/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q M11/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q 22112345 NORWEGIAN B HIGHER LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN B NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 NORUEGO B NIVEL SUPERIOR PRUEBA 1 Friday 13 May 2011 (afternoon) Vendredi 13 mai 2011 (après-midi)

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M04/208/S(1)M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALFICACIÓN May / mai / mayo 2004 NORWEGIAN / NORVÉGIEN / NORUEGO B Standard

Detaljer

REHABILITERINGS- PROTOKOLL

REHABILITERINGS- PROTOKOLL REHABILITERINGS- PROTOKOLL ETTER IMPLANTASJON AV For å garantere riktig utføring og korrekt rehabilitering av det opererte kneet, er det viktig at programmet i denne brosjyren utføres under veiledning

Detaljer

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN M08/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2008 NORWEGIAN / NORVÉGIEN / NORUEGO B Higher Level Niveau Supérieur Nivel Superior Paper / Épreuve /

Detaljer

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte NORSOK STANDARD PIPING AND EQUIPMENT INSULATION R-004 5.7 Guidelines for acoustic insulation The acoustic pipe insulation classes can be met by various combinations of insulation materials and jacketing

Detaljer

M07/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q

M07/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q IB NORWEGIAN B HIGHER LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN B NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 NORUEGO B NIVEL SUPERIOR PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana) 1 h 30

Detaljer

M05/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q+

M05/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q+ IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI NORWEGIAN B HIGHER LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN B NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 NORUEGO B NIVEL SUPERIOR PRUEBA 1 M05/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q+

Detaljer

CITROËN CITROËN C3 PICASSO

CITROËN CITROËN C3 PICASSO CITROËN CITROËN C3 PICASSO Réf : 9428.E2 ACT 1730 = 2h NOTICE DE POSE A USAGE PROFESSIONNEL FITTING INSTRUCTIONS FOR PROFESSIONAL FITTERS, INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA USO PROFESIONAL, MANUAL DE MONTAGEM

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type VPIS C, De, F and V Modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type VPIS C, De, F and V Modules We reserve all rights in this document and in the information contained therein: Reproduction, use or disclosure to third parties without SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type

Detaljer

Guía básica del subjuntivo (parte práctica)

Guía básica del subjuntivo (parte práctica) Oraciones con que (at-setninger) Guía básica del subjuntivo (parte práctica) 1) En las siguientes oraciones encontramos dos verbos: el verbo principal de la oración (V1) y el verbo de la oración con que

Detaljer

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GF 100BF2/GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Monterings- og bruksanvisning - Norsk 2 Installation and Operating Instructions- English 3

Detaljer

London. Stål front / Steel front / Teräsedusta / Front d acier / Fronte in acciaio

London. Stål front / Steel front / Teräsedusta / Front d acier / Fronte in acciaio London Stål front / Steel front / Teräsedusta / Front d acier / Fronte in acciaio Art.no: GR-EFL02-600 Nordpeis 08.2.2009 Stålfront for London / Steelfront for London =mm 756 480 555 83 NO Stålfront for

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Mise à jour des marges requises

Mise à jour des marges requises Mise à jour des marges requises Table des matières 1. Mise en place... 2 1.1 Chronologie des évènements... 2 2. Marges requises... 3 2.1 Marges requises pour les comptes dénominés en USD... 3 2.2 Marges

Detaljer

Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door

Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door Les dette før du starter monteringen! Read these instructions carefully before installation. Sjekk nøye at produktet stemmer med bestilling

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK (certolizumab pegol) ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit capacitive voltage indication type VDS C, F, De and V Modules

SafeRing / SafePlus Retrofit capacitive voltage indication type VDS C, F, De and V Modules We reserve all rights in this document and in the information contained therein: Reproduction, use or disclosure to third parties without SafeRing / SafePlus Retrofit capacitive voltage indication type

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity.

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser WRM 1000 WRM 2000 16 WRM 00 i-button 42 Smart 13,5 WRM 9000 WRM 9001 MIFARE Proximity 13.5 Key Pad P-00919_01-1/-ED.2006-06-16 Low single base - Flush mounting Tunn

Detaljer

LED BUTIKKDISPLAY 2013 REV 2/1/13 R1

LED BUTIKKDISPLAY 2013 REV 2/1/13 R1 LED BUTIKKDISPLAY 2013 REV 2/1/13 R1 Mini Maglite LED 2-Cell AA SIDE KICK Varenr: 31950010 BESKRIVELSE : 12x 2AA Mini Maglite LED Plasseringsforslag: Desktop. 2AA LED. 77 lumens. Fire modus (Høy, lav,

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN M12/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2012 NORWEGIAN / NORVÉGIEN / NORUEGO B Standard Level Niveau Moyen Nivel Medio Paper / Épreuve / Prueba

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of opening coil Y1 and auxiliary switch S7 F, C and SI Modules with latched mechanism

SafeRing / SafePlus Retrofit of opening coil Y1 and auxiliary switch S7 F, C and SI Modules with latched mechanism SafeRing / SafePlus Retrofit of opening coil Y1 and auxiliary switch S7 F, C and SI Modules with latched mechanism Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location

Detaljer

D DK E F FIN GB I N NL S Trittstufe Trinbrµt Pelda±o Marchepied Astinlauta Step Pedana Stigtrinn Opstap Stegbrõda 313 285 691 101-36/06-001 Daimler Chrysler Sprinter, VW Crafter Kasten / Kombi 1 2 Montageanleitung

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04 -SONATA 2 SONATA SONATA Informasjon og sikkerhet ADVARSEL -Bruk bare strømforsyning som er godkjent av COMMidt, for bruk sammen med denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti,

Detaljer

Roulements à rouleaux cylindriques

Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques 292 Définition et aptitudes 292 Séries 292 Variantes 293 Tolérances et jeux 294 Eléments de calcul 296 Eléments de montage 297 Suffixes

Detaljer

Mjøsa Shower Cubicle Mjøsa Dusjkabinett

Mjøsa Shower Cubicle Mjøsa Dusjkabinett Mjøsa Shower Cubicle Mjøsa Dusjkabinett Check the integrity of the glass details before assembly. Pay special attention to glass corners. Never install a faulty glass. Protect the glass from blows during

Detaljer