ANSA Danmarks landsmøte 2009 Referent: Monika Larsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANSA Danmarks landsmøte 2009 Referent: Monika Larsen"

Transkript

1 ANSA Danmarks landsmøte 2009 Referent: Monika Larsen Forkortelser: LS landsstyret LM landsmøtet ESL Espen Stegger Ledaal MC Magnus Christensen ML Monika Larsen MGJ Mats Georg Johannesen KT Kristian Teigen HS Hovedstyret MB Maria Bårnes EA Erik Andreassen LHHL Linn Helene Huseby Løken MG Mari Grønlund 10: 15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling: Godkjent Dagsorden, med en times tidsendring: Godkjent Godkjenning av forretningsorden og voteringsorden Forretningsorden: godkjent Voteringsorden: godkjent Godkjenning av referat fra landsmøtet 2008 Godkjent Valg av ordstyrer Forslag: Britt Ystebø Godkjent Britt Ystebø forteller om Landsmøtets oppbygning Valg av delegat til presidiet Forslag: Magnus Christensen Godkjent Inviterte gjester har tale og forslagsrett Godkjent Valg av referent Forslag: Monika Larsen Godkjent Valg av to tellere Forslag: Bjørn Inge Holberg og Øystein Valen Godkjent ANSA Danmarks årsberetning, herunder lokallagenes årsberetninger Markedsansvarlig Tor André Fjellstad fratro fra sitt verv sommeren 2008 pga. familiære årsaker.

2 Landsstyremøter Fadderordning LS for lokallagene Rekrutteringstur Fadder i HS Aktiviteter: Organisasjonsseminar Studiestartskampanje i København, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg Forsøk med idrettsarrangement - som vil bli forsøkt igjen i kommende periode ANSA Danmarks medlemsmagasin Frikadellen. Høynet kvaliteten på magasinet, håper å gjøre det enda bedre i fremtiden. ANSA Københavns årsberetning ved Erik Andreassen. Se LM-dokumentene ANSA Århus årsberetning ved Marte Kaasen Engen. Se LM-dokumentene ANSA Aalborgs årsberetning ved Kim André Talgø. Se LM-dokumentene ANSA Odenses årsberetning ved Øystein Valen. Se LM-dokumentene ANSA Esbjergs årsberetning ved Andreas Teigen. Se LM-dokumentene MC om ANSA Danmarks regnskap 11:05 PAUSE 11:15 ANSA-rådgiver Britt Ystebø om ANSAs politikk ANSA Danmark utpeker seg i ANSA sammenheng; nordenforsikringen (2006), økt utbetaling ved innboforsikring (2008), Dankort (2008), wundercard (2009), endring i opptakskrav ved danske universiteter (2009). Wundercard er konkurrent til wildcard, og er et gode kun for ANSA-medlemmer. Wundercard gir samme goder som wildcard. Endring i opptakskrav ved danske universiteter. Man ville kutte i inntaksandelen av norske og svenske studenter. ANSA har tatt affære og hele forslaget er nå droppet. ANSA får sine penger fra Kunnskapsdepartementet (KD) 8 mill, medlemsstøtte 3 mill, bedriftsinntekter ca. 3 mill. De blir brukt på informasjonssenteret (51 %), samskipnaden (23,5 %), interesseorganisasjonen (25,5 %). Studentprest Bjørn Inge Holberg om beredskap og samarbeid med ANSA som tverrpolitisk og ikkereligiøs studentorganisasjon ANSA og sjømannskirken har det til felles at de finnes over hele verden. Sjømannskirken har ansatte bosatt rundt om i hele verden. Størsteparten av studentprestens arbeid er å reise rundt og bli kjent med studenter (ca. 170 reisedøgn/året). Gjør det lettere for studenter å kontakte studentprestene når noe skjer. Sjømannskirken samarbeider med ANSA om beredskap, og har en egen beredskapstelefon som man alltid kan ringe og få kontakt. 11:57 PAUSE 12:12 ANSA Danmarks foreløpige reviderte årsregnskap Godkjenning av revidert årsregnskap med forutsetning av at regnskapet godkjennes av ANSA Sentralt Godkjent

3 Endringsforslag statutter 37 stemmeberettigede delegater Endringsforslag til gradering Endringsforslag 5 endres fra gradering C til gradering B. Forslagsstiller: Erik Andreassen Endringsforslag 1 Gradering D ANSA Danmarks statutter endres til ANSA Danmarks vedtekter i tittel og alle forekomster ellers. Endringsforslag 2 Gradering A Ny 2 mellom eksisterende 1 og 2 2. Organer og kjernedokumenter ANSA Danmark er underlagt ANSAs statutter. ANSA Danmarks høyeste organ er landsmøtet. Landsmøtet velger et landsstyre som styrer organisasjonen mellom hvert landsmøte, i henhold til landsmøtets vedtatte kjernedokumenter. Kjernedokumentene er som følger: a) ANSA Danmarks vedtekter. b) En organisasjonsplan som beskriver arbeidsoppgavene til landsstyret, lokallag og de enkelte verv. c) Et arbeidsprogram som beskriver landsstyrets politiske og organisatoriske arbeidsoppgaver. d) Et budsjett som legger føringer for landsstyrets økonomiske disposisjoner. I de enkelte studiebyer kan det drives lokallag, og disse er underlagt ANSA Danmarks vedtekter og organisasjonsplan, samt landsstyrets kontroll og veiledning. 0 Blanke: 0 Endringsforslag 3 Gradering C Endring av eksisterende 2 Eksisterende 2 Formål Organisasjonens formål er å lede ANSA's arbeid i Danmark, være bindeledd mellom de norske studentene i Danmark, danske myndigheter og hovedstyret. ANSA Danmark skal fremme saker for medlemmene overfor ANSA sentralt. ANSA Danmark skal være pådriver og inspirere til ANSA-arbeid på lokalplan i Danmark. Endring 2. Formål Organisasjonens formål er å lede ANSAs politiske og organisatoriske arbeid i Danmark, være bindeledd mellom medlemmer, ANSAs hovedstyre og andre interesserte samt å ivareta medlemmenes interesser i Danmark. ANSA Danmark skal informere medlemmer og andre interesserte om praktiske forhold ved å studere i Danmark. ANSA Danmark skal være pådriver og inspirere til aktiviteter på nasjonalt og lokalt plan. 0 Blanke: 0

4 Endringsforslag 4 Gradering A Endring av eksisterende 3 Eksisterende 3 Medlemskap Man er medlem i ANSA Danmark gjennom medlemskap i moderorganisasjonen ANSA. Medlemskontigenten er den til enhver tid fastsatte for ANSA. Alle som innehar tillitsverv i ANSA Danmark, skal være betalende medlemmer Endring 3. Medlemskap Man er medlem av ANSA Danmark gjennom medlemskap i ANSA, med registrert studiested i Danmark. Alle som innehar tillitsverv i ANSA Danmark og lokallagene skal være medlem av ANSA. Leder i landsstyret skal være medlem av ANSA Danmark. 0 Blanke: 0 Endringsforslag 5 Gradering C Endring av eksisterende 4 Eksisterende 4 Medlemsbladet ANSA Danmark ved landsstyret, skal utgi et offisielt medlemsblad. Landsleder er ansvarlig redaktør. Bladet skal være allsidig og inneholde stoff fra hele Danmark. En side stilles til rådighet for hver enkelt lokalgruppe hvor disse kan informere om sine arrangementer o.l. Bladet skal også være åpent for innlegg fra leserne. Det skal hele tiden søkes etter å skaffe annonser til bladet. Endring 4. Medlemsblad ANSA Danmark skal utgi et medlemsblad. Bladets navn er Frikadellen. Landsleder er ansvarlig redaktør. Medlemmer av ANSA Danmark har rett til å få leserinnlegg trykket i bladet. Motforslag (EA): bladets navn er Frikadellen slettes. Andre steder i vedtektene hvor det står Frikadellen endres til medlemsbladet. Avstemming: For LS forslag: 26 (simpelt flertall) For endringsforslag: 31 Imot endringsforslag: 6 Blanke: Endringsforslag 6 Gradering B Endring av eksisterende 5 Eksisterende 5 Hjemmeside ANSA Danmark skal ha en oppdatert hjemmeside. Endring 5. Internettside ANSA Danmark skal ha en oppdatert internettside. Internettsiden skal inneholde oversikt over kommende arrangementer, historiske referater fra landsmøter og landsstyremøter og oppdaterte kjernedokumenter. Internettsiden er ANSA Danmarks offisielle informasjonskanal.

5 Endringsforslag 7 Gradering A Ny 6 mellom eksisterende 5 og 6 6. Personvern ANSA Danmark skal praktisere et strengt vern av personlige opplysninger. Opplysninger om medlemmer skal ikke gjøres offentlig eller opplyses til tredjepart. Kontaktopplysninger til tillitsvalgte skal offentliggjøres. Publisering av bilder, video og lignende fra arrangementer i ANSAs regi skal ikke virke støtende eller på annen måte krenke personvernet til de involverte personene. Alle som innehar tillitsverv i ANSA Danmark skal skriftlig akseptere personvernbestemmelsene. Spørsmål: Er det lov å tagge personer på bilder på facebook? MC: lokallag skal være forsiktig med å legge ut bilder. Er bildene først lagt ut kan hvem som helst tagge det. Avstemming: For: 35 2 Endringsforslag 8 Gradering C Endring av eksisterende 6 Eksisterende 6 Organisasjonskurs Landsstyret skal hvert år arrangere et organisasjonskurs innen utgangen av oktober måned. Lokalforeningsstyrene og kontaktpersoner skal her skoleres i ANSA-arbeid. Endret 6. Organisasjonsseminar Landsstyret skal hvert år arrangere et organisasjonsseminar i høstsemesteret. Tillitsvalgte i ANSA Danmark og interesserte medlemmer skal her kurses i ANSAs, ANSA Danmarks og lokallagenes arbeid. Avstemming: For: 36 1 Endringsforslag 9 Gradering B Endring av eksisterende 7 Eksisterende 7 Landsmøtet Stk 1) Landsmøtet er ANSA Danmarks øverste myndighet. Den skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling sammen med organisasjonens statutter, årsberetning og forslag til dagsorden og forretningsorden skal være medlemmene i hende og publiseres på hjemmesiden senest 4 uker før generalforsamlingens avholdelse. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være Landsleder i hende senest 2-to uker før Landsmøtets avholdelse. Stk 2) Hver lokalforening plikter å stille med minst 2 - to - representanter til Landsmøtet. Stk 3) Landsmøtet skal behandle følgende saker i nevnte rekkefølge: Velge ordstyrer, referent og 2 tellere. Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden

6 Årsberetning. Regnskap (da avholdelsen av generalforsamlingen medfører en del kostnader og inntekter som naturlig hører inn under sittende landsstyrets periode, kan det tillates å legge frem et foreløpig revidert regnskap til godkjennelse. Det foreløpige regnskapet skal fremlegges for revisor senest 2-to uker før generalforsamlingen. I dette tilfelle skal det endelige regnskap revideres senest 1 måned etter generalforsamlingen avholdelse. Revisjonsrapport og endelig regnskap skal bekjentgjøres sammen med referatet fra landsmøtet på ANSA Danmarks nettside, senest en måned etter endt landsmøte. I første Frikadelle etter møtet skal det opplyses om nettadresse til disse dokumenter) Statuttendringsforslag Endringer i organisasjonsplan Fastsette arbeidsprogram for neste periode Budsjett Presentasjon av kandidater til valg Velge (i rekkefølge) Landsleder Landsnestleder Økonomiansvarlig Styremedlemmer ANSA Danmark kandidat til hovedstyret Valgkomité på 2 personer 2 revisorer Valg av tillitsvalgte på landsmøtet skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet stemmes det på nytt over de med likt stemmeantall. Ved ytterligere stemmelikhet mellom kandidater til samme verv avgjøres valget ved loddtrekning. Hvis ett medlem er forhindret i å stille kan forhåndstemmer avgis til presidiet, ved landsleder, før og under landsmøtet. Alle medlemmer i ANSA Danmark er stemmeberettigede. Alle avstemninger skjer ved håndsopprekning. Dog skal valg skje skriftlig dersom ett eller flere medlemmer krever det, eller dersom det er to eller flere kandidater til et tillitsverv. Endret 7. Ordinært landsmøte Det ordinære landsmøtet skal avholdes hvert år i vårsemesteret, innen utgangen av mars måned. Landsstyret er ansvarlig for å avholde møtet. Innkalling til møtet skal sendes medlemmene og offentliggjøres senest seks uker før møtet. Senest tre uker før møtet skal følgende dokumenter sendes medlemmene: e) ANSA Danmarks kjernedokumenter f) Landsstyrets beretning g) Lokallagenes beretninger h) Foreløpig revidert regnskap i) Forslag til budsjett for kommende periode j) Forslag til arbeidsprogram for kommende periode k) Forslag til dagsorden l) Forslag til forretningsorden Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal være landsstyret i hende senest to uker før møtet. Landsmøtet skal behandle disse sakene i følgende rekkefølge: a) Velge møteleder, ordstyrer, referent og to tellere b) Godkjenne innkalling, dagsorden, forretningsorden og referat fra forrige landsmøte og eventuelt ekstraordinære landsmøte c) Landsstyrets beretning d) Lokallagenes beretninger

7 e) Godkjenne regnskap f) Vedta eventuelle forslag til endringer i vedtektene g) Vedta eventuelle forslag til endringer i organisasjonsplanen h) Vedta arbeidsprogram i) Vedta budsjett for kommende periode j) Presentasjon av verv, presentasjon av landsstyrets forslag til kandidater, registrering av kandidater, kandidatenes presentasjon av sitt kandidatur, i følgende rekkefølge: i) Verv i landsstyret, i den rekkefølge som angitt under vedtekten om landsstyret ii) ANSA Danmarks kandidater til hovedstyret iii) To revisorer Alle medlemmer i ANSA Danmark som er tilstede og registrert ved møtets start er stemmeberettigede. Valg skal skje skriftlig dersom ett eller flere stemmeberettigede medlemmer krever dette, eller dersom det er to eller flere kandidater til valg av et tillitsverv. Vedtak og valg av kandidater til verv på landsmøtet skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet stemmes det på nytt over de forslag eller kandidater med likt stemmeantall. Ved ytterligere stemmelikhet stemmes det på nytt over de med likt stemmeantall. Ved ytterligere stemmelikhet ved valg av kandidater avgjøres valget ved loddtrekning foretatt av de to tellerne. Ved ytterligere stemmelikhet ved vedtak faller vedtaksforslaget. Medlemmer som er tilstede ved landsmøtet kan overgi sin stemme til et annet medlem hvis de er forhindret fra å være til stede under avstemningen. Et medlem kan kun få overgitt én stemme. Endringsforslag 10 Gradering B Endring av eksisterende 8 Eksisterende 8 Ekstraordinært Landsmøte Det kan innkalles til ekstraordinært Landsmøte dersom Landsstyret eller minst 25 % av medlemmene krever det. Innkalling til dette skal være medlemmene i hende senest 2-to uker innen møtet. Det ekstraordinære Landsmøte kan kun behandle de saker den er innkalt for, og disse saker skal gå frem av innkallingen. Endret 8. Ekstraordinært landsmøte Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte dersom landsstyret eller minst 25 % av medlemmene krever det. Landsstyret er ansvarlig for å avholde møtet. Innkalling til møtet skal sendes medlemmene og offentliggjøres senest tre uker før møtet. Sammen med innkallingen skal følgende dokumenter sendes medlemmene: k) ANSA Danmarks kjernedokumenter l) Saker som ønskes behandlet m) Forslag til dagsorden n) Forslag til forretningsorden Landsmøtet skal behandle disse saker i følgende rekkefølge: o) Velge møteleder, ordstyrer, referent og to tellere p) Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden q) Behandle de saker som fremgår av innkallingen

8 Det ekstraordinære landsmøtet kan kun behandle de saker som fremgår av innkallingen. Bestemmelser om stemmeberettigede, valg og overgivelse av stemmer er de samme som for det ordinære landsmøtet. Endringsforslag 11 Gradering C Endring av eksisterende 9 Eksisterende 9 Landsstyret Landsstyrets oppgave er å lede organisasjonens arbeids mellom Landsmøtene i henhold til det gjeldende arbeidsprogram. Landsstyret skal minimum bestå av Landsleder og Økonomiansvarlig. I tillegg har lokalgruppeleder møte-, tale- og forslagsrett på landsstyremøtene. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 3-tre landsstyremedlemmer er tilstede, her iblant Landsleder eller Landsnestleder. Ved stemmelikhet ved voteringer på landsstyremøter har Landsleder dobbeltstemme. Det skal føres møteprotokoll over landsstyremøtene. Endret 9. Landsstyret Landsstyrets oppgave er å lede organisasjonens arbeid mellom landsmøtene i henhold til de gjeldende kjernedokumentene. Landsstyret kan bli besatt av følgende verv: a) Leder b) Nestleder c) Økonomiansvarlig d) Rekrutterings- og markedsansvarlig e) Informasjonsansvarlig f) Redaktør Landsstyret skal minimum bestå av leder og økonomiansvarlig. Landsstyret er beslutningsdyktig når det har foreligget innkalling til styremøte, når minimum to styremedlemmer er tilstede og en av disse er leder eller nestleder. Ved stemmelikhet ved voteringer på styremøtet har leder eller, hvis denne ikke er tilstede, nestleder dobbeltstemme. Det skal skrives referat fra møtene. Lokallagsledere har møte-, tale- og forslagsrett på alle styremøter. Disse skal ha innkalling til møtene og motta referater. Endringsforslag 12 Gradering B Endring av eksisterende 10 Eksisterende 10 Økonomi Landsstyret hefter for ANSA Danmarks økonomi. Landsleder og økonomiansvarlig skal begge stå som fullmaktshavende for ANSA Danmarks konti. Økonomiansvarlig skal føre regnskap over de økonomiske transaksjoner.

9 ANSA Danmarks midler kan brukes til representasjon ved eksterne arrangementer i ANSA regi, hvis det foreligger et klart formål som gavner organisasjonen og det er overens med Landstyrets prioriteringer. Endret 10. Økonomi Landsstyret er ansvarlig for og styrer ANSA Danmarks midler. Leder og økonomiansvarlig skal begge disponere ANSA Danmarks kontoer. Økonomiansvarlig skal føre regnskap over de økonomiske transaksjonene og til enhver tid ha oversikt over den økonomiske balansen. Alle inntekter og kostnader skal dokumenteres med bilag. Landsstyret skal disponere de økonomiske midlene i ANSA Danmarks beste interesse. Ved styreperiodens avslutning skal revidert regnskap og bilag sendes ANSAs økonomiansvarlig for arkivering. Landsstyrets disponeringer revideres av landsmøtets valgte revisorer. Disse har til enhver tid rett til innsyn i regnskapet og bilag. Endringsforslag 13 Gradering A Endring av eksisterende 11 Eksisterende 11 Lokallagene For å bli definert som lokalforening, må der i en by eller på et studiested være valgt et styre på minst 3 personer, og foreligge statutter for gruppen. Lokalforeningens årsberetning, revidert regnskap og referat fra generalforsamlingen/valgmøtet skal hvert år sendes Landsleder innen 2 uker før Landsmøtet. Lokalstyrer skal stille med 2 medlemmer på landsmøtet for å få rett til å søke om medlemsstøtte for vårsemesteret. I tillegg må lokalstyret stille med 2 medlemmer på Ansa Dannmarks organisasjonsseminar for å få rett til utbetaling av medlemsstøtte på høstsemesteret. Når det velges nytt lokalstyre, er lokalstyret pliktig til å melde fra til landsstyret om lokalstyrets nye medlemmer, samt lokalstyrets kontonummer. Dersom årsberetning, revidert regnskap og referat fra generalforsamlingen/valgmøte foreligger, og lokalstyret er representert på landsmøtet i henhold til gjeldende statutter, har hver lokalforening rett til en økonomisk støtte fra landsstyret svarende til dets medlemstall. Støtten utgjør, for hvert medlem av lokalforenigen, 40 % av den støtte ANSA Danmark mottar for hvert medlem. Pengene utbetales når søknad fra lokalforeningen foreligger (med vedlagt budsjett for inneværende periode, samt regnskap for foregående periode) og pengene fra ANSA Sentralt er ANSA Danmark i hende. Støtten utbetales fra ANSA Sentralt til ANSA Danmark 2 ganger i året; i oktober og april. Ved søknad om overføring av midler for medlemsstøtte skal regnskap og og bankkontoutskrift fra lokalforeningen vedlegges. Separat bankkonto skal opprettes for et. ANSA Danmark kan i særlige tilfeller yte lån til lokalforeningene. En lokalforening har rett til minimum 2000 kr i medlemsstøtte årlig. Endret 11. Lokallag For lokallag underlagt ANSA Danmark gjelder følgende vedtekter: a. Det kan eksistere lokallag av ANSA Danmark, i en by der det studerer medlemmer av ANSA. Lokallagets navn skal være ANSA etterfulgt av navnet på byen. b. Lokallagets høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet velger et lokallagsstyre, som styrer lokallaget mellom hvert årsmøte. c. Lokallagets formål er å lede ANSAs lokale arbeid i den aktuelle byen. De skal styrke samholdet mellom medlemmene for eksempel ved faglige og sosiale

10 arrangementer. Lokallaget skal være bindeledd mellom medlemmer, ANSA Danmark og andre interesserte. d. Man er medlem av lokallaget gjennom medlemskap i ANSA, med registrert studiested i den aktuelle byen. e. Det skal avholdes årsmøte hvert år i starten av høstsemesteret. Her skal årsrapport og rapport over økonomien gjennomgås, og nytt styre skal velges. Kun medlemmer av lokallaget er stemmeberettigede. f. Lokalstyrets oppgave er å lede lokallagets arbeid mellom årsmøtene i henhold til de gjeldende styrende dokumentene. Styret skal minimum bestå av leder og økonomiansvarlig. g. Lokalstyret er ansvarlig for og styrer lokallagets midler. Det skal opprettes egen bankkonto for plassering av økonomiske midler, som disponeres av leder eller økonomiansvarlig. Økonomiansvarlig skal føre regnskap over de økonomiske transaksjonene og til enhver tid ha oversikt over den økonomiske balansen. Økonomiske transaksjoner skal dokumenteres ved spesifiserte bilag. Det skal utarbeides budsjett over inntekter og kostnader. Styret skal disponere de økonomiske midlene i lokallagets beste interesse. h. Økonomiansvarlig i ANSA Danmark er lokallagets revisor. Foran lokallagets årsmøte skal regnskap, kontoutskrifter for styreperioden og bilag sendes revisor for revisjon og arkivering. i. Lokallagene har krav på 40 % av den medlemsstøtte som overføres fra ANSA til ANSA Danmark. Støtten fordeles i forhold til antall medlemmer i lokallagene. Uansett medlemsantall har et lokallag krav på overføring av minimum 2000 NOK i årlig medlemsstøtte. j. For å få overført medlemsstøtte plikter lokallaget å være representert på organisasjonsseminaret og landsmøtet i ANSA Danmark og oppdatert regnskap og budsjett skal sendes økonomiansvarlig i ANSA Danmark. k. Lokallaget skal ha en oppdatert internettside. Internettsiden er lokallagets offisielle informasjonskanal. Dette ekskluderer ikke bruk av andre informasjonskanaler. l. Lokallaget plikter å følge ANSA Danmarks personvernbestemmelser. LHHL: språklig endringsforslag: Lokalstyret endres til lokallagsstyret i hele teksten EA: endringsforslag til 11d som ANSA medlem er man også medlem av lokallaget som er geografisk nærmest ens studiested, med mindre man ønsker å ha tilknytning til et annet lokallag Spørsmål: Hvem har ansvaret for å lære opp lokallagene i bruk av episerver? MC: Står i organisasjonsplanen om at informasjonsansvarlig har ansvar for å opplære lokallagene MC: endringsforslag fra LS: man er medlem av lokallaget gjennom medlemskap i ANSA med registrert studiested i nærheten av den aktuelle byen og lokalstyret endres til lokallagsstyret i hele teksten. LHHL trekker sitt forslag EA trekker sitt forslag Avstemming: For nytt punkt d: 37 For endringsforslag: 37 Endringsforsalg 14 Gradering C Endring av eksisterende 12 Eksisterende 12 Statuttendringer

11 Endring av disse statutter kan kun skje på det ordinære Landsmøtet og krever 2/3 flertall. Endringer trer i kraft ved generalforsamlingens avslutning. Endringsforslag skal være landsleder i hende to uker før Landsmøtet. Endret 12. Vedtektsendringer Endring av disse vedtektene kan kun skje på det ordinære landsmøtet og krever 2/3 flertall. Endringer trer i kraft ved landsmøtets avslutning. Endringsforslag 15 Gradering D Endring av rekkefølgen på vedtektene 1. Organisasjonens navn 2. Organer og kjernedokumenter 3. Formål 4. Medlemskap 5. Ordinært landsmøte 6. Ekstraordinært landsmøte 7. Landsstyret 8. Økonomi 9. Lokallag 10. Organisasjonsseminar 11. Medlemsblad 12. Hjemmeside 13. Personvern 14. Vedtektsendringer 15. Oppløsning Avstemming over vedtektene under ett De nye vedtektene er vedtatt. Endringsforslag organisasjonsplan Eksisterende punkt 7 nytt punkt 1 Eksisterende punkt 10 nytt punkt 2 Nytt punkt 3 erfaringsutveksling Eksisterende punkt 1 nytt punkt 4 Eksisterende punkt 2 nytt punkt 5 Eksisterende punkt 3 nytt punkt 6 Eksisterende punkt 4 nytt punkt 7

12 Eksisterende punkt 5 nytt punkt 8 Eksisterende punkt 6 nytt punkt 9 Eksisterende punkt 11 nytt punkt 10 Eksisterende punkter 8, 9 og 10 er tatt inn i nye punkter 1, 2 og 3 MC: språklig endringsforslag landsleder endres til leder i hele teksten Avstemming: For språklig endring: 37 Avstemming over organisasjonsplanen under ett Den nye organisasjonsplanen er vedtatt. Forslag arbeidsprogram Medlemmer 2. WildCard trukket av LS Opprinnelig ordlyd Landsstyret skal fortsette arbeidet med å få støtte fra Lånekassen likestilt med dansk SU i forhold til å få utstedt WildCard etter fylte 25 år. Endring fra LS 2. Reiserabattkort Landsstyret skal fortsette arbeidet med å få støtte fra Lånekassen likestilt med dansk SU i forhold til å få utstedt reiserabattkort etter fylte 25 år. Avstemming: For: Samarbeid med andre studentorganisasjoner 4. Internettsiden trukket av LS Opprinnelig ordlyd Landsstyret skal implementere en bedre struktur på internettsidene og foreta en designmessig oppdatering av disse. Endring fra LS 4. Internettsiden

13 Landsstyret skal implementere en bedre struktur på internettsidene og foreta en innholdsmessig oppdatering av disse. Avstemming: For: 5. Idrettsarrangement Avstemming: For: Roskildefestival 7. Kontaktpersonordningen Ytterligere innspill LHHL: Nytt punkt 8. Landsstyret skal jobbe for å gjøre Frikadellen mer appellerende for medlemmene, ved å utforme et nytt design og vurdere et bredere innhold. Avstemming: For: Nytt punkt MG: Nytt punkt 9. Landsstyret skal arbeide for å senke egenandelen på innboforsikringen i ANSA studentforsikringen. Avstemming: For: 35 2 Avstemming over arbeidsprogrammet under ett Det nye arbeidsprogrammet er vedtatt. 13:45 LUNSJ 13:40 Forslag budsjett Avstemming over budsjettet under ett Det nye budsjettet er vedtatt. Den Kgl. Norske Ambassade i København v/ Thomas Dahl om stortingsvalget 2009 hvordan får utenlandsstudenter stemt?

14 Registrering og presentasjon av kandidater til landsstyret Espen Stegger Ledaal landsleder Kristian Teigen nestleder Martine Moflag økonomianvarlig Linn Asskildt marked og rekrutteringsansvarlig Maria Bårnes marked og rekrutteringsansvarlig Mats Georg Johannesen informasjonsansvarlig Linn Helene Husby Løken redaktør Valg av nytt landsstyre Landsleder Espen Stegger Ledaal - valgt Nestleder Kristian Teigen - valgt Økonomiansvarlig Martine Moflag valgt Rekruttering og markedsansvarlig Linn Asskildt valgt Maria Bårnes Kandidatene presenterer seg. Det stemmes skriftlig. Tellerne samler stemmene inn og teller opp. Informasjonsansvarlig Mats Georg Johannesen - valgt Redaktør Linn Helene Husby Løken valgt Valg av to revisorer Magnus Christiansen Gro Flateland Landsmøtets innstilling til HS-kandidater Magnus Christensen hjemme Kristian Teigen - ute Marte Kaasen Engen ute Eventuelt Landsmøtet avsluttes 16:11

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2012 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer