ANSA Danmarks landsmøte 2009 Referent: Monika Larsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANSA Danmarks landsmøte 2009 Referent: Monika Larsen"

Transkript

1 ANSA Danmarks landsmøte 2009 Referent: Monika Larsen Forkortelser: LS landsstyret LM landsmøtet ESL Espen Stegger Ledaal MC Magnus Christensen ML Monika Larsen MGJ Mats Georg Johannesen KT Kristian Teigen HS Hovedstyret MB Maria Bårnes EA Erik Andreassen LHHL Linn Helene Huseby Løken MG Mari Grønlund 10: 15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling: Godkjent Dagsorden, med en times tidsendring: Godkjent Godkjenning av forretningsorden og voteringsorden Forretningsorden: godkjent Voteringsorden: godkjent Godkjenning av referat fra landsmøtet 2008 Godkjent Valg av ordstyrer Forslag: Britt Ystebø Godkjent Britt Ystebø forteller om Landsmøtets oppbygning Valg av delegat til presidiet Forslag: Magnus Christensen Godkjent Inviterte gjester har tale og forslagsrett Godkjent Valg av referent Forslag: Monika Larsen Godkjent Valg av to tellere Forslag: Bjørn Inge Holberg og Øystein Valen Godkjent ANSA Danmarks årsberetning, herunder lokallagenes årsberetninger Markedsansvarlig Tor André Fjellstad fratro fra sitt verv sommeren 2008 pga. familiære årsaker.

2 Landsstyremøter Fadderordning LS for lokallagene Rekrutteringstur Fadder i HS Aktiviteter: Organisasjonsseminar Studiestartskampanje i København, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg Forsøk med idrettsarrangement - som vil bli forsøkt igjen i kommende periode ANSA Danmarks medlemsmagasin Frikadellen. Høynet kvaliteten på magasinet, håper å gjøre det enda bedre i fremtiden. ANSA Københavns årsberetning ved Erik Andreassen. Se LM-dokumentene ANSA Århus årsberetning ved Marte Kaasen Engen. Se LM-dokumentene ANSA Aalborgs årsberetning ved Kim André Talgø. Se LM-dokumentene ANSA Odenses årsberetning ved Øystein Valen. Se LM-dokumentene ANSA Esbjergs årsberetning ved Andreas Teigen. Se LM-dokumentene MC om ANSA Danmarks regnskap 11:05 PAUSE 11:15 ANSA-rådgiver Britt Ystebø om ANSAs politikk ANSA Danmark utpeker seg i ANSA sammenheng; nordenforsikringen (2006), økt utbetaling ved innboforsikring (2008), Dankort (2008), wundercard (2009), endring i opptakskrav ved danske universiteter (2009). Wundercard er konkurrent til wildcard, og er et gode kun for ANSA-medlemmer. Wundercard gir samme goder som wildcard. Endring i opptakskrav ved danske universiteter. Man ville kutte i inntaksandelen av norske og svenske studenter. ANSA har tatt affære og hele forslaget er nå droppet. ANSA får sine penger fra Kunnskapsdepartementet (KD) 8 mill, medlemsstøtte 3 mill, bedriftsinntekter ca. 3 mill. De blir brukt på informasjonssenteret (51 %), samskipnaden (23,5 %), interesseorganisasjonen (25,5 %). Studentprest Bjørn Inge Holberg om beredskap og samarbeid med ANSA som tverrpolitisk og ikkereligiøs studentorganisasjon ANSA og sjømannskirken har det til felles at de finnes over hele verden. Sjømannskirken har ansatte bosatt rundt om i hele verden. Størsteparten av studentprestens arbeid er å reise rundt og bli kjent med studenter (ca. 170 reisedøgn/året). Gjør det lettere for studenter å kontakte studentprestene når noe skjer. Sjømannskirken samarbeider med ANSA om beredskap, og har en egen beredskapstelefon som man alltid kan ringe og få kontakt. 11:57 PAUSE 12:12 ANSA Danmarks foreløpige reviderte årsregnskap Godkjenning av revidert årsregnskap med forutsetning av at regnskapet godkjennes av ANSA Sentralt Godkjent

3 Endringsforslag statutter 37 stemmeberettigede delegater Endringsforslag til gradering Endringsforslag 5 endres fra gradering C til gradering B. Forslagsstiller: Erik Andreassen Endringsforslag 1 Gradering D ANSA Danmarks statutter endres til ANSA Danmarks vedtekter i tittel og alle forekomster ellers. Endringsforslag 2 Gradering A Ny 2 mellom eksisterende 1 og 2 2. Organer og kjernedokumenter ANSA Danmark er underlagt ANSAs statutter. ANSA Danmarks høyeste organ er landsmøtet. Landsmøtet velger et landsstyre som styrer organisasjonen mellom hvert landsmøte, i henhold til landsmøtets vedtatte kjernedokumenter. Kjernedokumentene er som følger: a) ANSA Danmarks vedtekter. b) En organisasjonsplan som beskriver arbeidsoppgavene til landsstyret, lokallag og de enkelte verv. c) Et arbeidsprogram som beskriver landsstyrets politiske og organisatoriske arbeidsoppgaver. d) Et budsjett som legger føringer for landsstyrets økonomiske disposisjoner. I de enkelte studiebyer kan det drives lokallag, og disse er underlagt ANSA Danmarks vedtekter og organisasjonsplan, samt landsstyrets kontroll og veiledning. 0 Blanke: 0 Endringsforslag 3 Gradering C Endring av eksisterende 2 Eksisterende 2 Formål Organisasjonens formål er å lede ANSA's arbeid i Danmark, være bindeledd mellom de norske studentene i Danmark, danske myndigheter og hovedstyret. ANSA Danmark skal fremme saker for medlemmene overfor ANSA sentralt. ANSA Danmark skal være pådriver og inspirere til ANSA-arbeid på lokalplan i Danmark. Endring 2. Formål Organisasjonens formål er å lede ANSAs politiske og organisatoriske arbeid i Danmark, være bindeledd mellom medlemmer, ANSAs hovedstyre og andre interesserte samt å ivareta medlemmenes interesser i Danmark. ANSA Danmark skal informere medlemmer og andre interesserte om praktiske forhold ved å studere i Danmark. ANSA Danmark skal være pådriver og inspirere til aktiviteter på nasjonalt og lokalt plan. 0 Blanke: 0

4 Endringsforslag 4 Gradering A Endring av eksisterende 3 Eksisterende 3 Medlemskap Man er medlem i ANSA Danmark gjennom medlemskap i moderorganisasjonen ANSA. Medlemskontigenten er den til enhver tid fastsatte for ANSA. Alle som innehar tillitsverv i ANSA Danmark, skal være betalende medlemmer Endring 3. Medlemskap Man er medlem av ANSA Danmark gjennom medlemskap i ANSA, med registrert studiested i Danmark. Alle som innehar tillitsverv i ANSA Danmark og lokallagene skal være medlem av ANSA. Leder i landsstyret skal være medlem av ANSA Danmark. 0 Blanke: 0 Endringsforslag 5 Gradering C Endring av eksisterende 4 Eksisterende 4 Medlemsbladet ANSA Danmark ved landsstyret, skal utgi et offisielt medlemsblad. Landsleder er ansvarlig redaktør. Bladet skal være allsidig og inneholde stoff fra hele Danmark. En side stilles til rådighet for hver enkelt lokalgruppe hvor disse kan informere om sine arrangementer o.l. Bladet skal også være åpent for innlegg fra leserne. Det skal hele tiden søkes etter å skaffe annonser til bladet. Endring 4. Medlemsblad ANSA Danmark skal utgi et medlemsblad. Bladets navn er Frikadellen. Landsleder er ansvarlig redaktør. Medlemmer av ANSA Danmark har rett til å få leserinnlegg trykket i bladet. Motforslag (EA): bladets navn er Frikadellen slettes. Andre steder i vedtektene hvor det står Frikadellen endres til medlemsbladet. Avstemming: For LS forslag: 26 (simpelt flertall) For endringsforslag: 31 Imot endringsforslag: 6 Blanke: Endringsforslag 6 Gradering B Endring av eksisterende 5 Eksisterende 5 Hjemmeside ANSA Danmark skal ha en oppdatert hjemmeside. Endring 5. Internettside ANSA Danmark skal ha en oppdatert internettside. Internettsiden skal inneholde oversikt over kommende arrangementer, historiske referater fra landsmøter og landsstyremøter og oppdaterte kjernedokumenter. Internettsiden er ANSA Danmarks offisielle informasjonskanal.

5 Endringsforslag 7 Gradering A Ny 6 mellom eksisterende 5 og 6 6. Personvern ANSA Danmark skal praktisere et strengt vern av personlige opplysninger. Opplysninger om medlemmer skal ikke gjøres offentlig eller opplyses til tredjepart. Kontaktopplysninger til tillitsvalgte skal offentliggjøres. Publisering av bilder, video og lignende fra arrangementer i ANSAs regi skal ikke virke støtende eller på annen måte krenke personvernet til de involverte personene. Alle som innehar tillitsverv i ANSA Danmark skal skriftlig akseptere personvernbestemmelsene. Spørsmål: Er det lov å tagge personer på bilder på facebook? MC: lokallag skal være forsiktig med å legge ut bilder. Er bildene først lagt ut kan hvem som helst tagge det. Avstemming: For: 35 2 Endringsforslag 8 Gradering C Endring av eksisterende 6 Eksisterende 6 Organisasjonskurs Landsstyret skal hvert år arrangere et organisasjonskurs innen utgangen av oktober måned. Lokalforeningsstyrene og kontaktpersoner skal her skoleres i ANSA-arbeid. Endret 6. Organisasjonsseminar Landsstyret skal hvert år arrangere et organisasjonsseminar i høstsemesteret. Tillitsvalgte i ANSA Danmark og interesserte medlemmer skal her kurses i ANSAs, ANSA Danmarks og lokallagenes arbeid. Avstemming: For: 36 1 Endringsforslag 9 Gradering B Endring av eksisterende 7 Eksisterende 7 Landsmøtet Stk 1) Landsmøtet er ANSA Danmarks øverste myndighet. Den skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling sammen med organisasjonens statutter, årsberetning og forslag til dagsorden og forretningsorden skal være medlemmene i hende og publiseres på hjemmesiden senest 4 uker før generalforsamlingens avholdelse. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være Landsleder i hende senest 2-to uker før Landsmøtets avholdelse. Stk 2) Hver lokalforening plikter å stille med minst 2 - to - representanter til Landsmøtet. Stk 3) Landsmøtet skal behandle følgende saker i nevnte rekkefølge: Velge ordstyrer, referent og 2 tellere. Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden

6 Årsberetning. Regnskap (da avholdelsen av generalforsamlingen medfører en del kostnader og inntekter som naturlig hører inn under sittende landsstyrets periode, kan det tillates å legge frem et foreløpig revidert regnskap til godkjennelse. Det foreløpige regnskapet skal fremlegges for revisor senest 2-to uker før generalforsamlingen. I dette tilfelle skal det endelige regnskap revideres senest 1 måned etter generalforsamlingen avholdelse. Revisjonsrapport og endelig regnskap skal bekjentgjøres sammen med referatet fra landsmøtet på ANSA Danmarks nettside, senest en måned etter endt landsmøte. I første Frikadelle etter møtet skal det opplyses om nettadresse til disse dokumenter) Statuttendringsforslag Endringer i organisasjonsplan Fastsette arbeidsprogram for neste periode Budsjett Presentasjon av kandidater til valg Velge (i rekkefølge) Landsleder Landsnestleder Økonomiansvarlig Styremedlemmer ANSA Danmark kandidat til hovedstyret Valgkomité på 2 personer 2 revisorer Valg av tillitsvalgte på landsmøtet skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet stemmes det på nytt over de med likt stemmeantall. Ved ytterligere stemmelikhet mellom kandidater til samme verv avgjøres valget ved loddtrekning. Hvis ett medlem er forhindret i å stille kan forhåndstemmer avgis til presidiet, ved landsleder, før og under landsmøtet. Alle medlemmer i ANSA Danmark er stemmeberettigede. Alle avstemninger skjer ved håndsopprekning. Dog skal valg skje skriftlig dersom ett eller flere medlemmer krever det, eller dersom det er to eller flere kandidater til et tillitsverv. Endret 7. Ordinært landsmøte Det ordinære landsmøtet skal avholdes hvert år i vårsemesteret, innen utgangen av mars måned. Landsstyret er ansvarlig for å avholde møtet. Innkalling til møtet skal sendes medlemmene og offentliggjøres senest seks uker før møtet. Senest tre uker før møtet skal følgende dokumenter sendes medlemmene: e) ANSA Danmarks kjernedokumenter f) Landsstyrets beretning g) Lokallagenes beretninger h) Foreløpig revidert regnskap i) Forslag til budsjett for kommende periode j) Forslag til arbeidsprogram for kommende periode k) Forslag til dagsorden l) Forslag til forretningsorden Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal være landsstyret i hende senest to uker før møtet. Landsmøtet skal behandle disse sakene i følgende rekkefølge: a) Velge møteleder, ordstyrer, referent og to tellere b) Godkjenne innkalling, dagsorden, forretningsorden og referat fra forrige landsmøte og eventuelt ekstraordinære landsmøte c) Landsstyrets beretning d) Lokallagenes beretninger

7 e) Godkjenne regnskap f) Vedta eventuelle forslag til endringer i vedtektene g) Vedta eventuelle forslag til endringer i organisasjonsplanen h) Vedta arbeidsprogram i) Vedta budsjett for kommende periode j) Presentasjon av verv, presentasjon av landsstyrets forslag til kandidater, registrering av kandidater, kandidatenes presentasjon av sitt kandidatur, i følgende rekkefølge: i) Verv i landsstyret, i den rekkefølge som angitt under vedtekten om landsstyret ii) ANSA Danmarks kandidater til hovedstyret iii) To revisorer Alle medlemmer i ANSA Danmark som er tilstede og registrert ved møtets start er stemmeberettigede. Valg skal skje skriftlig dersom ett eller flere stemmeberettigede medlemmer krever dette, eller dersom det er to eller flere kandidater til valg av et tillitsverv. Vedtak og valg av kandidater til verv på landsmøtet skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet stemmes det på nytt over de forslag eller kandidater med likt stemmeantall. Ved ytterligere stemmelikhet stemmes det på nytt over de med likt stemmeantall. Ved ytterligere stemmelikhet ved valg av kandidater avgjøres valget ved loddtrekning foretatt av de to tellerne. Ved ytterligere stemmelikhet ved vedtak faller vedtaksforslaget. Medlemmer som er tilstede ved landsmøtet kan overgi sin stemme til et annet medlem hvis de er forhindret fra å være til stede under avstemningen. Et medlem kan kun få overgitt én stemme. Endringsforslag 10 Gradering B Endring av eksisterende 8 Eksisterende 8 Ekstraordinært Landsmøte Det kan innkalles til ekstraordinært Landsmøte dersom Landsstyret eller minst 25 % av medlemmene krever det. Innkalling til dette skal være medlemmene i hende senest 2-to uker innen møtet. Det ekstraordinære Landsmøte kan kun behandle de saker den er innkalt for, og disse saker skal gå frem av innkallingen. Endret 8. Ekstraordinært landsmøte Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte dersom landsstyret eller minst 25 % av medlemmene krever det. Landsstyret er ansvarlig for å avholde møtet. Innkalling til møtet skal sendes medlemmene og offentliggjøres senest tre uker før møtet. Sammen med innkallingen skal følgende dokumenter sendes medlemmene: k) ANSA Danmarks kjernedokumenter l) Saker som ønskes behandlet m) Forslag til dagsorden n) Forslag til forretningsorden Landsmøtet skal behandle disse saker i følgende rekkefølge: o) Velge møteleder, ordstyrer, referent og to tellere p) Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden q) Behandle de saker som fremgår av innkallingen

8 Det ekstraordinære landsmøtet kan kun behandle de saker som fremgår av innkallingen. Bestemmelser om stemmeberettigede, valg og overgivelse av stemmer er de samme som for det ordinære landsmøtet. Endringsforslag 11 Gradering C Endring av eksisterende 9 Eksisterende 9 Landsstyret Landsstyrets oppgave er å lede organisasjonens arbeids mellom Landsmøtene i henhold til det gjeldende arbeidsprogram. Landsstyret skal minimum bestå av Landsleder og Økonomiansvarlig. I tillegg har lokalgruppeleder møte-, tale- og forslagsrett på landsstyremøtene. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 3-tre landsstyremedlemmer er tilstede, her iblant Landsleder eller Landsnestleder. Ved stemmelikhet ved voteringer på landsstyremøter har Landsleder dobbeltstemme. Det skal føres møteprotokoll over landsstyremøtene. Endret 9. Landsstyret Landsstyrets oppgave er å lede organisasjonens arbeid mellom landsmøtene i henhold til de gjeldende kjernedokumentene. Landsstyret kan bli besatt av følgende verv: a) Leder b) Nestleder c) Økonomiansvarlig d) Rekrutterings- og markedsansvarlig e) Informasjonsansvarlig f) Redaktør Landsstyret skal minimum bestå av leder og økonomiansvarlig. Landsstyret er beslutningsdyktig når det har foreligget innkalling til styremøte, når minimum to styremedlemmer er tilstede og en av disse er leder eller nestleder. Ved stemmelikhet ved voteringer på styremøtet har leder eller, hvis denne ikke er tilstede, nestleder dobbeltstemme. Det skal skrives referat fra møtene. Lokallagsledere har møte-, tale- og forslagsrett på alle styremøter. Disse skal ha innkalling til møtene og motta referater. Endringsforslag 12 Gradering B Endring av eksisterende 10 Eksisterende 10 Økonomi Landsstyret hefter for ANSA Danmarks økonomi. Landsleder og økonomiansvarlig skal begge stå som fullmaktshavende for ANSA Danmarks konti. Økonomiansvarlig skal føre regnskap over de økonomiske transaksjoner.

9 ANSA Danmarks midler kan brukes til representasjon ved eksterne arrangementer i ANSA regi, hvis det foreligger et klart formål som gavner organisasjonen og det er overens med Landstyrets prioriteringer. Endret 10. Økonomi Landsstyret er ansvarlig for og styrer ANSA Danmarks midler. Leder og økonomiansvarlig skal begge disponere ANSA Danmarks kontoer. Økonomiansvarlig skal føre regnskap over de økonomiske transaksjonene og til enhver tid ha oversikt over den økonomiske balansen. Alle inntekter og kostnader skal dokumenteres med bilag. Landsstyret skal disponere de økonomiske midlene i ANSA Danmarks beste interesse. Ved styreperiodens avslutning skal revidert regnskap og bilag sendes ANSAs økonomiansvarlig for arkivering. Landsstyrets disponeringer revideres av landsmøtets valgte revisorer. Disse har til enhver tid rett til innsyn i regnskapet og bilag. Endringsforslag 13 Gradering A Endring av eksisterende 11 Eksisterende 11 Lokallagene For å bli definert som lokalforening, må der i en by eller på et studiested være valgt et styre på minst 3 personer, og foreligge statutter for gruppen. Lokalforeningens årsberetning, revidert regnskap og referat fra generalforsamlingen/valgmøtet skal hvert år sendes Landsleder innen 2 uker før Landsmøtet. Lokalstyrer skal stille med 2 medlemmer på landsmøtet for å få rett til å søke om medlemsstøtte for vårsemesteret. I tillegg må lokalstyret stille med 2 medlemmer på Ansa Dannmarks organisasjonsseminar for å få rett til utbetaling av medlemsstøtte på høstsemesteret. Når det velges nytt lokalstyre, er lokalstyret pliktig til å melde fra til landsstyret om lokalstyrets nye medlemmer, samt lokalstyrets kontonummer. Dersom årsberetning, revidert regnskap og referat fra generalforsamlingen/valgmøte foreligger, og lokalstyret er representert på landsmøtet i henhold til gjeldende statutter, har hver lokalforening rett til en økonomisk støtte fra landsstyret svarende til dets medlemstall. Støtten utgjør, for hvert medlem av lokalforenigen, 40 % av den støtte ANSA Danmark mottar for hvert medlem. Pengene utbetales når søknad fra lokalforeningen foreligger (med vedlagt budsjett for inneværende periode, samt regnskap for foregående periode) og pengene fra ANSA Sentralt er ANSA Danmark i hende. Støtten utbetales fra ANSA Sentralt til ANSA Danmark 2 ganger i året; i oktober og april. Ved søknad om overføring av midler for medlemsstøtte skal regnskap og og bankkontoutskrift fra lokalforeningen vedlegges. Separat bankkonto skal opprettes for et. ANSA Danmark kan i særlige tilfeller yte lån til lokalforeningene. En lokalforening har rett til minimum 2000 kr i medlemsstøtte årlig. Endret 11. Lokallag For lokallag underlagt ANSA Danmark gjelder følgende vedtekter: a. Det kan eksistere lokallag av ANSA Danmark, i en by der det studerer medlemmer av ANSA. Lokallagets navn skal være ANSA etterfulgt av navnet på byen. b. Lokallagets høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet velger et lokallagsstyre, som styrer lokallaget mellom hvert årsmøte. c. Lokallagets formål er å lede ANSAs lokale arbeid i den aktuelle byen. De skal styrke samholdet mellom medlemmene for eksempel ved faglige og sosiale

10 arrangementer. Lokallaget skal være bindeledd mellom medlemmer, ANSA Danmark og andre interesserte. d. Man er medlem av lokallaget gjennom medlemskap i ANSA, med registrert studiested i den aktuelle byen. e. Det skal avholdes årsmøte hvert år i starten av høstsemesteret. Her skal årsrapport og rapport over økonomien gjennomgås, og nytt styre skal velges. Kun medlemmer av lokallaget er stemmeberettigede. f. Lokalstyrets oppgave er å lede lokallagets arbeid mellom årsmøtene i henhold til de gjeldende styrende dokumentene. Styret skal minimum bestå av leder og økonomiansvarlig. g. Lokalstyret er ansvarlig for og styrer lokallagets midler. Det skal opprettes egen bankkonto for plassering av økonomiske midler, som disponeres av leder eller økonomiansvarlig. Økonomiansvarlig skal føre regnskap over de økonomiske transaksjonene og til enhver tid ha oversikt over den økonomiske balansen. Økonomiske transaksjoner skal dokumenteres ved spesifiserte bilag. Det skal utarbeides budsjett over inntekter og kostnader. Styret skal disponere de økonomiske midlene i lokallagets beste interesse. h. Økonomiansvarlig i ANSA Danmark er lokallagets revisor. Foran lokallagets årsmøte skal regnskap, kontoutskrifter for styreperioden og bilag sendes revisor for revisjon og arkivering. i. Lokallagene har krav på 40 % av den medlemsstøtte som overføres fra ANSA til ANSA Danmark. Støtten fordeles i forhold til antall medlemmer i lokallagene. Uansett medlemsantall har et lokallag krav på overføring av minimum 2000 NOK i årlig medlemsstøtte. j. For å få overført medlemsstøtte plikter lokallaget å være representert på organisasjonsseminaret og landsmøtet i ANSA Danmark og oppdatert regnskap og budsjett skal sendes økonomiansvarlig i ANSA Danmark. k. Lokallaget skal ha en oppdatert internettside. Internettsiden er lokallagets offisielle informasjonskanal. Dette ekskluderer ikke bruk av andre informasjonskanaler. l. Lokallaget plikter å følge ANSA Danmarks personvernbestemmelser. LHHL: språklig endringsforslag: Lokalstyret endres til lokallagsstyret i hele teksten EA: endringsforslag til 11d som ANSA medlem er man også medlem av lokallaget som er geografisk nærmest ens studiested, med mindre man ønsker å ha tilknytning til et annet lokallag Spørsmål: Hvem har ansvaret for å lære opp lokallagene i bruk av episerver? MC: Står i organisasjonsplanen om at informasjonsansvarlig har ansvar for å opplære lokallagene MC: endringsforslag fra LS: man er medlem av lokallaget gjennom medlemskap i ANSA med registrert studiested i nærheten av den aktuelle byen og lokalstyret endres til lokallagsstyret i hele teksten. LHHL trekker sitt forslag EA trekker sitt forslag Avstemming: For nytt punkt d: 37 For endringsforslag: 37 Endringsforsalg 14 Gradering C Endring av eksisterende 12 Eksisterende 12 Statuttendringer

11 Endring av disse statutter kan kun skje på det ordinære Landsmøtet og krever 2/3 flertall. Endringer trer i kraft ved generalforsamlingens avslutning. Endringsforslag skal være landsleder i hende to uker før Landsmøtet. Endret 12. Vedtektsendringer Endring av disse vedtektene kan kun skje på det ordinære landsmøtet og krever 2/3 flertall. Endringer trer i kraft ved landsmøtets avslutning. Endringsforslag 15 Gradering D Endring av rekkefølgen på vedtektene 1. Organisasjonens navn 2. Organer og kjernedokumenter 3. Formål 4. Medlemskap 5. Ordinært landsmøte 6. Ekstraordinært landsmøte 7. Landsstyret 8. Økonomi 9. Lokallag 10. Organisasjonsseminar 11. Medlemsblad 12. Hjemmeside 13. Personvern 14. Vedtektsendringer 15. Oppløsning Avstemming over vedtektene under ett De nye vedtektene er vedtatt. Endringsforslag organisasjonsplan Eksisterende punkt 7 nytt punkt 1 Eksisterende punkt 10 nytt punkt 2 Nytt punkt 3 erfaringsutveksling Eksisterende punkt 1 nytt punkt 4 Eksisterende punkt 2 nytt punkt 5 Eksisterende punkt 3 nytt punkt 6 Eksisterende punkt 4 nytt punkt 7

12 Eksisterende punkt 5 nytt punkt 8 Eksisterende punkt 6 nytt punkt 9 Eksisterende punkt 11 nytt punkt 10 Eksisterende punkter 8, 9 og 10 er tatt inn i nye punkter 1, 2 og 3 MC: språklig endringsforslag landsleder endres til leder i hele teksten Avstemming: For språklig endring: 37 Avstemming over organisasjonsplanen under ett Den nye organisasjonsplanen er vedtatt. Forslag arbeidsprogram Medlemmer 2. WildCard trukket av LS Opprinnelig ordlyd Landsstyret skal fortsette arbeidet med å få støtte fra Lånekassen likestilt med dansk SU i forhold til å få utstedt WildCard etter fylte 25 år. Endring fra LS 2. Reiserabattkort Landsstyret skal fortsette arbeidet med å få støtte fra Lånekassen likestilt med dansk SU i forhold til å få utstedt reiserabattkort etter fylte 25 år. Avstemming: For: Samarbeid med andre studentorganisasjoner 4. Internettsiden trukket av LS Opprinnelig ordlyd Landsstyret skal implementere en bedre struktur på internettsidene og foreta en designmessig oppdatering av disse. Endring fra LS 4. Internettsiden

13 Landsstyret skal implementere en bedre struktur på internettsidene og foreta en innholdsmessig oppdatering av disse. Avstemming: For: 5. Idrettsarrangement Avstemming: For: Roskildefestival 7. Kontaktpersonordningen Ytterligere innspill LHHL: Nytt punkt 8. Landsstyret skal jobbe for å gjøre Frikadellen mer appellerende for medlemmene, ved å utforme et nytt design og vurdere et bredere innhold. Avstemming: For: Nytt punkt MG: Nytt punkt 9. Landsstyret skal arbeide for å senke egenandelen på innboforsikringen i ANSA studentforsikringen. Avstemming: For: 35 2 Avstemming over arbeidsprogrammet under ett Det nye arbeidsprogrammet er vedtatt. 13:45 LUNSJ 13:40 Forslag budsjett Avstemming over budsjettet under ett Det nye budsjettet er vedtatt. Den Kgl. Norske Ambassade i København v/ Thomas Dahl om stortingsvalget 2009 hvordan får utenlandsstudenter stemt?

14 Registrering og presentasjon av kandidater til landsstyret Espen Stegger Ledaal landsleder Kristian Teigen nestleder Martine Moflag økonomianvarlig Linn Asskildt marked og rekrutteringsansvarlig Maria Bårnes marked og rekrutteringsansvarlig Mats Georg Johannesen informasjonsansvarlig Linn Helene Husby Løken redaktør Valg av nytt landsstyre Landsleder Espen Stegger Ledaal - valgt Nestleder Kristian Teigen - valgt Økonomiansvarlig Martine Moflag valgt Rekruttering og markedsansvarlig Linn Asskildt valgt Maria Bårnes Kandidatene presenterer seg. Det stemmes skriftlig. Tellerne samler stemmene inn og teller opp. Informasjonsansvarlig Mats Georg Johannesen - valgt Redaktør Linn Helene Husby Løken valgt Valg av to revisorer Magnus Christiansen Gro Flateland Landsmøtets innstilling til HS-kandidater Magnus Christensen hjemme Kristian Teigen - ute Marte Kaasen Engen ute Eventuelt Landsmøtet avsluttes 16:11

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

ANSAs statutter 2015-2016

ANSAs statutter 2015-2016 ANSAs statutter 2015-2016 Vedtatt på ANSAs 59. Generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige,

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Forslag til endringer i vedtektene for den norske veterinærforenings studentforening: Vedtekter for Den norske veterinærforenings studentforening

Forslag til endringer i vedtektene for den norske veterinærforenings studentforening: Vedtekter for Den norske veterinærforenings studentforening Forslag til endringer i vedtektene for den studentforening: Vedtekter for Den studentforening 1. Formål 1.1. Foreningens offisielle navn er den Studentforening (DNV-S), kan også kalles veterinærforeningens

Detaljer

ANSAs statutter

ANSAs statutter ANSAs statutter 2017-2018 Vedtatt på ANSAs 61. generalforsamling 4. - 5. august 2017 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

VEDTEKTER. Humanistforbundet

VEDTEKTER. Humanistforbundet VEDTEKTER Humanistforbundet HUFO Vedtatt styremøte 27.2.17 HUFO Møllergata 24, 0179 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Medlemskap... 2 2.1 Vanlig medlemskap... 2 2.2 Støttemedlemskap...

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Vedtekter for ELSA Norge

Vedtekter for ELSA Norge Vedtekter for ELSA Norge Sist oppdatert Landsmøtet Bergen vår 2015 1 Navn og struktur KAPITEL I FORMÅL, TILKNYTNING OG MEDLEMSKAP Organisasjonens navn er ELSA Norge. ELSA Norge er medlem av organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017

ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017 ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017 Kapittel 1 - Formål, tilknytning og medlemskap 1-1 Navn og struktur The European Law Students Association (ELSA) Oslo er

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norsk Geografisk Selskap

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norsk Geografisk Selskap Oslo, 31.10.2017 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norsk Geografisk Selskap Det ble på generalforsamlingen under Geografikonferansen 2017 innsatt et interimstyre for Norsk Geografisk Selskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELSA OSLO

VEDTEKTER FOR ELSA OSLO VEDTEKTER FOR ELSA OSLO I kraft etter Generalforsamlingen i ELSA Oslo tirsdag 8. november. Kapittel 1 - Formål, tilknytning og medlemskap 1 - Formål The European Law Students Association (ELSA) Oslo skal

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2014 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Vedtekter Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Fellesvedtekter for Human-Etisk Forbund Fellesvedtekter for fylkeslag Fellesvedtekter for lokallag Revidert juni 2015 INNHOLD VEDTEKTER FOR HUMAN-ETISK

Detaljer

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 1 Formål Faggruppe NOR skal bidra til å oppfylle NFFs formål i samsvar med forbundets

Detaljer

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR.

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. Vedtekter Kap 1: Formål og innledning. 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. STAR ble stiftet 31.08.05. 2 Formål STAR skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELSA TROMSØ Sist oppdatert under GF høst Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap

VEDTEKTER FOR ELSA TROMSØ Sist oppdatert under GF høst Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap VEDTEKTER FOR ELSA TROMSØ Sist oppdatert under GF høst 2015 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap Kapittel 2. Generalforsamlingen Kapittel 3. Styret Kapittel 4. Økonomi Kapittel 5. Studietur Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets

Buskerud, Vestfold og Telemark krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 11.03.2015 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Vedtekter for ELSA Bergen

Vedtekter for ELSA Bergen Vedtekter for ELSA Bergen Vedtatt på generalforsamling høst 2001 Oppdatert sist etter generalforsamling høst 2015 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap 1 Navn og struktur Organisasjonens navn er

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene Vedtekter Vedtatt på Landsmøtet 4.-6. April 2014 NITO Studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Statuttendringsforslag ANSAs 59. ordinære generalforsamling 31. juli - 1. august 2015

Statuttendringsforslag ANSAs 59. ordinære generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 Statuttendringsforslag ANSAs 59. ordinære generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 Forslag 1: Supplering av 10, linjer 38-54. 10. Hovedstyret kan, etter samråd med det respektive landsstyret, ekskludere

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer