Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe"

Transkript

1 Ollebakken Studentboliger Informasjonsmappe

2 Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger totalt plassert i Horten, Borre, Bakkenteigen, Åsgårdstrand, Tønsberg og Larvik. Våre ansatte jobber for til en hver tid å opprettholde en høy standard på våre boliger samtidig som vi skal levere et høyt servicenivå overfor våre kunder. Vi ønsker at du skal trives hos oss og få med deg mange gode minner fra studietida i Vestfold. For å gjøre din studiehverdag så god som mulig har vi også en rekke andre tilbud til deg: barnehager spisesteder bokhandel idressenter rådgivningstjeneste karrieresenter hytter refusjonsordning for helseutgifter Mer om SIVs velferdstilbud finner du på våre nettsider: 2

3 Innhold: Studentsamskipnaden i Vestfold Side 02 Beskrivelse av Ollebakken Side 04 Ansatte i boligavdelingen Side 05 Boligreglement Side 06 Branninstruks. Rømningsplan Side 08 Praktiske opplysninger Side 09 Avfallshåndtering Side 13 Datanettverk/internett Side 15 Oppkobling til internett Side 16 TV (multicast IP-TV) Side 17 Inventar og utstyr Side 20 Spesifikk info ang utvasking Side 21 3

4 Beskrivelse av Ollebakken Ollebakken Hybelhus ble bygget av SIV (Studentsamskipnaden i Vestfold) i 1989, og består av to bygg med til sammen 33 hybler. Samtlige hybler er møbler og har minikjøkken. Det er fellesstue for begge bygg i B-blokka. Her finner du også solarium og vaskerom. Huset er nærmeste nabo og er studentenes eget studenthus. Her arrangeres konserter, fester og andre arrangementer. Huset inneholder også øvingslokale for studentband. Boligavdelingen Det er vi som jobber i boligavdelingen du får mest med å gjøre når det gjelder praktiske ting ved boligen. Vi vil hjelpe deg på alle måter slik at ditt opphold i Ollebakken blir så trivelig som mulig. Samtidig skal vi ivareta samskipnadens verdier på best mulig måte og vi håper på et godt samarbeid. Det er svært viktig for oss at du tar hensyn til dine medstudenter slik at alle får en fin studietid. Selvfølgelig er den beste løsningen at du og dine medstudenter forsøker å løse de problemene som eventuelt måtte dukke opp. Utvikler det seg til konflikter dere ikke klarer å løse i fellesskap vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi finner en løsning til beste for alle parter. Det er lov å gi oss et hint dersom noen oppfører seg på en måte du ikke kan akseptere. Åpningstider Mandag-fredag kl

5 Ansatte i boligavdelingen Lisbeth Varpe Boligsjef - spørsmål om boligen - bestilling av boliger - innmelding av feil/mangler ved våre boliger - drift Telefon: E-post: Karin Gulliksen Bolig- og velferdskonsulent - ansvarlig for booking - bestilling av boliger - henting/levering av nøkler - spørsmål om husleie/faktura Telefon: E-post: Robert Strøm Drifts- og vedlikeholdsleder - tekniske feil/mangler - vedlikehold - snømåking/strøing - brannvarslingsanlegg - andre feil/mangler Telefon: E-post: Vaktmestre André M. Karlsen og Sverre Brendbakken - tekniske feil/mangler - vedlikehold - snømåking/strøing - brannvarslingsanlegg - andre feil/mangler Telefon Andre: E-post: Ann Mari Hagen Husøkonom - rapportering om mangler på hybel/leilighet/fellesarealer - dersom vasking av felles bad og kjøkken ikke fungerer - avtale om utsjekk av hybel før utflytting Telefon: E-post: 5

6 Boligreglement for Studentsamskipnaden i Vestfolds (SIVs) studentboliger 1. Innledning Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av Studentsamskipnaden i Vestfold (SIV), og regulerer forhold som ikke er omtalt i leieavtalen. Reglementet er et tillegg til leieavtalen. Leder for SIVs studentboliger eller den som bemyndiges kan gi dispensasjon til fordel for leietakerne fra alle bestemmelser i dette reglement. 2. Brann, sikkerhet 1. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med Branninstruks og Rømningsplan. Leietaker skal opptre aktsomt i sin omgang med ild, varmekilder, kokeplater mv slik at det ikke oppstår fare for brann eller brannutrykning. 2. Rømningsveier (trapper og korridorer) skal alltid være frie for hinder i tilfelle brann. Det er forbudt å sperre branndører (dører som er merket med utgang eller nødutgang) eller la disse stå i åpen stilling. Vaktmester kan uten varsel fjerne gjenstander som er til hinder for frie rømningsveier. 3. Leietaker er selv ansvarlig for å skifte batteri i røykvarsler og ellers påse at den er i forskriftsmessig stand. Leietaker må umiddelbart melde fra til utleier ved mistanke om feil på røykvarsler. 4. Leietaker må ikke oppbevare gjenstander som kan utgjøre noen risiko for andre, verken i bolig, fellesområder, utearealer eller bod. Utleier vil uten forvarsel fjerne slike gjenstander. 3. Røyking og dyrehold 1. Dyrehold er ikke tillatt i SIVs boliger. Unntak gjøres for førerhunder. 2. Alle rom (hybler, leiligheter og fellesrom) på studentboligene er røykfrie. Brudd på denne regel blir behandlet som alle andre brudd på ordensreglene, jmf 14 i leiekontrakten. Røyker kan bli gjort erstatningsansvarlig for eventuelle skader, vask eller oppussing som må gjennomføres etter røyking. 4. Renhold 1. Enhver leietaker er ansvarlig for renhold og orden i sin egen bolig. 2. Felleskjøkkenet med eventuelle fellesrom vaskes minst 1 gang i uken av de som har adgang til å benytte dette. Søppel skal tømmes daglig. Hver leietaker må sørge for å holde kjøleskapet rent og ryddig. Fellesskapene må holdes rene og ryddige. 3. Dusj/toalett, gang og eventuelle trapper vaskes minst 1 gang i uken. 4. I de tilfeller der det er flere brukere av fellesrom som kjøkken, dusj/toalett o.a. settes det opp vaskeliste. Hver av leietakerne skal følge lister for rengjøring og rydding. 5. Dersom SIV, etter gitt varsel, ikke finner renhold og rydding tilfredsstillende vil SIV foreta utbedringer for beboernes regning. Beboere har en felles plikt til å varsle SIV ved manglende renhold. 6. Fellesrom som vaskes av SIV, så som vaskeri, fellesstuer og lignende er leietaker, sammen med øvrige beboere, ansvarlige for å holde ryddige og i orden etter oppsatte regler. Slike rom vil kunne bli stengt av dersom rydding og renslighet ikke overholdes. 5. Boder 1. Boder må holdes ryddige. 2. SIV kan organisere dugnad / opprydding av boder når dette finnes hensiktsmessig eller påkrevd. Dette gjelder ikke boder som er en del av boligen. 6. Søppelhåndtering 1. Alt søppel skal pakkes forsvarlig inn før det plasseres på de anviste steder. For øvrig skal bestemmelser om bruk av søppelcontainere/kildesortering o.l. følges. 7. Bruk av boligen og fellesarealene 1. Leietakerne plikter å respektere hverandres natte- og arbeidsro. Etter kl på hverdager og kl på dager før helligdager, og frem til kl , skal det være ro i boligen, samt på eiendommen for øvrig. Leietaker er også ansvarlig for sine besøkendes opptreden. Utleier eller utleiers representant kan, når det finnes nødvendig, kreve at besøkende skal forlate boligen og eiendommen. 6

7 2. Det er ikke tillatt å riste eller banke klær, tepper og annet tøy ut av vindu, balkong eller veranda. Det er ikke tillatt å grille på balkong/veranda. 3. Tørking og lufting av tøy må ikke foregå i fellesareal eller rømningsvei, eller på en slik måte at det er til sjenanse for beboerne. 4. Det er ikke tillatt å bore i veggene. Ved opphenging av bilder o.l. skal det benyttes kroker som henges på billedlist. Dette gjelder også fellesrom, trapperom o.l. Oppslag, meddelelser o.l. må bare settes opp på oppslagstavler. 5. Det er kun tillatt å medbringe vaskemaskin/oppvaskemaskin eller lignende utstyr i boliger tilrettelagt for dette. 6. Tillatelse til å fjerne/bytte inventar kan gis av SIV i særlige tilfeller. 7. Det er kun anledning til å installere egen telefon i boliger hvor det er klarlagt for dette. 8. Alt "medbrakt" elektrisk utstyr tilkobles på eget ansvar. Leietager er ansvarlig for alle problemer og eventuelle skader som har skyld i bruk av eller feil ved leietakerens eget utstyr. 9. Tillatelse til å anbringe private paraboler/antenner kan gis av SIV i særlige tilfeller. 10. Det er tillatt å ha overnattingsgjester i boligen i inntil 10 dager. Leietaker må selv være til stede under besøket. 11. Ventilasjon: Avtrekksåpninger må ikke tettes med tøy eller liknende. Dette kan medføre fuktighet, mugg og bygningsmessige skader. Leietaker skal heller ikke slå av ventilasjonsanlegget. 12. Vinduer i fellesareal må ikke stå åpne om natten. 13. Inngangsdører skal alltid holdes låst. Leietakerne må aldri gi ukjente personer adgang til fellesarealer. 14. Leietaker skal sammen med sine medleietakere holde uteområdene ryddige. 15. Brudd på norsk lov gir grunnlag for å heve kontrakten. 8. Fjerning av eiendeler og skrot 1. SIV kan pålegge beboere å fjerne private eiendeler (bilvrak, søppel m.m.) som leietaker har satt fra seg på SIVs eiendom. Etterkommer ikke beboerne pålegget, vil eiendelene bli fjernet for eiers regning. 9 SIVs ansvar for beboernes eiendeler 1. Leietaker er ansvarlig for forsikring av private eiendeler. 2. SIV har intet ansvar for private eiendeler som beboer oppbevarer i studentboligen, med mindre tap av eller skade på disse skyldes forsømmelser fra SIV eller fra noen som handler på vegne av SIV. 10. Dataoppkobling 1. Boligens dataoppkobling mot HVE er ment som et supplement til studiet. Bruk av denne forbindelsen på annen måte eller i et annet omfang som hindrer for andres bruk vil medføre at rettighetene bortfalle. 11. Parkering 1. Sykler og barnevogner må kun plasseres på de steder som er anvist av utleier til dette bruk. 2. Biler, motorsykler og mopeder skal plasseres på anviste plasser. 3. Det er ikke tillatt å koble motorvarmer o.l. til noe strømuttak i studenthuset med mindre det er et uttak for dette og tillatelse er innhentet. 12 Utleiers adgang til boligen, inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider 1. Hvis en beboer melder en skade/feil/mangel, gir leieren samtidig SIV, eller den SIV bemyndiger, adgang til boligen inntil skaden er utbedret. Utbedringen skal skje innenfor en rimelig tidsramme. 2. Inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider skal normalt varsles på forhånd. 3. Inspeksjoner som ikke krever varsel på forhånd: a. Inspeksjoner ved mistanke om fare for liv og helse. b. Inspeksjoner ved mistanke om alvorlige brudd på leiekontrakt og reglement. c. Inspeksjoner ved mistanke om alvorlige forhold eller mangler som krever akutt utbedring. 13. Tillitsvalgt 1. Husvert kan bli trukket inn når det gjelder håndhevelsen av reglementet. Ikrafttredelse. Dette reglementet trer i kraft

8 8

9 Praktisk informasjon Husvert Det er valgt en husvert på Ollebakken hybelhus. Husvertens oppgaver er blant annet å ønske nye studenter velkommen, gi informasjon om praktiske forhold og om SIV, låse opp dersom du skulle ha mistet nøkkel, hjelpe til med små dataproblemer, sørge for at husreglene blir fulgt og megle i eventuelle konflikter. Husvertene selger også vaskepoletter og har tilgang på batteri til brannvarsler og lyspærer til fellesarealer. Beskjeder til vaktmester Beskjeder og behov for reparasjoner kan meldes via vårt boligsystem på internett: til vaktmester tlf / eller til SIVs servicesenter, tlf e-post: Post og postkasse Alle hybler/leiligheter har hver sin postkasse. SIV bruker postkassene for utdeling av fakturaer og informasjon. Sett navn på postkassa di! Postvesenet har som hovedregel at de ikke legger post i unavnet postkasse. For at posten skal komme greit frem til dere er det viktig å tilføye bygning og romnummer til adressen. Post med mangelfulle opplysninger blir returnert. Dersom du ikke ønsker reklame kan du sette på en Nei takk til reklame -lapp på postkassa. Du kan få en slik lapp og navnelapp til postkassa hos oss. Riktig adressering er for eksempel: Ola Normann Ollebakken 20 B B Borre Adresseforandring Du er selv ansvarlig for din post. Ved utflytting må du huske på å melde adresseforandring til Posten og alle dine forbindelser; bank, forsikringsselskaper, aviser/tidsskrifter, venner og bekjente. Dette sikrer deg rask postgang. E- Faktura Studentsamskipnaden tilbyr efaktura som betalingsløsning for våre kunder. Med efaktura får du regningen ferdig utfylt rett i nettbanken. Du kan selv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner. e-faktura avtale inngår du i nettbanken enten ved å gå inn på e-fakturas tilbyderliste eller ved å si ja takk neste gang du har betalt en regning. Din efaktura referanse er det samme som ditt kundenummer hos oss. Forsikringer Selv om du bor på en liten studenthybel bør du tegne egen innboforsikring. SIV har forsikret bygninger og sitt inventar, men du er selv ansvarlig for dine personlige eiendeler. En del studenter er allerede dekket av innboforsikringen til foreldre. Dette gjelder de fleste som fortsatt er registrert på foreldres adresse i Folkeregisteret. Sjekk opp dette med forsikringsselskapet! Røykeforbud Det er forbud mot røyking inne i alle SIVs boliger. Leietaker vil bli gjort erstatningsansvarlig for eventuelle skader eller vask og oppussing som må gjennomføres etter røyking innendørs. Det er utplassertaskebegre utendørs. Fint om dere som røyker sørger for å tømme disse regelmessig. 9

10 Brannvern For egen og andres sikkerhet: Ta alltid ut støpsel på elektriske apparater etter bruk. Vær oppservant ved bruk av levende lys. Gjør deg kjent med hvor nødutgangene og brannslokkingsutstyret er. Gå alltid ut når brannalarmen går. Les Branninstruks og Rømningsplan. Hold alltid rømningsveier frie. Brannmelderne/røykvarslerne skal til enhver tid være inntakt. Det er ditt ansvar at varsleren i hybelen/ leiligheten/fellesarealet ikke tas ned, tildekkes eller at batteriet fjernes. Sabotasje av varslere og/eller slukkeutstyr kan medføre erstatningsansvar. Meld i fra til oss umiddelbart dersom du oppdager en feil. Prisliste Systemnøkkel Kr 300 Nøkkelkort Kr 200 Intern flytting Kr 300 Leie av kjøkkenutstyr, dyne, pute og sengetøy, pr måned Kr 120 Utplassering av utstyr ved leie kortere enn 3 mnd Kr 120 Innlåsing ved husvert dag/kveld Kr 30 / 60 Innlåsing av SIV utenom ordinær åpningstid: Kr 750 (egen ordning for Mølla) Brudd på røykeforbudet Kr 500 Rengjøring fellesrom utført av SIV/rengjøringsbyrå, Kr 375 pr påbegynt time Vaskegebyr, utflytting, min. Kr 500 Omsjekk av hybel ved utflytting Kr 100 Spikerhull, tape, pr stk Kr 50 Annen skade etter regning Purregebyr 1. gang Kr 62 (via Intrum Justitsia) Det sendes bare ut et inkassovarsel før beløpet sendes til rettslig inkasso. Strøm Husleien for hybler er inkludert strøm. Hjelp oss å holde strømforbruket på et akseptabelt nivå. Tenk miljø, 10 C og åpne vinduer hele dagen er svært strømkrevende. Slå av unødig varme og slukk lyset når du forlater hybelen eller andre oppholdsrom. Solarium Solariet i naborommet til vaskeriet er ikke SIVs eiendom. Det er firmaet Norsk Solservice AS som står for driften av dette. Ta kontakt med dette firmaet, tlf dersom det er feil ved solariet. Boder Det er merkede boder på loftet. Disse bodene er beregnet for mindre gjenstander (kofferter, esker etc.). Du må selv kjøpe lås til boden. Standardmøbleringen på hybelen tillates ikke flyttet opp på loftet. På grunn av brannsikkerhet og orden vil personlige ting som står på det åpne loftet bli fjernet. Boden skal være tom og rengjort ved utflytting. Skulle det mot formodning stå noe igjen fra forrige leietaker melder du fra til oss. Sykler Benytt sykkelstallen til oppbevaring av sykler. Sykkelstallen skal være låst til enhver tid (benytt ytterdørnøkkelen). Sykler som vaktmesteren finner inne i hybelhusene vil bli fjernet omgående. 10

11 Parkering Det er ingen faste parkeringsplasser. Parker korrekt og med passende avstand mellom bilene. Det skal ikke parkeres for nærme postkassene (ønske fra postmann) eller rett på utsiden av Huset. Billedlister Det er montert billedlister med spesialkroker på alle hybler. Alle former for veggdekorasjoner henges på disse, - bruk fiskesnøre eller hyssing. Gi vaktmester beskjed dersom du har behov for flere kroker. Ikke stift i veggene da dette påfører huseier store vedlikeholdskostnader. Vask av tøy Vaskemaskin/tørketrommel finnes i B-blokka. Det må benyttes vaskepoletter som kan kjøpes, for kr 12,- pr. stk, av husvert eller på SIVs kontor. NB! Bh med spiler må ikke vaskes i maskinen uten at det benyttes vaskepose. Løse spiler har dessverre forårsaket mange dyre reparasjoner. Blir utstyret skadet på denne måten vil brukeren bli belastet eventuelle reparasjonskostnader. Utearealer, utemøbler Sett alltid møbler på plass og tørk av utebord etter bruk. Plukk opp papir og annet avfall du måtte se slik at utearealene blir triveligere. Snø Snøbrøyting vil bli foretatt av et eksternt firma. Ved store snøfall kan det selvsagt ta litt tid før brøyting finner sted. Det blir satt ut spade slik at man har noe å hjelpe seg med om nødvendig. Plattingene utenfor inngangsdørene har vi stor tro på at du og dine medleietakere måker selv. Renhold Leieboerne er ansvarlig for rengjøring av egen hybel/leilighet og fellesarealet som tilhører dette. Vaskelister henger oppe i gangene. Alle har et ansvar for at disse vaskelistene følges opp. Husøkonomen kontrollerer ukentlig at fellesvasken er utført. De fellesarealene som beboerne er ansvarlig for renholdet av gjennom studieåret, skal også vaskes ned ved utflytting. Det vil si at du i tillegg til utvasking av hybelen din, også har ansvar for nedvasking av et tildelt område. Dette gjelder også dersom du flytter ut midt i studieåret. Flytter du ikke ut til sommeren, men blir boende neste semester skal din del av fellesarealet likevel vaskes ned. Vi har, etter ønske fra leietakerne, laget en fordelingsliste. Hver hybel har fått utdelt spesifiserte oppgaver slik at alle vet hva de skal gjøre. Dere må gjerne bytte ansvarsområder dersom dere finner dette praktisk, men husøkonom må ha beskjed om dette ved inspeksjon. Nedvaskingen på våren skal være foretatt innen 1. juli. Gi husøkonom tilbakemelding når din del er vasket, slik at hun kan sjekke vasken For informasjon om nedvasking ved utflytting se: Utflytting og utvasking. Ro og orden Vis respekt for bestemmelsen om at det skal være ro etter kl 2300 hverdager og kl 2400 dagen før helligdager. Ta hensyn til naboer og andre leietakere. 11

12 Fellesrom SIV vil foreta rengjøring av gulvene i fellesrommene en gang per uke. Det er imidlertid ditt ansvar som leietaker å rydde opp etter deg ved bruk. Sett møbler på plass, rydd flasker og selvsagt vask opp og tørk av bordene om nødvendig. Dette gjør det så mye hyggeligere for den neste som skal bruke rommet. Mopp og moppestativ kan du låne av SIV. Utstyret finner du i vaskeriet. Ta hensyn til andre. Det er viktig å huske at man ikke bor alene, og at man ikke kan gjøre som man vil hele tiden. Hvis du har et problem med noen av dine medleietakere så ta det opp med vedkommende så fort som mulig. Ting blir bare verre hvis du går og irriterer deg i lang tid, og det kan være at alt skyldes en liten bagatell. Arranger gjerne sosiale aktiviteter på gangen. Fellesmiddager og gangfester skaper et hyggelig miljø å bo i. Oppsigelse Du gir oss en skriftlig oppsigelse to måneder før utflytting. Oppsigelsen registrerer du ved å logge deg inn på Min side i boligsidene: eller ved å kontakte SIV-kontoret. Skjer oppsigelse og utflytting før den15. blir det fakturert halv husleie. Dersom oppsigelse og utflytting finner sted etter den 15. blir man fakturert for hele måneden. 12

13 Avfallshåndtering Det er kildesortering ved alle SIVs boliger. Beholderne er plassert ved sykkelboden. Tenk miljø, sorter søpla di! Papp/papir, matavfall, plast, glass/metall og restavfall i hver sin beholder. Det er viktig at all søppel komprimeres. Hjelp oss å holde det ryddig på avfallsplassen slik at det ser trivelig ut. Da slipper du besøk av ubudne gjester som fugler, rotter og mus. NB!! Det er viktig at søpla sorteres og legges i riktig beholder. Avfallsselskapet nekter å ta med seg avfallet dersom det er dårlig sortert. Dersom du har store ting du ønsker å bli kvitt kan du bestille bortkjøring av vaktmester (ikke sett det ut ved avfallsdunkene uten avtale med vaktmester). Det er utplassert dunker med blått lokk til papp/papir. Dette er papiravfall: aviser, brosjyrer, konvolutter, reklame, ukeblader, telefonkataloger, pocketbøker med myk perm papir, pappesker, dorullkjerner melk- og juicekartonger, du trenger ikke å fjerne korker eller etiketter fra kartongene papp- og papiremballasje, pizzaesker, skylle og vaskemiddelesker Det er utplassert dunker med oransje lokk til glass og metall. Dette er glassemballasje: glass som har inneholdt syltetøy, pastasauser, barnemat etc vin- og spritflasker Dette er metallemballasje: brus- og ølbokser uten pant hermetikk, kaviar- og majonestuber ol korker av metall, myke metallbokser, sølvpapir. Det er kun glass- og metallemballasje som har inneholdt mat eller drikke som skal resirkuleres. Det er utplassert dunke med grått lokk til plastavfall. Dette er plastembalasje: plastemballasje som har inneholdt mat, drikke eller andre husholdningsvarer isopor, plastfolie vindusspylervæskekanner, sjampoflasker ol Skyll plastemballasjen ren med kaldt vann. Det gjør ingenting om det er et tynt fettlag igjen. Etiketter kan være på. Bruk sunn fornuft: Er det krevende å få plastemballasjen ren, kastes den i restavfallet. Det er utplassert dunker med brunt lokk til BIO avfall. Dette er BIO-avfall: matrester kaffefilter og teposer tørkerull og servietter Det er kun BIO-avfallsposer som kan benyttes. Vanlig plastposer er av ikke nedbrytbart materiale. Tøm gjerne BIO-avfallet ditt hver dag slik at du slipper vond lukt på kjøkkenet. Restavfall legges i dunken med grønt lokk. 13

14 Under trappa fra 1. til 2. etg i B-Blokka står det en dunke hvor dere kan legge kassert EE avfall. Dette er EE-avfall: lyspærer, lysrør, sparepærer, sikringer, oppladbare batterier telefoner/mobiltelefoner, ladere, lamper, ledninger, brytere leker med batterier og elektroniske komponenter, blinkesko radioer, cd-spillere, kassettspillere, videospillere, MP3-spillere, kamera datautstyr, klokker, ringeklokker kaffetraktere, vannkokere, kjøkkenmaskiner, hårfønere Elektriske apparater som: TV-er, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner kjøleskap, komfyrer, frysere, varmeovner og mikrobølgeovner leverer dere selv i butikker hvor slike varer selges. Du trenger ikke å kjøpe nytt for å levere. Butikken plikter å ta i mot dersom de selger lignende produkter. EE-avfall kan også leveres til gjenvinningsstasjoner. 14

15 Datanettverk/internett Generelt Hver enkelt bruker er selv ansvarlig for all aktivitet hun/han foretar seg på nettverket. Misbruk vil bli straffet med advarsler eller utestenging fra nettverket avhengig av misbrukets art. Alle brukere må forholde seg til norsk lov. Våre beboere må også forholde seg til Uninetts/Høgskolen i Vestfolds reglement for bruk av nettverket. Trådløse/Trådfaste routere Dersom en leietager ønsker å sette opp en trådløs router på sin hybel/leilighet er dette i orden dersom leietageren har god kunnskap om hvordan enheten skal konfigureres. Det er ikke tillatt å ha routere eller andre bokser knyttet til nettverket som kjører DHCP(utdeling av adresser). Dersom det blir oppdaget routere eller lignende som har aktivert DHCP på en hybel vil brukeren bli sperret for tilgang til nettverk fra sin hybel. Support Høgskolen i Vestfold sin IT-avdeling besørger support på: Utstyr kjøpt gjennom HiVes innkjøpstjeneste Problemer med studentmaskiner i forhold til bruk/oppkobling med VPN-klient. Studentsamskipnaden i Vestfold besørger support på: Feil/Problemer i nettverket Problemer med oppkobling fra studenthybel. SIV forsøker å løse de fleste problemene for leietakerne på telefon. Vi foretar alltid en grunnleggende sjekk av brukerens utstyr ved henvendelser om problemer, og det er derfor viktig at du som leietager har din pc tilgjengelig og skrudd på når du kontakter oss. Dersom en leietager ber SIV om å komme til hybelen/hybelhuset for å rette en feil som er ikke-eksisterende eller som har grunn i brukerens egen feil eller eget utstyr forbeholder SIV seg retten til å etterfakturere kunden for dette. Husvertene på hver enkelt eiendom har relativt god kjennskap til nettverket og bruk av dette. Dersom du ikke klarer å løse ditt problem på egenhånd kan du kontakte din husvert for å be om bistand til oppkobling av din maskin. Bruk av datanettverk Datatilkoblingen på din hybel/leilighet er et tilbud som er tilrettelagt gjennom et samarbeid mellom SIV og Høgskolen i Vestfold. Oppsett av egen pc og bruk av denne er den enkelte beboers eget ansvar Vi gjør oppmerksom på at det uten forvarsel kan forekomme korte brudd i nettverksforbindelsen ved utbedring av feil o.l. uten at dette medfører rett til kompensasjon for hver enkelt leietager. 15

16 Oppkobling til internett fra hybel Alle hyblene er utstyrt med egne routere fra SIV. Disse er ferdig konfigurert for tilkobling til internett. Bruk en eller flere av de fire LAN -portene på baksiden av ruteren for å koble til din(e) PC(er) eller enhet(er) som trenger nettverkstilgang. Kabelen merket med Internett eller LAN skal alltid kobles til veggen. Det kreves ingen brukernavn, passord eller innlogging for å få tilgang til nett. Det er ikke tillatt å koble fra SIVs routere. 16

17 Multicast IP-TV Det er mulig å koble seg opp til TV signaler via forskningsnettet; Multicast IP-TV er TV via nett, der TV-innholdet sendes i en strøm til din IP-adresse. Du kan se TV på PC-skjermen, ta opptak av strømmen og spille av opptak. Dersom du har TV og ønsker å se sendingene på TVen kan du koble PCen opp mot TV med en HDMI kabel. Komme i gang Du må ha et program som støtter multicast streaming. Det er som regel ikke installert et slikt program på maskinen fra produsent. VLC Media Player er en gratis media spiller som støtter streaming fullt ut. Installere VLC Gå til og last ned og installer versjonen for ditt operativsystem. VLC fungerer på PC, Mac og de fleste distribusjoner av linux. Last ned og start kanalliste Kanallisten finner du på eller kan du laste ned en spilleliste på som du lagrer og starter med VLC. Feilsøking Jeg får lastet ned spillelisten, men VLC klarer ikke å koble til Pass på at du er koblet direkte i d-link ruteren på hybelen din. Hvis du har en trådløs ruter eller andre enheter koblet mellom d-link ruter og PC er det ikke sikkert at disse støtter multicast. Når jeg laster ned spillelisten så åpner ikke VLC seg, men et annet program Sjekk at VLC er knyttet til.m3u filer. 1. Start VLC 2. Gå på rullegardinsmenyen Verktøy og Innstillnger 3. På Brukergrensesnitt trykk på knappen Set up assossiations 4. Sjekk at det står en hake på.m3u eller huk av Merk alle for å bruke VLC som standard media avspiller på PC 5. Trykk på Lagre 6. Prøv å starte spillelisten på nytt eller last den ned fra linken igjen SIV er ansvarlig for driften og kostnaden for TV`en i fellesstua. 17

18 Nyttige telefonnummer: Navn Telefon E-post/Nettside Brannmelding 110 Politiets nødtelefon 112 Ambulanse 113 Legevakten, Horten Politi, Horten/Tønsberg Horten kommune Buss - rutetider Vestfold 177 Taxi, Horten SIV Sentralbord Boligsjef, Lisbeth Varpe Bolig og velferdskonsulent, Karin Gulliksen Vaktmester, André Karlsen Vaktmester, Robert Strøm Husøkonom Ann Mari Hagen Husvert, Pål Runar Aas Haug / Pal.Aas- Høgskolen i Vestfold Studentparlamentet Vestfold Studentsamfunn

19 Utflytting og utvasking Generelt Ved utsjekking er det en stor fordel at både leietager og utleier er til stede. Dersom husøkonom foretar utsjekkingen alene og finner noe å sette fingeren på, vil du få et vaskegebyr på minimum kr 500. Er du derimot å tilstede får du mulighet til å rette opp det som ikke er tilfredsstillende. For å være sikre på at våre hybler og hybelhus er hyggelige å flytte inn i er vi svært nøye med utsjekking. Ta kontakt med husøkonom på tlf senest en uke før utflyttingsdato for å avtale utsjekkingstidspunkt. Dersom du ikke er ferdig med å vaske til avtalt utsjekkingstidspunkt, eller at boligen ikke er tilfredsstillende vasket slik at det må foretas ny utsjekking, påløper det et omsjekkingsgebyr på kr 100. Hybel/leilighet må være fraflyttet senest kl 1200 på utflyttingsdatoen. Dersom nøkkel ikke er levert SIV innen kl 1200 oppsigelsedagen må det byttes sylinder og leietaker faktureres kr 750 for sylinderbytte. For hybler De fellesarealene som beboerne er ansvarlig for renholdet av gjennom studieåret, skal også vaskes ned ved utflytting. Det vil si at du i tillegg til utvasking av hybelen din, også har ansvar for nedvasking av et tildelt område. Dette gjelder også dersom du flytter ut midt i studieåret. Vi har, etter ønske fra enkelte studenter, laget en fordelingsliste. Hver hybel har fått utdelt spesifiserte oppgaver slik at alle vet hva de skal gjøre. Se siste side for spesifisering av hva du skal vaske. Bodene skal tømmes og kostes. I løpet av sommeren vil vi gå over boder og kaste alt som står igjen. Skal du benytte en bod over sommeren, skriv en lapp og heng på boden. 19

20 Inventar og utstyr: Utstyr på hybelen: skrivebord skrivebordsstol bokhylle salongbord skuffseksjon lenestol rammemadrass skrivebordslampe stålampe søppelbøtte gardiner garderobeskap Vi håper du får en fin tid her hos oss og vi ønsker deg lykke til med studiene 20

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark SiTel Studentsamskipnaden i Telemark Bolig- og ordensreglement m/bilag 1 og 2 for Studentboligene ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Innledning 1. Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av

Detaljer

HWA 7 Studentboliger. Informasjonsmappe

HWA 7 Studentboliger. Informasjonsmappe HWA 7 Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger totalt

Detaljer

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe Tollbodgata Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig BOLIGREGLEMENTET, SiB Bolig KAPITTEL 1: INNLEDNING Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av (SiB), og regulerer forhold som ikke er omtalt i leieavtalen. Reglementet er et tillegg til leieavtalen.

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

Leiekontrakt for Maridalen velhus

Leiekontrakt for Maridalen velhus Leiekontrakt for Maridalen velhus Utleier: Maridalen Velforening, Kasaveien 1, 0890 Oslo Bankgironr. 7878.06.36555 Leietakers navn Adresse Telefon Utleieformål Bankkonto nr. (for tilbakebetaling av depositum)

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Generelle bestemmelser ved leieforholdet Du har fått tilbud om bolig i den studentboligen som står nevnt i leiekontraktens 1. Leiekontrakt

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

Prisliste- Gebyrer St Joseph`s boligtjenester

Prisliste- Gebyrer St Joseph`s boligtjenester Vedlegg til leiekontrakt Prisliste- Gebyrer St Joseph`s boligtjenester Prisen gjelder fra 01.04.2016, prisene på denne listen kan endres. Dette gjelder kun vis ikke vask osv. ikke er tilfredsstillende

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (10 sengeplasser)

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (10 sengeplasser) PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (10 sengeplasser) Boligen har tidligere vært i forsvarets eie. Kjøkkenet er utstyrt med kjøleskap, komfyr og alt nødvendig utstyr. Hytta er ubetjent, gjestene må selv

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS Utleier: Leietaker: forening Kasaveien 1, 0890 Oslo Navn: Adresse: Telefon: Mobil Utleieformål Leieforholdets varighet: Fra dato: Kl. Til dato: Kl. Arrangement dato Utleiearea

Detaljer

LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS

LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS Utleier: Maridalen Velforening Kasaveien 1 0890 Oslo Leietaker: Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Telefon: Utleieformål: Varighet leieforhold: Fra dato:

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

Reglement for utleie av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune

Reglement for utleie av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune Reglement for utleie av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune 1. Innledning Rådmannen har det overordnede ansvaret for utleie og utlån av kommunale lokaler i Nesodden kommune med mindre det særskilt er

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG 04.05.2010 1 Husordensreglenes formål (1) Husordensreglene skal legge til rette for korrekt bruk av andelsleilighetene samt legge retningslinjer og forhindre at den

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (18 sengeplasser, 6 rom (5+2+2+2+1+6)

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (18 sengeplasser, 6 rom (5+2+2+2+1+6) PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (18 sengeplasser, 6 rom (5+2+2+2+1+6) Boligen har tidligere vært i forsvarets eie. Kjøkkenet er utstyrt med kjøleskap, komfyr og alt nødvendig utstyr. Hytta er ubetjent,

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 HUSORDENSREGLER for Lørenpynten Boligsameie Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenpynten Boligsameie utarbeidet følgende midlertidige

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

Hubroveiens Borettslag

Hubroveiens Borettslag Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

Ordensreglement for SiHs studentboliger

Ordensreglement for SiHs studentboliger Ordensreglement for SiHs studentboliger I. Formål Formålet med dette reglementet er å bidra til: a. At boligene og det øvrige utstyr som leietakerne disponerer blir behandlet slik at det ikke tar unødig

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler for hertil tilhørende utvendig

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG NBBL-dok nr. 2.06 1. Formål og omfang HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG SIST ENDRET Generalforsamling 08.06.16 Ordensreglene er til for å holde ro og orden i Høglia borettslag (Hbrl), og for å sikre

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 1. INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Løren Torg borettslag utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG 1.1 Enhver sameier plikter å utvise tilbørlig hensyn til sameiet som fellesskap og de enkelte øvrige sameiere ved all bruk av fellesareal og fellesanlegg.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/S KAMPENS BYGGESELSKAP

HUSORDENSREGLER FOR A/S KAMPENS BYGGESELSKAP HUSORDENSREGLER FOR A/S KAMPENS BYGGESELSKAP I. VASKERI, BALKONGER OG AVFALLSHÅNDTERING. 1. I vaskeriene vil det være oppslått reglement som klart viser hvordan vaskeriene skal anvendes. Det er styrets

Detaljer

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt vil vår utleieavdeling kontakte leietaker for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet og

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE 1. Innleding 1.1 Ordensreglene gjelder for alle sameiere, husstandsmedlemmer eller andre som benytter sameierens leilighet, herunder evt. framleietakere. 1.2

Detaljer

Bofellesskap for enslige flyktninger. Kommuner og asylmottak. Informasjonshefte om bofellesskap for flyktninger til kommuner og asylmottak

Bofellesskap for enslige flyktninger. Kommuner og asylmottak. Informasjonshefte om bofellesskap for flyktninger til kommuner og asylmottak Kommuner og asylmottak Bofellesskap for enslige flyktninger Informasjonshefte om bofellesskap for flyktninger til kommuner og asylmottak Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innholdsfortegnelse Del 1:

Detaljer

4 BYGNINGER OG INVENTAR

4 BYGNINGER OG INVENTAR BOTILBUDSREGLEMENT 1 INNLEDNING Tvedestrand og Åmli videregående skole driver internat og seks hybelbygg med plass til rundt 74 beboere. Internat og hybelbyggene er et lite samfunn som har sine lover og

Detaljer

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE HUSORDENSREGLER for SAMEIET ZONE INNHOLD 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG... 2 2. BRUK AV BOLIG... 3 3. DYREHOLD... 3 4. SØPPEL OG DUGNAD... 4 5. PARKERING... 4 6. ANSVAR... 4 7. DIVERSE... 5 Side

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 1. Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen huset og i forhold til naboene. Det er viktig at bestemmelsene blir fulgt og at alle opptrer

Detaljer

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S RO OG ORDEN 1. Beboerne plikter å holde ro, orden og vise hensyn til andre beboere. Mellom kl. 23.00 og kl 07.00 skal det være ro. 2. Støyende arbeid eller bruk

Detaljer

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 1 Innhold 1. Formål & Forpliktelser 2. Indre Orden 3. Ytre Orden 4. Parkering 5. Søppel 6. Dyrehold 7. TV og internett 8. Brannsikringsutstyr

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,-

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,- AS Gamle Kongevei 36 LEIEAVTALE LEILIGHETER OG HYBLER Mellom Trygg-Gården AS som eier av Trygg-Gården (heretter benevnt Utleier) og Verdal Kommune, 7650 Verdal (heretter benevnt Leietaker) er det i dag

Detaljer

Oslo teatersenter. - Ditt miljø for grenseløs scenekunst. All innbetaling skjer til bankkonto 2085.63.68670

Oslo teatersenter. - Ditt miljø for grenseløs scenekunst. All innbetaling skjer til bankkonto 2085.63.68670 Oslo teatersenter - Ditt miljø for grenseløs scenekunst Leiekontrakt Parter: Det inngås herved kontrakt mellom leietaker/medlemsgruppe, senere omtalt som leietaker (om ikke annet er beskrevet) og Oslo

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET Disse husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for SAMEIET TIEDEMANNSJORDET. Husordensregler er vedtatt på Årsmøtet

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG TILKNYTTET PORSGRUNN OG BAMBLE BOLIGBYGGELAG Ver. 1.0, 10.03.2005 Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 3.mai 2006, sist endret på generalforsamling 2. mai 2011 1. Formål med husordensreglene Hensikten med husordensreglene er å skape

Detaljer

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET Boligen overlates i slik den stand den er ved overtakelse jfr. Husleieloven 2-5. Leietaker og megler skal gå igjennom boligen ved overtakelsen og fylle ut overtakelsesprotokoll,

Detaljer

Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no

Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no 1 av 10 INNLOGGING Besøk eller www.orebakken.no http://62.16.212.2:8000/module/mypages/main/main.html?locale=no Da får du opp følgende startside: Her

Detaljer

Alt søppel skal pakkes inn for det kastes inn i container. Søppelcontainer er kun for husholdningsavfall.

Alt søppel skal pakkes inn for det kastes inn i container. Søppelcontainer er kun for husholdningsavfall. Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G Husorden for Myrer Borettslag med endringer vedtatt på generalforsamling den 10. mai 1989 10. juni 1992 20. mai 1997 26. april 2000 9. mai 2001 3. mai

Detaljer

BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT/OVERNATTINGER I SKOLEN.

BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT/OVERNATTINGER I SKOLEN. BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT/OVERNATTINGER I SKOLEN. Dette bygg har manuelt bannvarslingssystem og det skal derfor ved overnattinger etableres en ordning med kontinuerlig våken brannvakt som går runder

Detaljer

Husordensregler MOSKING. 3. Søppelhåndtering. MoskingDrift AS Epost: post@mosking.no www.moskinr.no Org 997 970 691. 1.

Husordensregler MOSKING. 3. Søppelhåndtering. MoskingDrift AS Epost: post@mosking.no www.moskinr.no Org 997 970 691. 1. MOSKING Husordensregler 1. Brann, sikkerhet 1. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med brannvarslingsanlegget. Leietaker skal opptre aktsomt i sin omgang med ild, varmekilder, kokeplater mv slik at det

Detaljer

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner,

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SALMAKERSVENN MARIUS JANTZENS PLASS 2

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SALMAKERSVENN MARIUS JANTZENS PLASS 2 1 INNLEDNING HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SALMAKERSVENN MARIUS JANTZENS PLASS 2 Vedtatt av ordinært sameiermøte den 9. april 2015 I henhold til vedtektene for sameiet har styret utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D VELKOMMEN TIL BOLIGSAMEIET Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET Sist endret på sameiermøtet 24.03.2015 Styret har i henhold til vedtektene for Lørenparken boligsameie utarbeidet følgende ordensregler. Beboere plikter å holde

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Reglement for utlån av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune

Reglement for utlån av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune Reglement for utlån av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune 1. Innledning Rådmannen har det overordnede ansvaret for utleie og utlån av kommunale lokaler i Nesodden kommune med mindre det særskilt er vedtatt

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Uranienborg menighet

DEN NORSKE KIRKE Uranienborg menighet Leier: Kontaktperson/ansvarshavende: Adresse: Epost Tlf: Leieavtalen gjelder følgende rom i shus Store sal, - Ing. Daas gate 17, Dato, tid og type arrangement: Det er kun tillatt med av og pålessing/stigning.

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE OM HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE OM HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE OM HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler som er vedlagt i permen til leietaker. Samtlige leietakere og personer leietaker gir adgang til boligen

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

Boliginstruks for Rosenborg Studentby

Boliginstruks for Rosenborg Studentby Side 1 av 5 - Boliginstruks Rosenborg Studentby VEDLEGG 1 TIL LEIEKONTRAKT Boliginstruks for Rosenborg Studentby 1. Krav til leietakere Alle som er under utdanning i videregående skole eller tar høyere

Detaljer

Utleiedokumentasjon av Solbakken og Sandvika

Utleiedokumentasjon av Solbakken og Sandvika Utleiedokumentasjon av Solbakken og Sandvika Dette dokument leveres tilbake i utfylt stand sammen med nøkkel Innhold Retningslinjer og info for utleie Husregler Kontrolliste Giro for leie og kart. Sett

Detaljer

Søknad om Internatplass

Søknad om Internatplass Søknad om Internatplass ID UTS.SO.KLE.4.2.1 Versjon 0.00 Gyldig fra 27.05.2016 Forfatter Verifisert Godkjent Side 1 av5 Sendes til: Sortland videregående skole - Kleiva, 8404 SORTLAND Elev

Detaljer

Instruks for Klostergata 35

Instruks for Klostergata 35 Instruks for Klostergata 35 Vedtatt av Finansstyret ved Studentersamfundet i Trondhjem i februar 2007. Endringer kan kun gjøres av Finansstyret. Denne instruksen inneholder retningslinjer for beboere,

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

3. Trappevask 3.1 Innvendig renhold av borettslaget besørges av innleid firma.

3. Trappevask 3.1 Innvendig renhold av borettslaget besørges av innleid firma. Husordensregler Endret på ordinær generalforsamling 10.05.2001 Sist endret på ordinær generalforsamling 25.05.2005 Sist endret på ordinær generalforsamling 23.05.2007 Sist endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet)

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) Hensikt med disse reglene er å gi retningslinjer for å skape et best mulig bomiljø med trivsel for alle beboere i selveierforeningen.

Detaljer

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G Husorden for Myrer Borettslag med endringer vedtatt på generalforsamling den 10. mai 1989 10. juni 1992 20. mai 1997 26. april 2000 9. mai 2001 3. mai

Detaljer

Reglement for utleie av lokaler ved Arendal Misjonskirke. Vedtatt i styremøte 11. mai 2016

Reglement for utleie av lokaler ved Arendal Misjonskirke. Vedtatt i styremøte 11. mai 2016 Reglement for utleie av lokaler ved Arendal Misjonskirke Vedtatt i styremøte 11. mai 2016 Reglement for utleie av lokaler ved Arendal Misjonskirke Vedtatt i styremøte 11. mai 2016 1. Hovedprinsipp for

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie Sist endret i ekstraordinært sameiermøte 28.10.2003, ndret på ordinært sameiermøte 26.04.2010. Sist endret på ordinært sameiermøte 17. mars 2015. 1. INNLEDNING

Detaljer

Velkommen til Hamarøy kommunes hybelhusanlegg

Velkommen til Hamarøy kommunes hybelhusanlegg Velkommen til Hamarøy kommunes hybelhusanlegg Hamarøy kommunes hybelhusanlegg Tlf: 75 765049 Mob: 91 383464 Hamarøy kommunes HYBELHUSANLEGG Hybelhusanlegget: Hybelhusanlegget er drevet og organisert i

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Ordensregler. for boenhetene

Ordensregler. for boenhetene Ordensregler for boenhetene 12.03.2012 Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Den daglige kontakten med utleier og leietakere er basert på bestemmelser i leieavtaler og den svenske utleieloven, men også på

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG Fjellhagen Borettslag Fjell Bydelshus 3035 Drammen Formann: 32 81 07 47/mobil: 917 24 840 Kontor: 32 81 91 87 Åpent onsdager 18.00-19.00 E-post: kontoret@fjellhagen.no VÅR HJEMMESIDE: www.fjellhagen.no

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Hytta sett nedenfra VELKOMMEN TIL STRØMSTADHYTTA

Hytta sett nedenfra VELKOMMEN TIL STRØMSTADHYTTA Hytta sett nedenfra VELKOMMEN TIL STRØMSTADHYTTA Inngangspartiet Hytta sett fra veien HYTTEREGLER Ved ankomst: Gjør deg kjent med hytta og brannvarslingsutstyr. Det er utplassert røykvarslere, sjekk at

Detaljer