Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe"

Transkript

1 Ollebakken Studentboliger Informasjonsmappe

2 Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger totalt plassert i Horten, Borre, Bakkenteigen, Åsgårdstrand, Tønsberg og Larvik. Våre ansatte jobber for til en hver tid å opprettholde en høy standard på våre boliger samtidig som vi skal levere et høyt servicenivå overfor våre kunder. Vi ønsker at du skal trives hos oss og få med deg mange gode minner fra studietida i Vestfold. For å gjøre din studiehverdag så god som mulig har vi også en rekke andre tilbud til deg: barnehager spisesteder bokhandel idressenter rådgivningstjeneste karrieresenter hytter refusjonsordning for helseutgifter Mer om SIVs velferdstilbud finner du på våre nettsider: 2

3 Innhold: Studentsamskipnaden i Vestfold Side 02 Beskrivelse av Ollebakken Side 04 Ansatte i boligavdelingen Side 05 Boligreglement Side 06 Branninstruks. Rømningsplan Side 08 Praktiske opplysninger Side 09 Avfallshåndtering Side 13 Datanettverk/internett Side 15 Oppkobling til internett Side 16 TV (multicast IP-TV) Side 17 Inventar og utstyr Side 20 Spesifikk info ang utvasking Side 21 3

4 Beskrivelse av Ollebakken Ollebakken Hybelhus ble bygget av SIV (Studentsamskipnaden i Vestfold) i 1989, og består av to bygg med til sammen 33 hybler. Samtlige hybler er møbler og har minikjøkken. Det er fellesstue for begge bygg i B-blokka. Her finner du også solarium og vaskerom. Huset er nærmeste nabo og er studentenes eget studenthus. Her arrangeres konserter, fester og andre arrangementer. Huset inneholder også øvingslokale for studentband. Boligavdelingen Det er vi som jobber i boligavdelingen du får mest med å gjøre når det gjelder praktiske ting ved boligen. Vi vil hjelpe deg på alle måter slik at ditt opphold i Ollebakken blir så trivelig som mulig. Samtidig skal vi ivareta samskipnadens verdier på best mulig måte og vi håper på et godt samarbeid. Det er svært viktig for oss at du tar hensyn til dine medstudenter slik at alle får en fin studietid. Selvfølgelig er den beste løsningen at du og dine medstudenter forsøker å løse de problemene som eventuelt måtte dukke opp. Utvikler det seg til konflikter dere ikke klarer å løse i fellesskap vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi finner en løsning til beste for alle parter. Det er lov å gi oss et hint dersom noen oppfører seg på en måte du ikke kan akseptere. Åpningstider Mandag-fredag kl

5 Ansatte i boligavdelingen Lisbeth Varpe Boligsjef - spørsmål om boligen - bestilling av boliger - innmelding av feil/mangler ved våre boliger - drift Telefon: E-post: Karin Gulliksen Bolig- og velferdskonsulent - ansvarlig for booking - bestilling av boliger - henting/levering av nøkler - spørsmål om husleie/faktura Telefon: E-post: Robert Strøm Drifts- og vedlikeholdsleder - tekniske feil/mangler - vedlikehold - snømåking/strøing - brannvarslingsanlegg - andre feil/mangler Telefon: E-post: Vaktmestre André M. Karlsen og Sverre Brendbakken - tekniske feil/mangler - vedlikehold - snømåking/strøing - brannvarslingsanlegg - andre feil/mangler Telefon Andre: E-post: Ann Mari Hagen Husøkonom - rapportering om mangler på hybel/leilighet/fellesarealer - dersom vasking av felles bad og kjøkken ikke fungerer - avtale om utsjekk av hybel før utflytting Telefon: E-post: 5

6 Boligreglement for Studentsamskipnaden i Vestfolds (SIVs) studentboliger 1. Innledning Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av Studentsamskipnaden i Vestfold (SIV), og regulerer forhold som ikke er omtalt i leieavtalen. Reglementet er et tillegg til leieavtalen. Leder for SIVs studentboliger eller den som bemyndiges kan gi dispensasjon til fordel for leietakerne fra alle bestemmelser i dette reglement. 2. Brann, sikkerhet 1. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med Branninstruks og Rømningsplan. Leietaker skal opptre aktsomt i sin omgang med ild, varmekilder, kokeplater mv slik at det ikke oppstår fare for brann eller brannutrykning. 2. Rømningsveier (trapper og korridorer) skal alltid være frie for hinder i tilfelle brann. Det er forbudt å sperre branndører (dører som er merket med utgang eller nødutgang) eller la disse stå i åpen stilling. Vaktmester kan uten varsel fjerne gjenstander som er til hinder for frie rømningsveier. 3. Leietaker er selv ansvarlig for å skifte batteri i røykvarsler og ellers påse at den er i forskriftsmessig stand. Leietaker må umiddelbart melde fra til utleier ved mistanke om feil på røykvarsler. 4. Leietaker må ikke oppbevare gjenstander som kan utgjøre noen risiko for andre, verken i bolig, fellesområder, utearealer eller bod. Utleier vil uten forvarsel fjerne slike gjenstander. 3. Røyking og dyrehold 1. Dyrehold er ikke tillatt i SIVs boliger. Unntak gjøres for førerhunder. 2. Alle rom (hybler, leiligheter og fellesrom) på studentboligene er røykfrie. Brudd på denne regel blir behandlet som alle andre brudd på ordensreglene, jmf 14 i leiekontrakten. Røyker kan bli gjort erstatningsansvarlig for eventuelle skader, vask eller oppussing som må gjennomføres etter røyking. 4. Renhold 1. Enhver leietaker er ansvarlig for renhold og orden i sin egen bolig. 2. Felleskjøkkenet med eventuelle fellesrom vaskes minst 1 gang i uken av de som har adgang til å benytte dette. Søppel skal tømmes daglig. Hver leietaker må sørge for å holde kjøleskapet rent og ryddig. Fellesskapene må holdes rene og ryddige. 3. Dusj/toalett, gang og eventuelle trapper vaskes minst 1 gang i uken. 4. I de tilfeller der det er flere brukere av fellesrom som kjøkken, dusj/toalett o.a. settes det opp vaskeliste. Hver av leietakerne skal følge lister for rengjøring og rydding. 5. Dersom SIV, etter gitt varsel, ikke finner renhold og rydding tilfredsstillende vil SIV foreta utbedringer for beboernes regning. Beboere har en felles plikt til å varsle SIV ved manglende renhold. 6. Fellesrom som vaskes av SIV, så som vaskeri, fellesstuer og lignende er leietaker, sammen med øvrige beboere, ansvarlige for å holde ryddige og i orden etter oppsatte regler. Slike rom vil kunne bli stengt av dersom rydding og renslighet ikke overholdes. 5. Boder 1. Boder må holdes ryddige. 2. SIV kan organisere dugnad / opprydding av boder når dette finnes hensiktsmessig eller påkrevd. Dette gjelder ikke boder som er en del av boligen. 6. Søppelhåndtering 1. Alt søppel skal pakkes forsvarlig inn før det plasseres på de anviste steder. For øvrig skal bestemmelser om bruk av søppelcontainere/kildesortering o.l. følges. 7. Bruk av boligen og fellesarealene 1. Leietakerne plikter å respektere hverandres natte- og arbeidsro. Etter kl på hverdager og kl på dager før helligdager, og frem til kl , skal det være ro i boligen, samt på eiendommen for øvrig. Leietaker er også ansvarlig for sine besøkendes opptreden. Utleier eller utleiers representant kan, når det finnes nødvendig, kreve at besøkende skal forlate boligen og eiendommen. 6

7 2. Det er ikke tillatt å riste eller banke klær, tepper og annet tøy ut av vindu, balkong eller veranda. Det er ikke tillatt å grille på balkong/veranda. 3. Tørking og lufting av tøy må ikke foregå i fellesareal eller rømningsvei, eller på en slik måte at det er til sjenanse for beboerne. 4. Det er ikke tillatt å bore i veggene. Ved opphenging av bilder o.l. skal det benyttes kroker som henges på billedlist. Dette gjelder også fellesrom, trapperom o.l. Oppslag, meddelelser o.l. må bare settes opp på oppslagstavler. 5. Det er kun tillatt å medbringe vaskemaskin/oppvaskemaskin eller lignende utstyr i boliger tilrettelagt for dette. 6. Tillatelse til å fjerne/bytte inventar kan gis av SIV i særlige tilfeller. 7. Det er kun anledning til å installere egen telefon i boliger hvor det er klarlagt for dette. 8. Alt "medbrakt" elektrisk utstyr tilkobles på eget ansvar. Leietager er ansvarlig for alle problemer og eventuelle skader som har skyld i bruk av eller feil ved leietakerens eget utstyr. 9. Tillatelse til å anbringe private paraboler/antenner kan gis av SIV i særlige tilfeller. 10. Det er tillatt å ha overnattingsgjester i boligen i inntil 10 dager. Leietaker må selv være til stede under besøket. 11. Ventilasjon: Avtrekksåpninger må ikke tettes med tøy eller liknende. Dette kan medføre fuktighet, mugg og bygningsmessige skader. Leietaker skal heller ikke slå av ventilasjonsanlegget. 12. Vinduer i fellesareal må ikke stå åpne om natten. 13. Inngangsdører skal alltid holdes låst. Leietakerne må aldri gi ukjente personer adgang til fellesarealer. 14. Leietaker skal sammen med sine medleietakere holde uteområdene ryddige. 15. Brudd på norsk lov gir grunnlag for å heve kontrakten. 8. Fjerning av eiendeler og skrot 1. SIV kan pålegge beboere å fjerne private eiendeler (bilvrak, søppel m.m.) som leietaker har satt fra seg på SIVs eiendom. Etterkommer ikke beboerne pålegget, vil eiendelene bli fjernet for eiers regning. 9 SIVs ansvar for beboernes eiendeler 1. Leietaker er ansvarlig for forsikring av private eiendeler. 2. SIV har intet ansvar for private eiendeler som beboer oppbevarer i studentboligen, med mindre tap av eller skade på disse skyldes forsømmelser fra SIV eller fra noen som handler på vegne av SIV. 10. Dataoppkobling 1. Boligens dataoppkobling mot HVE er ment som et supplement til studiet. Bruk av denne forbindelsen på annen måte eller i et annet omfang som hindrer for andres bruk vil medføre at rettighetene bortfalle. 11. Parkering 1. Sykler og barnevogner må kun plasseres på de steder som er anvist av utleier til dette bruk. 2. Biler, motorsykler og mopeder skal plasseres på anviste plasser. 3. Det er ikke tillatt å koble motorvarmer o.l. til noe strømuttak i studenthuset med mindre det er et uttak for dette og tillatelse er innhentet. 12 Utleiers adgang til boligen, inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider 1. Hvis en beboer melder en skade/feil/mangel, gir leieren samtidig SIV, eller den SIV bemyndiger, adgang til boligen inntil skaden er utbedret. Utbedringen skal skje innenfor en rimelig tidsramme. 2. Inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider skal normalt varsles på forhånd. 3. Inspeksjoner som ikke krever varsel på forhånd: a. Inspeksjoner ved mistanke om fare for liv og helse. b. Inspeksjoner ved mistanke om alvorlige brudd på leiekontrakt og reglement. c. Inspeksjoner ved mistanke om alvorlige forhold eller mangler som krever akutt utbedring. 13. Tillitsvalgt 1. Husvert kan bli trukket inn når det gjelder håndhevelsen av reglementet. Ikrafttredelse. Dette reglementet trer i kraft

8 8

9 Praktisk informasjon Husvert Det er valgt en husvert på Ollebakken hybelhus. Husvertens oppgaver er blant annet å ønske nye studenter velkommen, gi informasjon om praktiske forhold og om SIV, låse opp dersom du skulle ha mistet nøkkel, hjelpe til med små dataproblemer, sørge for at husreglene blir fulgt og megle i eventuelle konflikter. Husvertene selger også vaskepoletter og har tilgang på batteri til brannvarsler og lyspærer til fellesarealer. Beskjeder til vaktmester Beskjeder og behov for reparasjoner kan meldes via vårt boligsystem på internett: til vaktmester tlf / eller til SIVs servicesenter, tlf e-post: Post og postkasse Alle hybler/leiligheter har hver sin postkasse. SIV bruker postkassene for utdeling av fakturaer og informasjon. Sett navn på postkassa di! Postvesenet har som hovedregel at de ikke legger post i unavnet postkasse. For at posten skal komme greit frem til dere er det viktig å tilføye bygning og romnummer til adressen. Post med mangelfulle opplysninger blir returnert. Dersom du ikke ønsker reklame kan du sette på en Nei takk til reklame -lapp på postkassa. Du kan få en slik lapp og navnelapp til postkassa hos oss. Riktig adressering er for eksempel: Ola Normann Ollebakken 20 B B Borre Adresseforandring Du er selv ansvarlig for din post. Ved utflytting må du huske på å melde adresseforandring til Posten og alle dine forbindelser; bank, forsikringsselskaper, aviser/tidsskrifter, venner og bekjente. Dette sikrer deg rask postgang. E- Faktura Studentsamskipnaden tilbyr efaktura som betalingsløsning for våre kunder. Med efaktura får du regningen ferdig utfylt rett i nettbanken. Du kan selv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner. e-faktura avtale inngår du i nettbanken enten ved å gå inn på e-fakturas tilbyderliste eller ved å si ja takk neste gang du har betalt en regning. Din efaktura referanse er det samme som ditt kundenummer hos oss. Forsikringer Selv om du bor på en liten studenthybel bør du tegne egen innboforsikring. SIV har forsikret bygninger og sitt inventar, men du er selv ansvarlig for dine personlige eiendeler. En del studenter er allerede dekket av innboforsikringen til foreldre. Dette gjelder de fleste som fortsatt er registrert på foreldres adresse i Folkeregisteret. Sjekk opp dette med forsikringsselskapet! Røykeforbud Det er forbud mot røyking inne i alle SIVs boliger. Leietaker vil bli gjort erstatningsansvarlig for eventuelle skader eller vask og oppussing som må gjennomføres etter røyking innendørs. Det er utplassertaskebegre utendørs. Fint om dere som røyker sørger for å tømme disse regelmessig. 9

10 Brannvern For egen og andres sikkerhet: Ta alltid ut støpsel på elektriske apparater etter bruk. Vær oppservant ved bruk av levende lys. Gjør deg kjent med hvor nødutgangene og brannslokkingsutstyret er. Gå alltid ut når brannalarmen går. Les Branninstruks og Rømningsplan. Hold alltid rømningsveier frie. Brannmelderne/røykvarslerne skal til enhver tid være inntakt. Det er ditt ansvar at varsleren i hybelen/ leiligheten/fellesarealet ikke tas ned, tildekkes eller at batteriet fjernes. Sabotasje av varslere og/eller slukkeutstyr kan medføre erstatningsansvar. Meld i fra til oss umiddelbart dersom du oppdager en feil. Prisliste Systemnøkkel Kr 300 Nøkkelkort Kr 200 Intern flytting Kr 300 Leie av kjøkkenutstyr, dyne, pute og sengetøy, pr måned Kr 120 Utplassering av utstyr ved leie kortere enn 3 mnd Kr 120 Innlåsing ved husvert dag/kveld Kr 30 / 60 Innlåsing av SIV utenom ordinær åpningstid: Kr 750 (egen ordning for Mølla) Brudd på røykeforbudet Kr 500 Rengjøring fellesrom utført av SIV/rengjøringsbyrå, Kr 375 pr påbegynt time Vaskegebyr, utflytting, min. Kr 500 Omsjekk av hybel ved utflytting Kr 100 Spikerhull, tape, pr stk Kr 50 Annen skade etter regning Purregebyr 1. gang Kr 62 (via Intrum Justitsia) Det sendes bare ut et inkassovarsel før beløpet sendes til rettslig inkasso. Strøm Husleien for hybler er inkludert strøm. Hjelp oss å holde strømforbruket på et akseptabelt nivå. Tenk miljø, 10 C og åpne vinduer hele dagen er svært strømkrevende. Slå av unødig varme og slukk lyset når du forlater hybelen eller andre oppholdsrom. Solarium Solariet i naborommet til vaskeriet er ikke SIVs eiendom. Det er firmaet Norsk Solservice AS som står for driften av dette. Ta kontakt med dette firmaet, tlf dersom det er feil ved solariet. Boder Det er merkede boder på loftet. Disse bodene er beregnet for mindre gjenstander (kofferter, esker etc.). Du må selv kjøpe lås til boden. Standardmøbleringen på hybelen tillates ikke flyttet opp på loftet. På grunn av brannsikkerhet og orden vil personlige ting som står på det åpne loftet bli fjernet. Boden skal være tom og rengjort ved utflytting. Skulle det mot formodning stå noe igjen fra forrige leietaker melder du fra til oss. Sykler Benytt sykkelstallen til oppbevaring av sykler. Sykkelstallen skal være låst til enhver tid (benytt ytterdørnøkkelen). Sykler som vaktmesteren finner inne i hybelhusene vil bli fjernet omgående. 10

11 Parkering Det er ingen faste parkeringsplasser. Parker korrekt og med passende avstand mellom bilene. Det skal ikke parkeres for nærme postkassene (ønske fra postmann) eller rett på utsiden av Huset. Billedlister Det er montert billedlister med spesialkroker på alle hybler. Alle former for veggdekorasjoner henges på disse, - bruk fiskesnøre eller hyssing. Gi vaktmester beskjed dersom du har behov for flere kroker. Ikke stift i veggene da dette påfører huseier store vedlikeholdskostnader. Vask av tøy Vaskemaskin/tørketrommel finnes i B-blokka. Det må benyttes vaskepoletter som kan kjøpes, for kr 12,- pr. stk, av husvert eller på SIVs kontor. NB! Bh med spiler må ikke vaskes i maskinen uten at det benyttes vaskepose. Løse spiler har dessverre forårsaket mange dyre reparasjoner. Blir utstyret skadet på denne måten vil brukeren bli belastet eventuelle reparasjonskostnader. Utearealer, utemøbler Sett alltid møbler på plass og tørk av utebord etter bruk. Plukk opp papir og annet avfall du måtte se slik at utearealene blir triveligere. Snø Snøbrøyting vil bli foretatt av et eksternt firma. Ved store snøfall kan det selvsagt ta litt tid før brøyting finner sted. Det blir satt ut spade slik at man har noe å hjelpe seg med om nødvendig. Plattingene utenfor inngangsdørene har vi stor tro på at du og dine medleietakere måker selv. Renhold Leieboerne er ansvarlig for rengjøring av egen hybel/leilighet og fellesarealet som tilhører dette. Vaskelister henger oppe i gangene. Alle har et ansvar for at disse vaskelistene følges opp. Husøkonomen kontrollerer ukentlig at fellesvasken er utført. De fellesarealene som beboerne er ansvarlig for renholdet av gjennom studieåret, skal også vaskes ned ved utflytting. Det vil si at du i tillegg til utvasking av hybelen din, også har ansvar for nedvasking av et tildelt område. Dette gjelder også dersom du flytter ut midt i studieåret. Flytter du ikke ut til sommeren, men blir boende neste semester skal din del av fellesarealet likevel vaskes ned. Vi har, etter ønske fra leietakerne, laget en fordelingsliste. Hver hybel har fått utdelt spesifiserte oppgaver slik at alle vet hva de skal gjøre. Dere må gjerne bytte ansvarsområder dersom dere finner dette praktisk, men husøkonom må ha beskjed om dette ved inspeksjon. Nedvaskingen på våren skal være foretatt innen 1. juli. Gi husøkonom tilbakemelding når din del er vasket, slik at hun kan sjekke vasken For informasjon om nedvasking ved utflytting se: Utflytting og utvasking. Ro og orden Vis respekt for bestemmelsen om at det skal være ro etter kl 2300 hverdager og kl 2400 dagen før helligdager. Ta hensyn til naboer og andre leietakere. 11

12 Fellesrom SIV vil foreta rengjøring av gulvene i fellesrommene en gang per uke. Det er imidlertid ditt ansvar som leietaker å rydde opp etter deg ved bruk. Sett møbler på plass, rydd flasker og selvsagt vask opp og tørk av bordene om nødvendig. Dette gjør det så mye hyggeligere for den neste som skal bruke rommet. Mopp og moppestativ kan du låne av SIV. Utstyret finner du i vaskeriet. Ta hensyn til andre. Det er viktig å huske at man ikke bor alene, og at man ikke kan gjøre som man vil hele tiden. Hvis du har et problem med noen av dine medleietakere så ta det opp med vedkommende så fort som mulig. Ting blir bare verre hvis du går og irriterer deg i lang tid, og det kan være at alt skyldes en liten bagatell. Arranger gjerne sosiale aktiviteter på gangen. Fellesmiddager og gangfester skaper et hyggelig miljø å bo i. Oppsigelse Du gir oss en skriftlig oppsigelse to måneder før utflytting. Oppsigelsen registrerer du ved å logge deg inn på Min side i boligsidene: eller ved å kontakte SIV-kontoret. Skjer oppsigelse og utflytting før den15. blir det fakturert halv husleie. Dersom oppsigelse og utflytting finner sted etter den 15. blir man fakturert for hele måneden. 12

13 Avfallshåndtering Det er kildesortering ved alle SIVs boliger. Beholderne er plassert ved sykkelboden. Tenk miljø, sorter søpla di! Papp/papir, matavfall, plast, glass/metall og restavfall i hver sin beholder. Det er viktig at all søppel komprimeres. Hjelp oss å holde det ryddig på avfallsplassen slik at det ser trivelig ut. Da slipper du besøk av ubudne gjester som fugler, rotter og mus. NB!! Det er viktig at søpla sorteres og legges i riktig beholder. Avfallsselskapet nekter å ta med seg avfallet dersom det er dårlig sortert. Dersom du har store ting du ønsker å bli kvitt kan du bestille bortkjøring av vaktmester (ikke sett det ut ved avfallsdunkene uten avtale med vaktmester). Det er utplassert dunker med blått lokk til papp/papir. Dette er papiravfall: aviser, brosjyrer, konvolutter, reklame, ukeblader, telefonkataloger, pocketbøker med myk perm papir, pappesker, dorullkjerner melk- og juicekartonger, du trenger ikke å fjerne korker eller etiketter fra kartongene papp- og papiremballasje, pizzaesker, skylle og vaskemiddelesker Det er utplassert dunker med oransje lokk til glass og metall. Dette er glassemballasje: glass som har inneholdt syltetøy, pastasauser, barnemat etc vin- og spritflasker Dette er metallemballasje: brus- og ølbokser uten pant hermetikk, kaviar- og majonestuber ol korker av metall, myke metallbokser, sølvpapir. Det er kun glass- og metallemballasje som har inneholdt mat eller drikke som skal resirkuleres. Det er utplassert dunke med grått lokk til plastavfall. Dette er plastembalasje: plastemballasje som har inneholdt mat, drikke eller andre husholdningsvarer isopor, plastfolie vindusspylervæskekanner, sjampoflasker ol Skyll plastemballasjen ren med kaldt vann. Det gjør ingenting om det er et tynt fettlag igjen. Etiketter kan være på. Bruk sunn fornuft: Er det krevende å få plastemballasjen ren, kastes den i restavfallet. Det er utplassert dunker med brunt lokk til BIO avfall. Dette er BIO-avfall: matrester kaffefilter og teposer tørkerull og servietter Det er kun BIO-avfallsposer som kan benyttes. Vanlig plastposer er av ikke nedbrytbart materiale. Tøm gjerne BIO-avfallet ditt hver dag slik at du slipper vond lukt på kjøkkenet. Restavfall legges i dunken med grønt lokk. 13

14 Under trappa fra 1. til 2. etg i B-Blokka står det en dunke hvor dere kan legge kassert EE avfall. Dette er EE-avfall: lyspærer, lysrør, sparepærer, sikringer, oppladbare batterier telefoner/mobiltelefoner, ladere, lamper, ledninger, brytere leker med batterier og elektroniske komponenter, blinkesko radioer, cd-spillere, kassettspillere, videospillere, MP3-spillere, kamera datautstyr, klokker, ringeklokker kaffetraktere, vannkokere, kjøkkenmaskiner, hårfønere Elektriske apparater som: TV-er, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner kjøleskap, komfyrer, frysere, varmeovner og mikrobølgeovner leverer dere selv i butikker hvor slike varer selges. Du trenger ikke å kjøpe nytt for å levere. Butikken plikter å ta i mot dersom de selger lignende produkter. EE-avfall kan også leveres til gjenvinningsstasjoner. 14

15 Datanettverk/internett Generelt Hver enkelt bruker er selv ansvarlig for all aktivitet hun/han foretar seg på nettverket. Misbruk vil bli straffet med advarsler eller utestenging fra nettverket avhengig av misbrukets art. Alle brukere må forholde seg til norsk lov. Våre beboere må også forholde seg til Uninetts/Høgskolen i Vestfolds reglement for bruk av nettverket. Trådløse/Trådfaste routere Dersom en leietager ønsker å sette opp en trådløs router på sin hybel/leilighet er dette i orden dersom leietageren har god kunnskap om hvordan enheten skal konfigureres. Det er ikke tillatt å ha routere eller andre bokser knyttet til nettverket som kjører DHCP(utdeling av adresser). Dersom det blir oppdaget routere eller lignende som har aktivert DHCP på en hybel vil brukeren bli sperret for tilgang til nettverk fra sin hybel. Support Høgskolen i Vestfold sin IT-avdeling besørger support på: Utstyr kjøpt gjennom HiVes innkjøpstjeneste Problemer med studentmaskiner i forhold til bruk/oppkobling med VPN-klient. Studentsamskipnaden i Vestfold besørger support på: Feil/Problemer i nettverket Problemer med oppkobling fra studenthybel. SIV forsøker å løse de fleste problemene for leietakerne på telefon. Vi foretar alltid en grunnleggende sjekk av brukerens utstyr ved henvendelser om problemer, og det er derfor viktig at du som leietager har din pc tilgjengelig og skrudd på når du kontakter oss. Dersom en leietager ber SIV om å komme til hybelen/hybelhuset for å rette en feil som er ikke-eksisterende eller som har grunn i brukerens egen feil eller eget utstyr forbeholder SIV seg retten til å etterfakturere kunden for dette. Husvertene på hver enkelt eiendom har relativt god kjennskap til nettverket og bruk av dette. Dersom du ikke klarer å løse ditt problem på egenhånd kan du kontakte din husvert for å be om bistand til oppkobling av din maskin. Bruk av datanettverk Datatilkoblingen på din hybel/leilighet er et tilbud som er tilrettelagt gjennom et samarbeid mellom SIV og Høgskolen i Vestfold. Oppsett av egen pc og bruk av denne er den enkelte beboers eget ansvar Vi gjør oppmerksom på at det uten forvarsel kan forekomme korte brudd i nettverksforbindelsen ved utbedring av feil o.l. uten at dette medfører rett til kompensasjon for hver enkelt leietager. 15

16 Oppkobling til internett fra hybel Alle hyblene er utstyrt med egne routere fra SIV. Disse er ferdig konfigurert for tilkobling til internett. Bruk en eller flere av de fire LAN -portene på baksiden av ruteren for å koble til din(e) PC(er) eller enhet(er) som trenger nettverkstilgang. Kabelen merket med Internett eller LAN skal alltid kobles til veggen. Det kreves ingen brukernavn, passord eller innlogging for å få tilgang til nett. Det er ikke tillatt å koble fra SIVs routere. 16

17 Multicast IP-TV Det er mulig å koble seg opp til TV signaler via forskningsnettet; Multicast IP-TV er TV via nett, der TV-innholdet sendes i en strøm til din IP-adresse. Du kan se TV på PC-skjermen, ta opptak av strømmen og spille av opptak. Dersom du har TV og ønsker å se sendingene på TVen kan du koble PCen opp mot TV med en HDMI kabel. Komme i gang Du må ha et program som støtter multicast streaming. Det er som regel ikke installert et slikt program på maskinen fra produsent. VLC Media Player er en gratis media spiller som støtter streaming fullt ut. Installere VLC Gå til og last ned og installer versjonen for ditt operativsystem. VLC fungerer på PC, Mac og de fleste distribusjoner av linux. Last ned og start kanalliste Kanallisten finner du på eller kan du laste ned en spilleliste på som du lagrer og starter med VLC. Feilsøking Jeg får lastet ned spillelisten, men VLC klarer ikke å koble til Pass på at du er koblet direkte i d-link ruteren på hybelen din. Hvis du har en trådløs ruter eller andre enheter koblet mellom d-link ruter og PC er det ikke sikkert at disse støtter multicast. Når jeg laster ned spillelisten så åpner ikke VLC seg, men et annet program Sjekk at VLC er knyttet til.m3u filer. 1. Start VLC 2. Gå på rullegardinsmenyen Verktøy og Innstillnger 3. På Brukergrensesnitt trykk på knappen Set up assossiations 4. Sjekk at det står en hake på.m3u eller huk av Merk alle for å bruke VLC som standard media avspiller på PC 5. Trykk på Lagre 6. Prøv å starte spillelisten på nytt eller last den ned fra linken igjen SIV er ansvarlig for driften og kostnaden for TV`en i fellesstua. 17

18 Nyttige telefonnummer: Navn Telefon E-post/Nettside Brannmelding 110 Politiets nødtelefon 112 Ambulanse 113 Legevakten, Horten Politi, Horten/Tønsberg Horten kommune Buss - rutetider Vestfold 177 Taxi, Horten SIV Sentralbord Boligsjef, Lisbeth Varpe Bolig og velferdskonsulent, Karin Gulliksen Vaktmester, André Karlsen Vaktmester, Robert Strøm Husøkonom Ann Mari Hagen Husvert, Pål Runar Aas Haug / Pal.Aas- Høgskolen i Vestfold Studentparlamentet Vestfold Studentsamfunn

19 Utflytting og utvasking Generelt Ved utsjekking er det en stor fordel at både leietager og utleier er til stede. Dersom husøkonom foretar utsjekkingen alene og finner noe å sette fingeren på, vil du få et vaskegebyr på minimum kr 500. Er du derimot å tilstede får du mulighet til å rette opp det som ikke er tilfredsstillende. For å være sikre på at våre hybler og hybelhus er hyggelige å flytte inn i er vi svært nøye med utsjekking. Ta kontakt med husøkonom på tlf senest en uke før utflyttingsdato for å avtale utsjekkingstidspunkt. Dersom du ikke er ferdig med å vaske til avtalt utsjekkingstidspunkt, eller at boligen ikke er tilfredsstillende vasket slik at det må foretas ny utsjekking, påløper det et omsjekkingsgebyr på kr 100. Hybel/leilighet må være fraflyttet senest kl 1200 på utflyttingsdatoen. Dersom nøkkel ikke er levert SIV innen kl 1200 oppsigelsedagen må det byttes sylinder og leietaker faktureres kr 750 for sylinderbytte. For hybler De fellesarealene som beboerne er ansvarlig for renholdet av gjennom studieåret, skal også vaskes ned ved utflytting. Det vil si at du i tillegg til utvasking av hybelen din, også har ansvar for nedvasking av et tildelt område. Dette gjelder også dersom du flytter ut midt i studieåret. Vi har, etter ønske fra enkelte studenter, laget en fordelingsliste. Hver hybel har fått utdelt spesifiserte oppgaver slik at alle vet hva de skal gjøre. Se siste side for spesifisering av hva du skal vaske. Bodene skal tømmes og kostes. I løpet av sommeren vil vi gå over boder og kaste alt som står igjen. Skal du benytte en bod over sommeren, skriv en lapp og heng på boden. 19

20 Inventar og utstyr: Utstyr på hybelen: skrivebord skrivebordsstol bokhylle salongbord skuffseksjon lenestol rammemadrass skrivebordslampe stålampe søppelbøtte gardiner garderobeskap Vi håper du får en fin tid her hos oss og vi ønsker deg lykke til med studiene 20

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold 1. Generelt Formål Plikter og håndheving 2. Ny seksjonseier/leietaker Salg/utleie Skilting 3. Flytting & Transport Flytting, heisbruk og tralleutlån Parkering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS Heretter for oppdatering av denne Brukerveiledning se vår hjemmeside; www.trondheim.klpeiendom.no Innholdsfortegnelse Side 1. Kort om KLP Eiendom og KLP Eiendom

Detaljer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hva må det søkes om godkjenning til? Hvem kan søke om å få gjøre forandringer? Hvordan går du fram med en søknad? Hvem skal dekke kostnadene?

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

VELKOMMEN SOM LEIETAKER!

VELKOMMEN SOM LEIETAKER! VELKOMMEN SOM LEIETAKER! Praktiske opplysninger Rengjøring Dersom du har noe å bemerke til rengjøringen ved innflytting, ber vi om at du tar kontakt med oss omgående, slik at vi kan få rettet opp dette.

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

OREBAKKEN BORETTSLAG. Personer og utvalg (skilleark)

OREBAKKEN BORETTSLAG. Personer og utvalg (skilleark) Kapittel 1 Personer og utvalg (skilleark) Personer med verv pr. 01.06.2005 Styret Miriam Rygh Andersen Rune Fjørtoft Jan Røsegg Eyvind Røst Merete Hammari Haddal Varamedlemmer til styret Jon Magne Nielsen

Detaljer

INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5.

INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5. INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5. I dette heftet er det meste av nødvendig informasjon som gjelder Zone 5 samlet. INNHOLD: 1. Praktisk informasjon: Infotavle Regler for bruk av fellesarealer Renhold og

Detaljer

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Torsdag 25. april kl 18:00 Sted: Vismabygget, 3. etg. Karenslyst Allé 56 Kjære seksjonseier! Du holder nå innkallingen til

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Generelle bestemmelser ved leieforholdet Du har fått tilbud om bolig i den studentboligen som står nevnt i leiekontraktens 1. Leiekontrakt

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder. HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. HUSORDENSREGLER Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene

Detaljer

Informasjon og reglement. Elevhefte

Informasjon og reglement. Elevhefte Informasjon og reglement Elevhefte Velkommen til Agder folkehøgskole Du har sikkert hørt at folkehøgskolen er en annerledes skole. Den er kreativ, spennende og utfordrende. Vi vil legge til rette for at

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no Veigin Borettslag - et fint sted å bo Internett: veigin.no 1 Velkommen til Veigin Borettslag Styret vil med dette informasjonsheftet ønske velkommen som ny andelseier i Veigin Borettslag. Borettslaget

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer