RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet"

Transkript

1 RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet LINK arkitektur AS er engasjert av Storebrand Ruseløkkveien 26 AS for å utarbeide reguleringsplan for planområdet. Arkitekt for fremtidig bygg er Schmidt/Hammer/Lassen Architects. En orientering om planprosessen og utredningsarbeidet sees på Merknader kan sendes: LINK arkitektur AS v/hanne Sophie Solhaug, Elveveien 81, 1366 Lysaker, e-post Høringsperioden er

2 Sammendrag Planarbeidene omfatter utarbeidelse av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for utbygging av Ruseløkkveien 26 med tilstøtende gaterom. Storebrand Ruseløkkveien 26 AS eier og forvalter bygningskomplekset i Ruseløkkveien 26. Øvrige deler av planområdet har andre grunneiere, herunder Oslo kommune. Bebyggelsen i Ruseløkkveien 26 er fra 1960-tallet, og har vært på- og ombygd i flere omganger. Bygningsmassen er uhensiktsmessig, og vurderes erstattet av nybygg. Forslagsstiller ønsker samme formål som i dag, kontor med forretning på gateplan. Det er en viktig føring for prosjektet at det oppnås større og mer effektive kontorarealer enn i dagens situasjon og bedre eksponering av butikker på gateplan. For dagens bygningsmasse foreligger det en rammetillatelse for rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg. Hovedhensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for nybygg i Ruseløkkveien 26. Forslagsstiller har etter ønske fra Plan- og bygningsetaten også inkludert tilstøtende gateløp i Ruseløkkveien og Cort Adelers gate i planområdet. Hensikten er å sikre en oppgradering av byrommene, herunder å legge til rette for viktige gangforbindelser og møteplasser i denne delen av sentrum. Det er ikke avklart om disse tiltakene vil kreve utarbeidelse av ny reguleringsplan og områdene tas dermed med ved varsel om oppstart av planarbeider. Planområdets beliggenhet og størrelse Ruseløkkveien 26 ligger i randen av sentrumsområdet i Oslo, mellom Ruseløkka, Aker brygge og Karl Johan-området. Planområdet er ca. 16 daa, hvorav i overkant av 6 daa omfatter tomten for Ruseløkkveien 26. Krav til konsekvensutredning Forslaget til omregulering skal konsekvensutredes i henhold til Forskriftens 3c og Vedlegg II. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger (som trådde i kraft ) legges ikke planprogrammet ut til høring og offentlig ettersyn. Dette dokumentet erstatter planprogrammet og er en orientering om utredningsarbeidet som skal gjennomføres i konsekvensutredningen. Tiltaket og alternativer som inngår i konsekvensutredningen: Ruseløkkveien 26 bebygges med nybygg til rettelagt for kontor og forretning. Ruseløkkveien og Cort Adelersgate oppgraderes og tilrettelegges for byliv ved møteplasser og aktivitetsområde (Ruseløkkveien). Det legges vekt på aktive fasader i gatelivet og en offentlig og tilgjengelig tverrakse fra krysset Dronning Maudsgt Ruseløkkveien til Munkedamsveien Cort Adelers gate. Nedkjøring til p-hus under Cort Adelers gate / Ruseløkkveien stenges. Ved behov vil ny rømningsvei opparbeides i gaterommet. 0-Alternativet Ruseløkkveien 26 forblir som i dag, med tillegg av utbygg/påbygg i henhold til foreliggende rammetillatelse. Alternativ 1 (Hovedalternativ) Det skal redegjøres for konsekvensene av å realisere forslagsstillers alternativ som beskrevet over. 2

3 Hovedproblemstillinger: Samspillet med det overordnede bylandskapet, eksisterende byromsstruktur og bebyggelse er sentrale problemstillinger i planarbeidet. Dette inkluderer vurdering av høyder sammenliknet med tilstøtende bebyggelse, heriblant nye foreslåtte høyder for Dronning Mauds gt Det er et sentralt suksesskriterier at nytt bygg legger til rette for arealer med høy kvalitet, at man bygger opp et attraktivt handelskonsept og at bygninger henvender seg med publikumsrettede funksjoner mot tilstøtende gater. Planarbeidet vil drøfte mulighetene for store nok arealer for å oppnå lønnsomhet sammenliknet med foreliggende rammetillatelse for rehabilitering av eksisterende bebyggelse i Ruseløkkveien 26. Utnyttelse og volumdisponering avklares på bakgrunn av ytterligere volumstudier i dialogfasen. Utforming av bebyggelsen, inkludert et kvartalsinternt byrom og atkomstpunkt for dette, er også sentralt i planarbeidet. Planområdet har en rekke tilstøtende bebyggelse med kulturminneverdier og ivaretagelse og tilpasning av ny bebyggelse til eksisterende bygninger vil være viktig. Det er en viktig problemstilling for prosjektet å legge til rette for publikumsrettede funksjoner mot tilstøtende gater, og å bidra til å styrke Cort Adelers gate og Ruseløkkveien som gangforbindelser og møteplasser. Statens vegvesen (SVRØ) skal oppgradere Ring 1 i Munkedamsveien, og planarbeidet for Ruseløkkveien 26 vil bygge videre på løsninger viset i denne planen. Det må opparbeides en tverrforbindelse med god utforming mellom Ruseløkkveien Dronning Mauds gate til Cort Adelers gate Munkedamsveien som signaliserer tilgjengelig og offentlighet. Utforming av dette byrommet vil også være viktig for å bygge opp et velfungerende handelskonsept i bygget. Å oppnå best mulig solforhold både i tilstøtende gater og gode dagslysforhold i fremtidig bygg vil være en sentral problemstilling. Utredningstemaer: Aktuelle utredningstemaer er de temaene som antas å ha vesentlig betydning for miljø og samfunn. Listen er utarbeidet med utgangspunkt i Forskrift om konsekvensutredninger Vedlegg III, samt supplert med egne temaer: Konsekvenser for det overordnede bylandskapet, især landskapet rundt Pipervika Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø, herunder fredede bygninger i nærområdet Beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Energiforbruk og energiløsninger Overordnede planer og mål Beredskap og ulykkesrisiko Bygge- og anleggsperioden I tillegg vil konsekvenser av en rekke tema omtales i planbeskrivelsen. Se nærmere redegjørelse i kapittel

4 INNHOLD RUSELØKKVEIEN DEL 1, MÅL OG RAMMER Innledning Bakgrunn Formål med planarbeidet Vurdering av utredningsplikt Planområdet Beliggenhet og avgrensning Eierforhold Dagens situasjon Planstatus og andre rammebetingelser Rikspolitiske retningslinjer Kommunale planer Reguleringsplaner Byggeprosjekter og reguleringsplaner under arbeid DEL 2, PROBLEMSTILLINGER DEL 3, KRAV TIL PLANPROSESS OG UTREDNINGER Krav til konsekvensutredning Utredningsalternativer alternativet Alternativ 1 (Forslagsstillers planforslag) Utredningstemaer Konsekvenser for Byutvikling og bylandskapet Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø, herunder fredede bygninger i nærområdet Beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Energiforbruk og energiløsninger Overordnede planer og mål Beredskap og ulykkesrisiko ROS-analyse Bygge- og anleggsperioden Temaer som skal belyses i planbeskrivelsen Bebyggelsesstruktur og samspill med tilgrensende byrom Høyder og avtrapping Offentlig tilgjengelighet Formål; flerfunksjonalitet, boligandel Utforming, materialbruk, møblering av byrom Plassering og løsning av avkjørsel, renovasjon og varelevering Overvannshåndtering Universell utforming Barns interesser Analyser og studier som er utgangspunkt for reguleringsplanen Volumstudier og fysisk modell Kulturminner

5 3.5.2 Byliv og folkestrømmer til ulike tider i døgnet Lokalklima Utredning av støy Utredning av luftforurensing Geotekniske undersøkelser Konsekvenser for handelsstrukturen i Oslo sentrum Metode Utredningsmetode Framstillingsmetode Videre planprosess og medvirkning Planprosess Medvirkning Fremdrift

6 1. DEL 1, MÅL OG RAMMER 1.1 Innledning Bakgrunn Storebrand Ruseløkkveien 26 AS eier og forvalter bygningskomplekset i Ruseløkkveien 26. Bygningen er fra 1960-tallet, og har vært på- og ombygd i flere omganger. Bygningsmassen er uhensiktsmessig, og vurderes erstattet av nybygg. Forslagsstiller ønsker samme formål som i dag, kontor med forretning på gateplan. Det er en viktig føring for prosjektet at det oppnås større og mer effektive kontorarealer enn i dagens situasjon og bedre eksponering av butikker på gateplan. LINK arkitektur AS er engasjert for å utforme reguleringsplanen. Utvikling og nybygging på eiendommen Ruseløkkveien 26 (gnr./bnr. 109/218) i Oslo kommune ble initiert våren 2014, med parallelle arkitektoppdrag. Følgende kontorer deltok: A-lab (Norge) Dyrvik arkitekter (Norge) HRTB arkitekter (Norge) Schmidt/Hammer/Lassen architects (Danmark) White (Sverige) Lundgård & Tranberg Arkitekter (Danmark) Konkurransebidragene ble forelagt Plan- og bygningsetaten før endelig juryering. I tråd med tilbakemeldingene fra PBE om foretrukne prosjekter ble A-lab, Schmidt/Hammer/Lassen, Lundgård & Tranberg bedt om å utdype og presisere visse deler av prosjektene. Etter endelig juryering ble Schmidt/Hammer/Lassen invitert til å bistå Storebrand i videre prosess om detaljering av bygget. For dagens bygningsmasse foreligger det en rammetillatelse for rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg. Tiltaket medfører større fasadeendringer, bruksendring og oppføring av nye tekniske installasjoner. Godkjente nye arealer er 2059 m², slik at bygningsmassen til sammen blir 34204,0 m² BRA. Høyden økes også noe, til maksimal høyde c+ 47,7. Rammetillatelsen gjelder fra , dvs. til Formål med planarbeidet Hovedhensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for nybygg i Ruseløkkveien 26 i Vika. Forslagsstiller har etter ønske fra Plan- og bygningsetaten inkludert tilstøtende gateløp i Ruseløkkveien og Cort Adelers gate i planområdet. Hensikten er å sikre en oppgradering av byrommene, herunder å legge til rette for viktige gangforbindelser og møteplasser i denne delen av sentrum. Det er ikke avklart om disse tiltakene vil kreve utarbeidelse av ny reguleringsplan og områdene tas dermed med ved varsel om oppstart av planarbeider Vurdering av utredningsplikt Plan- og bygningsetaten har vurdert foreløpig materiale i saken i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift. Oslo kommune har som ansvarlig myndighet besluttet at planforslaget skal konsekvensutredes. 6

7 Forslaget innebærer tiltak med en investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr., og faller derfor inn under oppfangskriteriene for tiltak som alltid skal konsekvensutredes, jf. 2 f i Forskrift om konsekvensutredning og vedlegg til dette i pkt Planområdet Beliggenhet og avgrensning Ruseløkkveien 26 ligger i randen av sentrumsområdet i Oslo, mellom Ruseløkka, Aker brygge og Karl Johan-området. I arealbruksstrategien til høringsutkastet til Smart, Trygg, Grønn Kommuneplan for Oslo mot 2030, er Ruseløkkveien 26 en del av «Områder for bymessig utvikling», angitt i juridisk arealdel som utviklingsområde. Utviklingsområder skal utvikles med utgangspunkt i eksisterende struktur og det kreves høy arealutnyttelse. I Samfunnsdel og byutviklingsstrategi (s 40) omtales området slik: «Indre by har vært et populært område både for bolig- og næringsutvikling. Det spiller også en svært viktig rolle regionalt og nasjonalt, gjennom sine hovedstadsfunksjoner, landets største kollektivknutepunkt og som landets viktigste næringsutviklingsmotor.» Ruseløkkveien 26 ligger plassert mellom sentrum og Aker brygge 7

8 Ruseløkkveien 26 ligger bl.a. nært det nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomta Foreslått planområde er på ca. 16 daa 8

9 Skråfoto av byområdet, fra ca Siden den gang har Nasjonalmuseet blitt påbegynt og dette vises ikke i bildet. Ruseløkkveien 26 er omgitt av gatene Ruseløkkveien, Cort Adelers gate og Munkedamsveien på tre sider, og grenser mot Dronning Mauds gate 10. Det foreslåtte planområdet omfatter eiendommen Ruseløkkveien 26, gnr/bnr 208/218 i Oslo kommune, i tillegg varsles planen med deler av omkringliggende gater. Gatene på to sider er tatt med i planområdet for å utrede gatesnitt og utearealfunksjoner. Dette gjelder Cort Adelers gate, hvor også nedkjøringen fra Cort Adelers gate til p-anlegg under Ruseløkkveien i tilknytning til Ruseløkkveien 26 inkluderes. På samme måte inkluderes Ruseløkkveien mellom Cort Adelers gate og Dronning Mauds gate, for å utrede uteområder mellom Ruseløkka skole og den nye bebyggelsen. For Munkedamsveien / Ring 1 er det en egen planprosess v/svrø, og planforslaget for Ruseløkkveien vil forholde seg til denne planens planavgrensning og bygge videre på de løsninger som denne foreslår. Planområdet er ca. 16 daa, hvorav omtrent 6 daa er byggeprosjektet Ruseløkkveien 26. 9

10 Planområdet med omkringliggende bebyggelse, ca Eierforhold Planområdet omfattes hovedsakelig av hele eller deler av følgende eiendommer: 209/218: Ruseløkkveien 26 (Storebrand Ruseløkkveien 26 AS) 206/327: Veigrunn Ruseløkkveien (Oslo kommune) 209/197: Veigrunn i Cort Adelers gate mellom Ruseløkkveien og Huitfeldts gate (Oslo kommune) 209/204: Ruseløkka skole, gjelder del av Ruseløkkveien, fortau/veigrunn (Oslo kommune v/oby) 999/562: Veigrunn i Cort Adelers gate (Oslo kommune) 209/331: Del av veigrunn/fortau Cort Adelers gate (Ruseløkkveien 50 boligsameie) 209/21: Del av veigrunn/fortau Cort Adelers gate (Entra eiendom AS) 209/35: Del av veigrunn/fortau Dronning Mauds gate (Oslo kommune) 999/156: Del av umatrikulert veigrunn / fortau Løkkeveien (Oslo kommune) 10

11 Eiendomsforholdene i og rundt planområdet. Se nærmere angivelse av rettighetshavere i vedlegg Dagens situasjon Bebyggelsen i planområdet består i dag av kontorer og lokaler for handel, samt parkering. Bebyggelsen ble påbegynt på 1960-tallet, med nær sagt kontinuerlige om- og påbygginger siden hovedbygningen var ferdig for innflytting i 1969 (arkitekt F.S. Platou). Ruseløkkveien nedenfor Ruseløkka skole fungerer delvis som en del av skolens uteområde, og som en møteplass for barn og unge i området, bl.a. med ballbinge og skateramper. «Cort Adelers plass» i Cort Adelers gate er preget av parkering og nedkjøring til p-kjeller i tilknytning til Ruseløkkveien 26. Cort Adelers gate er stengt for gjennomkjøring forbi Ruseløkkveien; kun trikken har lov til å kjøre her. Cort Adelers gate har et uforløst potensial som gangforbindelse mellom Ruseløkka og Solli på den ene siden og Munkedamsveien, Vika og Aker Brygge på den andre siden. Trafikkforhold: Ruseløkkveien 26 har i dag atkomst via Munkedamsveien. Det er også en etablert nedkjøring fra Cort Adelers gate via parkeringshuset under Ruseløkkveien til Ruseløkkveien 26. Denne benyttes ikke i dag. I praksis fungerer kvartalet avgrenset av Dronning Mauds gate Ruseløkkveien Cort Adelers gate Munkedamsveien som en «trafikkøy» for av- og påkjøring til Bjørvikatunellen. Ruseløkkveien og nedre 11

12 del av Cort Adelers gate preges av trafikk til og fra Ring 1 og Løkkeveien eller Dronning Mauds gate og E18-tunellen. Planområdet har en sentral beliggenhet med god tilknytning til offentlig transport og kollektivknutepunkter: Regionbusser stopper i Munkedamsveien like utenfor Ruseløkkveien 26 (et tilbud som sannsynligvis vil bli bedre med nytt, midtstilt kollektivfelt i Munkedamsveien). Trikk nr 12 har holdeplass innenfor planområdet, og fra Ruseløkkveien 26 er det omtrent 350 meter til Nationaltheatret stasjon og knutepunkt. Noen av forbindelseslinjene og barrierene i området 12

13 Planområdet sett fra vollene på Akershus festning. Miljøsituasjon: Trafikk i gateløpene i området er en vesentlig støykilde. Munkedamsveien forbi planområdet er sterkt trafikk- og støybelastet. På overordnet støykart på ligger hele bygningen i gul støysone rundt fasaden. Det er foreløpig ikke gjort støyanalyse for prosjektet. Området er foreslått som unntaksområde for støy i forslag til ny kommuneplan. Planområdet er også utsatt for luftforurensning. Det er ikke registrert rødlistede arter eller utvalgte naturtyper i planområdet. Planområdet er i praksis fullt utbygd med bygningsmasse og trafikkareal/harde flater. 1.3 Planstatus og andre rammebetingelser Rikspolitiske retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) Retningslinjen stiller bl.a. krav til at det skal tilrettelegges arealer for barn og unge, og at disse arealene skal være skjermet for støy, luftforurensing og trafikkfare. Retningslinjene understreker at barn og unges interesser skal ivaretas i planleggingen. Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming RPR skal ligge til grunn for all planlegging av byggeområder, utearealer og infrastruktur for transport Kommunale planer Kommuneplan 2008 Oslo mot 2025 Kommuneplanen fremmer flere overordnede målsetninger som skal være førende for Oslos utvikling: 1. Oslo skal være en internasjonalt attraktiv by og en drivkraft i Osloregionen 2. Oslo skal være en trygg by med god livskvalitet for innbyggerne 3. Oslo kommune skal tilby brukertilpassede tjenester av høy kvalitet 4. Oslos innbyggere skal delta i byens utvikling 13

14 5. Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling Byrådets forslag til kommuneplan «Smart, trygg, grønn Oslo mot 2030» Planområdet ligger i utviklingsområde indre by U1. I henhold til kan det for områder avsatt som utviklingsområder vurderes høyere gesimshøyder enn områdets dominerende høyder, dersom etasjer avtrappes for å innordne seg gatestrekningens høyeste dominerende fasadegesims. Avtrapping skal hensynta best mulig solforhold mot sør og vest for tilliggende byrom, strøksgater og gårdsrom. Høyder kan vurderes opp mot 30 meter. Arealet fra og med Munkedamsveien til fjorden er avsatt til «hensynssone stormflo» (H 3201). For områder innen hensynssonen tillates ikke tiltak som kan bli påvirket av stormflo. Det kreves ROS-analyse som dokumenterer at de til enhver tid gjeldende forskrifter ivaretas. Området ligger innenfor avvikssone (område B) for støy. Innenfor avvikssonen kan støyfølsomme bruksformål etableres i gul og rød sone forutsatt at vilkårene i b ivaretas. For boliger kreves det bl.a. tilgang til stille side og tilgang til uteareal som er skjermet mot støy. I henhold til 9 skal det ved regulering av utbyggingsprosjekter med mer enn m² BRA utarbeides et retningsgivende kvalitetsprogram for miljø og energi for godkjenning av Oslo kommune. Kommunedelplan 14: Lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner Det overordnede plangrepet er å styrke Sentrums posisjon som overordnet handels-, service-, underholdnings-, og kulturelt senter i hovedstadsområdet. Kommunedelplan 13: Infrastruktur, bystruktur, bymiljø Planområdet er i KDPen angitt som «arbeidsplasskonsentrasjon». Bylivsundersøkelse Oslo sentrum (2014): Inneholder en rekke forslag til tiltak for å styrke bylivet i Oslo sentrum. Bylivet vil konsentreres rundt en sone fra Jernbanetorget til Aker brygge. Høyhus i Oslo strategi for videre arbeid Planområdet ligger ikke innenfor område utpekt som egnet for høyhus. Ved planforslag som innebærer byggehøyder over 42 meter skal det utarbeides et alternativ med høyder inntil 42 meter. Prinsipp-plan for gatebruken i Oslo sentrum (vedtatt ) Munkedamsveien og kjørevei rundt planområdet er utpekt som hovedåre for biltrafikk. Munkedamsveien og Cort Adelers gt. er utpekt som kollektivårer. Ruseløkkveien mellom Haakon VIIs gt. og Dronning Mauds gt. er utpekt som sambruksareal (shared space). Ruseløkkveien vest for planområdet prioriteres for gående/syklende. Oslo sentrum - gatebruk og grunnsikring - forslag til prinsipplan for gatebruk i Oslo (2014) Viderefører hovedtrekkene i tidligere prinsipp-plan. Victoria Terrasse defineres som sikringsobjekt med restriksjoner. Det etableres midlertidig busstrasé over Rådhusplassen og Dronning Mauds gt. Kommunedelplan for torg- og møteplasser Ruseløkka skole inklusive utearealet langs Ruseløkkveien, Vikatorvet (Cort Adelers plass), og Ruseløkkveien vest for Cort Adelers gate er definert som lokale torg/møteplasser Reguleringsplaner Det foreslåtte planområdet omfatter mange tidligere reguleringsplaner. Den mest sentrale er, som dekker selve byggeprosjektet i Ruseløkkveien 26 er: S-2255 av ; forretning og kontor (reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone, «soneplanen» fra 1977) 14

15 Gategrunn og veigrunn innenfor planområdet er regulert gjennom følgende reguleringsplaner: S-460 av ; vei og fortau, off. bygning (skole) S-2551 av ; sykkelvei S-3411 av ; fortau, kollektivfelt-trikk S-4434 av ; plass, gangvei og felles avkjørsel Byggeprosjekter og reguleringsplaner under arbeid En rekke reguleringsplaner og byggeprosjekter er under arbeid i området. Flere av disse ventes vedtatt om kort tid, eller er igangsatt, og vil få betydning for planforslaget Brynjulf Bulls plass 2 Nytt nasjonalmuseum Oppføring av nytt nasjonalmuseum på Vestbanetomta basert på vinnerforslaget «Forum Artis» av arkitektene Kleihues + Schuhwerk. Øverste kote mot Munkedamsveien er + 30,7 m. Museumspassasjen (langs påkjøringsrampe for E18) opparbeides med ekspressykkelvei. Status: Igangsatt, planlagt ferdigstilt Brynjulf Bulls plass 2 Overbygging veirampe ved nasjonalmuseum Nytt lokk over nedkjøring til E-18, samt beplanting på begge sider av dagens veibru. Ny sykkelvei langs museumspassasjen (Nasjonalmuseets bakside). Status: Rammetillatelse gitt. Del av plan : Nytt bygg på overbygning av avkjøringsrampe Det har i lengre tid vært drøftet planer for overbygging av påkjøringsrampen til E-18 mellom Cort Adelers gt. og Dronning Mauds gt. Det foreligger rekkefølgekrav i S-4694 (reguleringsplan for nasjonalmuseet på Vestbanen) som fastslår at forslag til overbygging skal innsendes senest 1 år etter at planforslag for Munkedamsveien (se Munkedamsveien Detaljregulering Nytt kollektivfelt og opprustning av gate) er innsendt. Nytt lokk over søndre del av rampen og beplantning gjennomføres samtidig med bygging av nytt nasjonalmuseum (se Brynjulf Bulls plass 2 Nytt nasjonalmuseum). Status: Iht rekkefølgekrav for Nasjonalmuseet skal det sendes inn planforslag senest ett år etter planforslag for Munkedamsveien foreligger Dronning Mauds gate Detaljregulering Ombygging og påbygg Planforslag for ombygging og påbygging av IBM-byggene (Dronning Mauds gt. 10 og 11). Forslaget innebærer at dagens 3 påbygde etasjer rives og erstattes av 4 etasjer, hvor øverste etasje er inntrukket. Øverste gesimshøyde blir kote + 48,5 m. Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget. Status: Oversendt til politisk behandling september Haakon VII's gate 10 oppstartsmøte Påbygg med to etasjer Planforslag for påbygg med to etasjer. Øverste kote + 47,07 m. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke forslaget av hensyn bl.a. til bevaringsverdiene i bygningen, siktlinjene mellom Slottsparken og Festningen og hensynet til Victoria Terrasse. Status: Oppstartsmøte gjennomført Munkedamsveien Detaljregulering Nytt kollektivfelt og opprustning av gate Planforslaget innebærer etablering av midtstilt kollektivfelt i Munkedamsveien mellom Nationaltheatret og Filipstad. Det foreligger to alternativer; ett med venstresvingsfelt foran R26 (5 felt totalt), ett uten venstresvingefelt (4 felt). Begge alternativene legger opp til vareleveringslomme foran R26. Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget med forbehold om at holdeplassløsninger og løsninger for fortau og varelevering må utredes nærmere. Status: Oppstartsmøte gjennomført. Innsendt planforslag i to alternativer. Ett av alternativene innebærer smalt fortau langs deler av Ruseløkkveien 26. Offentlig ettersyn forventes primo

16 Ruseløkkveien 3-5 Ombygging til gågate Byggesak for ombygging av nordre del av Ruseløkkveien mellom Haakon VIIs gate og Dronning Mauds gate til gågate. Byggesaken omfatter også rehabilitering og fasadeendring for Vikaterrassen. Status: Igangsatt Cort Adelers gate 41 Reguleringsplan Byggeområde for offentlig bygning Planforslag for nytt UD på trekanttomta, delvis over Operatunnelen med avkjøringsrampe. Planforslaget omfatter også dagens taiholdeplass nord for portalbygningen, som foreslås regulert til torg. Status: Planforslaget er stilt i bero i påvente av avklaring omkring regjeringskvartalet Victoria terrasse Reguleringsplan Boliger Planforslag for omregulering av Victoria Terrasse fra offentlig bygning til boliger. Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget. Status: Oversendt til politisk behandling Cort Adelers gate 33 Oppføring av kontorbygg Det planlegges ombygging, riving av deler av eksisterende bebyggelse, og oppføring av nytt kontorbygg mot Cort Adelers plass og Ruseløkkveien. Status: Rammetillatelse gitt Sykkelrute E18 Drammensveien del 1 Munkedamsveien Rådhusplassen Forslaget innebærer detaljregulering av sykkelfelt langs Dronning Mauds som del av overordnet sykkelforbindelse langs E-18 gjennom Oslo. Status: Offentlig ettersyn gjennomført Johan Svendsens plass detaljregulering Paviljong med kulturformål Planforslaget innebærer etablering av paviljong på plassens nordside. Status: Oppstartsmøte gjennomført og Ombygging av handelsarealene på Aker Brygge Det er igangsatt vesentlig ombygging av bl.a. Terminalbygningen på Aker Brygge som del av en større rehabilitering av handelsarealene i Stranden 1 (Terminalbygningen) og Stranden 3-5 (Verkstedhallene). Det etableres en ny diagonalforbindelse gjennom bygningene fra Terminalbygningen til Bryggetorget. Ombyggingen innebærer at handelsarealene konsentreres på 1. etg. slik at tilliggende byrom (heriblant Dokkveien) styrkes som handelsarena. Status: Igangsatt Områderegulering Filipstad Havneområdet på Filipstad er i Byrådets forslag til kommuneplan avsatt som utviklingsområde, og vil på sikt transformeres til et byområde med en høy tettet av boliger og næringsvirksomhet. Utviklingen vil få betydning også for tilgrensende områder. Huitfeldts gate er tenkt som en av hovedforbindelsene mellom dagens sentrum og nye Filipstad. Se for øvrig PBEs stedsanalyse. 16

17 2. DEL 2, PROBLEMSTILLINGER Plan- og bygningsetatens sammenstillingskart hentet fra etatens stedsanalyse for Ruseløkkveien 26. Ruseløkkveien 26 ligger i Vika mellom Oslo sentrum og Aker brygge og Filipstad. Samspillet med det det overordnede bylandskapet, eksisterende byromsstruktur og bebyggelse er sentrale problemstillinger i planarbeidet. Dette inkluderer vurdering av høyder sammenliknet med tilstøtende bebyggelse, heriblant nye foreslåtte høyder for Dronning Mauds gt Det er et sentralt suksesskriterier at nytt bygg legger til rette for arealer med høy kvalitet, at man bygger opp et attraktivt handelskonsept og at bygninger henvender seg med publikumsrettede funksjoner mot tilstøtende gater. Planarbeidet vil drøfte mulighetene for store nok arealer for å oppnå lønnsomhet sammenliknet med foreliggende rammetillatelse for rehabilitering av eksisterende bebyggelse i Ruseløkkveien

18 Utnyttelse og volumdisponering avklares på bakgrunn av ytterligere volumstudier i dialogfasen. Utforming av bebyggelsen, inkludert et kvartalsinternt byrom og atkomstpunkt for dette, er også sentralt i planarbeidet. Planområdet har en rekke tilstøtende bebyggelse med kulturminneverdier og ivaretagelse og tilpasning av ny bebyggelse til eksisterende bygninger vil være viktig. Det er en viktig problemstilling for prosjektet å legge til rette for publikumsrettede funksjoner mot tilstøtende gater, og å bidra til å styrke Cort Adelers gate og Ruseløkkveien som gangforbindelser og møteplasser. Statens vegvesen (SVRØ) skal oppgradere Ring 1 i Munkedamsveien, og planarbeidet for Ruseløkkveien 26 vil bygge videre på løsninger viset i denne planen. Det må opparbeides en tverrforbindelse med god utforming mellom Ruseløkkveien Dronning Mauds gate til Cort Adelers gate Munkedamsveien som er signaliserer tilgjengelig og offentlighet. Utforming av denne handelsforbindelsen vil også være viktig for å bygge opp et velfungerende handelskonsept i bygget. Å oppnå best mulig solforhold både i tilstøtende gater og gode dagslysforhold i fremtidig bygg vil være en sentral problemstilling. Plan- og bygningsetatens anbefalingskart «byrom og forbindelse» er hentet fra etatens stedsanalyse for Ruseløkkveien

19 Plan- og bygningsetatens anbefalingskart «høyder på bebyggelse» er hentet fra etatens stedsanalyse for Ruseløkkveien

20 3. DEL 3, KRAV TIL PLANPROSESS OG UTREDNINGER 3.1 Krav til konsekvensutredning Forslaget til omregulering skal konsekvensutredes i henhold til Forskriftens 3c og Vedlegg II. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger (som trådde i kraft ) legges ikke planprogrammet ut til høring og offentlig ettersyn. Dette dokumentet erstatter planprogrammet og er en orientering om utredningsarbeidet som skal gjennomføres i konsekvensutredningen. 3.2 Utredningsalternativer Formålet med konsekvensutredningen er å kartlegge beslutningsrelevant informasjon for deretter å belyse konsekvensene av planlagt utbygging og utviklingen innenfor planområdet. Det legges opp til at konsekvensene av utbyggingsalternativet skal vurderes i forhold til et 0-alternativ. Følgende alternativer inngår i programmet: 0-alternativet: I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for følgene av å ikke realisere tiltaket (0-alternativet). Dette er et sentrumsområde hvor sannsynligheten for at nylig vedtatte reguleringsplaner gjennomføres er høy. 0-alternativet defineres derfor som forventet utvikling med gjeldende regulering og rammetillatelse for Ruseløkkveien 26, og nylig vedtatte reguleringsplaner. Ved utredningstidspunktet vil status for enkelte planer i området sjekkes, for å ta med de aller siste utviklingstrekk. Alternativ 1: Det skal redegjøres for konsekvensene av å realisere forslagsstillers alternativ. Følgende planer legges til grunn for og inkluderes i alternativene (PBEs saksnumre angis først): Sykkelrute E18 Drammensveien del 1 Munkedamsveien Rådhusplassen Brynjulf Bulls plass 2 Overbygging veirampe ved nasjonalmuseum Brynjulf Bulls plass 2 Nytt nasjonalmuseum Ruseløkkveien 3-5 Ombygging til gågate Cort Adelers gate 33 Oppføring av kontorbygg Munkedamsveien Detaljregulering Nytt kollektivfelt og opprustning av gate Dronning Mauds gate Detaljregulering Ombygging og påbygg Følgende plan vurderes inkludert i 0-alternativet, avhengig av status ved utredningstidspunktet: Victoria terrasse Reguleringsplan Boliger 20

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Forslag til ny kommuneplan i Oslo

Forslag til ny kommuneplan i Oslo Forslag til ny kommuneplan i Oslo Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn v/ Stig L. Bech og Henrik Rudene Taubøll Advokatfirmaet BA-HR 14. oktober 2014 Om ny kommuneplan - Overordnet plan for Oslo, jf. plan-

Detaljer

Kommuneplan 2015 Oslo mot Estate media

Kommuneplan 2015 Oslo mot Estate media Kommuneplan 2015 Oslo mot 2030 Estate media 10.12.2015 Ellen de Vibe Etatsdirektør Kommuneplanens oppbygning Samfunnsdel med overordnede mål og strategier Byutviklingsstrategi Juridisk bindende arealdel

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Flisproduksjon i Tronaas skog. Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Flisproduksjon i Tronaas skog. Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Flisproduksjon i Tronaas skog Forslag til planprogram til offentlig ettersyn DATO: 04.11.2014, rev. A: 14.01.2015 1 Fagkyndig er Kile Stokholm Arkitekter AS. Forslaget kan sees på Ski kommunes nettsider

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. vår dato vår referanse 19.04.2013 2013.156/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes.

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes. Norsk ornitologisk forening naturvernkontakt@nofoa.no Prosjekt Prosjektnr. A-lab Saksnummer PBE Forslagsstiller Eterveien 50-14-6941 201407135 A-lab på vegne av JM Norge AS Oslo, 17.12.2014 ETERVEIEN 10,

Detaljer

1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart.

1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NASJONALMUSEET PÅ VESTBANEN - Statsbyggs forslag Gnr. 209, bnr. 40 14.03.12. 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart. 2 Formål Området

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Saksbehandler: Kjersti Wikstrøm Arkiv: PLAID 341 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Kjersti Wikstrøm Arkiv: PLAID 341 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjersti Wikstrøm Arkiv: PLAID 341 Arkivsaksnr.: 14/1845-14 Dato: 11.05.2015 110/535, 110/606, 110/607, TORGEIR VRAAS PLASS, DETALJREGULERING, FORSLAG TIL PLANPROGRAM,

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Reguleringsplan for ny barnehage på Bronsbu Reguleringsplan for ny barneskole på Lyngmyr Plannummer Saksnummer Møtedato 28.04.2016 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Fra kommunen

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

PLANPROGRAM ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. FORSLAG 26.03.

PLANPROGRAM ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. FORSLAG 26.03. repo001.docx 2012-03-2914 FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN Fra Google Maps Sweco repo001.docx 2012-03-29 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Bakgrunn. Solem Arkitektur AS er engasjert av Amfi Bygg Verdal AS til å fremme reguleringsplan (detaljregulering) for utvidelse av AMFI Verdal.

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Planprogram for Klæbuveien 65, Hesthagen Mulig utbyggingsvolum, illustrert av Narud Stokke Wiig Asplan Viak AS - Tempeveien 22-7031 Trondheim asplanviak.no

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM. Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning

FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM. Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning 1 FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning Forslagsstiller: Moss kommune sammen med grunneiere og interessenter Revidert 26.02.2013 2 Innhold 1. Bakgrunn

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Planomtale krav til innhald

Planomtale krav til innhald Planomtale krav til innhald Bakgrunn: Spørsmål frå fleire kommunar om kva ein planomtale/planbeskrivelse bør innehalde Fylkeskommunen og fylkesmannen har i ein del saker reist motsegn på formelt grunnlag

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Vår ref: 011-2012-Myra Dato: 24.1.2012 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Ihht. pbl. 12-8 varsles det om oppstart av privat reguleringsarbeid for

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand kommune, planid

Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand kommune, planid «Navn» «Adresse1» «Adresse2» «Postadresse» «Land» Vår ref Deres ref Dato 50-15-61959-1 01.12.2015 Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand

Detaljer

Kommuneplan 2015 Oslo mot 2030. Ronny Kristiansen Prosjektleder Kommuneplan 2015

Kommuneplan 2015 Oslo mot 2030. Ronny Kristiansen Prosjektleder Kommuneplan 2015 Kommuneplan 2015 Oslo mot 2030 Ronny Kristiansen Prosjektleder Kommuneplan 2015 Kommuneplanens oppbygning Samfunnsdel med overordnede mål og strategier Byutviklingsstrategi Juridisk bindende arealdel www.kommuneplan.oslo.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer