RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet"

Transkript

1 RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet LINK arkitektur AS er engasjert av Storebrand Ruseløkkveien 26 AS for å utarbeide reguleringsplan for planområdet. Arkitekt for fremtidig bygg er Schmidt/Hammer/Lassen Architects. En orientering om planprosessen og utredningsarbeidet sees på Merknader kan sendes: LINK arkitektur AS v/hanne Sophie Solhaug, Elveveien 81, 1366 Lysaker, e-post Høringsperioden er

2 Sammendrag Planarbeidene omfatter utarbeidelse av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for utbygging av Ruseløkkveien 26 med tilstøtende gaterom. Storebrand Ruseløkkveien 26 AS eier og forvalter bygningskomplekset i Ruseløkkveien 26. Øvrige deler av planområdet har andre grunneiere, herunder Oslo kommune. Bebyggelsen i Ruseløkkveien 26 er fra 1960-tallet, og har vært på- og ombygd i flere omganger. Bygningsmassen er uhensiktsmessig, og vurderes erstattet av nybygg. Forslagsstiller ønsker samme formål som i dag, kontor med forretning på gateplan. Det er en viktig føring for prosjektet at det oppnås større og mer effektive kontorarealer enn i dagens situasjon og bedre eksponering av butikker på gateplan. For dagens bygningsmasse foreligger det en rammetillatelse for rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg. Hovedhensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for nybygg i Ruseløkkveien 26. Forslagsstiller har etter ønske fra Plan- og bygningsetaten også inkludert tilstøtende gateløp i Ruseløkkveien og Cort Adelers gate i planområdet. Hensikten er å sikre en oppgradering av byrommene, herunder å legge til rette for viktige gangforbindelser og møteplasser i denne delen av sentrum. Det er ikke avklart om disse tiltakene vil kreve utarbeidelse av ny reguleringsplan og områdene tas dermed med ved varsel om oppstart av planarbeider. Planområdets beliggenhet og størrelse Ruseløkkveien 26 ligger i randen av sentrumsområdet i Oslo, mellom Ruseløkka, Aker brygge og Karl Johan-området. Planområdet er ca. 16 daa, hvorav i overkant av 6 daa omfatter tomten for Ruseløkkveien 26. Krav til konsekvensutredning Forslaget til omregulering skal konsekvensutredes i henhold til Forskriftens 3c og Vedlegg II. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger (som trådde i kraft ) legges ikke planprogrammet ut til høring og offentlig ettersyn. Dette dokumentet erstatter planprogrammet og er en orientering om utredningsarbeidet som skal gjennomføres i konsekvensutredningen. Tiltaket og alternativer som inngår i konsekvensutredningen: Ruseløkkveien 26 bebygges med nybygg til rettelagt for kontor og forretning. Ruseløkkveien og Cort Adelersgate oppgraderes og tilrettelegges for byliv ved møteplasser og aktivitetsområde (Ruseløkkveien). Det legges vekt på aktive fasader i gatelivet og en offentlig og tilgjengelig tverrakse fra krysset Dronning Maudsgt Ruseløkkveien til Munkedamsveien Cort Adelers gate. Nedkjøring til p-hus under Cort Adelers gate / Ruseløkkveien stenges. Ved behov vil ny rømningsvei opparbeides i gaterommet. 0-Alternativet Ruseløkkveien 26 forblir som i dag, med tillegg av utbygg/påbygg i henhold til foreliggende rammetillatelse. Alternativ 1 (Hovedalternativ) Det skal redegjøres for konsekvensene av å realisere forslagsstillers alternativ som beskrevet over. 2

3 Hovedproblemstillinger: Samspillet med det overordnede bylandskapet, eksisterende byromsstruktur og bebyggelse er sentrale problemstillinger i planarbeidet. Dette inkluderer vurdering av høyder sammenliknet med tilstøtende bebyggelse, heriblant nye foreslåtte høyder for Dronning Mauds gt Det er et sentralt suksesskriterier at nytt bygg legger til rette for arealer med høy kvalitet, at man bygger opp et attraktivt handelskonsept og at bygninger henvender seg med publikumsrettede funksjoner mot tilstøtende gater. Planarbeidet vil drøfte mulighetene for store nok arealer for å oppnå lønnsomhet sammenliknet med foreliggende rammetillatelse for rehabilitering av eksisterende bebyggelse i Ruseløkkveien 26. Utnyttelse og volumdisponering avklares på bakgrunn av ytterligere volumstudier i dialogfasen. Utforming av bebyggelsen, inkludert et kvartalsinternt byrom og atkomstpunkt for dette, er også sentralt i planarbeidet. Planområdet har en rekke tilstøtende bebyggelse med kulturminneverdier og ivaretagelse og tilpasning av ny bebyggelse til eksisterende bygninger vil være viktig. Det er en viktig problemstilling for prosjektet å legge til rette for publikumsrettede funksjoner mot tilstøtende gater, og å bidra til å styrke Cort Adelers gate og Ruseløkkveien som gangforbindelser og møteplasser. Statens vegvesen (SVRØ) skal oppgradere Ring 1 i Munkedamsveien, og planarbeidet for Ruseløkkveien 26 vil bygge videre på løsninger viset i denne planen. Det må opparbeides en tverrforbindelse med god utforming mellom Ruseløkkveien Dronning Mauds gate til Cort Adelers gate Munkedamsveien som signaliserer tilgjengelig og offentlighet. Utforming av dette byrommet vil også være viktig for å bygge opp et velfungerende handelskonsept i bygget. Å oppnå best mulig solforhold både i tilstøtende gater og gode dagslysforhold i fremtidig bygg vil være en sentral problemstilling. Utredningstemaer: Aktuelle utredningstemaer er de temaene som antas å ha vesentlig betydning for miljø og samfunn. Listen er utarbeidet med utgangspunkt i Forskrift om konsekvensutredninger Vedlegg III, samt supplert med egne temaer: Konsekvenser for det overordnede bylandskapet, især landskapet rundt Pipervika Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø, herunder fredede bygninger i nærområdet Beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Energiforbruk og energiløsninger Overordnede planer og mål Beredskap og ulykkesrisiko Bygge- og anleggsperioden I tillegg vil konsekvenser av en rekke tema omtales i planbeskrivelsen. Se nærmere redegjørelse i kapittel

4 INNHOLD RUSELØKKVEIEN DEL 1, MÅL OG RAMMER Innledning Bakgrunn Formål med planarbeidet Vurdering av utredningsplikt Planområdet Beliggenhet og avgrensning Eierforhold Dagens situasjon Planstatus og andre rammebetingelser Rikspolitiske retningslinjer Kommunale planer Reguleringsplaner Byggeprosjekter og reguleringsplaner under arbeid DEL 2, PROBLEMSTILLINGER DEL 3, KRAV TIL PLANPROSESS OG UTREDNINGER Krav til konsekvensutredning Utredningsalternativer alternativet Alternativ 1 (Forslagsstillers planforslag) Utredningstemaer Konsekvenser for Byutvikling og bylandskapet Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø, herunder fredede bygninger i nærområdet Beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Energiforbruk og energiløsninger Overordnede planer og mål Beredskap og ulykkesrisiko ROS-analyse Bygge- og anleggsperioden Temaer som skal belyses i planbeskrivelsen Bebyggelsesstruktur og samspill med tilgrensende byrom Høyder og avtrapping Offentlig tilgjengelighet Formål; flerfunksjonalitet, boligandel Utforming, materialbruk, møblering av byrom Plassering og løsning av avkjørsel, renovasjon og varelevering Overvannshåndtering Universell utforming Barns interesser Analyser og studier som er utgangspunkt for reguleringsplanen Volumstudier og fysisk modell Kulturminner

5 3.5.2 Byliv og folkestrømmer til ulike tider i døgnet Lokalklima Utredning av støy Utredning av luftforurensing Geotekniske undersøkelser Konsekvenser for handelsstrukturen i Oslo sentrum Metode Utredningsmetode Framstillingsmetode Videre planprosess og medvirkning Planprosess Medvirkning Fremdrift

6 1. DEL 1, MÅL OG RAMMER 1.1 Innledning Bakgrunn Storebrand Ruseløkkveien 26 AS eier og forvalter bygningskomplekset i Ruseløkkveien 26. Bygningen er fra 1960-tallet, og har vært på- og ombygd i flere omganger. Bygningsmassen er uhensiktsmessig, og vurderes erstattet av nybygg. Forslagsstiller ønsker samme formål som i dag, kontor med forretning på gateplan. Det er en viktig føring for prosjektet at det oppnås større og mer effektive kontorarealer enn i dagens situasjon og bedre eksponering av butikker på gateplan. LINK arkitektur AS er engasjert for å utforme reguleringsplanen. Utvikling og nybygging på eiendommen Ruseløkkveien 26 (gnr./bnr. 109/218) i Oslo kommune ble initiert våren 2014, med parallelle arkitektoppdrag. Følgende kontorer deltok: A-lab (Norge) Dyrvik arkitekter (Norge) HRTB arkitekter (Norge) Schmidt/Hammer/Lassen architects (Danmark) White (Sverige) Lundgård & Tranberg Arkitekter (Danmark) Konkurransebidragene ble forelagt Plan- og bygningsetaten før endelig juryering. I tråd med tilbakemeldingene fra PBE om foretrukne prosjekter ble A-lab, Schmidt/Hammer/Lassen, Lundgård & Tranberg bedt om å utdype og presisere visse deler av prosjektene. Etter endelig juryering ble Schmidt/Hammer/Lassen invitert til å bistå Storebrand i videre prosess om detaljering av bygget. For dagens bygningsmasse foreligger det en rammetillatelse for rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg. Tiltaket medfører større fasadeendringer, bruksendring og oppføring av nye tekniske installasjoner. Godkjente nye arealer er 2059 m², slik at bygningsmassen til sammen blir 34204,0 m² BRA. Høyden økes også noe, til maksimal høyde c+ 47,7. Rammetillatelsen gjelder fra , dvs. til Formål med planarbeidet Hovedhensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for nybygg i Ruseløkkveien 26 i Vika. Forslagsstiller har etter ønske fra Plan- og bygningsetaten inkludert tilstøtende gateløp i Ruseløkkveien og Cort Adelers gate i planområdet. Hensikten er å sikre en oppgradering av byrommene, herunder å legge til rette for viktige gangforbindelser og møteplasser i denne delen av sentrum. Det er ikke avklart om disse tiltakene vil kreve utarbeidelse av ny reguleringsplan og områdene tas dermed med ved varsel om oppstart av planarbeider Vurdering av utredningsplikt Plan- og bygningsetaten har vurdert foreløpig materiale i saken i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift. Oslo kommune har som ansvarlig myndighet besluttet at planforslaget skal konsekvensutredes. 6

7 Forslaget innebærer tiltak med en investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr., og faller derfor inn under oppfangskriteriene for tiltak som alltid skal konsekvensutredes, jf. 2 f i Forskrift om konsekvensutredning og vedlegg til dette i pkt Planområdet Beliggenhet og avgrensning Ruseløkkveien 26 ligger i randen av sentrumsområdet i Oslo, mellom Ruseløkka, Aker brygge og Karl Johan-området. I arealbruksstrategien til høringsutkastet til Smart, Trygg, Grønn Kommuneplan for Oslo mot 2030, er Ruseløkkveien 26 en del av «Områder for bymessig utvikling», angitt i juridisk arealdel som utviklingsområde. Utviklingsområder skal utvikles med utgangspunkt i eksisterende struktur og det kreves høy arealutnyttelse. I Samfunnsdel og byutviklingsstrategi (s 40) omtales området slik: «Indre by har vært et populært område både for bolig- og næringsutvikling. Det spiller også en svært viktig rolle regionalt og nasjonalt, gjennom sine hovedstadsfunksjoner, landets største kollektivknutepunkt og som landets viktigste næringsutviklingsmotor.» Ruseløkkveien 26 ligger plassert mellom sentrum og Aker brygge 7

8 Ruseløkkveien 26 ligger bl.a. nært det nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomta Foreslått planområde er på ca. 16 daa 8

9 Skråfoto av byområdet, fra ca Siden den gang har Nasjonalmuseet blitt påbegynt og dette vises ikke i bildet. Ruseløkkveien 26 er omgitt av gatene Ruseløkkveien, Cort Adelers gate og Munkedamsveien på tre sider, og grenser mot Dronning Mauds gate 10. Det foreslåtte planområdet omfatter eiendommen Ruseløkkveien 26, gnr/bnr 208/218 i Oslo kommune, i tillegg varsles planen med deler av omkringliggende gater. Gatene på to sider er tatt med i planområdet for å utrede gatesnitt og utearealfunksjoner. Dette gjelder Cort Adelers gate, hvor også nedkjøringen fra Cort Adelers gate til p-anlegg under Ruseløkkveien i tilknytning til Ruseløkkveien 26 inkluderes. På samme måte inkluderes Ruseløkkveien mellom Cort Adelers gate og Dronning Mauds gate, for å utrede uteområder mellom Ruseløkka skole og den nye bebyggelsen. For Munkedamsveien / Ring 1 er det en egen planprosess v/svrø, og planforslaget for Ruseløkkveien vil forholde seg til denne planens planavgrensning og bygge videre på de løsninger som denne foreslår. Planområdet er ca. 16 daa, hvorav omtrent 6 daa er byggeprosjektet Ruseløkkveien 26. 9

10 Planområdet med omkringliggende bebyggelse, ca Eierforhold Planområdet omfattes hovedsakelig av hele eller deler av følgende eiendommer: 209/218: Ruseløkkveien 26 (Storebrand Ruseløkkveien 26 AS) 206/327: Veigrunn Ruseløkkveien (Oslo kommune) 209/197: Veigrunn i Cort Adelers gate mellom Ruseløkkveien og Huitfeldts gate (Oslo kommune) 209/204: Ruseløkka skole, gjelder del av Ruseløkkveien, fortau/veigrunn (Oslo kommune v/oby) 999/562: Veigrunn i Cort Adelers gate (Oslo kommune) 209/331: Del av veigrunn/fortau Cort Adelers gate (Ruseløkkveien 50 boligsameie) 209/21: Del av veigrunn/fortau Cort Adelers gate (Entra eiendom AS) 209/35: Del av veigrunn/fortau Dronning Mauds gate (Oslo kommune) 999/156: Del av umatrikulert veigrunn / fortau Løkkeveien (Oslo kommune) 10

11 Eiendomsforholdene i og rundt planområdet. Se nærmere angivelse av rettighetshavere i vedlegg Dagens situasjon Bebyggelsen i planområdet består i dag av kontorer og lokaler for handel, samt parkering. Bebyggelsen ble påbegynt på 1960-tallet, med nær sagt kontinuerlige om- og påbygginger siden hovedbygningen var ferdig for innflytting i 1969 (arkitekt F.S. Platou). Ruseløkkveien nedenfor Ruseløkka skole fungerer delvis som en del av skolens uteområde, og som en møteplass for barn og unge i området, bl.a. med ballbinge og skateramper. «Cort Adelers plass» i Cort Adelers gate er preget av parkering og nedkjøring til p-kjeller i tilknytning til Ruseløkkveien 26. Cort Adelers gate er stengt for gjennomkjøring forbi Ruseløkkveien; kun trikken har lov til å kjøre her. Cort Adelers gate har et uforløst potensial som gangforbindelse mellom Ruseløkka og Solli på den ene siden og Munkedamsveien, Vika og Aker Brygge på den andre siden. Trafikkforhold: Ruseløkkveien 26 har i dag atkomst via Munkedamsveien. Det er også en etablert nedkjøring fra Cort Adelers gate via parkeringshuset under Ruseløkkveien til Ruseløkkveien 26. Denne benyttes ikke i dag. I praksis fungerer kvartalet avgrenset av Dronning Mauds gate Ruseløkkveien Cort Adelers gate Munkedamsveien som en «trafikkøy» for av- og påkjøring til Bjørvikatunellen. Ruseløkkveien og nedre 11

12 del av Cort Adelers gate preges av trafikk til og fra Ring 1 og Løkkeveien eller Dronning Mauds gate og E18-tunellen. Planområdet har en sentral beliggenhet med god tilknytning til offentlig transport og kollektivknutepunkter: Regionbusser stopper i Munkedamsveien like utenfor Ruseløkkveien 26 (et tilbud som sannsynligvis vil bli bedre med nytt, midtstilt kollektivfelt i Munkedamsveien). Trikk nr 12 har holdeplass innenfor planområdet, og fra Ruseløkkveien 26 er det omtrent 350 meter til Nationaltheatret stasjon og knutepunkt. Noen av forbindelseslinjene og barrierene i området 12

13 Planområdet sett fra vollene på Akershus festning. Miljøsituasjon: Trafikk i gateløpene i området er en vesentlig støykilde. Munkedamsveien forbi planområdet er sterkt trafikk- og støybelastet. På overordnet støykart på ligger hele bygningen i gul støysone rundt fasaden. Det er foreløpig ikke gjort støyanalyse for prosjektet. Området er foreslått som unntaksområde for støy i forslag til ny kommuneplan. Planområdet er også utsatt for luftforurensning. Det er ikke registrert rødlistede arter eller utvalgte naturtyper i planområdet. Planområdet er i praksis fullt utbygd med bygningsmasse og trafikkareal/harde flater. 1.3 Planstatus og andre rammebetingelser Rikspolitiske retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) Retningslinjen stiller bl.a. krav til at det skal tilrettelegges arealer for barn og unge, og at disse arealene skal være skjermet for støy, luftforurensing og trafikkfare. Retningslinjene understreker at barn og unges interesser skal ivaretas i planleggingen. Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming RPR skal ligge til grunn for all planlegging av byggeområder, utearealer og infrastruktur for transport Kommunale planer Kommuneplan 2008 Oslo mot 2025 Kommuneplanen fremmer flere overordnede målsetninger som skal være førende for Oslos utvikling: 1. Oslo skal være en internasjonalt attraktiv by og en drivkraft i Osloregionen 2. Oslo skal være en trygg by med god livskvalitet for innbyggerne 3. Oslo kommune skal tilby brukertilpassede tjenester av høy kvalitet 4. Oslos innbyggere skal delta i byens utvikling 13

14 5. Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling Byrådets forslag til kommuneplan «Smart, trygg, grønn Oslo mot 2030» Planområdet ligger i utviklingsområde indre by U1. I henhold til kan det for områder avsatt som utviklingsområder vurderes høyere gesimshøyder enn områdets dominerende høyder, dersom etasjer avtrappes for å innordne seg gatestrekningens høyeste dominerende fasadegesims. Avtrapping skal hensynta best mulig solforhold mot sør og vest for tilliggende byrom, strøksgater og gårdsrom. Høyder kan vurderes opp mot 30 meter. Arealet fra og med Munkedamsveien til fjorden er avsatt til «hensynssone stormflo» (H 3201). For områder innen hensynssonen tillates ikke tiltak som kan bli påvirket av stormflo. Det kreves ROS-analyse som dokumenterer at de til enhver tid gjeldende forskrifter ivaretas. Området ligger innenfor avvikssone (område B) for støy. Innenfor avvikssonen kan støyfølsomme bruksformål etableres i gul og rød sone forutsatt at vilkårene i b ivaretas. For boliger kreves det bl.a. tilgang til stille side og tilgang til uteareal som er skjermet mot støy. I henhold til 9 skal det ved regulering av utbyggingsprosjekter med mer enn m² BRA utarbeides et retningsgivende kvalitetsprogram for miljø og energi for godkjenning av Oslo kommune. Kommunedelplan 14: Lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner Det overordnede plangrepet er å styrke Sentrums posisjon som overordnet handels-, service-, underholdnings-, og kulturelt senter i hovedstadsområdet. Kommunedelplan 13: Infrastruktur, bystruktur, bymiljø Planområdet er i KDPen angitt som «arbeidsplasskonsentrasjon». Bylivsundersøkelse Oslo sentrum (2014): Inneholder en rekke forslag til tiltak for å styrke bylivet i Oslo sentrum. Bylivet vil konsentreres rundt en sone fra Jernbanetorget til Aker brygge. Høyhus i Oslo strategi for videre arbeid Planområdet ligger ikke innenfor område utpekt som egnet for høyhus. Ved planforslag som innebærer byggehøyder over 42 meter skal det utarbeides et alternativ med høyder inntil 42 meter. Prinsipp-plan for gatebruken i Oslo sentrum (vedtatt ) Munkedamsveien og kjørevei rundt planområdet er utpekt som hovedåre for biltrafikk. Munkedamsveien og Cort Adelers gt. er utpekt som kollektivårer. Ruseløkkveien mellom Haakon VIIs gt. og Dronning Mauds gt. er utpekt som sambruksareal (shared space). Ruseløkkveien vest for planområdet prioriteres for gående/syklende. Oslo sentrum - gatebruk og grunnsikring - forslag til prinsipplan for gatebruk i Oslo (2014) Viderefører hovedtrekkene i tidligere prinsipp-plan. Victoria Terrasse defineres som sikringsobjekt med restriksjoner. Det etableres midlertidig busstrasé over Rådhusplassen og Dronning Mauds gt. Kommunedelplan for torg- og møteplasser Ruseløkka skole inklusive utearealet langs Ruseløkkveien, Vikatorvet (Cort Adelers plass), og Ruseløkkveien vest for Cort Adelers gate er definert som lokale torg/møteplasser Reguleringsplaner Det foreslåtte planområdet omfatter mange tidligere reguleringsplaner. Den mest sentrale er, som dekker selve byggeprosjektet i Ruseløkkveien 26 er: S-2255 av ; forretning og kontor (reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone, «soneplanen» fra 1977) 14

15 Gategrunn og veigrunn innenfor planområdet er regulert gjennom følgende reguleringsplaner: S-460 av ; vei og fortau, off. bygning (skole) S-2551 av ; sykkelvei S-3411 av ; fortau, kollektivfelt-trikk S-4434 av ; plass, gangvei og felles avkjørsel Byggeprosjekter og reguleringsplaner under arbeid En rekke reguleringsplaner og byggeprosjekter er under arbeid i området. Flere av disse ventes vedtatt om kort tid, eller er igangsatt, og vil få betydning for planforslaget Brynjulf Bulls plass 2 Nytt nasjonalmuseum Oppføring av nytt nasjonalmuseum på Vestbanetomta basert på vinnerforslaget «Forum Artis» av arkitektene Kleihues + Schuhwerk. Øverste kote mot Munkedamsveien er + 30,7 m. Museumspassasjen (langs påkjøringsrampe for E18) opparbeides med ekspressykkelvei. Status: Igangsatt, planlagt ferdigstilt Brynjulf Bulls plass 2 Overbygging veirampe ved nasjonalmuseum Nytt lokk over nedkjøring til E-18, samt beplanting på begge sider av dagens veibru. Ny sykkelvei langs museumspassasjen (Nasjonalmuseets bakside). Status: Rammetillatelse gitt. Del av plan : Nytt bygg på overbygning av avkjøringsrampe Det har i lengre tid vært drøftet planer for overbygging av påkjøringsrampen til E-18 mellom Cort Adelers gt. og Dronning Mauds gt. Det foreligger rekkefølgekrav i S-4694 (reguleringsplan for nasjonalmuseet på Vestbanen) som fastslår at forslag til overbygging skal innsendes senest 1 år etter at planforslag for Munkedamsveien (se Munkedamsveien Detaljregulering Nytt kollektivfelt og opprustning av gate) er innsendt. Nytt lokk over søndre del av rampen og beplantning gjennomføres samtidig med bygging av nytt nasjonalmuseum (se Brynjulf Bulls plass 2 Nytt nasjonalmuseum). Status: Iht rekkefølgekrav for Nasjonalmuseet skal det sendes inn planforslag senest ett år etter planforslag for Munkedamsveien foreligger Dronning Mauds gate Detaljregulering Ombygging og påbygg Planforslag for ombygging og påbygging av IBM-byggene (Dronning Mauds gt. 10 og 11). Forslaget innebærer at dagens 3 påbygde etasjer rives og erstattes av 4 etasjer, hvor øverste etasje er inntrukket. Øverste gesimshøyde blir kote + 48,5 m. Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget. Status: Oversendt til politisk behandling september Haakon VII's gate 10 oppstartsmøte Påbygg med to etasjer Planforslag for påbygg med to etasjer. Øverste kote + 47,07 m. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke forslaget av hensyn bl.a. til bevaringsverdiene i bygningen, siktlinjene mellom Slottsparken og Festningen og hensynet til Victoria Terrasse. Status: Oppstartsmøte gjennomført Munkedamsveien Detaljregulering Nytt kollektivfelt og opprustning av gate Planforslaget innebærer etablering av midtstilt kollektivfelt i Munkedamsveien mellom Nationaltheatret og Filipstad. Det foreligger to alternativer; ett med venstresvingsfelt foran R26 (5 felt totalt), ett uten venstresvingefelt (4 felt). Begge alternativene legger opp til vareleveringslomme foran R26. Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget med forbehold om at holdeplassløsninger og løsninger for fortau og varelevering må utredes nærmere. Status: Oppstartsmøte gjennomført. Innsendt planforslag i to alternativer. Ett av alternativene innebærer smalt fortau langs deler av Ruseløkkveien 26. Offentlig ettersyn forventes primo

16 Ruseløkkveien 3-5 Ombygging til gågate Byggesak for ombygging av nordre del av Ruseløkkveien mellom Haakon VIIs gate og Dronning Mauds gate til gågate. Byggesaken omfatter også rehabilitering og fasadeendring for Vikaterrassen. Status: Igangsatt Cort Adelers gate 41 Reguleringsplan Byggeområde for offentlig bygning Planforslag for nytt UD på trekanttomta, delvis over Operatunnelen med avkjøringsrampe. Planforslaget omfatter også dagens taiholdeplass nord for portalbygningen, som foreslås regulert til torg. Status: Planforslaget er stilt i bero i påvente av avklaring omkring regjeringskvartalet Victoria terrasse Reguleringsplan Boliger Planforslag for omregulering av Victoria Terrasse fra offentlig bygning til boliger. Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget. Status: Oversendt til politisk behandling Cort Adelers gate 33 Oppføring av kontorbygg Det planlegges ombygging, riving av deler av eksisterende bebyggelse, og oppføring av nytt kontorbygg mot Cort Adelers plass og Ruseløkkveien. Status: Rammetillatelse gitt Sykkelrute E18 Drammensveien del 1 Munkedamsveien Rådhusplassen Forslaget innebærer detaljregulering av sykkelfelt langs Dronning Mauds som del av overordnet sykkelforbindelse langs E-18 gjennom Oslo. Status: Offentlig ettersyn gjennomført Johan Svendsens plass detaljregulering Paviljong med kulturformål Planforslaget innebærer etablering av paviljong på plassens nordside. Status: Oppstartsmøte gjennomført og Ombygging av handelsarealene på Aker Brygge Det er igangsatt vesentlig ombygging av bl.a. Terminalbygningen på Aker Brygge som del av en større rehabilitering av handelsarealene i Stranden 1 (Terminalbygningen) og Stranden 3-5 (Verkstedhallene). Det etableres en ny diagonalforbindelse gjennom bygningene fra Terminalbygningen til Bryggetorget. Ombyggingen innebærer at handelsarealene konsentreres på 1. etg. slik at tilliggende byrom (heriblant Dokkveien) styrkes som handelsarena. Status: Igangsatt Områderegulering Filipstad Havneområdet på Filipstad er i Byrådets forslag til kommuneplan avsatt som utviklingsområde, og vil på sikt transformeres til et byområde med en høy tettet av boliger og næringsvirksomhet. Utviklingen vil få betydning også for tilgrensende områder. Huitfeldts gate er tenkt som en av hovedforbindelsene mellom dagens sentrum og nye Filipstad. Se for øvrig PBEs stedsanalyse. 16

17 2. DEL 2, PROBLEMSTILLINGER Plan- og bygningsetatens sammenstillingskart hentet fra etatens stedsanalyse for Ruseløkkveien 26. Ruseløkkveien 26 ligger i Vika mellom Oslo sentrum og Aker brygge og Filipstad. Samspillet med det det overordnede bylandskapet, eksisterende byromsstruktur og bebyggelse er sentrale problemstillinger i planarbeidet. Dette inkluderer vurdering av høyder sammenliknet med tilstøtende bebyggelse, heriblant nye foreslåtte høyder for Dronning Mauds gt Det er et sentralt suksesskriterier at nytt bygg legger til rette for arealer med høy kvalitet, at man bygger opp et attraktivt handelskonsept og at bygninger henvender seg med publikumsrettede funksjoner mot tilstøtende gater. Planarbeidet vil drøfte mulighetene for store nok arealer for å oppnå lønnsomhet sammenliknet med foreliggende rammetillatelse for rehabilitering av eksisterende bebyggelse i Ruseløkkveien

18 Utnyttelse og volumdisponering avklares på bakgrunn av ytterligere volumstudier i dialogfasen. Utforming av bebyggelsen, inkludert et kvartalsinternt byrom og atkomstpunkt for dette, er også sentralt i planarbeidet. Planområdet har en rekke tilstøtende bebyggelse med kulturminneverdier og ivaretagelse og tilpasning av ny bebyggelse til eksisterende bygninger vil være viktig. Det er en viktig problemstilling for prosjektet å legge til rette for publikumsrettede funksjoner mot tilstøtende gater, og å bidra til å styrke Cort Adelers gate og Ruseløkkveien som gangforbindelser og møteplasser. Statens vegvesen (SVRØ) skal oppgradere Ring 1 i Munkedamsveien, og planarbeidet for Ruseløkkveien 26 vil bygge videre på løsninger viset i denne planen. Det må opparbeides en tverrforbindelse med god utforming mellom Ruseløkkveien Dronning Mauds gate til Cort Adelers gate Munkedamsveien som er signaliserer tilgjengelig og offentlighet. Utforming av denne handelsforbindelsen vil også være viktig for å bygge opp et velfungerende handelskonsept i bygget. Å oppnå best mulig solforhold både i tilstøtende gater og gode dagslysforhold i fremtidig bygg vil være en sentral problemstilling. Plan- og bygningsetatens anbefalingskart «byrom og forbindelse» er hentet fra etatens stedsanalyse for Ruseløkkveien

19 Plan- og bygningsetatens anbefalingskart «høyder på bebyggelse» er hentet fra etatens stedsanalyse for Ruseløkkveien

20 3. DEL 3, KRAV TIL PLANPROSESS OG UTREDNINGER 3.1 Krav til konsekvensutredning Forslaget til omregulering skal konsekvensutredes i henhold til Forskriftens 3c og Vedlegg II. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger (som trådde i kraft ) legges ikke planprogrammet ut til høring og offentlig ettersyn. Dette dokumentet erstatter planprogrammet og er en orientering om utredningsarbeidet som skal gjennomføres i konsekvensutredningen. 3.2 Utredningsalternativer Formålet med konsekvensutredningen er å kartlegge beslutningsrelevant informasjon for deretter å belyse konsekvensene av planlagt utbygging og utviklingen innenfor planområdet. Det legges opp til at konsekvensene av utbyggingsalternativet skal vurderes i forhold til et 0-alternativ. Følgende alternativer inngår i programmet: 0-alternativet: I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for følgene av å ikke realisere tiltaket (0-alternativet). Dette er et sentrumsområde hvor sannsynligheten for at nylig vedtatte reguleringsplaner gjennomføres er høy. 0-alternativet defineres derfor som forventet utvikling med gjeldende regulering og rammetillatelse for Ruseløkkveien 26, og nylig vedtatte reguleringsplaner. Ved utredningstidspunktet vil status for enkelte planer i området sjekkes, for å ta med de aller siste utviklingstrekk. Alternativ 1: Det skal redegjøres for konsekvensene av å realisere forslagsstillers alternativ. Følgende planer legges til grunn for og inkluderes i alternativene (PBEs saksnumre angis først): Sykkelrute E18 Drammensveien del 1 Munkedamsveien Rådhusplassen Brynjulf Bulls plass 2 Overbygging veirampe ved nasjonalmuseum Brynjulf Bulls plass 2 Nytt nasjonalmuseum Ruseløkkveien 3-5 Ombygging til gågate Cort Adelers gate 33 Oppføring av kontorbygg Munkedamsveien Detaljregulering Nytt kollektivfelt og opprustning av gate Dronning Mauds gate Detaljregulering Ombygging og påbygg Følgende plan vurderes inkludert i 0-alternativet, avhengig av status ved utredningstidspunktet: Victoria terrasse Reguleringsplan Boliger 20

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Områderegulering Områderegulering for gater og byrom i sentrum. Stein Kolstø enhetsdirektør

Områderegulering Områderegulering for gater og byrom i sentrum. Stein Kolstø enhetsdirektør Områderegulering Områderegulering for gater og byrom i sentrum Stein Kolstø enhetsdirektør Områderegulering for gater og byrom i sentrum Program for bilfritt byliv Handlingsprogram for økt byliv Områderegulering

Detaljer

Forslag til ny kommuneplan i Oslo

Forslag til ny kommuneplan i Oslo Forslag til ny kommuneplan i Oslo Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn v/ Stig L. Bech og Henrik Rudene Taubøll Advokatfirmaet BA-HR 14. oktober 2014 Om ny kommuneplan - Overordnet plan for Oslo, jf. plan-

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Kommuneplan 2015 Oslo mot Estate media

Kommuneplan 2015 Oslo mot Estate media Kommuneplan 2015 Oslo mot 2030 Estate media 10.12.2015 Ellen de Vibe Etatsdirektør Kommuneplanens oppbygning Samfunnsdel med overordnede mål og strategier Byutviklingsstrategi Juridisk bindende arealdel

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Til Bydelsutvalget BU-sak 116 BUK-sak 31 Dato: 09.09.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2013/684 Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 512.1

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

Flisproduksjon i Tronaas skog. Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Flisproduksjon i Tronaas skog. Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Flisproduksjon i Tronaas skog Forslag til planprogram til offentlig ettersyn DATO: 04.11.2014, rev. A: 14.01.2015 1 Fagkyndig er Kile Stokholm Arkitekter AS. Forslaget kan sees på Ski kommunes nettsider

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3 PlanID: Forslagsstiller: Plankonsulent: Dato: Revidert: 12312014003 Bjørn Inge Kaland BRUKET

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

NYE BRØNNØYSUNDREGISTRENE INFORMASJONSMØTE Foto: News on Request AS, Illustrasjon Ratio arkitekter AS.

NYE BRØNNØYSUNDREGISTRENE INFORMASJONSMØTE Foto: News on Request AS, Illustrasjon Ratio arkitekter AS. NYE BRØNNØYSUNDREGISTRENE INFORMASJONSMØTE 18.11.14 Foto: News on Request AS, Illustrasjon Ratio arkitekter AS. HVORFOR REGULERINGSPLAN? Reguleringsplan Planbeskrivelse / saksfremlegg Plankart Bestemmelser,

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. vår dato vår referanse 19.04.2013 2013.156/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN 04.04.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt... 4 1.4 Konsekvensutredning...

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram DETALJREGULERING FOR FRITIDSBEBYGGELSE PÅ EIENDOMMEN GBNR 116/2, SØRE ÅSEN, I TUNHOVD PLANID 2017015 NORE OG UVDAL KOMMUNE 31. OKTOBER 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel:

Detaljer

Hvordan kan vi sikre helheten når en delplaner skal utvikles?

Hvordan kan vi sikre helheten når en delplaner skal utvikles? Hvordan kan vi sikre helheten når en delplaner skal utvikles? Forenklede planprosesser for å sikre områdekvalitet fung. avd.dir. Målfrid Nyrnes Plan- og bygningsetaten Oslo kommune 3. november 2014 1 Disposisjon

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Saksbehandler: Kjersti Wikstrøm Arkiv: PLAID 341 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Kjersti Wikstrøm Arkiv: PLAID 341 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjersti Wikstrøm Arkiv: PLAID 341 Arkivsaksnr.: 14/1845-14 Dato: 11.05.2015 110/535, 110/606, 110/607, TORGEIR VRAAS PLASS, DETALJREGULERING, FORSLAG TIL PLANPROGRAM,

Detaljer

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr.

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Hansteinsgate (1) Torgeir Vraas Plass (2d) 07.02.2016 Status Torgeir Vraas Plass planprogram

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

T R O D A H L A R K I T E K T E R

T R O D A H L A R K I T E K T E R Forslag til planprogram Reguleringsplan 0483 Detaljregulering Havnevegen 16, gnr/bnr 3/36, med konsekvensutredning. Sola kommune 19.06.2012 3/36 Forslag i samsvar med Plan- og bygningsloven av 27.06.2008

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart.

1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NASJONALMUSEET PÅ VESTBANEN - Statsbyggs forslag Gnr. 209, bnr. 40 14.03.12. 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart. 2 Formål Området

Detaljer

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokumenttype Vindanalyse Dato Juni 2016 VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ VINDSIMULERINGER BODØ Revisjon 001 Dato 2016/06/23 Utført av Ingvild Fladvad Størdal Kontrollert

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt. Planprogram

DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt. Planprogram DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt Planprogram Bilde fra planområdet November 2015 Vedtatt: 1 Revisjon Dato 2015.11.25 Utført av Anja Øren Ryen Kontrollert av Helge Bakke Godkjent av Erin Sandberg,

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE 03.03.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt...

Detaljer

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Bakgrunn. Solem Arkitektur AS er engasjert av Amfi Bygg Verdal AS til å fremme reguleringsplan (detaljregulering) for utvidelse av AMFI Verdal.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Vedlegg 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE REGULERINGSOPPDRAG FOR GRØNVOLL PARK

Vedlegg 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE REGULERINGSOPPDRAG FOR GRØNVOLL PARK OPPDRAGSBESKRIVELSE REGULERINGSOPPDRAG FOR GRØNVOLL PARK OPPDRAGET 1 Bakgrunn I henhold til Ensjø- veiledende prinsipplan for det offentlige rom, heretter VPOR, skal Grønvoll park etableres i forbindelse

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes.

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes. Norsk ornitologisk forening naturvernkontakt@nofoa.no Prosjekt Prosjektnr. A-lab Saksnummer PBE Forslagsstiller Eterveien 50-14-6941 201407135 A-lab på vegne av JM Norge AS Oslo, 17.12.2014 ETERVEIEN 10,

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE KRAV TIL INNSENDT MATERIALE For å effektivisere saksbehandlingen og for å kunne overholde Plan- og bygningslovens frister for saksbehandling, må kommunen stille minstekrav til materialet og grunnlagsdokumentasjonen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Gunnar Bratheim 11.10.2017 Alle illustrasjoner er foreløpige, og viser mulig utnyttelse i tråd med forslag til reguleringsplan. Endelig

Detaljer