RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet"

Transkript

1 RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet LINK arkitektur AS er engasjert av Storebrand Ruseløkkveien 26 AS for å utarbeide reguleringsplan for planområdet. Arkitekt for fremtidig bygg er Schmidt/Hammer/Lassen Architects. En orientering om planprosessen og utredningsarbeidet sees på Merknader kan sendes: LINK arkitektur AS v/hanne Sophie Solhaug, Elveveien 81, 1366 Lysaker, e-post Høringsperioden er

2 Sammendrag Planarbeidene omfatter utarbeidelse av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for utbygging av Ruseløkkveien 26 med tilstøtende gaterom. Storebrand Ruseløkkveien 26 AS eier og forvalter bygningskomplekset i Ruseløkkveien 26. Øvrige deler av planområdet har andre grunneiere, herunder Oslo kommune. Bebyggelsen i Ruseløkkveien 26 er fra 1960-tallet, og har vært på- og ombygd i flere omganger. Bygningsmassen er uhensiktsmessig, og vurderes erstattet av nybygg. Forslagsstiller ønsker samme formål som i dag, kontor med forretning på gateplan. Det er en viktig føring for prosjektet at det oppnås større og mer effektive kontorarealer enn i dagens situasjon og bedre eksponering av butikker på gateplan. For dagens bygningsmasse foreligger det en rammetillatelse for rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg. Hovedhensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for nybygg i Ruseløkkveien 26. Forslagsstiller har etter ønske fra Plan- og bygningsetaten også inkludert tilstøtende gateløp i Ruseløkkveien og Cort Adelers gate i planområdet. Hensikten er å sikre en oppgradering av byrommene, herunder å legge til rette for viktige gangforbindelser og møteplasser i denne delen av sentrum. Det er ikke avklart om disse tiltakene vil kreve utarbeidelse av ny reguleringsplan og områdene tas dermed med ved varsel om oppstart av planarbeider. Planområdets beliggenhet og størrelse Ruseløkkveien 26 ligger i randen av sentrumsområdet i Oslo, mellom Ruseløkka, Aker brygge og Karl Johan-området. Planområdet er ca. 16 daa, hvorav i overkant av 6 daa omfatter tomten for Ruseløkkveien 26. Krav til konsekvensutredning Forslaget til omregulering skal konsekvensutredes i henhold til Forskriftens 3c og Vedlegg II. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger (som trådde i kraft ) legges ikke planprogrammet ut til høring og offentlig ettersyn. Dette dokumentet erstatter planprogrammet og er en orientering om utredningsarbeidet som skal gjennomføres i konsekvensutredningen. Tiltaket og alternativer som inngår i konsekvensutredningen: Ruseløkkveien 26 bebygges med nybygg til rettelagt for kontor og forretning. Ruseløkkveien og Cort Adelersgate oppgraderes og tilrettelegges for byliv ved møteplasser og aktivitetsområde (Ruseløkkveien). Det legges vekt på aktive fasader i gatelivet og en offentlig og tilgjengelig tverrakse fra krysset Dronning Maudsgt Ruseløkkveien til Munkedamsveien Cort Adelers gate. Nedkjøring til p-hus under Cort Adelers gate / Ruseløkkveien stenges. Ved behov vil ny rømningsvei opparbeides i gaterommet. 0-Alternativet Ruseløkkveien 26 forblir som i dag, med tillegg av utbygg/påbygg i henhold til foreliggende rammetillatelse. Alternativ 1 (Hovedalternativ) Det skal redegjøres for konsekvensene av å realisere forslagsstillers alternativ som beskrevet over. 2

3 Hovedproblemstillinger: Samspillet med det overordnede bylandskapet, eksisterende byromsstruktur og bebyggelse er sentrale problemstillinger i planarbeidet. Dette inkluderer vurdering av høyder sammenliknet med tilstøtende bebyggelse, heriblant nye foreslåtte høyder for Dronning Mauds gt Det er et sentralt suksesskriterier at nytt bygg legger til rette for arealer med høy kvalitet, at man bygger opp et attraktivt handelskonsept og at bygninger henvender seg med publikumsrettede funksjoner mot tilstøtende gater. Planarbeidet vil drøfte mulighetene for store nok arealer for å oppnå lønnsomhet sammenliknet med foreliggende rammetillatelse for rehabilitering av eksisterende bebyggelse i Ruseløkkveien 26. Utnyttelse og volumdisponering avklares på bakgrunn av ytterligere volumstudier i dialogfasen. Utforming av bebyggelsen, inkludert et kvartalsinternt byrom og atkomstpunkt for dette, er også sentralt i planarbeidet. Planområdet har en rekke tilstøtende bebyggelse med kulturminneverdier og ivaretagelse og tilpasning av ny bebyggelse til eksisterende bygninger vil være viktig. Det er en viktig problemstilling for prosjektet å legge til rette for publikumsrettede funksjoner mot tilstøtende gater, og å bidra til å styrke Cort Adelers gate og Ruseløkkveien som gangforbindelser og møteplasser. Statens vegvesen (SVRØ) skal oppgradere Ring 1 i Munkedamsveien, og planarbeidet for Ruseløkkveien 26 vil bygge videre på løsninger viset i denne planen. Det må opparbeides en tverrforbindelse med god utforming mellom Ruseløkkveien Dronning Mauds gate til Cort Adelers gate Munkedamsveien som signaliserer tilgjengelig og offentlighet. Utforming av dette byrommet vil også være viktig for å bygge opp et velfungerende handelskonsept i bygget. Å oppnå best mulig solforhold både i tilstøtende gater og gode dagslysforhold i fremtidig bygg vil være en sentral problemstilling. Utredningstemaer: Aktuelle utredningstemaer er de temaene som antas å ha vesentlig betydning for miljø og samfunn. Listen er utarbeidet med utgangspunkt i Forskrift om konsekvensutredninger Vedlegg III, samt supplert med egne temaer: Konsekvenser for det overordnede bylandskapet, især landskapet rundt Pipervika Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø, herunder fredede bygninger i nærområdet Beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Energiforbruk og energiløsninger Overordnede planer og mål Beredskap og ulykkesrisiko Bygge- og anleggsperioden I tillegg vil konsekvenser av en rekke tema omtales i planbeskrivelsen. Se nærmere redegjørelse i kapittel

4 INNHOLD RUSELØKKVEIEN DEL 1, MÅL OG RAMMER Innledning Bakgrunn Formål med planarbeidet Vurdering av utredningsplikt Planområdet Beliggenhet og avgrensning Eierforhold Dagens situasjon Planstatus og andre rammebetingelser Rikspolitiske retningslinjer Kommunale planer Reguleringsplaner Byggeprosjekter og reguleringsplaner under arbeid DEL 2, PROBLEMSTILLINGER DEL 3, KRAV TIL PLANPROSESS OG UTREDNINGER Krav til konsekvensutredning Utredningsalternativer alternativet Alternativ 1 (Forslagsstillers planforslag) Utredningstemaer Konsekvenser for Byutvikling og bylandskapet Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø, herunder fredede bygninger i nærområdet Beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Energiforbruk og energiløsninger Overordnede planer og mål Beredskap og ulykkesrisiko ROS-analyse Bygge- og anleggsperioden Temaer som skal belyses i planbeskrivelsen Bebyggelsesstruktur og samspill med tilgrensende byrom Høyder og avtrapping Offentlig tilgjengelighet Formål; flerfunksjonalitet, boligandel Utforming, materialbruk, møblering av byrom Plassering og løsning av avkjørsel, renovasjon og varelevering Overvannshåndtering Universell utforming Barns interesser Analyser og studier som er utgangspunkt for reguleringsplanen Volumstudier og fysisk modell Kulturminner

5 3.5.2 Byliv og folkestrømmer til ulike tider i døgnet Lokalklima Utredning av støy Utredning av luftforurensing Geotekniske undersøkelser Konsekvenser for handelsstrukturen i Oslo sentrum Metode Utredningsmetode Framstillingsmetode Videre planprosess og medvirkning Planprosess Medvirkning Fremdrift

6 1. DEL 1, MÅL OG RAMMER 1.1 Innledning Bakgrunn Storebrand Ruseløkkveien 26 AS eier og forvalter bygningskomplekset i Ruseløkkveien 26. Bygningen er fra 1960-tallet, og har vært på- og ombygd i flere omganger. Bygningsmassen er uhensiktsmessig, og vurderes erstattet av nybygg. Forslagsstiller ønsker samme formål som i dag, kontor med forretning på gateplan. Det er en viktig føring for prosjektet at det oppnås større og mer effektive kontorarealer enn i dagens situasjon og bedre eksponering av butikker på gateplan. LINK arkitektur AS er engasjert for å utforme reguleringsplanen. Utvikling og nybygging på eiendommen Ruseløkkveien 26 (gnr./bnr. 109/218) i Oslo kommune ble initiert våren 2014, med parallelle arkitektoppdrag. Følgende kontorer deltok: A-lab (Norge) Dyrvik arkitekter (Norge) HRTB arkitekter (Norge) Schmidt/Hammer/Lassen architects (Danmark) White (Sverige) Lundgård & Tranberg Arkitekter (Danmark) Konkurransebidragene ble forelagt Plan- og bygningsetaten før endelig juryering. I tråd med tilbakemeldingene fra PBE om foretrukne prosjekter ble A-lab, Schmidt/Hammer/Lassen, Lundgård & Tranberg bedt om å utdype og presisere visse deler av prosjektene. Etter endelig juryering ble Schmidt/Hammer/Lassen invitert til å bistå Storebrand i videre prosess om detaljering av bygget. For dagens bygningsmasse foreligger det en rammetillatelse for rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg. Tiltaket medfører større fasadeendringer, bruksendring og oppføring av nye tekniske installasjoner. Godkjente nye arealer er 2059 m², slik at bygningsmassen til sammen blir 34204,0 m² BRA. Høyden økes også noe, til maksimal høyde c+ 47,7. Rammetillatelsen gjelder fra , dvs. til Formål med planarbeidet Hovedhensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for nybygg i Ruseløkkveien 26 i Vika. Forslagsstiller har etter ønske fra Plan- og bygningsetaten inkludert tilstøtende gateløp i Ruseløkkveien og Cort Adelers gate i planområdet. Hensikten er å sikre en oppgradering av byrommene, herunder å legge til rette for viktige gangforbindelser og møteplasser i denne delen av sentrum. Det er ikke avklart om disse tiltakene vil kreve utarbeidelse av ny reguleringsplan og områdene tas dermed med ved varsel om oppstart av planarbeider Vurdering av utredningsplikt Plan- og bygningsetaten har vurdert foreløpig materiale i saken i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift. Oslo kommune har som ansvarlig myndighet besluttet at planforslaget skal konsekvensutredes. 6

7 Forslaget innebærer tiltak med en investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr., og faller derfor inn under oppfangskriteriene for tiltak som alltid skal konsekvensutredes, jf. 2 f i Forskrift om konsekvensutredning og vedlegg til dette i pkt Planområdet Beliggenhet og avgrensning Ruseløkkveien 26 ligger i randen av sentrumsområdet i Oslo, mellom Ruseløkka, Aker brygge og Karl Johan-området. I arealbruksstrategien til høringsutkastet til Smart, Trygg, Grønn Kommuneplan for Oslo mot 2030, er Ruseløkkveien 26 en del av «Områder for bymessig utvikling», angitt i juridisk arealdel som utviklingsområde. Utviklingsområder skal utvikles med utgangspunkt i eksisterende struktur og det kreves høy arealutnyttelse. I Samfunnsdel og byutviklingsstrategi (s 40) omtales området slik: «Indre by har vært et populært område både for bolig- og næringsutvikling. Det spiller også en svært viktig rolle regionalt og nasjonalt, gjennom sine hovedstadsfunksjoner, landets største kollektivknutepunkt og som landets viktigste næringsutviklingsmotor.» Ruseløkkveien 26 ligger plassert mellom sentrum og Aker brygge 7

8 Ruseløkkveien 26 ligger bl.a. nært det nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomta Foreslått planområde er på ca. 16 daa 8

9 Skråfoto av byområdet, fra ca Siden den gang har Nasjonalmuseet blitt påbegynt og dette vises ikke i bildet. Ruseløkkveien 26 er omgitt av gatene Ruseløkkveien, Cort Adelers gate og Munkedamsveien på tre sider, og grenser mot Dronning Mauds gate 10. Det foreslåtte planområdet omfatter eiendommen Ruseløkkveien 26, gnr/bnr 208/218 i Oslo kommune, i tillegg varsles planen med deler av omkringliggende gater. Gatene på to sider er tatt med i planområdet for å utrede gatesnitt og utearealfunksjoner. Dette gjelder Cort Adelers gate, hvor også nedkjøringen fra Cort Adelers gate til p-anlegg under Ruseløkkveien i tilknytning til Ruseløkkveien 26 inkluderes. På samme måte inkluderes Ruseløkkveien mellom Cort Adelers gate og Dronning Mauds gate, for å utrede uteområder mellom Ruseløkka skole og den nye bebyggelsen. For Munkedamsveien / Ring 1 er det en egen planprosess v/svrø, og planforslaget for Ruseløkkveien vil forholde seg til denne planens planavgrensning og bygge videre på de løsninger som denne foreslår. Planområdet er ca. 16 daa, hvorav omtrent 6 daa er byggeprosjektet Ruseløkkveien 26. 9

10 Planområdet med omkringliggende bebyggelse, ca Eierforhold Planområdet omfattes hovedsakelig av hele eller deler av følgende eiendommer: 209/218: Ruseløkkveien 26 (Storebrand Ruseløkkveien 26 AS) 206/327: Veigrunn Ruseløkkveien (Oslo kommune) 209/197: Veigrunn i Cort Adelers gate mellom Ruseløkkveien og Huitfeldts gate (Oslo kommune) 209/204: Ruseløkka skole, gjelder del av Ruseløkkveien, fortau/veigrunn (Oslo kommune v/oby) 999/562: Veigrunn i Cort Adelers gate (Oslo kommune) 209/331: Del av veigrunn/fortau Cort Adelers gate (Ruseløkkveien 50 boligsameie) 209/21: Del av veigrunn/fortau Cort Adelers gate (Entra eiendom AS) 209/35: Del av veigrunn/fortau Dronning Mauds gate (Oslo kommune) 999/156: Del av umatrikulert veigrunn / fortau Løkkeveien (Oslo kommune) 10

11 Eiendomsforholdene i og rundt planområdet. Se nærmere angivelse av rettighetshavere i vedlegg Dagens situasjon Bebyggelsen i planområdet består i dag av kontorer og lokaler for handel, samt parkering. Bebyggelsen ble påbegynt på 1960-tallet, med nær sagt kontinuerlige om- og påbygginger siden hovedbygningen var ferdig for innflytting i 1969 (arkitekt F.S. Platou). Ruseløkkveien nedenfor Ruseløkka skole fungerer delvis som en del av skolens uteområde, og som en møteplass for barn og unge i området, bl.a. med ballbinge og skateramper. «Cort Adelers plass» i Cort Adelers gate er preget av parkering og nedkjøring til p-kjeller i tilknytning til Ruseløkkveien 26. Cort Adelers gate er stengt for gjennomkjøring forbi Ruseløkkveien; kun trikken har lov til å kjøre her. Cort Adelers gate har et uforløst potensial som gangforbindelse mellom Ruseløkka og Solli på den ene siden og Munkedamsveien, Vika og Aker Brygge på den andre siden. Trafikkforhold: Ruseløkkveien 26 har i dag atkomst via Munkedamsveien. Det er også en etablert nedkjøring fra Cort Adelers gate via parkeringshuset under Ruseløkkveien til Ruseløkkveien 26. Denne benyttes ikke i dag. I praksis fungerer kvartalet avgrenset av Dronning Mauds gate Ruseløkkveien Cort Adelers gate Munkedamsveien som en «trafikkøy» for av- og påkjøring til Bjørvikatunellen. Ruseløkkveien og nedre 11

12 del av Cort Adelers gate preges av trafikk til og fra Ring 1 og Løkkeveien eller Dronning Mauds gate og E18-tunellen. Planområdet har en sentral beliggenhet med god tilknytning til offentlig transport og kollektivknutepunkter: Regionbusser stopper i Munkedamsveien like utenfor Ruseløkkveien 26 (et tilbud som sannsynligvis vil bli bedre med nytt, midtstilt kollektivfelt i Munkedamsveien). Trikk nr 12 har holdeplass innenfor planområdet, og fra Ruseløkkveien 26 er det omtrent 350 meter til Nationaltheatret stasjon og knutepunkt. Noen av forbindelseslinjene og barrierene i området 12

13 Planområdet sett fra vollene på Akershus festning. Miljøsituasjon: Trafikk i gateløpene i området er en vesentlig støykilde. Munkedamsveien forbi planområdet er sterkt trafikk- og støybelastet. På overordnet støykart på ligger hele bygningen i gul støysone rundt fasaden. Det er foreløpig ikke gjort støyanalyse for prosjektet. Området er foreslått som unntaksområde for støy i forslag til ny kommuneplan. Planområdet er også utsatt for luftforurensning. Det er ikke registrert rødlistede arter eller utvalgte naturtyper i planområdet. Planområdet er i praksis fullt utbygd med bygningsmasse og trafikkareal/harde flater. 1.3 Planstatus og andre rammebetingelser Rikspolitiske retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) Retningslinjen stiller bl.a. krav til at det skal tilrettelegges arealer for barn og unge, og at disse arealene skal være skjermet for støy, luftforurensing og trafikkfare. Retningslinjene understreker at barn og unges interesser skal ivaretas i planleggingen. Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming RPR skal ligge til grunn for all planlegging av byggeområder, utearealer og infrastruktur for transport Kommunale planer Kommuneplan 2008 Oslo mot 2025 Kommuneplanen fremmer flere overordnede målsetninger som skal være førende for Oslos utvikling: 1. Oslo skal være en internasjonalt attraktiv by og en drivkraft i Osloregionen 2. Oslo skal være en trygg by med god livskvalitet for innbyggerne 3. Oslo kommune skal tilby brukertilpassede tjenester av høy kvalitet 4. Oslos innbyggere skal delta i byens utvikling 13

14 5. Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling Byrådets forslag til kommuneplan «Smart, trygg, grønn Oslo mot 2030» Planområdet ligger i utviklingsområde indre by U1. I henhold til kan det for områder avsatt som utviklingsområder vurderes høyere gesimshøyder enn områdets dominerende høyder, dersom etasjer avtrappes for å innordne seg gatestrekningens høyeste dominerende fasadegesims. Avtrapping skal hensynta best mulig solforhold mot sør og vest for tilliggende byrom, strøksgater og gårdsrom. Høyder kan vurderes opp mot 30 meter. Arealet fra og med Munkedamsveien til fjorden er avsatt til «hensynssone stormflo» (H 3201). For områder innen hensynssonen tillates ikke tiltak som kan bli påvirket av stormflo. Det kreves ROS-analyse som dokumenterer at de til enhver tid gjeldende forskrifter ivaretas. Området ligger innenfor avvikssone (område B) for støy. Innenfor avvikssonen kan støyfølsomme bruksformål etableres i gul og rød sone forutsatt at vilkårene i b ivaretas. For boliger kreves det bl.a. tilgang til stille side og tilgang til uteareal som er skjermet mot støy. I henhold til 9 skal det ved regulering av utbyggingsprosjekter med mer enn m² BRA utarbeides et retningsgivende kvalitetsprogram for miljø og energi for godkjenning av Oslo kommune. Kommunedelplan 14: Lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner Det overordnede plangrepet er å styrke Sentrums posisjon som overordnet handels-, service-, underholdnings-, og kulturelt senter i hovedstadsområdet. Kommunedelplan 13: Infrastruktur, bystruktur, bymiljø Planområdet er i KDPen angitt som «arbeidsplasskonsentrasjon». Bylivsundersøkelse Oslo sentrum (2014): Inneholder en rekke forslag til tiltak for å styrke bylivet i Oslo sentrum. Bylivet vil konsentreres rundt en sone fra Jernbanetorget til Aker brygge. Høyhus i Oslo strategi for videre arbeid Planområdet ligger ikke innenfor område utpekt som egnet for høyhus. Ved planforslag som innebærer byggehøyder over 42 meter skal det utarbeides et alternativ med høyder inntil 42 meter. Prinsipp-plan for gatebruken i Oslo sentrum (vedtatt ) Munkedamsveien og kjørevei rundt planområdet er utpekt som hovedåre for biltrafikk. Munkedamsveien og Cort Adelers gt. er utpekt som kollektivårer. Ruseløkkveien mellom Haakon VIIs gt. og Dronning Mauds gt. er utpekt som sambruksareal (shared space). Ruseløkkveien vest for planområdet prioriteres for gående/syklende. Oslo sentrum - gatebruk og grunnsikring - forslag til prinsipplan for gatebruk i Oslo (2014) Viderefører hovedtrekkene i tidligere prinsipp-plan. Victoria Terrasse defineres som sikringsobjekt med restriksjoner. Det etableres midlertidig busstrasé over Rådhusplassen og Dronning Mauds gt. Kommunedelplan for torg- og møteplasser Ruseløkka skole inklusive utearealet langs Ruseløkkveien, Vikatorvet (Cort Adelers plass), og Ruseløkkveien vest for Cort Adelers gate er definert som lokale torg/møteplasser Reguleringsplaner Det foreslåtte planområdet omfatter mange tidligere reguleringsplaner. Den mest sentrale er, som dekker selve byggeprosjektet i Ruseløkkveien 26 er: S-2255 av ; forretning og kontor (reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone, «soneplanen» fra 1977) 14

15 Gategrunn og veigrunn innenfor planområdet er regulert gjennom følgende reguleringsplaner: S-460 av ; vei og fortau, off. bygning (skole) S-2551 av ; sykkelvei S-3411 av ; fortau, kollektivfelt-trikk S-4434 av ; plass, gangvei og felles avkjørsel Byggeprosjekter og reguleringsplaner under arbeid En rekke reguleringsplaner og byggeprosjekter er under arbeid i området. Flere av disse ventes vedtatt om kort tid, eller er igangsatt, og vil få betydning for planforslaget Brynjulf Bulls plass 2 Nytt nasjonalmuseum Oppføring av nytt nasjonalmuseum på Vestbanetomta basert på vinnerforslaget «Forum Artis» av arkitektene Kleihues + Schuhwerk. Øverste kote mot Munkedamsveien er + 30,7 m. Museumspassasjen (langs påkjøringsrampe for E18) opparbeides med ekspressykkelvei. Status: Igangsatt, planlagt ferdigstilt Brynjulf Bulls plass 2 Overbygging veirampe ved nasjonalmuseum Nytt lokk over nedkjøring til E-18, samt beplanting på begge sider av dagens veibru. Ny sykkelvei langs museumspassasjen (Nasjonalmuseets bakside). Status: Rammetillatelse gitt. Del av plan : Nytt bygg på overbygning av avkjøringsrampe Det har i lengre tid vært drøftet planer for overbygging av påkjøringsrampen til E-18 mellom Cort Adelers gt. og Dronning Mauds gt. Det foreligger rekkefølgekrav i S-4694 (reguleringsplan for nasjonalmuseet på Vestbanen) som fastslår at forslag til overbygging skal innsendes senest 1 år etter at planforslag for Munkedamsveien (se Munkedamsveien Detaljregulering Nytt kollektivfelt og opprustning av gate) er innsendt. Nytt lokk over søndre del av rampen og beplantning gjennomføres samtidig med bygging av nytt nasjonalmuseum (se Brynjulf Bulls plass 2 Nytt nasjonalmuseum). Status: Iht rekkefølgekrav for Nasjonalmuseet skal det sendes inn planforslag senest ett år etter planforslag for Munkedamsveien foreligger Dronning Mauds gate Detaljregulering Ombygging og påbygg Planforslag for ombygging og påbygging av IBM-byggene (Dronning Mauds gt. 10 og 11). Forslaget innebærer at dagens 3 påbygde etasjer rives og erstattes av 4 etasjer, hvor øverste etasje er inntrukket. Øverste gesimshøyde blir kote + 48,5 m. Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget. Status: Oversendt til politisk behandling september Haakon VII's gate 10 oppstartsmøte Påbygg med to etasjer Planforslag for påbygg med to etasjer. Øverste kote + 47,07 m. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke forslaget av hensyn bl.a. til bevaringsverdiene i bygningen, siktlinjene mellom Slottsparken og Festningen og hensynet til Victoria Terrasse. Status: Oppstartsmøte gjennomført Munkedamsveien Detaljregulering Nytt kollektivfelt og opprustning av gate Planforslaget innebærer etablering av midtstilt kollektivfelt i Munkedamsveien mellom Nationaltheatret og Filipstad. Det foreligger to alternativer; ett med venstresvingsfelt foran R26 (5 felt totalt), ett uten venstresvingefelt (4 felt). Begge alternativene legger opp til vareleveringslomme foran R26. Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget med forbehold om at holdeplassløsninger og løsninger for fortau og varelevering må utredes nærmere. Status: Oppstartsmøte gjennomført. Innsendt planforslag i to alternativer. Ett av alternativene innebærer smalt fortau langs deler av Ruseløkkveien 26. Offentlig ettersyn forventes primo

16 Ruseløkkveien 3-5 Ombygging til gågate Byggesak for ombygging av nordre del av Ruseløkkveien mellom Haakon VIIs gate og Dronning Mauds gate til gågate. Byggesaken omfatter også rehabilitering og fasadeendring for Vikaterrassen. Status: Igangsatt Cort Adelers gate 41 Reguleringsplan Byggeområde for offentlig bygning Planforslag for nytt UD på trekanttomta, delvis over Operatunnelen med avkjøringsrampe. Planforslaget omfatter også dagens taiholdeplass nord for portalbygningen, som foreslås regulert til torg. Status: Planforslaget er stilt i bero i påvente av avklaring omkring regjeringskvartalet Victoria terrasse Reguleringsplan Boliger Planforslag for omregulering av Victoria Terrasse fra offentlig bygning til boliger. Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget. Status: Oversendt til politisk behandling Cort Adelers gate 33 Oppføring av kontorbygg Det planlegges ombygging, riving av deler av eksisterende bebyggelse, og oppføring av nytt kontorbygg mot Cort Adelers plass og Ruseløkkveien. Status: Rammetillatelse gitt Sykkelrute E18 Drammensveien del 1 Munkedamsveien Rådhusplassen Forslaget innebærer detaljregulering av sykkelfelt langs Dronning Mauds som del av overordnet sykkelforbindelse langs E-18 gjennom Oslo. Status: Offentlig ettersyn gjennomført Johan Svendsens plass detaljregulering Paviljong med kulturformål Planforslaget innebærer etablering av paviljong på plassens nordside. Status: Oppstartsmøte gjennomført og Ombygging av handelsarealene på Aker Brygge Det er igangsatt vesentlig ombygging av bl.a. Terminalbygningen på Aker Brygge som del av en større rehabilitering av handelsarealene i Stranden 1 (Terminalbygningen) og Stranden 3-5 (Verkstedhallene). Det etableres en ny diagonalforbindelse gjennom bygningene fra Terminalbygningen til Bryggetorget. Ombyggingen innebærer at handelsarealene konsentreres på 1. etg. slik at tilliggende byrom (heriblant Dokkveien) styrkes som handelsarena. Status: Igangsatt Områderegulering Filipstad Havneområdet på Filipstad er i Byrådets forslag til kommuneplan avsatt som utviklingsområde, og vil på sikt transformeres til et byområde med en høy tettet av boliger og næringsvirksomhet. Utviklingen vil få betydning også for tilgrensende områder. Huitfeldts gate er tenkt som en av hovedforbindelsene mellom dagens sentrum og nye Filipstad. Se for øvrig PBEs stedsanalyse. 16

17 2. DEL 2, PROBLEMSTILLINGER Plan- og bygningsetatens sammenstillingskart hentet fra etatens stedsanalyse for Ruseløkkveien 26. Ruseløkkveien 26 ligger i Vika mellom Oslo sentrum og Aker brygge og Filipstad. Samspillet med det det overordnede bylandskapet, eksisterende byromsstruktur og bebyggelse er sentrale problemstillinger i planarbeidet. Dette inkluderer vurdering av høyder sammenliknet med tilstøtende bebyggelse, heriblant nye foreslåtte høyder for Dronning Mauds gt Det er et sentralt suksesskriterier at nytt bygg legger til rette for arealer med høy kvalitet, at man bygger opp et attraktivt handelskonsept og at bygninger henvender seg med publikumsrettede funksjoner mot tilstøtende gater. Planarbeidet vil drøfte mulighetene for store nok arealer for å oppnå lønnsomhet sammenliknet med foreliggende rammetillatelse for rehabilitering av eksisterende bebyggelse i Ruseløkkveien

18 Utnyttelse og volumdisponering avklares på bakgrunn av ytterligere volumstudier i dialogfasen. Utforming av bebyggelsen, inkludert et kvartalsinternt byrom og atkomstpunkt for dette, er også sentralt i planarbeidet. Planområdet har en rekke tilstøtende bebyggelse med kulturminneverdier og ivaretagelse og tilpasning av ny bebyggelse til eksisterende bygninger vil være viktig. Det er en viktig problemstilling for prosjektet å legge til rette for publikumsrettede funksjoner mot tilstøtende gater, og å bidra til å styrke Cort Adelers gate og Ruseløkkveien som gangforbindelser og møteplasser. Statens vegvesen (SVRØ) skal oppgradere Ring 1 i Munkedamsveien, og planarbeidet for Ruseløkkveien 26 vil bygge videre på løsninger viset i denne planen. Det må opparbeides en tverrforbindelse med god utforming mellom Ruseløkkveien Dronning Mauds gate til Cort Adelers gate Munkedamsveien som er signaliserer tilgjengelig og offentlighet. Utforming av denne handelsforbindelsen vil også være viktig for å bygge opp et velfungerende handelskonsept i bygget. Å oppnå best mulig solforhold både i tilstøtende gater og gode dagslysforhold i fremtidig bygg vil være en sentral problemstilling. Plan- og bygningsetatens anbefalingskart «byrom og forbindelse» er hentet fra etatens stedsanalyse for Ruseløkkveien

19 Plan- og bygningsetatens anbefalingskart «høyder på bebyggelse» er hentet fra etatens stedsanalyse for Ruseløkkveien

20 3. DEL 3, KRAV TIL PLANPROSESS OG UTREDNINGER 3.1 Krav til konsekvensutredning Forslaget til omregulering skal konsekvensutredes i henhold til Forskriftens 3c og Vedlegg II. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger (som trådde i kraft ) legges ikke planprogrammet ut til høring og offentlig ettersyn. Dette dokumentet erstatter planprogrammet og er en orientering om utredningsarbeidet som skal gjennomføres i konsekvensutredningen. 3.2 Utredningsalternativer Formålet med konsekvensutredningen er å kartlegge beslutningsrelevant informasjon for deretter å belyse konsekvensene av planlagt utbygging og utviklingen innenfor planområdet. Det legges opp til at konsekvensene av utbyggingsalternativet skal vurderes i forhold til et 0-alternativ. Følgende alternativer inngår i programmet: 0-alternativet: I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for følgene av å ikke realisere tiltaket (0-alternativet). Dette er et sentrumsområde hvor sannsynligheten for at nylig vedtatte reguleringsplaner gjennomføres er høy. 0-alternativet defineres derfor som forventet utvikling med gjeldende regulering og rammetillatelse for Ruseløkkveien 26, og nylig vedtatte reguleringsplaner. Ved utredningstidspunktet vil status for enkelte planer i området sjekkes, for å ta med de aller siste utviklingstrekk. Alternativ 1: Det skal redegjøres for konsekvensene av å realisere forslagsstillers alternativ. Følgende planer legges til grunn for og inkluderes i alternativene (PBEs saksnumre angis først): Sykkelrute E18 Drammensveien del 1 Munkedamsveien Rådhusplassen Brynjulf Bulls plass 2 Overbygging veirampe ved nasjonalmuseum Brynjulf Bulls plass 2 Nytt nasjonalmuseum Ruseløkkveien 3-5 Ombygging til gågate Cort Adelers gate 33 Oppføring av kontorbygg Munkedamsveien Detaljregulering Nytt kollektivfelt og opprustning av gate Dronning Mauds gate Detaljregulering Ombygging og påbygg Følgende plan vurderes inkludert i 0-alternativet, avhengig av status ved utredningstidspunktet: Victoria terrasse Reguleringsplan Boliger 20

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl DETALJREGULERING - SKISSEPROSJEKT BOLIGUTVIKLING, MV LØRENVEIEN 51 / LØRENVANGEN 14 124/32 og 126/72 m.fl. Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn Forslagsstiller: Oslo Havn KF Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON... 3 1.1 Skisse eksisterende situasjon

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer