ILLUSTRASJON som viser utbyggingspotensialet i planforslaget, plangrense stiplet oransje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ILLUSTRASJON som viser utbyggingspotensialet i planforslaget, plangrense stiplet oransje"

Transkript

1 Vedlegg: RO-analyse side 1 av 9 RO-ANALYE IHT PLAN- OG BYGNINGLOVEN 4-3 PlanID: 1770 Eiendom: TRANDVN m.fl., GNR.200, BNR.1714 m.fl., TROMØ KOMMUNE Utarbeidet av: TEIN HALVOREN A sivilarkitekter MNAL for PEAB Bolig A. Dato: Bakgrunn I henhold til LOV nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (RO-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. RO-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk. Underlag for utredningen RO-analysen gjelder risiko i forbindelse med utbygging av ovennevnte eiendom i sørenden av entrum ør. Eiendommen ligger på fylling mellom trandvegen og Hålogaland teater. Eksisterende bebyggelse på eiendommen er lav industribebyggelse lagerhaller/verksteder - som forutsettes fjernet. ILLUTRAJON som viser utbyggingspotensialet i planforslaget, plangrense stiplet oransje Analysen er utarbeidet med utgangspunkt i foreliggende skisse for utbygging; se også Planbeskrivelse. I tillegg er overordnede føringer og innkomne uttalelser knyttet til problemområdene tatt hensyn til i vurderingene. ikkerhet i forbindelse med byggeaktiviteten er ikke vurdert da det forutsettes at dette ivaretas gjennom rutiner etablert for å oppfylle gjeldende regler og forskrifter for anleggsvirksomhet.

2 Metode RO-analyse side 2 av 9 RO-analysen er basert på rundskriv fra Direktoratet for sivilt beredskap Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og amfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet ( Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap, 2008). TABELL - Matrise for risikovurdering (R) Konsekvens: Liten annsynlighet: (L) Middels (M) tor () vært sannsynlig () 12 Ganske sannsynlig (G) annsynlig () Lite sannsynlig (L) vært lite sannsynlig (L) Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ift nytte Hendelser i grønne felt: Billige tiltak gjennomføres Konsekvenser (K) av uønskede hendelser er delt i: vært stor () Katastrofalt (K) Konsekvens For mennesker For materiell For miljø For samfunnsviktige funksjoner Katastrofal (K) Mer enn 10 døde pr. år Mer enn 200 mill Katastrofal, varig skade Flere funksjoner, langt avbrudd vært stor () 2-10 døde pr. år mill tort omfang, lang Omfattende, langt avbrudd restitueringstid tor () 1-2 døde pr. år 2-20 mill Noe omfang, lang Lokalt, langt avbrudd restitueringstid Middels (M) Alvorlige mill tort omfang, kort Omfattende, kort Liten (L) personskader må personskader Mindre enn 0.2 mill Vurdering av sannsynlighet () for uønsket hendelse er delt i: restitueringtid Lite omfang, kort restitueringstid avbrudd Lokalt, kort avbrudd Risiko = resultat av sannsynlighet for og konsekvenser av uønskete hendelser som representerer fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner årbarhet = utrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger annsynlighet = hyppigheten av uønskede hendelser, jf. tabell vært sannsynlig () Ganske sannsynlig (G) annsynlig () Lite sannsynlig (L) vært lite sannsynlig (L) Mer enn en gang pr. år En gang pr år En gang pr år En gang pr år Mindre enn en gang pr år

3 UØNKETE HENDELER, KONEKVENER OG TILTAK RO-analyse side 3 av 9 Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene i sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante for dette planarbeidet. Risikotype Problemstilling K R Kommentar Kilde NATUR kred/ras (snø, stein, jord) Ustabil grunn (leire, jord, fjell) Flom/storflo Værforhold Utgjør så stor fare for ras, flom, masseutglidning, springflo osv. at arealet ikke bør bebygges? Bør det stilles krav til spesielle tiltak ved bygging? Lokale fenomener, ekstremvær Ikke relevant pga topografi Ikke relevant pga berggrunnssammensetnin gen (metamorf glimmergneis) med tynt lag marine strandavsetninger og antropogen masse M Byggeområdet f.o.m m.o.h L Balsfjordvinden skrednett.no, skredatlas.nve.no skrednett.no, skredatlas.nve.no arealis NGU, Multiconsult ( RIG- RAP, 2013) kartgrunnlag kogbrann Ikke relevant Radon Er det registrert høye verdier av radon? Bør det stilles krav til spesielle tiltak ved bygging? Ikke omfattet av aktsomhetskart for radonstråling / alunskifer arealisngu årbar flora årbar fauna VIRKOMHET Virksomhet med fare for eksplosjon, eks. bensinstasjon Virksomhet med fare for kjemikalieuts lipp eller annen akutt forurensning Er det sårbar flora/fauna innenfor planområdet? Er det bebyggelse i nærheten, eller etableres det bebyggelse som følge av planen som representerer spesielt stor fare for eksplosjon og brannspredning? Vil nyutbygging legge begrensninger på eksisterende virksomhet? Ingen kjente arter i risikosonen. Ingen kjente arter i risikosonen. Ikke relevant. Ikke relevant. Dir. for naturforvaltning. Dir. for naturforvaltning. Transport av farlig gods Vurdering av risiko ved utbygging nær Ikke relevant.

4 RO-analyse side 4 av 9 Avfallsdepon ier/forurenset grunn kipsfart Dambrudd Elekromagne tiske felt, eks. høyspentledn inger Trafikkfare tøy Terror/krimi nalitet BEREDKAP Utrykningsti d brannvesen/ ambulanse Vanntrykkso ne/ slukkevann FORYNING EL-forsyning VAledningsnett IKTinstallasjoner OBJEKTER Helse- og omsorgsinstit usjoner Kulturminner vei, jernbane og havn Vurderes ved lokalisering av bygg der mennesker oppholder seg nær slike felt/tidligere felt, anlegg og installasjoner Vurderes ift økning av trafikkbelastning og fare for økt antall ulykker Er planområdet utsatt for støy, strukturlyd eller annen luftforurensing? Vurdering ved utbygging nær terrormål Utbyggingsområd er og lokalisering av institusjoner vurderes ift krav til utrykningstid. Vurderes ved alle planer om utbygging Ved utbygging vurderes fare for brudd i forsyning Påvirkning som følge av planen vurderes Negativ virkning på eksisterende kulturminner G Tidligere bensinstasjon og søppelfylling Ikke relevant Ikke relevant. Nedgravde ledninger representerer ikke fare Forbedring av gjeldende situasjon mht trafikkavvikling og sikkerhet for myke trafikanter L tøyrapport weco M K Ikke relevant Ingen endring av eksisterende situasjon Behov for trykkstabilisering Kun generell risiko Kun generell risiko Kun generell risiko Ikke relevant trandvn 28 kofferten er hverken EFRAKregistrert eller på bevaringskartet til entrumsplanen Grunnbokutskrift Rambøll Tromsø kom., Multiconsult VA-etaten Tromsø kommune, fylkeskommune, Fortidsminnefore ning

5 ANALYE RO-analyse side 5 av 9 Flom/storflo Flom/storflo M Byggeområdet f.o.m m.o.h kartgrunnlag Planområdet er ikke i flomutsatt område. Høyeste målte vannstand gjennom tidene er på 383cm under stormen Berit Fremtidig havnivå er estimert til 322 cm. Den globale havnivåstigningen er ivaretatt gjennom overordnede planer og følges opp av detaljregulering. Ved etablering av privat avløpssystem der laveste sluk ligger < +4m, skal påslipp til offentlig nett skje ved hjelp av pumpeanlegg med tilbakeslagssikring. Utbyggingstiltak under kote +4 skal etablere egne overvannssystem for bortledning til sjø og ikke tilknyttes det kommunale overvannssystemet. Værforhold Værforhold Lokale fenomener, ekstremvær L Balsfjordvinden Planområdet er betydelig utsatt for vind og beryktet for Balsfjordvinden. Kald vind fra sørvest og sør ( Balsfjordvinden ) om vinteren, og fra nord-øst om sommeren er de største utfordringene og oppstår gjerne når det er klarvær og solrikt, mens sør og sør-vest vindene om sommeren bringer gjerne nedbør med seg. Arkitektonisk utforming av bebyggelse som sørger for akseptable lokalklimatiske forhold knyttet til inngangssoner og utendørs oppholdssoner. Avfallsdeponi/forurenset grunn Avfallsdepon ier/forurenset grunn Tidligere bensinstasjon og søppelfylling Grunnbokutskrift Rambøll Planområdet er resultat av utfylling i Tomsøysundet siste halvdel av 20. århundre. Eksisterende fylling er delvis en gammel søppelfylling. Esso hadde tidligere en bensinstasjon på eiendommen 200/1716 innenfor planområdet, og i 2007 ble det der målt gifter helt opp i tiltaksklasse 5. Det er i april 2012 gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse av Rambøll der det er tatt prøvematerial fra 7 borepunkt. e også Miljøteknisk rapport trandvn , Miljøteknisk grunnundersøkelse, Rambøll

6 RO-analyse side 6 av 9 ILLUTRAJON Borepunkt ved grunnundersøkelse april Bensinstasjonstomt er skravert lilla. Alle massene innenfor tiltaksområdet må anses som forurenset, og vil derfor måtte sendes til godkjent deponi. Anslagsvis vil det måtte graves ut og deponeres ca m3 forurensede masser. Det tas høyde for forurenset grunnvann i byggegropen som også må håndteres. I henhold til Avfallsforskriften kan deponier normalt ikke ta imot forurensede masser med TOCverdier høyere enn 5%, og det ble i prøvene funnet verdier over dette. Rambøll anbefaler at tiltakshaver søker å finne en løsning i samråd med aktuelt deponi. Det er påvist høye konsentrasjoner av de flyktige forbindelsene trikloreten, bensen, xylen og alifater innenfor tiltaksområdet. Ved bygging av bygg med parkeringskjeller må det derfor prosjekteres byggtekniske løsninger som hindrer gassinntrengning i bygg. I en servitutt for eiendommen står det at det ikke er tillatt å bygge rom, kjeller, garasje, lager eller liknende under bakkenivå. lik Rambøll har oppfattet det skyldes servitutten at Esso ikke har ryddet opp restforurensning etter deres virksomhet. Hvis tiltakshaver finner en løsning på problematikken rundt deponering av forurensede avfallsmasser, samt prosjekterer byggtekniske løsninger som effektivt hindrer gassinntrengning i bygget, ser ikke Rambøll noen grunn til at dette ikke skal tillates. Det må sendes inn tiltaksplan til forurensningsmyndighetene før gravearbeider. Etter fjerning av masser vil det bli mindre lekkasje til sjø da avfallsfylling vil få redusert kildestyrke. tøy tøy L tøyrapport weco Rapport utarbeidet av weco har til hensikt å avdekke evt. konsekvenser utbyggingsforslaget vil ha for forhold knyttet til vegtrafikkstøy fra trandveien. Høyeste utendørs støynivå er beregnet til Lᵈ=69dB. Oppføring av næringsbygg på tomten kan gi noe økning av støynivå for eksisterende boliger på motsatt sive av trandveien (ca 0,5 1,5 db for mest utsatte boliger).

7 RO-analyse side 7 av 9 Endringen vil ikke utløse støyreduserende tiltak for disse boligene. Det er ikke krav til utendørs støynivå for næringsbygg, men pga de høye støynivåene må det utføres en detaljprosjektering for å dimensjonere vinduer og fasader med hensyn til lydisolasjon, for å sikre at innendørs støynivå tilfredsstilles. Nødetatene Vanntrykk/ slukkevann G M Behov for trykkstabilisering VA-etaten VA-etaten har foretatt en analyse av forsyningskapasitet i området. Området har en tilfredsstillende forsyningskapasitet pr i dag og tåler en viss merbelastning som følge av utbygging. Analysen viser at ledningsnettet har kapasitet til å levere slokkevann på 50 l/s. Uttak over dette vil gi trykkløst ledningsnett med fare for innsug av forurensning i drikkevannet. Det gjøres oppmerksom på at trykk på hovedledningen vil kunne endre seg over tid men ligge på mvs jfr. leveringsvilkårene. Dette betyr at høye bygg må ha internt trykkøkningsanlegg. e også rapport entrum sør oppfølging områdeprogram, Vurdering av forhold vedrørende vann og avløp i planområdet, Tromsø kommune, Vann og avløp mai 2012 ILLUTRAJON Trykksoner med angitt slukkevannskapasitet Pga noe lavere trykk enn påkrevd kan det bli behov for intern trykkforsterkning i bygninger dersom internt tappepunkt i bygg ligger høyere enn m over hovedledningens plassering i veg. Utbygger vil avklare løsninger for dekning av slokkevann. Dimensjonerende situasjon som legges til grunn for vurdering er levering av 50 l/s fra ledningsnettet med trykk på 25 mvs. Uttak over dette vil gi trykkløst ledningsnett med fare for innsug av forurensning i drikkevannet. Dette kan forebygges med etablering av ringledning.

8 RO-analyse side 8 av 9 ILLUTRAJON Forslag til stabiliseringstiltak og påkoblingspunkt, VA-etaten Blå trase og kum vil bli etablert som følge av plan 1786 Aker olutions, trandvn. 18. og kobles på eksisterende kum i trandveien. ort trase vil etableres som følge av planforslaget (plan 1770) og kobles på nyetablert kum sør for planområdet (Teaterkvarteret). En koordinering og tilpasning mellom utbyggingsprosjektene vil ivaretas av de respektive utbyggere. Plassering av ny vannledning må tilpasses eksisterende infrastruktur i veg. Behov ut over dette må løses ved at det etableres eget internt system i bygget. Kulturminner Kulturminner K trandvn 28 kofferten er hverken EFRAKregistrert eller på bevaringskartet til entrumsplanen Tromsø kommune, fylkeskommune, Fortidsminnefore ning trandveien 28 er en av de siste bygningene som er tilbake av den gamle strandbebyggelsen i området, og blir kaldt kofferten på folkemunne. Bolighuset ble oppført på slutten av tallet. Bygningen er ikke registrert i kulturminneregistrene eller bevaringskart i entrumsplanen.

9 RO-analyse side 9 av 9 BILDER trandveien 28- kofferten Bygningen vil bli permanent fjernet fra planområdet. Konklusjon RO-analyse Det fremgår av analysen at plansituasjonen er ganske oversiktlig og enkel å håndtere i forhold til et normalt risikobilde. Planlagt utbygging medfører ingen større risiko for miljø og samfunn. Det er ikke avdekket forhold i og rundt planområdet som skulle tilsi at planlagt utbygging ikke bør eller kan gjennomføres. Gjennomgang av risikofaktorene viser ingen risikoområder som kan ha alvorlige konsekvenser for eller som følge av planlagt utbygging. Forurensningssituasjonen er som forventet, herunder støy og grunnforurensning, og vurderes som håndterbar. Trafikkbildet innenfor planområdet påvirkes positivt av planlagt utbygging. Planbestemmelsene stiller krav om tiltaksplan for graving i forurenset grunn og krav om tilbakeslagssikring for sluk lavere enn kote +4. TEIN HALVOREN A sivilarkitekter MNAL Oslo, 04. november 2013

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer