Fv.209 Storskaret - Arefjorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fv.209 Storskaret - Arefjorden"

Transkript

1 Fv.09 Storskaret - Arefjorden Risiko- og sårbarheitsanalyse RAP PORT Region vest Dato:

2 Innhald Innhald Innleiing Metode Omtaleavanalyseobjekt,føremålogvurderingskriterium... 5 Identifiseretryggleiksproblem... 7 Vurdererisiko Referansar

3 Innle iing Detføl av plan ogby ygningsloven n 4.3at risiko ogsårba arheitsanalys se (heretter kallaros ana alyse) skalgjennomførastfor alleplanar somskalliggetil grunnn for utbyggi ng.bakgru nenfor dettee kravet er å oppnåfokuspåsamfunnssi kkerheit ogberedskapi arealplanle gingaogig sam mbandmed utbyggin ng. Føremål et medei ros analyseerå avdekkari isikofor uynsktehending gar somkan oppståsomfølgjeav eit prosjekt. Risikoe r eit uttrykk for denfare somuynskthendingarrepresentere er for menneske, miljø eller materiellee verdiar,ogvert uttrykt vedsannsyn net for ogkonsekvensenavdei uynsk kte hendingane.sannsyn n vert definert somei vurderingavsjansanefor ata ei hending ginntreff ogkor ofte dennehendingavil skje;i dennesamanhenger det tale om ei uynskt hending.ko onsekvensve ert definert sommogleg g utfall avei uynskthending.konsekv vensarkanuttrykkastmed ord ellersom talverdifor omfange et avskaderpå menneske e, miljø ellerr materielleverdiar.gjen nnomå vurdere sannsyne et for ogkonsekvensane e avei uynskt t hending,vert hendinga plasserti eii risikomatris se. Ut frå plasserin ngahendinga a får i matrisa, skaldet vurderastom det skalsettastkravtil tiltak, ellerom risikoenkanaksepte erast. Påbakgr runn avanaly ysenvert det fastsettom det skalset ttast kravtil risikoreduse erandetiltak, eller om risikonivåeter akseptabeltog at tiltak, avv dennegrunn, ikkjeer naudsynte. Denneros analysenharblitt gjen nnomført forr regulerings splanen fv. 09 Storskar ret Arefjorden i Fjellkommunei Hordaland.Regu uleringsplane en omfattar planleggingavein ny veg somskalbinde samansø øre deler av Straumeogg rv. 555utan å måtte køyre gjennom m Straumesentrum. Figur1: Veganleggetsett i frå nordaust

4 Analysenharblitt gjennomførtsomein såkallagrovanalysegjennomein gruppeprosess(i neste kapitteler det gitt ei oppsummeringavdennemetodikken).i prosessendeltokfølgjandepersonar: Namn Organisasjon Funksjon MariusSlinde Statensvegvesen Analyseleiar FredrikFlatås Statensvegvesen Prosjektleiar Vegplanleggar TrondAalstad Statensvegvesen Naturvitar BjørnRuneTvedt Statensvegvesen Trafikktryggleik KarlNesdal Bergenbrannvesen Vara brannsjef LenaSvalastogGarnes Fjellkommune Arealplanleggar LeneTakvam Fjellkommune Arealplanleggar Tabell1: Deltakarari analysearbeidet

5 Metode ROSanalysenharblitt gjennomførtsomei såkallagrovanalyse(engelsk:hazid analyse). Detteer ein anerkjentmetodikkfor gjennomføringavslikeanalyseravarealplanargenerelt,menogsåi høvetil risikovurderingavveganlegg. Einmodellfor bruk avdennemetodikkener gitt i Risikovurderinger i vegtrafikken(statensvegvesen, 007) ogdet er dennemodellensomharblitt lagttil grunnnåranalysenharblitt gjennomført. Underer det syntei skjematiskframstillingavhovudtrekkai denneanalyseforma,ogutover dette vert det synttil nemndelitteratur for detaljarom metodikken. Omtaleavanalyseobjekt,føremålogvurderingskriterier Identifiseretryggleiksproblem Vurdererisiko Føreslåavbøtandetiltak Dokumentere Figur1: Skjematiskframstillingavmetodikkfor grovanalyse

6 Omtale av analyseobjekt, føremål og vurderingskriterium ROSanalysenvurdererakutt risikofor miljø ogsamfunnfor det nyeveganleggetsomer omfatta i denaktuellereguleringsplanen.detskalpoengterastat det her er tale om akuttehendingar,ogat varigekonsekvensaravplanenikkje vert omtalai dennesamanhengen. Planlagtløysing Detvert synttil reguleringsplankartet,planomtalen,samtdeiteknisketekninganesomer vedlagt reguleringsplanenfor informasjonom den planlagdeløysinga. Særskiltom analysensi avgrensing Forå haei tydelegforståingavkvaanalysaomfattar er grensesnittafor analysasiavgrensingomtalai dei nesteavsnitta. Risikoogsårbarheitknytt til etableringav ogpåkøyringsrampervedrv. 555blei vurderti analysen, menrisikoogsårbarheiti tilknytingtil etableringavsambruksfeltpå rv. 555vurderastikkjei denne analysen,då dette forholdet skalverevurdert i sambandmedreguleringsplanenfor dette tiltaket. Vedanalyseavtilkoplinganetil eksisterandevegarvedrundkøyringaskaldet ogsåinkluderast rundkøyringsarmaneder ein har eksisterandeveg. Detskali dennesamanhengenogsårettastmerksemdmot at analysenberretek føresegakutte hendingar,ogat varigeverknadaravdet planlagdeanleggetikkje er ein del avdenneanalysen. Vurderingskriterium akseptabeltrisikonivå Nårdet gjeldkvasomer akseptabeltrisikonivå,såer det generelleutgangspunktetat dersom planlagtløysinger i tråd medaktuellelover,forskrifter,normalarogretningsliner,såhar ein oppnådd dette nivået.men ein skalogsåha tankarom kostnadarkontra nytte når ein gjennomføreranalysen, nokosominneberat dersomein finn fram til kostnadseffektivetiltak somkangjennomførastfor å redusererisikoen,sjølvomdennei utgangspunkteterakseptabel,såvertdette påpeikai analysen.i risikomatrisaunderer det gitt fargekodarfor å symboliserekor alvorlegrisikoenfor uynskte hendingarer der ein gårfrå grøtviagult til raudt for å symbolisereaukanderisiko. Forvurderingavrisikoknytt til uynsktehendingar,vertfølgjandedefinisjonaravsannsynsgradog konsekvenslagttil grunn: Sannsynsgrad Vekting Definisjon Sværtlite sannsynleg 1 Inntreff sjeldnareennkvart 100år Litesannsynleg Inntreff med årsintervall Mindre sannsynleg 3 Inntreff med 5 10 årsintervall Sannsynleg 4 Inntreff med1 5 årsintervall Sværtsannsynleg 5 Inntreff årleg Tabell: Definisjonavsannsynsgrader

7 Konsekv vens Ubetyde eleg Vekting 1 Menneskeleg Ingeneller små personskader Mindre Mindree skadersomtreng alvorleg medisin nskhandsami ing Intill 1 dødeller faree for 1 Alvorleg 3 3 alvo orlegeeller fleire mindre personskade 5 døde eller fare for 3 Kritisk 4 15 alvorleg skadde e/sjuke. Katastro ofal 5 Meir enn 5 dødeeller 15 alvorleg skadde/sjuk ke. Tabell3: Definisjonavkonsekvens Definisjon Miljø Inge en eller ubetydelege skad der Mindre skadersom naturen sjølvutbetrar på kort tid Moderate skadersom krev mindretiltakk for å utbetre Omf fattandeog langvarigemiljøsk kader som krev størretiltak for å utbetre Varig alvorlegska de Materielle verdiar Ska aderfor intill kroner Ska aderfor mellom og kroner Ska aderfor mellom og kroner Ska aderfor mellom og kroner Ska aderfor meirenn kroner Vidareleiar samanhe engenmellom sannsynsg grad ogkonsekvenstil risiko,ogi denne analysen n har ein lagttil grunnei gene erell risikoma atrisesomsynt under.i dessematrise ene vert dett lagarisikoprofil for å synlegg gjere mogele egekonsekvensarvedulikesannsyns sgrader døme påeit slikt risikoprof fil er markerti matrisaunder. I tabellane der risikoo vert vurdert er ev.risikoprofil synle eggjortvedat det er fleire kombinasjonar avsannsyns sgradog konsekvensfor sameuynsk te hending. 5 d ra sg n sy n S a Konsekvens Figur: Døme pårisikom matrisemedrisikoprofil

8 Identifisere tryggleiksproblem Detblei tekeutgangspunkti standardiserteoversikterovermogelegeuynsktehendingarogvurderte kvamomentfrå dessekanvereaktuelleå drøfte i denneanalysen.detblei ogsåopnafor å leggetil andremomentdersomdet skullevereaktuelt. Deitryggleiksproblemasomein gjennomgjekki ros analysen,gårfram avtabellandei det neste kapittelet.

9 Vurdere risiko Anleggs /utbyggingsfasen(inkl. drifts og vedlikehaldsarbeidav anleggskarakter) Detvert siktatil hendingarsomfølgjeavanleggsarbeidetsomhar konsekvensareksternt/ utover anleggsdriftai segsjølv. Foranleggsfasenhar ikkjeanalysegruppakompetansetil å fastsettesansynlegheitsgradog konsekvensfor dei ulike uynsktehendingane.gruppavaldedifor å sette opp momentsom aktsemdspunkt sommå følgjastopp i byggeplanleggingaogutbyggingaavanlegget.. Uynskthending Masseras/skred Flaum Sårbarflora Sårbarfauna/ fisk Veg,bru, knutepunkt Kommentar/tiltak Forå sikreaktsamgjennomføringogunngåskadervil sikkerjobb analyseverenaudsyntfor murings ogsprengingsarbeid. Hendingarmedmasseras/skredvil kunnemedføreein del konsekvensardå det bådeliggbustadarogein nasjonalhovudvegi nærleikenavanleggsområdet. Detvil kunneinntreffe flauminternt i veganleggetifm. byggingav veganleggetsomkryssarbekkvedarefjorden.analysegrupaser ikkjeat det vil verefarefor at dennevoldarskadereksternt. Rigg og marksikringsplan Brukavlenserkanvereeit sikringstiltaki anleggsfasenfor å verneom verdiarsommåivaretakastspesielt. Somførre punkt. Rv.555er ein nasjonalhovudvegogharstor trafikkbelastningheile døgeret.i såmåtemåtte sytastføreat i såliten gradsommogeleg vert stengd. Vedstenginger det viktigat det er fastsettgoderutinar for handteringavdette bådevedplanlagtstenging,menogsåved stengingsomikkje er planlagt.i såmåte vert følgjandepoengtert her: Detmåveregoderutinar for kommunikasjonogvarsling mellomanleggetogutrykkingsetatar.forå sikredette på ein bestmogelegmåteer det naudsyntat utrykkingsetatanetek del i planleggingaavanleggsgjennomføring. Detmåvurderastom det er naudsyntmedførehandsplassering avbrannmannskapog/eller ambulansetil Straumeområdetfor å overhaldekravtil utrykkingstidher.(sidanutrykningher normalt skjerfrå Laksevågfor brannvesenetsi side). Opparbeidingavkollektivfelti forkantavdettearbeidetvilgi ein utrykkingsveg,gitt at ein syterføreat oppstillingavkø (ogsåfor bussog + felt) skjeri venstrekøyrefeltvedstenging. Ev.kandet opparbeidasteigenanleggsvegfor utrykkingskøyretøyforbi anleggsområdet. Det må gjerastvurderingavkonsekvensarvedkødanning,ogdå spesieltm.o.t. trafikksikkerheitpåomkøyringsvegar. Detbør m.a.vurderastom ein skalhindre/motverkeat spesielt storekøyretøynyttar lokalvegnettetoverbildøyvedstengingar. (SMS varslingavarbeidsomkrevstenging,godskiltingog

10 Uynskthending Brannvesen/politi/ Ambulanseteneste/ sivilforsvar Kraftforsyning Områdefor friluftsliv Kommentar/tiltak varslinggjennomvts,samarbeidmed politiet og fartsreduserandetiltak på omkøyringsvegarkanverenokon aktuelletiltaki dennesamanhengen). Deter spesieltviktigat arbeidssikringog varslingvert gjennomførtiht. gjeldanderegelverk. Stillastbindandekravtil entreprenøreni anbodetsdokumenta. Mellom annamå entreprenørenha somsjekkpunktat framkomelegheiter sikrafor utrykkingskøyretøy. Gang ogsykkelvegmå ivaretakastgjennomheile anleggsperioden. Sprengingsarbeidsomikkjegårsomplanlagtvil kunnemedføre storekonsekvensarfor 555,ogdet bør difor sytastføre at desse vert gjort spesieltaktsamti nærleikenavdennevegen.detbør vurderastom det er naudsyntmedekstratiltak for å sikreat sprengingaikkjevert ukontrollert. Rv.555er ein viktigvegi utrykkingssamanheng, sådet er viktigat dennei såstort monnsommogelegvert haldenopenfor utrykkingskøyretøy.sjåellesførrepunkt m.o.t. avbøtandetiltak. Detmesteavanleggsarbeidetvilføregåi umiddelbarnærleiktil kraftlinasomleiar straumtil petroleumsanleggetpå Kolsnesog vidaretil oljeinstallasjonar.skadersommedførerat dennefell ut or drift vil i såmåtefort verte avkatastrofalkarakterm.o.t. tap av materielleverdiar.diforer det viktigat dennevert tatt heilt spesieltomsyntil i anleggsarbeidet. Analysegruppatilrår difor: Deiarbeidasomutgjer ein særlegrisikofor skaderpå kraftlinja vert utført i sambandmedvedlikehaldsstoggavdenne. Restriksjonarpåmaskinstyringi nærleikenavkraftlinasomei barrierefor at ein ukontrollert kjemborti kraftlinamed gravemaskinogliknande.(eksempel: Gravemaskinførarsovnar overstyrespakenogsenderbommentil værs ). Godkommunikasjonmed BKKom planleggingaav gjennomføringaogi utbyggingsarbeideter sværtviktig for å motverkerisikofor kraftlina. Detbør stillastkravtil entreprenøreni anbodsdokumentasom skalgi særskiltvernavkraftlina.( Pengarer det einastespråket entreprenørenforstår ). Dersomdet er mogelegsåbørdet etablerastekstrabarrierar for å sikrekraftforsyninga. Einmåvurdereom det er mogelegå få på plassandre straumforsyningarsomiallfall delvissikrarforsyningavedev. skaderpålinja. Deter ein del stiari områdetsomvert nytta til turgåing.i forhold til desseer det viktigat: Skjeringarog arbeidsområdevert sikraslikat ikkjenokon uvedkommandekan rote segborti ein farlegsituasjon. Syteføre godpublikumsinformasjonfor å nåut om informasjon om at stiarvert lagt om og delvis nedlagt ifm. anleggsarbeidet.(informasjonsbrosjyrartil bebuarari

11 Uynskthending Farefor akutt ureining Støyogstøvfrå trafikk Ulykkeved anleggsgjennomføringa Kommentar/tiltak nærområdetogskiltingvedturstiar kanvereaktuelletiltak). Sålangtdet er rasjoneltbør det søkastå veretilgjengeleg kryssingspunktslikat stiarkannyttast ogsåi anleggsfasen. I dengraddet er særskilteverdiarfor naturmiljø(jf. punkt om sårbarflora over)somkanta skadevedakutt ureining,bør det sytastføre ekstraberreirarutover det somnormalt er kravfor å hindre skader. Normalaktsemdmåutvisast,ogdet måinnarbeidastrutinar for at ein ikkjesøkersegtil problem(til eksempelgjelddette kvar ein plasserertankaroglikande). Detbør vererutinar for varslingavsprengingslikat dei sombur i nærområdetkanvarslastom dette pr. SMSeller liknandeog ikkjevert overraskaoverat det gårei salve. Detmåfastsettastgrenseverdiarfor støyogstøvi anbodsdokumentasomentreprenørenmåoverhalde,utifrå gjeldanderegelverk. (Eigensikkerheitafor anleggsarbeidetmåein ivaretai eigne rutinar). Ulykkervedanleggsgjennomføringavili storgradgrensemotdet somer omtalt tidlegareog vil i såmåte ikkjevereaktuelt utover det somer omtalt. Driftsfasen Detvertsiktatil hendingarsomkanintreffe nårveganleggeter i normaldrift. Uynskthending Masseras/skred Masserasvegfyllingar/murar Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 1 3 Snø /isras 1 1 Flaumras 1 3 Detvert føresettat murar,fyllingarog skjeringarvert utført etter gjeldande standardarogat jamlegettersynog vedlikehaldvert gjennomførtslikat dette handtererrisikoen. Deter sværtlite sannsynfor dette i eit sidannedslagsfeltetfor nedbører lite og det ikkjeer storenivåskilnadari/ved planområdet. Denstørstefarenutgjer truleg vassleidningsbrot i bustadområdetpå Straumsfjellet,sidandette vil kunne medføreutgravingavmassar,nokosom vidarekanmedføreflaumrassomgår over sykkelvegenmedfortau. Det vurderastsomsværtlite sannsynlegat bygningarrasarut på grunnavdette, og føresetat byggi områdeter tilstrekkeleg fundamentert. Det er likevelviktig at det vert utarbeida ein dreneringsplansomtek høgdefor

12 Uynskthending Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak dreneringfrå Straumsfjellet. Flaumi elv 1 Flaumi undergang. Detteer eit usikkertmomentpga. manglandekjennskaptil deihydrologiske eigenskapanetil elva. Detmåverevedlikehaldsrutinarfor å sikreat bekkeløpetunder vegenikkjegår tett ogfløymeroverkøyrevegen.detvert sagtat rist for å motverketett bekkeløp ikkjeer aktueltpå grunnavomsynettil framkomlegheitafor sjøauresomskal nytte dennebekken,nokosominneber ekstrabehovmedtilsynavbekkeløpet. Undergangenfor fv. 09under rv. 555er eit botnpunkt på vegstreknigna,ogher vil soleis alt vatnet samlast.deter difor viktig at ein herifrå har goddrenering somtek høgdefor dette. Sårbarflora 3 Ulykkermedutsleppavskadeleg materialevil kunneføretil alvorlege konsekvensarfor miljøet. Sårbarfauna/fisk 3 Vindutsett Ikkjeunormalt Nedbørsutsett Ikkjeunormalt Verneområdet Vassdragsområde Deter viktigat ein vedutarbeidingav dreneringsplansyterføre at utsleppspunk til sjøfor overflatevatn kjempå ein eignastadfor dette, t.d. førastlengreut i fjorden. Sjåpunkt om sårbarflora ogsårbar fauna/fisk Forminne(afk) Kulturminne/ miljø Vil ikkjeverte andreskader/forringingav slikeenndet somplanenleggopptil på grunnavuønskahendingarifm. drift av veganlegget. Andrevegar 3 Etableringavnytt kryssmot rv. 555kan medførestørrefare for møteulykkerpå riksvegen.deter difor føresettbygging avsambruksfeltogmidtrekkverkpårv. 555,ogdåer dette problemetikkje tilstades.dersomein byggerny armav fv. 09før kollektivfelt vert bygt,såskal det uansettbyggastløysingmed midtrekkverkgjennomkryssområdetfor

13 Uynskthending Hamn/ kaianlegg Sjukehus/ heim/ kyrkje Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak å hindre møteulykkerher. Foreksisterandevegnetteti tilknytingtil planlagtrundkøyringserein ikkjeat det vert etableringavnokonnye risikoforholdsommåsærskilt ivaretakast. Brann/politi/sivilforsvar (Girbetra utrykkingstilhøve) Kraftforsyning 4 Vassforsyning Forsvarsområde Tilfluktsrom Områdefor idrett/leik Park/ rekreasjonsområde Områdefor friluftsliv Farefor akutt forureining Permanentforureining Støyogstøvfrå trafikk Støyogstøvfrå andre kjelder Forureiningi sjø Risikofyltindustrim.m. Situasjonmedhøgkonsekvenser mest trulegom ein får omfattandebranni bil pårv. 555rett underkraftlina. Detvert føresettetableringav ringsystemfor vassforsyningved etableringavdette veganlegget,ogein vil dåhaforsyningssikkerheit. (Betrartrafikktryggleikenog tilgjengelegheitam.o.t. idrettsområdet påsørestraume) Einføresettetableringavplanskilde kryssingarog mogelegheitfor ogsåi framtidaå nytte sti nett i området. Føresetogsåat skjeringarvert sikramed flettverksgjerderder desseer farleg høge. Sjåpkt. sårbarflora og sårbarfauna/ fisk. Problematikkknytt til saltingsomein del avvintervedlikehaldeter ein konsekvens avdet nyeveganleggetogikkjeeinrisiko. Deter ein konsekvensat ein får auka problematikki forholdtil dette, men gjeldanderegelverk(m.a.t 144)skal følgjast,ogdåer ikkjedette aktuelt i denneanalysen. Sjåpkt. sårbarflora og sårbarfauna/ fisk. Brannvesenai områdeter utrustafor og har kompetansetil å handtereev. ureiningi sjø.

14 Uynskthending Trafikkulykkermedkøyretøy somtransporterarfarleg gods Vêr/ føreavgrensartilgjenge til området Møteulykker Ulykkeri kryss Ulykkermedgåandeog syklande Viltpåkøyrsler Andreulykkestyper Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak Utforkøyringsulykker 3 1 Dettegjeldspesieltpå rv. 555ifm. transporttil/frå petroleumsindustrianleggpå Kolsnes.Ein akseptererdennerisikoenandrestadar, ogdet kanikkjeventastat ein i dette prosjektetskalta handomdenne risikoeni særskiltomfangsidanein berre koplarsegtil rv Midtrekkverkpå rv. 555medførerat det berreer fare for dette på fylkesvegen. Utifrå statistikkpresenterti Analyseav ulykkessteder(statensvegvesen,007) kandet gjerasteit grovt estimerastpåat det vil inntreffe møteulykker gjennomsnittlegkvart8 (ÅDT= 1 000) 4år (ÅDT= 4 000). (OmbyggingavT krysspå SøreStraume til rundkøyringabetrar situasjonenm.o.t. trafikktryggleik). (Kollisjon internt ) (Kollisjonmedkøyretøy) Langsdenplanlagdevegener det registrerteit hjortetrekk. Langsgåandebelysningsanleggogat det skalverefartsgrense60 km/t på strekningagjer at viltpåkøyrslerikkjevil inntreffe såofte sidandei i dei fleste tilfelle vilverteoppdagaførpåkøyrsle. Dersomein etter opningavdet nye veganleggetskullesjåatdette skulle verteeit problem,såbørdet gjerdast ellergjerastandresikringstiltak. Analyssegruppaidentifiserteikkjeandre mogelegeulykkestyper. Rekkverker føresettoppsetti samsvar medrekkverksnormalen. Detvil reduserefarenfor å bli slengt utatt i vegbana(ogfront kollideremed annakøyretøy)om ein nyttar så ettergivanderekkverksommogelegder det skalvererekkverk.

15 Referansar Statensvegvesen.(007).Analyseav ulykkessteder,håndbok115. Statensvegvesen.(007).Risikovurderinger i vegtrafikken,håndbok71.

16 Region vest

E39 Litlabøkrysset, Stord kommune. Risiko- og sårbarheitsanalyse til reguleringsplan

E39 Litlabøkrysset, Stord kommune. Risiko- og sårbarheitsanalyse til reguleringsplan E9 Litlabøkrysset, Stord kommune Risiko- og sårbarheitsanalyse til reguleringsplan Statens vegvesen Region vest 14.0.01 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE :: E9 LITLABØKRYSSET, STORD Innhald Innhald... Innleiing...

Detaljer

E16 Skromleparsellen Sundve skule - Skromle bru

E16 Skromleparsellen Sundve skule - Skromle bru E16 Skromleparsellen Sundve skule - Skromle bru Reguleringsplan Vedlegg til planomtale: ROS-analyse Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Risiko og sårbarheitsanalyse E16 Skromleparsellen reguleringsplan,

Detaljer

E16 Skromleparsellen Sundve skule - Skromle bru

E16 Skromleparsellen Sundve skule - Skromle bru E16 Skromleparsellen Sundve skule - Skromle bru Reguleringsplan Vedlegg til planomtale: ROS-analyse Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Risiko og sårbarheitsanalyse E16 Sundve skule Skromle bru

Detaljer

ROS- analyse. E134 Korlevoll. Prosjekt: Odda kommune

ROS- analyse. E134 Korlevoll. Prosjekt: Odda kommune ROS- analyse Prosjekt: E134 Korlevoll Region vest Voss og Hardanger distrikt Dato: 24.05.2012 E 134 Korlevoll, ROS- analyse 1 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innleiing... 4 3 Risiko- og sårbarheitsanalyse...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Detaljreguleringsplan for Fv.38 Vrådal sentrum Straumsnes, gang- og sykkelveg Kvitseid kommune RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Skien, 17.06.2015 BAKGRUNN Ved utarbeiding av planar for utbygging er det eit

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å detaljregulere for frittliggende småhusbebyggelse innenfor

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune PROSJEKT: Reguleringsplan for Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune AUGUST 2013 ROS-ANALYSE SJEKKLISTE - UØNSKA HENDINGAR, KONSEKVENSAR OG TILTAK Mogelege hendingar, risikovurdering og mogelege

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Plannummer: 201502 Utarbeidet 19.03.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - Reguleringsplan for Torstad Boligområde, planid: 509-903-14 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os Metode og forutsetninger RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os 25.04.2016 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Plannummer: 201319 09.06.17 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Plannummer: 201420 31.03.2017 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jønsjøsaga, Gnr/bnr 14/21 Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for videreutvikling av virksomheten for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Fv.16 Jernbaneundergang på Grua Reguleringsplan Lunner kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 03.03.2016 RI SI KO OG SÅRB ARH ETSAN ALYSE REGULERINGSPLAN FOR FV.16 JERNBANEUNDERGAN

Detaljer

Detaljregulering for Elgåslia

Detaljregulering for Elgåslia Detaljregulering for Elgåslia Plannummer:1502201105 09.02.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]... 6 3 1. Risiko-

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Kommunedelplan for Råholt, Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Råholt er i dag et område som er i under hyppig utvikling. Det er stor villighet til å satse på prosjekter

Detaljer

Metode for ROS-analyse

Metode for ROS-analyse Metode for ROS-analyse Ved skildring av sannsynlegheit er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Sannsyns kategori Frekvens TEK10 tryggleiksklassar ved skred (S)og flaum (F) 1. Lite sannsynleg Sjeldnare

Detaljer

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Plannummer: 201411 01.10.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

ROS-ANALYSE BRUTTOLISTE

ROS-ANALYSE BRUTTOLISTE Detaljreguleringsplan for Storevegen 26 og 28, og Fridtjof Nansens veg 1 Årdal kommune ROS-ANALYSE BRUTTOLISTE Arkitektkontoret 4B NATUR- OG MILJØFORHOLD Ras/skred/grunnforhold Er området utsatt for, eller

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Bakgrunnen for initiativet er å utvikle planområdet til boligformål. Hensikten er å gjøre dette

Detaljer

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Plannummer: 201504 09.03.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse Plan 201504 Sak nr. 2015/2889 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2, Molde. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Ner Høgsetvatnet - Rissa grense.

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Ner Høgsetvatnet - Rissa grense. Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai 2016 Høringsutgave ROS-analyse Fv 710 Ner Høgsetvatnet - Rissa Svv 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Fv 710 Ner Høgsetvatnet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Forslag til detaljregulering for del av Bjørnemyrveien og Steinveien med de till iggende eiendommene 1/417 og 1/418 i Nesodden kommune. INBY

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 31.01.2017 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Meiserudtunet. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av konsentrert småhusbebyggelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Metode og forutsetninger Plandato:16.05.2017 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020394 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID 201403. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter detaljreguleringsplan for steinbrudd

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

ROS-analyse for reguleingsplan Møllehaugen

ROS-analyse for reguleingsplan Møllehaugen Rudland/Gundersen reguleingsplan Møllehaugen Plan-id 051620140002 2015-03-04 Oppdragsnr.: 5145152 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSAALYSE Emne: Innspill reguleringsplanforslag Felt 1, Langåsen - Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Jon Døviken, WSP orge AS Prosjektnr: Rapportnavn: ROS analyse Felt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSENDRING KATTAMYRE PLANNR 19880006_01, Eigersund kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Storevegen 67 Årdal kommune ROS-ANALYSE BRUTTOLISTE Natur, klima og miljøforhold

Detaljreguleringsplan for Storevegen 67 Årdal kommune ROS-ANALYSE BRUTTOLISTE Natur, klima og miljøforhold Detaljreguleringsplan for Storevegen 67 Årdal kommune ROS-ANALYSE BRUTTOLISTE Natur, klima og miljøforhold Ras/skred/grunnforhold/nedbør Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket føra til risiko

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino STATSBYGG Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger Risiko- og sårbarhetsanalyse Dokumentnr

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SKOGLUND ØST Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SOLHAUGJORDET Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Storkruktjønna - Høgseterhaugen.

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Storkruktjønna - Høgseterhaugen. Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai 2016 Høringsutgave ROS-analyse Fv 710 Storkruktjønna - Svv 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Fv 710 Storkruktjønna 1.

Detaljer

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JEVNAKER KOMMUNE DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 28.6.2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. ANALYSE... 4 3.1. Endelig

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Hurdal Hagetun Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune Sammendrag/konklusjon E01 2016-05-23 Oversendt Ringebu kommune PEHKI OYVPE PEHKI Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRANNSTASJON Sist revidert:01.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536058 Arkivsak: 16/1071 DETALJREGULERING BRANNSTASJON FEIL! BOKMERKE ER

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak DETALJREGULERING AV GJELLAN - TRØÅSEN Trondheim, 09.05.2016 1 Området og planlagte tiltak Området omfatter opparbeidelse og utbygging av ca 250 boliger inkl. opparbeidelse av teknisk infrastruktur for

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for Hagevegen 11

Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for Hagevegen 11 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for Hagevegen 11 Dato: 25.03.2015 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR EIGERSUND MOTORSPORTSSENTER Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder for kommunale risiko

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Detaljregulering Nytt Pasienthotell UNN eiendommene.124/86, 124/99, og 128/99 Risiko og Sårbarhetsanalyse.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r023730000 25.09.2017, Pir II Oslo AS BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR RAMBEKKVEGEN 9 Metode og forutsetninger Plandato: 05.09.2016 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020383 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Endring av «Reguleringsplan for Sand Nord, Nord-Odal kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Mapei planlegger å bygge ut fabrikklokalene mot nord over Vallsetvegen og knytte

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROS-analysen bygger på det

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN Oppdragsgiver tatens vegvesen Rapporttype RO-analyse. Vedlegg til reguleringsplan. Dato 24/01 2013 RIIKO- OG ÅRBARHT- AALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG RIIKO- OG ÅRBARHTAALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG Revisjon Dato

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150001 Metode og forutsetninger Otta, 26.03.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Fv.16 Jernbaneundergang på Grua Reguleringsplan Lunner kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 11.05.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANG

Detaljer

ROS - ANALYSE. 1. Bakgrunn. 2. Metode

ROS - ANALYSE. 1. Bakgrunn. 2. Metode ROS - ANALYSE Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet fv. 84 Furnesvegen sykkelveg med fortau. ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige, miljømessige

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsendring for Idrettens hus Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) OMRÅDEPLAN FOR STJØRDAL STASJON REGULERINGSPLAN 1-215

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) OMRÅDEPLAN FOR STJØRDAL STASJON REGULERINGSPLAN 1-215 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) OMRÅDEPLAN FOR STJØRDAL STASJON REGULERINGSPLAN 1-215 STJØRDAL 28.03.2012 Analysen er utført med sjekkliste basert på div. rundskriv bl.a. DSDs «Samfunnsikkerhet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: 0106 1074 FREDRIKSTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: Utvikling av reguleringsplan for inntil 9 ubebygde tomter i

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR KAASEN GRUSTAK Tynset kommune Dato: 08.04.2016 1. Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Naustgjerdet Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HONNE 11.05.2016 Vedtatt i kommunestyret 27.10.2016 sak 124/16 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RI SI KO OG SÅRBARH ETSAN ALYSE

RI SI KO OG SÅRBARH ETSAN ALYSE RI SI KO OG SÅRBARH ETSAN ALYSE REGULERINGSPLAN FOR GRUA KIRKEGÅRD Dato: 5.11.2015 Bakgrunn I forbindelse med regulering for utvidelse av Grua kirkegård, skal det, i henhold til p lan - og bygningslovens

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

ROS-ANALYSE Torvavegen

ROS-ANALYSE Torvavegen ROS-ANALYSE Torvavegen Rev: 10. november 2016 ROS-analyse for Torvavegen baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING SKIFTODDEN PÅ OFTENES I SØGNE KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE PÅ VIK ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE PÅ VIK ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE PÅ VIK ROS-ANALYSE MAI 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Innleiing... 3 2. Naturrisiko... 3 2.1. Skred/Ras/ustabil grunn... 3 2.2. Vind / ekstremnedbør... 4 2.3. Skog

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

ROS-ANALYSE PLAN 2504P BOGANESVEIEN 10-12

ROS-ANALYSE PLAN 2504P BOGANESVEIEN 10-12 ROS-ANALYSE PLAN 2504P BOGANESVEIEN 10-12 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Metode og prosess 3. Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 4. Analysen viser følgende 1 BAKGRUNN Planlegging etter plan- og bygningsloven

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Kirkeby sør bydelssenter Metode og forutsetninger Plandato: 23 03 2017 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020399 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer