Fv.209 Storskaret - Arefjorden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fv.209 Storskaret - Arefjorden"

Transkript

1 Fv.09 Storskaret - Arefjorden Risiko- og sårbarheitsanalyse RAP PORT Region vest Dato:

2 Innhald Innhald Innleiing Metode Omtaleavanalyseobjekt,føremålogvurderingskriterium... 5 Identifiseretryggleiksproblem... 7 Vurdererisiko Referansar

3 Innle iing Detføl av plan ogby ygningsloven n 4.3at risiko ogsårba arheitsanalys se (heretter kallaros ana alyse) skalgjennomførastfor alleplanar somskalliggetil grunnn for utbyggi ng.bakgru nenfor dettee kravet er å oppnåfokuspåsamfunnssi kkerheit ogberedskapi arealplanle gingaogig sam mbandmed utbyggin ng. Føremål et medei ros analyseerå avdekkari isikofor uynsktehending gar somkan oppståsomfølgjeav eit prosjekt. Risikoe r eit uttrykk for denfare somuynskthendingarrepresentere er for menneske, miljø eller materiellee verdiar,ogvert uttrykt vedsannsyn net for ogkonsekvensenavdei uynsk kte hendingane.sannsyn n vert definert somei vurderingavsjansanefor ata ei hending ginntreff ogkor ofte dennehendingavil skje;i dennesamanhenger det tale om ei uynskt hending.ko onsekvensve ert definert sommogleg g utfall avei uynskthending.konsekv vensarkanuttrykkastmed ord ellersom talverdifor omfange et avskaderpå menneske e, miljø ellerr materielleverdiar.gjen nnomå vurdere sannsyne et for ogkonsekvensane e avei uynskt t hending,vert hendinga plasserti eii risikomatris se. Ut frå plasserin ngahendinga a får i matrisa, skaldet vurderastom det skalsettastkravtil tiltak, ellerom risikoenkanaksepte erast. Påbakgr runn avanaly ysenvert det fastsettom det skalset ttast kravtil risikoreduse erandetiltak, eller om risikonivåeter akseptabeltog at tiltak, avv dennegrunn, ikkjeer naudsynte. Denneros analysenharblitt gjen nnomført forr regulerings splanen fv. 09 Storskar ret Arefjorden i Fjellkommunei Hordaland.Regu uleringsplane en omfattar planleggingavein ny veg somskalbinde samansø øre deler av Straumeogg rv. 555utan å måtte køyre gjennom m Straumesentrum. Figur1: Veganleggetsett i frå nordaust

4 Analysenharblitt gjennomførtsomein såkallagrovanalysegjennomein gruppeprosess(i neste kapitteler det gitt ei oppsummeringavdennemetodikken).i prosessendeltokfølgjandepersonar: Namn Organisasjon Funksjon MariusSlinde Statensvegvesen Analyseleiar FredrikFlatås Statensvegvesen Prosjektleiar Vegplanleggar TrondAalstad Statensvegvesen Naturvitar BjørnRuneTvedt Statensvegvesen Trafikktryggleik KarlNesdal Bergenbrannvesen Vara brannsjef LenaSvalastogGarnes Fjellkommune Arealplanleggar LeneTakvam Fjellkommune Arealplanleggar Tabell1: Deltakarari analysearbeidet

5 Metode ROSanalysenharblitt gjennomførtsomei såkallagrovanalyse(engelsk:hazid analyse). Detteer ein anerkjentmetodikkfor gjennomføringavslikeanalyseravarealplanargenerelt,menogsåi høvetil risikovurderingavveganlegg. Einmodellfor bruk avdennemetodikkener gitt i Risikovurderinger i vegtrafikken(statensvegvesen, 007) ogdet er dennemodellensomharblitt lagttil grunnnåranalysenharblitt gjennomført. Underer det syntei skjematiskframstillingavhovudtrekkai denneanalyseforma,ogutover dette vert det synttil nemndelitteratur for detaljarom metodikken. Omtaleavanalyseobjekt,føremålogvurderingskriterier Identifiseretryggleiksproblem Vurdererisiko Føreslåavbøtandetiltak Dokumentere Figur1: Skjematiskframstillingavmetodikkfor grovanalyse

6 Omtale av analyseobjekt, føremål og vurderingskriterium ROSanalysenvurdererakutt risikofor miljø ogsamfunnfor det nyeveganleggetsomer omfatta i denaktuellereguleringsplanen.detskalpoengterastat det her er tale om akuttehendingar,ogat varigekonsekvensaravplanenikkje vert omtalai dennesamanhengen. Planlagtløysing Detvert synttil reguleringsplankartet,planomtalen,samtdeiteknisketekninganesomer vedlagt reguleringsplanenfor informasjonom den planlagdeløysinga. Særskiltom analysensi avgrensing Forå haei tydelegforståingavkvaanalysaomfattar er grensesnittafor analysasiavgrensingomtalai dei nesteavsnitta. Risikoogsårbarheitknytt til etableringav ogpåkøyringsrampervedrv. 555blei vurderti analysen, menrisikoogsårbarheiti tilknytingtil etableringavsambruksfeltpå rv. 555vurderastikkjei denne analysen,då dette forholdet skalverevurdert i sambandmedreguleringsplanenfor dette tiltaket. Vedanalyseavtilkoplinganetil eksisterandevegarvedrundkøyringaskaldet ogsåinkluderast rundkøyringsarmaneder ein har eksisterandeveg. Detskali dennesamanhengenogsårettastmerksemdmot at analysenberretek føresegakutte hendingar,ogat varigeverknadaravdet planlagdeanleggetikkje er ein del avdenneanalysen. Vurderingskriterium akseptabeltrisikonivå Nårdet gjeldkvasomer akseptabeltrisikonivå,såer det generelleutgangspunktetat dersom planlagtløysinger i tråd medaktuellelover,forskrifter,normalarogretningsliner,såhar ein oppnådd dette nivået.men ein skalogsåha tankarom kostnadarkontra nytte når ein gjennomføreranalysen, nokosominneberat dersomein finn fram til kostnadseffektivetiltak somkangjennomførastfor å redusererisikoen,sjølvomdennei utgangspunkteterakseptabel,såvertdette påpeikai analysen.i risikomatrisaunderer det gitt fargekodarfor å symboliserekor alvorlegrisikoenfor uynskte hendingarer der ein gårfrå grøtviagult til raudt for å symbolisereaukanderisiko. Forvurderingavrisikoknytt til uynsktehendingar,vertfølgjandedefinisjonaravsannsynsgradog konsekvenslagttil grunn: Sannsynsgrad Vekting Definisjon Sværtlite sannsynleg 1 Inntreff sjeldnareennkvart 100år Litesannsynleg Inntreff med årsintervall Mindre sannsynleg 3 Inntreff med 5 10 årsintervall Sannsynleg 4 Inntreff med1 5 årsintervall Sværtsannsynleg 5 Inntreff årleg Tabell: Definisjonavsannsynsgrader

7 Konsekv vens Ubetyde eleg Vekting 1 Menneskeleg Ingeneller små personskader Mindre Mindree skadersomtreng alvorleg medisin nskhandsami ing Intill 1 dødeller faree for 1 Alvorleg 3 3 alvo orlegeeller fleire mindre personskade 5 døde eller fare for 3 Kritisk 4 15 alvorleg skadde e/sjuke. Katastro ofal 5 Meir enn 5 dødeeller 15 alvorleg skadde/sjuk ke. Tabell3: Definisjonavkonsekvens Definisjon Miljø Inge en eller ubetydelege skad der Mindre skadersom naturen sjølvutbetrar på kort tid Moderate skadersom krev mindretiltakk for å utbetre Omf fattandeog langvarigemiljøsk kader som krev størretiltak for å utbetre Varig alvorlegska de Materielle verdiar Ska aderfor intill kroner Ska aderfor mellom og kroner Ska aderfor mellom og kroner Ska aderfor mellom og kroner Ska aderfor meirenn kroner Vidareleiar samanhe engenmellom sannsynsg grad ogkonsekvenstil risiko,ogi denne analysen n har ein lagttil grunnei gene erell risikoma atrisesomsynt under.i dessematrise ene vert dett lagarisikoprofil for å synlegg gjere mogele egekonsekvensarvedulikesannsyns sgrader døme påeit slikt risikoprof fil er markerti matrisaunder. I tabellane der risikoo vert vurdert er ev.risikoprofil synle eggjortvedat det er fleire kombinasjonar avsannsyns sgradog konsekvensfor sameuynsk te hending. 5 d ra sg n sy n S a Konsekvens Figur: Døme pårisikom matrisemedrisikoprofil

8 Identifisere tryggleiksproblem Detblei tekeutgangspunkti standardiserteoversikterovermogelegeuynsktehendingarogvurderte kvamomentfrå dessekanvereaktuelleå drøfte i denneanalysen.detblei ogsåopnafor å leggetil andremomentdersomdet skullevereaktuelt. Deitryggleiksproblemasomein gjennomgjekki ros analysen,gårfram avtabellandei det neste kapittelet.

9 Vurdere risiko Anleggs /utbyggingsfasen(inkl. drifts og vedlikehaldsarbeidav anleggskarakter) Detvert siktatil hendingarsomfølgjeavanleggsarbeidetsomhar konsekvensareksternt/ utover anleggsdriftai segsjølv. Foranleggsfasenhar ikkjeanalysegruppakompetansetil å fastsettesansynlegheitsgradog konsekvensfor dei ulike uynsktehendingane.gruppavaldedifor å sette opp momentsom aktsemdspunkt sommå følgjastopp i byggeplanleggingaogutbyggingaavanlegget.. Uynskthending Masseras/skred Flaum Sårbarflora Sårbarfauna/ fisk Veg,bru, knutepunkt Kommentar/tiltak Forå sikreaktsamgjennomføringogunngåskadervil sikkerjobb analyseverenaudsyntfor murings ogsprengingsarbeid. Hendingarmedmasseras/skredvil kunnemedføreein del konsekvensardå det bådeliggbustadarogein nasjonalhovudvegi nærleikenavanleggsområdet. Detvil kunneinntreffe flauminternt i veganleggetifm. byggingav veganleggetsomkryssarbekkvedarefjorden.analysegrupaser ikkjeat det vil verefarefor at dennevoldarskadereksternt. Rigg og marksikringsplan Brukavlenserkanvereeit sikringstiltaki anleggsfasenfor å verneom verdiarsommåivaretakastspesielt. Somførre punkt. Rv.555er ein nasjonalhovudvegogharstor trafikkbelastningheile døgeret.i såmåtemåtte sytastføreat i såliten gradsommogeleg vert stengd. Vedstenginger det viktigat det er fastsettgoderutinar for handteringavdette bådevedplanlagtstenging,menogsåved stengingsomikkje er planlagt.i såmåte vert følgjandepoengtert her: Detmåveregoderutinar for kommunikasjonogvarsling mellomanleggetogutrykkingsetatar.forå sikredette på ein bestmogelegmåteer det naudsyntat utrykkingsetatanetek del i planleggingaavanleggsgjennomføring. Detmåvurderastom det er naudsyntmedførehandsplassering avbrannmannskapog/eller ambulansetil Straumeområdetfor å overhaldekravtil utrykkingstidher.(sidanutrykningher normalt skjerfrå Laksevågfor brannvesenetsi side). Opparbeidingavkollektivfelti forkantavdettearbeidetvilgi ein utrykkingsveg,gitt at ein syterføreat oppstillingavkø (ogsåfor bussog + felt) skjeri venstrekøyrefeltvedstenging. Ev.kandet opparbeidasteigenanleggsvegfor utrykkingskøyretøyforbi anleggsområdet. Det må gjerastvurderingavkonsekvensarvedkødanning,ogdå spesieltm.o.t. trafikksikkerheitpåomkøyringsvegar. Detbør m.a.vurderastom ein skalhindre/motverkeat spesielt storekøyretøynyttar lokalvegnettetoverbildøyvedstengingar. (SMS varslingavarbeidsomkrevstenging,godskiltingog

10 Uynskthending Brannvesen/politi/ Ambulanseteneste/ sivilforsvar Kraftforsyning Områdefor friluftsliv Kommentar/tiltak varslinggjennomvts,samarbeidmed politiet og fartsreduserandetiltak på omkøyringsvegarkanverenokon aktuelletiltaki dennesamanhengen). Deter spesieltviktigat arbeidssikringog varslingvert gjennomførtiht. gjeldanderegelverk. Stillastbindandekravtil entreprenøreni anbodetsdokumenta. Mellom annamå entreprenørenha somsjekkpunktat framkomelegheiter sikrafor utrykkingskøyretøy. Gang ogsykkelvegmå ivaretakastgjennomheile anleggsperioden. Sprengingsarbeidsomikkjegårsomplanlagtvil kunnemedføre storekonsekvensarfor 555,ogdet bør difor sytastføre at desse vert gjort spesieltaktsamti nærleikenavdennevegen.detbør vurderastom det er naudsyntmedekstratiltak for å sikreat sprengingaikkjevert ukontrollert. Rv.555er ein viktigvegi utrykkingssamanheng, sådet er viktigat dennei såstort monnsommogelegvert haldenopenfor utrykkingskøyretøy.sjåellesførrepunkt m.o.t. avbøtandetiltak. Detmesteavanleggsarbeidetvilføregåi umiddelbarnærleiktil kraftlinasomleiar straumtil petroleumsanleggetpå Kolsnesog vidaretil oljeinstallasjonar.skadersommedførerat dennefell ut or drift vil i såmåtefort verte avkatastrofalkarakterm.o.t. tap av materielleverdiar.diforer det viktigat dennevert tatt heilt spesieltomsyntil i anleggsarbeidet. Analysegruppatilrår difor: Deiarbeidasomutgjer ein særlegrisikofor skaderpå kraftlinja vert utført i sambandmedvedlikehaldsstoggavdenne. Restriksjonarpåmaskinstyringi nærleikenavkraftlinasomei barrierefor at ein ukontrollert kjemborti kraftlinamed gravemaskinogliknande.(eksempel: Gravemaskinførarsovnar overstyrespakenogsenderbommentil værs ). Godkommunikasjonmed BKKom planleggingaav gjennomføringaogi utbyggingsarbeideter sværtviktig for å motverkerisikofor kraftlina. Detbør stillastkravtil entreprenøreni anbodsdokumentasom skalgi særskiltvernavkraftlina.( Pengarer det einastespråket entreprenørenforstår ). Dersomdet er mogelegsåbørdet etablerastekstrabarrierar for å sikrekraftforsyninga. Einmåvurdereom det er mogelegå få på plassandre straumforsyningarsomiallfall delvissikrarforsyningavedev. skaderpålinja. Deter ein del stiari områdetsomvert nytta til turgåing.i forhold til desseer det viktigat: Skjeringarog arbeidsområdevert sikraslikat ikkjenokon uvedkommandekan rote segborti ein farlegsituasjon. Syteføre godpublikumsinformasjonfor å nåut om informasjon om at stiarvert lagt om og delvis nedlagt ifm. anleggsarbeidet.(informasjonsbrosjyrartil bebuarari

11 Uynskthending Farefor akutt ureining Støyogstøvfrå trafikk Ulykkeved anleggsgjennomføringa Kommentar/tiltak nærområdetogskiltingvedturstiar kanvereaktuelletiltak). Sålangtdet er rasjoneltbør det søkastå veretilgjengeleg kryssingspunktslikat stiarkannyttast ogsåi anleggsfasen. I dengraddet er særskilteverdiarfor naturmiljø(jf. punkt om sårbarflora over)somkanta skadevedakutt ureining,bør det sytastføre ekstraberreirarutover det somnormalt er kravfor å hindre skader. Normalaktsemdmåutvisast,ogdet måinnarbeidastrutinar for at ein ikkjesøkersegtil problem(til eksempelgjelddette kvar ein plasserertankaroglikande). Detbør vererutinar for varslingavsprengingslikat dei sombur i nærområdetkanvarslastom dette pr. SMSeller liknandeog ikkjevert overraskaoverat det gårei salve. Detmåfastsettastgrenseverdiarfor støyogstøvi anbodsdokumentasomentreprenørenmåoverhalde,utifrå gjeldanderegelverk. (Eigensikkerheitafor anleggsarbeidetmåein ivaretai eigne rutinar). Ulykkervedanleggsgjennomføringavili storgradgrensemotdet somer omtalt tidlegareog vil i såmåte ikkjevereaktuelt utover det somer omtalt. Driftsfasen Detvertsiktatil hendingarsomkanintreffe nårveganleggeter i normaldrift. Uynskthending Masseras/skred Masserasvegfyllingar/murar Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 1 3 Snø /isras 1 1 Flaumras 1 3 Detvert føresettat murar,fyllingarog skjeringarvert utført etter gjeldande standardarogat jamlegettersynog vedlikehaldvert gjennomførtslikat dette handtererrisikoen. Deter sværtlite sannsynfor dette i eit sidannedslagsfeltetfor nedbører lite og det ikkjeer storenivåskilnadari/ved planområdet. Denstørstefarenutgjer truleg vassleidningsbrot i bustadområdetpå Straumsfjellet,sidandette vil kunne medføreutgravingavmassar,nokosom vidarekanmedføreflaumrassomgår over sykkelvegenmedfortau. Det vurderastsomsværtlite sannsynlegat bygningarrasarut på grunnavdette, og føresetat byggi områdeter tilstrekkeleg fundamentert. Det er likevelviktig at det vert utarbeida ein dreneringsplansomtek høgdefor

12 Uynskthending Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak dreneringfrå Straumsfjellet. Flaumi elv 1 Flaumi undergang. Detteer eit usikkertmomentpga. manglandekjennskaptil deihydrologiske eigenskapanetil elva. Detmåverevedlikehaldsrutinarfor å sikreat bekkeløpetunder vegenikkjegår tett ogfløymeroverkøyrevegen.detvert sagtat rist for å motverketett bekkeløp ikkjeer aktueltpå grunnavomsynettil framkomlegheitafor sjøauresomskal nytte dennebekken,nokosominneber ekstrabehovmedtilsynavbekkeløpet. Undergangenfor fv. 09under rv. 555er eit botnpunkt på vegstreknigna,ogher vil soleis alt vatnet samlast.deter difor viktig at ein herifrå har goddrenering somtek høgdefor dette. Sårbarflora 3 Ulykkermedutsleppavskadeleg materialevil kunneføretil alvorlege konsekvensarfor miljøet. Sårbarfauna/fisk 3 Vindutsett Ikkjeunormalt Nedbørsutsett Ikkjeunormalt Verneområdet Vassdragsområde Deter viktigat ein vedutarbeidingav dreneringsplansyterføre at utsleppspunk til sjøfor overflatevatn kjempå ein eignastadfor dette, t.d. førastlengreut i fjorden. Sjåpunkt om sårbarflora ogsårbar fauna/fisk Forminne(afk) Kulturminne/ miljø Vil ikkjeverte andreskader/forringingav slikeenndet somplanenleggopptil på grunnavuønskahendingarifm. drift av veganlegget. Andrevegar 3 Etableringavnytt kryssmot rv. 555kan medførestørrefare for møteulykkerpå riksvegen.deter difor føresettbygging avsambruksfeltogmidtrekkverkpårv. 555,ogdåer dette problemetikkje tilstades.dersomein byggerny armav fv. 09før kollektivfelt vert bygt,såskal det uansettbyggastløysingmed midtrekkverkgjennomkryssområdetfor

13 Uynskthending Hamn/ kaianlegg Sjukehus/ heim/ kyrkje Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak å hindre møteulykkerher. Foreksisterandevegnetteti tilknytingtil planlagtrundkøyringserein ikkjeat det vert etableringavnokonnye risikoforholdsommåsærskilt ivaretakast. Brann/politi/sivilforsvar (Girbetra utrykkingstilhøve) Kraftforsyning 4 Vassforsyning Forsvarsområde Tilfluktsrom Områdefor idrett/leik Park/ rekreasjonsområde Områdefor friluftsliv Farefor akutt forureining Permanentforureining Støyogstøvfrå trafikk Støyogstøvfrå andre kjelder Forureiningi sjø Risikofyltindustrim.m. Situasjonmedhøgkonsekvenser mest trulegom ein får omfattandebranni bil pårv. 555rett underkraftlina. Detvert føresettetableringav ringsystemfor vassforsyningved etableringavdette veganlegget,ogein vil dåhaforsyningssikkerheit. (Betrartrafikktryggleikenog tilgjengelegheitam.o.t. idrettsområdet påsørestraume) Einføresettetableringavplanskilde kryssingarog mogelegheitfor ogsåi framtidaå nytte sti nett i området. Føresetogsåat skjeringarvert sikramed flettverksgjerderder desseer farleg høge. Sjåpkt. sårbarflora og sårbarfauna/ fisk. Problematikkknytt til saltingsomein del avvintervedlikehaldeter ein konsekvens avdet nyeveganleggetogikkjeeinrisiko. Deter ein konsekvensat ein får auka problematikki forholdtil dette, men gjeldanderegelverk(m.a.t 144)skal følgjast,ogdåer ikkjedette aktuelt i denneanalysen. Sjåpkt. sårbarflora og sårbarfauna/ fisk. Brannvesenai områdeter utrustafor og har kompetansetil å handtereev. ureiningi sjø.

14 Uynskthending Trafikkulykkermedkøyretøy somtransporterarfarleg gods Vêr/ føreavgrensartilgjenge til området Møteulykker Ulykkeri kryss Ulykkermedgåandeog syklande Viltpåkøyrsler Andreulykkestyper Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak Utforkøyringsulykker 3 1 Dettegjeldspesieltpå rv. 555ifm. transporttil/frå petroleumsindustrianleggpå Kolsnes.Ein akseptererdennerisikoenandrestadar, ogdet kanikkjeventastat ein i dette prosjektetskalta handomdenne risikoeni særskiltomfangsidanein berre koplarsegtil rv Midtrekkverkpå rv. 555medførerat det berreer fare for dette på fylkesvegen. Utifrå statistikkpresenterti Analyseav ulykkessteder(statensvegvesen,007) kandet gjerasteit grovt estimerastpåat det vil inntreffe møteulykker gjennomsnittlegkvart8 (ÅDT= 1 000) 4år (ÅDT= 4 000). (OmbyggingavT krysspå SøreStraume til rundkøyringabetrar situasjonenm.o.t. trafikktryggleik). (Kollisjon internt ) (Kollisjonmedkøyretøy) Langsdenplanlagdevegener det registrerteit hjortetrekk. Langsgåandebelysningsanleggogat det skalverefartsgrense60 km/t på strekningagjer at viltpåkøyrslerikkjevil inntreffe såofte sidandei i dei fleste tilfelle vilverteoppdagaførpåkøyrsle. Dersomein etter opningavdet nye veganleggetskullesjåatdette skulle verteeit problem,såbørdet gjerdast ellergjerastandresikringstiltak. Analyssegruppaidentifiserteikkjeandre mogelegeulykkestyper. Rekkverker føresettoppsetti samsvar medrekkverksnormalen. Detvil reduserefarenfor å bli slengt utatt i vegbana(ogfront kollideremed annakøyretøy)om ein nyttar så ettergivanderekkverksommogelegder det skalvererekkverk.

15 Referansar Statensvegvesen.(007).Analyseav ulykkessteder,håndbok115. Statensvegvesen.(007).Risikovurderinger i vegtrafikken,håndbok71.

16 Region vest

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4 DATO: 30.11.2012 INNHALD 1 Samandrag...3 2 Nøkkelopplysningar...4 3 Innleiing...5 3.1 Bakgrunnog føremål...5 3.2 Samanhengenmellomkommunedelplanog områderegulering...9 3.3 Lokaliseringog avgrensingav

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3

Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3 Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3 Oppgåver til side 130 Oppgåve B Kommenter forholdet mellom omgrep. a) Morfem, leksikalsk morfem, grammatisk morfem, bøyingsmorfem og avleiingsmorfem.

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014 rao4n2 2008-01-23 RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.:

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Planid. Vedtatt. Melhus

Planid. Vedtatt. Melhus Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Holdeplasser Fv 740 Sykehjemm Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling, dato: 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET HALLINGPLAN VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET Nedanfor fylgjer oversikt over kategorisering og akseptgrad ved ulike kombinasjonar som nyttast ved risikoanalysen. Sannsynleghet: kategori.

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten Knytta til rettleiaren Periodisert virksomhetsregnskap i staten Rettleiar Veileder Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten DFØ 1/212, 1. versjon Innhald 1 Rekneskapen som fundament

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Rapport frå gang- og sykkeltelling i Nedre Glomma 2005

Rapport frå gang- og sykkeltelling i Nedre Glomma 2005 Rapport frå gang- og sykkeltelling i Nedre Glomma 2005 Ingunn Saur Modahl Anne Rønning Siw Nordahl STØ, Stiftelsen Østfoldforskning September 2005 OR 20.05 www.sto.no RAPPORTFRAMSIDE Rapportnr: OR 20.05

Detaljer

Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR.

Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR. Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR. 897 819422 Bankforbindelse: Ringerike Sparebank Kontonummer : 2280.35.29640

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar.

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. St.prp. nr. 72 (1998 1999) og Innst. S. nr. 4 (1999 2000) St.prp. nr. 65 (2006 2007) og Innst. S. nr. 262 (2006 2007) St.meld. nr. 44 (2003

Detaljer