Fv.209 Storskaret - Arefjorden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fv.209 Storskaret - Arefjorden"

Transkript

1 Fv.09 Storskaret - Arefjorden Risiko- og sårbarheitsanalyse RAP PORT Region vest Dato:

2 Innhald Innhald Innleiing Metode Omtaleavanalyseobjekt,føremålogvurderingskriterium... 5 Identifiseretryggleiksproblem... 7 Vurdererisiko Referansar

3 Innle iing Detføl av plan ogby ygningsloven n 4.3at risiko ogsårba arheitsanalys se (heretter kallaros ana alyse) skalgjennomførastfor alleplanar somskalliggetil grunnn for utbyggi ng.bakgru nenfor dettee kravet er å oppnåfokuspåsamfunnssi kkerheit ogberedskapi arealplanle gingaogig sam mbandmed utbyggin ng. Føremål et medei ros analyseerå avdekkari isikofor uynsktehending gar somkan oppståsomfølgjeav eit prosjekt. Risikoe r eit uttrykk for denfare somuynskthendingarrepresentere er for menneske, miljø eller materiellee verdiar,ogvert uttrykt vedsannsyn net for ogkonsekvensenavdei uynsk kte hendingane.sannsyn n vert definert somei vurderingavsjansanefor ata ei hending ginntreff ogkor ofte dennehendingavil skje;i dennesamanhenger det tale om ei uynskt hending.ko onsekvensve ert definert sommogleg g utfall avei uynskthending.konsekv vensarkanuttrykkastmed ord ellersom talverdifor omfange et avskaderpå menneske e, miljø ellerr materielleverdiar.gjen nnomå vurdere sannsyne et for ogkonsekvensane e avei uynskt t hending,vert hendinga plasserti eii risikomatris se. Ut frå plasserin ngahendinga a får i matrisa, skaldet vurderastom det skalsettastkravtil tiltak, ellerom risikoenkanaksepte erast. Påbakgr runn avanaly ysenvert det fastsettom det skalset ttast kravtil risikoreduse erandetiltak, eller om risikonivåeter akseptabeltog at tiltak, avv dennegrunn, ikkjeer naudsynte. Denneros analysenharblitt gjen nnomført forr regulerings splanen fv. 09 Storskar ret Arefjorden i Fjellkommunei Hordaland.Regu uleringsplane en omfattar planleggingavein ny veg somskalbinde samansø øre deler av Straumeogg rv. 555utan å måtte køyre gjennom m Straumesentrum. Figur1: Veganleggetsett i frå nordaust

4 Analysenharblitt gjennomførtsomein såkallagrovanalysegjennomein gruppeprosess(i neste kapitteler det gitt ei oppsummeringavdennemetodikken).i prosessendeltokfølgjandepersonar: Namn Organisasjon Funksjon MariusSlinde Statensvegvesen Analyseleiar FredrikFlatås Statensvegvesen Prosjektleiar Vegplanleggar TrondAalstad Statensvegvesen Naturvitar BjørnRuneTvedt Statensvegvesen Trafikktryggleik KarlNesdal Bergenbrannvesen Vara brannsjef LenaSvalastogGarnes Fjellkommune Arealplanleggar LeneTakvam Fjellkommune Arealplanleggar Tabell1: Deltakarari analysearbeidet

5 Metode ROSanalysenharblitt gjennomførtsomei såkallagrovanalyse(engelsk:hazid analyse). Detteer ein anerkjentmetodikkfor gjennomføringavslikeanalyseravarealplanargenerelt,menogsåi høvetil risikovurderingavveganlegg. Einmodellfor bruk avdennemetodikkener gitt i Risikovurderinger i vegtrafikken(statensvegvesen, 007) ogdet er dennemodellensomharblitt lagttil grunnnåranalysenharblitt gjennomført. Underer det syntei skjematiskframstillingavhovudtrekkai denneanalyseforma,ogutover dette vert det synttil nemndelitteratur for detaljarom metodikken. Omtaleavanalyseobjekt,føremålogvurderingskriterier Identifiseretryggleiksproblem Vurdererisiko Føreslåavbøtandetiltak Dokumentere Figur1: Skjematiskframstillingavmetodikkfor grovanalyse

6 Omtale av analyseobjekt, føremål og vurderingskriterium ROSanalysenvurdererakutt risikofor miljø ogsamfunnfor det nyeveganleggetsomer omfatta i denaktuellereguleringsplanen.detskalpoengterastat det her er tale om akuttehendingar,ogat varigekonsekvensaravplanenikkje vert omtalai dennesamanhengen. Planlagtløysing Detvert synttil reguleringsplankartet,planomtalen,samtdeiteknisketekninganesomer vedlagt reguleringsplanenfor informasjonom den planlagdeløysinga. Særskiltom analysensi avgrensing Forå haei tydelegforståingavkvaanalysaomfattar er grensesnittafor analysasiavgrensingomtalai dei nesteavsnitta. Risikoogsårbarheitknytt til etableringav ogpåkøyringsrampervedrv. 555blei vurderti analysen, menrisikoogsårbarheiti tilknytingtil etableringavsambruksfeltpå rv. 555vurderastikkjei denne analysen,då dette forholdet skalverevurdert i sambandmedreguleringsplanenfor dette tiltaket. Vedanalyseavtilkoplinganetil eksisterandevegarvedrundkøyringaskaldet ogsåinkluderast rundkøyringsarmaneder ein har eksisterandeveg. Detskali dennesamanhengenogsårettastmerksemdmot at analysenberretek føresegakutte hendingar,ogat varigeverknadaravdet planlagdeanleggetikkje er ein del avdenneanalysen. Vurderingskriterium akseptabeltrisikonivå Nårdet gjeldkvasomer akseptabeltrisikonivå,såer det generelleutgangspunktetat dersom planlagtløysinger i tråd medaktuellelover,forskrifter,normalarogretningsliner,såhar ein oppnådd dette nivået.men ein skalogsåha tankarom kostnadarkontra nytte når ein gjennomføreranalysen, nokosominneberat dersomein finn fram til kostnadseffektivetiltak somkangjennomførastfor å redusererisikoen,sjølvomdennei utgangspunkteterakseptabel,såvertdette påpeikai analysen.i risikomatrisaunderer det gitt fargekodarfor å symboliserekor alvorlegrisikoenfor uynskte hendingarer der ein gårfrå grøtviagult til raudt for å symbolisereaukanderisiko. Forvurderingavrisikoknytt til uynsktehendingar,vertfølgjandedefinisjonaravsannsynsgradog konsekvenslagttil grunn: Sannsynsgrad Vekting Definisjon Sværtlite sannsynleg 1 Inntreff sjeldnareennkvart 100år Litesannsynleg Inntreff med årsintervall Mindre sannsynleg 3 Inntreff med 5 10 årsintervall Sannsynleg 4 Inntreff med1 5 årsintervall Sværtsannsynleg 5 Inntreff årleg Tabell: Definisjonavsannsynsgrader

7 Konsekv vens Ubetyde eleg Vekting 1 Menneskeleg Ingeneller små personskader Mindre Mindree skadersomtreng alvorleg medisin nskhandsami ing Intill 1 dødeller faree for 1 Alvorleg 3 3 alvo orlegeeller fleire mindre personskade 5 døde eller fare for 3 Kritisk 4 15 alvorleg skadde e/sjuke. Katastro ofal 5 Meir enn 5 dødeeller 15 alvorleg skadde/sjuk ke. Tabell3: Definisjonavkonsekvens Definisjon Miljø Inge en eller ubetydelege skad der Mindre skadersom naturen sjølvutbetrar på kort tid Moderate skadersom krev mindretiltakk for å utbetre Omf fattandeog langvarigemiljøsk kader som krev størretiltak for å utbetre Varig alvorlegska de Materielle verdiar Ska aderfor intill kroner Ska aderfor mellom og kroner Ska aderfor mellom og kroner Ska aderfor mellom og kroner Ska aderfor meirenn kroner Vidareleiar samanhe engenmellom sannsynsg grad ogkonsekvenstil risiko,ogi denne analysen n har ein lagttil grunnei gene erell risikoma atrisesomsynt under.i dessematrise ene vert dett lagarisikoprofil for å synlegg gjere mogele egekonsekvensarvedulikesannsyns sgrader døme påeit slikt risikoprof fil er markerti matrisaunder. I tabellane der risikoo vert vurdert er ev.risikoprofil synle eggjortvedat det er fleire kombinasjonar avsannsyns sgradog konsekvensfor sameuynsk te hending. 5 d ra sg n sy n S a Konsekvens Figur: Døme pårisikom matrisemedrisikoprofil

8 Identifisere tryggleiksproblem Detblei tekeutgangspunkti standardiserteoversikterovermogelegeuynsktehendingarogvurderte kvamomentfrå dessekanvereaktuelleå drøfte i denneanalysen.detblei ogsåopnafor å leggetil andremomentdersomdet skullevereaktuelt. Deitryggleiksproblemasomein gjennomgjekki ros analysen,gårfram avtabellandei det neste kapittelet.

9 Vurdere risiko Anleggs /utbyggingsfasen(inkl. drifts og vedlikehaldsarbeidav anleggskarakter) Detvert siktatil hendingarsomfølgjeavanleggsarbeidetsomhar konsekvensareksternt/ utover anleggsdriftai segsjølv. Foranleggsfasenhar ikkjeanalysegruppakompetansetil å fastsettesansynlegheitsgradog konsekvensfor dei ulike uynsktehendingane.gruppavaldedifor å sette opp momentsom aktsemdspunkt sommå følgjastopp i byggeplanleggingaogutbyggingaavanlegget.. Uynskthending Masseras/skred Flaum Sårbarflora Sårbarfauna/ fisk Veg,bru, knutepunkt Kommentar/tiltak Forå sikreaktsamgjennomføringogunngåskadervil sikkerjobb analyseverenaudsyntfor murings ogsprengingsarbeid. Hendingarmedmasseras/skredvil kunnemedføreein del konsekvensardå det bådeliggbustadarogein nasjonalhovudvegi nærleikenavanleggsområdet. Detvil kunneinntreffe flauminternt i veganleggetifm. byggingav veganleggetsomkryssarbekkvedarefjorden.analysegrupaser ikkjeat det vil verefarefor at dennevoldarskadereksternt. Rigg og marksikringsplan Brukavlenserkanvereeit sikringstiltaki anleggsfasenfor å verneom verdiarsommåivaretakastspesielt. Somførre punkt. Rv.555er ein nasjonalhovudvegogharstor trafikkbelastningheile døgeret.i såmåtemåtte sytastføreat i såliten gradsommogeleg vert stengd. Vedstenginger det viktigat det er fastsettgoderutinar for handteringavdette bådevedplanlagtstenging,menogsåved stengingsomikkje er planlagt.i såmåte vert følgjandepoengtert her: Detmåveregoderutinar for kommunikasjonogvarsling mellomanleggetogutrykkingsetatar.forå sikredette på ein bestmogelegmåteer det naudsyntat utrykkingsetatanetek del i planleggingaavanleggsgjennomføring. Detmåvurderastom det er naudsyntmedførehandsplassering avbrannmannskapog/eller ambulansetil Straumeområdetfor å overhaldekravtil utrykkingstidher.(sidanutrykningher normalt skjerfrå Laksevågfor brannvesenetsi side). Opparbeidingavkollektivfelti forkantavdettearbeidetvilgi ein utrykkingsveg,gitt at ein syterføreat oppstillingavkø (ogsåfor bussog + felt) skjeri venstrekøyrefeltvedstenging. Ev.kandet opparbeidasteigenanleggsvegfor utrykkingskøyretøyforbi anleggsområdet. Det må gjerastvurderingavkonsekvensarvedkødanning,ogdå spesieltm.o.t. trafikksikkerheitpåomkøyringsvegar. Detbør m.a.vurderastom ein skalhindre/motverkeat spesielt storekøyretøynyttar lokalvegnettetoverbildøyvedstengingar. (SMS varslingavarbeidsomkrevstenging,godskiltingog

10 Uynskthending Brannvesen/politi/ Ambulanseteneste/ sivilforsvar Kraftforsyning Områdefor friluftsliv Kommentar/tiltak varslinggjennomvts,samarbeidmed politiet og fartsreduserandetiltak på omkøyringsvegarkanverenokon aktuelletiltaki dennesamanhengen). Deter spesieltviktigat arbeidssikringog varslingvert gjennomførtiht. gjeldanderegelverk. Stillastbindandekravtil entreprenøreni anbodetsdokumenta. Mellom annamå entreprenørenha somsjekkpunktat framkomelegheiter sikrafor utrykkingskøyretøy. Gang ogsykkelvegmå ivaretakastgjennomheile anleggsperioden. Sprengingsarbeidsomikkjegårsomplanlagtvil kunnemedføre storekonsekvensarfor 555,ogdet bør difor sytastføre at desse vert gjort spesieltaktsamti nærleikenavdennevegen.detbør vurderastom det er naudsyntmedekstratiltak for å sikreat sprengingaikkjevert ukontrollert. Rv.555er ein viktigvegi utrykkingssamanheng, sådet er viktigat dennei såstort monnsommogelegvert haldenopenfor utrykkingskøyretøy.sjåellesførrepunkt m.o.t. avbøtandetiltak. Detmesteavanleggsarbeidetvilføregåi umiddelbarnærleiktil kraftlinasomleiar straumtil petroleumsanleggetpå Kolsnesog vidaretil oljeinstallasjonar.skadersommedførerat dennefell ut or drift vil i såmåtefort verte avkatastrofalkarakterm.o.t. tap av materielleverdiar.diforer det viktigat dennevert tatt heilt spesieltomsyntil i anleggsarbeidet. Analysegruppatilrår difor: Deiarbeidasomutgjer ein særlegrisikofor skaderpå kraftlinja vert utført i sambandmedvedlikehaldsstoggavdenne. Restriksjonarpåmaskinstyringi nærleikenavkraftlinasomei barrierefor at ein ukontrollert kjemborti kraftlinamed gravemaskinogliknande.(eksempel: Gravemaskinførarsovnar overstyrespakenogsenderbommentil værs ). Godkommunikasjonmed BKKom planleggingaav gjennomføringaogi utbyggingsarbeideter sværtviktig for å motverkerisikofor kraftlina. Detbør stillastkravtil entreprenøreni anbodsdokumentasom skalgi særskiltvernavkraftlina.( Pengarer det einastespråket entreprenørenforstår ). Dersomdet er mogelegsåbørdet etablerastekstrabarrierar for å sikrekraftforsyninga. Einmåvurdereom det er mogelegå få på plassandre straumforsyningarsomiallfall delvissikrarforsyningavedev. skaderpålinja. Deter ein del stiari områdetsomvert nytta til turgåing.i forhold til desseer det viktigat: Skjeringarog arbeidsområdevert sikraslikat ikkjenokon uvedkommandekan rote segborti ein farlegsituasjon. Syteføre godpublikumsinformasjonfor å nåut om informasjon om at stiarvert lagt om og delvis nedlagt ifm. anleggsarbeidet.(informasjonsbrosjyrartil bebuarari

11 Uynskthending Farefor akutt ureining Støyogstøvfrå trafikk Ulykkeved anleggsgjennomføringa Kommentar/tiltak nærområdetogskiltingvedturstiar kanvereaktuelletiltak). Sålangtdet er rasjoneltbør det søkastå veretilgjengeleg kryssingspunktslikat stiarkannyttast ogsåi anleggsfasen. I dengraddet er særskilteverdiarfor naturmiljø(jf. punkt om sårbarflora over)somkanta skadevedakutt ureining,bør det sytastføre ekstraberreirarutover det somnormalt er kravfor å hindre skader. Normalaktsemdmåutvisast,ogdet måinnarbeidastrutinar for at ein ikkjesøkersegtil problem(til eksempelgjelddette kvar ein plasserertankaroglikande). Detbør vererutinar for varslingavsprengingslikat dei sombur i nærområdetkanvarslastom dette pr. SMSeller liknandeog ikkjevert overraskaoverat det gårei salve. Detmåfastsettastgrenseverdiarfor støyogstøvi anbodsdokumentasomentreprenørenmåoverhalde,utifrå gjeldanderegelverk. (Eigensikkerheitafor anleggsarbeidetmåein ivaretai eigne rutinar). Ulykkervedanleggsgjennomføringavili storgradgrensemotdet somer omtalt tidlegareog vil i såmåte ikkjevereaktuelt utover det somer omtalt. Driftsfasen Detvertsiktatil hendingarsomkanintreffe nårveganleggeter i normaldrift. Uynskthending Masseras/skred Masserasvegfyllingar/murar Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 1 3 Snø /isras 1 1 Flaumras 1 3 Detvert føresettat murar,fyllingarog skjeringarvert utført etter gjeldande standardarogat jamlegettersynog vedlikehaldvert gjennomførtslikat dette handtererrisikoen. Deter sværtlite sannsynfor dette i eit sidannedslagsfeltetfor nedbører lite og det ikkjeer storenivåskilnadari/ved planområdet. Denstørstefarenutgjer truleg vassleidningsbrot i bustadområdetpå Straumsfjellet,sidandette vil kunne medføreutgravingavmassar,nokosom vidarekanmedføreflaumrassomgår over sykkelvegenmedfortau. Det vurderastsomsværtlite sannsynlegat bygningarrasarut på grunnavdette, og føresetat byggi områdeter tilstrekkeleg fundamentert. Det er likevelviktig at det vert utarbeida ein dreneringsplansomtek høgdefor

12 Uynskthending Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak dreneringfrå Straumsfjellet. Flaumi elv 1 Flaumi undergang. Detteer eit usikkertmomentpga. manglandekjennskaptil deihydrologiske eigenskapanetil elva. Detmåverevedlikehaldsrutinarfor å sikreat bekkeløpetunder vegenikkjegår tett ogfløymeroverkøyrevegen.detvert sagtat rist for å motverketett bekkeløp ikkjeer aktueltpå grunnavomsynettil framkomlegheitafor sjøauresomskal nytte dennebekken,nokosominneber ekstrabehovmedtilsynavbekkeløpet. Undergangenfor fv. 09under rv. 555er eit botnpunkt på vegstreknigna,ogher vil soleis alt vatnet samlast.deter difor viktig at ein herifrå har goddrenering somtek høgdefor dette. Sårbarflora 3 Ulykkermedutsleppavskadeleg materialevil kunneføretil alvorlege konsekvensarfor miljøet. Sårbarfauna/fisk 3 Vindutsett Ikkjeunormalt Nedbørsutsett Ikkjeunormalt Verneområdet Vassdragsområde Deter viktigat ein vedutarbeidingav dreneringsplansyterføre at utsleppspunk til sjøfor overflatevatn kjempå ein eignastadfor dette, t.d. førastlengreut i fjorden. Sjåpunkt om sårbarflora ogsårbar fauna/fisk Forminne(afk) Kulturminne/ miljø Vil ikkjeverte andreskader/forringingav slikeenndet somplanenleggopptil på grunnavuønskahendingarifm. drift av veganlegget. Andrevegar 3 Etableringavnytt kryssmot rv. 555kan medførestørrefare for møteulykkerpå riksvegen.deter difor føresettbygging avsambruksfeltogmidtrekkverkpårv. 555,ogdåer dette problemetikkje tilstades.dersomein byggerny armav fv. 09før kollektivfelt vert bygt,såskal det uansettbyggastløysingmed midtrekkverkgjennomkryssområdetfor

13 Uynskthending Hamn/ kaianlegg Sjukehus/ heim/ kyrkje Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak å hindre møteulykkerher. Foreksisterandevegnetteti tilknytingtil planlagtrundkøyringserein ikkjeat det vert etableringavnokonnye risikoforholdsommåsærskilt ivaretakast. Brann/politi/sivilforsvar (Girbetra utrykkingstilhøve) Kraftforsyning 4 Vassforsyning Forsvarsområde Tilfluktsrom Områdefor idrett/leik Park/ rekreasjonsområde Områdefor friluftsliv Farefor akutt forureining Permanentforureining Støyogstøvfrå trafikk Støyogstøvfrå andre kjelder Forureiningi sjø Risikofyltindustrim.m. Situasjonmedhøgkonsekvenser mest trulegom ein får omfattandebranni bil pårv. 555rett underkraftlina. Detvert føresettetableringav ringsystemfor vassforsyningved etableringavdette veganlegget,ogein vil dåhaforsyningssikkerheit. (Betrartrafikktryggleikenog tilgjengelegheitam.o.t. idrettsområdet påsørestraume) Einføresettetableringavplanskilde kryssingarog mogelegheitfor ogsåi framtidaå nytte sti nett i området. Føresetogsåat skjeringarvert sikramed flettverksgjerderder desseer farleg høge. Sjåpkt. sårbarflora og sårbarfauna/ fisk. Problematikkknytt til saltingsomein del avvintervedlikehaldeter ein konsekvens avdet nyeveganleggetogikkjeeinrisiko. Deter ein konsekvensat ein får auka problematikki forholdtil dette, men gjeldanderegelverk(m.a.t 144)skal følgjast,ogdåer ikkjedette aktuelt i denneanalysen. Sjåpkt. sårbarflora og sårbarfauna/ fisk. Brannvesenai områdeter utrustafor og har kompetansetil å handtereev. ureiningi sjø.

14 Uynskthending Trafikkulykkermedkøyretøy somtransporterarfarleg gods Vêr/ føreavgrensartilgjenge til området Møteulykker Ulykkeri kryss Ulykkermedgåandeog syklande Viltpåkøyrsler Andreulykkestyper Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak Utforkøyringsulykker 3 1 Dettegjeldspesieltpå rv. 555ifm. transporttil/frå petroleumsindustrianleggpå Kolsnes.Ein akseptererdennerisikoenandrestadar, ogdet kanikkjeventastat ein i dette prosjektetskalta handomdenne risikoeni særskiltomfangsidanein berre koplarsegtil rv Midtrekkverkpå rv. 555medførerat det berreer fare for dette på fylkesvegen. Utifrå statistikkpresenterti Analyseav ulykkessteder(statensvegvesen,007) kandet gjerasteit grovt estimerastpåat det vil inntreffe møteulykker gjennomsnittlegkvart8 (ÅDT= 1 000) 4år (ÅDT= 4 000). (OmbyggingavT krysspå SøreStraume til rundkøyringabetrar situasjonenm.o.t. trafikktryggleik). (Kollisjon internt ) (Kollisjonmedkøyretøy) Langsdenplanlagdevegener det registrerteit hjortetrekk. Langsgåandebelysningsanleggogat det skalverefartsgrense60 km/t på strekningagjer at viltpåkøyrslerikkjevil inntreffe såofte sidandei i dei fleste tilfelle vilverteoppdagaførpåkøyrsle. Dersomein etter opningavdet nye veganleggetskullesjåatdette skulle verteeit problem,såbørdet gjerdast ellergjerastandresikringstiltak. Analyssegruppaidentifiserteikkjeandre mogelegeulykkestyper. Rekkverker føresettoppsetti samsvar medrekkverksnormalen. Detvil reduserefarenfor å bli slengt utatt i vegbana(ogfront kollideremed annakøyretøy)om ein nyttar så ettergivanderekkverksommogelegder det skalvererekkverk.

15 Referansar Statensvegvesen.(007).Analyseav ulykkessteder,håndbok115. Statensvegvesen.(007).Risikovurderinger i vegtrafikken,håndbok71.

16 Region vest

ROS- analyse. E134 Korlevoll. Prosjekt: Odda kommune

ROS- analyse. E134 Korlevoll. Prosjekt: Odda kommune ROS- analyse Prosjekt: E134 Korlevoll Region vest Voss og Hardanger distrikt Dato: 24.05.2012 E 134 Korlevoll, ROS- analyse 1 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innleiing... 4 3 Risiko- og sårbarheitsanalyse...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune PROSJEKT: Reguleringsplan for Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune AUGUST 2013 ROS-ANALYSE SJEKKLISTE - UØNSKA HENDINGAR, KONSEKVENSAR OG TILTAK Mogelege hendingar, risikovurdering og mogelege

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino STATSBYGG Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger Risiko- og sårbarhetsanalyse Dokumentnr

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN Oppdragsgiver tatens vegvesen Rapporttype RO-analyse. Vedlegg til reguleringsplan. Dato 24/01 2013 RIIKO- OG ÅRBARHT- AALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG RIIKO- OG ÅRBARHTAALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG Revisjon Dato

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE PÅ VIK ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE PÅ VIK ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE PÅ VIK ROS-ANALYSE MAI 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Innleiing... 3 2. Naturrisiko... 3 2.1. Skred/Ras/ustabil grunn... 3 2.2. Vind / ekstremnedbør... 4 2.3. Skog

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse til 4 felt Folkvordveien-Rv44

Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse til 4 felt Folkvordveien-Rv44 Utvalg for byutvikling 230610 sak 82/10 vedlegg 9 COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Statens vegvesen Region vest Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 Vedlegg 3: Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 1. KRAV OM KONSEKVENSUTGREIING OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE ( ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav

Detaljer

Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune

Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 14.09.13 Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Da det på møtet med Elverum

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E Detaljr egu lering for Tomt til Veidekke Industri AS innenfor gnr./bnr. 152/27 og 152/39. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med reguleringen er å

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Heistaddalen,Porsgrunn

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Heistaddalen,Porsgrunn Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Heistaddalen,Porsgrunn 30.06.14 1. Generelt Plan-og bygningslovenforutsetteri 4.3at detblir utarbeidetros-analysefor arealplanersom leggertil rettefor

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Reguleringsplan Mari-Jakob-vegen 1, Lærdalsøyri Oppdragsgjevar: Lærdal Utbygging AS Asplan Viak Leikanger, 12.06.15 - Oppdrag 537165 Revidert 30.09.15, 23.10.15 2 BAKGRUNN

Detaljer

AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE

AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE 1 1 Bakgrunn og nøkkelopplysninger...3 2 Metode...3 3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak...4 3.1 Sjekkliste - mulige uønskede

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne. Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE. Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN. Stortingsmelding nr.

Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne. Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE. Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN. Stortingsmelding nr. Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN Stortingsmelding nr. 26: «Arealplanleggingen skal bidra til å redusere klimaendringens

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for kvartal 11 Oppdragsgiver: Smedvig Eiendom AS Prosjektnr: 12098 Oppdragsbeskrivelse: Reguleringsplan for Kvartal 11, Lillehammer kommune Utarbeidet av: Magnus

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby

Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby Reguleringsplan for Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby Risiko- og sårbarhetsanalyse 09030 Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby 15.9.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Stutarhaugen Vel reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Plan-id 05152015003 2015-09-22 Oppdragsnr.: 5150915 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune. Askim 29.09.2015 BAKGRUNN Formålet med planarbeidet er å legge til rette for byggingen av nye

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Skardet masseuttak kommune: Alvdal Dato: 10.08. 2015 Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

RISIKO- OG SÅRB ARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRB ARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRB ARHETSANALYSE Risikoog sårbarhetsanalyser et hjelpemiddelunderveisi utarbeidelsenav en reguleringsplanog en dokumentasjonpå om området er egnet for planlagte tiltak når det gjelder mulige

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1 i Halden kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim januar 2011 BAKGRUNN Hovedmålet med planforslaget

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-01-21 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1350003862 Oppdragsnavn: Sandskje-Bogen Dokument nr.: - Filnavn: ROS SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Revisjon 1 Dato 2015-04-30 Utarbeidet av OJSK Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR FOR DAMSTEDET NÆRINGSPARK Datert 05.03.2015 Utarbeidet av: arealplan/gjøvik kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT VRÅLSÅS GNR 7 BNR 17 Evje og Hornnes kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET HALLINGPLAN VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET Nedanfor fylgjer oversikt over kategorisering og akseptgrad ved ulike kombinasjonar som nyttast ved risikoanalysen. Sannsynleghet: kategori.

Detaljer

Detaljregulering gnr. 57, bnr. 10 m fl. Hyggen, Malvik kommune Oversiktskart 03.04.2014

Detaljregulering gnr. 57, bnr. 10 m fl. Hyggen, Malvik kommune Oversiktskart 03.04.2014 Detaljregulering gnr. 57, bnr. 10 m fl. Hyggen, Malvik kommune Oversiktskart 03.04.2014 Hommelvik Malvikvegen Øyavegen Detaljregulering gnr. 57, bnr. 10 m fl., Hyggen, Malvik kommune 16.06.2014 Aktuell

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO PlanID: Gnr./bnr. 36/147, m.fl. Melhus kommune Oppdragsgiver: Capro Eiendom AS Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

Tema for risiko- og sårbarhetsvurdering er vurdert i tabell og beskrevet: Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig

Tema for risiko- og sårbarhetsvurdering er vurdert i tabell og beskrevet: Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig ROS analyse Skrevet av: Haakon Harrystad, M. Arch Sammendrag med anbefalinger og tiltak Analysen viser at støy- og støvforurensing fra trafikk og ulykker i anleggsperioden er de mest risikable hendelsene

Detaljer

VEDLEGG 1. IDENTIFISERING AV RISIKOFORHOLD VED BRUK AV SJEKKLISTE VEDLEGG 2. ANALYSESKJEMA

VEDLEGG 1. IDENTIFISERING AV RISIKOFORHOLD VED BRUK AV SJEKKLISTE VEDLEGG 2. ANALYSESKJEMA Vågsøy kommune 17.03.2014, Revidert: 12.01.2015. Vedtatt i kommunestyret i sak K-004/15 den 29.01.2015 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. ANALYSEOBJEKTET... 3 2.1 FØRESETNADER, AVGRENSINGAR OG ANTAKINGAR...

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN Namsos kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING 09.10.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING... 5 2.2 SNØSKRED... 5

Detaljer

21.05.2012 PLANBESKRIVELSE. Svissholmen Stangvik

21.05.2012 PLANBESKRIVELSE. Svissholmen Stangvik 21.05.2012 PLANBESKRIVELSE Svissholmen Stangvik Innhold 1. Nøkkelopplysninger.........3 2. Bakgrunnfor planarbeidet...... 4 3. Beskrivelseavplanområdet...... 5 4. Beskrivelseavplanforslaget...... 7 5.

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 Til Sogn og Fjordane fylkeskommune V/ samferdsleavdelinga. Att.: Dina Lefdal Frå Trygg Trafikk i Sogn og Fjordane Dato: 18.5.2016 v/ Audun Heggestad Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer