ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune"

Transkript

1 ROS-analyse Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune

2 Flora kommune ROS-analyse Detajlreguleringsplan «Docen-Kvartalet», Flora kommune Dato Utarbeidd av Janicke Svendal Kontrollert av Jane Berg Solheim Status ROS til offentleg høyring Dokument nr Oppdragsgjevar Flora kommune, Bygg og Eigedom v/steinar Furnes Strandgata 15, 6900 Florø Telefon: E-post:

3 INNHALD 1. INNLEIING ROS ANALYSE Innleiing Metode for vurdering av hendingar: Sjekkliste Vurdering av hendingar... 6 ivest Consult as Side 1 av 7

4 1. INNLEIING Denne Risiko og sårbarheitsanalysen (ROS-analysen) er utarbeidd som del av planarbeidet for kommunal detaljreguleringsplan for «Docen-Kvartalet» i Flora kommune. Forslagsstiller er Flora Bygg og Eigedom. Analysen er utarbeidd av ivest Consult as v/janicke Svendal. Figur 1: Lokalisering planområde for «Docen-Kvartalet». Intensjonen med planarbeidet er å fastsette rammene for framtidig arealbruk, funksjonar og utbyggingstiltak i kvartalet ved «Docen», inkludert rammer for føreståande tiltak med utbygging av omsorgsbustader («Docen II»). Parkering under bakkeplan for deler av kvartalet kan bli vurdert. Hovudføringane i sentrumsplanen og samordning med pågåande områdereguleringsplan vil bli vektlagt i planarbeidet 2. ROS-ANALYSE 2.1 Innleiing Kommunen har ansvar for å sikre forsvarleg bruk og vern av areal og bygningar i kommunen. Det er eit krav om risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeiding av planar for utbygging. Analysen er sett saman av sjekkliste, samt omtale av tema som treng nærare utgreiing. I samsvar med plan- og bygningslova 4-3 om samfunnstryggleik og ROS-analyse, er det vurdert alle risikoog sårbarheitsforhold som har aktualitet for om området er eigna til utbyggingsføremål, og kva eventuelle tiltak som må gjennomførast for å oppnå akseptabel risiko. Til grunn for ROS-analysen, er planlagde tiltak vurdert og samanstilt med kjent informasjon henta frå: Sogn og Fjordane Fylkeskommune: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Fylkesatlas Sogn og Fjordane: Artsdatabanken: Riksantikvaren sin kulturminnedatabase: https://askeladden.ra.no Statens Vegvesen sine nettsider: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012 Regjeringa sine nettsider vedr, klimatilpassing: og Gjeldande regleverk, lover og forskrifter: Meteorlogisk institutt sine nettsider Flora kommune sine nettsider samt gjeldande kommuneplanar og reguleringsplanar ivest Consult as Side 2 av 7

5 2.2 Metode for vurdering av hendingar: Metode for vurdering av hendingar i ROS-analysen tar utgangspunkt i rettleiaren samfunnssikkerhet i arealplanlegging (revidert utgåve 2010), utarbeidd av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar (av 2011), utarbeidd av Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Ved skildring av Sannsynlegheit er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Sannsynleg Generell Skred Flaum 1. Lite sannsynleg < 1 pr. 50 år 1 pr år 2. Mindre sannsynleg 1 pr. 10 år 1 pr 50 år 1 pr år 3. Ganske sannsynleg 1 pr. år 1 pr. 10 år 1 pr. 100 år 1 pr. 20 år garasje/lager 1 pr 200 år B/F/K/skule 1 pr 1000 år sjukehus/beredskap 4. Særs sannsynleg > 1 pr. år > 1 pr 100 år Som for sannsynleg Ved skildring av Konsekvensar er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Begrep Liv/helse Miljø 1. Ufarleg 0 personskade 0 skade 2. Ein viss fare Få/små personskader Små, lokale skader 3. Farleg Alvorlege personskader Omfattande skade, regionale konsekvensar, restitusjon < 1 år 4. Kritisk Alvorlege personskader/1 død Alvorlege skader, regionale konsekv., restitusjon > 1 år 5. Katastrofal 1 eller fleire døde Svært alvorlege, langvarige skadar, uoppretteleg miljøskade Risikomatrise: Ufarleg Ei viss fare Farleg Kritisk Katastrofal Særs sannsynleg Ganske sannsynleg Mindre sannsynleg Lite sannsynleg Der grønt markerar akseptabel risiko, gult markerar risiko som bør reduserast ved tiltak, og raudt markerar uakseptabel risiko. ivest Consult as Side 3 av 7

6 2.3 Sjekkliste Med utgangspunkt i rettleiaren Rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar, utarbeidd av Sogn og Fjordane Fylkeskommune, er det utarbeidd ei sjekkliste knytt til forslag til detaljreguleringsplan for «Docen-Kvartalet». Nr. Uønskt hending Aktuelt Sannsyn Konsekvens Samla risiko Kommentar/tiltak Natur- og miljøforhold Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko eller auka påkjenning for: 1. Snø- eller steinskred/ steinsprang? 2. Flodbølgje som følje av skred? 3. Kvikkleire eller anna ustabilitet? 4. Flaum/flaumskred? 5. Overvatn? 6. Radon? 7. Skog-/lyngbrann? 8. Springflo/flom i sjø/vann? 9. Vind/ekstremnedbør? Ja Naturmiljø/naturmangfald? Florø by ligg vindutsett til langs kysten. Planområdet ligg i austre del av sentrum, tilbaketrekt frå sjø og noko skjerma av sentrumsbebyggelse. Området er utbygd i dag. Det ligg ikkje føre registreringar av naturmiljø eller einskildartar. 11. Verneområde? 12. Vassdragsområde? 13. Kulturminne/-miljø? 14. Friluftsliv? Verksemdrisiko Er der i området, eller medfører planen/tiltaket: 15 Anlegg/verksemder som kan utgjere ein risiko? 16. Lager med farlege stoff (væske, gass, ekspl, mm.)? 17. Transport av farleg gods på nærliggande veg? 18. Auka risiko eller andre påkjenningar for sårbare bygg, infrastr., aktivitetar? ivest Consult as Side 4 av 7

7 Nr. Uønskt hending Aktuelt Sannsyn Konsekvens Forureining Er der i området, eller medfører planen/tiltaket: 19. Fare for akutt forureining? 20. Permanent forureining? Samla risiko Kommentar/tiltak 21. Støy og støv (industri, trafikk, m.v.)? Ja Trafikkstøy frå Rv5 22. Forureina grunn? 23. Høgspentline? 24. Anlegg for avfallsbehandling? Beredskap Er det i området, eller medfører planen/tiltaket: 25. Ikkje tilstrekkelig tilkomst for utrykkingskøyrety? 26. Ikkje tilstrekkeleg sløkkevasskapasitet? 27. Behov for ny/auka beredskapstiltak (brann, helse, naudnett m.m.)? Infrastruktur Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre auka risiko for: 28. Trafikkulykker? Ja Manglande kapasitet i kraftforsyninga? 30. Manglande kapasitet i tele- /dataforsyninga? 31. Manglande kapasitet i VAsystem? Andre forhold: Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre auka risiko for: 32. Fare for sabotasje/terror? 33. Fare for anna kriminalitet? 34. Vatn med fare for usikker is? 35. Terrengformasjonar som ivest Consult as Side 5 av 7

8 Nr. Uønskt hending Aktuelt Sannsyn Konsekvens Samla risiko Kommentar/tiltak utgjer spesielle fare (stup, skrentar m.m)? 36. Gruver, opne sjakter, steintippar, m.m.? 2.4 Vurdering av hendingar Sjekklista viser ingen hendingar med raud risiko. Hendingar som kjem ut med grøn risiko, er vurdert som akseptable, og vert ikkje vurdert/kommentert nærare utover det som kjem fram i sjekklista. Hendingar som kjem ut med gul risiko vert nedanfor vurdert nærare. Det vert sett fram forslag til avbøtande tiltak, med vurdering av forventa effekt. Hending 21: Fare for støy og støv Planområdet ligg inntil Rv5 i vest og nord, og i sørvest inntil Fv548 som og strekker seg vidare søraustover for planområdet. Vegvesenet sine trafikkdata viser årsdøgntrafikk (ÅDT) for Rv5 ved planområdet på pr. 2013, med andel lange køyrety (tungbilandel) på 6%. For Fv548 er ÅDT ved planområdet med tungbilandel på 4% (https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/, ). Det er ikkje utført eigne støyberekningar i samband med planarbeidet, men ut frå trafikkdata for riksvegen og fylkesvegen, er det sannsynleg at støy frå vegtrafikken vil overskride tilrådde grenser for støynivå ved bustadene, jfr. retningslinje T-1442/2012. Det må difor settast krav om støytiltak for bygg og for skjerming av uteopphaldsareal. Ved å planlegge uteopphaldsareal og fellesareal lokalisert sentralt i kvartalet, vil dette lettare kunne skjermast for vegtrafikkstøy med omkringliggande bygg. Innandørs planløysing med opphaldsog soveareal vendt vekk frå vegtrafikken, vil og kunne vere viktig for å oppnå tilfredsstillande støynivå i planområdet. AVBØTANDE TILTAK Krav om støytiltak for bygg og for uteopphaldsareal i føresegnene, for tilfredsstilling av krav i gjeldande regelverk. Lokalisere uteopphaldsareala slik at dei vert mest mogeleg naturleg skjerma for vegtrafikkstøy God innandørs utforming med opphalds- og soveareal vendt vekk frå støykilda. FORVENTA EFFEKT Hending 28: Trafikkulykker Rv5 må seiast å vere lite ulykkesutsett på strekninga forbi planområdet, med kun ei registrert trafikkulykke dei siste 10 åra. Ulykka var i 2005, med lettare skade, og skjedde ved gangfelt vest for planområdet med fotgjengar involvert. Elles er det registrert ei ulykke i 1998 ved krysset mellom riks- og fylkesvegen, samt to ulykker ved kryss mellom Fv548 og kommunal veg Markegata tilbake til 1992 og 1995, alle med lettare skade. Lang fylkes- og riksveg er det i dag etablert gangvegsystem ved aktuelt planområde, med oppmerka gangfelt for kryssing av både fylkes- og riksveg. Langs den kommunale vegen, Markegata, er det derimot ikkje etablert fortau i dag. Skilta fartsgrense på alle vegane er 50 km/t. Planlagde tiltak vil innebere ei fortetting i allereie utbygd område. Dette kan medføre auke i biltrafikk til og frå planområdet, men også fleire fotgjengarar/syklistar i nærområdet. Det vil såleis vere viktig å legge opp til oversiktleg trafikkmønster i området, både for køyrande og gåande. Det å etablere fortau/gangveg langs Markegata, vil vere eit viktig førebyggande tiltak for å unngå trafikkulykker. Gode sikttilhøve i kryss og avkøyrsler er også viktig. Det kan og vere ei føremon å gjere skiljet mellom gåande og køyrande i kryssa meir tydeleg. I 2006 var det arbeidd med ei reguleringsplan for Rv5 gjennom Florø sentrum. Dette arbeidet stoppa opp, men Vegvesenet held no på med ny oppstart av planarbeid for riksvegen. I dette planarbeidet bør det gjerne vurderast om trafikkmengda på riksvegen tilseier at det bør vurderast planfri kryssing for fotgjengarar. Slike vurderingar kan og høyre heime i overordna områdeplan for Docen Samfunnshuset og barneskolen sykehuset, som starta opp januar ivest Consult as Side 6 av 7

9 AVBØTANDE TILTAK Etablere gangveg/fortau langs Markegata forbi planområdet. Sikre god sikt i kryss og avkøyrsler, i samsvar med gjeldande krav i vegnormal. Tydeleggjere skiljet mellom gåande og køyrande i kryssområda. Vurdere behov for planfri kryssing av Rv5 for fotgjengarar. FORVENTA EFFEKT Stor effekt ivest Consult as Side 7 av 7

10 Strandgata 15 - N-6900 Florø - Norway T: F: Epost:

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

som skal byggje bustad

som skal byggje bustad Rettleiing for deg som skal byggje bustad nær støybelasta veg Når lyd blir støy Pressluftsbor (udempet) i 40 m avstand Høyeste innendørs trafikkstøynivå i utsatt byleilighet Oppstigende DC9 jetfly i 200

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET HALLINGPLAN VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET Nedanfor fylgjer oversikt over kategorisering og akseptgrad ved ulike kombinasjonar som nyttast ved risikoanalysen. Sannsynleghet: kategori.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014 rao4n2 2008-01-23 RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.:

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER 14 REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Vedlegg B Føremålet med møtet er at kommunen vert informert om planlagt innhald i planen og avgrensing av planområdet, Kommunen avklarar plansituasjonen for området,

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Støyutbetring. for deg som bur. langs sterkt støybelasta veg

Støyutbetring. for deg som bur. langs sterkt støybelasta veg Støyutbetring for deg som bur langs sterkt støybelasta veg Når lyd blir støy Oppstigande jetfly i 200 m avstand Pressluftbor (udempa) i 40 m avstand På fortau i sterkt trafikkert gate (gjennomsnittsnivå)

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Vestlandsforskingsnotat nr. 4/2009 Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Idun A. Husabø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57 67 61 90 side 2 Vestlandsforsking notat

Detaljer

Planid. Vedtatt. Melhus

Planid. Vedtatt. Melhus Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Holdeplasser Fv 740 Sykehjemm Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling, dato: 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer