Kap. 12 Analysemodellering (Analysis Modeling)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap. 12 Analysemodellering (Analysis Modeling)"

Transkript

1 Kap. 12 Analysemodellering (Analysis Modeling) Strukturert analyse er en av de mest brukte brukte modelleringsmetoder i analysen. Den andre er objektorientert analyse Kort historikk Strukturert analyse er en måte å lage modeller på. Systemet/problemet deles hierarkisk opp i subsystemer. Utviklinga starta på 70-tallet, først Strukturert Design senere Strukturert Analyse. Samlet omtales de som SASD. Sentrale personer: DeMarco, Yourdon,. Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 1 Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering Elementene i analysemodellen 12.2 Elementene i analysemodellen Analysemodellen må oppfylle 3 hovedmål: 1. Beskrive hva kunden krever. 2. Lage et grunnlag for system konstruksjon 3. Definere et sett med krav som kan valideres når systemet er ferdig utviklet (testgrunnlag). Fig viser analysemodellen. Data Dictionary (termkatalog) beskriver alle dataobjekter. Entitetsrelasjonsdiagrammet (ERD) beskriver relasjonene mellom dataobjektene (brukes i datamodellering). Dataobjektbeskrivelsen inneholder beskrivelsene av alle dataobjektene og attributtene. Data object description Dataflyt diagram Data Dictionary Entitets- Relasjonsdiagram Tilstandsovergangsdiagram Control Specification (CSPEC) Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 3 Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering Elementene i analysemodellen Dataflytdiagrammer (DFD) har to hensikter: 1. Å vise hvordan data transformeres (overføres) når de går gjennom systemet. 2. Beskrive funksjonene (og subfunksjonene) som transformerer (overfører) dataflyten. Prosess-spesifikasjon (PSPEC) er en beskrivelse av alle prosessene i DFD. Tilstandsovergangsdiagrammet (State Transition Diagram (STD) viser hvordan systemet oppfører seg som følge av eksterne hendelser. Diagrammet viser tilstandene, og overgangen mellom dem. Kontrollspesifikasjonen (CSPEC) gir tilleggs om systemkontroll Datamodellering Vi bruker datamodellering til å definere dataobjektene i systemet, deres attributter, hvor de befinner seg, relasjonene mellom dem, og forholdet til prosessene. Til dette bruker vi entitets-relasjonsdiagram (ERD) som definerer alle dataobjektene. Mer om datamodellering i databasekurset!! Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 5 Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 6

2 12.4 Funksjonell modellering og sflyt Teknikker som brukes er: Dataflytdiagrammer (DFD) Data Dictionary (DD - termkatlog, datakatalog) Minispesifikasjoner Dataflytdiagrammer - DFD Kan f.eks. bruke Word, PowerPoint eller andre tegneverktøy til å tegne DFD: Input Input Output Datamaskin Output basert system Output Informasjonsflyt modell (kontekstdiagram) Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 7 Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering Dataflytdiagrammer - DFD -2 Dataflytdiagrammer - DFD -3 Dataflytdiagram viser flyten av info og transformasjonene som brukes når data flyter fra input til output. DFD kalles også dataflytgraf og boblediagram. DFD kan representere system og programvare på alle abstraksjonsnivå. DFD bruker hierarki (flere nivå) for å vise oppdeling. Nivå 0 kalles kontekstdiagram (context model, fundamental system model). Der er hele systemet en boble, og all Prosess/transformasjon input og output til systemet vises. Nivå 1 viser hovedfunksjonene i Dataflyt systemet. Datalager Inn data Inn data 1.0 Transform #1 Midlertidige data 2.0 Transform #2 Midlertidige data 3.0 Transform Midlertidige data #3 4.0 Transform #4 Data lager Ut data Ut data Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 9 Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering Dataflytdiagrammer - DFD -4 Dataflytdiagrammer - DFD -5 A B F DFD viser ikke prosesseringssekvens. (Den vises ikke før i konstruksjonen.) Fig viser videre oppdeling i subdiagrammer Nivå 0: System F kontekstdiagram Nivå 1: Funksjonene f1, f2,.,f7 Kontinuiteten i infoflyten må opprettholdes, d.v.s. at input og output på hvert nivå må være det samme. Dette kalles balansering, og er sentralt i å lage en konsistent modell, d.v.s. at ved detaljering av system F med input/output A og B, må A og B også være input til nivået under. A f 1 X Y V W f 2 f 3 f 41 f 42 X f 4 Z Y x 1 f 43 x 2 y 1 f 44 y 2 f 6 z 2 z 1 z f 3 5 Z f 45 f 7 B Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 11 Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 12

3 Dataflytdiagrammer - DFD -6 Til å beskrive innholdet i en dataflyt eller et lager brukes DD -Data Dictionary eller RD - Requirement Dictionary (Termkatalog) I tillegg til flyten brukes beskrivende tekst: Prosessbeskrivelse som beskriver hver prosess i detalj. En slik minispesifikasjon beskriver: Input Output Algoritme Restriksjoner og begrensninger på prosessen Ytelseskarakteristikker Konstruksjonsbegrensninger Utvidelser for sanntidssystemer Sanntidssystemer (real-time systems) virker (arbeider) ut fra input (interrupt) fra omgivelsene i en tidsluke som bestemmes av omgivelsene: Prosesstyring Forbrukselektronikk osv.. Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 13 Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering Ward og Mellors utvidelser Informasjonsflyten er kontinuerlig Kontrollen som går gjennom systemet, og tilhørende kontrollprosessering vises. Mange forekomster av samme transformasjoner som ofte forekommer i multitasking situasjoner Systemtilstander og mekanismer som forårsaker transisjoner (overganger) mellom systemtilstander Eks. Tidskontinuerlig prosessering: Overvåking av gassturbinmotor: turbinhastighet forgassertemperatur trykk på forskjellige steder Fig viser utvidelser for tidskontinuerlig prosessring Ward og Mellors utvidelser -2 Ytelseskritiske prosesser er ofte tidskontinuerlige. I en fysisk eller implementasjonsmodell, må det være en mekanisme for innsamling av tidskontinuerlige data. Dette kan også gjøres kvasikontinuerlig i en høyhastighets pollingløkke (round-robin). Modellen viser også AD/DA-konvertering. Fig viser kontrollflyt og kontrollprosessering med Ward og Mellor notasjon. Figuren viser øverste nivå av data og kontrollflyt for en produksjonscelle. Komponenter skal settes sammen av en robot.... Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 15 Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering Hatley og Pirbhai utvidelser Disse utvidelsene fokuserer på representasjon og spesifikasjon av kontrollorienterte forhold ved systemutviklingen. Kontrollflyten representeres i eget kontrollflytdiagram: CFD - Control Flow Diagram viser de samme prosesser som DFD, men viser altså kontrollflyt (ikke dataflyt). I diagrammet er det også en kontrollspesifikasjon CSPEC som viser: 1. Hvordan systemet (programmet) reagerer (oppfører seg) når en hendelse eller et kontrollsignal detekteres. 2. Hvilken prosess som startes som følge av hendelsen Hatley og Pirbhai utvidelser -2 Vi bruker også en prosesspesifikasjon PSPEC som beskriver den indre virkemåte av en prosess i et DFD. Fig Databetingelser inntreffer når data input til en prosess resulterer i en kontroll output. Figuren viser deler av en flytmodell av et automatisk overvåkings- og kontrollsystem for trykkventiler i et oljeraffineri. PSPEC er skrevet i psevdokode. Data og kontrollflyten er i adskilte diagrammer. Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 17 Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 18

4 Hatley og Pirbhai Utvidelser -3 Kontrollspesifikasjonen kan i tillegg vise PAT - prosess aktiverings-tabell (kap ) som viser hvilke prosesser som aktiveres av en gitt hendelse som flyter gjennom en vertikal strek. CSPEC kan også inneholde et tilstandsovergangsdiagram STD - State Transition Diagram. En systemtilstand (system state) er en observerbar oppførselsmåte Eksempel på tilstander er overvåking, alarm, trykk av (for trykkventiler) Modellering av oppførsel Modellering av (virkemåte) er sentralt i alle kravanalyse metoder. Dette vises bare i utvidelsene av strukturert analyse. Tilstandsovergangsdiagram (STD) viser virkemåte ved å vise tilstander, overganger og hendelsene som fører til overgangene. STD viser også aksjonene som utføres. STD brukes bl.a. til å dokumentere kommunikasjonsprotokoller. Fig viser eksempel på CFD for en kopieringsmaskin. Fig viser et tilstandsovergangsdiagram (STD) for fotokopiering. Sirkler kan også brukes i STD for å vise prosessene. Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 19 Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 20 State Transition Diagram Notation state 12.6 Bruk av Strukturert analyse The mechanics of Structured Analysis I dette kapitlet vises trinnene i utvikling av en strukturert analysemodell, og bruk av Hatley og Pirbhai utvidelser. event causing transition action that occurs new state Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 21 Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering Utvikling av et E-R diagram E-R diagrammet brukes til å spesifisere dataobjektene som er input til og output fra systemet, attributter som definerer objektenes egenskaper og relasjonene mellom dem. Følgende iterative fremgangsmåte kan brukes til å lage ERD: 1. Kunden lager en liste over ting som inngår i systemet, er input eller output, eller er i dets omgivelser. 2. Utvikler og kunde går gjennom lista av objekter, og vurderer om objektet har forbindelser (relasjoner) med andre (objekter). NB: ikke navn på forbindelsene! 3. Der det eksisterer en forbindelse, dannes et eller flere objekt-relasjonspar. 4. For hvert objekt-relasjonspar bestemmes kardinalitet og modalitet (koplingsdeltagelse) Utvikling av et E-R diagram Steg 2 til 4 gjentas til alle objekt-relasjonspar er definert. Utelatelser oppdages, nye objekter og relasjoner legges til. 6. Attributtene til hver entitet defineres. 7. Det utarbeides et E-R diagram som gjennomgås. 8. Steg 1. til 7. gjentas til datamodelleringen er komplett. Eks. s : Safe Home. Fig viser forbindelser. Fig viser relasjoner, kardinalitet og modalitet (koplingsdeltagelse). (Mer om dette i Databasekurset!!) Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 23 Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 24

5 Utvikling av en dataflyt modell DFD er et verktøy for å lage modeller av s- og funksjonsdomenene samtidig. Vi lager en funksjonell dekomponering av systemet. Retningslinjer for å lage en dataflytmodell: 1. Nivå 0 er kontekstdiagrammet der hele systemet er en prosess. 2. Primær input og output må vises tydelig. 3. Dekomponering (refinement) starter med å isolere hovedprosessene, dataene (items) og lagre som skal vises på neste nivå. 4. Alle piler og bobler må merkes med meningsfulle navn. 5. Kontinuitet i sflyt må bevares fra nivå til nivå Utvikling av en dataflyt modell En prosess av gangen dekomponeres. (Prosess 1 dekomponeres i 1.1, 1.2,.. og 1.1 dekomponeres i 1.1.1, osv..) Gode råd: Ikke lag for kompliserte DFD. Ikke vis for mange detaljer tidlig i prosessen. Ikke vis prosedyremessige forhold i stedet for info-flyt. Eks. DFD og Prosessbeskrivelse for Safe Home overvåkingssystem. Fig viser kontekstdiagram (nivå 0) Fig viser nivå 1. Kontinuiteten i info-flyten er bevart fra nivå 0. Fig viser videre dekomponering. Dekomponeringen fortsetter til hver prosess (boble) utfører en enkelt funksjon. (jfr. cohesion ) Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 25 Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering Utvikling av en kontrollflyt modell I de fleste tilfeller er det nok å lage en DF-modell. I sanntids-system (event-styrte anvendelser) som produserer kontroll- flyt med krav til tid og ytelse, kreves det modellering av kontrollflyt i tillegg til dataflytmodellen. For å lage en kontrollmodell tar en utgangspunkt i en dataflyt-modell som strippes for alle dataflytpiler (vises som stiplede piler) Hendelser og kontroll items (felt/data stiplet) legges til diagrammet, og et vindu settes inn i kontrollspesifikasjonen Utvikling av en kontrollflyt modell -2 Fig viser nivå 1 av CFD for safehome Når en hendelse flyter inn i CSPEC streken fra utsiden (omgivelsene), fører det til at CSPECen aktiverer en eller flere av prosessene som vises i CFD. Når et kontroll-item flyter fra en prosess og flyter inn i CSPEC vinduet, fører det til kontroll og aktivering av en annen prosess eller en utenforliggende. Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 27 Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering Kontrollspesifikasjonen CSPEC CSPEC representerer virkemåten til systemet på 2 måter: 1. STD - tilstandsovergangsdiagram som viser sekvensiell spesifikasjon av virkemåten 2. PAT - Program Activation Table (programaktiveringstabell) som gir en kombinatorisk spesifikasjon av virkemåte. Fig viser et STD for safehome. Merkede piler indikerer hvordan systemet reagerer på hendelser og går mellom de 4 tilstander som er definert på dette nivået. Fig viser PAT som viser hvilke prosesser som aktiveres av de forskjellige hendelser Prosesspesifikasjon - PSPEC Minispesifikasjon PSPEC brukes til å beskrive alle prosesser som forekommer på det siste nivå av detaljeringen. PSPEC kan skrives som: tekst PDL - Program Design Language Matematiske ligninger Tabeller Diagrammer Flytkart (Chart) Psevdokode Minispec er første trinn i å lage en kravspesifikasjon, og som en guide for konstruksjon av programkomponenter som implementerer prosessen. Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 29 Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 30

6 Process Specification (PSPEC) A Design Note bubble PSPEC narrative pseudocode (PDL) equations tables diagrams and/or charts PSPEC one or more components" in the software design Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 31 Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering Termkatalog Data Dictionary (DD) Termkatalog (DD) eller krav (data) ordbok kan skrives på mange former. De fleste inneholder: Navn - primærnavn på data/kontroll element (item), datalager, eller ekstern Alias - Andre navn som brukes om det første Hvor/hvordan brukes det? - liste av prosesser som bruker data eller kontrollfelter, og hvordan det brukes (input/output til prosesser, lager, eksterne er). Innholdsfortegnelse - Tilleggs - annen som en database (i CASE-verktrøy) kan inneholde slik at det er lett å finne hvor de forskjellige termer er brukt Termkatalog (Data Dictionary) -2 Sammensatte data kan forekomme på 3 måter : 1. Sekvens av data: A = B + C 2. Valg fra en mengde: A= [B C D] 3. Repeterende grupper: A= {B} n Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 33 Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering Oversikt over andre klassiske analysemetoder Oversikt over andre klassiske analysemetoder -2 Metodene følger analyseprinsippene (fra kap. 11), men de har forskjellig notasjon (symbolbruk) og regler (fremgangsmåter). Datastrukturert systemutvikling (DSSD) (Warnier-Orrmetode/diagram) er basert på metoder for analyse av sdomenet. Det lages en hierarkisk modell av en, som grupperes i sekvens, seleksjon (utvalg) og repetisjon. Programstrukturen kan i stor grad følge sstrukturen. Jackson Systemutvikling (Jackson Structured Developement - JSD) er også utviklet ut fra analyse av s-domenet, og dets relasjoner til program og system-konstruksjon. Strukturert Analyse og Design Teknikk er en dokumentasjonsteknikk som er blitt mye brukt i systemdefinisjon, prosessrepresentasjon, kravspesifikasjon og system- /program-konstruksjon. Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 35 Systemutvikling Kap. 12 Analysemodellering 36

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

System CAPS. Per Christian Henden per.christian.henden@idi.ntnu.no

System CAPS. Per Christian Henden per.christian.henden@idi.ntnu.no System CAPS Per Christian Henden per.christian.henden@idi.ntnu.no Fakultet for Informatikk, Matematikk og Elektronikk Institutt for informasjonsvitenskap og teknikk NTNU 2003 Sammendrag Dette dokumentet

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

I dag UML. Domenemodell visualisering av konsepter. Eksempel. Hvordan finne domeneklasser?

I dag UML. Domenemodell visualisering av konsepter. Eksempel. Hvordan finne domeneklasser? UML Use case drevet analyse og design 31.01.2005 Kirsten Ribu I dag Domenemodell (forløper til klassediagram) Interaksjonsdiagrammer Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram 1 2 Domenemodell visualisering

Detaljer

Use case drevet design med UML

Use case drevet design med UML Use case drevet design med UML Bente Anda 26.09.2005 23.09.04 INF3120 1 I dag Domenemodeller System sekvensdiagrammer Operasjonskontrakter GRASP patterns Designmodeller med sekvens- og klassediagram 26.09.05

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk Tilgjengelig JA NEI Referanse Revisjon 2 Dato 09.03.2000 Antall sider 33 + 3 vedlegg Forprosjektdokument Dokument historie

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Tom Røise 18. Februar 2009

Tom Røise 18. Februar 2009 Forelesning IMT2243 18. Februar 2009 Tema : Kravspesifisering : litt mer om prosessen Viewpoint en myk tilnærming Use Case en scenariebasert teknikk innen metoden Objektorientert Analyse brukes til å avklare

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 Merk!: Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1019 Objektorientert systemutvikling 1. Om prosesser Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

Hovedoppgave. Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer. Morten Østbø. UML / UML verktøy. Visualisere Felles. Spesifisere.

Hovedoppgave. Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer. Morten Østbø. UML / UML verktøy. Visualisere Felles. Spesifisere. Hovedoppgave Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer Morten Østbø UML / UML verktøy Visualisere Felles Spesifisere Programvare utvikler Dokumentere Konstruere System A System B STAVANGER

Detaljer

Kravspesifikasjon. Dagens forelesning. Mal for kravspesifikasjon. Hvordan finne fram til kravene? Kravspesifikasjon og objektorientert analyse

Kravspesifikasjon. Dagens forelesning. Mal for kravspesifikasjon. Hvordan finne fram til kravene? Kravspesifikasjon og objektorientert analyse Dagens forelesning Kravspesifikasjon Kravspesifikasjon og objektorientert analyse Hva skal systemet gjøre? Hvem og hva påvirker krav? Motivasjon: Hvorfor trenger vi UML? Noen resultater fra et UML-eksperiment

Detaljer

Krav. Beskriver tjenestene produktet skal håndtere Kravene kan testes

Krav. Beskriver tjenestene produktet skal håndtere Kravene kan testes Krav og terminologi Krav Et utsagn som gjelder produktet vi skal teste og evaluere. Vi skal vurdere graden av sannhet i kravet opp mot funksjonen i produktet Funksjonelle krav Beskriver tjenestene produktet

Detaljer

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Versjon 2.0 14. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH R 6/00 ISBN 82-7846-083-3 KITH-rapport Tittel Informasjonsmodell for elektronisk

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Knut Håkon Tolleshaug Mørch Grimstad, 28. mai 1999 Forord Når jeg

Detaljer

Eksempel på en dårlig struktur:

Eksempel på en dårlig struktur: 18 Normalisering - t.o.m. BCNF. 18. Normalisering - t.o.m. BCNF. 18.1. Hva er normalisering? Enkelt sagt: regler som kan brukes for å oppdage enkelte former for uheldig struktur i en database eller en

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

II Sammendrag. Sammendrag

II Sammendrag. Sammendrag Bygnings Informasjons Modell(BIM) og Fremdriftsplanlegging av Produksjon Building Information Model(BIM) and Schedule Planning of Production Kjetil Ramstad Institutt for matematiske realfag og teknologi

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul.

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul. Fagbetegnelse: PJ 501 Semester: Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul Eventuell oppdragsgiver: Tilgjengelighet: FRI BEGRENSET

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer