:(Endringer(i(veiledningstekst(til(SAK10( ( ( (

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.4.2013:(Endringer(i(veiledningstekst(til(SAK10( ( ( ("

Transkript

1 :(Endringer(i(veiledningstekst(til(SAK10( ( ( ( Bestemmelse( (4?1.(Tiltak(som(ikke( krever(søknad(og( tillatelse( Lagttilveiledningom terrasseiinnledning. Ny(veiledningstekst( Innledning( Terrasse Byggingavterrassepåbakkeniområdermedarealformål byggeområdeliggerutenfortiltaksbegrepetetterpbl. 20=1. Påbakken tilsieratterrassenikkeerunderstøttet,men likevelmåkunnebyggesoppsåmyeattreverketikkeligger direktepåbakken.detteinnebæreratdetbørkunnelegges enlecablokkellerlignendepåbakkenunderterrassen. Høydenvilkunneblietstedmellom20og50cm. Terrasserberørerilitengradforholdsomskalvurderesetter pbl.enterrassesomliggerlavtellerifluktmedterrengetvil verkenmedføresærligrisikoforbrannspredningeller påvirkeandreforholdpånaboeiendommersomfor eksempellysogluftiforholdtildetsomfølgeravannen normalbrukdirektepåmark. Terrassermedhøydemerenn0,5moverferdigplanert terrengvilværeomfattetavtiltaksbegrepetipbl. 20=1.For Gammel(veiledningstekst(

2 dennetypetiltakvilogsåandrebestemmelseriplan=og bygningslovgivningenværerelevante.blantannetmåslike terrassermedregnesibebygdarealogharekkverk,jf.tek10 5=2og 12=11annetledd.VeiledningentilTEK10 11=6 omtiltakmotbrannspredningangiratbrennbare konstruksjonermedhøyde>0,5moverterreng(terrasser, leveggermv.)medregnessomdelavbyggverket. Terrasserkanhaforskjelligomfang.Idagbyggesdetofte størreterrasserenntidligere.størreterrassermedfører imidlertidingenøktrisikoforbrannspredningellerandre konsekvenserfornaboeiendommer(utsyn,lysmv.)sålenge deliggerlavtiterrenget. Konstruksjoneroglignendesomikkeansessomtiltaketter pbl. 20=1,omfattesikkeavavstandskravetipbl. 29=4 annetleddogkanplasseresnærmerenabogrenseenn4m. Terrasse,plattingellerlignendesomikkeansessom søknadspliktigetterpbl. 20=1,villikevelkunneomfattesav tiltaksbegrepetipbl. 1=6.Detteinnebæreratoppføringvil kunnekrevedispensasjonfraplan. Tiltaketterpbl. 1=6omfatter,itilleggtiltiltaksomfremgår avpbl. 20=1førsteleddbokstavatilm,også annen virksomhetogendringavarealbruksomvilværeistridmed arealformål,planbestemmelseroghensynssoner.det innebæreratselvomoppføringavterrasse/utegulveller lignendeikkeansessomettiltaketterpbl. 20=1,mådet regnessomettiltaketter 1=6dersomkonstruksjonen plasseresistridmedforeksempelplanbestemmelser. Detmåihvertenkelttilfelleforetasenkonkretvurdering hvorterrasse/utegulvvurderesoppmotarealformål,

3 planbestemmelserogeventuellehensynssoner.dersom terrassenmedførerendretbrukistridmedarealformålmv., erterrassenettiltaketterpbl. 1=6somkreverdispensasjon foråkunnegjennomføres. Ansesoppføringavterrassesomtiltaketterpbl. 1=6, omfattesdetogsåavforbudetmottiltaklangssjøog vassdrag,jf.pbl. 1=8. (4?1.(Tiltak(som(ikke( krever(søknad(og( tillatelse( Presiseringiveiledning tilbokstavbnr.2av kravfor vanninstallasjoner. Til(bokstav(b(nr.(2( Særligomenklevann=ogavløpsinstallasjoner Medvann=ogavløpsinstallasjonermenesinnvendigevann= ogavløpsledningerogallebygningstekniskeinstallasjoner somertilknyttet,somsluk,toalettoglignende.detomfatter ogsåsprinkleranleggsomerenforlengelseavdeordinære vanninstallasjoneneogutførtmedtilsvarendeprodukter somdisse. Produkter/som/kobles/på/bygningens/faste/ vanninstallasjoner,/som/oppvaskmaskin,/is(vann)maskin,/ kaffemaskin/og/lignende,/anses/ikke/å/være/bygningstekniske/ installasjoner/og/reguleres/ikke/av/plan</og/bygningsloven./ Plan</og/bygningsloven/får/bare/anvendelse/for/bygningens/ vanninstallasjon/frem/til/tilkoblingspunktet/for/slike/ produkter.// Til(bokstav(b(nr.(2( ( Særligomenklevann=ogavløpsinstallasjoner Medvann=ogavløpsinstallasjonermenesinnvendigevann= ogavløpsledningerogalleinstallasjonersomertilsluttet, somoppvaskmaskin,is(vann)maskin,kaffemaskin,sluk, toalettoglignende.detomfatterogsåsprinkleranleggsom erenforlengelseavdeordinærevanninstallasjoneneog utførtmedtilsvarendeproduktersomdisse.( (4?1.(Tiltak(som(ikke( krever(søknad(og( tillatelse( Lagttilveiledningom unntakfor Til(bokstav(c(nr.(4( Omunntakforbasestasjonertilmobilkommunikasjonsnett Formåletmedregelenifjerdeogfemtepunktumeråunnta antennerimobilkommunikasjonsnett,bådebasestasjoner fornødnettogandre,frabyggesaksbehandling.hensynsom

4 basestasjonertil mobilkommunikasjonsn ettibokstavcnr.4 grunnet forskriftsendring. byggeregleneskalivaretaersjeldenaktuellefordisse tiltakene. Mangeantennereriutgangspunktetikkesøknadspliktige fordideersåsmåtiltakatdeikkeomfattesavpbl. 20=1. Forskriftentrekkerikkegrensenforhvilkerørantennereller panelantennersomiutgangspunktetomfattesav søknadspliktenoghvilkesomfallerutenfortiltaksbegrepeti pbl. 20=1,menunntarantennerinntilengittstørrelse. Unntaketgjelderantennertilbådesiviltmobilnettog Nødnett.Nødnettsenderpålaverefrekvenserogtrenger derfornoestørreantenner. Unntaketfrasøknadogbyggesaksbehandlinggjelder antenneribasestasjonersomplasserespåtak,veggeller eksisterendemast.mastenesomantenneneplasserespåer altsåfortsattsøknadspliktigesåfremtdeomfattesav søknadspliktenipbl 20=1.Medbasestasjonermenesen ellerflereantennersomplasseressammenmedetteknisk skap. Unntaketomfatterantennertilmobilkommunikasjonsnett medhøydeinntil3,0metermedenfotpåinntil2,5meter, nårdentotalehøydepåantennemedfotikkeoverstiger4,0 meter.panelantennertilmobilkommunikasjonsnettplassert påveggkanhaenhøydepåinntil2,0meter. Unntaketfrasøknadogbyggesaksbehandlinggjeldernår tiltaketerisamsvarmedplanjf.pbl. 20=3førsteledd. Plasseringavantennerpåtaketavbygningerelleri eksisterendemastervilnormaltikkeværeistridmed gjeldendereguleringsformålforområdetellerbyggverketog vildermedikkemedførebehovforsøknadomdispensasjon

5 frareguleringsplan.infrastrukturentilkommunikasjonsnett vilvanligvisliggeinnenforformåliplansombolig,næring mv.,medmindredetforeliggersærligehensyniplanensom bevaringsverdellerlignende.deteraltsåikkenødvendigat basestasjonenersærskiltregulert. Materiellekraviplan=ogbygningslovgivningen,som bevaringsverdivedtattiplan,visuellekvalitetermv.gjelder selvomtiltaketerunntattfrasøknadog byggesaksbehandlingetter 4=1.Hindringerfortiltaketkan værevedtattiplan(vern,særskiltangittestetiskkrave.l.) Mindre,frittståendebygningmedtekniskskapforstyringav basestasjonererikkeomfattetavunntaket. (5?4.(Opplysninger( som(skal(gis(ved( søknad(om(tillatelse(til( tiltak( Informasjonombrukav elektronisknabovarsel lagtinniveiledningtil tredjeleddbokstavn. Til(tredje(ledd(bokstav(n( Kommunenskalhaopplysningeromhvilkenaboerog gjenboeresomervarslet,slikatdenkantastillingtilom varslingsplikteneroppfylt.kommunenskalha dokumentasjonpåatnaboenefaktiskervarsletved kvitteringforatvarselsbreveneersendt. / Nabovarsling/kan/foretas/pr/e<post/der/det/foreligger/sikre/ opplysninger/om/personlig/e<postadresse./dersom/det/i/ forkant/av/varselet/er/en/kontakt/mellom/søker/og/nabo/som/ sikrer/at/varselet/sendes/riktig/e<postadresse/og/e< postadressen/er/personlig,/bør/dette/gi/tilstrekkelig/sikkerhet/ for/at/riktig/vedkommende/er/varslet./e<post/fra/nabo/om/at/ varsel/er/mottatt/vil/være/tilstrekkelig/som/kvittering/etter/ denne/bestemmelsen./rekommandert/sending/kan/fortsatt/ brukes/der/det/er/usikkerhet/med/hensyn/til/e<postadresse/ Til(tredje(ledd(bokstav(n( Kommunenskalhaopplysningeromhvilkenaboerog gjenboeresomervarslet,slikatdenkantastillingtilom varslingsplikteneroppfylt.kommunenskalha dokumentasjonpåatnaboenefaktiskervarsletved kvitteringforatvarselsbreveneersendt.

6 eller/e<postadresse/ikke/foreligger./ Videreskalnaboeneseventuellemerknaderværebeskrevet ogkopiavdissevedlegges,jf.pbl. 21=2fjerdeledd. Fremstillingenavnabomerknadenemåinneholdeen beskrivelseavhvasomergjortforåimøtekomme merknadene,eventueltbegrunnelseforhvorfordisseikkeer imøtekommet. Videreskalnaboeneseventuellemerknaderværebeskrevet ogkopiavdissevedlegges,jf.pbl. 21=2fjerdeledd. Fremstillingenavnabomerknadenemåinneholdeen beskrivelseavhvasomergjortforåimøtekomme merknadene,eventueltbegrunnelseforhvorfordisseikkeer imøtekommet. (5?5.(Dokumentasjon( som(skal(foreligge(i( tiltaket( Presiseringiveiledning tilbokstavbombim som produksjonsunderlag. Til(bokstav(b( Dokumentasjonensombl.a.omfatterdetaljprosjekteringen skaloppbevaresitiltaket,sliksomtegningsmaterialeog annetprosjekteringsmaterialeogproduksjonsunderlag. Dokumentasjonsomgrunnlagforsøknadenomfattesav kravet.dettekanforeksempelværedevurderingerog utredningersomliggertilgrunnforatmankrysseravi søknadenforatdetforeliggertilstrekkeligsikkerhet,jf.pbl. 28=1ogbl.a.kapittel7ibyggtekniskforskrift. BIM,/bygningsinformasjonsmodell,/kan/helt/eller/delvis/være/ et/alternativ/til/tegningsmateriale./bim<filen/må/være/lagret/i/ et/åpent/internasjonalt/format/og/presentasjon/av/geometri/ og/objektene/må/kunne/gjøres/i/et/fritt/tilgjengelig/program./ / IFC<eksport/av/digitale/3D/modeller/fra/sertifisert/ programvare/vil/tilfredsstille/overnevnte./ Selvesøknadenogdetsomsendesinnidenforbindelse omfattesiutgangspunktetikkeavdette dokumentasjonskravet,mendetfølgerbl.a.avkravtil styringssystematforetakenehardennedokumentasjonen. Til(bokstav(b( Dokumentasjonensombl.a.omfatterdetaljprosjekteringen skaloppbevaresitiltaket,sliksomtegningsmaterialeog annetprosjekteringsmaterialeogproduksjonsunderlag. Dokumentasjonsomgrunnlagforsøknadenomfattesav kravet.dettekanforeksempelværedevurderingerog utredningersomliggertilgrunnforatmankrysseravi søknadenforatdetforeliggertilstrekkeligsikkerhet,jf.pbl. 28=1ogbl.a.kapittel7ibyggtekniskforskrift. Selvesøknadenogdetsomsendesinnidenforbindelse omfattesiutgangspunktetikkeavdette dokumentasjonskravet,mendetfølgerbl.a.avkravtil styringssystematforetakenehardennedokumentasjonen.

7 (11?3.(Opplysninger( som(skal(fremlegges( ved(søknad(om( godkjenning(for( ansvarsrett( ( Presiseringiveiledning tiltredjeleddom beskrivelseav referanseprosjekter. Til(tredje(ledd( Det/skal/gis/en/dekkende/beskrivelse/av/referanseprosjektene/ iblankettforsøknadomsentralgodkjenning.det oppfordrestilåsøkeomsentralgodkjenningelektronisk. Vedsøknadomlokalgodkjenningforansvarsrettuten sentralgodkjenningskalogsåreferanseprosjektene beskrivespåsammemåte.detteskjerdaietsærskilt vedleggtilsøknadenomlokalgodkjenningforansvarsrett, somnevntover.derdetikkebenyttesblankett,menweb= søknadgjennombyggsøk,skaldesammeopplysningergis. Til(tredje(ledd( Referanseprosjekteneskalbeskriveskortiblankettfor søknadomsentralgodkjenning.detoppfordrestilåsøkeom sentralgodkjenningelektronisk.vedsøknadomlokal godkjenningforansvarsrettutensentralgodkjenningskal ogsåreferanseprosjektenebeskrivespåsammemåte.dette skjerdaietsærskiltvedleggtilsøknadenomlokal godkjenningforansvarsrett,somnevntover.derdetikke benyttesblankett,menweb=søknadgjennombyggsøk,skal desammeopplysningergis. (12?4.(Ansvarlig( utførendes(ansvar( Redaksjonellendringi veiledningtilbokstavh. Til(bokstav(h( Bestemmelsenernyogpresisereransvarligutførendes ansvariforholdtilgjennomføringsplan,førstogfremst gjennomåsikresamsvarmellomansvarsrettssøknad, kontraktsforholdettiltiltakshaver,og gjennomføringsplanen.itilleggskalansvarligutførende tilretteleggeforkontrollinnenforsittarbeidsområde, opplyseomeventuelleavvikogutarbeidesamsvarserklæring vedavsluttetutførelse.ansvarligutførendeskal,sombidrag tilgjennomføringsplanen,biståansvarligsøkermed nødvendigdokumentasjonforutarbeidelse,oppdateringog sluttføringavgjennomføringsplanen,jf.byggesaksforskriften 5=3.Idetteliggerogsåatansvarligutførende/børforeslå tidspunktforferdigstillelseav/gjenstående/arbeideroverfor ansvarligsøker,eventueltbehovformidlertidig brukstillatelse,selvomdetteiutgangspunktethørerinn underansvarligsøkersansvar.ansvarettilsvarerdet ansvaretansvarligprosjekterendeharforbidragtil Til(bokstav(h( Bestemmelsenernyogpresisereransvarligutførendes ansvariforholdtilgjennomføringsplan,førstogfremst gjennomåsikresamsvarmellomansvarsrettssøknad, kontraktsforholdettiltiltakshaver,og gjennomføringsplanen.itilleggskalansvarligutførende tilretteleggeforkontrollinnenforsittarbeidsområde, opplyseomeventuelleavvikogutarbeidesamsvarserklæring vedavsluttetutførelse.ansvarligutførendeskal,sombidrag tilgjennomføringsplanen,biståansvarligsøkermed nødvendigdokumentasjonforutarbeidelse,oppdateringog sluttføringavgjennomføringsplanen,jf.byggesaksforskriften 5=3.Idetteliggerogsåatansvarligsøkerbørforeslå tidspunktforferdigstillelseoverforansvarligsøker,eventuelt behovformidlertidigbrukstillatelse,selvomdettei utgangspunktethørerinnunderansvarligsøkersansvar. Ansvarettilsvarerdetansvaretansvarligprosjekterendehar forbidragtilgjennomføringsplanenetter

8 gjennomføringsplanenetterbyggesaksforskriften 12=3 bokstavf. byggesaksforskriften 12=3bokstavf. (13?5.( Godkjenningsområder( for(sentral(godkjenning( av(foretak( Endretveiledningtil førsteledd (søkerfunksjonen). Til(første(ledd((søkerfunksjonen)( Oppgaverogansvartilansvarligsøkerbestemmesavpbl. 23=4ogpresiseresytterligereavbyggesaksforskriften 12=2 bokstava=m.tiltaksklasseplasseringforsøkerfunksjonenvil væreavhengigavkompleksitet,herunderhvormange ansvarligeforetaksomskalha/ansvarsrettogkoordineresog hvormangeansvarsoppgaveribyggesaksforskriften 12=2 someraktuellefortiltaket. For/tiltak/der/prosjektering/og/utførelse/ligger/i/høyere/ tiltaksklasse/men/der/ansvarsforholdene/er/oversiktlige/og/ koordineringsbehovet/er/lite,/vil/tiltaksklassen/for/ søkerfunksjonen/være/lav./ Ansvarlig/søker/har/ansvar/for/å/utarbeide/tiltaksprofil/for/ tiltaket/og/synliggjøre/dette/i/gjennomføringsplanen,/jf./ byggesaksforskriften/ /9<3.// / Ansvarlig/søker/har/ansvar/for/prosjekteringsledelse/og/ byggeledelse/i/tiltaket/der/annet/foretak/ikke/har/fått/dette/ ansvaret/i/byggesaken./ansvarlig/søker/har/ansvar/for/at/alle/ oppgaver/er/belagt/med/ansvar,/herunder/ansvar/for/ uavhengig/kontroll,/jf/byggesaksforskriften/kap/14.// / Ansvarligsøker,tiltaksklasse1 Søkerfunksjonenitiltaksklasse1omfatterlitekomplekse søknader,derkoordineringsbehovetfor/prosjektering,/ utførelse/og/kontroll/erlite.// Eksempelvisvildetteomfattesøknaderifåtrinnog ettrinnssøknaderderansvarsforholdenei/tiltaketer Til(første(ledd((søkerfunksjonen)( Oppgaverogansvartilansvarligsøkerbestemmesavpbl. 23=4ogpresiseresytterligereavbyggesaksforskriften 12=2 bokstava=m.tiltaksklasseplasseringforsøkerfunksjonenvil væreavhengigavkompleksitet,herunderhvormange ansvarligeforetaksomskalkoordineresoghvormange ansvarsoppgaveribyggesaksforskriften 12=2somer aktuelleforsaken. Ansvarligsøker,tiltaksklasse1 Søkerfunksjonenitiltaksklasse1omfatterlitekomplekse søknader,derkoordineringsbehovetiprosjekterings=og utførelsesfasenerlite. Eksempelvisvildetteomfattesøknaderifåtrinnog ettrinnssøknaderderansvarsforholdeneforprosjekteringog

9 oversiktligeogkreverlitekoordinering. Ansvarligsøker,tiltaksklasse2 Søkerfunksjonenitiltaksklasse2omfattersøknadermednoe kompleksitet,derkoordineringsbehovetfor/prosjektering,/ utførelse/eller/kontroll/erkrevende. Eksempelvisvildetteomfatteflertrinnssøknaderder ansvarsforholdenei/tiltaketeroppsplittetogkrever koordinering. Ansvarligsøker,tiltaksklasse3 Søkerfunksjonenitiltaksklasse3omfatterkomplekse søknader,derkoordineringsbehovetfor/prosjektering,/ utførelse/eller/kontrollersværtkrevende. Eksempelvisvildetteomfatteflertrinnssøknaderder ansvarsforholdenei/tiltaketerkompliserteogkrever omfattendekoordinering. utførelseeroversiktligeogkreverlitekoordinering. Søkerfunksjonenitiltaksklasse1omfatternormalttiltak hvorprosjekteringenog/ellerutførelsenfallerinnunder tiltaksklasse1.fortiltakderprosjekteringogutførelseligger ihøyeretiltaksklassemenderansvarsforholdeneer oversiktligeogkoordineringsbehoverlite,viltiltaksklassen forsøkerfunksjonenderforværelav. Ansvarligsøker,tiltaksklasse2 Søkerfunksjonenitiltaksklasse2omfattersøknadermednoe kompleksitet,derkoordineringsbehovetiprosjekterings=og utførelsesfasenerkrevende. Eksempelvisvildetteomfatteflertrinnssøknaderder ansvarsforholdeneforprosjekteringogutførelseer oppsplittetogkreverkoordinering. Ansvarligsøker,tiltaksklasse3 Søkerfunksjonenitiltaksklasse3omfatterkomplekse søknader,derkoordineringsbehovetiprosjekterings=og utførelsesfasenersværtkrevende. Eksempelvisvildetteomfatteflertrinnssøknaderder ansvarsforholdeneforprosjekteringogutførelseer kompliserteogkreveromfattendekoordinering. Tiltaksklasse3vilomfattebl.a.størrebygningersomstore boligblokkerogflerfunksjonsbyggsomforretningsbygg, hoteller,sykehusogkjøpesentre. (13?5( Godkjenningsområder( Til(andre(ledd(bokstav(e(?(Brannkonsept(i(tiltaksklasse(3( Til(andre(ledd(bokstav(e(?(Brannkonsept(i(tiltaksklasse(3(

10 for(sentral(godkjenning( av(foretak( Presiseringiveiledning tilandreleddbokstave omanalysekompetanse itiltaksklasse3. Utformingavhelhetligkonseptforsikkerhetvedbrannfor nyttellerendringaveksisterendebyggverkialle brannklasserogrisikoklasser. Tiltaketkanprosjekteresisamsvarmedpreaksepterte ytelser,jf.byggtekniskforskrift 2=1andreleddbokstava, ellerisamsvarmedytelserverifisertvedanalyse,jf. byggtekniskforskrift 2=1andreleddbokstavb. Foretak/skal/kunne/verifisere/brannsikkerheten/ved/analyse/ på/byggverk/i/tiltaksklasse/3,/jf./byggteknisk/forskrift/ /2<1/ andre/ledd/bokstav/b./det/innebærer/at/foretaket/må/ha/ kompetanse/til/å/gjennomføre/en/risikovurdering,/herunder/ risikoanalyse/og/komparativ/analyse,/etter/anerkjente/ prinsipper/som/er/beskrevet/i/ns/3901/eller/tilsvarende./dette/ forutsetter/høy/kompetanse/innen/byggeteknikk/og/brann/i/ byggverk./foretaket/må/beherske/underliggende/ analysemetoder/som/hendelsestre</feiltreanalyse/og/verktøy/ for/beregning/simulering/av/brannutvikling/<spredning/ (sone</og/cfd<modeller)/samt/rømnings/</og/ evakueringssimuleringer.// Utformingavhelhetligkonseptforsikkerhetvedbrannfor nyttellerendringaveksisterendebyggverkialle brannklasserogrisikoklasser. Tiltaketkanprosjekteresisamsvarmedpreaksepterte ytelser,jf.byggtekniskforskrift 2=1andreleddbokstava, ellerisamsvarmedytelserverifisertvedanalyse,jf. byggtekniskforskrift 2=1andreleddbokstavb. (13?5( Godkjenningsområder( for(sentral(godkjenning( av(foretak( Endretveiledningtil andreleddbokstavg ompålitelighetsklasser ogbrannklasserslikat erisamsvarmed byggesaksforskriften Til(andre(ledd(bokstav(g((konstruksjonssikkerhet)( g.1=prosjekteringavkonstruksjonssikkerhet,tiltaksklasse1 Prosjekteringavbæreevneogstabilitetavnyttellerendring aveksisterendetiltaksombygg,anleggellerfrittstående konstruksjonmedlitenvanskelighetsgradi pålitelighetsklasse1ihtns=en1990+naog/brannklasse/1/ iht./byggteknisk/forskrift.oppgavenomfatter dimensjoneringavbærendeelementervedbrukavenkle beregningerellertabeller,vedgodegrunnforholdog Til(andre(ledd(bokstav(g((konstruksjonssikkerhet)( g.1=prosjekteringavkonstruksjonssikkerhet,tiltaksklasse1 Prosjekteringavbæreevneogstabilitetavnyttellerendring aveksisterendetiltaksombygg,anleggellerfrittstående konstruksjonmedlitenvanskelighetsgradi pålitelighetsklasse1ihtns=en1990+na.oppgaven omfatterdimensjoneringavbærendeelementervedbrukav enkleberegningerellertabeller,vedgodegrunnforholdog standardlaster.

11 9=4. standardlaster. Eksemplerpåtiltakidenneklassenkanvære: fritids=ogeneboligmedogutensokkelleilighet, tomannsbolig,rekkehus,kjedehus,småbarnehager, alminneligelandbruksbygg,lager=ogindustribygg, mindreutendørstribuner(under500pers.),små bruer(inntil10mspennvidde)ogtårninntil10m. g.2=prosjekteringavkonstruksjonssikkerhet,tiltaksklasse2 Prosjekteringavkonstruksjonssikkerhetavnyttellerendring aveksisterendetiltaksombygg,anleggellerfrittstående konstruksjonipålitelighetsklasse2iht.ns=en1990+naog/ brannklasse/2/og/3/iht./byggteknisk/forskrift,hvor dimensjoneringskjeretterlineæreberegningsmodeller. Dimensjoneringenskjeretteranerkjenteberegningsmetoder vedsikredataforgrunnforholdogprodukter,ogbaserespå standardlasterognaturpåkjenninger. Eksemplerpåtiltakidenneklassenkanvære: boligblokker,kontor=,forretnings=ogskolebygg (t.o.m.5etg.), middelsstoreendringeraveksisterendebyggverki tiltaksklasse2og3sommedførerendringerav konstruksjon, middelsstoreutendørstribuner,bruer(inntil50m spennvidde)oghøyetårn(over40mhøyde). g.3=prosjekteringavkonstruksjonssikkerhet,tiltaksklasse3 Prosjekteringavkonstruksjonssikkerhetavnytteller Eksemplerpåtiltakidenneklassenkanvære: fritids=ogeneboligmedogutensokkelleilighet, tomannbolig,rekkehus,kjedehus,småbarnehager, alminneligelandbruksbygg,lager=ogindustribygg, mindreutendørstribuner(under500pers.),små bruer(inntil10mspennvidde)ogtårninntil10m. g.2=prosjekteringavkonstruksjonssikkerhet,tiltaksklasse2 Prosjekteringavkonstruksjonssikkerhetavnyttellerendring aveksisterendetiltaksombygg,anleggellerfrittstående konstruksjonipålitelighetsklasse2og3iht.ns=en1990 +NA,hvordimensjoneringskjeretterlineære beregningsmodeller. Dimensjoneringenskjeretteranerkjenteberegningsmetoder vedsikredataforgrunnforholdogprodukter,ogbaserespå standardlasterognaturpåkjenninger. Eksemplerpåtiltakidenneklassenkanvære: boligblokker,kontor=,forretnings=ogskolebygg (t.o.m.5etg.), middelsstoreendringeraveksisterendebyggverki tiltaksklasse2og3sommedførerendringerav konstruksjon, middelsstoreutendørstribuner,bruer(inntil50m spennvidde)oghøyetårn(over40mhøyde). g.3=prosjekteringavkonstruksjonssikkerhet,tiltaksklasse3 Prosjekteringavkonstruksjonssikkerhetavnytteller

12 (13?5( Godkjenningsområder( for(sentral(godkjenning( av(foretak( Endretveiledningtil andreleddbokstavk (vannforsynings=, avløps=og fjernvarmeanlegg). vesentligendringaveksisterendetiltaksombygg,anlegg ellerfrittståendekonstruksjonutenbegrensningav pålitelighetsklasseog/brannklasse. Dimensjoneringvedkomplisertstatiskbæresystemellerved vanskeligegrunnforhold,hvorvalgavløsningerkrever spesielleutredningeroganalyser. Eksemplerpåtiltakidenneklassenkanvære: boligblokker,kontor=ogskolebygg(høyereenn5 etg.), storeforsamlingslokaler,sportshaller,kjøpesentre, storeindustri=oglagerbyggmedstorespennvidder oglaster, sykehus,storehotellerogsvømmehaller, storetribunermedovertak,brumedstorespenn (over50m)oghøyetårn(over40m). Til(andre(ledd(bokstav(k((vannforsynings?,(avløps?(og( fjernvarmeanlegg)( Prosjekteringavvannforsynings=,avløps=og fjernvarmeanleggomfatterkomplett/prosjektering/av/ anleggskonstruksjoner/og/installasjoner,nødvendig dimensjoneringogspesifikasjonavprodukterog komponenter.det/skal/sikres/at/produktene/har/ produktdokumentasjon,/jf./byggteknisk/forskrift/kap./3. Plasseringavtiltaketpåsituasjonsplanmed/koordinatfesting/ og/høydeangivelse/av/viktige/deler/av/anlegget,/inngår/i/ oppgaven.oppgavenomfatterogsåprosjekteringav sikringstiltakianleggsperioden,samtutarbeidelseav dokumentasjonsomgrunnlagforforvaltning,driftog vedlikehold(fdv)av/anlegget. vesentligendringaveksisterendetiltaksombygg,anlegg ellerfrittståendekonstruksjonutenbegrensningav pålitelighetsklasse. Dimensjoneringvedkomplisertstatiskbæresystemellerved vanskeligegrunnforhold,hvorvalgavløsningerkrever spesielleutredningeroganalyser. Eksemplerpåtiltakidenneklassenkanvære: boligblokker,kontor=ogskolebygg(høyereenn5 etg.), storeforsamlingslokaler,sportshaller,kjøpesentre, storeindustri=oglagerbyggmedstorespennvidder oglaster, sykehus,storehotellerogsvømmehaller, storetribunermedovertak,brumedstorespenn (over50m)oghøyetårn(over40m). Til(andre(ledd(bokstav(k((vannforsynings?,(avløps?(og( fjernvarmeanlegg)( Fagområdetomfatterprosjekteringavvannforsynings=, avløps=ogfjernvarmeanlegg,ogplasseringavtiltaketpå situasjonsplan,fundamentering,samtprosjekteringav sikringstiltakianleggsperioden. Oppgavenomfatternødvendigdimensjoneringog spesifikasjonavprodukterogkomponenter,samt utarbeidelseavdokumentasjonsomgrunnlagfor forvaltning,driftogvedlikehold(fdv).

13 Prosjekteringavanleggskonstruksjonersomstorekummer, pumpestasjoner,kulverteroglignende,inngåri prosjekteringavkonstruksjonssikkerhetitiltaksklasse2eller 3. k.1=prosjekteringavvannforsynings=,avløps=og fjernvarmeanlegg,tiltaksklasse1 ( Prosjekteringavvannforsynings=ogavløpsanleggforinntil 20personekvivalenter.Prosjekteringenomfatter: dimensjonering,plassering,fundamenteringog gjenfyllingavstikkledningerforvann,avløp, overvannsledningerforenlitengruppeavsmåhus, forsyningsanleggforgrunnvannfraborebrønneri fjellelleriløsmasser,vannrenseanlegg, avløpsrenseanleggherunderinfiltrasjonsanlegg, fjernvarmetilkobling. ( k.2=prosjekteringavvannforsynings=,avløps=og fjernvarmeanlegg,tiltaksklasse2 Prosjekteringavvannforsynings=ogavløpsanleggforinntil 200personekvivalenter. Prosjekteringenomfatter: dimensjonering,plassering,fundamenteringog tilbakefyllingavledningerforvann,avløp, overvannsledningerogfjernvarme, forsyningsanleggforgrunnvanninkluderteventuelt vannrenseanlegg, k.1=prosjekteringavvannforsynings=,avløps=og fjernvarmeanlegg,tiltaksklasse1 Prosjekteringavvannforsynings=ogavløpsanleggforinntil 20personekvivalenter.Prosjekteringenomfatter: dimensjonering,plassering,fundamenteringog gjenfyllingavstikkledningerforvann,avløp, overvannsledningerforenlitengruppeavsmåhus, forsyningsanleggforgrunnvannfraborebrønneri fjellelleriløsmasserinkluderteventuelt vannrenseanlegg, avløpsrenseanleggherunderinfiltrasjonsanlegg, fjernvarmetilkobling. k.2=prosjekteringavvannforsynings=,avløps=og fjernvarmeanlegg,tiltaksklasse2 Prosjekteringavvannforsynings=ogavløpsanleggforinntil 200personekvivalenter. Prosjekteringenomfatter: dimensjonering,plassering,fundamenteringog tilbakefyllingavledningerforvann,avløp, overvannsledningerogfjernvarme, forsyningsanleggforgrunnvanninkluderteventuelt vannrenseanlegg,

14 (14?6(Gjennomføring( av(uavhengig(kontroll( etter( (14?2(første(ledd( og(annen(uavhengig( kontroll(i(tiltaksklasse(1( avløpsrenseanleggherunderanleggstekniske konstruksjoneroginstallasjonereventuelt infiltrasjonsanlegg. k.3=prosjekteringavvannforsynings=,avløps=og fjernvarmeanlegg,tiltaksklasse3 Prosjekteringavvannforsynings=ogavløpsanleggformer enn200personekvivalenter. Prosjekteringenomfatter: dimensjonering,plassering,fundamenteringog tilbakefyllingavledningerforvann,avløp, overvannsledningerogfjernvarme, eventueltforsyningsanleggforgrunnvanninkludert eventueltvannrenseanlegg, avløpsrenseanlegg,herunderkonstruksjonerog installasjoner. Til(tredje(ledd( Bestemmelsentydeliggjøratmanvedåfølgerelevant bransjestandardellernorm,kanforenklekontrollen.dette kanværeaktueltforkontrollavvåtromdersom avløpsrenseanleggherunderanleggstekniske konstruksjoneroginstallasjonereventuelt infiltrasjonsanlegg. Prosjekteringavkonstruksjonersomstorekummer, pumpestasjoneroglignendeinngåriprosjekteringav konstruksjonssikkerhettiltaksklasse2eller3. k.3=prosjekteringavvannforsynings=,avløps=og fjernvarmeanlegg,tiltaksklasse3 Prosjekteringavvannforsynings=ogavløpsanleggformer enn200personekvivalenter. Prosjekteringenomfatter: dimensjonering,plassering,fundamenteringog tilbakefyllingavledningerforvann,avløp, overvannsledningerogfjernvarme, eventueltforsyningsanleggforgrunnvanninkludert eventueltvannrenseanlegg, avløpsrenseanlegg,herunderkonstruksjonerog installasjoner. Prosjekteringavanleggskonstruksjonsomstorekummer, pumpestasjoner,kulverteroglignende,inngåri prosjekteringavkonstruksjonssikkerhettiltaksklasse2eller 3. Til(tredje(ledd( Bestemmelsentydeliggjøratmanvedåfølgerelevant bransjestandardellernorm,kanforenklekontrollen.dette kanværeaktueltforkontrollavvåtromdersom

15 Redaksjonellendringi veiledningtiltredje ledd. Betegnelsen Byggebransjens våtromsnorm erogså tattinni temaveiledningenom uavhengigkontroll. Byggebransjens/våtromsnormerfulgt.Bestemmelsener parallelltil 14=2sisteledd,somfastslårsamme fremgangsmåtenårrelevantnorskstandarderbrukt. Bestemmelsenerikketilhinderforåakseptereandrelands bransjenormer,somforeksempeldetsvenske Byggkeramikrådetsbransjereglerforvåtrom.Bestemmelsen vilogsåkunneværeaktuellforkontrollavlufttetthet,hvor foreksempelbyggforskseriensanvisningerfor Målingav bygningerslufttetthet.trykkmetoden kanværerelevant. Dersomprosjekterendeogutførendekanvisetilatdehar anvendtanerkjentenormerellerbransjestandarder,vilden kontrollerendesoppgaverkunnereduserestilenrenkontroll avomnormensellerbransjestandardensanvisningerer fulgt. våtromsnormenerfulgt.bestemmelsenerparallelltil 14=2 sisteledd,somfastslårsammefremgangsmåtenårrelevant NorskStandarderbrukt.Bestemmelsenerikketilhinderfor åakseptereandrelandsbransjenormer,somforeksempel DetSvenskeByggkeramikrådetsbransjereglerforvåtrom. Bestemmelsenvilogsåkunneværeaktuellforkontrollav lufttetthet,hvorforeksempelbyggforskseriensanvisninger for Målingavbygningerslufttetthet.Trykkmetoden kan værerelevant. Dersomprosjekterendeogutførendekanvisetilatdehar anvendtanerkjentenormerellerbransjestandarder,vilden kontrollerendesoppgaverkunnereduserestilenrenkontroll avomnormensellerbransjestandardensanvisningerer fulgt. Skrivefeilretteti veiledningtil 9=1 fjerdeledd, 13=5 femteleddogi temaveiledningom uavhengigkontroll tiltakslasseendrettiltiltaksklasse (

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak (1) Sentral godkjenning

Detaljer

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Fra møte: 05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Gardermoen

Detaljer

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.04.2015 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 første ledd bokstav

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Privatrettslige forhold Pbl 21-6. Rune Fredriksen

Privatrettslige forhold Pbl 21-6. Rune Fredriksen Privatrettslige forhold Pbl 21-6 Rune Fredriksen Privatrettslige forhold Pbl 21-6 Med mindre annet følger av loven her skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling

Detaljer

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF Uavhengig kontroll Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF RIF er rådgiverbransjen Den eneste bransjeforeningen kun for rådgivende ingeniørfirmaer Medlemmer: 207 firmaer (8800 ansatte)

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Oppgradering av bygninger Byggesak Rådgivning 1 Undervisning Oppgradering av bygninger Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Gustav Pillgram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Innføring i regleverket

Innføring i regleverket Innføring i regleverket Plan og bygningsloven TEK 10 + SAK 10 Veiledning til TEK Standarder Bransjeveiledninger Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. (plan- og bygningsloven) Forskrift

Detaljer

Enkelt å være seriøs. Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen

Enkelt å være seriøs. Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen Enkelt å være seriøs Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen Deltagere Jon Sandnes, oppdragsleder (adm. dir. Byggenæringens Landsforening - BNL) Per Jæger,

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter Det er viktig å ta med alle faktorane når ein skal plassera eit tiltak: Arealføremål og føresegner i gjeldande plan, plassering av godkjent føretak, plassering i høve til andre bygningar, eigedomsgrenser

Detaljer

Ansvarsforhold ved naturskader (skred, flom, storm, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd...) kommunens rolle kommune vs tiltakshaver

Ansvarsforhold ved naturskader (skred, flom, storm, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd...) kommunens rolle kommune vs tiltakshaver Ansvarsforhold ved naturskader (skred, flom, storm, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd...) kommunens rolle kommune vs tiltakshaver Astrid Flatøy Senioringeniør Etat for byggesak og private planer, Bergen

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Innhold Saker som ikke krever oppmålingsforretning... 3 Ikke krav om tillatelse... 3 Krav eller

Detaljer

Ansvarsforhold ved naturskader

Ansvarsforhold ved naturskader Ansvarsforhold ved naturskader kommunens rolle kommune vs. Tiltakshaver (naturskade: skred, flom, storm, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd...) Astrid Flatøy Seniorrådgiver Kvalitetskontroll AS astridflatoey@hotmail.com

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015 OSLO KOMMUNE Plan og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no Kopi: Helene Augensen og Jakob Sande Tiltakshavere Bogstadveien 39

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer