:(Endringer(i(veiledningstekst(til(SAK10( ( ( (

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.4.2013:(Endringer(i(veiledningstekst(til(SAK10( ( ( ("

Transkript

1 :(Endringer(i(veiledningstekst(til(SAK10( ( ( ( Bestemmelse( (4?1.(Tiltak(som(ikke( krever(søknad(og( tillatelse( Lagttilveiledningom terrasseiinnledning. Ny(veiledningstekst( Innledning( Terrasse Byggingavterrassepåbakkeniområdermedarealformål byggeområdeliggerutenfortiltaksbegrepetetterpbl. 20=1. Påbakken tilsieratterrassenikkeerunderstøttet,men likevelmåkunnebyggesoppsåmyeattreverketikkeligger direktepåbakken.detteinnebæreratdetbørkunnelegges enlecablokkellerlignendepåbakkenunderterrassen. Høydenvilkunneblietstedmellom20og50cm. Terrasserberørerilitengradforholdsomskalvurderesetter pbl.enterrassesomliggerlavtellerifluktmedterrengetvil verkenmedføresærligrisikoforbrannspredningeller påvirkeandreforholdpånaboeiendommersomfor eksempellysogluftiforholdtildetsomfølgeravannen normalbrukdirektepåmark. Terrassermedhøydemerenn0,5moverferdigplanert terrengvilværeomfattetavtiltaksbegrepetipbl. 20=1.For Gammel(veiledningstekst(

2 dennetypetiltakvilogsåandrebestemmelseriplan=og bygningslovgivningenværerelevante.blantannetmåslike terrassermedregnesibebygdarealogharekkverk,jf.tek10 5=2og 12=11annetledd.VeiledningentilTEK10 11=6 omtiltakmotbrannspredningangiratbrennbare konstruksjonermedhøyde>0,5moverterreng(terrasser, leveggermv.)medregnessomdelavbyggverket. Terrasserkanhaforskjelligomfang.Idagbyggesdetofte størreterrasserenntidligere.størreterrassermedfører imidlertidingenøktrisikoforbrannspredningellerandre konsekvenserfornaboeiendommer(utsyn,lysmv.)sålenge deliggerlavtiterrenget. Konstruksjoneroglignendesomikkeansessomtiltaketter pbl. 20=1,omfattesikkeavavstandskravetipbl. 29=4 annetleddogkanplasseresnærmerenabogrenseenn4m. Terrasse,plattingellerlignendesomikkeansessom søknadspliktigetterpbl. 20=1,villikevelkunneomfattesav tiltaksbegrepetipbl. 1=6.Detteinnebæreratoppføringvil kunnekrevedispensasjonfraplan. Tiltaketterpbl. 1=6omfatter,itilleggtiltiltaksomfremgår avpbl. 20=1førsteleddbokstavatilm,også annen virksomhetogendringavarealbruksomvilværeistridmed arealformål,planbestemmelseroghensynssoner.det innebæreratselvomoppføringavterrasse/utegulveller lignendeikkeansessomettiltaketterpbl. 20=1,mådet regnessomettiltaketter 1=6dersomkonstruksjonen plasseresistridmedforeksempelplanbestemmelser. Detmåihvertenkelttilfelleforetasenkonkretvurdering hvorterrasse/utegulvvurderesoppmotarealformål,

3 planbestemmelserogeventuellehensynssoner.dersom terrassenmedførerendretbrukistridmedarealformålmv., erterrassenettiltaketterpbl. 1=6somkreverdispensasjon foråkunnegjennomføres. Ansesoppføringavterrassesomtiltaketterpbl. 1=6, omfattesdetogsåavforbudetmottiltaklangssjøog vassdrag,jf.pbl. 1=8. (4?1.(Tiltak(som(ikke( krever(søknad(og( tillatelse( Presiseringiveiledning tilbokstavbnr.2av kravfor vanninstallasjoner. Til(bokstav(b(nr.(2( Særligomenklevann=ogavløpsinstallasjoner Medvann=ogavløpsinstallasjonermenesinnvendigevann= ogavløpsledningerogallebygningstekniskeinstallasjoner somertilknyttet,somsluk,toalettoglignende.detomfatter ogsåsprinkleranleggsomerenforlengelseavdeordinære vanninstallasjoneneogutførtmedtilsvarendeprodukter somdisse. Produkter/som/kobles/på/bygningens/faste/ vanninstallasjoner,/som/oppvaskmaskin,/is(vann)maskin,/ kaffemaskin/og/lignende,/anses/ikke/å/være/bygningstekniske/ installasjoner/og/reguleres/ikke/av/plan</og/bygningsloven./ Plan</og/bygningsloven/får/bare/anvendelse/for/bygningens/ vanninstallasjon/frem/til/tilkoblingspunktet/for/slike/ produkter.// Til(bokstav(b(nr.(2( ( Særligomenklevann=ogavløpsinstallasjoner Medvann=ogavløpsinstallasjonermenesinnvendigevann= ogavløpsledningerogalleinstallasjonersomertilsluttet, somoppvaskmaskin,is(vann)maskin,kaffemaskin,sluk, toalettoglignende.detomfatterogsåsprinkleranleggsom erenforlengelseavdeordinærevanninstallasjoneneog utførtmedtilsvarendeproduktersomdisse.( (4?1.(Tiltak(som(ikke( krever(søknad(og( tillatelse( Lagttilveiledningom unntakfor Til(bokstav(c(nr.(4( Omunntakforbasestasjonertilmobilkommunikasjonsnett Formåletmedregelenifjerdeogfemtepunktumeråunnta antennerimobilkommunikasjonsnett,bådebasestasjoner fornødnettogandre,frabyggesaksbehandling.hensynsom

4 basestasjonertil mobilkommunikasjonsn ettibokstavcnr.4 grunnet forskriftsendring. byggeregleneskalivaretaersjeldenaktuellefordisse tiltakene. Mangeantennereriutgangspunktetikkesøknadspliktige fordideersåsmåtiltakatdeikkeomfattesavpbl. 20=1. Forskriftentrekkerikkegrensenforhvilkerørantennereller panelantennersomiutgangspunktetomfattesav søknadspliktenoghvilkesomfallerutenfortiltaksbegrepeti pbl. 20=1,menunntarantennerinntilengittstørrelse. Unntaketgjelderantennertilbådesiviltmobilnettog Nødnett.Nødnettsenderpålaverefrekvenserogtrenger derfornoestørreantenner. Unntaketfrasøknadogbyggesaksbehandlinggjelder antenneribasestasjonersomplasserespåtak,veggeller eksisterendemast.mastenesomantenneneplasserespåer altsåfortsattsøknadspliktigesåfremtdeomfattesav søknadspliktenipbl 20=1.Medbasestasjonermenesen ellerflereantennersomplasseressammenmedetteknisk skap. Unntaketomfatterantennertilmobilkommunikasjonsnett medhøydeinntil3,0metermedenfotpåinntil2,5meter, nårdentotalehøydepåantennemedfotikkeoverstiger4,0 meter.panelantennertilmobilkommunikasjonsnettplassert påveggkanhaenhøydepåinntil2,0meter. Unntaketfrasøknadogbyggesaksbehandlinggjeldernår tiltaketerisamsvarmedplanjf.pbl. 20=3førsteledd. Plasseringavantennerpåtaketavbygningerelleri eksisterendemastervilnormaltikkeværeistridmed gjeldendereguleringsformålforområdetellerbyggverketog vildermedikkemedførebehovforsøknadomdispensasjon

5 frareguleringsplan.infrastrukturentilkommunikasjonsnett vilvanligvisliggeinnenforformåliplansombolig,næring mv.,medmindredetforeliggersærligehensyniplanensom bevaringsverdellerlignende.deteraltsåikkenødvendigat basestasjonenersærskiltregulert. Materiellekraviplan=ogbygningslovgivningen,som bevaringsverdivedtattiplan,visuellekvalitetermv.gjelder selvomtiltaketerunntattfrasøknadog byggesaksbehandlingetter 4=1.Hindringerfortiltaketkan værevedtattiplan(vern,særskiltangittestetiskkrave.l.) Mindre,frittståendebygningmedtekniskskapforstyringav basestasjonererikkeomfattetavunntaket. (5?4.(Opplysninger( som(skal(gis(ved( søknad(om(tillatelse(til( tiltak( Informasjonombrukav elektronisknabovarsel lagtinniveiledningtil tredjeleddbokstavn. Til(tredje(ledd(bokstav(n( Kommunenskalhaopplysningeromhvilkenaboerog gjenboeresomervarslet,slikatdenkantastillingtilom varslingsplikteneroppfylt.kommunenskalha dokumentasjonpåatnaboenefaktiskervarsletved kvitteringforatvarselsbreveneersendt. / Nabovarsling/kan/foretas/pr/e<post/der/det/foreligger/sikre/ opplysninger/om/personlig/e<postadresse./dersom/det/i/ forkant/av/varselet/er/en/kontakt/mellom/søker/og/nabo/som/ sikrer/at/varselet/sendes/riktig/e<postadresse/og/e< postadressen/er/personlig,/bør/dette/gi/tilstrekkelig/sikkerhet/ for/at/riktig/vedkommende/er/varslet./e<post/fra/nabo/om/at/ varsel/er/mottatt/vil/være/tilstrekkelig/som/kvittering/etter/ denne/bestemmelsen./rekommandert/sending/kan/fortsatt/ brukes/der/det/er/usikkerhet/med/hensyn/til/e<postadresse/ Til(tredje(ledd(bokstav(n( Kommunenskalhaopplysningeromhvilkenaboerog gjenboeresomervarslet,slikatdenkantastillingtilom varslingsplikteneroppfylt.kommunenskalha dokumentasjonpåatnaboenefaktiskervarsletved kvitteringforatvarselsbreveneersendt.

6 eller/e<postadresse/ikke/foreligger./ Videreskalnaboeneseventuellemerknaderværebeskrevet ogkopiavdissevedlegges,jf.pbl. 21=2fjerdeledd. Fremstillingenavnabomerknadenemåinneholdeen beskrivelseavhvasomergjortforåimøtekomme merknadene,eventueltbegrunnelseforhvorfordisseikkeer imøtekommet. Videreskalnaboeneseventuellemerknaderværebeskrevet ogkopiavdissevedlegges,jf.pbl. 21=2fjerdeledd. Fremstillingenavnabomerknadenemåinneholdeen beskrivelseavhvasomergjortforåimøtekomme merknadene,eventueltbegrunnelseforhvorfordisseikkeer imøtekommet. (5?5.(Dokumentasjon( som(skal(foreligge(i( tiltaket( Presiseringiveiledning tilbokstavbombim som produksjonsunderlag. Til(bokstav(b( Dokumentasjonensombl.a.omfatterdetaljprosjekteringen skaloppbevaresitiltaket,sliksomtegningsmaterialeog annetprosjekteringsmaterialeogproduksjonsunderlag. Dokumentasjonsomgrunnlagforsøknadenomfattesav kravet.dettekanforeksempelværedevurderingerog utredningersomliggertilgrunnforatmankrysseravi søknadenforatdetforeliggertilstrekkeligsikkerhet,jf.pbl. 28=1ogbl.a.kapittel7ibyggtekniskforskrift. BIM,/bygningsinformasjonsmodell,/kan/helt/eller/delvis/være/ et/alternativ/til/tegningsmateriale./bim<filen/må/være/lagret/i/ et/åpent/internasjonalt/format/og/presentasjon/av/geometri/ og/objektene/må/kunne/gjøres/i/et/fritt/tilgjengelig/program./ / IFC<eksport/av/digitale/3D/modeller/fra/sertifisert/ programvare/vil/tilfredsstille/overnevnte./ Selvesøknadenogdetsomsendesinnidenforbindelse omfattesiutgangspunktetikkeavdette dokumentasjonskravet,mendetfølgerbl.a.avkravtil styringssystematforetakenehardennedokumentasjonen. Til(bokstav(b( Dokumentasjonensombl.a.omfatterdetaljprosjekteringen skaloppbevaresitiltaket,sliksomtegningsmaterialeog annetprosjekteringsmaterialeogproduksjonsunderlag. Dokumentasjonsomgrunnlagforsøknadenomfattesav kravet.dettekanforeksempelværedevurderingerog utredningersomliggertilgrunnforatmankrysseravi søknadenforatdetforeliggertilstrekkeligsikkerhet,jf.pbl. 28=1ogbl.a.kapittel7ibyggtekniskforskrift. Selvesøknadenogdetsomsendesinnidenforbindelse omfattesiutgangspunktetikkeavdette dokumentasjonskravet,mendetfølgerbl.a.avkravtil styringssystematforetakenehardennedokumentasjonen.

7 (11?3.(Opplysninger( som(skal(fremlegges( ved(søknad(om( godkjenning(for( ansvarsrett( ( Presiseringiveiledning tiltredjeleddom beskrivelseav referanseprosjekter. Til(tredje(ledd( Det/skal/gis/en/dekkende/beskrivelse/av/referanseprosjektene/ iblankettforsøknadomsentralgodkjenning.det oppfordrestilåsøkeomsentralgodkjenningelektronisk. Vedsøknadomlokalgodkjenningforansvarsrettuten sentralgodkjenningskalogsåreferanseprosjektene beskrivespåsammemåte.detteskjerdaietsærskilt vedleggtilsøknadenomlokalgodkjenningforansvarsrett, somnevntover.derdetikkebenyttesblankett,menweb= søknadgjennombyggsøk,skaldesammeopplysningergis. Til(tredje(ledd( Referanseprosjekteneskalbeskriveskortiblankettfor søknadomsentralgodkjenning.detoppfordrestilåsøkeom sentralgodkjenningelektronisk.vedsøknadomlokal godkjenningforansvarsrettutensentralgodkjenningskal ogsåreferanseprosjektenebeskrivespåsammemåte.dette skjerdaietsærskiltvedleggtilsøknadenomlokal godkjenningforansvarsrett,somnevntover.derdetikke benyttesblankett,menweb=søknadgjennombyggsøk,skal desammeopplysningergis. (12?4.(Ansvarlig( utførendes(ansvar( Redaksjonellendringi veiledningtilbokstavh. Til(bokstav(h( Bestemmelsenernyogpresisereransvarligutførendes ansvariforholdtilgjennomføringsplan,førstogfremst gjennomåsikresamsvarmellomansvarsrettssøknad, kontraktsforholdettiltiltakshaver,og gjennomføringsplanen.itilleggskalansvarligutførende tilretteleggeforkontrollinnenforsittarbeidsområde, opplyseomeventuelleavvikogutarbeidesamsvarserklæring vedavsluttetutførelse.ansvarligutførendeskal,sombidrag tilgjennomføringsplanen,biståansvarligsøkermed nødvendigdokumentasjonforutarbeidelse,oppdateringog sluttføringavgjennomføringsplanen,jf.byggesaksforskriften 5=3.Idetteliggerogsåatansvarligutførende/børforeslå tidspunktforferdigstillelseav/gjenstående/arbeideroverfor ansvarligsøker,eventueltbehovformidlertidig brukstillatelse,selvomdetteiutgangspunktethørerinn underansvarligsøkersansvar.ansvarettilsvarerdet ansvaretansvarligprosjekterendeharforbidragtil Til(bokstav(h( Bestemmelsenernyogpresisereransvarligutførendes ansvariforholdtilgjennomføringsplan,førstogfremst gjennomåsikresamsvarmellomansvarsrettssøknad, kontraktsforholdettiltiltakshaver,og gjennomføringsplanen.itilleggskalansvarligutførende tilretteleggeforkontrollinnenforsittarbeidsområde, opplyseomeventuelleavvikogutarbeidesamsvarserklæring vedavsluttetutførelse.ansvarligutførendeskal,sombidrag tilgjennomføringsplanen,biståansvarligsøkermed nødvendigdokumentasjonforutarbeidelse,oppdateringog sluttføringavgjennomføringsplanen,jf.byggesaksforskriften 5=3.Idetteliggerogsåatansvarligsøkerbørforeslå tidspunktforferdigstillelseoverforansvarligsøker,eventuelt behovformidlertidigbrukstillatelse,selvomdettei utgangspunktethørerinnunderansvarligsøkersansvar. Ansvarettilsvarerdetansvaretansvarligprosjekterendehar forbidragtilgjennomføringsplanenetter

8 gjennomføringsplanenetterbyggesaksforskriften 12=3 bokstavf. byggesaksforskriften 12=3bokstavf. (13?5.( Godkjenningsområder( for(sentral(godkjenning( av(foretak( Endretveiledningtil førsteledd (søkerfunksjonen). Til(første(ledd((søkerfunksjonen)( Oppgaverogansvartilansvarligsøkerbestemmesavpbl. 23=4ogpresiseresytterligereavbyggesaksforskriften 12=2 bokstava=m.tiltaksklasseplasseringforsøkerfunksjonenvil væreavhengigavkompleksitet,herunderhvormange ansvarligeforetaksomskalha/ansvarsrettogkoordineresog hvormangeansvarsoppgaveribyggesaksforskriften 12=2 someraktuellefortiltaket. For/tiltak/der/prosjektering/og/utførelse/ligger/i/høyere/ tiltaksklasse/men/der/ansvarsforholdene/er/oversiktlige/og/ koordineringsbehovet/er/lite,/vil/tiltaksklassen/for/ søkerfunksjonen/være/lav./ Ansvarlig/søker/har/ansvar/for/å/utarbeide/tiltaksprofil/for/ tiltaket/og/synliggjøre/dette/i/gjennomføringsplanen,/jf./ byggesaksforskriften/ /9<3.// / Ansvarlig/søker/har/ansvar/for/prosjekteringsledelse/og/ byggeledelse/i/tiltaket/der/annet/foretak/ikke/har/fått/dette/ ansvaret/i/byggesaken./ansvarlig/søker/har/ansvar/for/at/alle/ oppgaver/er/belagt/med/ansvar,/herunder/ansvar/for/ uavhengig/kontroll,/jf/byggesaksforskriften/kap/14.// / Ansvarligsøker,tiltaksklasse1 Søkerfunksjonenitiltaksklasse1omfatterlitekomplekse søknader,derkoordineringsbehovetfor/prosjektering,/ utførelse/og/kontroll/erlite.// Eksempelvisvildetteomfattesøknaderifåtrinnog ettrinnssøknaderderansvarsforholdenei/tiltaketer Til(første(ledd((søkerfunksjonen)( Oppgaverogansvartilansvarligsøkerbestemmesavpbl. 23=4ogpresiseresytterligereavbyggesaksforskriften 12=2 bokstava=m.tiltaksklasseplasseringforsøkerfunksjonenvil væreavhengigavkompleksitet,herunderhvormange ansvarligeforetaksomskalkoordineresoghvormange ansvarsoppgaveribyggesaksforskriften 12=2somer aktuelleforsaken. Ansvarligsøker,tiltaksklasse1 Søkerfunksjonenitiltaksklasse1omfatterlitekomplekse søknader,derkoordineringsbehovetiprosjekterings=og utførelsesfasenerlite. Eksempelvisvildetteomfattesøknaderifåtrinnog ettrinnssøknaderderansvarsforholdeneforprosjekteringog

9 oversiktligeogkreverlitekoordinering. Ansvarligsøker,tiltaksklasse2 Søkerfunksjonenitiltaksklasse2omfattersøknadermednoe kompleksitet,derkoordineringsbehovetfor/prosjektering,/ utførelse/eller/kontroll/erkrevende. Eksempelvisvildetteomfatteflertrinnssøknaderder ansvarsforholdenei/tiltaketeroppsplittetogkrever koordinering. Ansvarligsøker,tiltaksklasse3 Søkerfunksjonenitiltaksklasse3omfatterkomplekse søknader,derkoordineringsbehovetfor/prosjektering,/ utførelse/eller/kontrollersværtkrevende. Eksempelvisvildetteomfatteflertrinnssøknaderder ansvarsforholdenei/tiltaketerkompliserteogkrever omfattendekoordinering. utførelseeroversiktligeogkreverlitekoordinering. Søkerfunksjonenitiltaksklasse1omfatternormalttiltak hvorprosjekteringenog/ellerutførelsenfallerinnunder tiltaksklasse1.fortiltakderprosjekteringogutførelseligger ihøyeretiltaksklassemenderansvarsforholdeneer oversiktligeogkoordineringsbehoverlite,viltiltaksklassen forsøkerfunksjonenderforværelav. Ansvarligsøker,tiltaksklasse2 Søkerfunksjonenitiltaksklasse2omfattersøknadermednoe kompleksitet,derkoordineringsbehovetiprosjekterings=og utførelsesfasenerkrevende. Eksempelvisvildetteomfatteflertrinnssøknaderder ansvarsforholdeneforprosjekteringogutførelseer oppsplittetogkreverkoordinering. Ansvarligsøker,tiltaksklasse3 Søkerfunksjonenitiltaksklasse3omfatterkomplekse søknader,derkoordineringsbehovetiprosjekterings=og utførelsesfasenersværtkrevende. Eksempelvisvildetteomfatteflertrinnssøknaderder ansvarsforholdeneforprosjekteringogutførelseer kompliserteogkreveromfattendekoordinering. Tiltaksklasse3vilomfattebl.a.størrebygningersomstore boligblokkerogflerfunksjonsbyggsomforretningsbygg, hoteller,sykehusogkjøpesentre. (13?5( Godkjenningsområder( Til(andre(ledd(bokstav(e(?(Brannkonsept(i(tiltaksklasse(3( Til(andre(ledd(bokstav(e(?(Brannkonsept(i(tiltaksklasse(3(

10 for(sentral(godkjenning( av(foretak( Presiseringiveiledning tilandreleddbokstave omanalysekompetanse itiltaksklasse3. Utformingavhelhetligkonseptforsikkerhetvedbrannfor nyttellerendringaveksisterendebyggverkialle brannklasserogrisikoklasser. Tiltaketkanprosjekteresisamsvarmedpreaksepterte ytelser,jf.byggtekniskforskrift 2=1andreleddbokstava, ellerisamsvarmedytelserverifisertvedanalyse,jf. byggtekniskforskrift 2=1andreleddbokstavb. Foretak/skal/kunne/verifisere/brannsikkerheten/ved/analyse/ på/byggverk/i/tiltaksklasse/3,/jf./byggteknisk/forskrift/ /2<1/ andre/ledd/bokstav/b./det/innebærer/at/foretaket/må/ha/ kompetanse/til/å/gjennomføre/en/risikovurdering,/herunder/ risikoanalyse/og/komparativ/analyse,/etter/anerkjente/ prinsipper/som/er/beskrevet/i/ns/3901/eller/tilsvarende./dette/ forutsetter/høy/kompetanse/innen/byggeteknikk/og/brann/i/ byggverk./foretaket/må/beherske/underliggende/ analysemetoder/som/hendelsestre</feiltreanalyse/og/verktøy/ for/beregning/simulering/av/brannutvikling/<spredning/ (sone</og/cfd<modeller)/samt/rømnings/</og/ evakueringssimuleringer.// Utformingavhelhetligkonseptforsikkerhetvedbrannfor nyttellerendringaveksisterendebyggverkialle brannklasserogrisikoklasser. Tiltaketkanprosjekteresisamsvarmedpreaksepterte ytelser,jf.byggtekniskforskrift 2=1andreleddbokstava, ellerisamsvarmedytelserverifisertvedanalyse,jf. byggtekniskforskrift 2=1andreleddbokstavb. (13?5( Godkjenningsområder( for(sentral(godkjenning( av(foretak( Endretveiledningtil andreleddbokstavg ompålitelighetsklasser ogbrannklasserslikat erisamsvarmed byggesaksforskriften Til(andre(ledd(bokstav(g((konstruksjonssikkerhet)( g.1=prosjekteringavkonstruksjonssikkerhet,tiltaksklasse1 Prosjekteringavbæreevneogstabilitetavnyttellerendring aveksisterendetiltaksombygg,anleggellerfrittstående konstruksjonmedlitenvanskelighetsgradi pålitelighetsklasse1ihtns=en1990+naog/brannklasse/1/ iht./byggteknisk/forskrift.oppgavenomfatter dimensjoneringavbærendeelementervedbrukavenkle beregningerellertabeller,vedgodegrunnforholdog Til(andre(ledd(bokstav(g((konstruksjonssikkerhet)( g.1=prosjekteringavkonstruksjonssikkerhet,tiltaksklasse1 Prosjekteringavbæreevneogstabilitetavnyttellerendring aveksisterendetiltaksombygg,anleggellerfrittstående konstruksjonmedlitenvanskelighetsgradi pålitelighetsklasse1ihtns=en1990+na.oppgaven omfatterdimensjoneringavbærendeelementervedbrukav enkleberegningerellertabeller,vedgodegrunnforholdog standardlaster.

11 9=4. standardlaster. Eksemplerpåtiltakidenneklassenkanvære: fritids=ogeneboligmedogutensokkelleilighet, tomannsbolig,rekkehus,kjedehus,småbarnehager, alminneligelandbruksbygg,lager=ogindustribygg, mindreutendørstribuner(under500pers.),små bruer(inntil10mspennvidde)ogtårninntil10m. g.2=prosjekteringavkonstruksjonssikkerhet,tiltaksklasse2 Prosjekteringavkonstruksjonssikkerhetavnyttellerendring aveksisterendetiltaksombygg,anleggellerfrittstående konstruksjonipålitelighetsklasse2iht.ns=en1990+naog/ brannklasse/2/og/3/iht./byggteknisk/forskrift,hvor dimensjoneringskjeretterlineæreberegningsmodeller. Dimensjoneringenskjeretteranerkjenteberegningsmetoder vedsikredataforgrunnforholdogprodukter,ogbaserespå standardlasterognaturpåkjenninger. Eksemplerpåtiltakidenneklassenkanvære: boligblokker,kontor=,forretnings=ogskolebygg (t.o.m.5etg.), middelsstoreendringeraveksisterendebyggverki tiltaksklasse2og3sommedførerendringerav konstruksjon, middelsstoreutendørstribuner,bruer(inntil50m spennvidde)oghøyetårn(over40mhøyde). g.3=prosjekteringavkonstruksjonssikkerhet,tiltaksklasse3 Prosjekteringavkonstruksjonssikkerhetavnytteller Eksemplerpåtiltakidenneklassenkanvære: fritids=ogeneboligmedogutensokkelleilighet, tomannbolig,rekkehus,kjedehus,småbarnehager, alminneligelandbruksbygg,lager=ogindustribygg, mindreutendørstribuner(under500pers.),små bruer(inntil10mspennvidde)ogtårninntil10m. g.2=prosjekteringavkonstruksjonssikkerhet,tiltaksklasse2 Prosjekteringavkonstruksjonssikkerhetavnyttellerendring aveksisterendetiltaksombygg,anleggellerfrittstående konstruksjonipålitelighetsklasse2og3iht.ns=en1990 +NA,hvordimensjoneringskjeretterlineære beregningsmodeller. Dimensjoneringenskjeretteranerkjenteberegningsmetoder vedsikredataforgrunnforholdogprodukter,ogbaserespå standardlasterognaturpåkjenninger. Eksemplerpåtiltakidenneklassenkanvære: boligblokker,kontor=,forretnings=ogskolebygg (t.o.m.5etg.), middelsstoreendringeraveksisterendebyggverki tiltaksklasse2og3sommedførerendringerav konstruksjon, middelsstoreutendørstribuner,bruer(inntil50m spennvidde)oghøyetårn(over40mhøyde). g.3=prosjekteringavkonstruksjonssikkerhet,tiltaksklasse3 Prosjekteringavkonstruksjonssikkerhetavnytteller

12 (13?5( Godkjenningsområder( for(sentral(godkjenning( av(foretak( Endretveiledningtil andreleddbokstavk (vannforsynings=, avløps=og fjernvarmeanlegg). vesentligendringaveksisterendetiltaksombygg,anlegg ellerfrittståendekonstruksjonutenbegrensningav pålitelighetsklasseog/brannklasse. Dimensjoneringvedkomplisertstatiskbæresystemellerved vanskeligegrunnforhold,hvorvalgavløsningerkrever spesielleutredningeroganalyser. Eksemplerpåtiltakidenneklassenkanvære: boligblokker,kontor=ogskolebygg(høyereenn5 etg.), storeforsamlingslokaler,sportshaller,kjøpesentre, storeindustri=oglagerbyggmedstorespennvidder oglaster, sykehus,storehotellerogsvømmehaller, storetribunermedovertak,brumedstorespenn (over50m)oghøyetårn(over40m). Til(andre(ledd(bokstav(k((vannforsynings?,(avløps?(og( fjernvarmeanlegg)( Prosjekteringavvannforsynings=,avløps=og fjernvarmeanleggomfatterkomplett/prosjektering/av/ anleggskonstruksjoner/og/installasjoner,nødvendig dimensjoneringogspesifikasjonavprodukterog komponenter.det/skal/sikres/at/produktene/har/ produktdokumentasjon,/jf./byggteknisk/forskrift/kap./3. Plasseringavtiltaketpåsituasjonsplanmed/koordinatfesting/ og/høydeangivelse/av/viktige/deler/av/anlegget,/inngår/i/ oppgaven.oppgavenomfatterogsåprosjekteringav sikringstiltakianleggsperioden,samtutarbeidelseav dokumentasjonsomgrunnlagforforvaltning,driftog vedlikehold(fdv)av/anlegget. vesentligendringaveksisterendetiltaksombygg,anlegg ellerfrittståendekonstruksjonutenbegrensningav pålitelighetsklasse. Dimensjoneringvedkomplisertstatiskbæresystemellerved vanskeligegrunnforhold,hvorvalgavløsningerkrever spesielleutredningeroganalyser. Eksemplerpåtiltakidenneklassenkanvære: boligblokker,kontor=ogskolebygg(høyereenn5 etg.), storeforsamlingslokaler,sportshaller,kjøpesentre, storeindustri=oglagerbyggmedstorespennvidder oglaster, sykehus,storehotellerogsvømmehaller, storetribunermedovertak,brumedstorespenn (over50m)oghøyetårn(over40m). Til(andre(ledd(bokstav(k((vannforsynings?,(avløps?(og( fjernvarmeanlegg)( Fagområdetomfatterprosjekteringavvannforsynings=, avløps=ogfjernvarmeanlegg,ogplasseringavtiltaketpå situasjonsplan,fundamentering,samtprosjekteringav sikringstiltakianleggsperioden. Oppgavenomfatternødvendigdimensjoneringog spesifikasjonavprodukterogkomponenter,samt utarbeidelseavdokumentasjonsomgrunnlagfor forvaltning,driftogvedlikehold(fdv).

13 Prosjekteringavanleggskonstruksjonersomstorekummer, pumpestasjoner,kulverteroglignende,inngåri prosjekteringavkonstruksjonssikkerhetitiltaksklasse2eller 3. k.1=prosjekteringavvannforsynings=,avløps=og fjernvarmeanlegg,tiltaksklasse1 ( Prosjekteringavvannforsynings=ogavløpsanleggforinntil 20personekvivalenter.Prosjekteringenomfatter: dimensjonering,plassering,fundamenteringog gjenfyllingavstikkledningerforvann,avløp, overvannsledningerforenlitengruppeavsmåhus, forsyningsanleggforgrunnvannfraborebrønneri fjellelleriløsmasser,vannrenseanlegg, avløpsrenseanleggherunderinfiltrasjonsanlegg, fjernvarmetilkobling. ( k.2=prosjekteringavvannforsynings=,avløps=og fjernvarmeanlegg,tiltaksklasse2 Prosjekteringavvannforsynings=ogavløpsanleggforinntil 200personekvivalenter. Prosjekteringenomfatter: dimensjonering,plassering,fundamenteringog tilbakefyllingavledningerforvann,avløp, overvannsledningerogfjernvarme, forsyningsanleggforgrunnvanninkluderteventuelt vannrenseanlegg, k.1=prosjekteringavvannforsynings=,avløps=og fjernvarmeanlegg,tiltaksklasse1 Prosjekteringavvannforsynings=ogavløpsanleggforinntil 20personekvivalenter.Prosjekteringenomfatter: dimensjonering,plassering,fundamenteringog gjenfyllingavstikkledningerforvann,avløp, overvannsledningerforenlitengruppeavsmåhus, forsyningsanleggforgrunnvannfraborebrønneri fjellelleriløsmasserinkluderteventuelt vannrenseanlegg, avløpsrenseanleggherunderinfiltrasjonsanlegg, fjernvarmetilkobling. k.2=prosjekteringavvannforsynings=,avløps=og fjernvarmeanlegg,tiltaksklasse2 Prosjekteringavvannforsynings=ogavløpsanleggforinntil 200personekvivalenter. Prosjekteringenomfatter: dimensjonering,plassering,fundamenteringog tilbakefyllingavledningerforvann,avløp, overvannsledningerogfjernvarme, forsyningsanleggforgrunnvanninkluderteventuelt vannrenseanlegg,

14 (14?6(Gjennomføring( av(uavhengig(kontroll( etter( (14?2(første(ledd( og(annen(uavhengig( kontroll(i(tiltaksklasse(1( avløpsrenseanleggherunderanleggstekniske konstruksjoneroginstallasjonereventuelt infiltrasjonsanlegg. k.3=prosjekteringavvannforsynings=,avløps=og fjernvarmeanlegg,tiltaksklasse3 Prosjekteringavvannforsynings=ogavløpsanleggformer enn200personekvivalenter. Prosjekteringenomfatter: dimensjonering,plassering,fundamenteringog tilbakefyllingavledningerforvann,avløp, overvannsledningerogfjernvarme, eventueltforsyningsanleggforgrunnvanninkludert eventueltvannrenseanlegg, avløpsrenseanlegg,herunderkonstruksjonerog installasjoner. Til(tredje(ledd( Bestemmelsentydeliggjøratmanvedåfølgerelevant bransjestandardellernorm,kanforenklekontrollen.dette kanværeaktueltforkontrollavvåtromdersom avløpsrenseanleggherunderanleggstekniske konstruksjoneroginstallasjonereventuelt infiltrasjonsanlegg. Prosjekteringavkonstruksjonersomstorekummer, pumpestasjoneroglignendeinngåriprosjekteringav konstruksjonssikkerhettiltaksklasse2eller3. k.3=prosjekteringavvannforsynings=,avløps=og fjernvarmeanlegg,tiltaksklasse3 Prosjekteringavvannforsynings=ogavløpsanleggformer enn200personekvivalenter. Prosjekteringenomfatter: dimensjonering,plassering,fundamenteringog tilbakefyllingavledningerforvann,avløp, overvannsledningerogfjernvarme, eventueltforsyningsanleggforgrunnvanninkludert eventueltvannrenseanlegg, avløpsrenseanlegg,herunderkonstruksjonerog installasjoner. Prosjekteringavanleggskonstruksjonsomstorekummer, pumpestasjoner,kulverteroglignende,inngåri prosjekteringavkonstruksjonssikkerhettiltaksklasse2eller 3. Til(tredje(ledd( Bestemmelsentydeliggjøratmanvedåfølgerelevant bransjestandardellernorm,kanforenklekontrollen.dette kanværeaktueltforkontrollavvåtromdersom

15 Redaksjonellendringi veiledningtiltredje ledd. Betegnelsen Byggebransjens våtromsnorm erogså tattinni temaveiledningenom uavhengigkontroll. Byggebransjens/våtromsnormerfulgt.Bestemmelsener parallelltil 14=2sisteledd,somfastslårsamme fremgangsmåtenårrelevantnorskstandarderbrukt. Bestemmelsenerikketilhinderforåakseptereandrelands bransjenormer,somforeksempeldetsvenske Byggkeramikrådetsbransjereglerforvåtrom.Bestemmelsen vilogsåkunneværeaktuellforkontrollavlufttetthet,hvor foreksempelbyggforskseriensanvisningerfor Målingav bygningerslufttetthet.trykkmetoden kanværerelevant. Dersomprosjekterendeogutførendekanvisetilatdehar anvendtanerkjentenormerellerbransjestandarder,vilden kontrollerendesoppgaverkunnereduserestilenrenkontroll avomnormensellerbransjestandardensanvisningerer fulgt. våtromsnormenerfulgt.bestemmelsenerparallelltil 14=2 sisteledd,somfastslårsammefremgangsmåtenårrelevant NorskStandarderbrukt.Bestemmelsenerikketilhinderfor åakseptereandrelandsbransjenormer,somforeksempel DetSvenskeByggkeramikrådetsbransjereglerforvåtrom. Bestemmelsenvilogsåkunneværeaktuellforkontrollav lufttetthet,hvorforeksempelbyggforskseriensanvisninger for Målingavbygningerslufttetthet.Trykkmetoden kan værerelevant. Dersomprosjekterendeogutførendekanvisetilatdehar anvendtanerkjentenormerellerbransjestandarder,vilden kontrollerendesoppgaverkunnereduserestilenrenkontroll avomnormensellerbransjestandardensanvisningerer fulgt. Skrivefeilretteti veiledningtil 9=1 fjerdeledd, 13=5 femteleddogi temaveiledningom uavhengigkontroll tiltakslasseendrettiltiltaksklasse (

1.4.2013: Endringer i veiledningstekst til SAK10. Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst

1.4.2013: Endringer i veiledningstekst til SAK10. Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst 1.4.2013: Endringer i veiledningstekst til SAK10 Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lagt til veiledning om terrasse i innledning. Innledning

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.10.2012 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak (1) Sentral godkjenning

Detaljer

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim Fra møte: 01/13 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: onsdag 13. mars 2013 kl. 10.00 til kl. 15.30 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten,

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Publisert dato 21.10.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr.

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr. standard norge Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven - 1 Byggblankett 181-1 Side 1 av 14 Søknaden gjelder Eiendom/ byggested nr.ir.i Bn Festenr.I Seksjonsnr. 7389 Leikvangveien 4 Bygningsnr.

Detaljer

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim Fra møte: 02/12 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: onsdag 28. mars 2012 kl. 10 til kl. 13.00 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten,

Detaljer

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning for ansvarsrett

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning for ansvarsrett 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.08.2016 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning for ansvarsrett (1) Sentral godkjenning

Detaljer

1/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

1/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 1/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 19.02.2015 kl. 09.30 til kl. 13.00 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

VA i plan- og bygningsloven

VA i plan- og bygningsloven VA i plan- og bygningsloven De nye byggesaksreglene Finn N. Bangsund MEF Maskinentreprenørenes Forbund MEF stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon Representerer ca. 1960 små,

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

3/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

3/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 15.06.2016 kl. 09.30 til kl. 15.00 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Dato/tid: onsdag 5. september 2012 kl. 10.00 til kl. 13.00

Dato/tid: onsdag 5. september 2012 kl. 10.00 til kl. 13.00 Fra møte: 05/12 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: onsdag 5. september 2012 kl. 10.00 til kl. 13.00 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Rikke Ch. Sundt, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Rikke Ch. Sundt, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim Fra møte: 02/13 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: torsdag 20. juni 2013 kl. 10.00 til kl. 16.00 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten,

Detaljer

1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til SAK10. Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst. 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til SAK10. Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst. 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til SAK10 Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Til bokstav a og b: presisering av høyde på himling i kjeller.

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016

Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016 Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016 I etterkant av endringer i Byggesaksforskriften (SAK) 1.jan.2016 varslet byggenæringen om utilsiktede negative konsekvenser av endringene.

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Publisert dato 01.02.2012 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som

Detaljer

CONSTO SURNADAL AS utføres av andre, har foretaket ansvar for prosjekteringsledelse med koordinering, og ansvar for grensesnittene.

CONSTO SURNADAL AS utføres av andre, har foretaket ansvar for prosjekteringsledelse med koordinering, og ansvar for grensesnittene. Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Versjonsnr. Dato Sign.Ansv.søker Kommunens saksnr. Oppdal 280 114 Nyveien 2, 7340 OPPDAL 3 20.12.2013 Elektronisk signert

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53,

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, y Kvinnherad kommune igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 SaKsn, Saksbeh g Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Dato/tid: torsdag 13. desember 2012 kl. 10.00 til kl. 13.30

Dato/tid: torsdag 13. desember 2012 kl. 10.00 til kl. 13.30 Fra møte: 07/12 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: torsdag 13. desember 2012 kl. 10.00 til kl. 13.30 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.09.2015 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det

Detaljer

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.06.2016 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

Detaljer

Ansvar Prosjekterende og utførende

Ansvar Prosjekterende og utførende Ansvar Prosjekterende og utførende Universell utforming 25. november 2010 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Frode Grindahl 2 4 Godkjenning Foretak som skal godkjennes for å påta seg ansvar skal vurderes på

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Dato/tid: torsdag 15. november 2012 kl. 10.00 til kl. 14.30

Dato/tid: torsdag 15. november 2012 kl. 10.00 til kl. 14.30 Fra møte: 06/12 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: torsdag 15. november 2012 kl. 10.00 til kl. 14.30 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild

Detaljer

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Tromsø 25. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver, Byggesak, Tromsø kommune Tiltak på eksisterende bebyggelse Søknadsplikten Bygningsmessige tiltak Bruksendring

Detaljer

Forskrifter og nødvendige kvalifikasjoner for selvbyggere:

Forskrifter og nødvendige kvalifikasjoner for selvbyggere: Forskrifter og nødvendige kvalifikasjoner for selvbyggere: Forskrift om byggesak (SAK10) 6-8 om personlig ansvarsrett for selvbygger: Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen

Detaljer

Ny pbl overordnete krav

Ny pbl overordnete krav Ny pbl overordnete krav Trondheim 7. januar 2010 Frode Grindahl STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Ny plan- og bygningslov Hele loven er ny Ny plandel I kraft 1. juli 2009. Bl.a. nye dispensasjonsbestemmelser

Detaljer

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Fra møte: 05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Gardermoen

Detaljer

Hva, hvem, hvordan, når og når

Hva, hvem, hvordan, når og når Hva, hvem, hvordan, når og når 1 Hva? Prosjektering Utførelse Kvalitetssikring og rutiner 2 Hvem? Kontroll kan utføres av kvalifisert foretak Kvalifisert er foretak som får ansvarsrett Kvalifisert foretak

Detaljer

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Hvorfor uavhengig kontroll?

Hvorfor uavhengig kontroll? Hvorfor uavhengig kontroll? NOU 1995 NOU 2005:12 Veiledning til forskrift om saksbehandling og Veiledning til forskrift om saksbehandling og 1997 til forskrift om 2003 Veiledning Veiledning til forskrift

Detaljer

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

03 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett 26.08.2013 kl. 17.30 til kl. 18.15 og 27.08.2013 kl. 09.00 til kl. 11.

03 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett 26.08.2013 kl. 17.30 til kl. 18.15 og 27.08.2013 kl. 09.00 til kl. 11. Fra møte: Dato/tid: Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: 03 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett 26.08.2013 kl. 17.30 til kl. 18.15 og 27.08.2013

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

Kapittel 9. Godkjenning av foretak

Kapittel 9. Godkjenning av foretak Kapittel 9. Godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.10.2012 Kapittel 9. Godkjenning av foretak Innledning Kapittel 9 stiller kvalifikasjonskrav til foretak som søker om å

Detaljer

2 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

2 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 2 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Publisert dato 07.11.2011 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis. Kravene gjelder både ved

Detaljer

Ansvar og kontroll. Ansvar og kontroll. Ansvarsreglene. Lovendringen av 1996:

Ansvar og kontroll. Ansvar og kontroll. Ansvarsreglene. Lovendringen av 1996: Ansvar og kontroll Tromsø februar 2009 Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak Lovendringen av 1996: Ansvar og kontroll Bygningskontrollen ble privatisert Kvalifiserte foretak skal ha ansvar for søknad, prosjektering,

Detaljer

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven 1 Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 2 Vi bryr oss om 3 NOU 2005:12 Formål med endringene Forenkling

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven BYGGSOK Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Balsfjord 36 206 Solsiden/Brennmoen, 9050 STORSTEINNES Foretak Organisasjonsnummer Navn Adresse 98752055

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse ansvarsrett 1 av Søknaden gjelder Gnr. Eiendom/ 1.) byggested Adresse Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed - kj Kommune Organisasjonsnr. Adresse Kontaktperson E-post,C i)t).-.- GC

Detaljer

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav (6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge

Detaljer

1/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

1/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 1/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 10.03.2016 kl. 09.30 til kl. 15.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll SAK10 Fra BE til DiBK Grunnlag for samling av oppgaver Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Gjennomføringsplan 816051142 E A SMITH AS. Prosjektering, fritidsbolig. Bygnings- og arkitekturprosjektering, fritidsbolig

Gjennomføringsplan 816051142 E A SMITH AS. Prosjektering, fritidsbolig. Bygnings- og arkitekturprosjektering, fritidsbolig Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Versjonsnr. Dato Sign.Ansv.søker Kommunens saksnr. Oppdal 316 72 Nyhaugen hyttegrend, tomt H8, 2 05.10.2014 Elektronisk signert VEKI/1201/468

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.06.2016 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Fagdirektør Mathys Truyen Plan- og bygningslovskonferansen, Trysil 29. oktober 2014 Foredraget tar for seg Vedtatt lovendring,

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Dato: 30.09.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/2941-4 201501645-10

Detaljer

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering Advokat Roar R. Lillebergen Innledning Plan- og bygningsloven Krav til arbeidet som utføres Byggherreforskriften Krav til hvordan byggearbeider gjennomføres

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

NBEF 09.01.2013 uavhengig kontroll SAK10

NBEF 09.01.2013 uavhengig kontroll SAK10 NBEF 09.01.2013 uavhengig kontroll SAK10 Ein framtidsretta bygningspolitikk Byggesektoren i Norge Kompetanse og utvikling Bærekraftige kvaliteter i det bygde miljø fra arkitektur til byggavfall Bærekraftige

Detaljer

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.04.2015 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 første ledd bokstav

Detaljer

Krav &l slokkeanlegg i TEK10 ansvar og roller TROND S. ANDERSEN

Krav &l slokkeanlegg i TEK10 ansvar og roller TROND S. ANDERSEN Krav &l slokkeanlegg i TEK10 ansvar og roller TROND S. ANDERSEN Tema > Ansvar og roller i byggesak, begreper > Når krever TEK10 automa&sk slokkeanlegg > - bruk av standarder > Preaksepterte ytelser i veiledningen

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Stenbråtlia Brukerveiledning Aventa regulator rc: uc:symphony

Stenbråtlia Brukerveiledning Aventa regulator rc: uc:symphony 65A (101) Entre (stort) Kjøkken (lite) 65B (102) Entre (stort) Kjøkken (lite) 67A (103) Soverom (alle) - 67B (104) Entre og Gang Soverom (alle) - 67C (105) Soverom (alle) - 69A (106) Soverom (alle) - 69B

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 21.04.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 21.04.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 21.04.2015 Oslo kommune Plan og Bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.komune.no Kopi; Kari Vaksdal Engebråtveien 7b 0493 OSLO Gbnr. 73-1028 SØKNAD

Detaljer

Kapittel 9. Godkjenning av foretak

Kapittel 9. Godkjenning av foretak Kapittel 9. Godkjenning av foretak Publisert dato 21.10.2015 Kapittel 9. Godkjenning av foretak Innledning Kapittel 9 stiller kvalifikasjonskrav til foretak som søker om å påta seg ansvarsrett, jf. pbl.

Detaljer

Avklaringer om kontroll. FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold

Avklaringer om kontroll. FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold Avklaringer om kontroll FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold Vi skal ha fokus på Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7. NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.2010 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

9-4. Oppdeling i tiltaksklasser

9-4. Oppdeling i tiltaksklasser 9-4. Oppdeling i tiltaksklasser Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.10.2015 9-4. Oppdeling i tiltaksklasser (1) Tiltaksklasse 1 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett ansvarsrett Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Vikna 54 1 Austafjord, 7900 RØRVIK Foretak Organisasjonsnummer Navn 992462841 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Adresse

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Postrr. 7160. Postnr. 7493. Tetelon 73 84 10 00. Tiltaksklasse

Postrr. 7160. Postnr. 7493. Tetelon 73 84 10 00. Tiltaksklasse siee 1 av 1 Søknad om ansvarsrett etterplan- og bygningsloven Søknaden gielder Elendom/ Gnr.f Bnr.I FestenrI Seksionsnr. Dr. Sauers veg 3 Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune BJUGN Postrr. I POStated Blugn

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

GODKJENNINGSKATALOGEN DEL B - REGISTRE Funksjon og fagområde Tiltaksklasse 1. Overordnede godkjenningsområder (Tegnforklaring - se nederst) 1 2 3 "Bygg-komplett" SØK/SAM PRO/KPR UTF/KUT SØK/SAM PRO/KPR

Detaljer

Oslo 6.10.11. Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det?

Oslo 6.10.11. Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det? Oslo 6.10.11 Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det? Søknadsplikt og ansvarsrett for våtrom Oppføring av nytt våtrom er søknadspliktig med krav til ansvarlige foretak for søknad, prosjektering,

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Eier/fester

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge NBEF-frokost Uavhengig kontroll -har byggherren sovet i timen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge 1997 Kvalitetssikring Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 22.05.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 22.05.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 22.05.2015 Oslo kommune Plan og Bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.komune.no Kopi; Kari Vaksdal Engebråtveien 7b 0493 OSLO Gbnr. 73-1028 SØKNAD

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Entrepriseformer (4) Foreleser: Pål Jacob Gjerp

Detaljer

6/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

6/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 6/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 08.12.2015 kl. 09.30 til kl. 14.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Temadag ny damsikkerhetsforskrift Kapittel 3. Faglige kvalifikasjoner Dag T. Norum Videreføring: 3-1 Kvalifikasjonskrav (1) Det stilles kvalifikasjonskrav til Leder,

Detaljer

NOU-2003- mer effektiv bygningslovgivning. Bygningslovutvalgets delutredning 2:

NOU-2003- mer effektiv bygningslovgivning. Bygningslovutvalgets delutredning 2: . NOU-2003- mer effektiv bygningslovgivning. Bygningslovutvalgets delutredning 2: Politianmeldelser resulterer kun i sjeldne og svært alvorlige tilfeller i bøtestraffer. Et overtredelsesgebyr ilagt av

Detaljer

Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak

Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak Kapittel 13 Miljø og helse VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner 13-14. Generelle krav om fukt Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Vår ref. 10/45629 oppgis ved alle henvendelser. Ranheimsfjæra boligfelt B1, bygg B1.8, rammetillatelse til tiltak for oppføring av leilighetsbygg

Vår ref. 10/45629 oppgis ved alle henvendelser. Ranheimsfjæra boligfelt B1, bygg B1.8, rammetillatelse til tiltak for oppføring av leilighetsbygg Delegasjonssak nr: FBR RAM 475/11 Skanska Norge AS Postboks 6033 RAMMETILLATELSE N-7434 TRONDHEIM Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Ranheimsfjæra

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Komplett-Prosjektering AS Russervegen 6 7650 VERDAL Deres ref: Vår ref: ODNJOH 2016/5489 Dato: 07.12.2016 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

Lovspeil: Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesaksbehandling

Lovspeil: Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesaksbehandling Lovspeil: Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesaksbehandling Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep. 0032 Oslo 2 Forskriftsspeil Oversikt over forskrift

Detaljer

Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010

Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010 Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010 Fra Kluge: Advokat Anders Evjenth Tlf 23 11 00 00/ 90 18 64 18 E-post: anders.evjenth@kluge.no Kort om endringer i ansvarssystemet

Detaljer

5/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

5/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 5/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 20.10.2015 kl. 09.30 til kl. 13.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

CIJa. UDelvis. Vedlegg nr. Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning".

CIJa. UDelvis. Vedlegg nr. Hvis nei eller delvis, legg ved Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning. Vedlegg nr Side G- 1 av 2 standard Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Byggesaksblankett 5181 Søknaden gjelder Eiendoml 132 46 byggested Adresse Larsen Entreprenør AS Adresse Haltvollveien

Detaljer

Tiltaksklasser i byggesaksforskriften

Tiltaksklasser i byggesaksforskriften Tiltaksklasser i byggesaksforskriften Plan- og byggesaksseminar i Tromsø 7. og 8. februar 2011 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT! Tiltaksklasser Bestemmelsene er forenklet og veiledningen utvidet

Detaljer

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Uavhengig kontroll ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Hvorfor obligatorisk uavhengig kontroll? Kontrollområder og hvorfor er disse områdene valgt ut Hva vektlegges ved godkjenning

Detaljer

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED 01.01.16. Regulativet ble vedtatt av Mandal bystyre 10.12.15 FORSKRIFT KOMMENTARER A. PLANSAKER. PLANSAKER.

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/6838-11 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 34/310 - Gartnevegen - Ettrinn - Enebolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer