Risavika terminal Gasspreiingsanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risavika terminal Gasspreiingsanalyse"

Transkript

1 BERGEN Ref.nr.: GexCon-13-F40898-RA-1 Rev.: 00 RAPPORT Risavika terminal Gasspreiingsanalyse Kunde Skangass AS Forfattar(ar) Norunn Træland Stene

2 Side 2 av 39 Dokumentinfo Forfattar(ar) Norunn Træland Stene Klassifisering Fortruleg (F) Tittel Risavika terminal Samandrag Skangass vurderer å installere ein bunkringsstasjon ved Fjordline sin ferjeterminal i Risavika, i nærleiken av Skangass sitt LNG-anlegg. DNV har laga ein risikoanalyse av det nye bunkringsområdet på passasjerterminalen. DNV-analysen konkluderer med at terminalarbeidarar på ferjeterminalen er utsette for uakseptabel risiko. GexCon har utført eit meir detaljert studie av dette området, inkludert CFD-simuleringar av væskespreiing og avdamping av LNG. I tillegg er det også vorte køyrd ei handfull simuleringar med oppsamlingsbasseng og nokre eksplosjonssimuleringar for å sjå på konsekvensen av gassky mellom kai og ferje. Prosjektinfo Kunde Skangass AS Ref. frå kunde Eivind Anfindsen GexCon prosjektnr GexCon prosjektnamn Scangas_Risavika-teminal_dispersion Revisjon Rev. Dato Forfattar Kontrollert av Godkjent av Årsak til revisjon Norunn Træland Stene Lars Rogstadkjernet Lars Rogstadkjernet Sendt til kunde

3 Side 3 av 39 Ansvarsfråskriving GexCon fråskriv seg eit kvart ansvar for eventuelle skadar som vert påførte oppdragsgjevar, kundane hans, leverandørar eller annan tredjepart, som nyttar resultata frå GexCon sitt arbeid, med mindre det er utvist grov aktløyse av GexCon eller personell som GexCon har nytta til å gjennomføre arbeidet.

4 Side 4 av 39 Innhald Ansvarsfråskriving Bakgrunn Introduksjon Input og antakingar Vêrdata LNG/gasskomposisjon Gassdeteksjon og isolasjon Segment Lekkasjefrekvensar Lekkasjeratar Monitoreringsområde Opphaldstid og fordeling av personell i området Eksponeringskriterium for personell Geometrimodell Metode Geometrimodell Pølsimuleringar Introduksjon Lekkasjescenario Resultat Simuleringar utan oppsamlingsbasseng Simuleringar med oppsamlingsbasseng Samanlikning av resultat Simulering av eksplosjon Introduksjon Eksplosjonsscenario Resultat Risiko Introduksjon Risikoutrekning Oppsummering og konklusjon Referansar... 39

5 Side 5 av 39 1 Bakgrunn Skangass vurderer å installere ein bunkringsstasjon ved Fjordline sin ferjeterminal i Risavika, i nærleiken av Skangass sitt LNG-anlegg. DNV har laga ein risikoanalyse av det nye bunkringsområdet ved passasjerterminalen i Risavika. DNV-analysen konkluderer med at ei gruppe er utsett for uakseptabel risiko, terminalarbeidarar på ferjeterminalen. GexCon har utført eit meir detaljert studie av dette området. Analysen til GexCon er basert på simuleringar med CFD-koden FLACS som gjev ei meir detaljert og fysisk korrekt modellering av utslepp av LNG. Ein geometrimodell for Risavika er vorte laga, og denne inneheld alle større obstruksjonar som vil påverke ventilasjon og luftstrøyming i området. Utførte simuleringar tek med effekten av ferje og bygningar, og gjev nøyaktige resultat for spreiing av pøl og oppbygging av brennbar gassky. Tidlegare har GexCon utført ein større eksplosjonsanalyse av LNGfabrikken i Risavika med tilsvarande modelleringsverktøy og metode. Hovudpoenget med studiet har vore å identifisere konsekvensar av LNG-lekkasjar utanfor ferjeterminalen og rekne risiko for det aktuelle terminalområdet. Med bruk av vêrstatistikk og lekkasjefrekvensar er risiko utrekna. Risiko er presentert i form av «Individual Specific Risk, ISR» som mogleggjer ei samanlikning med den eksisterande risikoanalysen utført av DNV. Merk at GexCon ikkje har inkludert risiko knytta til andre hendingar, som fallande last, truckhendingar, og så bortetter. Risiko for andre område er ikkje adressert i dette studiet. Simulerte scenario for gasspreiing indikerer at det er svært for lekkasjescenario som genererer brennbar gasskonsentrasjon utanfor det analyserte området. Risikoen knytta til slike hendingar er med i analysen til DNV, og difor er det ikkje gjort vidare vurdering av desse få hendingane.

6 Side 6 av 39 2 Introduksjon Følgjande bilete viser bunkringsstasjonen og ferjeterminalen i Risavika ii. Bilete 2-1 Bunkringsstasjon ved Risavika ferjeterminal. Rød linje markerer ny LNG-linje frå tanken inne på fabrikkområdet.

7 Side 7 av 39 Bilete 2-2 Bunkringsstasjon ved Risavika ferjeterminal, med oversikt over forgreiningsrøyr og passasjerlandgang. GexCon har gått ut frå at området der lekkasjar kan oppstå er avgrensa, noko som har redusert talet på simuleringar. Simuleringane har vorte køyrd med tre rater, tre vindhastigheiter, to vindretningar, og to ulike segmentstorleikar. 36 simuleringar for pølutslepp er vorte køyrde. Analysen er samansett av tre delar: - Hovudanalyse med simuleringar av LNG-utslepp og avdamping. Simuleringar har i hovudsak vore samansett av LNG-utslepp på kai, men nokre scenario inneber også LNG-utslepp på sjø. - Simuleringar av ei handfull pølsimuleringar, med oppsamlingsbasseng - Eksplosjonssimuleringar i holrommet mellom ferje og kai Gasseksponering med påfølgande tenning har størst verknad på risiko. Sidan gasskyoppbygging i all hovudsak skjer i eit ope område, vil ikkje særlege eksplosjonstrykk oppstå. Ved tenning vil ein få ein flash-fire, det vil seie eit kortvarig og intenst brannscenario som fører til stor risiko for personar i umiddelbar nærleik. Ved å kople simuleringsresultat med lekkasjefrekvensar, vêrdata og tid personell er til stades, vart risiko rekna ut. Simuleringane vart køyrde med den siste versjonen av FLACS-verktøyet. FLACS er eit velkjent og godt validert simuleringsverktøy utvikla for ventilasjons-, spreiings- og eksplosjonssimuleringar i komplekse geometriar. FLACS er utvikla og vedlikeheld av GexCon AS i Noreg.

8 Side 8 av 39 Prosjektet er vorte utført ved å bruke prosedyrane skildra i GexCon sitt kvalitetsstyringssystem. Systemet samsvarar med ISO 9001:2008. en er organisert på følgjande måte: Kapittel 3 listar opp antakingar gjort i studiet, medan kapittel 4 gjev ei gjennomgåing av geometrimodellen. Pølsimuleringar, både med og utan oppsamlingsbasseng, vert skildra i kapittel 5, og eksplosjonssimuleringar for verste hending i kapittel 6. Kapittel 7 skildrar risikoutrekning, og kapittel 8 skildrar oppsummering og konklusjon av studiet.

9 Side 9 av 39 3 Input og antakingar Input brukt i analysen er henta frå DNV sin «QRA for Risavika ferry bunkering station» i, levert frå Skangass AS, eller basert på diskusjonar mellom Skangass AS og GexCon AS. Input som er brukt i analysen er skildra i det følgjande kapittelet. Dette kapittelet gjev ei oversikt over input og antakingar brukt i analysen. 3.1 Vêrdata Meteorologiske vêrdata er henta frå DNV sin QRA i, og er viste i Tabell 1 og Figur 3-1. GexCon vil basere simuleringane på tre representative vindretningar; 1,5 m/s, 6 m/s og 12 m/s. Når det gjeld pølsimuleringar har ikkje vind like mykje å seie som for vanlege spreiingssimuleringar. Tabell 1 Representative vêrkategoriar for Sola. Vindhastigheit (m/s) Vindretning (grader) Total % 1.01% 1.63% 1.34% 0.50% 0.81% 1.98% 1.99% 10.22% % 7.47% 12.04% 9.89% 3.69% 5.96% 14.57% 14.71% 75.42% % 1.42% 2.29% 1.88% 0.70% 1.13% 2.76% 2.79% 14.32% Total 9.40% 9.90% 15.97% 13.10% 4.89% 7.90% 19.31% 19.49% 100.0% Vinddistribusjon for Sola 20.00% % 10.00% 5.00% % Figur 3-1 Vinddistribusjon for Sola.

10 Side 10 av LNG/gasskomposisjon Gasskomposisjonen brukt er ein typisk LNG-komposision, hovudsakeleg samansett av metan, sjå Tabell 2. Tabell 2 Gasskomposisjon brukt i analysen. Komponent LNG Metan 95% Etan 4% Propan 1% Gassdeteksjon og isolasjon Informasjon om gassdeteksjon er henta frå DNV sin QRA i : Brann- og gassdeteksjonssystemet vert automatisk aktivert ved gassdeteksjon: - Automatisk stenging av ESV-ventil på enden av lastearmen - Manuell aktivering av nødstenging og isoleringsknappar av operatøren i CCR. Brann- og gassdeteksjonssystemet er grunnlaget for ESD-tida. Responstid for nedstenging er 30 sekund, 12 sekund for deteksjon og 18 sekund for isolasjon i. 3.3 Segment Ved bunkringsstasjonen er det installert ein ESD-ventil som vil avgrense mengda LNG som kan sleppe ut i samband med ein lekkasje. Frå tidspunktet ein lekkasje har vorte registrert og ESDV er fullstendig stengt, vil mengda LNG som slepp ut vere fastsett av volumet i det respektive segment i. Følgjande segmentstorleikar er brukte: 1. Oppstraum ESD-ventil 2. Nedstraum ESD-ventil, inkludert lastearm Sjå også Figur 3-2 ii for illustrasjon. Segment 1 har 10 m 3 LNG som kan lekke ut, medan segment 2 har maksimum 4 m 3 LNG som kan lekke ut i.

11 Side 11 av 39 Figur 3-2 Risavika terminal, oversikt over segment Lekkasjefrekvensar Lekkasjefrekvensar er henta frå DNV sin QRA i, og er oppsummerte i Tabell 3 og Figur 3-3. Tabell 3 Lekkasjefrekvensar bunkringsstasjon for ferje. Frekvensar (per år) Liten Medium Stor Total Oppstraum ESD-ventil 2.0E E E E-03 Bunkringsstasjon for Nedstraum ESD-ventil, ferge inkludert lastearm (365 dagar per år) 1.2E E E E-03 Total 3.2E E E E-03

12 Lekkasjefrekvens (/år) Risavika terminal Side 12 av 39 Lekkasjefrekvens bunkringsstasjon for ferje 3.5E E E-03 Oppstraum ESD-ventil Nedstraum ESD-ventil, inkludert lastearm (365 dagar per år) Total 2.0E E E E E+00 Liten Medium Stor Lekkasjerate Figur 3-3 Lekkasjefrekvens bunkringsstasjon for ferje Lekkasjeratar Lekkasjeratar er henta frå DNV sin QRA i. Gexcon har vald å bruke konservative verdiar i desse intervalla. Tabell 4 Lekkasjeratar. Kategori lekkasjestorleik Storleiksintervall, lekkasjerate (kg/s) Væske Lekkasjeratar brukt av GexCon (kg/s) Væske Liten < Medium Stor > 25 50

13 Side 13 av Monitoreringsområde Monitoreringsområde i geometrien er vald til å vere området referert til som «Area closed during bunkering» ii, bunkringsområdet, sjå også Figur 3-4. GexCon si forståing er at kaipersonell i dette området er eksponert for høg risiko. Monitorering og risikoutrekning vil vere avgrensa til dette området. Forståinga til GexCon er at risikonivået utanfor dette området er låg (jamfør DNV sin QRA). Figur 3-4 Terminal med oversikt over område som er lukka under bunkring.

14 Side 14 av Opphaldstid og fordeling av personell i området Med utgangspunkt i opplysningar henta frå risikonanalysen er det anteke at tilsett personell vil kunne opphalde seg på kaiområdet heile døgnet. Opphaldstid er lista opp under: Ikkje-bunkring (punkt 2): - 11 personar til stades i området, jamt fordelte - Berre lekkasjefrekvens for segmentet på 10 m 3 vert brukt - Gjeld 23 timar per dag Bunkring (punkt 3): - 14 personar til stades i området o 10 av desse er jamt fordelte i området. GexCon går ut i frå at desse 10 ikkje vert påverka av brennbar sky (samsvarar med antakinga til DNV) o 4 av desse er involverte i sjølve bunkringsoperasjonen og alltid til stades i sky - Lekkasjefrekvensar for begge segment vert brukte (4 og 10 m 3 ) - Gjeld 1 time per dag GexCon går ut i frå at opphaldstid for personell innanfor monitoreringsområdet er: - Ferjeterminalarbeidarar: 1820 timar per år i 3.4 Eksponeringskriterium for personell Flammeeksponering er den mest viktige risikofaktoren i dei vurderte scenarioa. Generelt vil ein oppleve følgjande effektar: - Termiske effektar - Hindring av syn - Giftige effektar Termiske effektar er knytta anten til direkte kontakt med branngassar, eller på ei viss avstand frå brannen. I det første tilfellet vil menneske vere eksponert til både termisk stråling og varme, men i det andre tilfellet er varmepåkjenninga berre frå termisk stråling. Røyk frå brann kan føre til hindring av syn og gjere det vanskeleg å evakuere, men sidan Risavika terminal er eit ope område, ser GexCon bort frå denne effekten. Om personell er inne i flammeballen vil dei kunne inhalere varme forbrenningsgassar og røyk. Det som har mest påverknad på skadeomfanget, er varmestråling og kor lenge ein er eksponert for flamme/varme. Om ein pøllekkasje skjer, vil overflata fordampe og produsere ei gassky. Om denne gasskya tek fyr, vil meir gass fordampe frå pølen. Dette fører til at gasskya vil brenne noko lenger enn ei gassky som ikkje får tilført meir brennbar gass. Samanlikna med konvensjonelle brannscenario vil ein slik gassbrann vere kortvarig. Den initielle flashbrannen vil vere over i løpet av sekund, for eventuelt å brenne tilbake til ein mindre, stasjonær pølbrann. Som det står i kapittel 3.3.4, går GexCon ut i frå at menneske er jamt fordelte i området. GexCon går også ut i frå at alle som er inne i ei sky som tek fyr vil omkomme. Dette er ei svært konservativ

15 Side 15 av 39 antaking. Antenning av gass vil også medføre volumekspansjon av den opprinnelige gasskya. og område utsett av flammar vil auke. Varmestråling og røyk vil også førekome utanfor utstrekkinga av gasskya. Av denne grunn vert det rekna inn ein faktor på 1,5 i risikoen, for å ta høgd for personell til stades utanfor gasskya.

16 Side 16 av 39 4 Geometrimodell 4.1 Metode For å kunne produsere nøyaktige tal ein kan lite på frå ei FLACS-simulering er det svært viktig at geometrimodellen er nøyaktig. Obstruksjonar vil avgrense flyt av luft, og føre til reduserte ventilasjonsrater, endring av flytmønster, eller begge. Ein geometrimodell med representative obstruksjonar og innesperringar sikrar pålitelege resultat både frå ventilasjons- og spreiingssimuleringane. Å ha ein nøyaktig geometrimodell er viktigare når ein køyrer eksplosjonssimuleringar, då talet på obstruksjonar i stor grad vil påverke generering av turbulens, forbrenningsfart og dei påfølgjande overtrykka som vert genererte. For halvope område vert eksplosjonstrykk i stor grad påverka av obstruksjonar, noko som tyder at det er svært viktig med ein naturtro representasjon av alle obstruksjonar som kan generere turbulens. Ein generell regel er at obstruksjonar ned til 1-2 tommar i diameter må vere inkluderte i FLACS-modellen. Geometrimodellen for Risavika er laga av GexCon på nytt for dette studiet. Delar av LNG-tankområdet vart kopiert inn frå geometrimodellen frå eit tidlegare studie utført av GexCon iii. I studiet skildra i denne rapporten er geometrien rotert annleis enn i studiet frå 2009 iii. I dette studiet peikar ferjeterminalen mot nord. I studiet har tre geometriar vorte brukt: Tabell 5 Oversikt over geometriversjonar. Geometrinummer Kapittelreferanse Oppsamlingsbasseng? Avstand mellom kai og ferje Fenderar mellom kai og ferje? nei 2 meter nei ja 2 meter nei nei 1,5 meter ja Kapittel viser dei tre ulike geometrimodellane brukt i studiet. I geometrimodellane brukt i dette studiet er ein del av kaiområdet merka i gult. Det er i dette området ein har vald å sjå på risiko. Geometrimodellane vart godkjente per epost av Eivind Anfindsen (Geometri for pølsimuleringar godkjent , og VO-1 godkjent ).

17 Side 17 av Geometrimodell Bilete 4-1, Bilete 4-2 og Bilete 4-3 viser geometrimodell utan oppsamlingsbasseng. Bilete 4-4 viser eit nærbilete av oppsamlingsbassenget på kaien. Bilete 4-5 viser fenderane på kaien. Denne geometrien er brukt i eksplosjonssimuleringane. NORD Bilete 4-1 Risavika ferjeterminal, geometrimodell for pølsimuleringar utan oppsamlingsbasseng.

18 Side 18 av 39 NORD Bilete 4-2 Risavika ferjeterminal, geometrimodell for pølsimuleringar utan oppsamlingsbasseng. Bilete 4-3 Risavika ferjeterminal, geometrimodell for pølsimuleringar utan oppsamlingsbasseng.

19 Side 19 av 39 NORD Bilete 4-4 Oppsamlingsbasseng på kai. NORD Bilete 4-5 Fendarar på kai.

20 Side 20 av 39 5 Pølsimuleringar 5.1 Introduksjon Pølsimuleringar har vorte køyrd for å sjå på utbreiing av LNG-pøl og brennbar gassky som førekjem for ulike vind- og utsleppsparametrar. Parametrane som vert varierte, er vindhastigheit, vindretning, lekkasjerate og segmentstorleik. Dette er skildra i kapittel 3. Totalt vart 36 simuleringar køyrde for Risavika ferjeterminal. Simuleringane vart køyrde som transiente lekkasjar. Dette tyder at prosedyrar og tidsaspekt når det gjeld isolering av segment vart brukt for å lage lekkasjeprofilar for simuleringane. Bilete 5-1 illustrerer ein typisk lekkasjeprofil for Risavika. Lekkasjeprofilen er for 25 kg/s, og viser både lekkasjeprofil for 4 m 3 - og 10 m 3 -segmenta. Lekkasjeprofilane for begge segment byrjar likt, men er ulike etter lukking av segment. Dei ulike tidene for segmentlukking er lista opp i tabellen under. Tabell 6 Tider for lukking av segment. Tid passert frå segmentlukking (sekund) Rate (kg/s) Volum (m 3 ) Bilete 5-1 Lekkasjeprofil for 25 kg/s lekkasje, både for 4 m 3 - og 10 m 3 -segment.

21 Side 21 av Lekkasjescenario Simuleringar vart køyrde med eitt lekkasjepunkt, sjå Bilete 5-2. Ein typisk LNG-komposisjon vart brukt for alle simuleringane. Temperatur på LNG var -160 C og temperatur til omgjevnadene var 20 C. I simuleringane var underlaget spesifisert i samsvar med varmekapasiteteigenskapar («betong» for kai og «vann» for spill til sjø). Tre lekkasjeratar vart brukte; 1,2 kg/s, 25 kg/s og 50 kg/s. Tre vindhastigheitar vart brukte; 1,5 m/s, 6 m/s og 12 m/s, med to vindretningar; frå sør og frå aust. NORD Bilete 5-2 Illustrasjon av lekkasjepunkt, pølsimuleringar. Biletet til venstre er for pølsimuleringar utan oppsamlingsbasseng, og biletet til høgre er med oppsamlingsbasseng.

22 Areal (m 2 ) Risavika terminal Side 22 av Resultat Simuleringar utan oppsamlingsbasseng Bilete 5-3 viser utviklinga av areal av pøl over tid for ei 50 kg/s lekkasje frå 10 m 3 -segmentet, med 1,5 m/s vind frå sør. Bilete 5-4 viser areal langs bakken som vert eksponert for brennbar gass, for alle simuleringar. I biletet ser ein at det er fire scenario som skillar seg ut frå resten, to for 25 kg/s-lekkasje, og to for 50 kg/s-lekkasje. Desse vert genererte av uheldige vindvilkår. Bilete 5-5 viser gjennomsnittsog maksimumsareal eksponert for brennbar gass versus lekkasjerate, for begge segment. Det største eksponerte arealet er på 1523 m 2, om lag 42 % av området det var målt i. Dette scenarioet var ei 50 kg/s lekkasje, med 1,5 m/s vind frå aust, frå 10 m 3 -segmentet, sjå Bilete 5-6. Det største eksponerte arealet generert av ei 25 kg/s-lekkasje er på 963 m 2, sjå Bilete 5-7. Bilete 5-8 viser ei sky som eksponerer 24 m 2 av arealet, den største arealeksponeringa generert av ei 1,2 kg/s-lekkasje. Begge segment gav om lag like store arealeksponering, men arealeksponeringa frå 10 m 3 -segmentet var litt større Pølareal over tid Tid (s) Bilete 5-3 Areal av LNG-pøl på bakken for ein 50 kg/s lekkasje med 1,5 m/s vind frå sør. 10 m 3 - segmentet.

23 Areal (m 2 ) Areal (m2) Risavika terminal Side 23 av 39 1,600 Areal langs bakken eksponert for brennbar gass, begge segment 1,400 1,200 1, Bilete Lekkasjerate (kg/s) Areal langs bakken som vert eksponert for brennbar gass. Kvart kryss er eitt enkelt scenario. Dei fleste lekkasjescenaria gjev inga viktig skyoppbygging, medan nokre få scenario gjev nokså omfattande eksponering. Simuleringane er sorterte på eksponert areal innanfor kvar lekkasjerate Areal langs bakken eksponert for brennbar gass versus lekkasjerate, begge segment Gjennomsnitt Maksimum Lekkasjerate (kg/s) Bilete 5-5 Areal langs bakken eksponert for brennbar gass versus lekkasjerate, begge segment.

24 Side 24 av 39 NORD Bilete 5-6 Scenario med største eksponerte areal for ei 50 kg/s-lekkasje under uheldige vindvilkår. Dette biletet viser konsentrasjonar mellom nedre (blå) og øvre (raud) brennbare grense. Raudt viser gass på og over øvre brennbare grense.

25 Side 25 av 39 NORD Bilete 5-7 Scenario med største eksponerte areal for ei 25 kg/s-lekkasje under uheldige vindvilkår. Dette biletet viser konsentrasjonar mellom nedre (blå) og øvre (raud) brennbare grense. Raudt viser gass på og over øvre brennbare grense.

26 Side 26 av 39 NORD Bilete 5-8 Scenario med største eksponerte areal for ei 1,2 kg/s-lekkasje. Dette biletet viser konsentrasjonar mellom nedre (blå) og øvre (raud) brennbare grense. Raudt viser gass på og over øvre brennbare grense.

27 Areal (m 2 ) Risavika terminal Side 27 av Simuleringar med oppsamlingsbasseng Nokre simuleringar med oppsamlingsbasseng vart køyrde for å samanlikne med simuleringane i hovudstudiet. Storleikar på eksponert areal for kvar pølsimulering er viste i Bilete 5-9. Bilete 5-10 viser største eksponerte areal (83 m 2 ) generert for ein 50 kg/s-lekkasje. 90 Areal langs bakken eksponert for brennbar gass, 10 m3 segment Lekkasjerate (kg/s) Bilete 5-9 Areal langs bakken som vert eksponert for brennbar gass for pølsimuleringar med oppsamlingsbasseng på Risavika terminal, 10 m 3 -segment. Kvart kryss er eitt enkelt scenario. Simuleringane er sorterte på eksponert areal innanfor kvar lekkasjerate.

28 Side 28 av 39 NORD Bilete 5-10 Scenario med største eksponerte areal for ei 50 kg/s-lekkasje med oppsamlingsbasseng. Dette biletet viser konsentrasjonar mellom nedre (blå) og øvre (raud) brennbare grense. Raudt viser gass på og over øvre brennbare grense Samanlikning av resultat Maksimum eksponert areal generert av pølsimuleringar med oppsamlingsbasseng er 83 m 2, sjå Bilete 5-10 i førre kapittel. Tilsvarande lekkasje under samme vilkår, men utan oppsamlingsbasseng gjev eit eksponert areal på 469 m 2, sjå Bilete Eksponert areal for brennbar gass i simulering utan oppsamlingsbasseng er altså meir enn 5 gongar større enn eksponert areal i simulering med oppsamlingsbasseng. Desse simuleringane viser at arrangement som reduserer væskeoverflata vil ha stor påverknad på konsekvensane ved store lekkasjar, sjå Bilete Hovudtrykket frå dei gjennomførte simuleringane er at skyoppbygging generelt er svært avgrensa, og at det er kun er dei store lekkasjane som bidreg til risikoen. Med utgangspunkt i at risikoen i området er låg, er det vanskeleg å fasthalde at oppsamlingsbasseng må verte installert. Likevel, oppsamlingsbasseng vil ha ei klart gunstig påverknad på risiko, så installering av dette bør verte vurdert.

29 Areal (m 2 ) Risavika terminal Side 29 av 39 NORD Bilete 5-11 Scenario med største eksponerte areal for ei 50 kg/s-lekkasje utan oppsamlingsbasseng. Dette biletet viser konsentrasjonar mellom nedre (blå) og øvre (raud) brennbare grense. Raudt viser gass på og over øvre brennbare grense. Pølareal over tid Med oppsamlingsbasseng Utan oppsamlingsbasseng Tid (s) Bilete 5-12 Areal av pøl for ei 50 kg/s lekkasje med 1,5 m/s vind frå sør. 10 m 3 -segmentet. Biletet viser areal for simulering både med og utan oppsamlingsbasseng.

30 Side 30 av 39 6 Simulering av eksplosjon 6.1 Introduksjon Ei handfull eksplosjonssimuleringar vart køyrde for å identifisere moglege trykklastar knytta til tenning av gassky i rommet mellom kai og ferje. Området er relativt innelukka, og har noko turbulensgenererande utstyr i form av fenderarrangement. Ei lita trykkoppbygging i dette området vil verke over et stort skrogareal og gje ei samla nettokraft som har ein del å seie. Trykklast vil mellombels vere kortvarig. 6.2 Eksplosjonsscenario Eksplosjonsimuleringar vert utførte med ei «verste tilfelle»sky på 6x25x6 meter som fyller deler av rommet mellom kai og ferje, og som går eit stykke inn på kai. Simuleringerane vart køyrde med åtte ulike tennpunkt, sjå Bilete 6-2. Bilete 6-1 viser faktisk utbreiing av gasskya. Nettovolum på skya er 562,5 m 3. Gasskomposisjonen brukt er den same som for pølsimuleringane.

31 Side 31 av 39 NORD Bilete 6-1 Skyplassering og storleik, XY-plan.

32 Side 32 av 39 Bilete 6-2 Plassering av tennpunkt. 6.3 Resultat For dei fleste simuleringane går flammane mest opp langs båten, men spesielt for to scenario (tennpunkt 3 og tennpunkt 7) går flammane også eit stykke inn på kaien. Bilete 6-3 viser flammeutbreiing for tennpunkt 7. Tabell 7 viser maksimums- og gjennomsnittstrykk for eksplosjonssimuleringane. «Ferje, vest, nedre» er nedre del av sida på ferja, medan «ferje, vest, øvre» er øvre del av sida på ferja. Det høgaste trykket observert er 0,015 barg, på bakken på kaien, og på vestsida av ferja. Eit trykk på 0,015 barg vil ikkje medføre noko skade, verken på menneske eller utstyr. Det som vil gjere meir skade på menneske, er flammeutbreiinga ved ein eventuell eksplosjon. Bilete 6-4 viser maksimumstrykk for tennpunkt nummer 5. Biletet viser ikkje trykkfordeling på eit visst tidspunkt, men viser maksimumstrykk generert i alle punkt. Maksimumstrykk som illustrert i biletet vil vanlegvis ikkje førekome samstundes.

33 Side 33 av 39 NORD Bilete 6-3 Flammeutbreiing, tennpunkt nummer 7.

34 Side 34 av 39 NORD Bilete 6-4 Maksimumstrykk (barg) for eit spesifikt eksplosjonsscenario (tennpunkt nummer 5).

35 Side 35 av 39 Tabell 7 Skystorleik (m 3 ) Maksimum- og gjennomsnittseksplosjonslastar (barg) for eksplosjonssimuleringar, små panel. Små panel (3 x 3 meter) Kai, austside Kai, bakke Ferje, vest Terminalbygg, aust Maksimum Gjennomsnitt

36 Side 36 av 39 7 Risiko 7.1 Introduksjon I DNV sin QRA i er risikoen delt i fire: 1. Risiko for området i dag). Dei utrekna verdiane er samanlikna med akseptkriteria frå Appendix C i QRA-en. 2. Risikotillegg for det planlagte bunkringsanlegget for ferja, på tidspunkt når bunkring av LNG ikkje førekjem. Dette tyder at det er 7 barg i i oppstraumsrøyr ved lastearm, 23 timar per dag. 3. Risikotillegg for planlagt bunkringsanlegg når bunkring av LNG førekjem. Dette tyder at det er 10 barg operasjonstrykk ein time per dag. 4. Risiko for området etter konstruksjon av ferjebunkringsanlegget, sum av punkt 1-3 over. Dei utrekna verdiane er samanliknbare med akseptkriteria. GexCon brukar verdiane frå punkt 1 frå DNV sin QRA i, men har rekna ut nye verdiar for punkt 2-4 basert på dei køyrde simuleringane. 7.2 Risikoutrekning Utrekninga av risiko vart delt i to, som i DNV sin QRA i ; «ikkje-bunkring» og «bunkring». Ved begge tilfella vart det gjort ein del antakingar: Ikkje-bunkring (punkt 2 frå kapittelet over): - 11 personar til stades i området, jamt fordelte - Berre lekkasjefrekvens for segmentet på 10 m 3 vert brukt - Gjeld 23 timar per dag Bunkring (punkt 3 frå kapittelet over): - 14 personar til stades i området o 10 av desse er jamt fordelte i området. GexCon går ut i frå at desse 10 ikkje vert påverka av brennbar sky (samsvarar med antakinga til DNV) o 4 av desse er involverte i sjølve bunkringsoperasjonen og alltid til stades i sky - Lekkasjefrekvensar for begge segment vert brukte (4 og 10 m 3 ) - Gjeld 1 time per dag Ved å kombinere desse antakingane med skystorleikar for kvart scenario er det mogleg å rekne ut frekvensar for kvart tilfelle. Summerer ein desse opp, får ein den totale risikoen, som er samanliknbart med verdiane frå DNV i. Tabellen under viser DNV sine tal, og GexCon sine tal. Som det står i kapittel 3.3.4, går GexCon ut i frå at menneske er jamt fordelte i området. GexCon går også ut i frå at alle som er inne i ei sky vil omkomme. Dette er ei svært konservativ antaking. Ved antenning vil varmestråling og røyk vil også førekome utanfor utstrekkinga av gasskya. Av denne grunn vert det rekna inn ein faktor på 1,5 i risikoen, for å ta høgd for personell til stades utanfor skya. I Tabell 8 er ei oversikt over DNV og GexCon sine verdiar. For punkt 2, ikkje-bunkring, ser vi at tala generert av GexCon er 15 % av tala generert frå DNV. For punkt 3, bunkring, ser vi at talet for individuell risiko 1 time per dag er 5 % av talet generert frå DNV, medan talet for ISR (per år) er 26 %

37 Side 37 av 39 av talet generert av DNV. Til saman vert den kombinerte risikoen for individuell risiko 24 timar per dag per år 2.57E-05, og ISR per år 5.29E-06. Det bør nemnast at det ser ut til å vere eit avvik i korleis GexCon og DNV har rekna ut risikobidrag frå bunkring. GexCon har gått ut frå at det er fire personar til stades under bunkring men at dei 10 andre terminalarbeidarane som er på jobb ikkje vert påverka. Risikoen for desse 4 personane bidreg til den totale kombinerte risikoen. GexCon har difor summert verdiane i kolonne 1-3 for å kome fram til den totale kombinerte risikoen (kolonne 4). I utrekninga til DNV ser det ut til å ikkje vere noko risikobidrag frå bunkring til total kombinert risiko, det vil seie at risiko for terminalarbeidarar er null i den tida bunkring pågår. (DNV summerer verdiane i kolonne 1-2 for å få total kombinert risiko (kolonne 4). Det vil seie bidraget frå kolonne 3 er ikkje teke med.) Bakgrunnen for tankegangen til DNV er uklår, men er moglegvis knytta til korleis personellgruppa vert definert. Sidan det er fire personar til stades under bunkring har GexCon inkludert dette i den kombinerte risikoen, samstundes som anna terminalpersonell ikkje er eksponerte. Trass dette er dei totale risikoane rekna av GexCon monaleg lågare enn risiko rekna av DNV. Kombinert risiko for GexCon er om lag 40 % av DNV sine verdiar. Det er mogleg at DNV har inkludert andre risikoelement i utrekninga, som gjer ei samanlikning vanskeleg. Ut frå den nokså detaljerte analysen til GexCon verkar det klårt at risikobidraget for terminalarbeidarar knytta til LNG-utslepp er lågt. Tabell 8 Risiko for industriarbeidarar på ferjeterminal, verdiar frå DNV i og GexCon. 1. LNG-anlegg (tog 1) Individuell risiko 24 timar per dag (per år) ISR (per år) 2. Ferjebunkringsanlegg - inga bunkring Individuell risiko 23 timar per dag (per år) ISR (per år) 3. Ferjebunkringsanlegg - bunkring Individuell risiko 1 time per dag (per år) ISR (per år) 4. Kombinert risiko Individuell risiko 24 timar per dag (per år) ISR (per år) DNV sin i 6.00E E E E E E E E-05 QRA Verdiar rekna ut av 6.00E-06* 1.20E-06* 1.34E E E E E E-06 GexCon * Verdiar kopiert frå DNV i

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Lekkasjar frå gassløft-brønnar i risikoanalyse. datakjelder og frekvensar

Lekkasjar frå gassløft-brønnar i risikoanalyse. datakjelder og frekvensar Lekkasjar frå gassløft-brønnar i risikoanalyse datakjelder og frekvensar Agenda I programmet: Hvordan blir risiko fra gassløftbrønner inkludert i risikoanalyser (QRA/TRA), og blir risikoen reflektert på

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 3, 4, 7 og 8 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL)

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) Innhald Planområdet... 2 Planlagt bygg... 3 Solforhold... 6 Veg... 8 Fjernverknad... 11 Nær verknad / naboar... 14 11/41 og

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Samandrag Omlag 51 700 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 4. kvartal 2008 (veke 40 til 52). Dette er omlag det same som førre kvartal då 51 000 hushaldskundar

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Samfunnstryggleik og beredskap

Samfunnstryggleik og beredskap Samfunnstryggleik og beredskap (Status og tankar om vegen vidare ) - ROS-analysar - Krise- og beredskapsplanverk - Øvingar - Interkommunalt samarbeid 1 NRK Brennpunkt 21.04.2015 2 1 Status i Hordaland

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

Eksamen 21.05.2015. REA3009 Geofag 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2015. REA3009 Geofag 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2015 REA3009 Geofag 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3

Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3 Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3 Oppgåver til side 130 Oppgåve B Kommenter forholdet mellom omgrep. a) Morfem, leksikalsk morfem, grammatisk morfem, bøyingsmorfem og avleiingsmorfem.

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE.

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. Målsetting for analysen Målsettinga for analysen er og vise kor mange personar som

Detaljer

Eksamen 30.11.2010. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2010. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.010 REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Statens vegvesen NOTAT E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Fagtema - Støy Dato: Juni 2016 Innhald Støy-KU E39 Stord-Os... 2 Prissett konsekvens... 7 Støy ved realisering av prosjektet...

Detaljer

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B StrålevernRapport 2006:6B Radiologi i Noreg - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002 Ingelin Børretzen Kristin Bakke Lysdahl Hilde M. Olerud Statens strålevern Norwegian Radiation Protection

Detaljer

Registrering av potensielle organdonores 2007. Rapport frå Norsk Intensivregister (NIR)

Registrering av potensielle organdonores 2007. Rapport frå Norsk Intensivregister (NIR) 1 10.04.08 Registrering av potensielle organdonores 2007 Rapport frå Norsk Intensivregister (NIR) Styringsgruppa i NIR: Inger-Lise Fonneland Knut Dybwik Jon Henrik Laake Kristian Strand Hans Flaatten Sørlandet

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2012 var 481 (snittvekt 5,1 kg). I 2012 vart det fanga 1075 laks (snittvekt 6,5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit i høve arealendringane i ny

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

GRØNNERØR GRØNNERØR RØR GRØNNE GRØNNERØR GRØNNERØR GRØNNERØR

GRØNNERØR GRØNNERØR RØR GRØNNE GRØNNERØR GRØNNERØR GRØNNERØR Utvikling av logo: Dei tre konsepta eg valde å jobba med var, energisparande, vatn og varme. Eg utvikla desse logoane innafor same stil, men med ulik form og symbolikk. Eg jobba med desse parallelt og

Detaljer

Saksbehandling kva er no det?

Saksbehandling kva er no det? Saksbehandling kva er no det? Rådgjevar Ole Knut Løstegaard Eforvaltningskonferansen 2012, Oslo, 16/2-2012 Innleiing «Saksbehandling»: ubestemt omgrep Brukt ei rekkje stader i lov- og forskriftsverket

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Matematisk samtale og undersøkingslandskap

Matematisk samtale og undersøkingslandskap Matematisk samtale og undersøkingslandskap En visuell representasjon av de ulike matematiske kompetansene 5-Mar-06 5-Mar-06 2 Tankegang og resonnementskompetanse Tankegang og resonnementskompetansen er

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN Utdanningsdirektoratet oktober 2015 PGS - Eksamen Side 1 Brukarrettleiing for skolen 1 GENERELT... 3 1.1 IP-ADRESSER OG INFO OM NETTLESARAR VED EKSAMEN OG PRØVAR...

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

Lukkar, blendar, ISO. Innføring i teori Korleis utnytte dei kreativt. Arnold Hoddevik

Lukkar, blendar, ISO. Innføring i teori Korleis utnytte dei kreativt. Arnold Hoddevik Lukkar, blendar, ISO Innføring i teori Korleis utnytte dei kreativt Lukkartid Lukkartida avgjer om eit bilde der motivet er i fokus blir skarpt eller uskarpt forutsatt at kameraet ikkje er på stativ Lukkaren

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Bilete og figurar i Word

Bilete og figurar i Word Bilete og figurar i Word av Kjell Skjeldestad Ofte har me behov for å setje inn ulike illustrasjonar i teksten vår. Det kan vere bilete, teikningar, diagram osv. Me skal sjå på nokre av dei mulegheitene

Detaljer

Statens vegvesen. E105 Sør-Varanger. Vegtrafikkstøy.

Statens vegvesen. E105 Sør-Varanger. Vegtrafikkstøy. Statens vegvesen RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 97917001 Kunde: Statens vegvesen Samandrag: Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Statens vegvesen å utreda støy for eksisterande (A0) og utbetra

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer