BRANNSIKKERHET. Eksempler på oppgaver vi utfører:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANNSIKKERHET. Eksempler på oppgaver vi utfører:"

Transkript

1 BRANNSIKKERHET Norconsult er, med sine nær 50 brannrådgivere, Norges ledende miljø innen brannteknisk rådgivning. Vi utfører brannteknisk rådgivning for alle typer bygninger, olje- og gassanlegg, industri, kraftverk, samferdsels- og fjellanlegg. Norconsult har et tverrfaglig miljø og det finnes spisskompetanse innenfor alle relevante områder som berører brannsikkerhet, samfunnssikkerhet, risikostyring, sårbarhet og beredskap. I tillegg til tradisjonell brannteknisk bistand med prosjektering av bygg og anlegg er vi også ofte engasjert i brannrelaterte forskning og utviklingsprosjekter. Vi har også bistått med utarbeidelse av retningslinjer og regelverk. Norconsult har sentral godkjenning for brannteknisk prosjektering, kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse i tiltaksklasse 3. Eksempler på oppgaver vi utfører: Brannteknisk prosjektering og kontroll av prosjektering Ved deltakelse som brannteknisk prosjekterende legges gjeldende lovverk til grunn for kartlegging av krav og muligheter for brannteknisk utførelse. Dette nedfelles i en brannsikringsstrategi for prosjektet. Enkeltstående problemstillinger løses fortløpende med dokumenterte vurderinger. Kontroll av utførelse Stadig flere myndigheter, tiltakshavere og entreprenører ser verdien av at det gjøres uavhengig kontroll av den branntekniske utførelsen underveis i byggeperioden. Slike kontroller bidrar til at eventuelle branntekniske feil oppdages på et tidlig tidspunkt, slik at disse kan rettes opp før de får økonomiske eller sikkerhetsmessige konsekvenser. Simuleringer av brann- og røykspredning, samt rømningssimuleringer Norconsult utfører (CFD) beregninger for brann- og røykspredning i bygninger og anlegg, røykviftedimensjonering, eksplosjonsanalayser mht trykkbølger etc. Arbeidet er basert på avanserte programvarer, som for eksempel CFX fra ANSYS og PHAST. Vi har også simuleringsprogrammer for rømning og personforflytning, samt en rekke enklere og flere egenutviklede programmer.

2 Branntekniske tilstandsvurderinger Vi foretar befaringer i eksisterende bygningsmassefor å kartlegge brannteknisk tilstand og status. Registrerte avvik beskrives, og forslag til oppgradering innenfor en sikkerhetsmessig og økonomisk forsvarlig ramme utarbeides. Branntegninger, rømningsplaner etc. Vi utarbeider branntegninger for plan, snitt eller fasade, rømningsplaner, orienteringsplaner, situasjonsplaner og områdeklassifiseringstegninger. Risikoanalyser og scenariovurderinger Risikoanalyser benyttes innen ulike områder i brannfaget, enten som følge av krav i Forebyggendeforskriften, for å dokumentere prosjekterte løsninger eller i forbindelse med spesiell risiko som olje/gass, farlig gods o.l. Norconsult har medarbeidere med spesialkompetanse innen samfunnssikkerhet, risikostyring, sårbarhet og beredskap Prosjektering av alarm- og slokkeanlegg samt ledesystem Sprinklerregelverk, sprinklerinstallasjoner og rørdimensjonering er fagfelt der vi har god kompetanse. Norconsult deltar i referansegruppen for utarbeidelse av norske og internasjonale sprinklerregelverk. For brannalarmanlegg har vi gode kunnskaper om krav, muligheter og varianter av alarmsystemer. En egen seksjon i selskapet innehar FG-godkjenning for prosjektering av brannalarmanlegg Beregning av røyk- og brannventilasjon, tunnelventilasjon Vi har tung kompetanse innen fagfeltet røykventilasjon og strømningsanalyser. Norconsult har også bl.a. vært sentral i utarbeidelsen av HO-melding 3/2000 Temaveiledning Røykventilasjon. Kurs og opplæring Vi har lang erfaring med kurs i organisatorisk brannvern, enten i Norconsults egne lokaler eller ute hos kunden. Vi avholder også teoretiske og praktiske brannøvelser. Ansatte i Norconsult foreleser om brannsikkerhet ved flere høyskoler og universiteter, som Høyskolen i Haugesund, NTNU og Lund Tekniske Høyskole.

3 H0VEDKATEGORIER FOR VÅRE OPPDRAG BYGG OG EIENDOM Rådgivningsoppdrag innen bygg og eiendom er et av Norconsults største fagfelt, og vi har bred erfaring og spisskompetanse innen brannsikkerhet tilknyttet alle typer bygninger. Vi samarbeider tett med selskapets øvrige bygningstekniske fagmiljøer, og er en naturlig deltager i store tverrfaglige byggeprosjekter. Vi utfører oppdrag både innen nybygg og eksisterende bebyggelse, og utfører både store og små oppdrag. Oppdragsgivere varierer mellom offentlige og private. Vi innehar høyeste tiltaksklasse for prosjektering, kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse, og kan bistå byggherre med de utfordringer som måtte oppstå eller være ønsket i et hvert prosjekt. Dette inkluderer bl.a. bruk av risikoanalyse iht. NS3901 for å dokumentere sikkerheten. TUNNELER/SAMFERDSEL Våre spesialister innen tunnelsikkerhet har lang erfaring innen risikoanalyser tilknyttet brann i tunnel (for bane eller bil). Denne typen oppdrag omfatter også ofte brannforløpsberegninger og røykspredningssimuleringer. Innen stasjonsområder utfører vi en rekke oppdrag innen nybygg og eksisterende bygg (ombygninger, tilstandsanalyser). I likhet med tunneler er røykspredningsanalyser også aktuelt for undergrunnsstasjoner og andre innebygde stasjoner, i tillegg til evakueringsanalyser.

4 INDUSTRI, OLJE OG GASS Vår kompetanse omfatter blant annet brannsikkerhet innenfor smelteverksindustri, prosessindustri, næringsmiddelindustri, avfallsbehandling og produksjonsbedrifter. Vår erfaring omfatter også vurderinger og dokumentasjon av brann- og eksplosjonssikkerhet tilknyttet landbaserte virksomheter som behandler og lagrer brannfarlige væsker og gasser. Ved brannteknisk rådgivning innen industrien vil Norconsult kunne bistå med å vurdere sikkerhetsnivå ved brann opp mot myndighetskrav, samt ved behov eller ønske om å etablere et sikkerhetsnivå utover de minimumskravene som følger av myndighetskrav. Norconsult har vært rådgivere innen brann- og eksplosjonssikkerhet ved etablering av nye anlegg, ombygginger og eksisterende anlegg. Foto Norsk Hydro FJELLANLEGG/ ENERGI Anlegg i fjell medfører utfordringer med tanke på personsikkerhet ved rømning. De aller fleste av våre fjellanlegg er kraftverksanlegg som krever tett tverrfaglig samarbeid for å dokumentere brann- og eksplosjonssikkerhet relatert til disse installasjonene. Ulykkespotensiale fra oljeisolerte transformatorer krever særskilte vurderinger. Vi har også vært engasjert i flere større arkivanlegg etablert i fjell. Foto: Jaro Hollan

5 I tillegg til de rendyrkede branntekniske rådgiverne har vi en rekke personer i organisasjonen som håndterer avgrensede branntekniske problemstillinger som for eksempel detaljprosjektering av brannalarmanlegg, slokkeanlegg, nødlysanlegg, branntekniske dimensjonering av konstruksjoner, strømningsberegninger, eksplosjonsberegninger, risikoanalyser, branntegninger og forskjellige andre beregninger.

6 Østbanebygget Hotell Brannteknisk rådgivning og prosjektering ifm. bruksendring og ombygging av det gamle Østbanebygget til hotell. Særskilte problemstillinger tilknyttet store svakheter i gammel bygningsmasse. Oppdraget inkludere nybygg/ påbygg av midtre bygg (3 plan). Bygningsmassen er dels fredet, og innehar en rekke bygningstekniske løsninger som ikke samsvarer med dagens nivå for brannsikkerheten. For å sikre at bygningsmassen oppnår sikkerhetsnivå som beskrevet i Teknisk forskrift har det vært behov for et tett samarbeid mellom RIBR og øvrige fag (ARK, RIB, RIV og RIE). Gjennom tett samarbeid er det funnet frem til funksjonelle og god bygningsmessige løsninger som tilfredsstiller dagens krav til brannsikkerhet, samtidig med at øvrige fagområders krav blir ivaretatt. Det har dessuten ført til at bl.a. behovet for/ omfanget av riving har kunnet bli begrenset, noe som har stor betydning for byggherres totale prosjektkostnad. Ved at bygningsmassen er eksisterende har det vært nødvendig å benytte løsninger som fraviker dagens preaksepterte løsninger. Omfanget har vi imidlertid greid å begrense, noe som bl.a. skyldes det tette samarbeidet med øvrige fag. Behovet for RIBRs bistand i denne typen prosjekt er normalt noe høyere enn for et nybygg, men som dette prosjektet har vist er gevinsten av tidlig og kontinuerlig involvering fra RIBR meget positivt. Vernestatus: Bygningen er delvis fredet ROM Eiendom AS/ NCC (fom. ultimo 2010) Utsnitt av deler av Østbanebygget. De røde ringene markerer arealer som er fredet. I tillegg er ekstriør/ fasader fredet. Skraverte områder er ikke en direkte del av hotellprosjektet, men blir påvirket gjennom krav til brannteknisk oppgradering av hele bygningsmassen. Tettsamarbeid med RIAnt har vært/ er nødvendig. Prosjektet omfatter om lag m 2, og omfatter deler av plan 1 samt hele plan 2, 3 og 4. Næring i plan 1 skal være i drift i byggeperioden. ca 200 mill Oppdragsansvarlig fram til RIBr Brannteknisk prosjektering og rådgivning

7 Nye Oslo S Brannteknisk rådgivning ifm. skisseprosjektet i Nye Oslo S. Planlagt prosjekt består av riving av store deler av Oslo S og bygging av ny bygningsmasse. Prosjektet innbefatter flere innovative og bygningsmessig utfordrende bygninger. Dette inkluderer bl.a. et 24 etasjes hotell, et utradisjonelt kontor og publikumsbygg og en meget særpreget stasjonsbygning (300 m lang). I tillegg bygges to mindre bygg for å knytte eksisterende bygningsmasse som beholdes sammen med de nye bygningene. Brannteknisk er prosjektet meget utfordrende både hva gleder bygningene i seg selv, men også den sammensatte bygningsmassen. Det er separate bygninger som planlegges, men de blir integrert i hverandre mht. bruk. Allerede i skisseprosjektet har det vært nødvendig å gå vesentlig lengre i de branntekniske analysene enn normalt for å sjekke gjennomførbarheten, der byggherres behov for at de nedre planene i bygningsmassen skal oppfattes som åpen (ala kjøpesenter) har vært en av hovedutfordringene. Det har dessuten vært et spesielt behov for bistand til RIB mht. valg av konstruksjonsmetode, som for enkelte av byggene er utradisjonell. Som del av prosjektet skal eksisterende del av det fredete Østbanebygget inkluderes i den nye stasjonen. Vernestatus: Fredet bygning skal inkluderes i nybygg ROM Eiendom AS Prosjektet omfatter om lag m milliarder (antatt total prosjektkostnad) Fredet del av Østbanebygget integreres i ny stasjonshall (rød ring) Disiplinleder i hele prosjektperioden. RIBr Brannteknisk prosjektering og rådgivning ifm. konseptutvikling/ skisseprosjekt

8 Holmenkollanlegget Brannteknisk rådgivning for nytt storbakkeanlegg inkl tribuneanlegg for tilskuere. Tilløpskonstruksjonen har en utradisjonell utforming og er på alle mulige måter en unik konstruksjon. Dette medfører utfordringer for alle fagdisipliner. For brannteknikk har utformingen betyd behov for bruk av alternative løsninger der særskilt analyse av brannforløp mht. temperatur- og røykutvikling har vært nødvendige og viktige oppgaver. Dette har vært del av risikoanalysen som er utarbeidet som del av brannstrategien for bygget. En viktig del av prosjektet har dessuten vært å ivareta sikkerheten i eksisterende bebyggelse underveis i byggefasen, og som en del av det ferdige anlegget. Dette har bl.a. inkludert behovet for oppgradering av brannsikkerheten i Skimuseet og Kulbygget. Ifm. at det var behov for å installere slokkeanlegg i skimuseet ble det laget en utredning tilknyttet alternativene som forelå. Etter at Skimuseet hadde gjennomgått dette arbeidet ble det konkludert med at et nytt konvensjonelt sprinkleranlegg tilfredsstiller de krav som stilles til bevaring av museumsgjenstander, samt gir den høyeste brannsikkerheten. Oppdraget inkluderer alle prosjektfaser, samt betydelig bistand til byggherre ifm. midlertidig bruk/ PrøveVM og idriftsettelse. Oslo kommune, Idrettsetaten Prosjektet omfatter ny hoppbakke med tilhørende bygninger, samt tribuneanlegg for ca tilskuere. ca mill (hoppbakken med tilhørende bygninger og terreng) Eksisterende skimuseum (rød ring) havner delvis under ny tilløpskonstruksjon og branntekniske tiltak (sprinkling) blir derfor nødvendig også i museet. Disiplinleder i hele prosjektperioden. RIBr Brannteknisk prosjektering og rådgivning i hele prosjektperioden fra start til slutt. c:\users\clhbe\desktop\brann nettside.docx

9 Qatalum Norconsult har deltatt i Norsk Hydros ASA prosjektorganisasjon under prosjektering og utbyggingen av et av verdens største aluminiumsverk i Qatar (Qatalum). Aluminiumsverket har kapasitet til å produsere tonn aluminium årlig. I tilknytning til verket er det bygget et gasskraftverk på MW. Norconsult var engasjert som rådgiver innen teknisk sikkerhet gjennom alle prosjektets faser. Engasjementet innebar oppfølging av alle forhold knyttet til teknisk sikkerhet, inkludert brann- og eksplosjonssikkerhet. I prosjekteringsfasen har Norconsult bidratt med utarbeidelse av overordnede kravspesifikasjoner mht. brann- og eksplosjonssikkerhet og oppfølging av leverandørenes detaljprosjektering. Norsk Hydro Norconsult har fulgt opp alle forhold knyttet til brannsikkerhet i prosjektet, dvs. brannskillekonstruksjoner, rømningsveier, tekniske brannverntiltak (slokkeanlegg og brannalarmanlegg), eksplosjonsbeskyttelse m.m. Norsk Hydro ASA > 1km 2 Norsk Hydro Ca. 30 milliarder Disiplinleder teknisk sikkerhet Norsk Hydro c:\users\clhbe\desktop\brann nettside.docx

10 Lørenskog nye sentrum Oppdraget startet med å etablere en strategi for brannslokking med fremføring av vann og tilgjengelighet for brannvesen for hele den fremtidige utbyggingen av området. Det ble gjort flere mulighetsstudier av alternative løsninger i skisseprosjekt/forprosjektfasen. Videre var vi ansvarlig for brannteknisk prosjektering av ombyggingen og utvidelsen av Metro kjøpesenter og Maxi kjøpesenter med ny underliggende garasjeanlegg som binder de to kjøpesenterene sammen. Vi la også premissene for boligblokkene som føres opp over Metro, samt ombyggingen av hele bygningen som Maxi er en del av. Noen av utfordringer i prosjektet var bl.a. knyttet til eksisterende boliger over eksisterende del og fremtidig boligblokker over kjøpesenterene. Norconsult ytet også betydelig bistand i forbindelse med branntekniske vurderinger for å kunne holde senteret mest mulig i drift under ombyggingen. Det har blitt gjort spesielle vurderinger knyttet opp mot persontall og forflytning i forbindelse med tilrettelegging av rømningsveier. Prosjekteringen foregikk over flere år med avslutning i 2009/10. Norconsult yter fremdeles støtte til byggherre i forbindelse med andre mindre tiltak ved senteret. Vi er også fortsatt noe engasjert i den trinnvise utbyggingen av boligblokker i området NCC m.fl Over m 2 c:\users\clhbe\desktop\brann nettside.docx

11 Lysaker Park, Storebrand hovedkontor Brannteknisk prosjektering i forbindelse med etablering av nytt hovedkontor i eksisterende bygningsmasse. Nytt bygg på totalt over m². Prosjektet har vært utfordrende ved at bygningen har vært oppført i ulike byggetrinn. Det er etablert røykventilering i fellesarealer via glassgårder, sprinkling av bygg B-E og fulldekkende brannalarmanlegg med talevarsling. Oppgavene har involvert brannteknisk oppfølging i byggefasen og kontroll av brannteknisk utførelse i byggefasen for byggherren. Storebrand Eiendom AS Over m Brannteknisk prosjekterende og kontroll av prosjektering samt oppfølging i byggeperiode c:\users\clhbe\desktop\brann nettside.docx

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan Øvrebyen Brannsikringsplan COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Rev Dato Tekst Saksb Kontr Godkj B 13122010 ENDRINGER OPPSETT/LAYOUT TOV TOV A 16112010 DIV ENDRINGER

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK "15/2290 Innspill TEK"

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK 15/2290 Innspill TEK DIBK "15/2290 Innspill TEK" FREMTIDIG FORENKLING AV BYGGTEKNISK FORKSKRIFT INNSPILL FRA RAMBØLL FAGNETTVERK - BRANN OG SIKKERHET Rambøll Norges fagnettverk for brann og sikkerhet gleder seg over at DIBK

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UNINETT Fagspesifikasjon RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UFS nr.: 121 Versjon: Versjon 1 Status: Godkjent Dato: 23. 06. 2010 Tittel: Retningslinjer for prosjektering

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer