Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi"

Transkript

1 Høyringsdokument Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi

2 INNHALD 1 INNLEIING BAKGRUNN OG FØREMÅL ORGANISERING MANDAT OG ARBEIDSOPPLEGG DAGENS E E39 GJENNOM MØRE OG ROMSDAL RIKSVEGENS STATUS OG UTFORDRINGAR TRAFIKKTILHØVE STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STAMVEGSTRATEGI FOR FØRESETNADER, ANALYSER OG UTGREIINGAR I PLANARBEIDET TEKNOLOGISKE UTGREIINGAR TRAFIKKANALYSAR FINANSIERINGSANALYSAR ANALYSE AV REGIONALE VERKNADER FJORDKRYSSING NORD FERJEFRIE ALTERNATIV PÅ NORDMØRE KOSTNADSANSLAG TRAFIKKPROGNOSAR FINANSIERING TEKNISKE TILHØVE REISETIDER OG AVSTANDAR REGIONALE VERKNADER ARBEIDSGRUPPA SI TILRÅDING FJORDKRYSSING MIDT FERJEFRIE ALTERNATIV OVER ROMSDALSFJORDEN KOSTNADSANSLAG TRAFIKKPROGNOSAR FINANSIERING TEKNISKE FORHOLD REISETIDER OG AVSTANDAR REGIONALE VERKNADER ARBEIDSGRUPPA SI TILRÅDING FJORDKRYSSING SØR FERJEFRIE ALTERNATIV PÅ SUNNMØRE KOSTNADSANSLAG TRAFIKKPROGNOSAR FINANSIERING TEKNISKE FORHOLD REISETIDER OG AVSTANDAR REGIONALE VERKNADER ARBEIDSGRUPPA SI TILRÅDING REGIONSFORSTØRRINGAR SOM FØLGJE AV VEGUTBYGGINGA MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SITT FRAMLEGG TIL FERJEFRI STRATEGI FOR E

3 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn og føremål Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune vedtok i sak Sa- 43/06 oppstart av planarbeidet Ferjefri riksveg i Møre og Romsdal frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi. Saka har også vore oppe til handsaming i sak Sa-9/07, Sa 3/08, U-81/07 og T-48/07. Fylkestinget fekk ei orientering om status i arbeidet i sak T-10/09. Statistikken syner at Møre og Romsdal taper i kampen om arbeidskrafta. Fylket har hatt periodar med høg jobbvekst, men utan befolkningsveksten har vore tilsvarande. Sentralisering og etableringsmønsteret til ungdom og unge vaksne peikar heller ikkje i riktig retning; sjølv ikkje byregionane har hatt positiv flyttebalanse. Både innbyggjarar og næringsliv i Møre og Romsdal er avhengige av eit godt fungerande transportsystem. Utbygging av gode samferdselsløysingar blir sett på som eit sentralt og relativt treffsikkert verkemiddel for regionalpolitikken. Til tross for betre samferdselstilbod dei siste tiåra, kan vi slå fast at det framleis er manglar i kommunikasjonane både internt i fylket og ut av regionen. I Strategiplana for Møre og Romsdal Framover mot 2010 vedteken i fylkestinget i juni 2005 (T-38/05), heter det at den største utfordringa i fylket er å utvikle vekstkraftige regionar som sikrar livsgrunnlag, trivsel og vidare verdiskaping. Dette kan ein mellom anna få til ved å fokusere på samferdselsløysingar som utvidar vekstkraftige bu- og arbeidsmarknadsområde og som aukar interaksjonen mellom dei. Det er gjensidig vekselverknad mellom transportsystem og samfunnsutvikling. Transportsystemet er viktig som grunnlag for næringsutvikling og som eit velferdsgode for innbyggarane. Samstundes avgjer utviklingstrekk i næringsliv, demografi og busettingsmønster behov i transportsektoren. Transport er ikkje eit mål i seg sjølv, men eit verkemiddel for å oppnå andre samfunnsmål. Hovudmålet med transportsystemet er å gi god tilgjenge for folk og gods, og ikkje minst har samferdsel ei sentral rolle i regionalpolitikken. Det er i dag eit stort aktør- og prosjektmangfald innanfor samferdselssektoren i Møre og Romsdal, og då særlig knytt til vegutbyggingar. Moglegheitene for å realisere vegprosjekt utanom offentlege budsjett, til dømes ved hjelp av bompengar, har ført til at fleire aktørar engasjerer seg i kampen for fleire og betre vegar. Mange av dei aktørane som i dag er på banen har eit relativt snevert fokus på sine prosjekt. Bakgrunnen for å engasjere seg ligg ofte i 3

4 sjølvopplevde problem med veginfrastrukturen i eige nærområde, og eit sterkt ønske om betring. Den største utfordringa er ikkje å definere og greie ut konkrete vegprosjekt, men å sikre finansiering og realisering. På bakgrunn av problemstillingane ovanfor har Møre og Romsdal fylke tatt initiativ til temaplanen: Ferjefri riksveg i Møre og Romsdal frå gode enkeltprosjekt til ein samla regionalpolitisk strategi. Gjennom dette strategiarbeidet ønskjer Møre og Romsdal fylkeskommune å få vurdert om det er mogleg å bygge ein ferjefri E-39 frå sør til nord i fylket. Resultatet av dette skal nyttast inn mot arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP). Akse I utgreiingsarbeidet har ein valt å ta utgangspunktet i ein aksetankegang kor riksvegen langs E39 står sentralt. Tanken er at alle kommunar i nærleiken av ein akse, lett kan koplast inn mot denne aksen. Ein ønskjer å ta utgangspunkt i dagens bu- og arbeidsmarknadsområde og vurdere korleis ein kan betre tilgjenge innanfor desse, og vurdere potensiale for utviding. Ferjer Dei mange ferjesambanda i fylket vil i mange samanhenger opplevast som vesentlege stengsler (nattestengte samband) og barrierar (ventetid og kostnad) for dei reisande i fylket. Dette gjeld også riksvegtrafikken langs E39 gjennom fylket. Køyrer ein denne vegen frå sør til nord må ein nytte 4 ulike ferjesamband: Folkestad-Volda, Festøya-Solavågen, Molde-Vestnes og Halsa-Kanestraum. Utgreiinga har først og fremst dreidd seg om ferjefri veg. Det betyr at ein i størst mogleg grad har sett bort frå alternative ferjeløysingar som til dømes nedkorting eller flytting av ferjestrekningar, auka frekvens og/eller nattferje. Funksjonelle bu- og arbeidsmarknadsregionar Pendlaravstanden med ny infrastruktur langs E39, vil på mange relasjonar kunne bli redusert til eit akseptabelt nivå. Spesielt vil dei tre største by- og regionssentra i fylke bli knytta tettare saman. Moglegheitene for å nå aktuelle arbeidsmarknader aukar, og dette vil kunne vere ein motor i den regionale utviklinga. Heilskapleg utviklingsstrategi Noko av tanken bak fylket sitt initiativ er at fylkestinget i Møre og Romsdal skal ta styringa for å tenkje heilskapeleg på samferdselsutfordringane i fylket, medan andre aktørar framleis må ta eit hovudansvar for å fremje og greie ut enkeltprosjekt. Hovudutfordringa for fylkestinget er å samle alle aktuelle partar i å definere dei regionalt beste samferdselsløysingane, og at ein i framtida samarbeider enno betre når det gjeld planlegging, prioritering og realisering av vegprosjekt i Møre og Romsdal. Hovudfokuset i arbeidet vil vere å sjå gode enkeltprosjekt i samanheng, få fram eit fagleg og politisk grunnlag for utviding av den økonomiske ramma for samferdsel 4

5 og infrastruktur og skaffe eit betre grunnlag for å prioritere bruken av denne ramma. Samferdselsutvalets vedtak Samferdselsutvalets vedtak frå sak Sa-43/06 kan oppsummerast i følgjande punkt: Planarbeidet knytt til ferjefri riksveg i Møre og Romsdal skal: klargjere dei regionalpolitiske målsettingane samt eit prioriteringsgrunnlag for veginfrastrukturen, som grunnlag for Møre og Romsdal fylke sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). bidra til å auke talet på busette innanfor akseptabel reisetid frå regionsentra i bu- og arbeidsmarknadsområda (regionforstørring) knyte dei ulike bu- og arbeidsmarknadsregionane tettare saman (riksvegnettet). beskrive status på tilgjenga til regionsenteret innanfor dagens BAregionar. Vidare skal potensialet for regionforstørring i fylket synleggjerast, dvs korleis ein kan inkludere større område i vekstkraftige BA-regionar ved hjelp av oppgradering av vegnettet og bygging av nye vegsamband. skildre dagens riksvegnett, samt synleggjere betringar som kan gjerast for å m.a. betre tilgjenget mellom BA-regionane i fylket. I dette arbeidet er det særleg viktig å vurdere relevante vegprosjekt som har vore diskutert, men som ikkje har blitt prioritert i Nasjonal transportplan vere på eit overordna og strategisk nivå, og skal kunne nyttast som grunnlag for t.d. tingingar av meir detaljerte undersøkingar knytt til enkeltprosjekt. Planarbeidet skal ta utgangspunkt i dagens riksveg, og moglege betringar av denne. Arbeidet føreset ei langsiktig tenking og samordning med andre samferdselsprosjekt. Mellom anna blei det utarbeidd ei eiga riksvegutgreiing frå Statens vegvesen i Det er i utgangspunktet nødvendig å vurdere aller relevante alternativ for fjordkryssingar. Så vil ein ut i frå dette grunnlaget anbefale kva for alternativ som er dei mest relevante å gå vidare med. Med utgangspunkt i Kvivsvegen i sør og Renndalen-Staurset i nord, er hovudutfordringane for ein ferjefri riksveg i Møre og Romsdal knytt til 3 delområde; knyte Hareids-landet saman med Ålesund eller eventuelle andre løysingar langs Vartdalsfjorden og Storfjorden kryssing av Romsdalsfjorden kryssing av Halsafjorden/Talgsjøen 5

6 1.2 Organisering Arbeidet er blitt organisert på same måte som det øvrige temaplanarbeidet på samferdselssektoren (jf. sak Sa-27/05 A), dvs med samferdselsutvalet som styringsgruppe og med endeleg vedtak i fylkestinget. Det er oppretta ei prosjektgruppe beståande av representantar frå samferdselsavdelinga, regional- og næringsavdelinga/plan- og analyseavdelinga,, areal og miljøvernavdelinga og Statens vegvesen. Denne gruppa har koordinert strategiarbeidet og sydd saman innspela frå tre arbeidsgrupper med deltakare frå kommunane, regionsråda, LO og NHO Det har vore oppretta ei arbeidsgruppe for kvar av de tre fjordkryssingane: Arbeidsgruppe Nord. Arbeidsgruppe Midt. Arbeidsgruppe Sør. Arb.gruppe nord Arb.gruppe midt Arb.gruppe sør Grunnlaget for den relativt omfattande organiseringa var at plan- og utredningsarbeidet skulle gjennomførast som ein brei, inkluderande prosess der kommunar og regionråd skulle stå sentralt. Målet var å stå saman om dei store utfordringane både når det gjeld planlegging, prioritering og realisering av vegprosjekt i Møre og Romsdal. Ein slik samhandling vil også auke sjansane for å bli prioritert i nasjonal samanheng. 6

7 Figur 1 syner organisasjonskartet for arbeidet Fylkestinget i Møre og Romsdal Styringsgruppe Samferdselsutvalet Prosjektgruppe Prosjektleiing, fagansvarlege arb.gr., SVV, Areal-/miljø Prosjektleiing Samferdselsavdelinga Regional- og næringsavdelinga Arbeidsgruppe Nord Ordstyrar: ORKIDE Fagansvar: Samspleis Arbeidsgruppe Midt Ordstyrar: ROR Fagansvar: Møreaksen Arbeidsgruppe Sør Ordstyrar: ÅRU Fagansvar: Sunnm. veginvest Figur 1: Organisering av temaplanarbeidet Tabellane under syner kven som har vore representert i dei tre arbeidsgruppene frå hausten Partnar Ordførar og rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKIDE) NHO LO Samspleis Statens vegvesen Møre og Romsdal fylkeskommune Tabell 1: Deltakarar i arbeidsgruppe Nord Representantar Iver Nordseth, Smøla kommune (leiar) Kristin Sørheim, Tingvoll kommune Ola Rognskog, Halsa kommune Knut Reinset, Sunndal kommune Stein Arne Schnell, Oss-Nor AS, Kristiansund Else-May Botten (Rune S. Oppstad) Ole E. Øverland Jan Stavik Lage Lyche (prosjektleiar) 7

8 Partnar Romsdal Regionråd (ROR) Ålesundsregionens utviklingsselskap (ÅRU) NHO LO Møreaksen AS Samspleis AS Statens vegvesen Møre og Romsdal fylkeskommune Tabell 2: Deltakarar i arbeidsgruppe Midt Representantar Helge Orten, Midsund kommune (leiar) Øyvind Uren, Vestnes kommune Oddbjørn Vatne, Haram kommune Oddvar Myklebust, Sandøy kommune Erik Berg, Berg Jacobsen Gruppen, Molde Per Ørnulf Andersen Dagfinn Kleppe/Helge Orten Hilmar Winstad Jan Stavik Lage Lyche (prosjektleiar) Partnar Representantar Ålesundsregionens regionsråd (ÅRU) Ronny Blomvik, Sula kommune (leiar) Bjørn Tømmerdal, Ålesund kommune Odd Løkvik, ÅRU Søre Sunnmøre regionråd Dag Vaagen, Sande kommune Gudny Fagerhol, Ørsta kommune NHO Per Waagan, Waagan Transport LO Nils Solevåg, Veidekke Sunnmøre Veginsvest Magne Skudal Statens vegvesen Jan Stavik Møre og Romsdal fylkeskommune Lage Lyche (prosjektleiar) Tabell 3: Deltakarar i arbeidsgruppe Sør 8

9 1.3 Mandat og arbeidsopplegg Ut frå vedtaket i sak Sa-43/06 går det fram arbeidsgruppene har hatt følgjande mandat: Skildre dagens riksvegnett innanfor sine delområde. Gjøre framlegg om alternative måtar å få til ferjefri E39 på Prioritere mellom alternativa dersom dette er mogleg Følgjande føresetnader har vore viktige for arbeidsgruppene: Det skal takast utgangspunkt i dagens riksveg og fokuserast på prioriterte prosjekt i NTP (dvs Kvivsvegen og Renndalen Staurset) Fjordkryssingane skal bidra til å redusere reisetida mellom dei tre store by- og regionssentra i fylket (Kristiansund, Molde og Ålesund) Gjennomføringsrealisme knytt til økonomi, miljø og teknologi skal vurderast. Elles har følgjande føresetnader vore viktige i forhold til mandatet: arbeidet skal vere på eit overordna og strategisk nivå, og skal kunne nyttast som grunnlag for t.d. bestillingar av meir detaljerte undersøkingar knytt til enkeltprosjekt framlegg til strategidokument skal leggast ut på offentleg høyring før fylkestinget fattar endeleg vedtak strategidokumentet skal vere eit viktig innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune til Nasjonal transportplan. Det er tenkt at strategiarbeidet skal bidra til å systematisere delar av transportplanarbeidet i fylket. Planarbeidet skal knytast opp mot viktige strategidokument som NTP, Transportplan Vestlandet og Regional transportplan for Møre og Romsdal (RTP). Kostnader knytt til analyser Mykje av datagrunnlaget for arbeidet med ferjefri riksveg var allereie på plass før arbeidet starta opp. Særleg stramvegutgreiingane og dei regionale utgreiingane i samband med Nasjonal transportplan har hatt stor relevans. Til tross for dette har arbeidsgruppene vore avhengig av å få gjort analyser undervegs. Det var i utgangspunktet ikkje satt av pengar til analyser. Difor måtte ein søkje fylkestinget om midlar til utgreiingar i prosjektet. I sak T-48/07 Disponering av mindreforbruk frå 9

10 rekneskapsåret 2006,vart det løyvd totalt 5 mill kroner til teknologiske undersøkingar på Nordmøre og Sunnmøre. I tillegg er det brukt kr ,- over samferdselsbudsjettet til utgreiingar/analysar av regionale verknader av ferjefri riksveg gjennom Møre og Romsdal. Møreforsking Molde blei leid inn til denne jobben. Viktige milepælar i arbeidsgruppene sitt arbeid har vore. Grunnundersøkingar Trafikkanalysar Finansieringsanalysar Behovsutgreiingar Regionale verknader. Det viktigaste elementet i dette strategiarbeidet har likevel vore å få til ein god dialog med alle relevante aktørar i fylket, som t.d. kommunar, regionråd, infrastrukturselskap og næringsliv. Desse har bidratt både med datagrunnlag, analyser og ikkje minst arbeidet med å samanstille datagrunnlaget til politiske strategiar. Nasjonal transportplan For prosjekt som skal vere med i NTP, blir det stilt følgjande formelle plankrav: Det skal vere gjennomført KS1 for prosjekt med kostnadsramme større enn 500 mill. kr. KS1 betyr at Statens vegvesen må gjennomføre ei Konseptvalutgreiing (KVU) som skal til ekstern kvalitetssikring av frittståande konsulentar/forskarar. Dette betyr at det blir stilt krav til følgjande forhold: o Behovsutgreiing av Statens vegvesen med deltaking frå lokale aktørar o Ekstern kvalitetssikring av godkjent konsulent o Godkjenning i regjeringa Forenkla prosjektvurdering av prosjekt med kostnadsramme under 500 mill kr. o Behovsvurdering av prosjekt med kostnadsramme mill kr Krav til kostnadsvurdering på +/- 40 %. Dette inneber at det må gjennomførast: o Tilstrekkelege geologiske grunnundersøkingar (akustikk samt eventuelt litt refraksjonsseismikk) Det skal føreligge ein finansieringsplan, som mellom anna inneber o Prinsippvedtak i kommunar og fylkesting om bompengefinansiering o Finansieringsanalyse og trafikkanalyse. 10

11 Planarbeidet har tatt utgangspunkt i denne lista gjennom prosessen til no. Alle delprosjekta ser ut til å overstige 500 mill kr. Dvs at det vil vere krav om KS1 for å kunne komme med i NTP. Statens vegvesen starta arbeidet med konseptvalutgreiingar på strekninga Skei-Betna våren 2010, Dette arbeidet skal vere ferdig i mars Dette plandokumentet vil og vere eit viktig innspel til KVU-prosessen i Statens vegvesen. Dette dokumentet sin plassering i planprosessen fram til realisering Arbeidet har vore på eit overordna nivå, og strategidokumentet ber preg av ein tidleg planfase. Følgjande liste syner kva planprosessar store utbyggingsprosjekt må gjennom. Teknisk-økonomisk Utredning (fylkestingbehandling desember 2010) (MR fylke) KVU (konseptvalgutredning) (SVV) KS1 (ekstern kvalitetsikring 1) Konsekvensutredning (SVV) Kommunedelplan (SVV og kommunar) Reguleringsplan (SVV og kommunar) Finansieringsplan (SVV og bompengeselskap) KS2 (ekstern kvalitetssikring 2) Stortingsproposisjon om bompengefinansiering (SVV og bompengeselskap) Byggeplan (SVV) Dette dokumentet er ei teknisk-økonomisk utgreiing. Og som vi ser av lista er vi i startfasen i planlegginga. Planleggingstida for å gå gjennom heile lista tek opp til 15 år. 11

12 2 Dagens E39 Riksvegane er ryggraden i det overordna nasjonale transportsystemet. Dei bind saman landsdelar og regionar med kvarandre og knytt Noreg til utlandet. Samtidig har riksvegane viktige regionale og lokale funksjonar. Av Statens vegvesen sine stamvegutgreiingar (oktober 2006) går det fram at det ikkje er realistisk å bygge ut heile riksvegnettet til fullgod vegnormalstandard innan overskueleg framtid. For mindre trafikkerte strekningar må derfor krava reduserast og utviklinga i hovudsak baserast på utbetring av eksisterande veg. Dette gir nye utfordringar og føresetnader for planlegginga av riksvegnettet si utvikling. Statens vegvesen har gjennom stamvegstrategiarbeidet utarbeidd ein utviklingsstrategi for kvar enkelt riksvegrute. I arbeidet skal det visast: kva for strekningar som skal byggast ut til 2, 3 eller 4 felt med god kurvatur (ådt 2800) kva for strekningar som skal utbetrast langs eksisterande veg til 2 felt med redusert krav til kurvatur (ådt 2800) eller kva for strekningar som ikkje skal utbetrast (dagens vegstandard bra nok, men noen trafikksikkeringstiltak (TS-tiltak) aktuelle) For riksvegar som går gjennom tettstader skal det visast om vegen skal planleggast i ny trase eller som utbetring gjennom tettstaden. Det skal også seiast noko om kva typar av tiltak som blir planlagt gjennomført på dei aktuelle strekningane, slik det blir mogleg å vurdere kostnader og konsekvensar på eit overordna nivå. 2.1 E39 gjennom Møre og Romsdal Riksvegens status og utfordringar E39 er den viktigaste samanhengande vegruta nord-sør på Vestlandet og går gjennom dei fire Vestlandsfylka samt deler av Vest-Agder og Sør-Trøndelag. Vegen kryssar fylkesgrensa i Stigedalen mellom Volda og Eid kommune, men blir lagt om via Hornindal når Kvivsvegen blir opna i 2012 og vil då krysse fylkesgrensa i tunnel gjennom Kviven mellom Volda og Hornindal kommune. I nord blir fylkesgrensa kryssa ved Staurset i Halsa kommune. Total veglengde i Møre og Romsdal utgjør 245,5 km. Det er 4 ferjestrekningar på ruta og 1 bomstasjon. Med utgangspunkt i dataprogrammet Visveg er reiselengde og -tid langs E39 gjennom fylket på hhv. 270 km og 6 timer og 5 minutt. Dette inkluderer ventetid, reisetid og reisestrekning med ferjene. 12

13 E39 som ein del av eit større transportnettverk E39 er ein del av eit større transportnettverk jf. figur 2. Vegen har ein viktig funksjon som ei pulsåre langs kysten. Det er mange viktige knutepunkt langs vegen. Ruta har kopling mot riksvegane E136 Dombås-Ålesund og Rv 70 Kristiansund-Sør-Trøndelag grense som er dei andre riksvegrutene i fylket. I samband med E39 er det fleire hamner og lufthamner. Av hamner kan vi nemne Ålesund, Molde, Kristiansund og av lufthamner har vi Ørsta /Volda lufthamn Hovden, Ålesund lufthamn Vigra, Molde lufthamn Årø og Kristiansund lufthamn Kvernberget. Figur 2: E39 ein del av eit større transportnettverk Potensialet for eksportretta transport frå hamnene i fylket er langt frå godt nok utnytta, noko som delvis skuldast dårleg standard på transportnettet. Mykje gods frå Møre og Romsdal vert i dag frakta over fjellet til Oslo-området for utskiping derfrå eller med bil vidare til kontinentet. Faste avgangar/båtruter mellom Møre og Romsdal/Midt Noreg/Vestlandet og kontinentet og Storbritannia i samspel med ein funksjonell riksveg vil vere sentrale element i ein strategi for å overføre godstransport mellom Noreg og kontinentet frå veg til sjø. Utvikling av E39 Kyststamvegen med gode terminaltilknytingar er eit prioritert 13

14 område for alle vestlandsfylka. E39 blir, i eit samspel med hamneknutepunkta langs kysten, sett på som ein viktig bærebjelke i ei framtidig økonomisk utvikling både for landsdelen og for heile landet. I transportplan vestlandet blir føljande hovudutfordingar i samband med E39 gjennom Møre og Romsdal skildra: ei viktig utfordring er å redusere køyretid/-kostnader, og binde saman bu- og arbeidsmarknadsregionar. Vegen er prega av lange strekningar med framkomstproblem med dårleg vegbreidde, kurvatur og stigning. Deler av strekninga er også rasutsett. Fjerning av flaskehalsar og generell standardheving og rassikring er difor hovudutfordringar. For dei høgtrafikerte delane av ruta, må utvikling av E39 tilpassast byutviklinga på ein forsvarleg måte. Utfordringane gjeld i første rekke miljø og trafikktryggleik, framkomst og tilknyting til terminalar og andre vegruter. Betring av ferjetilbodet er ei utfordring for heile ruta. Vegen er hovudpulsåra i Møre og Romsdal for distribusjon av varer. Ruta har også stor verknad for del-leveranser i industriproduksjon som verft, møbel og petroleum (basetransport). Ferjesambandet E39 Molde-Vestnes er det viktigaste ferjesambandet i fylket (4. størst i landet) med stor tungtrafikk. Dagens standard på store delar av ruta føre til at det er lite godstransport på strekninga Betna-Stormyra. Potensialet for overføring av denne trafikken til ein utbetra E39 er svært stort pga vesentleg kortare og flatare trase. Lange parti av vegen er med smal køyrebane og manglande midtlinje. Ca 55 % av vegstrekninga har ikkje tilfredstillande geometrisk standard. Ferjestrekninga over Halsafjorden er ein flaskehals og verkar avvissande for store kjøretøy. Lange strekningar på ruta har nedsett fartsgrense på grunn av mykje randbusetnad og avkøyrsler. Her manglar det også ofte gang- og sykkelveg. I Statens vegvesen sine rutevise planar for riksvegnettet er det sett opp nokre hovudutfordringar for E39 gjennom Møre og Romsdal: fast samband Volda-Nordfjord vegen gjennom Volda og Ørsta innfartsvegen til Ålesund frå Sula kryssing av Storfjorden Vidare er det store utfordringar knytt til at store delar av strekninga frå fylkesgrensa i nord og fram til Øygarden i Tingvoll (kryss med Rv 70) er smal svingete med dårleg framkome, spesielt for næringslivets transportar. I tillegg er det på ferjestrekninga over Halsafjorden i periodar gjenståande bilar. Det medfører seinkingar og dermed uføresette transporttider. Sør og nord for Batnfjordsøra er det 14

15 samanhengande nedsett fartsgrense med totallengde på 9 km. Dette vil bli betra med prosjekta Astad-Knutset og Knutset-Høgset. På dei meir trafikkerte strekningane mellom Molde og Hjelset og mellom Solavågen og Sjøholt er det stor risiko for møteulykker med alvorlige verknader. Gjennom dei mindre tettstadene Sjøholt, Hjelset og Liabø er det smal svingete veg og det er konfliktar med gang og sykkeltrafikk. 2.2 Trafikktilhøve Trafikkmengda varierar sterkt langs E39. Størst trafikk er det i Ålesund med ca kjt/døgn (ÅDT) og Molde med ca kjt/døgn, minst langs Vinjefjorden med ca 700 kjt/døgn og Stigedalen med ca 1000 kjt/døgn. Statens vegvesen har sett på prognosane for trafikk på ferjestrekningane for Føljande tabell og figur gir ein oversikt over utviklinga i trafikken frå 1995 fram til i dag og prognoser for PBE pr dag ÅDT PBE ÅDT PBE ÅDT PBE ÅDT PBE ÅDT PBE ÅDT PBE Strekning Volda-Folkestad Solevåg-Festøy Molde-Vestnes Halsa-Kanestraum Tabell 4: Ferjetrafikk E39 på strekninga Folkestad-Halsa. Prognose fergetrafikk 2020 ÅDT PBE Volda-Folkestad Solevåg-Festøy Molde-Vestnes Halsa-Kanestraum 15

16 Dei påfølgjande kartskissene gir eit bilete av trafikktilhøva knytt til dei tre fjordkryssingane. 16

17 Kart 1: Trafikkmengde på E39 inn mot ferjestrekninga Halsa-Kanestraum Kart 2: Trafikkmengde på E39 inn mot ferjestrekninga Molde-Vestnes 17

18 Kart 3: Trafikkmengde på E39 inn mot ferjestrekninga Solavågen-Festøya 2.3 Statens vegvesen sitt framlegg til stamvegstrategi for I Statens vegvesen sin strategi for riksvegnettet er utgangspunktet at det langsiktige målet for utvikling av riksvegnettet, er å gi heile nettet ein god standard i høve til vegnormalane. Tabellen under syner grovt vegbredde ved ulike trafikkmengde. Kjøretøy/per døgn Tal på køyrefelt Vegbredde i meter , , Min 12,5 14, Min 19,0 Tabell 5: Vegbredde ved ulike trafikkmengde I Statens vegvesen sin stamvegstrategi er det mellom anna oppsummert at det er ønskjeleg at riksvegnettet rundt 2040 er utbygget slik: Alle riksvegar er utbygd eller utbetra til vegnormalstandard Firefeltsstrategien er gjennomført 18

19 Alle riksvegar med lågare ÅDT enn 2800 kjøretøy per døgn i dag er i hovudsak utbetra langs eksisterande trasé til den utbetringsstandard som inngår i det nye framlegget til vegnormalar. Dette gjeld om lag 5500 km, eller 65 % av riksvegnettet. Minste bredde er normalt 8,5 m. Ved vanskeleg terreng eller kostbare inngrep kan likevel ein smalare vegbredde aksepterast. Fri høgde er minst 4,2 m. Fysiske flaskehalsar for næringslivets transportar er i hovudsak eliminert og bæreevna på riksvegnettet er forsterka. Der vegen går igjennom tettstadar er den bygd om til miljøgate der det er behov for dette. Eventuell utbygging eller sikring av areal til ein omkjøringsveg må skje etter ein trafikal vurdering og arealplan for tettstaden. To av dagens ni ferjesamband i riksvegnettet er erstatta med fast vegsamband. Dei sju resterande sambanda har eit godt tilbod i høve krava frå trafikantar, næringsliv og samfunn. Riksvegnettet er kopla saman med riksnettet for dei andre transportformene gjennom gode tilknytingar til nasjonalt viktige terminalar for både person- og godstrafikk. Kostnaden for å byggje ut riksvegnettet til god standard dvs. vegnormalstandard, og i høve måla i Statens vegvesens stamvegstrategi er utrekna til minst 230 mrd kr. Om lag 25 % av kostnaden er knytt til betring av den delen av riksvegnettet som har ÅDT lågare enn 2800 kjøretøy per døgn. Dette utgjer om lag 65 % av riksvegane. Med dagens nivå for tildelingar til riksvegar (statlege løyvingar og bompengar) vil det ta om lag 50 år å gi heile riksvegnettet ein god standard. Vegvesenet peikar på at det er stor uvisse i utrekningane. Kostnadene har ein tendens til å auke vesentleg med tida. Dessutan er ikkje behova statiske. Dei vil endre seg i takt med utviklinga i samfunnet og trafikkveksten. Dersom det skal investerast 230 mrd kr på 30 år, trengs det om lag 7,5 mrd kr per år. Dagens nivå på investeringar i riksvegar er om lag 4,5 mrd kr, der om lag 1,5 mrd kr er bompengar. Det trengs ytterlegare 3 mrd kr per år for nå målet. Dersom ein tar ut heile bompengepotensialet trengs det ytterlegare 2 mrd kr per år. Samla sett vil Statens vegvesen stamvegstrategi gi ein negativ samfunnsøkonomisk nettonytte på 70 mrd kr. Dei samfunnsøkonomiske lønnsemdutrekningane er også usikre. Statens vegvesen sitt utrekningsprogram Effekt, er ikkje meint til bruk for overordna strategisk planlegging, men er først og fremst utvikla for å samanlikne alternative vegtraséar for eit prosjekt. Mange prosjekt som er vurdert som viktige for trafikktryggleik, næringsliv og distriktsutvikling blir samfunnsøkonomisk ulønnsame i følgje utrekningane. 19

20 Arbeidsgruppene har tatt utgangspunkt i Statens vegvesen sine målsetjingar for E39 gjennom fylket. Investeringsbehova for å få ein brukbar standard er store. Figur 3 og 4 syner Statens vegvesen sitt framlegg til utbyggingsstrategi for E39 på strekninga Opedal-Trondheim for perioden Figur 3: Statens vegvesen sin utviklingsstrategi for E39 Ålesund-Trondheim 20

21 Figur 4:Statens vegvesen sin utviklingsstrategi for E39 på Strekninga Oppedal-Ålesund for perioden

22 Riksveginvesteringsbehovet på E39 i perioden utan nye store ferjeavløysingsprosjekt er av Statens vegvesen utrekna til: Ålesund-Sogn og Fjordane grense mill kr Ålesund-Sør Trøndelag grense mill kr Sum investeringsbehov E mill kr I tillegg er det investeringsbehov også på E136 og Rv70. I sum er investeringsbehovet på riksvegnettet i Møre og Romsdal på E39 S og F grense S Trøndelag grense mill kr E136 Ålesund-Oppland grense mill kr Rv 70 Kristiansund-Sør Trøndelag grense mill kr Sum investeringsbehov mill kr Dette investeringsbehovet relaterer seg til dei prosjekta som går under nemninga store prosjekt. I tillegg er det også behov for såkalla mindre investeringstiltak på til saman mill kr. Det totale investeringsbehovet knytt til riksvegane i fylket utgjer altså til saman 14 milliard kroner i perioden Dvs 450 mill kr pr år i 30 år. Løyvinga for 2006 utgjorde ca 130 mill kr. Vi ser at gapet mellom tilgjengelege ressursar og investeringsbehovet er stort. Det er tre hovudstrategiar som gjeld i Statens vegvesen stamvegstrategi for Satsing på lågtrafikkerte vegar (65% av riksvegnettet) 2. Satsing på høgtrafikerte vegar (35% av riksvegnettet) 3. Satsing på dei viktigaste riksvegane (E6, E18, E39 osv) I uttalen til stamvegstrategien uttalte Møre og Romsdal fylkeskommune som følgjer i sak T-73/06: Hovudfokuset for vidare utvikling av riksvegane i vårt fylke må vere næringslivet sitt transportbehov og utvikling av større bu- og arbeidsmarknadsområde. Dette inneber også at arbeidet med ein ferjefri riksveg gjennom fylket må intensiverast. I lys av dette er derfor ein kombinasjon av strategi 1 og 3 frå Statens vegvesen den rette vegen å gå. 22

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

Regionale møter - Samferdselsavdelinga. Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur

Regionale møter - Samferdselsavdelinga. Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur - Samferdselsavdelinga Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur November Samferdselskonferanse Oktober Oktober 3. Tertial rapport Desember Vedtak Økonomiplan og budsjett Januar Tildelingsbrev frå MRFK

Detaljer

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal 2003 1 Innhold 1. Er det konsistens mellom budsjett og NTP 2. Planlagte prosjekt

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Hva skjer i Møre og Romsdal?

Hva skjer i Møre og Romsdal? Hva skjer i Møre og Romsdal? Lage Lyche Samferdslesavdelinga Norvegkonferansen 7. sept 2010 1 Innovative Møre og Romsdal Verdensrekord i djupne på undersjøisk fjelltunnel (Eiksundsambandet) 287 meter Ei

Detaljer

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet. Den nordlege hovudvegen aust - vest

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet. Den nordlege hovudvegen aust - vest Riksveg 52 Hemsedalsfjellet Den nordlege hovudvegen aust - vest Ulike konsept 2016 2 01.11.2016 Riksveg 52. Hemsedalsfjellet Tilråding i KVU Statens vegvesen går inn for Hemsedal som den andre hovudvegen

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse 11.11.11 Fylkesplansjef Ole Helge Haugen

Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse 11.11.11 Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Regionale utviklingstrekk vegen framover Regional planstrategi har ei målsetting om å styrke fylket sin

Detaljer

Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen

Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: FORSLAG TIL VEDTAK 1. Vestlandsrådet viser til tidlegare handsaming

Detaljer

Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå Vestnes kommune

Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå Vestnes kommune VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 202 Arkivsaksnr.: 2009/369 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 07.04.2009 Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Vedtak i Fylkestinget i Sogn og Fjordane (FT-sak 1/12): Endeleg vedtak i Fylkestinget likt

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

NTP NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM I SOGN OG FJORDANE v/ VIDAR GRØNNEVIK, LEIAR

NTP NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM I SOGN OG FJORDANE v/ VIDAR GRØNNEVIK, LEIAR NTP 2014 2023 NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM I SOGN OG FJORDANE v/ VIDAR GRØNNEVIK, LEIAR NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM Næringslivet sitt samferdsleforum i Sogn og Fjordane er eit fritt og uavhengig

Detaljer

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013 BOMPENGESØKNAD Rv 13 Jobergtunnelen 1 Innhald 2 Innleiing 3 3 Omtale av prosjektet 4 4 Kostnadsoverslag 5 5 Finansieringsopplegg 5 6 Bompengeopplegg 5 7 Utviding av Vossapakko og konsekvens for nedbetaungstida

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013. Lage Lyche

NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013. Lage Lyche NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013 Lage Lyche Møre og Romsdal fylkeskommune Budsjett på ca 1,4 milliard I perioden 2009-2013 har Samferdselsavdelinga økt fra 13 til 28 ansatte Frå 2010: 3108 km fylkesveg

Detaljer

Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 75 60 00, slik at varamedlem kan bli innkalla.

Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 75 60 00, slik at varamedlem kan bli innkalla. FLORA KOMMUNE Formannskapet Møteinnkalling/Tilleggssaker Møtedato: 17.01.2012 Møtestad: Flora Rådhus, Rettsalen Møtetid: Kl. 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 29.05.2012 32853/2012 Lage Lyche Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012 Riksvegbudsjettet

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE. Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing

E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE. Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing Region vest Leikanger Januar 2013 E39 Langeland Moskog Bakgrunn og målsetting E39 frå Kristiansand til Trondheim

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Endra konkurransesituasjon, løns- og drivstoffkostnader og at reiarlaga prisar risiko høgare, er dei viktigaste årsakene til at prisane går opp.

Endra konkurransesituasjon, løns- og drivstoffkostnader og at reiarlaga prisar risiko høgare, er dei viktigaste årsakene til at prisane går opp. Behandling i Fylkestinget - 15.10.2013 Fylkesrådmannen fremma følgjande forslag til uttale: Møre og Romsdal fylkeskommune har ved fleire høve peika på at manglande rammeoverføringar til drift av fylkesvegferjer

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

E39 Kyststamvegen finansiering og konseptvalutgreiingar

E39 Kyststamvegen finansiering og konseptvalutgreiingar Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * E39 Kyststamvegen finansiering og konseptvalutgreiingar

Detaljer

1. Samandrag I sak 13/12 vedtok hovudutval for samferdsle m.a. at strekninga Ånneland - Skipavika vert omklassifiserte frå fylkesveg til kommunal veg.

1. Samandrag I sak 13/12 vedtok hovudutval for samferdsle m.a. at strekninga Ånneland - Skipavika vert omklassifiserte frå fylkesveg til kommunal veg. Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Lars Erik Lunde, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15/819-5 Oppfølgjing av vedtak om omklassifisering av delar av fv. til kommunal veg Fylkesdirektøren rår hovudutval

Detaljer

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE.

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. Målsetting for analysen Målsettinga for analysen er og vise kor mange personar som

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

SAK 56-14, VEDLEGG 1 Eit prosjekt i utviklingsprogrammet for byregionar ByR Samspel og regional vekstkraft i Hallingdal»

SAK 56-14, VEDLEGG 1 Eit prosjekt i utviklingsprogrammet for byregionar ByR Samspel og regional vekstkraft i Hallingdal» Eit prosjekt i utviklingsprogrammet for byregionar ByR Samspel og regional vekstkraft i Hallingdal» 1. Utviklingsprogrammet for byregionar ByR Nasjonale mål med programmet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2012/1039 Arkivkode: Q12 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALUTGREIING RV. 15 STRYNEFJELLET, HØYRING

Detaljer

Utvikling av Ørsta. Informasjonsmøte om felles samferdselpakke Volda - Ørsta. 30. januar

Utvikling av Ørsta. Informasjonsmøte om felles samferdselpakke Volda - Ørsta. 30. januar Utvikling av Ørsta Informasjonsmøte om felles samferdselpakke Volda - Ørsta 30. januar 2017 30.01.2017 0 30.01.2017 1 30.01.2017 2 Ørstafjordkryssing tilrådd før Hafast realisert Konseptutvalutgreiinga

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkivsaksnr.: 15/335. Høyring - Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkivsaksnr.: 15/335. Høyring - Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkivsaksnr.: 15/335 Arkiv: Q10 Høyring - Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Statens vegvesen

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Eikum Hotell, Luster Møtedato: 17.06.2016 Tid: 09:30 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 16/1581 Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane

Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane gjennom Sogn og Fjordane Kombinasjonsalternativ for heile strekninga Førebelse resultat Kystvegen Oversiktskart gjennom Sogn og Fjordane Kombinasjonsalternativ - føresetnadar Moglege kombinasjonar Delstrekning

Detaljer

Standard på fylkesvegane i Sogn og Fjordane

Standard på fylkesvegane i Sogn og Fjordane Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.02.2013 Standard på fylkesvegane i Sogn og Fjordane Omtale av fylkesvegnettet i samband med Regional transportplan 2014-2023 Olav Handeland Forord

Detaljer

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Prop. 149 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet 21. september 2012,

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Nytt punkt Ålesund Sykkylven Stranda Stryn (Storfjordsambandet) Vanylven kommune (Rovdefjordbrua) Side 37 øverst på side!

Nytt punkt Ålesund Sykkylven Stranda Stryn (Storfjordsambandet) Vanylven kommune (Rovdefjordbrua) Side 37 øverst på side! Behandling i Samferdselsutvalet - 25.04.2012 Frank Sve, Frp, Helge Orten, H, og Randi Walderhaug Frisvoll, Krf sette fram eit tillegg til punkt 5.4, side 31 til Delrapport 1 for Regional Transportplan

Detaljer

Samferdselskonferansen 2013. Fv. 659 Nordøyvegen v/planprosjektleiar Rolf Arne Hamre

Samferdselskonferansen 2013. Fv. 659 Nordøyvegen v/planprosjektleiar Rolf Arne Hamre Fv. 659 Nordøyvegen v/planprosjektleiar Rolf Arne Hamre Oversiktskart Prosjektdata Total veg-, bru- og tunnellengde: 37 km Bruer og sjøfylling Skjelten - Lepsøya Hestøya - Brulengder på hhv. 850 m, 200

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201204259-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 06.06.2012 21.06.2012 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

GUL MIDTSTRIPE TIL HOVDEN INNAN 2023 RV9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM

GUL MIDTSTRIPE TIL HOVDEN INNAN 2023 RV9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM GUL MIDTSTRIPE TIL HOVDEN INNAN 2023 RV9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL Trygg og effektiv Rv9 gjennom Setesdal er ein grunnpilar for vidare utvikling og vekst i regionen. Nasjonal

Detaljer

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200306601-10 Arkivnr. 815 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.05.2008 22.05.2008 FRAMTIDIG FERJELEIE

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Som figuren over viser, er Møre og Romsdal det største ferjefylket både målt i talet på passasjerar og kjøretøy.

Som figuren over viser, er Møre og Romsdal det største ferjefylket både målt i talet på passasjerar og kjøretøy. notat Frå: Samferdselssjefen Dato: Mars 2014 Til: Samferdselsutvalet Ref: Bestilling: Status og utfordringar knytt til ferje i Møre og Romsdal Status og utfordringar knytt til ferje i Møre og Romsdal Møre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 15/277. Høyring av "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 15/277. Høyring av Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 15/277 Høyring av "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet" Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL

RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL GUL MIDTSTRIPE til hovden innan 2023 RV 9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL Trygg og effektiv Rv 9 gjennom Setesdal er ein grunnpilar for vidare utvikling og vekst i regionen. Nasjonal

Detaljer

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole Kva er TT- ordninga? Tilrettelagd transport for funksjonshemma (TT- ordninga) er eit

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring.

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Behandling i Samferdselsutvalet - 04.03.2015 Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Fylkesrådmannen legg saka fram med slikt forslag til nytt vedtak: Møre og Romsdal

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse: Vår

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

Regional transportplan Sogn og Fjordane

Regional transportplan Sogn og Fjordane Regional transportplan Sogn og Fjordane 2014-2023 Folkemøte Balestrand, Kviknes hotell 16.1.2013 Regional transportplan for Sogn og Fjordane Bakgrunn: Ny plan- og bygningslov 2010. Regional planstrategi:

Detaljer

Fylkeskommunen som vegeigar

Fylkeskommunen som vegeigar Fylkeskommunen som vegeigar Arild Fuglseth Samferdselssjef Møre og Romsdal fylke Samspleis konferansen 13.01.2010 Ein lenge ønska transportetat Forvaltningsreforma gir oss moglegheit til å etablere den

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Ole Aasaaren Regionsjef

Ole Aasaaren Regionsjef Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: kl 09.00 11.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 05/16: NTP 2018 2029. Innspill til Oppland fylkeskommune. Sak

Detaljer

Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma

Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma -Ein tydeleg medspelar Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal Fylkeskommune Regionreform Kva skil regionreforma frå kommunereforma. Kortare

Detaljer

Utfordringar på fylkesvegnettet

Utfordringar på fylkesvegnettet -Ein tydeleg medspelar Utfordringar på fylkesvegnettet ass. fylkesrådmann Willy J. Loftheim Plassering i Norge Norge Møre og Romsdal Plassering Km veg 46 727 km 3 240 km 3 Tunnelar 500 km 83 3 Kaier o.l.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

RAPPORT SPØRJEUNDERSØKING FERJESAMBANDET KVINNHERAD STORD. Undersøkinga er gjennomført i juni-august

RAPPORT SPØRJEUNDERSØKING FERJESAMBANDET KVINNHERAD STORD. Undersøkinga er gjennomført i juni-august RAPPORT SPØRJEUNDERSØKING FERJESAMBANDET KVINNHERAD STORD Undersøkinga er gjennomført i juni-august 2017 Bakgrunn Regionen Sunnhordland deltek i Byregionprogrammet med prosjektet Byen og regionsenteret

Detaljer

Regionale møter samferdsel 2011

Regionale møter samferdsel 2011 23.10.2011 Regionale møter samferdsel 2011 Arild Fuglseth, samferdselssjef God velferd gjennom: Samferdselspolitiske mål - God mobilitet - Effektivt næringsliv - Godt miljø - God sosial fordeling - God

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

MÅLA FOR NORSK SAMFERDSEL Kursdagane ved NTNU Samferdsel Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp), Trondheim 3. januar 2007

MÅLA FOR NORSK SAMFERDSEL Kursdagane ved NTNU Samferdsel Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp), Trondheim 3. januar 2007 MÅLA FOR NORSK SAMFERDSEL Kursdagane ved NTNU Samferdsel 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp), Trondheim 3. januar 2007 Om samferdsla Samferdsel er ein viktig føresetnad for busetnad, næringsutvikling

Detaljer

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11976-38 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 03.12.2015 Omklassifisering

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ 15 3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ Alternativ 0 (Bømlopakken) Ekornsæter Vegutbetringar spesifisert i Bømlopakken: Utbetring av dagens vegar på strekningar med dårleg standard på : - 3,0 km - Ekornsæter

Detaljer

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Fellesmøte Bergen bystyre / Hordaland fylkesting Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 14.10.2014 1 [mill. kr] Investering - Fylkes-

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2017 15515/2017 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.03.2017 Utbedring av forfall og etterslep på fylkesveg Bakgrunn Plannemnd

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008

ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008 ARBEIDSNOTAT Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes Dato: 29.02.2008 Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal Gjennom ulike publikasjonar og prosjekt har Møre og Romsdal fylke sett fokus på

Detaljer

Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen. Ny handsaming i Vestlandsrådet 22. april

Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen. Ny handsaming i Vestlandsrådet 22. april Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan

Detaljer

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev INNHALD: 1. Innleiing 2. Tidlegare forprosjekt 3. Ny trase med tunnel 4. Alternativ 5. Vegstandard 6. Oppsummering 7. Anbefaling 8. Bilete i alternativ 2 og 3 VEDLEGG: Tegning 1507-06 Oversiktskart M=

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

< ul. E39 Kyststamvegen - kommunikasjonsplan. i o. (^gument oo 1/5. < cu D. c -S cl fc if js 9. ^ ^^-» ^ ft" CM (S. & oo. ul C.

< ul. E39 Kyststamvegen - kommunikasjonsplan. i o. (^gument oo 1/5. < cu D. c -S cl fc if js 9. ^ ^^-» ^ ft CM (S. & oo. ul C. w z i o Cfl UJ j o* D Z < J < Q & O X 2T ul C J* 0 Q oo 1/5 00 x3 & oo < ul J* BJ 1/3 JC c/: ^^ S on ca OJ ^ ^^-» ^ ft" CM (S 0 c -S cl fc if js 9 < cu D E39 Kyststamvegen - kommunikasjonsplan (^gument

Detaljer

Rv.7 Hardangervidda. Vegtrasé Storlia-Haugastøl. Trafikkanalyse

Rv.7 Hardangervidda. Vegtrasé Storlia-Haugastøl. Trafikkanalyse Vegtrasé Storlia-Haugastøl Trafikkanalyse Mai 2010 INNHALD 1 INNLEIING... 3 2 PROBLEMSTILLINGAR... 4 3 VEGTRASÉ... 5 3.1 TRASÈ... 5 3.2 AVSTANDAR OG REISETIDER... 5 4 KONSEKVENSAR... 6 4.1 KØYREAVSTANDAR

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Prosjektplan Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Molde, 08.12.2014 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. MÅL OG RAMMER... 3 2.1 Oppdrag... 3 2.2 Overordna mål... 3 2.3 Mål i Møre og Romsdal... 3 2.4 Overordna

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer