Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene 24 Elverum Energi 25 Østerdalen Kraftproduksjon 27 Elverum Nett 31 Elverum Fjernvarme

3 Elverum Energi strategisk viktig for Elverum kommune Det ble gjennomført to eiermøter mellom formannskapet og Elverum Energi i Eiermøtene har en fast agenda bestående av punktene formål, vedtekter, egenkapital, utbyttespørsmål, kompetanse i styret og hva vil vi med selskapet videre. I tillegg er det mulig å ta opp spesielle spørsmålsstillinger og saker. Eiermøtene er i tillegg til generalforsamlingene de viktigste møteplassene mellom eierskapet og Elverum Energi. Elverum Nett er av stor strategisk verdi for Elverum kommune både som eier, ved legging av kommunale planer, infrastrukturutbygger og kjøp av varer og tjenester i lokalsamfunnet. Kommunen må velge hva som er viktigst forserte reinvesteringer i distribusjonsnettet på grunn av høy aktivitet innen nærings- og boligbygging eller høy verdiskaping og avkastning. Fornying av distribusjonsnettet før økonomisk og teknisk levetid er omme reduserer avkastningen og verdiskapingen, men gjør kommunen mer attraktiv for næringslivet og som bosted. Med det høye ambisjonsnivået for befolkningsveksten i kommunen som politikerne har, må frigjøring av tomtearealer og estetiske hensyn ved å legge luftlinjer som kabler i bakken, avveies mot størrelsen på fremtidig utbytte. Bygging av nett er langsiktige industrielle investeringer og dermed også langsiktig avkastning og verdiskaping. Kommunen kan ikke få både i pose og sekk både høy avkastning og høyt investeringsnivå. Elsertifikatene selges til strømleverandørene og andre strømforbrukere som er pliktig til å kjøpe sertifikater. Fornybardirektivet er EØS-relevant, og i 2011 ble Norge og EU enig om fornybarmålet for Norge. I 2020 skal Norge minst ha en fornybarandel på 67,5 %. Ved kommunevalget ble to av styremedlemmene valgt inn i formannskapet som er generalforsamlingen i Elverum Energi. I henhold til Elverum kommunes eierskapsmelding skal ikke samme personer sitte i styret og i generalforsamlingen i samme selskap. De to styremedlemmene meddelte at de på grunn av dette fratrådte styret i Elverum Energi. Det ble avholdt suppleringsvalg til styret i ekstraordinær generalforsamling 9. november. Daglig leder i Elverum Fjernvarme, Tore Øverby, døde etter kort tids sykdom like før jul. Han har en stor del av æren for at Elverum Fjernvarme har blitt en suksess. Han var tilsatt i Elverum Elektrisitetsverk/Elverum Energi/Elverum Fjernvarme i 50 år, og fikk tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv høsten Vi lyser fred over hans minne. Jeg vil takke de ansatte og styret for innsatsen i 2011 og ser fem til fortsatt godt samarbeide med våre kunder, eiere og forretningsforbindelser. Elverum Nett har siden 1998 kombinert utbyggingen av strømnettet med infrastruktur for fibernett. Det ble i 2004 inngått langsiktige avtaler med Eidsiva bredbånd om leie av fibernettet. I 2011 ble enkelte områder på Søbakken tilbudt TV og bredbånd via fiber til hjemmet. NVE vedtok i juni 2011 forskrift om avanserte måle- og styringssystem. Innen 1. januar 2017 skal strømkundene ha avanserte målere som leser av strømforbruket minst en gang i timen og hvor strømkundene skal ha tilgang til sitt forbruk inklusive priser neste morgen. For Elverum Nett betyr dette en investering i området millioner kroner. Det er vanskelig å lage mer eksakte kalkyler før alle tekniske og funksjonelle krav inklusive eventuelle nasjonale felles IKT-løsninger er forskriftsbestemt, og det er avklart hvilket ambisjonsnivå vi vil legge oss på. Elverum Fjernvarme installerte i første kvartal 2011 en ny biokjel med pulveriserte briketter som brensel. Dermed produseres tilnærmet 100 % av fjernvarmen fra biobrensel i normal driftssituasjon. Det ble lagt nye fjernvarmerør under Glomma, og Leiret er nå forsynt via to veier fra fjernvarmesentralen på Vestad. Stortinget og riksdagen har vedtatt et felles svensk-norsk elsertifikatmarked med virkning fra 1. januar Østerdalen Kraftproduksjon vil få utstedt elsertifikater ved bygging av ny fornybar strømproduksjon og økning i produksjonen ved opprusting av eksisterende vannkraftverk. Paul Arne Galåen Administrerende direktør 1

4 Årsberetning 2011 Virksomhetens art Elverum Energi AS eies 100 % av Elverum kommune og er morselskapet i konsernet. I tillegg til morselskapet består konsernet av datterselskapene Elverum Nett AS, Østerdalen Kraftproduksjon AS og Elverum Fjernvarme AS. Elverum Energis formål er å eie og drive foretak innenfor produksjon, distribusjon og omsetning av energi og annen infrastruktur samt annen næringsvirksomhet, herunder delta i andre selskap. Selskapets forretningskontor er i Elverum kommune. Elverum Netts områdekonsesjon omfatter Elverum kommune samt noen enkeltkunder i Løten, Åmot, Trysil og Våler. Østerdalen Kraftproduksjon eier kraftverk i Elverum, Folldal og Alvdal kommuner. Elverum Fjernvarme har konsesjon for å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Elverum kommune, og Elverum kommunestyre har vedtatt forskrift om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg. Analyse av årsregnskapet Omsetningen i Elverum Energi i 2011 ble 20,8 % høyere enn i Økningen skyldes økt salg til datterbedrifter og Eidsiva. Driftsresultatet ble 0,9 millioner kroner lavere enn i Reduksjonen skyldes økte lønnskostnader og annen driftskostnad. Økningen i lønnskostnader skyldes bl.a. at pensjonsreformen medførte en regnskapsmessig inntektsføring på 2,4 millioner kroner i 2010, som reduserte lønnskostnadene tilsvarende det året. Årsresultatet ble redusert med 10,2 millioner kroner til - 0,6 millioner kroner. Reduksjonen skyldes at det ikke er regnskapsført inntekter på investeringer i datterselskaper i Det tas ikke ut utbytte fra Elverum Nett pga svakt årsresultat. Fra Østerdalen Kraftproduksjon tas det ikke ut utbytte pga reglene om korreksjonsskatt, som avvikles fra og med 2012, men det tas sikte på å ta ut et større utbytte fra selskapet i Omsetningen i konsernet i 2011 ble 11,2 % lavere enn i Reduksjonen skyldes lavere inntekter fra kraftproduksjon og fjernvarmesalg samt lavere overføringsinntekter. Kraftproduksjonen økte med 4,5 GWh til 204,3 GWh fra 2010 til 2011, strømforbruket innen konsesjonsområdet ble redusert med 33,3 GWh til 298,7 GWh og solgt fjernvarme ble redusert med 8,1 GWh til 37,8 GWh. Markedsprisen for kraft var lavere enn i 2010, og gjennomsnittlig salgspris ble redusert med 2,5 øre/kwh fra året før. Gjennomsnittlig fjernvarmepris ble 4,3 øre/kwh lavere enn i Konsernresultatet ble redusert med 46,2 % til 11,9 millioner kroner i Hovedårsakene til reduksjonen i konsernresultatet er lavere inntektsramme i nettvirksomheten, lavere resultat i fjernvarmevirksomheten, økte lønnskostnader og stormen Dagmar som nådde Elverum 1. juledag. Dagmar medførte høye ekstraordinære kostnader for Elverum Nett. Økningen i lønnskostnader skyldes bl.a. at pensjonsreformen medførte en regnskapsmessig inntektsføring på 4,7 millioner kroner i Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i Elverum Energi var 9,6 millioner kroner, mens driftsresultatet ble 5,1 millioner kroner. Forskjellen mellom ordinært resultat før skattekostnad og netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter skyldes inntekt på investering i datterselskaper, ordinære avskrivninger og andre tidsavgrensningsposter. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i konsernet var 24,4 millioner kroner og driftsresultatet var 35,8 millioner kroner. Forskjellen mellom ordinært resultat før skattekostnad og netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter skyldes ordinære avskrivninger og andre tidsavgrensningsposter. Den likviditetsmessige stillingen er god for Elverum Energi og god for konsernet. Evnen til egenfinansiering av investeringer i morselskapet er god. Behovet for nye investeringer vil i hovedsak være knyttet til administrasjonsbygget og forretningsutvikling. I Elverum Nett er likviditeten ved årsskiftet 15,2 millioner kroner inkludert disponibelt trekk på kassekreditten. Høy kassekreditt har sin bakgrunn i høyt aktivitetsnivå. Styret i Elverum Nett ønsker fortsatt å benytte kortsiktig finansiering ved kassekreditt, hvor fokus på kostnadskontroll og redusert investeringsnivå er sentrale aspekter for å redusere trekk på kassekreditten. Mer langsiktig finansiering er under løpende vurdering. Selvfinansieringsevnen for Østerdalen Nøkkeltall Elverum Energi Konsern Totalrentabilitet før skatt -0,1 % 4,8 % 6,2 % 10,4 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt (majoritet) -0,4 % 5,9 % 4,9 % 7,6 % Egenkapitalprosent 76,9 % 80,7 % 48,9 % 51,3 % 2

5 Kraftproduksjon er meget god, som medfører at en andel av større kraftrelaterte investeringer kan finansieres av selskapet. Evnen til egenfinansiering i Elverum Fjernvarme har tidligere vært begrenset, men med hensyn til den positive utviklingen av selskapet har dette gitt en positiv likviditetseffekt som benyttes til investeringer. Styret kjenner ikke til noe forhold av viktighet for å bedømme konsernet og selskapets stilling og resultat som ikke framgår av årsregnskapet. Styret kjenner heller ikke til forhold som har inntrådt etter regnskapsårets utgang som er av betydning for å bedømme selskapets resultat og stilling. Styret viser til utbytteavtalen med eieren hvor Elverum kommune i regnskapsårene skal ha et årlig utbytte på 75 % av årsresultatet i Elverum Energi AS, men minimum 11 millioner kroner årlig inflasjonsjustert. Styret forslag til disponering av årets underskudd: Avsatt utbytte kr Overført annen egenkapital kr Sum disponering kr Selskapets frie egenkapital er kr Fremtidsutsikter Styrets strategi for Elverum Energi inkluderer følgende hovedmål: - Gi innbyggerne og næringslivet sikker og miljøvennlig strømforsyning. - Gi eierne forventet verdiskaping og avkastning. Elverum kommune skal i regnskapsårene ha et årlig utbytte på 75 % av årsresultatet i Elverum Energi AS, men minimum 11 millioner kroner årlig inflasjonsjustert. - Delta i nye prosjekter primært knyttet til miljøvennlig og fornybar energiproduksjon. - Oppfylle relevante mål i Energi- og klimaplan for Elverum kommune. - Elverum Energi skal ha fokus på kjerneområdene. Nettvirksomheten inntektsreguleres ved inntektsramme som fastsettes årlig av NVE. Det er knyttet betydelig usikkerhet til endringer i reguleringsregimet og fremtidige inntektsrammer. Konsesjonsområdet har vært preget av høy aktivitet både innen næring og boligbygging. Det er flere prosjekter under planlegging som gir fortsatt aktivitet. Det vil fortsatt være behov for kontinuerlig fornyelse av nettet i årene fremover. Med Eidsiva Nett som deleier i Elverum Nett og industriell partner, er det gjennomført samarbeid innenfor flere driftsrelaterte områder. Dette samarbeidet blir videreutviklet. Konsesjonssøknaden for Einunna og Markbulia utbyggingen ble sendt NVE 6. juni Både Folldal kommune og Hedmark fylkeskommune har avgitt positive høringsuttalelser i forhold til en eventuell utbygging, dog med laveste omsøkte alternativ. Imidlertid er det alvorlig for prosjektets fremdrift at NVE tillater å oversitte sine egne frister for saksbehandling uten at det arbeides med noen form for innstilling i saken. Dersom en innstilling foreligger i første halvår 2012, vil tidligste oppstart for en utbygging vurderes til å være 2014 forutsatt en rask behandling i OED. Norge og Sverige har med virkning fra 1. januar 2012 innført et felles elsertifikatmarked. Det er bare prosjekter som er i drift før 31. desember 2020 som får tildelt sertifikater. Dette vil bedre økonomien i Markbulia/Einunna-prosjektet, og gjør det viktig å få nødvendig konsesjon for å rekke en ferdigstillelse av kraftverket. Skjefstadfossen nye kraftstasjon skal rehabiliteres med nye skovler. Arbeidet skulle starte i begynnelsen av januar 2012, men på grunn av forsinket levering av skovlene er nå igangsetting av arbeidet besluttet lagt til november Konsesjonssøknad for nye Sølna kraftverk ble oversendt NVE i mai NVE ga tilbakemelding på at behandling av søknaden ikke ville bli påbegynt før 1. halvår Det er satt i gang en utredning av nytt aggregat ved Skjefstadfossen som erstatning for gammelstasjonen. En vurdering av en utbygging av Riva i Tynset kan gjennomføres i 2012 etter at rettighetsforholdene nå er avklart i vassdraget. Østerdalen Kraftproduksjon har kartlagt områder for mulig vindkraftutbygging. Kartleggingen er basert på mulig etablering av småskala vindmølleutbygging oppad begrenset til 10 MW. Deler av kartleggingen fortsetter i ENOVA har innvilget støtte til Elverum Fjernvarme til å bygge ut fordelingsnettet til nye områder i Elverum sentrum med ferdigstillelse innen august I tillegg vil det være en kontinuerlig tilkopling på det eksisterende nettet etter hvert som nye bygg og evt. ombygging av gamle kommer til. Fremtidsutsiktene til Elverum Energi og konsernet er etter styrets mening gode, og for Elverum Nett er de utfordrende med hensyn til kontantstrøm og finanskostnader. Styret vil imidlertid presisere at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold. Finansiell risiko Den finansielle risikoen i konsernet er knyttet mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Driftsinntektene kommer hovedsakelig fra vannkraftproduksjon, nettvirksomhet og fjernvarme. Markedsrisikoen for kraftproduksjonen er primært pris og volum. De viktigste markedsprisene fastsettes i Nord Pools fysiske og finansielle markeder, og volumet er avhengig av nedbøren i nedbørsfeltet til kraftverkene. Kraften omsettes både ved fysiske og finansielle avtaler, og følger en sikringsstrategi. Nettvirksomheten er et monopol med offentlig regulerte inntekter. Markedsrisikoen for nettvirksomheten er hovedsaklig knyttet til endringer i rentenivå som er et viktig element i fastsettelsen av inntektsrammen. Markedsrisikoen for fjernvarme er vesentlig pris og volum. Prisen er knyttet til kraftpris og oljeekvivalent pris. Volumet er nært knyttet til utetemperaturen i konsesjonsområdet. Kredittrisikoen i konsernet ansees som lav. Kraftproduksjonen selges til solide kunder og omsettes på likvide markeder. Tap på kunder utgjør en svært liten andel av omsetningen. 3

6 Likviditetsrisiko ansees svært liten som følge av solid likviditet i konsernet. Fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet for 2011 er utarbeidet i samsvar med dette. Arbeidsmiljø, ansatte og likestilling Arbeidsmiljøet anses som godt. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften. Elverum Energi arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet og for å redusere antall sykedager. Sykefraværet i Elverum Energi var på 135 sykedager i Dette utgjorde 4,1 % av den totale arbeidstiden i regnskapsåret. Sykefraværet for konsernet var på 349 sykedager og utgjorde 3,2 %. Det er ikke registrert arbeidsulykker eller arbeidsrelaterte sykdommer i regnskapsåret. Konsernet har inngått avtale med Medi3 Innlandet AS om levering av bedriftshelsetjeneste og HMS rådgivning. Konsernet har en bevisst holdning til likestilling, og at det ikke skal være forskjellsbehandling mellom kjønn ved f eks lønn, avansement og rekruttering. Ved utgangen av 2011 var det 41 ansatte i konsernet hvorav 9 kvinner (22 %). I Elverum Energi var det 12 ansatte hvorav 9 kvinner (75 %). Styret består av 3 kvinner og 3 menn. Bransjen er generelt preget av lav kvinneandel. Ytre miljø Konsernet forurenser ikke det ytre miljø ut over det som naturlig følger av den type virksomhet og aktivitet som drives og holder seg godt innenfor de krav som myndighetene stiller. Vannkraft er en fornybar energikilde som ikke forurenser det ytre miljø. Det er etablert tiltak for å hindre oljesøl fra kraftstasjoner og transformatoranlegg. Det er i fjernvarmesentralen montert filteranlegg for å overholde myndighetenes konsesjonskrav. Elverum, 30. mars 2012 Per-Gunnar Sveen Styrets leder Gunhild Fundlid Brevig Jane Elisabeth Odden Dag Martin Bakken Styremedlem Styremedlem Styremedlem Linda Storsveen Mellum Svein Rendalen Paul Arne Galåen Styremedlem Styremedlem Adm direktør 4

7 Resultatregnskap pr Morselskap Konsernet Resultatregnskap Note Salgsinntekt Sum driftsinntekt Energikjøp Overliggende nett Varekostnad brensel Lønnskostnad 3, Aktiverte egne investeringsarbeider Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskaper Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Nedskrivning av finansielle omløpsmidler Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Konsernresultat Minoritetsinteresser Resultat etter minoritetinteresser Disponering av resultat Avgitt konsernbidrag etter skatt Avsatt utbytte Overført annen egenkapital Sum disponering 5

8 Balanse pr Morselskap Konsernet EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler - - Konsesjoner, GW, rettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler 5, Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Ansvarlig lån Lån til datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler - - Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Aksjer og obligasjoner Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 Balanse pr Morselskap Konsernet EGENKAPITAL OG GJELD Note Innskutt egenkapital Aksjekapital (15000 aksjer á kr 5000) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital majoritet Minoritetsinteresse Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lån 10, Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld - - Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld 11, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Elverum, 30. mars 2012 Per-Gunnar Sveen Styrets leder Gunhild Fundlid Brevig Jane Elisabeth Odden Dag Martin Bakken Styremedlem Styremedlem Styremedlem Linda Storsveen Mellum Svein Rendalen Paul Arne Galåen Styremedlem Styremedlem Adm direktør

10 Noter til regnskapet for 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Notene omfatter morselskapet Elverum Energi AS og konsernet Elverum Energi. Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende regler er benyttet for klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Inntektsføring Inntekt resultatføres når den er opptjent. Opptjening skjer på transaksjonstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost med fradrag for planmessige lineære avskrivninger. Egne investeringsarbeider verdsettes til direkte lønnskostnader med påslag av materialkostnader og indirekte kostnader. Anleggsbidrag fra kunder er bokført som fradrag i investeringene. Prinsippet for skille mellom investeringer og vedlikehold følger Energi Norges retningslinjer. Nyanlegg samt kapasitetsøkninger av betydning aktiveres. Utskiftninger utgiftsføres. Avskrivningstakten følger også Energi Norges retningslinjer. Aksjer i datterselskap I selskapsregnskapet er investeringer i datterselskap vurdert til kostpris, og nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte fra datterselskap inntektsføres i selskapsregnskapet som finansinntekt. Inntektsføring foretas i samme regnskapsår som utbyttet avsettes i datterselskapet. Andre anleggsaksjer og andeler Investeringer i anleggsaksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapet inntektsføres som finansinntekt. Fordringer Utestående fordringer vurderes til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Mer- og mindreinntekt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsatte ny reguleringsmodell for energiverkenes overføringsvirksomhet fra og med Den nye modellen er basert dels på normkostnader og dels på selskapets eget kostnadsnivå. Merinntekt utover inntektsrammen skal tilbakeføres til kundene gjennom lavere fremtidige tariffer, mens mindreinntekt tilsvarende kan belastes kundene. Årets mer-/mindreinntekt regnskapsføres som en korreksjon av nettinntekter i resultatregnskapet. Akkumulert mer- eller mindreinntekt regnskapsføres som gjeld eller fordring i balansen. Kraftkontrakter Alle fysiske og finansielle kraftkontrakter samt forventet egenproduksjon vurderes samlet etter porteføljeprinsippet. Pensjoner Konsernet og morselskapet har to ulike pensjonsordninger for nåværende og tidligere ansatte. Nåværende ansatte dekkes av kollektiv pensjonsordning i EKP, mens de som ønsker kan gå over på ordningen med AFP. Et av datterselskapene har en pensjonsavtale med daglig leder som er finansiert over driften. Konsernet og morselskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningene oppfyller kravene etter denne loven. Pensjonsordningene er regnskapsmessig behandlet ihht Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader (NRS 6). Etter denne regnskapsstandarden er den kollektive pensjonsforpliktelsen i EKP og pensjonsavtale finansiert over driften behandlet som ytelsesplaner. Ved måling av påløpt pensjonsforpliktelse benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Den estimerte forpliktelsen korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra aktuar over påløpt pensjonsforpliktelse. Den nye AFP-ordningen som gjelder fra og med 1. januar 2011 er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning. Avsetning for å dekke opp en forventet utbetaling knyttet til en underdekning i den tidligere AFP-ordningen inngår i balanseført pensjonsforpliktelse. 8

11 Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, dvs at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt av årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. I konsernregnskapet er utsatt skatt og utsatt skattefordel som vedrører ulike selskaper eller ulike skattgrunnlag bruttoført. I konsernet har man naturressursskatt og grunnrenteskatt i datterselskapet Østerdalen Kraftproduksjon AS. Naturressursskatt beregnes til 1,3 øre pr. kwh og kan føres til fradrag i skatt på alminnelig inntekt. Konsern Konsernet består ved utgangen av 2011, i tillegg til morselskapet Elverum Energi AS, av de deleide datterselskapene Østerdalen Kraftproduksjon AS, Elverum Fjernvarme AS og Elverum Nett AS. Minoritetens egenkapital- og resultatandel er vist i egne poster i konsernregnskapet. Intern omsetning og interne mellomværende er eliminert i konsernregnskapet. Aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapital i datterselskapene. Note 2 Salg fordelt på virksomhetsområde (Tall i 1000) Morselskap Konsern Energiomsetning Nettinntekter Andre driftsinntekter Sum

12 Note 3 Lønnskostnader, antall årsverk m.m. (Tall i 1000) Morselskap Konsern Lønnskostnader Lønninger Folketrydgavgift Pensjonskostnader (834) (941) Andre ytelser Sum Antall årsverk Ytelser til ledende personer daglig leder styre Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Daglig leder har i tillegg mottatt kr i godgjørelser fra andre konsernselskaper. Godtgjørelse til revisor Morselskapet Konsernet Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre rådgivningstjenester Dersom daglig leder sies opp som følge av omorganisering i Elverum Energi (salg, fusjon/fisjon eller lignende), har han rett på et sluttvederlag ved fratredelsen tilsvarende to årslønner beregnet ut i fra stillingens lønn på fratredelsestidspunktet. Det samme gjelder dersom arbeids- og ansvarsområdene endres som følge av en slik omorganisering, slik at daglig leder etter gjeldende rett må anses oppsagt fra sin nåværende stilling. Note 4 Pensjonskostnader,- midler og forpliktelser Konsernet har to ulike pensjonsordninger for nåværende og tidligere ansatte. Nåværende ansatte dekkes av kollektiv pensjonsforpliktelse i EKP, mens de som ønsker kan gå over på ordningen med AFP. Den kollektive tjenestepensjonsavtalen omfatter 12 aktive og 22 pensjonister i morselskapet, og 44 aktive og 33 pensjonister i konsernet. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Den kollektive ordningen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i en pensjonskasse. Et av konsernselskapene har inngått en pensjonsavtale med daglig leder. Pensjonsavtalen finansieres over driften. Selskapets og konsernets ansatte har rett til førtidspensjonering iht. AFP-ordningen. Den nye AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011, er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at selskapet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser er dermed ikke balanseført som gjeld. 10

13 I pensjonsforpliktelsen inngår også en avsetning for å dekke opp en forventet utbetaling knyttet til en underdekning i den tidligere AFP-ordningen. Beregningene av forpliktelsene er foretatt av aktuar. Pensjonsordningene er regnskapsmessig behandlet ihht Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader. (Tall i 1000) Morselskap Konsern Brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Uamortiserte estimatavvik Arbeidsgiveravgift Bokført pensjonsforpliktelse Pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelse Effekt av pensjonsreformen Avkastning på pensjonsmidler Amortisering av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Sum pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 3,8 % 4,6 % 4,5 % Avkastning på pensjonsmidler 4,1 % 5,4 % 5,7 % Årlig lønnsvekst 3,5 % 4,0 % 4,5 % Årlig G-regulering 3,25 % 3,75 % 4,25 % Årlig pensjonsregulering 2,5 % 3,0 % 4,25 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 14,1 % 11

14 Note 5 Varige driftsmidler Morselskapet Anlegg under (Tall i 1000) Tomter Bygninger Driftsløsøre utførelse Sum Anskaff.kost Tilgang i året Avgang i året Anskaff.kost Akk. avskrivninger Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Prosentsats - 2%-4% 0-33,3% - Avskrivningsplan lineær lineær Konsernet - Driftsmidler Tomter Kraft- Nett og fj.v.- Drifts- Anlegg u. (Tall i 1000) og bygg anlegg anlegg løsøre utførelse Sum Anskaff.kost Tilgang i året (1 013) Avgang i året Anskaff.kost Akk. avskrivninger Akk.av-/nedskriv Bokført verdi Årets avskrivninger Prosentsats - 2-4% 2-33% 10-33% - Datterselskapet Østerdalen Kraftproduksjon vurderer en betydelig investering i Einunna kraftverk. Dersom et alternativ med et nytt kraftverk blir valgt, vil det oppstå et regnskapsmessig nedskrivningsbehov knyttet til dagens Einunna kraftverk. 12

15 Konsernet - Immaterielle eiendeler (Tall i 1000) Fallrettighet Goodwill Sum Anskaff.kost Tilgang Anskaff.kost Akk. av-/nedskr Bokført verdi Årets avskrivning Prosentsats - 3 % Avskrivningsplan - tilnærmet lineær Goodwill er knyttet til differansen mellom nominell verdi og nåverdi av utsatt skatt på merverdier på driftsmidler som kom inn i konsernet ved opptaksfusjonen av Nord-Østerdal Kraftlag Produksjon AS inn i dagens Østerdalen Kraftproduksjon AS. Avskrivningsprofilen følger kalkulert profil på endring av den motsvarende utsatte skatteforpliktelse. Note 6 Datterselskaper Stiftelsesår Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Østerdalen Kraftproduksjon AS 1998 Elverum 67 % 67 % Elverum Nett AS 1998 Elverum 51 % 51 % Elverum Fjernvarme AS 2000 Elverum 51 % 51 % Note 7 Aksjer og andeler i andre foretak Anskaffelses- Balanseført Markeds- Eierandel kost verdi verdi Hagen Vannverk AL 7,50 % Ukjent Elsikkerhet Norge AS 8,00 % Ukjent Egenkapitaltilskudd EKP Ukjent Grønn Kontakt AS Ukjent A/L EOBBL Ukjent Sum morselskap Egenkapitaltilskudd EKP datterselskaper Ukjent REN AS 2,60 % Ukjent Sum konsern

16 Note 8 Bundne midler I posten inngår bundne midler med TNOK 355 i morselskapet og TNOK i konsernet. Note 9 Varelager Varelageret er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelageret pr er bokført til TNOK (pr : TNOK 2.161). Bokført verdi fremkommer etter en ukuransnedskrivning med TNOK 0 ( : TNOK 170). Beholdningen består av varer for videresalg og reservedeler, samt olje til fjernvarmeproduksjon. Note 10 Ansvarlig lånekapital Selskapet har et ansvarlig lån fra Elverum Kommune på TNOK Lånet er renteberegnet i 2011 til 6-mndrs Nibor + 1% (beregnet basert på tall fra perioden januar til september i året forut for beregningsåret). Lånet er uoppsigelig til år 2019, og står tilbake for all annen gjeld. Det er ikke stillet sikkerhet for lånet. Et av datterselskapene har et ansvarlig lån fra minoritetseier på TNOK Lånet er renteberegnet i 2011 til 6-mndrs Nibor + 2% (beregnet basert på tall fra perioden januar til september i året forut for beregningsåret). Lånet er uoppsigelig til år 2022, og står tilbake for all annen gjeld i selskapet. Det er ikke stillet sikkerhet for lånet. Note 11 Nærstående parter Morselskapets mellomværende med datterselskaper: Konsernet har et ansvarlig lån fra Elverum kommune, se nærmere beskrivelse i note 11. Konsernet har for øvrig ikke vesentlige transaksjoner med eier utover utbytteutdeling og ordinære leveranser av fjernvarme- og nettleietjenester. (Tall i 1000) Ansvarlig lån til datterselskap Lån til datterselskap Krav på utbytte fra datterselskap Kundefordringer Andre fordringer Sum eiendeler Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld

17 Note 12 Skatt (Tall i 1000) Morselskap Konsern Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar grunnrenteskatt Betalbar naturressursskatt Fradrag i betalbar skatt pga samordning natures.skatt - (2 562) For mye avsatt tidligere år - (3 756) Endring utsatt overskuddskatt - (1 630) Herav virkning av fremførbar korreksjonsinntekt fra Endring utsatt grunnrenteskatt Årets totale skattekostnad Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad (628) Permanente forskjeller Anvendt fremførbar korreksjonsinntekt - (2 253) Endring i midlertidige forskjeller (578) (6 950) Virkning av fritaksmetoden Anvendt fremførbart underskudd - (1 230) Selskaper med skattemessig underskudd Grunnlag betalbar skatt (1 054) Betalbar skatt - 28% Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar grunnrenteskatt Sum betalbar skatt

18 Morselskap Konsern Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Anleggsmidler (1 562) Omløpsmidler - (609) Gjeld - (17 078) Gevinst- og tapskonto - (62) Pensjonsforpliktelse (3 640) (12 560) Goodwill Fremførbart underskudd (20 623) (29 712) Sum (25 825) (1 935) Ubenyttet godtgjørelse (3 890) (3 890) Fremførbar korreksjonsinntekt (10 331) Sum (29 715) (16 156) Herav forskjeller som det ikke beregnes utsatt skatt av - (10 357) Grunnlag for beregning av utsatt skatt (29 715) (26 513) Utsatt skatt/utsatt skattefordel, 28% (8 320) (7 424) Avsatt utsatt overskuddskatt Ikke aktivert utsatt skattefordel (8 320) (8 320) Midlertidige forskjeller grunnrenteskatt Utsatt grunnrenteskatt (30%) Sum utsatt skatt i balansen 2071 Herav utsatt skattefordel Herav utsatt skatt På bakgrunn av usikkerhet knyttet til fremtidig utnyttelse av utsatt skattefordel, er det unnlatt å aktivere deler av denne. Avstemming mellom skattekostnad og beregnet skatt på årsresultatet: (tall i 1000) Morselskap Konsern Årsresultat x gjennomsnittelig skattesats (176) Regnskapsført skattekostnad Differanse (176) (9 749) Differanse skyldes: Permanente forskjeller (7) (49) Mottatt aksjeutbytte fritaksmetoden (36) (221) Forskjeller det ikke beregnes utsatt skatt av - (116) Betalbar grunnrenteskatt - (12 103) Endring i utsatt grunnrenteskatt - (939) Endring i ikke aktivert skattefordel (133) (129) For mye avsatt tidligere år og avrunding Sum (176) (9 749) 16

19 Grunnrenteskatt Med utgangspunkt i det enkelte kraftverk beregnes salgsinntektene ut fra årets timeoppløste spotmarkedspriser multiplisert med produksjonen i tilhørende perioder, med unntak av konsesjonskraft og visse kontrakter som prises til faktiske inntekter. Gevinst ved realisasjon av driftsmidler som benyttes i kraftproduksjonen medtas. Tap ved realisasjon av driftsmidler, skattemessige avskrivninger samt øvrige kostnader tilordnet kraftverket fratrekkes som ved beregning av alminnelig inntekt. I tillegg gis det fradrag for en friinntekt beregnet ut fra skattemessig verdi på driftsmidlene multiplisert med en normrente. Normrenten fastsettes årlig og er for 2011 fastsatt til 2,1%. (tall i 1000) Inntekter Produksjonskostnader inkl. skattemessige avskrivninger Friinntekt Årets grunnrenteinntekt Anvendt fremførbar negativ grunnrenteinntekt Betalbar grunnrenteinntekt Årets grunnrenteskatt Fremførbar negativ grunnrenteinntekt Utsatt skatt grunnrenteinntekt Utsatt skatt av grunnrenteinntekt er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, herunder negativ grunnrenteinntekt til fremføring. Alle beregninger er basert på en nominell skattesats på 30%. Naturressursskatt Denne beregnes som egenproduksjon * 1,3 øre pr. kwh. Note 13 Mer-/mindreinntekt Mer-/mindreinntekt (tall i 1000) (Mer)/mindreinntekt per Korrigeringer fra forrige år Årets beregnede mer(-)-/mindreinntekt (+) Overført renter av mindreinntekt 0 21 (Mer)/mindreinntekt per Skyldige renter av merinntekt per Årets avkastning knyttet til nettvirksomheten er 2,8%. Avkastningen i 2010 utgjorde 7,2%. 17

20 Note 14 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital pr består av aksjer á kr 5.000, balanseført med tilsammen kr Selskapet har ikke flere aksjeklasser. Eierstruktur Elverum Kommune eier samtlige aksjer. Note 15 Egenkapital Morselskapet: Konsernet: (Tall i 1000 NOK) Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Bokført egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte Egenkapital (Tall i 1000 NOK) Annen egenkapital Sum majoritet Aksjekapital Overkursfond Minoritetsinteresse Sum egenkapital Rapportert EK Årsresultat Avsatt utbytte Bokført egenkapital Note 16 Gjeld til kredittinstitusjoner og annen langsiktig gjeld Av konsernets langsiktige gjeld til kredittinstitusjoner forfaller kr mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt (pr : kr ). Konsernets annen langsiktig gjeld forfaller til betaling Bokført gjeld som er sikret med pant utgjør kr Driftsmidler med en bokført verdi på kr er i tillegg til factoringpant stillet som sikkerhet for gjeldsforpliktelsen. Det er i tillegg avgitt negativ pantsettelseserklæring. Banken har inngått avtale med selskapets eiere om kapitaltilskudd for å oppfylle bestemte krav om kontantstrøm. 18

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

NY LOGO OG PROFILERING

NY LOGO OG PROFILERING 1 NY LOGO OG PROFILERING påklaget av Norsk Teknologi. Norsk Teknologi har påklaget en rekke fjernvarmevedtak fra NVE, og Olje- og energidepartementet behandler disse sakene fortløpende. Forsvaret og Elverum

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Elverum Energi AS Kirkevegen 2 ÅRSRAPPORT 2406 Elverum Postboks 21 2401 Elverum www.elverumenergi.no

Elverum Energi AS Kirkevegen 2 ÅRSRAPPORT 2406 Elverum Postboks 21 2401 Elverum www.elverumenergi.no ÅRSRAPPORT Innholdsfortegnelse Jubileet 1 Elverum Energi 100 år! 2 Kraftfull feiring 3 Styrets beretning Regnskap 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 20 Verdiskapningsregnskap

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer