Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene 24 Elverum Energi 25 Østerdalen Kraftproduksjon 27 Elverum Nett 31 Elverum Fjernvarme

3 Elverum Energi strategisk viktig for Elverum kommune Det ble gjennomført to eiermøter mellom formannskapet og Elverum Energi i Eiermøtene har en fast agenda bestående av punktene formål, vedtekter, egenkapital, utbyttespørsmål, kompetanse i styret og hva vil vi med selskapet videre. I tillegg er det mulig å ta opp spesielle spørsmålsstillinger og saker. Eiermøtene er i tillegg til generalforsamlingene de viktigste møteplassene mellom eierskapet og Elverum Energi. Elverum Nett er av stor strategisk verdi for Elverum kommune både som eier, ved legging av kommunale planer, infrastrukturutbygger og kjøp av varer og tjenester i lokalsamfunnet. Kommunen må velge hva som er viktigst forserte reinvesteringer i distribusjonsnettet på grunn av høy aktivitet innen nærings- og boligbygging eller høy verdiskaping og avkastning. Fornying av distribusjonsnettet før økonomisk og teknisk levetid er omme reduserer avkastningen og verdiskapingen, men gjør kommunen mer attraktiv for næringslivet og som bosted. Med det høye ambisjonsnivået for befolkningsveksten i kommunen som politikerne har, må frigjøring av tomtearealer og estetiske hensyn ved å legge luftlinjer som kabler i bakken, avveies mot størrelsen på fremtidig utbytte. Bygging av nett er langsiktige industrielle investeringer og dermed også langsiktig avkastning og verdiskaping. Kommunen kan ikke få både i pose og sekk både høy avkastning og høyt investeringsnivå. Elsertifikatene selges til strømleverandørene og andre strømforbrukere som er pliktig til å kjøpe sertifikater. Fornybardirektivet er EØS-relevant, og i 2011 ble Norge og EU enig om fornybarmålet for Norge. I 2020 skal Norge minst ha en fornybarandel på 67,5 %. Ved kommunevalget ble to av styremedlemmene valgt inn i formannskapet som er generalforsamlingen i Elverum Energi. I henhold til Elverum kommunes eierskapsmelding skal ikke samme personer sitte i styret og i generalforsamlingen i samme selskap. De to styremedlemmene meddelte at de på grunn av dette fratrådte styret i Elverum Energi. Det ble avholdt suppleringsvalg til styret i ekstraordinær generalforsamling 9. november. Daglig leder i Elverum Fjernvarme, Tore Øverby, døde etter kort tids sykdom like før jul. Han har en stor del av æren for at Elverum Fjernvarme har blitt en suksess. Han var tilsatt i Elverum Elektrisitetsverk/Elverum Energi/Elverum Fjernvarme i 50 år, og fikk tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv høsten Vi lyser fred over hans minne. Jeg vil takke de ansatte og styret for innsatsen i 2011 og ser fem til fortsatt godt samarbeide med våre kunder, eiere og forretningsforbindelser. Elverum Nett har siden 1998 kombinert utbyggingen av strømnettet med infrastruktur for fibernett. Det ble i 2004 inngått langsiktige avtaler med Eidsiva bredbånd om leie av fibernettet. I 2011 ble enkelte områder på Søbakken tilbudt TV og bredbånd via fiber til hjemmet. NVE vedtok i juni 2011 forskrift om avanserte måle- og styringssystem. Innen 1. januar 2017 skal strømkundene ha avanserte målere som leser av strømforbruket minst en gang i timen og hvor strømkundene skal ha tilgang til sitt forbruk inklusive priser neste morgen. For Elverum Nett betyr dette en investering i området millioner kroner. Det er vanskelig å lage mer eksakte kalkyler før alle tekniske og funksjonelle krav inklusive eventuelle nasjonale felles IKT-løsninger er forskriftsbestemt, og det er avklart hvilket ambisjonsnivå vi vil legge oss på. Elverum Fjernvarme installerte i første kvartal 2011 en ny biokjel med pulveriserte briketter som brensel. Dermed produseres tilnærmet 100 % av fjernvarmen fra biobrensel i normal driftssituasjon. Det ble lagt nye fjernvarmerør under Glomma, og Leiret er nå forsynt via to veier fra fjernvarmesentralen på Vestad. Stortinget og riksdagen har vedtatt et felles svensk-norsk elsertifikatmarked med virkning fra 1. januar Østerdalen Kraftproduksjon vil få utstedt elsertifikater ved bygging av ny fornybar strømproduksjon og økning i produksjonen ved opprusting av eksisterende vannkraftverk. Paul Arne Galåen Administrerende direktør 1

4 Årsberetning 2011 Virksomhetens art Elverum Energi AS eies 100 % av Elverum kommune og er morselskapet i konsernet. I tillegg til morselskapet består konsernet av datterselskapene Elverum Nett AS, Østerdalen Kraftproduksjon AS og Elverum Fjernvarme AS. Elverum Energis formål er å eie og drive foretak innenfor produksjon, distribusjon og omsetning av energi og annen infrastruktur samt annen næringsvirksomhet, herunder delta i andre selskap. Selskapets forretningskontor er i Elverum kommune. Elverum Netts områdekonsesjon omfatter Elverum kommune samt noen enkeltkunder i Løten, Åmot, Trysil og Våler. Østerdalen Kraftproduksjon eier kraftverk i Elverum, Folldal og Alvdal kommuner. Elverum Fjernvarme har konsesjon for å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Elverum kommune, og Elverum kommunestyre har vedtatt forskrift om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg. Analyse av årsregnskapet Omsetningen i Elverum Energi i 2011 ble 20,8 % høyere enn i Økningen skyldes økt salg til datterbedrifter og Eidsiva. Driftsresultatet ble 0,9 millioner kroner lavere enn i Reduksjonen skyldes økte lønnskostnader og annen driftskostnad. Økningen i lønnskostnader skyldes bl.a. at pensjonsreformen medførte en regnskapsmessig inntektsføring på 2,4 millioner kroner i 2010, som reduserte lønnskostnadene tilsvarende det året. Årsresultatet ble redusert med 10,2 millioner kroner til - 0,6 millioner kroner. Reduksjonen skyldes at det ikke er regnskapsført inntekter på investeringer i datterselskaper i Det tas ikke ut utbytte fra Elverum Nett pga svakt årsresultat. Fra Østerdalen Kraftproduksjon tas det ikke ut utbytte pga reglene om korreksjonsskatt, som avvikles fra og med 2012, men det tas sikte på å ta ut et større utbytte fra selskapet i Omsetningen i konsernet i 2011 ble 11,2 % lavere enn i Reduksjonen skyldes lavere inntekter fra kraftproduksjon og fjernvarmesalg samt lavere overføringsinntekter. Kraftproduksjonen økte med 4,5 GWh til 204,3 GWh fra 2010 til 2011, strømforbruket innen konsesjonsområdet ble redusert med 33,3 GWh til 298,7 GWh og solgt fjernvarme ble redusert med 8,1 GWh til 37,8 GWh. Markedsprisen for kraft var lavere enn i 2010, og gjennomsnittlig salgspris ble redusert med 2,5 øre/kwh fra året før. Gjennomsnittlig fjernvarmepris ble 4,3 øre/kwh lavere enn i Konsernresultatet ble redusert med 46,2 % til 11,9 millioner kroner i Hovedårsakene til reduksjonen i konsernresultatet er lavere inntektsramme i nettvirksomheten, lavere resultat i fjernvarmevirksomheten, økte lønnskostnader og stormen Dagmar som nådde Elverum 1. juledag. Dagmar medførte høye ekstraordinære kostnader for Elverum Nett. Økningen i lønnskostnader skyldes bl.a. at pensjonsreformen medførte en regnskapsmessig inntektsføring på 4,7 millioner kroner i Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i Elverum Energi var 9,6 millioner kroner, mens driftsresultatet ble 5,1 millioner kroner. Forskjellen mellom ordinært resultat før skattekostnad og netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter skyldes inntekt på investering i datterselskaper, ordinære avskrivninger og andre tidsavgrensningsposter. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i konsernet var 24,4 millioner kroner og driftsresultatet var 35,8 millioner kroner. Forskjellen mellom ordinært resultat før skattekostnad og netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter skyldes ordinære avskrivninger og andre tidsavgrensningsposter. Den likviditetsmessige stillingen er god for Elverum Energi og god for konsernet. Evnen til egenfinansiering av investeringer i morselskapet er god. Behovet for nye investeringer vil i hovedsak være knyttet til administrasjonsbygget og forretningsutvikling. I Elverum Nett er likviditeten ved årsskiftet 15,2 millioner kroner inkludert disponibelt trekk på kassekreditten. Høy kassekreditt har sin bakgrunn i høyt aktivitetsnivå. Styret i Elverum Nett ønsker fortsatt å benytte kortsiktig finansiering ved kassekreditt, hvor fokus på kostnadskontroll og redusert investeringsnivå er sentrale aspekter for å redusere trekk på kassekreditten. Mer langsiktig finansiering er under løpende vurdering. Selvfinansieringsevnen for Østerdalen Nøkkeltall Elverum Energi Konsern Totalrentabilitet før skatt -0,1 % 4,8 % 6,2 % 10,4 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt (majoritet) -0,4 % 5,9 % 4,9 % 7,6 % Egenkapitalprosent 76,9 % 80,7 % 48,9 % 51,3 % 2

5 Kraftproduksjon er meget god, som medfører at en andel av større kraftrelaterte investeringer kan finansieres av selskapet. Evnen til egenfinansiering i Elverum Fjernvarme har tidligere vært begrenset, men med hensyn til den positive utviklingen av selskapet har dette gitt en positiv likviditetseffekt som benyttes til investeringer. Styret kjenner ikke til noe forhold av viktighet for å bedømme konsernet og selskapets stilling og resultat som ikke framgår av årsregnskapet. Styret kjenner heller ikke til forhold som har inntrådt etter regnskapsårets utgang som er av betydning for å bedømme selskapets resultat og stilling. Styret viser til utbytteavtalen med eieren hvor Elverum kommune i regnskapsårene skal ha et årlig utbytte på 75 % av årsresultatet i Elverum Energi AS, men minimum 11 millioner kroner årlig inflasjonsjustert. Styret forslag til disponering av årets underskudd: Avsatt utbytte kr Overført annen egenkapital kr Sum disponering kr Selskapets frie egenkapital er kr Fremtidsutsikter Styrets strategi for Elverum Energi inkluderer følgende hovedmål: - Gi innbyggerne og næringslivet sikker og miljøvennlig strømforsyning. - Gi eierne forventet verdiskaping og avkastning. Elverum kommune skal i regnskapsårene ha et årlig utbytte på 75 % av årsresultatet i Elverum Energi AS, men minimum 11 millioner kroner årlig inflasjonsjustert. - Delta i nye prosjekter primært knyttet til miljøvennlig og fornybar energiproduksjon. - Oppfylle relevante mål i Energi- og klimaplan for Elverum kommune. - Elverum Energi skal ha fokus på kjerneområdene. Nettvirksomheten inntektsreguleres ved inntektsramme som fastsettes årlig av NVE. Det er knyttet betydelig usikkerhet til endringer i reguleringsregimet og fremtidige inntektsrammer. Konsesjonsområdet har vært preget av høy aktivitet både innen næring og boligbygging. Det er flere prosjekter under planlegging som gir fortsatt aktivitet. Det vil fortsatt være behov for kontinuerlig fornyelse av nettet i årene fremover. Med Eidsiva Nett som deleier i Elverum Nett og industriell partner, er det gjennomført samarbeid innenfor flere driftsrelaterte områder. Dette samarbeidet blir videreutviklet. Konsesjonssøknaden for Einunna og Markbulia utbyggingen ble sendt NVE 6. juni Både Folldal kommune og Hedmark fylkeskommune har avgitt positive høringsuttalelser i forhold til en eventuell utbygging, dog med laveste omsøkte alternativ. Imidlertid er det alvorlig for prosjektets fremdrift at NVE tillater å oversitte sine egne frister for saksbehandling uten at det arbeides med noen form for innstilling i saken. Dersom en innstilling foreligger i første halvår 2012, vil tidligste oppstart for en utbygging vurderes til å være 2014 forutsatt en rask behandling i OED. Norge og Sverige har med virkning fra 1. januar 2012 innført et felles elsertifikatmarked. Det er bare prosjekter som er i drift før 31. desember 2020 som får tildelt sertifikater. Dette vil bedre økonomien i Markbulia/Einunna-prosjektet, og gjør det viktig å få nødvendig konsesjon for å rekke en ferdigstillelse av kraftverket. Skjefstadfossen nye kraftstasjon skal rehabiliteres med nye skovler. Arbeidet skulle starte i begynnelsen av januar 2012, men på grunn av forsinket levering av skovlene er nå igangsetting av arbeidet besluttet lagt til november Konsesjonssøknad for nye Sølna kraftverk ble oversendt NVE i mai NVE ga tilbakemelding på at behandling av søknaden ikke ville bli påbegynt før 1. halvår Det er satt i gang en utredning av nytt aggregat ved Skjefstadfossen som erstatning for gammelstasjonen. En vurdering av en utbygging av Riva i Tynset kan gjennomføres i 2012 etter at rettighetsforholdene nå er avklart i vassdraget. Østerdalen Kraftproduksjon har kartlagt områder for mulig vindkraftutbygging. Kartleggingen er basert på mulig etablering av småskala vindmølleutbygging oppad begrenset til 10 MW. Deler av kartleggingen fortsetter i ENOVA har innvilget støtte til Elverum Fjernvarme til å bygge ut fordelingsnettet til nye områder i Elverum sentrum med ferdigstillelse innen august I tillegg vil det være en kontinuerlig tilkopling på det eksisterende nettet etter hvert som nye bygg og evt. ombygging av gamle kommer til. Fremtidsutsiktene til Elverum Energi og konsernet er etter styrets mening gode, og for Elverum Nett er de utfordrende med hensyn til kontantstrøm og finanskostnader. Styret vil imidlertid presisere at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold. Finansiell risiko Den finansielle risikoen i konsernet er knyttet mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Driftsinntektene kommer hovedsakelig fra vannkraftproduksjon, nettvirksomhet og fjernvarme. Markedsrisikoen for kraftproduksjonen er primært pris og volum. De viktigste markedsprisene fastsettes i Nord Pools fysiske og finansielle markeder, og volumet er avhengig av nedbøren i nedbørsfeltet til kraftverkene. Kraften omsettes både ved fysiske og finansielle avtaler, og følger en sikringsstrategi. Nettvirksomheten er et monopol med offentlig regulerte inntekter. Markedsrisikoen for nettvirksomheten er hovedsaklig knyttet til endringer i rentenivå som er et viktig element i fastsettelsen av inntektsrammen. Markedsrisikoen for fjernvarme er vesentlig pris og volum. Prisen er knyttet til kraftpris og oljeekvivalent pris. Volumet er nært knyttet til utetemperaturen i konsesjonsområdet. Kredittrisikoen i konsernet ansees som lav. Kraftproduksjonen selges til solide kunder og omsettes på likvide markeder. Tap på kunder utgjør en svært liten andel av omsetningen. 3

6 Likviditetsrisiko ansees svært liten som følge av solid likviditet i konsernet. Fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet for 2011 er utarbeidet i samsvar med dette. Arbeidsmiljø, ansatte og likestilling Arbeidsmiljøet anses som godt. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften. Elverum Energi arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet og for å redusere antall sykedager. Sykefraværet i Elverum Energi var på 135 sykedager i Dette utgjorde 4,1 % av den totale arbeidstiden i regnskapsåret. Sykefraværet for konsernet var på 349 sykedager og utgjorde 3,2 %. Det er ikke registrert arbeidsulykker eller arbeidsrelaterte sykdommer i regnskapsåret. Konsernet har inngått avtale med Medi3 Innlandet AS om levering av bedriftshelsetjeneste og HMS rådgivning. Konsernet har en bevisst holdning til likestilling, og at det ikke skal være forskjellsbehandling mellom kjønn ved f eks lønn, avansement og rekruttering. Ved utgangen av 2011 var det 41 ansatte i konsernet hvorav 9 kvinner (22 %). I Elverum Energi var det 12 ansatte hvorav 9 kvinner (75 %). Styret består av 3 kvinner og 3 menn. Bransjen er generelt preget av lav kvinneandel. Ytre miljø Konsernet forurenser ikke det ytre miljø ut over det som naturlig følger av den type virksomhet og aktivitet som drives og holder seg godt innenfor de krav som myndighetene stiller. Vannkraft er en fornybar energikilde som ikke forurenser det ytre miljø. Det er etablert tiltak for å hindre oljesøl fra kraftstasjoner og transformatoranlegg. Det er i fjernvarmesentralen montert filteranlegg for å overholde myndighetenes konsesjonskrav. Elverum, 30. mars 2012 Per-Gunnar Sveen Styrets leder Gunhild Fundlid Brevig Jane Elisabeth Odden Dag Martin Bakken Styremedlem Styremedlem Styremedlem Linda Storsveen Mellum Svein Rendalen Paul Arne Galåen Styremedlem Styremedlem Adm direktør 4

7 Resultatregnskap pr Morselskap Konsernet Resultatregnskap Note Salgsinntekt Sum driftsinntekt Energikjøp Overliggende nett Varekostnad brensel Lønnskostnad 3, Aktiverte egne investeringsarbeider Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskaper Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Nedskrivning av finansielle omløpsmidler Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Konsernresultat Minoritetsinteresser Resultat etter minoritetinteresser Disponering av resultat Avgitt konsernbidrag etter skatt Avsatt utbytte Overført annen egenkapital Sum disponering 5

8 Balanse pr Morselskap Konsernet EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler - - Konsesjoner, GW, rettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler 5, Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Ansvarlig lån Lån til datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler - - Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Aksjer og obligasjoner Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 Balanse pr Morselskap Konsernet EGENKAPITAL OG GJELD Note Innskutt egenkapital Aksjekapital (15000 aksjer á kr 5000) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital majoritet Minoritetsinteresse Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lån 10, Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld - - Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld 11, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Elverum, 30. mars 2012 Per-Gunnar Sveen Styrets leder Gunhild Fundlid Brevig Jane Elisabeth Odden Dag Martin Bakken Styremedlem Styremedlem Styremedlem Linda Storsveen Mellum Svein Rendalen Paul Arne Galåen Styremedlem Styremedlem Adm direktør

10 Noter til regnskapet for 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Notene omfatter morselskapet Elverum Energi AS og konsernet Elverum Energi. Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende regler er benyttet for klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Inntektsføring Inntekt resultatføres når den er opptjent. Opptjening skjer på transaksjonstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost med fradrag for planmessige lineære avskrivninger. Egne investeringsarbeider verdsettes til direkte lønnskostnader med påslag av materialkostnader og indirekte kostnader. Anleggsbidrag fra kunder er bokført som fradrag i investeringene. Prinsippet for skille mellom investeringer og vedlikehold følger Energi Norges retningslinjer. Nyanlegg samt kapasitetsøkninger av betydning aktiveres. Utskiftninger utgiftsføres. Avskrivningstakten følger også Energi Norges retningslinjer. Aksjer i datterselskap I selskapsregnskapet er investeringer i datterselskap vurdert til kostpris, og nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte fra datterselskap inntektsføres i selskapsregnskapet som finansinntekt. Inntektsføring foretas i samme regnskapsår som utbyttet avsettes i datterselskapet. Andre anleggsaksjer og andeler Investeringer i anleggsaksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapet inntektsføres som finansinntekt. Fordringer Utestående fordringer vurderes til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Mer- og mindreinntekt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsatte ny reguleringsmodell for energiverkenes overføringsvirksomhet fra og med Den nye modellen er basert dels på normkostnader og dels på selskapets eget kostnadsnivå. Merinntekt utover inntektsrammen skal tilbakeføres til kundene gjennom lavere fremtidige tariffer, mens mindreinntekt tilsvarende kan belastes kundene. Årets mer-/mindreinntekt regnskapsføres som en korreksjon av nettinntekter i resultatregnskapet. Akkumulert mer- eller mindreinntekt regnskapsføres som gjeld eller fordring i balansen. Kraftkontrakter Alle fysiske og finansielle kraftkontrakter samt forventet egenproduksjon vurderes samlet etter porteføljeprinsippet. Pensjoner Konsernet og morselskapet har to ulike pensjonsordninger for nåværende og tidligere ansatte. Nåværende ansatte dekkes av kollektiv pensjonsordning i EKP, mens de som ønsker kan gå over på ordningen med AFP. Et av datterselskapene har en pensjonsavtale med daglig leder som er finansiert over driften. Konsernet og morselskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningene oppfyller kravene etter denne loven. Pensjonsordningene er regnskapsmessig behandlet ihht Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader (NRS 6). Etter denne regnskapsstandarden er den kollektive pensjonsforpliktelsen i EKP og pensjonsavtale finansiert over driften behandlet som ytelsesplaner. Ved måling av påløpt pensjonsforpliktelse benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Den estimerte forpliktelsen korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra aktuar over påløpt pensjonsforpliktelse. Den nye AFP-ordningen som gjelder fra og med 1. januar 2011 er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning. Avsetning for å dekke opp en forventet utbetaling knyttet til en underdekning i den tidligere AFP-ordningen inngår i balanseført pensjonsforpliktelse. 8

11 Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, dvs at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt av årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. I konsernregnskapet er utsatt skatt og utsatt skattefordel som vedrører ulike selskaper eller ulike skattgrunnlag bruttoført. I konsernet har man naturressursskatt og grunnrenteskatt i datterselskapet Østerdalen Kraftproduksjon AS. Naturressursskatt beregnes til 1,3 øre pr. kwh og kan føres til fradrag i skatt på alminnelig inntekt. Konsern Konsernet består ved utgangen av 2011, i tillegg til morselskapet Elverum Energi AS, av de deleide datterselskapene Østerdalen Kraftproduksjon AS, Elverum Fjernvarme AS og Elverum Nett AS. Minoritetens egenkapital- og resultatandel er vist i egne poster i konsernregnskapet. Intern omsetning og interne mellomværende er eliminert i konsernregnskapet. Aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapital i datterselskapene. Note 2 Salg fordelt på virksomhetsområde (Tall i 1000) Morselskap Konsern Energiomsetning Nettinntekter Andre driftsinntekter Sum

12 Note 3 Lønnskostnader, antall årsverk m.m. (Tall i 1000) Morselskap Konsern Lønnskostnader Lønninger Folketrydgavgift Pensjonskostnader (834) (941) Andre ytelser Sum Antall årsverk Ytelser til ledende personer daglig leder styre Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Daglig leder har i tillegg mottatt kr i godgjørelser fra andre konsernselskaper. Godtgjørelse til revisor Morselskapet Konsernet Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre rådgivningstjenester Dersom daglig leder sies opp som følge av omorganisering i Elverum Energi (salg, fusjon/fisjon eller lignende), har han rett på et sluttvederlag ved fratredelsen tilsvarende to årslønner beregnet ut i fra stillingens lønn på fratredelsestidspunktet. Det samme gjelder dersom arbeids- og ansvarsområdene endres som følge av en slik omorganisering, slik at daglig leder etter gjeldende rett må anses oppsagt fra sin nåværende stilling. Note 4 Pensjonskostnader,- midler og forpliktelser Konsernet har to ulike pensjonsordninger for nåværende og tidligere ansatte. Nåværende ansatte dekkes av kollektiv pensjonsforpliktelse i EKP, mens de som ønsker kan gå over på ordningen med AFP. Den kollektive tjenestepensjonsavtalen omfatter 12 aktive og 22 pensjonister i morselskapet, og 44 aktive og 33 pensjonister i konsernet. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Den kollektive ordningen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i en pensjonskasse. Et av konsernselskapene har inngått en pensjonsavtale med daglig leder. Pensjonsavtalen finansieres over driften. Selskapets og konsernets ansatte har rett til førtidspensjonering iht. AFP-ordningen. Den nye AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011, er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at selskapet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser er dermed ikke balanseført som gjeld. 10

13 I pensjonsforpliktelsen inngår også en avsetning for å dekke opp en forventet utbetaling knyttet til en underdekning i den tidligere AFP-ordningen. Beregningene av forpliktelsene er foretatt av aktuar. Pensjonsordningene er regnskapsmessig behandlet ihht Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader. (Tall i 1000) Morselskap Konsern Brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Uamortiserte estimatavvik Arbeidsgiveravgift Bokført pensjonsforpliktelse Pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelse Effekt av pensjonsreformen Avkastning på pensjonsmidler Amortisering av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Sum pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 3,8 % 4,6 % 4,5 % Avkastning på pensjonsmidler 4,1 % 5,4 % 5,7 % Årlig lønnsvekst 3,5 % 4,0 % 4,5 % Årlig G-regulering 3,25 % 3,75 % 4,25 % Årlig pensjonsregulering 2,5 % 3,0 % 4,25 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 14,1 % 11

14 Note 5 Varige driftsmidler Morselskapet Anlegg under (Tall i 1000) Tomter Bygninger Driftsløsøre utførelse Sum Anskaff.kost Tilgang i året Avgang i året Anskaff.kost Akk. avskrivninger Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Prosentsats - 2%-4% 0-33,3% - Avskrivningsplan lineær lineær Konsernet - Driftsmidler Tomter Kraft- Nett og fj.v.- Drifts- Anlegg u. (Tall i 1000) og bygg anlegg anlegg løsøre utførelse Sum Anskaff.kost Tilgang i året (1 013) Avgang i året Anskaff.kost Akk. avskrivninger Akk.av-/nedskriv Bokført verdi Årets avskrivninger Prosentsats - 2-4% 2-33% 10-33% - Datterselskapet Østerdalen Kraftproduksjon vurderer en betydelig investering i Einunna kraftverk. Dersom et alternativ med et nytt kraftverk blir valgt, vil det oppstå et regnskapsmessig nedskrivningsbehov knyttet til dagens Einunna kraftverk. 12

15 Konsernet - Immaterielle eiendeler (Tall i 1000) Fallrettighet Goodwill Sum Anskaff.kost Tilgang Anskaff.kost Akk. av-/nedskr Bokført verdi Årets avskrivning Prosentsats - 3 % Avskrivningsplan - tilnærmet lineær Goodwill er knyttet til differansen mellom nominell verdi og nåverdi av utsatt skatt på merverdier på driftsmidler som kom inn i konsernet ved opptaksfusjonen av Nord-Østerdal Kraftlag Produksjon AS inn i dagens Østerdalen Kraftproduksjon AS. Avskrivningsprofilen følger kalkulert profil på endring av den motsvarende utsatte skatteforpliktelse. Note 6 Datterselskaper Stiftelsesår Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Østerdalen Kraftproduksjon AS 1998 Elverum 67 % 67 % Elverum Nett AS 1998 Elverum 51 % 51 % Elverum Fjernvarme AS 2000 Elverum 51 % 51 % Note 7 Aksjer og andeler i andre foretak Anskaffelses- Balanseført Markeds- Eierandel kost verdi verdi Hagen Vannverk AL 7,50 % Ukjent Elsikkerhet Norge AS 8,00 % Ukjent Egenkapitaltilskudd EKP Ukjent Grønn Kontakt AS Ukjent A/L EOBBL Ukjent Sum morselskap Egenkapitaltilskudd EKP datterselskaper Ukjent REN AS 2,60 % Ukjent Sum konsern

16 Note 8 Bundne midler I posten inngår bundne midler med TNOK 355 i morselskapet og TNOK i konsernet. Note 9 Varelager Varelageret er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelageret pr er bokført til TNOK (pr : TNOK 2.161). Bokført verdi fremkommer etter en ukuransnedskrivning med TNOK 0 ( : TNOK 170). Beholdningen består av varer for videresalg og reservedeler, samt olje til fjernvarmeproduksjon. Note 10 Ansvarlig lånekapital Selskapet har et ansvarlig lån fra Elverum Kommune på TNOK Lånet er renteberegnet i 2011 til 6-mndrs Nibor + 1% (beregnet basert på tall fra perioden januar til september i året forut for beregningsåret). Lånet er uoppsigelig til år 2019, og står tilbake for all annen gjeld. Det er ikke stillet sikkerhet for lånet. Et av datterselskapene har et ansvarlig lån fra minoritetseier på TNOK Lånet er renteberegnet i 2011 til 6-mndrs Nibor + 2% (beregnet basert på tall fra perioden januar til september i året forut for beregningsåret). Lånet er uoppsigelig til år 2022, og står tilbake for all annen gjeld i selskapet. Det er ikke stillet sikkerhet for lånet. Note 11 Nærstående parter Morselskapets mellomværende med datterselskaper: Konsernet har et ansvarlig lån fra Elverum kommune, se nærmere beskrivelse i note 11. Konsernet har for øvrig ikke vesentlige transaksjoner med eier utover utbytteutdeling og ordinære leveranser av fjernvarme- og nettleietjenester. (Tall i 1000) Ansvarlig lån til datterselskap Lån til datterselskap Krav på utbytte fra datterselskap Kundefordringer Andre fordringer Sum eiendeler Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld

17 Note 12 Skatt (Tall i 1000) Morselskap Konsern Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar grunnrenteskatt Betalbar naturressursskatt Fradrag i betalbar skatt pga samordning natures.skatt - (2 562) For mye avsatt tidligere år - (3 756) Endring utsatt overskuddskatt - (1 630) Herav virkning av fremførbar korreksjonsinntekt fra Endring utsatt grunnrenteskatt Årets totale skattekostnad Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad (628) Permanente forskjeller Anvendt fremførbar korreksjonsinntekt - (2 253) Endring i midlertidige forskjeller (578) (6 950) Virkning av fritaksmetoden Anvendt fremførbart underskudd - (1 230) Selskaper med skattemessig underskudd Grunnlag betalbar skatt (1 054) Betalbar skatt - 28% Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar grunnrenteskatt Sum betalbar skatt

18 Morselskap Konsern Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Anleggsmidler (1 562) Omløpsmidler - (609) Gjeld - (17 078) Gevinst- og tapskonto - (62) Pensjonsforpliktelse (3 640) (12 560) Goodwill Fremførbart underskudd (20 623) (29 712) Sum (25 825) (1 935) Ubenyttet godtgjørelse (3 890) (3 890) Fremførbar korreksjonsinntekt (10 331) Sum (29 715) (16 156) Herav forskjeller som det ikke beregnes utsatt skatt av - (10 357) Grunnlag for beregning av utsatt skatt (29 715) (26 513) Utsatt skatt/utsatt skattefordel, 28% (8 320) (7 424) Avsatt utsatt overskuddskatt Ikke aktivert utsatt skattefordel (8 320) (8 320) Midlertidige forskjeller grunnrenteskatt Utsatt grunnrenteskatt (30%) Sum utsatt skatt i balansen 2071 Herav utsatt skattefordel Herav utsatt skatt På bakgrunn av usikkerhet knyttet til fremtidig utnyttelse av utsatt skattefordel, er det unnlatt å aktivere deler av denne. Avstemming mellom skattekostnad og beregnet skatt på årsresultatet: (tall i 1000) Morselskap Konsern Årsresultat x gjennomsnittelig skattesats (176) Regnskapsført skattekostnad Differanse (176) (9 749) Differanse skyldes: Permanente forskjeller (7) (49) Mottatt aksjeutbytte fritaksmetoden (36) (221) Forskjeller det ikke beregnes utsatt skatt av - (116) Betalbar grunnrenteskatt - (12 103) Endring i utsatt grunnrenteskatt - (939) Endring i ikke aktivert skattefordel (133) (129) For mye avsatt tidligere år og avrunding Sum (176) (9 749) 16

19 Grunnrenteskatt Med utgangspunkt i det enkelte kraftverk beregnes salgsinntektene ut fra årets timeoppløste spotmarkedspriser multiplisert med produksjonen i tilhørende perioder, med unntak av konsesjonskraft og visse kontrakter som prises til faktiske inntekter. Gevinst ved realisasjon av driftsmidler som benyttes i kraftproduksjonen medtas. Tap ved realisasjon av driftsmidler, skattemessige avskrivninger samt øvrige kostnader tilordnet kraftverket fratrekkes som ved beregning av alminnelig inntekt. I tillegg gis det fradrag for en friinntekt beregnet ut fra skattemessig verdi på driftsmidlene multiplisert med en normrente. Normrenten fastsettes årlig og er for 2011 fastsatt til 2,1%. (tall i 1000) Inntekter Produksjonskostnader inkl. skattemessige avskrivninger Friinntekt Årets grunnrenteinntekt Anvendt fremførbar negativ grunnrenteinntekt Betalbar grunnrenteinntekt Årets grunnrenteskatt Fremførbar negativ grunnrenteinntekt Utsatt skatt grunnrenteinntekt Utsatt skatt av grunnrenteinntekt er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, herunder negativ grunnrenteinntekt til fremføring. Alle beregninger er basert på en nominell skattesats på 30%. Naturressursskatt Denne beregnes som egenproduksjon * 1,3 øre pr. kwh. Note 13 Mer-/mindreinntekt Mer-/mindreinntekt (tall i 1000) (Mer)/mindreinntekt per Korrigeringer fra forrige år Årets beregnede mer(-)-/mindreinntekt (+) Overført renter av mindreinntekt 0 21 (Mer)/mindreinntekt per Skyldige renter av merinntekt per Årets avkastning knyttet til nettvirksomheten er 2,8%. Avkastningen i 2010 utgjorde 7,2%. 17

20 Note 14 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital pr består av aksjer á kr 5.000, balanseført med tilsammen kr Selskapet har ikke flere aksjeklasser. Eierstruktur Elverum Kommune eier samtlige aksjer. Note 15 Egenkapital Morselskapet: Konsernet: (Tall i 1000 NOK) Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Bokført egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte Egenkapital (Tall i 1000 NOK) Annen egenkapital Sum majoritet Aksjekapital Overkursfond Minoritetsinteresse Sum egenkapital Rapportert EK Årsresultat Avsatt utbytte Bokført egenkapital Note 16 Gjeld til kredittinstitusjoner og annen langsiktig gjeld Av konsernets langsiktige gjeld til kredittinstitusjoner forfaller kr mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt (pr : kr ). Konsernets annen langsiktig gjeld forfaller til betaling Bokført gjeld som er sikret med pant utgjør kr Driftsmidler med en bokført verdi på kr er i tillegg til factoringpant stillet som sikkerhet for gjeldsforpliktelsen. Det er i tillegg avgitt negativ pantsettelseserklæring. Banken har inngått avtale med selskapets eiere om kapitaltilskudd for å oppfylle bestemte krav om kontantstrøm. 18

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon årsrapport 2009 Gråkampen. Foto: Anne Haalien Fra Bitihorn. Foto: Bjørn Hebæk Våre lokaler på Spikarmoen. Foto: Valdres Energiverk AS Innhold Selskapet og organisajon 3 Selskapet og organisasjon 4 Styret

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2012 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2012... 4 Et tilbakeblikk på 2012... 5-6 Årsberetning...

Detaljer

MIP-konsernet. Industriparken

MIP-konsernet. Industriparken 1 Årsberetning MIP-konsernet Mo Industripark AS (MIP AS) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Hovedoppgavene ligger innenfor drift og utvikling av eiendom, produksjon av luftgasser,

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer