Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret Foto: Sten Ivar Tønsberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg"

Transkript

1 Foto: Sten Ivar Tønsberg Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret

2 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer 4 Del 3. Boligsosiale føringer 8 Del 4. Kartlegging av boligbehov og boppfølging 17 Del 5. Oppsummering og samlet prioritering 29 1

3 Del 1. Bakgrunn 1.1 Innledning Boligsosial planlegging Boligsosial planlegging er et strategisk og planmessig boligsosialt arbeid. Formålet er å påvirke til at flere vanskeligstilte på boligmarkedet får egnede boliger. Boligsosialt arbeid omfatter alle tiltak, virkemidler og tjenester som må til for at vanskeligstilte kan bosette seg og bli boende. Betydningen av god helhetlig planlegging ble framhevet i St. melding nr 23 Om boligpolitikken ( ). Riksrevisjonens gjennomgang av tilbudet til vanskeligstilte på boligmarkedet, dokument 3:8 ( ), understreker at det er kommunenes ansvar å skaffe boliger til vanskeligstilte innenfor de generelle rammevilkårene. Boligpolitikk defineres som all offentlig aktivitet som har til hensikt å sørge for at alle innbyggere har en egen bolig enten den er leid eller selveid. Boligpolitikk omfatter både utbyggingspolitiske og sosialpolitiske tiltak. Bolig er et basisgode, og dens funksjon er langt mer enn å ha tak over hodet. For individet er det å ha bolig en av forutsetningene for å kunne ta del i andre samfunnsgoder - skolegang, sosial omgang, arbeidsmarked osv. Foreliggende boligsosiale handlingsplan for omhandler en generell del med en oversikt over føringer og prosesser som påvirker kommunens boligarbeid. Planen omhandler ellers påvist boligbehov og behov for boppfølging, og avsluttes med en oppsummering og samlet prioritering. Forslag til bevilgninger må som vanlig bli nærmere vurdert i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Planen gjelder for perioden Tidspunkt for ny revisjon tas opp i forbindelse med rullering av kommunens planstrategi. Planarbeidet Planen er utført som en ordinær temaplan. Arbeidet er organisert gjennom en arbeidsgruppe nedsatt av rådmannen. Arbeidsgruppen har bestått av Lars Walter Andersen, Eva Orheim (NAV), Dag Olav Kjernsholen, Asle Backe-Bogstad og Dagfinn Lunner som leder. Til kartleggingsdelen er det innhentet hjelp fra et konsulentfirma. 2

4 Del 2. Boligpolitiske føringer 2.1. Nasjonale føringer Etter den andre verdenskrig har det vært en sterk satsing på at flest mulig skal kunne bo i eid bolig framfor å leie. Skattesystemet gjenspeiler dette. Gjennom et samspill mellom kommunene, private utbyggere, boligsamvirket, Husbanken og bankvesenet for øvrig har en kunnet få tilgang på boliger. Boligpolitikken har gitt folk flest mulighet til å ta del i velstandsutviklingen. Det overordnede nasjonale målet som har blitt stadfestet er at alle skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse for et godt og meningsfylt liv. Regjeringen ønsker at flest mulig av dem som ønsker det, skal kunne etablere seg i egen eid bolig. Dette skal oppnås gjennom følgende hovedmål: - Tilrettelegge for et velfungerende boligmarked - Skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet - Byggeprosessen skal være god og effektiv - Øke antallet miljøvennlige og universelt utformede boliger og boområder. NOU:15 Rom for alle Norges offentlige utredning om Rom for alle uttaler blant annet følgende: - Å ha et sted å bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse - For enkelte er ikke tilgang til bolig tilstrekkelig, det må også være et tilbud av botjenester - Boligen, hjemmet og rammene rundt er helt avgjørende for barns oppvekstvilkår - Kommunal utleiesektor bør i størst mulig grad være et tilbud for en kort periode - Det å skaffe seg bolig er først og fremst et personlig ansvar personer på landsbasis har et boligbehov som ikke kan løses på egen hånd ofte med grunnlag i lav inntekt Utvalget som står bak utredningen foreslår følgende satsninger: - Boligen, på lik linje med helse, utdanning og inntekstsikring må være en sentral del av velferdspolitikken - Kommunenes ansvar i boligpolitikken må tydeliggjøres i klarere lovforankring - Kommunene må sette mål for det boligsosiale arbeidet og integrere det i øvrig planverk - Kommunene må gis utvidet handlingsrom gjennom flere boliger for de mest utsatte grupper - Startlån, boligtilskudd og tapsfond bør brukes mer fleksibelt. Løpetid på startlån utvides. - Bostøtten må i større grad ta høyde for barnefamiliene - Utvalgets flertall foreslår rettighetsfestet at vanskeligstilte får bistand til å få et forsvarlig botilbud. 3

5 2.2. Lokale føringer Kommuneplanen Kommuneplan gir føringer for hvordan vi skal ha det i Aurskog-Høland. Politiske føringer for framtiden: 1. Livet på landsbygda skal opprettholdes Det skal kunne bygges inntil 15 boliger spredt pr.år 2. Tettstedene skal være livskraftige lokalsentre Konsentrerte sentrumsområder med en sunn blanding av boliger, forretninger og servicetilbud 3. En sunn sosialt sammensatt befolkning Differensiert tilbud av boliger i alle tettstedene, en betydelig andel skal være romslige eneboligtomter 4. God sosial utvikling tilpasset økonomisk bæreevne En befolkningsvekst innenfor en ramme på maks 1-1,5 % 5. Kommunesenteret skal ha størst vekst Sentrale forretnings- og servicetilbud som det bare er plass til en av i kommunen, skal lokaliseres til Bjørkelangen 6. Attraktive tettsteder for trivsel og et godt sosialt Høyne estetisk standard og ivareta kravene til miljø 7. Boligbyggingen skal sees i sammenheng med det kommunale tjenestetilbudet. Mål: universell utforming. Oppnå god samordning mellom befolkningsvekst og tjenestetilbud. Handlingsplanen for 2011 Rådmannen er i handlingsplan/budsjett for 2011 bedt om å utrede hvordan kommunen skal samhandle arbeidet mot rus og med rusavhengige. Et av fokusområdene som skal utredes er boligsituasjonen. Det er tatt hensyn til disse føringene både i arbeid med ny rusmiddelpolitisk handlingsplan og denne boligsosiale handlingsplan. Vedtak om mottak av flyktninger Kommunestyret har i møte (sak nr. 92/11) gjort vedtak om å ta i mot 10 flyktninger pr. år i perioden , til sammen 40 personer. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) opplyser at kommunen ikke kan velge enkeltpersoner for bosetting ut fra blant annet nasjonalitet og familiestørrelse. Politisk handlingsplan for redusert bruk og misbruk av alkohol, narkotika og spill Denne planen påpeker at rusmiddelbrukere generelt har vanskeligheter med å skaffe bolig på det private markedet og holde på boligen. Dette medfører at kommunen får et ansvar for å finne egnet bolig. Det vises ellers til at det har vært en offentlig debatt i lokale media om at flere rusmiddelmisbrukere bor i samme bolig og at dette kan være uheldig. Kommunestyret har lagt til grunn av rusmiddelbrukernes bosituasjon skal utredes nærmere. Rusplanen understreker at et sted å bo eller være er en forutsetning for behandling og rehabilitering. Handlingsplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne I forhold til boligbehov foreslås bygget 10 boenheter for psykisk utviklingshemmede. Planen beskriver ellers et behov for økt grunnbemanning i boveiledertjenestene. 4

6 Kommunestyret ba konkret om å utrede behovet for boliger til psykisk utviklingshemmede (herunder kartlegging av antall boliger, boligtype med heldøgns/ikke heldøgns bemanning og skaffe tilveie tomt) bør komme i gang i løpet av Boligbehovet må sees i sammenheng med avlastningskapasiteten slik at en utredning av hva behovet vil være for avlastningsplasser (avlastningsbolig) bør fremkomme i samme sak. Arbeidet med denne utredningen er foreløpig ikke kommet i gang. Planen ble vedtatt av kommunestyret 20. juni Kommunens virkemidler Arealplanlegging Kommunen er planmyndighet og treffer vedtak i forhold til boligpolitikken gjennom kommuneplan, kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Kommunen kan gjennom bestemmelser i reguleringsplan beslutte hvor og hvordan det skal bygges, stille krav om universell utforming, miljøkvaliteter, fleksibel energibruk, antall boliger, største og minste boligstørrelse, osv. i et område. Et særlig viktig virkemiddel er at kommunen sørger for at det blir bygget et tilstrekkelig antall mindre boliger. For førstegangsetablere, eldre og andre husstander med få personer er dette viktig. Infrastruktur for boligbygging Infrastruktur for boligbygging handler om tekniske systemer som vei, vann, kloakk, kabler, elektrisitet, fjernvarme, kommunikasjon, kollektivtrafikk m.m. I kommunens boligpolitiske strategi inngår også ansvar for sosial infrastruktur som skoler og barnehager, fellesarealer, friområder m.m. Gjennom plan- og bygningsloven skal kommunen ivareta oppgaver knyttet til kvalitative forhold som universell utforming og miljøhensyn. Samarbeid og samordning med boligaktører Samarbeid og samordning med boligaktører er en forutsetning for gjennomføring av den ønskede boligpolitikken. Kommunen kan også opptre som tilrettelegger og koordinerende organ i større utbyggingsprosjekter. Gjennom utbyggingsavtaler vil kommunen regulere sitt samarbeid med private utbyggere. Kommunale utbyggingsarealer Tomte- og eiendomspolitikken er viktige virkemidler i kommunens boligpolitikk. Kommunens rolle som en aktiv og utviklende aktør når det gjelder kjøp og salg av tomtegrunn, vil i kombinasjon med et tett samarbeid med utbyggere bidra til at boligbyggingen styres mer planmessig. I tillegg vil man kunne styre boligbygging i forhold til de konkrete boligbehov kommunen har. Husbankens økonomiske virkemidler Se kapitel 3.4. Boligbygging - salg/kjøp av kommunal boligmasse Bygging av boliger for vanskeligstilte er et viktig virkemiddel for kommunen. Kommunen har for tiden 148 boliger for utleie. 5

7 Antall innbyggere 2.4. Boligbygging og befolkningsframskrivning Boligbygging Antall ferdigstilte boliger Antall planlagte bygde boenheter Boligbyggeprogrammet er basert på utbyggernes egne planer og prognoser. Denne viser en utbygging som er vesentlig høyere enn hva som har vært vanlig de siste årene. Utbyggernes planer reguleres imidlertid av utbyggingsavtale med kommunen. Befolkningsframskriving SSB har gjort følgende befolkningsframskrivning (juni 2011 middels nasjonal vekst) ,87 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 2011=faktisk befolkningstall per Befolkningsprognose Samlede vurderinger i forhold til boligbehov Aldersgruppen år: 6

8 Personer i denne aldergruppen øker vesentlig framover. I denne gruppen inngår også de som er i etableringsfasen. For noen kan det være vanskelig å komme inn på det ordinære boligmarkedet. Dette kan medføre et økt behov for hjelp fra det offentlige til å skaffe seg bolig. Pensjonister: Aldersgruppen år vokser relativt sterkt gjennom hele perioden fram mot Eldre pensjonister fra 80 år og oppover viser en liten nedgang i gruppen år, mens gruppen over 90 år vil øke. Totalt sett etter prognosen blir det færre personer i disse aldersgruppene. Det er disse gruppene som i størst grad belegger dagens sykehjemsplasser. Del 3. Boligsosiale føringer 3.1. Definisjon Boligsosialt arbeid omfatter alt fra kommunenes innsats for å framskaffe og tildele boliger, til tjenester og enkelttiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon. Framskaffelse av bolig kan være alt fra nybygging og utbedring av kommunal boligmasse til bistand til å framskaffe boliger på det private utleiemarkedet. Bistand til å mestre bo- og livssituasjonen kan være veiledning, opplæring og bistand til å utføre praktiske gjøremål i boligen, overholde sine økonomiske forpliktelser samt plikter knyttet opp mot boforholdet og til naboer. Mange trenger også bistand til å nyttiggjøre seg andre tiltak og tjenester som ivaretar egen helse, forebygger isolasjon og bidrar til en meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. (kilde: Overordnede mål i det boligsosiale arbeidet Regjeringens mål er at flest mulig av de som ønsker det skal etablere seg i egen bolig. For å nå dette målet finnes flere virkemidler. Husbanken har finansieringsordninger gjennom startlån og boligtilskudd. Kommunen kan gi råd og veiledning til at de som har eierpotensial kan få kjøpt sin egen bolig. De er i det lange løp billigere å eie enn å leie, og fast bolig forebygger i stor grad sosiale problemer Den boligsosiale organiseringen i Aurskog-Høland Ansvaret for det boligsosiale arbeidet er i hovedsak lagt til sektor helse- og rehabilitering og sektor teknisk drift og kultur. I sektor helse- og rehabilitering sorterer tjenester knyttet til personer: - med nedsatt funksjonsevne - i sykehjem og hjemmeboende og tjenester som NAV yter. I sektor teknisk drift og kultur sorterer kommunens boligkontor og forvaltning av boligene. 7

9 Boligsosialt arbeid omfatter: - Tildeling av bolig og oppfølgingstjenester - Fremskaffelse av bolig herunder hensynet til universell utforming - Forvaltning og vedlikehold av boliger - Booppfølging (hjemmetjenester og andre hjelpetiltak i hjemmet) - Forvaltning av Husbankens individrettede økonomiske virkemidler - Økonomisk rådgivning Boligkontoret er sentral i det boligsosiale arbeidet. Her gjennomføres tildeling (i samarbeid med tverrfaglig tildelingsgruppe), fremskaffelse og forvaltning av boliger. I tillegg forvaltes Husbankens virkemidler ved boligkontoret. Videre er det NAV og sektor helse og rehabilitering som tildeler og utfører oppfølgingstjenester. NAV står i hovedsak for den økonomiske rådgivningen. Tildeling av boliger Boliger tildeles gjennom en tverrfaglig tildelingsgruppe ledet av boligkonsulenten. Denne gruppen består representanter fra de ulike tjenestene i kommunen. Boliger blir tildelt i møte etter behovsprøving. Tildelingsgruppen forsøker, så langt det er mulig, å plassere søkere i en bolig som tilsvarer deres behov. Dette knytter seg både til geografisk plassering, boligens standard og nabosammensetning. For eksempel vil det å plassere en som forsøker å bli rusfri nærheten av en eller flere personer som utøver rusmisbruk bli vurdert som uhensiktsmessig. Det er en viktig del av det boligsosiale arbeidet å formidle kunnskap om Husbankens virkemidler. Boligtildeling gjennom en tverrfaglig gruppe anses som en god organisatorisk løsning. Konsulentfirmaet erfarer at denne tildelingsmodellen er hensiktsmessig og anbefaler at kommunen fortsetter å benytte den. Utfordringer i boligtildeling Generelt kan det påpekes at det er en utfordring at antall utleieboliger er blitt redusert gjennom de siste årene. Dette medfører at vanskeligstilte får avslag på grunn av manglende tilgang på boliger. For flyktningene kan det være vanskelig å finne egnede ledige boliger på det tidspunkt Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) presenterer sitt bosettingsbehov. Behovet kan variere fra store familieleiligheter til mindre leiligheter i bofellesskap for en gruppe flyktninger. Barneverntjenesten har pekt på at mange av boligene som de vanskeligstilte bor i er i dårlig forfatning, og at dette gjelder både kommunale og private boliger. Mange av boligene er ikke forskriftsmessig godkjent som selvstendig boenheter. Barnevernstjenesten påpeker ellers at det er en utfordring at det er mange med ulike problemer som samles i kommunale boliger. Dette er personer med både rus og psykiske helseproblemer. Utfordringer i forvaltning av kommunale boliger 8

10 I tillegg til tildeling av bolig skal kommunen også forvalte og vedlikeholde boligmassen. Vedlikehold eller oppussing finner sted ved inn- og utflyttinger. Det er blitt pusset opp mellom boliger per år de to-tre siste årene. Selv om kommunen har solgt en del boliger i det siste har konsulentfirmaet påpekt at det ikke foreligger noen konkret anskaffelsesstrategi i kommunen. Det kan tyde på at kommunen ikke har en klar ansvars- og rollefordeling tilknyttet forvaltningen av boliger gjennom kjøp og salg. Konsekvensene av dette kan bli at nye boliger ikke anskaffes i samme tempo som boliger selges. Et annet sentralt element ved forvaltning av kommunal boligmasse er planlegging og plassering av boliger. Flere av brukerne av kommunal bolig avhengig av å bo i sentrumsnære strøk, eller ha god tilgang på offentlig transport. Dette gjelder særlig personer med rusproblematikk, flyktninger/innvandrere og i mange tilfeller også økonomisk vanskeligstilte. Nærhet til tjenesteapparatet er påpekt som et moment. Kommunens boliger er av varierende kvalitet og standard både når det gjelder innvendig og utomhusarealer. Dårlig forfatning av boligene er ikke bare et problem i den kommunale boligmassen, men dette gjelder også flere av de private utleieboligene. Utfordringer i rolle- og ansvarsavklaring NAV har ansvar for personer med rusproblemer og psykisk helsetjeneste har ansvar for personer med psykiske helseproblemer. Samtidig er det flere personer som beveger seg mellom disse to fagområdene. Undersøkelse viser at samarbeidskanalene mellom NAV og psykisk helsetjeneste kunne vært bedre. Det er imidlertid et godt samarbeid i saker der personer med psykiske problemer samtidig har et rusproblem. Hjemmetjenesten yter også tjenester til personer både eldre og yngre med rus- og psykiske problemer. Hjemmetjenesten er en viktig aktør i oppfølging og behandling av disse brukerne, og dette fordrer et nært samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet. I politisk handlingsplan for redusert bruk og misbruk av alkohol, narkotika og spill er det påpekt at behandlingen kan vanskeliggjøres ved at personene ikke har et sted å bo eller har en fast bopel. Utfordringer: - Reservering av egnet bolig til flyktninger er vanskelig fordi familiesammensetningen ikke er definert - En del kommunale boliger har dårlig standard - En del private utleieboliger har dårlig standard - Ressursene til NAVs ruskonsulent trengs både blant rusmisbrukere og brukere med både rus og psykiske helseproblemer - Noen kommunale boliger ligger ikke sentralt nok i forhold til tjeneste- og serviceapparat samt offentlig kommunikasjon - Den geografiske avstand mellom tjenestene som arbeider med rus og psykisk helse er en utfordring i forhold til samarbeidsmulighetene. Organisatorisk vil det alltid være en utfordring om ruskonsulent stillingen er plassert i NAV eller psykisk helsetjeneste 9

11 Tiltak: - Gjeldende modell for tildeling av kommunale boliger videreføres - Kommunen må søke å heve standarden på de kommunale boligene - Private utleieboliger må være godkjent som selvstendige boenheter av bygningsmyndighetene - Arbeide for at flere kan bli eiere av egen bolig gjennom helhetlig bruk av startlån, boligtilskudd og bostøtte (fra leie til eie) - NAV og sektor helse og rehabilitering må øke samarbeidet om tiltak overfor personer med rusproblemer og psykiske helseproblemer - Det bør bygges opp felles møteplasser for samhandling mellom NAV, psykisk helsetjeneste og hjemmetjenesten for tiltak overfor vanskeligstilte på boligmarkedet Kommunens virkemidler for boligsosialt arbeid Lovgrunnlag Kommunens ansvar for boligsosialt arbeid er regulert i lov om sosiale tjenester i NAV og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er spesielt to bestemmelser som regulerer dette ansvaret. 3-7: Boliger til vanskeligstilte (lov om helse- og omsorgstjenester) Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing, og med hjelpe- og vernetiltak for den som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. 15: Boliger til vanskeligstilte (lov om sosiale tjenester i NAV) Kommunen i arbeids- og velfredsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 27: Midlertidig botilbud (lov om sosiale tjenester i NAV) Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Kommunens boligsosiale ansvar omfatter dermed alle som kommer i en situasjon der de selv ikke evner å skaffe seg et akseptabelt og verdig boforhold. Det finnes et sett av virkemidler som kommunen kan benytte seg av for å ivareta denne hjelpeplikten. Vi kan nevne de generelle boligpolitiske virkemidler som arealregulering, tomtestyring, utbyggingsavtaler osv. Disse er behandlet i kapittel x. Andre virkemidler er Husbankens bostøtte og låne- og tilskuddsordninger, kommunale utleieboliger, økonomisk sosialhjelp, samarbeid med tredje sektor, samarbeid med private boligaktører og oppfølgingstjenester (boveiledning og miljøarbeid). 10

12 3.4. Husbankens låne- og tilskuddsordninger Aurskog-Høland kommune har en tydelig sosial profil i bruken av startlån og boligtilskudd. Startlån gis til personer som ellers ikke ville kunne få kjøpt seg egen bolig, fordi de ikke oppnår finansiering i privatbanker. I de fleste tilfeller gis startlån som toppfinansiering til søkere uten egenkapital. En viktig gruppe er sosialt og økonomisk vanskeligstilte. Ved bruk av startlån kan disse komme seg ut av leiemarkedet og blir eiere av egen bolig. Husbanken er kommunens viktigste samarbeidspartner for å legge forholdene til rette for vanskeligstilte på boligmarkedet. I tillegg til de økonomiske virkemidlene, er samarbeid, veiledning og kompetansehevende tiltak viktige virkemidler (www.husbanken.no). Nedenfor gis en oversikt over de ulike låne- og tilskuddsordningene: Aurskog-Høland kommune har de siste tre årene hatt en betydelig vekst i etterspørsel og innvilgelse av Startlån. Samlet utlån av Startlån er i Økonomiplan mill. kr pr år. Midlene utgjør således et betydelig element i den totale boligomsetningen i kommunen. Startlån gis til grupper som ellers ville være forhindret fra eller ha vanskeligheter med å kjøpe egen bolig. Majoriteten av Startlån gis som toppfinansiering inntil kr kombinert med grunnfinansiering i privatbank. Spesielt vanskeligstilte kan også få fullfinansiering hvis det dokumenteres avslag på grunnfinansiering fra privatbank. Førstegangsetablerere er oftest unge par og enslige uten egenkapital. Etter myndighetenes innstramming med maksimalt 85 % lån til kjøp av bolig er denne gruppen helt avhengig av toppfinansiering i form av Startlån hvis de ikke har foreldre som kan stille tilleggssikkerhet. Startlån er unntatt fra regelen om maksimalt 85 % lån til boligkjøp. 11

13 Andre grupper er økonomisk vanskeligstilte, personer som ønsker å beholde/anskaffe bolig ved samlivsbrudd, samt flyktninger og andre kommunale leieboere som kjøper egen bolig. Det gis også Startlån til refinansiering for å forhindre salg av bolig. Boligtilskudd benyttes primært til tilpasning av bolig til eldre og funksjonshemmede, slik at de kan bli boende i egen bolig, og forhindre flytting til kommunal utleiebolig eller institusjon. Det er imidlertid en nedadgående tendens i bevilgningen fra Husbanken med totalt kr i boligtilskudd for Startlån kan bevilges til samme formål til personer som i mindre grad er økonomisk vanskeligstilte. Utfordringer: - Det er en sterk vekst i etterspørsel av Startlån - Økende saksmengde og etterfølgende økt saksbehandlingstid ved boligkontoret - NAV må oppfordre søkere av sosialhjelp til husleie til samtidig å søke om bostøtte - Lovverkets krav om å medvirke til å skaffe bolig til vanskeligstilte og et midlertidig botilbud Tiltak - Aktiv bruk av startlån, boligtilskudd og bostøtte som et bidrag til en aktiv kommunal boligpolitikk - Bidra til å finansiere boliger i stedet for at kommunen selv eier boligene med de kostnader og utfordringer dette innebærer - Styrke bemanningen ved boligkontoret 3.5. Utleieboliger og anskaffelse av kommunale boliger Kommunale utleieboliger er boliger som kommunen har ervervet for vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er et midlertidig virkemiddel. Noen kommunale utleieboliger kan også gis på varig basis, f. eks. omsorgsboliger. Kommunale utleieboliger som et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte, bør sees i sammenheng med øvrige virkemidler for å gi bedre og mer varige løsninger. I mange tilfeller der kommunalt hjelpeapparat er involvert, som psykiatritjeneste eller NAV, vil en kommunal bolig være et nødvendig fundament for å få til en bedret livssituasjon for vanskeligstilte. Antall kommunale utleiligheter De siste årene har antall kommunale boliger blitt kraftig redusert. Etter 2004 er det solgt 36 boliger, og 7 har brent ned, i alt en avgang med 43 boliger. De solgte boligene har vært i dårlig forfatning og med usentral beliggenhet. I samme periode er det kjøpt 6 brukte, nyere boliger, og bygget 4 boliger, i alt anskaffet 10 boliger. Dette innebærer at antall boliger i netto virkning har blitt redusert med 33 boliger siden Kommunen disponerer i dag 148 utleieboliger. I tillegg har kommunen 22 omsorgsboliger. Av de 148 boligene har kommunen følgende: 28 samlokaliserte gruppeboliger som er fordelt slik: 12

14 - 6 for psykisk syke (Aurskog) - 4 for fysisk funksjonshemmede (Aurskog), - 18 for psykisk utviklingshemmede (10 stk Løken og 8 stk Bjørkelangen) De øvrige 120 boligene er fordelt slik geografisk: - 34 stk Aurskog - 27 stk Bjørkelangen - 36 stk Løken - 12 stk Hemnes - 4 stk Momoen - 7 stk Setskog Boligene er av ulik alder og standard. Etter svært mange år med vesentlig forsømt vedlikehold, er det en utfordring å få hevet standarden. De siste to årene er imidlertid vedlikeholdet blitt styrket, slik at boligene nå systematisk oppgraderes til en god og nøktern standard i forbindelse med skifte av leieboere. Flere boliger er dessuten rehabilitert utvendig. Husleie I 2010 ble det foretatt en gjennomgang av husleienivået på kommunale boliger, og oppjustert til gjengs leie for de boliger som hadde en for lav husleie, I tillegg har også leien blitt oppjustert i forbindelse med skifte av leietaker. Ved oppjustering til gjengs leie ligger økningene innenfor det som er godkjent i bostøtteordningen. Dermed får personer og husstander med lav inntekt dekket nesten hele husleieøkningen i form av høyere bostøtteutbetaling, og får ikke noen merkbar høyere belastning på sin egen økonomi. Det er vesentlig for kommunen å ligge på et leienivå som tilsvarer gjengs leie, og ikke ligge kunstig lavt i husleie. Dette gjør at kommunen etter husleieøkningene har fått økonomi til å holde et forsvarlig nivå på vedlikehold av boligene. Samtidig dempes etterspørselen noe, fordi differansen mellom kommunal og privat leie er mindre enn tidligere. Fra leie til eie Ved salg av kommunale boliger har det gått ut invitasjon til leietakerne om å kjøpe den boligen de leier. Det er solgt 3 kommunale boliger til leietakere de siste årene. Dessuten er det gitt startlån til kommunale leietakere til kjøp av bolig i det private markedet. Dette er en god løsning for både leietakerne og kommunen. Leietakerne oppnår å eie sin egen bolig samtidig som kommunen skaffer disse et alternativ i stedet for å leie kommunal bolig. Boligene har blitt solgt til verditakst, og kjøpesummen er finansiert med startlån og boligtilskudd. Det er i tråd med nasjonale mål at kommunene skal bidra til at flest mulig skal eie sin egen leilighet. Stor etterspørsel etter kommunale boliger Etterspørselen etter kommunale leieboliger vurderes som fortsatt meget stor. I 2011 behandlet kommunen 50 søknader, hvorav 35 fikk avslag og 15 fikk innvilget søknad om bolig. Tildelingsgruppen må foreta en meget streng prioritering av søknader, slik at det kun er de mest vanskeligstilte som tildeles ledige boliger. En del av søkerne som får avslag, vurderes å ha betydelige problemer med å skaffe seg bolig på det private markedet. Av hensyn til dette, er det et klart behov for å øke antallet kommunale utleieboliger. 13

15 Når det gjelder boliger eldre enn 10 år, har disse beskjedne kapitalkostnader, men noe høyere vedlikeholdskostnader. Disse boligene er lønnsomme for kommunen. Nyere boliger går også i balanse, og vil gi et lite overskudd med dagens rentenivå. 3.6 Bostøtte Bostøtte er et statlig virkemiddel med støtte til husstander med lav inntekt. Bostøtten skal bidra til at husstander med lav inntekt blir økonomisk i stand til å holde en akseptabel bostandard. I leide boliger er det husleien som utgjør boutgiftene, mens det for eide boliger er boliglån, kommunale utgifter og driftskostnader. En gjennomsnittelig utbetaling av bostøtte er på ca kr pr måned. Grensen for maksimal inntekt før skatt er kr for en person, deretter stigende med kr for hvert ekstra medlem av husstanden. Dette betyr i realiteten at det vanligvis er husstander med kun en inntekt som har rettigheter til bostøtte, og at denne må være forholdsvis lav, oftest pensjon eller annen offentlig ytelse. Mange mottagere av bostøtte mottar økonomisk sosialhjelp eller ville hatt rettigheter til dette uten utbetaling av bostøtte. For denne gruppen, vil hver mottatt statlig krone i bostøtte bety en tilsvarende besparelse på det kommunale budsjettet. Den årlige utbetalingen av Husbankens bostøtte i Aurskog-Høland utgjør 7,6 mill. kr. i 2012, fordelt på 328 husstander. Noe av dette beløpet vil utgjøre en besparelse i de kommunale budsjettene, dels direkte til kommunen som refusjon i sosialhjelp til boutgifter og dels i form av bostøtte som utbetales til søker av bostøtte, og dermed erstatter eller reduserer behovet for utbetaling av sosialhjelp. Det finnes ikke eksakte tall på denne besparelsen for kommunen, men det antas en besparelse på minimum 2 3 mill. kr. Herav overføres ca 1 mill. kr. direkte til kommunen som refusjon av støtte til boutgifter. Den resterende del av besparelsen er bostøtte som utbetales til søker, og dermed erstatter eller reduserer behovet for utbetaling av sosialhjelp. 14

16 3.7. Fire nye boliger/boenheter ferdigstilt i 2011 Aurskog: 2 nye eneboliger med nøktern standard. Kostnad pr. bolig: 2,4 mill. kr. inkl. byggetomt. Størrelse: 85 m2. 3 soverom. Universiell utforming. Forsterket interiør. Aurskog: 2-mannsbolig i nøktern standard. Kostnad 3,6 mill. kr. inkl. byggetomt. Størrelse: 82 m2 pr. leilighet. 3 soverom. Universiell utforming. Forsterket interiør. Økonomi ved bygging av utleieboliger: Når kommunen bygger eller kjøper boliger for utleie, oppnås det et tilskudd på 20 % fra Husbanken. I en markedssituasjon der boligpriser og utleienivå i noen grad følger hverandre, utgjør 20 % tilskudd det som skal til for at kommunen ikke taper penger å kjøpe boliger for utleie. Et priseksempel med dagens priser og rentenivå: Bolig, 3 roms til 1,5 mill. kr., tilskudd 0,3 mill kr. gir en netto innkjøpskostnad på 1,2 mill. kr. Rente på 3 % betyr kr , forsikring, kr , kommunale avgifter kr , vedlikehold/boligadministrasjon kr i alt kr pr år. Utleie nyere 3 roms leilighet, sentral beliggenhet utgjør kr pr måned, dvs. kr pr år når 11 måneders utleie legges til grunn. Årlig «teoretisk overskudd» vil utgjøre kr Nedbetaling av lån (avdrag) og verdistigning er ikke medregnet. Avdrag representerer en kapitaloppbygging. Verdistigning er en gevinst for 15

17 kommunen som realiseres i form av økte husleieinntekter som øker i takt med eiendomsverdien, eller realiseres ved salg av eiendommen. I kommunale budsjett/regnskap skal avdrag på lån utgiftsføres. Hvis vi i eksemplet over forutsetter at lånet avdras over 20 år, gir det årlige avdragsutgifter på kr Eksempelet vil dermed gi følgende årlig effekt i kommunens driftsbudsjett-/regnskap: «Teoretisk overskudd»: kr Avdragsutgifter: kr Årlig driftsunderskudd: kr Ved salg av eiendommene realiseres verdiene, men salg av anleggsmidler kan bare gå til finansiering av utgifter i investeringsbudsjettet/-regnskapet. Oppsummert viser eksemplet ved bygging av utleieboliger følgende om kommuneøkonomien: 1. Verdiene som skapes omfordeles fra drift til investering. 2. Driftsbudsjettet/-regnskapet vil få en nettoutgift pga avdragsutgiftene. 3. Likviditetsbelastning tilsvarende netto driftsutgift i hele perioden fram til tidspunktet for salg av eiendommene. 16

18 Del 4. Kartlegging av boligbehov 4.1. Kommunal boligmasse Aurskog-Høland har 148 kommunale boliger ved kartleggingstidspunkt. (Se pkt. 3.5) Disse boligene er spredt utover kommunen og innehar ulik standard både tilpasnings- og vedlikeholdsmessig. Salg av de kommunale boligene har gitt nye muligheter for noen av kommunens vanskeligstilte. Boliger er solgt til beboere i boligene som del av virkemiddelbruken for å få flere til å eie egen bolig. Særlig brukergruppen trygdede ble vurdert som kjøpesterke nok til å overta boligene. I flere tilfeller fikk brukerne ekstra lån til å pusse opp ellers slitte kommunale boliger. Det kan vises til at dette har vært et vellykkede tiltak. Status kommunal boligmasse Fordelt på boligareal disponerer Aurskog-Høland kommune følgende boligmasse: Boliger fordelt på boligareal, oppgitt i kvm Ukjent* 3 Totalt 148 * tre boliger var ikke oppgitt med boligareal Boligens størrelse har betydning for hvor mange som kan bo i boligen samt for hvem som kan bo der. Tabellen viser en boligmasse med boenheter av ulike størrelse. Samtidig viser tabellen at det kun er 25 boenheter over 70 kvadratmeter, noe som indikerer at kommunen ikke er like godt rustet for større familieenheter med boligbehov. Videre vil beliggenhet, og hvorvidt boligen er tilrettelagt for en eller flere brukergrupper, ha betydning for hvem som passer inn i boligene. Hvem som bor i de kommunale boligene Følgende grupper av mennesker bor i de kommunale boligene: - Flyktninger - Psykisk utviklingshemmede - Personer med psykiske helseproblemer - Personer med dobbeltdiagnose rus/psykiatri - Generelt vanskeligstilte, herunder økonomsk vanskeligstilte og unge - Personer med rusproblemer - Eldre 17

19 4.2. Aktuelle brukere og deres boligbehov og behov for booppfølging Boligbehov Totalt 98 personer/ husholdninger er kartlagt. Det må understrekes at dette ikke omfatter alle kommunens vanskeligstilte på boligmarkedet. Av de 98 personene/ husholdninger har 79 behov for et bedre botilbud: Dobbeltdiagnose rus/psykiatri 5 Eldre 3 Flyktninger 20 Personer med psykiske helseproblemer 4 Psykisk utviklingshemmede 10 Rusklienter 15 Økonomisk vanskeligstilte 18 Andre 4 Totalt 79 Listen er oppdatert i forhold til konsulentrapport NAV opplyser etter registreringen at antall personer/husholdninger er cirka tall og at behovet er økende. Det må forventes at det for flyktninger sin del vil komme flere familiegjenforeninger som gjør at det er behov for større og flere boliger. Booppfølging Booppfølging handler om individuelt tilpassede tiltak som gjør det mulig for den enkelte å ta ansvar for sitt boforhold og integrere seg i et bomiljø. Booppfølging skal bidra til at den enkelte mestrer sin bo- og livssituasjonen. Det gis veiledning, opplæring og bistand til å utføre praktiske gjøremål i boligen, og hvordan de skal overholde sine økonomiske forpliktelser, plikter i boforhold for øvrig og naboer. Det er registrert og erfart at det blant gruppen rusmisbrukere og gruppen generelt sosialt vanskeligstilte samt blant de unge er behov for booppfølging. Flere mangler boevne eller bokompetanse. Booppfølging er i dag en del av NAV sitt arbeidsområde i tillegg til at boligkontoret gir råd og veiledning. Manglende bokompetanse er en problemstilling i mange kommuner, og enkelte kommuner har satt i gang egne boskoler som et informasjons- og opplæringstilbud. NAV har i 2012 fått ekstraordinære midler fra fylkesmannen til opprettelse av følgende midlertidige stillinger for å styrke bokompetansen: a) Boveileder for bostedsløse og unge 18

20 b) Miljøarbeider/boveileder for personer med rusproblemer Eldre Boligbehov: I kartleggingen kom det fram at eldre i kommunen er godt dekket gjennom kommunale boliger. Det er vist til at en stor andel eldre i dag har ressurser til selv å skaffe egen bolig. I retningslinjer for tildeling av kommunal bolig blir søkeren bedt om å oppgi formue og/eller om egen bolig kan selges. Resultatet av nye retningslinjer har vært at eldre i større grad kjøper leiligheter på det private boligmarked. Kommunen har i samarbeid med LHL bygget leiligheter i Aurskog, Bjørkelangen, Løken og Hemnes. Disse leilighetene er et boalternativ rettet mot den eldre befolkningen i kommunen. Ved Ulvehaugen omsorgsboliger har kommunen 22 leiligheter til eldre, disse blir tildelt gjennom kommunens inntaksteam, sektor helse og rehabilitering. I sum konkluderer kartleggingen med at kommunen disponerer et riktig antall boliger til å kunne gi eldre det behovet de trenger. Likevel selv om søknader fra eldre har vært sterkt redusert de seneste årene, vil det alltid være et lite antall som ikke har nok økonomiske ressurser til skaffe seg egen tilrettelagt bolig. Utfordringer: - Flere av de kommunale boligene har ikke universell utforming - Det er en utfordring at eldre tildeles leiligheter i samme boligkompleks med andre brukergrupper Tiltak: - Reservere og beholde noen boliger for utelukkende eldre personer Behov for hjelp i hjemmet: Kommunens tjenesteapparat mener å ha god oversikt over behovene blant kommunens eldre. Ved fylte 83 år får alle kommunens eldre tilsendt informasjon om kommunens tilbud. I tillegg til dette gjøres det en årlig kartlegging av eldre gjennom oppsøkende aktivitet. Videre ble det påpekt at kommunens tjenesteapparat får beskjed fra sykehus ved innleggelse samt eventuelle bekymringsmeldinger fra naboer og pårørende dersom det var eldre innbyggere med behov for oppfølging. Samhandlingsreformen og hvilke behovsendringer som ville komme i tråd med den er fremhevet som en utfordring. Det vil blant annet være økt behov for korttidsplasser og sykehusene vil overlate ansvaret for pasienter som er ferdigbehandlet til kommunene. Nasjonalt mål om at folk skal kunne bo lengre hjemme vil øke behovet for tettere hjelp i hjemmet. 19

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune Boligsosial handlingsplan 2004-2009 Rygge kommune 04-09 INNHOLD Henvisninger................................... 3 Innledning..................................... 4 Kapitel 1 Gjennomføring av mandatet..............

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Ringsaker kommune 2008-2011

Ringsaker kommune 2008-2011 Ringsaker kommune 2008-2011 04.01.2010 Boligsosial handlingsplan 2 Innholdsfortegnelse: 1 Sammenfattende del 1.1 Innledning. 5 1.2 Organisering av planarbeidet. 5 1.3 Boligbehov for målgruppa. 6 1.4 Hovedutfordringer.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning BOLIGSOSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2011-2015 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer