Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon."

Transkript

1

2

3 Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Vårt reglement sier at budsjettet for neste år først skal vedtas på Allmøtet, som i høst avholdes 14. november. Derfor er det ikke vedlagt noe budsjett til denne søknaden. Derfor vil jeg i grove trekk si noe om utviklingen ved Studentrådets økonomi som begrunner søknaden. Som redegjort for ved forrige års søknad, og som tallene oppgitt i denne søknaden, har vår egenkapital sunket fra i 2008 til ved utgangen av Dermed ligger vi i sjiktet kr i egenkapital, som vi anser som nødvendig og hensiktsmessig. Den største utgiften vi har er utbetaling av kompensasjoner til frivillige i verv i Studentdemokratiet, og lønn til ansatte ved kontoret. I 2012 har vi hatt en full utskiftning av hele Studentrådet, alle frivillige med økonomisk kompensasjon og ansatte ved kontoret. Dette har gjort at 2012 på mange måter har vært et prøveår, og det er stolt vi kan slå fast at vi har gjennomført mange gode arrangementer. Det er høyere oppslutning blant studentene på mange typer arrangementer. Når det høsten 2011 var i overkant av 30 studenter som kom på Semesterfesten hos Norges Kristelige Studentforbund, var vi over 150 som deltok på Vinterfesten på Chateau Neuf i mars. Også Perspektivforelesningen vi arrangerte i vår med Anders Romarheim var det nærmere 100 som møtte opp til. Fadderuken har fått rykte på seg som den beste på minimum 10 år, og i oktober legger vi opp til en Demokratiuke med fokus på studentdemokrati, lokalt og nasjonalt demokrati, samt internasjonale demokratiske problemstillinger. Mye av suksessen ligger i at vi jobber systematisk rekrutterende med frivillige. Vi involverer flere i planlegging og gjennomføring av alle slike tiltak, som viser seg å ha en rekrutterende funksjon. Men dette er ressurskrevende. Det betyr at vi søker mye eksterne prosjektmidler, for å dekke utgifter knyttet til alle arrangementene. Dette har vi også gjort og lyktes med i større grad enn tidligere år. Det er nettopp denne aktiviteten; å søke eksterne midler til enkeltprosjekter, samt oppfølging av frivillige og rekruttering som utgjør en svært stor del av arbeidet vi som sitter i Studentrådet gjør. Dette er også grunnen til at vi søker om en høyere sum i 2013 enn hva vi fikk i Vi trenger å øke kompensasjonene i SR, for å kunne forvente den innsatsen det kreves å gjøre en god jobb i Studentdemokratiet. Å arbeide med frivillighet og tenne engasjement krever at man har tid og kan slippe å ha ekstra jobb i tillegg til verv i Studentdemokratiet og full studieprogresjon. Samtidig, det å få lov til å jobbe med frivillige og å lede en engasjert studentgruppe er noe av det beste som finnes. Engasjementet og eierskapet som skapes i studentene med all aktivitet ved studiestedet er med på å skape en bedre studiehverdag. Derfor håper vi VT er interessert i å øke støtten til Studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet for året 2013.

4 Årsrapport 2011 Studentrådet jobbet ut fra arbeidsplanen som var vedtatt på Allmøtet høsten Rapporten følger arbeidsplanen og oppsummerer viktige aspekter ved arbeidet under de fire hovedområdene: Organisasjon, Fag og studier, Studentmiljø og Studentpolitikk. Studentrådet hadde 18 møter og behandlet 96 saker. Alle innkallinger og referater er tilgjengelige i Fronter. Studentrådet fungerte også som valgkomité ved to valg, og det ble arrangert to allmøter. Rådets medlemmer Vår 2011: Maja Leonora Skålvold (leder) Sigurd Andreas Widvey Haugen (faglig leder) Marita Hammervik Owen (MU-leder) Vara: Mari Mikkelsen (MU-nestleder) Hanne Marie Iaursuleïl Pedersen Eriksen (studentpolitisk ansvarlig) Kristian Ekvik (religion og pedagogikkmedlem) Espen Robsahm Kjørven (religion- og samfunnmedlem) Svein Elgvin (teologimedlem) Høst 2011: Maja Leonora Skålvold (leder) Espen Robsahm Kjørven (nestleder og religion- og samfunnmedlem) Christine Henriksen Aarflot (faglig leder) Marita Hamervik Owen (MU-leder) Vara: Nina Kristin Oskarsdottir (MU-nestleder) Hanne Marie Iaursuleïl Pedersen Eriksen (studentpolitisk ansvarlig) Leiv Magnus Aambø (religion og pedagogikkmedlem) Svein Elgvin (teologimedlem) Ansatte Harald Torgersen (studentsekretær) Jonas Lind Aase (regnskapsmedarbeider) Ingrid Elise Sigmundstad (fadderansvarlig) Liv Hanne Langmoen (vise-fadderansvarlig) Kristine Brekken Aschim (Vidar Leif-kafé-ansvarlig) Organisering Organisering og økonomi Den viktigste endringen under temaet organisering var innføringen av en egen nestleder i Studentrådet. Denne endringen har endret arbeidsrytmen i SR slik at leder nå i større grad jobber sammen med andre i forberedelse og oppfølging av saker. Det gav høsten 2011 bedre flyt, rom for kreativitet og kvalitetssikring i SRs arbeid. På Allmøtet høsten 2010 ble det opprettet en egen styreinstruks for SR. Denne ble lite bearbeidet i 2011 ut fra et ønske om å la endringene rundt innføring av nestleder sette seg, før man gikk inn i arbeidsfordelingen i rådet og strukturen i styreinstruksen. Det ble gjort et større arbeid høsten 2011 for å legge grunnlaget for bedre økonomistyring. MU, SR og tidligere IKs økonomi ble integrert i en ny felles kontoplan for hele studentdemokratiet. Kommunikasjon og rekruttering I kommunikasjonsarbeidet ble det jobbet aktivt med å rekruttere følgere til SRs Facebook-side, og det ble forsøkt en bredde av kommunikasjonsmåter: Powerpoint i kantina, utdeling av Twist med lapper, lapper på lesesalen, plakater, Facebook, Fronter, mail til alle studenter, stand, veggavis, Lys og liv, blogg m. fl. Det

5 ble laget nye logoer for SR og MU, en roll-up til informasjon ved studiestart og ny mal for SRs veggavis som utkom stabilt hele høstsemesteret. Det ble jobbet målrettet med rekruttering av ansatte, og vi fikk flere gode søkere både til stillingene som Fadderansvarlig og Vidar Leif kafé-ansvarlig. SR lyktes i mindre grad med å finne flere kandidater til å stile til valg både høsten og våren Fadderansvarlige oppnådde god rekruttering av faddere og dette må sees som en viktig suksess for Deltakelsen på allmøtet våren 2011 var svært lav. Derfor ble det satt inn ekstra tiltakt for å øke deltakelsen høsten 2011, med gode resultater. Det ble lagt opp til engasjerende diskusjonssaker, og i materiellet i forkant ble stridsspørsmål løftet fram. En mindre heldig effekt av dette var at allmøtet høsten 2011 sprengte tidsrammene som var satt opp. Verdien av engasjement og debatt er likevel den viktigste erfaringen vi tar med oss fra dette møtet. Fag og studier Undervisning og studiekvalitet Våren 2011 ble i stor grad brukt til oppfølging av innspillene fra Læringsmiljøundersøkelsen høsten Her ble det tydelig at særlig førsteårsstudenter har en tendens til å bruke mindre tid på studiene og sitter med en opplevelse av at de ikke kommer godt nok inn i studiene fra starten av. SR tok initiativ til et utvidet kurs i studieteknikk for førsteårsstudenter, hvor også eldre studenter var med på å dele sine erfaringer. I tillegg ble det jobbet for at sammenhengen mellom fadderopplegget og det generelle opplegget rundt studiestart skulle bli enda bedre og at man skulle sikre en tydelig kommunikasjon omkring hva som forventes av studenter i høyere utdanning. Etter samtaler med administrasjonen ble det tydelig for Studentrådet at fast timeplan ikke er mulig innen MFs nåværende rammer med hensyn til romkapasitet. SR har derfor ikke jobbet videre med dette temaet, men har i stedet understreket behovet for at timeplanen og eksamensdatoer er klare før juleferien (vårsemesteret) og sommerferien (høstsemesteret). SR fortsatte også i år med emnetillitsvalgtordningen, der hvert emne velger en emnetillitsvalgt. På høsten ble det arrangert emnetillitsvalgtlunsj for å opprette en synlig kontakt med SR. Selv om denne ordningen er arbeidskrevende, vurderte SR den om høsten som essensiell for å kunne fungere som bindeledd til de ulike fagene som blir representert i avdelingsråd. K2000-emnene har vært til vurdering i høst, og Sigurd Andreas Widvey Haugen har representert studentrådet i disse komiteene. Videre så høsten innledning av samtaler med studiedekan om lesegrupper, avhandlingstorg og språkkafé. Sistnevnte ble skrinlagt etter behandling i Studieutvalget fordi arbeidsressursene og pengene som ville gått med ble vurdert som mer nyttig andre steder. Faglig/sosiale tilbud I 2011 kom det faglig-sosiale arrangementet Perspektiv på plakaten i flere miljøtimer. Dette har vært et positivt tiltak for faglig engasjement og det har vært stabilt godt oppmøte. Samlingene har tatt for seg: Kvinnelige prester; Stat-Kirke; Vold mot barn. Høsten 2011 ble det arrangert fagkritisk dag med tema: I møte med psykiske lidelser. I år ble det lagt vekt på å få inn perspektiver ikke bare fra det teologiske landskap, men også fra skolen. I SRs årlige møte med studentprestene ble det snakket om viktigheten av at det åndelige tilbudet på MF ikke gjøres obligatorisk i studieløpene, men er et supplement som ikke er knyttet til prestasjoner og vurdering. Studentprestene klargjorde også at de har et ulikt tilbud til studenter på alle kull. Lærings- og studentmiljø (se også årsrapport fra MU) Fasiliteter SR har hele året vært i samtaler med MF for å sikre en god arbeidsfordeling i oppfølgingen av fasiliteter som treningsrom, aviskrok, kjellerskap og faste lesesalsplasser. Etter å ha undersøkt bruken av lesesalen høsten 2010, ble det klart at det var bruk for en mer fleksibel ordning rundt de faste lesesalsplassene. I nytt reglement fra høsten 2011 ble det lov for alle å bruke de faste lesesalsplassene når innehaverne ikke er til stede. I tillegg kjøpte MF inn flere nye bokskap til området ved lesesalen, noe som sikrer at alle nå

6 har muligheten til å få bokskap. Høsten 2011 vedtok MFs styre å gå videre med miljøsertifisering av MF. Dette var en stor sier for studentene som lenge har jobbet for dette. Vidar Leif Kafe Siste del av våren 2011 var det fast drift i Vidar Leif kafé. Den var ikke mye besøkt, og det er behov for å vurdere nye muligheter for bruk at dette rommet. Arrangementer Det ble arrangert: Middagsquiz (hver måned); 1 skidag; 1 innebandyturnering; 1 17.maifrokost; rekrutteringsdag; 3 Perspektiv. I tillegg ble det arrangert flere aktiviteter i fadderuka, inkludert rebusløp, byvandring, kampkveld og semesterstartsfest. En viktig faktor rundt arrangementene er alltid behovet for frivillige som kan bidra og ta ansvar. Å sikre en bredde av frivillige er og vil fortsatte å være en viktig utfordring for SR og MU. Internasjonale studenter SR har systematisk jobbet med å ha all informasjon tilgjengelig på engelsk for å gi internasjonale studenter muligheten til å delta på arrangementer i studentdemokratiet. Språk er ofte en hindring, da det er vanskelig å tolke alle arrangementer. Studentrådet har deltatt på alle International Coffee Hour-samlingene og gjennom disse hatt en viss kontakt med en del internasjonale studenter. Studentpolitikk Eksternt Studentene på MF har hele året vært representert i Velferdstingets arbeidsutvalg (Hanne Marie Iaursuleïl Pedersen Eriksen, informasjonsansvarlig), og har slik sittet svært tett på den politiske styringen i SiO. Dette har gitt en nærhet til Velferdstingets arbeid, og vært en viktig anledning til å ivareta behovene til små skoler som MF i samskipnaden. Viktige saker har inkludert: Ønske om like priser for alle studenter i SiO, uavhengig av studiested og alder; Studenthelsetjenesten; ordninger for kulturstøtte. MF var også representert i landsstyret til Norsk Studentorganisasjon (Hanne Marie Iaursuleïl Pedersen Eriksen). I NSO deltok MF aktivt i debatter om hvilke alternativer NSO skulle fremme mot politisk styring av støtte til utdanningsinstitusjoner som tar skolepenger. Representanter fra MF nyanserte debatten ved å sette fokus på ideelle private høgskoler, som tar lave studieavgifter, men allikevel har knapp økonomi på grunn av lav offentlig støtte. MF ønsker større offentlig støtte til ideelle private utdanningsinstitusjoner. Internt I MFs styre har representantene fra SR jobbet hardt med å sikre lavest mulig studieavgifter på MF. MF har en vanskelig økonomisk situasjon, og studieavgiften ble økt i Studentene fremmet forslag om en lavere økning, og da dette ikke fikk gjennomslag, stemte de imot forslaget om økning. I 2011 hadde studentene ledelsen i Lærings- og miljøutvalget (LMU). Her ble det jobbet med oppfølging av innspill fra LMU-undersøkelsen fra høsten 2010, ny beredskapsplan for MF, miljøsertifisering og handlingsplan mot mobbing og trakassering. Sluttkommentar 2011 var et produktivt år for studentrådet, preget arbeid med å kvalitetssikre økonomistyringen og bedre evnen til å søke midler fra ulike instanser, utprøving av nye arrangementer og kommunikasjonskanaler og et stabilt studentpolitisk arbeid. Det har vært en glede å være leder for Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet i denne perioden. Oslo, Maja Leonora Skålvold (sign.)

7 Årsrapport Miljøutvalget 2011 Miljøutvalgsleder: Marita Hammervik Owen Vårsemesteret 2011 Nestleder Vår 2011: Mari Mikkelsen Idet året begynner, og ny miljøutvalgsleder trer inn i sitt verv eksisterer ikke et reelt Miljøutvalg. I samråd med SR bestemmer blir det derfor bestemt å bruke tid på å få et råd. Samtidig ser SR gjennom resultatene av Lærings og Miljøutvalgsundersøkelsen for høsten 2010, et behov for å satse på Fadderopplegget ved MF. - Et Miljøtutvalg med sju medlemmer blir samlet. Utvalget møtes en gang i måneden. - Nyåpning av Vidar Leif Kafè: Navnefar Vidar L. Haanes åpner kafeen og det blir servert hjemmebakte kanelboller, stekt vafler og loddet bort gavekort. 120 studenter er innom Vidar Leif denne onsdagen. - I løpet av mars-april tilsetter Studentrådet Fadderansvarlig og Visefadderansvarlig, som også blir en del av Miljøutvalget. - Det tilsettes også ny Vidar Leif Ansvarlig sent på Våren 2011, som også blir en del av Miljøutvalget. I løpet av Våren 2011 velger Miljøutvalget å fokusere på å utvikle og stadfeste to gamle, men ukjente aktiviteter, for studentene på MF. Aktivitetene er: - Perspektiv: Perspektiv er et arrangement og et forum med et faglig fokus. Ønsket er å engasjere og å ta opp tema som er relevante for studenter ved MF. I samarbeid med SR settes det ned en komite. To slike samlinger blir arrangert i løpet av våren Disse arrangeres i forbindelse med jubileet for kvinnelig prestetjeneste og en med skille mellom stat og kirke som tema. - Quiz with a Twist : Den gamle middagsquizen presenteres i ny drakt og arrangeres en gang i måneden. Øvrige arrangementer i løpet av vårsemesteret var:

8 - 17. mai frokost: Frokosten ble arrangert med om lag studenter til bords. - EksamensIS: Utdeling av is til alle studenter i en miljøtime i eksamenstiden. Oppmøtet i Vidar Leif Kafé er noe varierende i løpet av våren. Størst er oppmøtet under Ski- VM som delvis blir vist på storskjerm i kantina og delvis i kafeen. Kafeen var da til tider helt full. Høstsemesteret 2011 Nestleder Høst 2011: Nína Kristín Óskarsdottir Høsten 2011 får en kjempestart i det de fadderansvarlige gjør en kjempebra jobb i løpet av Fadderuka. Faddere og nye studenter får oppleve utendørs quiz, kampkveld i MFs kantine og blir samlet til semesterfest hvor MF studenter opptrer. MU deltar med innslag av Quiz with a Twist og Vidar Leif Kafè slik at de nye studentene skal kunne bli kjent med vårt arbeid. Ellers har følgende arrangementer blitt gjennomført i løpet av høsthalvåret: - Quiz with a Twist : Quizen arrangeres en gang i løpet av hver måned, oppslutningen øker med rekord i september når ni lag deltar. - Perspektiv : Arrangementet arrangeres en gang i løpet av høsten Denne gangen var fokus på temaet barn og vold. Engasjementet bak det hele ligger denne gang hos en medstudent. - Hittegodsauksjon : Auksjonen arrangeres i en av høstens miljøtimer. Det blir samlet inn om lag 3500 kroner som fordeles på mottagerne av årets Hjelpefond. - Karrieredag for Teologi : Arrangementet avholdes i november. Alle Norges bispedømmer og div. foreninger og kirkesamfunn blir invitert. Totalt kommer tolv bidragsytere og mange studenter besøker de forskjellige standene i kantineområdet. - Advent på MF : Miljøutvalget vil i år igjen sette ekstra stas på studentene og spanderer adventsgrøt den siste onsdagen i november. En adventskalender blir forsøkt vist under middagstid i Vidar Leif Kafé i løpet av desember, men pga. lite oppslutning blant studentene avsluttes forsøket. - Julegaveinnsamling : Studentene oppfordres til å samle inn gaver til Frelsesarmeens julegaveinnsamling. Noe gaver kommer inn under treet i kantina og MU kjører disse ned til Universitetsplassen.

9 Vidar Leif Kafé blir lite besøkt i løpet av høsten og som følge av sykdom blir kafeen ikke holdt like mye åpent som ønskelig. Det er en utfordring å få studentene ned i kafeen men kafeen blir holdt åpen for studenter som ønsker å låne den. Nestleder i Miljøutvalget representerer i løpet av året Miljøutvalget i Andakts- og Gudstjenesteutvalget ved skolen. Dette gir et godt samarbeid med studentprestene. Skrevet av Marita Hammervik Owen og Nína Kristín Óskarsdóttir

10 Regnskap Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2011 Dato: Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3050 Reklameinntekter 0, , , Eksterne abonnenter , , , Kontant salg av UT -246,00-700,00 454, Inngangspenger, MU-arrangement 0, , , Andre tilskudd 0, , , Støtte fra semesteravgiften , , , Støtte til hjelpefondet , , , Kulturstøtte SIO , , , Støtte fra Studentrådet 0, , , Støtte fra Velferdstinget , , , Støtte fra MF til fadderopplegg 0, , , Støtte fra NSU-Hs aktivitetsfond ,50 0, ,50 SUM Salgsinntekter , , ,18 Andre inntekter 3995 Diverse inntekter ,50 0, , Diverse inntekter ,00 0, ,00 SUM Andre inntekter ,50 0, ,50 SUM Driftsinntekter , , ,68 Driftskostnader Varekostnad 4011 Kontingenter ,06 0, , Fagkritisk dag 549, , , Idrettsutstyr 6 000, ,00 0, Egne stevner (Skidag) 755, ,00-244, Idrettsarrangement og lignende tiltak 701, , , Utstyr og inventar, Sofakjeller/ Studentkj ,38 0, ,38 SUM Varekostnad , , ,92 Lønnskostnad 5001 Kompensasjoner , , , Setting 4 500, , , Arbeidsgiveravgift 6 627, , , Gave til ansatte, fradragsberettiget 89,00 0,00 89, Gaver, ikke fradragsberettiget 329, , ,50 SUM Lønnskostnad , , ,64 Andre driftskostnader 6200 Trykking , , , Inventar 7 197,00 0, , Inventar, vedlikehold og drift av lokaler 56,70 500,00-443, Honorar regnskap , , , Kontorrekvisita 413,50 200,00 213, Trykksaker 6 000,00 0, , Møte, kurs, oppdatering og lignende 1 569,85 0, ,85 datax Totaløkonomi Pluss Versjon :22 Side 1

11 Regnskap Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2011 Dato: Side: 2 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden 6861 Fadderordning 8 447, , , Miljøtimer 1 571,79 0, , Sosiale kostnader, internt 7 054, , , Teologikonferanse 795,85 0,00 795, Sosiale tiltak , , , Sofakjeller 2 555, , , Utgifter, egne arr , , , Innkjøp til salg i Vidar Leif Cafe 1 393, ,00-606, Porto 5 030, , , Reklamekostnad 2 363, , , PR og kommunikasjon 1 452, , , Gaver/premier, fradragsberettiget 1 907,00 0, , Tilskudd utvalg under Studentrådet 0, , , Hjelpefondet , , , Støtte til NestenPresten 5 000, , , Andre utgifter, fradragsberettiget 0, , ,00 SUM Andre driftskostnader , , ,22 SUM Driftskostnader , , ,94 SUM Driftsresultat , , ,74 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8040 Renteinntekt, skattefri -630, ,00 419,65 SUM Renteinntekter -630, ,00 419,65 SUM Finansinntekter -630, ,00 419,65 Finanskostnader Rentekostnader 8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget 159,00 0,00 159,00 SUM Rentekostnader 159,00 0,00 159,00 Andre finanskostnader 8170 Gebyrer 867,80 900,00-32,20 SUM Andre finanskostnader 867,80 900,00-32,20 SUM Finanskostnader 1 026,80 900,00 126,80 SUM Finansinntekt og -kostnad 396,45-150,00 546,45 Årsresultat Avsetninger Årsresultat etter avsetninger , , ,19 0,00 0,00 0, , , ,19 datax Totaløkonomi Pluss Versjon :22 Side 2

12 Budsjett 2012 Studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultetet Inntekter Budsjett 2012 Støtte 3101 Støtte fra semesteravgiften Støtte til fadderopplegg fra MF ) 3201 Støtte fra Velferdstinget Støtte fra kulturstyret Semesterfest Driftsstøtte MU Støtte fra NSO ) Inntekter 3300 Inntekter egne arrangement ) 3301 Inntekter VLK Inntekter til hjelpefondet ) Fra semesteravgiften Fra innsamlinger Diverse inntekter 0 SUM INNTEKTER Utgifter Utbetalinger 4100 Utbetaling hjelpefondet Støtte UT ) Lønn og kompensasjoner 5000 Lønn ansatte SR Sekretær Regnskapsmedarbeider Fadderansvarlig Visefadderansvarlig 3000 Redaktør MS 0 6) 5001 Lønn ansatte MU Vidar Leif Kafe-ansvarlig 8000 Idrettsansvarlig Kompensasjoner SR Leder Nestleder Faglig leder Studentpolitisk ansvarlig Representant i VT 4000 Representant i NSO landsstyre 8000 Rel.-ped.-medlem Rel.-samf.-medlem Teologimedlem Kompensasjoner MU Side 1 av 3

13 Miljøutvalgsleder Miljøutvalgsnestleder Arbeidsgiveravgift 0 7) 5300 Gaver (internt) 2500 Driftskostnader SR 6100 Allmøte Møtekostnader Strategiseminar PR-tiltak Profilplagg SR/MU Særlige tiltak, valg/allmøte 3000 Diverse PR Faglige arrangement 3500 Møte med emnetillitsvalgte 2000 Fagkritisk dag Studentpolitisk virksomhet Konferanser, reiser 2000 Driftskostnader MU 6200 Møtekosnader MU Miljøtimer Idrettsarrangement Sosiale tiltak Semesterfest Perspektiv 3000 Quiz with a Twist mai-frokost 2000 EksamensIS 500 Adventsgrøt Fadderopplegg Vidar Leif Kafe 6300 Innkjøp for salg, VLK Diverse utstyr VLK Lisens NRK 2500 Mellom Søsken 6400 Møtekostnader MS 0 6) 6401 Setting MS 0 6) 6402 Trykking MS 0 6) Diverse driftskostnader 7000 Inventar/utstyr Porto og kontorrekvisita Idrettsutstyr Vedlikehold av utstyr Revisor Aviser og tidsskrifter Andre utgifter 0 SUM UTGIFTER Side 2 av 3

14 Resultat og balanse Inntekter Utgifter Årsresultat Inngående egenkapital Årsresultat Utgående egenkapital 0 Noter til budsjett 1) Utgiftene for fadderopplegget finnes i hhv. konto 5000 Lønn ansatte og konto 6204 Fadderopplegg 2) SR skal søke om støtte til et planlagt synlighetsprosjekt (med utgifter under 6100 Allmøte, 6103 PR-tiltak og 6104 studentpolitske tiltak) samt søknad om støtte til strategiseminar 3) Noe egenbetaling på 17.maifrokost og semesterfest 4) Går i null mot konto 4100 Utbetaling hjelpefondet. 5) Se eget budsjett for Ung Teologi 6) Midlene er i budsjettet kanalisert til Ung Teologi 7) Hvis ingen kompensasjoner overstiger trenger vi ikke å betale arbeidsgiveravgift Side 3 av 3

15 Inntekter Utgifter Støtte 3101 Støtte fra semesteravgiften 3102 Støtte til fadderopplegg fra MF 3201 Støtte fra Velferdstinget 3202 Støtte fra kulturstyret 3203 Støtte fra NSO Inntekter 3300 Inntekter egne arrangement 3301 Inntekter VLK 3400 Inntekter til hjelpefondet 3900 Diverse inntekter Utbetalinger 4100 Utbetaling hjelpefondet 4200 Støtte UT Lønn og kompensasjoner 5000 Lønn ansatte SR 5100 Kompensasjoner SR 5200 Arbeidsgiveravgift 5300 Gaver Driftskostnader SR 6100 Allmøte 6101 Møtekostnader 6102 Strategiseminar 6103 PR-tiltak 6110 Faglige arrangement 6120 Studentpolitisk virksomhet 6130 Konferanser, reiser Driftskostnader MU 6200 Møtekosnader MU 6201 Miljøtimer 6202 Idrettsarrangement 6203 Sosiale tiltak 6204 Fadderopplegg Vidar Leif Kafe 6300 Innkjøp for salg, VLK 6301 Diverse utstyr VLK 6302 Lisens NRK Mellom Søsken 6400 Møtekostnader MS

16 6401 Setting MS 6402 Trykking MS Diverse driftskostnader 7000 Inventar/utstyr 7001 Porto og kontorrekvisita 7002 Idrettsutstyr 7003 Drift og vedlikehold av utstyr 7004 Revisor 7005 Aviser 7006 Andre utgifter

17 NetLedger AS Postboks 6731, 0609 Oslo Foretaksnummer: NO MVA Den norske Bank: Telefon: Telefaks: STUDENTRÅDET VED MENIGHETSFAKULTETET KVALITETSKONTROLL 2011 Vi har kontrollert årsregnskapet for Studentrådet ved menighetsfakultet for regnskapsåret Resultatet viser et underskudd på kr ,-, mens budsjettet viser et underskudd stort kr ,-. Årsregnskapet består av resultat og balanse. Kommentarer ved kontrollen: Årsoppgaven fra banken er i samsvar med bokførte beholdninger i balansen. Kassebeholdning må dokumenteres ved kassetelling signert av kasserer. Dette gjøres fra og med Regnskapet er dokumentert med originalbilag, med unntak av innbetalinger som det ikke er kommet giroer til. Disse innbetalingene er spesifisert med navn på bankkontoutskriftene, slik at kontoutskriften kan benyttes som bilag. Vi mener dette kan tilfredsstille kravet til bilag. I tillegg er det noen utbetalinger/bankkortbelastinger uten originalkvitteringer. Det må følges opp rutiner for innlevering av kvitteringer. Bokføringsloven har strenge krav til dokumentasjon av balansepostene. Dette betyr at det skal foreligge et dokument som bekrefter/spesifiserer hva hver enkelt balansepost består av. Slik dokumentasjon er utarbeidet. Utbetalinger til næringsdrivende eller andre uten fast forretningssted skal innberettes på lønns- og trekkoppgave i kode 401. Det har kun vært én slik utbetaling i 2011 og beløpet var kr 3.000,-. Beløpet er ikke innberettet, da dette fremkom etter at lønns- og trekkoppgavene var sendt inn. Ved gjennomgåelse av papirene har vi ikke fått kjennskap til noe forhold som tilsier at rådets forvaltning og utdelinger ikke er foretatt i samsvar med rådets formål. Vi mener at det fremlagte årsregnskap og tilhørende balanse er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og viser et korrekt bilde av rådets økonomiske stilling pr Oslo 16. april 2012 Side 1 / 1 Besøksadresse: E-post: Hovedkontor: Østensjøveien 39/41, 0667 Oslo Internett: Avdelinger: Asker/Bærum Follo Romerike Drammen/Lier Ringerike Arkiv: 2011 Kvalitetskontroll Anne-Gro S. Bekkevold Avdelingsansvarlig, teamleder

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.11.13 Vår ref: 011.0 Møtedato:14.11.13 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Dato: 14.11.13 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Vintergeneralforsamling

Vintergeneralforsamling Vintergeneralforsamling Referat Tirsdag 21. februar 2012 Auditorium S3 kl. 17.15 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 21. februar 2012 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer