Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon."

Transkript

1

2

3 Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Vårt reglement sier at budsjettet for neste år først skal vedtas på Allmøtet, som i høst avholdes 14. november. Derfor er det ikke vedlagt noe budsjett til denne søknaden. Derfor vil jeg i grove trekk si noe om utviklingen ved Studentrådets økonomi som begrunner søknaden. Som redegjort for ved forrige års søknad, og som tallene oppgitt i denne søknaden, har vår egenkapital sunket fra i 2008 til ved utgangen av Dermed ligger vi i sjiktet kr i egenkapital, som vi anser som nødvendig og hensiktsmessig. Den største utgiften vi har er utbetaling av kompensasjoner til frivillige i verv i Studentdemokratiet, og lønn til ansatte ved kontoret. I 2012 har vi hatt en full utskiftning av hele Studentrådet, alle frivillige med økonomisk kompensasjon og ansatte ved kontoret. Dette har gjort at 2012 på mange måter har vært et prøveår, og det er stolt vi kan slå fast at vi har gjennomført mange gode arrangementer. Det er høyere oppslutning blant studentene på mange typer arrangementer. Når det høsten 2011 var i overkant av 30 studenter som kom på Semesterfesten hos Norges Kristelige Studentforbund, var vi over 150 som deltok på Vinterfesten på Chateau Neuf i mars. Også Perspektivforelesningen vi arrangerte i vår med Anders Romarheim var det nærmere 100 som møtte opp til. Fadderuken har fått rykte på seg som den beste på minimum 10 år, og i oktober legger vi opp til en Demokratiuke med fokus på studentdemokrati, lokalt og nasjonalt demokrati, samt internasjonale demokratiske problemstillinger. Mye av suksessen ligger i at vi jobber systematisk rekrutterende med frivillige. Vi involverer flere i planlegging og gjennomføring av alle slike tiltak, som viser seg å ha en rekrutterende funksjon. Men dette er ressurskrevende. Det betyr at vi søker mye eksterne prosjektmidler, for å dekke utgifter knyttet til alle arrangementene. Dette har vi også gjort og lyktes med i større grad enn tidligere år. Det er nettopp denne aktiviteten; å søke eksterne midler til enkeltprosjekter, samt oppfølging av frivillige og rekruttering som utgjør en svært stor del av arbeidet vi som sitter i Studentrådet gjør. Dette er også grunnen til at vi søker om en høyere sum i 2013 enn hva vi fikk i Vi trenger å øke kompensasjonene i SR, for å kunne forvente den innsatsen det kreves å gjøre en god jobb i Studentdemokratiet. Å arbeide med frivillighet og tenne engasjement krever at man har tid og kan slippe å ha ekstra jobb i tillegg til verv i Studentdemokratiet og full studieprogresjon. Samtidig, det å få lov til å jobbe med frivillige og å lede en engasjert studentgruppe er noe av det beste som finnes. Engasjementet og eierskapet som skapes i studentene med all aktivitet ved studiestedet er med på å skape en bedre studiehverdag. Derfor håper vi VT er interessert i å øke støtten til Studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet for året 2013.

4 Årsrapport 2011 Studentrådet jobbet ut fra arbeidsplanen som var vedtatt på Allmøtet høsten Rapporten følger arbeidsplanen og oppsummerer viktige aspekter ved arbeidet under de fire hovedområdene: Organisasjon, Fag og studier, Studentmiljø og Studentpolitikk. Studentrådet hadde 18 møter og behandlet 96 saker. Alle innkallinger og referater er tilgjengelige i Fronter. Studentrådet fungerte også som valgkomité ved to valg, og det ble arrangert to allmøter. Rådets medlemmer Vår 2011: Maja Leonora Skålvold (leder) Sigurd Andreas Widvey Haugen (faglig leder) Marita Hammervik Owen (MU-leder) Vara: Mari Mikkelsen (MU-nestleder) Hanne Marie Iaursuleïl Pedersen Eriksen (studentpolitisk ansvarlig) Kristian Ekvik (religion og pedagogikkmedlem) Espen Robsahm Kjørven (religion- og samfunnmedlem) Svein Elgvin (teologimedlem) Høst 2011: Maja Leonora Skålvold (leder) Espen Robsahm Kjørven (nestleder og religion- og samfunnmedlem) Christine Henriksen Aarflot (faglig leder) Marita Hamervik Owen (MU-leder) Vara: Nina Kristin Oskarsdottir (MU-nestleder) Hanne Marie Iaursuleïl Pedersen Eriksen (studentpolitisk ansvarlig) Leiv Magnus Aambø (religion og pedagogikkmedlem) Svein Elgvin (teologimedlem) Ansatte Harald Torgersen (studentsekretær) Jonas Lind Aase (regnskapsmedarbeider) Ingrid Elise Sigmundstad (fadderansvarlig) Liv Hanne Langmoen (vise-fadderansvarlig) Kristine Brekken Aschim (Vidar Leif-kafé-ansvarlig) Organisering Organisering og økonomi Den viktigste endringen under temaet organisering var innføringen av en egen nestleder i Studentrådet. Denne endringen har endret arbeidsrytmen i SR slik at leder nå i større grad jobber sammen med andre i forberedelse og oppfølging av saker. Det gav høsten 2011 bedre flyt, rom for kreativitet og kvalitetssikring i SRs arbeid. På Allmøtet høsten 2010 ble det opprettet en egen styreinstruks for SR. Denne ble lite bearbeidet i 2011 ut fra et ønske om å la endringene rundt innføring av nestleder sette seg, før man gikk inn i arbeidsfordelingen i rådet og strukturen i styreinstruksen. Det ble gjort et større arbeid høsten 2011 for å legge grunnlaget for bedre økonomistyring. MU, SR og tidligere IKs økonomi ble integrert i en ny felles kontoplan for hele studentdemokratiet. Kommunikasjon og rekruttering I kommunikasjonsarbeidet ble det jobbet aktivt med å rekruttere følgere til SRs Facebook-side, og det ble forsøkt en bredde av kommunikasjonsmåter: Powerpoint i kantina, utdeling av Twist med lapper, lapper på lesesalen, plakater, Facebook, Fronter, mail til alle studenter, stand, veggavis, Lys og liv, blogg m. fl. Det

5 ble laget nye logoer for SR og MU, en roll-up til informasjon ved studiestart og ny mal for SRs veggavis som utkom stabilt hele høstsemesteret. Det ble jobbet målrettet med rekruttering av ansatte, og vi fikk flere gode søkere både til stillingene som Fadderansvarlig og Vidar Leif kafé-ansvarlig. SR lyktes i mindre grad med å finne flere kandidater til å stile til valg både høsten og våren Fadderansvarlige oppnådde god rekruttering av faddere og dette må sees som en viktig suksess for Deltakelsen på allmøtet våren 2011 var svært lav. Derfor ble det satt inn ekstra tiltakt for å øke deltakelsen høsten 2011, med gode resultater. Det ble lagt opp til engasjerende diskusjonssaker, og i materiellet i forkant ble stridsspørsmål løftet fram. En mindre heldig effekt av dette var at allmøtet høsten 2011 sprengte tidsrammene som var satt opp. Verdien av engasjement og debatt er likevel den viktigste erfaringen vi tar med oss fra dette møtet. Fag og studier Undervisning og studiekvalitet Våren 2011 ble i stor grad brukt til oppfølging av innspillene fra Læringsmiljøundersøkelsen høsten Her ble det tydelig at særlig førsteårsstudenter har en tendens til å bruke mindre tid på studiene og sitter med en opplevelse av at de ikke kommer godt nok inn i studiene fra starten av. SR tok initiativ til et utvidet kurs i studieteknikk for førsteårsstudenter, hvor også eldre studenter var med på å dele sine erfaringer. I tillegg ble det jobbet for at sammenhengen mellom fadderopplegget og det generelle opplegget rundt studiestart skulle bli enda bedre og at man skulle sikre en tydelig kommunikasjon omkring hva som forventes av studenter i høyere utdanning. Etter samtaler med administrasjonen ble det tydelig for Studentrådet at fast timeplan ikke er mulig innen MFs nåværende rammer med hensyn til romkapasitet. SR har derfor ikke jobbet videre med dette temaet, men har i stedet understreket behovet for at timeplanen og eksamensdatoer er klare før juleferien (vårsemesteret) og sommerferien (høstsemesteret). SR fortsatte også i år med emnetillitsvalgtordningen, der hvert emne velger en emnetillitsvalgt. På høsten ble det arrangert emnetillitsvalgtlunsj for å opprette en synlig kontakt med SR. Selv om denne ordningen er arbeidskrevende, vurderte SR den om høsten som essensiell for å kunne fungere som bindeledd til de ulike fagene som blir representert i avdelingsråd. K2000-emnene har vært til vurdering i høst, og Sigurd Andreas Widvey Haugen har representert studentrådet i disse komiteene. Videre så høsten innledning av samtaler med studiedekan om lesegrupper, avhandlingstorg og språkkafé. Sistnevnte ble skrinlagt etter behandling i Studieutvalget fordi arbeidsressursene og pengene som ville gått med ble vurdert som mer nyttig andre steder. Faglig/sosiale tilbud I 2011 kom det faglig-sosiale arrangementet Perspektiv på plakaten i flere miljøtimer. Dette har vært et positivt tiltak for faglig engasjement og det har vært stabilt godt oppmøte. Samlingene har tatt for seg: Kvinnelige prester; Stat-Kirke; Vold mot barn. Høsten 2011 ble det arrangert fagkritisk dag med tema: I møte med psykiske lidelser. I år ble det lagt vekt på å få inn perspektiver ikke bare fra det teologiske landskap, men også fra skolen. I SRs årlige møte med studentprestene ble det snakket om viktigheten av at det åndelige tilbudet på MF ikke gjøres obligatorisk i studieløpene, men er et supplement som ikke er knyttet til prestasjoner og vurdering. Studentprestene klargjorde også at de har et ulikt tilbud til studenter på alle kull. Lærings- og studentmiljø (se også årsrapport fra MU) Fasiliteter SR har hele året vært i samtaler med MF for å sikre en god arbeidsfordeling i oppfølgingen av fasiliteter som treningsrom, aviskrok, kjellerskap og faste lesesalsplasser. Etter å ha undersøkt bruken av lesesalen høsten 2010, ble det klart at det var bruk for en mer fleksibel ordning rundt de faste lesesalsplassene. I nytt reglement fra høsten 2011 ble det lov for alle å bruke de faste lesesalsplassene når innehaverne ikke er til stede. I tillegg kjøpte MF inn flere nye bokskap til området ved lesesalen, noe som sikrer at alle nå

6 har muligheten til å få bokskap. Høsten 2011 vedtok MFs styre å gå videre med miljøsertifisering av MF. Dette var en stor sier for studentene som lenge har jobbet for dette. Vidar Leif Kafe Siste del av våren 2011 var det fast drift i Vidar Leif kafé. Den var ikke mye besøkt, og det er behov for å vurdere nye muligheter for bruk at dette rommet. Arrangementer Det ble arrangert: Middagsquiz (hver måned); 1 skidag; 1 innebandyturnering; 1 17.maifrokost; rekrutteringsdag; 3 Perspektiv. I tillegg ble det arrangert flere aktiviteter i fadderuka, inkludert rebusløp, byvandring, kampkveld og semesterstartsfest. En viktig faktor rundt arrangementene er alltid behovet for frivillige som kan bidra og ta ansvar. Å sikre en bredde av frivillige er og vil fortsatte å være en viktig utfordring for SR og MU. Internasjonale studenter SR har systematisk jobbet med å ha all informasjon tilgjengelig på engelsk for å gi internasjonale studenter muligheten til å delta på arrangementer i studentdemokratiet. Språk er ofte en hindring, da det er vanskelig å tolke alle arrangementer. Studentrådet har deltatt på alle International Coffee Hour-samlingene og gjennom disse hatt en viss kontakt med en del internasjonale studenter. Studentpolitikk Eksternt Studentene på MF har hele året vært representert i Velferdstingets arbeidsutvalg (Hanne Marie Iaursuleïl Pedersen Eriksen, informasjonsansvarlig), og har slik sittet svært tett på den politiske styringen i SiO. Dette har gitt en nærhet til Velferdstingets arbeid, og vært en viktig anledning til å ivareta behovene til små skoler som MF i samskipnaden. Viktige saker har inkludert: Ønske om like priser for alle studenter i SiO, uavhengig av studiested og alder; Studenthelsetjenesten; ordninger for kulturstøtte. MF var også representert i landsstyret til Norsk Studentorganisasjon (Hanne Marie Iaursuleïl Pedersen Eriksen). I NSO deltok MF aktivt i debatter om hvilke alternativer NSO skulle fremme mot politisk styring av støtte til utdanningsinstitusjoner som tar skolepenger. Representanter fra MF nyanserte debatten ved å sette fokus på ideelle private høgskoler, som tar lave studieavgifter, men allikevel har knapp økonomi på grunn av lav offentlig støtte. MF ønsker større offentlig støtte til ideelle private utdanningsinstitusjoner. Internt I MFs styre har representantene fra SR jobbet hardt med å sikre lavest mulig studieavgifter på MF. MF har en vanskelig økonomisk situasjon, og studieavgiften ble økt i Studentene fremmet forslag om en lavere økning, og da dette ikke fikk gjennomslag, stemte de imot forslaget om økning. I 2011 hadde studentene ledelsen i Lærings- og miljøutvalget (LMU). Her ble det jobbet med oppfølging av innspill fra LMU-undersøkelsen fra høsten 2010, ny beredskapsplan for MF, miljøsertifisering og handlingsplan mot mobbing og trakassering. Sluttkommentar 2011 var et produktivt år for studentrådet, preget arbeid med å kvalitetssikre økonomistyringen og bedre evnen til å søke midler fra ulike instanser, utprøving av nye arrangementer og kommunikasjonskanaler og et stabilt studentpolitisk arbeid. Det har vært en glede å være leder for Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet i denne perioden. Oslo, Maja Leonora Skålvold (sign.)

7 Årsrapport Miljøutvalget 2011 Miljøutvalgsleder: Marita Hammervik Owen Vårsemesteret 2011 Nestleder Vår 2011: Mari Mikkelsen Idet året begynner, og ny miljøutvalgsleder trer inn i sitt verv eksisterer ikke et reelt Miljøutvalg. I samråd med SR bestemmer blir det derfor bestemt å bruke tid på å få et råd. Samtidig ser SR gjennom resultatene av Lærings og Miljøutvalgsundersøkelsen for høsten 2010, et behov for å satse på Fadderopplegget ved MF. - Et Miljøtutvalg med sju medlemmer blir samlet. Utvalget møtes en gang i måneden. - Nyåpning av Vidar Leif Kafè: Navnefar Vidar L. Haanes åpner kafeen og det blir servert hjemmebakte kanelboller, stekt vafler og loddet bort gavekort. 120 studenter er innom Vidar Leif denne onsdagen. - I løpet av mars-april tilsetter Studentrådet Fadderansvarlig og Visefadderansvarlig, som også blir en del av Miljøutvalget. - Det tilsettes også ny Vidar Leif Ansvarlig sent på Våren 2011, som også blir en del av Miljøutvalget. I løpet av Våren 2011 velger Miljøutvalget å fokusere på å utvikle og stadfeste to gamle, men ukjente aktiviteter, for studentene på MF. Aktivitetene er: - Perspektiv: Perspektiv er et arrangement og et forum med et faglig fokus. Ønsket er å engasjere og å ta opp tema som er relevante for studenter ved MF. I samarbeid med SR settes det ned en komite. To slike samlinger blir arrangert i løpet av våren Disse arrangeres i forbindelse med jubileet for kvinnelig prestetjeneste og en med skille mellom stat og kirke som tema. - Quiz with a Twist : Den gamle middagsquizen presenteres i ny drakt og arrangeres en gang i måneden. Øvrige arrangementer i løpet av vårsemesteret var:

8 - 17. mai frokost: Frokosten ble arrangert med om lag studenter til bords. - EksamensIS: Utdeling av is til alle studenter i en miljøtime i eksamenstiden. Oppmøtet i Vidar Leif Kafé er noe varierende i løpet av våren. Størst er oppmøtet under Ski- VM som delvis blir vist på storskjerm i kantina og delvis i kafeen. Kafeen var da til tider helt full. Høstsemesteret 2011 Nestleder Høst 2011: Nína Kristín Óskarsdottir Høsten 2011 får en kjempestart i det de fadderansvarlige gjør en kjempebra jobb i løpet av Fadderuka. Faddere og nye studenter får oppleve utendørs quiz, kampkveld i MFs kantine og blir samlet til semesterfest hvor MF studenter opptrer. MU deltar med innslag av Quiz with a Twist og Vidar Leif Kafè slik at de nye studentene skal kunne bli kjent med vårt arbeid. Ellers har følgende arrangementer blitt gjennomført i løpet av høsthalvåret: - Quiz with a Twist : Quizen arrangeres en gang i løpet av hver måned, oppslutningen øker med rekord i september når ni lag deltar. - Perspektiv : Arrangementet arrangeres en gang i løpet av høsten Denne gangen var fokus på temaet barn og vold. Engasjementet bak det hele ligger denne gang hos en medstudent. - Hittegodsauksjon : Auksjonen arrangeres i en av høstens miljøtimer. Det blir samlet inn om lag 3500 kroner som fordeles på mottagerne av årets Hjelpefond. - Karrieredag for Teologi : Arrangementet avholdes i november. Alle Norges bispedømmer og div. foreninger og kirkesamfunn blir invitert. Totalt kommer tolv bidragsytere og mange studenter besøker de forskjellige standene i kantineområdet. - Advent på MF : Miljøutvalget vil i år igjen sette ekstra stas på studentene og spanderer adventsgrøt den siste onsdagen i november. En adventskalender blir forsøkt vist under middagstid i Vidar Leif Kafé i løpet av desember, men pga. lite oppslutning blant studentene avsluttes forsøket. - Julegaveinnsamling : Studentene oppfordres til å samle inn gaver til Frelsesarmeens julegaveinnsamling. Noe gaver kommer inn under treet i kantina og MU kjører disse ned til Universitetsplassen.

9 Vidar Leif Kafé blir lite besøkt i løpet av høsten og som følge av sykdom blir kafeen ikke holdt like mye åpent som ønskelig. Det er en utfordring å få studentene ned i kafeen men kafeen blir holdt åpen for studenter som ønsker å låne den. Nestleder i Miljøutvalget representerer i løpet av året Miljøutvalget i Andakts- og Gudstjenesteutvalget ved skolen. Dette gir et godt samarbeid med studentprestene. Skrevet av Marita Hammervik Owen og Nína Kristín Óskarsdóttir

10 Regnskap Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2011 Dato: Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3050 Reklameinntekter 0, , , Eksterne abonnenter , , , Kontant salg av UT -246,00-700,00 454, Inngangspenger, MU-arrangement 0, , , Andre tilskudd 0, , , Støtte fra semesteravgiften , , , Støtte til hjelpefondet , , , Kulturstøtte SIO , , , Støtte fra Studentrådet 0, , , Støtte fra Velferdstinget , , , Støtte fra MF til fadderopplegg 0, , , Støtte fra NSU-Hs aktivitetsfond ,50 0, ,50 SUM Salgsinntekter , , ,18 Andre inntekter 3995 Diverse inntekter ,50 0, , Diverse inntekter ,00 0, ,00 SUM Andre inntekter ,50 0, ,50 SUM Driftsinntekter , , ,68 Driftskostnader Varekostnad 4011 Kontingenter ,06 0, , Fagkritisk dag 549, , , Idrettsutstyr 6 000, ,00 0, Egne stevner (Skidag) 755, ,00-244, Idrettsarrangement og lignende tiltak 701, , , Utstyr og inventar, Sofakjeller/ Studentkj ,38 0, ,38 SUM Varekostnad , , ,92 Lønnskostnad 5001 Kompensasjoner , , , Setting 4 500, , , Arbeidsgiveravgift 6 627, , , Gave til ansatte, fradragsberettiget 89,00 0,00 89, Gaver, ikke fradragsberettiget 329, , ,50 SUM Lønnskostnad , , ,64 Andre driftskostnader 6200 Trykking , , , Inventar 7 197,00 0, , Inventar, vedlikehold og drift av lokaler 56,70 500,00-443, Honorar regnskap , , , Kontorrekvisita 413,50 200,00 213, Trykksaker 6 000,00 0, , Møte, kurs, oppdatering og lignende 1 569,85 0, ,85 datax Totaløkonomi Pluss Versjon :22 Side 1

11 Regnskap Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2011 Dato: Side: 2 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden 6861 Fadderordning 8 447, , , Miljøtimer 1 571,79 0, , Sosiale kostnader, internt 7 054, , , Teologikonferanse 795,85 0,00 795, Sosiale tiltak , , , Sofakjeller 2 555, , , Utgifter, egne arr , , , Innkjøp til salg i Vidar Leif Cafe 1 393, ,00-606, Porto 5 030, , , Reklamekostnad 2 363, , , PR og kommunikasjon 1 452, , , Gaver/premier, fradragsberettiget 1 907,00 0, , Tilskudd utvalg under Studentrådet 0, , , Hjelpefondet , , , Støtte til NestenPresten 5 000, , , Andre utgifter, fradragsberettiget 0, , ,00 SUM Andre driftskostnader , , ,22 SUM Driftskostnader , , ,94 SUM Driftsresultat , , ,74 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8040 Renteinntekt, skattefri -630, ,00 419,65 SUM Renteinntekter -630, ,00 419,65 SUM Finansinntekter -630, ,00 419,65 Finanskostnader Rentekostnader 8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget 159,00 0,00 159,00 SUM Rentekostnader 159,00 0,00 159,00 Andre finanskostnader 8170 Gebyrer 867,80 900,00-32,20 SUM Andre finanskostnader 867,80 900,00-32,20 SUM Finanskostnader 1 026,80 900,00 126,80 SUM Finansinntekt og -kostnad 396,45-150,00 546,45 Årsresultat Avsetninger Årsresultat etter avsetninger , , ,19 0,00 0,00 0, , , ,19 datax Totaløkonomi Pluss Versjon :22 Side 2

12 Budsjett 2012 Studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultetet Inntekter Budsjett 2012 Støtte 3101 Støtte fra semesteravgiften Støtte til fadderopplegg fra MF ) 3201 Støtte fra Velferdstinget Støtte fra kulturstyret Semesterfest Driftsstøtte MU Støtte fra NSO ) Inntekter 3300 Inntekter egne arrangement ) 3301 Inntekter VLK Inntekter til hjelpefondet ) Fra semesteravgiften Fra innsamlinger Diverse inntekter 0 SUM INNTEKTER Utgifter Utbetalinger 4100 Utbetaling hjelpefondet Støtte UT ) Lønn og kompensasjoner 5000 Lønn ansatte SR Sekretær Regnskapsmedarbeider Fadderansvarlig Visefadderansvarlig 3000 Redaktør MS 0 6) 5001 Lønn ansatte MU Vidar Leif Kafe-ansvarlig 8000 Idrettsansvarlig Kompensasjoner SR Leder Nestleder Faglig leder Studentpolitisk ansvarlig Representant i VT 4000 Representant i NSO landsstyre 8000 Rel.-ped.-medlem Rel.-samf.-medlem Teologimedlem Kompensasjoner MU Side 1 av 3

13 Miljøutvalgsleder Miljøutvalgsnestleder Arbeidsgiveravgift 0 7) 5300 Gaver (internt) 2500 Driftskostnader SR 6100 Allmøte Møtekostnader Strategiseminar PR-tiltak Profilplagg SR/MU Særlige tiltak, valg/allmøte 3000 Diverse PR Faglige arrangement 3500 Møte med emnetillitsvalgte 2000 Fagkritisk dag Studentpolitisk virksomhet Konferanser, reiser 2000 Driftskostnader MU 6200 Møtekosnader MU Miljøtimer Idrettsarrangement Sosiale tiltak Semesterfest Perspektiv 3000 Quiz with a Twist mai-frokost 2000 EksamensIS 500 Adventsgrøt Fadderopplegg Vidar Leif Kafe 6300 Innkjøp for salg, VLK Diverse utstyr VLK Lisens NRK 2500 Mellom Søsken 6400 Møtekostnader MS 0 6) 6401 Setting MS 0 6) 6402 Trykking MS 0 6) Diverse driftskostnader 7000 Inventar/utstyr Porto og kontorrekvisita Idrettsutstyr Vedlikehold av utstyr Revisor Aviser og tidsskrifter Andre utgifter 0 SUM UTGIFTER Side 2 av 3

14 Resultat og balanse Inntekter Utgifter Årsresultat Inngående egenkapital Årsresultat Utgående egenkapital 0 Noter til budsjett 1) Utgiftene for fadderopplegget finnes i hhv. konto 5000 Lønn ansatte og konto 6204 Fadderopplegg 2) SR skal søke om støtte til et planlagt synlighetsprosjekt (med utgifter under 6100 Allmøte, 6103 PR-tiltak og 6104 studentpolitske tiltak) samt søknad om støtte til strategiseminar 3) Noe egenbetaling på 17.maifrokost og semesterfest 4) Går i null mot konto 4100 Utbetaling hjelpefondet. 5) Se eget budsjett for Ung Teologi 6) Midlene er i budsjettet kanalisert til Ung Teologi 7) Hvis ingen kompensasjoner overstiger trenger vi ikke å betale arbeidsgiveravgift Side 3 av 3

15 Inntekter Utgifter Støtte 3101 Støtte fra semesteravgiften 3102 Støtte til fadderopplegg fra MF 3201 Støtte fra Velferdstinget 3202 Støtte fra kulturstyret 3203 Støtte fra NSO Inntekter 3300 Inntekter egne arrangement 3301 Inntekter VLK 3400 Inntekter til hjelpefondet 3900 Diverse inntekter Utbetalinger 4100 Utbetaling hjelpefondet 4200 Støtte UT Lønn og kompensasjoner 5000 Lønn ansatte SR 5100 Kompensasjoner SR 5200 Arbeidsgiveravgift 5300 Gaver Driftskostnader SR 6100 Allmøte 6101 Møtekostnader 6102 Strategiseminar 6103 PR-tiltak 6110 Faglige arrangement 6120 Studentpolitisk virksomhet 6130 Konferanser, reiser Driftskostnader MU 6200 Møtekosnader MU 6201 Miljøtimer 6202 Idrettsarrangement 6203 Sosiale tiltak 6204 Fadderopplegg Vidar Leif Kafe 6300 Innkjøp for salg, VLK 6301 Diverse utstyr VLK 6302 Lisens NRK Mellom Søsken 6400 Møtekostnader MS

16 6401 Setting MS 6402 Trykking MS Diverse driftskostnader 7000 Inventar/utstyr 7001 Porto og kontorrekvisita 7002 Idrettsutstyr 7003 Drift og vedlikehold av utstyr 7004 Revisor 7005 Aviser 7006 Andre utgifter

17 NetLedger AS Postboks 6731, 0609 Oslo Foretaksnummer: NO MVA Den norske Bank: Telefon: Telefaks: STUDENTRÅDET VED MENIGHETSFAKULTETET KVALITETSKONTROLL 2011 Vi har kontrollert årsregnskapet for Studentrådet ved menighetsfakultet for regnskapsåret Resultatet viser et underskudd på kr ,-, mens budsjettet viser et underskudd stort kr ,-. Årsregnskapet består av resultat og balanse. Kommentarer ved kontrollen: Årsoppgaven fra banken er i samsvar med bokførte beholdninger i balansen. Kassebeholdning må dokumenteres ved kassetelling signert av kasserer. Dette gjøres fra og med Regnskapet er dokumentert med originalbilag, med unntak av innbetalinger som det ikke er kommet giroer til. Disse innbetalingene er spesifisert med navn på bankkontoutskriftene, slik at kontoutskriften kan benyttes som bilag. Vi mener dette kan tilfredsstille kravet til bilag. I tillegg er det noen utbetalinger/bankkortbelastinger uten originalkvitteringer. Det må følges opp rutiner for innlevering av kvitteringer. Bokføringsloven har strenge krav til dokumentasjon av balansepostene. Dette betyr at det skal foreligge et dokument som bekrefter/spesifiserer hva hver enkelt balansepost består av. Slik dokumentasjon er utarbeidet. Utbetalinger til næringsdrivende eller andre uten fast forretningssted skal innberettes på lønns- og trekkoppgave i kode 401. Det har kun vært én slik utbetaling i 2011 og beløpet var kr 3.000,-. Beløpet er ikke innberettet, da dette fremkom etter at lønns- og trekkoppgavene var sendt inn. Ved gjennomgåelse av papirene har vi ikke fått kjennskap til noe forhold som tilsier at rådets forvaltning og utdelinger ikke er foretatt i samsvar med rådets formål. Vi mener at det fremlagte årsregnskap og tilhørende balanse er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og viser et korrekt bilde av rådets økonomiske stilling pr Oslo 16. april 2012 Side 1 / 1 Besøksadresse: E-post: Hovedkontor: Østensjøveien 39/41, 0667 Oslo Internett: Avdelinger: Asker/Bærum Follo Romerike Drammen/Lier Ringerike Arkiv: 2011 Kvalitetskontroll Anne-Gro S. Bekkevold Avdelingsansvarlig, teamleder

Revidert budsjett for Studentrådet og underutvalg År: 2011

Revidert budsjett for Studentrådet og underutvalg År: 2011 for Studentrådet og underutvalg År: Miljøutvalget 2009 3322 Inngangspenger, egne arr. 9 016,50 7 000 7 000 7 000 3445 Kulturstøtte SiO 15 000,00 7 500 8 000 8 000 3446 Støtte fra Studentrådet 19 000,00

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet støtter blant annet tidsskriftet Ung Teologi, Fadderuka ved MF, samt har

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014 Veterinærmedisinsk Studentutvalg Postboks 8146 Dep 0033 Oslo Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 03.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget Søker herved om økonomisk støtte

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Pengene skal også dekke årsavgiften på viskakortet, samt andre bankkostnader, printer utgifter o.l.

Pengene skal også dekke årsavgiften på viskakortet, samt andre bankkostnader, printer utgifter o.l. Redegjørelse for søknaden 2014 Vi søker 10 000 som vil gå til: Mat på allmøtene, denne posten har vi økt en del i 2014 i forhold til 2013, dette fordi antall elver på skolen stadig er i vekst, og vi vil

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Balanse. Fredrikshald Havfiskeklubb Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse

Balanse. Fredrikshald Havfiskeklubb Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse Balanse Fredrikshald Havfiskeklubb Periode: 1-12 Inngående Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Omløpsmidler Varer 1460 Beholdning Pilker, Bly, etc. 2 87 1461 Beholdning Klubbjakker

Detaljer

Søknad til Velferdstinget 2014

Søknad til Velferdstinget 2014 Søknad til Velferdstinget 2014 Norges idrettshøgskole er en liten høgskole som nylig rundet 1500 studenter. Her har vi et studentstyre som er opptatt av kvaliteten på studentenes studiehverdag. Vi er opptatt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Redegjørelse for søknad

Redegjørelse for søknad Vedlegg 1 SUT-NMH 17. september 2012 Redegjørelse for søknad I søknaden om støtte fra Velferdstinget til Studentutvalget (SUT) ved Norges Musikkhøgskole (NMH) søker vi i år om til sammen kr 50 000,-. Nedenfor

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary Tønsberg Rotary Revisj onsberetnin g for 20ll 12012. Jeg har revidert regnskapet for Tønsberg Rotary for regnskapsåret 01.07.2Afi 30.06.2012 som viser et overskudd på kr. 4.929.38 etter at det er foretatt

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte fra velferdstinget

Søknad om økonomisk støtte fra velferdstinget Søknad om økonomisk støtte fra velferdstinget Vi ønsker å kunne forbedre studentsamfunnet og miljøet på skolen på tvers av studieretningene. Tidligere studentråd har hatt mye mindre aktivitet og arrangement

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Molde Swing og Rockeklubb

Molde Swing og Rockeklubb Molde Swing og Rockeklubb Regnskap 2015 Budsjettforslag 2016 Innhold Balanse 2015 2 Resultat 2015 3 Budsjettforslag 2016 3 Noter 4 Resultatregnskap 2015 - fordelt på konto 5 Balanse Note Inngående balanse

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Tilskudd 1 507 966 1 345 726 Kontingenter og gaver 84 882 68 285 Leirinntekter 217 155 326 957 Annen driftsinntekt 204 198 109 550 Sum

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Resultat. Driftsresultat

Resultat. Driftsresultat Lørenskog Skiklubb - Alpint Resultat Periode: 1-12 Dato: 03.02.2014 Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3001 Treningsavgift

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

5.2 Budsjett lokalforbund til orientering

5.2 Budsjett lokalforbund til orientering 5.2 Budsjett lokalforbund til orientering Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Lokale styrer Orienteringssak Landsmøtet mottar lokalforbundenes budsjetter for å orienteres om den økonomiske

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015

NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015 Det vises til dokumentet 2. utsendelse. Dette dokumentet kommer i tillegg og inneholder disse sakene: 2.7 Registreringstall

Detaljer

Redegjørelse for søknad

Redegjørelse for søknad Vedlegg 1 SUT-NMH 2. september 2013 Redegjørelse for søknad I søknaden om støtte fra Velferdstinget til Studentutvalget (SUT) ved Norges Musikkhøgskole (NMH) søker vi for 2014 om til sammen 30 000,-. Nedenfor

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912) sr@stud.mf.no 8. september 2014 kl. 17.49 Til: s.sorensen@studentvelferd.no

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) albertsen.erlend@gmail.com 8. september 2014

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

SUT STUDENUTVALGET NORGES MUSIKKHØGSKOLE

SUT STUDENUTVALGET NORGES MUSIKKHØGSKOLE SUT STUDENUTVALGET NORGES MUSIKKHØGSKOLE Til Velferdstinget i Oslo Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 7. sept 2010 Søknad om støtte for 2011 Studentutvalget ved Musikkhøgskolen i Oslo Studentutvalget ved Musikkhøgskolen

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53

Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53 Regnskap for DIS Buskerud 2004 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note nr. 2004 Kontingenter 1.1-31.12 1 29 700,00 Andre inntekter 5 300,00 Renteinntekter 1 898,56 Sum driftsinntekter 35 000,00 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 1 1 226 926 943 225 Medlemslisenser

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

VSR søker om støtte for å kunne gjennomføre følgende årsplan:

VSR søker om støtte for å kunne gjennomføre følgende årsplan: Årsplan for 2016 VSR søker om støtte for å kunne gjennomføre følgende årsplan: Studentdemokratiet ved NMBU VSR skal ha et godt samarbeid med resten av studentdemokratiet på NMBU. VSR skal delta på formøter

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer