ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl Sted: Jåttenhallen møterom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom"

Transkript

1 ÅRSMØTE

2 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to personer for å signere referat 5. Godkjenning av sakliste og fremmøtte stemmeberettigede 6. Årsberetninger 7. Fastsetting av kontingent for sesongen Innkomne saker 9. Regnskap Forslag til budsjett Sportslig plan 12. Valg

3 SAK 6: ÅRSBERETNINGER STYRETS ÅRSBERETNING Medlemsutvikling Medlemstallet ved årsskiftet var 317 aktive pluss ca 50 frivillige oppmenn/trenere i tillegg til det medlemstallet. Medlemstallet har gått opp med 9 aktive medlemmer fra Oppgangen kan kanskje skyldes at vi har fått flere både ynge mini spillere og seniorer dette året. Den vanskelige årgangen er fremdeles år. Den nevnte årsklassen rundt år er for alle idrettslag utfordrende og en registrerer stort frafall. Ungdommene i denne årsklassen er vanskelig å holde på slik at frafall er forventet. Sportslig utvalg har arbeidet intensivt for å få på plass et godt sportslig tilbud for denne årsklassen. Utvalget presenterte nylig et nytt veldig bra opplegg for denne gruppen slik at klubben med god samvittighet kan støtte seg på et godt opplegg fra den siden. Positivt rundt antall medlemmer i lagene er at vi nå observerer stor tilvekst til de yngste lagene. Organisasjon og administrasjon Det er blitt avholdt 7+1 styremøter i Styret har bestått av Dag Ove Molde (leder), Jarl Inge Frimannslund (sportslig leder senior), Torbjørn Hinna (økonomiansvarlig), Lennart Langø (Styremedlem), Siv Sødal (sportslig leder 15 år og yngre ), Lena Larsen (spillerrepresentant) og Gro Lundemo spillerrepresentant). Kiosken i Hetlandshallen drives på dugnad av foreldre på lagene fra 6 13 år. Innkjøp og ulike oppgaver knyttet til driften ivaretas av Lennart Langø og Jarl Inge Frimannslund Lennart Langø er klubbens sponsorleder, mens Elin Bergfjord er materialforvalter. Hinna Håndball har fått tilskudd til opprettelse av en administrativ stilling for inneværende år. Det er viktig at denne søknaden gjentas innenfor tidsfrist 15 november hvert år. For sesongen 2012/13 har Hinna Håndball 3 miljøtrenere, 2 knyttet til HU-laget en og som er direkte koplet mot en spiller på 2003 årgangen. Idrettsrådet som overfører disse midlene har vært særdeles imøtekommende og hjelpsomme i saksgangen rundt miljøtrenerne. Det er også viktig for kommende sesong at Hinna Håndball søker om denne støtten. Representasjon I året som er gått har Hinna Håndball vært representert i ulike sammanhenger i forbindelse med møter hos Idrettsrådet, Håndballalliansen, Stavanger Kommune, Klubbledermøter og ved Regionstinget. Personer fra styret som har deltatt er Regionstinget-Torbjørn Hinna, Gro Lundemo Klubbledermøte-Dag Ove Molde samt 7 oppmenn fra Hinna Håndballalliansen- Jarl Inge Frimannslund og Siv Sødal Idrettsrådet-Dag Ove Molde og Torbjørn Hinna Generelt fra innsiden i styret Årets frivillige personer i styret ble konstituert i mars Det nye styret består av 5 representanter pluss to spillerrepresentanter. Arbeidet som er underlagt styret virker til å gå greit, det er imidlertid et ønske om å opprette utvalg som kan gjennomføre

4 arrangementer og dugnader. Dette vil kunne medvirke til å avlaste styret i tillegg til at styret blir et besluttende organ i klubben mens det vil være diverse utvalg som driver det praktiske arbeidet i klubben. På årets generalforsamling så er det flere i styret som vil takke for seg etter lang og tro tjeneste for Hinna Håndball. Styret som sitter i dag har representert klubben på en god måte, men det er nå klart at utskifting må skje slik at nye representanter kommer inn og bidrar til dette frivillighetsarbeidet. Jeg vil nevne noen punkter som blir endret i kommende sesong: Arbeidet med å fordele treningstid vil være underlagt sportslig utvalg. Fordeling av dugnader generelt blir overtatt av et styremedlem eller overtatt av et utvalg Som leder og ansvarlig for klubbens økonomi vil jeg påpeke at dugnadsarbeid er obligatorisk for enhver spiller eller foresatte. Dugnadsarbeidet Hinna Håndball har i inneværende sesong har blitt gjennomført på en god måte. Dugnadsarbeiderne har gjennomført oppgavene som er tildelt. Det er ikke alle som har tatt del i dugnadsarbeidet, kun et fåtall som har gjennomført kollektivt dugnadsarbeid utover vår nye form som var rabattkort bøker. I kommende sesong så håper vi på en økning i dugnadstilkomsten til klubben. Som ansvarlig for tildeling av vakter til de ulike lagene vil jeg uttale at vi gjør alt for å få en rettferdig fordeling. Hinna Håndball er avhengig av inntektene og alle dere som stiller opp og gjør en dugnads innsats. Resultatet av vår felles dugnad er at vi kan tilby håndball for våre håpefulle, støtte lag under reiser etc. Vi som dugnadsarbeidere må ta ansvar, og utføre oppgavene vi blir tildelt for at Hinna Håndball skal eksistere på dette nivået. Internettside Nytt av året er at vi nå har kobling mot FaceBook. Det er kjekt å observere at vår nettside fortsetter å bli mer og mer innholdsrik. Det er fremdeles klubbens mål at denne nettsiden er stedet hvor all informasjon hentes. Prosessen med å gå fra e- poster og slike ting til informasjonshåndtering via nettsiden er vanskelig, men vil avlaste flere personer i deres arbeid. Hvert av lagene har sin egen side og kan selv legge inn informasjon om ønskelig. Denne lagsiden skal etter hvert fungere som LAGHUB. Hinna Håndball sine sponsorer har denne siden hvor de presenterer sine logoer og holdes oppdatert på hva som skjer i klubben. Hanne Langø er ansvarlig for nettsiden vår og er den personen som skal kontaktes dersom det er ønsker rundt nettsiden. Styret henstiller alle om å sende inn bidrag om deres lag til nettsiden Økonomi Klubbens økonomi er sunn og nøktern. Inntekter for 2012 var kr ,-, og samlede utgifter Kr ,- altså et driftsresultat på kr ,-. Etter finansposter gir dette et overskudd på kr ,- Det positive resultatet vil danne grunnlag for en mindre nervøs drift i sesongen som kommer. Budsjett for kommende sesong er laget og vil gi Hinna Håndball en god drift for sesongen. Medlemmene i Hinna Håndball har for inneværende år vært pliktoppfyllende med tanke på innbetaling av medlems kontingent og enjoy innbetalinger. Det totale utestående beløp for inneværende sesong er kr 14200,-. Medlemsavgifter innbetalt for 2012 er kr ,-. Medlemsnett som Hinna Håndball benytter er oversiktlig og greit med tanke på oppfølging av innbetalinger.

5 Kiosk salg, overførsel fra Idrettsrådet, medlemskontingent, sponsorinntekter og dugnadsarbeid er dominerende på inntektssiden. Til kommende år er det indikasjoner fra kommunene at Hinna Håndball vil få opprettholde tilsynsvakt oppdraget på Hinna Ungdomsskole. Det er i så henseende veldig viktig at hver og et av de lagene som deltar i ordningene følger opp vaktene som blir tildelt. Sportslig Sesongen 2012/2013 har vært veldig positiv for de fleste av våre lag. Det bør nevnes at klubbens målsetning om opprykk for vårt 2 divisjonslag fremdeles er innenfor rekkevidde. 3 divisjonslaget er i toppen av sin pulje og 5 divisjonslaget klarer seg bra. Når det gjelder våre kommende yngre stjerner så klarte våre 16 åringer å kvalifisere seg til den nasjonale Bring serien dette året hvilket er ikke mindre enn fremragende. Klubben ønsker å fremtre med et tilbud for både topp og bredde og ser ut til å lykkes. Hinna sine HU lag markerte seg også i 2012 med humør, spilleglede og fin idrett. Nedover i klassene registreres en kjempeinnsats av spillere, ledere, støtteapparat og foreldre. Mange nye foreldre og andre bidrar som trenere, oppmenn og medhjelpere rundt lagene. Dette er verdifullt for spillerne, miljøet og klubben som helhet. På mini lagene er håndball og trivsel viktig. Sportslig utvalg junior vil igjen fra starten av neste sesong gi et tilbud til åringene om deltakelse på dommeraspirantkurs. Utvalget har forsøkt i inneværende sesong å tilby trenerkurs/aktivitetskurs for dem som måtte ønske det. Klubben har ikke hatt god respons på disse tilbudene. Dommerkontakt for Hinna Håndball er Torbjørn Hinna. Utfordringer Hinna Håndball ønsker fortsatt å øke rekruttering fra mini nivå og oppover i aldersklassene. Vi fremmer allsidighet ved å samordne våre treningstider med fotballklubbene Vaulen, Jarl og Hinna, slik at jentene kan drive med begge idretter. Det er videre viktig å kunne tilby to nivåer på hvert årskull oppover i tenårene, slik at både medlemmer som vil satse mye på håndball og de som har andre interesser som de vil bruke tid på, har et tilbud i Hinna Håndball. Det er et mål å opprettholde minst 20 spillere per årsklasse slik at det blir praktisk mulig å få dette til. Også for seniorlagene ønsker vi en bredde i tilbudet. I år har vi hatt tilbud om spill i 2, 3. og 5. divisjon. På kort sikt bør vi kunne mønstre seniorlag som spiller i 1, 3 og 5 divisjon. Dette vil matche klubbens ambisjon og strategi. Hinna har i inneværende sesong deltatt både i NM for J-20 og i den nasjonale J-16 Bring serien. Hinna Håndball viser igjen utover våre nære områder hvilket er positivt. Det er vesentlig at vi beholder de mange og gode trenerressursene klubben har, samt at vi utvikler og knytter til oss nye. Rekruttering/oppfølging av nye dommere er viktig. Likedan er det avgjørende at foreldre og eventuelt andre frivillige påtar seg verv i klubbens styre og utvalg. Sist, men ikke minst er det viktig å sikre klubben en stabil og forutsigbar inntekt, som står i forhold til ambisjoner og aktiviteter. En stor takk til spillere, lagledere, sportslig utvalg, styre, sponsorer og andre som bidro til aktiviteter og støttet Hinna Håndball i Deres engasjement, innsats og samarbeid er helt avgjørende for trivsel og moro i Hinna Håndball.

6 Hinna, mars 2013 På vegne av Hinna Håndball Gro Lundemo, Lena Larsen, Lennart Langø, Jarl Inge Frimannslund, Siv Sødal, Torbjørn Hinna og Dag Ove Molde

7 Årsrapport fra lagene HU-lagene Sesongen 2012/13 Årets sesong nærmer seg slutten og vi i Hu laget er også i å veldig godt fornøyd med det sporslige og det sosiale utbytte. Høstsesongen startet i slutten av august med utetreninger på håndballbanen like ved Jåttåhallen. Dette for å være litt forberedt på årets landsturnering. Denne ble arrangert i Kristiansand i starten av september. I Kristiansand fikk vi flott vær, god innlosjering på Ernst Hotell, Gilbert bak rattet, mye håndball og absolutt et godt treningsgrunnlag for en ny sesong. Spille og resultatmessig helt greit, men vi vant i å den gjeveste prisen av alle, dvs årets fair play pokal. Høstsesongen startet i midten av oktober med gode spillemessige resultat. Det ble 4 turneringer i høstsesongen og 4 turneringer til våren. Siste turnering for 2013 er i midten av mars, men vi kjører treningen ut mai. Hinna HU 1 og 2 holder seg fortsatt i toppen av tabellen hakket etter uslåelige Kolnes. Vi har i årets sesong fått 2 nye spillere som går godt inn i laget og vi er totalt 26 spillere. Spillerene har også i år organisert og gjennomført Juleball med god oppslutning. Juleballet ble avholdt på Kvalaberg Industriers kantine på Forus og bød på full middag, dessert, kaker og kaffe, underholdning og en svingom på slutten. All ros til komiteen som virkelig har jobbet for dette! Vi er så heldig at vi fortsatt har våre 2 flinke trenere Janne Amdal og Camilla Jensen som gjør en kjempejobb både sportslig og sosialt. De stiller opp med sitt gode og smittende humør og gir spillerende motivasjon til å stå på å yte sitt beste. Honnør gir vi også til teamet rundt laget som jobber med økonomi, sponsorer, miljøskapende tiltak, nye spillerdrakter og som utrettelig stiller opp år etter år. Vi er i gang med å planlegge høsten og nytt for året blir treningsleir til Danmark. Dette i stedet for landsturnering til Tromsø. Vi har egen reisekomite som jobber med turen og håper å få arrangert vår egen «landkamp», Hinna Danmark... vennskapskamp. Hu laget har en svært stabil spillergruppe gjennom mange år med veldig godt fremmøte på treningene. Humør og spillerglede er alltid på topp og lagånden usedvanlig god, dette i god Hinna ånd. Vi benytter også denne anledning til å gi honnør til Hinna Håndball som virke støtter opp om laget og gir oss gode arbeids og treningsforhold. Mvh Kjetil Jensen, oppmann

8 Årsrapport Sesongen 2011/12 for Hinna damer A 2.divisjon og B/Rekrutt lag 3 divisjon Kopi av sportslig senior rapport er gjengitt her, kommer også lengre ned i rapporten. Rekruttlaget Pr. i dag ligger laget i øvre sjikt i 3. div. Meget bra, tatt i betraktning av begrenset tilgang av spillere, les smal stall. Noe av dette skyldes at vi i mange kamper ikke har kunnet benytte spillere fra J 96, selv om de i perioder og når de har kunnet, absolutt har stilt opp. Noe av dette skyldes Bring rundene som har vært samtidig som Rekruttlaget har spilt. Resultatet må vi si oss godt fornøyd med, i øvre sjikt av 3. div. Rekruttlaget er viktig at vi får beholde i 3. div. da dette vil bli et viktig tilbud til J 96 og de nest beste i klubben. Rekruttlaget blir viktig i forhold til planlegging og tilrettelegging inn mot kommende sesong. A-laget. Etter en trøblete start, 11 spillere sluttet i klubben som følge av skole og arbeid andre steder i Norge. Dette førte til en hektisk aktivitet i forkant av sesongen. Takket være fenomenalt arbeid fra Espen, har vi klart å få inn 8 9 nye spiller, med nødvendig nivå og kvalifikasjoner. De nye spillerne sammen med de som var igjen fra den gamle spillerstallen har klart og opprettholdt et høyt nivå, men ikke nok til å vinne avdelingen. Vi må også se på det faktum, at det tar tid å få samspilt et nytt lag. Det er nok forklaringen på at vi har tapt en del av toppkampene i avdelingen. Vi ligger pr. i dag på 3. plass i avdelingen. Vår 3 års plan ble avsluttet denne sesongen, hvor målet var opprykk til 1. div. Dette har vi ikke klart selv om det har vært marginalt. I den anledning har Sportslig utvalg tatt grep, og er godt i gang med å planlegge en ny sesong, med samme målsetting, opprykk til 1. div. Vi har en stor utfordring i forhold til å få til en god spillerstall, med en riktig blanding av rutine og talenter. Her blir J 96 viktig, samtidig som at vi klarer å beholde de etablerte spillerne. Jeg synes at det er viktig å nevne, at Hinna HK de siste 3 årene har produsert en rekke spillere som er etablerte eliteseriespillere samt etablerte 1. div. spillere. Dette mener jeg er en anerkjennelse for de arbeidet Hinna HK og i særdeleshet Espen har gjort. Hinna HK har i disse dager fått på plass trenerkabalen for neste år, sesongen 2013/2014. I tillegg jobber vi med å få på plass to til tre etablerte spillere. Viktig blir det også å gi den nye årgangen J98 er sportslig godt tilbud, her under kvalifiserte trenere, med tanke på kommende Bring satsing. Vi vil også prøve å legge til rette for gode kvalifiserte trenerkrefter som kan bidra ned over i årgangene. Jarl Inge Frimannslund - sportslig leder - Årsrapport for Hinna damer C 5.divisjon

9 C-lagsstallen har denne sesongen bestått av godt og vel 20 jenter. Litt frafall fra i fjor, men også denne sesongen har vi hatt fin tilvekst i form av nye jenter til laget, også en del yngre jenter, og det er veldig bra. Pga noe skader og sykdom har antallet spillere med på kamp i perioder vært litt varierende. Vi har trent en gang pr uke i Stavanger Idrettshall. Arne Jakobsen har vært vår trener, og det ligger an til at han fortsetter neste sesong også, og det er vi veldig glade for. Selv om det er masse håndballkunnskap i laget, er det alltid fint å ha med noen som tar litt ledelse og styring. Sportslig har sesongen vært midt på treet, vi ligger på 5. plass av 10 lag når to kamper gjenstår. Vi satser på å vinne disse, og dermed pynte litt på poengene på tabellen. Vi rykket opp fra 6. til 5. div før denne sesongen, og det har merkes at nivået vi spiller mot er noe bedre, og at vi må jobbe hardere for å dra seirene i land. Vi er ikke helt fornøyde med dette resultatet, men målet er helt klart å rette dette opp i neste sesong. Miljøet på laget er veldig bra. Jentene er fra 16 år og opp til Det er moro på trening og kamp, og jentene backer opp hverandre på beste måte. En del av jentene på laget deltok også i år på Veteran-NM, som denne gangen fant sted på hjemmebane her i Stavanger. J35 kom ikke videre fra gruppespillet, en seier og en uavgjort holdt ikke til å gå videre. J40 kom seg videre til mellomspillet; de gikk ubeseiret fra gruppespillet, men ble til slutt slått ut i kvartfinalen, med bare to måls forskjell. Bra jobba av begge lag! Gro Lundemo Oppmann Jenter, (J-96) SESONGEN 2012/2013 I Jenter-96 gruppen er vi fremdeles en god gjeng. Vi startet sesongen med 16 spillere (hvorav 3 stk. har skader.) Alle er fremdeles med. Flere av jentene har hospitert hos Rekrutt/A-lag og vært et godt bidrag på deres kamper. Vi har hatt en del alvorlige skader. To jenter røk korsbåndet sist vår, og nok en jente røk korsbåndet før jul, dette er triste og langvarige skader, ellers sliter noen av jentene med belastningsskader, muligens etter høy kampbelastning og for dårlig basistrening. Vi har fått låne spillere av J98 til flere kamper denne sesongen, både på 1 laget, 2 laget og Bring. De har vært et flott tilskudd. Nå håper vi å få beholde alle jentene til neste sesong, og at våre skadde jenter igjen kan få vise takter på banen. Sesongen startet vi med treningsleir i Nørresundby utenfor Aalborg. Et veldig vellykket opplegg, både sportslig og sosialt. Fra fredag til onsdag ble det flere håndballøkter, treningskamper, svømming og sosialt samvær. (litt shopping og) Kanonkjekt! Vi fikk spille kamp mot noen av de beste lagene i Danmark i samme årsklasse, og sett hvor nivået ligger blant de beste 16 åringer i Danmark. I serien har vi stilt med 2 lag, på ulike nivå. 1 er laget spiller i Regionserien J16 mot de aller beste i samme årsklasse i regionen. 2 er laget spiller i J16 pulje B4. Vi har hevdet oss meget godt i regionserien, og ligger for tiden på 2 plass, med 22 poeng. J16-1 har vunnet 11 kamper, spilt en uavgjort og tapt 5 kamper. J16-2 ligger også på 2 plass i sin pulje, her er gevinsten p.t. 9 seire og 2 tap. Begge lag har 3 seriekamper igjen før sesongen avsluttes. Lagene har ikke vært helt faste, men vi har hatt en stamme med 1'ere som stort sett har spilt alle kamper i Regionserien, i pulje B4 har 2'er nivåspillere fått masse kamptrening og flere har hatt en meget flott utvikling. Jentene har rullert mellom nivåene/lagene

10 vurdert ut fra ferdigheter. Trenerteamet er opptatt av å ivareta alle nivåer, noe som kan være utfordrende. Vi vil si oss godt fornøyd med sportslig utvikling og sosialt opplegg. Sett i lys av at dette er den typiske alder der jenter faller fra idretten, skal vi være stolt at vi i Hinna klarer å tilby et spennende sportslig opplegg for denne årsklassen. J16 spilte kvalifiseringskamper for Bring på Klemetsrud i september. Der klarte laget bare å bli nr 3 i puljen. Det kvalifiserte heldigvis til Ekstrakvalik, som ble avviklet hjemme i Hetlandshallen. Her gikk alt mye bedre, og laget gikk ut som nr 2 og var dermed kvalifisert for nok et år i Bring. Dette var en stor målsetting for laget og klubben, og på tross av en svak start, var det stor glede i laget da Bring-spill var sikret også denne sesongen. Nå har vi spilt 3 av 5 runder i årets sesong, og pt ligger laget midt på tabellen i sin pulje. Dette er nok litt under hva vi forventet, men det gjenstår fremdeles 2 runder før det hele er avgjort. Alt i alt har jentene vist fin utvikling gjennom sesongen som gikk. Vi gleder oss til å følge med de videre. Sesongen avsluttes med Bring runde 5 i Opsal Arena mars. Disse har vært med i trenerteam og støtte apparatet: Monica Nesvik (Hovedtrener) Inger Fossli (Assistent-trener) Tone Skartveit (lagleder J16-2) Lene Vagle (lagleder J16-2) Elin Hustoft (Oppmann) Med sportslig hilsen fra Elin Hustoft Jenter (J-98) SESONGEN 2012/2013 Vi teller i år 23 super kjekke jenter som har det veldig kjekt sammen. Jentene har trent i Jåttåhallen mandag, tirsdag og torsdag, med kondisjon, styrke og skadeforebygging i forkant av hver trening. Vi har deltatt i serien med Hinna 1 og 2. Hinna 1 har spilt på nivå A1 med de beste lagene i regionen. Det har vært en knalltøff sesong som vi til slutt havnet på 9. plass av 11 lag. Litt trøst finner vi i at vi har slått lag nummer to-randaberg og spilt uavgjort med lag nummer tre -KFUM. Vi har tapt knepent i fire-fem kamper, og da havner vi fort langt bak på tabellen. Men vi vet at på gode dager er vi på høyde med de beste! I de siste kampene har vi hatt med to spillere fra J-99. Det har vært kjekt, og de har vært med å heve vårt lag. Hinna 2 har spilt på nivå B. Der har det også vært tøff konkurranse. Hinna begynte strålende med seier 16-8 og 18 8 i de to første kampene. Deretter har vi dessverre tapt, bortsett fra seier mot Vigrestad, som ligger nederst på tabellen.

11 Lagfordelingen har i år som i fjor vært en "stamme" i hver gruppe med spillere som spiller opp/ned etter innsats og utvikling. Nina og Bente har hospitert på J-96 1 og Bring laget, der har de klart seg veldig bra. Annelin, Nora og Tonje har spilt på J-16 2, og de har også klart seg veldig bra. Annelin og Bente har vært tatt ut til sonetrening sammen med de beste J-98 i Rogaland, veldig bra. Therese Lohne, Siv og Erlend Sødal har vært lagets hovedtrenere, med god hjelp fra Bodil Bergesen og Siri Carlsen som har hatt ansvar lag 2. I første del av sesongen var vi så heldige å ha 2 Vikingspillere til trenere hver torsdag, dette finansierte vi med en ekstra kontingent. Elin-Johanne er oppmann, med flere gode hjelpere til å delegere oppgaver til. Sist sesong ble avsluttet med god innsats og fine resultater i Peter Wessel Cup. Inneværende sesong startet med å dra til Kristiansand og Dyreparkturneringen med to lag. Vi hadde også med to lag i Sandnes Sparebank Cup i høst. Denne våren leser nesten alle jentene for presten, det er travelt, og derfor droppet vi håndballtur nå til våren, men det skal v igjen til høsten. I juni skal vi ha "Heidundrande" sommerfest.. Ellers, så har jentene startet "botkasse", og etter at den ble innført, er det ikke lenger mange som kommer for sent eller glemmer ting. Sluttsummen på sesongen er at vi har lært å tape og tørke tårer Kjekkest å tørke gledestårer. Vi står på til neste sesong og ønsker om å bli enda bedre håndballspillere, samt ha det kjekt i Hinna Håndball. Jenter, (J-99) SESONGEN 2012/2013 Jenter 99 har de siste årene hatt en stamme på ca spillere. Det siste året er denne økt til 25 spillere, hvor nye tilskudd er jenter på nybegynnerstadiet. Årsklassen består av spillere på nybegynnerstadiet til noen av de beste i kretsen i sin årsklasse. Sosialt Gjennom årene har man fått utviklet et helt unikt miljø, som også legges merke til fra andre lag. Miljøet er inkluderende hvor alle respekteres og føler et felleskap uavhengig av ferdighetsnivå. Baksnakking og lignende aksepteres ikke. For å styrke miljøet har vi to foreldrekontakter, Gunn Røssland og Siw Halleland. De arrangerer ca. to sosiale kvelder i året for jentene. Mange av jentene har også valgt å arrangere bursdagsfest med hele spillergruppa. Trening Treningsmessig har man i denne sesong økt tilbudet, hvor det er trening 3-4 ganger i uken. Treningene er 1,5 time til 2 timer. Det forventes at spillerne stiller på minimum 2 treninger pr uke. Det er også lagt vekt på allsidig trening hvor det er tatt inn eksterne ressurser. Målet er at

12 alle skal få utfordring på sitt nivå. Dette er utfordrende men også kjekt! Det er også avholdt egne spillersamtaler for å avstemme ønsker og forventninger trener spiller. Interne ressurser Erling Skagseth er hovedtrener, mens Tore Bru har skadeforebyggende trening hver tirsdag. I tillegg bistår Asbjørn Olsen og Heming Indreland i perioder. Eksterne ressurser Ida, norgesmester i jujutsu, har styrketrening 1 time i uken. 4 elever fra Sola VGS som driver med håndball og har treningspraksis med J99 Keepertrening 2-4 ganger i måneden med keeper G18 Viking HK Turneringer Man forsøker å delta på så mange lokale turneringer som mulig, samt 1-2 turneringer utenfor regionen. I denne perioden har man deltatt på følgende turneringer: Petter Wessel Cup Tusse Cup Stord Håndballfestival - sluttspill Avinor Beach Håndball 1st plass Sandnes Sparebank Cup - sluttspill Trollcup 2dre plass Kåsen Romjulsturnering. 1ste plass I noen av turneringene har vi stilt et lag i J14 og et i J13. For våren blir det tur til Petter Wessel Cup og Avinor Beach Cup. Seriespill Hinna 1 er i avd A og ligger for tiden på topp, men med sterk konkurranse fra Sola HK og Sunde IL. Sannsynligvis blir det regionalt sluttspill i april mot Agder. Hinna 2 gjør også en flott figur i avd B5, og ligger her på en 2dre plass. Foreldre Vi har en bra gjeng med engasjerte foreldre, som trør til når det er behov. Flere av dem stiller opp som lagledere og sjåfører ifm seriespill, samt er engasjert publikum ifm seriekamper og turneringer. Årets foreldremøte ble avholdt i Jåttåhallen Olav Mariero Oppmann J13 Jenter, (J-00) SESONGEN 2012/2013 Antall spillere har holdt seg stabilt denne sesongen og vi er 16 innmeldte spillere per dags dato. Jentene trives og har en fin utviklingen innen ballferdigheter og samspill. Det er en positiv gjeng som er med på treningene. Vi har denne sesongen to påmeldte lag i serien i gruppe 6 og 12.

13 I inneværende sesong er vi tre faste trenere pluss en oppmann som har som mål å lage et best mulig treningsopplegg og gjennomføre kampene i serien. For vårsesongen har vi i tillegg fått assistanse av Astrid Fjøsne fra idrettslinjen på Jåttå videregående som driver treningene på onsdager. Møter: August 2012: Ett foreldermøte gjennomført Treningstider: 2012/2013: Mandager kl Onsdager kl Torsdager kl Hinna skole Hetlandhallen Gautesetehallen Turneringer: aug. 2011, 1 lag, Dyreparken håndballfestival, Arrangør Randesund IL. Trenere og oppmenn: Alice Årthun Bodil Tangen Roar Olsen Dag Gunnar Mosdøl Astrid Fjøsne trener trener trener oppmann Jåttå videregående Jenter, (J-01) Sesongen 2012/2013 Jenter 11 ( J01 ) Sesong 2012/2013 I J-01 er vi pr idag 22 ivrige jenter fra Vaulen, Kvaleberg og Jåttå skole. Vi startet sesongen med 26 jenter, men av diverse grunner og andre aktiviteter har vi hatt noe frafall. Sesongen startet med en årlig besøk til Kristiansand ( Dyreparken Cup ). Her spilte jentene deres første kamper på storbanen med fast keeper. Dette var veldig kjekt for jentene, men samtidig har de oppdaget at det er mye mer krevende enn når de spilte med 4 på lag på mini bane. I aktivitetserien hadde vi 3 lag 2 som spiller i samme puljen mot Sunde, Hundvåg og Tastavarden. I tillegg kom Egersund inni gruppen seint i sesongen. Det andre lag fikk spiller kamper mot Hjelmeland, Midtbygden, Staal Jørpeland og SIF. Litt reising, men en kjekk og sosial opplevelse for jentene. På grunn av litt frafall har vi i år lånt spillere fra hverandre så jentene har fått spille litt ekstra. Vi har også deltatt på romjulsturnering på Nærbø og her stilte vi med 1 lag. Turneringer er noe som både jentene og trenerteam synes er en veldig positiv aktivitet i tillegg til vanlig kamper. 2 lag er påmeldt i Boreal Transport Stavanger Open ( gamle Tusse Cupen ) i april. Sesongen skal avsluttes den siste helg i mai, med en treningshelg på Nærbø skule / hallen (et vellykket tiltak fra i fjor). J01 ( sammen med J00 ) hadde også ansvar for julavslutning i Hinna HK. Her spilte de mot A laget ;o) Suverent med 3 treninger i uken Den sportslige utviklingen for jentene har vært stor og vi har lagt vekt på tekniske ferdigheter og mestring. I tillegg har vi begynt med noe fysisk trening som et viktig supplement for jentene. Vi har også forsøkt med eksterne personer for å heve nivået og trening gleden hos jentene. Dette ønsker vi enda mer av til neste sesong.

14 Disse har vært med i trenerteam :- Ronny Sigbjørnsen ( trener ) Ester Hognestad Macleod ( trener ) Ingunn Vik ( trener ) Thomas Hetland ( trener halv sesong ) Lisa Sigbjørnsen ( Oppmann ) Jenter, (J-02) SESONGEN 2012/2013 Jenter 10 år, født i 2002 Jenter 10 startet sesongen 12/13 med om lag 35 jenter, i løpet av sesongen har noen falt fra og noen har kommet til, og vi avslutter sesongen med like mange jenter. Denne sesongen har vi hatt treningstid i Jåttåhallen og i gymsalen på Hinna ungdomsskole, i tillegg til en times ekstratrening for de som vil i Gautesetehallen. Det finnes mange flinke og engasjerte foreldre som utgjør trenerteam og støtteapparat og det er kommet flere foreldre til i løpet av sesongen. Det er en utfordring å tilby trening tilpasset alle jentenes ferdigheter, når mange av jentene er inne i sitt 5. år med håndballtrening, mens andre har spilt håndball i 2 måneder. Det er imidlertid et mål at alle skal mestre på sitt nivå, ha en god sportslig utvikling i tillegg til at treningen skal være gøy. Før sesongstart i september deltok jentene i Sandnes Sparebank cup på Sola med tre lag i 10 årsklassen og ett lag i 11 årsklassen. I aktivitetsserien har Hinna jenter 10 år deltatt med 6 lag, og har møtt lag fra SIF, Voll, KFUM, Forus & Gausel og Hundvåg. Jentene har vist store sportslige fremskritt, engasjement og godt humør gjennom hele sesongen. Banen begynner å bli liten og det er bra at vi neste sesong spiller på stor bane. I tillegg til spill i 10 årsklassen har vi hatt et lag i 11 årsklassen. I denne klassen har jentene møtt lag som har kommet litt lenger i utvikling og ferdigheter. Jentene har blitt utfordret på en helt ny måte og alle har måttet ta fram sine aller beste håndball-prestasjoner. Totalt har 20 jenter fått prøve seg i ulike 11-års kamper og alle har prestert på en utmerket måte. I mai 2012 reiste en stor gjeng jenter og foreldre på turnering i Kristiansand. Vi fikk se mye flott innsats av alle jentene i tillegg til at vi hadde en sosialt sett vellykket tur. Jentene er alltid blide, fornøyde og representerer Hinna Håndball på en flott måte. 25 jenter og 7 ledere reiser på ny turnering til Kristiansand i april og alle gleder seg til det. Hilsen fra J 10 Hanne Langø og Gunn Olsson

15 Jenter, (J-03) SESONGEN 2012/2013 I J-03 er vi pr i dag 28 jenter fra Vaulen, Kvaleberg, Steiner og Jåttå skole. Vi startet sesongen med 30 jenter. I aktivitetserien hadde v i 5 lag 2 som spiller i samme puljen som Forus & Gausel,Sunde og Sandnes. De andre 3 lag spilt kamper mot Austrått, KFUM og SIF. Vi har også deltatt på romjulsturnering på Nærbø og her stilte vi med 2 lag. Turneringer er noe som både jentene og trenerteam synes er et veldig positiv tiltak, i tillegg til vanlig kamper. Dette er noen vi håper vi kan delta mer på neste år når jentene er litt mer selvstendig. Vi var så heldig om å får 2 treninger i uken mandag i Hetlandshallen og tirsdager i gymsalen på Hinna ungdomskole. Som en ekstra person i støtteapparat har vi en miljø trener ( gjennom Idrettsrådet ). Hun er på begge treninger og alle kamper. Dette har vært en veldig positiv opplevelse for den jenten som trengte litt ekstra oppfølgning og foreldrene er godt fornøyd med ordningen. Foreldregjengen har også vist en stor interresse i utvikling av jentene som føre til at de er med som maskot på kampdager og tilgjengelig på trening med behov. Vi har nå opprettet en sosial komite som skal planlegge en sosial aktivitet for jentene i mai. Disse har vært med i trenerteam :- Gro Eide Ellingsen ( hovedtrener ) Åse Spjeld ( trener ) Leif Nilssen ( trener ) Tone Skartveit ( trener) Sofie Skartveit ( miljøtrener ) Lisa Sigbjørnsen ( Oppmann ) Jenter,(J-04) SESONGEN 2012/2013 Jenter 2004 har i sesongen 2012/2013 trent på mandager fra Vi har hatt 3 dyktige foreldre som har stilt opp som trenere i år også. Vi har fortiden 25 jenter som er aktive med i klubben. Opplevde en stor nedgang fra i fjor, men det er vel slik det er over tid. Vi vært med på aktivitets serien og alle har stilt på alle turneringer. Foreldre har blitt aktivisert i forhold til hva som bør forventes. Dette er siste år som mini og vi er spente på overgangen til neste trinn. Jenter,(J-05) SESONGEN 2012/2013 Dette er 2 sesong for laget. Pr dags dato er det 27 medlemmer. Noen har sluttet og noen har kommet til i løpet av sesongen. Vi trener hver mandag kl Vi har vært på turnering i Dysjalandshallen og i Hundvåghallen før jul. 13 januar arrangerte vi turnering i Hetlandshallen. Gjennomføringen av turnering gikk bra. Vi har en turnering igjen som skal være i Ynglingehallen Vi har hatt bra oppmøte på turneringen og har i snitt stilt med 4 lag. Vi har et trenerteam som er engasjerte og de har et variert treningsopplegg. Det er bra oppmøte på hver trening. Trenerteam og oppmann:

16 Vanja Alves (Hovedtrener) Guido Alves (Hovedtrener) Monica Mariero (assistenttrener) Siv Ellen Eie Stornes (assistenttrener) Torhild Andersen (assistenttrener) Rita Håland (oppmann) Med vennlig hilsen Rita Håland Oppmann Jenter 05 Jenter,(J-06) SESONGEN 2012/2013 Laget ble startet opp i august Gjennom høsten bestod laget av omtrent 20 spillere. Etter at flere nye har begynt i begynnelsen av 2013 er laget p.d.d. bestående av 29 jenter. Laget har trent 1 gang i uken. I høst var hovedfokuset å bygge en god lagfølelse og fremme treningsglede. Det virker som om trenerteamet har lyktes veldig godt med dette. Utover våren vil man prøve å legge inn stadig mer spesifikke håndball ferdighetsøvelser. Det er kjekt å være godt i gang med en stor og god gruppe. Vi har stilt med mellom 3 og 4 lag på alle de 4 turneringene som er avholdt for mini lagene. Vi har rullert på lagene for at jentene skal få spille med flest mulig av de andre på laget. Det har vært godt oppmøte og jentene har satt stor pris på å få være med på disse turneringene. Disse har vært med i trenerteam og støtte apparatet: Ragnhild Wiig (trener), Linda Erfjord (trener), Mona Nordstrand (trener), Kristin Feyling (trener), Eirik Tveit (oppmann) Med vennlig hilsen oppmann Mini 06 Eirik Tveit

17 7. FASTSETTING AV KONTINGENT Styret innstiller på å holde dagens kontingent. Klklasser Mini 600 J9 850 J J J J J J J J J Damer 1500 HU-lag 1350 Veteran 500 Støttemedlem 400 Beløp, NOK Nye spillere som begynner etter betaler halv kontingent.

18 8. INNKOMNE SAKER SAK 8.1 Forslag fra styrets leder om å utvide styret til 8 representanter fra dagens 5 personer. Årsak er at det vil redusere antall oppgaver pr representant hvilket igjen øker mulighet for at flere frivillige vil stille sitt kandidatur. Forslag til posisjoner: Leder Nestleder Styremedlem-oppgave Sekretær Styremedlem-oppgave Medlemsnett ansvarlig Styremedlem-oppgave Dugnads ansvarlig, arrangement ansvarlig(kamper, turneringer, fordeling sekretariat, juleavslutning, sommeravslutning,++) Styremedlem-sponsor/økonomi Styremedlem-sportslig leder junior (6-15år) Styremedlem-sportslig kontakt senior (16år og eldre) o Kontaktperson er ansvarlig for overbringelse av rapport til styret fra sportssjef

19 9. REGNSKAP 2012 Regnskapet utføres av Bokholderiet. Resultat regnskap og balanse følger etter kapittel 9. Styrets merknader til resultatregnskapet: Klubbens økonomi er sunn og nøktern. Inntekter for 2012 var kr ,-, og samlede utgifter Kr ,- altså et driftsresultat på kr ,-. Etter finansposter gir dette et overskudd på kr ,- Medlemmene i Hinna Håndball har for inneværende år vært pliktoppfyllende med tanke på innbetaling av medlems kontingent og enjoy innbetalinger. Det totale utestående beløp for inneværende sesong er kr 14200,-. Medlemsavgifter innbetalt for 2012 er kr ,-. Medlemsnett som Hinna Håndball benytter er oversiktlig og greit med tanke på oppfølging av innbetalinger. Kiosk salg, overførsel fra Idrettsrådet, medlemskontingent, sponsorinntekter og dugnadsarbeid er dominerende på inntektssiden. Totale inntekter er høyere enn fjoråret. Dette skyldes i hovedsak: o Samarbeidsavtaler/lotteritilskudd o Inntekter fra kiosksalg/billetter kamp har økt o Medlemsavgift Totale utgifter er også høyere. Dette skyldes i hovedsak: o Økte utgifter til turnering/trenere/treningsleir/samling. o Spillerutstyr Styrets merknader til balansen: Kundefordringer er høyere i år enn 2011, dugnadsarbeid og diverse ikke fakturerte fordringer vil føres på Bruk av Medlemsnett ved innkreving av kontingent har gitt meget positivt resultat. Sum gjeld og egenkapital er kr , en økning på kr ,- FORSLAG TIL VEDTAK SAK 9.1: Årets overskudd benyttes i sin helhet til videre drift og økt sportslig satsning SAK 9:2 Revidert regnskap for 2012 er godkjent av revisor og skal godkjennes under årsmøtet. Kopi av regnskap er vedlagt:

20

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5 Side 5 av 5 Lagene/de aktive Til sesongen 2013/2014 ble det meldt på 22 lag til seriespill. I løpet av sesongen har to lag blitt trukket (J16 og G12-2), så vi avslutter sesongen med 20 lag i seriespill

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I FORMANNENS ORD ENDELIG ER DET VÅR I LUFTEN OG SNART SESONGSTART. DETTE ER DET VI HAR LENGTET ETTER GJENNOM HELE VINTER, HVOR

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer