webbris nr med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014"

Transkript

1 webbris nr med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning

2 Innkallelse til det 129. ordinære årsmøte Tid: Torsdag 5. mars kl. 19:00 Sted: KNS, Sal A Adresse: Huk Aveny 1, 0287 Oslo DAGSORDEN: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle foreningens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker.(må være styret i hende senest 19. februar) 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta foreningens budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: Leder og nestleder 5 styremedlem og 3 varamedlem Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt revisorer Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. (3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret 11. Utmerkelser Oslo Seilforening 2014 Leder: Esben Keim Nestleder: Dagfin Simonsen Kasserer: Svein Erik Muus Sekretær: Rønnaug Ringstad Styremedlem forening: John Fullman Styremedlem øy og havn: Dagfin Simonsen Styremedlem Idrett: Arne Olav Haabeth Styremedlem ungdom: Erlend Solfjeld Kjelstad Varamedlem øy og havn: Randi Wøien Varamedlem idrett: Ane Berg Tomter Varamedlem forening: Lars Andreas Bjercke Revisorer: Lars J. Sørbo og Dag Andersen NSF ting: Ikke avholdt OAS ting: Arne Olav Haabeth Leder Bris Oslo Seilforening har lagt bak seg et hektisk og utfordrende år. Sesongens høydepunkt var arrangering av norsk og nordisk mesterskap i Express med rekorddeltakelse, og sesongens største skuffelse var når Sjømannskirken ble solgt uten at vi fikk mulighet til å være med slik vi håpet. Årets styre har tatt på seg store utfordringer og flere styremedlemmer har jobbet rundt 400 timer. Styreevalueringen forteller at de fleste styremedlemmene legger ned ca. 40 timer arbeid ut over tiden som går med til styremøtene. I 2014 ble det avholdt 9 styremøter hvorav ett var heldagsmøte og resten 3 timers møter. Aktivitetsnivået i klubben er høyere enn tidligere, deltakerantallet på uke-aktivitetene er på rekordnivå i tillegg til nevnte norgesmesterskap. Dette er en del av planen, og styret er svært tilfreds med at vi evner å nå ambisjonene. Den daglige driften har som tidligere år blitt gjennomført av en daglig leder i fulltids fast stilling samt idrettskoordinator og vaktmester i sesongstillinger. Vi har etter flere sesongen nå erfart at det er svært vanskelig å få god kontinuitet med sesongstillinger og vil for fremtiden anbefale å gjøre om dette til fulltidsstillinger. Ut over fast ansatte har styremedlemmer og andre medlemmer og ildsjeler som vanlig bidratt betydelig for holde alt sammen. Styring og ledelse av et idrettslag er litt annerledes enn å styre en virksomhet hvor man på forhånd vet hvilke ressurser man har tilgjengelig. Når man i tillegg skal drive store prosjekter med regulering og utvikling av fremtidens forening, stiller det ytterligere krav til alle som er engasjert. Jeg synes vi har lykkes med å kombinere aktivitet og idrett med langsiktighet og utvikling. I fremtiden vil dette arbeidet måtte fortsette, men det er en krevende jobb å balansere tidsbruk og pengebruk i en slik fase. Det er derfor viktig med god intern styring og kontroll, samt at medlemmer bidrar med kompetanse og tid på de områdene det er naturlig. Styret anbefaler at foreningen fortsetter satsingen på Feva, Express og vannsport. Sommerleirene gir mange unge fine muligheter og kan også være en måte å rekruttere til seilsport. Den langsiktige aktiviteten med regulering, molo og klubbhus anbefales også videreført om man har tilstrekkelige finansielle og menneskelige ressurser tilgjengelig. Som styreleder vil jeg få takke alle styremedlemmer og ansatte for flott innsats, engasjement og bidrag i Hilsen Esben Styreleder 2014; En sommer for historiebøkene foto; Dag Sem OSLO SEILFORENING Org.nr Postadresse: Postboks 686 Skøya, 0214 Oslo Lev. adresse: Herbernveien v/brygge for ferge til Lille Herbern. Telefon: Bankgiro: spenning og glede - 2 E-post: Daglig leder: Jan Petter Gamborg Idrettskoordinator: Gorm Bue Søby Vaktmester: Vitaliy Valter Bris redaktører; John Fulman JP Gamborg Fra seierspallen under nordisk Express

3 Kontigenter Innmeldingsavgift (bare nye hovedmedlemmer) Kr. 500,- Kontingent hovedmedlemmer (inkl Seilmagasinet kr 769,-) Kr ,- Husstandsmedlem Kr. 500,- Juniormedlemmer (under 25 år) Kr. 200,- Fergetakster tur/retur øya Medlemmer Voksne/barn/hunder (hunder skal føres i bånd på øya) Gratis Havneavgifter/båter på land i sesongen Joller, seilbrett og gummibåter på land, inkl. vinteropplag Katamaran på land Kr. 500,- Kr. 800,- Kajakk (inne) Kr ,- (økes fra 1.000,-) Bryggeplass, målt etter båtens største bredde, pr. cm Tildelingsavgift for å få bryggeplass Vinteropplag Vinteropplag formel (lengde+0,5)x(bredde+0,5)pr. m2 Kr. 100,- Opptak/utsett med truck Kr. 500,- Opplagsprisen er inkl. bruk av høytrykksspyler av båt under oppsett samt bruk av mastekran Boblehavn avgift Strøm i boblehavn inntil 60w Strøm i boblehavn inntil 500w Kr. 24,- (økes fra 23,-) Kr ,- Kr ,- (økes fra 2.550,-) Kr. 500,- Kr ,- Ikke medlemmer Voksne Kr. 30,- Barn/ungdommer 3-16år Kr. 10,- (alle barn under 3 år/barnevogner reiser gratis) Kursdeltakere på kursdager og seilere som skal seile regattaer som står på OS egen terminliste Gratis Sykler/seilbrett Kr. 30,- Transport utenfor fergeleie Ferging utover de faste tider må avtales på forhånd med fergemannen. Her beregnes nattillegg med Gjestefortøyning pr. døgn Gjestefortøyning - korttid + Kr.10,- pr. tur Kr. 30,- pr.pers. Kr. 200,- Kr. 100,- FORSLAG TIL KONTIGENTER og AVGIFTER 2015 Truckløft utenom faste ut/oppsett Medlemmer pr. løft Kr. 300,- Ikke medlemmer pr. løft Kr. 500,- Bruk av høytrykksspyler er gratis for medlemmer All bruk av slipp og kran går gjennom oppsynsmannen Ett gratis løft på Lille Herbern per år for aktive regattaseilere på nærmere angitt dag. Ungdomsgruppa i treningsmodus Diverse Bryggestrøm Maksimum 100 watt. Midlertidig tilkobling etter avtale. Gebyr for flytting av joller på land som ikke er fjernet før / etter vinteropplag Kr. 500,- Kr. 500,- Leie - overskap i skaphuset Kr. 500,- Leie - underskap i skaphuset Kr. 700,- Gebyr for uteblivelse av vakt Kr ,- Leie av marinalokaler medlemmer, privat Leie av marinalokale bedrifter Kr 500,- Kr 1.000,- Gebyr for alle purringer Kr. 64,- Deltageravg. Vannsportklubben pr. vår/høst Deltageravg. RS Feva gruppa pr. vår/høst Deltageravg. Ungdomsgruppa pr vår/høst Deltageravg. Kajakkpoolen pr år Deltageravg. Flerskrogsgruppa pr år Deltageravg. Sommerleir pr. uke kr. 2600,- Assistanse fra ansatte i foreningen kan faktureres for medgått tid. Utsett av båt fra vinteropplag uten å være tilstede Slep i havnen / bortrydding av krybbe etc. Kr. 400,- Kr. 500,- Kr. 500,- Kr. 250,- Kr ,- Kr ,- kr ,- kr. 500,

4 Årsberetningen 2014 Foreningen Ved John Fullman og Jan Petter Gamborg Styret OS-styret har i sesongen 2014 holdt 9 styremøter. Ordningen med ny styresammensetning med dedikert styremedlem og fast varamedlem på de tunge oppgavene, idrett, forening og øy/havn har fungert fint. Foreningens vedtatte organisasjonsplan ser slik ut: Foreningens ansatte Jan Petter Gamborg er daglig leder i full stilling og Vitaliy Valter, vaktmester i full stilling i sommersesongen. I tillegg hadde vi Truls Rognerud ansatt som idrettskoordinator i deltids- stilling. Truls ble imidlertid partner i et nytt selskap sent på høsten, hvor han må legge hele sitt engasjement. Han har derfor meldt fra at han ikke vil være tilgjengelig neste sesong. Medlemmene Antall medlemmer ved årets begynnelse var 969. Antall nye medlemmer i 2014 er 114, antall utmeldinger 99. Antall medlemmer ved årets slutt er 984 som gir en netto økning på 15 medlemmer. Vi har 586 hovedmedlemmer, 171 husstandsmedlemmer, 219 juniormedlemmer, 2 livsvarige medlemmer og 6 æresmedlemmer. Kjønns- og aldersfordelingen i medlemsmassen er som følger: Aldersfordelt oversikt over medlemmer 2014: 0-5 år 6-12 år år år over 26 år totalt Menn Kvinner Totalt Det var ved årets utgang 37 medlemmer som ikke hadde betalt kontingent, og kravet overføres vår samarbeidspartner Galant Inkasso for innkreving. Awesome i Kostersund under Hummerseilasen i november

5 Hederstegn Etter sju år i styret, valgte Grete Valstad å si at hun hadde gjort sin styreinnsats i denne omgang. Hun har gjort en formidabel innsats for OS både i og utenfor styret, på et utall regattabaner både som deltager og arrangør. Så at hun skulle få foreningens hederstegn, kan neppe betraktes som en nyhetsbombe. Men det er uansett veldig hyggelig med et synlig tegn på foreningens takknemlighet. For øvrig hadde vi også sist årsmøte endelig fornøyelsen av å se hederstegnet som han ble tildelt forrige år på jakkeslaget til Bjørn Andersen. Bris John Fullman ønsket avløsning som redaktør. Styret gjorde en del henvendelser til enkeltmedlemmer, men det lykkes ikke å rekruttere en redaktør på den måten. Man valgte da å gå bredt ut i foreningens øvrige kanaler og sa at med mindre noen meldte seg, ville Bris bli en ren elektronisk informasjonskanal. Slik gikk det. Bris distribueres nå elektronisk etter planen to ganger i året. En utsendelse med dokumentene i forbindelse med årsmøtet og én utgave med informasjon om kommende sesongs drift og aktiviteter. Styret har verken mottatt henvendelser fra potensielle redaktører eller savnetmeldinger om Bris. Med dagens øvrige seilblader, hvorav Seilmagasinet også bringer OS-nyheter og distribueres til foreningens hovedmedlemmer, er en utvidelse av Bris til et større magasin ikke blitt betraktet som et realistisk alternativ. Kor OS-koret Vela Vocalis holder koken godt med pedagogisk og musikalsk ledelse av Dagfinn Rosnes og med ustoppelige Dagfin Simonsen som oppmann. Den aktive deltakelsen er stabil. Det er kommet noen nye medlemmer til og andre har av ulike årsaker måttet ta en pause. Men sangerne lærer stadig mer og det høres. Etter at det ikke lenger var hensiktsmessig å øve på Lille Herbern har koret holdt øvelsene sine i meget velegnede lokaler i Sjømannskirken. Så sangerne er godt kjent med hva OS gikk glipp av sist høst. Det er en gjeng som fungerer stadig bedre musikalsk og uansett veldig bra sosialt. Du er hjertelig velkommen, og det er bare å ta kontakt med Dagfin på om du har lyst til å bli med. Sosiale arrangementer Dugnaden er en viktig premiss for sesongens suksess og er naturligvis først og fremst et kraftig løft for kvaliteten på øy og havn. Men heldigvis er det mange som ser dugnaden som et av årets sosiale høydepunkter. Og det var i 2014 som mange foregående år, svært god stemning som driver for motivasjon til formidabel innsats. Dugnaden er dessuten kanskje det mest effektive arrangement når det gjelder å blir kjent med medlemmer du ikke kjenner fra før. Sesongåpning 1. mai Dette er ikke et foreningsarrangement som sådan. Men siden OS-koret Vela Vocalis viste seg frem i full offentlighet for deltagerne i Bjørvikasprinten og andre gjester på restauranten på dennes åpningsdag for sesongen, nevner vi det likevel. Det kunstneriske innslaget lot til å bli godt mottatt. Øyas dag og vårfest. Vi valgte ikke å feire Øyas dag på St. Hansaften i Det ble Øyas dag og stor stas en måned tidligere, 24. mai. De tradisjonelle elementene var på plass. Aktivitetstilbud til små og store til lands og til vanns. Om kvelden var det vårfest på marinaen. Også denne gangen ble det kokkelering og servering av egne krefter. Av de mange frivillige som bidro til et flott arrangement, må Katrine Hoff Quirk og Rønnaug Ringstad nevnes spesielt, De sto for en vesentlig del av den praktiske gjennomføringen. Fantastisk treretters middag til over femti personer krever sitt. Utfordringen med at det kommer en del festdeltakere som ikke har meldt seg på ble taklet på suverent vis. Nå må vi si at det er blitt tradisjon at Vela Vocalis kommer og fryder seg over å vise hva de har lært siden sist, tilsynelatende også til gjestenes forlystelse. Stor takk til de frivillige som sto for aktivitetene gjennom hele dagen, enten det er kiosk, krabbefisking, kappseilas, koking eller oppvask! Den store mesterskapsfesten Ut fra det vi kan lese av kilder, har det aldri vært en større fest på Lille Herbern enn den som gikk av stabelen lørdag 23. august Mellom 400 og 500 aktive mesterkapsseilere og frivillige fikk en fabelaktig aften takket være Shore crewsjef Dagfin Simonsen og hans utrolige gjeng med frivillige. Reker og sjøkreps i mengder forsvant i sultne festdeltakere. Om ikke fant, så var det i alle fall både konge, fut og seilesportambassadører av alle slag å se med smil om munnen, sjømat på papptallerken, boksøl og vin i plastglass. Vi har så langt registrert én negativ tilbakemelding om forpleiningen på festen. Men noen må sørge for fremtidens gode historier. Strandhugg Vi valgte å droppe dette opplegget i Mange av foreningens mest aktive medlemmer hadde brukt utrolig mye tid og krefter på NM/NoM og det var ikke mange tegn til stor interesse for strandhugget. Men både arrangementet og interessen kommer tilbake. Høstfest Alt har en ende. Også det vi ser som den siste mannsalders mest fantastiske sesong. Som sedvanlig ble det holdt høstfest på kroa siste fredag i september. En vindfull og hustrig dag. Parasollene blåste til og med ned på terrassen rett før festdeltagerne melde seg proseccotørste samme sted. Men forsamlingen holdt ut gjennom premieutdelingen. Men den ble da også usedvanlig effektivt gjennomført av Arne Olav Haabeth og Ane Berg Tomter. Forhåndspåmelding med pakkeløsninger viste seg å fungere utmerket også denne gang. Restaurantpersonalet svingte opp med Bœuf Bourguignon, Marinakontoret har danner rammen for mange formelle og uformelle stevner gjennom hele sesongen av året var Christine Meyer og Geir Langslet som besørget dansemusikken. Deres innsats resulterte i fullt dansegulv helt til slutt og så mange positive tilbakemeldinger at de straks ble reengasjert for neste høstfest. Høsttakkefest Tradisjonen tro var sesongens frivillige arrangørmannskaper invitert til høsttakkefest på marinaen etter sesongslutt 17. oktober. Et tjuetalls ivrige sjeler samlet seg på marinaen og lot seg beverte etter alle kunstens regler av chef Alex Quirk og souschef Dagfin Simonsen. Det ble disket opp med grillet pattegris og høy stemning ble nådd i det stappfulle marinahuset. Og sannelig ble oppvasken taklet denne gangen også. Kroa Det har ikke endringer i eierstrukturen i selskapet Kveldsol AS som driver kroa. Kroa har hatt en kjempesesong. Det har vært også det en suksessgjentagelse fra forrige høstfest. Nye aktører jevnt belegg også i ferietiden, noe som ikke har vært så vanlig tidligere år. Fergen Miklos Mickey Barabas og Mathias Aarønæs var fergemenn i 2014-sesongen. Dette var den første sesongen fergen var gratis for medlemmer av OS. Ikke-medlemmer har også kunnet betale med kort om bord. Det har vært stor trafikk på øya hele sesongen både på grunn av svært høy aktivitet i OS og meget godt belegg på restauranten. Vi opplevde også for første og hittil eneste gang at fergen ble stjålet. En restaurantgjest så seg ikke i stand til å vente til ordinær avgang. Det ble en dramatisk episode som kom til å involvere ett av foreningens medlemmer samt at en ansatt på restauranten. Politiet rykket ut med flere enheter både på land og sjø, fergetyven ble innbrakt og saken behandles strafferettslig.

6 Årsberetning Idrett 2014 Av Arne Olav Haabeth Fra Bjørvikasprinten Resultater OS seilere 2014 Av Jan Petter Gamborg Bjørvikasprinten 1.mai, arrangert av Oslo Seilforening - Express, 5 av totalt 8 båter 1. Lucky Duck, Audun Noreng, KNS 2. Innit, Arne Olav Haabeth, OS 3. Black Jack, Thomas Elvik, KNS - NorRating over 0.980, 3 av 10 båter fra OS 1. Alcapone, Christian von Trepka, Bundefjorden 2. Total perspective Vortex, Martin Moe, KNS 3. Ugly, Kristian Fodstad, KNS - NorRating under 0.980, 1 av 3 båter fra OS 1. Kuling, Morten Ebbell Hestnes, Bundefjorden 2. Angelique, Tom Olsen, Frognerkilen BF 3. Kismet, Erik Berg, OS NorRating hadde litt lavere oppslutning, med 2 av 4 OS båter 1.plass DNF2 - Jostein Magnussen, OS, H-båt 2.plass Sally Cinnamon Morten Grindaker, OS, H-båt OS Tirsdagsseilaser høst I høstens serie var 22 av 46 startende!!! Expresser fra OS. 1.plass Hvergang Esben Keim, OS 2.plass Orca Erik Holter, Færder SF 3.plass Glory Geir V Svendsen, OS NorRating med 3 av 7 OS båter 1.plass H-Båt Guttorm Haraldsen, KNS, H-båt 2.plass Madison Robert Thoresen, KNS, Knarr 3.plass Viking Kiwanis Alexander Wang Hansen, KNS, Sonar Året 2014 har vært et utrolig år for Oslo Seilforening. Fortsatt satsing på kjølbåter, og da særlig Express, kulminerte i et NM/Nordisk avholdt av klubben i august. Tilslutt ble det 109 startende båter noe vi kan være relativt sikre på er en rekord (i alle fall i Norge). Året startet med Bjørvikasprinten 1. mai en fin tradisjon de siste årene. 23 påmeldte båter totalt. Litt tvister med havnevesenet, hva gjelder banevalg, har det vært. Her er OS i samarbeid med KNS i dialog med Oslo Havnevesen og Havnepolitiet for å få en fastere avtale på baner og bruk til våre faste arrangementer. Neste regatta i regi OS var «OS Opera Cup». Her samlet vi 11 Feva er til start fra 4 forskjellige seilforeninger i vårt nærområde Bærum, Asker, Soon, og Oslo Seilforening. Et vellykket arrangement vi håper skal vokse videre i kommende år Tirsdagene fortsatte som før gjennom hele året. Også i 2014 opplevde vi en skikkelig økning i antall startende båter. Mye av dette må tilskrives at klubben skulle arrangere NoM/NM mot slutten av sommeren, men ikke så rent lite skyldes nok «suksess-formelen» med et enkelt og straight forward opplegg, lavterskel, et inkluderende og entusiastisk miljø, og ikke minst en formidabel innsats fra Bjørn Mørland Pedersen som trener, starter, og regattasjef. I år ble også flere av regattaene brukt som trening og generalprøve til NoM/NM for banemannskap. Stor takk til klubbens mange frivillige. OS har også inngått et samarbeid med KNS for 2015 (og fremover) som langt på vei bygger på denne suksess-formelen. Her håper vi bl.a. å få til et mye bedre opplegg for NOR-rating båter som ønsker å seile regatta på ukedagene. NoM/NM Express Vår erfarne regatta-sjef og tidligere mangeårig styremedlem Alex Quirk i samarbeid med styrets formann Esben Keim og foreningens ansatte, bidro med en enorm arbeidsinnsats for å detaljplanlegge det som tilslutt skulle vise seg å bli ett av Norgeshistoriens største regatta-arrangementer. Disse, i tillegg til alle andre frivillige som la ned timer og dager med arbeide for at arrangementet skulle bli en suksess, fortjener all honnør fra klubben, dens medlemmer, og alle deltagende Expressseilere. Regattaen ble en aldri så liten «eksamen» for klubben hva gjelder det å arrangere større regattaer, og vi kan trygt si at det greide vi med bravur! Oslo Seilforening ble lagt merke til langt utenfor Indre Oslofjord, og vi kan trygt tenke på oss selv som en klubb som kan måle seg med de aller beste hva gjelder å avholde større arrangementer. Det ble sendt live-tracking fra alle båtene, og ble filmet og sendt web-tv direkte fra regattabanen og noen av båtene. Dette ble samordnet på regattaens egen webside, og vi opplevde en enorm trafikk som av seilmagasinet ble målt til unike treff på internett i løpet av helgen. Stor takk til foreningens media-crew som sørget for dette. I 2014 hadde vi gleden av å ha Truls Rognerud ansatt som Idretts-koordinator. Truls valgte å ikke fortsette i rollen, og vi retter ham en stor takk for det arbeidet han var med på. Vi vet vi ser ham jevnlig både på øya og på regattabanen og det gleder vi oss til. I 2014 overtok Ane Berg Tomter (vara), og undertegnende, som styrets representanter for idrett. Dette har for begge vært en fryktelig bratt lærekurve, men svært givende og gledelig å få være med på. Særlig med tanke på all hjelp å støtte vi har fått fra mer erfarne hender både i og utenfor styret. Opera Cup 10. mai I år var det med 11 Feva-lag fra 5 foreninger i årets Opera Cup i Bjørvika, og seieren gikk til Iver August Nymann Jävold og Isak Svænnes fra Bærum SF. Beste OS lag ble Gabriel Krohn Gjessing og Christoffer Joys Røang med en 6 plass, med Emil Bauck og Arthur Torvund på 7. og Jesper Gamborg-Nielsen og Erle Seljelid Sørlie på 8. HH Skagen Race. Her var det i år med 4 båter fra OS. Det var totalt 179 påmeldte båter, 174 startet og alle kom i mål. Ingen spesielt gode resultater for OS seilerne. Færderseilasen 29 av 726 båter, hvorav 598 fullførte I årets Færderseilas var det ca. like mange OS båter som deltok som i fjor Beste resultat i år var seier i klassen Nor R H1 til «DNF2» med Jostein Magnussen, og seier i klassen Nor R u/spinn H til «Kismet jr» med Erik Berg Av andre gode resultater kan 3. plass i Expressklassen til «Friistilt» med Mathias Friis og 6. plass i samme klasse til «Hvergang» med Esben Keim nevnes. OS klubbmesterskap Vi hadde også i år 3 klasser i vårt klubbmesterskap. Den prestisjefulle åpne RS Feva-klassen med 1 voksen og et barn om bord ble i år vunnet avvunnet at Fredrik August og Geir V. Svendsen Klasse Express ble vunnet av «Hvergang» med Esben Keim. Klasse NorRating ble vunnet av «Kismet Jr» med Erik Berg. OS Tirsdagsseilaser vår Expressklassen hadde i år nok en rekordoppslutning, og hele 18 av 37 båter var fra OS. 1.plass Impuls Morten Aagaard, Bundefjorden SF 2.plass Hvergang Esben Keim, OS 3.plass Glory Geir V Svendsen, OS OAS kretsmesterskap Express Årets KM for Express var lagt til to av vårseriens tirsdagsseilaser, og hele 18 av 37 båter var fra OS. 1.plass Glory Geir V Svendsen, OS 2.plass Friistilt Mathias Friis, OS 3.plass impuls Morten Aagaard, Bundefjorden 4.plass Sprøyt Frode Gunnestad, OS Hankø Race Week Her var det i år med 15 båter fra OS, av totalt 95 Dette skyldtes at også Expressklassen var med her i år, og 7 av 23 Expresser kom fra OS. Expressklassen ble i år vunnet av Hvergang, med Friistilt på en 6. plass. For OS båter i andre klasser ble det ikke noe å skrive hjem om.. Fra klubbregattaen

7 NM og Nordisk Mesterskap for Express Oslo Seilforening arrangerte i år tidenes største NM og Nordiske mesterskap for kjølbåter med 109 startende båter. Av disse var 20 båter fra OS, og det var også deltakere fra Sverige, Danmark og Tyskland. Resultater og medaljefordeling: 1.plass og Nordisk Mester SWE 2003 «Scania» Björn Österberg, Jon Fangel Peter Thorwid, Caroline Säwensten 2.plass og Nordisk sølv SWE 2015 «Henri Lloyd» Thomas Ottosson 3.plass og Nordisk bronse samt Norsk mester og NM gullmedalje NOR 600 «Baghdad I» Kristian Nergaard, Erik Kongshaug Kristoffer Spon, Trond Solli Sæther, KNS 4.plass og NM sølvmedalje NOR 997 «Fram XVII» H.M. Kong Harald V, Kjell Arne Myrann Kjell Inge H, Hans Jørgen Bauck Jr., KNS 5.plass Nordisk mesterskap SWE 594 «HPI» Martin Rubing, Pia Rubing Peter Nilsson, Pär Jansson 6.plass og NM bronsemedalje NOR 2009 «Norwegian Steam» Eivind Astrup, Thomas Nilsson Pål Tønnesson, Petter Mørland Pedersen KNS Beste OS båter: 10. plass og 6. plass i NM NOR 2007 «Glory» Geir Victor Svendsen, Dag Andersen Einar Marthinussen, Jan Petter Gamborg 20. plass og 11. plass i NM NOR 695 «Else» Truls Rognerud, Johnny Hjerpseth Lars Sørbo, Ulf Lönnemo plass og 12. plass i NM NOR 413 «Friistilt Noch Einmal» Mathias Friis, Gorm Søby Niklas Holm, Knut Bremer NM for Snipe Masters NM for Snipe Masters ble også i år arrangert av Bærum Seilforening. Geir V. Svendsen og Anne-Line Sundal deltok fra OS, og fikk i år en bronsemedalje bak vinnerne Kristoffer Spone / Christen Horn Johansen og Birger Jansen / Lise Gehrken på sølv. Bærum Høstcup, RS Feva OS hadde også i år med to lag, men det ble ikke helt samme suksess som i fjor. Best av labene var Daniel Andersen og Emil Bauck med en 8.plass, og Lars Skonnord Andersen og Gabriel Krohn Gjessing fikk en 12. plass av 14 båter. North Sails Nesodden høstcup I år var 4 av 50 båter fra OS, og Erik Berg forsøkte seg igjen med sin nye Omega 34, og klarte å seile seg til topps og vinne distanseseilasen! Ny båt, ny seier, samme mann.. Øy og havn Av: Dagfin Simonsen Stor aktivitet i OS 2014 Oslo Seilforening kan enda en gang legge et år bak seg i sin lange historie ute på Lille Herbern. Et aktivt år hvor Oslo Seilforening gjennomførte Norges største regatta for entype båter i nyere tid, et fantastisk NM og Nordisk mesterskap for Express. Med en utrolig dyktig arrangørstab og mange frivillige gjennomførte OS et prikkfritt NM for 109 båter og ca 440 seilere og 60 arrangører. Ca 500 mennesker opplevde at OS vet hva de gjør når noe skal gjennomføres. Alt gikk bra og alle som var med var strålende fornøyd. OS ble sikkelig satt på prøve, hvordan skulle en seilforening med så liten plass kunne romme så mange seilere? Selv om Oslofjorden har godt med plass, har havn og landareal svært begrenset plass. Det blir derfor svært viktig også for framtiden at Lille Herbern, vår vakre øy, blir tatt godt vare på. Så med samme iver og glød jobbes det for å sikre øya fra å forvitre og bli borte i havet. I arbeidet med å regulere øy og vannspeilet rundt, har vi det siste året brukt mye tid og penger på å kartlegge miljøet rundt og på selve øya. Her har ekspertise styrt av Cowi gjennomført kontroll av vannkvalitet, vannutskiftning, notat for bløtbunnsområder, geologiske undersøkelser, miljøtekniske grunnundersøkelser, sedimentundersøkelser, fugleliv, hydrografiske forhold, bløtbunn/hard bunn, botanikk/landflora osv. Det mest skremmende er at rapportene sier at øya forvitrer og går skremmende fort i oppløsning og kan bli borte i havet. Selve Lunkeskjær har kanskje en levetid på under 60 år? Da er det godt å se hvor fantastisk bra det er blitt etter rehabiliteringen av de gamle murene som var i ferd med å gå i havet. Arbeidet har gitt resultater slik at vi kan beholde øya også til de neste generasjonene. Selv med svært høyt vann og mye vind høsten 2014 og vinteren 2015 har øya stått imot bedre enn noensinne. Det har blåst mer enn vanlig og for første gang har vi hatt båter som er blåst over ende på opplagsplassen. Oslo Seilforening har over lang tid prioritert å holde Lille Herbern i skikkelig stand. Mye arbeid er lagt ned og betydelige investeringer er gjort. Sakte men sikkert blir Lille Herbern i bedre stand år for år, og eldre utrangert utstyr og eiendeler blir sanert. Selv om det til tider ikke er så lett å se, så ble det i fjor som år for år før, nedlagt et fantastisk arbeide i dugnad av ca 120 personer og av daglig leder Jan Petter Gamborg og hans medarbeidere. Strender ble raket og ryddet, hus ble malt og reparert, gårdsplasser gruset og båter satt i stand. Nye flaggstenger og flagg ble klar til Nordisk Mesterskap. Under mesterskapet ble det montert en egen plasthall for 450 mennesker, bord ble satt opp og pyntet til NM festen. En fantastisk innsats ble gjort av en stab bestående av en håndfull mengde ildsjeler. OS fikk sin egen brusautomat som kan gi sårt tiltrengte midler til foreningen. Ny landgang ble montert på fastlandet. Diverse dører ble byttet på lagerbygningen ved mastehuset. Murer ble malt, vinduer reparert og regattakontoret fikk en stor oppgradering innvendig med nye skap og utstyr. Even Kristoffersen har egenhendig jobbet med nytt bredbånd på øya og selv om det ikke er blitt 100% optimalt regner vi med at det skal være klart til våren. Freddy Berglund har gjort og gjør en fantastisk jobb med det elektriske anlegget. Tusenfryd fikk ny motor. Vi har hatt et firma ut på øya for å vurdere taket på restauranten, det står i 10 til 15 år til, kun vannbord og vindskie bør skiftes. Vi vurderer hvordan vi kan optimalisere vårt klubblokale, samt hatt rørleggerfirmaet St Hans på Lunkeskjær Viking ut på øya for å bistå oss i rådgivning vedrørende ny kloakkledning til fastlandet. Det skal mudres inn til en av eneboligene og vi vurderer i den forbindelse å etablere ny avløpsledning. Foreningens truck drar på årene og kan være lunefull. En investering i ny truck er kostbart, men en forutsetning for å kunne videreføre vinteropplag. Å gå bort fra egen truck får store konsekvenser og det må tas en endelig beslutning i løpet av de kommende år. Vi vurderer også å skaffe en ny F - brygge og bedre overganger mellom brygge og langanger generelt. I februar 2015 planlegger vi en forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten i Oslo for å drøfte hva vi kan gjøre uten søknad og hva vi kan vente av utfordringer om vi ønsker å bygge ny brygge på landsiden. Salg av Sjømannskirken dukket plutselig opp som en mulighet etter sommeren. Vi hadde hektisk aktivitet for å få kjøpe den. Men den ble solgt før vi fikk en reel mulighet til å legge inn bud eller behandlet den i ekstraordinært årsmøte, og få eventuell finansiering på plass. Om ny eier ønsker å bruke den til annet en kirke må de omregulere eiendommen. De signalene vi har fått fra det brede lag av Oslo-politikerne, er at de ønsker at eiendommen fortsatt skal brukes til beste for allmennheten. Styret i OS arbeider videre for å overta eiendommen og er i god dialog med Oslo kommune hvor man ser for seg en løsning hvor eierskapet til tomten og bygningsmasse deles mellom kommune og OS. Det er da planer om å få med flere lag og foreninger med tilknytting til sjøen som også har behov og ønsker tilgang til eiendommen, dette vil kunne bidra til maksimering av gleden og nytten en slik investering er for kommunen og OS. Saken vil komme opp på førstkommende årsmøte. Vi møtes på øya, våren er i anmarsj og vi gleder oss alle! Dagfin

8 Innseilingen til Skagen en varm julikveld Årsberetning Økonomi Svein Erik Muus Kasserer Det fremlagte årsregnskapet for 2014 viser et underskudd på kr mot et budsjettert underskudd på kr Budsjettavviket på kr relaterer seg til følgende: Totale driftsinntekter viser en økning på kr i forhold til budsjett. Av dette utgjør støtte alene kr Inntekter regatta og vannsportklubben står for resten ( ). Totale driftskostnader viser en økning på kr i forhold til budsjett. 3 hovedposter som representerer denne økningen er 1. Investeringer i øy, bygninger kr På årsmøtet i fjor ble det vedtatt å avsette kr til saken vedr. regulering av øya. Dette inngikk ikke i det fremlagte budsjettet da det var åpent når kostnadene ville komme. 2. Stevner/arrangementer kr Kostnader vedr. NM inngår i denne posten, men denne har også en inntektsside under posten regattainntekter. 3. Kjøp av nytt materiell kr Posten inneholder kjøp av 4 stk. RS Feva som ikke var budsjettert med kr (Her mottok vi spillemidler på kr , slik at netto kostnad utgjør kr ) Balanseførte påkostninger øya viser nå en saldo på kr Vi har da avskrevet verdien i takt med nedbetaling av lånet slik reglene tilsier. Egenkapitalen er korrigert for årets resultat og viser nå kr Vi har søkt om og fikk innvilget støtte: Støtte det store seilløftet Støtte spillemidler utstyr Støtte til barne- og ungdomsidrett Støtte bedriftsbidrag OIK Støtte anlegg spillemidler Mva kompensasjon Grasrotmidler Annonsestøtte Totalt mottatt Oslo Seilforening har gjennom endrede rutiner oppnådd en vesentlig bedring i likviditeten. Årsregnskapet viser at samlede ubetalte beløp er godt og vel halvert sammenlignet med Det er nedlagt et betydelig arbeid fra daglig leders side i forsøk på å få inn disse pengene. Styret ser derfor på dette tiltaket som vesentlig for å sikre at de inntekter som skal danne grunnlaget for våre fremtidige aktiviteter er forutsigbare. Revisjonsberetning: Til årsmøtet i Oslo Seilforening UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR Vi har revidert årsregnskapet for Oslo Seilforening i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, kapittel 4. Årsregnskapet for regnskapsåret 2014 viser et underskudd på kr ,- Vi har utført følgende revisjonshandlinger: - Kontrollert på stikkprøvebasis at transaksjoner gjøres i samsvar med fastsatte rutiner - Vurdert hvorvidt det foreligger arbeidsdeling mellom den som initierer en transaksjon, den som attesterer og den som har tilgang på likvider. - Kontrollert at saldi på bankkonti i regnskapet stemmer med årsoppgaver fra bankene. - Påsett at utgifter er dokumentert med bilag, og at bilagene tilhører organisasjonsleddet - Påsett at innbetalt medlemskontingent er i samsvar med medlemsregisteret. - Påsett at det er innført betryggende kontroll med organisasjonens materiell og utstyr - Påsett at idrettsanlegg og utstyr er forsikret - Påsett at tilskudd er benyttet til vilkårene i tilskuddet - Påsett at oppgaveplikten er fulgt i forhold til merverdiavgift, skatt og lønn. - Påsett at organisasjonsleddet har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps og revisjonsbestemmelser. Vi har ikke avdekket noen feil eller mangler i regnskapet. Vi mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens regnskapsbestemmelser, og vi mener at årsregnskapet for 2014 kan fastsettes som Oslo Seilforenings årsregnskap for Oslo (sign.) (sign.) Lars J. Sørbo Dag Andersen Revisor 1 Revisor

9 Regnskap Oslo Seilforening 2014 og budsjett 2015 FORENINGEN Gebyrer N3Sport AS INNTEKTER Resultat 2013 Resultat 2014 Budsjett 2014 Avvik Budsjett 2015 Avsetning tap på for Salg foreningseffekt Tap på fordringer Annonsestøtte Inngått på tidl.avsk Båtførerprøven Annen driftskostnad Medlemskontingenter Innmeldingsavgifter Sum driftskostnader inntekter klubbarran Jubileumsbok innbeta Resultat Forening eks.finans Purregebyr Sum inntekter Varekjøp, foreningse Renteinntekter Bruttofortjeneste Renter av bankinnsku Finansinntekter KOSTNADER Lønn daglig leder Rentekostnader Lønn ansatte Rente pantelån Ferielønn Finanskostnader Fri telefon Fri avis Netto finansposter Motkonto frie fordel Redaksjonsutgifter B Resultat Foreningen Styregodtgjørelse Arbeidsgiveravgift BÅTHAVNEN Arb.g.avg.avs.feriep INNTEKTER Resultat 2013 Resultat 2014 Budsjett 2014 Avvik Budsjett 2015 Yrkesskadeforsikring Havneavgift Styreforsikring Inntekt gjesteplasse OTP Obligatorisk tje Inntekt vaktordning Øvrige personalkostn Tildelingsavgifter Lønnskostnad Bryggestrøm Vinterhavn Kjøp av kontormaskin Sum inntekter Regnskapstjenester Kontorrekvisita KOSTNADER Trykk,kopiering Innkjøp verktøy/matr Bøker,tidsskrifter Nyinvesteringer havn Seilmagasinet Vedlikehold brygger, Utgifter årsmøte Rep. og vedlikehold ferge Telefon Forsikring ferge Utgifter internett/web Sum driftskostnader Porto Kilometergodtgjørels Resultat Båthavnen Reiser og diett oppg Utgifter, styremøter Blomster,gaver,repr Kontingenter Kontingent krets Forsikringspremier Klubbarrangementer Bank og kortgebyrer

10 ØYA INNTEKTER Resultat 2013 Resultat 2014 Budsjett 2014 Avvik Budsjett 2015 Leieinntekter, Kroa Leieinntekter skap Joller på land + kajakker Utleie Marinabygg Slipp/truck, inntekt Vinteropplag inkl. h Sum inntekter KOSTNADER Avskrivning bygnings Forsikringer Driftsutgifter øya Elektrisitet hele øy Utgifter, dugnad Kommunale avgifter Innkjøp verktøy og m Investeringer,øy,byg Vedl.hold øya Vedlikehold Herbernv Bensin/diesel/gass Driftsutgifter truck Erstatning for skade Sum kostnader Resultat Øy KOSTNADER Lønn idrettsansatt Lønn trenere Ferielønn Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg.avs.feriep Sum lønnskostnader Leie båter/matriell Rep og Vedlikehold u Trener/arrangørutgif Bensin/diesel/gass Premier Støtte aktive seiler Stevner/arrangemente Kjøp av nytt matriel Utgifter/matriell re Utgifter dommere Utdanning,kurs medle Diett/sosiale utgift Barneidrett/trenere Seilting,møter,krets Sum annen driftskostnad Sum kostnader Resultat Idrett IDRETTSAKTIVITETER INNTEKTER Resultat 2013 Resultat 2014 Budsjett 2014 Avvik Budsjett 2015 Salg båter utstyr Støtte Det store Sei Støtte spillemidler Støtte barneidrett Støtte driftsbidrag Støtte anlegg spille Mva Kompensasjon Grasrotmidler Utleie regattamatrie Vannsportklubb Regattainntekter inntekter klubbarran Sum inntekter Totalt resultat foreningen: Resultat 2013 Resultat 2014 Budsjett 2014 Avvik Budsjett 2015 Sum alle avdelinger Resultat Forening Resultat Havn Resultat Øy Resultat Idrett Årsresultat 2013, 2014 og budsjett

11 Driftsregnskap Budsjett 2015 Resultat 2013 Resultat 2014 Budsjett 2014 Avvik Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER Inntekter forening (eks.finansinntekter) Inntekter havn Inntekter øya Inntekter idrett/kurs SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Kostnader forening (eks. finanskostnader) kostnader havn Kostnader øya Kostnader idrett/kurs SUM DRIFTSKOSTNADER BALANSE 2014 EIENDELER Regnskap 2014 Regnskap 2013 Omløpsmidler Påkostninger Øya Kundefordringer N3Sport AS Påløpne inntekter Driftskonto Høyrentekonto Driftskonto Skattetrekk SUM EIENDELER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Renteinntekter Bankomkostninger Rentekostnader SUM FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT NM i Snipe, Bronse: Anne-Line og Geir Victor GJELD OG EGENKAPITAL Regnskap 2014 Regnskap 2013 Egenkapital Fri egenkapital per 1/ Resultat per 31/ Fri egenkapital per 31/ SUM EGENKAPITAL Gjeld Lån Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift på feriepenger Påløpt lønn/feilinnbetalinger Gjeld til personale Feriepenger Andre påløpne kostnader Annen kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL OAS Kretsmesterskap: Gull Glory teamet

12 Ungdomsgruppa 2014, kort oppsummert Det kjennes rart å sitte km unna Lille Herbern, med sand mellom tærne og en Hawaiibrygget øl i høyrehånda og skulle mimre tilbake til norsk sommer og Oslo Seilforening. Men når tankene klarner så må man jo smile, for det var virkelig en herlig sesong! OSLO SEILFORENING Endelig knakk vi nøtten med et Feva Raid/Opera cup tidlig i mai! Opera cup 2014 ble i cupformat, gjennomført på én dag og med hele 22 deltagere. Etter 6 år med de samme båtene, og med en stor utvikling av båttypen de siste årene har vi nå besluttet å skifte ut fire av båtene. Så til våren vil splitter nye RS fevaer pryde øya igjen. Som i fjor vil jeg igjen få takke for lånet av Asbjørg på vegne av ungdomsgruppa. Vi avanserte fire plasser i Færderseilasen, opp til en 13. plass i 2014 og snek oss med på øvre halvdel under NM. Det å seile Express har vist seg å være veldig nyttig på siden av det å seile jolle og har uten tvil gitt mye tilbake til seilerne, vi håper vi kan fortsette og kanskje utvide dette tilbudet i sesongen Til slutt er det hyggelig å kunne nevne at flere nye trenere er blitt utdannet og under NoM var flere ungdomsseilerne med og bidro i følgebåter og på land. Dette viser engasjement utover treninger og regattaer, og det er vi utrolig glade for. Og tro ikke at planen denne vinteren er å ligge på latsiden. I vinterferien åpner 11 seilere fra ungdomsgruppa pluss fire engasjerte foreldre (Disse trenger vi flere av fremover!) sesongen 2015 i Palma de Mallorca. Vi håper dette vil bli en tradisjon og noe vi skal høre mye om framover. Jeg takker for et flott år og gleder meg til flere treninger og sommerleir når jeg kommer tilbake 1. juni. Solvarme hilsener til vinterlandet og lykke til på Mallorca alle som skal dit. Erlend Kjelstad Ungdomsrepresentant Team Asbjørg Hos With Marine finner du en unik samling erfarne og dyktige seilere, seilmakere og riggere. Det er derfor kunder med høye krav kommer til oss. Hos oss får du alt av utstyr og hjelp fra dekk og opp. Snakk gjerne med oss om ferdige pakker for Express eller andre entypeklasser Gottifredi Maffioli // Seldén // Harken // Antal // BSI // Karver // Tylaska // Spinlock // Wichard // Lewmar // Sparcraft // Z-spar - tlf.: Leangbukta 31 Postadresse: Postboks 686 Skøyen, 0214 Oslo Lev. adresse: Herbernveien v/brygge for ferge til Lille Herbern. Telefon: Bankgiro: E-post:

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2 Medlemsblad nr 3 21. årgang NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange Årsberetning 201 2 Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Vintergeneralforsamling

Vintergeneralforsamling Vintergeneralforsamling Referat Tirsdag 21. februar 2012 Auditorium S3 kl. 17.15 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 21. februar 2012 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening 4. juli 2010 - Stiftelsesdagen Foto: Thor-Erik Claussen - Moss Avis En av våre stiftere, første leder og æresmedlem Anton L. Zeiner har mottatt jubileumsboken

Detaljer