STYRINGSDOKUMENT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRINGSDOKUMENT 2015"

Transkript

1 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014

2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK STYRINGSDOKUMENT RÅDMANNENS INNLEDNING. 11 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN.. 12 ØKONOMIPLAN , inkl. ÅRSBUDSJETT Drift Samlet oversikt budsjettiltak, inkl. alternativer.. 15 Investeringer ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 38 Skatter, rammetilskudd og budsjettreserver. 38 Eksterne og interne finansieringstransaksjoner.. 42 Finansielle nøkkeltallsprognoser. 44 Regnskap 2013 og økonomisk status Forutsetninger og budsjettopplegget , inkl. økonomiske handlingsregler 48 STYRINGSDOKUMENTER. 51 PLANOPPFØLGING 51 Kommuneplanføringer. 51 Handlingsdel Samfunn Planoversikt ORGANISASJONSUTVIKLING 55 Kvalitet, internkontroll og EQS 55 Arbeidsgiverstrategi og ledelse.. 55 Arbeidskraft og rekruttering.. 57 Utdanning og kompetanse 58 Inkluderende arbeidsliv og sykefravær. 59 Heltid/deltid.. 60 Digitalisering strategisk anvendelse av IKT. 60 STYRING AV VIRKSOMHET OG TJENESTER 62 Sentral politisk og administrativ virksomhet 62 Tjenesteområde Skole 69 Tjenesteområde Barnehage 75 Tjenesteområde Helse og omsorg. 81 NAV. 89 Tjenesteområde Barn og familie 94 Tjenesteområde Kultur. 98 Tjenesteområde Plan og utbygging. 104 Tjenesteområde Teknisk drift. 111

3 2 VEDTAK STYRINGSDOKUMENT 2015 Sammenstilling av de forslag som ble stående som vedtatt etter den politiske behandlingen av rådmannens forslag til styringsdokument Under kommunestyrets behandling framgår de punkter som ble vedtatt oversendt andre politiske organer eller rådmannen for vurdering og behandling. Disse er ikke innarbeidet i dokumentet. Verbaldelen til framlegget av vedtatt budsjettalternativ (de rød-grønnes) er gjengitt. De vedtatte endringer eller tillegg er tatt inn i dokumentet - og økonomitabellene er oppdatert. KOMMUNESTYRET STYRINGSDOKUMENT MED ØKONOMIPLAN : 1. Forslag til Styringsdokument 2015 for Gjøvik kommune, med hoved prioriteringer og mål for oppfølging av samfunnsutvikling og styring av de kommunale tjenester, inkludert økonomiplan for , vedtas som retningsgivende for kommunens ressursbruk og virksomhet med følgende tilleggsvedtak i forhold til formannskapets innstilling: Nye målformuleringer: Tjenesteområde Barn og familie: Punkt 3 (barnevernet) endres til: Undersøkelser skal holde høy faglig kvalitet og behandlingstiden skal holdes innenfor lovens krav på 3 mnd og innenfor 6 mnd i særskilte tilfelle. Nytt mål for PPT: Frist for å skrive rapport etter sakkyndig utredning/sakkyndighetsmøte skal være 14 dager. Vedtak som oversendes rådmannen: Rådmannen bes om å utrede en samordning og samlokalisering av Helsestasjon både for småbarn, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, vaksinasjonskontor, Jordmortjenesten, barnevernstjenesten, ungdomstjenesten, logopedtjenesten, PP-tjenesten og tverrfaglig familieteam på mer brukervennlig sted og i lokaler som er mer egnet for tverrfaglig samarbeid. For eksempel Storgata/Strandgata eller CC-martn etter modell fra Arendal. Oversendes utvalg for Helse, omsorg og velferd for behandling: Rådmannen bes om å lage en plan for implementering av velferdsteknologi fram til Oversendes utvalg for Kultur og idrett for behandling: Rådmannen bes om å foreta en evaluering av Opplevelseskortet for fattige barn (Kultur og Idrett sak 82/12, HOV 50/12) og tiltaket videreføres med 50 kort, med mindre behovet har vist seg større. Oversendes utvalg for Oppvekst for behandling: Rådmannen bes utrede hvorvidt styrking av skolehelsetjenesten kan skje i form av helsesøster eller miljøterapeut.

4 3 Oversendes Personalpolitisk utvalg for behandling: Prinsippvedtak: Gjøvik vil som arbeidsgiver følger nåværende 14-9 i Arbeidsmiljøloven, uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny Arbeidsmiljølov. 2 BUDSJETTVEDTAK FOR 2015: 1. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Gjøvik kommune for 2015 vedtas i henhold til hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B.

5 4 Kommunestyret vedtok formannskapets innstilling, med følgende justeringer: 1. Den foreslåtte inntekten på eiendomssalg for årene tas ut fra driftsbudsjettet. 2. Netto positiv inntekstvekst etter statsbudsjettet på anslått kr ,- tas inn for hvert av årene i perioden. 3. Eiendomsskatten økes litt for 2015 fra 0,05 promille til 0,1 promille, og for 2016 fra 0,2 promille til 0,25 promille. 4. Den foreslåtte nedskjæringen for Kirkelig fellesråd på kr tas ut og finansiering av diakon tas innenfor rammen og videreføres med kr fra Nedskjæringen av ressurser til drift av Gjøvik stadion justeres for 2015 fra kr til kr Sluttsaldering foretas mot disposisjonsfond. Konsekvenser av kommunestyrets vedtak i forhold til rådmannens budsjettforslag: Endringer til rådmannens forslag til budsjett Bemanningsreduksjon 9 administrative stillinger (550 per st) Driftstilskudd kirkelig fellesråd endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk Sentral pol. og administrativ virksomhet lærerstillinger Ingen skolenedleggelse Biristrand Ingen skolenedleggelse Redalen Skole Barnehage Opprettholde korttidsplasser Snertingdal Utflytting mv. unge funksjonshemmede Driftsvirkning av 50 omsorgssenter Biri fra Begrenset driftskutt Allhuset effektivisert forpleiningstjeneste Helse og omsorg lavere sosialhjelpsutgifter ytterligere effektivisering NAV NAV Gjøvik nye stillinger barnevernstjenesten, ikke Barn og familie Driftstilskudd ny idrettshall Biri Støtte til ungdomsarbeid, klubber og samarbeid med frivillige Aktivitetskutt Gjøvik Frivilligsentral Kultur

6 5 Næringsutvikler Plan og utbygging Effektivisering teknisk drift Endret drift Gjøvik Stadion Teknisk drift Regional virksomhet Eiendomsskatteøkning på 0,05 promille for 2015 og 0,2 fra 2016 (føres mot skjema 1A) Økt eiendomsskatt til 0,1 promile i 2015 og 0,25 promillle i Bedret befolkningsutvikling fra 2016 (føres mot skjema 1A) Økt frie inntekter - budsjettavtale Skatt, tilskudd og reserver økt finansavkastning (føres mot skjema 1A) Finansieringstransaksjoner Sum endringer Innsparing på politisk område: (innsparingskrav kr for hvert av årene ) Detaljering innsparing politisk budsjett -forslag rød-grønne halvdagsmøter av 10 i utvalg KI, Oppvekst og HOV Oppsigelse av abonnement SIM-kort (binding til okt 15) Kommunal rapport til formannskap, gruppeledere og utvalgsledere Annonsering halvårlig og resten nett (kstyre-møter) Sum Innsparing Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Betalingssatsene for kommunale tjenester i 2015 fastsettes i henhold til vedlagte prisliste. Dersom gebyr eller brukerbetaling ikke er fastsatt i prislisten kan prisen reguleres opp til og henhold til kommunal deflator. 3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til egne investeringer på inntil kroner i 2015 samt låneopptak til Startlån på inntil 100 mill. kr. Låneopptak skjer med løpetid innen 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 4. Rådmannen delegeres myndighet til å opprette nødvendige bankkonti hos kommunens hovedbankforbindelse. 5. Det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i Gjøvik kommune i 2015, jfr. eigedomsskattelova 3a. a) Det gjøres ingen endringer i reglene for fritak fra eiendomsskatt etter 7. Alt som driftsmessig går inn under landbruk er obligatorisk fritatt iht. 5h. b) Eiendomsskattesatsen for 2015 skal være 4,4 promille, jfr. e-skattelovens 10 og 13. Dette omfatter alle eiendommer innenfor vedtatt skattetakstområde, samt verker og bruk i hele kommunen med unntak av eiendommer som er fritatt.

7 6 c) Det skal ikke benyttes bunnfradrag for kommende år - jfr. e-skatteloven 11 annet ledd. d) Eiendomsskatt for kommende år fordeles på tre terminer - jfr. e-skatteloven 25. e) Liste for fritak fra eiendomsskatt etter 7 vedtas. Liste for fritak etter 5 tas til orientering. 6. For inntektsåret 2015 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 7. Marginavsetningen for inntektsåret 2015 settes til 10 %. 8. Formannskapet gis myndighet til å disponere følgende reserveposter i budsjettet: reserve tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger kto budsjettreserve til dekning av uforutsette/ ekstraordinære utgifter, kto Ordføreren gis myndighet til å disponere følgende reserveposter i budsjettet: diverse utgifter etter ordførerens bestemmelser, kto Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettrammene av flg. årsaker: a) Tjenesteområdenes budsjettrammer som følge av årskonsekvensene av lønnsoppgjøret for 2014, virkningen av kommende års lønnsoppgjør, avsetning ifm. pensjonskostnader. Endringene skjer ved å redusere tilhørende avsetninger på budsjettansvar og tilsvarende der disse utgiftene foreløpig er budsjettert. b) Fordeling av foreløpige avsetninger ifm. behandling av statsbudsjett. c) For å avstemme årsbudsjettet for 2015 beløpsmessig slik at dette balanserer, gis rådmannen fullmakt til å foreta de korrigeringer som måtte vise seg nødvendig. Dette gjøres ved at: eventuell netto merutgifter ved avstemmingen dekkes ved å redusere budsjettreserven for 2015 tilsvarende, eventuell netto merinntekter ved avstemmingen tillegges budsjettreserven for 2015 tilsvarende. 11. Rådmannen delegeres fullmakt til å justere budsjettrammer i tråd med ny organisering og iht. ny intern kontoplan som følge av ny organisasjonsstruktur. 12. Rådmannen delegeres fullmakt til å avsette og bruke av disposisjonsfond innenfor rammen av de enkelte bevilgninger og vedtatt formål. 13. Det er avgjørende for å sikre en realistisk økonomiplan at de budsjettmessige salderinger som foretas i tjenesteområdene er reelle, konkrete og gir resultater. Dersom forutsetninger for tjenesteområdenes forslag til balansering av budsjettet ikke kan realiseres, må tjenesteområdene selv finne dekning innenfor sine rammer, med mindre helt spesielle forhold skulle tilsi noe annet. 3 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2014: 1. Revidert investeringsbudsjett for 2014 vedtas i henhold til egen oppstilling jfr. Forskrift om årsbudsjett 12, på sidene i styringsdokumentet.

8 7 DE RØD-GRØNNES BUDSJETTALTERNATIV - INNRETNING OG SALDERING INNLEDNING Vi slutter oss til de endringene i målformuleringene som ble vedtatt i utvalgene for de ulike virksomhetsområdene, herunder også det forslaget som SP reiste om endringer i gebyrer og betalingssatser for grunngebyr/detaljregulering m.v. De økonomiske konsekvensene av dette forslaget er etter vårt syn så marginale og usikre at det ikke er innarbeidet noen endret budsjettkonsekvens. Vi slutter oss også til det vedtaket som er truffet i utvalg for Kultur og idrett når det gjelder betalingssatser for elever ved kunst- og kulturskolen. Dette innebærer at vi slutter oss til rådmannens forslag til prisøkning og ikke en så sterk økning som innlagt i vårt opprinnelige forslag. Dette er innarbeidet i vårt tallbudsjett som en mindreinntekt. Den samlede økonomiske virkningen av disse endringsforslagene vil i driftsbudsjettet for 2015 utgjøre kr kr = kr i forverring av budsjettbalansen i forhold til vårt opprinnelige budsjettforslag. Inndekningen av dette foreslås saldert mort disposisjonsfondet. FRAMLEGG INNRETNING OG SALDERING Med utgangspunkt i rådmannens forslag til Styringsdokument 2015, med økonomiplan for perioden , vil Ap, Sp og SV foreslå en del viktige endringer i sine alternative budsjett. Arbeiderpartiet og SV fremmer et felles forslag, mens Senterpartiet fremmer sitt eget forslag. I innretning og profil er imidlertid de to budsjettene like men deler av måten å løse utfordringene på, er ulik. Det blir opp til kommunestyret å ta stilling til de ulike kuttforslagene som er fremmet av våre tre partier, og subsidiær stemmegivning vil sikre at ett av alternativene får flertall. INNRETNING OG SALDERING Vi slutter oss til hovedinnretningen i det framlagte budsjettforslaget, nemlig: Rådmannens prioritering av forebyggende tjenester for barn og unge At salderingstiltakene skal bidra til en mer effektiv og framtidsrettet struktur At det tas aktive grep innenfor næringsutvikling Videre satsing på byutvikling Vårt mål er å utvikle hele Gjøvik kommune. Det betyr at vi ønsker å utvikle by og bygd. Samtidig er det viktigst for oss å prioritere de kommunale oppgavene som er viktigst; unge og eldre. Likevel; gjennom budsjettet ønsker vi å markere at vi har en grunnleggende tro på framtida for Gjøvik og vi håper at vi gjennom vårt arbeid har lagt grunnlaget for en god vekst for Gjøvik kommune i årene som kommer. Det avspeiler seg også i budsjettforslaget. Vi er mer optimistiske på vegne av framtida når det gjelder finansinntekter og befolkningsutvikling, samtidig som vi foreslår tøffere administrative kutt innenfor en del av våre tjenesteområder. Næringsutvikler og næringsfond For videre utvikling av våre velferdstilbud er det grunnleggende viktig med næringsutvikling og arbeidsplassvekst. Derfor vil vi i tillegg til det foreslåtte næringsfondet også foreslå opprettet en stilling som næringsutvikler. Denne personen vil få et spesialansvar å være aktiv på vegne av Gjøvik kommune i markedet når det gjelder å trekke til oss næringsaktører, arbeide fram gode prosjekter som gjør oss attraktive og vedkommende vil få hovedansvaret for å selge både nærings-, bolig- og fritidseiendommer.

9 8 Gjennom raskere salg og mer salg av kommunale tomter, vil denne stillingen dekkes inn gjennom økte eiendomsinntekter. Korttidsavdelingen i Snertingdal består bygger Nordbyen i 2015/16 og starter på Biri i 2017 De tre samarbeidspartiene vil bedre budsjettforslagets sosiale profil, med vekt på mindre kutt i de viktige velferdstjenestene. Vi står fast på at plassene trengs. En nedleggelse ville bare ført til at brukerne hadde belastet andre deler av våre omsorgstjenester. Dessuten; det er viktig med kompetansearbeidsplasser i alle deler av kommunen. De tre partiene har forpliktet seg til å satse på eldreomsorg i inneværende periode, og i vår politiske plattform har vi sagt at vi skal utvikle omsorgssentrene i Nordbyen, Biri og Snertingdal. Det står vi fast på, og derfor har vi også satt av 50 millioner kroner til bygging av omsorgssenter på Biri i I helse- og omsorgsbudsjettet for øvrig er det lagt inn en effektivisering av forpleiningstjenesten i Gjøvik kommune (matproduksjon, kantine og vask). Allhuset består med endret drift Budsjettforslaget la opp til at Allhuset skulle legges ned. For å få en god konsekvensutredning på plass før man tar stilling til en total nedleggelse av det kommunale engasjementet, ønsker vi å bruke 2015 å se på en ny organisering av huset, og at denne iverksettes så raskt som mulig og senest innen årsskiftet Dette skal skje i samarbeid med brukere, ansatte og medlemmer av utvalget for helse, omsorg og velferd i Gjøvik kommune. Skolene i Redalen og Biristrand opprettholdes mindre lærerkutt enn foreslått I den politiske plattformen de tre partiene ble enige om etter valget i 2011, slås det fast at skolestrukturen i Gjøvik skulle beholdes i fireårs-perioden. Forutsetningene for denne avtalen er ikke endret, og vi har derfor tatt ut hele forslaget om å legge ned Redalen og Biristrand skoler samt sette i gang en utredning om kretsgrensene i Gjøvik. Det nye kommunestyret som velges høsten 2015 får ta stilling til om det er nødvendig. Samarbeidspartiene ønsker å redusere forslaget om å kutte antall lærerstillinger fra sju til fire. Ny flerbrukshall på Biri med investeringsstøtte fra 2016 Det er viktig å komme i gang med dette positive idretts- og folkehelsetiltaket i tråd med de planene som er lagt. Det totale behovet for kommunalt tilskudd tilsvarer et lånebehov på kr 9 millioner. Vi har lagt inn dette som et årlig investeringstilskudd over driftsbudsjettet fra 2016 med kr per år i perioden. Hvorvidt det nødvendige tilskuddsbehovet skal dekkes inn med slike årlige beløp eller med større engangsbeløp, mener vi det bør tas stilling til ved senere revisjoner av økonomiplanen. Opprettholder tilskudd til ungdomsarbeid, klubbtilbud og samarbeid med frivillige organisasjoner Vi vil opprettholde det årlige tilskuddet på kr ,- til dette formålet. Barnevernstjenesten styrkes De tre samarbeidspartiene vil styrke barnevernstjenesten i Gjøvik med to stillinger i 2015, økende til tre i Dette er en reduksjon på en stilling i forhold til rådmannens budsjettforslag i 2015, i det vi mener at det ikke bare er stillinger som må til i barnevernstjenesten i Gjøvik. Det er også mye å hente på ledelse og kultur. Vi legger en tredje stilling på slutten av perioden, men vil ta en drøfting av situasjonen når en har fått sett på konsekvensen av ytterligere to stillinger tilført tjenesten.

10 9 Kutter administrative stillinger Sentraladministrasjonen og administrasjonen innenfor tjenesteområdene på rådhuset får en betydelig utfordring for I alt ønsker Ap/SV å kutte ni stillinger i sentraladministrasjonen, mens Senterpartiet ønsker å kutte 12 stillinger. I tillegg er samtlige partier enige om at plan- og utbygging skal effektiviseres tilsvarende en stilling, mens NAV må effektivisere tilsvarende to stillinger. Partiene forventer også en endring av driften ved Gjøvik stadion som innebærer en besparing i uteområdet med en stilling. Lavere sosialhjelpsutgifter I 2014 ble det innført nye retningslinjer for tildeling av økonomisk sosialhjelp. Vi har tro på dette, og mener dette bør føre til innsparinger på sikt, en million i 2015 og to millioner i Finansinntektanslaget øker uenighet om eiendomsskatten På inntektssida har Ap, Sp og SV lagt inn to grunnleggende endringer: Anslag på økte finansinntekter med 0,5%. Vi bedømmer utvikling i rentenivået å være svært usikkert og velger å ikke være så forsiktige som rådmannen er i sitt anslag. Eiendomsskatteøkningen fra rådmannens side er foreslått helt fjernet Senterpartiets primæralternativ, fordi partiet mener det er rom for å effektivisere Gjøvik kommune uten å ta inn økt eiendomsskatt. I 2016 ligger det til rette for en retaksering av eiendommene i Gjøvik og denne retakseringen alene vil sørge for at det økonomiske handlingsrommet vil øke. Eiendomsskatteøkningen er svært moderat økt i Ap/SVs primæralternativ i økonomiplanperiodens to første år. Aps forslag er at eiendomsskatten økes med 0,05 promille i 2015 og 0,2 promille i Flere innbyggere gir handlingsrom Vi legger til grunn et mer optimistisk anslag for befolkningsutvikling enn rådmannen. Befolkningsveksten for 2014 blir minimum 1,1 % som var økningen for 2014 per 3. kvartal. Vi legger inn en antatt befolkningsvekst på gjennomsnittlig en prosent i perioden og ikke 0,8 prosent som rådmannen foreslår. Det gir noen merinntekter i 2016 og noe økende for 2017 og Med den satsinga vi har på nærings- og byutvikling tror vi dette er realistisk. Gjøvik kino Senterpartiet vil i tillegg foreslå at kinodriften konkurranseutsettes og at dette skaper en mindreutgift for kommunen. Dette er et tiltak som Ap og SV ikke støtter. Derfor vil dette tiltaket inngå i et eget budsjettalternativ fra de rød-grønne. VEDTAK FRA UTVALGSBEHANDLINGENE - november 2014 Utvalg for Helse, omsorg og velferd (sak 25/ ) Måltabellen i Styringsdokument 2015 for tjenesteområdet Helse og omsorg justeres i tråd med endelig budsjettvedtak. Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt, med følgende endringer: Opprettholdelse korttidsplasser Snertingdal. Begrenset driftskutt Allhuset. Lavere merutgifter utflytting unge funksjonshemmede. Lavere sosialhjelpsutgifter. Effektivisert forpleiningstjeneste. Ytterligere effektivisering NAV. Utvalg for Oppvekst (sak 40/ ) Tjenesteområde Barnehage

11 10 Rådmannens forslag til måltabell og hovedprioriteringer vedtatt. Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt. Tjenesteområde Skole Rådmannens forslag til måltabell og hovedprioriteringer vedtatt. Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt, med følgende endringer: Antall lærlingestillinger reduseres til 4. Skolene Redalen og Biristrand tas ut av salderingsforslaget. Tjenesteområde Barn og familie Måltabellens punkt 3 endres til: Undersøkelser skal holde høy kvalitet og behandlingstiden skal holdes innenfor lovens krav om 3 mnd - og innenfor 6 mnd i særskilte tilfelle. Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt, med følgende endring: Barnevernet styrkes med 2 stillinger, ikke 3 stillinger. Utvalg for Areal, miljø og teknisk drift (sak 75/ ) AP og Sp sitt alternative budsjettforslag vedtatt, med forbehold om helhetlig partimessig behandling. Forslag til gebyrer og betalingssatser vedtatt. Se imidlertid merknad til nedstemt forslag fra SP under. Tjenesteområde Plan og utbygging Tillegg og endringer i styringsdokumentet: Tillegg til kulepunkt 3 under prioriteringer og mål, drift: Det utarbeides en kvalitativ brukerundersøkelse i Questback, med fokus på byggesak i Forslag fra SP som falt, men som de rød-grønne i budsjettframlegget i formannskapet slutter seg til og som allikevel er vedtatt gjennom behandlingen i formannskap og kommunestyre: Økninger på grunngebyrer/detaljregulering til kr Byggesak punkt 2.f Driftsbygninger: max. pris kr Inndekning ved økt aktivitet. Tjenesteområde Teknisk drift Tillegg og endringer i styringsdokumentet: Det kreves at GLT Avfall skal oppnå en produktivitetsgevinst på 2 % fra 2015 slik at dette kan få følger for kommunens gebyrer på renovasjon. Det kreves at egendrift på biler og maskiner i Teknisk Service skal vises som et selvstendig resultatområde. Opptak av 2 nye lærlinger fra Utvalg for Kultur og idrett (sak 83/ ) Måltabell nytt mål under medarbeidere: Andel medarbeidere som gjennomfører kompetansehevingstiltak:. (Administrasjonen setter måltall for 2015.) Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt, med følgende endring: Foreslått kutt Frivillighetssentral, kr , tas ut.

12 11 RÅDMANNENS INNLEDNING Rådmannen ved framleggelsen av sitt forslag til styringsdokument, 11.november 2014:. MJØSBYEN GJØVIK MOTOR FOR VEKST OG UTVIKLING! Budsjett og økonomiplan er svært krevende. Konsekvensjustert budsjett viser at videreføring av dagens tilbud innbefattet konsekvensene av nye kommunestyrevedtak gir en kraftig kostnadsøkning. Samtidig medfører utviklingen i finansmarkedet en lavere avkastning og dermed et redusert bidrag til driften. Endrede pensjonsregler og innstramminger i statlige refusjonsordninger for ressurskrevende tjenester virker også negativt. Når det samtidig er behov for økte ressurser til en rekke tjenester som sosialhjelp, barnevern, helsestasjon og spes.ped. i barnehage, så rekker ikke realveksten på 1,5 % i kommunens inntekter langt. I budsjett og økonomiplan har rådmannen derfor foreslått omfattende salderingstiltak innenfor alle sektorer. For å gi reelle valgmuligheter har rådmannen i tillegg lagt fram andre salderingstiltak som alternativer til rådmannens forslag. Rådmannen har i sitt budsjettforslag prioritert forebyggende tjenester for barn og unge. Det er også lagt vekt på at salderingstiltakene skal bidra til en mer effektiv og framtidsrettet struktur. Rådmannen foreslår også at kommunen tar aktive grep innenfor næringsutvikling og byutvikling. Det er satt av midler til prosjektstøtte til næringsutvikling for å bidra til vekst i arbeidsplasser i privat sektor i kommunen. Rådmannen vurderer at stagnasjonen i utviklingen av slike arbeidsplasser er det største hinderet for økt vekst i kommunen. Rådmannen viderefører et høyt investeringsnivå til utvikling av næringstomter og boligtomter. Rådmannen foreslår også at kommunen skal erverve grunn i sentrum for å ta en mer aktiv rolle i å realisere den byutviklingen som er vedtatt i kommuneplanen. Med større usikkerhet i rammebetingelsene er det desto viktigere at kommunen har en sunn og bærekraftig økonomi. Rådmannen legger derfor opp til at både drifts- og investeringsbudsjettene er stramme i hele økonomiplanperioden. Dette er spesielt viktig inn i 2015, ettersom 2014 trolig vil ende opp med et underskudd som følge av svak skatteinngang. Kommunens disposisjonsfond er nesten tomt, og rådmannen anser det som helt nødvendig å avsette midler til å bygge opp igjen dette de nærmeste årene. De økonomiske innstrammingene gjør at det blir krevende å nå kommunens kvalitets- og kapasitetsmål. Innen helse og omsorg er målsettingene justert noe ned fra 2014-nivå. Styringsdokumentet angir kommunens hovedprioriteringer og mål for å realisere den ønskede samfunnsutviklingen i kommende 4-årsperiode. Dokumentet gir føringer for styringen av de kommunale tjenester, herunder de økonomiske rammene som angitt i forslaget til budsjett og økonomiplan for Styringsdokumentet er resultatet av et omfattende arbeid, og rådmannen vil takke alle som har bidratt. Gjøvik, Magnus Mathisen rådmann

13 12 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN DRIFT Talloppstillingen viser budsjettskjema 1A og 1B. Skjema 1B er en oversikt over tjenesteområdenes netto driftsbudsjetter for planperioden , inklusiv de finansielle områdene. Det er kommunestyret som formelt vedtar budsjettskjemaene som bindende årsbudsjett for Kravet er et budsjett i balanse hvert år for perioden. Endelig vedtak: BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Oppr.Bud. Reg.Bud. AG I LØPENDE KRONER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte og indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års RM merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års RM mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Oppr.Bud. Reg.Bud. AG I LØPENDE KRONER Til fordeling ifølge skjema 1A 11 Sentral politisk og adm. virksomhet Skole Barnehage Helse og omsorg NAV Gjøvik Barn og familie Kultur Plan og utbygging Teknisk drift Regional virksomhet Skatter, rammetilskudd, reserver Finans Sum fordelt til drift

14 13 Tabellene under viser konsekvensjustert budsjett for planperioden samt endringer som gir forslag til netto driftsrammer for tjenesteområdene i budsjettskjema 1B. Konsekvensjustert budsjett tar utgangspunkt i budsjettet for inneværende år og justerer dette for konsekvenser av vedtak gjennom året og neste års rammebetingelser. Det konsekvensjusterte budsjettet skal omfatte alle påregnelige utgifter og inntekter for det enkelte år i perioden, ved å holde alle eksisterende aktiviteter i virksomhet med nåværende standardnivå. FORSLAG I LØPENDE KRONER Konsekvensjustert driftsbudsjett 11 Sentral politisk og administrativ virksomhet Skole Barnehage Helse og omsorg NAV Gjøvik Barn og familie Kultur Plan og utbygging Teknisk drift Regional virksomhet Skatt, tilskudd og reserver Finansieringstransaksjoner Sum konsekvensjustert driftsbudsjett Ressursøkninger 11 Sentral politisk og administrativ virksomhet Skole Barnehage Helse og omsorg NAV Gjøvik Barn og familie Kultur Plan og utbygging Teknisk drift Regional virksomhet Skatt, tilskudd og reserver Finansieringstransaksjoner Sum ressursøkninger Driftsreduksjoner, salderingstiltak 11 Sentral politisk og administrativ virksomhet Skole Barnehage Helse og omsorg NAV Gjøvik Barn og familie Kultur Plan og utbygging Teknisk drift Regional virksomhet Skatt, tilskudd og reserver Finansieringstransaksjoner Sum driftsreduksjoner, salderingstiltak

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2016 FOR GJØVIK KOMMUNE

STYRINGSDOKUMENT 2016 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 10 Løpenr.: 34521/15 Arkivsaksnr.: 15/1904 Emnekode: 503 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksbehandler: Bjørn Evensen/Jan Ove Moen Arkiv: 503 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/15 Utv.Omsorg og Velferd 23.11.2015

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG ØKONOMIPLAN 2017-2020 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Disposisjon Forutsetninger Vesentlige poster Budsjettprofil Ressursøkning og innsparingstiltak Investeringer og låneopptak Prosess videre Forutsetninger

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING Innhold Generelt... 3 Krav om budsjettbalanse... 3 Andre tekniske krav... 3 Skillet mellom administrasjon og kommunestyre...

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Innkomne merknader: 1. Kaisa Svergja, 20.11.2014 2. Tynset pensjonistforening 28.11.2014 3. Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE

BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE 2018 2021 Gjøvik kommunestyre PRIORITERINGER OG VEIVALG FOR PERIODEN 2018 2021 Samarbeidspartienes 3. økonomiplan, 10. november 2017 1 INNLEDNING Våre budsjettforslag

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen:

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/11 den 08.12.2011. Behandling: Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Nytt punkt 22: «Det

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013 KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT 2013 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 89/12 den 20.11.2012. Behandling: Olav Olstad, V, satte på vegne av V og Ap fram

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 207, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 207 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 2/6 den 5.2.206. Behandling: Ole Kristian Klåpbakken, Sp, satte fram

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer