STYRINGSDOKUMENT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRINGSDOKUMENT 2015"

Transkript

1 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014

2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK STYRINGSDOKUMENT RÅDMANNENS INNLEDNING. 11 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN.. 12 ØKONOMIPLAN , inkl. ÅRSBUDSJETT Drift Samlet oversikt budsjettiltak, inkl. alternativer.. 15 Investeringer ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 38 Skatter, rammetilskudd og budsjettreserver. 38 Eksterne og interne finansieringstransaksjoner.. 42 Finansielle nøkkeltallsprognoser. 44 Regnskap 2013 og økonomisk status Forutsetninger og budsjettopplegget , inkl. økonomiske handlingsregler 48 STYRINGSDOKUMENTER. 51 PLANOPPFØLGING 51 Kommuneplanføringer. 51 Handlingsdel Samfunn Planoversikt ORGANISASJONSUTVIKLING 55 Kvalitet, internkontroll og EQS 55 Arbeidsgiverstrategi og ledelse.. 55 Arbeidskraft og rekruttering.. 57 Utdanning og kompetanse 58 Inkluderende arbeidsliv og sykefravær. 59 Heltid/deltid.. 60 Digitalisering strategisk anvendelse av IKT. 60 STYRING AV VIRKSOMHET OG TJENESTER 62 Sentral politisk og administrativ virksomhet 62 Tjenesteområde Skole 69 Tjenesteområde Barnehage 75 Tjenesteområde Helse og omsorg. 81 NAV. 89 Tjenesteområde Barn og familie 94 Tjenesteområde Kultur. 98 Tjenesteområde Plan og utbygging. 104 Tjenesteområde Teknisk drift. 111

3 2 VEDTAK STYRINGSDOKUMENT 2015 Sammenstilling av de forslag som ble stående som vedtatt etter den politiske behandlingen av rådmannens forslag til styringsdokument Under kommunestyrets behandling framgår de punkter som ble vedtatt oversendt andre politiske organer eller rådmannen for vurdering og behandling. Disse er ikke innarbeidet i dokumentet. Verbaldelen til framlegget av vedtatt budsjettalternativ (de rød-grønnes) er gjengitt. De vedtatte endringer eller tillegg er tatt inn i dokumentet - og økonomitabellene er oppdatert. KOMMUNESTYRET STYRINGSDOKUMENT MED ØKONOMIPLAN : 1. Forslag til Styringsdokument 2015 for Gjøvik kommune, med hoved prioriteringer og mål for oppfølging av samfunnsutvikling og styring av de kommunale tjenester, inkludert økonomiplan for , vedtas som retningsgivende for kommunens ressursbruk og virksomhet med følgende tilleggsvedtak i forhold til formannskapets innstilling: Nye målformuleringer: Tjenesteområde Barn og familie: Punkt 3 (barnevernet) endres til: Undersøkelser skal holde høy faglig kvalitet og behandlingstiden skal holdes innenfor lovens krav på 3 mnd og innenfor 6 mnd i særskilte tilfelle. Nytt mål for PPT: Frist for å skrive rapport etter sakkyndig utredning/sakkyndighetsmøte skal være 14 dager. Vedtak som oversendes rådmannen: Rådmannen bes om å utrede en samordning og samlokalisering av Helsestasjon både for småbarn, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, vaksinasjonskontor, Jordmortjenesten, barnevernstjenesten, ungdomstjenesten, logopedtjenesten, PP-tjenesten og tverrfaglig familieteam på mer brukervennlig sted og i lokaler som er mer egnet for tverrfaglig samarbeid. For eksempel Storgata/Strandgata eller CC-martn etter modell fra Arendal. Oversendes utvalg for Helse, omsorg og velferd for behandling: Rådmannen bes om å lage en plan for implementering av velferdsteknologi fram til Oversendes utvalg for Kultur og idrett for behandling: Rådmannen bes om å foreta en evaluering av Opplevelseskortet for fattige barn (Kultur og Idrett sak 82/12, HOV 50/12) og tiltaket videreføres med 50 kort, med mindre behovet har vist seg større. Oversendes utvalg for Oppvekst for behandling: Rådmannen bes utrede hvorvidt styrking av skolehelsetjenesten kan skje i form av helsesøster eller miljøterapeut.

4 3 Oversendes Personalpolitisk utvalg for behandling: Prinsippvedtak: Gjøvik vil som arbeidsgiver følger nåværende 14-9 i Arbeidsmiljøloven, uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny Arbeidsmiljølov. 2 BUDSJETTVEDTAK FOR 2015: 1. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Gjøvik kommune for 2015 vedtas i henhold til hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B.

5 4 Kommunestyret vedtok formannskapets innstilling, med følgende justeringer: 1. Den foreslåtte inntekten på eiendomssalg for årene tas ut fra driftsbudsjettet. 2. Netto positiv inntekstvekst etter statsbudsjettet på anslått kr ,- tas inn for hvert av årene i perioden. 3. Eiendomsskatten økes litt for 2015 fra 0,05 promille til 0,1 promille, og for 2016 fra 0,2 promille til 0,25 promille. 4. Den foreslåtte nedskjæringen for Kirkelig fellesråd på kr tas ut og finansiering av diakon tas innenfor rammen og videreføres med kr fra Nedskjæringen av ressurser til drift av Gjøvik stadion justeres for 2015 fra kr til kr Sluttsaldering foretas mot disposisjonsfond. Konsekvenser av kommunestyrets vedtak i forhold til rådmannens budsjettforslag: Endringer til rådmannens forslag til budsjett Bemanningsreduksjon 9 administrative stillinger (550 per st) Driftstilskudd kirkelig fellesråd endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk Sentral pol. og administrativ virksomhet lærerstillinger Ingen skolenedleggelse Biristrand Ingen skolenedleggelse Redalen Skole Barnehage Opprettholde korttidsplasser Snertingdal Utflytting mv. unge funksjonshemmede Driftsvirkning av 50 omsorgssenter Biri fra Begrenset driftskutt Allhuset effektivisert forpleiningstjeneste Helse og omsorg lavere sosialhjelpsutgifter ytterligere effektivisering NAV NAV Gjøvik nye stillinger barnevernstjenesten, ikke Barn og familie Driftstilskudd ny idrettshall Biri Støtte til ungdomsarbeid, klubber og samarbeid med frivillige Aktivitetskutt Gjøvik Frivilligsentral Kultur

6 5 Næringsutvikler Plan og utbygging Effektivisering teknisk drift Endret drift Gjøvik Stadion Teknisk drift Regional virksomhet Eiendomsskatteøkning på 0,05 promille for 2015 og 0,2 fra 2016 (føres mot skjema 1A) Økt eiendomsskatt til 0,1 promile i 2015 og 0,25 promillle i Bedret befolkningsutvikling fra 2016 (føres mot skjema 1A) Økt frie inntekter - budsjettavtale Skatt, tilskudd og reserver økt finansavkastning (føres mot skjema 1A) Finansieringstransaksjoner Sum endringer Innsparing på politisk område: (innsparingskrav kr for hvert av årene ) Detaljering innsparing politisk budsjett -forslag rød-grønne halvdagsmøter av 10 i utvalg KI, Oppvekst og HOV Oppsigelse av abonnement SIM-kort (binding til okt 15) Kommunal rapport til formannskap, gruppeledere og utvalgsledere Annonsering halvårlig og resten nett (kstyre-møter) Sum Innsparing Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Betalingssatsene for kommunale tjenester i 2015 fastsettes i henhold til vedlagte prisliste. Dersom gebyr eller brukerbetaling ikke er fastsatt i prislisten kan prisen reguleres opp til og henhold til kommunal deflator. 3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til egne investeringer på inntil kroner i 2015 samt låneopptak til Startlån på inntil 100 mill. kr. Låneopptak skjer med løpetid innen 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 4. Rådmannen delegeres myndighet til å opprette nødvendige bankkonti hos kommunens hovedbankforbindelse. 5. Det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i Gjøvik kommune i 2015, jfr. eigedomsskattelova 3a. a) Det gjøres ingen endringer i reglene for fritak fra eiendomsskatt etter 7. Alt som driftsmessig går inn under landbruk er obligatorisk fritatt iht. 5h. b) Eiendomsskattesatsen for 2015 skal være 4,4 promille, jfr. e-skattelovens 10 og 13. Dette omfatter alle eiendommer innenfor vedtatt skattetakstområde, samt verker og bruk i hele kommunen med unntak av eiendommer som er fritatt.

7 6 c) Det skal ikke benyttes bunnfradrag for kommende år - jfr. e-skatteloven 11 annet ledd. d) Eiendomsskatt for kommende år fordeles på tre terminer - jfr. e-skatteloven 25. e) Liste for fritak fra eiendomsskatt etter 7 vedtas. Liste for fritak etter 5 tas til orientering. 6. For inntektsåret 2015 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 7. Marginavsetningen for inntektsåret 2015 settes til 10 %. 8. Formannskapet gis myndighet til å disponere følgende reserveposter i budsjettet: reserve tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger kto budsjettreserve til dekning av uforutsette/ ekstraordinære utgifter, kto Ordføreren gis myndighet til å disponere følgende reserveposter i budsjettet: diverse utgifter etter ordførerens bestemmelser, kto Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettrammene av flg. årsaker: a) Tjenesteområdenes budsjettrammer som følge av årskonsekvensene av lønnsoppgjøret for 2014, virkningen av kommende års lønnsoppgjør, avsetning ifm. pensjonskostnader. Endringene skjer ved å redusere tilhørende avsetninger på budsjettansvar og tilsvarende der disse utgiftene foreløpig er budsjettert. b) Fordeling av foreløpige avsetninger ifm. behandling av statsbudsjett. c) For å avstemme årsbudsjettet for 2015 beløpsmessig slik at dette balanserer, gis rådmannen fullmakt til å foreta de korrigeringer som måtte vise seg nødvendig. Dette gjøres ved at: eventuell netto merutgifter ved avstemmingen dekkes ved å redusere budsjettreserven for 2015 tilsvarende, eventuell netto merinntekter ved avstemmingen tillegges budsjettreserven for 2015 tilsvarende. 11. Rådmannen delegeres fullmakt til å justere budsjettrammer i tråd med ny organisering og iht. ny intern kontoplan som følge av ny organisasjonsstruktur. 12. Rådmannen delegeres fullmakt til å avsette og bruke av disposisjonsfond innenfor rammen av de enkelte bevilgninger og vedtatt formål. 13. Det er avgjørende for å sikre en realistisk økonomiplan at de budsjettmessige salderinger som foretas i tjenesteområdene er reelle, konkrete og gir resultater. Dersom forutsetninger for tjenesteområdenes forslag til balansering av budsjettet ikke kan realiseres, må tjenesteområdene selv finne dekning innenfor sine rammer, med mindre helt spesielle forhold skulle tilsi noe annet. 3 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2014: 1. Revidert investeringsbudsjett for 2014 vedtas i henhold til egen oppstilling jfr. Forskrift om årsbudsjett 12, på sidene i styringsdokumentet.

8 7 DE RØD-GRØNNES BUDSJETTALTERNATIV - INNRETNING OG SALDERING INNLEDNING Vi slutter oss til de endringene i målformuleringene som ble vedtatt i utvalgene for de ulike virksomhetsområdene, herunder også det forslaget som SP reiste om endringer i gebyrer og betalingssatser for grunngebyr/detaljregulering m.v. De økonomiske konsekvensene av dette forslaget er etter vårt syn så marginale og usikre at det ikke er innarbeidet noen endret budsjettkonsekvens. Vi slutter oss også til det vedtaket som er truffet i utvalg for Kultur og idrett når det gjelder betalingssatser for elever ved kunst- og kulturskolen. Dette innebærer at vi slutter oss til rådmannens forslag til prisøkning og ikke en så sterk økning som innlagt i vårt opprinnelige forslag. Dette er innarbeidet i vårt tallbudsjett som en mindreinntekt. Den samlede økonomiske virkningen av disse endringsforslagene vil i driftsbudsjettet for 2015 utgjøre kr kr = kr i forverring av budsjettbalansen i forhold til vårt opprinnelige budsjettforslag. Inndekningen av dette foreslås saldert mort disposisjonsfondet. FRAMLEGG INNRETNING OG SALDERING Med utgangspunkt i rådmannens forslag til Styringsdokument 2015, med økonomiplan for perioden , vil Ap, Sp og SV foreslå en del viktige endringer i sine alternative budsjett. Arbeiderpartiet og SV fremmer et felles forslag, mens Senterpartiet fremmer sitt eget forslag. I innretning og profil er imidlertid de to budsjettene like men deler av måten å løse utfordringene på, er ulik. Det blir opp til kommunestyret å ta stilling til de ulike kuttforslagene som er fremmet av våre tre partier, og subsidiær stemmegivning vil sikre at ett av alternativene får flertall. INNRETNING OG SALDERING Vi slutter oss til hovedinnretningen i det framlagte budsjettforslaget, nemlig: Rådmannens prioritering av forebyggende tjenester for barn og unge At salderingstiltakene skal bidra til en mer effektiv og framtidsrettet struktur At det tas aktive grep innenfor næringsutvikling Videre satsing på byutvikling Vårt mål er å utvikle hele Gjøvik kommune. Det betyr at vi ønsker å utvikle by og bygd. Samtidig er det viktigst for oss å prioritere de kommunale oppgavene som er viktigst; unge og eldre. Likevel; gjennom budsjettet ønsker vi å markere at vi har en grunnleggende tro på framtida for Gjøvik og vi håper at vi gjennom vårt arbeid har lagt grunnlaget for en god vekst for Gjøvik kommune i årene som kommer. Det avspeiler seg også i budsjettforslaget. Vi er mer optimistiske på vegne av framtida når det gjelder finansinntekter og befolkningsutvikling, samtidig som vi foreslår tøffere administrative kutt innenfor en del av våre tjenesteområder. Næringsutvikler og næringsfond For videre utvikling av våre velferdstilbud er det grunnleggende viktig med næringsutvikling og arbeidsplassvekst. Derfor vil vi i tillegg til det foreslåtte næringsfondet også foreslå opprettet en stilling som næringsutvikler. Denne personen vil få et spesialansvar å være aktiv på vegne av Gjøvik kommune i markedet når det gjelder å trekke til oss næringsaktører, arbeide fram gode prosjekter som gjør oss attraktive og vedkommende vil få hovedansvaret for å selge både nærings-, bolig- og fritidseiendommer.

9 8 Gjennom raskere salg og mer salg av kommunale tomter, vil denne stillingen dekkes inn gjennom økte eiendomsinntekter. Korttidsavdelingen i Snertingdal består bygger Nordbyen i 2015/16 og starter på Biri i 2017 De tre samarbeidspartiene vil bedre budsjettforslagets sosiale profil, med vekt på mindre kutt i de viktige velferdstjenestene. Vi står fast på at plassene trengs. En nedleggelse ville bare ført til at brukerne hadde belastet andre deler av våre omsorgstjenester. Dessuten; det er viktig med kompetansearbeidsplasser i alle deler av kommunen. De tre partiene har forpliktet seg til å satse på eldreomsorg i inneværende periode, og i vår politiske plattform har vi sagt at vi skal utvikle omsorgssentrene i Nordbyen, Biri og Snertingdal. Det står vi fast på, og derfor har vi også satt av 50 millioner kroner til bygging av omsorgssenter på Biri i I helse- og omsorgsbudsjettet for øvrig er det lagt inn en effektivisering av forpleiningstjenesten i Gjøvik kommune (matproduksjon, kantine og vask). Allhuset består med endret drift Budsjettforslaget la opp til at Allhuset skulle legges ned. For å få en god konsekvensutredning på plass før man tar stilling til en total nedleggelse av det kommunale engasjementet, ønsker vi å bruke 2015 å se på en ny organisering av huset, og at denne iverksettes så raskt som mulig og senest innen årsskiftet Dette skal skje i samarbeid med brukere, ansatte og medlemmer av utvalget for helse, omsorg og velferd i Gjøvik kommune. Skolene i Redalen og Biristrand opprettholdes mindre lærerkutt enn foreslått I den politiske plattformen de tre partiene ble enige om etter valget i 2011, slås det fast at skolestrukturen i Gjøvik skulle beholdes i fireårs-perioden. Forutsetningene for denne avtalen er ikke endret, og vi har derfor tatt ut hele forslaget om å legge ned Redalen og Biristrand skoler samt sette i gang en utredning om kretsgrensene i Gjøvik. Det nye kommunestyret som velges høsten 2015 får ta stilling til om det er nødvendig. Samarbeidspartiene ønsker å redusere forslaget om å kutte antall lærerstillinger fra sju til fire. Ny flerbrukshall på Biri med investeringsstøtte fra 2016 Det er viktig å komme i gang med dette positive idretts- og folkehelsetiltaket i tråd med de planene som er lagt. Det totale behovet for kommunalt tilskudd tilsvarer et lånebehov på kr 9 millioner. Vi har lagt inn dette som et årlig investeringstilskudd over driftsbudsjettet fra 2016 med kr per år i perioden. Hvorvidt det nødvendige tilskuddsbehovet skal dekkes inn med slike årlige beløp eller med større engangsbeløp, mener vi det bør tas stilling til ved senere revisjoner av økonomiplanen. Opprettholder tilskudd til ungdomsarbeid, klubbtilbud og samarbeid med frivillige organisasjoner Vi vil opprettholde det årlige tilskuddet på kr ,- til dette formålet. Barnevernstjenesten styrkes De tre samarbeidspartiene vil styrke barnevernstjenesten i Gjøvik med to stillinger i 2015, økende til tre i Dette er en reduksjon på en stilling i forhold til rådmannens budsjettforslag i 2015, i det vi mener at det ikke bare er stillinger som må til i barnevernstjenesten i Gjøvik. Det er også mye å hente på ledelse og kultur. Vi legger en tredje stilling på slutten av perioden, men vil ta en drøfting av situasjonen når en har fått sett på konsekvensen av ytterligere to stillinger tilført tjenesten.

10 9 Kutter administrative stillinger Sentraladministrasjonen og administrasjonen innenfor tjenesteområdene på rådhuset får en betydelig utfordring for I alt ønsker Ap/SV å kutte ni stillinger i sentraladministrasjonen, mens Senterpartiet ønsker å kutte 12 stillinger. I tillegg er samtlige partier enige om at plan- og utbygging skal effektiviseres tilsvarende en stilling, mens NAV må effektivisere tilsvarende to stillinger. Partiene forventer også en endring av driften ved Gjøvik stadion som innebærer en besparing i uteområdet med en stilling. Lavere sosialhjelpsutgifter I 2014 ble det innført nye retningslinjer for tildeling av økonomisk sosialhjelp. Vi har tro på dette, og mener dette bør føre til innsparinger på sikt, en million i 2015 og to millioner i Finansinntektanslaget øker uenighet om eiendomsskatten På inntektssida har Ap, Sp og SV lagt inn to grunnleggende endringer: Anslag på økte finansinntekter med 0,5%. Vi bedømmer utvikling i rentenivået å være svært usikkert og velger å ikke være så forsiktige som rådmannen er i sitt anslag. Eiendomsskatteøkningen fra rådmannens side er foreslått helt fjernet Senterpartiets primæralternativ, fordi partiet mener det er rom for å effektivisere Gjøvik kommune uten å ta inn økt eiendomsskatt. I 2016 ligger det til rette for en retaksering av eiendommene i Gjøvik og denne retakseringen alene vil sørge for at det økonomiske handlingsrommet vil øke. Eiendomsskatteøkningen er svært moderat økt i Ap/SVs primæralternativ i økonomiplanperiodens to første år. Aps forslag er at eiendomsskatten økes med 0,05 promille i 2015 og 0,2 promille i Flere innbyggere gir handlingsrom Vi legger til grunn et mer optimistisk anslag for befolkningsutvikling enn rådmannen. Befolkningsveksten for 2014 blir minimum 1,1 % som var økningen for 2014 per 3. kvartal. Vi legger inn en antatt befolkningsvekst på gjennomsnittlig en prosent i perioden og ikke 0,8 prosent som rådmannen foreslår. Det gir noen merinntekter i 2016 og noe økende for 2017 og Med den satsinga vi har på nærings- og byutvikling tror vi dette er realistisk. Gjøvik kino Senterpartiet vil i tillegg foreslå at kinodriften konkurranseutsettes og at dette skaper en mindreutgift for kommunen. Dette er et tiltak som Ap og SV ikke støtter. Derfor vil dette tiltaket inngå i et eget budsjettalternativ fra de rød-grønne. VEDTAK FRA UTVALGSBEHANDLINGENE - november 2014 Utvalg for Helse, omsorg og velferd (sak 25/ ) Måltabellen i Styringsdokument 2015 for tjenesteområdet Helse og omsorg justeres i tråd med endelig budsjettvedtak. Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt, med følgende endringer: Opprettholdelse korttidsplasser Snertingdal. Begrenset driftskutt Allhuset. Lavere merutgifter utflytting unge funksjonshemmede. Lavere sosialhjelpsutgifter. Effektivisert forpleiningstjeneste. Ytterligere effektivisering NAV. Utvalg for Oppvekst (sak 40/ ) Tjenesteområde Barnehage

11 10 Rådmannens forslag til måltabell og hovedprioriteringer vedtatt. Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt. Tjenesteområde Skole Rådmannens forslag til måltabell og hovedprioriteringer vedtatt. Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt, med følgende endringer: Antall lærlingestillinger reduseres til 4. Skolene Redalen og Biristrand tas ut av salderingsforslaget. Tjenesteområde Barn og familie Måltabellens punkt 3 endres til: Undersøkelser skal holde høy kvalitet og behandlingstiden skal holdes innenfor lovens krav om 3 mnd - og innenfor 6 mnd i særskilte tilfelle. Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt, med følgende endring: Barnevernet styrkes med 2 stillinger, ikke 3 stillinger. Utvalg for Areal, miljø og teknisk drift (sak 75/ ) AP og Sp sitt alternative budsjettforslag vedtatt, med forbehold om helhetlig partimessig behandling. Forslag til gebyrer og betalingssatser vedtatt. Se imidlertid merknad til nedstemt forslag fra SP under. Tjenesteområde Plan og utbygging Tillegg og endringer i styringsdokumentet: Tillegg til kulepunkt 3 under prioriteringer og mål, drift: Det utarbeides en kvalitativ brukerundersøkelse i Questback, med fokus på byggesak i Forslag fra SP som falt, men som de rød-grønne i budsjettframlegget i formannskapet slutter seg til og som allikevel er vedtatt gjennom behandlingen i formannskap og kommunestyre: Økninger på grunngebyrer/detaljregulering til kr Byggesak punkt 2.f Driftsbygninger: max. pris kr Inndekning ved økt aktivitet. Tjenesteområde Teknisk drift Tillegg og endringer i styringsdokumentet: Det kreves at GLT Avfall skal oppnå en produktivitetsgevinst på 2 % fra 2015 slik at dette kan få følger for kommunens gebyrer på renovasjon. Det kreves at egendrift på biler og maskiner i Teknisk Service skal vises som et selvstendig resultatområde. Opptak av 2 nye lærlinger fra Utvalg for Kultur og idrett (sak 83/ ) Måltabell nytt mål under medarbeidere: Andel medarbeidere som gjennomfører kompetansehevingstiltak:. (Administrasjonen setter måltall for 2015.) Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt, med følgende endring: Foreslått kutt Frivillighetssentral, kr , tas ut.

12 11 RÅDMANNENS INNLEDNING Rådmannen ved framleggelsen av sitt forslag til styringsdokument, 11.november 2014:. MJØSBYEN GJØVIK MOTOR FOR VEKST OG UTVIKLING! Budsjett og økonomiplan er svært krevende. Konsekvensjustert budsjett viser at videreføring av dagens tilbud innbefattet konsekvensene av nye kommunestyrevedtak gir en kraftig kostnadsøkning. Samtidig medfører utviklingen i finansmarkedet en lavere avkastning og dermed et redusert bidrag til driften. Endrede pensjonsregler og innstramminger i statlige refusjonsordninger for ressurskrevende tjenester virker også negativt. Når det samtidig er behov for økte ressurser til en rekke tjenester som sosialhjelp, barnevern, helsestasjon og spes.ped. i barnehage, så rekker ikke realveksten på 1,5 % i kommunens inntekter langt. I budsjett og økonomiplan har rådmannen derfor foreslått omfattende salderingstiltak innenfor alle sektorer. For å gi reelle valgmuligheter har rådmannen i tillegg lagt fram andre salderingstiltak som alternativer til rådmannens forslag. Rådmannen har i sitt budsjettforslag prioritert forebyggende tjenester for barn og unge. Det er også lagt vekt på at salderingstiltakene skal bidra til en mer effektiv og framtidsrettet struktur. Rådmannen foreslår også at kommunen tar aktive grep innenfor næringsutvikling og byutvikling. Det er satt av midler til prosjektstøtte til næringsutvikling for å bidra til vekst i arbeidsplasser i privat sektor i kommunen. Rådmannen vurderer at stagnasjonen i utviklingen av slike arbeidsplasser er det største hinderet for økt vekst i kommunen. Rådmannen viderefører et høyt investeringsnivå til utvikling av næringstomter og boligtomter. Rådmannen foreslår også at kommunen skal erverve grunn i sentrum for å ta en mer aktiv rolle i å realisere den byutviklingen som er vedtatt i kommuneplanen. Med større usikkerhet i rammebetingelsene er det desto viktigere at kommunen har en sunn og bærekraftig økonomi. Rådmannen legger derfor opp til at både drifts- og investeringsbudsjettene er stramme i hele økonomiplanperioden. Dette er spesielt viktig inn i 2015, ettersom 2014 trolig vil ende opp med et underskudd som følge av svak skatteinngang. Kommunens disposisjonsfond er nesten tomt, og rådmannen anser det som helt nødvendig å avsette midler til å bygge opp igjen dette de nærmeste årene. De økonomiske innstrammingene gjør at det blir krevende å nå kommunens kvalitets- og kapasitetsmål. Innen helse og omsorg er målsettingene justert noe ned fra 2014-nivå. Styringsdokumentet angir kommunens hovedprioriteringer og mål for å realisere den ønskede samfunnsutviklingen i kommende 4-årsperiode. Dokumentet gir føringer for styringen av de kommunale tjenester, herunder de økonomiske rammene som angitt i forslaget til budsjett og økonomiplan for Styringsdokumentet er resultatet av et omfattende arbeid, og rådmannen vil takke alle som har bidratt. Gjøvik, Magnus Mathisen rådmann

13 12 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN DRIFT Talloppstillingen viser budsjettskjema 1A og 1B. Skjema 1B er en oversikt over tjenesteområdenes netto driftsbudsjetter for planperioden , inklusiv de finansielle områdene. Det er kommunestyret som formelt vedtar budsjettskjemaene som bindende årsbudsjett for Kravet er et budsjett i balanse hvert år for perioden. Endelig vedtak: BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Oppr.Bud. Reg.Bud. AG I LØPENDE KRONER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte og indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års RM merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års RM mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Oppr.Bud. Reg.Bud. AG I LØPENDE KRONER Til fordeling ifølge skjema 1A 11 Sentral politisk og adm. virksomhet Skole Barnehage Helse og omsorg NAV Gjøvik Barn og familie Kultur Plan og utbygging Teknisk drift Regional virksomhet Skatter, rammetilskudd, reserver Finans Sum fordelt til drift

14 13 Tabellene under viser konsekvensjustert budsjett for planperioden samt endringer som gir forslag til netto driftsrammer for tjenesteområdene i budsjettskjema 1B. Konsekvensjustert budsjett tar utgangspunkt i budsjettet for inneværende år og justerer dette for konsekvenser av vedtak gjennom året og neste års rammebetingelser. Det konsekvensjusterte budsjettet skal omfatte alle påregnelige utgifter og inntekter for det enkelte år i perioden, ved å holde alle eksisterende aktiviteter i virksomhet med nåværende standardnivå. FORSLAG I LØPENDE KRONER Konsekvensjustert driftsbudsjett 11 Sentral politisk og administrativ virksomhet Skole Barnehage Helse og omsorg NAV Gjøvik Barn og familie Kultur Plan og utbygging Teknisk drift Regional virksomhet Skatt, tilskudd og reserver Finansieringstransaksjoner Sum konsekvensjustert driftsbudsjett Ressursøkninger 11 Sentral politisk og administrativ virksomhet Skole Barnehage Helse og omsorg NAV Gjøvik Barn og familie Kultur Plan og utbygging Teknisk drift Regional virksomhet Skatt, tilskudd og reserver Finansieringstransaksjoner Sum ressursøkninger Driftsreduksjoner, salderingstiltak 11 Sentral politisk og administrativ virksomhet Skole Barnehage Helse og omsorg NAV Gjøvik Barn og familie Kultur Plan og utbygging Teknisk drift Regional virksomhet Skatt, tilskudd og reserver Finansieringstransaksjoner Sum driftsreduksjoner, salderingstiltak

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2016 FOR GJØVIK KOMMUNE

STYRINGSDOKUMENT 2016 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 10 Løpenr.: 34521/15 Arkivsaksnr.: 15/1904 Emnekode: 503 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksbehandler: Bjørn Evensen/Jan Ove Moen Arkiv: 503 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/15 Utv.Omsorg og Velferd 23.11.2015

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 Vi ruster Gjøvik for framtida Vi vil at Gjøvik skal være preget av kunnskap og skaperkraft, valgfrihet og mangfold, inkludering og toleranse.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 11.11.2014 Tid: 10:00 11:35 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp:

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 A-sak.Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer