STYRINGSDOKUMENT 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRINGSDOKUMENT 2015"

Transkript

1 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014

2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK STYRINGSDOKUMENT RÅDMANNENS INNLEDNING. 11 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN.. 12 ØKONOMIPLAN , inkl. ÅRSBUDSJETT Drift Samlet oversikt budsjettiltak, inkl. alternativer.. 15 Investeringer ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 38 Skatter, rammetilskudd og budsjettreserver. 38 Eksterne og interne finansieringstransaksjoner.. 42 Finansielle nøkkeltallsprognoser. 44 Regnskap 2013 og økonomisk status Forutsetninger og budsjettopplegget , inkl. økonomiske handlingsregler 48 STYRINGSDOKUMENTER. 51 PLANOPPFØLGING 51 Kommuneplanføringer. 51 Handlingsdel Samfunn Planoversikt ORGANISASJONSUTVIKLING 55 Kvalitet, internkontroll og EQS 55 Arbeidsgiverstrategi og ledelse.. 55 Arbeidskraft og rekruttering.. 57 Utdanning og kompetanse 58 Inkluderende arbeidsliv og sykefravær. 59 Heltid/deltid.. 60 Digitalisering strategisk anvendelse av IKT. 60 STYRING AV VIRKSOMHET OG TJENESTER 62 Sentral politisk og administrativ virksomhet 62 Tjenesteområde Skole 69 Tjenesteområde Barnehage 75 Tjenesteområde Helse og omsorg. 81 NAV. 89 Tjenesteområde Barn og familie 94 Tjenesteområde Kultur. 98 Tjenesteområde Plan og utbygging. 104 Tjenesteområde Teknisk drift. 111

3 2 VEDTAK STYRINGSDOKUMENT 2015 Sammenstilling av de forslag som ble stående som vedtatt etter den politiske behandlingen av rådmannens forslag til styringsdokument Under kommunestyrets behandling framgår de punkter som ble vedtatt oversendt andre politiske organer eller rådmannen for vurdering og behandling. Disse er ikke innarbeidet i dokumentet. Verbaldelen til framlegget av vedtatt budsjettalternativ (de rød-grønnes) er gjengitt. De vedtatte endringer eller tillegg er tatt inn i dokumentet - og økonomitabellene er oppdatert. KOMMUNESTYRET STYRINGSDOKUMENT MED ØKONOMIPLAN : 1. Forslag til Styringsdokument 2015 for Gjøvik kommune, med hoved prioriteringer og mål for oppfølging av samfunnsutvikling og styring av de kommunale tjenester, inkludert økonomiplan for , vedtas som retningsgivende for kommunens ressursbruk og virksomhet med følgende tilleggsvedtak i forhold til formannskapets innstilling: Nye målformuleringer: Tjenesteområde Barn og familie: Punkt 3 (barnevernet) endres til: Undersøkelser skal holde høy faglig kvalitet og behandlingstiden skal holdes innenfor lovens krav på 3 mnd og innenfor 6 mnd i særskilte tilfelle. Nytt mål for PPT: Frist for å skrive rapport etter sakkyndig utredning/sakkyndighetsmøte skal være 14 dager. Vedtak som oversendes rådmannen: Rådmannen bes om å utrede en samordning og samlokalisering av Helsestasjon både for småbarn, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, vaksinasjonskontor, Jordmortjenesten, barnevernstjenesten, ungdomstjenesten, logopedtjenesten, PP-tjenesten og tverrfaglig familieteam på mer brukervennlig sted og i lokaler som er mer egnet for tverrfaglig samarbeid. For eksempel Storgata/Strandgata eller CC-martn etter modell fra Arendal. Oversendes utvalg for Helse, omsorg og velferd for behandling: Rådmannen bes om å lage en plan for implementering av velferdsteknologi fram til Oversendes utvalg for Kultur og idrett for behandling: Rådmannen bes om å foreta en evaluering av Opplevelseskortet for fattige barn (Kultur og Idrett sak 82/12, HOV 50/12) og tiltaket videreføres med 50 kort, med mindre behovet har vist seg større. Oversendes utvalg for Oppvekst for behandling: Rådmannen bes utrede hvorvidt styrking av skolehelsetjenesten kan skje i form av helsesøster eller miljøterapeut.

4 3 Oversendes Personalpolitisk utvalg for behandling: Prinsippvedtak: Gjøvik vil som arbeidsgiver følger nåværende 14-9 i Arbeidsmiljøloven, uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny Arbeidsmiljølov. 2 BUDSJETTVEDTAK FOR 2015: 1. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Gjøvik kommune for 2015 vedtas i henhold til hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B.

5 4 Kommunestyret vedtok formannskapets innstilling, med følgende justeringer: 1. Den foreslåtte inntekten på eiendomssalg for årene tas ut fra driftsbudsjettet. 2. Netto positiv inntekstvekst etter statsbudsjettet på anslått kr ,- tas inn for hvert av årene i perioden. 3. Eiendomsskatten økes litt for 2015 fra 0,05 promille til 0,1 promille, og for 2016 fra 0,2 promille til 0,25 promille. 4. Den foreslåtte nedskjæringen for Kirkelig fellesråd på kr tas ut og finansiering av diakon tas innenfor rammen og videreføres med kr fra Nedskjæringen av ressurser til drift av Gjøvik stadion justeres for 2015 fra kr til kr Sluttsaldering foretas mot disposisjonsfond. Konsekvenser av kommunestyrets vedtak i forhold til rådmannens budsjettforslag: Endringer til rådmannens forslag til budsjett Bemanningsreduksjon 9 administrative stillinger (550 per st) Driftstilskudd kirkelig fellesråd endrede rekrutteringsprosedyrer, mer nettbruk Sentral pol. og administrativ virksomhet lærerstillinger Ingen skolenedleggelse Biristrand Ingen skolenedleggelse Redalen Skole Barnehage Opprettholde korttidsplasser Snertingdal Utflytting mv. unge funksjonshemmede Driftsvirkning av 50 omsorgssenter Biri fra Begrenset driftskutt Allhuset effektivisert forpleiningstjeneste Helse og omsorg lavere sosialhjelpsutgifter ytterligere effektivisering NAV NAV Gjøvik nye stillinger barnevernstjenesten, ikke Barn og familie Driftstilskudd ny idrettshall Biri Støtte til ungdomsarbeid, klubber og samarbeid med frivillige Aktivitetskutt Gjøvik Frivilligsentral Kultur

6 5 Næringsutvikler Plan og utbygging Effektivisering teknisk drift Endret drift Gjøvik Stadion Teknisk drift Regional virksomhet Eiendomsskatteøkning på 0,05 promille for 2015 og 0,2 fra 2016 (føres mot skjema 1A) Økt eiendomsskatt til 0,1 promile i 2015 og 0,25 promillle i Bedret befolkningsutvikling fra 2016 (føres mot skjema 1A) Økt frie inntekter - budsjettavtale Skatt, tilskudd og reserver økt finansavkastning (føres mot skjema 1A) Finansieringstransaksjoner Sum endringer Innsparing på politisk område: (innsparingskrav kr for hvert av årene ) Detaljering innsparing politisk budsjett -forslag rød-grønne halvdagsmøter av 10 i utvalg KI, Oppvekst og HOV Oppsigelse av abonnement SIM-kort (binding til okt 15) Kommunal rapport til formannskap, gruppeledere og utvalgsledere Annonsering halvårlig og resten nett (kstyre-møter) Sum Innsparing Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Betalingssatsene for kommunale tjenester i 2015 fastsettes i henhold til vedlagte prisliste. Dersom gebyr eller brukerbetaling ikke er fastsatt i prislisten kan prisen reguleres opp til og henhold til kommunal deflator. 3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til egne investeringer på inntil kroner i 2015 samt låneopptak til Startlån på inntil 100 mill. kr. Låneopptak skjer med løpetid innen 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 4. Rådmannen delegeres myndighet til å opprette nødvendige bankkonti hos kommunens hovedbankforbindelse. 5. Det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i Gjøvik kommune i 2015, jfr. eigedomsskattelova 3a. a) Det gjøres ingen endringer i reglene for fritak fra eiendomsskatt etter 7. Alt som driftsmessig går inn under landbruk er obligatorisk fritatt iht. 5h. b) Eiendomsskattesatsen for 2015 skal være 4,4 promille, jfr. e-skattelovens 10 og 13. Dette omfatter alle eiendommer innenfor vedtatt skattetakstområde, samt verker og bruk i hele kommunen med unntak av eiendommer som er fritatt.

7 6 c) Det skal ikke benyttes bunnfradrag for kommende år - jfr. e-skatteloven 11 annet ledd. d) Eiendomsskatt for kommende år fordeles på tre terminer - jfr. e-skatteloven 25. e) Liste for fritak fra eiendomsskatt etter 7 vedtas. Liste for fritak etter 5 tas til orientering. 6. For inntektsåret 2015 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 7. Marginavsetningen for inntektsåret 2015 settes til 10 %. 8. Formannskapet gis myndighet til å disponere følgende reserveposter i budsjettet: reserve tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger kto budsjettreserve til dekning av uforutsette/ ekstraordinære utgifter, kto Ordføreren gis myndighet til å disponere følgende reserveposter i budsjettet: diverse utgifter etter ordførerens bestemmelser, kto Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettrammene av flg. årsaker: a) Tjenesteområdenes budsjettrammer som følge av årskonsekvensene av lønnsoppgjøret for 2014, virkningen av kommende års lønnsoppgjør, avsetning ifm. pensjonskostnader. Endringene skjer ved å redusere tilhørende avsetninger på budsjettansvar og tilsvarende der disse utgiftene foreløpig er budsjettert. b) Fordeling av foreløpige avsetninger ifm. behandling av statsbudsjett. c) For å avstemme årsbudsjettet for 2015 beløpsmessig slik at dette balanserer, gis rådmannen fullmakt til å foreta de korrigeringer som måtte vise seg nødvendig. Dette gjøres ved at: eventuell netto merutgifter ved avstemmingen dekkes ved å redusere budsjettreserven for 2015 tilsvarende, eventuell netto merinntekter ved avstemmingen tillegges budsjettreserven for 2015 tilsvarende. 11. Rådmannen delegeres fullmakt til å justere budsjettrammer i tråd med ny organisering og iht. ny intern kontoplan som følge av ny organisasjonsstruktur. 12. Rådmannen delegeres fullmakt til å avsette og bruke av disposisjonsfond innenfor rammen av de enkelte bevilgninger og vedtatt formål. 13. Det er avgjørende for å sikre en realistisk økonomiplan at de budsjettmessige salderinger som foretas i tjenesteområdene er reelle, konkrete og gir resultater. Dersom forutsetninger for tjenesteområdenes forslag til balansering av budsjettet ikke kan realiseres, må tjenesteområdene selv finne dekning innenfor sine rammer, med mindre helt spesielle forhold skulle tilsi noe annet. 3 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2014: 1. Revidert investeringsbudsjett for 2014 vedtas i henhold til egen oppstilling jfr. Forskrift om årsbudsjett 12, på sidene i styringsdokumentet.

8 7 DE RØD-GRØNNES BUDSJETTALTERNATIV - INNRETNING OG SALDERING INNLEDNING Vi slutter oss til de endringene i målformuleringene som ble vedtatt i utvalgene for de ulike virksomhetsområdene, herunder også det forslaget som SP reiste om endringer i gebyrer og betalingssatser for grunngebyr/detaljregulering m.v. De økonomiske konsekvensene av dette forslaget er etter vårt syn så marginale og usikre at det ikke er innarbeidet noen endret budsjettkonsekvens. Vi slutter oss også til det vedtaket som er truffet i utvalg for Kultur og idrett når det gjelder betalingssatser for elever ved kunst- og kulturskolen. Dette innebærer at vi slutter oss til rådmannens forslag til prisøkning og ikke en så sterk økning som innlagt i vårt opprinnelige forslag. Dette er innarbeidet i vårt tallbudsjett som en mindreinntekt. Den samlede økonomiske virkningen av disse endringsforslagene vil i driftsbudsjettet for 2015 utgjøre kr kr = kr i forverring av budsjettbalansen i forhold til vårt opprinnelige budsjettforslag. Inndekningen av dette foreslås saldert mort disposisjonsfondet. FRAMLEGG INNRETNING OG SALDERING Med utgangspunkt i rådmannens forslag til Styringsdokument 2015, med økonomiplan for perioden , vil Ap, Sp og SV foreslå en del viktige endringer i sine alternative budsjett. Arbeiderpartiet og SV fremmer et felles forslag, mens Senterpartiet fremmer sitt eget forslag. I innretning og profil er imidlertid de to budsjettene like men deler av måten å løse utfordringene på, er ulik. Det blir opp til kommunestyret å ta stilling til de ulike kuttforslagene som er fremmet av våre tre partier, og subsidiær stemmegivning vil sikre at ett av alternativene får flertall. INNRETNING OG SALDERING Vi slutter oss til hovedinnretningen i det framlagte budsjettforslaget, nemlig: Rådmannens prioritering av forebyggende tjenester for barn og unge At salderingstiltakene skal bidra til en mer effektiv og framtidsrettet struktur At det tas aktive grep innenfor næringsutvikling Videre satsing på byutvikling Vårt mål er å utvikle hele Gjøvik kommune. Det betyr at vi ønsker å utvikle by og bygd. Samtidig er det viktigst for oss å prioritere de kommunale oppgavene som er viktigst; unge og eldre. Likevel; gjennom budsjettet ønsker vi å markere at vi har en grunnleggende tro på framtida for Gjøvik og vi håper at vi gjennom vårt arbeid har lagt grunnlaget for en god vekst for Gjøvik kommune i årene som kommer. Det avspeiler seg også i budsjettforslaget. Vi er mer optimistiske på vegne av framtida når det gjelder finansinntekter og befolkningsutvikling, samtidig som vi foreslår tøffere administrative kutt innenfor en del av våre tjenesteområder. Næringsutvikler og næringsfond For videre utvikling av våre velferdstilbud er det grunnleggende viktig med næringsutvikling og arbeidsplassvekst. Derfor vil vi i tillegg til det foreslåtte næringsfondet også foreslå opprettet en stilling som næringsutvikler. Denne personen vil få et spesialansvar å være aktiv på vegne av Gjøvik kommune i markedet når det gjelder å trekke til oss næringsaktører, arbeide fram gode prosjekter som gjør oss attraktive og vedkommende vil få hovedansvaret for å selge både nærings-, bolig- og fritidseiendommer.

9 8 Gjennom raskere salg og mer salg av kommunale tomter, vil denne stillingen dekkes inn gjennom økte eiendomsinntekter. Korttidsavdelingen i Snertingdal består bygger Nordbyen i 2015/16 og starter på Biri i 2017 De tre samarbeidspartiene vil bedre budsjettforslagets sosiale profil, med vekt på mindre kutt i de viktige velferdstjenestene. Vi står fast på at plassene trengs. En nedleggelse ville bare ført til at brukerne hadde belastet andre deler av våre omsorgstjenester. Dessuten; det er viktig med kompetansearbeidsplasser i alle deler av kommunen. De tre partiene har forpliktet seg til å satse på eldreomsorg i inneværende periode, og i vår politiske plattform har vi sagt at vi skal utvikle omsorgssentrene i Nordbyen, Biri og Snertingdal. Det står vi fast på, og derfor har vi også satt av 50 millioner kroner til bygging av omsorgssenter på Biri i I helse- og omsorgsbudsjettet for øvrig er det lagt inn en effektivisering av forpleiningstjenesten i Gjøvik kommune (matproduksjon, kantine og vask). Allhuset består med endret drift Budsjettforslaget la opp til at Allhuset skulle legges ned. For å få en god konsekvensutredning på plass før man tar stilling til en total nedleggelse av det kommunale engasjementet, ønsker vi å bruke 2015 å se på en ny organisering av huset, og at denne iverksettes så raskt som mulig og senest innen årsskiftet Dette skal skje i samarbeid med brukere, ansatte og medlemmer av utvalget for helse, omsorg og velferd i Gjøvik kommune. Skolene i Redalen og Biristrand opprettholdes mindre lærerkutt enn foreslått I den politiske plattformen de tre partiene ble enige om etter valget i 2011, slås det fast at skolestrukturen i Gjøvik skulle beholdes i fireårs-perioden. Forutsetningene for denne avtalen er ikke endret, og vi har derfor tatt ut hele forslaget om å legge ned Redalen og Biristrand skoler samt sette i gang en utredning om kretsgrensene i Gjøvik. Det nye kommunestyret som velges høsten 2015 får ta stilling til om det er nødvendig. Samarbeidspartiene ønsker å redusere forslaget om å kutte antall lærerstillinger fra sju til fire. Ny flerbrukshall på Biri med investeringsstøtte fra 2016 Det er viktig å komme i gang med dette positive idretts- og folkehelsetiltaket i tråd med de planene som er lagt. Det totale behovet for kommunalt tilskudd tilsvarer et lånebehov på kr 9 millioner. Vi har lagt inn dette som et årlig investeringstilskudd over driftsbudsjettet fra 2016 med kr per år i perioden. Hvorvidt det nødvendige tilskuddsbehovet skal dekkes inn med slike årlige beløp eller med større engangsbeløp, mener vi det bør tas stilling til ved senere revisjoner av økonomiplanen. Opprettholder tilskudd til ungdomsarbeid, klubbtilbud og samarbeid med frivillige organisasjoner Vi vil opprettholde det årlige tilskuddet på kr ,- til dette formålet. Barnevernstjenesten styrkes De tre samarbeidspartiene vil styrke barnevernstjenesten i Gjøvik med to stillinger i 2015, økende til tre i Dette er en reduksjon på en stilling i forhold til rådmannens budsjettforslag i 2015, i det vi mener at det ikke bare er stillinger som må til i barnevernstjenesten i Gjøvik. Det er også mye å hente på ledelse og kultur. Vi legger en tredje stilling på slutten av perioden, men vil ta en drøfting av situasjonen når en har fått sett på konsekvensen av ytterligere to stillinger tilført tjenesten.

10 9 Kutter administrative stillinger Sentraladministrasjonen og administrasjonen innenfor tjenesteområdene på rådhuset får en betydelig utfordring for I alt ønsker Ap/SV å kutte ni stillinger i sentraladministrasjonen, mens Senterpartiet ønsker å kutte 12 stillinger. I tillegg er samtlige partier enige om at plan- og utbygging skal effektiviseres tilsvarende en stilling, mens NAV må effektivisere tilsvarende to stillinger. Partiene forventer også en endring av driften ved Gjøvik stadion som innebærer en besparing i uteområdet med en stilling. Lavere sosialhjelpsutgifter I 2014 ble det innført nye retningslinjer for tildeling av økonomisk sosialhjelp. Vi har tro på dette, og mener dette bør føre til innsparinger på sikt, en million i 2015 og to millioner i Finansinntektanslaget øker uenighet om eiendomsskatten På inntektssida har Ap, Sp og SV lagt inn to grunnleggende endringer: Anslag på økte finansinntekter med 0,5%. Vi bedømmer utvikling i rentenivået å være svært usikkert og velger å ikke være så forsiktige som rådmannen er i sitt anslag. Eiendomsskatteøkningen fra rådmannens side er foreslått helt fjernet Senterpartiets primæralternativ, fordi partiet mener det er rom for å effektivisere Gjøvik kommune uten å ta inn økt eiendomsskatt. I 2016 ligger det til rette for en retaksering av eiendommene i Gjøvik og denne retakseringen alene vil sørge for at det økonomiske handlingsrommet vil øke. Eiendomsskatteøkningen er svært moderat økt i Ap/SVs primæralternativ i økonomiplanperiodens to første år. Aps forslag er at eiendomsskatten økes med 0,05 promille i 2015 og 0,2 promille i Flere innbyggere gir handlingsrom Vi legger til grunn et mer optimistisk anslag for befolkningsutvikling enn rådmannen. Befolkningsveksten for 2014 blir minimum 1,1 % som var økningen for 2014 per 3. kvartal. Vi legger inn en antatt befolkningsvekst på gjennomsnittlig en prosent i perioden og ikke 0,8 prosent som rådmannen foreslår. Det gir noen merinntekter i 2016 og noe økende for 2017 og Med den satsinga vi har på nærings- og byutvikling tror vi dette er realistisk. Gjøvik kino Senterpartiet vil i tillegg foreslå at kinodriften konkurranseutsettes og at dette skaper en mindreutgift for kommunen. Dette er et tiltak som Ap og SV ikke støtter. Derfor vil dette tiltaket inngå i et eget budsjettalternativ fra de rød-grønne. VEDTAK FRA UTVALGSBEHANDLINGENE - november 2014 Utvalg for Helse, omsorg og velferd (sak 25/ ) Måltabellen i Styringsdokument 2015 for tjenesteområdet Helse og omsorg justeres i tråd med endelig budsjettvedtak. Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt, med følgende endringer: Opprettholdelse korttidsplasser Snertingdal. Begrenset driftskutt Allhuset. Lavere merutgifter utflytting unge funksjonshemmede. Lavere sosialhjelpsutgifter. Effektivisert forpleiningstjeneste. Ytterligere effektivisering NAV. Utvalg for Oppvekst (sak 40/ ) Tjenesteområde Barnehage

11 10 Rådmannens forslag til måltabell og hovedprioriteringer vedtatt. Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt. Tjenesteområde Skole Rådmannens forslag til måltabell og hovedprioriteringer vedtatt. Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt, med følgende endringer: Antall lærlingestillinger reduseres til 4. Skolene Redalen og Biristrand tas ut av salderingsforslaget. Tjenesteområde Barn og familie Måltabellens punkt 3 endres til: Undersøkelser skal holde høy kvalitet og behandlingstiden skal holdes innenfor lovens krav om 3 mnd - og innenfor 6 mnd i særskilte tilfelle. Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt, med følgende endring: Barnevernet styrkes med 2 stillinger, ikke 3 stillinger. Utvalg for Areal, miljø og teknisk drift (sak 75/ ) AP og Sp sitt alternative budsjettforslag vedtatt, med forbehold om helhetlig partimessig behandling. Forslag til gebyrer og betalingssatser vedtatt. Se imidlertid merknad til nedstemt forslag fra SP under. Tjenesteområde Plan og utbygging Tillegg og endringer i styringsdokumentet: Tillegg til kulepunkt 3 under prioriteringer og mål, drift: Det utarbeides en kvalitativ brukerundersøkelse i Questback, med fokus på byggesak i Forslag fra SP som falt, men som de rød-grønne i budsjettframlegget i formannskapet slutter seg til og som allikevel er vedtatt gjennom behandlingen i formannskap og kommunestyre: Økninger på grunngebyrer/detaljregulering til kr Byggesak punkt 2.f Driftsbygninger: max. pris kr Inndekning ved økt aktivitet. Tjenesteområde Teknisk drift Tillegg og endringer i styringsdokumentet: Det kreves at GLT Avfall skal oppnå en produktivitetsgevinst på 2 % fra 2015 slik at dette kan få følger for kommunens gebyrer på renovasjon. Det kreves at egendrift på biler og maskiner i Teknisk Service skal vises som et selvstendig resultatområde. Opptak av 2 nye lærlinger fra Utvalg for Kultur og idrett (sak 83/ ) Måltabell nytt mål under medarbeidere: Andel medarbeidere som gjennomfører kompetansehevingstiltak:. (Administrasjonen setter måltall for 2015.) Rådmannens forslag til budsjett og betalingssatser vedtatt, med følgende endring: Foreslått kutt Frivillighetssentral, kr , tas ut.

12 11 RÅDMANNENS INNLEDNING Rådmannen ved framleggelsen av sitt forslag til styringsdokument, 11.november 2014:. MJØSBYEN GJØVIK MOTOR FOR VEKST OG UTVIKLING! Budsjett og økonomiplan er svært krevende. Konsekvensjustert budsjett viser at videreføring av dagens tilbud innbefattet konsekvensene av nye kommunestyrevedtak gir en kraftig kostnadsøkning. Samtidig medfører utviklingen i finansmarkedet en lavere avkastning og dermed et redusert bidrag til driften. Endrede pensjonsregler og innstramminger i statlige refusjonsordninger for ressurskrevende tjenester virker også negativt. Når det samtidig er behov for økte ressurser til en rekke tjenester som sosialhjelp, barnevern, helsestasjon og spes.ped. i barnehage, så rekker ikke realveksten på 1,5 % i kommunens inntekter langt. I budsjett og økonomiplan har rådmannen derfor foreslått omfattende salderingstiltak innenfor alle sektorer. For å gi reelle valgmuligheter har rådmannen i tillegg lagt fram andre salderingstiltak som alternativer til rådmannens forslag. Rådmannen har i sitt budsjettforslag prioritert forebyggende tjenester for barn og unge. Det er også lagt vekt på at salderingstiltakene skal bidra til en mer effektiv og framtidsrettet struktur. Rådmannen foreslår også at kommunen tar aktive grep innenfor næringsutvikling og byutvikling. Det er satt av midler til prosjektstøtte til næringsutvikling for å bidra til vekst i arbeidsplasser i privat sektor i kommunen. Rådmannen vurderer at stagnasjonen i utviklingen av slike arbeidsplasser er det største hinderet for økt vekst i kommunen. Rådmannen viderefører et høyt investeringsnivå til utvikling av næringstomter og boligtomter. Rådmannen foreslår også at kommunen skal erverve grunn i sentrum for å ta en mer aktiv rolle i å realisere den byutviklingen som er vedtatt i kommuneplanen. Med større usikkerhet i rammebetingelsene er det desto viktigere at kommunen har en sunn og bærekraftig økonomi. Rådmannen legger derfor opp til at både drifts- og investeringsbudsjettene er stramme i hele økonomiplanperioden. Dette er spesielt viktig inn i 2015, ettersom 2014 trolig vil ende opp med et underskudd som følge av svak skatteinngang. Kommunens disposisjonsfond er nesten tomt, og rådmannen anser det som helt nødvendig å avsette midler til å bygge opp igjen dette de nærmeste årene. De økonomiske innstrammingene gjør at det blir krevende å nå kommunens kvalitets- og kapasitetsmål. Innen helse og omsorg er målsettingene justert noe ned fra 2014-nivå. Styringsdokumentet angir kommunens hovedprioriteringer og mål for å realisere den ønskede samfunnsutviklingen i kommende 4-årsperiode. Dokumentet gir føringer for styringen av de kommunale tjenester, herunder de økonomiske rammene som angitt i forslaget til budsjett og økonomiplan for Styringsdokumentet er resultatet av et omfattende arbeid, og rådmannen vil takke alle som har bidratt. Gjøvik, Magnus Mathisen rådmann

13 12 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN DRIFT Talloppstillingen viser budsjettskjema 1A og 1B. Skjema 1B er en oversikt over tjenesteområdenes netto driftsbudsjetter for planperioden , inklusiv de finansielle områdene. Det er kommunestyret som formelt vedtar budsjettskjemaene som bindende årsbudsjett for Kravet er et budsjett i balanse hvert år for perioden. Endelig vedtak: BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Oppr.Bud. Reg.Bud. AG I LØPENDE KRONER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte og indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års RM merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års RM mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Oppr.Bud. Reg.Bud. AG I LØPENDE KRONER Til fordeling ifølge skjema 1A 11 Sentral politisk og adm. virksomhet Skole Barnehage Helse og omsorg NAV Gjøvik Barn og familie Kultur Plan og utbygging Teknisk drift Regional virksomhet Skatter, rammetilskudd, reserver Finans Sum fordelt til drift

14 13 Tabellene under viser konsekvensjustert budsjett for planperioden samt endringer som gir forslag til netto driftsrammer for tjenesteområdene i budsjettskjema 1B. Konsekvensjustert budsjett tar utgangspunkt i budsjettet for inneværende år og justerer dette for konsekvenser av vedtak gjennom året og neste års rammebetingelser. Det konsekvensjusterte budsjettet skal omfatte alle påregnelige utgifter og inntekter for det enkelte år i perioden, ved å holde alle eksisterende aktiviteter i virksomhet med nåværende standardnivå. FORSLAG I LØPENDE KRONER Konsekvensjustert driftsbudsjett 11 Sentral politisk og administrativ virksomhet Skole Barnehage Helse og omsorg NAV Gjøvik Barn og familie Kultur Plan og utbygging Teknisk drift Regional virksomhet Skatt, tilskudd og reserver Finansieringstransaksjoner Sum konsekvensjustert driftsbudsjett Ressursøkninger 11 Sentral politisk og administrativ virksomhet Skole Barnehage Helse og omsorg NAV Gjøvik Barn og familie Kultur Plan og utbygging Teknisk drift Regional virksomhet Skatt, tilskudd og reserver Finansieringstransaksjoner Sum ressursøkninger Driftsreduksjoner, salderingstiltak 11 Sentral politisk og administrativ virksomhet Skole Barnehage Helse og omsorg NAV Gjøvik Barn og familie Kultur Plan og utbygging Teknisk drift Regional virksomhet Skatt, tilskudd og reserver Finansieringstransaksjoner Sum driftsreduksjoner, salderingstiltak

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer