INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering ved styreleder Solveig Kjelland Larsen Valg av møteleder Forslag fra styret: Ordfører. Valg av referent Forslag fra styret: Daglig leder Toralv Thokildsen Valg av to personer til å underskrive protokollen Godkjenne styrets beretning. Fastsette resultatregnskap og balanse Inndekking av underskudd i henhold til balansen Behandling av styrets fokusområder for den kommende periode, herunder erklære eierens/generalforsamlingens grad av tilfredshet med selskapets arbeid i henhold til vedtekter og strategiplaner. Forslag fra styret: Generalforsamlingen er tilfreds med styret og ansattes arbeid og anser dette for å være utført på en tilfredsstillende måte i henhold til vedtekter og strategiplaner. Generalforsamlingen støtter de fokusområder styret har satt for neste periode. I tråd med ønsket fra Generalforsamlingen i 2013 har styret vurdert vedtektene for selskapet i forhold til ansattes representant, valgkomite og honorering av styrets medlemmer. (Se for øvrig foreslåtte endringer i vedlagte vedtekter.) Forslag fra styret: 6 to første avsnitt endres slik: Selskapets styre består av 6 medlemmer og 1 varamedlem. 5 av styremedlemmene og varamedlem velges av Generalforsamlingen. Styre- og varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Styrets leder velges av Generalforsamlingen, mens nestleder velges av styret. De ansatte velger ett styremedlem senest 2 uker før ordinær generalforsamling, av og blant de ansatte. Vedtak i styret fattes med flertall av styremedlemmene. 9. første avsnitt endres slik: Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen.. Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen. 9. siste avsnitt endres slik: Valgkomiteen foreslår for generalforsamlingen satser for honorering og godtgjørelser av styrets leder og styremedlemmer.

2 Sak 7 Sak 8 Valg til styret Forslag fra valgkomiteen Forslag til to styremedlemmer: Solveig Kjelland Larsen. Gjenvalg Jahn Arild Stray. Gjenvalg. Ikke på valg: Tom Tånevik Gerhard Aamodt Anita Belinda Halvorsen Valg av styreleder Forslag fra valgkommiteen Forslag til Styreleder: Solveig Kjelland Larsen. Gjenvalg Sak 9 Fastsette styrets godtgjørelse for perioden 2014/2015 Forslag fra valgkomiteen (beløp endret fra i parentes): Styrets leder kr (kr ,-) Styremedlemmer kr (kr ,-) Møtegodtgjørelse kr. 750,- pr styremøte (ingen endring) Møtegodtgjørelse i ordinær arbeidstid kr. 350,- pr. time (ingen endring) begrenset oppad til Kr pr. dag (ingen endring) Sak 10 Valgkomite Vennlig hilsen Styret i Songvaar Vekst A.S Solveig Kjelland Larsen /s/ Styreleder Toralv Thorkildsen Daglig leder

3 o Songvaar Vekst AS - Arsberetning for 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Songvaar Vekst AS er eiet av Søgne kommune. Virksomhetsområdet til bedriften er sysselsetting av yrkeshemmede, arbeidsrelaterte kurs samt trening og attføring av yrkesvalghemmede til ordinært arbeid. Songvaar Vekst er godkjent av NAV som tiltaks arrangør for alle NAVs arbeidstiltak og har samarbeidsavtale med NAV for 15 VT A (Varig Tilrettelagt Arbeid) plasser og 5 APS (Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet) plasser. Det har i tillegg vært gjennomført midlertidige tiltak etter avtaler med NAV eller Søgne kommune. Selskapet har som formål å legge til rette for arbeid og opplæring i takt med de behov samfunnet forventer av vår organisasjon. Det har vært formelt faglig samarbeid med flere enheter i Søgne kommune og Mjåvann Arbeidstreningssenter. Selskapet er sertifisert i henhold til European Quality in Sosial Services, Equass som er et kvalitetssikrings verktøy for bransjen. Bedriften har gjennom året arbeidet målrettet for å styrke faglighet blant de ordinært ansatte ved deltakelse i kurs og intern kompetanseheving. Arbeidet har vært vellykket og vi styrker stadig vårt omdømme blant samarbeidspartnere. Vi har lavere antall til ordinært arbeid på APS, men har gitt meget gode avklaringer til NAV på personer som har hatt flere ulike tiltak tidligere og leverer høy kvalitet på resultatet. Saksbehandlingssystemet tas nå i bruk mere og gir bedret dokumentasjonsflyt og sikkerhet. APS tiltaket er meget positivt for bedriften og øker jobbfokus også blant VTA. Enkeltpersoner som var uten rettigheter til ytelser og så syke at de ikke kunne få adekvat helsemessig bistand er nå i ordinær jobb via APS. Flere VT A ansatte svekkes i helse i forbindelse med økt alder, noen må trappe ned og enkelte vil ha god nytte av dagsenterplass i stedet. Dette åpner for nye personer inn i VTA som igjen skaper nye muligheter for utvikling. Det er absolutt på sin plass å drøfte utvidelse med nye oppgaver knyttet til en service-/utegruppe knyttet til bedriften. Vi opplever en svært positiv og gledelig utvikling i omdømmet til Songvaar Vekst AS. Fra samarbeidspartnere både i NAV, ulike kommunale enheter, boliger og legesentre får vi mye godt begrunnet skryt for vel utført arbeid både innen VT A og APS tiltakene. Dette er vi med rette meget stolte av. En vesentlig del av inntektene kommer fra handel og tjenester utført i konkurranseutsatt næringsliv. Bedriften produserer og selger trevareemballasje, opplagsutstyr til fritidsbåter, tjenesteproduksjon for lokale bedrifter, leverer trykkeritjenester til nærmiljøet, og har produksjon av læremidler som utgis på eget forlag. Selskapets forretningsvirksomhet er rettet mot det nasjonale marked. Produksjon og salg foregår med utgangspunkt i selskapets lokaler i Søgne kommune og via nettbutikker som er samlet i en nettportal. Selskapet er kontinuerlig opptatt av innovasjon og endringer i markedet som sikrer fremtidig virksomhet for ansatte og tiltaksdeltakere. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat I Endring Omsetning varer og tjenester kr ,00 kr ,00 kr ,00 Omsetning attføringstjenester kr ,00 kr ,00 kr 82264,00 Driftskostnade r kr ,00 kr ,00 kr ,00 - Driftsresultat kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fi nanskostnade r kr ,00 kr ,00 kr ,00 - Arsresu Itat kr ,00 kr ,00 kr ,00.-r-- ---'-- Totalkapital kr ,00 kr ,00 kr ,00 f--. Egenkapital kr ,00 kr ,00 kr ,00 - [Andel Egenkapital 20,74% 26,06% -5,32 % Driften i 2013 har hatt en positiv utvikling med økte salgsinntekter. Økningen av salgsinntekter har kommet i økt volum. Bruttofortjenesten er redusert med 3 %. Dette skyldes minimal prisøkning.

4 Det er kostnadsført produktutvikling med ca % årsverk (ca. kr ). Dette er et prosjekt som vil føre til økt salg og merinntekter på et senere tidspunkt. Dette beløpet er selskapets egeninnsats i prosjektfasen som pågår. Øvrige kostnader dekkes av prosjektmidler tilført Statped avdelingskontor i Kristiansand fra Utdannings direktoratet. Andre driftskostnader har hatt en betydelig økning. Årsaken til dette ligger i nødvendig vedlikehold både innendørs og utendørs (økt med ca. kr ). Det er også økte avskrivninger på investeringer foretatt i 2012 og 2013 (økt med ca. kr ). På grunn av endringer i kravspesifikasjon og forventninger om faglig kompetanse i forbindelse med det attføringsfaglige arbeidet er det i 2013 gjennomført kompetanseheving på alle ansatte. Dette har økt kostnadene med ca. kr Styret har satt som mål at selskapet skal ha et positiv økonomisk resultat over tid på 5 % av omsetning. Dette vil være nødvendig for å ivareta selskapets behov for likviditet og fremtidige investeringer. Det har ellers vært en god kapasitetsutnyttelse i Likviditeten var også i 2013 anstrengt men det har vært en bedring i løpet av året. Selskapet har ubenyttet kassekreditt på kr Den likviditetsmessige stillingen ansees som tilfredsstillende. Det er mottatt tilskudd til produktutviklings prosjekt med kr som fremkommer som kortsiktig gj eld i balansen. Fortsatt drift Årsregnskapet for Songvaar Vekst AS er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Arbeidsmiljø I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. Det totale sykefraværet er på 6,22 %. Korttidsfravær inntil 16 dager er 1,58 % mens langtidsfravær er 4,64 %. Korttidsfravær er dekket inn uten overtid eller vikar. Langtidsfravær er dekket inn med vikar og intern omdisponering. Det arbeides kontinuerlig med å opprettholde arbeidsmiljø og trivsel. Det er styrets bestemte oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Det har ikke vært arbeidsulykker i bedriften. Likestilling Det har i året vært ansatt i gjennomsnitt 23 personer, hvorav 16 er ansatt på arbeidsrettede tiltak. Administrasjonen består av 7 ansatte hvorav 4 kvinnelig ansatte og 3 mannlige ansatte. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Ytre miljø Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø. Toralv Thorkildsen, Daglig leder Søgne den 20. mars 2014 lland Larsen, Styreleder Tom Tånevik

5 Songvaar Vekst AS RESULTATREGNSKAP NOTER Salgsinntekter Driftstilskudd Andre driftsinntekter ( ) ( ) ( ) ( ) DRIFTSINNTEKTER ( ) ( ) Innkjøp av varer Personalkostnader Avskrivninger Andre kostnader DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT (311396) FINANSINNTEKTER/KOSTNADER Renteinntekter (22817) (39276) SUM FINANSINNTEKTER (22817) (39276) Renteutgifter Andre finanskostnader SUM FINANSKOSTNADER SUM FINANSINNT.lKOSTNADER ÅRSRESULTAT (212855) Disponeringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum

6 Songvaar Vekst AS BALANSE NOTER ANLEGGSMIDLER Fast eiendom 4,5 kr kr Maskiner, utstyr, transportmidler 4,5 kr kr Egenkapitalinnskudd KLP kr kr SUM ANLEGGSMIDLER kr kr OMLØPSMIDLER Lager kr kr Andre fordringer kr 3991 kr Kundefordringer kr kr Bankinnskudd 3 kr kr Kontanter kr 3020 kr 3000 SUM OMLØPSMIDLER kr kr SUM EIENDELER kr kr EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital 7,8 kr kr Annen egenkapital kr kr SUM EGENKAPITAL kr kr LANGSIKTIG GJELD Pantelån 6 kr kr KORTSIKTIG GJELD Kassakreditt kr Annen kortsiktig gjeld 3 kr kr Påløpt lønn, ferielønn kr kr Skyldig skatt, trygdetrekk kr kr Leverandørgj eld kr kr SUM KORTSIKTIG GJELD kr kr SUM EGENKAPITAL OG GJELD kr kr

7 SONGV AAR VEKST AS Noter til årsregnskapet 2013 Note 1 er Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Lager av egne tilvirkede varer er vurdert til direkte matrialkostnader. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. tnote 2 LøDDskostDader,:godtgjørelser og,_l_å_d_t_il_a_d_s_a_tt_e... Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensj onskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittelig antall årsverk fast ansatte Gjennomsnitt antall personer på tiltak Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet har inngått avtale om pensjon i KLP for sine ansatte som også tilfredsstiller lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Daglig leder Styret O O Det er ingen enkelt lånlsikkerhetsstillelser som utgjør mer en 5% av egenkapitalen. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser for daglig leder, andre ansatte, styreformann eller andre nærstående parter.

8 Songvaar Vekst AS Noter til årsregnskapet 2013 Honorarer til revisor (alle tall uten mva): Utgiftsført revisjonshonorar i selskapet utgjorde kr , herav utgjør revisjon kr og annen bistand kr Note 3 Bundne midler I posten bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd med kr I posten bankinnskudd og kortsiktig gjeld inngår utbetalte, ikke benyttede, prosjektmidler med kr Note 4 Varige driftsmidler Eiendom og Maskiner og bygningsutstyr Bil, truch messig anlegg Anskaffelseskost pr Tilgang driftsmidler O Avgang driftsmidler O O Anskaffelseskost pr Akk. avskrivninger pr Akk. nedskrivninger pr O O O Rev. nedskrivninger pr O O O Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Forventet økonomisk levetid 5/10 år 10 år år Sum O O INote 5 Pantstillelser/garantiansvar Gjeld som er sikret med pant Bokførte verdier av pantsatte eiendeler Varige driftsmidler Fordringer Varelager Sum Side 2

9 Songvaar Vekst AS Noter til årsregnskapet 2013 Note 6 Fordringer gjeld og avsetning for forpliktelser Fordringer med forfall senere en ett år Andre kortsiktige fordringer Andre langsiktige fordringer Sum 2013 o o Gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gj eld Sum O O INote 7 Egenkapital Egenkapital Avsatt til utbytte Årets resultat Egenkapital Aksjekapital Annen EK O Sum O ote 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Eiersturktur Verv Antall aksjer Eier andel Stemme andel Søgne Kommune Sum ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Søgne, 20. Mars 2014 Solveig Kjelland Larsen, Styreleder Jahn Arild Stray, Nestleder Gerard Aamodt Tom Tånevik Anita Belinda Halvorsen Toralv Thorkildsen, daglig leder Side 3

10 KPMG AS Marlc.ensgate 30 N..a611 Kristiansand Telephone Fax Internet 'N'NW,kpmg.no Enterprise MVA Til gcneralforsmnlingcn i Songvaar Vekst AS REV ISO RS BERETNING Uttalelse 0111 årsregnskapet Vi har revidert ~ rsregnskapet for Songvaar Vekst AS som viser et undersk udd pfi kr Ars regnskapet består av balanse per 31. desember og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per den ne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysni nger. Styrets og daglig leders al/svarfhr års regi/skapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapct og for at dct gir ct rcllvisende bilde i sam svar mcd regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for sl ik intem kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for ~ muliggjore utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig fe ilinfonnasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgave,. og plikle" Vår oppgavc er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norgc, herunder Intcn1ational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav, og planlcgger og gjennomfører revisjonen for å oppnå bctryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinfonnasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for :'l innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesent lig feil infonnasjon, enten det skyldes misligheter ell er rcil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den inteme kontrollen som er releva nt ror selskapets utarbeidelse av et :'Irsregnskap som gi r et rcll visende bilde. Fonnålet er ~ ut fonne revisjonshandlinger som er hensikt smessige etler omstendighetene, men ikke for ~ gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets inteme kontroll. En revi sjon omfatter også en vu rdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmcssige, og om regnskapsestill1<liene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurderi ng av dell sa mlede presentasjonen av årsregnskapet. Etler v:'lr oppfatning cr innhcntet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for v:'lr konklusjon. KOllklusjoll Etter vm mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et reitvisende bilde av den fina nsielle stillingen til Songvaar Vekst AS per 31. dcsember 2013 og av resultater for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge..- 0"... '" KPMG los ~on ftoiti'bot lom a!,.,. ~I'MG no... a! _, ""'" tro<tf>o!!"""."intood w.1i1 I<PMG I" ".., >ON! C--",... r!\pmg H.."um ''''''''''''''''' I.'S''''',_"" F..,..,.. O,imo," ~" '_"..,.,.,.._"'. "..."..,.,." _""', R...'... lo""" M_ ~. "'o I Rono N"", ~.. SM>ooI,,,,ø -,-,.. '"- "- Ko.. ~ 0;,,,,.,,,,.. r""" -... g

11 Rel';nlr!i berewillx 1013 Songwwr Vekst AS Uttalelse om ovrige forhold KOl/kll/sjon 0111 årsbe retnillgen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen Oill årsregnskapet og fomt sett1ingen om fort sall drift er konsi stente med årsregnskapet og er i S<1TllSvar med lov og forskrifter. Konkll/sjoll 0111 registrerillg og dokwnellfasjoll Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kolltrolihandlinger vi har funnet nodvendig i henhold til int emasjonal standard for <lllcstasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Allestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenkiel revisorkontroll av historisk finansiell informasjol1», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig regi strering og dokumentasjon av sel skapets regnskapsoppl ysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Kri stiansand, 8. april KPMG AS \ItU \t (\t w~ Kje~ Hugo Eliassen Srat.\ lilitorisen Revisor Side 2 av2

12 Strateginotat Emne: Strateginotat Fokusområder for Bakgrunn Selskapet har foretatt en betydelig oppgradering av sitt attføringstilbud i kommunen ved opprettelsen av Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet (APS). Samtidig har bedriften gjennomgått en prosess med å oppnå status som kvalifisert attføringsbedrift var et merkeår ved å oppnå begge mål. Dette har medført en betydelig endret status slik at bedriften i dag fremstår som en kvalitetsmessig aktør innen attføring. Ved innføring av APS har det medført både økte inntekter og økte kostnader. Totalt sett har det vært et positivt resultat for selskapet der de økonomiske utsiktene fremover er tilfredsstillende. Selskapet eier bygninger og driftsutstyr. Dette er finansiert av overskudd fra tidligere år og låneopptak. Lån betjenes løpende av selskapets inntjening. Personal Det er i dag ca. 6 årsverk ordinært ansatte. En person går av på pensjon i 2012 og en person går av på pensjon i Dette tilsvarer to årsverk. Styret har nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere kompetanse som selskapet har behov for i fremtiden og vurdere om dette kan løses internt eller ved nyansettelser. Det skal samtidig vurderes hvor mange årsverk som det vil være behov for gitt de arbeidsoppdrag selskapet har i dag og behov for oppfølging av tiltaksdeltakerne. Dette vil være et fokusområde for styret i kommende periode Økonomi Styret utarbeider et budsjett i balanse. Styret er opptatt av at det etableres overskudd i driften slik at selskapet også i fremtiden vil kunne løse sine finansielle behov for vedlikehold og investeringer. Styret vil ha fokus på riktig sammensetting av personal gruppen slik at personalkostnadene er tilfredsstillende. Det vil også være fokus på inntjening i produksjonen uten at dette går ut over tilretteleggingen av arbeidsplassene for tiltaksdeltakerne. Side 1

13 Investeringer og arealutnyttelse Det er foretatt betydelig oppgradering av bygningsmassen ved at det er lagt nytt tak med tilhørende oppgradering av nedløp og beslag. Det er delvis ferdig maling av bygget i En vegg gjenstår for maling våren Det er også foretatt oppgradering i produksjonslokalene og fellesområder ved maling av vegger og gulv, nye dører og industriport med elektrisk drift. Det er på grunn av betydelig økt data trafikk investert i server løsning med tilhørende stjerne nettverk. Dette medfører en god håndtering av kunder samtidig som vi har fått en sikke håndtering av persondata i forbindelse med attføringsarbeidet. Det vurderes i dag at eiendeler og maskiner med utstyr er tilfredsstillende for å løse de oppgaver selskapet står overfor. Videre oppgraderinger vil fremover være av vedlikeholds karakter og fornying av maskinpark i produksjon. Konklusjoner Styret vil vektlegge følgende mål for : - God økonomi. Selskapet må ha stram budsjett disiplin og sørge for at det blir et fornuftig overskudd for året slik at det blir inntjening til å betale avdrag på lån og midler til fremtidige investeringer. - Faglig dyktig personal innenfor en forsvarlig økonomisk ramme - Faglig oppdatering Det må legges vekt på å oppdatere den attføringsfaglige kunnskapen blant ledere i selskapet. Dette arbeidet kan gjennomføres ved at enkeltpersoner gis tilbud om etter- og videreutdanning i det omfang det er avdekket behov. - Equass Selskapet skal i 2014 re sertifiseres. Forberedelsene til dette vil ha høy prioritet da denne sertifiseringen er en betingelse for fortsatt godkjennelse som tiltaksbedrift samtidig som det er et kvalitetsstempel på attføringsvirksomheten. Oppdatert for Forhold til eieren Fremtidig informasjon og relasjonsbygging mellom selskapet og representanter for eieren er et område som må styrkes med formål å videreutvikle selskapet innen andre tiltaksområder. Styret vil prioritere dette arbeidet i Side 2

14 Selskapets navn er Songvaar Vekst A/S, VEDTEKTER Selskapets forretningskontor skal være i Søgne kommune med adresse Songvaar Vekst AS, 4640 Søgne. 3. Selskapets formål er å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant personer som ikke er i stand til å utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet. Gjennom arbeid skal en søke å sette i gang en lærings- og utviklingsprosess hos den enkelte slik at han/hun i størst mulig grad når fram mot det mål å kunne utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarked. For de svakest fungerende kan selskapet gi varig vernet arbeid. Det er et overordnet mål at selskapet i nært samarbeid med sine samarbeidspartnere skal arbeide for å gjøre den enkeltes totale livssituasjon så trygg og god som mulig. 4. Aksjekapitalen skal være kr ,- fordelt på 100 aksjer à kr 1000,-. Alle aksjene er fullt innbetalt og pålydende navn. Hver aksje har 1 stemme i generalforsamlingen. Formannskapet i Søgne er selskapets generalforsamling. Aksjene er ikke omsettelige med mindre det er 100 % enighet i generalforsamlingen. Ved en eventuelt senere aksjeutvidelse, må denne skje på en måte som sikrer at minimum 51 % av aksjene alltid er kommunalt eid. Ved likvidasjon av selskapet fordeles overskudd og aktiva forholdsvis mellom selskapets aksjonærer, som stilles fritt i bruken av disse verdier Selskapets styre består av 5 6 medlemmer og 1 varamedlem. 5 av styremedlemmene og varamedlem velges av Generalforsamlingen. Styre- og varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Styrets leder velges av Generalforsamlingen, mens nestleder velges av styret. De ansatte velger ett styremedlem en representant senest 2 uker før ordinær generalforsamling, av og blant de ansatte., som gis møte og talerett i styret. Vedtak i styret fattes med flertall av de valgte styremedlemmener. Styret ansetter daglig leder for virksomheten. Daglig leder ansetter funksjonærer i ledende stillinger etter at styret har godkjent at stillingen skal besettes. Dersom styret ønsker det, kan styret uttale seg om personvalgene. Styret sørger for at bedriften er organisert slik at den til enhver tid tilfredsstiller de retningslinjer og krav bedriften er pålagt som tiltaksarrangør. Side 1 av 3

15 Styrets leder skal lede styrets virksomhet i samsvar med generalforsamlingens vedtak og retningslinjer ellers som måtte bli vedtatt for denne type virksomhet. 7. Styrets leder innkaller til styremøter når viktige saker gjør det nødvendig, og ellers når minst to av styrets medlemmer forlanger møte for behandling av en spesiell sak. Innkalling til styremøte skjer skriftlig med minst 8 dagers varsel. Styrets leder foretar innkallingen som skal inneholde melding om hvilke saker som skal behandles. Det skal føres protokoll fra styrets møter. Selskapet tegnes av styrets leder eller nestleder sammen med ett av de andre styremedlemmene. Styret kan meddele prokura. 8. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet, og har bl.a. plikt til å påse at forretningsmessig regnskapsførsel og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen Valgkomiteen skal på generalforsamlingen presentere sin innstilling inneholdende: 9. - Forslag på styremedlemmer som er på valg - Forslag på styreleder Presentasjonen skal inneholde en begrunnelse for hvert enkelt forslag. Det påhviler administrasjonen å varsle valgkomiteen når dato for generalforsamling er bestemt samt hvem som er på valg. Valgkomiteen foreslår for generalforsamlingen satser for honorering av styreleder og styremedlemmer. og godtgjørelser av styrets leder og styremedlemmer. 10. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkalling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkalling sendes dagsorden og saksdokumenter. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være innsendt til styret senest 4 uker før generalforsamlingen holdes. Side 2 av 3

16 Den ordinære generalforsamling (formannskapet) skal behandle: 1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse. 2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd i henhold til den fastsatte balanse. 3. Valg av styre og styre leder. 4. Fastsette styrets og revisors godtgjørelse. 5. Andre saker som i henhold til. lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen, eller som er særskilt nevnt i innkallingen. 6. I generalforsamlingen avgjøres alle spørsmål ved alminnelige stemmetall hvor ikke annet er bestemt i aksjeloven. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen forlanger det. Med innkallingen skal følge saksliste og en orientering fra styret om grunnen for til lysningen av møtet. Innkalling skjer med 2 ukers varsel. Forøvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelov. Vedtatt på generalforsamling 283. august 2013 april 2014 Side 3 av 3

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer