INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering ved styreleder Solveig Kjelland Larsen Valg av møteleder Forslag fra styret: Ordfører. Valg av referent Forslag fra styret: Daglig leder Toralv Thokildsen Valg av to personer til å underskrive protokollen Godkjenne styrets beretning. Fastsette resultatregnskap og balanse Inndekking av underskudd i henhold til balansen Behandling av styrets fokusområder for den kommende periode, herunder erklære eierens/generalforsamlingens grad av tilfredshet med selskapets arbeid i henhold til vedtekter og strategiplaner. Forslag fra styret: Generalforsamlingen er tilfreds med styret og ansattes arbeid og anser dette for å være utført på en tilfredsstillende måte i henhold til vedtekter og strategiplaner. Generalforsamlingen støtter de fokusområder styret har satt for neste periode. I tråd med ønsket fra Generalforsamlingen i 2013 har styret vurdert vedtektene for selskapet i forhold til ansattes representant, valgkomite og honorering av styrets medlemmer. (Se for øvrig foreslåtte endringer i vedlagte vedtekter.) Forslag fra styret: 6 to første avsnitt endres slik: Selskapets styre består av 6 medlemmer og 1 varamedlem. 5 av styremedlemmene og varamedlem velges av Generalforsamlingen. Styre- og varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Styrets leder velges av Generalforsamlingen, mens nestleder velges av styret. De ansatte velger ett styremedlem senest 2 uker før ordinær generalforsamling, av og blant de ansatte. Vedtak i styret fattes med flertall av styremedlemmene. 9. første avsnitt endres slik: Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen.. Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen. 9. siste avsnitt endres slik: Valgkomiteen foreslår for generalforsamlingen satser for honorering og godtgjørelser av styrets leder og styremedlemmer.

2 Sak 7 Sak 8 Valg til styret Forslag fra valgkomiteen Forslag til to styremedlemmer: Solveig Kjelland Larsen. Gjenvalg Jahn Arild Stray. Gjenvalg. Ikke på valg: Tom Tånevik Gerhard Aamodt Anita Belinda Halvorsen Valg av styreleder Forslag fra valgkommiteen Forslag til Styreleder: Solveig Kjelland Larsen. Gjenvalg Sak 9 Fastsette styrets godtgjørelse for perioden 2014/2015 Forslag fra valgkomiteen (beløp endret fra i parentes): Styrets leder kr (kr ,-) Styremedlemmer kr (kr ,-) Møtegodtgjørelse kr. 750,- pr styremøte (ingen endring) Møtegodtgjørelse i ordinær arbeidstid kr. 350,- pr. time (ingen endring) begrenset oppad til Kr pr. dag (ingen endring) Sak 10 Valgkomite Vennlig hilsen Styret i Songvaar Vekst A.S Solveig Kjelland Larsen /s/ Styreleder Toralv Thorkildsen Daglig leder

3 o Songvaar Vekst AS - Arsberetning for 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Songvaar Vekst AS er eiet av Søgne kommune. Virksomhetsområdet til bedriften er sysselsetting av yrkeshemmede, arbeidsrelaterte kurs samt trening og attføring av yrkesvalghemmede til ordinært arbeid. Songvaar Vekst er godkjent av NAV som tiltaks arrangør for alle NAVs arbeidstiltak og har samarbeidsavtale med NAV for 15 VT A (Varig Tilrettelagt Arbeid) plasser og 5 APS (Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet) plasser. Det har i tillegg vært gjennomført midlertidige tiltak etter avtaler med NAV eller Søgne kommune. Selskapet har som formål å legge til rette for arbeid og opplæring i takt med de behov samfunnet forventer av vår organisasjon. Det har vært formelt faglig samarbeid med flere enheter i Søgne kommune og Mjåvann Arbeidstreningssenter. Selskapet er sertifisert i henhold til European Quality in Sosial Services, Equass som er et kvalitetssikrings verktøy for bransjen. Bedriften har gjennom året arbeidet målrettet for å styrke faglighet blant de ordinært ansatte ved deltakelse i kurs og intern kompetanseheving. Arbeidet har vært vellykket og vi styrker stadig vårt omdømme blant samarbeidspartnere. Vi har lavere antall til ordinært arbeid på APS, men har gitt meget gode avklaringer til NAV på personer som har hatt flere ulike tiltak tidligere og leverer høy kvalitet på resultatet. Saksbehandlingssystemet tas nå i bruk mere og gir bedret dokumentasjonsflyt og sikkerhet. APS tiltaket er meget positivt for bedriften og øker jobbfokus også blant VTA. Enkeltpersoner som var uten rettigheter til ytelser og så syke at de ikke kunne få adekvat helsemessig bistand er nå i ordinær jobb via APS. Flere VT A ansatte svekkes i helse i forbindelse med økt alder, noen må trappe ned og enkelte vil ha god nytte av dagsenterplass i stedet. Dette åpner for nye personer inn i VTA som igjen skaper nye muligheter for utvikling. Det er absolutt på sin plass å drøfte utvidelse med nye oppgaver knyttet til en service-/utegruppe knyttet til bedriften. Vi opplever en svært positiv og gledelig utvikling i omdømmet til Songvaar Vekst AS. Fra samarbeidspartnere både i NAV, ulike kommunale enheter, boliger og legesentre får vi mye godt begrunnet skryt for vel utført arbeid både innen VT A og APS tiltakene. Dette er vi med rette meget stolte av. En vesentlig del av inntektene kommer fra handel og tjenester utført i konkurranseutsatt næringsliv. Bedriften produserer og selger trevareemballasje, opplagsutstyr til fritidsbåter, tjenesteproduksjon for lokale bedrifter, leverer trykkeritjenester til nærmiljøet, og har produksjon av læremidler som utgis på eget forlag. Selskapets forretningsvirksomhet er rettet mot det nasjonale marked. Produksjon og salg foregår med utgangspunkt i selskapets lokaler i Søgne kommune og via nettbutikker som er samlet i en nettportal. Selskapet er kontinuerlig opptatt av innovasjon og endringer i markedet som sikrer fremtidig virksomhet for ansatte og tiltaksdeltakere. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat I Endring Omsetning varer og tjenester kr ,00 kr ,00 kr ,00 Omsetning attføringstjenester kr ,00 kr ,00 kr 82264,00 Driftskostnade r kr ,00 kr ,00 kr ,00 - Driftsresultat kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fi nanskostnade r kr ,00 kr ,00 kr ,00 - Arsresu Itat kr ,00 kr ,00 kr ,00.-r-- ---'-- Totalkapital kr ,00 kr ,00 kr ,00 f--. Egenkapital kr ,00 kr ,00 kr ,00 - [Andel Egenkapital 20,74% 26,06% -5,32 % Driften i 2013 har hatt en positiv utvikling med økte salgsinntekter. Økningen av salgsinntekter har kommet i økt volum. Bruttofortjenesten er redusert med 3 %. Dette skyldes minimal prisøkning.

4 Det er kostnadsført produktutvikling med ca % årsverk (ca. kr ). Dette er et prosjekt som vil føre til økt salg og merinntekter på et senere tidspunkt. Dette beløpet er selskapets egeninnsats i prosjektfasen som pågår. Øvrige kostnader dekkes av prosjektmidler tilført Statped avdelingskontor i Kristiansand fra Utdannings direktoratet. Andre driftskostnader har hatt en betydelig økning. Årsaken til dette ligger i nødvendig vedlikehold både innendørs og utendørs (økt med ca. kr ). Det er også økte avskrivninger på investeringer foretatt i 2012 og 2013 (økt med ca. kr ). På grunn av endringer i kravspesifikasjon og forventninger om faglig kompetanse i forbindelse med det attføringsfaglige arbeidet er det i 2013 gjennomført kompetanseheving på alle ansatte. Dette har økt kostnadene med ca. kr Styret har satt som mål at selskapet skal ha et positiv økonomisk resultat over tid på 5 % av omsetning. Dette vil være nødvendig for å ivareta selskapets behov for likviditet og fremtidige investeringer. Det har ellers vært en god kapasitetsutnyttelse i Likviditeten var også i 2013 anstrengt men det har vært en bedring i løpet av året. Selskapet har ubenyttet kassekreditt på kr Den likviditetsmessige stillingen ansees som tilfredsstillende. Det er mottatt tilskudd til produktutviklings prosjekt med kr som fremkommer som kortsiktig gj eld i balansen. Fortsatt drift Årsregnskapet for Songvaar Vekst AS er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Arbeidsmiljø I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. Det totale sykefraværet er på 6,22 %. Korttidsfravær inntil 16 dager er 1,58 % mens langtidsfravær er 4,64 %. Korttidsfravær er dekket inn uten overtid eller vikar. Langtidsfravær er dekket inn med vikar og intern omdisponering. Det arbeides kontinuerlig med å opprettholde arbeidsmiljø og trivsel. Det er styrets bestemte oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Det har ikke vært arbeidsulykker i bedriften. Likestilling Det har i året vært ansatt i gjennomsnitt 23 personer, hvorav 16 er ansatt på arbeidsrettede tiltak. Administrasjonen består av 7 ansatte hvorav 4 kvinnelig ansatte og 3 mannlige ansatte. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Ytre miljø Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø. Toralv Thorkildsen, Daglig leder Søgne den 20. mars 2014 lland Larsen, Styreleder Tom Tånevik

5 Songvaar Vekst AS RESULTATREGNSKAP NOTER Salgsinntekter Driftstilskudd Andre driftsinntekter ( ) ( ) ( ) ( ) DRIFTSINNTEKTER ( ) ( ) Innkjøp av varer Personalkostnader Avskrivninger Andre kostnader DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT (311396) FINANSINNTEKTER/KOSTNADER Renteinntekter (22817) (39276) SUM FINANSINNTEKTER (22817) (39276) Renteutgifter Andre finanskostnader SUM FINANSKOSTNADER SUM FINANSINNT.lKOSTNADER ÅRSRESULTAT (212855) Disponeringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum

6 Songvaar Vekst AS BALANSE NOTER ANLEGGSMIDLER Fast eiendom 4,5 kr kr Maskiner, utstyr, transportmidler 4,5 kr kr Egenkapitalinnskudd KLP kr kr SUM ANLEGGSMIDLER kr kr OMLØPSMIDLER Lager kr kr Andre fordringer kr 3991 kr Kundefordringer kr kr Bankinnskudd 3 kr kr Kontanter kr 3020 kr 3000 SUM OMLØPSMIDLER kr kr SUM EIENDELER kr kr EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital 7,8 kr kr Annen egenkapital kr kr SUM EGENKAPITAL kr kr LANGSIKTIG GJELD Pantelån 6 kr kr KORTSIKTIG GJELD Kassakreditt kr Annen kortsiktig gjeld 3 kr kr Påløpt lønn, ferielønn kr kr Skyldig skatt, trygdetrekk kr kr Leverandørgj eld kr kr SUM KORTSIKTIG GJELD kr kr SUM EGENKAPITAL OG GJELD kr kr

7 SONGV AAR VEKST AS Noter til årsregnskapet 2013 Note 1 er Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Lager av egne tilvirkede varer er vurdert til direkte matrialkostnader. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. tnote 2 LøDDskostDader,:godtgjørelser og,_l_å_d_t_il_a_d_s_a_tt_e... Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensj onskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittelig antall årsverk fast ansatte Gjennomsnitt antall personer på tiltak Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet har inngått avtale om pensjon i KLP for sine ansatte som også tilfredsstiller lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Daglig leder Styret O O Det er ingen enkelt lånlsikkerhetsstillelser som utgjør mer en 5% av egenkapitalen. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser for daglig leder, andre ansatte, styreformann eller andre nærstående parter.

8 Songvaar Vekst AS Noter til årsregnskapet 2013 Honorarer til revisor (alle tall uten mva): Utgiftsført revisjonshonorar i selskapet utgjorde kr , herav utgjør revisjon kr og annen bistand kr Note 3 Bundne midler I posten bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd med kr I posten bankinnskudd og kortsiktig gjeld inngår utbetalte, ikke benyttede, prosjektmidler med kr Note 4 Varige driftsmidler Eiendom og Maskiner og bygningsutstyr Bil, truch messig anlegg Anskaffelseskost pr Tilgang driftsmidler O Avgang driftsmidler O O Anskaffelseskost pr Akk. avskrivninger pr Akk. nedskrivninger pr O O O Rev. nedskrivninger pr O O O Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Forventet økonomisk levetid 5/10 år 10 år år Sum O O INote 5 Pantstillelser/garantiansvar Gjeld som er sikret med pant Bokførte verdier av pantsatte eiendeler Varige driftsmidler Fordringer Varelager Sum Side 2

9 Songvaar Vekst AS Noter til årsregnskapet 2013 Note 6 Fordringer gjeld og avsetning for forpliktelser Fordringer med forfall senere en ett år Andre kortsiktige fordringer Andre langsiktige fordringer Sum 2013 o o Gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gj eld Sum O O INote 7 Egenkapital Egenkapital Avsatt til utbytte Årets resultat Egenkapital Aksjekapital Annen EK O Sum O ote 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Eiersturktur Verv Antall aksjer Eier andel Stemme andel Søgne Kommune Sum ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Søgne, 20. Mars 2014 Solveig Kjelland Larsen, Styreleder Jahn Arild Stray, Nestleder Gerard Aamodt Tom Tånevik Anita Belinda Halvorsen Toralv Thorkildsen, daglig leder Side 3

10 KPMG AS Marlc.ensgate 30 N..a611 Kristiansand Telephone Fax Internet 'N'NW,kpmg.no Enterprise MVA Til gcneralforsmnlingcn i Songvaar Vekst AS REV ISO RS BERETNING Uttalelse 0111 årsregnskapet Vi har revidert ~ rsregnskapet for Songvaar Vekst AS som viser et undersk udd pfi kr Ars regnskapet består av balanse per 31. desember og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per den ne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysni nger. Styrets og daglig leders al/svarfhr års regi/skapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapct og for at dct gir ct rcllvisende bilde i sam svar mcd regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for sl ik intem kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for ~ muliggjore utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig fe ilinfonnasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgave,. og plikle" Vår oppgavc er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norgc, herunder Intcn1ational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav, og planlcgger og gjennomfører revisjonen for å oppnå bctryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinfonnasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for :'l innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesent lig feil infonnasjon, enten det skyldes misligheter ell er rcil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den inteme kontrollen som er releva nt ror selskapets utarbeidelse av et :'Irsregnskap som gi r et rcll visende bilde. Fonnålet er ~ ut fonne revisjonshandlinger som er hensikt smessige etler omstendighetene, men ikke for ~ gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets inteme kontroll. En revi sjon omfatter også en vu rdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmcssige, og om regnskapsestill1<liene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurderi ng av dell sa mlede presentasjonen av årsregnskapet. Etler v:'lr oppfatning cr innhcntet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for v:'lr konklusjon. KOllklusjoll Etter vm mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et reitvisende bilde av den fina nsielle stillingen til Songvaar Vekst AS per 31. dcsember 2013 og av resultater for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge..- 0"... '" KPMG los ~on ftoiti'bot lom a!,.,. ~I'MG no... a! _, ""'" tro<tf>o!!"""."intood w.1i1 I<PMG I" ".., >ON! C--",... r!\pmg H.."um ''''''''''''''''' I.'S''''',_"" F..,..,.. O,imo," ~" '_"..,.,.,.._"'. "..."..,.,." _""', R...'... lo""" M_ ~. "'o I Rono N"", ~.. SM>ooI,,,,ø -,-,.. '"- "- Ko.. ~ 0;,,,,.,,,,.. r""" -... g

11 Rel';nlr!i berewillx 1013 Songwwr Vekst AS Uttalelse om ovrige forhold KOl/kll/sjon 0111 årsbe retnillgen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen Oill årsregnskapet og fomt sett1ingen om fort sall drift er konsi stente med årsregnskapet og er i S<1TllSvar med lov og forskrifter. Konkll/sjoll 0111 registrerillg og dokwnellfasjoll Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kolltrolihandlinger vi har funnet nodvendig i henhold til int emasjonal standard for <lllcstasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Allestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenkiel revisorkontroll av historisk finansiell informasjol1», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig regi strering og dokumentasjon av sel skapets regnskapsoppl ysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Kri stiansand, 8. april KPMG AS \ItU \t (\t w~ Kje~ Hugo Eliassen Srat.\ lilitorisen Revisor Side 2 av2

12 Strateginotat Emne: Strateginotat Fokusområder for Bakgrunn Selskapet har foretatt en betydelig oppgradering av sitt attføringstilbud i kommunen ved opprettelsen av Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet (APS). Samtidig har bedriften gjennomgått en prosess med å oppnå status som kvalifisert attføringsbedrift var et merkeår ved å oppnå begge mål. Dette har medført en betydelig endret status slik at bedriften i dag fremstår som en kvalitetsmessig aktør innen attføring. Ved innføring av APS har det medført både økte inntekter og økte kostnader. Totalt sett har det vært et positivt resultat for selskapet der de økonomiske utsiktene fremover er tilfredsstillende. Selskapet eier bygninger og driftsutstyr. Dette er finansiert av overskudd fra tidligere år og låneopptak. Lån betjenes løpende av selskapets inntjening. Personal Det er i dag ca. 6 årsverk ordinært ansatte. En person går av på pensjon i 2012 og en person går av på pensjon i Dette tilsvarer to årsverk. Styret har nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere kompetanse som selskapet har behov for i fremtiden og vurdere om dette kan løses internt eller ved nyansettelser. Det skal samtidig vurderes hvor mange årsverk som det vil være behov for gitt de arbeidsoppdrag selskapet har i dag og behov for oppfølging av tiltaksdeltakerne. Dette vil være et fokusområde for styret i kommende periode Økonomi Styret utarbeider et budsjett i balanse. Styret er opptatt av at det etableres overskudd i driften slik at selskapet også i fremtiden vil kunne løse sine finansielle behov for vedlikehold og investeringer. Styret vil ha fokus på riktig sammensetting av personal gruppen slik at personalkostnadene er tilfredsstillende. Det vil også være fokus på inntjening i produksjonen uten at dette går ut over tilretteleggingen av arbeidsplassene for tiltaksdeltakerne. Side 1

13 Investeringer og arealutnyttelse Det er foretatt betydelig oppgradering av bygningsmassen ved at det er lagt nytt tak med tilhørende oppgradering av nedløp og beslag. Det er delvis ferdig maling av bygget i En vegg gjenstår for maling våren Det er også foretatt oppgradering i produksjonslokalene og fellesområder ved maling av vegger og gulv, nye dører og industriport med elektrisk drift. Det er på grunn av betydelig økt data trafikk investert i server løsning med tilhørende stjerne nettverk. Dette medfører en god håndtering av kunder samtidig som vi har fått en sikke håndtering av persondata i forbindelse med attføringsarbeidet. Det vurderes i dag at eiendeler og maskiner med utstyr er tilfredsstillende for å løse de oppgaver selskapet står overfor. Videre oppgraderinger vil fremover være av vedlikeholds karakter og fornying av maskinpark i produksjon. Konklusjoner Styret vil vektlegge følgende mål for : - God økonomi. Selskapet må ha stram budsjett disiplin og sørge for at det blir et fornuftig overskudd for året slik at det blir inntjening til å betale avdrag på lån og midler til fremtidige investeringer. - Faglig dyktig personal innenfor en forsvarlig økonomisk ramme - Faglig oppdatering Det må legges vekt på å oppdatere den attføringsfaglige kunnskapen blant ledere i selskapet. Dette arbeidet kan gjennomføres ved at enkeltpersoner gis tilbud om etter- og videreutdanning i det omfang det er avdekket behov. - Equass Selskapet skal i 2014 re sertifiseres. Forberedelsene til dette vil ha høy prioritet da denne sertifiseringen er en betingelse for fortsatt godkjennelse som tiltaksbedrift samtidig som det er et kvalitetsstempel på attføringsvirksomheten. Oppdatert for Forhold til eieren Fremtidig informasjon og relasjonsbygging mellom selskapet og representanter for eieren er et område som må styrkes med formål å videreutvikle selskapet innen andre tiltaksområder. Styret vil prioritere dette arbeidet i Side 2

14 Selskapets navn er Songvaar Vekst A/S, VEDTEKTER Selskapets forretningskontor skal være i Søgne kommune med adresse Songvaar Vekst AS, 4640 Søgne. 3. Selskapets formål er å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant personer som ikke er i stand til å utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet. Gjennom arbeid skal en søke å sette i gang en lærings- og utviklingsprosess hos den enkelte slik at han/hun i størst mulig grad når fram mot det mål å kunne utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarked. For de svakest fungerende kan selskapet gi varig vernet arbeid. Det er et overordnet mål at selskapet i nært samarbeid med sine samarbeidspartnere skal arbeide for å gjøre den enkeltes totale livssituasjon så trygg og god som mulig. 4. Aksjekapitalen skal være kr ,- fordelt på 100 aksjer à kr 1000,-. Alle aksjene er fullt innbetalt og pålydende navn. Hver aksje har 1 stemme i generalforsamlingen. Formannskapet i Søgne er selskapets generalforsamling. Aksjene er ikke omsettelige med mindre det er 100 % enighet i generalforsamlingen. Ved en eventuelt senere aksjeutvidelse, må denne skje på en måte som sikrer at minimum 51 % av aksjene alltid er kommunalt eid. Ved likvidasjon av selskapet fordeles overskudd og aktiva forholdsvis mellom selskapets aksjonærer, som stilles fritt i bruken av disse verdier Selskapets styre består av 5 6 medlemmer og 1 varamedlem. 5 av styremedlemmene og varamedlem velges av Generalforsamlingen. Styre- og varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Styrets leder velges av Generalforsamlingen, mens nestleder velges av styret. De ansatte velger ett styremedlem en representant senest 2 uker før ordinær generalforsamling, av og blant de ansatte., som gis møte og talerett i styret. Vedtak i styret fattes med flertall av de valgte styremedlemmener. Styret ansetter daglig leder for virksomheten. Daglig leder ansetter funksjonærer i ledende stillinger etter at styret har godkjent at stillingen skal besettes. Dersom styret ønsker det, kan styret uttale seg om personvalgene. Styret sørger for at bedriften er organisert slik at den til enhver tid tilfredsstiller de retningslinjer og krav bedriften er pålagt som tiltaksarrangør. Side 1 av 3

15 Styrets leder skal lede styrets virksomhet i samsvar med generalforsamlingens vedtak og retningslinjer ellers som måtte bli vedtatt for denne type virksomhet. 7. Styrets leder innkaller til styremøter når viktige saker gjør det nødvendig, og ellers når minst to av styrets medlemmer forlanger møte for behandling av en spesiell sak. Innkalling til styremøte skjer skriftlig med minst 8 dagers varsel. Styrets leder foretar innkallingen som skal inneholde melding om hvilke saker som skal behandles. Det skal føres protokoll fra styrets møter. Selskapet tegnes av styrets leder eller nestleder sammen med ett av de andre styremedlemmene. Styret kan meddele prokura. 8. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet, og har bl.a. plikt til å påse at forretningsmessig regnskapsførsel og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen Valgkomiteen skal på generalforsamlingen presentere sin innstilling inneholdende: 9. - Forslag på styremedlemmer som er på valg - Forslag på styreleder Presentasjonen skal inneholde en begrunnelse for hvert enkelt forslag. Det påhviler administrasjonen å varsle valgkomiteen når dato for generalforsamling er bestemt samt hvem som er på valg. Valgkomiteen foreslår for generalforsamlingen satser for honorering av styreleder og styremedlemmer. og godtgjørelser av styrets leder og styremedlemmer. 10. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkalling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkalling sendes dagsorden og saksdokumenter. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være innsendt til styret senest 4 uker før generalforsamlingen holdes. Side 2 av 3

16 Den ordinære generalforsamling (formannskapet) skal behandle: 1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse. 2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd i henhold til den fastsatte balanse. 3. Valg av styre og styre leder. 4. Fastsette styrets og revisors godtgjørelse. 5. Andre saker som i henhold til. lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen, eller som er særskilt nevnt i innkallingen. 6. I generalforsamlingen avgjøres alle spørsmål ved alminnelige stemmetall hvor ikke annet er bestemt i aksjeloven. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen forlanger det. Med innkallingen skal følge saksliste og en orientering fra styret om grunnen for til lysningen av møtet. Innkalling skjer med 2 ukers varsel. Forøvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelov. Vedtatt på generalforsamling 283. august 2013 april 2014 Side 3 av 3

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS Årsoppgjør 2015 for Grip Shipholding AS Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet er et shippingforetak med kontor i Kristiansund. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA 2012 Organisasjonsnummer 985 747 970 -Årsberetning -Årsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Resultatregnskap HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord 214 Organisasjonsnummer 981 366 69 -fusberetning -,Ärsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Sandefiord ÅnsnnnnrNrNc

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer