Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Etter kommunestyremøtet kl. 15. blir det enkel bespisning og samvær i Nordavindshagen i forbindelse med utdeling av æresbevisning til ansatte.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 4/9 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 8/9 Referat fra møte i friluftsrådet /114 RS 9/9 Sjumilssteget - satsing på barn og unge - tilstandsrapport Dyrøy kommune 29/43 RS 1/9 Melding om vedtak i kontrollutvalget den /23 RS 11/9 Innkalling Dyrøy menighetsråd /62 RS 12/9 Takkebrev - gaver gitt til Dyrøy kommune 29/52 Saker til behandling PS 41/9 Trafikksikkerhetsplan /134 PS 42/9 Dyrøy Utleiebygg AS - driftskonsept videre 29/11 PS 43/9 Regnskap Dyrøyseminarsenteret KF - nytt vedtak etter kontrollutvalgets behandling 27/23 PS 44/9 Dyrøyseminarsenteret - budsjett 21 29/475 PS 45/9 Budsjettregulering driftsbudsjett 29 29/216 PS 46/9 Budsjettregulering/statusrapport - investeringsregnkapet 29 29/216 PS 47/9 Budsjett 21 Økonomiplan /381 PS 48/9 Bygging ny barnehageavdeling 29/26 PS 49/9 Møteplan 21 for kommunestyret og formannskapet + øvrige utvalg 27/113 Rolf Espenes ordfører

4 Saker til behandling

5 PS 4/9 Referatsaker

6 M idt-troms fri l uftsrad Til Medlemskommunene i Midt-Troms friluftsråd (Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Tranøy, Torsken) Vår ref/sakser Skg Arkivkode Dato Referat fra møte i friluftsrådet 2. oktober 29 Her er referatet fra friluftsrådets møte 2. oktober. Legger også ved søknad sendt til Troms fylkeskommune angående driftstilskudd 21. Dette til deres orientering. Sissel K Grongsta Daglig leder Vedlegg: Møtereferat 2. oktober 29 Søknad om driftstilskudd 21 Kopi: Midt-Troms regionråd v/herbjørg Valvåg (e-post) Friluftsrådenes Landsforbund (e-post)

7 MØTE I MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Dato: 2. oktober 29 kl Sted : Nordavindshagen i Dyrøy Tilstede: Forfall : Ole Kroken (Bardu kommune) Remy Kristiansen (Lenvik kommune) Stig Stokkland (Dyrøy kommune) Svein-Jakob Jæger (Dyrøy kommune) Sissel K Grongstad (fra friluftsrådet) Berg kommune, Sørreisa kommune, Målselv kommune, Tranøy kommune, Torsken kommune Sak 1. Innkalling og sakliste Innkalling - ingen merknader - godkjent. Sak under eventuelt: Vedtektsendring Sak 2. Godkjenning av møtereferat 2. april 29 Ingen merknader - godkjent. Sak 3. Orienteringer Aktiviteter: april PU-tur Altevatn 11. juni Merkekurs Tranøy 13. august Ordførertur lenvik Blåbærtur med Heimly mottak 24. august Ordførertur Bardu/Målselv Med to stortingsrepr september Ansattesamling FL Fortløpende: Årets turbilde 29 - her trenger vi reklame på kommunene sine hjemmesider!! Hjemmesiden Pressemeldinger Turkartprosjektet Høringer: 9. juni Innspill til reguleringsplanforslag: Campingplass StrØmsnes/Lysnes Høringssvar - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse juli (Bardu) 14. september Kommuneplanens arealdel - innspill høring fra Midt-Troms friluftsråd (Lenvik) HØringssvar Midt-Troms friluftsråd - arealplanprosjektet for Berg 14. september kommune 14. september Høringssvar Midt-Troms friluftsråd - arealplanprosjektet for Torsken kommune 1

8 Sørvika: Remy viste bilder av status i området. Bygdelaget sliter med å få septiktanken på plass, hovedsakelig pga en svært regnfull høst. Det er god dialog i prosjektet og alle prøver å bidra for å finne løsninger. Sak 4. Turkart Midt-Troms Det er lagt fram en tidsplan med mål om levering av ferdig trykte turkart og plastlommer 2. juni 21. Allerede 8. januar 21 skal vi levere filer med alle innsamla data. Friluftsrådet mener det er viktig å prioritere prosjektet nå, men stiller ingen absolutte krav om levering til 2. juni. Nord-Norsk Villmarksmesse går av stabelen, juni, det hadde vært fint å ha kartene klare til da. Merknad angående avtaleutkastene: Ønskelig at oversiktskartet heter "Friluftskart Midt- Troms". Ellers ingen merknader. Vedtak: Friluftsrådet har hatt en gjennomgang av avtalene og funnet disse i orden. Leder undertegner avtalen på vegne av friluftsrådet. Sak 5. Handlingsplan og budsjett Foreløpig regnskap for 29 lagt fram i møtet. Ingen store avvik i forhold til budsjett. Budsjettforslag 21 lagt fram på møtet. Budsjettforslaget er lagt fram i AR. Forutsetter vi vedtektsendring vil den kommunale egenandelen bli prisjustert f.o.m. 21. Tabellen under viser medlemskontingenten pr kommune i 21. l Innbyggere Kommune pr.117 ^ Egenandel I Egenandel Innbyggere pr119 Egenandel 21* Bardu Ber Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa , Torsken Tranøy SUM inkl. 4,5 % prisstigning Qfr deflator) Det vil i forbindelse med utarbeidelsen av turkartet bli forespurt om en kommunal egenandel på kr 2.,-. Friluftsrådene i Troms er invitert til et dialogmøte med Troms fylkeskommune fredag Det er store forventninger knyttet til ny forvaltningsreform. I Midt-Troms vil vi 2

9 fokusere på resultater og at vi har behov for fast driftstilskudd fra fylkeskommunen for å kunne øke stillingsandelen til daglig leder. Sak 6. Eventuelt Vedtektsendring: Det har kommet inn innspill fra FL. Forslag om at valg av nye medlemmer ikke gjøres operativt før i forbindelse med neste kommunestyrevalg. Mål om å få saken opp i Midt-Tromstinget på nyåret i 21. Ref skg. Fotobefaring i DRY Etter møtet vist Stig fram noen fantastiske bilder fra Dyrøy-naturen, og bruken av den. Stig oppfordres til å levere inn bilder til bruk' i turkartprosjektet! 3

10 Midt-Troms friluftsrad mtf(2c bardu.kommune.no Troms fylkeskommune Postboks TROMSØ Vår ref. Arkivkode Saksnr-løpenr C Oppgis ved alle henv. Dato Invitasjon til samarbeid og søknad om driftstilskudd 21 - Ishavskysten friluftsråd og Midt-Troms friluftsråd Bakgrunn Vi viser til dialogmøte hos Troms fylkeskommune fredag 23. oktober 29 der friluftsrådene presenterte seg og sitt arbeidsområde. (Se for øvrig vedlegg 1 og 2). Friluftsrådene er sentrale regionale kompetansesenter innen friluftsliv, og vår arbeidsform og organisering gjør at vi kan være operative og handlekraftige. Dette til beste for innbyggerne i våre medlemskommuner, samt besøkende til mange av våre flotte friluftsområder. Både Midt-Troms og Ishavskysten er tilknyttet Friluftsrådenes Landsforbund (FL), som har et godt nettverk opp mot sentrale nasjonale beslutningsnivå. Finansiering av drift i 29 Drifta av friluftsrådene er basert på en kontingent fra medlemskommunene og en årlig administrasjonsstøtte fra FL. Medlemskontingenten utgjør i dag kr 5,1 pr innbygger i Midt-Troms og kr 6,25 i Ishavskysten. Troms fylkeskommune har også bidratt med driftstilskudd. Fordelingen av beløpene det siste året finnes i tabellen under. Driftsmidlene sikrer administrasjon av friluftsrådet. Et godt driftsgrunnlag er avgjørende for geografisk fleksibilitet, forutsigbarhet, tilfredsstillende aktivitet og resultater. Midt-Troms Ishavskysten sum Medlemskommunene Friluftsrådenes Landsforbund Troms fylkeskommune sum Ny forvaltninqsreform Troms fylkeskommune får et større ansvar innenfor friluftslivsforvaltningen fra Vi håper fylkeskommunen i den anledning vil se på hva friluftsrådene kan bidra med innenfor sine regioner. Friluftsrådene sitter både med kompetanse, oversikt og et godt nettverk, og er klare for å bidra til en økt friluftssatsing i Troms. Gjennom å styrke friluftsrådene, og investere midler på regionnivå, kan man samlet oppnå bedre resultater enn om man arbeider hver for seg. Dette er det flere fylker som erfart, jfr Rogaland fylkeskommune. B du -- Berg -- Dyrøy _- znvik - maiselv --_ Torsken - Tranøy

11 For å sikre handlekraftige friluftsråd er friluftsrådene avhengige av en engasjert fylkeskommune. Alle fylkeskommuner som har regionale friluftsråd bevilger midler til drift av friluftsrådene. Gevinstene for friluftslivsarbeidet ved å satse regionalt er så stort, at fylkeskommunene ikke kan ha råd til å la være. Friluftsrådenes planlagte aktiviteter i 21 Planlagte aktiviteter i 21 i friluftsrådene i Troms finnes i vedlegg 3 og 4. Arbeidsprogrammene viser at friluftsrådene har satt i gang arbeid og samhandler om aktiviteter og infrastruktur som gir økte muligheter for friluftsliv og naturopplevelse for alle, og at lavterskeltilbud har høg prioritet. Flere av prosjektene er også knyttet opp mot reiselivet i fylket. Flere av aktivitetene er allerede igangsatt. Invitasjon til samarbeid oq søknad om driftstilskudd 21 Friluftsrådene ønsker en forvaltningsmodell der fylkeskommunen bidrar tilsvarende medlemskommunene og FL til sammen. Da vil den kommunale og fylkeskommunale andelen tilsvare en innsats pr innbygger på kr 15,- både i Midt-Troms og i Ishavskysten. Om dette skulle oppfattes som vel ambisiøst, viser vi til at dette er nødvendig for å ta igjen etterslepet av tidligere innsats angående friluftslivsarbeidet i Troms. Det er også et poeng fra friluftsrådenes side at løftet må komme i forbindelse med innføring av den nye forvaltningsreformen. Friluftsrådene i Troms søker om et samlet driftstilskudd på 1.. NOK, fordelt på 3. NOK til Midt-Troms friluftsråd og 7. NOK til Ishavskysten friluftsråd. Det er ønskelig å inngå en partnerskapsavtale som gir føringer angående satsningsområder, dialog og evaluering. Med hilsen Sissel K Grongstad Ragnhild Sandøy Daglig leder Daglig leder Midt-Troms friluftsråd Ishavskysten friluftsråd Vedlegg: 1. Presentasjon - Ishavskysten friluftsråd Presentasjon - Midt-Troms friluftsråd Ishavskysten friluftsråd - arbeidsprogram Midt-Troms friluftsråd - arbeidsprogram 21 Kopi til: Medlemskommunene i friluftsrådene (e-post) Friluftsrådenes Landsforbund (e-post)

12 Vedlegg 3 Ishavskysten friluftsråd Arbeidsprogram Prosjekter Topptur- Årets friluftssak. Rapport om Prosjekt profilering, sikring destinasjonen Sikring av trafikksikker parkering, atkomster, tilrettelegging atkomster oppgangsområder. Søkt finansiering Skjærgården. Marint avfall, Rapport til FL/SFT, Konkretisering og oppstart Kystled. Kyststier Fylkesmannen i Troms, Troms fk. med ruter og overnatting Friluftskart Forprosjekt metode og Hovedprosjekt kartlegging Interkommunal tilrettelegging base og kartlegging ruter og turområder i alle database. Malangen. Søknad hovedprosjekt. kommuner Turkart Salsfjorden / Kartlegging. Turbeskrivelser. Produksjon og utgivelse 21 Malan gen Finansiering Turkart Kartlegging. Turbeskrivelser. Produksjon og utgivelse 211 Treriksrøysa Finansiering Turportal web Oppfølging database 211 Sykkelturistkart Skisse sendt for flansiering Troms 21 fylkeskommune Kartlegging Tilgjengelighet i 7 statlig sikra Kartlegging av øvrige områder, og 3 kommunale. offentlig eide friluftsområder Rapporter til kommune, FL og DN Ekstraordinær Tiltaksplaner Årøyholmen, Hersøya Oppfølging sysselsetting og Skrivarholmen. Bevilgn,,6 av ferdigstilling friluftsområder mill.++ Forvaltningsplaner Søkt finansiering for å følge opp 9 Tilrettelegging for off. friluftsområder kartlagte områder funksjonshemmede Sikringssaker Flere aktuelle, manglende Tennes. Otervika. Hella. egenandel, uklare ansvarsforhold. Atkomster toppturer. Naturarv, friluftsliv Samarbeid. Planer for Karlsøya Iverksetting. Kompetanseutv. o stedsutviklin Nord-Lenangen. Kattfjorden. Fysisk infrastruktur Historiske 21 arr. i alle kommuner. Samarbeid Videreføring og viderevandrin er Naturlos Tromsø museum og fl. utvikling - barn og unge _ Språkvandringer Samarbeid s råksentra etablert Finansiering o oppstart Turprogrammet som Innvandrere og asylanter Opplæring turfølge/ metode Eldre. Svaksynte. støttekontakter. Talende turkart på GPS. Den naturlige Turkartet som metode. To Stilling naturveileder. skolesekken samarbeidende skoler Barnehagenettverk. Skoler Landskapsteam. Utsiktsrydding Spleiselag NAV, Troms fk, Kattfjorden 29 kommunene. Flere områder Naturvennlig Kurs i merking Videre kursing. Komkrete tiltak. tilrettelegging Veileder i infrastruktur for friluftsliv Landska steam Uttalelser og råd Kystverkets verneplan. Fylkesplan. Fylkesvegplan. Friluftsloven, m. fl. Politisk piknik Deltakere Stortingsbenken To år. Med Stortingsbenken, Høstens bålmøte Tradisjon? fylkesrådet og ordførere Informasjon. Web Kvalitetssikret. Aktivitetskalender Info prosjekter og aktiviteter Felles møtearena Friluftsrådene i Troms, FNF m.fl. Videreføring Oppdrag Balsfjord kommune For flere

13 Vedlegg 4 Midt-Troms friluftsråd - Arbeidsprogram Aktivitetsretta tiltak/folkehelse Høstingstradisjoner Isfisketur Altevatn med Setermoen Videreføres presenteres nye mottak. Gjennomført. landsmenn Blåbærtur Sørvika med Heimly mottak. Gjennomført. "Vårens vakreste eventyr" Isfisketur for psykisk Videreføres utviklingshemmede. Gjennomført. Merkekurs For lag og foreninger, FYSAK- Videreføres koordinatorer m.fl. Gjennomført. Ordførerturer/-aktiviteter Bardu, Målselv, Lenvik. Gjennomført. Videreføres "Årets turbilde 29" Tema: Høstro av bær o sopp. Pågår. Avsluttes? Offentlig sikra friluftsområder Koordinering driftsmidler Bevilget 1.,-. Fordeles Videreføres Forvaltningsplaner Sørvika oversendt fylkesmannen i Oppfølgingsansvar Sørvika. Troms januar 29. Gjennomført. Oppstart andre. Ekstraordinær Oppgradering av Sørvika, Avsluttes med åpning av "nye" sysselsettingsmidler prosjektledelse. Pågår. Sørvika våren 21 Nye sikringssaker Henriksstøa (Lenvik), mangler ressurser til oppfølging Kurs barnehage, skole, SFO Læring i friluft Kurs for lærere. Ikke gjennomført. Mangler ressurser Barn i friluft Presentasjon for barnehageledere. Kurs-/aktivitetsuke våren 21 Inngått samarbeid med Midt-Troms pedagogiske senter. Gjennomført. Utstyrssekker Fullfinansiert. Til utlån til barnehager, Presenteres våren 21 skoler, andre. Pågår. _ Hørin gssaker Arealplaner 3 (Berg, Torsken, Lenvik). Etter ressurser og behov Gjennomført. Kommunedel planer 1 (Bardu). Gjennomført. Etter ressurser o behov Andre 4 (SRU II, kv Ofoten-Balsfjord m.fl.). Etter ressurser og behov Gjennomført. Politisk arbeid Dialog fylkespolitikere Kandidater til Stortingsbenken. Videreføres Gjennomført. Fylkespolitikere. Gjennomført Dialog ordførere Møte i regionrådet. Gjennomført Kommunene Møte i kommunestyrene Informasjon. Web Videreføres H emmesidene/web Pågår Videreføres Pressemeldinger Etter behov. Gjennomført. Videreføres Felles møtearena Oppstart 21 friluftsråd, FNF m.fl. Prosjekter Turkart Midt-Troms Pågår Avsluttes 21

14 Dyrøy kommune Den lærende kommune Fylkesmannen i Troms Postboks Tromsø Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 29/43 Øystein Rørslett, tlf.: F Sjumilssteget - satsing på barn og unge - tilstandsrapport Dyrøy kommune Vedlagt oversendes en gjennomgang med vurdering av Dyrøy kommunes tilbud til barn og unge med utgangspunkt i Fylkesmannens brev av Denne rapporten vil i første omgang bli lagt fram også som referatsak til kommunens oppvekstog omsorgsutvalg, samt kommunestyret. Med hilsen Øystein Rørslett Rådmann Vedlegg 1 Sjumilssteget Dyrøy kommune Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

15 Sjumilssteget Dyrøy kommune Steg 1 Medbestemmelse Barn har rett til selv å si sin mening og bli hørt medbestemmelse (Artikkel 12 A Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? Barnehage Vi har ingen egne organer i barnehagen der barn kan utøve medbestemmelse, men vi legger stor vekt på barns medvirkning og medbestemmelse i barnehagen. Hvor omfattende medbestemmelsen vil være, avhenger av barnets alder og funksjonsnivå. For de yngste barna vil kroppsspråk og andre følelsesmessige uttrykk være en pekepinn på hvordan de har det. Det betyr at personalet må være lyttende og prøve å tolke barnets kroppsspråk. Videre må vi være observant i forhold til barnets handlinger og til det de sier eller viser med kroppsspråket. Det er derfor viktig at vi i barnehagen setter av tid og rom i hverdagen til å lytte og til samtale. Å ta barnas medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. Det er viktig at vi voksne tar hensyn til enkeltindividets ønsker og meninger, men vi må også ta hensyn til barnets beste på lang sikt og til hele gruppen. Vi har også et samarbeidsutvalget som i ulike saker kan tale på vegne av barna generelt. Skole Ved skolen velges det 2 tillitsvalgte elever fra hver klasse fra 1.til 1.trinn som sitter i elevråd for henholdsvis småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. (Oppl.l. 11 2) Det er satt av tid til lærer som skal hjelpe elevrådene i arbeidet. To elever fra elevrådet på u-trinnet velges som representanter i skolens samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget er også skolemiljøutvalg. I forbindelse med at skolen det siste året har jobba med Zero-programmet mot mobbing har to elever fra elevrådet på u-trinnet deltatt i ressursgruppa der foreldre, lærere, rektor, SFO, PPT og Zero-veileder har vært med. Helsestasjon/Barnevern Ansvarsgrupper/samarbeidsgrupper rundt barn med spesielle behov. Ungdomsråd I Dyrøy kommune har vi ett ungdomsråd for ungdom fra 15 år. Det er ansatt en ungdomsarbeider som er med på å koordinere tiltak og aktiviteter for og med ungdom. Ungdomsrådet får tilsendt kommunestyresaker, og har møte- og talerett i kommunestyret. De kan også legge fram saker til politisk behandling. Prosjektkoordinator i kommunen har også møter sammen med kulturleder, leder for nærmiljøsentralen, ungdomsarbeider og representant for ungdomsrådet der ungdom vil ha medbestemmelsesrett i forholdt til ulike aktiviteter som igangsettes i kommunen.

16 Politisk I kommunestyret er det oppnevnt to representanter som barnas talsperson i barnevernssaker som skal opp i fylkesnemda. Det er også oppnevnt barnas talsperson i plan og byggesaker. B Hvordan sikrer kommunene at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte? Barnehage Når det gjelder barn i barnehagealder er det ofte andre som må tale deres sak. Det kan være personalet i barnehage eller foreldre som blir barnas tals person, og som må ta avgjørelser på vegne av ungene. Skole Barn over 12 år har rett til å være med på foreldrekonferanser. Hos yngre barn kan foreldre og lærer være talsperson for dem. I praksis har alle skoleelever allerede fra første klassetrinn i Dyrøy anledning til å møte sammen med foreldrene på foreldrekonferanse to ganger i året. Det arbeides med at barn i større grad blir trukket inn i arbeidet med individuelle opplæringsplaner og ansvarsgrupper. Helsestasjon I ansvarsgrupper/samarbeidsgrupper rundt barn med spesielle behov er det i noen tilfeller aktuelt at barn og unge selv deltar. Helsesøster er med i de aller fleste ansvarsgrupper, og jobber for at barnet skal få benytte seg av sin medbestemmelsesrett. Barnevern Lov om barneverntjenester sikrer barn over 15 år partsrettigheter og rettigheter til innsyn i sine dokumenter. Barneverntjenesten snakker med barn fra ca 7 år, slik at de blir hørt i saker som gjelder dem. I forkant av en del ansvarsgruppemøter har barnevernstjenesten samtale med barn/ungdom for å sikre at deres ønsker og behov blir lagt fram på møtet. Barneverntjenesten kan ved undersøkelse kreve å snakke med barn i enerom dersom foreldre ikke samtykker til det. C Hvordan sikrer kommunen at barnas interesser ivaretas etter plan- og bygningsloven, herunder at det er tilstrekkelig frilufts- og rekreasjonsområder? Barn og unge er representert i Plan- og næringsutvalget (PNU) ved sin representant som er kommunens helsesøster. Hun får derfor tilsendt alle saksdokumenter som legges fram for behandling i utvalget og er høringsinstans i plansaker. D Hvordan har kommunen sikret at barnas medbestemmelsesrett er reell?

17 For barn i barnehagealder vil en som ofte oppleve andre som tar avgjørelser på barnas vegne uten at de har hatt en mulighet til reell medbestemmelsesrett. En må da stole på at de som står barna nær tar de rette valgene på barnas vegne da vi snakker om barn i alderen -6 år. I henhold til punkt A og B mener vi at barn er sikret en reell medbestemmelsesrett. Steg 2 God omsorg Barna har rett til god omsorg fra foreldre og offentlige tjenester (Artikkel 18) A Hvilke tiltak rår kommunen over for å hjelpe foreldrene, herunder også foreldre fra andre kulturer, slik at de kan gi barna sine god omsorg? Barnehage/skole I fra barnehagens og skolens side er det viktig å ha fokus på et godt foreldresamarbeid. Vi har foreldresamtaler to ganger i året. Barnehagen har også fokus på den daglige kontakten mellom barnehage hjem. Det er viktig at både barnehage og skole klarer å skape et så godt samarbeidsklima med foreldrene at begge parter kan ta opp ting. Vi har jobbet med det å være ærlige og å si i fra på et tidlig tidspunkt før ting får utvikle seg for langt. Vi ser at foreldreveiledning er en viktig del av vårt arbeid. Dersom det oppstår situasjoner der vi ser at vi trenger ekstern hjelp er både barnevernet, helsesøster, PPT og Tverrfaglig forum* en viktig samarbeidspartner. Barnehagen og skolen har mulighet til å diskutere saker anonymt med disse. Men aller helst, få foreldrenes samtykke til å drøfte problemstillinger som gjelder enkeltbarn eller at foreldrene selv tar kontakt for veiledning. I Tverrfaglig forum jobber vi også mye forebyggende med å sette ulike problemstillinger på kartet og på å samarbeide om aktuelle tema, for eksempel mobbing og rusforebygging. *(Tverrfaglig forum består av PPT, helsesøster, skole, barnehage, barnevern. Møtes jevnlig til møter hver 6. uke) Barnevern Lovverket representert ved Lov om barneverntjenester. Barneverntjenesten kan fatte ulike vedtak avhengig av hva foreldrene/barnet trenger. Kommunen har ulike kompenserende tiltak man kan iverksette selv evt kjøpe tjenester fra BUF-etat. Tiltakene kan iverksettes direkte eller indirekte i forhold til barnet B Hvordan sikrer kommunen at de tjenester som er involvert i dette, samarbeider om å kunne avdekke, undersøke, igangsette og evaluere tiltak for de familier som trenger hjelp for å sikre at barna får god omsorg? Barnehage I Dyrøy har vi, som nevnt over, Tverrfaglig forum som er et forum der en samarbeider etater i mellom. På den måten får en innspill fra flere hold. Barnehagen har et godt samarbeid med helsesøster, PPT, barnevern og skole. I de tilfeller der det er behov for videre oppfølging etablerer vi ansvarsgrupper. Hvem som sitter i ansvarsgruppa avhenger fra tilfelle til tilfelle. Det kan være helsesøster,

18 PPT, barnevern, fysioterapeut osv. Ansvarsgruppa har ansvar for jevnlige møter, igangsetting og evaluering av tiltak og oppfølging. Skole Det etableres ansvarsgruppe rundt elever med bl.a. lærevansker eller sosioemosjonelle vansker der representanter fra ulike systemer rundt ungen arbeider for ungens beste. Personalet i skolen er pålagt å gi opplysninger til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i heimen eller når det foreligger mistanke om alvorlig omsorgssvikt. Denne plikten gjelder og i tilfeller der et barn viser vedvarende alvorlige atferdsvansker. Barnevern Samarbeid med skole, barnehage, helsestasjon, PPT, BUP. Barneverntjenesten gir også veiledning til samarbeidspartnere. Barneverntjenesten har egne rutinebeskrivelser for dette arbeidet. C I hvilken grad samarbeider kommunen med frivillige organisasjoner som ledd i å sikre gode oppvekstvilkår for barna? Barnehage Barnehagen har ingen faste samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner. Skole Skolen har i tillegg til et samarbeid med kulturskolen også samarbeid med Ungdomsklubben. Kommunen bidrar for øvrig med aktivitetsstøtte (pengestøtte) til lag og foreninger, og skolens lokaler og idrettshall leies ut gratis til opplegg/aktiviteter for barn og ungdom. Helsestasjon Helsestasjonen har ikke fast samarbeid med frivillige organisasjoner. Barnevern Barneverntjenesten har ikke etablert direkte samarbeid med frivillige organisasjoner, men samarbeider i enkeltsaker. Lov om barneverntjenester gir hjemmel for dette arbeidet. Steg 3 Særskilt vern og støtte Barn som ikke kan bo i sitt hjemmemiljø har krav på særskilt vern og støtte fra offentlige myndigheter (Artikkel 2) A Hvordan sikrer kommunene at disse barna får den oppfølging de har krav på fra barnevern, helse-, sosial-, og barnehage/skole? Det skal som regel etableres ansvarsgrupper rundt disse barna. Ansvarsgruppa vil ha ansvar for å sikre at de får det de har krav på, og for å koordinere tilbudene,

19 igangsette tiltak, og ikke minst evaluere underveis er en viktig oppgave for ansvarsgruppa. På skoleområdet kan det også dreie seg om ekstra ressurser til opplæring gjennom enkeltvedtak. Helsesøster får flyttemelding på skolebarn som flytter til kommunen. Helsesøster har som rutine og kontakte disse barnas foresatte. Det finnes derimot ikke noe system som fanger opp barn som flytter til kommunen, som ikke har barnehageplass eller går på skole. Kommunen er derimot så liten og oversiktlig at en tenker at de vil fanges opp. Barnevernstjenesten følger opp fosterforeldre, biologiske foreldre og samarbeider med de andre institusjonene som er inne i den enkelte sak. Hvert barn skal ha egne, uavhengige tilsynsførere. Dersom annen barnevernstjeneste plasserer barn i fosterhjem i Dyrøy kommune, må de orientere aktuelle samarbeidspartnere. B Hva gjøres for å sikre at barna kan ha kontakt med sin biologiske familie og tidligere nettverk? Barnevern Det lages samværsavtaler. Ved behov tilrettelegges det for henting og bringing. Oppfordrer til at det i forbindelse med høytid og bursdag skal være kontakt. C Hvordan sikrer kommunen at plasserte barn som nærmer seg voksen alder får informasjon om videre hjelp og et reelt ettervernstilbud? Barnevern Dette skjer gjennom samtaler med ungdommen. Det søkes om vedtak etter fylte 18 år. Det foreligger rutinebeskrivelse for dette arbeidet. Ny endring i lovverket gjør at ungdommene kan takke nei til dette tilbudet, for så å komme tilbake for å få vedtak utover fylte 18 år. Steg 4 Vern mot overgrep Barn har rett til vern mot overgrep og utnytting (Artikkel 34 og 36) A Hvilken beredskap eller rutiner har kommunen for å håndtere situasjoner der det avdekkes at barn er utsatt for overgrep? Forhold som avdekkes skal meldes til barnevernet. Kommunen har ikke noen fast rutine på dette. Psykososialt kriseteam er tverrfaglig sammensatt og skal kontaktes der barn er utsatt for overgrep. Skolehelsetjenenesten har åpen dør på skolen en gang i uka, der elever får et lavterskeltilbud. Ofte kan det avdekkes i skolehelsetjenesten. Barneverntjenesten er deltager i psykososialt kriseteam. Det er laget plan for dette arbeidet.

20 B Hvilken kompetanse har kommunen bygget opp på området vold og overgrep mot barn? Kommunen har ikke bygd opp noen spesiell kompetanse på området, men samarbeid i de team som varsles i slike tilfelle og med helsestasjon og barnevern utgjør en betydelig kompetanse. Barneverntjenesten i Dyrøy og Sørreisa (felles interkommunal tjeneste) har ansatte med 3årig høgskoleutdanning, sosionom og barnevernpedagog, videreutdanning i psykisk helsearbeid, barn av psykisk syke og div kurs i tematikken. C Hvilken kompetanse har kommunen for å forhindre tvangsekteskap og å avdekke kjønnslemlesting? Vi har ingen spesialkompetanse på dette området, verken i barnehage, skole eller helsestasjon, men dersom en avdekker kjønnslemlestelse vil det være riktig å melde til barnevernet. Kommunen har for øvrig ikke bosatt noen asylsøkere. Barnevern Ingen. Vi har veiledere fra departementet. Må hente kompetanse utenfor kommunen. Ansatte i tjenesten har erfaring, men ingen formell kompetanse. D I hvilken grad samarbeider kommunale instanser med tjenesteapparatet utenfor kommunen i slike saker? Dyrøy kommune bruker vi PPT for Dyrøy, Lavangen, Salangen og Troms fylke. Dette er et interkommunalt samarbeid som betyr at PPT har arbeidssted i alle de overnevnte kommunene. Vi har ikke direkte samarbeid med de andre kommunene i vårt PPT distrikt, men PPT vet hva som rører seg i de andre kommunene noe vi kan dra nytte av. Videre har vi felles barnevernstjeneste med Dyrøy og Sørreisa, som fungerer godt. Barnehage og skole har et godt samarbeid med både PPT og barnevernet. Instansen i kommunen har søkt og kan søke samarbeid/råd og veiledning hos RVTS og det nyetablerte Barnehuset i Tromsø. Steg 5 Fullverdig liv Funksjonshemmede barn har rett til et fullverdig og anstendig liv og skal ha tilgang til nødvendige offentlige tjenester (Artikkel 23) A Har kommunen opprettet råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og sikret at rådet også arbeider med tilbudet for barna?

21 Dyrøy og Sørreisa kommune har etablert et felles råd for funksjonshemmede. Rådet legger opp sin funksjon i hht vedtekter for rådet. B I hvilken grad har kommunen tilrettelagt tilbudet slik at funksjonshemmede barn har tilgang til offentlige bygg, slik at de kan nyttiggjøre seg tilbudene på lik linje med andre barn? Generelt planlegges og oppføres alle nye bygg med tanke på tilgjengelighet for funksjonshemmede. Likeledes ved renovering av eldre bygg. Barnehage Barnehagen har ei avdeling (av fire) som er tilrettelagt for barn med funksjonshemming. Skole Elvetun skole (kommunens eneste) er en gammel bygning med sine mangler på dette området. Det planlegges imidlertid etablert rullestolheis i forbindelse med forestående utbygging/renovering. Kommunale servicekontorer Hovedinngangen er bred nok til å komme inn til servicetorget og andre kommunale kontorer som alle ligger på 1. plan. Evt avtaler vil kunne gjennomføres på egnet møterom. Det er døråpnere inn til NAV. C Hvordan samarbeider kommunens ulike etater for å sikre et samordnet tilbud til funksjonshemmede barn? Barnehage, skole og helsestasjon Vi oppretter ansvarsgruppe som har ansvar for å samordne og koordinere tilbudet til funksjonshemmede barn. Hvem som deltar i ansvarsgruppa varierer fra tilfelle til tilfelle ut fra hvilke behov som må dekkes. Barnevern Barneverntjenesten deltar i ansvarsgruppe derom det er fattet vedtak etter Lov om barneverntjenester D I hvilken grad samarbeider kommunale instanser med tjenesteapparatet utenfor kommunen? Kommunen har ikke noe fast samarbeid med tjenestene utenfor kommunen, men der det er behov for samarbeid vil dette opprettes. Barnevern Barneverntjenesten henter inn veiledning/samarbeider med rehabiliteringsteam i 2. og 3. linjetjenesten.

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

SJUMILS- STEGET. - Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte?

SJUMILS- STEGET. - Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte? SJUMILS- STEGET STEG NR. 1 - Medbestemmelse Barnet har rett til selv- og medbestemmelse (Artikkel 12) - Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? Arbeidet starter

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3 kommunale

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse 1 Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE

SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Kommunene i Troms v/ordfører og rådmann SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Fylkesmannen i Troms har en visjon som sier: Ingen tromsværing er så liten at ikke Fylkesmannen ser han

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

«Sjumilssteget» - Dyrøy kommune. Kommuneanalysen 2012.

«Sjumilssteget» - Dyrøy kommune. Kommuneanalysen 2012. «Sjumilssteget» - Dyrøy kommune. Kommuneanalysen 2012. Steg 1. Medbestemmelse Barn har rett til selv å si sin mening og bli hørt medbestemmelse (Artikkel 12). 1. Hvilke organer og systemer har kommunen

Detaljer

Sjumilssteget Lyngen kommune

Sjumilssteget Lyngen kommune Sjumilssteget Lyngen kommune STEG 1 MEDBESTEMMELSE Barnet har rett til selv- og medbestemmelse (Art. 12) a) Hvilke organer/systemer er etablert der unge kan utøve medbestemmelse? Elevråd ved alle skoler.

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEBOK Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Møtested Møtedato Fra kl. Til kl. Bjugn rådhus 06.10.16 18.00 18.35 Møteinnkalling Skriftlig innkalling av 29.09.16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Handlingsplan 2009-2011

Handlingsplan 2009-2011 Handlingsplan 2009-2011 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 3 1.1. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD... 3 1.2. BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 3 1.3. SIKREDE FRILUFTSOMRÅDER... 3 2. VISJON OG OVERORDNA

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 03.11.2016 alu/31/2016 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Anne Larsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Anne Larsen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Sak 09/726 7200/09 SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE STEG NR. 1 - MEDBESTEMMELSE Barn har rett til selv å si sin mening og bli hørt medbestemmelse (Artikkel 12) a) Hvilke organer og systemer har kommunen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

TID: Fredag 14. september 2007 kl (NB! Endret møtedag) STED: Møterom 1, kommunehuset.

TID: Fredag 14. september 2007 kl (NB! Endret møtedag) STED: Møterom 1, kommunehuset. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Fredag 14. september 2007 kl. 09.00 (NB! Endret møtedag) STED: Møterom 1, kommunehuset. Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2014 Investeringsplan

Budsjett 2014 Investeringsplan Budsjett 2014 Investeringsplan 2014-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 22.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2014... 4 3. Investeringsplan 2014-2018... 9 3.1 Kirkebygg

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Kommunekonferanse i Loen 29.-30.mai 2012 Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Systematisk arbeid med oppvekstmiljøet FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Disse fagtjenestene har vært aktivt involvert i tilstandsrapporteringen: Helsesøstre, skoler, barnehager,

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SJUMILSSTEGET. Foreløpig tilstandsrapport - barn og unges oppvekstvilkår med utgangspunkt i Sjumilssteget.

SJUMILSSTEGET. Foreløpig tilstandsrapport - barn og unges oppvekstvilkår med utgangspunkt i Sjumilssteget. SJUMILSSTEGET Foreløpig tilstandsrapport - barn og unges oppvekstvilkår med utgangspunkt i Sjumilssteget. INNLEDNING Med utgangspunkt i Fylkesmannens januartale 2009, der kommunene bes arbeide særskilt

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca.

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca. Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen 14.11.2016 kl. 09:00 ca.12:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Sjumilsstegserfaringer

Sjumilsstegserfaringer ØSTFOLD 5.-6.juni 2014 Sjumilsstegserfaringer Hva har vi fått til? FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg Art. 18, 26 og 27 Steg 3 Særskilt vern og støtte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Sjumilsstegserfaringer

Sjumilsstegserfaringer MØRE og ROMSDAL 2014 Sjumilsstegserfaringer Hva har vi fått til? FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg Art. 18, 26 og 27 Steg 3 Særskilt vern og støtte Art.

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24. september 2008 Møtetid: Kl. 0800 - Møtested: Inderøyheimen, Kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer