Møtereferat FAU møte kl på LUS hjem-skole 8A Gunn Hilde Torstrup Anne Siri Hansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat FAU møte 02.12.09 kl. 19.00 på LUS www.lindesnes-ungdomsskole.no/ hjem-skole 8A Gunn Hilde Torstrup Anne Siri Hansen"

Transkript

1 Møtereferat FAU møte kl på LUS hjem-skole 8A Gunn Hilde Torstrup Anne Siri Hansen B Anne Tone Kåfjord Inger Reme Igeland C Hilde Netland Larsen Bente Elin Jortveit A Inger Pernille Ryste Marianne Mjanger B Trine B. Grimestad Rune Svennevik Bente Skoie C Tone-Hilde Faye Lise O. Lindal Rune Eliassen A Liv Marit Drangsland Alf Torgny Nøkland B Eirin Røksland Anne Lise Melhus C Sigrid Tufteland Jan Erik Eilertsen LUS Terje Litland Fet skrift = tilstede på møtet Sak /2010 Godkjenning av innkalling 3 forfallsmeldinger. Ingen påminnelse ved SMS denne gangen det ønskes. Sak /2010 Godkjenning av referat fra Vedrørende Sak /2010: Bekymringsmelding mottatt om mulig mugg/fuktskade Teknisk etat er orientert om FAU ønske om å gjennomføre inspeksjon. Ansvar for å administrere gymsalen og garderobene overføres til Nyplass som er brukerne av lokalene. LUS bruker ikke gymsalen og garderobene. Vedrørende Sak /2010: Skoleundersøkelser hvordan jobbe med resultatene? Tildeling av brukernavn og passord til foreldreundersøkelsen IKT avdeling gir svar til neste møte. Vedrørende Sak /2010: Elevundersøkelse 10. klassetrinn våren 2009 kun gjennomført av ca. 65 % - og skyldes problemer med pålogging og elevene skulle fullføre på et senere tidspunkt dette glapp. FAU venter på tilbakemelding fra elevråd på punkter i møtereferatet. Ingen ytterligere kommentar referat godkjent. Sak /2010 Åpen skole onsdag 17. febr. kl FAU utlodning; ansvar og oppgavefordeling Beslutning: Inntekten skal brukes til anskaffelse av et stk. ute bordtennisbord Et brukbart utebordtennisbord vil koste fra og oppover alt etter kvalitet. Anskaffe lodd og gevinster Loddbøker à 1000 lodd, 5,- pr. lodd (1 utsolgt loddbok = 5000,-) Anskaffer 10 stk. loddbøker. Ansv.: Liv Marit. Gevinster: Hver skaffer minimum en gevinst ved kjøp av gevinst ta med kvittering dekkes av lotteripengene. Tillatelse fra lotteritilsyn. Ansv. Sigrid

2 Orientere om utlodning, mål med utlodningen, hvor lodd kan kjøpes, premier og trekning i gymsalen. Ansv. Sigrid Salg av lodd - Fast stand Plakat må lages. To og to selger lodd samtidig i ½ times økter fra To timer = 4 økter. Plan settes opp. Trekning foretas kl Trekkemaskin lånes av +Bank Liv forespør om lån Innkommet beløp oppbevaring Prosjektkonto opprettes på skolen ordnes av skolen v/lilleba STOL elever har kafeteria med salg av kaffe og kaker inntektene her går til samme formål som lotteriet. Parkeringsavgift 10,- Inntektene går til samme formål som lotteriet. Hver klasse stiller med en parkeringsvakt som dirigerer parkeringen. Husk refleksvest. Fremmøte for parkeringsvakter er kl Budsjett grovt anslag: Salg av kaffe/kake 2000,- Salg av lodd 5000,- Parkeringsavgift 3000,- Bordtennisbord 15000,- Sum 10000, ,- Skolen vil bruke egne midler og være behjelpelig om det kommer en negativ differanse. Viktig at investeringen anskaffes så snart som mulig etter midlene er kommet på bordet. Et evt. overskudd forblir på kontoen som grunnlag for videreføring av uteprosjekt evt. overføres til elevrådet. Åpen skole viktig å bruke denne anledningen til å orientere foreldrene om FAU møteref. som legges ut på skolen hjemmeside. Markedsføring av Åpen skole arrangementet: Sigrid kontakter FVN og Lindesnes avis for å se om det er interesse for en redaksjonell artikkel. Skolens egen hjemmeside og kommunens hjemmeside òg bli benyttet. Foreldre informeres. Sak /2010 Skolegårdutvikling eget prosjekt? Skissen FAU mottok er skannet sendes ut sammen med møteref. Saken tas opp neste gang. Sak /2010 Skolebudsjett 2010/skolens behov orientering fra SU møte Rektor orienterte SU om investeringsbehov skolen har. Dette er lagt på et absolutt minimumsnivå. SU fattet følgende vedtak som ble oversendt OK-leder: 1) SU mener en ytterligere reduksjon i bemanningen ved ungdomskolen ikke er forsvarlig i forhold til det tjenestetilbudet ungdomsskolen skal gi elevene 2) SU vurderer det slik at ungdomsskolen trenger investeringer for å opprettholde lovkrav som er nedfelt i Opplæringslova 9a Elevenes arbeidsmiljø De investeringer som fremkommer i brev fra LUS, er å betrakte som et minimumsnivå. De øvrige grunnskolene i Lindesnes kommune har alle blitt oppgradert i løpet av de siste årene. Derfor ser SU viktigheten av at LUS blir prioritert i budsjettet for Sak /2010 Nasjonale prøver resultat i Lindesnes kommune v/rektor Resultatet for de nasjonale prøvene gj.ført i sept. i engelsk, regning og lesing for

3 8. trinn ble gjennomgått. Det er nedgang i resultat fra forestående år i både engelsk og lesing, mens regning er på samme nivå som fjoråret. Jentene har betydelig svakere resultater enn guttene. Gj.snitt ligger lavere enn snitt fylke og snitt for landet i alle fag. Prøvene viser hvilken kompetanse elevene kommer med fra barneskolene. Resultatene splittes ned til de tre barneskolene i kommunen og faglærer i barneskolen får se sine egne resultat. Det satses på å styrke elevenes kompetanse på barneskolene og resultatet fra 5. klassetrinn viser positiv trend. For elevene som nå har begynt på ungdomskolen vil skolen måtte bevisst med for å gi de den kompetanseøkning for å komme opp på landsgjennomsnittsnivå. Resultatet for Lindesnes ungdomskole 8. klassetrinn er lagt ut på hjemmesiden Sak /2010 Foreldresamling med tema nettsikkerhet/-kriminalitet Andreas Hoven har kommet med et forslag om å arrangere en kveld for foreldre hvor tema er mobbing og ukritisk utlasting av bilder enten av seg selv eller andre. Foredragsholder er Torstein Salvesen fra Pedsententeret og vil holde på i ca. 50.min. Lokalt lensmannskontor inviteres til å orientere om ungdomsmiljøene i Lindesnes kommune. Tidspunkt totalt 1,5 timer og foreslås til kl i midten av januar. Arrangementet må annonseres. FAU ser veldig positivt på dette og vi stiller med kaffe og kaker til arrangementet (3 skuffekaker en fra hvert årstrinn og kaffe på kaffekanner det er ikke satt noen opp på dette noen som melder seg frivillig?). FAU må få melding så snart tidspunktet er avklart. Skolen har mailadresse på svært mange foreldre forslag om å legge disse inn i grupper i Outlook fordelt på den klasse elevene går i. Da kan skolen enkelt sende ut informasjon om arrangementer og andre beskjeder som i dag sendes hjem i form av papirlapper. Med dette så sikrer en bedre kommunikasjon/informasjon med foreldrene. Det innebærer litt jobb å legge dette inn, noe skolen må bruke ressurs på. Sak /2010 Felles nasjonalt tilsyn i 2009 med tema: Organisering av elever i grupper etter opplæringsloven og 8-2 og privatskoleloven 5-2 og Nasjonalt tilsyn i 2009 fokuserte på om skolene har et forsvarlig system for å sikre en forsvarlig organisering av elevene i grupper etter opplæringsloven og 8-2. LUS var ikke tatt ut til årets felles nasjonale tilsyn. Tilsynsresultatene viser en avviksprosent på 67 ved de kommunale skolene. Forslag til tema for felles nasjonalt tilsyn i 2010 er å ta for seg det psykososiale miljø. Sigrid sjekker om tilsynsrapporter ved skolene i kommunen blir saksbehandlet i oppvekst og kulturstyret. Sak /2010 Føring av fravær ved sykdom på vitnemål FOR nr 724: Forskrift til opplæringslova Føring av fravær i grunnskolen sier; fra 8. klasse skal alt fravær føres på vitnemålet, dager og timer. Inntil 14 skoledager i et opplæringsår kan eleven kreve at fravær som er dokumenterte helsegrunner eller innvilget permisjon iht i Opplæringsloven (LOV nr.61) ikke føres på vitnemålet. Slik permisjon kan kommunen innvilge når det er forsvarlig etter søknad.

4 Sak /2010 Eventuelt - Aktuelt fra rektor Miljøundersøkelsen er oppsummert og lagt ut på hjemmesiden. - Annet FAU og personalsakhåndteringer a) Foreldre som har et tillitsverv, gjelder taushetsplikten i saker hvor foreldrene får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger. Taushetsplikten i skolesammenheng gjelder personlige forhold og omfatter elever, foreldre, skolens personale og deres familier. Dette innebærer at foreldre har plikt til aktsomhet ved bruk av sosiale medier (Facebook, Twitter, Blogger etc) og leserinnlegg i aviser. b) Arbeidsgiver har styringsrett. Dette innebærer at arbeidsgiver bruker sine ressurser der de mener de gjør best nytte av seg. c) FAU og foreldre generelt har ingenting å gjøre med ansettelse, omplassering eller oppsigelser. d) FAU skal medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø (opplæringsloven 11-4). e) Foreldre kan, hvis de er svært misfornøyd med en lærer, klage. Det må dokumenteres skriftlig hva det klages på. Dette kan være oppførsel, språkbruk, mobbing eller trakassering av enkeltelever, undervisningsmetoder, mangel på kvalifikasjoner osv. Slike skriftlige klager skal leveres rektor. f) Lærere som involverer skoleelever i sine egne voksne problemer for å innhente sympati skal rapporteres. Jo yngre eleven er, jo alvorligere er en slik atferd fra læreren. SU møter inn i årshjulet Det legges inn i årshjulet minimum et SU møte om høsten og et SU møte om våren. Neste møte blir 03. februar 2010 kl Møtet avsluttet kl Med ønske om en trivelig jul og et godt nyttår Sigrid Tufteland FAU leder

5 Vedlegg til møtereferat Beslutninger fattet i FAU møtene skoleåret 2009/2010: Dato for beslutnings vedtak 16. sept Hva beslutningen gjelder Dato/frist Ansvarlig Foresatt/foreldremøte Tema: Fritt valg FAU har egen kontaktperson 14. okt kl okt sept nov Foreldrerepresentant i panelet Åpen skole FAU bidrar med salg av mat og lodd FAU organiserer utlodning info om dette på fellessamlingen i gymsalen Foreløpig dato 11. febr Endelig dato: 17. febr kl FAU 02. des Inntekt fra utlodning går til anskaffelse av utebordtennisbord 16. sept Nettsidestoff sendes rektor FAU møterefetatene legges ut på =blog&id=40&itemid=61 SU møteref legges ut på =blog&id=41&itemid=62 Hele året FAU 16. sept Ny FAU leder velges Senest juni 2010 FAU 07. okt Natteravn Gruppe i fra FAU nedsatt deltakere (9C), Trine Grimestad (9B), Eirin Røksland (10B). 07. okt Ordensregler Gruppe i fra FAU nedsatt deltakere Inger Pernille Ryste (9A), Anne Tone Kåfjord (8B) og Liv Marit Drangsland (10A). 07. okt Lærerevaluering Gruppe i fra FAU nedsatt deltakere Sigrid Tufteland (10C), Gunn Hilde Torstrup (8A) og Bente Elin Jortveit (8C). 04. nov Samarbeidsutvalget leder og nestleder sitter i SU. Rektor er sekretær. Første SU møte planlegges til 24. nov. 09 Inger Pernille Ryste 04. nov Sigrid Tufteland 24. nov Sigrid Tufteland

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU Tid: Torsdag 12. desember 2013, klokken 19.00 til 21.00 Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet Tilstede: 1b Kristin Holstad 2b Trond Wingård 4c Trine

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

Retningslinjer for hjem/skole samarbeid. Lødingen ungdomsskole

Retningslinjer for hjem/skole samarbeid. Lødingen ungdomsskole Retningslinjer for hjem/skole samarbeid Lødingen ungdomsskole Vedtatt 2011 INNHOLD GENERELT OM SAMARBEID HJEM / SKOLE... 3 SAMARBEIDSFORA... 4 SU(SAMARBEIDSUTVALGET)... 4 FORELDRERÅDET... 4 FAU(FORELDRERÅDETS

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer