Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Tid g dat: Stad: Merknader: trsdag 28. februar 2013, klkka 19:30 Hjelmelandshallen Før årsmøtet tek til frtel Åsmund Tuntland, frå sjukebiltenesta til Hjelmeland Røde Krs, m førstehjelp i idrettslaget. I samband med årsmøtet blir det òg ei krt rientering m framdrifta på Hjelmeland Idrettsanlegg. SAKLISTE Saksnr. Sakstittel 01/2013 Gdkjenning av kven sm har røysterett 02/2013 Gdkjenning av innkalling g sakliste 03/2013 Val av møteleiar, møteskrivar g t til å underteikna møtebka 04/2013 Gdkjenning av årsmelding fr 2012 med gruppeårsmeldingar 05/2013 Gdkjenning av årsrekneskapen 2012 i revidert stand 06/2013 Opptak i Nrges Friidrettsfrbund 07/2013 Gdkjenning av avtale m Hjelmeland Idrettsanlegg 08/2013 Vedtak av ny lv fr Hjelmeland Idrettslag 09/2013 Fastsetjing av medlemspengar 10/2013 Vedtak av budsjett fr /2013 Revisjn av rganisasjnsplanen 12/2013 Val a) Styremedlemmer g varastyremedlemmer b) Revisrar c) Representantar til Hjelmeland Idrettsråd d) Val av utsendingar til verrdna rgan e) Valnemnd

2 Møtebk fr årsmøtet i Hjelmeland Idrettslag Møtedat: Møtestad: 28. februar 2013 Hjelmelandshallen Merknader g kmmentarar til årsmøtesakene: Sakene 01/ /2013 krev ikkje ytterlegare frklaringar enn det sm sakstitlane tilseier. Til sak 12/2013 vil valnemnda leggja fram tilråding i punkta a- d i sjølve møtet, medan styret kjem med tilråding til punkt e. Saksnr.: Sakstittel: 04/2012 Gdkjenning av årsmelding fr 2012 med gruppeårsmeldingar SAMANDRAG: Årsmeldinga fr 2012 med gruppeårsmeldingar blir lagt fram fr årsmøtet i eige dkument. FRAMLEGG TIL ÅRSMØTEVEDTAK : Årsmelding g gruppeårsmeldingar fr 2012 blir gdkjende. Saksnr.: Sakstittel: 05/2012 Gdkjenning av årsrekneskapen 2012 i revidert stand SAMANDRAG: Årsrekneskapet fr 2012 g ntar til denne rekneskapen blir lagt fram fr årsmøtet i eige dkument. FRAMLEGG TIL ÅRSMØTEVEDTAK : Årsrekneskapet fr 2012 blir gdkjent. Saksnr.: Sakstittel: 06/2012 Opptak i Nrges Friidrettsfrbund SAMANDRAG: Etter styret si ppfatning har det tidlegare vre signal m at Hjelmeland Idrettslag bør søkja pptak i Nrges Friidrettsfrbund, både fr at idrettslaget bør følgja krav g retningsliner sm følgjer med å arrangera t.d. Fisterløpet, men òg frdi ein kan auka marknadsføringa av Fisterløpet gjennm eit medlemsskap i Friidrettsfrbundet. På bakgrunn av dette, legg styret fram tilråding m at Hjelmeland Idrettslag søkjer m pptak i Nrges Friidrettsfrbund i FRAMLEGG TIL ÅRSMØTEVEDTAK : Hjelmeland Idrettslag søkjer m pptak i Nrges Friidrettsfrbund. Når pptaket til Friidrettsfrbundet blir gdkjent, skal dette innarbeidast i lv g rganisasjnsplan. Side 2 av 5

3 Møtebk fr årsmøtet i Hjelmeland Idrettslag Møtedat: Møtestad: 28. februar 2013 Hjelmelandshallen Saksnr.: Sakstittel: 07/2012 Gdkjenning av avtale m Hjelmeland Idrettsanlegg SAMANDRAG: Grunna knfidensielle pplysingar, legg styret fram sitt framlegg til avtale mellm Hjelmeland Idrettslag g Hjelmeland kmmune m bygging, drift, bruk g vedlikehald av Hjelmeland Idrettsanlegg under sjølve årsmøtet. Det er svært viktig fr den vidare framdrifta at avtalen blir gdkjent av årsmøtet. Ein bør òg gje tre persnar fullmakt til å utføra eventuelle sluttfrhandlingar med Hjelmeland kmmune, g styret fullmakt til å eventuelt vedta g gdkjenna endeleg avtale på bakgrunn av eventuelle frhandlingar. FRAMLEGG TIL ÅRSMØTEVEDTAK : 1. Årsmøtet gdkjenner styret sitt framlegg til avtale m bygging, drift, bruk g vedlikehald av Hjelmeland Idrettsanlegg I Hjelmeland kmmune. 2. Eit frhandlingsutval beståande av styreleiar, leiar i den kmmunale byggjenemnda fr Hjelmeland Idrettsanlegg g Leif- Ole Terøy får fullmakt av årsmøtet til å gjennmføra eventuelle sluttfrhandlingar med Hjelmeland kmmune. 3. Så lenge eventuelle sluttfrhandlingar ikkje fører til større avvik mt det pphavlege avtaleframlegget, får styret i Hjelmeland Idrettslag fullmakt til å vedta g gdkjenna endeleg avtale. Saksnr.: Sakstittel: 08/2012 Vedtak av lv fr Hjelmeland Idrettslag SAMANDRAG: I samband med ei medlemsundersøking av Hjelmeland Idrettslag, sm vart utført av Rgaland Idrettskrets i 2012, km Idrettskretsen med tilbakemelding m at lva til Hjelmeland Idrettslag var utdatert g ikkje følgjer Nrges Idrettsfrbund sine minimumskrav. Styret legg difr (i eige dkument) fram frslag til ny lv fr Hjelmeland Idrettslag. Det er lite ein kan endra i styret sitt framlegg, sidan det n følgjer Idrettsfrbundet sine krav. Det er i hvudsak samansetnaden av styret sm årsmøtet sjølv kan seia nk m. FRAMLEGG TIL ÅRSMØTEVEDTAK : Årsmøtet i Hjelmeland Idrettslag vedtek styret sitt frslag til ny lv. Lva blir versendt til Rgaland Idrettskrets fr endeleg gdkjenning. Side 3 av 5

4 Møtebk fr årsmøtet i Hjelmeland Idrettslag Møtedat: Møtestad: 28. februar 2013 Hjelmelandshallen Saksnr.: Sakstittel: 09/2012 Fastsetjing av medlemspengar SAMANDRAG: Medlemspengane har i lengre tid vre uendra, medan ein har auka aktiviteten g dermed kstnadene i Hjelmeland Idrettslag. Dessutan har ein hatt vanskar med å gjera budsjettert dugnad m til reelle inntekter. På bakgrunn av dette føreslår styret å auka medlemspengane frå 500 til 600 krner fr barn under 18 år, g frå 600 til 700 krner fr enkeltmedlemmer. Styret tilrår å halda satsen fr støttemedlemsskap uendra på 300 krner. Styret tilrår å auka satsen fr rabattrdninga «familiemedlemsskap» frå til krner. Ein ber dessutan m presisering av at familiemedlemsskap berre gjeld fr freldre/føresette g deira barn under 18 år. FRAMLEGG TIL ÅRSMØTEVEDTAK : Hjelmeland Idrettslag sine satsar fr medlemspengar blir følgjande: Barn under 18 år: 600 kr Enkeltmedlem: 700 kr Familiemedlemsskap: kr Støttemedlemsskap: 300 kr Familiemedlemsskap gjeld berre fr freldre/føresette g deira barn under 18 år. Dei nye satsane blir gjeldande frå g med fr nye medlemmer i resten av 2013, g frå g med fr alle medlemmene i laget. Saksnr.: Sakstittel: 10/2012 Vedtak av budsjett fr 2013 SAMANDRAG: Styret sitt framlegg til budsjett blir lagt fram fr årsmøtet i eige dkument. FRAMLEGG TIL ÅRSMØTEVEDTAK : Årsmøtet vedtek styret sitt framlegg til budsjett fr Side 4 av 5

5 Møtebk fr årsmøtet i Hjelmeland Idrettslag Møtedat: Møtestad: 28. februar 2013 Hjelmelandshallen Saksnr.: Sakstittel: 11/2012 Revisjn av rganisasjnsplanen SAMANDRAG: Styret har gjennm hausten arbeidd med ein større revisjn av rganisasjnsplanen, men er førebels ikkje kme i mål med dette arbeidet. Likevel er det ein del spørsmål sm allereie n bør avklarast i rganisasjnsplanen. Styret sitt framlegg til revisjn av rganisasjnsplanen blir lagt fram fr årsmøtet i eige dkument, der styret sine framlegg til endringar er markerte med raud tekst. FRAMLEGG TIL ÅRSMØTEVEDTAK : Årsmøtet vedtek styret sitt framlegg til revisjn av rganisasjnsplanen. Side 5 av 5

6 HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement g plass til alle Årsmelding 2012 SAMANDRAG Hjelmeland Idrettslag har i 2012 hatt str aktivitet i både ftball-, handball-, ski- g trimgruppa. Styret har hatt ti styremøte g eitt telefnmøte, g behandla 82 saker. Dessutan er eitt av årets stre høgdepunkt at Hjelmeland kmmune endeleg har starta prsessen med å byggja Hjelmeland Idrettsanlegg. Hjelmeland Idrettslag har òg ved hjelp av stønad frå Marine Harvest- fndet kjøpt inn g fått mntert lydanlegg i Hjelmelandshallen, g nytt dieselaggregat til Bjødnabu Skianlegg er under levering. Elles er det gjrt ein del arbeid med nyutvikling av nettstaden, samt å vera synlegare på Facebk. STYRET Hjelmeland Idrettslag sitt styre fr 2012, valt av årsmøtet 29. februar 2012, har bestått av følgjande: Mrten Hetland Per Magne Gabrielsen Reidun Pedersen Brit Dagrun K. Hetlelid Trsten Schläwicke Geir Mrten Lie Jarle Mjølhus Frde Liland Anna Lena Kleppa Jar Hauge Marta Ommundsen Jfrid Hia (styreleiar) (nestleiar (kasserar) (skrivar) (materialfrvaltar) (bygg- g anleggsansvarleg) (leiar i ftballgruppa) (leiar i handballgruppa) (leiar i skigruppa) (leiar i trimgruppa) (1. varastyremedlem) (2. varastyremedlem) MEDLEMMER Hjelmeland Idrettslag hadde per ttalt 544 medlemmer. Dermed gjekk medlemstalet ned med 34 medlemmer (frå 578 medlemmer per ). Kjønn Kvinner Menn Alder Medlemmer ØKONOMI Hjelmeland Idrettslag har i 2012 budsjettert med eit rekneskap i balanse. Idrettslaget sitt årsrekneskap viser eit verskt på kr Idrettslaget har gd likviditet g sliditet. Styret meiner at årsrekneskapen gjev eit rettvisande bilete av Hjelmeland Idrettslag sine eigendelar g gjeld, finansielle stilling g resultat. Styret meiner at føresetnaden m framleis drift er til stades, g årsrekneskapen fr 2012 er sett pp under denne føresetnaden. Hjelmeland Idrettslag Side 1 av 8 Årsmelding 2012

7 HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement g plass til alle Årsmelding fr ftballgruppa 2012 STYRET I FOTBALLGRUPPA Jarle Mjølhus (leiar), Trbrg Kleppa (sekretær), Even Stakkeland (aldersbestemte lag/dmmarar), Styret har hatt eitt rdinært møte, eitt trenar- g lagleiarmøte g tre planleggingsmøte fr Hjelmelandscupen/Hjelmelandsmeisterskapet i Leiaren har elles arbeidd mykje med spørsmål g planar knytt til Hjelmeland Idrettsanlegg. OPPSUMMERING AV SESONGEN A- laget: Marcin Wdka har vre hvudtrenar fr A- laget, med Sjur Atle Kleppa sm assistenttrenar. Lagleiar har vre Sveinung Sandvik. Laget spela i 5. div. avd. 2, g hamna til slutt heilt sist på tabellen. G16 g G14: Begge laga hadde litt lite spelarar, g måtte låna av kvarandre. Marcin Wdka har trena begge laga, men har ikkje reist med dei på kamp. Resultatet har blitt bra, g begge laga enda i øvste enden på tabellen. Samarbeidslag med Årdal. Lagleiarar Gerd Eli Lmeland (G16) g Svanhild Hjrteland Gbada (G14). J16: Samarbeidslag Årdal/Hjelmeland. Bjørn Fjørtft har hatt trenaransvaret. Laget har trena bra, g hatt ein kjempesesng, g enda til slutt på 2. plass på tabellen. Laget deltk gså i Nrway Cup. Lagleiar har vre Astrid Ullestad. J13 g J12: Frde Liland g Magnar Viga har trena desse laga saman. På J12 har det vre med 13 jenter. Berre 3 av dei var 12 år, resten var 11. Det var litt tøft i starten, men har fungert greitt. J13 har vre 8 jenter, i tillegg har dei lånt ei frå J16 laget. Laget vann pulja si, g fekk spela KM mt dei t andre puljevinnarane. Her tapte dei mt Skjldar g Egersund, men trass alt eit kjemperesultat med 3.plass i kretsen. Ingvill Hauskevåg Gjertsen har vre lagleiar fr J13, medan Magnar Viga har vre lagleiar fr J12. G13: Gaute Hauge g Kjell- Magne Hjørungdal har hatt trenaransvaret fr desse. Dei har vre 14 gutar på år. Sesngen har vre variabel/dårleg resultatmessig. Dei har tapt 14 kampar g vunne 4, g hamna nest sist på tabellen. Dei reiste ikkje på cup, frdi dei hadde så mange kampar i serien. Jan Magne Hvda har vre lagleiar. G10: Jhn Eirik Svendsen g Rlf Arne Olsen har trena desse. Oppmøtet på treningane har vre variabelt, g resultata deretter. Det har vre mykje tap g uavgjrt. Trenarane gir utrykk fr at det er fr mange av spelarane sm ikkje vil nk, g er meir interesserte i andre ting. William Gjertsen har vre lagleiar. G9: Jn Helge Hausken g Sigve Tuntland har hatt ansvaret fr denne gutegjengen. Dei er 13 stk. på trening, g har delteke med t 5 er lag i serien. Desse t laga har fått spele i same pulje. Dei har delteke på Staal- cup g Hjelmelandscupen. Har engasjerte ungar g freldre, g tykkjer det går bra. Unni Tllefsen Fssaa g Hege Nessa har vre lagleiarar. G/J 8: Jarle Mjølhus g Sveinung Ravnås har vre trenerar g lagleiarar. Har trena éin gng pr. veke stk. på trening. Har delteke på Ryfylke Trelast- cup, Staal Jørpeland ASAP Cup g Hjelmelandscupen. Det går best med jentene, men gutane er bra dei gså. Hjelmeland Idrettslag Side 2 av 8 Årsmelding 2012

8 HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement g plass til alle G/J 7: Kenneth Iversen g Stian Hetlelid har trena desse laga saman. Dei har trena ein gng i veka, med jenter g gutar på trening. Har delteke på dei same tre turneringane sm G/J 8. G/J 6: Starta pp med balltrening i haust, g deltk på Staal Jørpeland ASAP Cup. Trenarar er Bjørn- Erik Flem g Bjørn Olav Dale. DUGNAD Fleire av laga med freldre har delteke på dugnad på idrettsbanen g klubbhuset på Fister, g på ftballbanen på Flåtene. I tillegg arrangerte me Hjelmelandscupen, der freldra stilte pp i kisken g sm ryddehjelper. Mange ungdmmar g vaksne deltk dessutan sm dmmarar under Hjelmelandscupen. HJELMELANDSMEISTERSKAPET Me arrangerte Hjelmelandsmeisterskapet fr senirar i juli. Det stilte sju lag i herreklassen, g fr første gng på mange år vart det sett pp eigen dameklasse, rett nk med berre t lag. Hjelmeland vann ver Fjrdabuen i kvinneklassen, medan Fister sl Randøy i finalen, g vann dermed vandrepkalen med tredje strake meisterskapstittel. HJELMELANDSCUPEN Hjelmelandscupen fr aldersbestemte lag vart arrangert i august. Rekrdmange 21 lag var med i turneringa, deriblant lag frå Staal Jørpeland Idrettslag g Fiskå Idrettslag. Me hadde ønska endå fleire lag frå nabklubbane, men hadde kluss med utsending av invitasjnar på e- pst. Satsar på tidlegare g betre invitasjn neste år. IDRETTSSKULEN Me arrangerte Idrettsskulen juni. Om lag 50 barn deltk. Asgeir Austigard g Silje Hanasand hadde ansvaret fr gjennmføringa av Idrettsskulen, g hadde frnya aktivitetsprgrammet nk i frhld til tidlegare år. Også dette året rettar me str takk til Fister Sanitetsfreining fr gd hjelp til matserveringa. AVSLUTTINGSFEST Ftballgruppa hadde sesngavslutning med pizza g brus den 22. nvember. Alle spelarane fekk utdelt gympse, drikkeflaske g tøff hue sm takk fr innsatsen gjennm sesngen. Årsmelding fr håndballgruppa 2012/2013 STYRET I HÅNDBALLGRUPPA Håndballstyret har bestått av: Frde Liland Elin Hvda Camilla Flem Asbjørg Kalvåg Lene Beadle Hjelmeland Idrettslag Side 3 av 8 Årsmelding 2012

9 HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement g plass til alle LAGENE Alle lagene er nå midt i sesngen. Minihåndballen har 68 spillere frdelt på følgende lag: Jenter/gutter 6 (1. klasse): 25 spillere. Trenere: Siren Lrvik g Silje Riskedal. Hjelpetrener: Nra Viga. Jenter/gutter 7 (2. klasse): 23 spillere. Trenere: Kenneth Iversen g Stian Hetlelid Jenter/gutter 8 (3. klasse): 20 spillere. Trenere: Jarle Mjølhus, Sveinung Ravnås g Marianne Krumsvik. Minihåndballagene deltar i éndagscuper, der de spiller 3 kamper hver gang. Disse cupene blir arrangerte på Hjelmeland, Frsand, Jørpeland g Tau. Ellers har vi følgende lag: Gutter 9 (4. klasse): 10 spillere. Trenere: Jn Helge Hausken g Sigve Tuntland. Lagledere: Unni Fssaa g Hege Nessa. Dette laget er med i seriespill, g reiser til Stavanger fr å spille kamper. Jenter 9 (4. klasse): 8 spillere. Trenere: Jarle Mjølhus, Sveinung Ravnås g Marianne Krumsvik. Lagleder/reiseleder Lene Beadle. Dette laget er med i seriespill, g reiser til Stavanger fr å spille kamper. Jenter 10 (5. klasse): 10 spillere. Trenere: Liv Marit Kvame g Venke Bauge. Hjelpetrenere: Sina Viga g Line Gjertsen. Dette laget er med i seriespill, g reiser til Stavanger fr å spille kamper. Jenter 11 (6. g 7. klasse): 14 spillere. Trener: Siri Viga. Dette laget er med i seriespill i Stavanger- reginen. Gutter 11 ( klasse): 13 spillere. Trener: Rlf Arne Olsen. Hjelpetrener: Camilla Ullestad Olsen. Lagleder: William Gjertsen. Dette laget er med i seriespill i Stavanger- reginen. Jenter 13 (8. g 9. klasse): 15 spillere. Trenere: Anne Ullestad g Kristin Kstøl Helgaland. Lagleder: Hans Einar Steinsland. Dette laget er med i seriespill i Stavanger- reginen. Damelag: Trener: Siri Viga. Dette laget er ikke med i seriespill. Årsmelding fr skigruppa 2012 Årsmeldinga fr skigruppa er i år sett saman av halvårsrapprt fr første g andre halvår i STYRET I SKIGRUPPA Skistyret har bestått av: Anna Lena Kleppa styremedlem fram til årsmøtet 2012, vertk sm leiar etter Hans Widerøe etter årsmøtet Hans Widerøe, leiar fram til årsmøtet 2012, rennansvarleg etter årsmøtet Jn Helge Hausken, løypeansvarleg fram til årsmøtet Knut Verpe, vertk sm ansvarleg fr Bjødnabu etter årsmøtet Styret har hatt 2 rdinære møte, eitt trenarmøte g eitt freldremøte. Hjelmeland Idrettslag Side 4 av 8 Årsmelding 2012

10 HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement g plass til alle Halvårsrapprt fr skigruppa, periden januar- juni 2012 Gruppa har vinteren 2012 hatt m lag 30 aktive medlemmer. Trenarar har vre Ola Mjølhus (hvudtrenar), Ola Kleppa, Trbrg Kleppa g Asbjørg Kvame Hetlesæter. I tillegg har Erlend Widerøe Hennig, Knut Sveinung Kleppa g Lene Egeland Kyllesø gså hjelpt til sm trenarar. Skigruppa har i vinter hatt treningar på måndagar g fredagar. Vinteren starta gdt med gde snøfrhld på Bjødnabu, g med fine løyper der, blei dei fleste treningsøktene lagt dit. Vinteren 2012 deltk 62 løparar frå Hjelmeland, både aktive g andre, på lysløypekarusellen i Suldal, i tillegg deltk mellm 50 g 65 løparar på våre eigne arrangement, Telenr Karusellen g Hjelmelandsmeisterskapet. Hjelmelandsmeisterskapet g avsluttande renn i Telenr Karusellen, måtte i år flyttast til Gullingen, pga. snømangel på Bjødnabu i slutten av sesngen. Skigruppa hadde éi vellukka treningshelg på Gullingen den siste helga i januar, med 21 deltakande løparar. Her var gså éin av junirløparane våre, Erlend Widerøe Hennig, med på å trena éi gruppe. 4 løparar frå Suldal deltk gså på samlinga. Vidare i vintersesngen 2012 deltk løparar frå Hjelmeland på Hvdenrennet, Gjesdalburennet (der vi fekk éin førsteplass), Jularennet, Røldalsrennet, KM på Tnstad (3. plass), Saudasprinten (gså éin første plass), KM- sprint (t 3. plassar), Ungdmmens Hlmenkllrenn (4 løparar), NM- junir g Nrgescupen fr junir (1 løpar), Msvatnet rundt, Suldalsrennet, Sirdal Skimaratn, Birkebeineren (Oliver Hausberg tk merke fr 5. gng), Sesilåmi(13 løparar, Audun Laugaland med 2. plass), Haukelirennet m. fl. Skigruppa hevdar seg gdt i krinsrenna med mange gde plasseringar. Lysløypa på Bjødnabu hadde lys g gdt ppkøyrde løyper jamt ver heile sesngen. Løypeansvarleg Jn Helge Hausken hadde med seg eit lag av løypekøyrarar, Oliver Hausberg g Knut Verpe. Det står framleis nk arbeid att på garasjen. Ein vurderer å leige inn nk hjelp, i frm av snikkar, fr å få gjrt det mest krevjande arbeidet ferdig. Halvårsrapprt fr skigruppa, periden juli- desember 2012 AKTIVITET Gruppa har i løpet av hausten 2012 fått til saman m lag 60 aktive barn g unge, inklusive dei litt eldre unge. Trenarar har vre Ola Mjølhus (hvudtrenar), Ola Kleppa, Trbrg Kleppa g Asbjørg Kvame Hetlesæter, Erlend Widerøe Hennig, Hans Widerøe, Lene Egeland Kyllesø g Trnd Sandvik. Treningane starta pp like etter skulestart, g me hadde ppstartsmøte fr løparar, føresette g trenarar 31.august. Me har i haust hatt kndisjn- g styrketrening frå 4. klasse g ppver kvar måndag frå kl til Denne treninga har vre pen fr alle, g det har vre mellm 15 g 25 stk. på treningane. Ansvarlege trenerar har vre Erlend Widerøe Hennig, Asbjørg Kvame Hetlesæter g Hans Widerøe. Elghufsing/intervalltrening fr 4. klasse g ppver har vre kvar nsdag på Sigmundstad. Treningstida fr denne treninga blei justert etterkvart sm dagane blei krtare. Oppmøtet var derfr Hjelmeland Idrettslag Side 5 av 8 Årsmelding 2012

11 HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement g plass til alle særs gdt tidleg på hausten, men det blei vanskelegare fr mange å nå denne treninga når dagane blei krtare, g treninga måtte starte rett etter skuleslutt. Ungdmmane i skigruppa har likevel vre trufaste, g dei fekk gjennmført gde hardøkter heilt fram til jul. Ansvarleg trenar har vre Trnd Sandvik. Fredag har det vre rulleskitrening fr alle heilt frå 1.klasse g ppver. På det meste har det vre ver 40 stk. på rulleskitrening på éin gng. Gruppa har i hvudsak vre delt i tre. Trbrg Kleppa har hatt hvudansvaret fr dei yngste, Lene Egeland Kyllesø fr mellmgruppa g Ola Mjølhus, Erlend Widerøe Hennig, Ola Kleppa fr dei eldste. I tillegg har Stian Hetlelid, Trnd Sandvik, Knut Kleppa, Nils Viga m. fl. vre med g hjelpt til. Det hadde sjølvsagt vre eit ønskje at både nsdags- g fredagstreninga skulle gått på ski i slutten av året, men snøen har uteblitt, g ein har ikkje fått nytta løypa på Bjødnabu så langt denne sesngen. DELTAKING Skigruppa har vre representert på følgjande renn i løpet av hausten: BLINK- festivalen, KM- rulleski, Ålgårdrennet, Hvdenrennet, Jularennet, Røldalsrennet g Nyttårsrennet. I tillegg har nkre av ungdmmane deltatt på snesamlingar i haust. Skigruppa viser gdt igjen i løpa sm blir arrangerte i kretsen. Fleire av løparane våre hevdar seg i øvre halvdel av listene, g endåtil klatrar dei innimellm heilt pp på pallen. Det er fltt å sjå at treninga dei legg ned gjev resultat. Det er like kjekt å sjå at det er eit gdt miljø i gruppa, g rm fr å vere med, sjølv m ein ikkje har sm mål å bli best i sin klasse. Nrges Skifrbund har i samarbeid med Blindefrbundet eit gdt pplegg fr barn g ungdm med synshemming. Éin av våre ungdmmar, Jarand Sørreime Verpe, har difr fått vre med på følgjande samlingar rundt mkring i landet i løpet av 2012: Vintersamling med NSF/Blindefrbundet i Hurdal, Barnas Ridderrenn, Beitstølen treningssamling, Smmarskiskule på Savalen g barmarkssamling med NSF/Blindefrbundet i Hurdal. Audun Laugaland må gså nemnast spesielt, sm etablert i tppen i langdistansecupen, g sm går fr Hjelmeland IL i fleire renn. BJØDNABU Ola Mjølhus har grusa den krte sløyfa i løypa. Løypemaskinen har vre nede i bygda, i garasjen hjå Jarle Mjølhus, g han g Oliver Hausberg har utført service g vedlikehald av denne. Maling av garasje g hytta er i hvudsak gjrt, men framdrifta med å ferdigstille garasjen er ikkje ferdig. Det er tinga snikkar, sm ein ventar på, til å utføre nk av dette arbeidet, før ein kan gjere resterande arbeid sm dugnad. Nytt aggregat er tinga. Dette reknar ein med kan vere på plass innan utgngen av inneverande sesng. Det nye aggregatet er fullfinansiert med støtte frå Marine Harvest- fndet. NYE SKIKLEDE Nye vertrekksdressar g knkurranseklede til skigruppa, i eige klubbdesign, blei bestilte frå Trimtex i byrjinga av desember, g er n delt ut til løparane. UTSTYR I løpet av hausten har me hatt besøk av t leverandørar av skiutstyr g skismørjing, Tengesdal Sprt g Start. Desse har infrmert m utstyr, g kursa ss i skismørjing. Hjelmeland Idrettslag Side 6 av 8 Årsmelding 2012

12 HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement g plass til alle Årsmelding fr trimgruppa 2012 SYKKELFORBUNDET Årsmøtet gdkjente søknad m pptak av Hjelmeland IL i Nrges Cyklefrbund, g 18. april vart det frmelt ppretta sykkelgruppe i idrettslaget. Sykkelgruppa har så langt vre passiv, utanm å arrangera Marine Harvest- rittet. Sykkelgruppa blir administrert av trimgruppa. TIDTAKARSYSTEM Med hjelp av spnsrmidlar frå Marine Harvest- fndet vart det kjøpt inn tidtakarsystem frå Quick Time. Tidtakarsystemet blei i hvudsak kjøpt inn fr å brukast på Marine Harvest- rittet, men kan gså brukast på Fisterløpet g skirenn. FISTERLØPET 20. mai 2012 vart Fisterløpet arrangert fr 25. gng. Det vart markert med kake til alle deltakarar. Gaute Hauge g Arne Sandanger fekk pkal fr å ha deltatt alle 25 gngene. I år blei det fr første gng arrangert med stafettlag. Det var 42 deltakarar frå 7. til 10. klasse, 14 senirløparar, 7 stafettlag g 122 turgåarar. Vinnarar av senirklassane var Jhn André Staurland g Nina Kristin Hlta. Dette var første arrangementet tidtakarsystemet blei tatt i bruk. MARINE HARVEST- RITTET 3. juni 2012 vart Marine Harvest- rittet arrangert. Det stilte 81 deltakarar til start i aktiv klasse. Vinnarar var Erlend Widerøe Hennig g Hege Regina Aartun. Det var gså trim- g barneklassar. I barneklassen deltk det til saman 30 barn. BADMINTONTURNERING Seksten mannflk frå 14 til 64 år var i full sving under ei vellukka badmintnturnering i Hjelmelandshallen 2. juledag. Marcin Wdka vart suveren vinnar, med Geir Østerhus g Rnny Mæland på høvesvis andre- g tredjeplass. BARNETRIM Det har vre gd aktivitet på barnetrimmen på Hjelmeland g Fister. DAMETRIM Det har sm vanleg vre gd aktivitet i dametrimmen på Hjelmeland. I august blei det starta dametrim i gymsalen på Fister. HERRETRIM Trimgruppa har hatt vlleyballtreningar i gymsalen på Fister, g badmintntreningar i Hjelmelandshallen. Hjelmeland Idrettslag Side 7 av 8 Årsmelding 2012

13 HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement g plass til alle Styret vil elles retta ei str takk til alle frivillige, tillitsvalte, freldre, lagleiarar, trenarar, spnsrar g samarbeidspartnarar stått på fr Hjelmeland Idrettslag sitt beste i året sm har gått. Hjelmeland, 31. desember 2012/28. februar 2013 Mrten Hetland styreleiar Per Magne Gabrielsen nestleiar Brit Dagrun K. Hetlelid Skrivar Reidun Pedersen kasserar Trsten Scläwicke materialfrvaltar Geir Mrten Lie bygg- g anleggsansvarleg Jarle Mjølhus leiar i ftballgruppa Frde Liland leiar i handballgruppa Anna Lena Kleppa leiar i skigruppa Jar Hauge leiar i trimgruppa Hjelmeland Idrettslag Side 8 av 8 Årsmelding 2012

14 Årsregnskap fr 2012 HJELMELAND IDRETTSLAG 4130 HJELMELAND Innhld: Resultatregnskap Balanse Nter Revisjnsberetning

15 Årsregnskap 2012 Resultatregnskap fr 2012 HJELMELAND IDRETTSLAG Nte Salgsinntekt Gaver g tilskudd Sum driftsinntekter Aktivitetskstnader Lønn g andre hnrarer Avskrivning på varige driftsmidler Andre driftskstnader Sum driftskstnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Nett finans Ordinært resultat før skattekstnad Ordinært resultat Årsresultat ( ) ( ) 4 (67 100) (84 732) 3 (48 200) (56 365) 10 ( ) ( ) ( ) ( ) Overføringer Annen egenkapital Sum

16 Balanse pr. 31. desember 2012 HJELMELAND IDRETTSLAG Årsregnskap 2012 Nte EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tmter, bygninger g annen fast eiendm Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av vertrekksdrakter Sum varer Frdringer Kundefrdringer Andre frdringer Sum frdringer Bankinnskudd, kntanter g lignende Sum bankinnskudd, kntanter g lignende Sum mløpsmidler Sum eiendeler

17 Balanse pr. 31. desember 2012 HJELMELAND IDRETTSLAG Årsregnskap 2012 Nte EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum pptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Krtsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige ffentlige avgifter Annen krtsiktig gjeld Tilskudd til fremtidige investeringer Sum krtsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital g gjeld Styret i Hjelmeland Idrettslag Hjelmeland, den 22.februar 2013 Mrten Hetland Leder Per Magne Gabrielsen Nestleder Brit Dagrun Hetlelid Sekretær Reidun Pedersen Kasserer Geir Mrten Lie Anleggsansvarlig Trsten Schläwicke Materialfrvalter Jarle Mjølhus Leder ftball Frde Liland Leder håndball Anna Lena Kleppa Leder ski Jar Hauge Leder trim/friidrett

18 NOTER TIL REGNSKAPET 2012 HJELMELAND IDRETTSLAG Nte 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt pp i samsvar med regnskapslvens bestemmelser. Det er utarbeidet etter nrske regnskapsstandarder fr små fretak. Hvedregel fr vurdering g klassifisering av eiendeler g gjel Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert sm anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert sm mløpsmidler Varige driftsmidler Idrettslagets tmteverdi av idrettsanlegg på Flåtene blir ikke avskrevet Øvrige investeringer i idrettsanlegg ppføres i balansen til en verdi lik anskaffelseskstnaden, men ikke høyere enn den gjeld sm er knyttet til anlegget. Avskriving mt resultatregnskap skjer så raskt sm mulig g minst med årlig beløp sm tilsvarer nedbetalingen av langsiktig gjeld knyttet til anlegget. Frdringer Frdringer er vurdert til laveste verdi av pålydende g virkelig verdi. Varelager Lager av vertrekksdrakter er verdsatt til laveste verdi av kstpris g antatt virkelig verdi. Nte 2 Spesifikasjn av inntekter, kstnader g resultat pr avdeling Avdeling Inntekter 2012 Kstnader 2012 Resultat 2012 Budsjett 2012 Resultat 2011 Hvedavdeling Avskriving Hvedavdeling Trim/friidrett Ftball aldersbest Ftball A-lag/junir Skigruppa Håndball Sum lagets avdelinger Sum årsregnskap

19 Nte 3 Nter til regnskapet 2012 Spesifikasjn av varige driftsmidler Bygg, tmt g anlegg Balanseført verdi Garasje Bjødnabu tilgang kstpris Årets avskriving Balanseført verdi Balanseført verdi på kr gjelder tmteverdi fr idrettslagsanlegg på Flåtene. Øvrige anlegg i inngående balanse er avskrevet i Nte 4 Lønn Gdtgjørelse til styret (styrets leder, kasserer g sekretær) Lønn idrettskulen inkl feriepenger Lønn eliteløper ski Spnsrmidler til dekning av lønn eliteløper ski Sum lønnskstnader Nte 5 Andre frdringer Frskuttering Taletter på Bjødnabu Idrettslaget har betalt et bidrag på kr til Ryfylke Friluftsråd fr bygging av taletter på Bjødnabu i kmmune. Av bidraget er kr kstnadsført i 2011 sm idrettslaget bidrag til taletter på Bjødnabu. Idrettslaget regner med å få dekket kr av bidraget av Hjelmeland. Bidrag fra Hjelmeland kmmune, sm ikke er mttatt pr balansedat, er klassifisert sm annen frdring i årsregnskapet med kr Tilskudd til lydanlegg Idrettslaget har i 2012 investert i et lydanlegg i Hjelmelandshallen. Kstnaden på kr er ført sm annen driftskstnad g leverandørgjeld i årsregnskapet. Idrettslaget har fått tilsagn m et tilskudd til investeringen i lydanlegg fra Marine Harvest Fndet på kr Tilskuddet er ført sm del av «gave g tilskudd» i resultatregnskapet. Tilskuddet fra Marine Harvest Fndet, sm ikke er mttatt pr balansedat, er klassifisert sm annen frdring i årsregnskapet med kr Nte 6 Tilskudd til fremtidige investeringer Idrettslaget har mttatt kr fra Marine Harvest Fndet til planlagt investering i strømaggregat i tilknytning til skianlegget ved Bjødnabu. Investeringen er ikke gjennmført pr balansedat g tilskuddet er derfr klassifisert sm krtsiktig gjeld i idrettslagets årsregnskap

20 Nte 7 Salginntekter Nter til regnskapet Salg (kisk g vertrekksdresser) Stevneinntekter Medlemskntigenter Egenandeler Dugnadsgivende inntekter Samarbeidsavtaler spnsrer Andre spnsrinntekter Sum salgsinntekter Nte 8 Gaver g tilskudd Aktivitetsmidler fra idrettsfrbundet Aktivitetsmidler fra skifrbundet Nrsk Tipping grasrtmidler Mva-kmpensasjn Kmmunale kulturmidler Kmmunalt driftstilskudd idrettsskulen Kmmunalt driftstilskudd Bjødnabu Tilskudd lydanlegg fra MH Fndet Tilskudd fra Hjelmeland Vekst AS Annet Sum gaver g tilskudd Nte 9 Aktivitetskstnader Varekjøp (kisk g vertrekksdresser) Utstyr g aktivitetskstnader Dmmerutgifter Deltaking i stevner Trening g samlingskstnader Reisekstnader (inkl kilmetergdtgjørelse) Kntigenter g spillelisenser Trykkekstnader, annnser Sum aktivitetskstnader Nte 10 Andre driftskstnader Vedlikehld av anlegg Drift Bjødnabu Lydanlegg Hjelmelandshallen Revisjnshnrar Regnskapshnrar Administrasjnsutgifter Frsikringer Bankmkstninger Sum andre driftskstnader

21 Hjelmeland Idrettslag 4130 HJELMELAND Revisjn Ryfylke AS Pstbks Tau FULLSTENDIGHETSERKLÆRING Dette brevet sendes i frbindelse med deres revisjn av regnskapet fr Hjelmeland Idrettslag fr året sm ble avsluttet den 31. desember Frmålet er å kunne knkludere på hvrvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslven g gd regnskapsskikk. Vi bekrefter etter beste evne g verbevisning at: Regnskap Vi har ppfylt vårt ansvar fr å påse at idrettslagets regnskap g frmuesfrvaltning er gjenstand fr betryggende kntrll, herunder slik intern kntrll sm vi finner nødvendig fr å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap sm ikke innehlder vesentlig feilinfrmasjn, verken sm følge av misligheter eller feil. Vi har videre ppfylt vårt ansvar fr utarbeidelsen av regnskapet, g mener at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslven g gd regnskapsskikk. Viktige frutsetninger sm er brukt av ss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til g pplyst m frhld til nærstående parter g transaksjner med disse i verensstemmelse med kravene regnskapslven g gd regnskapsskikk. Alle hendelser etter daten fr regnskapet g frhld sm medfører krrigering eller mtale, er krrigert eller mtalt. Vi mener at virkningen av ikke-krrigert feilinfrmasjn er uvesentlig, både enkeltvis g samlet fr regnskapet sett sm helhet. En liste ver ikke-krrigert feilinfrmasjn følger sm vedlegg. 1

22 Fullstendighetserklæring Opplysninger sm er gitt Vi har gitt revisr: - Tilgang til alle pplysninger sm vi har kjennskap til, sm er relevante fr utarbeidelsen av regnskapet, sm regnskapsregistreringer, dkumentasjn g andre saker, - tilleggspplysninger sm revisr har bedt m fra ss fr revisjnsfrmål, g - ubegrenset tilgang til persner i idrettslaget sm det etter revisrs vurdering er nødvendig å innhente revisjnsbevis fra Alle transaksjner er registrert i regnskapspster g reflektert i regnskapet. Vi har gitt revisr pplysninger m resultatene av vår vurdering av risiken fr at regnskapet kan innehlde vesentlig feilinfrmasjn sm følge av misligheter. Vi har gitt revisr alle pplysninger m eventuelle misligheter eller mistanker m misligheter sm vi er kjent med g sm kan ha påvirket idrettslaget, g sm invlverer: - ledelsen, - ansatte sm har en betydningsfull rlle i intern kntrll, eller - andre hvr misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. Vi har gitt revisr alle pplysninger m eventuelle påstander m misligheter eller mistanke m misligheter sm kan ha påvirket idrettslagets regnskap g sm er kmmunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi har gitt revisr pplysninger m alle kjente tilfeller av manglende verhldelse eller mistanke m manglende verhldelse av lver g frskrifter sm kan ha betydning fr utarbeidelsen av regnskapet. Vi har gitt revisr pplysninger m identiteten til idrettslagets nærstående parter g alle frhld til nærstående parter g transaksjner med disse sm vi er kjent med. Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller pplyst m alle frpliktelser, både aktuelle g latente, g har i ntene til regnskapet gitt pplysninger m alle garantier avgitt til tredjeparter. Idrettslaget har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, g det er ingen pantsettelser av eller heftelser på idrettslagets eiendeler, med unntak av dem sm fremgår av ntene til regnskapet Hjelmeland, den 22.februar 2013 Mrten Hetland Styrets leder Reidun Pedersen Kasserer 2

23 FRAMLEGG TIL LOV FOR HJELMELAND IDRETTSLAG skipa , med seinare endringar, seinast av , gdkjent av Rgaland Idrettskrets xx.xx.2013 I. INNLEIANDE REGLAR 1 Føremål (1) Idrettslaget sitt føremål er å driva idrett rganisert i Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité (NIF). (2) Arbeidet skal pregast av frivilligheit, demkrati, ljalitet g likeverd. All idrettsleg aktivitet skal byggja på grunnverdiar sm idrettsglede, fellesskap, helse g ærlegdm. 2 Organisasjn (1) Idrettslaget er sjølveigande g frittståande med berre persnlege medlemmer. (2) Idrettslaget er medlem av det/dei særfrbund sm laget sitt årsmøte bestemmer. Idrettslaget er fr tida medlem av Nrges Ftballfrbund gjennm Rgaland Ftballkrets, Nrges Skifrbund gjennm Agder g Rgaland Skikrets, Nrges Håndballfrbund gjennm NHF Regin SørVest Nrge, Nrges Cyklefrbund gjennm Rgaland Cyklekrets. (3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennm Rgaland Idrettskrets, høyrer heime i Hjelmeland kmmune, g er medlem av Hjelmeland Idrettsråd. (4) Idrettslaget skal følgje NIF g tilslutta rganisasjnsledd sitt regelverk g vedtak. NIFlva gjeld fr idrettslaget uavhengig av kva sm måtte stå i idrettslaget si eiga lv.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk hjelp.pdf

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Sandvollan idrettslag

Lov for Sandvollan idrettslag stiftet 25. juli 1920 Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Forslag til årsmøte 2014. Godkjent av Nord Trøndelag idrettskrets pending. Endringshistorikk se vedlegg 1. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ),

Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ), Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ), stiftet 17.06 1927, med senere endringer, senest av 29.02.2012, Godkjent av.idrettskrets den.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klubbens formål

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Lov for Ballerud Golfklubb (heretter klubben), stiftet 1.8.1992, med senere endringer, senest av

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer