Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Tid g dat: Stad: Merknader: trsdag 28. februar 2013, klkka 19:30 Hjelmelandshallen Før årsmøtet tek til frtel Åsmund Tuntland, frå sjukebiltenesta til Hjelmeland Røde Krs, m førstehjelp i idrettslaget. I samband med årsmøtet blir det òg ei krt rientering m framdrifta på Hjelmeland Idrettsanlegg. SAKLISTE Saksnr. Sakstittel 01/2013 Gdkjenning av kven sm har røysterett 02/2013 Gdkjenning av innkalling g sakliste 03/2013 Val av møteleiar, møteskrivar g t til å underteikna møtebka 04/2013 Gdkjenning av årsmelding fr 2012 med gruppeårsmeldingar 05/2013 Gdkjenning av årsrekneskapen 2012 i revidert stand 06/2013 Opptak i Nrges Friidrettsfrbund 07/2013 Gdkjenning av avtale m Hjelmeland Idrettsanlegg 08/2013 Vedtak av ny lv fr Hjelmeland Idrettslag 09/2013 Fastsetjing av medlemspengar 10/2013 Vedtak av budsjett fr /2013 Revisjn av rganisasjnsplanen 12/2013 Val a) Styremedlemmer g varastyremedlemmer b) Revisrar c) Representantar til Hjelmeland Idrettsråd d) Val av utsendingar til verrdna rgan e) Valnemnd

2 Møtebk fr årsmøtet i Hjelmeland Idrettslag Møtedat: Møtestad: 28. februar 2013 Hjelmelandshallen Merknader g kmmentarar til årsmøtesakene: Sakene 01/ /2013 krev ikkje ytterlegare frklaringar enn det sm sakstitlane tilseier. Til sak 12/2013 vil valnemnda leggja fram tilråding i punkta a- d i sjølve møtet, medan styret kjem med tilråding til punkt e. Saksnr.: Sakstittel: 04/2012 Gdkjenning av årsmelding fr 2012 med gruppeårsmeldingar SAMANDRAG: Årsmeldinga fr 2012 med gruppeårsmeldingar blir lagt fram fr årsmøtet i eige dkument. FRAMLEGG TIL ÅRSMØTEVEDTAK : Årsmelding g gruppeårsmeldingar fr 2012 blir gdkjende. Saksnr.: Sakstittel: 05/2012 Gdkjenning av årsrekneskapen 2012 i revidert stand SAMANDRAG: Årsrekneskapet fr 2012 g ntar til denne rekneskapen blir lagt fram fr årsmøtet i eige dkument. FRAMLEGG TIL ÅRSMØTEVEDTAK : Årsrekneskapet fr 2012 blir gdkjent. Saksnr.: Sakstittel: 06/2012 Opptak i Nrges Friidrettsfrbund SAMANDRAG: Etter styret si ppfatning har det tidlegare vre signal m at Hjelmeland Idrettslag bør søkja pptak i Nrges Friidrettsfrbund, både fr at idrettslaget bør følgja krav g retningsliner sm følgjer med å arrangera t.d. Fisterløpet, men òg frdi ein kan auka marknadsføringa av Fisterløpet gjennm eit medlemsskap i Friidrettsfrbundet. På bakgrunn av dette, legg styret fram tilråding m at Hjelmeland Idrettslag søkjer m pptak i Nrges Friidrettsfrbund i FRAMLEGG TIL ÅRSMØTEVEDTAK : Hjelmeland Idrettslag søkjer m pptak i Nrges Friidrettsfrbund. Når pptaket til Friidrettsfrbundet blir gdkjent, skal dette innarbeidast i lv g rganisasjnsplan. Side 2 av 5

3 Møtebk fr årsmøtet i Hjelmeland Idrettslag Møtedat: Møtestad: 28. februar 2013 Hjelmelandshallen Saksnr.: Sakstittel: 07/2012 Gdkjenning av avtale m Hjelmeland Idrettsanlegg SAMANDRAG: Grunna knfidensielle pplysingar, legg styret fram sitt framlegg til avtale mellm Hjelmeland Idrettslag g Hjelmeland kmmune m bygging, drift, bruk g vedlikehald av Hjelmeland Idrettsanlegg under sjølve årsmøtet. Det er svært viktig fr den vidare framdrifta at avtalen blir gdkjent av årsmøtet. Ein bør òg gje tre persnar fullmakt til å utføra eventuelle sluttfrhandlingar med Hjelmeland kmmune, g styret fullmakt til å eventuelt vedta g gdkjenna endeleg avtale på bakgrunn av eventuelle frhandlingar. FRAMLEGG TIL ÅRSMØTEVEDTAK : 1. Årsmøtet gdkjenner styret sitt framlegg til avtale m bygging, drift, bruk g vedlikehald av Hjelmeland Idrettsanlegg I Hjelmeland kmmune. 2. Eit frhandlingsutval beståande av styreleiar, leiar i den kmmunale byggjenemnda fr Hjelmeland Idrettsanlegg g Leif- Ole Terøy får fullmakt av årsmøtet til å gjennmføra eventuelle sluttfrhandlingar med Hjelmeland kmmune. 3. Så lenge eventuelle sluttfrhandlingar ikkje fører til større avvik mt det pphavlege avtaleframlegget, får styret i Hjelmeland Idrettslag fullmakt til å vedta g gdkjenna endeleg avtale. Saksnr.: Sakstittel: 08/2012 Vedtak av lv fr Hjelmeland Idrettslag SAMANDRAG: I samband med ei medlemsundersøking av Hjelmeland Idrettslag, sm vart utført av Rgaland Idrettskrets i 2012, km Idrettskretsen med tilbakemelding m at lva til Hjelmeland Idrettslag var utdatert g ikkje følgjer Nrges Idrettsfrbund sine minimumskrav. Styret legg difr (i eige dkument) fram frslag til ny lv fr Hjelmeland Idrettslag. Det er lite ein kan endra i styret sitt framlegg, sidan det n følgjer Idrettsfrbundet sine krav. Det er i hvudsak samansetnaden av styret sm årsmøtet sjølv kan seia nk m. FRAMLEGG TIL ÅRSMØTEVEDTAK : Årsmøtet i Hjelmeland Idrettslag vedtek styret sitt frslag til ny lv. Lva blir versendt til Rgaland Idrettskrets fr endeleg gdkjenning. Side 3 av 5

4 Møtebk fr årsmøtet i Hjelmeland Idrettslag Møtedat: Møtestad: 28. februar 2013 Hjelmelandshallen Saksnr.: Sakstittel: 09/2012 Fastsetjing av medlemspengar SAMANDRAG: Medlemspengane har i lengre tid vre uendra, medan ein har auka aktiviteten g dermed kstnadene i Hjelmeland Idrettslag. Dessutan har ein hatt vanskar med å gjera budsjettert dugnad m til reelle inntekter. På bakgrunn av dette føreslår styret å auka medlemspengane frå 500 til 600 krner fr barn under 18 år, g frå 600 til 700 krner fr enkeltmedlemmer. Styret tilrår å halda satsen fr støttemedlemsskap uendra på 300 krner. Styret tilrår å auka satsen fr rabattrdninga «familiemedlemsskap» frå til krner. Ein ber dessutan m presisering av at familiemedlemsskap berre gjeld fr freldre/føresette g deira barn under 18 år. FRAMLEGG TIL ÅRSMØTEVEDTAK : Hjelmeland Idrettslag sine satsar fr medlemspengar blir følgjande: Barn under 18 år: 600 kr Enkeltmedlem: 700 kr Familiemedlemsskap: kr Støttemedlemsskap: 300 kr Familiemedlemsskap gjeld berre fr freldre/føresette g deira barn under 18 år. Dei nye satsane blir gjeldande frå g med fr nye medlemmer i resten av 2013, g frå g med fr alle medlemmene i laget. Saksnr.: Sakstittel: 10/2012 Vedtak av budsjett fr 2013 SAMANDRAG: Styret sitt framlegg til budsjett blir lagt fram fr årsmøtet i eige dkument. FRAMLEGG TIL ÅRSMØTEVEDTAK : Årsmøtet vedtek styret sitt framlegg til budsjett fr Side 4 av 5

5 Møtebk fr årsmøtet i Hjelmeland Idrettslag Møtedat: Møtestad: 28. februar 2013 Hjelmelandshallen Saksnr.: Sakstittel: 11/2012 Revisjn av rganisasjnsplanen SAMANDRAG: Styret har gjennm hausten arbeidd med ein større revisjn av rganisasjnsplanen, men er førebels ikkje kme i mål med dette arbeidet. Likevel er det ein del spørsmål sm allereie n bør avklarast i rganisasjnsplanen. Styret sitt framlegg til revisjn av rganisasjnsplanen blir lagt fram fr årsmøtet i eige dkument, der styret sine framlegg til endringar er markerte med raud tekst. FRAMLEGG TIL ÅRSMØTEVEDTAK : Årsmøtet vedtek styret sitt framlegg til revisjn av rganisasjnsplanen. Side 5 av 5

6 HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement g plass til alle Årsmelding 2012 SAMANDRAG Hjelmeland Idrettslag har i 2012 hatt str aktivitet i både ftball-, handball-, ski- g trimgruppa. Styret har hatt ti styremøte g eitt telefnmøte, g behandla 82 saker. Dessutan er eitt av årets stre høgdepunkt at Hjelmeland kmmune endeleg har starta prsessen med å byggja Hjelmeland Idrettsanlegg. Hjelmeland Idrettslag har òg ved hjelp av stønad frå Marine Harvest- fndet kjøpt inn g fått mntert lydanlegg i Hjelmelandshallen, g nytt dieselaggregat til Bjødnabu Skianlegg er under levering. Elles er det gjrt ein del arbeid med nyutvikling av nettstaden, samt å vera synlegare på Facebk. STYRET Hjelmeland Idrettslag sitt styre fr 2012, valt av årsmøtet 29. februar 2012, har bestått av følgjande: Mrten Hetland Per Magne Gabrielsen Reidun Pedersen Brit Dagrun K. Hetlelid Trsten Schläwicke Geir Mrten Lie Jarle Mjølhus Frde Liland Anna Lena Kleppa Jar Hauge Marta Ommundsen Jfrid Hia (styreleiar) (nestleiar (kasserar) (skrivar) (materialfrvaltar) (bygg- g anleggsansvarleg) (leiar i ftballgruppa) (leiar i handballgruppa) (leiar i skigruppa) (leiar i trimgruppa) (1. varastyremedlem) (2. varastyremedlem) MEDLEMMER Hjelmeland Idrettslag hadde per ttalt 544 medlemmer. Dermed gjekk medlemstalet ned med 34 medlemmer (frå 578 medlemmer per ). Kjønn Kvinner Menn Alder Medlemmer ØKONOMI Hjelmeland Idrettslag har i 2012 budsjettert med eit rekneskap i balanse. Idrettslaget sitt årsrekneskap viser eit verskt på kr Idrettslaget har gd likviditet g sliditet. Styret meiner at årsrekneskapen gjev eit rettvisande bilete av Hjelmeland Idrettslag sine eigendelar g gjeld, finansielle stilling g resultat. Styret meiner at føresetnaden m framleis drift er til stades, g årsrekneskapen fr 2012 er sett pp under denne føresetnaden. Hjelmeland Idrettslag Side 1 av 8 Årsmelding 2012

7 HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement g plass til alle Årsmelding fr ftballgruppa 2012 STYRET I FOTBALLGRUPPA Jarle Mjølhus (leiar), Trbrg Kleppa (sekretær), Even Stakkeland (aldersbestemte lag/dmmarar), Styret har hatt eitt rdinært møte, eitt trenar- g lagleiarmøte g tre planleggingsmøte fr Hjelmelandscupen/Hjelmelandsmeisterskapet i Leiaren har elles arbeidd mykje med spørsmål g planar knytt til Hjelmeland Idrettsanlegg. OPPSUMMERING AV SESONGEN A- laget: Marcin Wdka har vre hvudtrenar fr A- laget, med Sjur Atle Kleppa sm assistenttrenar. Lagleiar har vre Sveinung Sandvik. Laget spela i 5. div. avd. 2, g hamna til slutt heilt sist på tabellen. G16 g G14: Begge laga hadde litt lite spelarar, g måtte låna av kvarandre. Marcin Wdka har trena begge laga, men har ikkje reist med dei på kamp. Resultatet har blitt bra, g begge laga enda i øvste enden på tabellen. Samarbeidslag med Årdal. Lagleiarar Gerd Eli Lmeland (G16) g Svanhild Hjrteland Gbada (G14). J16: Samarbeidslag Årdal/Hjelmeland. Bjørn Fjørtft har hatt trenaransvaret. Laget har trena bra, g hatt ein kjempesesng, g enda til slutt på 2. plass på tabellen. Laget deltk gså i Nrway Cup. Lagleiar har vre Astrid Ullestad. J13 g J12: Frde Liland g Magnar Viga har trena desse laga saman. På J12 har det vre med 13 jenter. Berre 3 av dei var 12 år, resten var 11. Det var litt tøft i starten, men har fungert greitt. J13 har vre 8 jenter, i tillegg har dei lånt ei frå J16 laget. Laget vann pulja si, g fekk spela KM mt dei t andre puljevinnarane. Her tapte dei mt Skjldar g Egersund, men trass alt eit kjemperesultat med 3.plass i kretsen. Ingvill Hauskevåg Gjertsen har vre lagleiar fr J13, medan Magnar Viga har vre lagleiar fr J12. G13: Gaute Hauge g Kjell- Magne Hjørungdal har hatt trenaransvaret fr desse. Dei har vre 14 gutar på år. Sesngen har vre variabel/dårleg resultatmessig. Dei har tapt 14 kampar g vunne 4, g hamna nest sist på tabellen. Dei reiste ikkje på cup, frdi dei hadde så mange kampar i serien. Jan Magne Hvda har vre lagleiar. G10: Jhn Eirik Svendsen g Rlf Arne Olsen har trena desse. Oppmøtet på treningane har vre variabelt, g resultata deretter. Det har vre mykje tap g uavgjrt. Trenarane gir utrykk fr at det er fr mange av spelarane sm ikkje vil nk, g er meir interesserte i andre ting. William Gjertsen har vre lagleiar. G9: Jn Helge Hausken g Sigve Tuntland har hatt ansvaret fr denne gutegjengen. Dei er 13 stk. på trening, g har delteke med t 5 er lag i serien. Desse t laga har fått spele i same pulje. Dei har delteke på Staal- cup g Hjelmelandscupen. Har engasjerte ungar g freldre, g tykkjer det går bra. Unni Tllefsen Fssaa g Hege Nessa har vre lagleiarar. G/J 8: Jarle Mjølhus g Sveinung Ravnås har vre trenerar g lagleiarar. Har trena éin gng pr. veke stk. på trening. Har delteke på Ryfylke Trelast- cup, Staal Jørpeland ASAP Cup g Hjelmelandscupen. Det går best med jentene, men gutane er bra dei gså. Hjelmeland Idrettslag Side 2 av 8 Årsmelding 2012

8 HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement g plass til alle G/J 7: Kenneth Iversen g Stian Hetlelid har trena desse laga saman. Dei har trena ein gng i veka, med jenter g gutar på trening. Har delteke på dei same tre turneringane sm G/J 8. G/J 6: Starta pp med balltrening i haust, g deltk på Staal Jørpeland ASAP Cup. Trenarar er Bjørn- Erik Flem g Bjørn Olav Dale. DUGNAD Fleire av laga med freldre har delteke på dugnad på idrettsbanen g klubbhuset på Fister, g på ftballbanen på Flåtene. I tillegg arrangerte me Hjelmelandscupen, der freldra stilte pp i kisken g sm ryddehjelper. Mange ungdmmar g vaksne deltk dessutan sm dmmarar under Hjelmelandscupen. HJELMELANDSMEISTERSKAPET Me arrangerte Hjelmelandsmeisterskapet fr senirar i juli. Det stilte sju lag i herreklassen, g fr første gng på mange år vart det sett pp eigen dameklasse, rett nk med berre t lag. Hjelmeland vann ver Fjrdabuen i kvinneklassen, medan Fister sl Randøy i finalen, g vann dermed vandrepkalen med tredje strake meisterskapstittel. HJELMELANDSCUPEN Hjelmelandscupen fr aldersbestemte lag vart arrangert i august. Rekrdmange 21 lag var med i turneringa, deriblant lag frå Staal Jørpeland Idrettslag g Fiskå Idrettslag. Me hadde ønska endå fleire lag frå nabklubbane, men hadde kluss med utsending av invitasjnar på e- pst. Satsar på tidlegare g betre invitasjn neste år. IDRETTSSKULEN Me arrangerte Idrettsskulen juni. Om lag 50 barn deltk. Asgeir Austigard g Silje Hanasand hadde ansvaret fr gjennmføringa av Idrettsskulen, g hadde frnya aktivitetsprgrammet nk i frhld til tidlegare år. Også dette året rettar me str takk til Fister Sanitetsfreining fr gd hjelp til matserveringa. AVSLUTTINGSFEST Ftballgruppa hadde sesngavslutning med pizza g brus den 22. nvember. Alle spelarane fekk utdelt gympse, drikkeflaske g tøff hue sm takk fr innsatsen gjennm sesngen. Årsmelding fr håndballgruppa 2012/2013 STYRET I HÅNDBALLGRUPPA Håndballstyret har bestått av: Frde Liland Elin Hvda Camilla Flem Asbjørg Kalvåg Lene Beadle Hjelmeland Idrettslag Side 3 av 8 Årsmelding 2012

9 HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement g plass til alle LAGENE Alle lagene er nå midt i sesngen. Minihåndballen har 68 spillere frdelt på følgende lag: Jenter/gutter 6 (1. klasse): 25 spillere. Trenere: Siren Lrvik g Silje Riskedal. Hjelpetrener: Nra Viga. Jenter/gutter 7 (2. klasse): 23 spillere. Trenere: Kenneth Iversen g Stian Hetlelid Jenter/gutter 8 (3. klasse): 20 spillere. Trenere: Jarle Mjølhus, Sveinung Ravnås g Marianne Krumsvik. Minihåndballagene deltar i éndagscuper, der de spiller 3 kamper hver gang. Disse cupene blir arrangerte på Hjelmeland, Frsand, Jørpeland g Tau. Ellers har vi følgende lag: Gutter 9 (4. klasse): 10 spillere. Trenere: Jn Helge Hausken g Sigve Tuntland. Lagledere: Unni Fssaa g Hege Nessa. Dette laget er med i seriespill, g reiser til Stavanger fr å spille kamper. Jenter 9 (4. klasse): 8 spillere. Trenere: Jarle Mjølhus, Sveinung Ravnås g Marianne Krumsvik. Lagleder/reiseleder Lene Beadle. Dette laget er med i seriespill, g reiser til Stavanger fr å spille kamper. Jenter 10 (5. klasse): 10 spillere. Trenere: Liv Marit Kvame g Venke Bauge. Hjelpetrenere: Sina Viga g Line Gjertsen. Dette laget er med i seriespill, g reiser til Stavanger fr å spille kamper. Jenter 11 (6. g 7. klasse): 14 spillere. Trener: Siri Viga. Dette laget er med i seriespill i Stavanger- reginen. Gutter 11 ( klasse): 13 spillere. Trener: Rlf Arne Olsen. Hjelpetrener: Camilla Ullestad Olsen. Lagleder: William Gjertsen. Dette laget er med i seriespill i Stavanger- reginen. Jenter 13 (8. g 9. klasse): 15 spillere. Trenere: Anne Ullestad g Kristin Kstøl Helgaland. Lagleder: Hans Einar Steinsland. Dette laget er med i seriespill i Stavanger- reginen. Damelag: Trener: Siri Viga. Dette laget er ikke med i seriespill. Årsmelding fr skigruppa 2012 Årsmeldinga fr skigruppa er i år sett saman av halvårsrapprt fr første g andre halvår i STYRET I SKIGRUPPA Skistyret har bestått av: Anna Lena Kleppa styremedlem fram til årsmøtet 2012, vertk sm leiar etter Hans Widerøe etter årsmøtet Hans Widerøe, leiar fram til årsmøtet 2012, rennansvarleg etter årsmøtet Jn Helge Hausken, løypeansvarleg fram til årsmøtet Knut Verpe, vertk sm ansvarleg fr Bjødnabu etter årsmøtet Styret har hatt 2 rdinære møte, eitt trenarmøte g eitt freldremøte. Hjelmeland Idrettslag Side 4 av 8 Årsmelding 2012

10 HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement g plass til alle Halvårsrapprt fr skigruppa, periden januar- juni 2012 Gruppa har vinteren 2012 hatt m lag 30 aktive medlemmer. Trenarar har vre Ola Mjølhus (hvudtrenar), Ola Kleppa, Trbrg Kleppa g Asbjørg Kvame Hetlesæter. I tillegg har Erlend Widerøe Hennig, Knut Sveinung Kleppa g Lene Egeland Kyllesø gså hjelpt til sm trenarar. Skigruppa har i vinter hatt treningar på måndagar g fredagar. Vinteren starta gdt med gde snøfrhld på Bjødnabu, g med fine løyper der, blei dei fleste treningsøktene lagt dit. Vinteren 2012 deltk 62 løparar frå Hjelmeland, både aktive g andre, på lysløypekarusellen i Suldal, i tillegg deltk mellm 50 g 65 løparar på våre eigne arrangement, Telenr Karusellen g Hjelmelandsmeisterskapet. Hjelmelandsmeisterskapet g avsluttande renn i Telenr Karusellen, måtte i år flyttast til Gullingen, pga. snømangel på Bjødnabu i slutten av sesngen. Skigruppa hadde éi vellukka treningshelg på Gullingen den siste helga i januar, med 21 deltakande løparar. Her var gså éin av junirløparane våre, Erlend Widerøe Hennig, med på å trena éi gruppe. 4 løparar frå Suldal deltk gså på samlinga. Vidare i vintersesngen 2012 deltk løparar frå Hjelmeland på Hvdenrennet, Gjesdalburennet (der vi fekk éin førsteplass), Jularennet, Røldalsrennet, KM på Tnstad (3. plass), Saudasprinten (gså éin første plass), KM- sprint (t 3. plassar), Ungdmmens Hlmenkllrenn (4 løparar), NM- junir g Nrgescupen fr junir (1 løpar), Msvatnet rundt, Suldalsrennet, Sirdal Skimaratn, Birkebeineren (Oliver Hausberg tk merke fr 5. gng), Sesilåmi(13 løparar, Audun Laugaland med 2. plass), Haukelirennet m. fl. Skigruppa hevdar seg gdt i krinsrenna med mange gde plasseringar. Lysløypa på Bjødnabu hadde lys g gdt ppkøyrde løyper jamt ver heile sesngen. Løypeansvarleg Jn Helge Hausken hadde med seg eit lag av løypekøyrarar, Oliver Hausberg g Knut Verpe. Det står framleis nk arbeid att på garasjen. Ein vurderer å leige inn nk hjelp, i frm av snikkar, fr å få gjrt det mest krevjande arbeidet ferdig. Halvårsrapprt fr skigruppa, periden juli- desember 2012 AKTIVITET Gruppa har i løpet av hausten 2012 fått til saman m lag 60 aktive barn g unge, inklusive dei litt eldre unge. Trenarar har vre Ola Mjølhus (hvudtrenar), Ola Kleppa, Trbrg Kleppa g Asbjørg Kvame Hetlesæter, Erlend Widerøe Hennig, Hans Widerøe, Lene Egeland Kyllesø g Trnd Sandvik. Treningane starta pp like etter skulestart, g me hadde ppstartsmøte fr løparar, føresette g trenarar 31.august. Me har i haust hatt kndisjn- g styrketrening frå 4. klasse g ppver kvar måndag frå kl til Denne treninga har vre pen fr alle, g det har vre mellm 15 g 25 stk. på treningane. Ansvarlege trenerar har vre Erlend Widerøe Hennig, Asbjørg Kvame Hetlesæter g Hans Widerøe. Elghufsing/intervalltrening fr 4. klasse g ppver har vre kvar nsdag på Sigmundstad. Treningstida fr denne treninga blei justert etterkvart sm dagane blei krtare. Oppmøtet var derfr Hjelmeland Idrettslag Side 5 av 8 Årsmelding 2012

11 HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement g plass til alle særs gdt tidleg på hausten, men det blei vanskelegare fr mange å nå denne treninga når dagane blei krtare, g treninga måtte starte rett etter skuleslutt. Ungdmmane i skigruppa har likevel vre trufaste, g dei fekk gjennmført gde hardøkter heilt fram til jul. Ansvarleg trenar har vre Trnd Sandvik. Fredag har det vre rulleskitrening fr alle heilt frå 1.klasse g ppver. På det meste har det vre ver 40 stk. på rulleskitrening på éin gng. Gruppa har i hvudsak vre delt i tre. Trbrg Kleppa har hatt hvudansvaret fr dei yngste, Lene Egeland Kyllesø fr mellmgruppa g Ola Mjølhus, Erlend Widerøe Hennig, Ola Kleppa fr dei eldste. I tillegg har Stian Hetlelid, Trnd Sandvik, Knut Kleppa, Nils Viga m. fl. vre med g hjelpt til. Det hadde sjølvsagt vre eit ønskje at både nsdags- g fredagstreninga skulle gått på ski i slutten av året, men snøen har uteblitt, g ein har ikkje fått nytta løypa på Bjødnabu så langt denne sesngen. DELTAKING Skigruppa har vre representert på følgjande renn i løpet av hausten: BLINK- festivalen, KM- rulleski, Ålgårdrennet, Hvdenrennet, Jularennet, Røldalsrennet g Nyttårsrennet. I tillegg har nkre av ungdmmane deltatt på snesamlingar i haust. Skigruppa viser gdt igjen i løpa sm blir arrangerte i kretsen. Fleire av løparane våre hevdar seg i øvre halvdel av listene, g endåtil klatrar dei innimellm heilt pp på pallen. Det er fltt å sjå at treninga dei legg ned gjev resultat. Det er like kjekt å sjå at det er eit gdt miljø i gruppa, g rm fr å vere med, sjølv m ein ikkje har sm mål å bli best i sin klasse. Nrges Skifrbund har i samarbeid med Blindefrbundet eit gdt pplegg fr barn g ungdm med synshemming. Éin av våre ungdmmar, Jarand Sørreime Verpe, har difr fått vre med på følgjande samlingar rundt mkring i landet i løpet av 2012: Vintersamling med NSF/Blindefrbundet i Hurdal, Barnas Ridderrenn, Beitstølen treningssamling, Smmarskiskule på Savalen g barmarkssamling med NSF/Blindefrbundet i Hurdal. Audun Laugaland må gså nemnast spesielt, sm etablert i tppen i langdistansecupen, g sm går fr Hjelmeland IL i fleire renn. BJØDNABU Ola Mjølhus har grusa den krte sløyfa i løypa. Løypemaskinen har vre nede i bygda, i garasjen hjå Jarle Mjølhus, g han g Oliver Hausberg har utført service g vedlikehald av denne. Maling av garasje g hytta er i hvudsak gjrt, men framdrifta med å ferdigstille garasjen er ikkje ferdig. Det er tinga snikkar, sm ein ventar på, til å utføre nk av dette arbeidet, før ein kan gjere resterande arbeid sm dugnad. Nytt aggregat er tinga. Dette reknar ein med kan vere på plass innan utgngen av inneverande sesng. Det nye aggregatet er fullfinansiert med støtte frå Marine Harvest- fndet. NYE SKIKLEDE Nye vertrekksdressar g knkurranseklede til skigruppa, i eige klubbdesign, blei bestilte frå Trimtex i byrjinga av desember, g er n delt ut til løparane. UTSTYR I løpet av hausten har me hatt besøk av t leverandørar av skiutstyr g skismørjing, Tengesdal Sprt g Start. Desse har infrmert m utstyr, g kursa ss i skismørjing. Hjelmeland Idrettslag Side 6 av 8 Årsmelding 2012

12 HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement g plass til alle Årsmelding fr trimgruppa 2012 SYKKELFORBUNDET Årsmøtet gdkjente søknad m pptak av Hjelmeland IL i Nrges Cyklefrbund, g 18. april vart det frmelt ppretta sykkelgruppe i idrettslaget. Sykkelgruppa har så langt vre passiv, utanm å arrangera Marine Harvest- rittet. Sykkelgruppa blir administrert av trimgruppa. TIDTAKARSYSTEM Med hjelp av spnsrmidlar frå Marine Harvest- fndet vart det kjøpt inn tidtakarsystem frå Quick Time. Tidtakarsystemet blei i hvudsak kjøpt inn fr å brukast på Marine Harvest- rittet, men kan gså brukast på Fisterløpet g skirenn. FISTERLØPET 20. mai 2012 vart Fisterløpet arrangert fr 25. gng. Det vart markert med kake til alle deltakarar. Gaute Hauge g Arne Sandanger fekk pkal fr å ha deltatt alle 25 gngene. I år blei det fr første gng arrangert med stafettlag. Det var 42 deltakarar frå 7. til 10. klasse, 14 senirløparar, 7 stafettlag g 122 turgåarar. Vinnarar av senirklassane var Jhn André Staurland g Nina Kristin Hlta. Dette var første arrangementet tidtakarsystemet blei tatt i bruk. MARINE HARVEST- RITTET 3. juni 2012 vart Marine Harvest- rittet arrangert. Det stilte 81 deltakarar til start i aktiv klasse. Vinnarar var Erlend Widerøe Hennig g Hege Regina Aartun. Det var gså trim- g barneklassar. I barneklassen deltk det til saman 30 barn. BADMINTONTURNERING Seksten mannflk frå 14 til 64 år var i full sving under ei vellukka badmintnturnering i Hjelmelandshallen 2. juledag. Marcin Wdka vart suveren vinnar, med Geir Østerhus g Rnny Mæland på høvesvis andre- g tredjeplass. BARNETRIM Det har vre gd aktivitet på barnetrimmen på Hjelmeland g Fister. DAMETRIM Det har sm vanleg vre gd aktivitet i dametrimmen på Hjelmeland. I august blei det starta dametrim i gymsalen på Fister. HERRETRIM Trimgruppa har hatt vlleyballtreningar i gymsalen på Fister, g badmintntreningar i Hjelmelandshallen. Hjelmeland Idrettslag Side 7 av 8 Årsmelding 2012

13 HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement g plass til alle Styret vil elles retta ei str takk til alle frivillige, tillitsvalte, freldre, lagleiarar, trenarar, spnsrar g samarbeidspartnarar stått på fr Hjelmeland Idrettslag sitt beste i året sm har gått. Hjelmeland, 31. desember 2012/28. februar 2013 Mrten Hetland styreleiar Per Magne Gabrielsen nestleiar Brit Dagrun K. Hetlelid Skrivar Reidun Pedersen kasserar Trsten Scläwicke materialfrvaltar Geir Mrten Lie bygg- g anleggsansvarleg Jarle Mjølhus leiar i ftballgruppa Frde Liland leiar i handballgruppa Anna Lena Kleppa leiar i skigruppa Jar Hauge leiar i trimgruppa Hjelmeland Idrettslag Side 8 av 8 Årsmelding 2012

14 Årsregnskap fr 2012 HJELMELAND IDRETTSLAG 4130 HJELMELAND Innhld: Resultatregnskap Balanse Nter Revisjnsberetning

15 Årsregnskap 2012 Resultatregnskap fr 2012 HJELMELAND IDRETTSLAG Nte Salgsinntekt Gaver g tilskudd Sum driftsinntekter Aktivitetskstnader Lønn g andre hnrarer Avskrivning på varige driftsmidler Andre driftskstnader Sum driftskstnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Nett finans Ordinært resultat før skattekstnad Ordinært resultat Årsresultat ( ) ( ) 4 (67 100) (84 732) 3 (48 200) (56 365) 10 ( ) ( ) ( ) ( ) Overføringer Annen egenkapital Sum

16 Balanse pr. 31. desember 2012 HJELMELAND IDRETTSLAG Årsregnskap 2012 Nte EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tmter, bygninger g annen fast eiendm Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av vertrekksdrakter Sum varer Frdringer Kundefrdringer Andre frdringer Sum frdringer Bankinnskudd, kntanter g lignende Sum bankinnskudd, kntanter g lignende Sum mløpsmidler Sum eiendeler

17 Balanse pr. 31. desember 2012 HJELMELAND IDRETTSLAG Årsregnskap 2012 Nte EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum pptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Krtsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige ffentlige avgifter Annen krtsiktig gjeld Tilskudd til fremtidige investeringer Sum krtsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital g gjeld Styret i Hjelmeland Idrettslag Hjelmeland, den 22.februar 2013 Mrten Hetland Leder Per Magne Gabrielsen Nestleder Brit Dagrun Hetlelid Sekretær Reidun Pedersen Kasserer Geir Mrten Lie Anleggsansvarlig Trsten Schläwicke Materialfrvalter Jarle Mjølhus Leder ftball Frde Liland Leder håndball Anna Lena Kleppa Leder ski Jar Hauge Leder trim/friidrett

18 NOTER TIL REGNSKAPET 2012 HJELMELAND IDRETTSLAG Nte 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt pp i samsvar med regnskapslvens bestemmelser. Det er utarbeidet etter nrske regnskapsstandarder fr små fretak. Hvedregel fr vurdering g klassifisering av eiendeler g gjel Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert sm anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert sm mløpsmidler Varige driftsmidler Idrettslagets tmteverdi av idrettsanlegg på Flåtene blir ikke avskrevet Øvrige investeringer i idrettsanlegg ppføres i balansen til en verdi lik anskaffelseskstnaden, men ikke høyere enn den gjeld sm er knyttet til anlegget. Avskriving mt resultatregnskap skjer så raskt sm mulig g minst med årlig beløp sm tilsvarer nedbetalingen av langsiktig gjeld knyttet til anlegget. Frdringer Frdringer er vurdert til laveste verdi av pålydende g virkelig verdi. Varelager Lager av vertrekksdrakter er verdsatt til laveste verdi av kstpris g antatt virkelig verdi. Nte 2 Spesifikasjn av inntekter, kstnader g resultat pr avdeling Avdeling Inntekter 2012 Kstnader 2012 Resultat 2012 Budsjett 2012 Resultat 2011 Hvedavdeling Avskriving Hvedavdeling Trim/friidrett Ftball aldersbest Ftball A-lag/junir Skigruppa Håndball Sum lagets avdelinger Sum årsregnskap

19 Nte 3 Nter til regnskapet 2012 Spesifikasjn av varige driftsmidler Bygg, tmt g anlegg Balanseført verdi Garasje Bjødnabu tilgang kstpris Årets avskriving Balanseført verdi Balanseført verdi på kr gjelder tmteverdi fr idrettslagsanlegg på Flåtene. Øvrige anlegg i inngående balanse er avskrevet i Nte 4 Lønn Gdtgjørelse til styret (styrets leder, kasserer g sekretær) Lønn idrettskulen inkl feriepenger Lønn eliteløper ski Spnsrmidler til dekning av lønn eliteløper ski Sum lønnskstnader Nte 5 Andre frdringer Frskuttering Taletter på Bjødnabu Idrettslaget har betalt et bidrag på kr til Ryfylke Friluftsråd fr bygging av taletter på Bjødnabu i kmmune. Av bidraget er kr kstnadsført i 2011 sm idrettslaget bidrag til taletter på Bjødnabu. Idrettslaget regner med å få dekket kr av bidraget av Hjelmeland. Bidrag fra Hjelmeland kmmune, sm ikke er mttatt pr balansedat, er klassifisert sm annen frdring i årsregnskapet med kr Tilskudd til lydanlegg Idrettslaget har i 2012 investert i et lydanlegg i Hjelmelandshallen. Kstnaden på kr er ført sm annen driftskstnad g leverandørgjeld i årsregnskapet. Idrettslaget har fått tilsagn m et tilskudd til investeringen i lydanlegg fra Marine Harvest Fndet på kr Tilskuddet er ført sm del av «gave g tilskudd» i resultatregnskapet. Tilskuddet fra Marine Harvest Fndet, sm ikke er mttatt pr balansedat, er klassifisert sm annen frdring i årsregnskapet med kr Nte 6 Tilskudd til fremtidige investeringer Idrettslaget har mttatt kr fra Marine Harvest Fndet til planlagt investering i strømaggregat i tilknytning til skianlegget ved Bjødnabu. Investeringen er ikke gjennmført pr balansedat g tilskuddet er derfr klassifisert sm krtsiktig gjeld i idrettslagets årsregnskap

20 Nte 7 Salginntekter Nter til regnskapet Salg (kisk g vertrekksdresser) Stevneinntekter Medlemskntigenter Egenandeler Dugnadsgivende inntekter Samarbeidsavtaler spnsrer Andre spnsrinntekter Sum salgsinntekter Nte 8 Gaver g tilskudd Aktivitetsmidler fra idrettsfrbundet Aktivitetsmidler fra skifrbundet Nrsk Tipping grasrtmidler Mva-kmpensasjn Kmmunale kulturmidler Kmmunalt driftstilskudd idrettsskulen Kmmunalt driftstilskudd Bjødnabu Tilskudd lydanlegg fra MH Fndet Tilskudd fra Hjelmeland Vekst AS Annet Sum gaver g tilskudd Nte 9 Aktivitetskstnader Varekjøp (kisk g vertrekksdresser) Utstyr g aktivitetskstnader Dmmerutgifter Deltaking i stevner Trening g samlingskstnader Reisekstnader (inkl kilmetergdtgjørelse) Kntigenter g spillelisenser Trykkekstnader, annnser Sum aktivitetskstnader Nte 10 Andre driftskstnader Vedlikehld av anlegg Drift Bjødnabu Lydanlegg Hjelmelandshallen Revisjnshnrar Regnskapshnrar Administrasjnsutgifter Frsikringer Bankmkstninger Sum andre driftskstnader

21 Hjelmeland Idrettslag 4130 HJELMELAND Revisjn Ryfylke AS Pstbks Tau FULLSTENDIGHETSERKLÆRING Dette brevet sendes i frbindelse med deres revisjn av regnskapet fr Hjelmeland Idrettslag fr året sm ble avsluttet den 31. desember Frmålet er å kunne knkludere på hvrvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslven g gd regnskapsskikk. Vi bekrefter etter beste evne g verbevisning at: Regnskap Vi har ppfylt vårt ansvar fr å påse at idrettslagets regnskap g frmuesfrvaltning er gjenstand fr betryggende kntrll, herunder slik intern kntrll sm vi finner nødvendig fr å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap sm ikke innehlder vesentlig feilinfrmasjn, verken sm følge av misligheter eller feil. Vi har videre ppfylt vårt ansvar fr utarbeidelsen av regnskapet, g mener at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslven g gd regnskapsskikk. Viktige frutsetninger sm er brukt av ss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til g pplyst m frhld til nærstående parter g transaksjner med disse i verensstemmelse med kravene regnskapslven g gd regnskapsskikk. Alle hendelser etter daten fr regnskapet g frhld sm medfører krrigering eller mtale, er krrigert eller mtalt. Vi mener at virkningen av ikke-krrigert feilinfrmasjn er uvesentlig, både enkeltvis g samlet fr regnskapet sett sm helhet. En liste ver ikke-krrigert feilinfrmasjn følger sm vedlegg. 1

22 Fullstendighetserklæring Opplysninger sm er gitt Vi har gitt revisr: - Tilgang til alle pplysninger sm vi har kjennskap til, sm er relevante fr utarbeidelsen av regnskapet, sm regnskapsregistreringer, dkumentasjn g andre saker, - tilleggspplysninger sm revisr har bedt m fra ss fr revisjnsfrmål, g - ubegrenset tilgang til persner i idrettslaget sm det etter revisrs vurdering er nødvendig å innhente revisjnsbevis fra Alle transaksjner er registrert i regnskapspster g reflektert i regnskapet. Vi har gitt revisr pplysninger m resultatene av vår vurdering av risiken fr at regnskapet kan innehlde vesentlig feilinfrmasjn sm følge av misligheter. Vi har gitt revisr alle pplysninger m eventuelle misligheter eller mistanker m misligheter sm vi er kjent med g sm kan ha påvirket idrettslaget, g sm invlverer: - ledelsen, - ansatte sm har en betydningsfull rlle i intern kntrll, eller - andre hvr misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. Vi har gitt revisr alle pplysninger m eventuelle påstander m misligheter eller mistanke m misligheter sm kan ha påvirket idrettslagets regnskap g sm er kmmunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi har gitt revisr pplysninger m alle kjente tilfeller av manglende verhldelse eller mistanke m manglende verhldelse av lver g frskrifter sm kan ha betydning fr utarbeidelsen av regnskapet. Vi har gitt revisr pplysninger m identiteten til idrettslagets nærstående parter g alle frhld til nærstående parter g transaksjner med disse sm vi er kjent med. Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller pplyst m alle frpliktelser, både aktuelle g latente, g har i ntene til regnskapet gitt pplysninger m alle garantier avgitt til tredjeparter. Idrettslaget har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, g det er ingen pantsettelser av eller heftelser på idrettslagets eiendeler, med unntak av dem sm fremgår av ntene til regnskapet Hjelmeland, den 22.februar 2013 Mrten Hetland Styrets leder Reidun Pedersen Kasserer 2

23 FRAMLEGG TIL LOV FOR HJELMELAND IDRETTSLAG skipa , med seinare endringar, seinast av , gdkjent av Rgaland Idrettskrets xx.xx.2013 I. INNLEIANDE REGLAR 1 Føremål (1) Idrettslaget sitt føremål er å driva idrett rganisert i Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité (NIF). (2) Arbeidet skal pregast av frivilligheit, demkrati, ljalitet g likeverd. All idrettsleg aktivitet skal byggja på grunnverdiar sm idrettsglede, fellesskap, helse g ærlegdm. 2 Organisasjn (1) Idrettslaget er sjølveigande g frittståande med berre persnlege medlemmer. (2) Idrettslaget er medlem av det/dei særfrbund sm laget sitt årsmøte bestemmer. Idrettslaget er fr tida medlem av Nrges Ftballfrbund gjennm Rgaland Ftballkrets, Nrges Skifrbund gjennm Agder g Rgaland Skikrets, Nrges Håndballfrbund gjennm NHF Regin SørVest Nrge, Nrges Cyklefrbund gjennm Rgaland Cyklekrets. (3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennm Rgaland Idrettskrets, høyrer heime i Hjelmeland kmmune, g er medlem av Hjelmeland Idrettsråd. (4) Idrettslaget skal følgje NIF g tilslutta rganisasjnsledd sitt regelverk g vedtak. NIFlva gjeld fr idrettslaget uavhengig av kva sm måtte stå i idrettslaget si eiga lv.

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB. vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013

VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB. vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013 VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013 Godkjent av Hordaland Idrettskrets 20.03.2013 ref. 611829v1 Dokument nr.: 01-001 side 2 av 9 REVISJONAR OG TILLEGG

Detaljer

HJELMELAND IDRETTSLAG 4130 HJELMELAND

HJELMELAND IDRETTSLAG 4130 HJELMELAND Årsregnskap for 4130 HJELMELAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Gaver og tilskudd Sum driftsinntekter Aktivitetskostnader Lønn og andre

Detaljer

LOV FOR VOSS HANG OG PARAGLIDERKLUBB

LOV FOR VOSS HANG OG PARAGLIDERKLUBB LOV FOR VOSS HANG OG PARAGLIDERKLUBB Lov for Voss Hang og Paragliderklubb (Voss HPK), skipa 01.04.1974, med seinare endringar, seinast av 01.03.2013. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Voss HPK sitt formål

Detaljer

Saksfremlegg til årsmøtet til Selbjørn idrettslag 22 mars 2015

Saksfremlegg til årsmøtet til Selbjørn idrettslag 22 mars 2015 Saksfremlegg til årsmøtet til Selbjørn idrettslag 22 mars 2015 Generelt om lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen.

Detaljer

LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG

LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG Lov for Lærdal idrettslag 1, skipa 20.mai 1937 med seinare endringar, seinast av 03.03.2015, godkjend av Sogn og Fjordane idrettskrets 19.05.2015. (DM743596) I. INNLEIANDE REGLAR

Detaljer

LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG

LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG Lov for Valldal Idrettslag, skipa 18.11.1919 med seinare endringar, seinast av 23.04.2012, godkjend av Møre og Romsdal idrettskrets (dato/år). I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål Idrettslaget

Detaljer

Vedtekter for Dale Idrettslag

Vedtekter for Dale Idrettslag Vedtekter for Dale Idrettslag Lov for Dale Idrettslag, skipa 24.06.1926. Første gong endra 21.03.2010. Vedtatt og godkjent av Årsmøtet i Dale IL 21.03.2010 1 Føremål Idrettslaget sitt føremål er å drive

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

VEDTEKTER. (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

VEDTEKTER. (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) HØYDALSMO IL VEDTEKTER (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høydalsmo Idrottslag 1, skipa 1921, godkjend av Telemarkidrettskrets i 2012. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Idrettslaget

Detaljer

Lov for Rosendal Turnlag skipa 28.juni 1901

Lov for Rosendal Turnlag skipa 28.juni 1901 Lov for Rosendal Turnlag skipa 28.juni 1901 Lov for Rosendal Turnlag 1, skipa 28.06.1901, med seinare endringar, seinast av 22.03.2015, godkjend av Hordaland idrettskrets 29.04.2015. I. INNLEIANDE REGLAR

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Stord Orienterg 1, skipa 13.04.2010, med seinare endringar, seinast av 19.02.2013, godkjend av Hordaland idrettskrets

Detaljer

LOV FOR ØRSTA IDRETTSRÅD

LOV FOR ØRSTA IDRETTSRÅD LOV FOR ØRSTA IDRETTSRÅD Skipa 14.2.1972, vedteken av årsmøtet 6.4.2016, godkjend av Møre og Romsdal idrettskrets 23.1.2017. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Idrettsrådet skal arbeide for best moglege

Detaljer

Lov for Osterøy Idrottslag

Lov for Osterøy Idrottslag Lov for Osterøy Idrottslag Lov for Osterøy Idrottslag, skipa 15. februar 1918 Vedtatt i 1918 med seinare endringar seinast av 9. mars 2009 Godkjend av Idrettsstyret 1 den 3.juni 2009 1 Føremål Idrettslaget

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD (nynorsk)

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD (nynorsk) Generelt om lovnorm for idrettsråd Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettsrådet skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

LOV FOR SOGNDAL IDRETTSRÅD

LOV FOR SOGNDAL IDRETTSRÅD LOV FOR SOGNDAL IDRETTSRÅD Skipa 30.05.2000, vedteken av årsmøtet 30.05.2000, med seinare endringar av 23.02.2016, godkjend av Sogn og Fjordane idrettskrins [dato]. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Sogndal

Detaljer

LOV FOR HAREID IDRETTSLAG

LOV FOR HAREID IDRETTSLAG LOV FOR HAREID IDRETTSLAG Lov for Hareid idrettslag 1, skipa 28.12. 1922(dato/år), vedteken på ekstra årsmøte 04.10. 2012(dato/år), og godkjend av Møre og Romsdal idrettskrets 23.11.2012 (dato/år) I. INNLEIANDE

Detaljer

1 Føremål Idrettslaget sitt føremål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

1 Føremål Idrettslaget sitt føremål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Basis-lovnorm for idrettslag (nynorsk) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: ØRSTA/VOLDA PISTOLKLUBB, skipa 16.12.1963 Vedtatt den 16.12.1963 med seinare endringar seinast av 20.02.2009 Godkjend

Detaljer

LOV FOR KVINNHERAD IDRETTSRÅD Vedteken av årsmøtet [dato], og godkjend av Hordaland idrettskrins

LOV FOR KVINNHERAD IDRETTSRÅD Vedteken av årsmøtet [dato], og godkjend av Hordaland idrettskrins LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettsråd Nynorsk Idrettsrådet skal ha ei lov som er i samsvar med NIF lova og denne lovnorma. Lovnorma er

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

(1) Idrettslaget er sjølveigande og frittståande med berre personlege medlemmer.

(1) Idrettslaget er sjølveigande og frittståande med berre personlege medlemmer. ! LOV FOR HJELMELAND IDRETTSLAG Skipa 08.04.1910, vedteke av årsmøtet [dato XXXXX], med seinare endringar, seinast av 22.10.2015, godkjent av Rogaland Idrettskrets xx.xx.xxxx. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Føremål

Detaljer

Lov for Bergen Fallskjermklubb 1, skipa 28. august 1970 Vedteken av årsmøtet Godkjend av Hordaland idrettskrets (dato/år).

Lov for Bergen Fallskjermklubb 1, skipa 28. august 1970 Vedteken av årsmøtet Godkjend av Hordaland idrettskrets (dato/år). Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

NYNORSK: Generelt om basis-lovnorma:

NYNORSK: Generelt om basis-lovnorma: NYNORSK: Generelt om basis-lovnorma: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslag si lov skal vere godkjend av Idrettsstyret, jfr. NIF- lova 10-5

Detaljer

LOV FOR Idrottslaget Jotun Stifta , vedteke av årsmøtet , med seinare endringar av , Revidert av årsmøtet i 2007 og 2011

LOV FOR Idrottslaget Jotun Stifta , vedteke av årsmøtet , med seinare endringar av , Revidert av årsmøtet i 2007 og 2011 LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettslag Nynorsk Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF sitt regelverk og denne lovnorma. Lovnorma

Detaljer

Lov for Voss Idrottsråd Voss Idrottsråd Skipa 4/2 1970

Lov for Voss Idrottsråd Voss Idrottsråd Skipa 4/2 1970 Lov for Voss Idrottsråd Voss Idrottsråd Skipa 4/2 1970 Side 1 av 11 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettsråd Nynorsk Idrettsrådet skal ha

Detaljer

Lover for ULSTEIN SEILFORENING stifta

Lover for ULSTEIN SEILFORENING stifta Lover for ULSTEIN SEILFORENING stifta 17.10.74 Vedtekne 04.12.96 med seinare endringar, seinast av 15.01.06 Godkjent av Idrettsstyret 13.02.97 (1) 1 Føremål Ulstein Seilforening (USF) sitt føremål er å

Detaljer

HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle

HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle STYRET Hjelmeland Idrettslag sitt styre for 2013 har bestått av følgjande: Morten Hetland (leiar) Sveinung Sandvik (nestleiar) Brit Dagrun Hetlelid (kasserar) Aud Jorun Steinsland (skrivar) Jarle Mjølhus

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

ÅRSMØTE RauaLøo Søndag 22. mars 2015, kl Bjarne Øymyr

ÅRSMØTE RauaLøo Søndag 22. mars 2015, kl Bjarne Øymyr ÅRSMØTE 2014 RauaLøo Søndag 22. mars 2015, kl 17.00 Bjarne Øymyr DAGSORDEN for årsmøtet 1. Godkjenna dei som har stemmerett 2. Godkjenna innkalling, sakliste og møtereglar 3. Velja dirigent, skrivar og

Detaljer

9. Saker og forslag til årsmøtet (årsmøtesaknr. 6)

9. Saker og forslag til årsmøtet (årsmøtesaknr. 6) 9. Saker og forslag til årsmøtet (årsmøtesaknr. 6) 9.1. NY lovnorm 2016 9.2. Lov for Førde Idrettslag sist endra 23.04.2015 9.3. Innspel om basishall v/førde IL Turn LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av

Detaljer

1 Føremål Idrettslaget sitt føremål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF).

1 Føremål Idrettslaget sitt føremål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF). Lov Sogn Cykleklubb Lov for Sogn Cykleklubb skipa 27.11.90 Vedteken den 27.11.90, seinare justert som følgje av endringar på Idrettstinget 2003 Godkjend av Idrettsstyret 30.01.07. 1 Føremål Idrettslaget

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. zec~x S -t. x-_r~ ct_ E c~ x c~ -e. t.1 Stifta den 15. august 1914 Vedteke av årsmøte den~ seinare endringar, seinast av Godteke av Idrettsstyret den 5 I. FOFU IÅL Laget er sjelveigande og frittståande

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Lov for Voss Idrottsråd. Voss Idrottsråd Skipa 4/2 1970

Lov for Voss Idrottsråd. Voss Idrottsråd Skipa 4/2 1970 ! Lov for Voss Idrottsråd Voss Idrottsråd Skipa 4/2 1970 Generelt om lovnorm for idrettsråd Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettsrådet skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

(1) Idrettslaget sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslaget sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG 1 Stifta 20.mai1937, vedteke av årsmøtet, med seinare endringar av 8.mars 2016, godkjent av Sogn og Fjordane idrettskrins 18.04.2016. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Idrettslaget

Detaljer

LOV FOR ØRSKOG IDROTTSLAG Byggjer på lovnorm for idrettslag vedteken av Idrettsstyret

LOV FOR ØRSKOG IDROTTSLAG Byggjer på lovnorm for idrettslag vedteken av Idrettsstyret LOV FOR ØRSKOG IDROTTSLAG Byggjer på lovnorm for idrettslag vedteken av Idrettsstyret 22.10.2015 Stifta 24. februar 1918, vedteke av årsmøtet 15. mars 2016, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets 15.

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

LOVER. 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget.

LOVER. 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget. LOVER 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er Naustdal Båtlag, forkorta N.B.L 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget. Arbeidet

Detaljer

VEDTEKTER FOR DALE IDRETTSLAG Skipa , vedteke av årsmøtet , godkjent av Sogn og Fjordane Idrettskrins

VEDTEKTER FOR DALE IDRETTSLAG Skipa , vedteke av årsmøtet , godkjent av Sogn og Fjordane Idrettskrins VEDTEKTER FOR DALE IDRETTSLAG Skipa 24.06.1926, vedteke av årsmøtet 23.03.2017, godkjent av Sogn og Fjordane Idrettskrins 30.05.2017. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Idrettslaget sitt formål er å drive

Detaljer

Lov for Voss idrottslag

Lov for Voss idrottslag Lov for Voss idrottslag Lov for Voss Idrottslag, skipa 21. februar 1886, med seinare endringar, seinast av 30. mars 2016. Godkjend av Hordaland idrettskrets (dato) 0 Innhald Rettleiing til lovnorm for

Detaljer

LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG 1

LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG 1 LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG 1 Stifta 18.11.1919, vedteke av årsmøtet, med seinare endringar seinast av 2.3.2016, godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Idrettslaget

Detaljer

Lov for Skjåk Idrettslag

Lov for Skjåk Idrettslag Basert på LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedteken av Idrettsstyret/NIF 22. oktober 2015) Lov for Skjåk Idrettslag Skipa 01.01.1937, med seinare endringar. Vedteken av årsmøtet i Skjåk Idrettslag den 16. mars

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Pstadresse: Nrheimsund kyrkje, Pstbks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefn: 56 55 17 45 Bankgir:

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Lov for Rosendal Turnlag Stifta 28. juni 1901 (vedteken ny lovnorm for idrettslag etter krav frå/og vedteken av Idrettsstyret 22.

Lov for Rosendal Turnlag Stifta 28. juni 1901 (vedteken ny lovnorm for idrettslag etter krav frå/og vedteken av Idrettsstyret 22. Lov for Rosendal Turnlag Stifta 28. juni 1901 (vedteken ny lovnorm for idrettslag etter krav frå/og vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015) GJELDANDE LOV FOR ROSENDAL TURNLAG Stifta 28.06.1901, med

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Rettleiing til lovnorm for idrettslag

Rettleiing til lovnorm for idrettslag LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettslag Nynorsk Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF sitt regelverk og denne lovnorma. Lovnorma

Detaljer

Fotnotane i lovnorma er berre til informasjon, og utgjer ikkje ein del av lova. Det er valfritt å ta med fotnotane i eiga lov.

Fotnotane i lovnorma er berre til informasjon, og utgjer ikkje ein del av lova. Det er valfritt å ta med fotnotane i eiga lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettslag Nynorsk Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF sitt regelverk og denne lovnorma. Lovnorma

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober LOVNORM FOR FITJAR IDRETTSLAG (Vedteken 25. november 1992)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober LOVNORM FOR FITJAR IDRETTSLAG (Vedteken 25. november 1992) FITJAR IDRETTSLAG Skipa 6.mars 1949 LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettslag Nynorsk Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF

Detaljer

Rettleiing til lovnorm for idrettslag

Rettleiing til lovnorm for idrettslag LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettslag Nynorsk Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF sitt regelverk og denne lovnorma. Lovnorma

Detaljer

LOV FOR GRINDHEIM IL 1 Stifta 06 Jan 1946 vedteke av årsmøtet 10 Feb 2016, godkjent av Vest Agder idrettskrins [dato].

LOV FOR GRINDHEIM IL 1 Stifta 06 Jan 1946 vedteke av årsmøtet 10 Feb 2016, godkjent av Vest Agder idrettskrins [dato]. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettslag Nynorsk Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF sitt regelverk og denne lovnorma. Lovnorma

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Årsmøte Sund Sportsklubb 2014

Årsmøte Sund Sportsklubb 2014 Årsmøte Sund Sportsklubb 2014 Agenda 1. Åpning 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av dirigent 5. Valg av referent 6. Valg av 2 personer til å signere protokollen

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Fargane er raud og kvit. IL Solid sitt merke er to norske flagg som omkranser ein blå stolpe, med tekst 1945, og nedanfor den SOLID.

Fargane er raud og kvit. IL Solid sitt merke er to norske flagg som omkranser ein blå stolpe, med tekst 1945, og nedanfor den SOLID. LOVNORM IL SOLID 1 FØREMÅL Solid er sjølveigande og frittståande idrettslag med utelukkande personlege medlemer. Solid sitt føremål er å driva idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF) og gjennom

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Fotnotane i lovnorma er berre til informasjon, og utgjer ikkje ein del av lova. Det er valfritt å ta med fotnotane i eiga lov.

Fotnotane i lovnorma er berre til informasjon, og utgjer ikkje ein del av lova. Det er valfritt å ta med fotnotane i eiga lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettslag Nynorsk Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF sitt regelverk og denne lovnorma. Lovnorma

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS

LOV FOR SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS LOV FOR SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS Lov for Sogn og Fjordane Idrettskrins skipa 19.05.1919. Vedteken med endringar seinast etter Idrettskrinstinget 2011og Idrettstinget 2011 Godkjent av Idrettsstyret:

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG

HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG INNHALD 1 ARBEIDSOPPGÅVER HOVEDSTYRE 2-3 HANDBALL 4-7 FOTBALL 8-11 VOLLEYBALL 12-15 TRIM DAME / HERRE 16 BOKSING 17-18 FRIIDRETT 19-20 KLATRING 21-22 BARNEIDRETT 23-24 TENNIS

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

Rettleiing til lovnorm for idrettslag

Rettleiing til lovnorm for idrettslag LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettslag Nynorsk Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF sitt regelverk og denne lovnorma. Lovnorma

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Vedtekter for Revisjon

Vedtekter for Revisjon Vedtekter for 1 2 VEDTEKTER 1. Namn Laget sitt namn er: Eidesjøen Grendalag, stiftet 14.10.2002. 2. Føremål og verkemiddel 2.1 Føremålet til grendalaget er å fremja medlemmene sine felles interesser i

Detaljer

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET ekmmune Sunnmøre FOR KOMMUNANE Ålesund, Giske, Haram, Nrddal, Sandøy, Skdje, Sula g Ørskg 1 FORMÅL Frmålet med ekmmune Sunnmøre er å møte felles IKT-utfrdringar

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB Vedtekter for Follese Fotballklubb stiftet 21.april 1929. 1 Formål Klubbens formål er i sitt nærmiljø å tilby medlemmene organisert fotball i positive og trygge omgivelser

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS

LOV FOR SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS LOV FOR SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS Skipa 19.05.1919. Vedteken av idrettskrinstinget med seinare endringar av 09.04.16, godkjent av NIF 31.05.16. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Idrettskrinsen skal

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR KVAM LANGRENN OG SKISKYTTARKLUBB

VEDTEKTER FOR KVAM LANGRENN OG SKISKYTTARKLUBB VEDTEKTER FOR KVAM LANGRENN OG SKISKYTTARKLUBB Stifta 1.10.2000, vedteke av årsmøtet 1.10.2000 utan endringar sidan og godkjent av Hordaland Idrettskrets 1.10.2000. Loven er utarbeid i henhald til lovnorm

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte Protokoll frå årsmøte Årsmøte vart halde på Banehuset på Hatland 16. mars 2016 kl. 19.00. 1. Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte Frammøte: Det møtte 9 medlemmar. Desse møtte: Magne Espelid, Elin Herland,

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført )

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført ) VEDTEKTER FOR SANDE NORD STORVALD (ajourført 07.04.2008) 1 Sande Nord storvald Sande Nord storvald er ein samanslutning av rettshavarar innafor område som går fram av paragraf 3. Medlemmane har avgrensa

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer