Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen om budsjett 2016 til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør legge frem en sak til styremøtet 25. september som viser hvordan arbeidet innenfor de ulike tiltaksområdene følges opp. Oslo den 18. juni 2015 Bjørn Erikstein

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 2 av INNLEDNING Denne styresaken gir en kort oppsummering av behandlingen av økonomisk langtidsplan i Helse Sør-Øst RHF. Sakens hovedinnhold er en oppfølging av styrets vedtak fra behandlingen av økonomisk langtidsplan for Oslo universitetssykehus HF i styremøtet den 30. april.2015 om å konkretisere arbeidet med effektivisering av Oslo universitetssykehus HF 2. TIDLIGERE VEDTAK Det ble fattet følgende vedtak i Oslo universitetssykehus HF i sak 27/2015 Økonomisk langtidsplan den 30. september 2015: Vedtatt med 5 stemmer mot 3 stemmer: 1. Styret gir sin tilslutning til forslaget til økonomisk langtidsplan. 2. Styret konstaterer at kravet til resultatforbedring de nærmeste årene er svært krevende, men nødvendig for å sikre tilstrekkelig finansiering av nødvendige investeringer i bygg og medisinsk teknisk utstyr. 3. Styret konstaterer at det fortsatt er en betydelig utfordring å gjennomføre driften slik at det oppnås en bærekraftig økonomisk utvikling de neste årene. Styret ber administrerende direktør om å forberede en sak til styremøtet 25. juni der arbeidet med effektivisering av driften konkretiseres ytterligere. 3. ADMINISTRERENDE DIREKTØRS VURDERING Det er administrerende direktørs vurdering at forbedring av driften er en helt nødvendig forutsetning for å kunne finansiere nødvendige investeringer i sykehuset de kommende årene. Oslo universitetssykehus HF har en stor utfordring i å gjennomføre driftsøkonomiske forbedringer. Dette gjør det nødvendig å tenke nytt i forhold til hvordan vi driver virksomheten. Denne saken gir en første orientering om de områder det vil bli arbeidet med og administrerende direktør vil holde styret løpende orientert om dette arbeidet. Prosjekt for gjennomgang og utvikling av organiseringen av Oslo universitetssykehus HF går parallelt med budsjettarbeidet. Det forventes også at dette prosjektet skal komme med forslag til endringer som bidrar til en mer driftseffektiv organisasjon. 4. BEHANDLING AV ØKONOMISK LANGTIDSPLAN I HSØ RHF Styret i Oslo universitetssykehus HF behandlet økonomisk langtidsplan den 30. april. Planen er sendt til Helse Sør-Øst RHF og inngår i den økonomiske langtidsplan for foretaksgruppen som behandles i Helse Sør-Øst RHF styremøte den 18. juni. Oslo universitetssykehus HF investeringsplaner og resultatutvikling er lagt til grunn i vurderingene av foretaksgruppens økonomiske utvikling.

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 3 av 11 Følgende vedtak er foreslått i sak økonomisk langtidsplan i Helse Sør-Øst RHF: 1. Styret tar økonomisk langtidsplan til etterretning. 2. Styret tar de foreløpige plantallene for aktivitet i 2016 og ut perioden til etterretning. Styret ber administrerende direktør følge opp helseforetakenes aktivitetsbudsjetter inn mot 2016 for å sikre at krav og føringer regionalt og som følger av statsbudsjettet blir ivaretatt. 3. I økonomiplanperioden legges det opp til å gjennomføre tidligere vedtatte investeringsprosjekter, samt prosjekt for vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus HF. I planperioden vil det også bli arbeidet videre med Tønsbergprosjekt ved Sykehuset i Vestfold HF, prosjekt for nytt sykehus i Drammen for Vestre Viken HF og nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF. 4. Styret ber administrerende direktør følge opp helseforetakene for å sikre at foretaksgruppens planlagte resultater i perioden realiseres. 5. Styret forutsetter at driftsrelaterte tiltak som anses nødvendig for å sikre realisering av de planlagte resultatene i helseforetakene i perioden konkretiseres, vedtas og settes i verk, og at dette skjer i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Som det fremgår av forslag til vedtak legges det opp til å gjennomføre prosjekt for vedlikeholdsinvesteringer i Oslo universitetssykehus HF. Prosjekt for vedlikeholdsinvesteringer behandles som egen sak Investeringstiltak i bygningsmassen ved Oslo universitetssykehus HF i Helse Sør-Øst RHF styre. Det foreslås følgende vedtak. 1. Basert på Oslo universitetssykehus HFs konseptrapport Ekstraordinær avvikssituasjon i OUS bygningsmasse midler til å lukke myndighetspålagte tiltak fra søkes det Helse- og omsorgsdepartementet om lån på i alt millioner kroner for tiltakspakken som er forutsatt gjennomført i perioden Lånet tilsvarer 70 % av kostnadene for tiltakspakken. Den resterende del av tiltakspakken finansieres av egne midler fra Oslo universitetssykehus HF. Det legges videre til grunn at eventuelle økte likviditetsbehov i prosjektet finansieres av Oslo universitetssykehus HF. 2. Styret forutsetter at enkelttiltakene i tiltakspakken blir tydelig identifisert og avgrenset, og at igangsetting godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. Videre skal enkelttiltakene rapporters i et avtalt format med Helse Sør-Øst RHF. Hvert enkelttiltak vil inngå i investeringsporteføljen til Oslo universitetssykehus HF. 3. Styret forutsetter videre at Oslo universitetssykehus HF følger opp kravet om utarbeidelse av tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner for sitt ordinære vedlikehold i tråd med den regionale eiendomsstrategien. Disse må samordnes med den ekstraordinære tiltakspakken.

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 4 av Låneutbetalinger vil skje i henhold til utførte arbeider og ut fra avtalt dokumentasjon og rapportering. 5. Styret tar til etterretning at den økonomiske bæreevnen er basert på fremtidig resultatforbedring i Oslo universitetssykehus HF. 6. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF benytter Sykehusbygg HF i planlegging og gjennomføring av prosjektet, og samarbeider tett med Helse Sør-Øst RHF i gjennomføringen av investeringsprogrammet. Styret vil i møtet den 25. juni få oppdatert informasjon om styrebehandlingen i Helse Sør-Øst RHF. 5. ARBEIDET MED EFFEKTIVISERING AV DRIFTEN Oslo universitetssykehus HF disponering av tilgjengelig likviditet er ikke fastsatt av det regionale helseforetaket. Det er forventet av helseforetakene at de gjør de nødvendige avveininger mellom å disponere inntekter til drift og investeringer. Oslo universitetssykehus HF er i en situasjon der det relativt sett er blitt investert lite i perioden etter etablering av nytt Rikshospital i år Dette har gitt seg utslag i lave avskrivningskostnader. Det er nødvendig å fortsette økningen av investeringsnivået innenfor spesielt bygg og medisinsk teknisk utstyr de neste årene. For å finansiere et høyere investeringsnivå må foretaket i en overgangsperiode gå med driftsoverskudd. I tabellen under fremgår hovedtall for investeringer som er lagt til grunn i økonomisk langtidsplan og noen hovedtall for drift. Investeringer Budsjett 2015 ØLP 2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 MTU Bygg Annet Egenkapitalinnskudd IKT 1) SUM Driftsbudsjett Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Varekostnader Lønn- og innleiekostnader IKT kostnader Driftsresultat Tabell fra ØLP for investeringer og utvalgte deler av driftsbudsjettet Som det fremgår av økonomisk langtidsplan er det et betydelig behov for resultatforbedring i Oslo universitetssykehus HF for å sikre tilstrekkelig finansiering av nødvendige investeringer både på kort og lang sikt i bygg, medisinsk teknisk utstyr, IKT og annet.

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 5 av 11 Oslo universitetssykehus står overfor et krav til effektivisering av driften på om lag 2 prosent hvert år. Den økonomiske situasjonen per mai 2015 (redegjort for i sak Rapport per mai) innebærer et krav som er høyere enn 2 prosent fra dagens situasjon til budsjett Etter behandling av økonomisk langtidsplan den 30. april besluttet administrerende direktør å etablere arbeidsgrupper med oppdrag om å vurdere, og gi råd om, muligheter for effektivisering og reduksjon i kostnader. Arbeidsgruppene skulle vurdere områder som vurderes som viktige, selv om de kan være krevende å gjennomføre. De fleste arbeidsgruppene er ledet av økonomiledere i klinikk, med deltagelse fra HR og sentrale stabs ressurser. Følgende arbeidsgrupper ble etablert: 1. Planlegging og gjennomføring av poliklinisk aktivitet 2. Planlegging og gjennomføring av operasjoner (Driftsstyre og råd) 3. Sengepostbemanning 4. Stillinger på seksjoner/avdelinger som ikke inngår direkte i den pasientrettede aktivitet (turnus) 5. Ansettelser virkemidler for kontroll 6. Ansettelser Kjøp av legetid (også eksisterende ansettelser) 7. Reduksjon i lønnskostnader, inklusive overtid og innleie I tillegg ble det gitt særskilte oppdrag til Oslo sykehusservice og Klinikk for diagnostikk og intervensjon om å vurdere: 8. Reduserte innkjøpskostnader 9. Reduserte legemiddelkostnader 10. Eiendom Plan for begrensning av leiekostnader i OUS HF 11. Kapasitet og utnyttelse av diagnostikk Arbeidsgruppene har diskutert og utarbeidet forslag til tiltak fra medio mai. I ledersamling 16. juni ble forslagene fra arbeidsgruppene lagt frem for sykehusledelsen. Sykehusledelsen stiller seg bak mange av forslagene som ble fremmet, men det kreves ytterligere diskusjon om innhold, konkretisering, prioritering og ikke minst gjennomføring. I ledermøtet den 23. juni fortsetter arbeidet med å organisere videre arbeid ut fra de arbeidsgrupper som er etablert. Her gjengis kort hva det enkelte området inneholder og en foreløpig vurdering fra ledermøtet om videre arbeid under seminaret som ble avholdt den 16. juni. Planlegging og gjennomføring av poliklinisk aktivitet Det er gjort noen foreløpige analyser som viser at det er stor variasjon i aktivitet innenfor høyaktivitetsukene. Dette indikerer at det er tilgjengelige lokaliteter til å håndtere behovet for sykehusets polikliniske tjenester. Det er også observert at det i for liten grad er åpnet og planlagt med timebøker slik at pasienten kan få ny time umiddelbart (jmf. ny pasientrettighetslov). Flere poliklinikker har også en relativt høy andel ikke-møtt. Det er derfor god grunn til å anta at det er ulike tilnærminger til planlegging og gjennomføring av poliklinisk aktivitet mellom avdelinger og seksjoner.

6 Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 6 av 11 Arbeidsgruppen foreslår 23 tiltak. Noen av tiltakene med størst økonomisk effekt er følgende: Som følge av ulikheter i åpningstidene på poliklinikk og variasjoner mellom dager i tillegg til andre forhold, vil det arbeides med tydelige krav til åpningstider og regularitet i gjennomføringen. Rullerende åpne timebøker for legene med minimum 6 mnd frem i tid og at disse blir booket inn med pasienter. Avbestilling 2 ganger skal medføre at pasienten avsluttes og det sendes brev til fastlegen. Gjennomgang av rutinene for utføring av kontroller. Det skal vurderes om alle må gå til kontroll til Oslo universitetssykehus HF eller motta et annet tilbud fra eksempelvis fastlegen. Ledermøtet vil be arbeidsgruppen fortsette arbeidet slik at det settes klare mål for booking av polikliniske timer, andel nyhenviste per lege samt gå gjennom avdelingenes rutiner. Arbeidsgruppen må finne en måte å gå i dialog med hver enkelt avdeling/poliklinikk slik at målene operasjonaliseres og gjennomføres. Planlegging og gjennomføring av operasjoner Oslo universitetssykehus HF har en betydelig operativ aktivitet med om lag elektive operasjoner, ø-hjelp operasjoner og mellom 5- og kirurgiske prosedyrer som gjennomføres utenfor operasjonsstuene. Driftsstyre og driftsråd er etablert for operasjonsvirksomheten. Som et tiltak for å sikre økt aktivitet vil driftsrådene med sin kjennskap til gjennomføring av operasjonsaktivitet utarbeide konkrete forslag til plantall for gjennomføring av operasjonsaktivitet. Enkelte fagområder vil få en særskilt gjennomgang med tanke på å kunne realisere store endringer. Eksempel på dette er gjennomgående å øke fra 2 til 3 operasjoner per stueøkt. Lederlinjen (klinikkene, avdelingene) vil få kravene forelagt og planlegge ut fra dette i budsjett Driftsrådene vil i tillegg følge opp at de prinsipper som er nedfelt for god drift blir implementert i operasjonssalene til alle fagområder. Ledermøtet vil be driftsstyret og driftsrådene om å utarbeide tydelige målsettinger for gjennomføring av antall operasjoner. Det må også sette spesifikke mål for utvalgte elektive pasientgrupper som f.eks kreftkirurgi generelt og inkludert prostata, mamma, levercancer og i tillegg primær og sekundær spinalkirurgi. Driftsrådene må få en tydelig rolle i når det gjelder oppfølgingen av målsettingene i samarbeid med klinikkene. Sengepostbemanning Oslo universitetssykehus HF har meget store variasjon i kostnader per seng mellom de ulike sengepostene hvilket indikeres av grafen under som viser kostnad per seng på de ulike sengepostene i sykehuset. Forskjellene kan skyldes flere forhold som f.eks forskjeller i belegg, tyngden på pasientene og ulik tilnærming til drift.

7 Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 7 av 11 Det er i dag god kompetanse på planlegging av drift på sengeposter i sentral HRstab. Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres en eller flere små grupper med kompetente ansatte som får i oppdrag å vurdere og veilede sengepostledere i deres planlegging og gjennomføring av drift. Av mer direkte anbefalinger tar gruppen opp behovet for å øke andelen ansatte som går i helgearbeid ved å innføre 12 timers vakter, samarbeide med poliklinikk med mer. Ledermøtet vil be arbeidsgruppen om å samarbeide med HR-stab for å finne en egnet form og deltakelse på grupper som kan støtte virksomheten. Arbeidet bør også innbefatte bruk av LEAN kompetanse som er opparbeidet i virksomheten og ha som ambisjon å understøtte planlegging av sammedagskirurgi. Arbeidsgruppen tar også opp et vanskelig tema som gjelder deltidsstillinger. Oslo universitetssykehus HF har en lav andel deltidsstillinger på om lag 17 prosent sammenlignet med andre foretak i regionen som ligger på over 35 prosent. Sengeposter og enheter som ikke reduserer aktiviteten med om lag 50 prosent får ved bruk av heltidsstillinger en uhensiktsmessig sammensetning av bemanningen mellom hverdager og helg. Dette kan og blir kompensert ved at flere sengeposter kun anvender en del av stillingen til den enkelte ansatte (alt helgearbeid), og at den andre delen inngår i en stillingspool med disponibel tid på dagtid. Stillinger på seksjoner/avdelinger som ikke inngår i den pasientrettede aktivitet (turnus) Det er ulik praktisering mellom seksjoner og avdelinger i forhold til andel av ansatte i sengeposter og poliklinikker som brukes til oppgaver som ikke er direkte pasientrettet. Det gjelder ledelse, administrasjon, fagutvikling/undervisning og forskning. Arbeidsgruppen foreslår blant annet følgende tiltak

8 Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 8 av 11 Turnus: Det er et potensial for bedre dekning av behovet for helgebemanning gjennom økt deltakelse (sykepleiere i dagstillinger/poliklinikk, studiesykepleiere m.fl.) økt hyppighet for helgearbeid for de som nå arbeider hver 4. eller hver 6. helg. tilsetting av nye sykepleiere i sengeposter i stedet for poliklinikker (lettere å gå fra sengepost til poliklinikk en omvendt) individuelle unntak fra helgearbeid bør vurderes på nytt med jevne mellomrom. Stillinger som ikke inngår direkte i pasient-behandling: etablere en norm for ledelsesfaktor for sengeposter og poliklinikker som angir en maksimal andel ledelse ift. samlede månedsverk i enheten etableres en norm for maksimal andel fagutvikling/undervisning pr. avdeling, via et prosjekt ledet av HR med deltakelse fra Helsefaglig forum og sykehusets LEAN-nettverk. Ledermøtet vil arbeide videre med arbeidsgruppens forslag Virkemidler for å begrense vekst i bemanning Bemanningen har økt mer enn det som er budsjettert. Arbeidsgruppen har sett på rutiner og praksis ved ansettelser i klinikkene. Arbeidsgruppen mener at endringene i kontrollregime kan ha medført økt antall ansettelser i sykehuset. Arbeidsgruppen foreslår en rekke tiltak som må vurderes nærmere. Noen tiltak kan inngå i organisasjonsprosjektets delprosjekt 3for stab og støtte ettersom de berører arbeidsdelingen mellom klinikkstab og Oslo sykehusservice på kontrollsiden. Arbeidsgruppen mener sykehusledelsen må vurdere fullmaktene ift ansettelser i nyopprettede stillinger og er tydelig på at lokale ansettelsesutvalg må ha deltagelse fra økonomi slik at det ikke ansettes i ikke-budsjetterte stillinger. Ledermøtet vil be arbeidsgruppen konkretisere rådene ytterligere for en ny gjennomgang i sykehusledelsen. Virkemidler som sikrer riktig kjøp av legetid Arbeidsgruppen påpeker at vurderinger av endringer i legers arbeidstid og vaktplaner har vært et tema i sykehusledelsen over lengre tid og at det er komplisert å få til eventuelle endringer. Arbeidsgruppen mener at innføringen av GAT gir gode muligheter for å få en bedre planlegging av legers tilstedeværelse ettersom dette i dag som regel følges opp utenfor de etablerte personaladministrative systemer. Arbeidsgruppen anbefaler at HR ledere i klinikk får et tydeligere ansvar for implementering av GAT for leger med jevnlig oppfølging og presentasjon. Gruppen mener at alle ledere må sette seg inn i GAT og delta på kurs. Oslo universitetssykehus HF har totalt 174 vaktordninger, og det er etter 2010 inngått en felles overenskomst for Oslo universitetssykehus HF slik at det ikke er verken organisatoriske eller avtalemessige hindringer for å se vaktordninger på tvers av tidligere sykehusgrenser. Arbeidsgruppen mener at Medisin- og helsefaglig stab i samarbeid med klinikkene må vurdere behovet for vaktordninger i en systematisk gjennomgang.

9 Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 9 av 11 Ledermøtet mener det bør arbeides mer med dette, og at arbeidet også må inkludere vurderinger knyttet til de ulike «trappetrinn» i kjøp av utvidet arbeidstid og hvordan vakttillegg etc håndteres når ansatte går ut av vaktordninger etter fylte 60 år. Område: Lønn overtid og innleie 10 prosent av OUS sine kostnader er knyttet til variabel lønn. Noe av dette gir fleksibilitet og er helt nødvendig for å sikre god beredskap og pasientbehandling, men dette må styres. Det er mange enheter som driftes bra ved OUS, men også eksempler på manglende oppfølging, at AML overenskomster og andre bestemmelser ikke er avstemt mot behovet. Arbeidsgruppen anbefaler en rekke tiltak for å begrense lønnskostnadene: Opplæring av alle ledere i planlegging av drift Innføre kvalitetssikring av turnuser (annen part). Vurdere avvikling av ønsketurnus. Innføre individuelle turnuser. Ansette flere deltidsstillinger Stimulere til arbeid hver 2. helg. Innføre 12. timers vakter. Kanalisere lønnsglidning til lønnsoppgjøret. Se på oppgaveglidning Avvikle utdanningsstillinger og forhandle høyere lønn for spesialpersonell etter endt utdanning. Dette må forankres med andre HF er. Kommunisere og implementere riktig dialog på rett nivå. Alle har medvirkningsplikt. Arbeidsgruppen påpeker også viktigheten av en tydelig lederrolle. Det er krevende å være leder i Oslo universitetssykehus HF på alle nivåer. Det er mange bestillere og oppgaver og ikke alltid like god administrativ støtte på lavere nivå. Arbeidsgruppen mener videre at man bør se på mulige mentorordninger for lederutvikling på jobb i hverdagen. Samtidig bør det også være mulig med retrettmuligheter dersom ikke lederrollen fungerer for den enkelte. Ledermøtet mener arbeidsgruppen har gitt mange konkrete og gode råd som bør følges opp og at det må vurderes hvordan lederutvikling i sykehuset understøtter med nødvendig kompetanse til god gjennomføring av drift. Innkjøpskostnader Oslo universitetssykehus HF kjøper varer og tjenester for om lag 3 milliarder kroner. Det er nå etablert kun ett bestillingssystem med en varekatalog. Dette øker muligheten til å hente ut informasjon og rapporter som kan systematisere arbeidet med bedre oppfølging av innkjøp. Innkjøpsavdelingen foreslår at det settes noen få og tydelige mål på kort sikt. Det bør utformes en topp 3 liste over anskaffelser eller tiltak per klinikk. Listen konkretiseres og gjennomføring avtales mellom klinikk og innkjøpsavdeling. Det bør i tillegg opprettes et permanent kontaktnett mellom innkjøp og den enkelte klinikk.

10 Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 10 av 11 Ledermøtet vil be innkjøpsavdelingen iverksette foreslåtte tiltak og rapportere til Ledermøtet med en fast frekvens. Sykehusledelsen vil også be innkjøpsavdelingen fremme forslag til parametere for oppfølging av hvordan innkjøp håndteres i klinikkene. Legemidler Kostnadene til legemidler er økende i Norden. De nye legemidlene er en viktig drivkraft bak denne veksten. I forhold til generika er mye av priseffektene hentet ut allerede. Biologiske legemidler er nye og dyre, men det forventes noe patentfall der biosimilar er tilgjengelige. Ved at uregistrerte legemidler går fra å være uregistrerte til å bli registrert får man i noen tilfeller en prisøkning. For noen legemidler er det leveringsproblemer som for eksempel ved paclitaxel gir dette merkostnader per mnd på om lag 2 mill kr. Det er gitt anbefalinger knyttet til endringer i bruk av enkeltmedikamenter som umiddelbart blir fulgt opp (blant annet raskere overgang til alternativ til Remicade). Ledermøtet vil be om en tettere oppfølging mellom legemiddelkomiteen og klinikkene i forhold til faste møtearenaer der anbefalinger gis og følges opp. Saker fra legemiddelkomiteen skal også bli gjenstand for egne ledermøtesaker. Konkrete medikamenter som ble gjennomgått på seminaret der det er mulig å hente ut lavere kostnader skal tas i bruk umiddelbart. Sykehusledelsen ber legemiddelkomiteen ta umiddelbar kontakt med berørte klinikker. Plan for begrensning av areal- og leiekostnader Det har vært en økning i leiearealer i Oslo universitetssykehus HF fra Dette er i hovedsak en konsekvens av at mye drift har foregått i gammel bygningsmasse som er meget krevende å rehabilitere. Da er inngåelse av leieavtaler i enkelte tilfeller ett mulig alternativ. Samtidig øker omfanget av ledig areal i Oslo universitetssykehus HF, dette er i hovedsak arealer som er uegnet for drift. Ledermøtet vil vurdere mulige strategier for håndtering av ledige arealer og mulig salg av bygningsmasse som på sikt ikke vil bli benyttet til sykehusdrift. Dette gjelder særskilt Dikemark, SSE i Bærum, men også andre arealer. Oslo sykehusservice mener det også bør vurderes å innføre internhusleie slik at man får mekanismer som reduserer bruken av arealer. Sykehusledelsen mener det også kan vurderes andre virkemidler for å få dette til, som god kartlegging av bruken av dagens arealer. Kapasitet diagnostikk Kapasiteten til diagnostikk er økt betydelig fra Det er spesielt innen radiologi en markant økning i aktivitet innen CT og MR slik det fremgår av grafen under. For å forstå anvendelsen av denne veksten på en bedre måte bør det arbeides med å koble aktivitetstall for diagnostikk med den kliniske aktivitet. Det er viktig at økte ressurser kommer til god anvendelse.

11 KKT KKN AKU MED HLK KVB Ekstern KKT KKN KVB MED HLK Ekstern AKU KKT Ekstern KKN MED KVB HLK AKU Henvisninger + tilsendte Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 11 av Utvikling CT, MR, PET pr klinikk 1.tertial CT MR PET Modalitet En tentativ analyse viser at det er en tett kobling mellom antall avdelingsopphold ved sykehuset og radiologi, men det er behov for mer analyse av hvordan den økte aktiviteten ved MR benyttes. En større andel av total aktivitet brukes per i dag til dyre modaliteter. Klinikkene melder om bedre tilgang til radiologiske undersøkelser (tidligere en betydelig flaskehals), men det er fremdeles noen utfordringer. Klinikken foreslår følgende tiltak på mer generell basis i forhold til alle diagnostiske områder som radiologi-, laboratorie- og patologivirksomhet: Aktivitetstall må foreligge i LIS for alle diagnostiske fagområder Tilgjengelige analyser av sammenheng mellom kliniske aktivitetsparametere og forbruk av diagnostisk kapasitet Nedsette arbeidsgrupper fra fagmiljøene, økonomi, analyse og rapportering Vurderinger i fagmiljøene knyttet til riktig bruk av diagnostisk kapasitet. Etablere planleggingsarenaer for diagnostisk kapasitet planlegging, prioritering og riktig henvisning/rekvirering Strukturert elektronisk henvisning/rekvirering og svarrapport I tillegg skisserer klinikken en rekke spesifikke tiltak som retter seg inn mot radiologi-, laboratorie- og patologisk virksomhet. Spesielt innenfor laboratorievirksomheten trekkes frem behovet for å gjennomføre betydelige investeringer for å automatisere og effektivisere driften. Ledermøtet mener en rekke av tiltakene må gjennomføres og ber klinikk for diagnostikk og intervensjon om å arbeide videre med forslagene. Sykehusledelsen trenger en god vurdering av investeringer i laboratorieutstyr og de driftsøkonomiske effektene for å kunne vurdere en eventuell egen satsing på dette inn mot budsjett 2016.

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Direktøren Styremøte i Helse Finnmark Styresak 59/2013 Saksbehandler: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Dato: 29. august 2013 Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Administrerende

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 07.11.2007 Rapport nr. 7/2007 Revisjonsperiode April-juni 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer