Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen om budsjett 2016 til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør legge frem en sak til styremøtet 25. september som viser hvordan arbeidet innenfor de ulike tiltaksområdene følges opp. Oslo den 18. juni 2015 Bjørn Erikstein

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 2 av INNLEDNING Denne styresaken gir en kort oppsummering av behandlingen av økonomisk langtidsplan i Helse Sør-Øst RHF. Sakens hovedinnhold er en oppfølging av styrets vedtak fra behandlingen av økonomisk langtidsplan for Oslo universitetssykehus HF i styremøtet den 30. april.2015 om å konkretisere arbeidet med effektivisering av Oslo universitetssykehus HF 2. TIDLIGERE VEDTAK Det ble fattet følgende vedtak i Oslo universitetssykehus HF i sak 27/2015 Økonomisk langtidsplan den 30. september 2015: Vedtatt med 5 stemmer mot 3 stemmer: 1. Styret gir sin tilslutning til forslaget til økonomisk langtidsplan. 2. Styret konstaterer at kravet til resultatforbedring de nærmeste årene er svært krevende, men nødvendig for å sikre tilstrekkelig finansiering av nødvendige investeringer i bygg og medisinsk teknisk utstyr. 3. Styret konstaterer at det fortsatt er en betydelig utfordring å gjennomføre driften slik at det oppnås en bærekraftig økonomisk utvikling de neste årene. Styret ber administrerende direktør om å forberede en sak til styremøtet 25. juni der arbeidet med effektivisering av driften konkretiseres ytterligere. 3. ADMINISTRERENDE DIREKTØRS VURDERING Det er administrerende direktørs vurdering at forbedring av driften er en helt nødvendig forutsetning for å kunne finansiere nødvendige investeringer i sykehuset de kommende årene. Oslo universitetssykehus HF har en stor utfordring i å gjennomføre driftsøkonomiske forbedringer. Dette gjør det nødvendig å tenke nytt i forhold til hvordan vi driver virksomheten. Denne saken gir en første orientering om de områder det vil bli arbeidet med og administrerende direktør vil holde styret løpende orientert om dette arbeidet. Prosjekt for gjennomgang og utvikling av organiseringen av Oslo universitetssykehus HF går parallelt med budsjettarbeidet. Det forventes også at dette prosjektet skal komme med forslag til endringer som bidrar til en mer driftseffektiv organisasjon. 4. BEHANDLING AV ØKONOMISK LANGTIDSPLAN I HSØ RHF Styret i Oslo universitetssykehus HF behandlet økonomisk langtidsplan den 30. april. Planen er sendt til Helse Sør-Øst RHF og inngår i den økonomiske langtidsplan for foretaksgruppen som behandles i Helse Sør-Øst RHF styremøte den 18. juni. Oslo universitetssykehus HF investeringsplaner og resultatutvikling er lagt til grunn i vurderingene av foretaksgruppens økonomiske utvikling.

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 3 av 11 Følgende vedtak er foreslått i sak økonomisk langtidsplan i Helse Sør-Øst RHF: 1. Styret tar økonomisk langtidsplan til etterretning. 2. Styret tar de foreløpige plantallene for aktivitet i 2016 og ut perioden til etterretning. Styret ber administrerende direktør følge opp helseforetakenes aktivitetsbudsjetter inn mot 2016 for å sikre at krav og føringer regionalt og som følger av statsbudsjettet blir ivaretatt. 3. I økonomiplanperioden legges det opp til å gjennomføre tidligere vedtatte investeringsprosjekter, samt prosjekt for vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus HF. I planperioden vil det også bli arbeidet videre med Tønsbergprosjekt ved Sykehuset i Vestfold HF, prosjekt for nytt sykehus i Drammen for Vestre Viken HF og nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF. 4. Styret ber administrerende direktør følge opp helseforetakene for å sikre at foretaksgruppens planlagte resultater i perioden realiseres. 5. Styret forutsetter at driftsrelaterte tiltak som anses nødvendig for å sikre realisering av de planlagte resultatene i helseforetakene i perioden konkretiseres, vedtas og settes i verk, og at dette skjer i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Som det fremgår av forslag til vedtak legges det opp til å gjennomføre prosjekt for vedlikeholdsinvesteringer i Oslo universitetssykehus HF. Prosjekt for vedlikeholdsinvesteringer behandles som egen sak Investeringstiltak i bygningsmassen ved Oslo universitetssykehus HF i Helse Sør-Øst RHF styre. Det foreslås følgende vedtak. 1. Basert på Oslo universitetssykehus HFs konseptrapport Ekstraordinær avvikssituasjon i OUS bygningsmasse midler til å lukke myndighetspålagte tiltak fra søkes det Helse- og omsorgsdepartementet om lån på i alt millioner kroner for tiltakspakken som er forutsatt gjennomført i perioden Lånet tilsvarer 70 % av kostnadene for tiltakspakken. Den resterende del av tiltakspakken finansieres av egne midler fra Oslo universitetssykehus HF. Det legges videre til grunn at eventuelle økte likviditetsbehov i prosjektet finansieres av Oslo universitetssykehus HF. 2. Styret forutsetter at enkelttiltakene i tiltakspakken blir tydelig identifisert og avgrenset, og at igangsetting godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. Videre skal enkelttiltakene rapporters i et avtalt format med Helse Sør-Øst RHF. Hvert enkelttiltak vil inngå i investeringsporteføljen til Oslo universitetssykehus HF. 3. Styret forutsetter videre at Oslo universitetssykehus HF følger opp kravet om utarbeidelse av tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner for sitt ordinære vedlikehold i tråd med den regionale eiendomsstrategien. Disse må samordnes med den ekstraordinære tiltakspakken.

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 4 av Låneutbetalinger vil skje i henhold til utførte arbeider og ut fra avtalt dokumentasjon og rapportering. 5. Styret tar til etterretning at den økonomiske bæreevnen er basert på fremtidig resultatforbedring i Oslo universitetssykehus HF. 6. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF benytter Sykehusbygg HF i planlegging og gjennomføring av prosjektet, og samarbeider tett med Helse Sør-Øst RHF i gjennomføringen av investeringsprogrammet. Styret vil i møtet den 25. juni få oppdatert informasjon om styrebehandlingen i Helse Sør-Øst RHF. 5. ARBEIDET MED EFFEKTIVISERING AV DRIFTEN Oslo universitetssykehus HF disponering av tilgjengelig likviditet er ikke fastsatt av det regionale helseforetaket. Det er forventet av helseforetakene at de gjør de nødvendige avveininger mellom å disponere inntekter til drift og investeringer. Oslo universitetssykehus HF er i en situasjon der det relativt sett er blitt investert lite i perioden etter etablering av nytt Rikshospital i år Dette har gitt seg utslag i lave avskrivningskostnader. Det er nødvendig å fortsette økningen av investeringsnivået innenfor spesielt bygg og medisinsk teknisk utstyr de neste årene. For å finansiere et høyere investeringsnivå må foretaket i en overgangsperiode gå med driftsoverskudd. I tabellen under fremgår hovedtall for investeringer som er lagt til grunn i økonomisk langtidsplan og noen hovedtall for drift. Investeringer Budsjett 2015 ØLP 2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 MTU Bygg Annet Egenkapitalinnskudd IKT 1) SUM Driftsbudsjett Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Varekostnader Lønn- og innleiekostnader IKT kostnader Driftsresultat Tabell fra ØLP for investeringer og utvalgte deler av driftsbudsjettet Som det fremgår av økonomisk langtidsplan er det et betydelig behov for resultatforbedring i Oslo universitetssykehus HF for å sikre tilstrekkelig finansiering av nødvendige investeringer både på kort og lang sikt i bygg, medisinsk teknisk utstyr, IKT og annet.

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 5 av 11 Oslo universitetssykehus står overfor et krav til effektivisering av driften på om lag 2 prosent hvert år. Den økonomiske situasjonen per mai 2015 (redegjort for i sak Rapport per mai) innebærer et krav som er høyere enn 2 prosent fra dagens situasjon til budsjett Etter behandling av økonomisk langtidsplan den 30. april besluttet administrerende direktør å etablere arbeidsgrupper med oppdrag om å vurdere, og gi råd om, muligheter for effektivisering og reduksjon i kostnader. Arbeidsgruppene skulle vurdere områder som vurderes som viktige, selv om de kan være krevende å gjennomføre. De fleste arbeidsgruppene er ledet av økonomiledere i klinikk, med deltagelse fra HR og sentrale stabs ressurser. Følgende arbeidsgrupper ble etablert: 1. Planlegging og gjennomføring av poliklinisk aktivitet 2. Planlegging og gjennomføring av operasjoner (Driftsstyre og råd) 3. Sengepostbemanning 4. Stillinger på seksjoner/avdelinger som ikke inngår direkte i den pasientrettede aktivitet (turnus) 5. Ansettelser virkemidler for kontroll 6. Ansettelser Kjøp av legetid (også eksisterende ansettelser) 7. Reduksjon i lønnskostnader, inklusive overtid og innleie I tillegg ble det gitt særskilte oppdrag til Oslo sykehusservice og Klinikk for diagnostikk og intervensjon om å vurdere: 8. Reduserte innkjøpskostnader 9. Reduserte legemiddelkostnader 10. Eiendom Plan for begrensning av leiekostnader i OUS HF 11. Kapasitet og utnyttelse av diagnostikk Arbeidsgruppene har diskutert og utarbeidet forslag til tiltak fra medio mai. I ledersamling 16. juni ble forslagene fra arbeidsgruppene lagt frem for sykehusledelsen. Sykehusledelsen stiller seg bak mange av forslagene som ble fremmet, men det kreves ytterligere diskusjon om innhold, konkretisering, prioritering og ikke minst gjennomføring. I ledermøtet den 23. juni fortsetter arbeidet med å organisere videre arbeid ut fra de arbeidsgrupper som er etablert. Her gjengis kort hva det enkelte området inneholder og en foreløpig vurdering fra ledermøtet om videre arbeid under seminaret som ble avholdt den 16. juni. Planlegging og gjennomføring av poliklinisk aktivitet Det er gjort noen foreløpige analyser som viser at det er stor variasjon i aktivitet innenfor høyaktivitetsukene. Dette indikerer at det er tilgjengelige lokaliteter til å håndtere behovet for sykehusets polikliniske tjenester. Det er også observert at det i for liten grad er åpnet og planlagt med timebøker slik at pasienten kan få ny time umiddelbart (jmf. ny pasientrettighetslov). Flere poliklinikker har også en relativt høy andel ikke-møtt. Det er derfor god grunn til å anta at det er ulike tilnærminger til planlegging og gjennomføring av poliklinisk aktivitet mellom avdelinger og seksjoner.

6 Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 6 av 11 Arbeidsgruppen foreslår 23 tiltak. Noen av tiltakene med størst økonomisk effekt er følgende: Som følge av ulikheter i åpningstidene på poliklinikk og variasjoner mellom dager i tillegg til andre forhold, vil det arbeides med tydelige krav til åpningstider og regularitet i gjennomføringen. Rullerende åpne timebøker for legene med minimum 6 mnd frem i tid og at disse blir booket inn med pasienter. Avbestilling 2 ganger skal medføre at pasienten avsluttes og det sendes brev til fastlegen. Gjennomgang av rutinene for utføring av kontroller. Det skal vurderes om alle må gå til kontroll til Oslo universitetssykehus HF eller motta et annet tilbud fra eksempelvis fastlegen. Ledermøtet vil be arbeidsgruppen fortsette arbeidet slik at det settes klare mål for booking av polikliniske timer, andel nyhenviste per lege samt gå gjennom avdelingenes rutiner. Arbeidsgruppen må finne en måte å gå i dialog med hver enkelt avdeling/poliklinikk slik at målene operasjonaliseres og gjennomføres. Planlegging og gjennomføring av operasjoner Oslo universitetssykehus HF har en betydelig operativ aktivitet med om lag elektive operasjoner, ø-hjelp operasjoner og mellom 5- og kirurgiske prosedyrer som gjennomføres utenfor operasjonsstuene. Driftsstyre og driftsråd er etablert for operasjonsvirksomheten. Som et tiltak for å sikre økt aktivitet vil driftsrådene med sin kjennskap til gjennomføring av operasjonsaktivitet utarbeide konkrete forslag til plantall for gjennomføring av operasjonsaktivitet. Enkelte fagområder vil få en særskilt gjennomgang med tanke på å kunne realisere store endringer. Eksempel på dette er gjennomgående å øke fra 2 til 3 operasjoner per stueøkt. Lederlinjen (klinikkene, avdelingene) vil få kravene forelagt og planlegge ut fra dette i budsjett Driftsrådene vil i tillegg følge opp at de prinsipper som er nedfelt for god drift blir implementert i operasjonssalene til alle fagområder. Ledermøtet vil be driftsstyret og driftsrådene om å utarbeide tydelige målsettinger for gjennomføring av antall operasjoner. Det må også sette spesifikke mål for utvalgte elektive pasientgrupper som f.eks kreftkirurgi generelt og inkludert prostata, mamma, levercancer og i tillegg primær og sekundær spinalkirurgi. Driftsrådene må få en tydelig rolle i når det gjelder oppfølgingen av målsettingene i samarbeid med klinikkene. Sengepostbemanning Oslo universitetssykehus HF har meget store variasjon i kostnader per seng mellom de ulike sengepostene hvilket indikeres av grafen under som viser kostnad per seng på de ulike sengepostene i sykehuset. Forskjellene kan skyldes flere forhold som f.eks forskjeller i belegg, tyngden på pasientene og ulik tilnærming til drift.

7 Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 7 av 11 Det er i dag god kompetanse på planlegging av drift på sengeposter i sentral HRstab. Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres en eller flere små grupper med kompetente ansatte som får i oppdrag å vurdere og veilede sengepostledere i deres planlegging og gjennomføring av drift. Av mer direkte anbefalinger tar gruppen opp behovet for å øke andelen ansatte som går i helgearbeid ved å innføre 12 timers vakter, samarbeide med poliklinikk med mer. Ledermøtet vil be arbeidsgruppen om å samarbeide med HR-stab for å finne en egnet form og deltakelse på grupper som kan støtte virksomheten. Arbeidet bør også innbefatte bruk av LEAN kompetanse som er opparbeidet i virksomheten og ha som ambisjon å understøtte planlegging av sammedagskirurgi. Arbeidsgruppen tar også opp et vanskelig tema som gjelder deltidsstillinger. Oslo universitetssykehus HF har en lav andel deltidsstillinger på om lag 17 prosent sammenlignet med andre foretak i regionen som ligger på over 35 prosent. Sengeposter og enheter som ikke reduserer aktiviteten med om lag 50 prosent får ved bruk av heltidsstillinger en uhensiktsmessig sammensetning av bemanningen mellom hverdager og helg. Dette kan og blir kompensert ved at flere sengeposter kun anvender en del av stillingen til den enkelte ansatte (alt helgearbeid), og at den andre delen inngår i en stillingspool med disponibel tid på dagtid. Stillinger på seksjoner/avdelinger som ikke inngår i den pasientrettede aktivitet (turnus) Det er ulik praktisering mellom seksjoner og avdelinger i forhold til andel av ansatte i sengeposter og poliklinikker som brukes til oppgaver som ikke er direkte pasientrettet. Det gjelder ledelse, administrasjon, fagutvikling/undervisning og forskning. Arbeidsgruppen foreslår blant annet følgende tiltak

8 Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 8 av 11 Turnus: Det er et potensial for bedre dekning av behovet for helgebemanning gjennom økt deltakelse (sykepleiere i dagstillinger/poliklinikk, studiesykepleiere m.fl.) økt hyppighet for helgearbeid for de som nå arbeider hver 4. eller hver 6. helg. tilsetting av nye sykepleiere i sengeposter i stedet for poliklinikker (lettere å gå fra sengepost til poliklinikk en omvendt) individuelle unntak fra helgearbeid bør vurderes på nytt med jevne mellomrom. Stillinger som ikke inngår direkte i pasient-behandling: etablere en norm for ledelsesfaktor for sengeposter og poliklinikker som angir en maksimal andel ledelse ift. samlede månedsverk i enheten etableres en norm for maksimal andel fagutvikling/undervisning pr. avdeling, via et prosjekt ledet av HR med deltakelse fra Helsefaglig forum og sykehusets LEAN-nettverk. Ledermøtet vil arbeide videre med arbeidsgruppens forslag Virkemidler for å begrense vekst i bemanning Bemanningen har økt mer enn det som er budsjettert. Arbeidsgruppen har sett på rutiner og praksis ved ansettelser i klinikkene. Arbeidsgruppen mener at endringene i kontrollregime kan ha medført økt antall ansettelser i sykehuset. Arbeidsgruppen foreslår en rekke tiltak som må vurderes nærmere. Noen tiltak kan inngå i organisasjonsprosjektets delprosjekt 3for stab og støtte ettersom de berører arbeidsdelingen mellom klinikkstab og Oslo sykehusservice på kontrollsiden. Arbeidsgruppen mener sykehusledelsen må vurdere fullmaktene ift ansettelser i nyopprettede stillinger og er tydelig på at lokale ansettelsesutvalg må ha deltagelse fra økonomi slik at det ikke ansettes i ikke-budsjetterte stillinger. Ledermøtet vil be arbeidsgruppen konkretisere rådene ytterligere for en ny gjennomgang i sykehusledelsen. Virkemidler som sikrer riktig kjøp av legetid Arbeidsgruppen påpeker at vurderinger av endringer i legers arbeidstid og vaktplaner har vært et tema i sykehusledelsen over lengre tid og at det er komplisert å få til eventuelle endringer. Arbeidsgruppen mener at innføringen av GAT gir gode muligheter for å få en bedre planlegging av legers tilstedeværelse ettersom dette i dag som regel følges opp utenfor de etablerte personaladministrative systemer. Arbeidsgruppen anbefaler at HR ledere i klinikk får et tydeligere ansvar for implementering av GAT for leger med jevnlig oppfølging og presentasjon. Gruppen mener at alle ledere må sette seg inn i GAT og delta på kurs. Oslo universitetssykehus HF har totalt 174 vaktordninger, og det er etter 2010 inngått en felles overenskomst for Oslo universitetssykehus HF slik at det ikke er verken organisatoriske eller avtalemessige hindringer for å se vaktordninger på tvers av tidligere sykehusgrenser. Arbeidsgruppen mener at Medisin- og helsefaglig stab i samarbeid med klinikkene må vurdere behovet for vaktordninger i en systematisk gjennomgang.

9 Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 9 av 11 Ledermøtet mener det bør arbeides mer med dette, og at arbeidet også må inkludere vurderinger knyttet til de ulike «trappetrinn» i kjøp av utvidet arbeidstid og hvordan vakttillegg etc håndteres når ansatte går ut av vaktordninger etter fylte 60 år. Område: Lønn overtid og innleie 10 prosent av OUS sine kostnader er knyttet til variabel lønn. Noe av dette gir fleksibilitet og er helt nødvendig for å sikre god beredskap og pasientbehandling, men dette må styres. Det er mange enheter som driftes bra ved OUS, men også eksempler på manglende oppfølging, at AML overenskomster og andre bestemmelser ikke er avstemt mot behovet. Arbeidsgruppen anbefaler en rekke tiltak for å begrense lønnskostnadene: Opplæring av alle ledere i planlegging av drift Innføre kvalitetssikring av turnuser (annen part). Vurdere avvikling av ønsketurnus. Innføre individuelle turnuser. Ansette flere deltidsstillinger Stimulere til arbeid hver 2. helg. Innføre 12. timers vakter. Kanalisere lønnsglidning til lønnsoppgjøret. Se på oppgaveglidning Avvikle utdanningsstillinger og forhandle høyere lønn for spesialpersonell etter endt utdanning. Dette må forankres med andre HF er. Kommunisere og implementere riktig dialog på rett nivå. Alle har medvirkningsplikt. Arbeidsgruppen påpeker også viktigheten av en tydelig lederrolle. Det er krevende å være leder i Oslo universitetssykehus HF på alle nivåer. Det er mange bestillere og oppgaver og ikke alltid like god administrativ støtte på lavere nivå. Arbeidsgruppen mener videre at man bør se på mulige mentorordninger for lederutvikling på jobb i hverdagen. Samtidig bør det også være mulig med retrettmuligheter dersom ikke lederrollen fungerer for den enkelte. Ledermøtet mener arbeidsgruppen har gitt mange konkrete og gode råd som bør følges opp og at det må vurderes hvordan lederutvikling i sykehuset understøtter med nødvendig kompetanse til god gjennomføring av drift. Innkjøpskostnader Oslo universitetssykehus HF kjøper varer og tjenester for om lag 3 milliarder kroner. Det er nå etablert kun ett bestillingssystem med en varekatalog. Dette øker muligheten til å hente ut informasjon og rapporter som kan systematisere arbeidet med bedre oppfølging av innkjøp. Innkjøpsavdelingen foreslår at det settes noen få og tydelige mål på kort sikt. Det bør utformes en topp 3 liste over anskaffelser eller tiltak per klinikk. Listen konkretiseres og gjennomføring avtales mellom klinikk og innkjøpsavdeling. Det bør i tillegg opprettes et permanent kontaktnett mellom innkjøp og den enkelte klinikk.

10 Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 10 av 11 Ledermøtet vil be innkjøpsavdelingen iverksette foreslåtte tiltak og rapportere til Ledermøtet med en fast frekvens. Sykehusledelsen vil også be innkjøpsavdelingen fremme forslag til parametere for oppfølging av hvordan innkjøp håndteres i klinikkene. Legemidler Kostnadene til legemidler er økende i Norden. De nye legemidlene er en viktig drivkraft bak denne veksten. I forhold til generika er mye av priseffektene hentet ut allerede. Biologiske legemidler er nye og dyre, men det forventes noe patentfall der biosimilar er tilgjengelige. Ved at uregistrerte legemidler går fra å være uregistrerte til å bli registrert får man i noen tilfeller en prisøkning. For noen legemidler er det leveringsproblemer som for eksempel ved paclitaxel gir dette merkostnader per mnd på om lag 2 mill kr. Det er gitt anbefalinger knyttet til endringer i bruk av enkeltmedikamenter som umiddelbart blir fulgt opp (blant annet raskere overgang til alternativ til Remicade). Ledermøtet vil be om en tettere oppfølging mellom legemiddelkomiteen og klinikkene i forhold til faste møtearenaer der anbefalinger gis og følges opp. Saker fra legemiddelkomiteen skal også bli gjenstand for egne ledermøtesaker. Konkrete medikamenter som ble gjennomgått på seminaret der det er mulig å hente ut lavere kostnader skal tas i bruk umiddelbart. Sykehusledelsen ber legemiddelkomiteen ta umiddelbar kontakt med berørte klinikker. Plan for begrensning av areal- og leiekostnader Det har vært en økning i leiearealer i Oslo universitetssykehus HF fra Dette er i hovedsak en konsekvens av at mye drift har foregått i gammel bygningsmasse som er meget krevende å rehabilitere. Da er inngåelse av leieavtaler i enkelte tilfeller ett mulig alternativ. Samtidig øker omfanget av ledig areal i Oslo universitetssykehus HF, dette er i hovedsak arealer som er uegnet for drift. Ledermøtet vil vurdere mulige strategier for håndtering av ledige arealer og mulig salg av bygningsmasse som på sikt ikke vil bli benyttet til sykehusdrift. Dette gjelder særskilt Dikemark, SSE i Bærum, men også andre arealer. Oslo sykehusservice mener det også bør vurderes å innføre internhusleie slik at man får mekanismer som reduserer bruken av arealer. Sykehusledelsen mener det også kan vurderes andre virkemidler for å få dette til, som god kartlegging av bruken av dagens arealer. Kapasitet diagnostikk Kapasiteten til diagnostikk er økt betydelig fra Det er spesielt innen radiologi en markant økning i aktivitet innen CT og MR slik det fremgår av grafen under. For å forstå anvendelsen av denne veksten på en bedre måte bør det arbeides med å koble aktivitetstall for diagnostikk med den kliniske aktivitet. Det er viktig at økte ressurser kommer til god anvendelse.

11 KKT KKN AKU MED HLK KVB Ekstern KKT KKN KVB MED HLK Ekstern AKU KKT Ekstern KKN MED KVB HLK AKU Henvisninger + tilsendte Oslo universitetssykehus HF styresak 41/2015 Side 11 av Utvikling CT, MR, PET pr klinikk 1.tertial CT MR PET Modalitet En tentativ analyse viser at det er en tett kobling mellom antall avdelingsopphold ved sykehuset og radiologi, men det er behov for mer analyse av hvordan den økte aktiviteten ved MR benyttes. En større andel av total aktivitet brukes per i dag til dyre modaliteter. Klinikkene melder om bedre tilgang til radiologiske undersøkelser (tidligere en betydelig flaskehals), men det er fremdeles noen utfordringer. Klinikken foreslår følgende tiltak på mer generell basis i forhold til alle diagnostiske områder som radiologi-, laboratorie- og patologivirksomhet: Aktivitetstall må foreligge i LIS for alle diagnostiske fagområder Tilgjengelige analyser av sammenheng mellom kliniske aktivitetsparametere og forbruk av diagnostisk kapasitet Nedsette arbeidsgrupper fra fagmiljøene, økonomi, analyse og rapportering Vurderinger i fagmiljøene knyttet til riktig bruk av diagnostisk kapasitet. Etablere planleggingsarenaer for diagnostisk kapasitet planlegging, prioritering og riktig henvisning/rekvirering Strukturert elektronisk henvisning/rekvirering og svarrapport I tillegg skisserer klinikken en rekke spesifikke tiltak som retter seg inn mot radiologi-, laboratorie- og patologisk virksomhet. Spesielt innenfor laboratorievirksomheten trekkes frem behovet for å gjennomføre betydelige investeringer for å automatisere og effektivisere driften. Ledermøtet mener en rekke av tiltakene må gjennomføres og ber klinikk for diagnostikk og intervensjon om å arbeide videre med forslagene. Sykehusledelsen trenger en god vurdering av investeringer i laboratorieutstyr og de driftsøkonomiske effektene for å kunne vurdere en eventuell egen satsing på dette inn mot budsjett 2016.

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Basert på Oslo universitetssykehus

Detaljer

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF.

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til sak 11/2015 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med andre halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 30. april 2015 Dato møte: 30. april 2015 kl 8.00 12.45 på Radiumhospitalet, Oslo Offentlighet: Referent:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler : Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabell over omstillingsprosjekter SAK 50/2013 STATUS

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1)

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1) Alle klinikksjefer, avdelingsledere og enhetsledere i administrerende direktørs stab med budsjettansvar Hovedtillitsvalgt AMU Dato: 14.9.2012 Budsjettdokument nr. 2/ (oppdatert versjon av nr.1) Arbeid

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus.

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Frode Eidset Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Nasjonalt topplederprogram 31.10.13 Bakgrunn for prosjektet. HR-avdelingen ved Ahus har i dag systemansvar

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Direktøren Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2010/1043 Dato: 17.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styresak 78/10 Budsjett 2011 Konsernbestemmelser

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. april 2009 Dato møte: 7. mai 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 65/2009 INVESTERINGER 2009 Investeringer for 2009 har vært omtalt i fire

Detaljer

Mini-metodevurdering. - beslutningsprosessen. Karin Borgen Spesialrådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling Oslo universitetssykehus

Mini-metodevurdering. - beslutningsprosessen. Karin Borgen Spesialrådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling Oslo universitetssykehus Mini-metodevurdering - beslutningsprosessen Karin Borgen Spesialrådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling Oslo universitetssykehus Arbeidet med mini-metodevurdering i Oslo universitetssykehus - hovedelementer

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 27. april 2015 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang Risikovurdering Vedlegg 1 1. Tertial 2011 Vedlegg til styresak 47/2011 Ledelsens gjennomgang Oslo universitetssykehus 1. tertial 2011 - risikovurdering. Side 1. Risikovurdering 1.

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: 41501084 Dato: 15/09229-5 Ruth Torill Kongtorp e-post: rkon@ahus.no 26.11.2015 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Vedlagt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Budsjett Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff

Budsjett Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff Budsjett 2011 Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff 13.12.2010 Hva er Vestre Viken HF? Vestre Viken helseforetak ble etablert 1. juli 2009 Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Sykehuset Asker og Bærum

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Bakgrunn Det vises til styremøte den 18. mars og styrets vedtak i sak 011/2013 virksomhetsrapportering pr februar: 1. Den økonomiskutvikling i

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Økonomidirektør Vedlegg: SAK 136/2009 BUDSJETT 2010 1. Bakgrunn Styret ble forelagt en redegjørelse

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. juni 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1600

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. juni 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. juni 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Oslo Dato: Styremøte 20. juni 2013 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Ansgar Gabrielsen Nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2011 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Dana Tønnessen

Detaljer

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 22. juni 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 10. mars 2016 Tidspunkt: Kl 0930-1530 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

i 2012 1 Antall tonn tekstiler 3.800 Behov for reduksjon 250 Endret produktivitet fra 2010-11 per 2. tertial

i 2012 1 Antall tonn tekstiler 3.800 Behov for reduksjon 250 Endret produktivitet fra 2010-11 per 2. tertial Klinikk OSS Oslo sykehusservice 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk oktober 2011 1 1775 Antall middager 815.000 Brutto årsverk innenfor budsjett 1525 Antall portøroppdrag 565.000 i 2012 1 Antall

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016 STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/01010 Ledelsens gjennomgåelse II-2016 Sammendrag: direktør, gjennomført mai/juni 2016. Områdene med høyest risiko i perioden

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Dato 22.februar 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 013/2012 29.2.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer