ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan 9 2. Gudstjenestelivet 9 Statistikk fra kirkebøkene 9 Gudstjenestene 10 Konfirmantundervisningen Trosopplæring. 10 Babysang 10 Søndagsskolen 11 Byggeklossen 11 Dåpsskole for 6 åringer 11 Barneklubben XYZ 12 Ungdomsklubben ZALO 12 MILK 12 Barnefestival 12 Lys-Våken 12 Juleverksted 12 Barnekorene Kontakt med skoler og barnehager 13 Barnehage 13 Skole Diakoni. 13 Kirkeringene 14 Bibelgrupper/Husfellesskap 14 Formiddagstreff 14 Misjonsforeningen for NMS 14 Fasteaksjonen. 14 Miljøfyrtårn 2

3 15 6. Menighetens korarbeid for voksne. 15 Etterklang Utvalgenes arbeid. 15 Familie- og trosopplæringsutvalget. 15 Gudstjenesteutvalget 15 Kulturutvalget 15 Misjonsutvalget 16 Diakoniutvalget 17 Menighetsbladet 17 Husstyret 17 Utsmykkingskomiteen 17 Finansutvalget Menighetens økonomi 19 Driftsregnskap 21 Balanseregnskap 3

4 1. INNLEDNING TIL ÅRSMELDINGEN I KRISTUS, NÆR LIVET. Årsmelding for menighetsrådet 2012 I løpet av året 2012 skjedde det store endringer i "Den norske kirken": «Den 21. mai vedtok Norges Storting historiske endringer av Grunnloven. Relasjonen mellom stat og kirke er endret og det statlige kirkestyret avviklet. I den nye grunnlovsteksten står det at Den norske kirke «forbliver Norges Folkekirke». Det er den samme kirken som går videre etter grunnlovsendringene. I menighetene vil ikke endringene merkes i det daglige arbeidet. Det er å håpe at når båndene mellom stat og kirke svekkes, så skal båndene mellom kirken og folk flest styrkes. I paragraf 2. i Grunnloven står det ikke lenger at den evangelisk-lutherske religion er statens offentlige religion. I den nye paragraf 2, som er Grunnlovens verdiparagraf, heter det nå: «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne.» (Et e-brev fra Kirkerådet 22. mai 2012) Lokal grunnordning for gudstjenestelivet har vært en viktig sak. Gudstjenesteutvalget har på vegne av menighetsrådet arbeidet med saken, som senere ble lagt fram på menighetsmøte til uttalelse og endelig godkjent av menighetsrådet. Arbeidet med ny kirkeordning etter 2013 ble startet ved at "Et refleksjonsnotat fra Kirkerådet" ble sendt menighetsrådene. MR i Stokka vedtok ikke å svare, men vil komme med innspill i høringsrundene.. Like før jul fikk vi den gledelige meldingen om at Stokka menighet blir tildelt trosopplæringsmidler fra Dette innebærer store utfordringer og muligheter for menigheten. Vi har hatt dialogmøter med Ynglingen for å se om der er muligheter for samarbeid mht. deler av ungdomsarbeidet. Vi har mottatt en testamentarisk gave på kr som vi er svært takknemlige for. Deler av denne gaven er brukt til å finansiere korset vi har fått på klokketårnet. Det er videre planlagt at vi skal få Messehakel for gaven. Hele høsten var lokalene i den nye u-kjelleren ubrukelige grunnet oversvømmelse. Dette fikk konsekvenser for ungdomsarbeidet som mistet lokalene sine og menigheten tapte leieinntekter. Arbeidet med renovering pågikk hele høsten. Kirkevergen har hatt ansvar for dette arbeidet. Oversvømmelse av kjelleren har vært tilbakevendende problem som vi nå håper det blir en slutt på. 4

5 Det har vært en del utskiftninger av de ansatte i menigheten. Barne- og ungdomsprest Tor Magne Nesvik sluttet i sommer for å bli sokneprest i St. Petri menighet. I hans stilling begynte Oddvar Nessa i oktober. Vår kantor Lars Inge Tjøstheim sa opp like før jul, i stedet kommer Lena Wegemo til våren. Vi takker de avgående for godt arbeid og ønsker de nye velkommen til menigheten. Vi hadde besøk av domprosten på siste menighetsrådsmøte før jul, 4. desember. Undertegnede ble valgt til medlem av KA`s landsråd sammen med to andre fra Stavanger bispedømme. Vi er takknemlige for at det ofte er barnedåp i kirken og mange tar del i nattverdsmåltidet. Vi er Guds menighet på Stokka. Hvis vi skal kunne videreutvikle oss i positiv retning, trenger vi å få flere med i arbeidet. Kjære frivillige medarbeidere. Vi har et stort behov for dere, stor eller liten, i alle aldre. Du er velkommen til å være med i arbeidet i menigheten! Stokka 15. januar Leder av menighetsrådet Aud Halle MENIGHETSRÅDET Menighetsrådet har bestått av følgende personer: Aud Halle (leder) Oddbjørn Søreide (nestleder) (I permisjon fra april og ut året) Arnhild Aano Høyen (nestleder fra april og ut året) Anne Wehrmeister Reagan Wallace James Ragne Marie Døble Øivind K. Holtedahl Gunnvor Molaug Jostein Ådna (Trådte inn som fast medlem/vara for Oddbjørn Søreide. Ådna hadde permisjon fra januar og fram til sommeren.) Sokneprest Torbjørn Hestnes Vara: Ivar Langen (Fast medlem/ vara for Jostein Ådna fra januar og fram til sommeren) Alv Orheim (Har flyttet ut av menigheten) Aud Perdy Nagell Aud Reidun Horjen MENIGHETENS ANSATTE Det har vært en del utskifting i staben i

6 Sokneprest: Torbjørn Hestnes (100 %) Daglig leder: Anne Synnøve Evja Eikill. (100 %) Barne- og ungdomsprest: Tor Magne Nesvik (100%). Sluttet i stillingen 30. juli. Stillingen lønnes gjennom Oddvar Nessa (100 %). Begynte i stillingen 1. oktober. menighetens givertjeneste, tilskudd fra Stavanger kommune ved offer til menigheten. Kantor: Lars Inge Tjøstheim (100 % stilling). Menighetsarbeider: Unni Hodne (20 %). Hodne ivaretar det overordnede ansvaret som dirigent for barnekoret Kling Klang. Vaktmester: Kirketjener / renhold: Nemir Haify (40 %) Begynte i stillingen 1. januar. Etienne Momtott (15 %) Sluttet i stillingen den 15. juni. Bann Semhairy (15 %) Begynte i stillingen den 15. september. UTVALG OPPNEVNT AV MENIGHETSRÅDET GUDSTJENESTEUTVALGET Utvalget besto av: Torbjørn Hestnes, Tor Magne Nesvik, Lars Inge Tjøstheim og Leif Jon Paulsen, Einar O. Iversen og Drude Heskestad Mikalsen. Oddvar Nessa erstattet Nesvik f.o.m. oktober. FAMILIE- OG TROSOPPLÆRINGSUTVALGET (Nytt navn) Utvalget besto av: Anne Wehrmeister, Solveig Riska, Thor Pundsnes, Torbjørg Ristesund og Tor Magne Nesvik. Oddvar Nessa erstattet Nesvik fra 1. oktober. FINANSUTVALGET Utvalget har bestått av: Jan Høyen (leder), Terje Torkelsen, Kåre Mæland. Ivar Langen er menighetsrådet sin representant i utvalget. MISJONSUTVALGET Utvalget har bestått av: Olav Stav (leder) og Reagan James (MR). Olav Stav var med i utvalget fram til sommeren. DIAKONIUTVALGET Utvalget har bestått av: Aud Nagell (MR), Solveig Langen, Sigrun Osvik og Anne Synnøve Evja Eikill. KULTURUTVALGET Det har ikke vært aktivt i

7 HUSSTYRET Husstyret har bestått av: Jakob Hodne (leder) Per Ueland, Arne Hodne, Egil Kolnes. Menighetsrådet er ikke representert i styret. MENIGHETSBLADET Komiteen har bestått av: Vårhalvåret: Leif Jon Paulsen, Aslaug Neset, Kåre Mæland, Alv Orheim (MR) og Tor Magne Nesvik. Nesvik fungerte som redaktør av bladet. Høsthalvåret: Leif Jon Paulsen, Kåre Mæland og Anne Synnøve Evja Eikill (fram til 1. oktober) og Oddvar Nessa (fra og med 1. oktober) Nessa fungerer som redaktør av bladet. UTSMYKNINGSKOMITEEN Komiteen har bestått av: Ingrid Enoksen (leder), Kirsten Hinna og Åsmund Haukelisæter. KJØKKENKOMITE Kjøkkenkomiteen består av: Aslaug Hestnes, Ingunn Kolnes, Tone Hammer, Ellen Vestre, Åsa Skartveit og Ruth Østrem. ØVRIGE VERV Aud Halle: Medlem av KA s landsråd. Øyvind K. Holtedahl: Menighetens representant i Fellesrådet. Brit Norheim Larsen: Menighetens representant i Kirkens SOS representantskap. 7

8 Visjon/mål for Stokka menighet: ET MØTESTED FOR TRO, UNDRING OG FELLESSKAP Diakoni Vi ønsker å være en tjenende kirke som fremmer medmenneskelighet og bygger felleskap. Mål: Videreutvikle eksisterende arbeid for voksne, eldre, barn, og familier. Bygge små felleskap, der vi blir sett og kan utvikle tilhørighet Bli bedre til å se, bekrefte og inkludere hverandre. Utfordre til forpliktende arbeid, for å bygge et tjenende felleskap Etablere kirkeskyssordning Videreutvikle besøkstjenesten Etablere voksenutvalg for arrangementer Skape en voksen arena med variert program og kulturtilbud Fortsette arbeidet som miljømenighet / miljøfyrtårn Etablere festkomité Gudstjenesteliv Vi ønsker gudstjenester som berører, frigjør og utruster. Mål: Øke deltagelse av barn, unge/konfirmanter og voksne. Delta i den pågående gudstjenesterevisjonen i Den norske kirke Variere sanger, instrument, form og tidspunkt Bruke forsanger Bevare og fornye kirkemusikalske tradisjoner i gudstjenestearbeid, Møte menneskers ønske om en kirkelig tilhørighet gjennom kirkemusikk Trosopplæring Vi ønsker å gi opplæring i den kristne tro, med særlig vekt på barn og unge. Mål: Styrke og videreutvikle det eksisterende arbeid i dåpsopplæring, søndagsskole, barne- og ungdomsarbeid Arbeide for å inkludere konfirmanter i vårt ungdomsarbeid Utvikle samarbeidet med Ynglingen Arbeide for å skape inspirerende felleskap, der tro kan vokse og modnes Engasjere hele menigheten i misjon Etablere nytt misjonsprosjekt / vennskapsmenighet og engasjement i ulike grupper i menigheten Fokusere på lederopplæring i barne- og ungdomsarbeid Oppmuntre til å etablere smågrupper Videreføre arbeidet med barnekor Videreføre arbeidet for gutter og jenter 8

9 2. GUDSTJENESTELIVET STATISTIKK FRA KIRKEBØKENE: Gudstjenester på søndager og helligdager Derav fam.og ungd.gudstj.(ikke julaften) Gj.snitt på gudstj Gj.snitt nattverddeltakere Døpte Konfirmert Kirkelig gravferd Vigsler Innmeldinger Utmeldinger GUDSTJENESTENE Gudstjenestene i 2012 var preget av arbeidet med ny lokal grunnordning. Prest og organist arbeidet tett sammen med gudstjenesteutvalget. Det som utvalget kom fram til ble prøvd ut i gudstjenestene og så evaluert i utvalget og fortløpende etter gudstjenestene når det var mulig. Prosessen var god og konstruktiv og den nye grunnordning som ble vedtatt av menighetsrådet etter behandling i menighetsmøtet, var det stor enighet om. Vi utsatte arbeidet med ny liturgisk musikk. Det arbeidet vil prest, kantor og gudstjenesteutvalg ta fatt på når ny kantor er på plass fra Stokka menighets kantor, Lars Inge Tjøstheim som begynte å arbeide i menigheten i januar 2000, sa i siste kvartal av 2012 opp sin stilling. Menigheten takket han ved avskjeden for tjenesten som han utførte, med stor faglig tyngde og profesjonalitet. De eneste «rent objektive kriteriene» for gudstjenestelivet er tallene og de er gode for Det er en fin økning i deltagelsen ved gudstjenester og nattverddeltagelse. Gudstjenester på Stokka sykehjem. Sammen med soknepresten i Kampen har soknepresten i Stokka gudstjenester og andakter på Stokka Sykehjem hver 3. uke. Ved noen av gudstjenestene er frivillige fra flere menigheter med og gir et viktig bidrag. Kantorene i Stokka og Kampen menigheter er også med på denne turnusen. Soknepresten tilkalles for samtaler og soknebud når han blir bedt om det. Det er også en beredskapsordning for prester der prest kan tilkalles hele døgnet. 1 Det var også 9 gudstj på sykehjemmet 2 Av de 62 døpte var 47 bosatte i soknet. 9

10 Gudstjenester og samlinger for skole og barnehage. Ellers ble det holdt 2 gudstjenester for Lassa skole (påske og jul) og 3 julegudstjenester for barnehagene i Det var også besøk av grupper fra barnehagene til påskevandringer som barne- og ungdomspresten arrangerte. KONFIRMANTUNDERVISNING Siste uke i april ble 47 unge konfirmert, og 51 skrev seg inn som nye konfirmanter og de begynte undervisningen i august. Tallet på konfirmanter er jevnt høyt i menigheten. Vi deltok også i 2012 på konfirmanttreff i Ynglingehallen. Dette er et arrangement som samler konfirmanter fra mange av byens menigheter. Vi har fortsatt samarbeidet med Kampen, St. Petri og Domkirken om konfirmantseminar, første lørdag i februar i Stokka kirke. Vi lyktes ikke med å arrangere konfirmantweekend på grunn av mangel på ledere og foreldre. Vi hadde høsten 2012 en hel dag på Vier med undervisning og gudstjeneste sammen med konfirmantene i St. Petri. Ansvarlig for undervisningen er soknepresten som også har all administrasjon. Barne- og ungdomsprest deltar også i undervisningen. 3. TROSOPPLÆRING Stokka kirke ønsker å være en inkluderende menighet med meningsfylt og variert tilbud for barn og unge i Stokka og Sandal. Vi har tilbud for barn mellom 0 og 18 år. I tillegg til de faste tilbudene, ønsker vi å arrangere enkeltarrangement som kan være med på å skape et godt miljø for familier som bor i vår bydel. BABYSANG Det er flott å kunne invitere dåpsbarn i menigheten til å komme igjen i kirken. Babysang er for barn mellom 0 og 1 år sammen med voksen. Vi har en sangsund på ca. 30 minutter hvor vi synger både tradisjonelle og kristne barnesanger, bruker regler og rytmeinstrument. Det er også veldig populært med såpebobler. Etter sangstunden spiser vi lunsj sammen. Antall samlinger: 14 Antall betalende medlemmer: 3 Antall besøkende (man betalte ved frammøte pr gang) var i gjennomsnitt pr. ukentlige samling på 8 babyer. Leder: Tor Magne Nesvik Det ble ikke arrangert babysang i høstsemesteret. (Planlagt ny oppstart i januar 2013.) SØNDAGSSKOLEN Søndagsskolen har en sentral plass i menighetens dåpsopplæring. Søndagsskolen bruker opplegget fra Søndagsskoleforbundet Sprell levende. Barna er med på første del av gudstjenesten, og går til søndagsskole etter dåp / før tekstlesing. Søndagsskolen faller bort når det er familiegudstjenester, ferier og langhelger etc. 10

11 Søndagsskolen har i 2012 hatt én gruppe, og samling de fleste høymesser fra januar til mai og september til desember. Oppmøtet varierer bl.a. pga. dåpsfølgene, men det bruker gjennomsnittlig å være mellom 5-10 barn. Ledere i 2012: Anne Wehrmeister, Øyvind Holtedahl, Astrid Pundsnes, Tor Magne Nesvik og Oddvar Nessa (fra okt. 2012) BYGGEKLOSSEN Byggeklossen var tilbake i kirken torsdag formiddag i 2012, og møtes stort sett hver uke, med 6-8 barn. De leker, spiser og synger i kirken. Leder: Borghild Torbjørnsen Wilhelmsen m.fl. DÅPSSKOLE FOR 6- ÅRINGER Dåpsskolen for 6- åringer ble gjennomført for 14. gang dette året. Dette året deltok 27 barn. (2010: 15, 2009: 16, 2008: 15 ). Dåpsskolen hadde 6 samlinger i løpet av februar og mars, og hver samling varte litt over en time. De 4 første samlingene holdt hus i Ynglingens lokaler, rett etter skoletid. Vi hadde én samling en lørdag, i kirken hvor vi forberedte gudstjenesten de skulle delta i, og siste samling var gudstjenesten hvor de deltok og fikk utdelt boka Tre i et tre. Opplegget for dåpsskolen er tilpasset målene i «Plan for dåpsopplæring i Den norske kirke» setter for 6- års fasen, både med hensyn til arbeidsmåter, omfang, bibeltekster og emner. På samlingene har vi sang, høytlesning, bibelfortelling, formingsaktivitet, lek, bønn og mat. Dåpsskolen avsluttes med utdeling av 6- årsbok. Ledere for dåpsskolen har vært Ida Vik (fra Ynglingen) og barne- og ungdomsprest Tor Magne Nesvik. BARNEKLUBBEN XYZ XYZ er en fritidsklubb for barn i klasse, og har samlinger annenhver fredag til i Ny- kjelleren. Dette året har det vært 9 samlinger: 8 på våren og 1 samling i desember. Vannlekkasjer i kjellerlokalene denne høsten har skapt vansker for å gjennomføre XYZ like hyppig som ønskelig. Det har vært mange innom XYZ- klubben dette året, men det varierer mye hvor mange som kommer, særlig grunnet «kollisjoner» med bursdager/klassefester. Gjennomsnittlig antall barn i 2012 har vært 19. Programmet har vært variert med film, singstar, sporlek, grilling, andakt, quiz, bordtennis, biljard og brettspill. Gamlisfesten har blitt en tradisjon, og er et høydepunkt for mange med utkledning, kaffedrikking og åresalg. Ledere i XYZ: Tor Magne Nesvik m.fl., Thor Pundsnes, Elisabeth Christie Ørke, Magnus Døble og Oddvar Nessa. 11

12 UNGDOMSKLUBBEN ZALO Det har ikke vært noen aktivitet i denne klubben i 2011 og LEDERTRENINGSTILBUDET MILK For ungdommer i konfirmantalder. Kurset inneholder månedlige samlinger samt ledertreningspraksis. Samlingene består av ledertreningsøvelser, diskusjoner om etiske eller andre problemstillinger, forkynnelse og kveldsavslutning i kirkerommet. Tilbudet varte fram til sommeren BARNEFESTIVAL Stokka menighet arrangerte også dette året Barnefestival. Fredag den 16. november hadde barneskolene i Stavanger planleggingsdag. 21 barn fra klasse kunne derfor samles i Stokka kirke til Barnefestival fra kl Barnefestivalen er tilknyttet Norges KFUK/KFUMs globalaksjon i Bangladesh. Globalaksjonen er en solidaritetsaksjon der formålet er å samle inn penger til KFUK og KFUM i andre land for å hjelpe unge ut av fattigdom. Tema for årets aksjon var på unge jenters situasjon i Bangladesh. Vi hadde invitert med oss Rumi Gomes som opprinnelig kommer fra Bangladesh til å fortelle fra Bangladesh og lære barna noen danser og sanger derfra. Dagen ble fylt med sang og musikk, dans, formingsaktivitet, matlaging, forkynnelse og lek. Barna framførte noe av det de hadde øvd inn tidligere på dagen, for foreldrene. Det ble samlet inn kr ,- til aksjonen. Ledere var Oddvar Nessa, Unni Hodne, Rumi Gomes, Torbjørn Hestnes og Anne Synnøve Evja Eikill. LYS VÅKEN FOR 5.-KLASSINGER Kirkeovernatting for 5. klassinger natt til 1. søndag i advent er blitt et populært tiltak i mange menigheter, og som en del av trosopplæringsreformen er det laget et opplegg som gjør at dette kan gjennomføres over hele landet. Lys Våken er ble ikke arrangert i Stokka i JULEVERKSTED Avlyst på grunn av sykdom. BARNEKORA KLING OG KLANG Barnekora Kling og Klang har også i 2012 hatt eit godt år, stødt og sikkert leia av dirigent Unni T. Hodne. Også fleire av foreldra er med og hjelper med praktiske oppgåver. Koret hadde ved utgangen av året 45 medlemmer. Aktiviteten har vore om lag som vanleg: 8 familiegudstenester, 17. mai arrarrangement, julemesse i Ynglingen og «Vi synger julen inn». Høgdepunkt var tur til Kristiansand i mai og framføring av musikalen «Det gode landet» den 28. oktober, i forbindelse med Stokkadagene. 12

13 Korets styre: Unni T. Hodne - dirigent og musikalsk ansvarlig Solveig Hodne Riska - sekretær, sanglærer og medhjelper i koret Anne Hodne Buer - sanglærer og medhjelper i koret Anne Lise Vandli - korgensere og evt. annet praktisk, styremedlem Lillian Helgø - matmor, styremedlem Ingvild Mikalsen - kjøkken, styremedlem Lars Inge Tjøstheim - Kantor og barnekorakkompagnatør 4. KONTAKT MED SKOLER OG BARNEHAGER BARNEHAGE Barnehagene inviteres til samlinger påske og jul. Før påske ble de 7 barnehagene i bydelen: Huskestua, Lassa, Lasse Liten, Hakkebakkeskogen, Lassamyrå og Stokka barnehage invitert til påskevandring i kirkerommet. Det ble gjennomført 6 slike vandringer. Julen 2012 ble de samme barnehagene invitert til julegudstjeneste. Vi hadde tre gudstjenester. Flere av barnehagene deltok med sang og Luciatog. Over 400 barn var med. Barnehagen i Stokka kirke er en del av en felles barnehagebedrift sammen med Tjensvoll menighet. Barnehagen er privat og heter Hakkebakkeskogen Private barnehage. Barnehagen driver med utvidet kristen formålsparagraf, og har et nært samarbeid med menigheten. Barne- og ungdomspresten har andakt regelmessig. Også soknepresten og organisten er med på arrangementer barnehagen har. SKOLEN Vi har et godt samarbeid med Lassa skole. Lærere er med i planleggingen av samlingene vi har sammen med dem til jul og påske. Elevene synger, spiller instrumenter, danser og leser på disse gudstjenestene. De bruker også kirken til øving i forkant av disse gudstjenestene. Skoleklasser har vært på besøk i kirken for å se på kirkebygg, tekstiler, symboler og lignende. For øvrig: Høsten 2012 var 1. klasse fra Eiganes skole på omvisning i Stokka kirke. 5. DIAKONI Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. KIRKERINGENE Kirkeringene spilte en stor betydning i Stokka menighets begynnelse, og de har gitt viktige bidrag til menighetens økonomi og liv. De siste 10 årene er det ikke etablert nye kirkeringer. I 2011 har én kirkering vært i aktivitet. Denne kirkeringen kan se tilbake på mer enn 40 års virksomhet. I desember ga de beskjed om at de legger ned kirkeringen sin. Vi takker dem for trofast tjeneste og økonomisk støtte til menighetsarbeidet, gjennom alle disse årene. 13

14 BIBELGRUPPER / HUSFELLESSKAP Tallet på husfellesskap, bibelgrupper og samtalegrupper med tilhørighet til menigheten har vi ikke en fullstendig oversikt over. Det er registrert 6 bibelgrupper. FORMIDDAGSTREFF Målsettingen er å tilby et innholdsrikt sosialt samvær en formiddag i måneden for de som har anledning. Det er et variert program med taler, kåserier, andakt og utlodning, samt god bevertning. Det er stadig tilbakemeldinger på at folk trives og setter stor pris på tiltaket. Det var 5 Formiddagstreff i vårhalvåret og 4 i høsthalvåret. Den 30. mai ble det arrangert en dagstur til Sola og Tananger. Det er 3 ledere som samarbeider godt og har en fin arbeidsfordeling: Margrethe Bringsjord, Astri Våland og Sigyn Askeland. MISJONSFORENING FOR NMS Målsettingen for foreningen er å fremme misjonsinteresse og støtte NMS arbeid. Vi legger vekt på omsorg og bønnetjeneste blant medlemmene. Foreningen har i 2012 hatt 15 medlemmer. Det har vært 6 ordinære møter i kirken fra kl siste mandag i måneden. I juni deltok vi på foreningsdag på Himmel og hav. Der var vi også på julemiddag i desember. I august dro foreningsmedlemmene på tur til gjenbruksbutikkene på Sandnes, Klepp og Bryne. Vi spiste middag på Bryne før vi avsluttet dagen på Hadland hos Rigmor. Der var en representant fra Bryne NMS forening invitert, for å fortelle om opplegget i deres forening. I oktober feiret vi 120 års jubileum for foreningen med innholdsrik fest i kirken. Det var en del av Stokkadagene. Vi har hatt innlegg om jubileet i Menighetsbladet, NMS region Stavanger og Stokka kultur og historielags hefte. Som før har vi vært aktive i forhold til NMS arrangementer. Vi har deltatt på områdemøte på Hinna, regionstevne i Aksdal, og gjort en stor innsats på misjons - messen på misjonshøyskolen i oktober. Foreningen har anvendt studieheftet Våg mer, og fått støtte fra Kristelig studentforbund. I 2012 ble det overført kr til NMS. Leder: Ann-Brit Tunset, nestleder Åse Hjelle, kasserer Kari Lunde FASTEAKSJONEN. Menigheten er gjennom sin deltakelse i Kirken Nødhjelps Fasteaksjon engasjert i arbeidet / kampen for rettferdighet utenfor landets grenser. Konfirmantene gikk fra dør-til-dør i bydelen og samlet inn godt og vel kr ,50 til Kirkens Nødhjelps arbeid. I tillegg kom det inn kr ,- i kirkeoffer til aksjonen. Det ble også samlet inn kr ,- i innkomne Fastebøsser. Til sammen ble resultatet på kr ,50. MILJØFYRTÅRN. Stokka menighet er sertifisert som Miljøfyrtårn. Med det har vi forpliktet oss til en miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider stadig for å videreføre og ytterligere forbedre miljøarbeidet. 14

15 6. MENIGHETENS KORARBEID for voksne. ETTERKLANG Attåt gudstenester (4 stk) hadde koret eit stort prosjekt saman med Stavanger oratoriekor der me framførde oratoriet «Oändligt är vårt stora äventyr» av Ole Karsten Sundlisæter, den 11. mars. I september var me med på innviing av det nye konserthuset. Under Stokkadagane framførde me musikalen «Det gode landet» saman med barnekoret, me song på misjonsfest og på «Vi synger julen inn». Koret hadde 8 medlemmer, nye er hjarteleg velkomne. Lars Inge Tjøstheim, kantor og kordirigent 7. UTVALGENES ARBEID DE UTVALGENE MENIGHETSRÅDET VIL SATSE PÅ, MÅ SEES I SAMMENHENG MED RÅDETS ARBEID MED NY STRATEGIPLAN. FAMILIE- OG TROSOPPLÆRINGSUTVALGET er et underutvalg oppnevnt av menighetsrådet og består av Anne Wehrmeister, Thor Pundsnes, Solveig Hodne Riska, Torbjørg Ristesund og barne- og ungd. presten. Utvalget har hatt to møter i løpet av høsten GUDSTJENESTEUTVALGET. Som nevnt under punktet «Gudstjenestene» på side 9: Utvalget har arbeidet med gudstjenestereformen i Utvalgets medlemmer har vært sokneprest Torbjørn Hestnes, kantor Lars Inge Tjøstheim, Einar Iversen, Drude Heskestad Mikalsen, Leif John Paulsen og barne- og ungdomsprest Tor Magne Nesvik (frem til juli 2012). KULTURUTVALGET Ingen aktivitet i MISJONSUTVALGET Misjonsutvalget 2012 har vært: Olav Stav (leder) og Reagan James. Misjonsutvalgets oppgave er sammen med menighetsrådet å arbeide for å styrke misjonsansvaret i menigheten. Menighetsrådet ønsker å integrere misjon i gudstjenesten og i menighetens aktiviteter. Misjonsutvalgets viktigste arrangement er misjonsmøtene som holdes i kirken den tredje tirsdag i måneden. Det har ikke vært mulig for misjonsutvalget å opprettholde dette aktivitetsnivået gjennom hele året. Det har vært arrangert fire misjonsmøter i I tillegg var Misjonsutvalget medarrangør på Stokka misjonskvinneforening 120 års jubileum i oktober Fadi Fathalla: "Utfordringer for de kristne i dagens Irak.» Innsamlet kr til Stefanusalliansen Professor Øyvind Dahl: «Misjon i globaliseringens tidsalder» Innsamlet kr ,- til MHS Global utdanning Etienne Momtott: «Den lutherske kirken og kristendommen i Kamerun». Innsamlet kr til NMS 15

16 30.10 Medarrangør på Stokka misjonskvinneforening sitt 120 års jubileumsfest. Festtale ved professor Torstein Jørgensen. Offer til NMS Doktorgradsstudent ved MHS, Frank Yin-Chao Lin fra Taiwan: «Å lese Bibelen i en kinesisk kontekst». Innsamlet kr ,- til NMS. Møtene har vært interessante og lærerike. Fremmøtet har variert mellom pers. Misjonsutvalgets leder, Olav Stav ønsket å fratre utvalget etter mange års trofast tjeneste. Han har vært med på å arrangere mange interessante misjonsmøter og samlinger som har bidratt til å skape engasjement for misjonen, i menigheten. Menigheten har også inngått en formell avtale med NMS om å gi støtte til misjonsprosjektet «Menighetsplanting i Estland». I denne forbindelse vedtok menighetsrådet at det skulle arbeides aktivt med å få i stand en tur til Estland og Tallin. Et besøk til menigheten i Mustamäe skal inngå i besøket. Det er denne menigheten Stokka menighet støtter økonomisk og gjennom å be for menneskene og arbeidet i forbønnen på søndagens gudstjenester, året igjennom. En slik tur ønskes gjennomført, våren Følgende personer arbeider med saken: Ann-Brit Tunset, Kåre Tysland og Anne Synnøve Evja Eikill. DIAKONIUTVALGET Utvalget har bestått av Solveig Langen, Sigrun Osvik, Anne Synnøve Evja Eikill og Aud Nagell. Utvalget har hatt 4 møter. Tidligere strategiplan har vært styrende for de tiltak vi har prioritert også i år. Tiltakene har vært rettet mot eldre i menigheten. Kirkeskyss fra Stokka sykehjem og Lassa blokkene har vært vårt tilbud, men blir sjelden benyttet. Besøkstjenesten blir brukt. Tilbudet blir gitt via brosjyre og menighetsbladet. Diakoniutvalget deltok ved innsamling til Kirkens nødhjelps Fasteaksjon og utdeling av blomster til eldre før jul. De eldre utrykte overraskelse og glede for blomstene. Adventsfesten 30. november ble svært vellykket. Over 60 deltakere var påmeldt og programmet ble godt mottatt. Vi hadde besøk fra Bedehusland ved Arne Nordbø. Overskuddet fra festen ble på kr ,-. Beløpet ble oversendt misjonsprosjektet «Menighetsbygging i Estland.» Bønnegruppen møtes jevnlig hver torsdag til forbønn. Vi får jevnlig henvendelser om forbønn, men ønsker at denne tjenesten skal bli brukt mer. For å synliggjøre forbønn har vi tatt initiativet til anskaffelse av en bønnekrukke i keramikk som skal stå fremme/løftes frem i gudstjenesten. Bønnekrukken mottok menigheten som en gave fra Bjørn Mo som også har laget den. Vi mener at bønnetjenesten må løftes frem i bekjentgjørelsene for å bli brukt. Aud Perdy Nagel, leder av diakoniutvalget 16

17 MENIGHETSBLADET. Menighetsbladet har kommet ut med 5 nummer: 3 på våren og 2 om høsten. Medarbeidere har vært: kirkestaben sammen med Alv Orheim og Leif Jon Paulsen (Nr. 1 til 3) Fra nr. 4 kom Aslaug Neset og Kåre Mæland til. Alv Orheim sluttet fordi han flyttet til Fjærland i Sogn. Fremdeles savner vi en fast redaktør. HUSSTYRET. I 2012 har husstyret, sammen med frivillige, pusset opp toalettene i vestibylen med nytt gulvbelegg og nye himlinger. Veggene ble tapetsert og malt. Det ble montert ny belysning. Varmeelementene fikk termostatstyring. Med dette er alle himlinger i den gamle delen av kirken ferdigstillet, dvs. i kontorer, forrom til kontorene, kirkestuen og vestibylen. Det kan se ut som de nye himlingene har spart en del på energibruken i kirken, da utgiftene til dette har gått endel ned i senere tid. En må i tilfelle her graddagskorrigere for dette, for å se om dette er tilfelle. Videre har en reparert en del varmekabler i gulvet i vestibylen. En vil ellers nevne at det er tatt opp en sak vedr. oversvømmelser i ungdomslokalene i den nye kjelleretasjen. UTSMYKNINGSKOMITEEN Korset på kirketårnet kom på plass før sommeren. Endelig - vil mange si for lang tid har det tatt. Men nå kan vi glede oss over at det ble med belysning og at korset skinner i mørket over Stokka. Nye liturgiske klær har vært ønsket lenge. I høst fikk komiteen i oppdrag av menighetsrådet å starte prosessen og å lage en innstilling til rådet. En fornying av messehakler og stolaer er ønskelig med materialvalg og uttrykksform som passer til vårt kirkerom. Menighetsrådet har nå gjort et formelt vedtak. Kunstner er valgt, og komiteen vil følge opp prosessen videre. Komiteens medlemmer er fortsatt: Ingrid Enoksen (leder), Åsmund Haukelisæter og Kirsten Hinna (sekretær). FINANSUTVALGET I 2012 hadde komiteen 3 møter der det ble arbeidet med blant annet givertjenesten, budsjett og oppfølging av regnskap. 17

18 8. MENIGHETENS ØKONOMI 2012 Menighetens drift. Menighetens ordinære drift fikk et underskudd på kr i Tilsvarende beløp i 2011 var kr i underskudd. Dette er i meste laget for sunn langsiktig drift, spesielt siden lønnsutgiftene vil bli vesentlig høyere i 2013 enn i 2012 og Menigheten mottok i 2012 en testamentarisk gave på kr Menighetsrådet ønsker å benytte dette beløpet til ekstraordinære formål. Det er derfor ikke inkludert i driftsunderskuddet for Beløpet er inkludert i regnskapets post 1863 «Mottatte gaver» med kr Kr av dette beløpet ble i 2012 benyttet til produksjon og montering av utvendig kors på kirkens klokketårn (post 1120 «Annet utstyr»). Gjenstående beløp på kr er avsatt til innkjøp av liturgiske klær som vil bli anskaffet i 2013 / 2014 (post 1550 «Avsetning til bundne fond»). Gaven inkludert og korrigert for «Bruk av bundne fond» (driftsfond mv.) på kr 6.027, gir Stokka menigheten et overskudd på kr for Spesielt i 2012 var relativt høye Arrangementsutgifter på kr (kr ) og lave Billett- og Arrangementinntekter kr (kr ). Beløp som bør nevnes i denne sammenheng er barnekorets tur Kristiansand som belaster arrangementsutgiftene med kr (hvorav kr fra korets disposisjons fond) og utestående innbetaling konfirmantarbeidet på ca. kr Korrigeres for dette beløpet, er underskuddet i den ordinære drift 2012 på kr Nedenfor er de viktigste inntekts- og utgiftspostene i 2012 med tilsvarende tall for 2011 i ( ). Inntekter. Offer til egen menighet er noe lavere enn året før: kr (kr ) mens Offer til andre er vesentlig høyere: kr (kr ). Innsamlede midler til andre (misjonsmøter og konfirmant innsamling Kirkens Nødhjelp) er noe lavere: kr (kr ). Givertjenesten (gaver med rett til skattefradrag) som er svært viktig for menigheten, resulterte i kr Dessverre er trenden nedadgående: kr i 2011 og kr i Beløpet benyttes til å lønne barne- og ungdomsprest og til nedbetaling av lånet til Stavanger kommune med kr pr. år. Gjenstående lån er på kr (opprinnelig 1 million kroner rentefritt). Mottatte gaver kr (kr ) og Tilskudd/gaver fra andre kr (kr ) er også betydelige inntekter som menigheten er svært takknemlig for. Foruten nevnte testamentarisk gave på kr er dette gaver bl.a. fra Y`s Men og gaver gitt via giro i menighetsbladet. Leieinntekter på kr er omtrent som året før (kr ) Tilskudd fra kommunen og fellesrådet er noe høyere enn før: kr (kr ), hvorav støtten til BU- stillingen utgjorde kr i

19 Utgifter: Lønn, honorarer og sosiale utgifter var i 2012 på kr (kr ). Barne- og ungdomsprest-stillingen (BUP) var ikke besatt gjennom hele 2012 eller Tallene er derfor ikke helt sammenlignbare. Utbetalte honorarer på kr (kr ) er i hovedsak knyttet til kirkemusikk og konserter. Deler av disse utgiftene har gitt arrangementsinntekter samt tilskudd fra kommune / fellesråd. Egenkapital (Balanse) Til tross for at utgiftene øker og inntektene avtar, er menighetens økonomi generelt god. DRIFTSREGNSKAP STOKKA MENIGHET 2012 Stokka regnskap for 2011/12 med budsjett for 2013 Regnskap Buds(end) Regnskap Budsjett Lønn fast ansatte , Oppgjør arbeidsgiveravgift Enkle honorar (ikke selvst. nær.dr.) Arb.giv.avg. folketrygd 55722, Andel av pensjonsutgifter 5212, Fordel grp.livsforsikr. ansatte 683, Fordel ulykkesforsikr. ansatte 324, Motkto. fordel grp.livs-/ulykkesforsikr. ansatte -1008, Annet inventar 6027, Edb-maskiner,PC,programvare Annet utstyr 60874, Vedlikehold anlegg Kontorrekvisita 6514, Kopi-/trykkeutgifter EDB-utgifter (toner,disketter o.l.) 478, Annonser,reklame 35456, Porto Leie kontormaskiner 30913, Vedlikehold inventar,utstyr,maskiner Bankgebyrer 7261, Honorar (selvst. nær.driv.) Strøm (oppvarming,lys) 34138, Renhold 689, Reisegodtgjørelse (adskilt fra diett) 40, Bilgodtgjørelse 1148, Opplæring/kurs ansatte 5662, Velferdspenger/tiltak ansatte Matvarer 37757, Litteratur,noter o.l ,

20 1243 Forbruksvarer,hobbyartikler 4098, Materiell til folkevalgte (råd/utvalg) 458, Kurs (folkevalgte/frivillige) 6466, Blomster,lys 7390, Representasjon,gaver o.l , Andre/div. forbruksvarer 4363, Kontingenter 7051, Abonnementer 13235, Arrangementsutgifter 92015, Gevinster Transport 6944, Kioskvarer 7034, Diverse driftsutgifter (kun nødsfall) 501, Mva. komp.ordning 61134, Ovf. ofringer til andre , Ovf. innsamlede midler til andre Ovf. til organisasjoner o.l Renteutgifter Avdrag på lån Dekning av tidligere års underskudd 37740, Avsetning til ubundne fond (disp.fond) 98798, Avsetning til bundne fond (driftsfond) Regnskapsmessig overskudd Sum utgifter Billettinntekter Loddsalg Innbetalt fra deltakere i aktiviteter Medl.kont. (kor,klubb,forening) Arrangementinntekter , Diverse salg/leieinntekter Salg av materiell (avg.fritt) Salgsinntekter kiosk (avg.fritt) Andre leieinntekter Komp. påløpt mva. driftsregnskap , Refusjon fra menighetsråd Tilskudd diakoni Tilskudd kirkemusikk Tilskudd fra Bispedømmerådet Tilskudd fra kommune Tilskudd fra kommunen BU-arb Tilskudd fra fellesråd, diverse , Offer til egen virksomhet , Givertjeneste Mottatte gaver

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er Årsrapport 214 Da er 214 gått inn i historiebøkene! Et år som har inneholdt oppturer og nedturer. Men Gud har i Matt. 28:2b lovet å være med oss alle dager, både i opp- og ned-turer. Vi kan også i år være

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Årsmelding Rindal sokneråd 2012

Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Da er det tid for ny årsmelding for Rindal sokneråd. Det er mye å forholde seg til for soknerådet for tida, med usikkerhet rundt forholdet mellom stat og kirke, ny lokal

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 83 NR. 3 2012 Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak Foto: Marit Andresen Hesteskyss etter familiegudstjenesten

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Synoden 2008 Fredtun

Synoden 2008 Fredtun Synoden 2008 Fredtun 6.-10. november 08 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Treårsmeldinger og saksdokumenter SAKSDOKUMENTER DEL 2 TREÅRSMELDING OG SAKSDOKUMENTER TIL SYNODEN 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stange menighet

DEN NORSKE KIRKE Stange menighet DEN NORSKE KIRKE Stange menighet Årsmelding for Stange menighet 2008 Oversikt Innledning Takk Menighetsrådets sammensetning Kasserer Arbeidsutvalget Menighetsrådets utvalg og deres arbeide Gudstjenesteutvalget

Detaljer

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Årsmøte Vennesla frikirke 2014 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl.19.00 Årsmøte 2014, Side 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner

Detaljer