ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan 9 2. Gudstjenestelivet 9 Statistikk fra kirkebøkene 9 Gudstjenestene 10 Konfirmantundervisningen Trosopplæring. 10 Babysang 10 Søndagsskolen 11 Byggeklossen 11 Dåpsskole for 6 åringer 11 Barneklubben XYZ 12 Ungdomsklubben ZALO 12 MILK 12 Barnefestival 12 Lys-Våken 12 Juleverksted 12 Barnekorene Kontakt med skoler og barnehager 13 Barnehage 13 Skole Diakoni. 13 Kirkeringene 14 Bibelgrupper/Husfellesskap 14 Formiddagstreff 14 Misjonsforeningen for NMS 14 Fasteaksjonen. 14 Miljøfyrtårn 2

3 15 6. Menighetens korarbeid for voksne. 15 Etterklang Utvalgenes arbeid. 15 Familie- og trosopplæringsutvalget. 15 Gudstjenesteutvalget 15 Kulturutvalget 15 Misjonsutvalget 16 Diakoniutvalget 17 Menighetsbladet 17 Husstyret 17 Utsmykkingskomiteen 17 Finansutvalget Menighetens økonomi 19 Driftsregnskap 21 Balanseregnskap 3

4 1. INNLEDNING TIL ÅRSMELDINGEN I KRISTUS, NÆR LIVET. Årsmelding for menighetsrådet 2012 I løpet av året 2012 skjedde det store endringer i "Den norske kirken": «Den 21. mai vedtok Norges Storting historiske endringer av Grunnloven. Relasjonen mellom stat og kirke er endret og det statlige kirkestyret avviklet. I den nye grunnlovsteksten står det at Den norske kirke «forbliver Norges Folkekirke». Det er den samme kirken som går videre etter grunnlovsendringene. I menighetene vil ikke endringene merkes i det daglige arbeidet. Det er å håpe at når båndene mellom stat og kirke svekkes, så skal båndene mellom kirken og folk flest styrkes. I paragraf 2. i Grunnloven står det ikke lenger at den evangelisk-lutherske religion er statens offentlige religion. I den nye paragraf 2, som er Grunnlovens verdiparagraf, heter det nå: «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne.» (Et e-brev fra Kirkerådet 22. mai 2012) Lokal grunnordning for gudstjenestelivet har vært en viktig sak. Gudstjenesteutvalget har på vegne av menighetsrådet arbeidet med saken, som senere ble lagt fram på menighetsmøte til uttalelse og endelig godkjent av menighetsrådet. Arbeidet med ny kirkeordning etter 2013 ble startet ved at "Et refleksjonsnotat fra Kirkerådet" ble sendt menighetsrådene. MR i Stokka vedtok ikke å svare, men vil komme med innspill i høringsrundene.. Like før jul fikk vi den gledelige meldingen om at Stokka menighet blir tildelt trosopplæringsmidler fra Dette innebærer store utfordringer og muligheter for menigheten. Vi har hatt dialogmøter med Ynglingen for å se om der er muligheter for samarbeid mht. deler av ungdomsarbeidet. Vi har mottatt en testamentarisk gave på kr som vi er svært takknemlige for. Deler av denne gaven er brukt til å finansiere korset vi har fått på klokketårnet. Det er videre planlagt at vi skal få Messehakel for gaven. Hele høsten var lokalene i den nye u-kjelleren ubrukelige grunnet oversvømmelse. Dette fikk konsekvenser for ungdomsarbeidet som mistet lokalene sine og menigheten tapte leieinntekter. Arbeidet med renovering pågikk hele høsten. Kirkevergen har hatt ansvar for dette arbeidet. Oversvømmelse av kjelleren har vært tilbakevendende problem som vi nå håper det blir en slutt på. 4

5 Det har vært en del utskiftninger av de ansatte i menigheten. Barne- og ungdomsprest Tor Magne Nesvik sluttet i sommer for å bli sokneprest i St. Petri menighet. I hans stilling begynte Oddvar Nessa i oktober. Vår kantor Lars Inge Tjøstheim sa opp like før jul, i stedet kommer Lena Wegemo til våren. Vi takker de avgående for godt arbeid og ønsker de nye velkommen til menigheten. Vi hadde besøk av domprosten på siste menighetsrådsmøte før jul, 4. desember. Undertegnede ble valgt til medlem av KA`s landsråd sammen med to andre fra Stavanger bispedømme. Vi er takknemlige for at det ofte er barnedåp i kirken og mange tar del i nattverdsmåltidet. Vi er Guds menighet på Stokka. Hvis vi skal kunne videreutvikle oss i positiv retning, trenger vi å få flere med i arbeidet. Kjære frivillige medarbeidere. Vi har et stort behov for dere, stor eller liten, i alle aldre. Du er velkommen til å være med i arbeidet i menigheten! Stokka 15. januar Leder av menighetsrådet Aud Halle MENIGHETSRÅDET Menighetsrådet har bestått av følgende personer: Aud Halle (leder) Oddbjørn Søreide (nestleder) (I permisjon fra april og ut året) Arnhild Aano Høyen (nestleder fra april og ut året) Anne Wehrmeister Reagan Wallace James Ragne Marie Døble Øivind K. Holtedahl Gunnvor Molaug Jostein Ådna (Trådte inn som fast medlem/vara for Oddbjørn Søreide. Ådna hadde permisjon fra januar og fram til sommeren.) Sokneprest Torbjørn Hestnes Vara: Ivar Langen (Fast medlem/ vara for Jostein Ådna fra januar og fram til sommeren) Alv Orheim (Har flyttet ut av menigheten) Aud Perdy Nagell Aud Reidun Horjen MENIGHETENS ANSATTE Det har vært en del utskifting i staben i

6 Sokneprest: Torbjørn Hestnes (100 %) Daglig leder: Anne Synnøve Evja Eikill. (100 %) Barne- og ungdomsprest: Tor Magne Nesvik (100%). Sluttet i stillingen 30. juli. Stillingen lønnes gjennom Oddvar Nessa (100 %). Begynte i stillingen 1. oktober. menighetens givertjeneste, tilskudd fra Stavanger kommune ved offer til menigheten. Kantor: Lars Inge Tjøstheim (100 % stilling). Menighetsarbeider: Unni Hodne (20 %). Hodne ivaretar det overordnede ansvaret som dirigent for barnekoret Kling Klang. Vaktmester: Kirketjener / renhold: Nemir Haify (40 %) Begynte i stillingen 1. januar. Etienne Momtott (15 %) Sluttet i stillingen den 15. juni. Bann Semhairy (15 %) Begynte i stillingen den 15. september. UTVALG OPPNEVNT AV MENIGHETSRÅDET GUDSTJENESTEUTVALGET Utvalget besto av: Torbjørn Hestnes, Tor Magne Nesvik, Lars Inge Tjøstheim og Leif Jon Paulsen, Einar O. Iversen og Drude Heskestad Mikalsen. Oddvar Nessa erstattet Nesvik f.o.m. oktober. FAMILIE- OG TROSOPPLÆRINGSUTVALGET (Nytt navn) Utvalget besto av: Anne Wehrmeister, Solveig Riska, Thor Pundsnes, Torbjørg Ristesund og Tor Magne Nesvik. Oddvar Nessa erstattet Nesvik fra 1. oktober. FINANSUTVALGET Utvalget har bestått av: Jan Høyen (leder), Terje Torkelsen, Kåre Mæland. Ivar Langen er menighetsrådet sin representant i utvalget. MISJONSUTVALGET Utvalget har bestått av: Olav Stav (leder) og Reagan James (MR). Olav Stav var med i utvalget fram til sommeren. DIAKONIUTVALGET Utvalget har bestått av: Aud Nagell (MR), Solveig Langen, Sigrun Osvik og Anne Synnøve Evja Eikill. KULTURUTVALGET Det har ikke vært aktivt i

7 HUSSTYRET Husstyret har bestått av: Jakob Hodne (leder) Per Ueland, Arne Hodne, Egil Kolnes. Menighetsrådet er ikke representert i styret. MENIGHETSBLADET Komiteen har bestått av: Vårhalvåret: Leif Jon Paulsen, Aslaug Neset, Kåre Mæland, Alv Orheim (MR) og Tor Magne Nesvik. Nesvik fungerte som redaktør av bladet. Høsthalvåret: Leif Jon Paulsen, Kåre Mæland og Anne Synnøve Evja Eikill (fram til 1. oktober) og Oddvar Nessa (fra og med 1. oktober) Nessa fungerer som redaktør av bladet. UTSMYKNINGSKOMITEEN Komiteen har bestått av: Ingrid Enoksen (leder), Kirsten Hinna og Åsmund Haukelisæter. KJØKKENKOMITE Kjøkkenkomiteen består av: Aslaug Hestnes, Ingunn Kolnes, Tone Hammer, Ellen Vestre, Åsa Skartveit og Ruth Østrem. ØVRIGE VERV Aud Halle: Medlem av KA s landsråd. Øyvind K. Holtedahl: Menighetens representant i Fellesrådet. Brit Norheim Larsen: Menighetens representant i Kirkens SOS representantskap. 7

8 Visjon/mål for Stokka menighet: ET MØTESTED FOR TRO, UNDRING OG FELLESSKAP Diakoni Vi ønsker å være en tjenende kirke som fremmer medmenneskelighet og bygger felleskap. Mål: Videreutvikle eksisterende arbeid for voksne, eldre, barn, og familier. Bygge små felleskap, der vi blir sett og kan utvikle tilhørighet Bli bedre til å se, bekrefte og inkludere hverandre. Utfordre til forpliktende arbeid, for å bygge et tjenende felleskap Etablere kirkeskyssordning Videreutvikle besøkstjenesten Etablere voksenutvalg for arrangementer Skape en voksen arena med variert program og kulturtilbud Fortsette arbeidet som miljømenighet / miljøfyrtårn Etablere festkomité Gudstjenesteliv Vi ønsker gudstjenester som berører, frigjør og utruster. Mål: Øke deltagelse av barn, unge/konfirmanter og voksne. Delta i den pågående gudstjenesterevisjonen i Den norske kirke Variere sanger, instrument, form og tidspunkt Bruke forsanger Bevare og fornye kirkemusikalske tradisjoner i gudstjenestearbeid, Møte menneskers ønske om en kirkelig tilhørighet gjennom kirkemusikk Trosopplæring Vi ønsker å gi opplæring i den kristne tro, med særlig vekt på barn og unge. Mål: Styrke og videreutvikle det eksisterende arbeid i dåpsopplæring, søndagsskole, barne- og ungdomsarbeid Arbeide for å inkludere konfirmanter i vårt ungdomsarbeid Utvikle samarbeidet med Ynglingen Arbeide for å skape inspirerende felleskap, der tro kan vokse og modnes Engasjere hele menigheten i misjon Etablere nytt misjonsprosjekt / vennskapsmenighet og engasjement i ulike grupper i menigheten Fokusere på lederopplæring i barne- og ungdomsarbeid Oppmuntre til å etablere smågrupper Videreføre arbeidet med barnekor Videreføre arbeidet for gutter og jenter 8

9 2. GUDSTJENESTELIVET STATISTIKK FRA KIRKEBØKENE: Gudstjenester på søndager og helligdager Derav fam.og ungd.gudstj.(ikke julaften) Gj.snitt på gudstj Gj.snitt nattverddeltakere Døpte Konfirmert Kirkelig gravferd Vigsler Innmeldinger Utmeldinger GUDSTJENESTENE Gudstjenestene i 2012 var preget av arbeidet med ny lokal grunnordning. Prest og organist arbeidet tett sammen med gudstjenesteutvalget. Det som utvalget kom fram til ble prøvd ut i gudstjenestene og så evaluert i utvalget og fortløpende etter gudstjenestene når det var mulig. Prosessen var god og konstruktiv og den nye grunnordning som ble vedtatt av menighetsrådet etter behandling i menighetsmøtet, var det stor enighet om. Vi utsatte arbeidet med ny liturgisk musikk. Det arbeidet vil prest, kantor og gudstjenesteutvalg ta fatt på når ny kantor er på plass fra Stokka menighets kantor, Lars Inge Tjøstheim som begynte å arbeide i menigheten i januar 2000, sa i siste kvartal av 2012 opp sin stilling. Menigheten takket han ved avskjeden for tjenesten som han utførte, med stor faglig tyngde og profesjonalitet. De eneste «rent objektive kriteriene» for gudstjenestelivet er tallene og de er gode for Det er en fin økning i deltagelsen ved gudstjenester og nattverddeltagelse. Gudstjenester på Stokka sykehjem. Sammen med soknepresten i Kampen har soknepresten i Stokka gudstjenester og andakter på Stokka Sykehjem hver 3. uke. Ved noen av gudstjenestene er frivillige fra flere menigheter med og gir et viktig bidrag. Kantorene i Stokka og Kampen menigheter er også med på denne turnusen. Soknepresten tilkalles for samtaler og soknebud når han blir bedt om det. Det er også en beredskapsordning for prester der prest kan tilkalles hele døgnet. 1 Det var også 9 gudstj på sykehjemmet 2 Av de 62 døpte var 47 bosatte i soknet. 9

10 Gudstjenester og samlinger for skole og barnehage. Ellers ble det holdt 2 gudstjenester for Lassa skole (påske og jul) og 3 julegudstjenester for barnehagene i Det var også besøk av grupper fra barnehagene til påskevandringer som barne- og ungdomspresten arrangerte. KONFIRMANTUNDERVISNING Siste uke i april ble 47 unge konfirmert, og 51 skrev seg inn som nye konfirmanter og de begynte undervisningen i august. Tallet på konfirmanter er jevnt høyt i menigheten. Vi deltok også i 2012 på konfirmanttreff i Ynglingehallen. Dette er et arrangement som samler konfirmanter fra mange av byens menigheter. Vi har fortsatt samarbeidet med Kampen, St. Petri og Domkirken om konfirmantseminar, første lørdag i februar i Stokka kirke. Vi lyktes ikke med å arrangere konfirmantweekend på grunn av mangel på ledere og foreldre. Vi hadde høsten 2012 en hel dag på Vier med undervisning og gudstjeneste sammen med konfirmantene i St. Petri. Ansvarlig for undervisningen er soknepresten som også har all administrasjon. Barne- og ungdomsprest deltar også i undervisningen. 3. TROSOPPLÆRING Stokka kirke ønsker å være en inkluderende menighet med meningsfylt og variert tilbud for barn og unge i Stokka og Sandal. Vi har tilbud for barn mellom 0 og 18 år. I tillegg til de faste tilbudene, ønsker vi å arrangere enkeltarrangement som kan være med på å skape et godt miljø for familier som bor i vår bydel. BABYSANG Det er flott å kunne invitere dåpsbarn i menigheten til å komme igjen i kirken. Babysang er for barn mellom 0 og 1 år sammen med voksen. Vi har en sangsund på ca. 30 minutter hvor vi synger både tradisjonelle og kristne barnesanger, bruker regler og rytmeinstrument. Det er også veldig populært med såpebobler. Etter sangstunden spiser vi lunsj sammen. Antall samlinger: 14 Antall betalende medlemmer: 3 Antall besøkende (man betalte ved frammøte pr gang) var i gjennomsnitt pr. ukentlige samling på 8 babyer. Leder: Tor Magne Nesvik Det ble ikke arrangert babysang i høstsemesteret. (Planlagt ny oppstart i januar 2013.) SØNDAGSSKOLEN Søndagsskolen har en sentral plass i menighetens dåpsopplæring. Søndagsskolen bruker opplegget fra Søndagsskoleforbundet Sprell levende. Barna er med på første del av gudstjenesten, og går til søndagsskole etter dåp / før tekstlesing. Søndagsskolen faller bort når det er familiegudstjenester, ferier og langhelger etc. 10

11 Søndagsskolen har i 2012 hatt én gruppe, og samling de fleste høymesser fra januar til mai og september til desember. Oppmøtet varierer bl.a. pga. dåpsfølgene, men det bruker gjennomsnittlig å være mellom 5-10 barn. Ledere i 2012: Anne Wehrmeister, Øyvind Holtedahl, Astrid Pundsnes, Tor Magne Nesvik og Oddvar Nessa (fra okt. 2012) BYGGEKLOSSEN Byggeklossen var tilbake i kirken torsdag formiddag i 2012, og møtes stort sett hver uke, med 6-8 barn. De leker, spiser og synger i kirken. Leder: Borghild Torbjørnsen Wilhelmsen m.fl. DÅPSSKOLE FOR 6- ÅRINGER Dåpsskolen for 6- åringer ble gjennomført for 14. gang dette året. Dette året deltok 27 barn. (2010: 15, 2009: 16, 2008: 15 ). Dåpsskolen hadde 6 samlinger i løpet av februar og mars, og hver samling varte litt over en time. De 4 første samlingene holdt hus i Ynglingens lokaler, rett etter skoletid. Vi hadde én samling en lørdag, i kirken hvor vi forberedte gudstjenesten de skulle delta i, og siste samling var gudstjenesten hvor de deltok og fikk utdelt boka Tre i et tre. Opplegget for dåpsskolen er tilpasset målene i «Plan for dåpsopplæring i Den norske kirke» setter for 6- års fasen, både med hensyn til arbeidsmåter, omfang, bibeltekster og emner. På samlingene har vi sang, høytlesning, bibelfortelling, formingsaktivitet, lek, bønn og mat. Dåpsskolen avsluttes med utdeling av 6- årsbok. Ledere for dåpsskolen har vært Ida Vik (fra Ynglingen) og barne- og ungdomsprest Tor Magne Nesvik. BARNEKLUBBEN XYZ XYZ er en fritidsklubb for barn i klasse, og har samlinger annenhver fredag til i Ny- kjelleren. Dette året har det vært 9 samlinger: 8 på våren og 1 samling i desember. Vannlekkasjer i kjellerlokalene denne høsten har skapt vansker for å gjennomføre XYZ like hyppig som ønskelig. Det har vært mange innom XYZ- klubben dette året, men det varierer mye hvor mange som kommer, særlig grunnet «kollisjoner» med bursdager/klassefester. Gjennomsnittlig antall barn i 2012 har vært 19. Programmet har vært variert med film, singstar, sporlek, grilling, andakt, quiz, bordtennis, biljard og brettspill. Gamlisfesten har blitt en tradisjon, og er et høydepunkt for mange med utkledning, kaffedrikking og åresalg. Ledere i XYZ: Tor Magne Nesvik m.fl., Thor Pundsnes, Elisabeth Christie Ørke, Magnus Døble og Oddvar Nessa. 11

12 UNGDOMSKLUBBEN ZALO Det har ikke vært noen aktivitet i denne klubben i 2011 og LEDERTRENINGSTILBUDET MILK For ungdommer i konfirmantalder. Kurset inneholder månedlige samlinger samt ledertreningspraksis. Samlingene består av ledertreningsøvelser, diskusjoner om etiske eller andre problemstillinger, forkynnelse og kveldsavslutning i kirkerommet. Tilbudet varte fram til sommeren BARNEFESTIVAL Stokka menighet arrangerte også dette året Barnefestival. Fredag den 16. november hadde barneskolene i Stavanger planleggingsdag. 21 barn fra klasse kunne derfor samles i Stokka kirke til Barnefestival fra kl Barnefestivalen er tilknyttet Norges KFUK/KFUMs globalaksjon i Bangladesh. Globalaksjonen er en solidaritetsaksjon der formålet er å samle inn penger til KFUK og KFUM i andre land for å hjelpe unge ut av fattigdom. Tema for årets aksjon var på unge jenters situasjon i Bangladesh. Vi hadde invitert med oss Rumi Gomes som opprinnelig kommer fra Bangladesh til å fortelle fra Bangladesh og lære barna noen danser og sanger derfra. Dagen ble fylt med sang og musikk, dans, formingsaktivitet, matlaging, forkynnelse og lek. Barna framførte noe av det de hadde øvd inn tidligere på dagen, for foreldrene. Det ble samlet inn kr ,- til aksjonen. Ledere var Oddvar Nessa, Unni Hodne, Rumi Gomes, Torbjørn Hestnes og Anne Synnøve Evja Eikill. LYS VÅKEN FOR 5.-KLASSINGER Kirkeovernatting for 5. klassinger natt til 1. søndag i advent er blitt et populært tiltak i mange menigheter, og som en del av trosopplæringsreformen er det laget et opplegg som gjør at dette kan gjennomføres over hele landet. Lys Våken er ble ikke arrangert i Stokka i JULEVERKSTED Avlyst på grunn av sykdom. BARNEKORA KLING OG KLANG Barnekora Kling og Klang har også i 2012 hatt eit godt år, stødt og sikkert leia av dirigent Unni T. Hodne. Også fleire av foreldra er med og hjelper med praktiske oppgåver. Koret hadde ved utgangen av året 45 medlemmer. Aktiviteten har vore om lag som vanleg: 8 familiegudstenester, 17. mai arrarrangement, julemesse i Ynglingen og «Vi synger julen inn». Høgdepunkt var tur til Kristiansand i mai og framføring av musikalen «Det gode landet» den 28. oktober, i forbindelse med Stokkadagene. 12

13 Korets styre: Unni T. Hodne - dirigent og musikalsk ansvarlig Solveig Hodne Riska - sekretær, sanglærer og medhjelper i koret Anne Hodne Buer - sanglærer og medhjelper i koret Anne Lise Vandli - korgensere og evt. annet praktisk, styremedlem Lillian Helgø - matmor, styremedlem Ingvild Mikalsen - kjøkken, styremedlem Lars Inge Tjøstheim - Kantor og barnekorakkompagnatør 4. KONTAKT MED SKOLER OG BARNEHAGER BARNEHAGE Barnehagene inviteres til samlinger påske og jul. Før påske ble de 7 barnehagene i bydelen: Huskestua, Lassa, Lasse Liten, Hakkebakkeskogen, Lassamyrå og Stokka barnehage invitert til påskevandring i kirkerommet. Det ble gjennomført 6 slike vandringer. Julen 2012 ble de samme barnehagene invitert til julegudstjeneste. Vi hadde tre gudstjenester. Flere av barnehagene deltok med sang og Luciatog. Over 400 barn var med. Barnehagen i Stokka kirke er en del av en felles barnehagebedrift sammen med Tjensvoll menighet. Barnehagen er privat og heter Hakkebakkeskogen Private barnehage. Barnehagen driver med utvidet kristen formålsparagraf, og har et nært samarbeid med menigheten. Barne- og ungdomspresten har andakt regelmessig. Også soknepresten og organisten er med på arrangementer barnehagen har. SKOLEN Vi har et godt samarbeid med Lassa skole. Lærere er med i planleggingen av samlingene vi har sammen med dem til jul og påske. Elevene synger, spiller instrumenter, danser og leser på disse gudstjenestene. De bruker også kirken til øving i forkant av disse gudstjenestene. Skoleklasser har vært på besøk i kirken for å se på kirkebygg, tekstiler, symboler og lignende. For øvrig: Høsten 2012 var 1. klasse fra Eiganes skole på omvisning i Stokka kirke. 5. DIAKONI Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. KIRKERINGENE Kirkeringene spilte en stor betydning i Stokka menighets begynnelse, og de har gitt viktige bidrag til menighetens økonomi og liv. De siste 10 årene er det ikke etablert nye kirkeringer. I 2011 har én kirkering vært i aktivitet. Denne kirkeringen kan se tilbake på mer enn 40 års virksomhet. I desember ga de beskjed om at de legger ned kirkeringen sin. Vi takker dem for trofast tjeneste og økonomisk støtte til menighetsarbeidet, gjennom alle disse årene. 13

14 BIBELGRUPPER / HUSFELLESSKAP Tallet på husfellesskap, bibelgrupper og samtalegrupper med tilhørighet til menigheten har vi ikke en fullstendig oversikt over. Det er registrert 6 bibelgrupper. FORMIDDAGSTREFF Målsettingen er å tilby et innholdsrikt sosialt samvær en formiddag i måneden for de som har anledning. Det er et variert program med taler, kåserier, andakt og utlodning, samt god bevertning. Det er stadig tilbakemeldinger på at folk trives og setter stor pris på tiltaket. Det var 5 Formiddagstreff i vårhalvåret og 4 i høsthalvåret. Den 30. mai ble det arrangert en dagstur til Sola og Tananger. Det er 3 ledere som samarbeider godt og har en fin arbeidsfordeling: Margrethe Bringsjord, Astri Våland og Sigyn Askeland. MISJONSFORENING FOR NMS Målsettingen for foreningen er å fremme misjonsinteresse og støtte NMS arbeid. Vi legger vekt på omsorg og bønnetjeneste blant medlemmene. Foreningen har i 2012 hatt 15 medlemmer. Det har vært 6 ordinære møter i kirken fra kl siste mandag i måneden. I juni deltok vi på foreningsdag på Himmel og hav. Der var vi også på julemiddag i desember. I august dro foreningsmedlemmene på tur til gjenbruksbutikkene på Sandnes, Klepp og Bryne. Vi spiste middag på Bryne før vi avsluttet dagen på Hadland hos Rigmor. Der var en representant fra Bryne NMS forening invitert, for å fortelle om opplegget i deres forening. I oktober feiret vi 120 års jubileum for foreningen med innholdsrik fest i kirken. Det var en del av Stokkadagene. Vi har hatt innlegg om jubileet i Menighetsbladet, NMS region Stavanger og Stokka kultur og historielags hefte. Som før har vi vært aktive i forhold til NMS arrangementer. Vi har deltatt på områdemøte på Hinna, regionstevne i Aksdal, og gjort en stor innsats på misjons - messen på misjonshøyskolen i oktober. Foreningen har anvendt studieheftet Våg mer, og fått støtte fra Kristelig studentforbund. I 2012 ble det overført kr til NMS. Leder: Ann-Brit Tunset, nestleder Åse Hjelle, kasserer Kari Lunde FASTEAKSJONEN. Menigheten er gjennom sin deltakelse i Kirken Nødhjelps Fasteaksjon engasjert i arbeidet / kampen for rettferdighet utenfor landets grenser. Konfirmantene gikk fra dør-til-dør i bydelen og samlet inn godt og vel kr ,50 til Kirkens Nødhjelps arbeid. I tillegg kom det inn kr ,- i kirkeoffer til aksjonen. Det ble også samlet inn kr ,- i innkomne Fastebøsser. Til sammen ble resultatet på kr ,50. MILJØFYRTÅRN. Stokka menighet er sertifisert som Miljøfyrtårn. Med det har vi forpliktet oss til en miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider stadig for å videreføre og ytterligere forbedre miljøarbeidet. 14

15 6. MENIGHETENS KORARBEID for voksne. ETTERKLANG Attåt gudstenester (4 stk) hadde koret eit stort prosjekt saman med Stavanger oratoriekor der me framførde oratoriet «Oändligt är vårt stora äventyr» av Ole Karsten Sundlisæter, den 11. mars. I september var me med på innviing av det nye konserthuset. Under Stokkadagane framførde me musikalen «Det gode landet» saman med barnekoret, me song på misjonsfest og på «Vi synger julen inn». Koret hadde 8 medlemmer, nye er hjarteleg velkomne. Lars Inge Tjøstheim, kantor og kordirigent 7. UTVALGENES ARBEID DE UTVALGENE MENIGHETSRÅDET VIL SATSE PÅ, MÅ SEES I SAMMENHENG MED RÅDETS ARBEID MED NY STRATEGIPLAN. FAMILIE- OG TROSOPPLÆRINGSUTVALGET er et underutvalg oppnevnt av menighetsrådet og består av Anne Wehrmeister, Thor Pundsnes, Solveig Hodne Riska, Torbjørg Ristesund og barne- og ungd. presten. Utvalget har hatt to møter i løpet av høsten GUDSTJENESTEUTVALGET. Som nevnt under punktet «Gudstjenestene» på side 9: Utvalget har arbeidet med gudstjenestereformen i Utvalgets medlemmer har vært sokneprest Torbjørn Hestnes, kantor Lars Inge Tjøstheim, Einar Iversen, Drude Heskestad Mikalsen, Leif John Paulsen og barne- og ungdomsprest Tor Magne Nesvik (frem til juli 2012). KULTURUTVALGET Ingen aktivitet i MISJONSUTVALGET Misjonsutvalget 2012 har vært: Olav Stav (leder) og Reagan James. Misjonsutvalgets oppgave er sammen med menighetsrådet å arbeide for å styrke misjonsansvaret i menigheten. Menighetsrådet ønsker å integrere misjon i gudstjenesten og i menighetens aktiviteter. Misjonsutvalgets viktigste arrangement er misjonsmøtene som holdes i kirken den tredje tirsdag i måneden. Det har ikke vært mulig for misjonsutvalget å opprettholde dette aktivitetsnivået gjennom hele året. Det har vært arrangert fire misjonsmøter i I tillegg var Misjonsutvalget medarrangør på Stokka misjonskvinneforening 120 års jubileum i oktober Fadi Fathalla: "Utfordringer for de kristne i dagens Irak.» Innsamlet kr til Stefanusalliansen Professor Øyvind Dahl: «Misjon i globaliseringens tidsalder» Innsamlet kr ,- til MHS Global utdanning Etienne Momtott: «Den lutherske kirken og kristendommen i Kamerun». Innsamlet kr til NMS 15

16 30.10 Medarrangør på Stokka misjonskvinneforening sitt 120 års jubileumsfest. Festtale ved professor Torstein Jørgensen. Offer til NMS Doktorgradsstudent ved MHS, Frank Yin-Chao Lin fra Taiwan: «Å lese Bibelen i en kinesisk kontekst». Innsamlet kr ,- til NMS. Møtene har vært interessante og lærerike. Fremmøtet har variert mellom pers. Misjonsutvalgets leder, Olav Stav ønsket å fratre utvalget etter mange års trofast tjeneste. Han har vært med på å arrangere mange interessante misjonsmøter og samlinger som har bidratt til å skape engasjement for misjonen, i menigheten. Menigheten har også inngått en formell avtale med NMS om å gi støtte til misjonsprosjektet «Menighetsplanting i Estland». I denne forbindelse vedtok menighetsrådet at det skulle arbeides aktivt med å få i stand en tur til Estland og Tallin. Et besøk til menigheten i Mustamäe skal inngå i besøket. Det er denne menigheten Stokka menighet støtter økonomisk og gjennom å be for menneskene og arbeidet i forbønnen på søndagens gudstjenester, året igjennom. En slik tur ønskes gjennomført, våren Følgende personer arbeider med saken: Ann-Brit Tunset, Kåre Tysland og Anne Synnøve Evja Eikill. DIAKONIUTVALGET Utvalget har bestått av Solveig Langen, Sigrun Osvik, Anne Synnøve Evja Eikill og Aud Nagell. Utvalget har hatt 4 møter. Tidligere strategiplan har vært styrende for de tiltak vi har prioritert også i år. Tiltakene har vært rettet mot eldre i menigheten. Kirkeskyss fra Stokka sykehjem og Lassa blokkene har vært vårt tilbud, men blir sjelden benyttet. Besøkstjenesten blir brukt. Tilbudet blir gitt via brosjyre og menighetsbladet. Diakoniutvalget deltok ved innsamling til Kirkens nødhjelps Fasteaksjon og utdeling av blomster til eldre før jul. De eldre utrykte overraskelse og glede for blomstene. Adventsfesten 30. november ble svært vellykket. Over 60 deltakere var påmeldt og programmet ble godt mottatt. Vi hadde besøk fra Bedehusland ved Arne Nordbø. Overskuddet fra festen ble på kr ,-. Beløpet ble oversendt misjonsprosjektet «Menighetsbygging i Estland.» Bønnegruppen møtes jevnlig hver torsdag til forbønn. Vi får jevnlig henvendelser om forbønn, men ønsker at denne tjenesten skal bli brukt mer. For å synliggjøre forbønn har vi tatt initiativet til anskaffelse av en bønnekrukke i keramikk som skal stå fremme/løftes frem i gudstjenesten. Bønnekrukken mottok menigheten som en gave fra Bjørn Mo som også har laget den. Vi mener at bønnetjenesten må løftes frem i bekjentgjørelsene for å bli brukt. Aud Perdy Nagel, leder av diakoniutvalget 16

17 MENIGHETSBLADET. Menighetsbladet har kommet ut med 5 nummer: 3 på våren og 2 om høsten. Medarbeidere har vært: kirkestaben sammen med Alv Orheim og Leif Jon Paulsen (Nr. 1 til 3) Fra nr. 4 kom Aslaug Neset og Kåre Mæland til. Alv Orheim sluttet fordi han flyttet til Fjærland i Sogn. Fremdeles savner vi en fast redaktør. HUSSTYRET. I 2012 har husstyret, sammen med frivillige, pusset opp toalettene i vestibylen med nytt gulvbelegg og nye himlinger. Veggene ble tapetsert og malt. Det ble montert ny belysning. Varmeelementene fikk termostatstyring. Med dette er alle himlinger i den gamle delen av kirken ferdigstillet, dvs. i kontorer, forrom til kontorene, kirkestuen og vestibylen. Det kan se ut som de nye himlingene har spart en del på energibruken i kirken, da utgiftene til dette har gått endel ned i senere tid. En må i tilfelle her graddagskorrigere for dette, for å se om dette er tilfelle. Videre har en reparert en del varmekabler i gulvet i vestibylen. En vil ellers nevne at det er tatt opp en sak vedr. oversvømmelser i ungdomslokalene i den nye kjelleretasjen. UTSMYKNINGSKOMITEEN Korset på kirketårnet kom på plass før sommeren. Endelig - vil mange si for lang tid har det tatt. Men nå kan vi glede oss over at det ble med belysning og at korset skinner i mørket over Stokka. Nye liturgiske klær har vært ønsket lenge. I høst fikk komiteen i oppdrag av menighetsrådet å starte prosessen og å lage en innstilling til rådet. En fornying av messehakler og stolaer er ønskelig med materialvalg og uttrykksform som passer til vårt kirkerom. Menighetsrådet har nå gjort et formelt vedtak. Kunstner er valgt, og komiteen vil følge opp prosessen videre. Komiteens medlemmer er fortsatt: Ingrid Enoksen (leder), Åsmund Haukelisæter og Kirsten Hinna (sekretær). FINANSUTVALGET I 2012 hadde komiteen 3 møter der det ble arbeidet med blant annet givertjenesten, budsjett og oppfølging av regnskap. 17

18 8. MENIGHETENS ØKONOMI 2012 Menighetens drift. Menighetens ordinære drift fikk et underskudd på kr i Tilsvarende beløp i 2011 var kr i underskudd. Dette er i meste laget for sunn langsiktig drift, spesielt siden lønnsutgiftene vil bli vesentlig høyere i 2013 enn i 2012 og Menigheten mottok i 2012 en testamentarisk gave på kr Menighetsrådet ønsker å benytte dette beløpet til ekstraordinære formål. Det er derfor ikke inkludert i driftsunderskuddet for Beløpet er inkludert i regnskapets post 1863 «Mottatte gaver» med kr Kr av dette beløpet ble i 2012 benyttet til produksjon og montering av utvendig kors på kirkens klokketårn (post 1120 «Annet utstyr»). Gjenstående beløp på kr er avsatt til innkjøp av liturgiske klær som vil bli anskaffet i 2013 / 2014 (post 1550 «Avsetning til bundne fond»). Gaven inkludert og korrigert for «Bruk av bundne fond» (driftsfond mv.) på kr 6.027, gir Stokka menigheten et overskudd på kr for Spesielt i 2012 var relativt høye Arrangementsutgifter på kr (kr ) og lave Billett- og Arrangementinntekter kr (kr ). Beløp som bør nevnes i denne sammenheng er barnekorets tur Kristiansand som belaster arrangementsutgiftene med kr (hvorav kr fra korets disposisjons fond) og utestående innbetaling konfirmantarbeidet på ca. kr Korrigeres for dette beløpet, er underskuddet i den ordinære drift 2012 på kr Nedenfor er de viktigste inntekts- og utgiftspostene i 2012 med tilsvarende tall for 2011 i ( ). Inntekter. Offer til egen menighet er noe lavere enn året før: kr (kr ) mens Offer til andre er vesentlig høyere: kr (kr ). Innsamlede midler til andre (misjonsmøter og konfirmant innsamling Kirkens Nødhjelp) er noe lavere: kr (kr ). Givertjenesten (gaver med rett til skattefradrag) som er svært viktig for menigheten, resulterte i kr Dessverre er trenden nedadgående: kr i 2011 og kr i Beløpet benyttes til å lønne barne- og ungdomsprest og til nedbetaling av lånet til Stavanger kommune med kr pr. år. Gjenstående lån er på kr (opprinnelig 1 million kroner rentefritt). Mottatte gaver kr (kr ) og Tilskudd/gaver fra andre kr (kr ) er også betydelige inntekter som menigheten er svært takknemlig for. Foruten nevnte testamentarisk gave på kr er dette gaver bl.a. fra Y`s Men og gaver gitt via giro i menighetsbladet. Leieinntekter på kr er omtrent som året før (kr ) Tilskudd fra kommunen og fellesrådet er noe høyere enn før: kr (kr ), hvorav støtten til BU- stillingen utgjorde kr i

19 Utgifter: Lønn, honorarer og sosiale utgifter var i 2012 på kr (kr ). Barne- og ungdomsprest-stillingen (BUP) var ikke besatt gjennom hele 2012 eller Tallene er derfor ikke helt sammenlignbare. Utbetalte honorarer på kr (kr ) er i hovedsak knyttet til kirkemusikk og konserter. Deler av disse utgiftene har gitt arrangementsinntekter samt tilskudd fra kommune / fellesråd. Egenkapital (Balanse) Til tross for at utgiftene øker og inntektene avtar, er menighetens økonomi generelt god. DRIFTSREGNSKAP STOKKA MENIGHET 2012 Stokka regnskap for 2011/12 med budsjett for 2013 Regnskap Buds(end) Regnskap Budsjett Lønn fast ansatte , Oppgjør arbeidsgiveravgift Enkle honorar (ikke selvst. nær.dr.) Arb.giv.avg. folketrygd 55722, Andel av pensjonsutgifter 5212, Fordel grp.livsforsikr. ansatte 683, Fordel ulykkesforsikr. ansatte 324, Motkto. fordel grp.livs-/ulykkesforsikr. ansatte -1008, Annet inventar 6027, Edb-maskiner,PC,programvare Annet utstyr 60874, Vedlikehold anlegg Kontorrekvisita 6514, Kopi-/trykkeutgifter EDB-utgifter (toner,disketter o.l.) 478, Annonser,reklame 35456, Porto Leie kontormaskiner 30913, Vedlikehold inventar,utstyr,maskiner Bankgebyrer 7261, Honorar (selvst. nær.driv.) Strøm (oppvarming,lys) 34138, Renhold 689, Reisegodtgjørelse (adskilt fra diett) 40, Bilgodtgjørelse 1148, Opplæring/kurs ansatte 5662, Velferdspenger/tiltak ansatte Matvarer 37757, Litteratur,noter o.l ,

20 1243 Forbruksvarer,hobbyartikler 4098, Materiell til folkevalgte (råd/utvalg) 458, Kurs (folkevalgte/frivillige) 6466, Blomster,lys 7390, Representasjon,gaver o.l , Andre/div. forbruksvarer 4363, Kontingenter 7051, Abonnementer 13235, Arrangementsutgifter 92015, Gevinster Transport 6944, Kioskvarer 7034, Diverse driftsutgifter (kun nødsfall) 501, Mva. komp.ordning 61134, Ovf. ofringer til andre , Ovf. innsamlede midler til andre Ovf. til organisasjoner o.l Renteutgifter Avdrag på lån Dekning av tidligere års underskudd 37740, Avsetning til ubundne fond (disp.fond) 98798, Avsetning til bundne fond (driftsfond) Regnskapsmessig overskudd Sum utgifter Billettinntekter Loddsalg Innbetalt fra deltakere i aktiviteter Medl.kont. (kor,klubb,forening) Arrangementinntekter , Diverse salg/leieinntekter Salg av materiell (avg.fritt) Salgsinntekter kiosk (avg.fritt) Andre leieinntekter Komp. påløpt mva. driftsregnskap , Refusjon fra menighetsråd Tilskudd diakoni Tilskudd kirkemusikk Tilskudd fra Bispedømmerådet Tilskudd fra kommune Tilskudd fra kommunen BU-arb Tilskudd fra fellesråd, diverse , Offer til egen virksomhet , Givertjeneste Mottatte gaver

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Den norske kirke Stokka menighet Møteprotokoll Stokka menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Møtested: Stokka kirke, møterom

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2015. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2015

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2015. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2015 Stokka dato 29 02 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2015 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2015 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. Stokka 03.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2014 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. 14 2. Ansatte, råd og utvalg 2014 14 Menighetsrådet

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 13.12.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Sola kirke TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn Gjørøy

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 19. januar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Foreløpig rapport pr avdeling

Foreløpig rapport pr avdeling Avdeling: 1000 Felles 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0 2.750,00 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 0,00 0 2.210,40 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0 580,30 31201 Gaver,

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke

Årsstatistikk for Den norske kirke 1. Kirkelig årsstatistikk for 2008 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2008. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hovland alle 5 Møtedato: 10.09.13 Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR:06-2013 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Menighetsråd. Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Gyland menighetsråd var slik sammensatt: Sverre Hjelleset, leder Mona Tollefsen, nestleder Turid Tesaker Belland, sekretær

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Onsdag 16.03.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetsenteret TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd MØTEPROTOKOLL Vår Frelsers menighetsråd Dato: 09.05.2017 kl. 19:00 Sted: Vår Frelsers menighetshus Arkivsak: 17/00028 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE

INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE KONFIRMANT 2017 TANUM MENIGHET INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE Dette heftet tilhører: 1 V E L K O M M E N S O M K O N F I R M A N T I T A N U M M E N I G H E T! Nå begynner snart konfirmasjonstiden

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Møtedato : 20.03.13 Møtested: Menighetssenteret Saksbehandler: tn Side: 1 DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighetsråd Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Den norske Kirke Sør-Varanger menighet Strategiplan 2012-15 Vedtatt i menighetsrådsmøte 03.05.12 Den norske kirke, Sør-Varanger menighet, Pb 264, 9915 Kirkenes, www.kirkenes.kirke.no, e-post: kirken@svk.no

Detaljer