Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013"

Transkript

1 Rød skole Kråkerøy Virksomhetsplan VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, Sammendrag Virksomhetsplanen er utarbeidet av rektor i samarbeid med undervisningsinspektør, tillitsvalgte, teamledere og SFO lederetter innspill fra teamene. Virksomhetsplanen blir gjennomgått i Samarbeidsutvalget som har anledning til å komme med sine innspill. Hovedtrekkene i planen er at vi legger opp til et aktivitetsnivå ut fra de ressursene vi har. De økonomiske rammene for 2010 gir oss omtrent samme handlingsrom som Kjerneoppgaver Rød skole skal gi et skoletilbud som oppfyller kravene i den gjeldende læreplan. Skoletilbudet skal være i tråd med Opplæringsloven med forskrifter og skal ivareta kravet om tilpasset opplæring. Rød skole skal gi spesialundervisning til elever som har rett til det etter sakkyndig tilråding. Vi skal gi et tilfredsstillende skolefritidstilbud til de som ønsker det, i tråd med Opplæringsloven og Fredrikstad kommunes vedtekter. Rød skole,-et godt sted å lære. 3. Organisering 3.1 Rød skole ledes av virksomhetsleder i samarbeid med undervisningsinspektør. Tillitsvalgt og rektor har drøftinger i forhold til avtaler om medbestemmelse. Skolen er organisert i 2 team: småskoletrinnsteam og mellomtrinnsteam. Hvert av teamene ledes av sin teamleder. Teamledere og skolens ledelse utgjør skolens plangruppe.sfo ledes av en avdelingsleder i samarbeid med skolens virksomhetsleder. 3.2 Organisasjonskart. Vedlegg Samarbeidspartnere internt og eksternt. Personalmøte hver uke i lærerpersonalet. Personalmøte hver uke for SFO ansatte. Teamsamarbeid blant skolens lærere hver uke. Rektor og tillitsvalgt har sine faste møter.

2 Skolen har møter med PPT etter fastlagt plan. Vi har ansvarsgruppemøter/læreplanmøter etter behov. Vi har tverrfaglige møter med hjelpetjenestene etter fastsatt plan. BIA utvalgsmøter holdes etter fastlagt møteplan. Faste virksomhetsledermøter etter møteplan fra fagsjefen. Elevrådsmøter hver 1. dag. FAU har sine møter etter oppsatt møteplan. Samarbeidsutvalget/Skolemiljøutvalget har møter i året. Kontaktlærermøte 2 ganger pr. år. HMS møter etter HMS kalender. Avdelingsleder SFO og rektor har møte en gang pr. uke. Samarbeid med vaktmestertjenesten og TD eiendom etter behov. 3. Møteplan -årshjul Vedlegg Informasjon og brukermedvirkning. Administrasjonen orienterer sine ansatte på personalmøter hver uke. Tillitsvalgte orienterer sine medlemmer om aktuelle saker i klubbmøter. Administrasjonen orienterer foreldre om fellessaker. Informasjonene legges ut på skolens nettsider. Kontaktlærerne informerer foreldrene gjennom ukeplaner som legges ut på skolens nettside. SFO orienterer jevnlig om sine aktiviteter og planer. Disse legges ut på skolens nettsider. Foreldrekontaktpermer deles ut på 1. trinn og følger gruppene ut barnetrinnet. FAU får sine referat fra møtene lagt ut på skolens nettsider. Elevrådet informerer på skolens nettside. Referat fra Samarbeidsutvalg/Skolemiljøutvalg blir lagt ut på nettsiden.. Styringssignaler/planforutsetninger..1 Aktuelle lover og forskrifter. Lover, forskrifter og læreplaner for tjenesteområdet oppvekst: Læreplanreformen, Kunnskapsløftet fra : Planen inneholder en generell del, prinsipper for opplæringen inkludert i læringsplakaten og læreplaner for fag. Nasjonale prøver og gjennomføres. Kommunale vedtekter/føringer Handlingsplan for Fredrikstad kommune Rådmannens plan og budsjettrundskriv. Vedtekter for skolefritidsordning. Kommunale forskrifter om ordensreglement for grunnskoler i Fredrikstad. IKT plan for Fredrikstad kommune. Realfagsprosjektet. Kompetanseutvikling for lærere. 2

3 5. Utviklingstrekk 5.1 Utviklingstrekk i samfunnet med betydning for tjenesteytingen. Det vil i løpet av planperioden skje en stor grad av utbygging i Rød skoles opptaksområde. Langøyåsen bygges ut med 115 boliger i løpet av en fire års periode. Solodden er ferdig prosjektert og lagt ut for salg. Det er planer for omgjøring av industrifelt til boligfelt på Langøya. Vi regner derfor med en betydelig elevtallsøkning i planperioden.vi vil få større belastning i forhold til trafikk i vårt opptaksområde. Ny broforbindelse vil bety en betydelig trafikkøkning tett innpå skolebyggene. Det vil i tilknytning til skoleveiene her bli en stor grad av trafikkøkning med de farene det representerer. Rød barnehage flytter ut i mars Skolen overtar dette arealet. Vi øker vårt undervisningsareal med to klasserom.. Rød skole har fått en ny barnehage syd for skolen..det har medført økt e trafikk i skolens nærområde. Trafikksikkerhetstiltak har blitt iverksatt inneværende år. Vi vil vurdere elevenes skolevei i samarbeid med lokalsamfunnsutvalget i forbindelse med kommunens skoleveikartlegging(høst 2009). Rød skole har sammen med FAU og lokalsamfunnsutvalget gitt innspill til kommunenens trafikksikkerhetsplan. De tiltakene som er prioritert er i tilknytting til Langøyveien 5.2 Innføring av nye reformer. Den nye læreplanen krever fortsatt kompetanseutvikling hos ledelse og hos lærere. Dette er i gang, og det vil fortsette i Skolen jobber har fire satsingsområder for å fremme elevenes læringsresultater ; -matematikk og konkreter, -lesing i alle fag, -lærinsstrategier og -vurdering. Timetallet for 1.-. trinn skal endres mht antall og innhold. Tjenestedata, sammenlignende statistikk 6. Tjenestedata 6.1 Beskrivelse av brukergrupper. For skoleåret 2010/2011 vil fordeling av elever pr. trinn være: 115 elever på småskoletrinn og 87 elever på mellomtrinn. Vi tror at antall elever vil øke i løpet av neste skoleår ettersom flere boliger i Langøyåsen blir innflyttingsklare. Vi understreker at dette er tall vi har pr. dato. 1. årstrinn 2.årstrinn 3. årstrinn. årstrinn 5. årstrinn 6. årstrinn 7. årstrinn

4 Elevtallsutvikling - nybegynnere i planperioden. Elevtallet vil øke i neste planperiode på grunn av utbygginger i opptaksområdet til Rød skole. 2010/ / /13 32 nybegynnere 33 nybegynnere 30 nybegynnere Ressurser Skolen har rapportert sine tjenestedata i en GSI rapport ( oktober 2009) Målekart Fokusområde Kritisk suksessfaktor B B1 Tilpassede tjenester til brukerens behov Indikator B1.1 Brukertilfredshet (fra elevundersøkelsen) ELEVER: - som trives godt - som mobbes - som får nok utfordringer i skolen - som oppgir at opplæringen er tilpasset deres nivå - som får faglige tilbakemeldinger Status siste måling,1 1,6,1,1 3,3 Ønsket,5 1,5,5,5 Mål Nedre 2 Måleskala 1-5 Brukere/ kvalitet B1.2 Andel spes.ped. elever* B1.3 Andel spes.ped timer av alle timer 5 6 % % B1.6 Nasjonale prøver 1) Barnetrinn - Lesing - Regning - Engelsk 20,7 29,6 3, Mestr.n 1 % % % B1.7 IKT - Antall elever per PC 3 3 Antall B2.1 Brukernes opplevelse av å

5 Fokusområde Kritisk suksessfaktor Brukermedvirkning - elever Indikator bli hørt på, Elevdemokrati: - Barnetrinn Status siste måling Ønsket Mål Nedre Måleskala 1-5 M1 Godt arbeidsmiljø M1.1Medarbeidertilfredshet,3,5 1-5 Medarbeidere Økonomi M2 Økt tilstedeværelse M3 Læring og utvikling M Medarbeiderne vet hva som forventes av dem M2.1 Sykefravær i % (2009)) M2.2 Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben M3.1 Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver M.1Medarbeidere opplevelse av hva som forventes av dem) Ø Ø1 God økonomistyring Ø1.1 Avvik budsjett i % (2009) % 9,5,6,36,5,5,5 7 %

6 MÅL OG TILTAKSMATRISE Ressurser FAGETATEN Ressurser SKOLEN Mål Aktiviteter/tiltak Mål Aktiviteter/tiltak Målemetode 1 Skolene i Fredrikstad har kompetente og motiverte lærere og skoleledere for - - Årlig kompetanse-kartlegging. - - Delta i statlig tilrettelagte videreutdanningstiltak - - Gjennomføre prioriterte kompetansehevingstiltak å kunne ivareta nasjonale - - Egen strategi for intern kompetansedeling og lokale utfordringer. Ha økt kompetanse og motivasjon i forhold til kunnskapsløftet kompetansemål og ferdighetsmål Alle lærer skal ved behov delta på kurs i forhold til nye fagplaner. Skolen skal sørge for å få kompetanse vi trenger ved nytilsetting. Teamtid brukes til erfaringsdeling og kompetanseutvikling. Bytte tjenester når vi mangler kompetanse Virksomheten vurderer behovet for videre/etterutdanning på ulike områder. - Statlige rapporteringsordninger - Oversikt over kompetanse ved egen skole Læringsresultater FAGETATEN Læringsresultater SKOLEN Mål Aktiviteter/tiltak Mål Aktiviteter/tiltak Målemetode 1 Elevenes læring står i fokus i en inkluderende skole der flest mulig elever har tilhørighet ved sin hjemmeskole. Elevene har økt motivasjon for læring. Grunnleggende ferdigheter og resultater fra avgangsprøva ligger på landsgjennomsnitt - Analysere og følge opp resultater av brukerundersøkelser og nasjonale prøver/avgangsprøve - Alle skoler skal gjennomføre Skolebasert vurdering innenfor minst ett område hvert år. Bedre måloppnåelse for hver enkelt elev. Øke læringstrykket på alle elever, også for de som kan mye. Læringsresultat ved nasjonale prøver økes for Mestringsnivå 3 Nivådifferensierte ukeplaner me tydelige mål. Skolen skal utvikle ulike kjennetegn for måloppnåelse slik at den formative vurderingen i større grad fremmer læring. Elevsamtaler der faglige mål er tema. Bevisstgjøre foreldre om sin rolle i forhold til oppfølging av eleven, også faglig oppfølging. Legge til rette for leksehjelp Leseprøve 2. Trinn Kartleggingsprøver alle trinn ved behov Uketester for Og 7. trinn - Nasjonale prøver - Muntlig evaluering På småskoletrinnet 2 Fredrikstad kommune gir et godt tilbud til elever med særskilte og - Bruke Systemer og rutiner for tverrfaglig samarbeid - Aktivisere atferdsteamet ved PPT 6 Gi elever med stor grad av lærevansker et Tilrettelegge for opplæring i grupper for elever med særskilte og sammensatte behov. - Foreldreundersøkelsen. - Elevunder-søkelsen

7 sammensatte behov. Opplæringen tilpasses slik at elevene gis økt motivasjon for læring. 3 Elevene har økt motivasjon, bedre kunnskaper og ferdigheter i realfagene. Lærerne har bedret kompetanse spesielt i matematikk og naturfag. - Egne, forpliktende rutiner for arbeid rettet mot barn/unge med de mest omfattende behovene på et tidligst mulig tidspunkt - Utvikle flere alternative opplæringstilbud - Gjennomføre Prosjekt Realfag i henhold til politisk vedtak trygt og godt opplæringstilbud. Riktig kompetanse for å kunne gi et godt tilbud til de med store avvik. Skolen skal ha økt kompetanse i realfagene ved at flere deltar på kurs. Skolen skal ha økt fokus på realfagene. Se på muligheter på tvers av grupper og trinn. - Skolen skal ta i bruk flere metoder og læringsmidler - Skolen skal drive små forskningsprosjekt. - Spørreskjemaer Mobbeundersøkelser Elevsamtaler - Kartlegging - Nasjonale prøver - Prosjekt-evaluering. Lærere og elever benytter gode og varierte læremidler og læringsmetoder tilpasset elevenes ulike behov. 6 Flyktninger og innvandrere får god opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Økt deltakelse i samfunnsog arbeidsliv for målgruppen. 7 Elevene i Fredrikstadskolen får økt kunnskap om andre kulturer gjennom internasjonalt samarbeid. - Alle elever skal ha en faglig, dokumentert utviklingssamtale minimum 2 ganger hvert halvår - Det forutsettes at læremidler og IKT-utstyr anskaffes og oppdateres - Øke metodekompetanse hos lærerne. - Innføre mappevurdering - Vurdere og eventuelt gjennomføre organisering med aldersblanding - Læringsplattform tas i bruk i 2008 (Class-fronter) - Samarbeide med andre ansvarlige tjenester om individuelt tilpasset introduksjonsprogram - Gjennomføre kompetansehevingstiltak - Deltakelse i prosjekter - Elektronisk kommunikasjon - Kulturelle aktiviteter - Utveksling Det gjennomføres elevsamtaler pr.år Utvikle mer kompetanse på mappevurdering. Classfronter brukes aktivt fra 6.trinn - Gjøre morsmålslærer mer delaktig i planleggingen. - Trekke min spr. foreldre inn i skolesamfunnet Utføre et hjelpeprosjekt i løpet av perioden. - Tydelige fagmål for hver elev - Målene evalueres - Ta i bruk mappevurdering som evalueringsmetode. - Læringsstrategier og læringsstiler brukes som metode - Classfronter brukes aktivt i forhold til oppgaver og innlevering av oppgaver. - Felles samarbeidstid med morsmålslærer - Lærere får delta på kurs i migrasjonspedagogikk. - Bruke morsmålslærer som tolk i samarbeidet med hjemmet. - Rød skole fortsetter vennskapsarbeidet med Patzun/Guatemala. - Elevundersøkelsen - GSI - årsrapport - Språkprøver - Elevundersøkelser - Kartleggingsprøver - Rapportering 7

8 Læringsmiljø FAGETATEN Læringsmiljø SKOLEN Mål Aktiviteter/tiltak Mål Aktiviteter/tiltak Målemetode 1 Nybygg/rehabiliterte bygg - Det utarbeides forpliktende programskisse for alle God Egen prosjekteringsgruppe som - Elevunder-søkelsen er basert på pedagogiske større rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter arealutnyttelse jobber med omgjøring av vurderinger av - Gjennomføring av de pedagogiske vurderingene av skolen i barnehage til skolebygg. Kunnskapsløftets skal evalueres etter 3 års drift forhold til Ferdigstillelse juni Omdisponering og oppgradering av grunntanke om inkludering framtidig arbeidsbibliotek, hems og og tilpasset opplæring. elevtall og arbeidsbibliotek. Ferdigstillelse juni - Rapportering framtidig behov Lage flere grupperom for skjermet 2 Skolene har et godt innemiljø. 3 Alle elever skal oppleve mestring og få konstruktive tilbakemeldinger - Redusert forekomst av vold, mobbing, kriminalitet, rus og rasisme. - Elevene har fått økt sosial kompetanse - Elevenes empatiske evner utvikles. 5 Skolene har aktive elevråd, foreldreråd, Skolemiljøutvalgene setter 9-2 i Opplæringsloven på dagsorden og drøfter hvilke tiltak og rutiner som kan iverksettes på den enkelte skole - Utvikle rutiner for et godt psykososialt miljø (Opplæringslovens 9-3). - Gjennomføre forsøk med leksehjelpsordninger - Vektlegge fysisk aktivitet blant elevene - Skolene skal medvirke i Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLTmodellen) - Skolene skal ha en plan for hvordan de arbeider med holdningsskapende arbeid - Brukerundersøkelsene legges til grunn for forbedringstiltak 8 - God ventilasjon på alle oppholdsrom - Tilpasset temperatur på alle oppholdsrom - Tilpasset læringsmiljø der elevene mestrer og utvikler seg i tråd med de læringsmålene som er satt for dem Øke den sosial kompetansen for elevene våre. Fremme positiv atferd. Utvikle respekten for alle i skolesamfunnet, både barn og voksne. Benytte elever og foreldre som aktivitet. - Nytt ventilasjonsanlegg i skolens mellombygg (B) - Utskifting av termostater som styrer panelovner - Rensing av ventilasjonskanaler - Oppgradere ventilasjonsanlegg i hovedbygg (A) - Tilpasset opplæring på alle trinn. - Variasjon i læringsarenaer - Leksehjelp til elever med minoritetsspråklig bakgrunn og elever med særskilte behov for oppfølging. - Uteskoleområdet vårt skal benyttes som læringsarena Gjennomføring av halvårsvurderinger - Bruke den sosiale læreplanen. - Felles sosiale mål på ukeplanene. - Bruke ART som metode for grupper av elever Bruke mobbeplanen hvis mobbing blir avdekket. - Trekke foreldrene aktivt inn i arbeidet med et godt klassemiljø. - Foreldresamtalen brukes aktivt som et middel til å påvirke - HMS rapportering - Elevunder-søkelsen - Foreldre- Undersøkelsen Lærerundersøkelsen - Elevunder-søkelsen - Foreldreundersøkel se - Lærerundersøkelse - Miljøundersøkelsen årlig på mellomtrinnet. - Foreldreundersøkelsen

9 samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg 6. Skolefritidsordningene legger til rette for lek,kultur-og fritidsaktiviteter. Elever og foreldre opplever SFO som et godt tilbud utover skoletid. - Inkludere foresatte, slik at de sammen med skolen samvirker om barnets utvikling - Dele erfaringer fra prosjektet Minoritetsspråklige foreldre en ressurs med andre skoler i kommunen - Det legges til rette for et godt samarbeid mellom skole og SFO. - De enkelte skolefritidsordningene arbeider etter egne aktivitetsplaner. en ressurs i skolesamfunnet. Aktive roller for å utvikle skolen i en positiv retning. Øke deltagelse på foreldreundersøk elser. Skolefritidsordningen er tilpasset barn med ulikt funksjonsnivå. SFO skal fremme elevenes sosiale evner. SFO skal gi tilbud om fysisk aktivitet ute og inne. SFO skal gi tilbud om et riktig og sunt kosthold. elevens utvikling positivt - Klassekontakter brukes i forhold til klassemiljøutvikling - Elevrådet er aktive i forhold til saker som de får til behandling - FAU følger opp saker som er felles for hele skolen. - - God kompetanse til å ta seg av barn med ulike behov. Utvikle sosial kompetanse gjennom lek og forskjellige former for aktivitet. SFO skal arbeide som et team som tar i bruk de enkelte voksnes ferdigheter og ressurser. Ledelsen støtter SFO ansatte som ønsker å utvide sin kompetanse. - Elevunder-- søkelsen. - Intern rapportering om møtevirksomhet - Foreldreundersøkel ser - Tilbakemeldinger gjennom foreldresamtaler. 9

10 9. Økonomiske rammebetingelser Rød skole har fått tildelt en nettoramme på kroner for Avdeling/tjeneste Regnskap 2009 Justert budsjett 2009 Netto avvik Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto i kroner Virksomheten i alt Plan for bruk av overskudd Tall i tusen kroner Akkumulert resultat (samlet resultat) Årets resultat 2009 (Netto avvik 2009 =justert netto budsjett 2009 minus netto regnskap 2009) Kroner + Ubrukt overskudd fra tidligere år Ubrukt overskudd fra tidligere år Underskudd fra tidligere år som ikke er inndekket i 2009 (inndekkes 2010 eller 2011) Sum akkumulert resultat pr Beløp i tusen kroner Investering/aktivitet År Art Tjeneste Periode(r) Beløp Vikarutgifter Inventar og utstyr Kurs opplæring Inventar og utstyr Kjøp av datamaskiner og utstyr totalt

11 10. Personalmessige rammebetingelser 10.1 Bemanningsplan år BEMANNINGSPLAN KOMMUNEDEL: VIRKSOMHET: Rød skole, Kråkerøy. ANSVAR: Rød skole, Kråkerøy Stillingsbetegnelse Antall Endrings- Antall Endrings- Antall Endrings- Antall Endrings- (=Hjemmelsnavn) årsverk behov årsverk behov årsverk behov årsverk behov Lærere 15, , ,00 17,00 B&u. Arb. 2,0 0,0 2,80 0 2,80 2,80 sekrerær 0,50 0 0,50 0 0,50 0,50 sfo fskl 0,75 0,05 0,80 0 0,80 0,80 sfo b&uarb 2,00 0, 2,0 0 2,0 2,0 20,65 1,85 22, ,50 23, Kompetanse og opplæringsplan Rød skole, Kråkerøy. Opplærings- og utviklingsplan Tiltak innenfor virksomhetens økonomiske rammer. Opplærings / kursbehov Ledelses utvikling Målgruppe / deltakere adm. Antall Årsak til at tiltaket bør gjennomføres 2 U.insp. og rektor bør få kurs i ledelsesutvikling Pri-ori-tet i= internt Ønsket effekt. i virksomh et. K= internt i kommun e. E= eksternt 2 k utvikle komp.ledelse Tidspunkt for gjennom føring Evt vikarut gifter K=Kursutgift pr deltaker. A= andre utgifter Sum kurskost alle deltakere 2009/

12 Kompetanse- Utvikling fagplaner Ifølge skolens behov Kompetanseutvikling 1 k-i-e Kvalitetssikre Nye læreplaner 2010/ Livredningskur s ped./ass 2 krav til sikkerhet 6 k-e sikkerhet 2010/ Førstehjelpsk urs ped./ass alle krav til sikkerhet k sikkerhet 2010/ Vurderingsfor mer Ped. Alle Øke kompetanse i forhold til vurdering 3 k-e Øke kvaliteten 2010/ Skolebesøk Alle ansatte Det oppleves motiverende å få erfaringer fra andre e Lære mer om 20010/ organisering/meto der SUM Helse, miljø, sikkerhet Periodemål Ønsket resultat Aktiviteter/tiltak Målemetode Hovedmål Ønsket resultat for de ulike år i Hva skal gjøres for å oppnå ønsket Hvordan skal dette måles? planperioden resultat? 1 Ha utviklet gode HMS rutiner Alle på virksomheten vet hvor HMS rutinene er beskrevet 2 Rød skole skal være en trygg og god Ingen skader fysisk eller psykisk som er arbeidsplass for alle arbeidsrelatert 3 Godt inneklima på Alle rom Bedre ventilasjon i rom hvor det ikke er godt nok inneklima Gode arbeidsplasser for alle ansatte Ingen belastningsskader på grunn av arbeidsstillinger 12 Gjennomgå HMS systemet ved begynnelsen av hvert nytt skoleår Følge opp HMS rutiner Personalmøter - informasjon og oppfølging Åpenhet Medarbeidersamtaler - BIA møter Utbedring av ventilasjonsanlegg i bygg B, Avpasset skrivebord/stol PC plassering skal være tilfredsstillende Antall avvik i løpet av ett år. OLI Medarbeidersamtaler Sykefravær Måling av inneklima Følge med på temperaturen i klasserommene Sykefravær p.g.a. Fysisk miljø

13 5 Det psykososiale arbeidsmiljøet skal være slik at alle føler seg verdsatt og akseptert 6 Ha tilfredsstillende sikkerhetsrutiner i forhold til personvern og dokumenter. Ikke sykefravær som er jobbrelatert Alle medarbeidere skal føle seg verdsatt Ingen opplysninger av konfidensiell karakter på avveie. Oppgavedeling Ansvarsdeling Støtte medarbeidere som har det tungt Kollegaveiledning Medarbeidersamtaler Utvikle gode rutiner for Oppbevaring av personopplysninger Både elektronisk og i arkiv Sykefravær OLI resultater Ingen avvik i forhold til Sikkerhetssystemer. 10. Personaloppfølging/medarbeidersamtaler Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler med alle ansatte minimum en gang pr. år. Skolens ledelse følger opp BIA -arbeidet ifølge vedtatte bestemmelser for Fredrikstad kommune. Langtidssykemeldte innkalles til BIA -møter og det lages oppfølgingsplaner. Det lages arbeidsavtaler for alle ansatte Samarbeid med tillitsvalgte Rektor og tillitsvalgte samarbeider i forhold til budsjett, tilsettinger, virksomhetsplaner og saker som har med arbeidstidsavtaler og utviklingsarbeid ved skolen å gjøre. En del samarbeid går også på informasjoner om viktige saker Andre forhold 11.1 Internkontroll Rød skole er underlagt internkontroll etter byggforskrifter, brannforskrifter og lover og regler for uteområder og lekeutstyr. Teknisk Drift eiendom, Brannvesen og Park og Idrettsavdelingen (lekeutstyr) har sine kontroller. Det er imidlertid vanskelig for virksomhetsleder å følge opp disse sakene etter at kontroller er gjort. Utbedringer skal utføres av andre virksomheter, og det kan ta lang tid før utbedringer skjer Serviceideologi Rød skole legger vekt på å få til en ordning som tilfredsstiller brukernes behov. SFO gir tilbud om å øke oppholdstiden for enkelte barn mot ekstra betaling, når det er et stort behov for det. Rød skole skal være en god samarbeidspartner for alle i lokalsamfunnet vårt. Vi har et fint samarbeid med Kiwanis som låner lokaler av oss ved behov. Til gjengjeld stiller de opp på dugnader, baking med elever og økonomisk støtte til elevrettede tiltak. Skolekorpset har sine øvingslokaler på Rød skole. De benytter mesteparten av skolen. De låner også lokaler til seminar og møter. Rød skole skal være en møteplass i lokalsamfunnet. 13

14 11.3 Miljøtiltak Vi fortsetter arbeidet med kildesortering, men har ikke planer om kompostering da dette er prøvd tidligere uten at vi fikk noe godt resultat. Vi fortsetter arbeidet med Enøk-tiltak. Vi har blitt en Regnemaker skole Vi er avhengig av at vaktmester følger opp med målinger av romtemperatur, energiforbruk. Termostatstyring av varmeovner fungerer ikke godt nok. Her må det noen utskiftinger til. Det har vært utført målinger av inneklima som må føre til tiltak. Balansert ventilasjonsanlegg i Bygg B begynner å haste. Rens av ventilasjonsanlegg må inn i en plan for vedlikehold av bygg og anlegg. Rød skole Bjørn Støle v.k.leder 1

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014 RØD SKOLE ONSØY

VIRKSOMHETSPLAN 2014 RØD SKOLE ONSØY VIRKSOMHETSPLAN 2014 RØD SKOLE ONSØY 1 Innhold Kjerneoppgaver... 3 Organisering... 3 Endrede styringssignaler/rammebetingelser... 4 Dagens virkelighet - Utviklingstrekk... 4 Prioriterte oppgaver... 4 Målekart...

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon 2 2. Verdigrunnlag 3 3. Enhetens ansvarsområder og organisering 4 3.1. Basistjenester eksistensgrunnlag 4

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Rullert høsten 2011 Side 1

Rullert høsten 2011 Side 1 Side 1 Rullert høsten 2011 Bakgrunn. Skolen har mange forhold å ta hensyn til i sitt virke. Lover og forskrifter gir retning for hvilke krav skolen står overfor. En kvalitetssikringsplan som denne skal

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer