Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013"

Transkript

1 Rød skole Kråkerøy Virksomhetsplan VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, Sammendrag Virksomhetsplanen er utarbeidet av rektor i samarbeid med undervisningsinspektør, tillitsvalgte, teamledere og SFO lederetter innspill fra teamene. Virksomhetsplanen blir gjennomgått i Samarbeidsutvalget som har anledning til å komme med sine innspill. Hovedtrekkene i planen er at vi legger opp til et aktivitetsnivå ut fra de ressursene vi har. De økonomiske rammene for 2010 gir oss omtrent samme handlingsrom som Kjerneoppgaver Rød skole skal gi et skoletilbud som oppfyller kravene i den gjeldende læreplan. Skoletilbudet skal være i tråd med Opplæringsloven med forskrifter og skal ivareta kravet om tilpasset opplæring. Rød skole skal gi spesialundervisning til elever som har rett til det etter sakkyndig tilråding. Vi skal gi et tilfredsstillende skolefritidstilbud til de som ønsker det, i tråd med Opplæringsloven og Fredrikstad kommunes vedtekter. Rød skole,-et godt sted å lære. 3. Organisering 3.1 Rød skole ledes av virksomhetsleder i samarbeid med undervisningsinspektør. Tillitsvalgt og rektor har drøftinger i forhold til avtaler om medbestemmelse. Skolen er organisert i 2 team: småskoletrinnsteam og mellomtrinnsteam. Hvert av teamene ledes av sin teamleder. Teamledere og skolens ledelse utgjør skolens plangruppe.sfo ledes av en avdelingsleder i samarbeid med skolens virksomhetsleder. 3.2 Organisasjonskart. Vedlegg Samarbeidspartnere internt og eksternt. Personalmøte hver uke i lærerpersonalet. Personalmøte hver uke for SFO ansatte. Teamsamarbeid blant skolens lærere hver uke. Rektor og tillitsvalgt har sine faste møter.

2 Skolen har møter med PPT etter fastlagt plan. Vi har ansvarsgruppemøter/læreplanmøter etter behov. Vi har tverrfaglige møter med hjelpetjenestene etter fastsatt plan. BIA utvalgsmøter holdes etter fastlagt møteplan. Faste virksomhetsledermøter etter møteplan fra fagsjefen. Elevrådsmøter hver 1. dag. FAU har sine møter etter oppsatt møteplan. Samarbeidsutvalget/Skolemiljøutvalget har møter i året. Kontaktlærermøte 2 ganger pr. år. HMS møter etter HMS kalender. Avdelingsleder SFO og rektor har møte en gang pr. uke. Samarbeid med vaktmestertjenesten og TD eiendom etter behov. 3. Møteplan -årshjul Vedlegg Informasjon og brukermedvirkning. Administrasjonen orienterer sine ansatte på personalmøter hver uke. Tillitsvalgte orienterer sine medlemmer om aktuelle saker i klubbmøter. Administrasjonen orienterer foreldre om fellessaker. Informasjonene legges ut på skolens nettsider. Kontaktlærerne informerer foreldrene gjennom ukeplaner som legges ut på skolens nettside. SFO orienterer jevnlig om sine aktiviteter og planer. Disse legges ut på skolens nettsider. Foreldrekontaktpermer deles ut på 1. trinn og følger gruppene ut barnetrinnet. FAU får sine referat fra møtene lagt ut på skolens nettsider. Elevrådet informerer på skolens nettside. Referat fra Samarbeidsutvalg/Skolemiljøutvalg blir lagt ut på nettsiden.. Styringssignaler/planforutsetninger..1 Aktuelle lover og forskrifter. Lover, forskrifter og læreplaner for tjenesteområdet oppvekst: Læreplanreformen, Kunnskapsløftet fra : Planen inneholder en generell del, prinsipper for opplæringen inkludert i læringsplakaten og læreplaner for fag. Nasjonale prøver og gjennomføres. Kommunale vedtekter/føringer Handlingsplan for Fredrikstad kommune Rådmannens plan og budsjettrundskriv. Vedtekter for skolefritidsordning. Kommunale forskrifter om ordensreglement for grunnskoler i Fredrikstad. IKT plan for Fredrikstad kommune. Realfagsprosjektet. Kompetanseutvikling for lærere. 2

3 5. Utviklingstrekk 5.1 Utviklingstrekk i samfunnet med betydning for tjenesteytingen. Det vil i løpet av planperioden skje en stor grad av utbygging i Rød skoles opptaksområde. Langøyåsen bygges ut med 115 boliger i løpet av en fire års periode. Solodden er ferdig prosjektert og lagt ut for salg. Det er planer for omgjøring av industrifelt til boligfelt på Langøya. Vi regner derfor med en betydelig elevtallsøkning i planperioden.vi vil få større belastning i forhold til trafikk i vårt opptaksområde. Ny broforbindelse vil bety en betydelig trafikkøkning tett innpå skolebyggene. Det vil i tilknytning til skoleveiene her bli en stor grad av trafikkøkning med de farene det representerer. Rød barnehage flytter ut i mars Skolen overtar dette arealet. Vi øker vårt undervisningsareal med to klasserom.. Rød skole har fått en ny barnehage syd for skolen..det har medført økt e trafikk i skolens nærområde. Trafikksikkerhetstiltak har blitt iverksatt inneværende år. Vi vil vurdere elevenes skolevei i samarbeid med lokalsamfunnsutvalget i forbindelse med kommunens skoleveikartlegging(høst 2009). Rød skole har sammen med FAU og lokalsamfunnsutvalget gitt innspill til kommunenens trafikksikkerhetsplan. De tiltakene som er prioritert er i tilknytting til Langøyveien 5.2 Innføring av nye reformer. Den nye læreplanen krever fortsatt kompetanseutvikling hos ledelse og hos lærere. Dette er i gang, og det vil fortsette i Skolen jobber har fire satsingsområder for å fremme elevenes læringsresultater ; -matematikk og konkreter, -lesing i alle fag, -lærinsstrategier og -vurdering. Timetallet for 1.-. trinn skal endres mht antall og innhold. Tjenestedata, sammenlignende statistikk 6. Tjenestedata 6.1 Beskrivelse av brukergrupper. For skoleåret 2010/2011 vil fordeling av elever pr. trinn være: 115 elever på småskoletrinn og 87 elever på mellomtrinn. Vi tror at antall elever vil øke i løpet av neste skoleår ettersom flere boliger i Langøyåsen blir innflyttingsklare. Vi understreker at dette er tall vi har pr. dato. 1. årstrinn 2.årstrinn 3. årstrinn. årstrinn 5. årstrinn 6. årstrinn 7. årstrinn

4 Elevtallsutvikling - nybegynnere i planperioden. Elevtallet vil øke i neste planperiode på grunn av utbygginger i opptaksområdet til Rød skole. 2010/ / /13 32 nybegynnere 33 nybegynnere 30 nybegynnere Ressurser Skolen har rapportert sine tjenestedata i en GSI rapport ( oktober 2009) Målekart Fokusområde Kritisk suksessfaktor B B1 Tilpassede tjenester til brukerens behov Indikator B1.1 Brukertilfredshet (fra elevundersøkelsen) ELEVER: - som trives godt - som mobbes - som får nok utfordringer i skolen - som oppgir at opplæringen er tilpasset deres nivå - som får faglige tilbakemeldinger Status siste måling,1 1,6,1,1 3,3 Ønsket,5 1,5,5,5 Mål Nedre 2 Måleskala 1-5 Brukere/ kvalitet B1.2 Andel spes.ped. elever* B1.3 Andel spes.ped timer av alle timer 5 6 % % B1.6 Nasjonale prøver 1) Barnetrinn - Lesing - Regning - Engelsk 20,7 29,6 3, Mestr.n 1 % % % B1.7 IKT - Antall elever per PC 3 3 Antall B2.1 Brukernes opplevelse av å

5 Fokusområde Kritisk suksessfaktor Brukermedvirkning - elever Indikator bli hørt på, Elevdemokrati: - Barnetrinn Status siste måling Ønsket Mål Nedre Måleskala 1-5 M1 Godt arbeidsmiljø M1.1Medarbeidertilfredshet,3,5 1-5 Medarbeidere Økonomi M2 Økt tilstedeværelse M3 Læring og utvikling M Medarbeiderne vet hva som forventes av dem M2.1 Sykefravær i % (2009)) M2.2 Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben M3.1 Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver M.1Medarbeidere opplevelse av hva som forventes av dem) Ø Ø1 God økonomistyring Ø1.1 Avvik budsjett i % (2009) % 9,5,6,36,5,5,5 7 %

6 MÅL OG TILTAKSMATRISE Ressurser FAGETATEN Ressurser SKOLEN Mål Aktiviteter/tiltak Mål Aktiviteter/tiltak Målemetode 1 Skolene i Fredrikstad har kompetente og motiverte lærere og skoleledere for - - Årlig kompetanse-kartlegging. - - Delta i statlig tilrettelagte videreutdanningstiltak - - Gjennomføre prioriterte kompetansehevingstiltak å kunne ivareta nasjonale - - Egen strategi for intern kompetansedeling og lokale utfordringer. Ha økt kompetanse og motivasjon i forhold til kunnskapsløftet kompetansemål og ferdighetsmål Alle lærer skal ved behov delta på kurs i forhold til nye fagplaner. Skolen skal sørge for å få kompetanse vi trenger ved nytilsetting. Teamtid brukes til erfaringsdeling og kompetanseutvikling. Bytte tjenester når vi mangler kompetanse Virksomheten vurderer behovet for videre/etterutdanning på ulike områder. - Statlige rapporteringsordninger - Oversikt over kompetanse ved egen skole Læringsresultater FAGETATEN Læringsresultater SKOLEN Mål Aktiviteter/tiltak Mål Aktiviteter/tiltak Målemetode 1 Elevenes læring står i fokus i en inkluderende skole der flest mulig elever har tilhørighet ved sin hjemmeskole. Elevene har økt motivasjon for læring. Grunnleggende ferdigheter og resultater fra avgangsprøva ligger på landsgjennomsnitt - Analysere og følge opp resultater av brukerundersøkelser og nasjonale prøver/avgangsprøve - Alle skoler skal gjennomføre Skolebasert vurdering innenfor minst ett område hvert år. Bedre måloppnåelse for hver enkelt elev. Øke læringstrykket på alle elever, også for de som kan mye. Læringsresultat ved nasjonale prøver økes for Mestringsnivå 3 Nivådifferensierte ukeplaner me tydelige mål. Skolen skal utvikle ulike kjennetegn for måloppnåelse slik at den formative vurderingen i større grad fremmer læring. Elevsamtaler der faglige mål er tema. Bevisstgjøre foreldre om sin rolle i forhold til oppfølging av eleven, også faglig oppfølging. Legge til rette for leksehjelp Leseprøve 2. Trinn Kartleggingsprøver alle trinn ved behov Uketester for Og 7. trinn - Nasjonale prøver - Muntlig evaluering På småskoletrinnet 2 Fredrikstad kommune gir et godt tilbud til elever med særskilte og - Bruke Systemer og rutiner for tverrfaglig samarbeid - Aktivisere atferdsteamet ved PPT 6 Gi elever med stor grad av lærevansker et Tilrettelegge for opplæring i grupper for elever med særskilte og sammensatte behov. - Foreldreundersøkelsen. - Elevunder-søkelsen

7 sammensatte behov. Opplæringen tilpasses slik at elevene gis økt motivasjon for læring. 3 Elevene har økt motivasjon, bedre kunnskaper og ferdigheter i realfagene. Lærerne har bedret kompetanse spesielt i matematikk og naturfag. - Egne, forpliktende rutiner for arbeid rettet mot barn/unge med de mest omfattende behovene på et tidligst mulig tidspunkt - Utvikle flere alternative opplæringstilbud - Gjennomføre Prosjekt Realfag i henhold til politisk vedtak trygt og godt opplæringstilbud. Riktig kompetanse for å kunne gi et godt tilbud til de med store avvik. Skolen skal ha økt kompetanse i realfagene ved at flere deltar på kurs. Skolen skal ha økt fokus på realfagene. Se på muligheter på tvers av grupper og trinn. - Skolen skal ta i bruk flere metoder og læringsmidler - Skolen skal drive små forskningsprosjekt. - Spørreskjemaer Mobbeundersøkelser Elevsamtaler - Kartlegging - Nasjonale prøver - Prosjekt-evaluering. Lærere og elever benytter gode og varierte læremidler og læringsmetoder tilpasset elevenes ulike behov. 6 Flyktninger og innvandrere får god opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Økt deltakelse i samfunnsog arbeidsliv for målgruppen. 7 Elevene i Fredrikstadskolen får økt kunnskap om andre kulturer gjennom internasjonalt samarbeid. - Alle elever skal ha en faglig, dokumentert utviklingssamtale minimum 2 ganger hvert halvår - Det forutsettes at læremidler og IKT-utstyr anskaffes og oppdateres - Øke metodekompetanse hos lærerne. - Innføre mappevurdering - Vurdere og eventuelt gjennomføre organisering med aldersblanding - Læringsplattform tas i bruk i 2008 (Class-fronter) - Samarbeide med andre ansvarlige tjenester om individuelt tilpasset introduksjonsprogram - Gjennomføre kompetansehevingstiltak - Deltakelse i prosjekter - Elektronisk kommunikasjon - Kulturelle aktiviteter - Utveksling Det gjennomføres elevsamtaler pr.år Utvikle mer kompetanse på mappevurdering. Classfronter brukes aktivt fra 6.trinn - Gjøre morsmålslærer mer delaktig i planleggingen. - Trekke min spr. foreldre inn i skolesamfunnet Utføre et hjelpeprosjekt i løpet av perioden. - Tydelige fagmål for hver elev - Målene evalueres - Ta i bruk mappevurdering som evalueringsmetode. - Læringsstrategier og læringsstiler brukes som metode - Classfronter brukes aktivt i forhold til oppgaver og innlevering av oppgaver. - Felles samarbeidstid med morsmålslærer - Lærere får delta på kurs i migrasjonspedagogikk. - Bruke morsmålslærer som tolk i samarbeidet med hjemmet. - Rød skole fortsetter vennskapsarbeidet med Patzun/Guatemala. - Elevundersøkelsen - GSI - årsrapport - Språkprøver - Elevundersøkelser - Kartleggingsprøver - Rapportering 7

8 Læringsmiljø FAGETATEN Læringsmiljø SKOLEN Mål Aktiviteter/tiltak Mål Aktiviteter/tiltak Målemetode 1 Nybygg/rehabiliterte bygg - Det utarbeides forpliktende programskisse for alle God Egen prosjekteringsgruppe som - Elevunder-søkelsen er basert på pedagogiske større rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter arealutnyttelse jobber med omgjøring av vurderinger av - Gjennomføring av de pedagogiske vurderingene av skolen i barnehage til skolebygg. Kunnskapsløftets skal evalueres etter 3 års drift forhold til Ferdigstillelse juni Omdisponering og oppgradering av grunntanke om inkludering framtidig arbeidsbibliotek, hems og og tilpasset opplæring. elevtall og arbeidsbibliotek. Ferdigstillelse juni - Rapportering framtidig behov Lage flere grupperom for skjermet 2 Skolene har et godt innemiljø. 3 Alle elever skal oppleve mestring og få konstruktive tilbakemeldinger - Redusert forekomst av vold, mobbing, kriminalitet, rus og rasisme. - Elevene har fått økt sosial kompetanse - Elevenes empatiske evner utvikles. 5 Skolene har aktive elevråd, foreldreråd, Skolemiljøutvalgene setter 9-2 i Opplæringsloven på dagsorden og drøfter hvilke tiltak og rutiner som kan iverksettes på den enkelte skole - Utvikle rutiner for et godt psykososialt miljø (Opplæringslovens 9-3). - Gjennomføre forsøk med leksehjelpsordninger - Vektlegge fysisk aktivitet blant elevene - Skolene skal medvirke i Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLTmodellen) - Skolene skal ha en plan for hvordan de arbeider med holdningsskapende arbeid - Brukerundersøkelsene legges til grunn for forbedringstiltak 8 - God ventilasjon på alle oppholdsrom - Tilpasset temperatur på alle oppholdsrom - Tilpasset læringsmiljø der elevene mestrer og utvikler seg i tråd med de læringsmålene som er satt for dem Øke den sosial kompetansen for elevene våre. Fremme positiv atferd. Utvikle respekten for alle i skolesamfunnet, både barn og voksne. Benytte elever og foreldre som aktivitet. - Nytt ventilasjonsanlegg i skolens mellombygg (B) - Utskifting av termostater som styrer panelovner - Rensing av ventilasjonskanaler - Oppgradere ventilasjonsanlegg i hovedbygg (A) - Tilpasset opplæring på alle trinn. - Variasjon i læringsarenaer - Leksehjelp til elever med minoritetsspråklig bakgrunn og elever med særskilte behov for oppfølging. - Uteskoleområdet vårt skal benyttes som læringsarena Gjennomføring av halvårsvurderinger - Bruke den sosiale læreplanen. - Felles sosiale mål på ukeplanene. - Bruke ART som metode for grupper av elever Bruke mobbeplanen hvis mobbing blir avdekket. - Trekke foreldrene aktivt inn i arbeidet med et godt klassemiljø. - Foreldresamtalen brukes aktivt som et middel til å påvirke - HMS rapportering - Elevunder-søkelsen - Foreldre- Undersøkelsen Lærerundersøkelsen - Elevunder-søkelsen - Foreldreundersøkel se - Lærerundersøkelse - Miljøundersøkelsen årlig på mellomtrinnet. - Foreldreundersøkelsen

9 samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg 6. Skolefritidsordningene legger til rette for lek,kultur-og fritidsaktiviteter. Elever og foreldre opplever SFO som et godt tilbud utover skoletid. - Inkludere foresatte, slik at de sammen med skolen samvirker om barnets utvikling - Dele erfaringer fra prosjektet Minoritetsspråklige foreldre en ressurs med andre skoler i kommunen - Det legges til rette for et godt samarbeid mellom skole og SFO. - De enkelte skolefritidsordningene arbeider etter egne aktivitetsplaner. en ressurs i skolesamfunnet. Aktive roller for å utvikle skolen i en positiv retning. Øke deltagelse på foreldreundersøk elser. Skolefritidsordningen er tilpasset barn med ulikt funksjonsnivå. SFO skal fremme elevenes sosiale evner. SFO skal gi tilbud om fysisk aktivitet ute og inne. SFO skal gi tilbud om et riktig og sunt kosthold. elevens utvikling positivt - Klassekontakter brukes i forhold til klassemiljøutvikling - Elevrådet er aktive i forhold til saker som de får til behandling - FAU følger opp saker som er felles for hele skolen. - - God kompetanse til å ta seg av barn med ulike behov. Utvikle sosial kompetanse gjennom lek og forskjellige former for aktivitet. SFO skal arbeide som et team som tar i bruk de enkelte voksnes ferdigheter og ressurser. Ledelsen støtter SFO ansatte som ønsker å utvide sin kompetanse. - Elevunder-- søkelsen. - Intern rapportering om møtevirksomhet - Foreldreundersøkel ser - Tilbakemeldinger gjennom foreldresamtaler. 9

10 9. Økonomiske rammebetingelser Rød skole har fått tildelt en nettoramme på kroner for Avdeling/tjeneste Regnskap 2009 Justert budsjett 2009 Netto avvik Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto i kroner Virksomheten i alt Plan for bruk av overskudd Tall i tusen kroner Akkumulert resultat (samlet resultat) Årets resultat 2009 (Netto avvik 2009 =justert netto budsjett 2009 minus netto regnskap 2009) Kroner + Ubrukt overskudd fra tidligere år Ubrukt overskudd fra tidligere år Underskudd fra tidligere år som ikke er inndekket i 2009 (inndekkes 2010 eller 2011) Sum akkumulert resultat pr Beløp i tusen kroner Investering/aktivitet År Art Tjeneste Periode(r) Beløp Vikarutgifter Inventar og utstyr Kurs opplæring Inventar og utstyr Kjøp av datamaskiner og utstyr totalt

11 10. Personalmessige rammebetingelser 10.1 Bemanningsplan år BEMANNINGSPLAN KOMMUNEDEL: VIRKSOMHET: Rød skole, Kråkerøy. ANSVAR: Rød skole, Kråkerøy Stillingsbetegnelse Antall Endrings- Antall Endrings- Antall Endrings- Antall Endrings- (=Hjemmelsnavn) årsverk behov årsverk behov årsverk behov årsverk behov Lærere 15, , ,00 17,00 B&u. Arb. 2,0 0,0 2,80 0 2,80 2,80 sekrerær 0,50 0 0,50 0 0,50 0,50 sfo fskl 0,75 0,05 0,80 0 0,80 0,80 sfo b&uarb 2,00 0, 2,0 0 2,0 2,0 20,65 1,85 22, ,50 23, Kompetanse og opplæringsplan Rød skole, Kråkerøy. Opplærings- og utviklingsplan Tiltak innenfor virksomhetens økonomiske rammer. Opplærings / kursbehov Ledelses utvikling Målgruppe / deltakere adm. Antall Årsak til at tiltaket bør gjennomføres 2 U.insp. og rektor bør få kurs i ledelsesutvikling Pri-ori-tet i= internt Ønsket effekt. i virksomh et. K= internt i kommun e. E= eksternt 2 k utvikle komp.ledelse Tidspunkt for gjennom føring Evt vikarut gifter K=Kursutgift pr deltaker. A= andre utgifter Sum kurskost alle deltakere 2009/

12 Kompetanse- Utvikling fagplaner Ifølge skolens behov Kompetanseutvikling 1 k-i-e Kvalitetssikre Nye læreplaner 2010/ Livredningskur s ped./ass 2 krav til sikkerhet 6 k-e sikkerhet 2010/ Førstehjelpsk urs ped./ass alle krav til sikkerhet k sikkerhet 2010/ Vurderingsfor mer Ped. Alle Øke kompetanse i forhold til vurdering 3 k-e Øke kvaliteten 2010/ Skolebesøk Alle ansatte Det oppleves motiverende å få erfaringer fra andre e Lære mer om 20010/ organisering/meto der SUM Helse, miljø, sikkerhet Periodemål Ønsket resultat Aktiviteter/tiltak Målemetode Hovedmål Ønsket resultat for de ulike år i Hva skal gjøres for å oppnå ønsket Hvordan skal dette måles? planperioden resultat? 1 Ha utviklet gode HMS rutiner Alle på virksomheten vet hvor HMS rutinene er beskrevet 2 Rød skole skal være en trygg og god Ingen skader fysisk eller psykisk som er arbeidsplass for alle arbeidsrelatert 3 Godt inneklima på Alle rom Bedre ventilasjon i rom hvor det ikke er godt nok inneklima Gode arbeidsplasser for alle ansatte Ingen belastningsskader på grunn av arbeidsstillinger 12 Gjennomgå HMS systemet ved begynnelsen av hvert nytt skoleår Følge opp HMS rutiner Personalmøter - informasjon og oppfølging Åpenhet Medarbeidersamtaler - BIA møter Utbedring av ventilasjonsanlegg i bygg B, Avpasset skrivebord/stol PC plassering skal være tilfredsstillende Antall avvik i løpet av ett år. OLI Medarbeidersamtaler Sykefravær Måling av inneklima Følge med på temperaturen i klasserommene Sykefravær p.g.a. Fysisk miljø

13 5 Det psykososiale arbeidsmiljøet skal være slik at alle føler seg verdsatt og akseptert 6 Ha tilfredsstillende sikkerhetsrutiner i forhold til personvern og dokumenter. Ikke sykefravær som er jobbrelatert Alle medarbeidere skal føle seg verdsatt Ingen opplysninger av konfidensiell karakter på avveie. Oppgavedeling Ansvarsdeling Støtte medarbeidere som har det tungt Kollegaveiledning Medarbeidersamtaler Utvikle gode rutiner for Oppbevaring av personopplysninger Både elektronisk og i arkiv Sykefravær OLI resultater Ingen avvik i forhold til Sikkerhetssystemer. 10. Personaloppfølging/medarbeidersamtaler Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler med alle ansatte minimum en gang pr. år. Skolens ledelse følger opp BIA -arbeidet ifølge vedtatte bestemmelser for Fredrikstad kommune. Langtidssykemeldte innkalles til BIA -møter og det lages oppfølgingsplaner. Det lages arbeidsavtaler for alle ansatte Samarbeid med tillitsvalgte Rektor og tillitsvalgte samarbeider i forhold til budsjett, tilsettinger, virksomhetsplaner og saker som har med arbeidstidsavtaler og utviklingsarbeid ved skolen å gjøre. En del samarbeid går også på informasjoner om viktige saker Andre forhold 11.1 Internkontroll Rød skole er underlagt internkontroll etter byggforskrifter, brannforskrifter og lover og regler for uteområder og lekeutstyr. Teknisk Drift eiendom, Brannvesen og Park og Idrettsavdelingen (lekeutstyr) har sine kontroller. Det er imidlertid vanskelig for virksomhetsleder å følge opp disse sakene etter at kontroller er gjort. Utbedringer skal utføres av andre virksomheter, og det kan ta lang tid før utbedringer skjer Serviceideologi Rød skole legger vekt på å få til en ordning som tilfredsstiller brukernes behov. SFO gir tilbud om å øke oppholdstiden for enkelte barn mot ekstra betaling, når det er et stort behov for det. Rød skole skal være en god samarbeidspartner for alle i lokalsamfunnet vårt. Vi har et fint samarbeid med Kiwanis som låner lokaler av oss ved behov. Til gjengjeld stiller de opp på dugnader, baking med elever og økonomisk støtte til elevrettede tiltak. Skolekorpset har sine øvingslokaler på Rød skole. De benytter mesteparten av skolen. De låner også lokaler til seminar og møter. Rød skole skal være en møteplass i lokalsamfunnet. 13

14 11.3 Miljøtiltak Vi fortsetter arbeidet med kildesortering, men har ikke planer om kompostering da dette er prøvd tidligere uten at vi fikk noe godt resultat. Vi fortsetter arbeidet med Enøk-tiltak. Vi har blitt en Regnemaker skole Vi er avhengig av at vaktmester følger opp med målinger av romtemperatur, energiforbruk. Termostatstyring av varmeovner fungerer ikke godt nok. Her må det noen utskiftinger til. Det har vært utført målinger av inneklima som må føre til tiltak. Balansert ventilasjonsanlegg i Bygg B begynner å haste. Rens av ventilasjonsanlegg må inn i en plan for vedlikehold av bygg og anlegg. Rød skole Bjørn Støle v.k.leder 1

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap VEDLEGG 19 Gjennomgående målekart 2011 Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Styrings-indikator Målemetode Frekvens

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato:

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: Virksomhetsplan for Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: 2011 1. Kort beskrivelse av virksomheten er en 1-7 skole. Skolen har 270 elever og 40 ansatte inkl. lærere, assistenter og andre ansatte. Skolen

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

Handlingsplan for Varden skole

Handlingsplan for Varden skole Handlingsplan for Varden skole Visjon Kompetanse for alle i mulighetenes skole Handlingsplan for Varden skole 2010-2011 Rektor Magne Blom - 25.11 10 Styringsdokument Opplæringsloven Kunnskapsløft for bergensskolen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringsloven i Leka kommune 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling. 2. Verktøy for å vurdere om Opplæringslov

Detaljer

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Utkast per 08.04.2014 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Gode tjenester iverksettes for å nå dette Elevene skal ha gode lese-, skrive- og regneferdigheter,

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011/12

HANDLINGSPLAN 2011/12 HANDLINGSPLAN 2011/12 VISJON: MESTRING OG GLEDE Verdier: På Austrheim skole skal vi være: engasjerte rause lærende modige SATSINGSOMRÅDER A. TIDLIG INNSATS B. LESING OG REGNING GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD KSENOPPLÆRING side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Skolebasert vurdering i Lierneskolen

Skolebasert vurdering i Lierneskolen 2015 Skolebasert vurdering i Dokumentet beskriver system for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling ved skolene i Lierne. Patrik Lundgren Oppvekst- og kultursjef 30.04.2015 Innledning Lierne kommune

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Kvalitetsplan 2011-2015 Kvalitetsplan 2011-15 1 Kvalitetsplan 2011-15! Innledning Denne kvalitetsplanen er utarbeidet for, og den skal være et forpliktende dokument og styringsredskap for hele n, det vil

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Revidert, august 2016 Hovedmål: Ved Finsland skole er det nulltoleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd.

Detaljer

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole HANDLINGSPLAN Haga skole 2010 VISJON - OVERORDNET MÅL - HAGA SKOLE Visjon: En skole med læring, trivsel og glede Overordnet mål: 1. Gi elevene et trygt og forutsigbart læringsmiljø med tilpasset undervisning

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Kvalitet og kompetanse: Lokale mål for grunnskolen i Vadsø handlingsplandel

Kvalitet og kompetanse: Lokale mål for grunnskolen i Vadsø handlingsplandel Kommunedelplan skole: Kvalitet og kompetanse: Lokale mål for grunnskolen i Vadsø 2007-2010 - handlingsplandel 2008-2009 Innledning: Hovedmålene ligger fast i perioden. De er gruppert ut fra et utviklingsperspektiv

Detaljer

Vurdering for læring i Osloskolen

Vurdering for læring i Osloskolen Vurdering for læring i Osloskolen Om tilbakemeldinger satt i system Margareth Tomren og Tone Bowitz, i Oslo 4. samling i VFL-pulje 3 Hva skal vi snakke om? Vurdering for læring i Osloskolen VFL-pulje 3

Detaljer

Årsrapport Sakshaug skole

Årsrapport Sakshaug skole Årsrapport 2012 Sakshaug skole Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Stig Skjelstad (t.o.m. 31.08) Sakshaug

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Årvoll skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Årvoll skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Årvoll skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE Serviceerklæring Tynset kommune mars 2009 TYNSETSKOLENE Visjon for grunnskolene i Tynset: Elevene i Tynsetskolene skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring, i en

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Grefsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Grefsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Grefsen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. VIRKSOMHETSPLAN FOR HALLERMOEN SKOLE 2010: TILTAKSPLAN FOR GJENNOMFØRING Programområde 12 Utdanningsdirektør : Tore Isaksen Virksomhetsleder : Hanne-Kristin Aarthun Drammensskolen Norges beste skole. En

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

ANDEBU SKOLE - Handlingsplan 2010/2011

ANDEBU SKOLE - Handlingsplan 2010/2011 ANDEBU SKOLE - Handlingsplan 2010/2011 -KUNNSKAP OG UTVIKLING Visjon for Andebu kommune: Med eleven i sentrum ønskes en skole som gir trygghet og de nødvendige kunnskaper for å fungere i dagens og morgendagens

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE SKOLEÅRET

VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE SKOLEÅRET VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE VI VIL AT ELEVENE VÅRE SKAL FÅ TRO PÅ SEG SELV OG UTVIKLE SEG OPTIMALT PÅ ALLE OMRÅDER SKAL OPPLEVE TRYGGHET OG BLI ANSVARLIGE MENNESKER MED GOD SOSIAL OG

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019

STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019 STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019 Lyngheim skole. 1.Forord... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Statlige og kommunale føringer og vedlike hold av tidligere utviklingsområder.... 3 3. Prosess utvikling

Detaljer

Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole

Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole SKOLEFAKTA Telefonveien 1, 4322 Sandnes Rektor: Mary Bomann Klassetrinn: 1-7 www.minskole.no/ganddal Skolen i skoleporten 2007-08 2006-07 Antall elever 364 373 Antall

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hovedmål: Ved Finsland skole er det null toleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd. INNHOLD 1. Forebyggende

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Solvang Elever 2011 156 2012 163 2013 161 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Rutiner for brukermedvirkning

Rutiner for brukermedvirkning Rutiner for brukermedvirkning for skolene i Rendalen 2017/ 2018 Med årshjul for skole-hjem - og elevrådssamarbeid Innhold 1.Forord... 3 2. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)... 4 2.1. Hjemlet i opplæringsloven...

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Ansvarlige internt/eksternt Milepæler Evaluering. Tema Skole i utvikling:

Ansvarlige internt/eksternt Milepæler Evaluering. Tema Skole i utvikling: Tema Skole i utvikling: Utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter på tvers av fag gjennom god læringsledelse og vurdering for læring Tiltaksplan for Holen skole Mål fra Skolens strategisk plan Læringsledelse:

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl

Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl. 18.00 Sted: Personalrommet Til stede: Lærer: Gunn Lian Fugløy 2 foreldre: Astrid Liøkel, Wenche Hegstad Fra

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune o Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette utviklingsmål for skolene

Detaljer

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Bakke skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan 2018-2021 ENHETSLEDER

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 SKISTUA SKOLE Narvik kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Formål med virksomhetplanen 2. Beskrivelse av tjenesten 3. Enhetens organisering 4. Målområder 4.1 Økonomi 4.1.1 Mål for Narvik

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR GALTERUD SKOLE 2009

VIRKSOMHETSPLAN FOR GALTERUD SKOLE 2009 VIRKSOMHETSPLAN FOR GALTERUD SKOLE 2009 Planen bygger på visjonen Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Messenlia skoles virksomhetsplan. 2011/2012

Messenlia skoles virksomhetsplan. 2011/2012 Messenlia skoles virksomhetsplan. 2011/2012 Side Skoleleder har ordet 2 Fakta om skolen 3 Skolens visjon pedagogiske plattform 4-5 Messenlia skoles satsingsområder 6 Plan for skolevurdering 7-8 Adresser

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Godlia skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

STRATEGISK PLAN KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE

STRATEGISK PLAN KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE STRATEGISK PLAN KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE 2012-2016 Strategisk plan Dette er en fireårig strategisk plan for Krohnengen og Eventyrskogen skole. Vi beskriver hvordan vi vil utvikle oss innenfor

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer