Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy"

Transkript

1 Karmsund Havnevesen IKS Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Årsberetning 2011 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær

2 Innhold Hardangerfjorden ROSENDAL STORD BØMLO s. 3...Styrets beretning s. 7...Havnestyret s. 6...Organisasjonskart s. 9...Havnedirektørens kommentarer SVEIO s Statistikker s Resultatregnskap s Balanse Haugesund TYSVÆR s Noter s Revisors beretning UTSIRA KARMØY BOKN RENNESØY KVITSØY Karmsund Havnevesen IKS Karmsund interkommunale havnevesen - er et selskap organisert etter Lov av nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapet skal ivareta all offentlig havnedrift for eierkommunenes sjøområder gjennom felles havnestyre i henhold til gjeldende vedtekter og selskapsavtalen. Havnestyret utøver uinnskrenket den myndighet som et havnestyre er tillagt etter Havne- og farvannsloven. Eierkommunene har valgt et havneråd som er delegert myndighet til å gjøre endelig vedtak i de saker som etter Havne- og farvannsloven hører inn under kommunestyret. 2 IKS Årsberetning 2011

3 Styrets beretning Eierforhold Karmsund interkommunale havnevesen IKS har følgende eierskap: Kommune: Eierandel: Bokn 3,85 % Bømlo 7,69 % Haugesund 38,46 % Karmøy 38,46 % Sveio 3,85 % Tysvær 7,69 %. Selskapet ivaretar havnedriften for eierkommunene i samsvar med Havne- og farvannslovens bestemmelser og selskapets vedtekter. Selskapet er medlem av interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift og i Norsk Havneforening. Selskapets hovedkontor er i Haugesund kommune. Selskapet har avdelingskontor i Karmsund Trafikk og Fiskerihavn i Karmøy kommune. Målsetting for havnedriften Karmsund havnevesen skal fremstå som en effektiv og moderne virksomhet, med service, kvalitet og pålitelighet som nøkkelord for driften. Det skal kontinuerlig legges til rette for en utvikling av moderne havneteknisk infrastruktur for hele havneområdet i den grad dette er nødvendig for å øke eller opprettholde aktivitetene innenfor kjerne områdene. Styret har som målsetting å gjøre Karmsund havn til et konkurransedyktig alternativ for transport næringen og arbeide aktivt for å styrke tilbud og service innen kjerneområdene nasjonal og internasjonal gods- og containertrafikk, offshore og fiskeri. Styret har også fokus på at selskapet skal ha en sunn økonomi og være en god og trygg arbeidsplass for de ansatte. Selskapet skal vektlegge alle relevante miljøhensyn. Året hovedtrekk 2011 ble et godt år for Karmsund Havnevesen både med hensyn til økonomisk resultat og arealutvikling. Aktiviteten for anløp, godsmengde og tonnasje har utviklet seg positivt. Etter en periode med mye opplagsvirksomhet, forlot de to siste skipene distriktet våren Anleggssiden ble prioritert gjennom: :: Ferdigstillelse av Killingøy Øst, kai og arealer :: Oppstart på bygging av nytt administrasjonsbygg på Killingøy :: Hall A ble besluttet bygd på Killingøy Øst. Hallen åpner for at flere nye aktører kan etablere seg på Killingøy. :: Besluttet ombygging av Havnebygget på Garpeskjær :: Kjøp av arealer i Karmsund trafikkhavn av Karmøy kommune for kr 2 millioner :: Generelt vedlikeholdsarbeid på kaier, bygninger og arealer Økonomi Selskapets økonomi er meget tilfredsstillende. De totale inntektene inkludert salgsgevinst på kroner13,8 mill ble kr 59,4 mill. Driftskostnadene inkl. avskrivninger ble kr 36,2 mill. Dette ga et resultat på kr 23,4 mill. Etter finansutgifter ble overskuddet redusert til kr 8,5 mill. Det foreslås at overskuddet tillegges egenkapitalen. Pr er selskapets egenkapital kr. 105,0 mill. For å kunne imøtekomme nødvendige framtidige investeringsbehov, vedtok selskapet å utvide lånerammen fra kr. 200 millioner til kr 350 millioner i Den lang siktige gjelden pr er på ca. kr 198,4 mill. Bokført likvid beholdning pr er på ca. kr 45,6 mill. Det er verdt å merke seg at innbakt i dette beløpet ligger det urealiserte investeringer. IKS Årsberetning

4 Styrets beretning Regnskapet er presentert i henhold til regnskapslovens bestemmelser og gir etter styrets oppfatning et godt bilde over driften av selskapet og den økonomiske situasjonen ved årsskiftet. Revisjonen utføres av Deloitte AS. Under henvisning til 3-3 i regnskapsloven vil styret hevde at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, jf Arbeidsmiljøet Sykefraværet blant de ansatte var på 4,45 %. HMS-arbeidet er ivaretatt som en kontinuerlig prosess gjennom hele driftsåret. Rapporteringssystemet er tilfredsstillende. Det er ikke registrert arbeidsulykker. Gjennomsnittlig antall ansatte på årsbasis har vært 18. Det er 2 kvinner og 10 menn i 100 % stilling og 4 kvinner og 2 menn i redusert stillings prosent. Selskapet har ikke sett behov for å iverksette spesielle tiltak for å fremme likestilling. Det ytre miljøet Selskapets egen virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Lover og forskrifter som er knyttet til avfallshåndtering fra fartøyer ved offentlig kai og fra egen virksomhet, er ivare tatt på en forsvarlig måte. Det samme gjelder for holdet knyttet til lossing og lasting samt mellomlagring av farlig gods. Etter forurensningsloven har havneve senet bistandsplikt under aksjoner mot akutt forurensning. I tillegg har selskapet etter avtale med interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), påtatt seg ansvaret for driften av beredskaps organets sekretariat. Større saker som styret har behandlet I 2011 har investeringsaktivitetene i selskapet vært moderate. Sluttføring av tidligere vedtatte prosjekter ble prioritert og det ble vedtatt prosjekter for realisering i Følgende saker har vært styrebehandlet, gjennom budsjett vedtak eller som egne saker: :: Administrasjonsbygg og parkeringshus, byggetrinn 2 Garpeskjær Eiendom AS :: Heving av låneramme fra kr 200 mill til kr 300 mill :: Forprosjekt Utvikling av Karmsund Trafikk- og Fiskerihavn :: Forskrift om anløpsavgift vedtatt :: Forskrift om saksbehandlingsgebyr vedtatt :: Ny kai i Karmsund Trafikk og Fiskerihavn :: Ny lagerhall i Karmsund Trafikk og Fiskerihavn :: Fullføre bygging av administrasjonsbygg til Statoil med en 3. etasje ledig for utleie :: Bygge en 4. etasje på Statoils administrasjonsbygg hvor Karmsund Havnevesen skal flytte inn i :: Bygging av Hall A og Hall B på Killingøy Øst :: Kjøp av arealer ved Killingøy Øst :: Ombygging av Havnebygget på Garpeskjær for utleie til Aibel AS Trafikkutviklingen Karmsund havn er en av landets største havner målt i godsomslag. Total godsmengde over offentlige og private havneanlegg i havneområdet viser en oppgang på 8,5 % fra 12,53 millioner tonn gods i 2010 til 13,59 millioner tonn gods i Containeraktiviteten over havneavsnittene ble registrert til 7643 TEU mot 7440 TEU i Også godsmengden over offentlig kai viser en oppgang fra tonn i 2010 til tonn i Antall skipsanløp i hele havneområdet ble registrert til mot i Garpeskjær Eiendom AS offentlig/ privat samarbeid (OPS-modell) Den 10. februar 2010, ble Garpeskjær Eiendom AS stiftet. Dette skjedde ved at Caiano Eiendom AS inviterte havnevesenet til et økonomisk samarbeid i forbindelse med oppføring av nye kontorfasiliteter på Garpeskjærskaien Øst, for utleie til Aibel. Partene gikk inn i selskapet på likeverdige vilkår. Aksjekapitalen ble i første omgang satt til kr og noe senere økt til kr 20.1 mill. gjennom tinginnskudd. 4 IKS Årsberetning 2011

5 Styrets beretning Selskapet startet fysisk opp med første byggetrinn av kontor prosjektet tidlig i mai I 2011 ble et kontorbygg med ca 300 arbeidsplasser fordelt på 5007 m2 over 5 etasjer ferdigstilt. Aibel AS overtar dette byggetrinnet Budsjettet for første byggetrinn var kr mill. Karmsund Havnevesen vedtok i 2011 å gå inn på eier siden med 50% også i byggetrinn 2, med et tinginnskudd på kr 15,0 mill. Byggetrinn 2 består av et nytt kontorbygg samt et parkeringshus. Kontorbygget skal ha 312 kontorplasser fordelt på 6350 m? over 6 etasjer. Parkeringshuset skal ha 335 parkeringsplasser fordelt på 8435 m? over 5 etasjer. Budsjett for byggetrinn 2 er kroner mill. Utviklingsmuligheter Styret vil også i tiden fremover prioritere en videreutvikling av Karmsund trafikk- og fiskerihavn. Nye arealer for gods- og containerlagring må etableres og forlengelse av dagens kai er vedtatt og vil ble bygget i Samtidig vil styre arbeide for at den regionale hovedhavnen får den nødvendige status i overordnende beslutningsorganer og ut fra det blir prioritert i forhold til en oppgradert veistruktur. Styret vil også i årene fremover erverve nye arealer i området slik at arealknapphet for havnevirksomheten unngås. Styret vil også styrke utviklingen av Killingøybasen, og i samarbeid med offshorenæringen prioritere tilrettelegging for nye aktiviteter på Killingøy Øst. Samtidig skal det tas hensyn til at eksisterende etableringer på Killingøy Vest etter hvert kan få et økt arealbehov. Det er styrets intensjon å videreutvikle ordningen med OPS-modeller i forretningsforhold hvor en slik ordning anses som formålstjenlig. Kristine Skeie Grethe Frøystad Arne Christian Mohn styrets leder styremedlem styremedlem Helge Thorheim Dag Helge Hellen May Jorunn Vatnaland styremedlem styremedlem styremedlem Johan Rokstad styremedlem Inge Espenes styremedlem IKS Årsberetning

6 Organisasjonskart Havnedirektør Sigurd Eikje Seniorrådgiver Per A. Hagesæther Administrasjonssjef Bjørn Halvor Åsland Havnekaptein Frode Jørgensen Førstekonsulent Rigmor Halvorsen Teknisk overinspektør Lars Voraa Maritim overinspektør Bjørn Magne Nilsen Regnskapskonsulent Kjersti Ø. Fjetland Renholdere Åshild Bjotveit Adm. konsulent Seonaid M. Williams Vedlikehold Teknisk inspektør John Vaage Leif Arne Hansen Anna Lisa Steinstø Vaktgående havneinspektører Jan Terje Nesheim Inge Espenes Jakob R. Kvilhaug Vakt/Renhold Gerhard M. Grønås Margot Grønås 6 IKS Årsberetning 2011

7 Styret Foto: Moderne Foto Bak fra venstre: Jakob Eng, Dag Helge Hellen, Tormod Våga, Sigurd Eikje, John Kongshavn, Grethe Frøystad, Jorunn Skåden, Foran fra venstre: Tone Kringeland, Nils Haugen, Jan Lothe, Eli S. Melkevik Rovik. Havnestyret John Kongshavn (Leder) Jakob Eng (Nestleder) Grethe Frøystad Eli S. Melkevik Rovik Jorunn Skåden ( ) / Dag Helge Hellen ( ) Tormod Våga ( ) / Tone Kringeland ) Tone Kringeland Jan Lothe (Brukerrepresentant) Nils Haugen (Ansattes representant) Sigurd Eikje (Havnedirektør) Havnerådet Kjell Arvid Svendsen (Leder) Arnfinn H. Husby (Nestleder) Helga Rullestad Pia Båth Rokstad Svein Inge Austrheim Walther-Nordahl Sørensen Toralf Lea Jr. Kyrre Lindanger Anfinn Økland Sigmund Lier Styret avholdt 9 møter og behandlet 38 saker i Administrativt ble det behandlet 119 delegasjonssaker for eierkommunene. Rådet avholdt 3 møter og behandlet 13 saker i IKS Årsberetning

8 Åpning ny kai Killingøy Øst, John Kongshavn og Sigurd Eikje 8 IKS Årsberetning 2011

9 Havnedirektørens kommentar Foto: Bjarte Amble Karmsund Havnevesen kan nok en gang se tilbake på et år med høy aktivitet. Ny Havne-og Farvannslov trådte i kraft 1. januar 2010, og loven med sine forskrifter, er nå implementert i havnedriften. Stort sett er vi fornøyde med det endelige resultatet. Loven gir oss større muligheter for videreutvikling av vår forretningsdrift. Samtidig skal vi uendret utføre våre funksjoner innen forvaltningen. Karmsund Havnevesen utøver, etter delegasjon fra eierkommunene, alt forvaltningsansvar i kommunenes sjøområder. Vi behandler årlig rundt 130 søknader om ulike tiltak i sjø. Karmsund Havnevesen hadde for 2011 et investeringsbudsjett på 29,5 millioner kroner. Mye av midlene ble brukt på første fase av oppføringen av nytt administrasjonsbygg til Statoil. Også en større industrihall på Killingøy Øst ble påbegynt. Det var med stor glede og stolthet Karmsund Havne vesen den 8. september kunne åpne et nytt kaianlegg på Killingøy Øst. Kaiene er med på å gjøre basen enda mer attraktiv for nyetablering. 8. desember ble på mange måter en merkedag for Karmsund Havnevesen. På et ekstraordinært styremøte besluttet Havnestyret å inngå en langsiktig leiekontrakt med Aibel som omhandler utleie av Havnebygget, samt en del uteareal i søre del av Garpeskjær. Dette vedtaket bekrefter at Garpeskjærskaien som regionens hovedhavn for gods, er over. Med 50% eierskap i Garpeskjær Eiendom AS, i tillegg til en direkte leieavtale med Aibel, sitter Havne vesenet fortsatt i førersetet i forhold til utviklingen av Garpeskjær. Etter nærmere 50 år på Garpeskjær flytter havneadministrasjonen nå til Killingøy, mens havnevakten flyttes til trafikkhavna på Husøy. Det er verdt å nevne at kaiene på Garpeskjær fortsatt skal disponeres av Havnevesenet, hoved sakelig som avlastningskaier, ventekaier, og ikke minst som cruisekai. Det er hyggelig og svært motiverende å se at arbeidet innen cruise-satsingen bærer frukter. Med nærmere 60 millioner i omsetning kan Havnevesenet se tilbake på nok et rekordår. Selv om en stor del av gevinsten kommer fra salg av eiendom, har havneve senet generelt sett en solid økonomi og sikre inntektskilder gjennom den ordinære driften. Rekordlavt rentenivå er også et vesentlig bidrag til det gode resultatet har vært et veldig bra år for Karmsund Havnevesen. Vi ønsker fortsatt å være en aktiv medspiller for det lokale næringslivet. Både regionalt og nasjonalt er Karmsund Havne vesen en pådriver for å flytte gods fra vei til sjø. Med et felles løft håper vi at flere vareeiere ser både den økonomiske og miljømessige gevinsten med å bruke sjøveien som transportåre framfor et overbelastet veinett. Karmsund Havnevesen har startet arbeidet med ny utviklingsplan for de neste 10 årene med ferdigstillelse innen utgangen av Vi ser med glede og forventning fram mot årene som ligger foran oss. Haugesund Sigurd Eikje Havnedirektør IKS Årsberetning

10 Statistikker Anløpsutvikling Anløpsutvikling Anløpsutvikling Godsomslag på offentlige kaier Godsomslag på offentlige kaier Offentlige kaier Private kaier Godsomslag Anløpsutvikling på private kaier Godsomslag på private kaier Offentlige Lasting kaier + + lossing i antall i antall Private tonn tonn kaier Tonnasjeutvikling Anløpsutvikling Tonnasjeutvikling Offentlige Lasting Lasting kaier + + lossing lossing i antall i Private antall tonn tonn kaier Containertrafikk Anløpsutvikling i TEU Containertrafikk i TEU Offentlige Innriks Innenriks tonnasje tonnasje kaier Utenriks Private Utenriks kaier tonnasje Containertrafikk 2011 Anløpsutvikling Containertrafikk Losset Lastet Losset Lastet Offentlige innenriks kaier innenriks Private kaier utenriks utenriks Last over alle kaier i havnen Offentlige Anløpsutvikling kaier Private kaier 2006 Offentlige kaier 2008 Private kaier Last over alle kaier i havnen % % 2006 Våtbulk Våtbulk 2008 Tørrbulk Tørrbulk 2009 Stykkgods 2010 Stykkgods % Offentlige kaier Private kaier 10 IKS Årsberetning 2011

11 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2011 Budsjett 2010 anløpsavgift kaiavgift vederlag RoRo varevederlag Passasjeravgift vederlag etter regulativ leieinntekter annen driftsinntekt Sum driftsinntekter varekostnad , 3, 5 Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler vedlikeholdskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER annen renteinntekt annen finansinntekt annen rentekostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER 7 Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer IKS Årsberetning

12 Balanse NOTE EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 4 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 10 Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer kundefordringer andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld 6 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD IKS Årsberetning 2011

13 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og avskrives over forventet levetid. Hovedregelen er linær avskrivning, men anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen utvikling av immaterielle eiendeler kostnadsføres direkte. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finans inntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper. Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler Aksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner Forsikrede pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesordninger balanseføres ikke. Alle innbetalinger til forsikrings- IKS Årsberetning

14 Noter selskapet, også innbetalinger til pensjonspremiefond, kostnadsføres. Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen balanseføres bare for den delen som ansatte har valgt å ta ut. Forpliktelse knyttet til fremtidig AFP-uttak balanseføres ikke. Inntekter ved varesalg Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter ved tjenestesalg Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Skatter Selskapets virksomhet vurderes som ikke skattepliktig. Offentlige tilskudd Investeringstilskudd er ført brutto i balansen og periodiseres over investeringens økonomiske levetid som driftsinntekt. Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. 14 IKS Årsberetning 2011

15 Noter Note 2 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 15 Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonskostnader Andregodtgj. Daglig leder Havnestyret Havnerådet Daglig leder er omfattet av bedriftens ordnære pensjonsordninger Revisor Godtgjørelse til revisjon utgjør i 2011 kr , - ekskl. MVA. Selskapet har for 2011 valgt Deloitte som revisor. Note 3 Lønnskostnad Lønnskostnad Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Note 4 Varige driftsmidler Tomter Bygn. og annen fast eindom Maskiner og anlegg Driftaløsere, inventar, verktøy o l Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anlegg under utførelse Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Netto akk. og rev Akk. avskr., nedskr. og rev Bokført verdi pr Årets avskrivninger Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt linært over antatt økonomisk levetid. IKS Årsberetning

16 Noter Note 5 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap. Fonderte pensjonsordninger KLP Årets pensjonspremie Antall personer omfattet av ordningen pr. 1 januar: Aktive Pensjonister 4 4 Totalt Pensjonsforpliktelse i hele tusen Netto forpliktelse Netto pensjonskostnader Administrasjonskostnader Amortisert premieavvik i år Innbetalt premie Netto estimatavvik i år Netto forpliktelse UB Forpliktelsen er ikke balanseført Økonomiske forutsetninger (ytelsesbaserte ordninger) Diskonteringsrente 4,50 % - Forventet lønnsregulering 2,96 % - Forventet pensjonsøkning 2,96 % - Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 2,96 % - Forventet avkastning på fondsmidler 5,50 % - 3 ansatte er medlem av Haugesund Kommunale Pensjonskasse HKP, det er ikke mottatt aktuarberegning fra HKP 16 IKS Årsberetning 2011

17 Noter Note 6 Annen langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld - - Sum annen langsiktig gjeld Eierkommunene står som garantist for lånene i henhold til eierandel i Karmsund Interkommunale Havnevesen. Note 7 Egenkapital 2011 Inngående balanse Resultat Andre endringer Utgående balanse Andre endringer i oppstillingen over skyldes en prinsippendring. Tildelt statstilskudd for bygging av kai skal inntektsføres over flere år og er nå definert som langsiktig gjeld Dette har tidligere vært definert som egenkapital men er nå rettet. Note 8 Bankinnskudd Bankinnskudd, kontanter og lignende omfatter bundne skattetrekksmidler med kr ,74 Note 9 Havnestyrets disposisjon Havnestyrets disposisjon er belastet med totalt kr ,- som er benyttet til presentasjonsfilm for KIH kr ,- og kr ,- til utredningsrapport for Husøy Note 10 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Firma Ansk.- tidspunkt Forretnings- kontor Stemme- andel Eier- andel Garpeskjær Eiendom AS Haugesund 50 % 50 % IKS Årsberetning

18 18 IKS Årsberetning 2011

19 IKS Årsberetning

20 Hovedkontor Haugesund: Garpeskjærskaien Postboks 186, N-5501 Haugesund Telefon Telefax E-post: Avd. kontor Karmøy: Karmsund trafikk- og fiskerihavn, Husøy Telefon Telefax

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Årsrapport 2013. Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport 2013. Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2013 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TRONDHEIM HAVN IKS ORG.NR. 945 510 552 STYRETS BERETNING FOR 2013 Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsiden: Endelig en Norsk Standard for passivhus Det ene kontorbygget etter det andre profileres som passivhus, og passivhusstandard

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer