Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy"

Transkript

1 Karmsund Havnevesen IKS Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Årsberetning 2011 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær

2 Innhold Hardangerfjorden ROSENDAL STORD BØMLO s. 3...Styrets beretning s. 7...Havnestyret s. 6...Organisasjonskart s. 9...Havnedirektørens kommentarer SVEIO s Statistikker s Resultatregnskap s Balanse Haugesund TYSVÆR s Noter s Revisors beretning UTSIRA KARMØY BOKN RENNESØY KVITSØY Karmsund Havnevesen IKS Karmsund interkommunale havnevesen - er et selskap organisert etter Lov av nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapet skal ivareta all offentlig havnedrift for eierkommunenes sjøområder gjennom felles havnestyre i henhold til gjeldende vedtekter og selskapsavtalen. Havnestyret utøver uinnskrenket den myndighet som et havnestyre er tillagt etter Havne- og farvannsloven. Eierkommunene har valgt et havneråd som er delegert myndighet til å gjøre endelig vedtak i de saker som etter Havne- og farvannsloven hører inn under kommunestyret. 2 IKS Årsberetning 2011

3 Styrets beretning Eierforhold Karmsund interkommunale havnevesen IKS har følgende eierskap: Kommune: Eierandel: Bokn 3,85 % Bømlo 7,69 % Haugesund 38,46 % Karmøy 38,46 % Sveio 3,85 % Tysvær 7,69 %. Selskapet ivaretar havnedriften for eierkommunene i samsvar med Havne- og farvannslovens bestemmelser og selskapets vedtekter. Selskapet er medlem av interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift og i Norsk Havneforening. Selskapets hovedkontor er i Haugesund kommune. Selskapet har avdelingskontor i Karmsund Trafikk og Fiskerihavn i Karmøy kommune. Målsetting for havnedriften Karmsund havnevesen skal fremstå som en effektiv og moderne virksomhet, med service, kvalitet og pålitelighet som nøkkelord for driften. Det skal kontinuerlig legges til rette for en utvikling av moderne havneteknisk infrastruktur for hele havneområdet i den grad dette er nødvendig for å øke eller opprettholde aktivitetene innenfor kjerne områdene. Styret har som målsetting å gjøre Karmsund havn til et konkurransedyktig alternativ for transport næringen og arbeide aktivt for å styrke tilbud og service innen kjerneområdene nasjonal og internasjonal gods- og containertrafikk, offshore og fiskeri. Styret har også fokus på at selskapet skal ha en sunn økonomi og være en god og trygg arbeidsplass for de ansatte. Selskapet skal vektlegge alle relevante miljøhensyn. Året hovedtrekk 2011 ble et godt år for Karmsund Havnevesen både med hensyn til økonomisk resultat og arealutvikling. Aktiviteten for anløp, godsmengde og tonnasje har utviklet seg positivt. Etter en periode med mye opplagsvirksomhet, forlot de to siste skipene distriktet våren Anleggssiden ble prioritert gjennom: :: Ferdigstillelse av Killingøy Øst, kai og arealer :: Oppstart på bygging av nytt administrasjonsbygg på Killingøy :: Hall A ble besluttet bygd på Killingøy Øst. Hallen åpner for at flere nye aktører kan etablere seg på Killingøy. :: Besluttet ombygging av Havnebygget på Garpeskjær :: Kjøp av arealer i Karmsund trafikkhavn av Karmøy kommune for kr 2 millioner :: Generelt vedlikeholdsarbeid på kaier, bygninger og arealer Økonomi Selskapets økonomi er meget tilfredsstillende. De totale inntektene inkludert salgsgevinst på kroner13,8 mill ble kr 59,4 mill. Driftskostnadene inkl. avskrivninger ble kr 36,2 mill. Dette ga et resultat på kr 23,4 mill. Etter finansutgifter ble overskuddet redusert til kr 8,5 mill. Det foreslås at overskuddet tillegges egenkapitalen. Pr er selskapets egenkapital kr. 105,0 mill. For å kunne imøtekomme nødvendige framtidige investeringsbehov, vedtok selskapet å utvide lånerammen fra kr. 200 millioner til kr 350 millioner i Den lang siktige gjelden pr er på ca. kr 198,4 mill. Bokført likvid beholdning pr er på ca. kr 45,6 mill. Det er verdt å merke seg at innbakt i dette beløpet ligger det urealiserte investeringer. IKS Årsberetning

4 Styrets beretning Regnskapet er presentert i henhold til regnskapslovens bestemmelser og gir etter styrets oppfatning et godt bilde over driften av selskapet og den økonomiske situasjonen ved årsskiftet. Revisjonen utføres av Deloitte AS. Under henvisning til 3-3 i regnskapsloven vil styret hevde at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, jf Arbeidsmiljøet Sykefraværet blant de ansatte var på 4,45 %. HMS-arbeidet er ivaretatt som en kontinuerlig prosess gjennom hele driftsåret. Rapporteringssystemet er tilfredsstillende. Det er ikke registrert arbeidsulykker. Gjennomsnittlig antall ansatte på årsbasis har vært 18. Det er 2 kvinner og 10 menn i 100 % stilling og 4 kvinner og 2 menn i redusert stillings prosent. Selskapet har ikke sett behov for å iverksette spesielle tiltak for å fremme likestilling. Det ytre miljøet Selskapets egen virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Lover og forskrifter som er knyttet til avfallshåndtering fra fartøyer ved offentlig kai og fra egen virksomhet, er ivare tatt på en forsvarlig måte. Det samme gjelder for holdet knyttet til lossing og lasting samt mellomlagring av farlig gods. Etter forurensningsloven har havneve senet bistandsplikt under aksjoner mot akutt forurensning. I tillegg har selskapet etter avtale med interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), påtatt seg ansvaret for driften av beredskaps organets sekretariat. Større saker som styret har behandlet I 2011 har investeringsaktivitetene i selskapet vært moderate. Sluttføring av tidligere vedtatte prosjekter ble prioritert og det ble vedtatt prosjekter for realisering i Følgende saker har vært styrebehandlet, gjennom budsjett vedtak eller som egne saker: :: Administrasjonsbygg og parkeringshus, byggetrinn 2 Garpeskjær Eiendom AS :: Heving av låneramme fra kr 200 mill til kr 300 mill :: Forprosjekt Utvikling av Karmsund Trafikk- og Fiskerihavn :: Forskrift om anløpsavgift vedtatt :: Forskrift om saksbehandlingsgebyr vedtatt :: Ny kai i Karmsund Trafikk og Fiskerihavn :: Ny lagerhall i Karmsund Trafikk og Fiskerihavn :: Fullføre bygging av administrasjonsbygg til Statoil med en 3. etasje ledig for utleie :: Bygge en 4. etasje på Statoils administrasjonsbygg hvor Karmsund Havnevesen skal flytte inn i :: Bygging av Hall A og Hall B på Killingøy Øst :: Kjøp av arealer ved Killingøy Øst :: Ombygging av Havnebygget på Garpeskjær for utleie til Aibel AS Trafikkutviklingen Karmsund havn er en av landets største havner målt i godsomslag. Total godsmengde over offentlige og private havneanlegg i havneområdet viser en oppgang på 8,5 % fra 12,53 millioner tonn gods i 2010 til 13,59 millioner tonn gods i Containeraktiviteten over havneavsnittene ble registrert til 7643 TEU mot 7440 TEU i Også godsmengden over offentlig kai viser en oppgang fra tonn i 2010 til tonn i Antall skipsanløp i hele havneområdet ble registrert til mot i Garpeskjær Eiendom AS offentlig/ privat samarbeid (OPS-modell) Den 10. februar 2010, ble Garpeskjær Eiendom AS stiftet. Dette skjedde ved at Caiano Eiendom AS inviterte havnevesenet til et økonomisk samarbeid i forbindelse med oppføring av nye kontorfasiliteter på Garpeskjærskaien Øst, for utleie til Aibel. Partene gikk inn i selskapet på likeverdige vilkår. Aksjekapitalen ble i første omgang satt til kr og noe senere økt til kr 20.1 mill. gjennom tinginnskudd. 4 IKS Årsberetning 2011

5 Styrets beretning Selskapet startet fysisk opp med første byggetrinn av kontor prosjektet tidlig i mai I 2011 ble et kontorbygg med ca 300 arbeidsplasser fordelt på 5007 m2 over 5 etasjer ferdigstilt. Aibel AS overtar dette byggetrinnet Budsjettet for første byggetrinn var kr mill. Karmsund Havnevesen vedtok i 2011 å gå inn på eier siden med 50% også i byggetrinn 2, med et tinginnskudd på kr 15,0 mill. Byggetrinn 2 består av et nytt kontorbygg samt et parkeringshus. Kontorbygget skal ha 312 kontorplasser fordelt på 6350 m? over 6 etasjer. Parkeringshuset skal ha 335 parkeringsplasser fordelt på 8435 m? over 5 etasjer. Budsjett for byggetrinn 2 er kroner mill. Utviklingsmuligheter Styret vil også i tiden fremover prioritere en videreutvikling av Karmsund trafikk- og fiskerihavn. Nye arealer for gods- og containerlagring må etableres og forlengelse av dagens kai er vedtatt og vil ble bygget i Samtidig vil styre arbeide for at den regionale hovedhavnen får den nødvendige status i overordnende beslutningsorganer og ut fra det blir prioritert i forhold til en oppgradert veistruktur. Styret vil også i årene fremover erverve nye arealer i området slik at arealknapphet for havnevirksomheten unngås. Styret vil også styrke utviklingen av Killingøybasen, og i samarbeid med offshorenæringen prioritere tilrettelegging for nye aktiviteter på Killingøy Øst. Samtidig skal det tas hensyn til at eksisterende etableringer på Killingøy Vest etter hvert kan få et økt arealbehov. Det er styrets intensjon å videreutvikle ordningen med OPS-modeller i forretningsforhold hvor en slik ordning anses som formålstjenlig. Kristine Skeie Grethe Frøystad Arne Christian Mohn styrets leder styremedlem styremedlem Helge Thorheim Dag Helge Hellen May Jorunn Vatnaland styremedlem styremedlem styremedlem Johan Rokstad styremedlem Inge Espenes styremedlem IKS Årsberetning

6 Organisasjonskart Havnedirektør Sigurd Eikje Seniorrådgiver Per A. Hagesæther Administrasjonssjef Bjørn Halvor Åsland Havnekaptein Frode Jørgensen Førstekonsulent Rigmor Halvorsen Teknisk overinspektør Lars Voraa Maritim overinspektør Bjørn Magne Nilsen Regnskapskonsulent Kjersti Ø. Fjetland Renholdere Åshild Bjotveit Adm. konsulent Seonaid M. Williams Vedlikehold Teknisk inspektør John Vaage Leif Arne Hansen Anna Lisa Steinstø Vaktgående havneinspektører Jan Terje Nesheim Inge Espenes Jakob R. Kvilhaug Vakt/Renhold Gerhard M. Grønås Margot Grønås 6 IKS Årsberetning 2011

7 Styret Foto: Moderne Foto Bak fra venstre: Jakob Eng, Dag Helge Hellen, Tormod Våga, Sigurd Eikje, John Kongshavn, Grethe Frøystad, Jorunn Skåden, Foran fra venstre: Tone Kringeland, Nils Haugen, Jan Lothe, Eli S. Melkevik Rovik. Havnestyret John Kongshavn (Leder) Jakob Eng (Nestleder) Grethe Frøystad Eli S. Melkevik Rovik Jorunn Skåden ( ) / Dag Helge Hellen ( ) Tormod Våga ( ) / Tone Kringeland ) Tone Kringeland Jan Lothe (Brukerrepresentant) Nils Haugen (Ansattes representant) Sigurd Eikje (Havnedirektør) Havnerådet Kjell Arvid Svendsen (Leder) Arnfinn H. Husby (Nestleder) Helga Rullestad Pia Båth Rokstad Svein Inge Austrheim Walther-Nordahl Sørensen Toralf Lea Jr. Kyrre Lindanger Anfinn Økland Sigmund Lier Styret avholdt 9 møter og behandlet 38 saker i Administrativt ble det behandlet 119 delegasjonssaker for eierkommunene. Rådet avholdt 3 møter og behandlet 13 saker i IKS Årsberetning

8 Åpning ny kai Killingøy Øst, John Kongshavn og Sigurd Eikje 8 IKS Årsberetning 2011

9 Havnedirektørens kommentar Foto: Bjarte Amble Karmsund Havnevesen kan nok en gang se tilbake på et år med høy aktivitet. Ny Havne-og Farvannslov trådte i kraft 1. januar 2010, og loven med sine forskrifter, er nå implementert i havnedriften. Stort sett er vi fornøyde med det endelige resultatet. Loven gir oss større muligheter for videreutvikling av vår forretningsdrift. Samtidig skal vi uendret utføre våre funksjoner innen forvaltningen. Karmsund Havnevesen utøver, etter delegasjon fra eierkommunene, alt forvaltningsansvar i kommunenes sjøområder. Vi behandler årlig rundt 130 søknader om ulike tiltak i sjø. Karmsund Havnevesen hadde for 2011 et investeringsbudsjett på 29,5 millioner kroner. Mye av midlene ble brukt på første fase av oppføringen av nytt administrasjonsbygg til Statoil. Også en større industrihall på Killingøy Øst ble påbegynt. Det var med stor glede og stolthet Karmsund Havne vesen den 8. september kunne åpne et nytt kaianlegg på Killingøy Øst. Kaiene er med på å gjøre basen enda mer attraktiv for nyetablering. 8. desember ble på mange måter en merkedag for Karmsund Havnevesen. På et ekstraordinært styremøte besluttet Havnestyret å inngå en langsiktig leiekontrakt med Aibel som omhandler utleie av Havnebygget, samt en del uteareal i søre del av Garpeskjær. Dette vedtaket bekrefter at Garpeskjærskaien som regionens hovedhavn for gods, er over. Med 50% eierskap i Garpeskjær Eiendom AS, i tillegg til en direkte leieavtale med Aibel, sitter Havne vesenet fortsatt i førersetet i forhold til utviklingen av Garpeskjær. Etter nærmere 50 år på Garpeskjær flytter havneadministrasjonen nå til Killingøy, mens havnevakten flyttes til trafikkhavna på Husøy. Det er verdt å nevne at kaiene på Garpeskjær fortsatt skal disponeres av Havnevesenet, hoved sakelig som avlastningskaier, ventekaier, og ikke minst som cruisekai. Det er hyggelig og svært motiverende å se at arbeidet innen cruise-satsingen bærer frukter. Med nærmere 60 millioner i omsetning kan Havnevesenet se tilbake på nok et rekordår. Selv om en stor del av gevinsten kommer fra salg av eiendom, har havneve senet generelt sett en solid økonomi og sikre inntektskilder gjennom den ordinære driften. Rekordlavt rentenivå er også et vesentlig bidrag til det gode resultatet har vært et veldig bra år for Karmsund Havnevesen. Vi ønsker fortsatt å være en aktiv medspiller for det lokale næringslivet. Både regionalt og nasjonalt er Karmsund Havne vesen en pådriver for å flytte gods fra vei til sjø. Med et felles løft håper vi at flere vareeiere ser både den økonomiske og miljømessige gevinsten med å bruke sjøveien som transportåre framfor et overbelastet veinett. Karmsund Havnevesen har startet arbeidet med ny utviklingsplan for de neste 10 årene med ferdigstillelse innen utgangen av Vi ser med glede og forventning fram mot årene som ligger foran oss. Haugesund Sigurd Eikje Havnedirektør IKS Årsberetning

10 Statistikker Anløpsutvikling Anløpsutvikling Anløpsutvikling Godsomslag på offentlige kaier Godsomslag på offentlige kaier Offentlige kaier Private kaier Godsomslag Anløpsutvikling på private kaier Godsomslag på private kaier Offentlige Lasting kaier + + lossing i antall i antall Private tonn tonn kaier Tonnasjeutvikling Anløpsutvikling Tonnasjeutvikling Offentlige Lasting Lasting kaier + + lossing lossing i antall i Private antall tonn tonn kaier Containertrafikk Anløpsutvikling i TEU Containertrafikk i TEU Offentlige Innriks Innenriks tonnasje tonnasje kaier Utenriks Private Utenriks kaier tonnasje Containertrafikk 2011 Anløpsutvikling Containertrafikk Losset Lastet Losset Lastet Offentlige innenriks kaier innenriks Private kaier utenriks utenriks Last over alle kaier i havnen Offentlige Anløpsutvikling kaier Private kaier 2006 Offentlige kaier 2008 Private kaier Last over alle kaier i havnen % % 2006 Våtbulk Våtbulk 2008 Tørrbulk Tørrbulk 2009 Stykkgods 2010 Stykkgods % Offentlige kaier Private kaier 10 IKS Årsberetning 2011

11 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2011 Budsjett 2010 anløpsavgift kaiavgift vederlag RoRo varevederlag Passasjeravgift vederlag etter regulativ leieinntekter annen driftsinntekt Sum driftsinntekter varekostnad , 3, 5 Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler vedlikeholdskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER annen renteinntekt annen finansinntekt annen rentekostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER 7 Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer IKS Årsberetning

12 Balanse NOTE EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 4 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 10 Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer kundefordringer andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld 6 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD IKS Årsberetning 2011

13 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og avskrives over forventet levetid. Hovedregelen er linær avskrivning, men anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen utvikling av immaterielle eiendeler kostnadsføres direkte. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finans inntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper. Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler Aksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner Forsikrede pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesordninger balanseføres ikke. Alle innbetalinger til forsikrings- IKS Årsberetning

14 Noter selskapet, også innbetalinger til pensjonspremiefond, kostnadsføres. Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen balanseføres bare for den delen som ansatte har valgt å ta ut. Forpliktelse knyttet til fremtidig AFP-uttak balanseføres ikke. Inntekter ved varesalg Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter ved tjenestesalg Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Skatter Selskapets virksomhet vurderes som ikke skattepliktig. Offentlige tilskudd Investeringstilskudd er ført brutto i balansen og periodiseres over investeringens økonomiske levetid som driftsinntekt. Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. 14 IKS Årsberetning 2011

15 Noter Note 2 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 15 Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonskostnader Andregodtgj. Daglig leder Havnestyret Havnerådet Daglig leder er omfattet av bedriftens ordnære pensjonsordninger Revisor Godtgjørelse til revisjon utgjør i 2011 kr , - ekskl. MVA. Selskapet har for 2011 valgt Deloitte som revisor. Note 3 Lønnskostnad Lønnskostnad Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Note 4 Varige driftsmidler Tomter Bygn. og annen fast eindom Maskiner og anlegg Driftaløsere, inventar, verktøy o l Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anlegg under utførelse Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Netto akk. og rev Akk. avskr., nedskr. og rev Bokført verdi pr Årets avskrivninger Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt linært over antatt økonomisk levetid. IKS Årsberetning

16 Noter Note 5 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap. Fonderte pensjonsordninger KLP Årets pensjonspremie Antall personer omfattet av ordningen pr. 1 januar: Aktive Pensjonister 4 4 Totalt Pensjonsforpliktelse i hele tusen Netto forpliktelse Netto pensjonskostnader Administrasjonskostnader Amortisert premieavvik i år Innbetalt premie Netto estimatavvik i år Netto forpliktelse UB Forpliktelsen er ikke balanseført Økonomiske forutsetninger (ytelsesbaserte ordninger) Diskonteringsrente 4,50 % - Forventet lønnsregulering 2,96 % - Forventet pensjonsøkning 2,96 % - Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 2,96 % - Forventet avkastning på fondsmidler 5,50 % - 3 ansatte er medlem av Haugesund Kommunale Pensjonskasse HKP, det er ikke mottatt aktuarberegning fra HKP 16 IKS Årsberetning 2011

17 Noter Note 6 Annen langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld - - Sum annen langsiktig gjeld Eierkommunene står som garantist for lånene i henhold til eierandel i Karmsund Interkommunale Havnevesen. Note 7 Egenkapital 2011 Inngående balanse Resultat Andre endringer Utgående balanse Andre endringer i oppstillingen over skyldes en prinsippendring. Tildelt statstilskudd for bygging av kai skal inntektsføres over flere år og er nå definert som langsiktig gjeld Dette har tidligere vært definert som egenkapital men er nå rettet. Note 8 Bankinnskudd Bankinnskudd, kontanter og lignende omfatter bundne skattetrekksmidler med kr ,74 Note 9 Havnestyrets disposisjon Havnestyrets disposisjon er belastet med totalt kr ,- som er benyttet til presentasjonsfilm for KIH kr ,- og kr ,- til utredningsrapport for Husøy Note 10 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Firma Ansk.- tidspunkt Forretnings- kontor Stemme- andel Eier- andel Garpeskjær Eiendom AS Haugesund 50 % 50 % IKS Årsberetning

18 18 IKS Årsberetning 2011

19 IKS Årsberetning

20 Hovedkontor Haugesund: Garpeskjærskaien Postboks 186, N-5501 Haugesund Telefon Telefax E-post: Avd. kontor Karmøy: Karmsund trafikk- og fiskerihavn, Husøy Telefon Telefax

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Karmsund Havnevesen. Årsberetning Foto: Øyvind Sætre

Karmsund Havnevesen. Årsberetning Foto: Øyvind Sætre Karmsund Havnevesen IKS Årsberetning 2012 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær Innhold 3 / Styrets beretning 4 / Styrets årsrapport 6 / Organisasjonskart 7 / Styret 9 / Havnedirektørens kommentar 10

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.07.2010-31.12.2011 Finnbergåsen Eiendom AS Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 01.07.2010-31.12.2011 2009 Salgsinntekt 536 340 0 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer