Årsmelding Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no"

Transkript

1 Årsmelding 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes

2 2

3 1. Forord Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon Driftsregnskap Utviklingen i kommunens driftsinntekter Utviklingen i kommunens driftsutgifter Utviklingen i brutto driftsresultat Finansinntekter og finansutgifter Utviklingen i netto driftsresultat Kostratall Oppsummering Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsprosjekter Balanseregnskapet Eiendeler Egenkapital og gjeld Sentraladministrasjonen Organisering Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Driftsutgifter pr virksomhet Politisk og administrativ ledelse Økonomi Personal og organisasjon Informasjon og service IKT Sykefravær Likestilling Etat for skole og barnehager Organisering Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Driftsutgifter pr virksomhet Pedagogisk område skoler Pedagogisk område barnehager Pedagogisk tjeneste (Pt) Kostratall Etat for Helse- og sosiale tjenester Organisering Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Driftsutgifter pr virksomhet Kommuneoverlegens område Familiens hus Barneverntjenesten Psykiatrivirksomheten Fysio- og ergoterapi hjelpemiddelformidling Pleie- og omsorgstjenesten Hjemmebaserte tjenester

4 7.12. Institusjoner Miljøarbeidertjenesten Sosialavdelingen Kostratall Etat for kultur og fritid Organisering Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Driftsutgifter pr virksomhet Administrasjon Tilskudd lag og foreninger Anlegg/spillemidler Avdeling fritid Nes Bibliotek Nes Kulturskole Kulturhuskvartalet Kostratall Etat for utbygging og tekniske tjenester Organisering Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Driftsutgifter pr virksomhet Administrasjon Planavdelingen Samferdsel Geodata Landbruk Naturforvaltning Bolig, bygg og eiendom Brannvesen Kostratall Selvkostområder Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Driftsutgifter pr virksomhet Avløpsrensing Septik Distribusjon av vann Renovasjonsordningen Feiervesen Byggesak Oppmåling Forretningsdrift Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Driftsutgifter pr virksomhet Esval fyllplass Esval gård Nes kommunale skoger

5 1. Forord Kommunen som organisasjon er først og fremst til for å betjene sine innbyggere. De fleste oppgavene er pålagt oss gjennom lov og forskrift. Noen er likevel frivillig valgt gjennom lokale prioriteringer. Nes er en kommune i vekst. Innbyggertallet økte med 197 i Med betydelig byggeaktivitet, spesielt på Årnes, forventes folketallet å stige ytterligere i de nærmeste årene. Befolkningsvekst innebærer generelt økt etterspørsel etter kommunale tjenester. I tillegg synes forventningene til standard og service å øke i takt med den generelle økonomiske utviklingen i samfunnet. Dette representerer en stor utfordring for kommunesektoren. Med begrensede økonomiske midler må kommunen stadig være på jakt etter mer effektive løsninger. Årsmeldingen for Nes kommune viser også for 2006 stor aktivitet og mange positive resultater. Det gjøres en imponerende innsats i etatene ikke minst sett i forhold til de relativt knappe ressursene som stilles til rådighet. Dette innebærer at Nes, i forhold til sammenlignbare kommuner, på mange områder produserer rimeligere tjenester. Budsjettet for 2006 var meget stramt og i realiteten underbudsjettert på enkelte områder. Dette ble i vesentlig grad rettet opp i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. Takket være en betydelig bedring i kommuneøkonomien, oppnådde Nes et positivt netto driftsresultat på vel 27 mill kr. Resultatet etter avsetninger viser et regnskapsmessig overskudd på 14,6 mill kr. I forhold til totalomsetningen er dette et godkjent resultat. Behovet for å bygge opp nye reserver er stort. At egenfinansieringsandelen ved investeringer er lav, at rentekostnadene forventes å stige ytterligere de nærmeste årene og en generell usikkerhet med hensyn til klienttilgangen, er momenter som underbygger dette behovet. Det er vanskelig å spå, i sær om fremtiden, sa Storm P. Kommunene kan ønske seg større forutsigbarhet i planarbeidet, men kan neppe forvente det. Planarbeidet må derfor bygge på forutsetninger som kan etterprøves og endres. Ved bruk av simuleringer, kan effekten av ulike tiltak klargjøres. For å kunne ha en rimelig grad av kontroll med kommuneøkonomien, er det nødvendig å ta hensyn til disse virkningene i et langsiktig perspektiv. Rådmannen er på den annen side av den oppfatning at Nes kommune styres godt på alle nivå og at vi får mye igjen for pengene som følge av dyktige medarbeidere. Kurt-Gøran Adriansen rådmann 5

6 6

7 2. Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon 2.1. Driftsregnskap Regnskap 2006 Rev.bud 2006 Oppr bud 2006 Regnskap 2005 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen som inngår i komm. tjen.prod Kjøp av tjen som erstatter komm. tjenesteprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum finansinntekter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til budne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum avsetninger Resultat etter avsetninger

8 2.2. Utviklingen i kommunens driftsinntekter. Kommunens inntekter har i 2006 økt med 9,4 % mot 7,5 % året før. Økt satsing på kommunesektoren fra staten, samt god uttelling på inntektsutjamningen gir en markant økning i rammetilskudd fra staten, opp 32,5 % til 154 mill. Skatteinntektene har økt med 6,5 % og utgjør 322 mill, mens andre inntekter økte med 2,9 % og ble 289 mill kr Økn i % Skatt ,5 Rammetilskudd ,5 Andre inntekter ,9 En skatteinngang på 6,5 % mer enn fjoråret er tilfredsstillende og høyere enn hva som ble lagt til grunn i budsjettbehandlingen, men allikevel langt under både landet (11,8 %), Akershus (10,9 %) og Øvre Romerike (10,7 %). Nes har den tredje laveste skatteveksten i Akershus. Dette må ses i sammenheng med en befolkningsstagnasjon i perioden I 2006 økte befolkningen med 1,09 %, men økningen kom sent i året og ga i liten grad utslag på skatteinntektene. Dersom Nes kan opprettholde en befolkningsvekst vil dette kunne gi positive utslag i skatteveksten for 2007 og årene fremover

9 Figur 1 Folketall Nes kommune Skatt Rammetilskudd Andre inntekter Figur 2 - Driftsinntekter. 9

10 2.3. Utviklingen i kommunens driftsutgifter 68,0 67,0 66,0 65,0 64,0 63,0 62,0 61,0 60,0 59,0 Lønn og sos utg i % Lønn og sosiale utgifter er den største utgiftskategorien. I 2006 utgjorde disse to postene til sammen 62 % (lønn 49,8 % og sosiale utgifter 12,2 %) av de totale driftsutgiftene mot 63,5 % i 2005 og 64,8 % i Selv om de faktiske lønnsutgiftene har økt med 56 mill siden 2003, har lønnskostnadene relativt sett blitt redusert de tre siste årene i Nes kommune. Figur 3 - Lønn og sosiale utgifter i % av totale driftsutgifter De siste fire årene har lønn og sosiale utgifter økt med 24,4 % (lønn 29,6 % og sosiale utgifter 6,9 %). Fra 2005 til 2006 økte lønnsutgiftene med 7,7 %, mens sosiale utgifter gikk ned med 5,9 %. Nedgangen i sosiale utgifter skyldes et relativt stort positivt premieavvik samt at avkastningen på pensjonsmidler i KLP var gode. Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens egen tjenesteproduksjon, utgjorde 14,3 % i Totalt er 76,3 % av de totale utgiftene knyttet til egen tjenesteproduksjon (lønn, sos utg og kjøp av varer og tjenester). Økningen på kr 7,5 mill fra 2005 skyldes et gjennomgående større aktivitetsnivå enn tidligere. Det samme forklarer også kjøp av varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon. Totalt økte driftsutgiftene fra 2002 til 2006 med 30,6 %. Fra 2005 til 2006 økte driftsutgiftene med 7,3 %. 10

11 Lønn ink sos Andre driftsutg. Figur 4 Driftsutgifter Driftsinntekter Driftsutgifter korr avskr Figur 5 - Driftsinntekter og -utgifter Figur 5 viser at kommunen har hatt brukbar balanse i driften, med unntak av i 2003 hvor driftsinntektene relativt sett var synkende. I 2006 har utviklingen i driftinntekter og driftsutgifter, korrigert for avskrivinger, økt med hhv 9,3 % og 7,3 % økning. Driftsutgiftene er korrigert for avskrivninger slik at økningen i driftsutgifter viser hva som må dekkes opp gjennom økte inntekter. 11

12 2.4. Utviklingen i brutto driftsresultat Brutto driftsresultat er de midlene kommunen har til overs etter at løpende driftsutgifter er betalt. Synker brutto driftsresultatet, har kommunen ubalanse i driften fordi utgiftene øker raskere enn inntektene. Brutto driftsresultat skal dekke kommunens utgifter til renter og avdrag. Hvis brutto driftsresultat ikke er tilstrekkelig til å dekke netto renter og avdrag, er kommunen i en underskuddssituasjon. Overskuddet etter at renter og avdrag er dekket opp, er kommunens netto driftsresultat Brt driftsres korr avskr Figur 6 - Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat for 2006 korrigert for avskrivninger - ble 68,4 mill, en økning på 18,3 mill eller 36 %, fra Finansinntekter og finansutgifter Netto renteutgifter er kommunens rente-, provisjons- og andre finansutgifter fratrukket renteinntekter, utbytte og eieruttak. Netto avdrag er kommunens avdragsutgifter fratrukket innbetaling av avdrag fra midler kommunen har lånt ut (Startlån) Figur 7 - Netto renteutgifter Netto renteutgifter 12

13 En stigende rentefot gjennom året har ført til økte renteutgifter. Lavt låneopptak gjør at økningen likevel er begrenset Netto avdragsutgifter Figur 8- Netto avdragsutgifter Kurven for netto avdragsutgifter gjenspeiler utviklingen i lånegjelden og avdragstiden. I 2006 ble det tatt opp et lån på 30 mill i tillegg til startlån på 8 mill Figur 9- Utvikling i lånegjeld, hele 1000 kr 2.6. Utviklingen i netto driftsresultat Netto driftsresultat er et mål på kommunens økonomiske handlefrihet og er de midlene kommunen kan benytte som egenkapital til investeringer, fondsavsetninger, likviditetsreserve og til fremtidige driftsutgifter. 13

14 Netto driftsresultat Figur 10- Netto driftsresultat Fra 2003 har kommunen bedret sitt netto driftsresultat fra minus kr 2,6 mill til pluss kr 27 mill i Med en moderat økning i netto finansutgifter i 2006, vil den positive utviklingen i brutto driftsresultat også komme til uttrykk i netto driftsresultat. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 14,6 mill fremkommer etter netto avsetninger på kr 12,5 mill. 14

15 2.7. Kostratall Driftsutgifter pr etat/ansvarsområde Teknisk etat 11 % Kirken 1 % Forretningsdrift 1 % Selvkost 3 % Finans 0 % Sentraladministrasjone n 7 % Fellesposter 4 % Kulturetaten 3 % Helseetaten 34 % Skoleetaten 36 % Figur 11 Driftsutgifter pr etat/ansvarsområde Driftsugtifter pr kostrafunksjon Kultur 3 % Kirke 1 % Planlegging, kulturmine, natur og nærmiljø 1 % VAR 4 % Barnevern 2 % Samferdsel 1 % Bolig 2 % Brann og ulykkesvern 1 % Næring 1 % Adm, styring og felles 6 % Barnehager 12 % Sosialtjeneste 3 % Pleie og omsorg 28 % Grunnskoleopplæring 30 % Kommunehelse 5 % Figur 12 Driftsutgifter pr kostrafunksjon 15

16 Fig 11 viser fordelingen av driftskostnadene for de enkelte etater/ ansvarsområder, mens fig 12 viser driftskostnadene fordelt etter funksjoner i Kostra rapporteringen. Fig 11 og fig 12 bør ses i sammenheng. Naturlig nok er det innen helse og sosial og skole/barnehager de største andelene av utgiftene ligger. I en kommune som Nes, med til dels spredt bebyggelse og få personer pr km infrastruktur, vil det alltid være et relativt stort behov for midler til f eks samferdsel og VAR. Figur 12 viser at hhv 1 og 4 % er avsatt til disse formålene. Andel administrasjonsutgifter - alle etater Nes ØRU Gr Figur 13- Prosentandel brutto driftsutgifter til adm, styring og fellesutgifter alle etater Andelen av driftsutgiftene som går til administrasjon, styring og fellesutgifter på tvers av etatene, er her sammenlignet med ØRU og Kostragruppe 7 1. Nes har siden 2000 redusert andelen til administrasjon, styring og fellesutgifter med nesten 4 %, og har pr 2006 en lavere andel slike utgifter enn sammenligningskommunene. 1 Inndelingen av kommuner i Kostragrupper skjer langs tre dimensjoner: folkemengde, bundne kostnader pr innbygger og frie disponible inntekter (skatt og rammetilskudd) pr innbygger. Nes kommune inngår i gruppe 7 som beskrives som mellomstore kommuner med lave bundne kostnader pr innbyger og lave frie disponible inntekter. Nes kommune har siden starten av Kostra publiseringen vært i gruppe 8 (mellomstor med lave bundne kostnader og middels frie inntekter), men etter ny gruppeinndeling basert på 2003 tall, ble Nes flyttet til gruppe 7. Den nye grupperingen ble publisert 15. mars 2006 og medførte at 47 % av kommunene i landet fikk nye kostragrupper. 16

17 Administrasjon, styring og fellesutgifter - alle etater Nes ØRU Gr Figur 14- Netto driftsutgifter pr innbygger til adm, styring og fellesutgifter alle etater En økning i administrasjonsutgiftene plasserer Nes kommune høyere enn gruppe 7, men lavere enn ØRU-snittet. En stor del av årsaken til dette er økte utgifter til DGI som føres som en administrasjonsutgift sentralt Oppsummering Økonomisk preges 2006 av en markant økning i både inntekter og utgifter, slik tendensen har vært de siste årene. En økning i driftsinntektene på nesten 60 mill kr, har gitt grunnlag for en betydelig aktivitetsøkning. Også investeringstakten har vært høy. Men selv om inntektene har økt betydelig, har investeringene i hovedsak blitt finansiert ved låneopptak. I denne sammenheng har renteutviklingen vært negativ. Fortsetter denne utviklingen, vil fremtidig dekning av finanskostnadene kunne innebære kutt i tjenesteproduksjonen. I likhet med de aller fleste kommunene i landet, fikk Nes et positivt driftsresultat i En betydelig del av overskuddet skyldes det pensjonsrelaterte premieavviket. Denne mindreutgiften i 2006 forutsettes imidlertid ført som en kostnad i Premieavviket kan både være positivt og negativt. Hvordan utviklingen mht forpliktelser mv det enkelte år virker inn på premien, er imidlertid ikke kjent før året etter. Dette har det derfor ikke vært tradisjon for å forsøke å budsjettere. Dette er heller ikke gjort i budsjettet for For å ha en buffer mot uforutsette pensjonskostnader, tilrås det at deler av overskuddet avsettes til dette formålet og at det for fremtiden opereres med et slikt premieavviksfond. For øvrig vil rådmannen anbefale at resten av overskuddet avsettes til ubundet investeringsfond. Deler av denne avsetningen forutsettes deretter brukt til ekstraordinære tiltak på Esval fyllplass. 17

18 18

19 3. Investeringsregnskapet 3.1. Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap Rev.bud Oppr bud Regnskap Tall i hele Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringsregnskapet for 2006 viser investeringer i bygg og anlegg på ca. 60 mill. De største investeringene i 2006 er (til sammen 51,5 mill): Senterutvikling - Årnes Jerpestad skole - nybygg/rehabilitering Ombygging/vedlikehold rådhuset Esval fyllplass - klargj.av dep.omr Skogbygda barnehage IKT fornyelse Nes sykehjem Kampå - sør Nytt økonomi-/personalsystem (NØPS) Vanninvesteringer i Sør-Odal Årnes skole - HC-rom Rammekjøp utleieboliger Vormsund u.skole - nybygg/rehabilitering Diverse mindre saneringsarbeider Nes kommune har i 2005 lånt ut 5 mill gjennom startlånsordningen. Avdrag på lån gjelder innbetaling av ordinære og ekstraordinære avdrag til Husbanken (startlån). Den store nedgangen i avdrag skyldes at det i 2005 ble gjort betydelige ekstraordinære avdrag på disse lånene. 19

20 Bruk av lån er helt klart den største kilden til finansiering. Den store nedgangen i posten for mottatte avdrag og refusjoner, skyldes at vi i 2005 fikk oppstartsmidler for Nes sykehjem Investeringsprosjekter ProsjNr Konto(T) Fase Framdrift Ramme Forbruk Prognose Bev Øpl 401 Ombygging/vedlikehold rådhuset Ferdig Ferdig Nes sykehjem Ferdig Ferdig Jerpestad skole - nybygg/rehabilitering Snart avsluttet Noe forsinket Vormsund u.skole - nybygg/rehabilitering Utlyst konk I rute Årnes skole - HC-rom 2006 Ferdig Ferdig Skogbygda skole hc-rom Under bygging I rute Inngangsparti sosialkontoret I startfasen I rute Nes kirkeruiner Under bygging I rute Skogbygda barnehage Ferdig Ferdig Snølast to skoler Ferdig Ferdig 192 Nes kommune har stor aktivitet på byggesiden. For 2006 nevnes spesielt følgende arbeider prosjektleder har vært involvert i. Nes rådhus. Nytt ventilasjonsanlegg i rådhusets hovedbygg. Ferdigstilt i løpet av mars 06. Nes sykehjem. Tidlig på året oppsto det et stort flueproblem innvendig på sykehjemmet som resulterte i oppgraving av kloakken på sydenden av den eldste bygningsmassen. Forsikringsselskapet har dekket dette med kr. Jerpestad skole. Totalrehabilitering/tilbygging skole. I store trekk ferdigstilt som planlagt til skolestart høsten I og med at det underveis ble en del tilleggsbestillinger av en viss størrelse, fortsatte entreprenørens arbeider utover høsten. Sluttfaktura og endelig avslutning av prosjektet har derfor dratt seg over årsskiftet og inn i Tilbygg Skogbygda barnehage. Ferdigstilt og tatt i bruk i mai. Utvendige arbeider ferdigstilt som avtalt i løpet av sommeren. Vormsund ungdomsskole. Første forprosjekt vedr. rehabilitering/ombygging/tilbygging av skolen ble gjennomarbeidet vinteren/våren 06 og ble levert kommunen i mai 06. Dette utkast baserer seg på en totalrehabilitering av dagens bygningsmasse pluss at det ble prosjektert en større utvidelse med plass til et klassetrinn og en stor idrettshall. Etter en politisk behandling sommeren 06, ble det fra dette hold bestilt en fortsettelse av prosjektet, kalt utvidet forprosjekt, hvor det ble bedt om et nytt forslag hvor det skal ses på muligheten for en mer kompakt løsning med det gamle bygget som base, hvor eksisterende gymnastikksal beholdes. Prosjektet ble igangsatt høsten 06 og det ble satt en ferdigstillelsesfrist til mars 07. Høsten 06 ble det også bestilt et nytt forprosjekt for en helt ny skole beliggende på samme tomt i Vormsund. Det ble forutsatt at dette alternativet skulle inneholde stor idrettshall og svømmehall med 25 meters basseng. I denne anledning ble det bestemt å innby til en åpen arkitektkonkurranse hvor forespørselspapirer ble laget senhøstes 06 og kunngjort i desember. Innleveringsfrist ble satt til mars

21 HC-rom Årnes skole. Årnes skole fikk en ny elev med spesielle tilpasningsbehov i august 06. Prosjektering og bygging av nytt areal med eget oppholdsrom og stellerom for denne eleven ble gjennomført og ferdigstilt til september 06. HC-rom Skogbygda skole. Skogbygda skole får en elev med spesielle tilpasningsbehov i august 07. Prosjektering av nytt stellerom er ferdigstilt, men gjennomføring vil skje i 07. Ny inngang sosialkontoret. Det ble presentert et stort ønske om at mottagelsen ved sosialkontoret skulle endres slik at forholdene for både ansatte og besøkende kunne bedres. Det ble i den omgang prosjektert og byggeanmeldt et helt nytt inngangsparti. Gjennomføring er tenkt i 2007 da det nå er bevilget midler til en slik løsning. Nes kirkeruiner. Kirkeruinene er under restaurering i regi av Riksantikvaren og Nes kommune. Teknisk har her med en representant ved gjennomføringen av arbeidene. Snølaster ved 2 av bygdas skoler. Fra utenforstående hold ble det påpekt at det på to av bygdas skoler var store nedbøyninger i takkonstruksjonen. Det ble av den grunn fra kommunens side gjennomført en nøye gjennomgang og kontrollberegning av de påpekte konstruksjoner som viste at bærende limtrebjelker, selv ved små snølaster, ikke var tilstrekkelig dimensjonert. Resultatet ble at takkonstruksjonen på begge skoler ble forsterket med kraftige stålsøyler med det resultat at kommunens byggesaksavdeling etter en grundig vurdering har godkjent konstruksjonen. 21

22 22

23 4. Balanseregnskapet Balanseregnskapet Regnsk Regnsk Endringer i Endringer i Tall i hele kroner % Faste eiendommer og anlegg ,0 Utstyr, maskiner og transportmidler ,1 Utlån ,8 Aksjer og andeler ,7 Pensjonsmidler ,8 Sum anleggsmidler ,0 Kortsiktige fordringer ,8 Premieavvik ,6 Aksjer og andeler ,6 Kasse, bankinnskudd ,2 Sum omløpsmidler ,7 SUM EIENDELER ,4 Disposisjonsfond ,2 Bundne driftsfond ,7 Ubundne investeringsfond ,4 Bundne investeringsfond ,4 Regnskapsmessig mindreforbruk ,0 Udekket i investeringsregnskapet ,0 Likviditetsreserve ,2 Kapitalkonto ,1 SUM EGENKAPITAL ,9 Pensjonsforpliktelse ,1 Ihendehaverobligasjonslån ,0 Andre lån ,1 Sum langsiktig gjeld ,4 Annen kortsiktig gjeld ,7 Premieavvik ,0 Sum kortsiktig gjeld ,0 SUM GJELD ,7 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,4 Ubrukte lånemidler ,8 Motkonto for memoriakontiene ,8 23

24 4.1. Eiendeler Balansen har økt med 4,4 % i 2006, tilsvarende 69 mill. Med hensyn til eiendeler ligger økningen i balansen spesielt i økte verdier i faste eiendommer/anlegg og i pensjonsmidler. Pensjonsmidlene har økt med 10,8 % og verdien er nå 377 mill i KLP og 145 mill i SPK. Kortsiktige fordringer har økt med 14,6 mill. Dette skyldes primært inntektsutjevning og skatt for desember som til sammen utgjør 11 mill. På den annen side ble kasse og bankinnskudd redusert med vel 12 mill Egenkapital og gjeld Egenkapitalen har i 2006 økt med 6,6 mill takket være årets driftsmessige overskudd. At egenkapitaløkningen ikke tilsvarer hele overskuddet, må ses i sammenheng med underdekning i investeringsregnskapet pr nyttår. Langsiktig gjeld økte med 5,4 % eller om lag 67 mill. Det er verdt å merke seg at kommunens pensjonsforpliktelser er ført som gjeld i balansen og at denne forpliktelsen har økt med 57 mill. i På grunn av relativt beskjedent låneopptak i 2006, økte netto lånegjeld kun med ca 10 mill. 24

25 5. Sentraladministrasjonen 5.1. Organisering 25

26 26

27 5.2. Driftsregnskap Sentraladminstrasjonen Regnskap Rev budsjett Oppr budsjett Regnskap Tall i hele Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Andre statlige overføringer Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen som inngår i komm. tjen.prod Kjøp av tjen som erstatter komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Sum finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Netto driftsresultat Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til budne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum avsetninger Resultat etter avsetninger Avvik mellom regnskap og budsjett Regnskapet viser et stort avvik under posten kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Avviket skyldes en underbudsjettering når det gjelder kostnader til DGI. Regnskapet viser ellers relativt små avvik i forhold til revidert budsjett. Totalt har sentraladministrasjonen et merforbruk på ca. 1,9 mill. kr Driftsutgifter pr virksomhet Regnskap Rev Budsjett Avvik Regnskap Endring Sentraladministrasjonen regnsk/bud /06 Kommunestyre og formannskap Politiske råd og utvalg Revisjon Rådmann Tilskuddsordninger Økonomiavdelingen Prosjektstilling agresso Personalavdelingen Kantine Lærlinger Dokumentsenteret Servicetorg IKT Sentraladministrasjonen

28 5.5. Politisk og administrativ ledelse 2006 har vært et relativt stabilt år til tross for ordfører Ole Midtliens sykefravær var rådmann Kurt-Gøran Adriansens første hele år i rådmannsstolen Økonomi Arbeidet i økonomiavdelingen var også i 2006 preget av innføringen av nytt økonomisystem. Ennå er ikke alle moduler tatt i bruk og det mangler fortsatt mye på at all fakturering kan skje gjennom Agresso. Nes er her avhengig av valg av felles løsninger i ØRU-kommunene. En medarbeider har permisjon og jobber som NØPS-koordinator for ØRU-kommunene. Skatteseksjonen var ved årsskiftet, for første gang på lenge, fullt bemannet. Resultatmessig vises det til skatteregnskapet som legges frem som egen sak Personal og organisasjon Ny personal- og organisasjonssjef ble tilsatt på høsten. Dokumentsenteret ble opprettet i forbindelse med overgangen til nytt felles sak/arkivsystem. Avdelingen har ansvar for post/arkiv/trykkeri. Avdelingen har hatt utfordringer med innføring av nytt system, herunder opplæring av hele kommunen, innføring av nye rutiner og etablering av egen organisasjon. Personal- og lønnsavdelingen fikk på høsten ny fagansvarlig, personal. Gjennom året har det vært vakanser både i denne stillingen og i personal- og organisasjonssjefsstillingen. Avdelingen har også hatt stort trykk med innføringen av Ephorte og NØPS. Servicetorget har i 2006 hatt ansvar med å etablere den nye web-løsningen. Fagansvarlig ble etter hvert dedikert prosjektet på heltid, mens en av servicevertene ble konstituert som fagansvarlig Informasjon og service Et prosjekt for etablering av ny internettløsning for ØRU-kommunene har pågått gjennom hele 2006 (lanseringsdato 26. februar 2007). Den nye websiden vil oppleves å være raskere, mer oversiktlig og mer altomfattende når det gjelder kommunens virksomhet - en 24-timers service for innbyggerne med postlister, elektroniske søknadsskjema, elektroniske jobbsøknader, arrangementsoversikter, nyhetsabonnering med mer IKT 2006 har vært det første hele året der Digitale Gardermoen har hatt driftsansvar for kommunens IKT-tjenester, med unntak av skolenes elevnett. Starten av året var preget av driftsproblemer, men etter hvert har situasjonen stabilisert seg. Driftssituasjonen er akseptabel pr i dag selv om det fortsatt vil være utfordringer og antall feilsituasjoner igjen vil kunne øke ved installering av nye systemer. En medvirkende årsak til driftsproblemene har vært interne forhold; PC-er, nettverk og servere. Sommeren 2006 ble det bevilget investeringsmidler, og utskiftning av PC-parken samt omlegging av lokal server, ble igangsatt. Disse prosjektene vil fortsette i Som følge av investeringene, ble det opprettet en ett-årig engasjementstilling i personal- og organisasjonsavdelingen. Det kan være aktuelt å fortsette med sentrale IKT-stillinger i kommunen, særlig pga behovet for å ha et faglig bindeledd mellom DGI og kommunen. Dette for å ivareta bestillerrollen ifht tjenester/produkter/muligheter og behov. 28

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Årsmelding 2005. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2005. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2005 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innhold 1. Forord...5 2. Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon...7 2.1. Driftsregnskap...

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Nes kommune, Akershus

Nes kommune, Akershus Årsmelding 2007 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no 2 1 Forord... 5 2 Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon... 7 2.1 Driftsregnskap...

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer