Årsmelding Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no"

Transkript

1 Årsmelding 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes

2 2

3 1. Forord Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon Driftsregnskap Utviklingen i kommunens driftsinntekter Utviklingen i kommunens driftsutgifter Utviklingen i brutto driftsresultat Finansinntekter og finansutgifter Utviklingen i netto driftsresultat Kostratall Oppsummering Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsprosjekter Balanseregnskapet Eiendeler Egenkapital og gjeld Sentraladministrasjonen Organisering Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Driftsutgifter pr virksomhet Politisk og administrativ ledelse Økonomi Personal og organisasjon Informasjon og service IKT Sykefravær Likestilling Etat for skole og barnehager Organisering Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Driftsutgifter pr virksomhet Pedagogisk område skoler Pedagogisk område barnehager Pedagogisk tjeneste (Pt) Kostratall Etat for Helse- og sosiale tjenester Organisering Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Driftsutgifter pr virksomhet Kommuneoverlegens område Familiens hus Barneverntjenesten Psykiatrivirksomheten Fysio- og ergoterapi hjelpemiddelformidling Pleie- og omsorgstjenesten Hjemmebaserte tjenester

4 7.12. Institusjoner Miljøarbeidertjenesten Sosialavdelingen Kostratall Etat for kultur og fritid Organisering Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Driftsutgifter pr virksomhet Administrasjon Tilskudd lag og foreninger Anlegg/spillemidler Avdeling fritid Nes Bibliotek Nes Kulturskole Kulturhuskvartalet Kostratall Etat for utbygging og tekniske tjenester Organisering Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Driftsutgifter pr virksomhet Administrasjon Planavdelingen Samferdsel Geodata Landbruk Naturforvaltning Bolig, bygg og eiendom Brannvesen Kostratall Selvkostområder Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Driftsutgifter pr virksomhet Avløpsrensing Septik Distribusjon av vann Renovasjonsordningen Feiervesen Byggesak Oppmåling Forretningsdrift Driftsregnskap Avvik mellom regnskap og budsjett Driftsutgifter pr virksomhet Esval fyllplass Esval gård Nes kommunale skoger

5 1. Forord Kommunen som organisasjon er først og fremst til for å betjene sine innbyggere. De fleste oppgavene er pålagt oss gjennom lov og forskrift. Noen er likevel frivillig valgt gjennom lokale prioriteringer. Nes er en kommune i vekst. Innbyggertallet økte med 197 i Med betydelig byggeaktivitet, spesielt på Årnes, forventes folketallet å stige ytterligere i de nærmeste årene. Befolkningsvekst innebærer generelt økt etterspørsel etter kommunale tjenester. I tillegg synes forventningene til standard og service å øke i takt med den generelle økonomiske utviklingen i samfunnet. Dette representerer en stor utfordring for kommunesektoren. Med begrensede økonomiske midler må kommunen stadig være på jakt etter mer effektive løsninger. Årsmeldingen for Nes kommune viser også for 2006 stor aktivitet og mange positive resultater. Det gjøres en imponerende innsats i etatene ikke minst sett i forhold til de relativt knappe ressursene som stilles til rådighet. Dette innebærer at Nes, i forhold til sammenlignbare kommuner, på mange områder produserer rimeligere tjenester. Budsjettet for 2006 var meget stramt og i realiteten underbudsjettert på enkelte områder. Dette ble i vesentlig grad rettet opp i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. Takket være en betydelig bedring i kommuneøkonomien, oppnådde Nes et positivt netto driftsresultat på vel 27 mill kr. Resultatet etter avsetninger viser et regnskapsmessig overskudd på 14,6 mill kr. I forhold til totalomsetningen er dette et godkjent resultat. Behovet for å bygge opp nye reserver er stort. At egenfinansieringsandelen ved investeringer er lav, at rentekostnadene forventes å stige ytterligere de nærmeste årene og en generell usikkerhet med hensyn til klienttilgangen, er momenter som underbygger dette behovet. Det er vanskelig å spå, i sær om fremtiden, sa Storm P. Kommunene kan ønske seg større forutsigbarhet i planarbeidet, men kan neppe forvente det. Planarbeidet må derfor bygge på forutsetninger som kan etterprøves og endres. Ved bruk av simuleringer, kan effekten av ulike tiltak klargjøres. For å kunne ha en rimelig grad av kontroll med kommuneøkonomien, er det nødvendig å ta hensyn til disse virkningene i et langsiktig perspektiv. Rådmannen er på den annen side av den oppfatning at Nes kommune styres godt på alle nivå og at vi får mye igjen for pengene som følge av dyktige medarbeidere. Kurt-Gøran Adriansen rådmann 5

6 6

7 2. Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon 2.1. Driftsregnskap Regnskap 2006 Rev.bud 2006 Oppr bud 2006 Regnskap 2005 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen som inngår i komm. tjen.prod Kjøp av tjen som erstatter komm. tjenesteprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum finansinntekter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til budne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum avsetninger Resultat etter avsetninger

8 2.2. Utviklingen i kommunens driftsinntekter. Kommunens inntekter har i 2006 økt med 9,4 % mot 7,5 % året før. Økt satsing på kommunesektoren fra staten, samt god uttelling på inntektsutjamningen gir en markant økning i rammetilskudd fra staten, opp 32,5 % til 154 mill. Skatteinntektene har økt med 6,5 % og utgjør 322 mill, mens andre inntekter økte med 2,9 % og ble 289 mill kr Økn i % Skatt ,5 Rammetilskudd ,5 Andre inntekter ,9 En skatteinngang på 6,5 % mer enn fjoråret er tilfredsstillende og høyere enn hva som ble lagt til grunn i budsjettbehandlingen, men allikevel langt under både landet (11,8 %), Akershus (10,9 %) og Øvre Romerike (10,7 %). Nes har den tredje laveste skatteveksten i Akershus. Dette må ses i sammenheng med en befolkningsstagnasjon i perioden I 2006 økte befolkningen med 1,09 %, men økningen kom sent i året og ga i liten grad utslag på skatteinntektene. Dersom Nes kan opprettholde en befolkningsvekst vil dette kunne gi positive utslag i skatteveksten for 2007 og årene fremover

9 Figur 1 Folketall Nes kommune Skatt Rammetilskudd Andre inntekter Figur 2 - Driftsinntekter. 9

10 2.3. Utviklingen i kommunens driftsutgifter 68,0 67,0 66,0 65,0 64,0 63,0 62,0 61,0 60,0 59,0 Lønn og sos utg i % Lønn og sosiale utgifter er den største utgiftskategorien. I 2006 utgjorde disse to postene til sammen 62 % (lønn 49,8 % og sosiale utgifter 12,2 %) av de totale driftsutgiftene mot 63,5 % i 2005 og 64,8 % i Selv om de faktiske lønnsutgiftene har økt med 56 mill siden 2003, har lønnskostnadene relativt sett blitt redusert de tre siste årene i Nes kommune. Figur 3 - Lønn og sosiale utgifter i % av totale driftsutgifter De siste fire årene har lønn og sosiale utgifter økt med 24,4 % (lønn 29,6 % og sosiale utgifter 6,9 %). Fra 2005 til 2006 økte lønnsutgiftene med 7,7 %, mens sosiale utgifter gikk ned med 5,9 %. Nedgangen i sosiale utgifter skyldes et relativt stort positivt premieavvik samt at avkastningen på pensjonsmidler i KLP var gode. Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens egen tjenesteproduksjon, utgjorde 14,3 % i Totalt er 76,3 % av de totale utgiftene knyttet til egen tjenesteproduksjon (lønn, sos utg og kjøp av varer og tjenester). Økningen på kr 7,5 mill fra 2005 skyldes et gjennomgående større aktivitetsnivå enn tidligere. Det samme forklarer også kjøp av varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon. Totalt økte driftsutgiftene fra 2002 til 2006 med 30,6 %. Fra 2005 til 2006 økte driftsutgiftene med 7,3 %. 10

11 Lønn ink sos Andre driftsutg. Figur 4 Driftsutgifter Driftsinntekter Driftsutgifter korr avskr Figur 5 - Driftsinntekter og -utgifter Figur 5 viser at kommunen har hatt brukbar balanse i driften, med unntak av i 2003 hvor driftsinntektene relativt sett var synkende. I 2006 har utviklingen i driftinntekter og driftsutgifter, korrigert for avskrivinger, økt med hhv 9,3 % og 7,3 % økning. Driftsutgiftene er korrigert for avskrivninger slik at økningen i driftsutgifter viser hva som må dekkes opp gjennom økte inntekter. 11

12 2.4. Utviklingen i brutto driftsresultat Brutto driftsresultat er de midlene kommunen har til overs etter at løpende driftsutgifter er betalt. Synker brutto driftsresultatet, har kommunen ubalanse i driften fordi utgiftene øker raskere enn inntektene. Brutto driftsresultat skal dekke kommunens utgifter til renter og avdrag. Hvis brutto driftsresultat ikke er tilstrekkelig til å dekke netto renter og avdrag, er kommunen i en underskuddssituasjon. Overskuddet etter at renter og avdrag er dekket opp, er kommunens netto driftsresultat Brt driftsres korr avskr Figur 6 - Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat for 2006 korrigert for avskrivninger - ble 68,4 mill, en økning på 18,3 mill eller 36 %, fra Finansinntekter og finansutgifter Netto renteutgifter er kommunens rente-, provisjons- og andre finansutgifter fratrukket renteinntekter, utbytte og eieruttak. Netto avdrag er kommunens avdragsutgifter fratrukket innbetaling av avdrag fra midler kommunen har lånt ut (Startlån) Figur 7 - Netto renteutgifter Netto renteutgifter 12

13 En stigende rentefot gjennom året har ført til økte renteutgifter. Lavt låneopptak gjør at økningen likevel er begrenset Netto avdragsutgifter Figur 8- Netto avdragsutgifter Kurven for netto avdragsutgifter gjenspeiler utviklingen i lånegjelden og avdragstiden. I 2006 ble det tatt opp et lån på 30 mill i tillegg til startlån på 8 mill Figur 9- Utvikling i lånegjeld, hele 1000 kr 2.6. Utviklingen i netto driftsresultat Netto driftsresultat er et mål på kommunens økonomiske handlefrihet og er de midlene kommunen kan benytte som egenkapital til investeringer, fondsavsetninger, likviditetsreserve og til fremtidige driftsutgifter. 13

14 Netto driftsresultat Figur 10- Netto driftsresultat Fra 2003 har kommunen bedret sitt netto driftsresultat fra minus kr 2,6 mill til pluss kr 27 mill i Med en moderat økning i netto finansutgifter i 2006, vil den positive utviklingen i brutto driftsresultat også komme til uttrykk i netto driftsresultat. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 14,6 mill fremkommer etter netto avsetninger på kr 12,5 mill. 14

15 2.7. Kostratall Driftsutgifter pr etat/ansvarsområde Teknisk etat 11 % Kirken 1 % Forretningsdrift 1 % Selvkost 3 % Finans 0 % Sentraladministrasjone n 7 % Fellesposter 4 % Kulturetaten 3 % Helseetaten 34 % Skoleetaten 36 % Figur 11 Driftsutgifter pr etat/ansvarsområde Driftsugtifter pr kostrafunksjon Kultur 3 % Kirke 1 % Planlegging, kulturmine, natur og nærmiljø 1 % VAR 4 % Barnevern 2 % Samferdsel 1 % Bolig 2 % Brann og ulykkesvern 1 % Næring 1 % Adm, styring og felles 6 % Barnehager 12 % Sosialtjeneste 3 % Pleie og omsorg 28 % Grunnskoleopplæring 30 % Kommunehelse 5 % Figur 12 Driftsutgifter pr kostrafunksjon 15

16 Fig 11 viser fordelingen av driftskostnadene for de enkelte etater/ ansvarsområder, mens fig 12 viser driftskostnadene fordelt etter funksjoner i Kostra rapporteringen. Fig 11 og fig 12 bør ses i sammenheng. Naturlig nok er det innen helse og sosial og skole/barnehager de største andelene av utgiftene ligger. I en kommune som Nes, med til dels spredt bebyggelse og få personer pr km infrastruktur, vil det alltid være et relativt stort behov for midler til f eks samferdsel og VAR. Figur 12 viser at hhv 1 og 4 % er avsatt til disse formålene. Andel administrasjonsutgifter - alle etater Nes ØRU Gr Figur 13- Prosentandel brutto driftsutgifter til adm, styring og fellesutgifter alle etater Andelen av driftsutgiftene som går til administrasjon, styring og fellesutgifter på tvers av etatene, er her sammenlignet med ØRU og Kostragruppe 7 1. Nes har siden 2000 redusert andelen til administrasjon, styring og fellesutgifter med nesten 4 %, og har pr 2006 en lavere andel slike utgifter enn sammenligningskommunene. 1 Inndelingen av kommuner i Kostragrupper skjer langs tre dimensjoner: folkemengde, bundne kostnader pr innbygger og frie disponible inntekter (skatt og rammetilskudd) pr innbygger. Nes kommune inngår i gruppe 7 som beskrives som mellomstore kommuner med lave bundne kostnader pr innbyger og lave frie disponible inntekter. Nes kommune har siden starten av Kostra publiseringen vært i gruppe 8 (mellomstor med lave bundne kostnader og middels frie inntekter), men etter ny gruppeinndeling basert på 2003 tall, ble Nes flyttet til gruppe 7. Den nye grupperingen ble publisert 15. mars 2006 og medførte at 47 % av kommunene i landet fikk nye kostragrupper. 16

17 Administrasjon, styring og fellesutgifter - alle etater Nes ØRU Gr Figur 14- Netto driftsutgifter pr innbygger til adm, styring og fellesutgifter alle etater En økning i administrasjonsutgiftene plasserer Nes kommune høyere enn gruppe 7, men lavere enn ØRU-snittet. En stor del av årsaken til dette er økte utgifter til DGI som føres som en administrasjonsutgift sentralt Oppsummering Økonomisk preges 2006 av en markant økning i både inntekter og utgifter, slik tendensen har vært de siste årene. En økning i driftsinntektene på nesten 60 mill kr, har gitt grunnlag for en betydelig aktivitetsøkning. Også investeringstakten har vært høy. Men selv om inntektene har økt betydelig, har investeringene i hovedsak blitt finansiert ved låneopptak. I denne sammenheng har renteutviklingen vært negativ. Fortsetter denne utviklingen, vil fremtidig dekning av finanskostnadene kunne innebære kutt i tjenesteproduksjonen. I likhet med de aller fleste kommunene i landet, fikk Nes et positivt driftsresultat i En betydelig del av overskuddet skyldes det pensjonsrelaterte premieavviket. Denne mindreutgiften i 2006 forutsettes imidlertid ført som en kostnad i Premieavviket kan både være positivt og negativt. Hvordan utviklingen mht forpliktelser mv det enkelte år virker inn på premien, er imidlertid ikke kjent før året etter. Dette har det derfor ikke vært tradisjon for å forsøke å budsjettere. Dette er heller ikke gjort i budsjettet for For å ha en buffer mot uforutsette pensjonskostnader, tilrås det at deler av overskuddet avsettes til dette formålet og at det for fremtiden opereres med et slikt premieavviksfond. For øvrig vil rådmannen anbefale at resten av overskuddet avsettes til ubundet investeringsfond. Deler av denne avsetningen forutsettes deretter brukt til ekstraordinære tiltak på Esval fyllplass. 17

18 18

19 3. Investeringsregnskapet 3.1. Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap Rev.bud Oppr bud Regnskap Tall i hele Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringsregnskapet for 2006 viser investeringer i bygg og anlegg på ca. 60 mill. De største investeringene i 2006 er (til sammen 51,5 mill): Senterutvikling - Årnes Jerpestad skole - nybygg/rehabilitering Ombygging/vedlikehold rådhuset Esval fyllplass - klargj.av dep.omr Skogbygda barnehage IKT fornyelse Nes sykehjem Kampå - sør Nytt økonomi-/personalsystem (NØPS) Vanninvesteringer i Sør-Odal Årnes skole - HC-rom Rammekjøp utleieboliger Vormsund u.skole - nybygg/rehabilitering Diverse mindre saneringsarbeider Nes kommune har i 2005 lånt ut 5 mill gjennom startlånsordningen. Avdrag på lån gjelder innbetaling av ordinære og ekstraordinære avdrag til Husbanken (startlån). Den store nedgangen i avdrag skyldes at det i 2005 ble gjort betydelige ekstraordinære avdrag på disse lånene. 19

20 Bruk av lån er helt klart den største kilden til finansiering. Den store nedgangen i posten for mottatte avdrag og refusjoner, skyldes at vi i 2005 fikk oppstartsmidler for Nes sykehjem Investeringsprosjekter ProsjNr Konto(T) Fase Framdrift Ramme Forbruk Prognose Bev Øpl 401 Ombygging/vedlikehold rådhuset Ferdig Ferdig Nes sykehjem Ferdig Ferdig Jerpestad skole - nybygg/rehabilitering Snart avsluttet Noe forsinket Vormsund u.skole - nybygg/rehabilitering Utlyst konk I rute Årnes skole - HC-rom 2006 Ferdig Ferdig Skogbygda skole hc-rom Under bygging I rute Inngangsparti sosialkontoret I startfasen I rute Nes kirkeruiner Under bygging I rute Skogbygda barnehage Ferdig Ferdig Snølast to skoler Ferdig Ferdig 192 Nes kommune har stor aktivitet på byggesiden. For 2006 nevnes spesielt følgende arbeider prosjektleder har vært involvert i. Nes rådhus. Nytt ventilasjonsanlegg i rådhusets hovedbygg. Ferdigstilt i løpet av mars 06. Nes sykehjem. Tidlig på året oppsto det et stort flueproblem innvendig på sykehjemmet som resulterte i oppgraving av kloakken på sydenden av den eldste bygningsmassen. Forsikringsselskapet har dekket dette med kr. Jerpestad skole. Totalrehabilitering/tilbygging skole. I store trekk ferdigstilt som planlagt til skolestart høsten I og med at det underveis ble en del tilleggsbestillinger av en viss størrelse, fortsatte entreprenørens arbeider utover høsten. Sluttfaktura og endelig avslutning av prosjektet har derfor dratt seg over årsskiftet og inn i Tilbygg Skogbygda barnehage. Ferdigstilt og tatt i bruk i mai. Utvendige arbeider ferdigstilt som avtalt i løpet av sommeren. Vormsund ungdomsskole. Første forprosjekt vedr. rehabilitering/ombygging/tilbygging av skolen ble gjennomarbeidet vinteren/våren 06 og ble levert kommunen i mai 06. Dette utkast baserer seg på en totalrehabilitering av dagens bygningsmasse pluss at det ble prosjektert en større utvidelse med plass til et klassetrinn og en stor idrettshall. Etter en politisk behandling sommeren 06, ble det fra dette hold bestilt en fortsettelse av prosjektet, kalt utvidet forprosjekt, hvor det ble bedt om et nytt forslag hvor det skal ses på muligheten for en mer kompakt løsning med det gamle bygget som base, hvor eksisterende gymnastikksal beholdes. Prosjektet ble igangsatt høsten 06 og det ble satt en ferdigstillelsesfrist til mars 07. Høsten 06 ble det også bestilt et nytt forprosjekt for en helt ny skole beliggende på samme tomt i Vormsund. Det ble forutsatt at dette alternativet skulle inneholde stor idrettshall og svømmehall med 25 meters basseng. I denne anledning ble det bestemt å innby til en åpen arkitektkonkurranse hvor forespørselspapirer ble laget senhøstes 06 og kunngjort i desember. Innleveringsfrist ble satt til mars

21 HC-rom Årnes skole. Årnes skole fikk en ny elev med spesielle tilpasningsbehov i august 06. Prosjektering og bygging av nytt areal med eget oppholdsrom og stellerom for denne eleven ble gjennomført og ferdigstilt til september 06. HC-rom Skogbygda skole. Skogbygda skole får en elev med spesielle tilpasningsbehov i august 07. Prosjektering av nytt stellerom er ferdigstilt, men gjennomføring vil skje i 07. Ny inngang sosialkontoret. Det ble presentert et stort ønske om at mottagelsen ved sosialkontoret skulle endres slik at forholdene for både ansatte og besøkende kunne bedres. Det ble i den omgang prosjektert og byggeanmeldt et helt nytt inngangsparti. Gjennomføring er tenkt i 2007 da det nå er bevilget midler til en slik løsning. Nes kirkeruiner. Kirkeruinene er under restaurering i regi av Riksantikvaren og Nes kommune. Teknisk har her med en representant ved gjennomføringen av arbeidene. Snølaster ved 2 av bygdas skoler. Fra utenforstående hold ble det påpekt at det på to av bygdas skoler var store nedbøyninger i takkonstruksjonen. Det ble av den grunn fra kommunens side gjennomført en nøye gjennomgang og kontrollberegning av de påpekte konstruksjoner som viste at bærende limtrebjelker, selv ved små snølaster, ikke var tilstrekkelig dimensjonert. Resultatet ble at takkonstruksjonen på begge skoler ble forsterket med kraftige stålsøyler med det resultat at kommunens byggesaksavdeling etter en grundig vurdering har godkjent konstruksjonen. 21

22 22

23 4. Balanseregnskapet Balanseregnskapet Regnsk Regnsk Endringer i Endringer i Tall i hele kroner % Faste eiendommer og anlegg ,0 Utstyr, maskiner og transportmidler ,1 Utlån ,8 Aksjer og andeler ,7 Pensjonsmidler ,8 Sum anleggsmidler ,0 Kortsiktige fordringer ,8 Premieavvik ,6 Aksjer og andeler ,6 Kasse, bankinnskudd ,2 Sum omløpsmidler ,7 SUM EIENDELER ,4 Disposisjonsfond ,2 Bundne driftsfond ,7 Ubundne investeringsfond ,4 Bundne investeringsfond ,4 Regnskapsmessig mindreforbruk ,0 Udekket i investeringsregnskapet ,0 Likviditetsreserve ,2 Kapitalkonto ,1 SUM EGENKAPITAL ,9 Pensjonsforpliktelse ,1 Ihendehaverobligasjonslån ,0 Andre lån ,1 Sum langsiktig gjeld ,4 Annen kortsiktig gjeld ,7 Premieavvik ,0 Sum kortsiktig gjeld ,0 SUM GJELD ,7 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,4 Ubrukte lånemidler ,8 Motkonto for memoriakontiene ,8 23

24 4.1. Eiendeler Balansen har økt med 4,4 % i 2006, tilsvarende 69 mill. Med hensyn til eiendeler ligger økningen i balansen spesielt i økte verdier i faste eiendommer/anlegg og i pensjonsmidler. Pensjonsmidlene har økt med 10,8 % og verdien er nå 377 mill i KLP og 145 mill i SPK. Kortsiktige fordringer har økt med 14,6 mill. Dette skyldes primært inntektsutjevning og skatt for desember som til sammen utgjør 11 mill. På den annen side ble kasse og bankinnskudd redusert med vel 12 mill Egenkapital og gjeld Egenkapitalen har i 2006 økt med 6,6 mill takket være årets driftsmessige overskudd. At egenkapitaløkningen ikke tilsvarer hele overskuddet, må ses i sammenheng med underdekning i investeringsregnskapet pr nyttår. Langsiktig gjeld økte med 5,4 % eller om lag 67 mill. Det er verdt å merke seg at kommunens pensjonsforpliktelser er ført som gjeld i balansen og at denne forpliktelsen har økt med 57 mill. i På grunn av relativt beskjedent låneopptak i 2006, økte netto lånegjeld kun med ca 10 mill. 24

25 5. Sentraladministrasjonen 5.1. Organisering 25

26 26

27 5.2. Driftsregnskap Sentraladminstrasjonen Regnskap Rev budsjett Oppr budsjett Regnskap Tall i hele Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Andre statlige overføringer Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen som inngår i komm. tjen.prod Kjøp av tjen som erstatter komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Sum finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Netto driftsresultat Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til budne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum avsetninger Resultat etter avsetninger Avvik mellom regnskap og budsjett Regnskapet viser et stort avvik under posten kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Avviket skyldes en underbudsjettering når det gjelder kostnader til DGI. Regnskapet viser ellers relativt små avvik i forhold til revidert budsjett. Totalt har sentraladministrasjonen et merforbruk på ca. 1,9 mill. kr Driftsutgifter pr virksomhet Regnskap Rev Budsjett Avvik Regnskap Endring Sentraladministrasjonen regnsk/bud /06 Kommunestyre og formannskap Politiske råd og utvalg Revisjon Rådmann Tilskuddsordninger Økonomiavdelingen Prosjektstilling agresso Personalavdelingen Kantine Lærlinger Dokumentsenteret Servicetorg IKT Sentraladministrasjonen

28 5.5. Politisk og administrativ ledelse 2006 har vært et relativt stabilt år til tross for ordfører Ole Midtliens sykefravær var rådmann Kurt-Gøran Adriansens første hele år i rådmannsstolen Økonomi Arbeidet i økonomiavdelingen var også i 2006 preget av innføringen av nytt økonomisystem. Ennå er ikke alle moduler tatt i bruk og det mangler fortsatt mye på at all fakturering kan skje gjennom Agresso. Nes er her avhengig av valg av felles løsninger i ØRU-kommunene. En medarbeider har permisjon og jobber som NØPS-koordinator for ØRU-kommunene. Skatteseksjonen var ved årsskiftet, for første gang på lenge, fullt bemannet. Resultatmessig vises det til skatteregnskapet som legges frem som egen sak Personal og organisasjon Ny personal- og organisasjonssjef ble tilsatt på høsten. Dokumentsenteret ble opprettet i forbindelse med overgangen til nytt felles sak/arkivsystem. Avdelingen har ansvar for post/arkiv/trykkeri. Avdelingen har hatt utfordringer med innføring av nytt system, herunder opplæring av hele kommunen, innføring av nye rutiner og etablering av egen organisasjon. Personal- og lønnsavdelingen fikk på høsten ny fagansvarlig, personal. Gjennom året har det vært vakanser både i denne stillingen og i personal- og organisasjonssjefsstillingen. Avdelingen har også hatt stort trykk med innføringen av Ephorte og NØPS. Servicetorget har i 2006 hatt ansvar med å etablere den nye web-løsningen. Fagansvarlig ble etter hvert dedikert prosjektet på heltid, mens en av servicevertene ble konstituert som fagansvarlig Informasjon og service Et prosjekt for etablering av ny internettløsning for ØRU-kommunene har pågått gjennom hele 2006 (lanseringsdato 26. februar 2007). Den nye websiden vil oppleves å være raskere, mer oversiktlig og mer altomfattende når det gjelder kommunens virksomhet - en 24-timers service for innbyggerne med postlister, elektroniske søknadsskjema, elektroniske jobbsøknader, arrangementsoversikter, nyhetsabonnering med mer IKT 2006 har vært det første hele året der Digitale Gardermoen har hatt driftsansvar for kommunens IKT-tjenester, med unntak av skolenes elevnett. Starten av året var preget av driftsproblemer, men etter hvert har situasjonen stabilisert seg. Driftssituasjonen er akseptabel pr i dag selv om det fortsatt vil være utfordringer og antall feilsituasjoner igjen vil kunne øke ved installering av nye systemer. En medvirkende årsak til driftsproblemene har vært interne forhold; PC-er, nettverk og servere. Sommeren 2006 ble det bevilget investeringsmidler, og utskiftning av PC-parken samt omlegging av lokal server, ble igangsatt. Disse prosjektene vil fortsette i Som følge av investeringene, ble det opprettet en ett-årig engasjementstilling i personal- og organisasjonsavdelingen. Det kan være aktuelt å fortsette med sentrale IKT-stillinger i kommunen, særlig pga behovet for å ha et faglig bindeledd mellom DGI og kommunen. Dette for å ivareta bestillerrollen ifht tjenester/produkter/muligheter og behov. 28

Årsmelding 2011. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2011. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2011 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no Forside: Frostrøyk ved Udenes kirke Foto: Thor Albertsen 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord...

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008 Nedre Eiker kommune trygghet og samhold Årsrapport Innhold Visjon side 3 Ordførerens kommentar side 4 Rådmannens kommentar side 5 Organisering side 6 Politisk sektor side 8 Året som gikk... side 10 Årsberetningen

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE Vintersol over Vinnatrøa RÅDMANNEN MARS 2008 Årsrapport for Frosta kommune 2007 Innhold FORORD... 3 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 4 1.1 DRIFTSINNTEKTER...

Detaljer

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen Loppa kommune Dra på Lopphavet et hav av muligheter 2012 Foto: Terje K. Haugen Foto Terje K. Haugen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Organisasjon og bemanning... 2 2. Rådmannens generelle kommentarer... 6 3. Hva

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer