EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014"

Transkript

1 EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt Kretsstyret i NRI har vedtatt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte på Molde bedehus i oktober for å drøfte kretsens svært alvorlige økonomiske situasjon, og for sammen å finne veien videre. BAKGRUNNEN NRI har i flere år hatt store underskudd på misjonsdriften (vi holder her leirstedene og driften av disse utenfor). De klare tallene viser følgende underskudd når vi ikke tar med testamentariske gaver og salg av bedehus: , , , ,- Årsmøtet har hvert år godkjent regnskapet og gitt signaler om at bemanningen og driften ikke må reduseres. Siden NRI for noen år siden mottok flere store testamentariske gaver, samt at Gartneriveien 3 ble solgt, har det vært penger i bakhånd til å tåle disse underskuddene. Kretsstyret har vurdert det som riktig å bruke testamentariske gaver til å holde oppe misjonsdriften. Det meste av midlene etter salget av Gartneriveien 3 har gått til utbygging av Molde Friskole og Frænabu. Vi må vel likevel innrømme at dette har vært en uansvarlig drift. Selv om kretsstyret har arbeidet kontinuerlig med å øke inntekten og redusere utgiftene har man valgt å følge de mange signaler som har kommet på årsmøtene om ikke å redusere bemanningen. Det sitter selvsagt langt inne å si opp ansatte når man har forholdsvis mye penger i banken. SITUASJONEN PR. SEPTEMBER 2014 / LIKVIDITETSSITUASJONEN PR. DATO Nå er imidlertid dagen kommet da det ikke er mere penger på bok. Selv om situasjonen svinger fra uke til uke når det gjelder den nøyaktige saldoen i banken så er situasjonene tydelig. Dette skrives 11. september. Da er situasjonen følgende når det gjelder penger og regninger: NRI saldo på konto ,- NRI saldo på reservekonto ,- Sum ,- Kassekreditt NRI ,- Regninger til forfall NRI frem til 5. oktober ,- Lønn til forfall 15. september NRI ,- Arbeidsgiveravgift til forfall 15. september ,- Sum ,- Frænabu saldo på konto ,- Regninger til forfall Frænabu t.o.m. 15. okt ,- Lønn til forfall 15. september Fræanbu ,- Avdrag lån Frænabu forfall 15. oktober ,- Sum ,-

2 Visthus ,- (i hovedsak innsamlet -sanitæranlegg) Regninger til forfall Visthus t.o.m. 1. okt ,- Ser vi dette samlet (unntatt Visthus) vil vi måtte tømme kontoene våre (både til NRI og Frænabu) for å klare å betale det vi skal frem til 15. oktober. Da forfaller det lønn på nytt igjen med ,- for NRi og ,- for Frænabu. Dette vil gi oss en svært vanskelig likvid situasjon på senhøsten og fremover vinteren og hvis ikke noe spesielt skjer på inntektssiden vil vi ikke ha penger til lønn og regninger fremover vinteren. Dette mener kretsstyret er et felles ansvar for hele kretsen. Det må finnes kortsiktige løsninger som gir oss nødvendig kapital til å klare våre forpliktelser. Ikke minst gjelder dette å sørge for at våre ansatte får sin lønn. BEMANNINGEN Kretsstyret har prøvd å forberede seg på den situasjonen som nå er oppstått med gradvis å redusere bemanningen i kretsen. Dette er gjort selv om det på kretsmøtene har vært gitt signal om at bemanningen må holdes oppe. Grete Marita Heiseldal er utleid til Molde Friskole i 20 % stilling fra og med våren Når Audun Vesetvik (mars 2013) og Roger Andre Haugland (mars 2014) sluttet i kretsen har ikke disse stillingene blitt erstattet. Pr. 1. mars mars 2013 hadde NRI følgende ansatte: 4,0 årsverk Arild Ove Halås 100 % kretsleder (herav ca. 50 % forkynner) Gunnlaug Lima 50 % Kontoret, styreverv, møtevirksomhet, Frænabu m.m. Grete Marita Heiseldal 60 % Barne- og ungdomsarbeidet Jan Inge Nasvik 50 % kontoret, forkynner, Visthus m.m. Audun Vesetvik 60 % barne- og ungdomsarbeidet Roger Andre Haugland 80 % kontoret, forkynner m.m. I september 2014 har NRI følgende ansatte: 2,4 årsverk Arild Ove Halås 100 % kretsleder (herav ca. 50 % forkynner) Gunnlaug Lima 50 % Kontoret, styreverv, møtevirksomhet, Frænabu m.m. Grete Marita Heiseldal 40 % Barne- og ungdomsarbeidet (utleid til Molde Friskole i 20 %) Jan Inge Nasvik 50 % kontoret, forkynner, Visthus m.m. I tillegg kommer de ansatte på Frænabu. Vi har som kjent ikke ansatte på Visthus pr. dato sel v om Jan Inge Nasvik bruker en vesentlig del av stillingen sin der. Spørsmålet er hvor lav bemanning kretsen kan ha før det ikke lenger er forsvarlig å drive videre? BUDSJETT FOR 2015 Vedlagt ligger kretsstyrets budsjettforslag for Dette er et nøkternt budsjett hvor det er lagt til grunn de samme inntekter som vi har hatt de siste årene. Det er også lagt opp til at utgiftene holdes så lave som mulig. Forslaget til budsjett har to kolonner, som tilsvarer to ulike modeller med tanke på ansatte (se under).

3 Jan Inge Nasvik blir pensjonist sommeren Kretsstyret ønsker da primært å beholde denne stillingen, men vil gjøre den om til en stilling innenfor barne- og ungdomsarbeidet. Vi mener vi må styrke barne- og ungdomssektoren fremover. Dette vil samtidig føre til en betydelig reduksjon i kretskontorets mulighet til å utføre sine administrative oppgaver og vi gjøre at kretslederen i mindre grad kan ta på seg forkynneroppgaver. Budsjettforslag A har følgende stillinger: Underskudd kr ,- Kretsleder 100 % (herav ca. 30 % forkynnelse) En stilling på kontoret på 50 % (fra sommeren 2015) En stilling i barne- og ungdomsarbeidet 60 % Budsjettforslag B har følgende stillinger: Underskudd kr ,- Kretsleder 100 % (herav ca. 30 % forkynnelse) En stilling på kontoret på 50 % To stillinger i barne- og ungdomsarbeidet til sammen inntil 110 % (fra sommeren 2015) Dette betyr i klartekst at skal vi gå i balanse med dagens inntekter må vi redusere bemanningen med en hel stilling i løpet av første halvår VEIEN VIDERE Slik kretsstyret ser det har vi ulike muligheter for veien videre. De 4 mest nærliggende og realistiske er følgende: a) Fortsette som en egen krets som i dag b) Fortsette som en egen krets men med gradvis redusert virksomhet c) Legge ned kretsen og overføre eiendommer og verdier til Indremisjonsforbundet sentralt d) Søke om sammenslåing med Sunnmøre Indremisjon a) NRI fortsetter som egen krets som i dag Aller helst ønsker kretsstyret at NRI kan videreføres som egen krets med dagens bemanning. Alternativt at bemanningen reduseres med en 50 % stilling fra sommeren Hvis dette skal kunne gjennomføres må de lokale indremisjonsforeningene forplikte seg til å ta ansvar for kretsøkonomien og øke inntektene med ca ,- til ,- pr. år. Kretsstyret er usikker på om dette er realistisk. Kretsstyret har i flere år grundig arbeidet med kostnader og inntekter. Kostnadene er redusert så mye som det er mulig hvis man skal opprettholde en forsvarlig drift. På samme måte er inntektene fra privatpersoner øket kraftig gjennom fast givertjeneste og andre gaver fra privatpersoner. Kretsstyret tror ikke det er så mye mer å hente i ytterligere økte gaver fra enkeltpersoner direkte til kretsleddet. Det som er det avgjørende punktet for økonomien er foreningsgavene. I hvor stor grad har de lokale indremisjonsfellesskapene ansvarsfølelse for kretsens økonomi?

4 Kretsen er ikke noe mål i seg selv, den skal være en fellesfunksjon og en tjener for de lokale fellesskapene. NRI er en fellesforening av ulike lag og foreninger. Da må også disse sammen bære ansvaret for kretsen. Pr. dato er det få av våre foreninger som gjør noe «spesielt» for å samle inn penger til driften av NRI. Man er stort sett fornøyd med å ta opp en kollekt på de møtene hvor man har besøk av en taler fra kretsen. Vi må være ærlige nok til å si at dette ikke holder hvis vi skal møte fremtiden. Et møte med taler fra NRI (uansett om det er ansatte eller frivillige) koster i gjennomsnitt ca. 2500,-. Da er 50 % av kretslederlønnen, misjonstilskuddet til ImF, 50 % av reisekostnadene og 10 % av en «vanlig» stilling regnet inn og delt på antall møter pr. år. som er ca Samtidig må vi understreke at en vesentlig del av disse utgiftene er utgifter kretsen har uansett hvor mange møter som arrangeres. En fritidsforkynner koster i rene penger kun reisekostnader. Om kretslederen taler på 5 eller 15 møter pr. måned er lønnsutgiftene de samme. Det er derfor ikke uten videre noen god løsning å tenke at vi bare skal redusere antall møter. Men dette tallet viser oss likevel hva en minimumskollekt på et møte bør være!!! Vi ønsker ikke å tvinge foreningene til å betale for hvert møte, men mener likevel at foreningene må ta ansvar for å samle inn midler til de faktiske utgiftene som NRI har. Skal kretsen ha en fremtid må foreningene være villig å arrangere egne innsamlinger, basarer, julemesser (slik foreningene på Averøya gjør) m.m. for å samle inn penger til kretsen. Foreningsgavene har utviklet seg slik de siste 7 årene: , ,- Når vi da tar med pris- og lønnsvekst gjennom disse årene sier det seg selv at dette blir en krevende situasjon. Dette henger sammen med at vi har færre foreninger og mindre møtevirksomhet enn tidligere. Som forslaget til budsjett viser vil en videre drift med dagens bemanning gi et underskudd på ca. kr ,- i Dette betyr i klartekst at foreningene våre (og evt. privatpersoner) må forplikte seg til å betale inn dette beløpet i tillegg til det som i dag samles inn til kretsen gjennom lokale kollekter. Denne forpliktelsen må gjelde for flere år fremover. Dette er en økning i foreningsgavene på ca. 30 %. Hvis foreningene sammen er villig å forplikte seg til å dekke driften med dagens bemanning, vil vi kunne fortsette å holde oppe den møtevirksomhet slik vi har i dag. De enkelte foreninger må føle ansvar for to ting: 1) Å dekke de faktiske kostnadene kretsen faktisk har ved å sende ut talere m.m. til hver enkelt forening. 2) Det har vært noe av indremisjonens kjennetegn at de større foreningene bærer en del av kostnadene med at de små bygdene får jevnlige møter hvor Guds ord forkynnes.

5 Her er en oversikt over foreningsbidragene i 2013 og over antall møtebesøk. Dette er en brutal oversikt, men kretsstyret ønsker å synliggjøre disse tallene. De som er merket med RØDT er de som har betalt inn mer til kretsen enn det har kostet å sende ut talere til foreningen. I bakerste kolonne finner du en antydning om hva kretsstyret mener det er realistisk å forvente av innbetalinger pr. år. Kretsstyret mener at de steder hvor man kun har en kontaktperson kan man ikke forvente så mye som der man har en aktiv forening. Samtidig ser kretsstyret at det ikke uten videre er realistisk å tro at en del av de mindre lokale foreninger skal klare å øke sine bidrag til kretsen så mye som blir nødvendig. Da er spørsmålet hvor mye de større foreningene vil bidra ekstra og om dette i det hele tatt er realistisk? (K) betyr kontaktsted, (F) betyr forening. Forening / kontaktsted Medalen/Marstein Åndalsnes Innfjorden Isfjorden Verma Holmemstranda/Åfarnes Måndalen Vågstranda Vestnes Vestnes VING (bu) Daugstad Tresfjord Tomrefjord Fiksdal/Rekdal Betalt inn i 2013 Antall talerbesøk i ,- 0 0 Faktisk kostnad for talerbesøk i , , , , , ,- 1650, , , , , , , , , , ,- 1489, , , ,- 5000, , , , , , ,- 8530, , ,- 5900, ,- 6000,- Forslag til hva som bør betales inn årlig de neste 3-5 årene

6 Helset Molde IM Lønset og Strande Bud Elnesvågen Sylteosen og Malme Tornes Tornes og Elnesvågen Kvinneforening Skotten (f/k) Skotten Yngres (bu) Kvinneforeninga «Kvisten» - Solemdal Røvik og Nesjestranda Solemdal Eidsvåg Midsund Gossen/ Aukra Harøy Eide (f/k) Eide Formiddagstreffene Vevang AVERØYA (felles) Bådalen Henda Kårvåg Stene/Kornstad Julemessa Averøy Torvikbukt 3405, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,-, ,- 3330, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 8690, , , , , , , ,- sum: 71982,- 5825,- 6100,- 9798, , , , ,- unntatt julemessa 32942, , ,-

7 Kvanne/Nordvik 8427, ,- 5000,- Aure fellesforening 35000, , ,- Batnfjord 2711,- 0 Kristiansund 0, , ,- SUM ,- Dette er en farlig oversikt som lett kan misbrukes og mistolkes. Den kan skape mye mismot hvis vi stirrer oss blind på tallene. Den kan også føre til mindre forkynnelse av Guds ord. Samtidig mener kretsstyret det er viktig å være konkrete med tall og utfordringer. Samtidig ønsker vi å oppmuntre til at det lokalt holdes møter hvor Guds ord forkynnes, og at de lokale foreninger/kontaktpersoner med frimodighet skal kunne spørre NRI om talerhjelp også når man ikke klarer å dekke de faktiske kostandene. Kretsstyret arbeider ellers med å finne alternativer for å øke møtevirksomheten og omfanget av forkynnelsen rundt om i bygdene. Vi ønsker blant annet å få laget DVD-er hvor det er en tale og gjerne et sanginnslag (f.eks. av NRI-koret). Disse DVD-ene kan et godt stykke på vei erstatte talere ved at man lokalt kan samles til møte uten at man har kostnadene med å sende ut talere. Vi håper også at flere vil samles til møte lokalt uten tilreisende taler for å komme sammen om Guds ord og samtidig samle inn en misjonsgave. Aller helst vil kretsstyret at vi kan fortsette å sende ut talere og barne- og ungdomsarbeidere til våre lag og foreninger uten å måtte regne på økonomien ved hvert besøk. b) Videreføre kretsen med sterkt redusert bemanning og drift Det andre alternativet som kretsstyret ser for seg er at NRI fortsetter som egen krets, men at lønnskostnadene reduseres fra år til år og tilpasses inntektene. Hvis vi bare fortsetter som før så vil vi allerede i 2015 måtte redusere bemanningen med en hel stilling, og så vil vi måtte fortsette å nedbemanne gradvis og i løpet av noen få år vil det nesten ikke være ansatte igjen. Hvis årsmøtet velger dette alternativet for veien videre må vi vurdere om vi skal avvikle stillingen som kretsleder fra sommeren 2015 og heller holde oppe stillingene i bu-arbeidet og i administrasjonen. Samtidig er kretsstyret klar over at å drive kretsen videre uten fast ansatt kretsleder vil få store konsekvenser både for den praktiske og åndelige siden av arbeidet vårt. c) Legge ned kretsen og overføre verdiene til ImF Dette kan i praksis bety at leirstedene drives videre som selvstendige enheter mens eierskap for skolene våre overføres til ImF. ImF sentralt vil da kunne ha arbeidsgiveransvaret for noen få områdearbeidere som lønnes med lokalt innsamlede gaver. Det presiseres at dette ikke er drøftet med ImF og at dette er et alternativ kretsstyret helst ikke ønsker å gå inn for.

8 d) Søke sammenslåing med Sunnmøre Kretsstyret mener at det vil være en klok vei videre at de to indremisjonskretsene i fylket slås sammen til en region, slik som blant annet NLM og NORMISJON allerede har gjort. NRI sliter allerede sterkt økonomisk, Sunnmøre IM vil møte de samme problemene om noen år. Det vil derfor være fremtidsrettet og klokt å foreta en fusjon nå. Kretsstyret er klar over at dette ikke har vært drøftet verken med Sunnmøre eller i full bredde i vår egen krets. Vi er også klar over at det er en sterk motstand mot dette i misjonsfolket lokalt. KRETSSTYRETS INNSTILLING: 1) Det igangsettes umiddelbart en «krise-innsamling» hvor både enkeltpersoner og foreningene må delta for å skaffe penger til lønn og løpende utgifter de neste månedene. 2) NRI videreføres som egen krets og de lokale foreningene forplikter seg til å øke sine bidrag til kretsen både gjennom direkte innbetalinger og ved å arbeide for flere faste givere. 3) Budsjettet for 2015 godkjennes med dagens bemanning (2,4 årsverk) - alternativt godkjennes budsjett for 2015 med 1,9 årsverk 4) Hvis kretsøkonomien ikke viser en bedring frem mot sommeren må kretsmøtet i juni 2015 ta stilling til andre alternativer for veien fremover.

Reiserute 01.01.11 til 30.06.11 - Personer

Reiserute 01.01.11 til 30.06.11 - Personer Reiserute 01.01.11 til 30.06.11 - Personer Brynestad Stine Marie (ImF-ung) 01.04-03.04 Ten leir Frænabu Eikrem, Kåre 11.01 Innfjorden - BT 26.01 Farstad/Hustad/Vassenden 09.02 Tornes - BT 24.02 Vågane

Detaljer

TALERTILDELING OG REISERUTER VÅREN 2013

TALERTILDELING OG REISERUTER VÅREN 2013 Til Kontaktpersoner og Indremisjonsforeninger i NRI! TALERTILDELING OG REISERUTER VÅREN 2013 Kjære medarbeidere! 18.12.12 Takk for troskap i tjenesten for vår Herre Jesus Kristus. Selv om det noen ganger

Detaljer

Reiserute høst 2010 - foreningene NRI

Reiserute høst 2010 - foreningene NRI 03.08.12 Reiserute høst 2010 - foreningene NRI 01.07.12 08.07.12 Bibelferie Frænabu Evensen, Roald 56143401 95121905 01.07.12 15.07.12 Bibel og aktivitetsferie 8. Frænabu Misjonssenter 08.07.12 16.07.12

Detaljer

INNKALLING TIL KRETSÅRSMØTE 2014

INNKALLING TIL KRETSÅRSMØTE 2014 Til lag, foreninger, skoler m.m. i Nordmøre og Romsdal Indremisjon! INNKALLING TIL KRETSÅRSMØTE 2014 Kjære venner og medarbeidere i Guds rike! Det er tid for å kalle inn til kretsårsmøte for Nordmøre og

Detaljer

Familieleir på Visthus.

Familieleir på Visthus. nr. 6-2015 - 16. årgang Familieleir på Visthus. Den tradisjonelle familieleiren på Visthus leirsted i Vistdalen ble arrangert 11-13 september. Tekst og foto: Ole Christian Martinsen Det var litt i overkant

Detaljer

Prosentregning. Møter i Nesset side 3. Siste nytt fra Høgtun side 4. Storsøndag på Midsund

Prosentregning. Møter i Nesset side 3. Siste nytt fra Høgtun side 4. Storsøndag på Midsund ang 10-12. årg n r. 4-2 0 Prosentregning leder side 2 Møter i Nesset side 3 Siste nytt fra Høgtun side 4 Storsøndag på Midsund krinsglimt side 5 Avslutningsmøte under påskemøtet i Aure. PÅSKEMØTE I AURE

Detaljer

FINE FERIEDAGER FOR 55+ PÅ VISTHUS

FINE FERIEDAGER FOR 55+ PÅ VISTHUS nr. 9-2012 - 14. årgang leder «Han kommer en av dagene» Reiserute / Annonse Haustmesse side 2 - Plakat: Kulturkveld - Plakat: Høstmøte i Molde - Kretslederen melder Side 3 FINE FERIEDAGER FOR 55+ PÅ VISTHUS

Detaljer

Personlig kristen. Leder. LES MER PÅ nri-imf.no. Bilder og tekst fra ulike arrangement i nri Les mer om Høgtun-turer til USA og Kenya.

Personlig kristen. Leder. LES MER PÅ nri-imf.no. Bilder og tekst fra ulike arrangement i nri Les mer om Høgtun-turer til USA og Kenya. nr. 1-2011 - 13. årgang Reiserutene for mars side 2 Flott Familieleir! TeksT og foto : grete MariTa Heiseldal Vannskade / maling på Frænabu side 3 Prosjekt tilhørighet side 4 Overlevering Romsdal Ungdomsskole

Detaljer

bibel & sportsleir Formannen har ordet leder side 2 Kjøp ditt eget bedehus side 3 Trekningsliste Leirstedslotteriet side 4

bibel & sportsleir Formannen har ordet leder side 2 Kjøp ditt eget bedehus side 3 Trekningsliste Leirstedslotteriet side 4 nr. 8-2010 - 12. årgang Formannen har ordet leder side 2 bibel & sportsleir Tekst&foto Roger andre haugland Kjøp ditt eget bedehus side 3 Trekningsliste Leirstedslotteriet side 4 Stevne på Averøy og i

Detaljer

NRI sin sommerfest. «Herre la det i dag lykkes for din tjener» - Nehemjas bønn (Nehemja 1,11)

NRI sin sommerfest. «Herre la det i dag lykkes for din tjener» - Nehemjas bønn (Nehemja 1,11) nr. 3-2017 - 18. årgang NRI sin sommerfest Marit, Knut Inge, Benjamin og Linn Andresen Røen bidro med forkynnelse, sang- og musikk under årsmøtehelgan Tekst: Arild Ove Halås Foto: Arild Ove Halås Sommerfesten/Årsmøtet

Detaljer

God stemning på familieleir

God stemning på familieleir nr. 1-2015 - 15. årgang God stemning på familieleir Det er ikke enkelt å treffe mål med slike gule øyne Fredag 23. januar inntok 80 små og store Frænabu og var klare for familieleir. Tekst: Grete-Marita

Detaljer

BIBELHELG MOLDE BEDEHUS 2.-4. november Egil Sjåstad taler (lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole NLM)

BIBELHELG MOLDE BEDEHUS 2.-4. november Egil Sjåstad taler (lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole NLM) BIBELHELG MOLDE BEDEHUS 2.-4. november Egil Sjåstad taler (lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole NLM) Arr: Molde Indremisjon og Misjonssambandet Tilsluttet Indremisjonsforbundet Velkommen ti l oss og det

Detaljer

Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2014

Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2014 Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2014 HISTORIE OG STÅSTED Nordmøre og Romsdal Indremisjon ble grunnlagt 1. januar 1999 etter sammenslåingen av Romsdal Indremisjon (stiftet 1874) og Nordmøre

Detaljer

FLOTT FAMILIELEIR PÅ FRÆNABU

FLOTT FAMILIELEIR PÅ FRÆNABU nr. 1-2012 - 14. årgang leder «Dagsaktuell på internett..» Årsmøte Lønset og Strande Indremisjon side 2 FLOTT FAMILIELEIR PÅ FRÆNABU Tekst og foto Torgeir Frøsøye Nybygget på Frænabu Side 3 Velg kristen

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Fullt hus og stormende jubel da Molde Folkehøgskole fremførte Kardemommeby på Frænabu. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik

Fullt hus og stormende jubel da Molde Folkehøgskole fremførte Kardemommeby på Frænabu. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik nr. 1-2013 - 15. årgang Leder «Plapper-mädchen» Reiserute mars Temahelg på Åndalsnes side 2 Fullt hus og stormende jubel da Molde Folkehøgskole fremførte Kardemommeby på Frænabu. Tekst og bilde Jan Inge

Detaljer

Familieleir 22-24 Jan 2016

Familieleir 22-24 Jan 2016 rgang 016-17. å n r. 1-2 Familieleir 22-24 Jan 2016 Kjekt på familieleir. Tradisjonen tro arrangerte Nordmøre og Romsdal Indremisjon sin faste familieleir den 22-24 Januar på kretsens fasjonable leirsted

Detaljer

Meget vellykket 55+ leir på

Meget vellykket 55+ leir på nr. 7-2011 - 13. årgang leder «Evangelist eller festarrangør» side 2 Høstmessa på Visthus side 2 Meget vellykket 55+ leir på Visthus Tekst og bilder Jan Inge Nasvik 40 deltakere hadde meldt seg på eldreleiren,

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

Haustmesse på Visthus

Haustmesse på Visthus nr. 7-2014 - 15. årgang Haustmesse på Visthus Det vart seld 3 åreomgangar i løpet av dagen og det var så mange gevinstar at dei aller fleiste fekk noko med seg. Det vart også seld lodd på bøker. Desse

Detaljer

FINE DAGER PÅ VISTHUS TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik

FINE DAGER PÅ VISTHUS TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik nr. 9-2010 - 12. årgang Frænabudagen side 3 FINE DAGER PÅ VISTHUS TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik Høstmøtet i Kristiansund side 2 Kjentfolk på Lyngdal Bibelcamp side 4 Samlingsfest i Molde og Kristiansund

Detaljer

Krinsmøte i strålande sommarvèr

Krinsmøte i strålande sommarvèr nr. 5-2014 - 15. årgang Krinsmøte i strålande sommarvèr NRI-koret deltok med song under krinsårsmøtet. Krinsmøtet til NRI på Høgtun Folkehøgskule 7.-8. juni fekk den beste ramme som tenkast kan. Tekst:

Detaljer

Kjempekjekk minileir!

Kjempekjekk minileir! nr. 4-2011 - 13. årgang «Kretsårsmøtet» leder Side 2 Kjempekjekk minileir! Tekst: Håkon Inge Græsdal Kretslederen melder Side 3 Påskemøte på Aure Side 3 Lørdagsklubben i Fiksdal Side 5 Han som ikke sparte

Detaljer

Wintergames på Frænabu Tekst Kari Sørensen /Torgeir Frøsøye - Bilde NRI

Wintergames på Frænabu Tekst Kari Sørensen /Torgeir Frøsøye - Bilde NRI nr. 2-2012 - 14. årgang leder Seksuelle krenkelser Frænabubasar side 2 Politiattest Påskemøtene i Aure og på Frænabu Side 3 På reise med Kåre Eikrem Side 4 Wintergames på Frænabu Tekst Kari Sørensen /Torgeir

Detaljer

Sol, snø og Wintergames

Sol, snø og Wintergames nr. 2-2011 - 13. årgang «Ein glad pietist» leiar Side 2 Sol, snø og Wintergames Tekst og foto: Grete M. Heiseldal og Ottar Schjølberg Bibelhelg Aure Side 3 Basar Frænabu Side 3 Bibelhelg Kristiansund Side

Detaljer

Tidenes beste høstmesse! TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik

Tidenes beste høstmesse! TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik nr. 11-2010 - 12. årgang Årskalender for 2011 side 2 Tidenes beste høstmesse! TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik BS-Agentene inntok Visthus side 3 SuperTen-leir side 4 Kretslotteriet i gang side 5 De som kjenner

Detaljer

Førjulsmessa på Frænabu! TEKST OG FOTO: ROGER ANDRE HAUGLAND

Førjulsmessa på Frænabu! TEKST OG FOTO: ROGER ANDRE HAUGLAND nr. 12-2010 - 12. årgang Gode nyheter fra Høgtun og Molde Folkehøgskole side 4-5 Svært god misjonsmesse på Kårvåg Førjulsmessa på Frænabu! TEKST OG FOTO: ROGER ANDRE HAUGLAND side 3 Familieleir på Frænabu

Detaljer

Fantastisk jubileumsfest!

Fantastisk jubileumsfest! nr. 4-2017 - 18. årgang Fantastisk jubileumsfest! Tekst: Helge Kjøll jr. Foto: Helge Kjøll jr. Det ble en fantastisk jubileumsfest for 100-års jubilanten Molde folkehøgskole! Kjell Magne Bondevik holdt

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

TENLeir på Frænabu. - Leder - Reiserute april - Frænabu basaren. - Bibelhelg i Kristiansund - Plakat Kretsårsmøtet - Kretslederen melder

TENLeir på Frænabu. - Leder - Reiserute april - Frænabu basaren. - Bibelhelg i Kristiansund - Plakat Kretsårsmøtet - Kretslederen melder nr. 3-2013 - 15. årgang - Leder - Reiserute april - Frænabu basaren side 2 TENLeir på Frænabu Tekst: Sølvi Sæbø/Jan Inge Nasvik BILDE: Sølvi Sæbø - Bibelhelg i Kristiansund - Plakat Kretsårsmøtet - Kretslederen

Detaljer

Frænabubasar i vintervær

Frænabubasar i vintervær nr. 3-2011 - 13. årgang «Kamelonkristne» leder Side 2 Frænabubasar i vintervær Tekst og bilde Jan Inge Nasvik Kretslederen melder Side 3 Jenter til hest Side 3 NRI s Årsmøte Side 4 Nytt fra Høgtun Folkehøgskole

Detaljer

Resultatrapport , , , , , , , ,02

Resultatrapport , , , , , , , ,02 1 Nordmøre og Romsdal Indremisjon Driftsinntekter Salgsinntekt 3015 Catering 0,00 0,00 0,00 3 596,49 3120 Inntekter "Indremisjonsnytt" -1 600,00 0,00 0,00-65 516,87 3200 Egne arrangement -79 856,00-7 500,00-90

Detaljer

Indremisjonsnytt. Topp agentleir på Visthus

Indremisjonsnytt. Topp agentleir på Visthus Indremisjonsnytt nr. 8-2009 - 1. årgang Organ for Nordmøre og Romsdal Indremisjon Er dette siste nummer av Indremisjonsnytt? side 10 Ny møtesal for Kristiansund Indremisjon side3 Topp agentleir på Visthus

Detaljer

Besøk av Guttorm Grønske TEKST OG FOTO: Roger Andre Haugland

Besøk av Guttorm Grønske TEKST OG FOTO: Roger Andre Haugland nr. 10-2010 - 12. årgang Reiserutene for oktober side 2 Besøk av Guttorm Grønske TEKST OG FOTO: Roger Andre Haugland Høstmøtet i Kristiansund side 3 Flott inspirasjons helg side 4 Nytt fra Molde Folkehøgskole

Detaljer

Leonard og Helge Gudmundsen på Frænabu

Leonard og Helge Gudmundsen på Frænabu nr. 2-2017 - 18. årgang Leonard og Helge Gudmundsen på Frænabu Helge Gudmundsen og Atlanterhavskammeratene finpusser programmet rett før Kulturkvelden starter Kulturkvelden med Helge Gudmundsen 16. februar

Detaljer

Familieleir på Visthus

Familieleir på Visthus nr. 5-2016 - 17. årgang Familieleir på Store og små samlet på familie-leir. Helga 9.-11. september ble det arrangert Familie-leir på. Tekst og foto: Ole Chr. Martinsen 12 familier tok turen til for å være

Detaljer

Gla sang-helg på Frænabu

Gla sang-helg på Frænabu rgang 016-17. å n r. 2-2 Gla sang-helg på Frænabu surstrømming i «klossen». Det var både til smak og til usmak alt etter som en følte det. Men originalt og morsomt var det. Lørdagskvelden var det stor

Detaljer

Tidenes beste Julemesse på

Tidenes beste Julemesse på nr. 10-2011 - 13. årgang Hilsen fra formannen side 2 Minneord Marie Sandblåst Side 3 Intervju med ny medarbeider Julehilsen fra ansatte Trekningsliste kretslotteriet Tidenes beste Julemesse på Tekst og

Detaljer

Barnas årsmøte med himmelsk perspektiv

Barnas årsmøte med himmelsk perspektiv nr. 5-2012 - 14. årgang leder «lengsel etter vekkelse» - Kulturkvelder på Frænabu side 2 - Inspirerende kretsmøte Side 3 Barnas årsmøte med himmelsk perspektiv Tekst Audun Vesetvik --Nytt fra Høgtun Folkehøgskole

Detaljer

Rekordresultat for julemessa på Frænabu

Rekordresultat for julemessa på Frænabu nr. 9-2011 - 13. årgang Leder «Salg av evangeliet» Årsplan Bibelhelg Frænabu side 2 Rekordresultat for julemessa på Frænabu Tekst og foto Arild Ove Halås - Annonse Kulturkveld - Annonse Malerkurs - Kretslederen

Detaljer

HAUSTMESSA PÅ VISTHUS

HAUSTMESSA PÅ VISTHUS nr. 8-2011 - 13. årgang Leder «Der din Frelser utestenges..» side 2 Felles høstmøte i Kristiansund Side 3 Loppemarked -Inspirasjonsdag Molde bh. -Samlingsfest Strande Side 4 HAUSTMESSA PÅ VISTHUS Tekst

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 7 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 7 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 7 2014 ÅRGANG 45 Førjulsmesse 15. november på Molde bedehus Møtetidspunkt for 2015 Stor konsert på Bjørnson huset 23. november Julekonsert med Pareli 7. desember

Detaljer

MYE SNØ: Det var ikke vanskelig å lage vinterleker med årets snømengder. FOTO: ARKIV

MYE SNØ: Det var ikke vanskelig å lage vinterleker med årets snømengder. FOTO: ARKIV nr. 3-2010 - 12. årgang Organ for Nordmøre og Romsdal Indremisjon Martyrkronen leder side 2 Møteaksjon i Molde side 3 Romsdal Ungdomsskole har fått tak krinsglimt side 5 Familieleir på visthus side 2 lever

Detaljer

NÅ LØFTER VI SAMMEN TEKST: ARILD OVE HALÅS/ JAN INGE NASVIK BILDE: NRI

NÅ LØFTER VI SAMMEN TEKST: ARILD OVE HALÅS/ JAN INGE NASVIK BILDE: NRI nr. 6-2011 - 13. årgang Annonsering og kunngjeringar leder Side 2 NÅ LØFTER VI SAMMEN TEKST: ARILD OVE HALÅS/ JAN INGE NASVIK BILDE: NRI Leir ut i det fri Side 3 Midtsommerfest Visthus St.hans feiring

Detaljer

SOMMERDAGER PÅ FRÆNABU MISJONSSENTER

SOMMERDAGER PÅ FRÆNABU MISJONSSENTER nr. 8-2012 - 14. årgang leder «Momento mori» Reiserute / «Vi minner om» side 2 -- Ny soveromsfløy Frænabu - Kretslederen melder Side 3 -- Sommerfest på Visthus - St.Hans på Frænabu Side 4 --Nytt fra Molde

Detaljer

Flott wintergames-leir på Frænabu

Flott wintergames-leir på Frænabu rgang 013-15. å n r. 3-2 Leder «12 Tallet er 12» - Reiserute mars - «Dataskjermen» Flott wintergames-leir på Frænabu Tekst og bilder: Kari og Stig Einar SørenseN side 2 - Kulturkveld med Draugedalen -

Detaljer

BASAR PÅ FRÆNABU. Leirer og arrangement fremover annonser side 2. Jenteleir på Frænabu side 3. Rapport fra en fritidsforkynner

BASAR PÅ FRÆNABU. Leirer og arrangement fremover annonser side 2. Jenteleir på Frænabu side 3. Rapport fra en fritidsforkynner nr. 6-2010 - 12. årgang Leirer og arrangement fremover annonser side 2 Jenteleir på Frænabu side 3 Rapport fra en fritidsforkynner side 4 Solveig sitt siste styremøte kretsglimt side 5 For av nåde er dere

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon periode 0-7,Avdeling 1-NRI Kretsen Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen AVG. PLIKTIG SALG 3020 - Kiosksalg 15% 0 Sum AVG. PLIKTIG SALG 0 EGNE ARRANGEMENT 3200 - Egne arrangement 37 030-35 000-60 000-37 815 3205

Detaljer

REISERUTE REGION NORDVEST 2. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom:

REISERUTE REGION NORDVEST 2. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom: REISERUTE REGION NORDVEST 2. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom: Okt. v. Mainy Os August - desember 2017 Plassering Ukenr. Fra dato Til dato Arrangement/Sted Aktivitet Tildelt Merknad/Kontaktperson Område 3

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Høstmøtet i Molde. -Kretsglimt. «Jesus sier til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende

Høstmøtet i Molde. -Kretsglimt. «Jesus sier til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende nr. 8-2011 - 13. årgang Leder «Mitt barndoms bedehus» Reiserute Annonse for leirene side 2 Høstmøtet i Molde Tekst og bilder Arild Ove Halås - Kulturkveld med Rune Larsen - Vinner av båtlotteriet - Kretslederen

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

Innvielsesfest Romsdal Ungdomsskole

Innvielsesfest Romsdal Ungdomsskole Fjellstevne i Innfjorden side 2 nr. 7-2010 - 12. årgang Innvielsesfest Romsdal Ungdomsskole AV ARILD OVE HALÅS a.halaas@imf.no FOTO: Jan Inge Nasvik Midtsommerfest på Visthus side 3 Vårfest på Kvanne side

Detaljer

Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2012

Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2012 Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2012 HISTORIE OG STÅSTED Etter sammenslåingen av Romsdal Indremisjon (stiftet 1874) og Nordmøre krets av DVI (stiftet 1911) ble Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Detaljer

Påskefeiring på Frænabu

Påskefeiring på Frænabu nr. 3-2012 - 14. årgang Påskefeiring på Frænabu leder Fakta om bedehuset Annonse Romsdal Ungdomsskole side 2 Tenleir på Frænabu Side 3 Tekst Arild Ove Halås - Bilde NRI Påskemøte i Aure Nytt fra Visthus

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014 REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR Dato: 14.-15.03. 2014 Tid: 14.03, 18.00 22.00 og 15.03, 10.00-14.30 Sted: 14.03: Norsjø Ungdomssenter. 15.03: Kvitsund Gymnas Til stede: Helge Norheim (styreleder), Kristen

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter.

Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter. Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter. Beskrivelse av formålet med institusjonen. Formålet med Hald Internasjonale Senter er å utdanne mennesker for holdningsdannende

Detaljer

REISERUTE REGION NORDVEST 2. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom:

REISERUTE REGION NORDVEST 2. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom: REISERUTE REGION NORDVEST 2. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom: Juni, v. Mainy Os August - desember 2017 Plassering Ukenr. Fra dato Til dato Arrangement/Sted Aktivitet Tildelt Merknad/Kontaktperson Område 3

Detaljer

Uke Dato Møteplass Taler. 3. 1. RJÅNES familiejulefest Ole Audun Os 971 91 397 4. 1. MIDSUND 1100 Barnas misjonsdag

Uke Dato Møteplass Taler. 3. 1. RJÅNES familiejulefest Ole Audun Os 971 91 397 4. 1. MIDSUND 1100 Barnas misjonsdag Uke Dato Møteplass Taler 1 3. 1. RJÅNES familiejulefest 4. 1. MIDSUND 1100 Barnas misjonsdag 4. 1. ØVM kl. 1100 4. 1. MOLDE kl. 1100 Sakarias Ingolfsson 976 19 658 4. 1. ÅLESUND kl. 1100 Andreas Bakke

Detaljer

INNKALLING TIL KRETSÅRSMØTE 2017

INNKALLING TIL KRETSÅRSMØTE 2017 Til lag, foreninger, skoler m.m. i Nordmøre og Romsdal Indremisjon! INNKALLING TIL KRETSÅRSMØTE 217 Kjære venner og medarbeidere i Guds rike! Det er tid for å kalle inn til kretsårsmøte for Nordmøre og

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2016

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2016 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2016 Side 4: Balanse 2016 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard, NRS(F),

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2010

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2010 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Regnskap 2010 Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2010 Side 4: Balanse 2010 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr 0 3740 FGS kr 214,025 kr 421,830 1 3750 Kollekter kr 106,297 kr

Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr 0 3740 FGS kr 214,025 kr 421,830 1 3750 Kollekter kr 106,297 kr Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr 0 3740 FGS kr 214,025 kr 421,830 1 3750 Kollekter kr 106,297 kr 110,000 3760 Weekend kr 26,780 kr 26,780 3910 Medlemskontingent

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 8 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 8 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 8 2014 ÅRGANG 45 Julekonsert med Pareli 7. desember på bedehuset Førjulstoner 14. desember Informasjon om arbeidet i Molde Indremisjon Julefest 28. desember www.moldebedehus.no

Detaljer

HAUSTMØTET I MOLDE EIN FESTDAG FOR SMÅ OG STORE

HAUSTMØTET I MOLDE EIN FESTDAG FOR SMÅ OG STORE nr. 9-2011 - 13. årgang leder «Paragraf 1.» side 2 Tenleir på Visthus Side 3 Vingveka på Vestnes bedehus HAUSTMØTET I MOLDE EIN FESTDAG FOR SMÅ OG STORE Tekst og foto Arild Ove Halås Økonomi Side 4 Nytt

Detaljer

ET SVÆRT VELLYKKET KRETSÅRSMØTE. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik

ET SVÆRT VELLYKKET KRETSÅRSMØTE. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik nr. 5-2011 - 13. årgang Takk for kretsmøtet! leder Side 2 ET SVÆRT VELLYKKET KRETSÅRSMØTE. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik Midtsommerfest på Visthus Side 2 Nye bøker fra Sambåndet forlag Side 4 Avslutningsfest

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2013

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2013 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2013 Side 4: Balanse 2013 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard, NRS(F),

Detaljer

Ukenr. Fra dato Til dato Sted Område Møte Taler Kommentar aug. 9. aug. Engesetdal Område 2 Møte i forsamling Os, Ole Audun Familiemøte kl.

Ukenr. Fra dato Til dato Sted Område Møte Taler Kommentar aug. 9. aug. Engesetdal Område 2 Møte i forsamling Os, Ole Audun Familiemøte kl. Ukenr. Fra dato Til dato Sted Område Møte Taler Kommentar 32 9. aug. 9. aug. Engesetdal Område 2 Møte i forsamling Os, Ole Audun Familiemøte kl. 1100 m nattv. 32 9. aug. 9. aug. Ålesund, Misjonssalen Område

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu Indremisjonsnytt nr. 7-2009 - 1. årgang Organ for Nordmøre og Romsdal Indremisjon Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag side 2 Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid side 4-5 Aktivitetsleir på Frænabu side

Detaljer

Ledertrening Minileir, en vellykket kombinasjon

Ledertrening Minileir, en vellykket kombinasjon nr. 6-2016 - 17. årgang Ledertrening Minileir, en vellykket kombinasjon Siste helgen i oktober inntok igjen ungdommer mellom 13-15 år og barn mellom 5-7 år vårt kjære Frænabu. Tekst og foto: Ole Chr. Martinsen

Detaljer

Ef. 2, 8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.

Ef. 2, 8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. rgang 016-17. å n r. 4-2 Vellykket 55 + på Visthus Godt og vel 50 personer var samlet fra onsdag 10. søndag 14. august på årets 55+. Tekst: Arild Ove Halås Foto: Jan Inge Nasvik Årets talere / sangere

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 Se også innhold 3-5 6 7 8-11 12 kasserers rapport regnskap & budsjett balanse noteopplysninger revisjonsberetning Selve Årsregnskapet du holder i hånden gir et

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

REGNSKAP PR.31.12.07 & BUDSJETT 2007

REGNSKAP PR.31.12.07 & BUDSJETT 2007 PR.31.12.07 & 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Ordinære inntekter Ordinære kostnader 17 Annonser, IMI-nytt og internettsider 58 218 49 434 60 000 40 000 18 Strøm

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2014 ÅRGANG 45 Glimt fra huskonserten 25. mai Kretsmøte 7 og 8 juni på Høgtun Velkommen til sommermøtene på bedehuset Samlingsfesten begynner 17. august kl.

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET. Møre og Romsdal Felles satsing over fire år

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET. Møre og Romsdal Felles satsing over fire år STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Møre og Romsdal Felles satsing over fire år 2013-2017 Status pr 31.oktober 2013 Tiltak i strategien skal tre i kraft frå skuleåret

Detaljer

UTREDNING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT. Med mulighet for samarbeid med Kristiansund barneverntjeneste

UTREDNING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT. Med mulighet for samarbeid med Kristiansund barneverntjeneste UTREDNING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT Med mulighet for samarbeid med Kristiansund barneverntjeneste Bakgrunn for ønske om barnevernvakt Styrings-signal fra departementet Akuttberedskapen i kommunalt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 16/1270

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 16/1270 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 16/1270 OVERSIKT OVER DIVERSE TESTAMENTARVER OG GAVER I HELSE- OG SOSIALETATEN PR 31.12.2015 Rådmannens innstilling: Oversikten over

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Bibel og aktivitetsferie

Bibel og aktivitetsferie Nordmøre og Romsdal Indremisjon inviterer til Bibel og aktivitetsferie ved Hustadvika Velkommen! Nordmøre og Romsdal indremisjon inviterer til «Bibel- og aktivitetsferie» på Frænabu Misjonssenter 1.-15.

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte 2004

Protokoll fra kretstingets årsmøte 2004 Protokoll fra kretstingets årsmøte 2004 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund 1. ÅPNING Det 26. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund (NSF) ble arrangert

Detaljer

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR.

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. nr. 4-2012 - 14. årgang FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. Leder Vegen framover Annonser om arrangement side 2 Tekst og foto Jan Inge Nasvik - Bymisjonær til Kristiansund - Kretslederen melder Side 3-2 plakater

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Finansiering av politiske partiorganisasjoner

Finansiering av politiske partiorganisasjoner 2225 Kongsvinger Finansiering av politiske partiorganisasjoner Du kan også svare på Internett: https://idun.ssb.no Bruker-ID: Passord:? Trenger du hjelp med utfylling av papirskjemaet, ring tlf. 62 88

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

VIKTIGE TELEFONNUMMER :

VIKTIGE TELEFONNUMMER : VIKTIGE TELEFONNUMMER : Legevakta i Nesset kommune 71231200/71232333 Legevakta i Fræna kommune 71262003 Politiet i Nesset 71231470 Politiet i Fræna kommune 71266712 112 Politi Ambulanse/AMK (akutt medisinsk

Detaljer