EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014"

Transkript

1 EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt Kretsstyret i NRI har vedtatt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte på Molde bedehus i oktober for å drøfte kretsens svært alvorlige økonomiske situasjon, og for sammen å finne veien videre. BAKGRUNNEN NRI har i flere år hatt store underskudd på misjonsdriften (vi holder her leirstedene og driften av disse utenfor). De klare tallene viser følgende underskudd når vi ikke tar med testamentariske gaver og salg av bedehus: , , , ,- Årsmøtet har hvert år godkjent regnskapet og gitt signaler om at bemanningen og driften ikke må reduseres. Siden NRI for noen år siden mottok flere store testamentariske gaver, samt at Gartneriveien 3 ble solgt, har det vært penger i bakhånd til å tåle disse underskuddene. Kretsstyret har vurdert det som riktig å bruke testamentariske gaver til å holde oppe misjonsdriften. Det meste av midlene etter salget av Gartneriveien 3 har gått til utbygging av Molde Friskole og Frænabu. Vi må vel likevel innrømme at dette har vært en uansvarlig drift. Selv om kretsstyret har arbeidet kontinuerlig med å øke inntekten og redusere utgiftene har man valgt å følge de mange signaler som har kommet på årsmøtene om ikke å redusere bemanningen. Det sitter selvsagt langt inne å si opp ansatte når man har forholdsvis mye penger i banken. SITUASJONEN PR. SEPTEMBER 2014 / LIKVIDITETSSITUASJONEN PR. DATO Nå er imidlertid dagen kommet da det ikke er mere penger på bok. Selv om situasjonen svinger fra uke til uke når det gjelder den nøyaktige saldoen i banken så er situasjonene tydelig. Dette skrives 11. september. Da er situasjonen følgende når det gjelder penger og regninger: NRI saldo på konto ,- NRI saldo på reservekonto ,- Sum ,- Kassekreditt NRI ,- Regninger til forfall NRI frem til 5. oktober ,- Lønn til forfall 15. september NRI ,- Arbeidsgiveravgift til forfall 15. september ,- Sum ,- Frænabu saldo på konto ,- Regninger til forfall Frænabu t.o.m. 15. okt ,- Lønn til forfall 15. september Fræanbu ,- Avdrag lån Frænabu forfall 15. oktober ,- Sum ,-

2 Visthus ,- (i hovedsak innsamlet -sanitæranlegg) Regninger til forfall Visthus t.o.m. 1. okt ,- Ser vi dette samlet (unntatt Visthus) vil vi måtte tømme kontoene våre (både til NRI og Frænabu) for å klare å betale det vi skal frem til 15. oktober. Da forfaller det lønn på nytt igjen med ,- for NRi og ,- for Frænabu. Dette vil gi oss en svært vanskelig likvid situasjon på senhøsten og fremover vinteren og hvis ikke noe spesielt skjer på inntektssiden vil vi ikke ha penger til lønn og regninger fremover vinteren. Dette mener kretsstyret er et felles ansvar for hele kretsen. Det må finnes kortsiktige løsninger som gir oss nødvendig kapital til å klare våre forpliktelser. Ikke minst gjelder dette å sørge for at våre ansatte får sin lønn. BEMANNINGEN Kretsstyret har prøvd å forberede seg på den situasjonen som nå er oppstått med gradvis å redusere bemanningen i kretsen. Dette er gjort selv om det på kretsmøtene har vært gitt signal om at bemanningen må holdes oppe. Grete Marita Heiseldal er utleid til Molde Friskole i 20 % stilling fra og med våren Når Audun Vesetvik (mars 2013) og Roger Andre Haugland (mars 2014) sluttet i kretsen har ikke disse stillingene blitt erstattet. Pr. 1. mars mars 2013 hadde NRI følgende ansatte: 4,0 årsverk Arild Ove Halås 100 % kretsleder (herav ca. 50 % forkynner) Gunnlaug Lima 50 % Kontoret, styreverv, møtevirksomhet, Frænabu m.m. Grete Marita Heiseldal 60 % Barne- og ungdomsarbeidet Jan Inge Nasvik 50 % kontoret, forkynner, Visthus m.m. Audun Vesetvik 60 % barne- og ungdomsarbeidet Roger Andre Haugland 80 % kontoret, forkynner m.m. I september 2014 har NRI følgende ansatte: 2,4 årsverk Arild Ove Halås 100 % kretsleder (herav ca. 50 % forkynner) Gunnlaug Lima 50 % Kontoret, styreverv, møtevirksomhet, Frænabu m.m. Grete Marita Heiseldal 40 % Barne- og ungdomsarbeidet (utleid til Molde Friskole i 20 %) Jan Inge Nasvik 50 % kontoret, forkynner, Visthus m.m. I tillegg kommer de ansatte på Frænabu. Vi har som kjent ikke ansatte på Visthus pr. dato sel v om Jan Inge Nasvik bruker en vesentlig del av stillingen sin der. Spørsmålet er hvor lav bemanning kretsen kan ha før det ikke lenger er forsvarlig å drive videre? BUDSJETT FOR 2015 Vedlagt ligger kretsstyrets budsjettforslag for Dette er et nøkternt budsjett hvor det er lagt til grunn de samme inntekter som vi har hatt de siste årene. Det er også lagt opp til at utgiftene holdes så lave som mulig. Forslaget til budsjett har to kolonner, som tilsvarer to ulike modeller med tanke på ansatte (se under).

3 Jan Inge Nasvik blir pensjonist sommeren Kretsstyret ønsker da primært å beholde denne stillingen, men vil gjøre den om til en stilling innenfor barne- og ungdomsarbeidet. Vi mener vi må styrke barne- og ungdomssektoren fremover. Dette vil samtidig føre til en betydelig reduksjon i kretskontorets mulighet til å utføre sine administrative oppgaver og vi gjøre at kretslederen i mindre grad kan ta på seg forkynneroppgaver. Budsjettforslag A har følgende stillinger: Underskudd kr ,- Kretsleder 100 % (herav ca. 30 % forkynnelse) En stilling på kontoret på 50 % (fra sommeren 2015) En stilling i barne- og ungdomsarbeidet 60 % Budsjettforslag B har følgende stillinger: Underskudd kr ,- Kretsleder 100 % (herav ca. 30 % forkynnelse) En stilling på kontoret på 50 % To stillinger i barne- og ungdomsarbeidet til sammen inntil 110 % (fra sommeren 2015) Dette betyr i klartekst at skal vi gå i balanse med dagens inntekter må vi redusere bemanningen med en hel stilling i løpet av første halvår VEIEN VIDERE Slik kretsstyret ser det har vi ulike muligheter for veien videre. De 4 mest nærliggende og realistiske er følgende: a) Fortsette som en egen krets som i dag b) Fortsette som en egen krets men med gradvis redusert virksomhet c) Legge ned kretsen og overføre eiendommer og verdier til Indremisjonsforbundet sentralt d) Søke om sammenslåing med Sunnmøre Indremisjon a) NRI fortsetter som egen krets som i dag Aller helst ønsker kretsstyret at NRI kan videreføres som egen krets med dagens bemanning. Alternativt at bemanningen reduseres med en 50 % stilling fra sommeren Hvis dette skal kunne gjennomføres må de lokale indremisjonsforeningene forplikte seg til å ta ansvar for kretsøkonomien og øke inntektene med ca ,- til ,- pr. år. Kretsstyret er usikker på om dette er realistisk. Kretsstyret har i flere år grundig arbeidet med kostnader og inntekter. Kostnadene er redusert så mye som det er mulig hvis man skal opprettholde en forsvarlig drift. På samme måte er inntektene fra privatpersoner øket kraftig gjennom fast givertjeneste og andre gaver fra privatpersoner. Kretsstyret tror ikke det er så mye mer å hente i ytterligere økte gaver fra enkeltpersoner direkte til kretsleddet. Det som er det avgjørende punktet for økonomien er foreningsgavene. I hvor stor grad har de lokale indremisjonsfellesskapene ansvarsfølelse for kretsens økonomi?

4 Kretsen er ikke noe mål i seg selv, den skal være en fellesfunksjon og en tjener for de lokale fellesskapene. NRI er en fellesforening av ulike lag og foreninger. Da må også disse sammen bære ansvaret for kretsen. Pr. dato er det få av våre foreninger som gjør noe «spesielt» for å samle inn penger til driften av NRI. Man er stort sett fornøyd med å ta opp en kollekt på de møtene hvor man har besøk av en taler fra kretsen. Vi må være ærlige nok til å si at dette ikke holder hvis vi skal møte fremtiden. Et møte med taler fra NRI (uansett om det er ansatte eller frivillige) koster i gjennomsnitt ca. 2500,-. Da er 50 % av kretslederlønnen, misjonstilskuddet til ImF, 50 % av reisekostnadene og 10 % av en «vanlig» stilling regnet inn og delt på antall møter pr. år. som er ca Samtidig må vi understreke at en vesentlig del av disse utgiftene er utgifter kretsen har uansett hvor mange møter som arrangeres. En fritidsforkynner koster i rene penger kun reisekostnader. Om kretslederen taler på 5 eller 15 møter pr. måned er lønnsutgiftene de samme. Det er derfor ikke uten videre noen god løsning å tenke at vi bare skal redusere antall møter. Men dette tallet viser oss likevel hva en minimumskollekt på et møte bør være!!! Vi ønsker ikke å tvinge foreningene til å betale for hvert møte, men mener likevel at foreningene må ta ansvar for å samle inn midler til de faktiske utgiftene som NRI har. Skal kretsen ha en fremtid må foreningene være villig å arrangere egne innsamlinger, basarer, julemesser (slik foreningene på Averøya gjør) m.m. for å samle inn penger til kretsen. Foreningsgavene har utviklet seg slik de siste 7 årene: , ,- Når vi da tar med pris- og lønnsvekst gjennom disse årene sier det seg selv at dette blir en krevende situasjon. Dette henger sammen med at vi har færre foreninger og mindre møtevirksomhet enn tidligere. Som forslaget til budsjett viser vil en videre drift med dagens bemanning gi et underskudd på ca. kr ,- i Dette betyr i klartekst at foreningene våre (og evt. privatpersoner) må forplikte seg til å betale inn dette beløpet i tillegg til det som i dag samles inn til kretsen gjennom lokale kollekter. Denne forpliktelsen må gjelde for flere år fremover. Dette er en økning i foreningsgavene på ca. 30 %. Hvis foreningene sammen er villig å forplikte seg til å dekke driften med dagens bemanning, vil vi kunne fortsette å holde oppe den møtevirksomhet slik vi har i dag. De enkelte foreninger må føle ansvar for to ting: 1) Å dekke de faktiske kostnadene kretsen faktisk har ved å sende ut talere m.m. til hver enkelt forening. 2) Det har vært noe av indremisjonens kjennetegn at de større foreningene bærer en del av kostnadene med at de små bygdene får jevnlige møter hvor Guds ord forkynnes.

5 Her er en oversikt over foreningsbidragene i 2013 og over antall møtebesøk. Dette er en brutal oversikt, men kretsstyret ønsker å synliggjøre disse tallene. De som er merket med RØDT er de som har betalt inn mer til kretsen enn det har kostet å sende ut talere til foreningen. I bakerste kolonne finner du en antydning om hva kretsstyret mener det er realistisk å forvente av innbetalinger pr. år. Kretsstyret mener at de steder hvor man kun har en kontaktperson kan man ikke forvente så mye som der man har en aktiv forening. Samtidig ser kretsstyret at det ikke uten videre er realistisk å tro at en del av de mindre lokale foreninger skal klare å øke sine bidrag til kretsen så mye som blir nødvendig. Da er spørsmålet hvor mye de større foreningene vil bidra ekstra og om dette i det hele tatt er realistisk? (K) betyr kontaktsted, (F) betyr forening. Forening / kontaktsted Medalen/Marstein Åndalsnes Innfjorden Isfjorden Verma Holmemstranda/Åfarnes Måndalen Vågstranda Vestnes Vestnes VING (bu) Daugstad Tresfjord Tomrefjord Fiksdal/Rekdal Betalt inn i 2013 Antall talerbesøk i ,- 0 0 Faktisk kostnad for talerbesøk i , , , , , ,- 1650, , , , , , , , , , ,- 1489, , , ,- 5000, , , , , , ,- 8530, , ,- 5900, ,- 6000,- Forslag til hva som bør betales inn årlig de neste 3-5 årene

6 Helset Molde IM Lønset og Strande Bud Elnesvågen Sylteosen og Malme Tornes Tornes og Elnesvågen Kvinneforening Skotten (f/k) Skotten Yngres (bu) Kvinneforeninga «Kvisten» - Solemdal Røvik og Nesjestranda Solemdal Eidsvåg Midsund Gossen/ Aukra Harøy Eide (f/k) Eide Formiddagstreffene Vevang AVERØYA (felles) Bådalen Henda Kårvåg Stene/Kornstad Julemessa Averøy Torvikbukt 3405, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,-, ,- 3330, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 8690, , , , , , , ,- sum: 71982,- 5825,- 6100,- 9798, , , , ,- unntatt julemessa 32942, , ,-

7 Kvanne/Nordvik 8427, ,- 5000,- Aure fellesforening 35000, , ,- Batnfjord 2711,- 0 Kristiansund 0, , ,- SUM ,- Dette er en farlig oversikt som lett kan misbrukes og mistolkes. Den kan skape mye mismot hvis vi stirrer oss blind på tallene. Den kan også føre til mindre forkynnelse av Guds ord. Samtidig mener kretsstyret det er viktig å være konkrete med tall og utfordringer. Samtidig ønsker vi å oppmuntre til at det lokalt holdes møter hvor Guds ord forkynnes, og at de lokale foreninger/kontaktpersoner med frimodighet skal kunne spørre NRI om talerhjelp også når man ikke klarer å dekke de faktiske kostandene. Kretsstyret arbeider ellers med å finne alternativer for å øke møtevirksomheten og omfanget av forkynnelsen rundt om i bygdene. Vi ønsker blant annet å få laget DVD-er hvor det er en tale og gjerne et sanginnslag (f.eks. av NRI-koret). Disse DVD-ene kan et godt stykke på vei erstatte talere ved at man lokalt kan samles til møte uten at man har kostnadene med å sende ut talere. Vi håper også at flere vil samles til møte lokalt uten tilreisende taler for å komme sammen om Guds ord og samtidig samle inn en misjonsgave. Aller helst vil kretsstyret at vi kan fortsette å sende ut talere og barne- og ungdomsarbeidere til våre lag og foreninger uten å måtte regne på økonomien ved hvert besøk. b) Videreføre kretsen med sterkt redusert bemanning og drift Det andre alternativet som kretsstyret ser for seg er at NRI fortsetter som egen krets, men at lønnskostnadene reduseres fra år til år og tilpasses inntektene. Hvis vi bare fortsetter som før så vil vi allerede i 2015 måtte redusere bemanningen med en hel stilling, og så vil vi måtte fortsette å nedbemanne gradvis og i løpet av noen få år vil det nesten ikke være ansatte igjen. Hvis årsmøtet velger dette alternativet for veien videre må vi vurdere om vi skal avvikle stillingen som kretsleder fra sommeren 2015 og heller holde oppe stillingene i bu-arbeidet og i administrasjonen. Samtidig er kretsstyret klar over at å drive kretsen videre uten fast ansatt kretsleder vil få store konsekvenser både for den praktiske og åndelige siden av arbeidet vårt. c) Legge ned kretsen og overføre verdiene til ImF Dette kan i praksis bety at leirstedene drives videre som selvstendige enheter mens eierskap for skolene våre overføres til ImF. ImF sentralt vil da kunne ha arbeidsgiveransvaret for noen få områdearbeidere som lønnes med lokalt innsamlede gaver. Det presiseres at dette ikke er drøftet med ImF og at dette er et alternativ kretsstyret helst ikke ønsker å gå inn for.

8 d) Søke sammenslåing med Sunnmøre Kretsstyret mener at det vil være en klok vei videre at de to indremisjonskretsene i fylket slås sammen til en region, slik som blant annet NLM og NORMISJON allerede har gjort. NRI sliter allerede sterkt økonomisk, Sunnmøre IM vil møte de samme problemene om noen år. Det vil derfor være fremtidsrettet og klokt å foreta en fusjon nå. Kretsstyret er klar over at dette ikke har vært drøftet verken med Sunnmøre eller i full bredde i vår egen krets. Vi er også klar over at det er en sterk motstand mot dette i misjonsfolket lokalt. KRETSSTYRETS INNSTILLING: 1) Det igangsettes umiddelbart en «krise-innsamling» hvor både enkeltpersoner og foreningene må delta for å skaffe penger til lønn og løpende utgifter de neste månedene. 2) NRI videreføres som egen krets og de lokale foreningene forplikter seg til å øke sine bidrag til kretsen både gjennom direkte innbetalinger og ved å arbeide for flere faste givere. 3) Budsjettet for 2015 godkjennes med dagens bemanning (2,4 årsverk) - alternativt godkjennes budsjett for 2015 med 1,9 årsverk 4) Hvis kretsøkonomien ikke viser en bedring frem mot sommeren må kretsmøtet i juni 2015 ta stilling til andre alternativer for veien fremover.

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Tanken om å slå Normisjon region Telemark sammen med andre enheter innen Normisjon er ikke ny, og det har pågått mer eller mindre

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR.

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. nr. 4-2012 - 14. årgang FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. Leder Vegen framover Annonser om arrangement side 2 Tekst og foto Jan Inge Nasvik - Bymisjonær til Kristiansund - Kretslederen melder Side 3-2 plakater

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Revidert budsjett 2010

Revidert budsjett 2010 Revidert budsjett 2010 Inntekter På inntektssiden ble det i 2009 budsjettert med 1.505.000,- i annonseinntekter, og i 2010 med 1.580.000,- Regnskapet for 2009 viser at vi fikk inn like over budsjett. Per

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer