REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN"

Transkript

1 REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: /30 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: TROE Dato: Laksevåg bydel, Gravdal, gnr. 146, bnr. 298, deler av gnr. 146, bnr. 267 og gnr.146 bnr.5. Wallemsvikveien, boligformål. Plan nr Forslag til reguleringsplan, offentlig ettersyn. Sammendrag Opus AS fremmer på vegne av Skifte Eiendom et privat forslag til reguleringsplan. Formålet er å legge til rette for boligbygging, samt å regulere til spesialområde innenfor et område på ca. 4,9 dekar. Planområdet består i dag av et planert område på vestsiden av Wallemsvikvegen og en bratt skråning med edelløvskog på østsiden av vegen. Planområdet er hovedsakelig omgitt av eneboliger og rekkehusbebyggelse mot nord og vest. I sør grenser eiendommen til det fredningsverdige anlegget Kommandantboligen. Forslaget som ble kunngjort ved oppstart viste en boligblokk på ni leiligheter og et større garasjeanlegg på tomten. Etter merknader som kom inn ved oppstart og etter råd fra fagetaten er planforlaget endret og foreslår nå 3 eneboliger på 1,5 etasjer med en felles avkjørsel fra Wallemsvikvegen til tomtene. For å kunne ivareta edelløvskogkvalitetene på mottatt side av Wallemsvikvegen blir det foreslått å regulere dette til Spesialområde natur.

2 Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Bergens Tidende og Bergensavisen Grunneiere, naboer og høringsinstanser ble varslet ved brev datert I forbindelse med oppstart kom det inn i alt 12 merknader hvorav 3 var fra private og 9 var fra offentlige instanser. De private merknadene mente at det forslaget som viste en større boligblokk, brøt med strøkskarakteren i området. Det ble og uttrykt ønske om vern av nærliggende bøkeskog. Aktuelle tema i plansaken har b.l.a vært strøkstilpasning, bevaring av verdifulle edelløvskogområder, utbyggingen sin påvirking på Kommandantboliganlegget. Tema som i tillegg aktualiseres i fagnotatet er vurdering av annen avkjørsel enn den som er foreslått i forslaget, samt mulig bevaring av kastanjetrær langs Wallemsvikvegen. Fagetatens har etter forslagets siste endringer når det gjelder utnyttingsgrad og strøkstilpasning ingen større merknader til tiltaket, men ser at det kan arbeides videre med vurdering av annen avkjørsel/tilkomst til eiendommene. I tillegg må en få større klarhet i hvilke verdier som knytter seg til rekken av kastanjetrær som står langs tomten ved Wallemsvikvegen. Vedtak I medhold av plan- og bygningsloven 27-1 nr 2, første ledd, første punktum, og i henhold til delegert myndighet, legges følgende forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn: - Laksevåg bydel, Gravdal, gnr. 146, bnr. 298, deler av gnr. 146, bnr. 267 og gnr.146 bnr.5. Reguleringsplan nr , vist på plankart sist datert Tilhørende bestemmelser sist datert ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Else Kristin Foss Vikenes Byggesakssjef Finn Wetteland Seksjonsleder Side 2 av 12

3 SAKSUTREDNING 1 Nøkkelopplysninger Bydel Laksevåg Gårdsnavn (adresse i sentrum) Wallemsvikvegen 10 Gårdsnummer/bruksnummer Gnr.146 bnr 298, og del av gnr 146 bnr.5 m.fl. Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Uregulert Avsatt til byggeområde/boligområde i kommuneplanen Forslagstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Skifte Eiendom Skifte Eiendom Opus Bergen AS Ny plans hovedformål Regulere for eneboliger med tilhørende adkomst, samt spesialområde natur Planområdets areal i daa ca 4,9 Grad av utnytting % BRA =50 Antall nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) 3 Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Bøkeskog, kastanjealle, fjernvirkning fra kommandantboligen, ny avkjørsel Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) N Konsekvensutredningsplikt (j/n) N Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt (j/n) N 2 Bakgrunn Bakgrunn for planforslaget er ønske om å regulere et mindre område i Gravdal, Gnr.146 bnr 298, og del av gnr 146 bnr.5 m.fl. Planforslaget er utarbeidet av OPUS Bergen AS på oppdrag for Skifte Eiendom A/S, Forsvarsbygg, som også står som eiere av området. 3 Intensjonen med planforslaget Intensjonen med planforslaget er å regulere til tre eneboligtomter, samt et friområde. Skifte Eiendom AS vil etter avklart planprosess selge tomtene som er regulert for boligbygging til en profesjonell utbygger etter vanlig anbudsprosess. 4 Planprosessen Kunngjøring oppstart Oppstart av planarbeidet ble kunngjort Grunneiere, naboer og høringsinstanser ble varslet ved brev datert Naboer og Grønn etat i Bergen kommune hadde i forbindelse med oppstart innvendinger mot å bebygge den østlige delen av planområdet da dette utgjør en del av et sammenhengende bøkeskogsbelte som strekker seg fra Gravdalsveien mot Sjøkrigsskolen. Side 3 av 12

4 Planområdet ble av den grunn redusert til å omfatte kun den vestlige delen av tomten da planforslaget ble levert inn for 1.gangsbehandling Siden har forslagsstiller etter anbefaling fra Etat for byggesaker og private planer opprettholdt opprinnelig planavgrensing som ble satt ved oppstart, men med innregulering av bøkeskogområdet som befinner seg på den østlige delen av tomten som et offentlig friareal. Naboer og fagetaten hadde i tillegg innvendinger mot blokkbebyggelse i dette området, da en ser at dette harmonerer dårlig med omliggende bebyggelse. Dette er tatt til etterretning, og det foreliggende planforslaget viser forslag til 3 eneboligtomter. Medvirkning i planarbeidet Det har ikke vært avholdt noe informasjonsmøte eller liknende for å sikre en medvirkning i planarbeidet ut over lovens minstekrav. Behandling av planforslaget Fullstendig planforslag ble mottatt for siste gang Offentlig ettersyn kunngjøres i dagspressen. Grunneiere, naboer og høringsinstanser varsles ved brev. Etter offentlig ettersyn vil innkomne merknader og uttalelser bli behandlet, og eventuelle endringer innarbeidet. Saken vil så bli oversendt byrådsavdelingen, med fagetatens endelige innstilling, for politisk behandling (2. gangs behandling). 5 Gjeldende planstatus og overordnete retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer De rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging anbefaler blant annet at fortetting bør skje i sentrumsnære områder, langs kollektivårer spesielt i tilknytning til viktige stasjoner og knutepunkter. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen har som mål å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Oppvekstmiljøene skal ha de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til en hver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Kommuneplan Arealet omfattes av kommuneplan for Bergen Kommuneplanen viser arealet som nåværende byggeområde, bolig. Side 4 av 12

5 Planområdet Utsnitt av kommuneplanens arealdel Kommunen har en fortettingsstrategi som tilsier at ledige tomter i allerede utbygde områder bør nyttes til boligbygging. Det heter i planen: Innenfor resten av byggesonen (de ikke-prioriterte fortettingsområdene) skal økningen i tetthet skje innenfor de rammene som byggeskikk, strøkskarakter og tetthet i nærområdet kan tillate. Det stilles plankrav for alle prosjekter på 10 boligenheter eller flere. Utnyttingsgraden skal ikke overstige tomteutnyttelse (TU) på 50% Reguleringsplaner Planområdet er i dag uregulert. Nærmeste tilgrensende plan i området er Simonsvik og Wallem regulerings-og bebyggelsesplan nr fra 1957, som dekker området øst for planområdet. Området som grenser til planområdet i sør, og som innbefatter Kommandantboligen med hageanlegg, er i dag uregulert. Tilgrensende reguleringsplan P Side 5 av 12

6 Avstand mellom Kommandantboligen og den delen av planområdet hvor det planlegges boliger (ca. 100 meter) Illustrasjon som viser forholdet mellom Kommandantboligen og deler av planområdet 6 Beskrivelse av planområdet med omgivelser Planområdet ligger i Gravdal, Laksevåg bydel, vest for Bergen sentrum, ca.100 meter nordvest for Kommandantboligen på Gravdal. For å komme til området tar man av til Wallemsvikvegen fra Gravdalsvegen ved nordenden av Gravdalsvannet. Gravdalsvegen er fylkesveg, mens Wallemsvikvegen er kommunal veg. Wallemsvikvegen er en enfelts veg med fortau som det i dag knytter seg ca. 50 husstander til. Her er fartsgrensen satt til 30 km i timen. Det er etablert et smalt fortau langs Wallemsvikvegen. Trafikkmengden er så liten at støy ikke er noe problem for bebyggelsen Planområdet Kommandantboligen Planområdet er omkranset av boliger i vest, nord og sør. Nord for planområde ligger det et mindre boligområde bestående av eneboliger og lavblokker. I øst finner en rekkehus og eneboliger. I vest og grensende mot planområdet er det 2 eneboliger. Sør for planområdet ligger Kommandantboligen på Gravdal med tilhørende hageanlegg. Dette området er pr.i dag Side 6 av 12

7 ikke regulert. Det går en gjennomgang/sti fra Kommandantboligen og opp i Wallemsvikvegen. I det sørøstre hjørnet av den delen det planlegges boliger på, går stien innpå tomten. Selve planområdet som er på ca.4,9 daa består av et planert område (ca 1.5 dekar) på vestsiden av Wallemsvikvegen, og en større, bratt vestvendt skråning med bøkeskog på østsiden av vegen. Tidligere har området på vestsiden rommet en militær garasje med tilhørende biloppstillingsplass, garasjen er nå revet. I dag er det planerte området overgrodd av villbringebær og to-og treårsskudd av løvtrær. Tomten ligger noe lavere enn den omliggende bebyggelsen mot vest. På tomten, der denne grenser inn til Wallemsvikvegen, står det en alle av gamle kanstanjetrær, ca.6 stk. i tallet. 7 Planbeskrivelsen Planbeskrivelsen følger som bilag C og innholder beskrivelse av planområdet og planforslaget, oppsummering og kommentarer til forhåndsuttalelsene/merknadene m.m. Beskrivelsen er gjennomgått av fagetaten og funnet dekkende. Det presiseres imidlertid at forslagstiller har det fulle ansvaret for planbeskrivelsen. 8 Planforslaget Området på østsiden av Wallemvikvegen (gnr. 146, bnr.5) foreslåes reguleres til friområde. Området på vestsiden av Wallemvikvegen (gnr. 146, bnr. 292) reguleres til bolig. Det nåværende forslaget er redusert i forhold til det som ble foreslått ved oppstart i I utgangspunktet ønsket forslagsstiller å regulere til boligformål på begge sider av Wallemsvikvegen, og b.l.a anlegge en blokk med 9 leiligheter på den vestre delen av tomten. Etter endringer fra forslagstillers side viser det foreliggende forslaget en utbygging som innebærer en regulering til 3 eneboligtomter på vestre side av Wallemsvikvegen samt regulering til Spesialområde natur på østsiden. Planen viser felles avkjørsel til de tre eneboligtomtene fra Wallemviksvegen. De 3 tomtene er på h.h.v. 568m2, 428m2 og 375m2. Maks gesimshøyde er satt til 4.5 m og kotehøyde 23, og bygningene er tenkt bygget i 1.5 etasjer. Boligene er vist plassert sentralt på tomten med utearealene rundt på alle sider, og her er det satt av plass til egenparkering. Maks % BRA for tomtene er satt til 50%. Eneboligene vil være orientert med hovedfasade mot vest eller sør, og får relativt bra solforhold som de andre boligene i området. Langs Wallemsvikvegen står det en rekke med kastanjetrær, 6 stykker i tallet. 2 av disse ser ut til å være i dårligere forfatning enn de øvrige. Felles avkjørsel til tomtene fra Wallemsvikvegen er tenkt å gå gjennom denne alleen. Området på østsiden av Wallemsvikvegen som er foreslått regulert til Spesialområde natur er på 2880m2. Skoglien her inneholder en relativt rik vegetasjon med høyt innslag av edelløvskog. Side 7 av 12

8 9 Konsekvenser av planforslaget Bergen kommune. Byggesak og bydeler Saksnr /30 Ny avkjørsel Planforslaget legger opp til å etablere ny avkjørsel til tomten fra Wallemsvikvegen. Denne er planlagt å gå inn midt i en alle av velvoksne kastanjetrær som står langs Wallemsvikvegen. Konsekvensen av dette vil være at kastanjetrerekken langs Wallemsvikvegen må fjernes hvis krav til frisikt skal opprettholdes. Det er i dag ikke tilstrekkelig klarlagt hvilken verdi kastanjerekken har. Et par av trærne er i dårligere forfatning enn de øvrige. Denne alleen kan være en del av en større sammenhengende struktur i området, da en finner tilsvarende rekker/alleer med trær andre steder, b.l.a på vestre side av Kommandantboligen. Grønn etat og naboer har i sine merknader påpekt at denne alleen bør bevares som et kulturelement. Bildet viser rekken av kastanjetrær som står langs tomten ved Wallemsvikvegen. Utsikt for naboer Boligene vil ikke i nevneverdig grad ta utsikt fra omliggende boliger. Nærmeste nabo (146/176) har sin sør- og vestfasade med hovedtyngde av vinduer på motsatt side av utbyggingsområdet, samt at en garasje mot planområdet tar det meste av innsynet mot eiendommen. Et annet aspekt er at tomtearealet ligger ca.2 meter lavere enn denne boligtomten. Nabo i nordvest (146/196) ligger betraktelig høyere enn utbyggingsområdet da huset her ligger på et mindre høydedrag. Fjernvirkning i forhold til Kommandantboligen Boligene vil til en viss grad være synlig fra nord- og østsiden av Kommandantboligen, men da kun på senhøstes og vinteren. Boligen (146/176) som er nærmeste nabo og ligger parallellt med de planlagte eneboligene på høyden ut mot Kommandantboligen kan i dag skimtes fra kulturminnet i de periodene trærne står uten løv. Rekkefølgekrav for utbedring av Gravdalsvegen. For alle nye planer i området skal det vurderes om det skal settes rekkefølgekrav til oppgradering av Gravdalsvegen. Vi anser ikke denne utbyggingen stor nok til å utløse rekkefølgekrav i forhold til Gravdalsvegen. Side 8 av 12

9 10 Forhåndsuttalelser/merknader Til kunngjøring om oppstart av planarbeidet kom det 9 forhåndsuttalelser fra offentlige instanser og 3 private merknader. En fullstendig omtale av uttalelsene og merknadene er utarbeidet av forslagstiller og inntatt i planbeskrivelsen og i all hovedsak funnet dekkende, jf bilag (C). Høringsinstansene og nærmiljøet er særlig opptatt av følgende forhold: Bevaring av edelløvskogen samt mer generelle uttalelser. Naboene har spesielt vært opptatt av følgende forhold: Strøkstilpasset bebyggelse, bevaring av edelløvskog og kastanjealleen. 11 Fagetatens foreløpige vurdering Nedenfor følger fagetatens vurdering av et utvalg sentrale tema. Formål Spesialområde natur I det foreliggende forslaget er et større område (3 dekar) med edelløvskog på østsiden av Wallemsvikvegen foreslått regulert som Spesialområde natur. Etter anbefaling fra fagetaten tidlig i prosessen ble området forslått regulert til spesialområde friluft. Forslagsstiller peker i planbeskrivelsen på at formålet spesialområde friluft ikke er spesielt egnet da dette er tenkt for et større sammenhengende naturområde utenfor tettsteder som skal brukes til allment friluftsliv. Fagetaten mener at det først og fremst er de spesielle naturkvalitetene som kjennetegner dette området, og at det vil derfor være riktigere å gi dette området formålet spesialområde natur. På denne bakgrunn er dette området nå foreslått med formålet Spesialområde natur. Bebyggelsesstruktur/utnyttelsesgrad Planområdet er i kommuneplanens arealdel definert som byggeområde hvor det legges opp til en maks byggehøyde på 9 meter og en utnyttingsgrad som ikke overstiger TU 50%, dette tilsvarer en %BRA på ca 50%. I det første forslaget ble det vist en boligblokk med et større garasjeanlegg på tomten. Det er i det foreliggende planforslaget valgt en utbygging som har en bedre støkstilpasning i forhold til omliggende bebyggelse i området. Det ble påpekt av fagetaten at en bedre tilpassing til eksisterende bebyggelsesstruktur vil være nødvendig, og fagetaten ser positivt på at dette nå er blitt tatt til etteretning. Med tre eneboliger med bortimot samme formspråk og høyde som omliggende eneboliger kan en si at en nå har oppnådd en langt bedre tilpasning til strøket og en riktigere utnyttelsesgrad i forhold til området. Utearealer Boligene er plassert sentralt på tomtene og utearealene er lagt rundt boligene på alle sider. Dette gir arealene en noe uheldig form, men antall mengde uteareal er oppfyllt i forhold til kommunens krav på min. krav til 50m2 pr. bolig. Side 9 av 12

10 I tillegg til private uteareal er det muligheter for tilgang til lek og aktiviteter for litt større barn i bøkeskogområdet i umiddelbar nærhet,- på andre siden av Wallemsvikvegen. En lekeplass for mindre barn er plassert ca.100 meter nord for planområdet. Barn og unges interesser Den planerte delen av planområdet hvor utbyggingen skal finne sted bærer ikke preg av at barn og unge benytter dette til lek. Bøkeskogområdet i umiddelbar nærhet til tomten kan som nevnt nyttes til lek for litt større barn. Ellers ligger planområdet i gangavstand til Gravdalsvannet. Derfra går det en rekke stier opp til Lyderhorn og til det store friluftsområde på Kvarven som gir mulighet for utfoldelse for små og større barn. Når det gjelder barnehagedekning er det 3 barnehager som ikke ligger langt fra planområdet. For tiden har Laksevåg bydel ikke full barnehagedekning, men det er forventet full dekning innen Nygådslien skole er nærmeste barneskole, med begrenset kapasitet. Håstein skole blir nærmeste aktuelle ungdomsskole og denne har svært god kapasitet. Utbyggingen som planlagt er av beskjeden karakter, og vil slik fagetaten ser det ikke medføre dramatiske endringer i forhold til kapasiteten på nærmeste barnehage og skoler. Solforhold Solforholdene vil være bra, og de samme som for de omliggende boliger. Utsikt for naboer Den nye utbyggingen vil ikke ta nevneverdig utsikt fra naboer. Planområdet ligger ca 2 meter lavere enn nærmeste naboeiendom og de øvrige eiendommer ligger igjen høyere enn den nærmeste eiendommen. Tap av utsikt har heller ikke vært et tema i merknadene fra naboene. Avkjørsel fra Wallemsvikvegen til tomten Det bør i den videre prosessen vurderes om det er mulig å benytte en eksisterende avkjørsel som ligger like nord for planområdet istedenfor den som er foreslått i planforslaget. Denne avkjørselen betjener i dag de omliggende eneboligene nord og vest for planområdet. Ved en slik løsning vil en slippe å få to avkjørsler side om side fra en relativt smal veg som Wallemsvikvegen. En annen faktor ved å benytte denne avkjørselen er at kastanjealleen som står langs Wallemsviken kan bevares og skjerme bebyggelsen mot vegen. En ny tilkomst til eneboligene kunne legges til både nord- og vestsiden av tomten. I det foreliggende planforslaget er adkomsten planlagt fra østsiden. Kastanjealle At kastanjeallen bør søkes bevart har både fagetaten, Grønn etat og naboer påpekt. Alleen kan skrive seg fra Konow Lunds planer fra utbyggingen av hovedbygningen på 1900-tallet uten at dette er stadfestet. En aventer innspill fra aktuelle etater ved offentlig utleggelse på dette temaet. Estetikk og fjernvirkning Planområdet ligger i et område med store kultur- og naturkvaliteter. Planområdet grenser inntil Kommandantboligen sitt hageanlegg i sør, et fredningsverdig anlegg bestående av hovedhus med park/hageanlegg rundt. Hensyntagen og fjernvirkning spesielt i forhold til Kommandantboligen vil ved en utbygging i dette området være viktig. Side 10 av 12

11 Skråningen fra sørenden av boligtomten og ned mot Kommandantboligen er bevokst med store trær. Ved sen vår, sommer og tidlig høst gir disse rikelig med løv på trærne og følgelig en tett skjerm mot Kommandantboligen og det vil da være bortimot umulig å se de planlagte eneboligene. På vinterstid vil det være mulig å skimte eneboligene mellom trærne, slik man i dag skimter boligen på naboeiendommen 146/176 som ligger nært opptil utbyggingsområdet. Når forslagstiller har endret forslaget sitt fra en større boligblokk til 3 mindre eneboliger kan ikke fagetaten se at utbyggingen i større grad vil forringe opplevelsesverdien av kulturminnet. Den planlagte bebyggelsen vil bli i en kjent skala i området, og det er i dag eneboliger som som er ligger på høydedraget nord for Kommandantboligen som tidvis er synlige derfra. Det bør imidlertid taes med en reguleringsbestemmelse om at bebyggelsen skal ha en dempet fargebruk. Ved etablering av innkjørsel fra vestsiden av tomten kan en også ha mulighet til å trekke de 2 fremste boligene litt lengre bak på tomten, noe som vil gi mer tilbaketrukkethet i forhold til Kommandantboligen. Kommandantboligen kan skimtes fra tomten på vinterstid. Til venstre i bildet vises stien/gangvegen som går fra Wallemsvikvegen ned til Kommandantboligen. Sti/gangveg fra Wallemsvikvegen til Kommandantboligen Stien som går innom tomten i sørøstre del er en viktig gjennomgang fra Wallemsvikvegen og ned til Kommandantboligen. Det er en forutsetning at denne opprettholdes og at tilgang for almenheten ikke forhindres. Til 2.gangs behandling må tomtegrensen/plangrensen justeres slik at stien går utenfor dette området. Risiko og sårbarhet Ras P.g.a tomtens topografi er det ikke behov for undersøkelser når det gjelder ras. Forurensing En av naboene bemerker at det kan være forurensning fra kjemikalier og drivstoff i grunnen til det planerte området for den tidligere militærgarasjen. Side 11 av 12

12 Krav til undersøkelser av grunnen og håndtering av forurensing etter forurensningsloven må derfor taes inn i reguleringsbestemmelsene. 12 Konklusjon Fagetaten stiller seg positiv til det bearbeidede og reduserte forslaget. En bebyggelse i tråd med planforslaget vil i større grad tilpasse seg eksisterende bebyggelse og gi mer mindre visuelle konsekvenser for Kommandantboligen enn det som tidligere er presentert. Noen mindre forhold må det imidlertid arbeides mer med, b.l.a mulighet for ny avkjørsel/tilkomst til tomtene, samt forhold omkring rekken med kastanjetrær langs Wallemsvikvegen. Trykte bilag: A. Plankart datert , del av dok nr. 29 B. Reguleringsbestemmelser datert , del av dok nr. 29 C. Planbeskrivelse, datert 25.03, del av dok nr. 26 Kopi til : - Opus Bergen AS, Strandgaten 59, 5004 BERGEN - Opus Bergen AS, Olav Kyrresgt. 11, 5014 BERGEN Side 12 av 12

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200714881/7 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: EMRA Dato: 24. 04.2009 Åsane, gnr. 207, bnr. 210, Liakroken 26 E, Reguleringsendring. Plannummer 3690300 Forslag

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200708989/12 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: EMRA Dato: 05.03.2009 ARNA, GNR. 292, BNR. 19, UNNELANDSVEGEN, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 19560000 FORSLAG

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 19.04.2013 Saksnr.:

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /18

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /18 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 06.05.09 Saksnr.: 200707407/18

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201101801/31 Emnekode: ESARK 5123 Saksbeh.: HILK Dato: 13.08.2013 FANA, GNR. 13, BNR. 54, 68 M.FL., NY-PARADIS/PARADIS, FELT KB4, DETALJPLAN. PLANNUMMER

Detaljer

Detaljregulering for Gravdal, gnr 146, bnr 64 mfl. Wallemsviken 3

Detaljregulering for Gravdal, gnr 146, bnr 64 mfl. Wallemsviken 3 KULTURMINNE DOKUMENTASJON VED FREMLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR Detaljregulering for Gravdal, gnr 146, bnr 64 mfl. Wallemsviken 3 PLAN NAVN: Gravdal, gnr 146, bnr 64 mfl. Wallemsviken 3 PLAN ID.: 1201_19600000

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2013 Saksnr.:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 23.11.2015 Saksnr.: 201502897/47 Emnekode:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200810509/11 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: SHOL Dato: 29.06.2009 BERGENHUS, GNR. 168, BNR. 1785, 2071 M.FL., HELLEN PANORAMA, PLANNUMMER 60110000. HOVEDFORMÅL:

Detaljer

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn.

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201516982/32 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HEIS Dato: 18.10.2016 Laksevåg, gnr. 149 bnr.

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201605257/14 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: STBE Dato: 15.2.2016 Fyllingsdalen,

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.11.2008 Saksnr.: 200701896/43

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200709558/36 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: SIFJ Dato: 02.06.2009 Fyllingsdalen, gnr 21, bnr 3, 4 mfl., Strømme gård boligområde. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Byrådssak 275 /16 302/16

Byrådssak 275 /16 302/16 Byrådssak 275 /16 302/16 Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane 25. Arealplan-ID 62920000. Planforslaget fremmes ikke. ASRO ESARK-5120-201211326-91 Hva saken gjelder: Forum Arkitekter AS og Ard arealplan

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /2. Saksbeh.:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /2. Saksbeh.: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200918788/2 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Fana, Gnr. 40, Bnr. 55 m.fl., Skjoldnes boligområde, Reguleringsplan. Plan nr

Fana, Gnr. 40, Bnr. 55 m.fl., Skjoldnes boligområde, Reguleringsplan. Plan nr Til grunneiere/naboer (se adresseliste i eget dokument) Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200005069/218 BBY - 5120 22.04.2010 AMBR Fana, Gnr. 40, Bnr. 55 m.fl., Skjoldnes boligområde, Reguleringsplan.

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/ Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/ Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/ Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 27.04.2011 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 06.02.2008 Saksnr.: 200610367/6

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49. Varslingspliktige naboer Berørte parter, Offentlige høringsinstanser 05. september 2014 Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200908178/23 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: SIFJ Dato: 11.01.2013 LAKSEVÅG, GNR 130, BNR 162 M.FL., RAMSVIKVEIEN, ALVØEN. AREALPLAN-ID 61380000, ENDRING

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

PLAN ØVRE GRENSEDALEN, GBNR 4/232 MFL - SLUTTTBEHANDLING

PLAN ØVRE GRENSEDALEN, GBNR 4/232 MFL - SLUTTTBEHANDLING PLAN 232 - ØVRE GRENSEDALEN, GBNR 4/232 MFL - SLUTTTBEHANDLING Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø Utvalgssak Møtedato Saksbehandler: Stein Are Høviskeland Arkivsaknr.: 2013/6691-34 RÅDMANNENS

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201117808/19 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: TRES Dato: 21.12.2012 YTREBYGDA, GNR. 38, BNR. 3, 133, 190, SØVIKA SMÅBÅTANLEGG, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Vår saksbehandler Jogeir Engeset Mikalsen -23 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Leistadvegen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 29.06.2011 Saksnr.:

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Fagnotat Saksnr.: /61

Fagnotat Saksnr.: /61 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Til: Byrådsavd. Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 22.02.2011 Fagnotat Saksnr.: 200513627/61

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Figur 1: Ortofoto med planavgrensning

Figur 1: Ortofoto med planavgrensning BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201611467/19 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: IMKA Dato: 01.08.2017 Laksevåg Gnr 149 Bnr 1135

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201209102/17 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HAGE Dato: 06.09.2013 YTREBYGDA GNR 35 BNR 32 SØREIDNESET 94 REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 62770000 FORSLAG

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201019062/15 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: THHE Dato: 02.11.2012 LAKSEVÅG, GNR. 151, BNR. 196 M.FL., LAKSEVÅG INDUSTRIHUS. REGULERINGSENDRING. PLANNUMMER

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 08.02.2016 Saksnr.: 201512019/22 Emnekode:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 05.03.2010 Saksnr.:

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND Akiv: PLNR-1121.0441, K2-L12 Vår ref.: 12/424-8 Journalpostid: 12/16551 Saksbeh.: Ingvild Kristine Wathne Røst PLAN 0441.00: DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak Byrådssak 199/17 Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID 62320000. Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak 354-15 MASR ESARK-5120-201101881-190 Hva saken

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: /18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: /18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201535322/18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122 Saksbeh.: HAFO Dato: 06.04.2017 BERGENHUS, GNR. 164 BNR.

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04203-3

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04203-3 R-280 - Endret reguleringsplan for Nordbyveien 122 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04203-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 23.01.2014 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Laksevåg, Hilleren, gnr 128 bnr 2 og gnr 129 bnr 16 m.fl. Hilleren maritime næringspark Jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Saksnr 200810817 Datert

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.04.2013 110/13 Kommunestyret 29.04.2013 61/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.04.2013 110/13 Kommunestyret 29.04.2013 61/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.04.2013 110/13 Kommunestyret 29.04.2013 61/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingebjørg

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 02.07.2013 Saksnr.:

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Varsel oppstart detaljregulering boligområde Veddegjerde-Lunden, gnr./bnr. 89/39, 89/40 og 89/25

Varsel oppstart detaljregulering boligområde Veddegjerde-Lunden, gnr./bnr. 89/39, 89/40 og 89/25 p:\2016\16043 veddegjerde detaljregulering\8 plandata plan_infrastruktur\dokument\varsling\varselbrev oppstart Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Varselbrev til naboer

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 04.06.2014 Saksnr.:

Detaljer

Saksutskrift. R Endret reguleringsplan for Hogstvetveien klage på vedtak

Saksutskrift. R Endret reguleringsplan for Hogstvetveien klage på vedtak Saksutskrift R-273 - Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 - klage på vedtak Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04075-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.2008 Bystyret FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN DYBDALSHEI II 2.GANGS BEHANDLING A B C D F E Sammendrag Bakgrunn for saken Kommunal behandling av planforslaget:

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Dorota Hatlevik Arkiv: HRENR 95 12/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Dorota Hatlevik Arkiv: HRENR 95 12/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Dorota Hatlevik Arkiv: HRENR 95 12/1199-9 Dato: 30.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN - FORSLAG FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 85 BNR. 2, BOLIGOMRÅDE VED GRANITTLIA

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsendring. For del av SKALAND BOLIGFELT

Planbeskrivelse. Reguleringsendring. For del av SKALAND BOLIGFELT 1 12015reguleringsplan200113B.doc Planbeskrivelse Reguleringsendring For del av SKALAND BOLIGFELT i Vefsn kommune Overhalla 20.01.13 For Siv. ing. Jan Lian AS Jan Lian 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord

Detaljer

Prinsippavklaring i forbindelse med oppstart av privat planarbeid for Jonstadveien 2 8, Gnr 25/Bnr 268, 180, 196, 274, 275 og del av 231.

Prinsippavklaring i forbindelse med oppstart av privat planarbeid for Jonstadveien 2 8, Gnr 25/Bnr 268, 180, 196, 274, 275 og del av 231. Prinsippavklaring i forbindelse med oppstart av privat planarbeid for Jonstadveien 2 8, Gnr 25/Bnr 268, 180, 196, 274, 275 og del av 231. Oslo 23.12.2014 Deres ref.: 2013 40242 På vegne av forslagsstiller

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Åsane Gnr 188 Bnr 4, 9 m. fl., Myrdalsveien, Boliger, idrettsanlegg m. m. PRINSIPPSAK. Nytt boligfelt. Vestlandshallen

Åsane Gnr 188 Bnr 4, 9 m. fl., Myrdalsveien, Boliger, idrettsanlegg m. m. PRINSIPPSAK. Nytt boligfelt. Vestlandshallen BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: Emnekode: Saksbeh.: Til: Fra: Dato: 201518402/12 ESARK 5120 MOAS Byrådsavdeling Byutvikling Etat for byggesak og private

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200801988/7 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: CHFR Dato: 24.06.2009 FANA, GNR. 96, BNR. 40, FANAHAMMEREN 124, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 60670000 FORSLAG

Detaljer