Vedr: Ny landbruksmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedr: Ny landbruksmelding"

Transkript

1 1 Det Kgl. Landbruks- og matdepartement Postboks 8007, Dep 0030 OSLO Oslo, 30. juni 2010 Vår ref.:sty 21.01/10 omn/in (Bes benyttet ved henvendelse) Vedr: Ny landbruksmelding Landkreditt er kjent med at Landbruks- og matdepartementet har iverksatt arbeidet med en ny stortingsmelding om norsk landbrukspolitikk. Styret i Landkreditt ønsker i den forbindelse å gi et innspill med særlig fokus på kapital og lånefinansiering av landbruksvirksomheten. Landkreditt SA er konsernspiss i finanskonsernet Landkreditt, som ut fra tilgjengelig statistikk er den største enkeltaktør som bondens samarbeidspartner innen långivning og andre banktjenester. Vi er organisert som et samvirkeforetak av låntakere og har vel medlemmer. Vi viser til vedlagte notat hvor vi nærmere utdyper våre observasjoner og erfaringer knyttet til økonomi og kapitalutvikling i norsk landbruk og håper våre synspunkter kan komme til nytt i arbeidet med en ny stortingsmelding. Vi deltar gjerne i et møte med departementet for nærmere drøfting av de forhold som vi påpeker i dette notatet. Vi ønsker lykke til med arbeidet med ny landbruksmelding. Med vennlig hilsen LANDKREDITT SA Knut Nordmo styreleder Jon Martin Østby konsernsjef

2 2 Notat til Landbruks- og matdepartementet Vedr: Ny landbruksmelding 1. Innledning Landkreditt ønsker med dette å gi noen innspill i forbindelse med departementets arbeid med en ny landbruksmelding. Som den største enkeltlångiver til primærlandbruket, erfarer vi bondens kapitalbehov i ulike sammenhenger. De utfordringer vi ser, mener vi er av stor betydning for landbrukets utvikling. Det er derfor etter vår vurdering nødvendig at så viktige problemstillinger som investeringsbehov og finansieringsmuligheter undergis grundig vurdering og drøfting i landbruksmeldinga. Landkreditt er et medlemseid kredittforetak av låntakere hvor kriteriet for medlemskap er pantelån med sikkerhet i landbrukseiendom eller driftskreditt i samsvar med driftskredittordning i landbruket. Vi har ca medlemmer, og vår uttalelse må ses på bakgrunn av den eierstruktur som bondeeid bank som Landkreditt har. Som kredittinstitusjon opererer Landkreditt i et marked der de andre viktigste aktørene er sparebanker, forretningsbanker og Innovasjon Norge. Landkreditt er underlagt de samme krav fra Finanstilsynet som øvrige finansinstitusjoner. På finansieringssiden er Landkreditt avhengig av innskyteres og långiveres tillit for å skaffe kapital. Landkreditt har som mål å gi gode finansieringsmuligheter til landbruket. Da må vi naturligvis være konkurransedyktige med hensyn til løsninger og priser vi tilbyr bonden. På den annen side må vi nyte tillit i obligasjons- og innskytermarkedet slik at vi også kan skaffe oss penger til gunstige vilkår for å låne ut. 2. Oppsummering av problemstillinger De problemstillingene vi vil drøfte nærmere, kan oppsummeres i følgende punkter: - Egenkapitalandelen i landbruket er blitt svekket med ca 10 prosentpoeng fra 1996 til Dette har i første rekke sammenheng med at investeringsnivået på det enkelte bruk har økt sterkt, og inntjeningen har ikke vært tilstrekkelig til å opprettholde egenkapitalandelen. Eiendomsoverdragelser og bruksutbygging har blitt mer gjeldsfinansiert. - Det har skjedd et skift i kapitalbehovet ved eiendomsoverdragelser og behovet for reinvestering. Drivkreftene for dette er en generell økning i grensene for konsesjonsfri drift, større krav til driftsbygninger og forventning om mer regulert arbeidstid som gir nye løsninger (spesielt samdriftsfjøs med melkerobot). I tillegg er kravene i dag til moderne bolig større. - Virkemiddelsystemet dekker sannsynligvis en relativt mindre del av kapitalbehovet. Som resultat får vi manglende evne til risikofylt toppfinansiering. Vi ser også regionale forskjeller i hvilken praksis som legges til grunn for anvendelse av midlene, og dette kan begrense virkemidlets kapasitet.

3 3 - Praktisering av konsesjonsloven synes å være ulik i ulike landsdeler. Myndighetenes forvaltning synes å gå i retning av større sprik i hva som aksepteres som omsetningsverdier. Dette skaper usikkerhet for sikkerhetsgrunnlaget ved långivning. - Utviklingen i samfunnet generelt der mange har betydelig kapitaltilgang, øker verdien av andre sider ved landbrukseiendommer, spesielt beliggenhet, fritidsmuligheter, spesielle affeksjonsverdier m.m. Også muligheter for omregulering til tomteanvendelse øker verdiene. I sum blir konfliktnivået mellom avkastningsverdier og verdier i et fritt marked større og dette spriket har økt over tid. - Alle ovenfor nevnte faktorer medfører at avkastningen i ordinær landbruksproduksjon ikke står i forhold til den egenkapital og totalkapital som kreves ved eiendomsoverdragelser og bruksutbygging. 3. Noen trekk ved kapitalutviklingen i landbruket 3.1. Totalkapitalvurderinger - Budsjettnemndas tall Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) har beregnet makrotall for jordbruket. I 2008 var samlet kapital og gjeld i jordbruket 82,1 mrd kroner og 39,3 mrd., egenkapital 42,8 mrd. Tallene er basert på historisk kostpris og er derfor sammenlignbare med driftsgranskningene. Bokført kapital etter prisjustert saldo angir sum kapital i jordbruket på ca 124 mrd kroner, herav egenkapital på 83 mrd eller nesten 70 %. Dette er tall som er høgere enn bokførte verdier, men det er disse som ligger til grunn ved beregning av kapitalslit. Disse tallene er inflasjonsjustert med konsumprisindeksen. Av verdiene er 84 mrd kroner på avskrivbare driftsmidler, herav 52 mrd driftsbygninger. Jordverdien er bare satt til vel 13 mrd, men tillegg for leiejord vel 9 mrd, i alt 23 mrd eller ca 2300 kr/da dyrket jord. Kapitalslitet er ca 2,2 mrd kroner for bygninger. Investeringsnivået er nå vel 3 mrd i bygninger. Maskiner og utstyr har om lag samme investeringsnivå og kapitalslit som balanserer om lag investeringene. Totalinvesteringene i landbruket er beregnet til ca 6 mrd kroner pr år. Denne beregningsmetoden gir en kapital pr. bruksenhet/foretak på ca 2,6 millioner kroner og vel 2 millioner kroner pr årsverk Utvikling Utviklingen de seinere åra viser at investeringsnivået er mindre i faste kroner enn på og 80- tallet, men jordbruket er nå inne i en fornyingsfase for en del av investeringene i den perioden. Investeringsnivået er jevnt på vel 6 mrd kroner, og litt i overkant av 1990-tallet. Gjeldsandelen i jordbruket øker og egenkapitalandelen reduseres Kapitalanalyser fra driftsgranskningene Vi viser til notat fra NILF , Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av regnskapstallene for 2008, vedlagt. Tallene er basert på bokførte verdier. Noen hovedtrekk nevnes her: - Fra 1999 til 2008 har gjeld pr. bruk økt med ca 70 % målt i faste kroner til ca 1,7 millioner kroner pr. bruk i Sterkest økning fra 2003 til Nettoinvesteringene pr bruk er størst på Jæren med ca kroner pr år, om lag det dobbelte av investeringene i landet for øvrig.

4 4 - Gjeldsgrad og gjeld er høgest for brukere inntil 35 år og faller med økende alder. 59 % for de yngste, 36 % for de over 55 år. Gjelda for de yngste er ca 3 millioner kroner pr bruk. - Gjeldsprosenten er høyest i Agder og Rogaland og i Nord-Norge. - Gjeld og gjeldsprosent er høyest for bruk med korn og svin og bruk med melk og svin, h.h.v. ca 3,4 millioner kroner og 3,8 millioner kroner. - Gjeld og gjeldsprosent øker med økende bruksstørrelse. Undersøkelsen viser at kapitalutfordringen for de yngste er betydelig og gjenspeiler i stor grad den situasjonen som oppstår ved eiendomsoverdragelser. Utover finansiering av overdragelsen, vil det som regel være behov for oppgradering av bolig og driftsapparat etter forrige generasjon. Dette krever at de som kjøper eller overtar landbrukseiendommer, satser på et større driftsapparat for å få nok betjening, evt. annet lønnet arbeide fra minst ett av familiemedlemmene. Det er landbrukets egen betjeningsevne som må være førende for lånefinansiering. Landbrukets tilgang på egenkapital og annen risikokapital er i dag for svak for mange i investeringsfasen. Personlig næringsdrivende er bankfaglig i en gruppe som på den ene siden er kjennetegnet av en stor vilje til å dekke opp sine forpliktelser. På den annen side er man i en svært utsatt situasjon ved sykdom, ulykker eller død. Forsikringsmessig dekning for disse forholdene bidrar til økt kostnadsnivå. 4. Problemstillinger 4.1. Sikkerhet og betjeningsevne Når en kredittgiver som for eksempel Landkreditt, skal gi lån, er sikkerhet og betjeningsevne de mest sentrale begrepene Betjeningsevne Betjeningsevnen er i første rekke avhengig av den avkastning bruket eller investeringen kan gi etter at eieren og familien har tatt ut et rimelig normalt forbruk. I tillegg må også vurderes hvilke utviklingsmuligheter som bruket representerer, hvilken kompetanse driverne besitter og om det er andre inntektskilder utenfor bruket evt. om det er lett å skaffe alternativ sysselsetting. Sikkerhet for stabile inntekter er en viktig vurdering. Produksjoner hvor markedet er regulert gir en mer stabil økonomi enn produksjoner hvor ubalanse mellom tilbud og etterspørsel kan være større. Betjeningsevnen er en direkte konsekvens av produksjonsinntekter og eventuelle landbrukspolitisk økonomiske ordninger. Investering i for eksempel en driftsbygning, har ofte en tidshorisont på år. Spørsmålet blir derfor om inntjeningen vil være tilstrekkelig over tid til å betjene nedbetaling av lånet i hele dets løpetid. Elementer i en slik vurdering vil være rentenivå og risiko for endring i rentenivå, serielån eller annuitet. Inn under betjeningsevne må vi også definere hvilken sikkerhet det er for framtidig drift. Landkreditts erfaring er at driftssikkerheten er betydelig bedre i et område hvor det er godt produksjonsmiljø enn i områder hvor produksjonsmiljøet er svakt. Dersom det er sannsynlig at en investering ved dårlig økonomisk utvikling likevel vil bli fanget opp av andre kompetente brukere, er risikoen betydelig redusert i forhold til hvor alternativet er avvikling. Tiltak som for eksempel nøkkelmannsforsikring vurderes som lite aktuelt. Med dagens krav til investeringsnivå, er derfor det omforente landbrukspolitiske målet om landbruk over hele landet vanskeligere å oppfylle.

5 Sikkerhet Sikkerhet for lån i landbruket er sammensatt av mange faktorer, men i første rekke gjenspeiles sikkerheten i den verdien som pantet vil kunne realiseres for. Her er erfaringer fra hvilke konsesjonspriser som har vært lagt til grunn i det enkelte området, evt. endret vurderingsgrunnlag over tid og regionale forskjeller knyttet til ikke landbruksrelaterte preferanser, viktige vurderingskriterier. Disse forholdene utdypes noe nærmere i kapittel 4.2, men vår erfaring er at kapitalbehovet ved investeringer ofte er betydelig større enn det som ordinær bankvirksomhet kan bidra med. Dette kan skyldes både praktisering av regelverket for konsesjonspriser og forhold i det lokale markedet for landbrukseiendommer Virkemiddelapparatet Landbruket er en regulert næring hvor ulike virkemidler er tatt i bruk for å redusere kapitalbehovet og øke betjeningsevnen. Elementene i dette virkemiddelapparatet er konsesjonsbestemmelser, tilskuddsordninger ved investeringer, lån gjennom Innovasjon Norge og rentestøtteordninger. Forvaltningen av virkemiddelapparatet påvirker både betjeningsevne og sikkerhet. Landkreditts erfaringer er at de største finansielle utfordringene, i første rekke likviditetsmessig forhold, er de første årene etter investering. Det er sannsynligvis viktigere å gi gode ordninger for de 5 første årene etter en investering enn for de 10 neste. Landkreditt vil peke på behovet for at virkemiddelapparatet innrettes mot å ivareta behovet for toppfinansiering Eiendomsverdier og kapitalbehov Faktorer som påvirker eiendomsverdiene Landbruket er regulert og eiendomsverdiene er påvirket av flere faktorer enn de som normalt vil finnes i et fritt marked. Dette øker kompleksiteten i verdifastsettelsen og påvirker dermed sikkerhetsgrunnlaget ved långivning. Konsesjonsprisbestemmelser og odelsrettigheter/åsetesrett, reduserer ofte eiendomsverdiene og kapitalbehovet i forhold til et fritt marked. Konsesjonsfrihet for små eiendommer kan gi skjevheter i eiendomsverdiene i områder hvor beliggenhet, boverdi og fritidsmulighet har stor betydning. Utviklingen i Norge med god kapitaltilgang og høy levestandard har medført generell økning i verdier av den sistnevnte typen. Dermed øker konfliktnivået ved en streng regulering av eiendomsverdiene. Ulik håndterings- og forvaltningspraksis av konsesjonsbestemmelser og usikkerhet om politisk vilje til håndheving av regelverk, vil gi grunnlag for spekulasjon i landbruksverdier. (Vi registrerer at mange kommuner anvender null-grense og opprettholder boplikt på alle eiendommer, men da ut fra andre målsettinger enn landbrukspolitiske.) I mange områder påvirkes verdiene også av muligheter eller sannsynligheter for omregulering eller omdisponeringer av arealer til annet formål enn jordbruk. Slike frigitte verdier vil også kunne bli reinvestert i produksjonskapasitet eller annet jordbruksareal, evt. kjøp av ny eiendom. Dette vil også påvirke eiendomsverdiene. Melkekvote for et bruk er en rettighet til å drive en produksjon. Denne rettigheten vil ha en verdi ved omsetning av eiendom med slik rettighet eller i form av ren omsetningsverdi for rettigheten. Landkreditt konstaterer at innføring av omsettelige melkekvoter har synliggjort denne verdien ved eiendomsoverdragelser. I en litt annen kategori kommer fjørfekjøttproduksjoner hvor en i praksis må ha avtale med slakteri/varemottaker for å kunne starte opp produksjon. Selve denne muligheten kan nok ha en verdi utover det som ligger i selve driftsapparatet.

6 6 Landkreditt opplever at landbruksmyndighetene setter eiendomsverdier etter avkastning lavt i områder hvor det utelukkende er brukets avkastning som er betjeningsgrunnlag. I slike områder vil det ikke være mulig uten betydelig egenkapital eller tilskudd/risikokapital å finansiere nyanlegg. Landkreditt understreker at heller ikke i et fritt marked, altså uten konsesjonsprisfastsettelse, ville denne type bruk oppnådd vesentlig høyere verdi. Verdien ut over avkastningsverdien vil avhenge av andre forhold ved eiendommen (boverdi etc). I områder der landbrukseiendommene i fri omsetning vil ha høyere verdi enn avkastningen tilsier, ser vi sterkt varierende praksis for hva som aksepteres som konsesjonsverdi. Hovedregelen er imidlertid at lånegrunnlaget vil være betydelig høyere fordi sikkerheten er bedre. Landkreditt ønsker å påpeke at alle disse faktorene vil måtte medtas ved vurdering av grunnlaget for finansiering av eiendommer og utbygging. Dagens praksis gir betydelige forskjeller både mellom distrikter og bruk og retter oppmerksomheten i neste omgang mot hvordan virkemiddelapparatet skal innrettes Kapitalbehov og sikkerhetsgrunnlag Som långiver opplever Landkreditt at sikkerhetsgrunnlaget ved investeringer i bruksutvikling kan være svært forskjellig i ulike områder med derav ulikt krav til egenkapital. Økte forskjeller vil overvelte et større ansvar til virkemiddelsystemet, dersom dette skal kompensere forskjellene. Investeringskostnaden for å bygge opp et nytt driftsapparat for en driftsgrein varierer normalt ikke vesentlig mellom ulike områder. Variasjonen er mer avhengige av faktorer på det enkelte bruk, egeninnsats m.m. Det er ikke alltid samsvar mellom kapitalbehov og sikkerhet for kapitalen. Dette har i første rekke sammenheng med forhold som påvirker eiendomsverdiene, som nevnt ovenfor. Landbruket er generelt underlagt konsesjonsbestemmelser. Konsesjonsloven medfører dermed at eiendomsverdiene i mange områder ligger lavere enn i et fritt marked. En skulle likevel vente at eiendomsverdiene ble jevnere og mer forutsigbare med en slik regulering enn uten. Når samfunnsutviklingen går i en retning der andre verdier øker mer enn avkastningsverdiene, vil sikkerhetsgrunnlaget likevel bli forskjellig. Attraktiviteten eller boverdien til en eiendom i bynære strøk eller i områder med spesiell fritidsverdi, vil være større enn verdien i områder der jordbruksdrift må være hovednæringen. I praksis er det Landkreditts erfaring at finansiering av nybygg til normalt nivå ved nyinvesteringer for besetninger i store deler av landet, nesten ikke er mulig uten tilgang til betydelig egenkapital eller egnet risikokapital, fordi risikoen for tap ved manglende betjening blir for stor. I bynære og sentrale strøk vil normalt kapitaltilgangen være betydelig lettere fordi aksepten for omsetning til høyere verdi som regel vil være oppfylt. Landkreditt mener på denne bakgrunn at landbruksmeldinga bør vurdere hvordan konsesjonsverdier skal fastsettes og hvilket virkemiddelapparat som er nødvendig for å sikre nyinvesteringer i landbruket. Vurderingene må ta hensyn til de ulikheter som det er i ulike deler av landet Investeringsvurderinger Totalbildet av kapitalen slik det i dag framkommer i totalkalkylen, gir ikke noe uttrykk for hvilken variasjon det er i kapitalbehov for de enkelte bruk og produksjoner avhengig av hvilken situasjon bruket er i. Som låneinstitusjon møter vi oftest et helt annet kapitalbilde enn det som følger av gjennomsnittsbetraktninger basert på historiske investeringer. Dette kapitalbildet vil være sammensatt av bl.a. følgende faktorer:

7 7 - jordverdier i forbindelse med generasjonsskifte eller kjøp av eiendom - skogverdier - boligverdi avhengig av tilstand og behov for rehabilitering eller nybygg - driftsbygninger avhengig av investeringsbehov - maskinapparat, besetninger, m.m. - ulike former for affeksjonsverdier i form av eldre større boligmasse som ønskes ivaretatt m.m. - melkekvoter, behov for kjøp av større kvote. Dette mer sammensatte kapitalbildet framkommer i første rekke ved generasjonsskifte, kjøp av eiendom og ved investeringer for oppbygging eller rehabilitering av driftsapparatet. Landkreditt har mange konkrete eksempler på hvilket kapitalbehov som er nødvendig ved investeringer. Også i de tilfellene der byggekostnadene i hovedsak holdes innenfor budsjett, mener vi tallene nedenfor gir et realistisk bilde. Ut fra en forsiktig betraktning og de erfaringer Landkreditt har, kan vi sette opp følgende takst eller kalkyle for et heltidsbruk ved overdragelse: - Dyret jord (stor variasjon) 300 da a kr 4000 = kr Skog og annen jord (stor variasjon) 300 da a kr 1000 = kr Bolig 120 m2 a kr = kr Melkeproduksjon Ca 25 dyr = kr Andre driftsbygninger (anslag) kr Maskiner (anslag) kr Besetning kr Varer, div. kr Melkekvote 150 a kr 5,00 = kr (- Evt. produksjon nr. 2: konsesjonsbesetning kylling m2 hus = kr ) Om melkeproduksjonen er i eget fjøs eller som andel av fellesfjøs, er av mindre betydning investeringsmessig, men større besetninger får noe lavere investering pr dyreplass. Eksemplet gir en eiendomsverdi på ca millioner kroner som skal finansieres. Det vil kreve ca 2 3 millioner kroner i egenkapital og gir en gjeldsbelastning på ca 7 10 millioner kroner. Gjelda vil kreve en likviditet på ca 1 million kroner pr. år. Variasjonen mellom bruk kan være betydelig, avhengig av tilstand. Eksemplet ovenfor vil sannsynligvis være verdien av det som i dag må betraktes som et bruk i bra stand. Investeringsnivå for konsesjonsbelagte besetninger opp til grensen for konsesjonsfri drift, varierer for de enkelte produksjoner. For slaktegris anslås investeringsbehovet til vel 6 millioner kroner (ca kvm), for kylling ca 4 4,5 millioner kroner (1.000 kvm), kalkun ca 9 millioner kroner (2.200 kvm) og

8 8 for egg ca 4,5 4,8 millioner kroner (700 kvm) avhengig av innredningsform. Det er normalt disse investeringsnivåene produsentene står overfor ved fornyelse eller nyetablering i disse produksjonene. Investering i et nytt moderne løsdriftsfjøs for produksjon av inntil 400 tonn melk (grensen for enkeltforetak), viser seg ofte å beløpe seg til 6-8 millioner kroner. Mens de fleste bruk med investeringer tilbake i tid eller over en lenger periode vil ha en betydelig lavere bokført kapital, vil et bruk med en slik produksjon hvor det skal skje eiendomsoverdragelse og hvor det skal investeres, som hovedregel havne på om lag 10 millioner kroner. Som nevnt mener vi dette kan være en forsiktig vurdering av investeringsbehovet for produksjoner av dette omfanget, men representerer et nivå man finner over hele landet. Omsetningsverdien for en slik eiendom vil imidlertid sannsynligvis variere betydelig for ulike deler av landet. Poenget med denne oppstillingen er også å vise at ved investeringer står bonden normalt overfor et betydelig kapitalskift eller kapitalsprang. Dette er ikke en påstand om at totalkalkylen er feil, men en synliggjøring av utfordringen i det kapitalspranget som mange står overfor. Landkreditt mener at brukenes finansielle utfordringer slik den framkommer i forbindelse med eiendomsoverdragelser, nyinvesteringer og bruksutbygging, er undervurdert. Landkreditt mener på denne bakgrunn at landbruksmeldinga må drøfte nærmere kapitalbehovet ved eiendomsoverdragelser og investeringer Nye driftsformer Muligheter for å redusere kapitalinnsatsen pr. enhet og skape grunnlag for rasjonell drift sammen med faktorer som regulert arbeids- og fritid, har gitt økt interesse for samdriftsløsninger i melkeproduksjonen. Tilsvarende løsninger er det interesse for i andre produksjoner også og organisering av purkeringer er for så vidt et lignende utviklingstrekk. Samdriftsanlegg blir i mange/noen tilfeller satt på ei utskilt tomt. Sikkerhetsgrunnlaget for fellesfjøset som låneobjekt er derfor svakt og vil i mange tilfeller kreve tilleggssikkerhet fra eierne. Her ser vi ulike praktiske løsninger, og også ulik handtering fra Innovasjon Norge i ulike landsdeler med hensyn til tilskudd og lån. Det offentlige virkemiddelsystemet finner regionale tilpassinger som en til tider kan være i tvil om er i samsvar med de overordnende landbrukspolitiske føringene. Oppløsning av samdriftsforhold forekommer. Slike tilfeller skaper nye finansielle utfordringer ved utløsning av den kapitalen som var skutt inn, spesielt når kvotegrunnlag for anlegget reduseres. Nye driftsformer som inkluderer flere brukere organiseres ofte i selskaper og blir dermed egne rettssubjekter. Et tomt fellesfjøs på utskilt grunn har da som regel liten alternativ verdi som lånegrunnlag. Eierne må derfor skaffe tilleggssikkerhet i egne eiendommer. Landkreditts erfaring er at slike driftsformer har medført større risiko ved långivning foruten at låneinstitusjonene synes å legge ulike vurderinger til grunn Andre verdier Mange bruk har i dag en boligmasse og gjerne også driftsbygninger som ikke står i forhold til brukets behov. Boligen(e) er tilpasset et driftsopplegg med mange ansatte, men kan i dag bare benyttes av familien og har liten eller ingen utleieverdi. Likevel representerer bygningsmassen kulturelle verdier det er ønskelig å ivareta. Det er i dag vanskelig å finne finansielt grunnlag for dette i landbruket, og det

9 9 bør vurderes ordninger som stimulerer til at kulturverdiene blir holdt i hevd. Vi ser særlig at bygninger fra en tid med mange mennesker sysselsatt og bosatt på eiendommen, krever for mye av vedlikehold i forhold til alternativ anvendelse, manglende modernitet med mer Vurdering Investeringsbehovet er etter vår vurdering en betydelig driver for utvikling mot færre bruk og strukturendringer. Når investeringer blir påkrevet, ikke minst på grunn av offentlige pålegg, er vurderingen ofte hvilken størrelse en må opp i for å oppnå rasjonalitet, og hvilke krav stilles til investeringen. Alle faktorer trekker som regel i retning av at driftsenheten må utvides for å redusere investeringskostnad pr enhet dersom det skal investeres. Gammelt kapitalgrunnlag er derfor ofte lite relevant ved vurderinger for det enkelte bruk. Eldre bygningsmasse kan også få negativ verdi fordi den må rives. De investeringer som gjøres nå, - og de som ikke gjøres, vil være av avgjørende betydning for landbruket i Norge de nærmeste årene. Beregningene av totalkapitalen i jordbruket indikerer at driftsmidlene er betydelig nedskrevet og at jordverdiene er satt lavt. Dette gir for så vidt en undervurdering av egenkapitalen i landbruket, men samtidig vil det nye kapitalkravet være så stort at egenkapitalandelen i realiteten blir redusert. Ved hvert generasjonsskifte mister landbruket en del egenkapital gjennom skifte. Etter vanlig investeringsteori blir investeringene prioritert etter sin inntjening over investeringens levetid. Det er mange usikkerhetsfaktorer, og flere jo lengre levetid investeringen er forutsatt å skulle ha. For norsk landbruk er problemstillingen i dag at inntjeningen generelt er for lav, evnen til å investere med god egenkapitalandel og stor egeninnsats i anleggsperioden er redusert, og det er stor usikkerhet knyttet til den langsiktige økonomiske utviklingen som følge av mulige endringer i rammevilkårene. Landkreditt mener landbruksmeldinga må vurdere utviklingen i landbrukets evne til å foreta nyinvesteringer. Meldinga må også vurdere behovet for investeringsvirkemiddel, omfanget av disse, og at den regionale tilpassingen skjer innen rammene av en felles målsetting om landbruksproduksjon og tilfredsstillende økonomi for bonden over hele landet.

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Norges Bondelag Norsk Bonde og Småbrukarlag Landbruks- og matdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Næringskomiteen Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Oslo, 25.02.11

Detaljer

PILAR III 2013 August 2014

PILAR III 2013 August 2014 PILAR III 2013 August 2014 1 Innledning...3 2 Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)...4 3 Konsernstruktur...4 4 Nåværende kapitalsituasjon...5 5 Innfasing nye og økende formelle kapitalkrav...6

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger En statlig bro i kapitalmarkedet: GG Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger Menon-publikasjon nr 42/2013, Desember 2013 Av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grimsby, Kaja Høiseth-Gilje, Hans

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold ved småskala foredling av landbruksprodukter. Roald Sand Finn Andersen Hans Martin Storø

Skatte- og avgiftsmessige forhold ved småskala foredling av landbruksprodukter. Roald Sand Finn Andersen Hans Martin Storø Skatte- og avgiftsmessige forhold ved småskala foredling av landbruksprodukter Roald Sand Finn Andersen Hans Martin Storø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel : SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE FORHOLD

Detaljer

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge Rapport 2005-029 Rentebinding på boliglån i Norge ECON-rapport nr. 2005-029, Prosjekt nr. 44450 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-771-1 AUG/tma, ODN, 25. mai 2005 Offentlig Rentebinding på boliglån i Norge

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1

Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2011, 88. årgang 189 Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1 Av Tormod Hermansen Hermansen Consulting Nordisk Administrativt

Detaljer

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Diskusjonsnotat nr. 2010 10 Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Grunnlagsmateriale for ny stortingsmelding om landbrukspolitikken Berit Kristiansen (red.) Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Samarbeid i svineproduksjonen

Samarbeid i svineproduksjonen Anders R. Nordlund Erland Kjesbu Samarbeid i svineproduksjonen - innenfor eller utenfor husdyrkonsesjonsloven 07.12.2005 i Innhold Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandat... 4 1.3 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2015 5. mai 2015 2 1 Innledning... 7 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2015... 8 2.1 Regjeringens politiske plattform... 8 2.2 Stortingets behandling av

Detaljer

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse Prosjektnotat nr. 6-2009 Per Arne Tufte Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse SIFO 2009 Prosjektnotat nr. 6-2009 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen Høyt og lavt En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. 26 Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen INNHOLD Innledning 3 Sammendrag 4. Bakgrunn og antakelser om

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsal øst Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2013 7. mai 2013 2 Innhold 1 Innledning... 8 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2013... 9 2.1 Meld. St. 9 (2011-2012)... 9 2.2 Regjeringens politiske plattform...

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

Deres ref.: 15/874 - AMA Oslo, 04.05.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORSKRIFTSFESTING AV KRAV TIL UTLÅN MED PANT I BOLIG

Deres ref.: 15/874 - AMA Oslo, 04.05.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORSKRIFTSFESTING AV KRAV TIL UTLÅN MED PANT I BOLIG Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 15/874 - AMA Oslo, 04.05.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORSKRIFTSFESTING AV KRAV TIL UTLÅN MED PANT I BOLIG Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Vi starter samvirkeforetak. Håndbok i etablering av samvirkeforetak

Vi starter samvirkeforetak. Håndbok i etablering av samvirkeforetak Vi starter samvirkeforetak Håndbok i etablering av samvirkeforetak Vi starter samvirkeforetak Håndbok i etablering av samvirkeforetak 1 Forord Velkommen som bruker av håndboka Vi starter samvirkeforetak!

Detaljer