Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00 felles møte med Råd for folkehelse og representanter fra næringsutvalget med orientering om kommuneplanens handlingsdel økonomiplan , årsbudsjett Kl 12:00 startet levekårsutvalget sitt møtet. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg Medlem LYAP Dan Håvard Johnsen Medlem LYFRP Johnny Arne Hansen Nestleder LYAP Peggy Halvorsen Medlem LYKRF Lill Tove Bergmo Leder LYSP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Line Pernille Eidet Almar Simonsen LYAP Merknader 09:00-12:00: felles møte med Råd for folkehelse og representanter fra næringsutvalget med orientering om kommuneplanens handlingsdel økonomiplan , årsbudsjett Orienteringen gitt av økonomisjef Hilde Grønnås. Oppvekstsjef Anette Holst, helse- og omsorgssjef Kjellaug Grønvoll, og rådmann Leif Egil Lintho var også tilstede og bidrog. Innkalling og saksliste godkjent, men at utvalget tar opp henvendelse fra Ola OK Giæver om nye veinavn. Line P Eidet og Liv Solberg valgt til å skrive under protokollen. Levekårsutvalget ber rådmannen v/oppvekstsjefen utrede: - plan for lokal forankring 0-16 år - eierforhold Jægervatn leirskole

2 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Anette Holst Oppvekstsjef Kjellaug Grønvoll Helse- og omsorgssjef (tilstede 09:00 13:00) Inger-Helene B. Isaksen Utvalgssekretær Leif Egil Lintho Rådmann (tilstede fra kl 09:00 12:00) Hilde Grønnås Økonomisjef (tilstede frfa kl 09:00 12:00) Magnhild Grønvoll Rådgiver Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Lyngseidet Line P Eidet Liv Solberg Lill Tove Bergmo leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 40/13 PS 41/13 Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan , årsbudsjett 2014 Rullering av handlingsprogrammet i Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus , samt prioritering av spillemiddelsøknader / /2782 PS 42/13 Tildeling av kulturmidler /1485 PS 43/13 Nye gatenavn - Stigenveien utgår - Alpeveien fra sentrum til Koppangen 2012/3758

4 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Hilde Grønaas Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 77/13 Lyngen formannskap /13 Lyngen arbeidsmiljøutvalg /13 Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg /13 Lyngen Råd for folkehelse /13 Lyngen levekårsutvalg /13 Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan , årsbudsjett 2014 Henvisning til lovverk: Kommuneloven Vedlegg 1 Formannskapets innstilling til årsbudsjett/økonomiplan Budsjett 2014 Kontroll og tilsyn 3 Budsjett 2014 Lyngen kirkelig fellesråd 4 Investeringsbudsjett Lyngen kirkelige fellesråd Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Behandling: VEDTAK: Lyngen levekårsutvalg tiltrer formannskapets innstilling. Enst Vedtak: Lyngen levekårsutvalg tiltrer formannskapets innstilling.

5 Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: Forslag fra Lyngen AP og Lyngen SP v/johnny Hansen: 1. Helse og omsorg innsparing kr. 1,578 mill. 2. Eiendomsskatten økes ikke i inntektsreduksjon kr ,-. 3. Kr ,- nytt tiltak: Aktiviteter for eldre hjemmeboende og institusjoner. 4. Kr ,- sommerjobb ungdommer økes fra kr ,- til kr ,-. 5. Kirkelig fellesråd økning: Kr ,- øremerkes drift bårehus Nord-Lenangen. Administrasjonen legger fram følgende saker/prosjekter for K-styret i 2014: 1. Sentrumsplan Lyngseidet 2. Befolkningsutvikling 3. Boligbygging (Hamarøymodellen) 4. Kompetanseheving for kommuneansatte. Vurdere HMS-stilling. Det ble votert over rådmannens tilrådning med tillegg av forslaget fra Lyngen AP og Lyngen SP v/ Johnny Hansen. VEDTAK: Rådmannens tilrådning med tillegg av forslaget fra Lyngen AP og Lyngen SP vedtatt. Enst. Økonomiplan Forslag fra Lyngen AP og Lyngen SP v/johnny Hansen: Post omstrukturering Lyngsdalen skole endres til: Omstrukturering skole endring fra kr. 3.2 mill. til kr. 2 mill. inndekning kr. 1.2 mill. mot disposisjonsfond. VEDTAK: Forslaget fra Lyngen AP og Lyngen SP v/johnny Hansen vedtatt. Enst. Investeringsbudsjett VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens tilrådning. Enst. Årsbudsjett og økonomiplan for Det ble votert over rådmannens tilrådning til årsbudsjett og økonomiplan for VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens tilrådning til vedtak med de endringer som ble foreslått. Enst.

6 Formannskapets innstilling: 1. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Eiendomskattesatsen er 5 promille. 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelig retningslinjer vedtatt Budsjettvedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for : (Tall i 1000 kr) Politikk og kirke Øremerkede midler til drift av Nord-Lenangen bårehus Helse og omsorg Økt inntekt/ramme ressurskrevende tjenester Aktivitetstilbud for eldre - hjemmeboende og institusjoner Plan, teknikk og næring Økning - sommerjobb unge Reduksjon eiendomsskatt ihht økonomiplan SUM FORSLAG TIL NYE DRIFTSTILTAK

7 2.3 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Budsjettskjema 1A - drift Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Budsjettskjema 1B - drift Budsjett Økonomiplan Politikk og kirke Administrative tjenester Oppvekst og kultur Helse, sosial og omsorg Plan, teknikk og næring Finans Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør. 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.

8 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet. 2.8 Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A. Budsjettskjema 2A - investering Budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 17 mill. til finansiering av vedtatte investeringer fra 2013 videreført til Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2014 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i Formannskapet ber administrasjonen legge fram følgende saker/prosjekter for K-styret i 2014: 1. Sentrumsplan Lyngseidet 2. Befolkningsutvikling 3. Boligbygging (Hamarøymodellen) 4. Kompetanseheving for kommuneansatte. Vurdere HMS-stilling.

9 Formannskapets innstilling 1. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Eiendomsskattesatsen er 6 promille. 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt Budsjettvedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for :

10 2.3 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Budsjettskjema 1A - drift Vedtatt Budsjett Økonomiplan budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Vedtatt Budsjettskjema 1B - drift budsjett Budsjett Økonomiplan Politikk og kirke Administrative tjenester Oppvekst og kultur Helse, sosial og omsorg Plan, teknikk og næring Finans Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør. 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.

11 2.8 Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A. VEDLEGG 2 - Budsjettskjema 2A - investering Budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 17 mill. til finansiering av vedtatte investeringer fra 2013 videreført til Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2014 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i Saksopplysninger Saksframlegget er vedlagt saken. Vurdering av alternativer og konsekvenser Det vises til saksfremlegget.

12 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 243 Saksbehandler: Jann-Sigurd Sivertsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 41/13 Lyngen levekårsutvalg Rullering av handlingsprogrammet i Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus , samt prioritering av spillemiddelsøknader Henvisning til lovverk: Lov om pengespill av 28.aug Forskrift med hjemmel i lov om pengespill mv av 11.des KUD Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Behandling: VEDTAK: Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Vedtak: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus godkjennes. 2. Spillemiddelsøknadene for ordinære anlegg/rehabilitering av anlegg og nærmiljøanlegg prioriteres slik: Ordinære anlegg/rehab.: 1. Geitnes idrettshus rehab. klubblokalet 2. Geitnes idrettshus rehab. garderobeanlegg og garasje 3. Furuflaten speakerbu/lager/wc 4. Lyngstuva kunstgress

13 Nærmiljøanlegg: 1. Geitnes idretts- og friluftspark nærmiljøanlegg 3 2. Eidebakken skole - ballbinge 3. Eidebakken skole - naturklatrejungel 4. Lenangen skole - klatrejungel Rådmannens innstilling 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus godkjennes. 2. Spillemiddelsøknadene for ordinære anlegg/rehabilitering av anlegg og nærmiljøanlegg prioriteres slik: Ordinære anlegg/rehab.: 1. Geitnes idrettshus rehab. klubblokalet 2. Geitnes idrettshus rehab. garderobeanlegg og garasje 3. Furuflaten speakerbu/lager/wc 4. Lyngstuva kunstgress Nærmiljøanlegg: 1. Geitnes idretts- og friluftspark nærmiljøanlegg 3 2. Eidebakken skole - ballbinge 3. Eidebakken skole - naturklatrejungel 4. Lenangen skole - klatrejungel Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres Kr søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan - Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Ved søknadsfristens utløp 1.oktober d.å. forelå følgende søknader: Ordinære anlegg/rehab.: Type anlegg: Søker: Andre opplysninger: Speakerbu/lager/wc Furuflaten il Gjentatt søknad Geitnes idrettshus rehab. Lyngen/Karnes il Gjentatt søknad garderobeanlegg/garasje Geitnes idrettshus rehab. Lyngen/Karnes il Gjentatt søknad

14 klubblokalet Lyngstuva kunstgress Lyngen kommune Gjentatt søknad Nærmiljøanlegg: Type anlegg: Søker: Andre opplysninger: Klatrejungel Lenangen skole Gjentatt søknad. Geitnes idretts- og friluftspark Lyngen/Karnes il Gjentatt søknad nærmiljøanlegg 3 Naturklatrejungel Eidebakken skole Gjentatt søknad. Ballbinge Eidebakken skole Gjentatt søknad. Som det framgår av skjemaene, er det ikke kommet inn nye søknader i år. I tråd med tidligere praksis rykker søknadene opp på prioriteringslista etter hvert som førsteprioriteten blir tildelt spillemidler. Da det ikke er innkommet nye forslag til store endringer av kommunedelplanen som kommunestyret vedtok , sak 75/12, legges derfor bare endringsforslaget av handlingsprogrammet for spillemiddelsøknadene fram for rullering. En slik rullering foretas årlig av Levekårsutvalget mellom hver hovedrevisjon av delplanen. Det er ikke foretatt endringer i tekstdelen i delplanen. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Det er bare handlingsprogrammet for spillemiddelsøknadene som rulleres, ikke andre deler av kommunedelplanen. Økonomiske konsekvenser Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Miljøkonsekvenser Vurdering av alternativer og konsekvenser Rådmannen finner ingen grunn til å endre innarbeidet praksis ved rullering av spillemiddelsøknadene. Ettersom 1.prioritet innenfor de 2 tilskuddsordningene fikk innvilget spillemidler ved forrige søknadsrunde(furuflaten kunstgress og Lenangen skole ballbinge), rykker de andre søkerne et trinn opp på prioriteringslista i år. Det er et krav at idrettsrådet skal gi sin uttalelse til kommunedelplanen og prioriteringa av spillemiddelsøknadene. I møte d.å. har Lyngen idrettsråd fattet følgende vedtak: Idrettsrådet samtykker til rådmannens forslag til prioriteringsliste på anleggsmidler. Det vil foreligge to nye søknader i løpet av året,og vi ber om at disse føres på prioriteringslista som nye poster.

15 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Jann-Sigurd Sivertsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/13 Lyngen levekårsutvalg Tildeling av kulturmidler 2013 Henvisning til lovverk: Levekårsutvalgets vedtak i utvalgssak 30/13, Nye retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler. Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Behandling: VEDTAK: Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Vedtak: Kr i kulturmidler for 2013 fordeles slik det framkommer i forslaget til tildeling i saksutredninga. Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres /2311 Kr søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan -

16 Rådmannens innstilling Kr i kulturmidler for 2013 fordeles slik det framkommer i forslaget til tildeling i saksutredninga. Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres /2311 Kr søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan - Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Levekårsutvalget vedtok nye retningslinjer for tildeling av kulturmidler i sak 30/13. Kulturmidlene ble utlyst med søknadsfrist 16.oktober d.å. Utlysingen ble annonsert i avisene Nordlys og Framtid i Nord. Den ble også utlagt på kommunens hjemmeside, samt at søknadsskjema m/ retningslinjer ble mailet til lag/foreninger kommunen har mailadresser til. I tråd med retningslinjene, har Lyngen idrettsråd gitt sin tilrådning til fordeling blant idrettsrådets medlemslag. Rådet har gitt innstilling på kr i aktivitetsmidler, samt kr til drift- og vedlikeholdstilskudd til nærmiljøanlegg og kulturhus. Av retningslinjene framgår det at barne- og ungdomsaktiviteter skal prioriteres. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Viser til Levekårsutvalgets vedtak angående Nye retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler. Økonomiske konsekvenser Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Miljøkonsekvenser Vurdering av alternativer og konsekvenser Søker nr. 1-6 er medlemmer av idrettsrådet. Her har idrettsrådet, i møte d.å., gitt sitt forslag til fordeling ihht retningslinjene. Rådmannen har ikke endret på dette forslaget.

17 Når det gjelder søker nr. 5, så ble ingen vedlegg til søknaden levert innen søknadsfristen. Årsmøteprotokollen ble levert etter at idrettsrådet hadde gitt sin innstilling til fordeling. Kopi av regnskap er ikke levert. Søker nr.6 er en undergruppe av Lyngen/Karnes il, og får derfor avslag på søknaden. Hovedlaget har søkt, og får tildelt midler, også til skiaktiviteten i idrettslaget. Ved forslag til tildeling har rådmannen prioritert søkere som driver aktiviteter for barn og ungdom. Ved søknadsfristens utløp var det innkommet 13 søknader. Nr. Søker: Aktiviteter og medlemstall: 1 Jægervatnet il Friidrett, ski, klatring, svømming,skøyter, sykling. 256 medl. 65 medl. er under 20 år. 2 Lyngen/Karnes il Fotball,ski,friidrett,turmarsj, sykkel, orientering. 515 medl. 140 medl. er under 20 år. 3 Furuflaten il Treninger,fotball,ski. 204 medl. 21 medl. er under 20 år. Anlegg/ kulturhus: Tråkkemaskin Nærmiljøanlegg/ friidrettsanlegg. Lysløype 2 idrettshus 2 fotballbaner Skibu Tråkkemaskin Flere nærmiljøanlegg Kunstgressbane Lysløype Omsøkt tilskudd i kr: A.: D: A: Størst mulig beløp D:Størst mulig beløp A: D: Forslag til tildeling i kr: A: D: 4000 A: D: A: D: Lyngsalpene pistolklubb 5 Lyngen alpinklubb 6 Lyngen/Karnes il, skigruppa Pistolskyting. 54 medl. 21 medl. er under 20 år. Drift av alpinbakken. 141 medl. 34 medl. er under 20 år. Treninger, konkurranserenn, onsdagsrenn. Brosebanen A: D: Alpinbakken A: Scooter Tråkkemaskin Garasje A: D: Furustua SA Drift av Furustua Furustua D: Sør-Lenangen Drift av grendehus. Grendehus A: grendelag Div. aktiviteter. D: 9 Lyngseidet og omegn hytteforening 115 medl. Åpne hytter. Hyttedager m/aktiviteter. Skihytta Rørneshytta A: D: A: 5000 D: 3000 Søknad avslått pga mangler regnskap og årsmøteprotokoll. Søknad avslått. Er undergruppe av L/K. D: 2000 A: 3000 D: 1500 A: 2500 D: 1000

18 10 UL Trollvasstind 11 Furuflaten teaterlag 12 Baalsrudkomitèen 13 Lyngen sanitetsforening Akt. mot barn og unge; juletrefest,fakkeltog, kosekvelder,halloween, skilek,17.mai, fam.julebord. 52 medl. Barneteater, instruktørkurs. Barnegr.: 21 medl. Ungd.gr.: 13 medl. Tindevangen Turhytte Nærmiljøanlegg A: D: A: Baalsrud-utstilling Minnerom D: Småbarnstreff Kløverstua A: 8000 D: A: 5750 D: 2500 A: 5750 D: 1000 A: 3000 D: 1000 * A= aktivtetstilskudd * D= drifts- og vedlikeholdstilskudd

19 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: L32 Saksbehandler: Anette Holst Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 43/13 Lyngen levekårsutvalg Nye gatenavn - Stigenveien utgår - Alpeveien fra sentrum til Koppangen Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Nye gatenavn - Stigenveien utgår - Alpeveien fra sentrum til Koppangen 2 Takker for innspill - saken legges fram for Levekårsutvalget Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Behandling: VEDTAK: Lyngen levekårsutvalg går ikke inn for å reise navnesak. Vedtatt med 4 mot 2 semmer. Vedtak: Lyngen levekårsutvalg går ikke inn for å reise navnesak. Rådmannens innstilling Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres

20 Kr søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan - Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Det vises til e-post dat fra Ola OK Giæver jr vedr navneendring fra Stigenveien til Alpeveien. Videre vises det til brev dat fra oppvekstsjef Anette Holst. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Økonomiske konsekvenser Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Miljøkonsekvenser Vurdering av alternativer og konsekvenser

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 25.11.2014 88/14 Formannskapet 02.12.2014 94/14 Kommunestyret 16.12.2014

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 16:00-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: TEKNISK HOVEDUTVALG MØTENR.: 03/5 MØTETID: 02.06.2003 - KL 13:00 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE, Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer