Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 22/14 PS 23/14 Sakstittel Ljotegard Gårdsprodukter. Ny behandling av søknad om lån og tilskudd til investering i produksjonslokaler og produksjonsutstyr. Søknad om dispensasjon for etablering av ny hytte, «Tussevoll», 12/10-13 PS 24/14 Garasje på gnr. 109, bnr Rødberg sentrum - Vurdering av ulovlighetsoppfølging PS 25/14 Søknad om dispensasjon for bygging av vei til eksisterende hytte- eiendom 185/16, Breiset. Lukket/åpent Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 88/1 Saksmappe : 2013/516 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Ljotegard Gårdsprodukter. Ny behandling av søknad om lån og tilskudd til investering i produksjonslokaler og produksjonsutstyr. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /14 Saken gjelder: Ny søknad med revidert kostnadsoverslag er levert, det bes om ny behandling av NMK-sak 56/13. Fakta: Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk behandlet søknaden fra Ljotegard gårdsprodukter ved Inger Elisabeth Kjennerud 21.november Investeringene var budsjettert til kr Innovasjon Norge bevilget kr i støtte, dette utgjorde 30 % av kostnadsrammen. NMK bevilget sak 56/13 kr i tilskudd (11%)og kr i lån (23 %). I ettertid har søker omarbeidet og innsendt ny søknad og ber om ny behandling. Kostnadene er nå økt til kr Kr til etablering produksjonsrom var ikke medtatt ved første behandling, i tillegg er det spesifisert høyere kostnader til innkjøp av produksjonsutstyr. Produksjonsrommet planlegges innredet i våningshuset, innredningskostnadene av produksjonsrommet er beregnet til kr Det søkes om kr i tilskudd (10%) og kr (12%) i lån i forhold til endret kostnadsramme.

3 Saksbehandlers vurdering: Det er beklagelig at søknaden ikke var komplett ved første gangs behandling av saken. Tiltaket er i tråd med fylkesmannens satsingsområder for småskala landbruk og kommunens næringsplan der bosetting og styrking av næringsvirksomhet på landbruket prioriteres. Innredning av produksjonsrommet tas med i støttegrunnlaget, ikke selve bygget fordi produksjonsrommet er innbygd i våningshuset. Støttegrunnlaget blir da kr Politikerne har signalisert at det er ønskelig å prioritere rentefrie lån sterkere enn tidligere ved etablering av ny næringsvirksomhet i kommunen. Det foreslås derfor å gi (5,2 %) i tilskudd og kr (20 %) i rentefritt lån. Tidligere bevilget lån og tilskudd er da medtatt i vurderingen. Total offentlig finansieringsramme blir da 54 % av beregnet støttegrunnlag. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune støtter etableringen av Ljotegard Gårdsprodukter med kr i rentefritt investeringslån. Lånet gjøres avdragsfritt i to år og tilbakebetales over de neste to år. Bevilgningen er i tillegg til tilskudd og lån gitt i NMK-sak 56/13. Vedlegg 1 Søknad om tilskudd og rentefritt lån - ny behandling 2 Tilleggsdokumentasjon

4 Nore og Uvdal Kommune v/næringskonsulent Terje Halland \Nore og Uvdal kommune V 3630 Rødberg Mottatt: V 1 APR Inger Elisabeth Kjennerud Ljotegard 3632 Uvdal Arkivkode.LL Saksnr.://51& ZL Saksbeh.:JEfi Søknad om tilskudd og rentefritt lån Inger Elisabeth søker herved om kr i tilskudd og kr i rentefritt lån til investering i produksjonslokaler og produksjonsutstyr for videreforedling av melk på Ljotegard. Beklageligvis ble ikke søknad oppdatert etter ferdig behandling i lnnovasjon Norge, derfor bes det her om ny behandling. Med hilsen Lc; L.cLf& (dl1lic( Inger Elisabeth Kjennerud Vedlegg: Detaljert kostnadsoverslag og finansieringsplan Selvangivelse 2011 og 2010 Driftsbudsjett Forretn i ngsbeskrivelse

5 Investeringer ysterom og lager Inger Elisabeth Kjennerud - Ljotergard Gårdsprodukter Finansiering Beskrivelse Kostnad Tilskudd/egen kapital Eget arbeid Produksjonsrom m/ smittesluse Ystekjele 300 Ifra Oso via Norsk Gardsost Separator Div rustrie benker, dreneringsbord Enkelt lab utstyr, ph meter, titreringsutstyr Kjøl og frys Skap for emballasje Osteformer Montering utstyr Rustfrie spann * Markedsmateriell - Harlem og Moi Hyller for lagring ost 5000 Oslelager kjeller Totale investeringskostnader Eget arbeid Finansieringspian Investeringstilskudd Innovasjon Norge % tilskudd Investeringstilskudd Nore og Uvdal Kommur %tilskudd Rentefritt lån Nore og Uvdal % reritefritt lån Egen kapital Eget arbeid Totalt

6 FORRETNINGSPLAN LJOTEGARD GÅRDSPRODUKTER

7 Forretningsidé for Ljotegard Gårdsprodukter 3 Foretakets forutsetninger og organisering 3 Menneskelige ressurser tilknyttet Ljotegard Gårdsprodukter 3 Gårdens historie 3 Offentlige institusjoner 4 Markedsbeskrivelse 4 Økonomiplan 5 Investeringer 5 Produksjonsutstyr 5 Finansieringsplan 6 Produksjonsavhengige kostnader 6 Råvarekostnader 6 EmbaNasje 6 Faste kostnader 7 Arbeid 7 Vedlikehold. 7 lnntektsmuligheter 7 Salgsprisen 7 Kvantum 8 Oppsummering av kontantstrømmen 8 Driftsbudsjetter for Ljotegard gårdsprodukter 9 Vurdering av driftsbudsjettene. 9

8 FORRETNINGSIDÉ FOR LJOTEGARD GÅRDSPRODUKTER Ljotegard Gårdsprodukter sin forretningsside kan oppsummeres som følgende: Ljotegard Gårdsprodukter skal produsere kvalitets meieriprodukter til turister, fritidsbeboere og innbyggere i Uvdalfor å tilfredsstille behovet for spesielle matopplevelser. Ljotegard Gårdsprodukter skal levere produkter av meget høy kvalitet basert på melk fra egen besetning av dølafe. Dette oppnås ved å sikre interne rutiner med tanke på kvalitetssikring av produktet og råvarene og en endringsvillig og fleksibel produksjon. Ønsket om å starte eget ysteri kom for å sikre en fremtid på Ljotegard. For å drive med landbruk i utkantstrøk i dag må gårdbrukeren tenke nytt og vurdere alternativer. I 2012 begynte Ljotegard Gårdsprodukter testproduksjon av rømme og ystingsoll. Denne produksjonen har vært svært nyttig, fordi vi får begynt å produsere, og lærer mer om håndverket. Vi får også begynt å etablere vår kundekrets, og vi får konstruktive tilbakemeldinger på produktene. FORETAKETS FORUTSETNINGER OG ORGANISERING MENNESKELIGE RESSURSER TILKNYTTET LJOTEGARD GÅRDSPRODUKTER Roar Gravermoen overtok endelig garden Ljotegard i Gården ble kjøpt i 2004 men odelstvist pågikk i fem år. Roar driver gården sammen med sin kone Inger Elisabeth Kjennerud. Roar og Elisabeth har to barn. Begge har stor interesse for gården og landbruk og ønsker å skape sine egne arbeidsplasser med bakgrunn i eiendommen. Inger Elisabeth er 36 år og oppvokst på Hamar. Roar Gravermoen er 35 år, født og oppvokst i Uvdal. Inger Elisabeth har modulkurs 1 og 2 i ysting via Norsk Gardsost, og har arbeidet med ysting på Ommang Søndre Ådalsbruk, Løten, i to år. GÅRDENS HISTORIE Eiendommen 88/1 består av ca. 23 mål fulldyrka - 4 mål overflatedyrka jord - ca 12 mål innmarksbeite. Skogen utgjør ca 550 mål. Fjellarealet 56/5 er et sameie på ca 4600 mål, som eies med 5/6-deler og 1/6-del eies av Karlsrud. Fjellarealet har 4 mindre fiskevann. Ljotegard er i Uvdals bygdebøker nevnt som en gammel gård, hvor det meste er registrert som høy verneverdi. Sannsynligvis er det tidligere drevet med geit og kyr i tillegg til andre

9 dyr som hørte en gård til i eldre tid. Tidligere tiders aktivitet med rydding av ny jord, synes godt i form av til dels uberørte ryddningsrøyser, med tilhørende jorder i mellom disse. Roar og Inger Elisabeths plan er å drive gården med mest mulig tradisjonelle husdyr, melkekyr og foringsdyr samt sau og høns. På denne måten vil de få gjenåpnet beitelandskapet og holdt disse ved like. Videre er det tenkt å satse på dyr som er av gammelraser. For i størst mulig grad skape sin egen arbeidsplass på en liten jordvei, er det tenkt å foredle råvarene mest mulig for salg til sluttbruker. Roar vil fokusere på egen skog, uttak av eget virke og bruke dette i kombinasjon med sin kunnskap som tømrer. lnger Elisabeth har hovedansvaret for dyreholdet og foredling av råvarer fra disse, spesielt melk. OFFENTLIGE INSTITUSJONER Ljotegard Gårdsprodukter vil være i kontakt med flere offentlige institusjoner i hovedsak Innovasjon Norge og Mattilsynet Mattilsynet vil være en viktig samarbeidspartner under hele prosessen. Men særlig i begynnelsen er en konstruktiv dialog avgjørende for prosjektet. Kompetansen hos Mattilsynet er viktig å benytte seg av, for å sikre at produktene får ønsket kvalitet. Mattilsynet vil være en viktig samarbeidspartner gjennom hele prosjektet, da man ved hjelp av deres kvalitetssystemer kan få oversikt over eventuelle svakheter i produksjonen. NORSK GARDSOST Ljotegard Gårdsprodukter er medlem av Norsk Gardsost. Innen en slik organisasjon er det mye erfaring og kunnskap å benytte seg av. Det vil også være en viktig kanal for trender i markedet samt endringer i statlige rammebetingelser. M AR K E DS B E 5 KR IV E LS E Med en økende levestandard i samfunnet, som Norge har hatt de senere årene, går trenden mot at mer mat blir kjøpt utenfor hjemmet, som for eksempel på restauranter og kafeer, samtidig er det stadig økende interesse for produkters opprinnelse og lokal produsert mat. Dette er trender som vil Ljotegard Gårdsprodukter vil være med å gi innhold til. Ljotegard Gårdsprodukter har relativt lite volum og vil fokusere mot det lokale markedet av fritidsbeboere og innbyggere. Nore og Uvdal har ca 4500 fritidsboliger, en betydelig andel av disse har meget høy standard og representerer en meget kjøpesterk kundegruppe. Samtidig er det en kundegruppe som viser stor interesse for Iokalprodusert mat.

10 ØKONOMIPLAN I N VEST ER I N G ER Alle investeringene for Ljotegard Gårdsprodukterer vil komme i perioden sommer 2013 vår Det vil bli investert i produksjonsutstyr og ferdigstillelse av produksjonslokalet. PRODUKSJONSUTSTYR Produksjonsutstyret blir levert av forskjellige leverandører, Landteknikk og Norsk Gardsost og Nesse Maskin, hovedsakelig, Den totale summen for alt utstyret er satt til kr og inkluderer frakt til Ljotegard og montering på stedet. TABELL 1. OVERSIKT OVER INVESTERINGENE TIL LJOTEGARD GÅRDSPRODUKTER Investeringer Produksjonsrom Produksjonsutstyr Markedsmateriell Totale investeringer Tabellen overfor viser de investeringene som trenges til oppstart av Ljotegard Gårdsprodukter. Den totale investeringssummen kommer på kroner. Detaljert oversikt over investeringen følger som vedlegg.

11 Fl N AN SI ER I N G SP LA N TABELL 0-2. FINANSIERING AV LJOTEGARD GÅRDSPR0DUKTER Finansieringspian Kroner: Egenkapital og eget arbeid Tilskudd Innovasjon Norge Lån og tilskudd Nore og Uvdal Kommune Sum finansiering Tabellen overfor viser hvordan Ljotegard Gårdsprodukter skal finansieres. Eierne på Ljotegard ser det som realistisk å skaffe en egenkapital og utføre eget arbeid for til sammen kr Innovasjon Norge har innvilget et tilskudd på kr , 28 % av finansieringsbehovet. Samtidig søkes det Nore og Uvdal Kommune om kr i tilskudd tilsvarende 10 % av finansieringsbehovet og kr i rentefritt lån, tilsvarende 12 % av finansieringsbehovet. PRODUKSJONSAVHENGIGE KOSTNADER De produksjonsavhengige kostnadene påløper avhengig av produksjonen. Disse kostnadene varierer i direkte takt med aktivitetsnivået. RAVAREKOSTNADER All melken vil gå til egen videreforedling. lnternprisen blir satt til 0 kroner per liter da det ikke er noen alternativ avsetning for melken. Bakteriekulturer samt løpe som trenges til produksjonen vurderes til 2 kroner per kilo produsert ost. EMBALLASJE Emballasje kostnadene beregnes til 10 kroner per kg rømme og ystingsoll.

12 FASTE KOSTNADER ARBEID Det beregnes at selve ystingen og håndtering av ost og rømme vil kreve 1/2 årsverk, forutsatt en produksjon på 900 kilo. Inkludert arbeidsgiveravgift og feriepenger gir dette en total kostnad på VEDLIKEHOLD. Denne beregnes til kroner hvert tredje år. INNTEKTSMULIGHETER Ljotegard Gårdsprodukter sine inntekter er basert på salgsprisen som oppnås og kvantum solgt i markedet. Dette er dermed en avgjørende faktor for at prosjektet blir vellykket. En høy pris symboliserer vanligvis et kvalitetsprodukt. Produktprisen er det eneste som skaper inntekt til Ljotegard Gårdsprodukter og er derfor avgjørende for de økonomiske målsetningene. Man kan i utgangspunktet forlange den prisen som kunden er villig til å betale og dette avhenger av hvordan kunden vurderer nytten av produktet. En utsalgspris må dekke alle variable og faste kostnader på lang sikt for at bedriften skal klare seg økonomisk. Salgspris - Variable kostnader = Dekningsbidrag - Faste kostnader = Fortjeneste SALGSPRISEN Salgsprisen er satt til 200 kroner per kilo ost og 200 kroner pr kilo for rømme. Etter å ha undersøkt med de andre gårdsprodukterene på markedet kan det konkluderes med at dette er en reel pris å benytte i en basis modell.

13 KVANTUM Først året beregnes det å produsere 900 kilo ost og rømme. Dette tilsvarer videreforedling av 90 % av disponibel melk. Fra andre driftsår beregnes en produksjon på 1200 kilo og fra tredje driftsår en produksjon på 1500 kg OPPSUMMERING AV KONTANTSTRØMMEN Tabellen nedenfor oppsummerer kontantstrømmen. TABELL 5.3. KONTANTSTRØMMEN FOR LJOTEGARD GÅRDSPRODUKTER Inntekter Produksjon 900 Kg Salgspris 200 Kr pr kg lnvesteringskostnader Produksjonsrom Kr Produksjonsutstyr Kr Markedsmateriell utforming trykk Kr Produksjons avhengigekostnader Råvarer; Melk 0 Kr per liter melk Råvarer; Bakteriekultur 2 Kr per kilo Emballasje 10 Kr per kg Produksjons uavhengigekostnader Strøm ,8 kr per kilowatt Forsikring Kr Vedlikehold Kr hvert tredje år Arbeid, fastlønn 50 % Kr årlig Andre forutsetninger Prisstigning 2,50 % Antall liter melk Liter

14 Tallene i tabellen overfor vil bli benyttet som våre basistall i videre analyser av Ljotegard gårdsprodukter DRIFTSBUDSJ ETTER FOR LJOTEGARD GÅRDSPRODUKTER VURDERING AV DRIFTSBUDSJETTENE. I det første året vil produksjonen være på 900 kg, maksimal produksjon vil være 1500 kg som forventes oppnådd i Dette medfører naturlig at de variable kostnadene også er basert på tilsvarende produksjon. Den største usikkerheten i driftsbudsjettene til Ljotegard Gårdsprodukter er knyttet til salgspris og salgsvolum. Samtidig er de største kostnadene knyttet til egen lønn. Driftsbudsjett følger som eget vedlegg.

15 Arkivkode Nore og Uvdal kommune 22 APR /)/si Saksbeh.-.7è 7 I.jotegard Gårdsprodukter. S.k. / 3/, Innredning av 15 m2 produksjonsrom ostelager. Egeninnats i timer Innkjøp Golv, strøpin/ epoxy beleg I Innredning/in ivendig kledning ihht mattilsvnets krav. Rønleggerarbeid 97, ,5 Egeninsats beregnet kr68950 kr53312 Beregningen er gjort med grunnlag i tilsendte timelister og dokumentasjon av utgifter i dialog med tiltakshaver. Egen innats er beregnet med kr 350 pr time. Rødberg 22 april Terje TIalland Saksbahandler.

16 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 12/10 Saksmappe : 2014/26 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Silje Klæbo Søknad om dispensasjon for etablering av ny hytte, «Tussevoll», 12/10-13 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /14 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel for etablering av ny hytte, gnr 12 bnr 10 og13. Fakta: Nils Friis søker på vegne av Thor G. Holager om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av ny hytte på gnr 12 bnr 10 og 13. Den aktuelle tomten ligger ca 300 meter nordøst for Fv 40 og ca 200 meter sørvest for Brøstrudlia, omtrent 835 meter over havet. Dette området er i kommuneplanen avsatt til LNF-formål (landbruk-natur- og friluftsformål), og oppføring av ny hytte er i strid med kommuneplanen. På eiendommen er det i dag oppført en hytte i laft på 20 m 2 (BYA). Det planlegges å bygge ei ny hytte med 61,8 m 2 BRA og omdisponere eksisterende hytte til uthus/anneks. Søker begrunner søknaden med: Utvidelsen av hytta er godt innenfor «normalgrensen» for hva som tillates av hyttebygg i dag. Føringene i påvente av endelig bestemmelser ( ) viser til at det på eksisterende byggeområde uten plan kan oppføres fritidsboliger opp til 150 m 2 BRA. Det samme gjelder for LNF-områder hvor spredt fritidsbebyggelse tillates. Søker mener at område hvor tomta ligger kan vurderes som LNF-område hvor spredt fritidsbebyggelse tillates da tomta allerede er bebygd med fritidsbebyggelse og er fradelt. Saken er nabovarslet, og det har ikke kommet merknader.

17 Saken er vurdert å berøre interesser til statlige og regionale myndigheter. Søknaden ble således sendt på høring til Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud Fylkeskommune Fylkesmannen i Buskerud har ingen merknader til omsøkt tiltak, men ber kommunen være oppmerksom på eventuell presedensvirkning av et positivt vedtak. Buskerud Fylkeskommune opplyser om at det ligger et jernvinneanlegg ca15 meter fra planlagt hytte. Dette er automatisk fredet etter kulturminneloven 4 og skal jamfør 6 i samme lov ha ei sikringssone på minimum 5 meter utenfor synlig ytterkant. Det blir opplyst om at det ikke er lov å gjøre noen form for tiltak innenfor sikringssona og dersom bygging av hytta ikke kan gjennomføres uten å forstyrre jernvinneanlegget, vil Fylkeskommunen ha oversendt saken til ny vurdering. Ved et eventuelt vedtak om dispensasjon ønsker Fylkeskommunen at følgende uttale innarbeides: «Dersom det under anleggsarbeidet framkommer automatisk fredet kulturminner, må arbeidene straks stoppes og utviklingsavdelinga i Fylkeskommunen varsles, jmf. Kulturminneloven 8, 2. ledd.». Det opplyses også om at den eksisterende hytta er SEFRAK- registrert, men da tiltaket ikke vil medføre endringer på den eksisterende hytta har ikke Fylkeskommunen sterke synspunkter i forhold til dette. Saksbehandlers vurdering: Dispensasjonsspørsmålet behandles etter kapittel 19 i plan- og bygningsloven. I henhold til 19-2 kan ikke dispensasjon gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. Loven angis således to kumulative vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjonen skal kunne gis. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. I utgangspunktet må dispensasjonen være en fordel for allmennheten, ikke private interesser. Området er undersøkt i Miljødirektoratet sin naturbase og Artsdatabankens artskart. Det er ikke registrert naturtyper eller arter i området som er viktige for å opprettholde naturmangfoldet. Derfor er det ikke påvist potensielle effekter på naturmangfold dersom dispensasjonen innvilges. Kravet om kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven 8 vurderes oppfylt, og føre-var-prinsippet i 9 tillegges liten vekt. I henhold til 10 skal den samlede belastningen økosystemet blir eller er utsatt for vurderes. Å oppføre en ny hytte på eiendommen vurderes ikke å øke den samlede belastningen økosystemet utsettes for. Det vurderes ikke nødvendig å foreta vurdering etter naturmangfoldloven Søknaden innebærer oppføring av en ny hytte om lag 10 meter nord-øst for eksisterende hytte. Området som berøres av endringen er avsatt til LNF-formål, og de generelle hensyn bak bestemmelsen er å fremme og legge til rette for friluftsinteresser. Endringene innebærer ikke endring i bruk av tomta. Da tomten alt er bebygd med fritidsbebyggelse, vurderes tiltaket ikke å virke privatiserende på området utover hva status per i dag er og en oppføring av en ny hytte i nærheten av eksisterende hytte kan sees på som en videreutvikling av tomta. Oppføring av ny hytte og omdisponering av eksisterende hytte betraktes derfor å ha liten virkning for friluftsinteresser, og den vurderes heller ikke til å være til hinder for fri ferdsel. Administrasjonen ser således ikke at hensynene bak bestemmelsene blir vesentlig endret eller tilsidesatt. Sett ut ifra et samfunnsmessig perspektiv kan ikke tiltaket vurderes å være til fordel. Det kan likevel ikke sies å være til vesentlig ulempe for allmennheten, da vegetasjonen på tomten og

18 nærområdet rundt hytta i stor grad er bearbeidet. Ny hytte ønskes plassert inn mot skogkanten bak gammel hytte, og vil således i liten grad påvirke landskapsbildet. Det er på eiendommen registrert ett jernvinneanlegg fra sen vikingetid. Dette er et automatisk fredet kulturminne og det er ikke tillatt med tiltak som kan skade dette. Slike kulturminner skal ha en sikringssone på minimum fem meter fra synlig ytterkant. Det er ikke lov å gjøre noen form for tiltak innenfor sikringssonen. I følge søknadsdokumenter vil planlagt hytte ikke ha negative konsekvenser for jernvinneanlegget da ny hytte er planlagt oppført om lag 10 meter fra jernvinneanlegget. Basert på en samlet vurdering ligger det til rette for å innvilge dispensasjonen. Tomta er allerede bebygget, og tiltaket vil ikke forringe allmenne natur- og friluftsinteresser. Kravene i plan- og bygningslovens 19-2 vurderes å være oppfylt. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av ny hytte på gnr 12 bnr 10 og 13. Dispensasjonen begrunnes med følgende: - Lovens vilkår blir ikke vesentlig tilsidesatt. - Tiltaket vil medføre liten endring av landskapsbildet. - Tiltaket vil ha liten effekt på friluftsinteresser. - Det er ikke påvist potensielle effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravene i plan- og bygningslovens 19-2 vurderes å være oppfylt. Dispensasjonen har en varighet på 3 år fra vedtaksdato Byggearbeider må ikke iverksettes før en byggesøknad er behandlet og innvilget etter planog bygningsloven. Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidene straks stanses og utviklingsavdelingen i Fylkeskommunen varsles, jfr. Kulturminneloven 8, 2. ledd. Vedlegg 1 Søknad om tillatelse til tiltak - Rammetillatelse Saksdokumenter: Sakens øvrige dokumenter

19 E9J [.15 Nore og Uvdal kommune NMK avd Sentrum Sentrum 11, 3630 ARKITEKTER AS TIf.: Mobil: E-post: \. Nore og Uvdal kommune 3630 RØDBERG 09JAN, 2014 Arkivkoe: I:.lIô la/ 1 j_/ Saksnr:LYi2Z±_Saksbeh.: tc4h Bankgiro: Foretaksnr.: NO MVA Deres ref.: <tekst> Vår ref.: 1322BR_1 Rødberg SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, RAMMETILLATELSE. TUSSEVOLL GNRIBNR Vedlagt følger søknad om tillatelse til tiltak på eiendommen. Nabo er varslet og det har ikke framkommet merknad til tiltaket. Med vennlig hilsen UKR Nils Fnis Siv.ark.MNAL vedlegg: Søknad om tillatelse til tiltak m!vedlegg A.1 Opplysninger om tiltakets ytre rammer B.1 Dispensasjonssøknad C.1 Nabovarsling D.1 Situasjonsplan E.1 Tegninger G.1 Gjennomføringsplan G.2 Søknad om ansvarsrett RESSURS AS

20 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 X Rammetillatelse Ett-tnnns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf annet ledd? Ja Nei Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger sentral godkjenning? Ja Nei Hvis nei, vedlegg byggblankett Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg. Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf. Kulturminneloven 25, andre ledd? Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før igangsettelse av tiltaket. Ja Ja DIREKTORATET FOR DVCCKVALITET Nei Nei Søknaden gjelder Gnr. I Bnr. I Festenr. i Seksjonsnr. Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune Eiendom! OG 13 Nore og Uvdal kommune, NMK avd byggested Adresse Postnr. I Poststed 3632 UVDAL Planlagt. I Beskriv Bygn.typekode (jf. s. 2) bru klformål Tiltakets art ] Bolig [ 5] Fritidsbolig f] Garasje [] Annet: i 61 Nye bygg og anlegg 5] Nytt bygg ) [] Parkeringsplass *) [] Anlegg []Veg Fl Vesentlig terrenginngre Endring av bygg og anlegg Endring av bruk ] ] Konstruksjon f] Reparasjon [] Ombygging ri Anlegg ] Bruksendring f] Tilbygg, påbygg, underbygg *) [7 Fasade Vesentlig endring av tidligere drift pbl 20-1 Riving Hele bygg *) Deler av bygg *) [] Anlegg (flere kryss mulig) Bygn.tekn. lnstallasj. Vediegg Endring av bruks enhet i bolig ] Nyanlegg *) [7 Endring ri Reparasjon ] Oppdeling [7 Sammenføyning ] Innhegning mot veg ri Innhegning, skilt Reklame, skilt, innretning e.l. Opprettlng!endnng av matrikkelenhet Grunneiendom ) [] Anleggseiendom [] Festegrunn over 10 år Arealoverfønng *) Byggblankett 5175 fylieïit og **) Gjelder kun når installasjonen Unntatt fra krav om ansvarsrett. vedlegges. (Vedlegg gruppe A) ikke er en del av et større tiltak. Behandles etter matrikkelloven. Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver. Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. lra til Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesitikasjon (Byggblankett 5175) A Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19) B [_]. Nabovarsling (Kvittering for nabovarsev0pplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader) C Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom D Tegninger E [i [J Redegjørelser/kart F J] Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan G i 2 JJj Boligspesifikasjon i Matrikkelen H Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet I Rekvisisjon av oppmålingsforretning J Andre vedlegg JL Ji. Erklæring og underskrlft Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig søker for tiltaket Tiltakshaver Foretak Org.nr. Navn FRIIS ARKITEKTER AS Thor G Holager Adresse Adresse Sentrum 11 Holaker gård Postnr. I Poststed Postnr. I Poststed 3630 RØDBERG 2665 LESJA Kontaktperson I Telefon I Mobiltelefort Eventuelt organisasjonsnummer Sivilarkitekt Nils Friis 4N4L E-post E-post Gjentas med blokkbokstaver I Underskrift Gjentas med blokkbokstaver I Telefon (dagtid) [j Blankett 5174 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 1 av 2

21 Vedlegg nr. Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 DIREKIORATET FOR BYCEKVALITET Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder Opplysningene gjelder Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr. Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune Eiendom! OG 13 Nore og Uvdal kommune, NMK avd byggested Adresse Postnr. I Poststed 3632 UVDAL Forhåndskonferanse Pbl 21 1 Forhåndskonteranse er avholdt og referat foreligger Ja Nei Dispensasjonssøknad og travik fra TEK1O TDet søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark) PbI Kap. 19 Kommunale vedtekter/ Pbl 31-2 Det søkes H om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl 31-2) I Vedlegg nr. IB Plan- og bygningsloven med forskrifter forskrifter til pbl [] Arealplaner [] Vegloven I Vedlegg nr. Redegjørelse i eget vedlegg I B g. Areal eksisterende bebyggelse h. Areal som skal rives i. Areal ny bebyggelse j. Parkeringsareal på terreng k. Areal byggesak Beregnet grad av utnytting (jf. e. og k.)*** I. Åpne arealer som inngår k j. Parkeringsareal på terreng m. Areal matrikkelen = k I Antall etasjer * Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere ** Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg Blankett 5175 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 1 av 2

22 føres i matrikkelen Næringsgruppekode Y Næringsgrupper Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen som opptar størst del av arealet. Unntak: Næringsgruppekode «X skal kun brukes når bygget bare har areal til boligformål. gyldige koder A Jordbruk, skogbruk og fiske H Transport og lagring P Undervisning B Bergverksdrift og utvinning I Overnattings- og serveringsvirksomhet Q Helse- og sosialtjenester G Industri J Informasjon og kommunikasjon R Kulturell virksomhet, underholdning og D Elektrisitets-, gass-, damp- og K Finansierings- og forsikringsvirksomhet fritidsaktiviteter varmtvannsforsyning L Omsetning og drift av fast eiendom S Annen tjenesteyting E Vannforsyning, avløps- og M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting T Lønnet arbeid i private husholdninger renovasjonsvirkson,het N Forretningsmessig tjenesteyting U Internasjonale organisasjoner og organer F Bygge- og anleggsvirksomhet 0 Offentlig administrasjon og forsvar, X Bolig G Varehandel, reparasjon av motorvogner trygdeordninger underlagt offentlig Y Annet som ikke er næring. forvaltning Plassering av tiltaket Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? fl Ja Nei I vedlegg nr. Q Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? fl Ja fl Nei veegg nr. Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Krav til byggegrunn (pbl 28-i) Skal byggverket plasseres i område med fare for: Skal byggverket plasseres i flomutsatt område? Flom Hvis ja, angi (TEK1O 7-2) Nei fija sikkerhetsklasse: Skred (TEK1O 7-3) Skal byggverket plasseres i skredutsatt omrâde? Nei fl Ja Hvis ja, angi sikkerhetsklasse: I Fl (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år) F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år) F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år) Si (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år) S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år) S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år) V&llegg nr F Vedlegg nr. F Andre natur og miljoforhold (pbl 28-i) Nei fl Ja Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg F Vedlegg nr. Tilknytning til veg og Iednlngsnett Adkomst Gir tiltaket ny/endret vegloven pbl 27-4 Vann forsyning pbl27-1 Aviop pbl 27-2 Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel: adkomst?..... r l Rlksveglfylkesveg Er avkjørlngstlllatelse gitt? LI Ja L.1 NeI Ja [] Nei Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? fl Ja fl Nei Tilknytning i forhold til tomta El Offentlig vannverk [] Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? fl Ja fl Nei Privat vannverk Annen privat vannforsyning, innlagt vann iïnnlagt vann Vedlegg nr. J Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, forelicicter rettighet ved tinqlvst erklærinq? Ja Tilknytning i forhold til tomta Offentlig avløpsanlegg fl Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? fl Ja Nei Foreligger utslippstillatelse? fl Ja fl Nei Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? fl Ja Vedlegg nr. Q NeI Nei Takvann/overvann føres til: fl Avløpssystem [] Terreng I Overvann i Vedlegg nr. Lofteinnretninger i Er det bygningen løfteinnretninger Søkes det om slik innretning installert?: i Hvis ja, sett X som omfattes av TEK1 0?: fl Heis fl Ja Nei fl Ja [] Nei fl Løfteplattform fl fl Trappeheis Rulletrapp eller rullende fortau Blankett 5175 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 2 av 2

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg

Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg Ç*À \4IIJ Nore og Uvdal kommune NumEDAL fflidoelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 - Utvalg: Møtested: 6 Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 09:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen,

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer