Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 22/14 PS 23/14 Sakstittel Ljotegard Gårdsprodukter. Ny behandling av søknad om lån og tilskudd til investering i produksjonslokaler og produksjonsutstyr. Søknad om dispensasjon for etablering av ny hytte, «Tussevoll», 12/10-13 PS 24/14 Garasje på gnr. 109, bnr Rødberg sentrum - Vurdering av ulovlighetsoppfølging PS 25/14 Søknad om dispensasjon for bygging av vei til eksisterende hytte- eiendom 185/16, Breiset. Lukket/åpent Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 88/1 Saksmappe : 2013/516 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Ljotegard Gårdsprodukter. Ny behandling av søknad om lån og tilskudd til investering i produksjonslokaler og produksjonsutstyr. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /14 Saken gjelder: Ny søknad med revidert kostnadsoverslag er levert, det bes om ny behandling av NMK-sak 56/13. Fakta: Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk behandlet søknaden fra Ljotegard gårdsprodukter ved Inger Elisabeth Kjennerud 21.november Investeringene var budsjettert til kr Innovasjon Norge bevilget kr i støtte, dette utgjorde 30 % av kostnadsrammen. NMK bevilget sak 56/13 kr i tilskudd (11%)og kr i lån (23 %). I ettertid har søker omarbeidet og innsendt ny søknad og ber om ny behandling. Kostnadene er nå økt til kr Kr til etablering produksjonsrom var ikke medtatt ved første behandling, i tillegg er det spesifisert høyere kostnader til innkjøp av produksjonsutstyr. Produksjonsrommet planlegges innredet i våningshuset, innredningskostnadene av produksjonsrommet er beregnet til kr Det søkes om kr i tilskudd (10%) og kr (12%) i lån i forhold til endret kostnadsramme.

3 Saksbehandlers vurdering: Det er beklagelig at søknaden ikke var komplett ved første gangs behandling av saken. Tiltaket er i tråd med fylkesmannens satsingsområder for småskala landbruk og kommunens næringsplan der bosetting og styrking av næringsvirksomhet på landbruket prioriteres. Innredning av produksjonsrommet tas med i støttegrunnlaget, ikke selve bygget fordi produksjonsrommet er innbygd i våningshuset. Støttegrunnlaget blir da kr Politikerne har signalisert at det er ønskelig å prioritere rentefrie lån sterkere enn tidligere ved etablering av ny næringsvirksomhet i kommunen. Det foreslås derfor å gi (5,2 %) i tilskudd og kr (20 %) i rentefritt lån. Tidligere bevilget lån og tilskudd er da medtatt i vurderingen. Total offentlig finansieringsramme blir da 54 % av beregnet støttegrunnlag. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune støtter etableringen av Ljotegard Gårdsprodukter med kr i rentefritt investeringslån. Lånet gjøres avdragsfritt i to år og tilbakebetales over de neste to år. Bevilgningen er i tillegg til tilskudd og lån gitt i NMK-sak 56/13. Vedlegg 1 Søknad om tilskudd og rentefritt lån - ny behandling 2 Tilleggsdokumentasjon

4 Nore og Uvdal Kommune v/næringskonsulent Terje Halland \Nore og Uvdal kommune V 3630 Rødberg Mottatt: V 1 APR Inger Elisabeth Kjennerud Ljotegard 3632 Uvdal Arkivkode.LL Saksnr.://51& ZL Saksbeh.:JEfi Søknad om tilskudd og rentefritt lån Inger Elisabeth søker herved om kr i tilskudd og kr i rentefritt lån til investering i produksjonslokaler og produksjonsutstyr for videreforedling av melk på Ljotegard. Beklageligvis ble ikke søknad oppdatert etter ferdig behandling i lnnovasjon Norge, derfor bes det her om ny behandling. Med hilsen Lc; L.cLf& (dl1lic( Inger Elisabeth Kjennerud Vedlegg: Detaljert kostnadsoverslag og finansieringsplan Selvangivelse 2011 og 2010 Driftsbudsjett Forretn i ngsbeskrivelse

5 Investeringer ysterom og lager Inger Elisabeth Kjennerud - Ljotergard Gårdsprodukter Finansiering Beskrivelse Kostnad Tilskudd/egen kapital Eget arbeid Produksjonsrom m/ smittesluse Ystekjele 300 Ifra Oso via Norsk Gardsost Separator Div rustrie benker, dreneringsbord Enkelt lab utstyr, ph meter, titreringsutstyr Kjøl og frys Skap for emballasje Osteformer Montering utstyr Rustfrie spann * Markedsmateriell - Harlem og Moi Hyller for lagring ost 5000 Oslelager kjeller Totale investeringskostnader Eget arbeid Finansieringspian Investeringstilskudd Innovasjon Norge % tilskudd Investeringstilskudd Nore og Uvdal Kommur %tilskudd Rentefritt lån Nore og Uvdal % reritefritt lån Egen kapital Eget arbeid Totalt

6 FORRETNINGSPLAN LJOTEGARD GÅRDSPRODUKTER

7 Forretningsidé for Ljotegard Gårdsprodukter 3 Foretakets forutsetninger og organisering 3 Menneskelige ressurser tilknyttet Ljotegard Gårdsprodukter 3 Gårdens historie 3 Offentlige institusjoner 4 Markedsbeskrivelse 4 Økonomiplan 5 Investeringer 5 Produksjonsutstyr 5 Finansieringsplan 6 Produksjonsavhengige kostnader 6 Råvarekostnader 6 EmbaNasje 6 Faste kostnader 7 Arbeid 7 Vedlikehold. 7 lnntektsmuligheter 7 Salgsprisen 7 Kvantum 8 Oppsummering av kontantstrømmen 8 Driftsbudsjetter for Ljotegard gårdsprodukter 9 Vurdering av driftsbudsjettene. 9

8 FORRETNINGSIDÉ FOR LJOTEGARD GÅRDSPRODUKTER Ljotegard Gårdsprodukter sin forretningsside kan oppsummeres som følgende: Ljotegard Gårdsprodukter skal produsere kvalitets meieriprodukter til turister, fritidsbeboere og innbyggere i Uvdalfor å tilfredsstille behovet for spesielle matopplevelser. Ljotegard Gårdsprodukter skal levere produkter av meget høy kvalitet basert på melk fra egen besetning av dølafe. Dette oppnås ved å sikre interne rutiner med tanke på kvalitetssikring av produktet og råvarene og en endringsvillig og fleksibel produksjon. Ønsket om å starte eget ysteri kom for å sikre en fremtid på Ljotegard. For å drive med landbruk i utkantstrøk i dag må gårdbrukeren tenke nytt og vurdere alternativer. I 2012 begynte Ljotegard Gårdsprodukter testproduksjon av rømme og ystingsoll. Denne produksjonen har vært svært nyttig, fordi vi får begynt å produsere, og lærer mer om håndverket. Vi får også begynt å etablere vår kundekrets, og vi får konstruktive tilbakemeldinger på produktene. FORETAKETS FORUTSETNINGER OG ORGANISERING MENNESKELIGE RESSURSER TILKNYTTET LJOTEGARD GÅRDSPRODUKTER Roar Gravermoen overtok endelig garden Ljotegard i Gården ble kjøpt i 2004 men odelstvist pågikk i fem år. Roar driver gården sammen med sin kone Inger Elisabeth Kjennerud. Roar og Elisabeth har to barn. Begge har stor interesse for gården og landbruk og ønsker å skape sine egne arbeidsplasser med bakgrunn i eiendommen. Inger Elisabeth er 36 år og oppvokst på Hamar. Roar Gravermoen er 35 år, født og oppvokst i Uvdal. Inger Elisabeth har modulkurs 1 og 2 i ysting via Norsk Gardsost, og har arbeidet med ysting på Ommang Søndre Ådalsbruk, Løten, i to år. GÅRDENS HISTORIE Eiendommen 88/1 består av ca. 23 mål fulldyrka - 4 mål overflatedyrka jord - ca 12 mål innmarksbeite. Skogen utgjør ca 550 mål. Fjellarealet 56/5 er et sameie på ca 4600 mål, som eies med 5/6-deler og 1/6-del eies av Karlsrud. Fjellarealet har 4 mindre fiskevann. Ljotegard er i Uvdals bygdebøker nevnt som en gammel gård, hvor det meste er registrert som høy verneverdi. Sannsynligvis er det tidligere drevet med geit og kyr i tillegg til andre

9 dyr som hørte en gård til i eldre tid. Tidligere tiders aktivitet med rydding av ny jord, synes godt i form av til dels uberørte ryddningsrøyser, med tilhørende jorder i mellom disse. Roar og Inger Elisabeths plan er å drive gården med mest mulig tradisjonelle husdyr, melkekyr og foringsdyr samt sau og høns. På denne måten vil de få gjenåpnet beitelandskapet og holdt disse ved like. Videre er det tenkt å satse på dyr som er av gammelraser. For i størst mulig grad skape sin egen arbeidsplass på en liten jordvei, er det tenkt å foredle råvarene mest mulig for salg til sluttbruker. Roar vil fokusere på egen skog, uttak av eget virke og bruke dette i kombinasjon med sin kunnskap som tømrer. lnger Elisabeth har hovedansvaret for dyreholdet og foredling av råvarer fra disse, spesielt melk. OFFENTLIGE INSTITUSJONER Ljotegard Gårdsprodukter vil være i kontakt med flere offentlige institusjoner i hovedsak Innovasjon Norge og Mattilsynet Mattilsynet vil være en viktig samarbeidspartner under hele prosessen. Men særlig i begynnelsen er en konstruktiv dialog avgjørende for prosjektet. Kompetansen hos Mattilsynet er viktig å benytte seg av, for å sikre at produktene får ønsket kvalitet. Mattilsynet vil være en viktig samarbeidspartner gjennom hele prosjektet, da man ved hjelp av deres kvalitetssystemer kan få oversikt over eventuelle svakheter i produksjonen. NORSK GARDSOST Ljotegard Gårdsprodukter er medlem av Norsk Gardsost. Innen en slik organisasjon er det mye erfaring og kunnskap å benytte seg av. Det vil også være en viktig kanal for trender i markedet samt endringer i statlige rammebetingelser. M AR K E DS B E 5 KR IV E LS E Med en økende levestandard i samfunnet, som Norge har hatt de senere årene, går trenden mot at mer mat blir kjøpt utenfor hjemmet, som for eksempel på restauranter og kafeer, samtidig er det stadig økende interesse for produkters opprinnelse og lokal produsert mat. Dette er trender som vil Ljotegard Gårdsprodukter vil være med å gi innhold til. Ljotegard Gårdsprodukter har relativt lite volum og vil fokusere mot det lokale markedet av fritidsbeboere og innbyggere. Nore og Uvdal har ca 4500 fritidsboliger, en betydelig andel av disse har meget høy standard og representerer en meget kjøpesterk kundegruppe. Samtidig er det en kundegruppe som viser stor interesse for Iokalprodusert mat.

10 ØKONOMIPLAN I N VEST ER I N G ER Alle investeringene for Ljotegard Gårdsprodukterer vil komme i perioden sommer 2013 vår Det vil bli investert i produksjonsutstyr og ferdigstillelse av produksjonslokalet. PRODUKSJONSUTSTYR Produksjonsutstyret blir levert av forskjellige leverandører, Landteknikk og Norsk Gardsost og Nesse Maskin, hovedsakelig, Den totale summen for alt utstyret er satt til kr og inkluderer frakt til Ljotegard og montering på stedet. TABELL 1. OVERSIKT OVER INVESTERINGENE TIL LJOTEGARD GÅRDSPRODUKTER Investeringer Produksjonsrom Produksjonsutstyr Markedsmateriell Totale investeringer Tabellen overfor viser de investeringene som trenges til oppstart av Ljotegard Gårdsprodukter. Den totale investeringssummen kommer på kroner. Detaljert oversikt over investeringen følger som vedlegg.

11 Fl N AN SI ER I N G SP LA N TABELL 0-2. FINANSIERING AV LJOTEGARD GÅRDSPR0DUKTER Finansieringspian Kroner: Egenkapital og eget arbeid Tilskudd Innovasjon Norge Lån og tilskudd Nore og Uvdal Kommune Sum finansiering Tabellen overfor viser hvordan Ljotegard Gårdsprodukter skal finansieres. Eierne på Ljotegard ser det som realistisk å skaffe en egenkapital og utføre eget arbeid for til sammen kr Innovasjon Norge har innvilget et tilskudd på kr , 28 % av finansieringsbehovet. Samtidig søkes det Nore og Uvdal Kommune om kr i tilskudd tilsvarende 10 % av finansieringsbehovet og kr i rentefritt lån, tilsvarende 12 % av finansieringsbehovet. PRODUKSJONSAVHENGIGE KOSTNADER De produksjonsavhengige kostnadene påløper avhengig av produksjonen. Disse kostnadene varierer i direkte takt med aktivitetsnivået. RAVAREKOSTNADER All melken vil gå til egen videreforedling. lnternprisen blir satt til 0 kroner per liter da det ikke er noen alternativ avsetning for melken. Bakteriekulturer samt løpe som trenges til produksjonen vurderes til 2 kroner per kilo produsert ost. EMBALLASJE Emballasje kostnadene beregnes til 10 kroner per kg rømme og ystingsoll.

12 FASTE KOSTNADER ARBEID Det beregnes at selve ystingen og håndtering av ost og rømme vil kreve 1/2 årsverk, forutsatt en produksjon på 900 kilo. Inkludert arbeidsgiveravgift og feriepenger gir dette en total kostnad på VEDLIKEHOLD. Denne beregnes til kroner hvert tredje år. INNTEKTSMULIGHETER Ljotegard Gårdsprodukter sine inntekter er basert på salgsprisen som oppnås og kvantum solgt i markedet. Dette er dermed en avgjørende faktor for at prosjektet blir vellykket. En høy pris symboliserer vanligvis et kvalitetsprodukt. Produktprisen er det eneste som skaper inntekt til Ljotegard Gårdsprodukter og er derfor avgjørende for de økonomiske målsetningene. Man kan i utgangspunktet forlange den prisen som kunden er villig til å betale og dette avhenger av hvordan kunden vurderer nytten av produktet. En utsalgspris må dekke alle variable og faste kostnader på lang sikt for at bedriften skal klare seg økonomisk. Salgspris - Variable kostnader = Dekningsbidrag - Faste kostnader = Fortjeneste SALGSPRISEN Salgsprisen er satt til 200 kroner per kilo ost og 200 kroner pr kilo for rømme. Etter å ha undersøkt med de andre gårdsprodukterene på markedet kan det konkluderes med at dette er en reel pris å benytte i en basis modell.

13 KVANTUM Først året beregnes det å produsere 900 kilo ost og rømme. Dette tilsvarer videreforedling av 90 % av disponibel melk. Fra andre driftsår beregnes en produksjon på 1200 kilo og fra tredje driftsår en produksjon på 1500 kg OPPSUMMERING AV KONTANTSTRØMMEN Tabellen nedenfor oppsummerer kontantstrømmen. TABELL 5.3. KONTANTSTRØMMEN FOR LJOTEGARD GÅRDSPRODUKTER Inntekter Produksjon 900 Kg Salgspris 200 Kr pr kg lnvesteringskostnader Produksjonsrom Kr Produksjonsutstyr Kr Markedsmateriell utforming trykk Kr Produksjons avhengigekostnader Råvarer; Melk 0 Kr per liter melk Råvarer; Bakteriekultur 2 Kr per kilo Emballasje 10 Kr per kg Produksjons uavhengigekostnader Strøm ,8 kr per kilowatt Forsikring Kr Vedlikehold Kr hvert tredje år Arbeid, fastlønn 50 % Kr årlig Andre forutsetninger Prisstigning 2,50 % Antall liter melk Liter

14 Tallene i tabellen overfor vil bli benyttet som våre basistall i videre analyser av Ljotegard gårdsprodukter DRIFTSBUDSJ ETTER FOR LJOTEGARD GÅRDSPRODUKTER VURDERING AV DRIFTSBUDSJETTENE. I det første året vil produksjonen være på 900 kg, maksimal produksjon vil være 1500 kg som forventes oppnådd i Dette medfører naturlig at de variable kostnadene også er basert på tilsvarende produksjon. Den største usikkerheten i driftsbudsjettene til Ljotegard Gårdsprodukter er knyttet til salgspris og salgsvolum. Samtidig er de største kostnadene knyttet til egen lønn. Driftsbudsjett følger som eget vedlegg.

15 Arkivkode Nore og Uvdal kommune 22 APR /)/si Saksbeh.-.7è 7 I.jotegard Gårdsprodukter. S.k. / 3/, Innredning av 15 m2 produksjonsrom ostelager. Egeninnats i timer Innkjøp Golv, strøpin/ epoxy beleg I Innredning/in ivendig kledning ihht mattilsvnets krav. Rønleggerarbeid 97, ,5 Egeninsats beregnet kr68950 kr53312 Beregningen er gjort med grunnlag i tilsendte timelister og dokumentasjon av utgifter i dialog med tiltakshaver. Egen innats er beregnet med kr 350 pr time. Rødberg 22 april Terje TIalland Saksbahandler.

16 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 12/10 Saksmappe : 2014/26 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Silje Klæbo Søknad om dispensasjon for etablering av ny hytte, «Tussevoll», 12/10-13 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /14 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel for etablering av ny hytte, gnr 12 bnr 10 og13. Fakta: Nils Friis søker på vegne av Thor G. Holager om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av ny hytte på gnr 12 bnr 10 og 13. Den aktuelle tomten ligger ca 300 meter nordøst for Fv 40 og ca 200 meter sørvest for Brøstrudlia, omtrent 835 meter over havet. Dette området er i kommuneplanen avsatt til LNF-formål (landbruk-natur- og friluftsformål), og oppføring av ny hytte er i strid med kommuneplanen. På eiendommen er det i dag oppført en hytte i laft på 20 m 2 (BYA). Det planlegges å bygge ei ny hytte med 61,8 m 2 BRA og omdisponere eksisterende hytte til uthus/anneks. Søker begrunner søknaden med: Utvidelsen av hytta er godt innenfor «normalgrensen» for hva som tillates av hyttebygg i dag. Føringene i påvente av endelig bestemmelser ( ) viser til at det på eksisterende byggeområde uten plan kan oppføres fritidsboliger opp til 150 m 2 BRA. Det samme gjelder for LNF-områder hvor spredt fritidsbebyggelse tillates. Søker mener at område hvor tomta ligger kan vurderes som LNF-område hvor spredt fritidsbebyggelse tillates da tomta allerede er bebygd med fritidsbebyggelse og er fradelt. Saken er nabovarslet, og det har ikke kommet merknader.

17 Saken er vurdert å berøre interesser til statlige og regionale myndigheter. Søknaden ble således sendt på høring til Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud Fylkeskommune Fylkesmannen i Buskerud har ingen merknader til omsøkt tiltak, men ber kommunen være oppmerksom på eventuell presedensvirkning av et positivt vedtak. Buskerud Fylkeskommune opplyser om at det ligger et jernvinneanlegg ca15 meter fra planlagt hytte. Dette er automatisk fredet etter kulturminneloven 4 og skal jamfør 6 i samme lov ha ei sikringssone på minimum 5 meter utenfor synlig ytterkant. Det blir opplyst om at det ikke er lov å gjøre noen form for tiltak innenfor sikringssona og dersom bygging av hytta ikke kan gjennomføres uten å forstyrre jernvinneanlegget, vil Fylkeskommunen ha oversendt saken til ny vurdering. Ved et eventuelt vedtak om dispensasjon ønsker Fylkeskommunen at følgende uttale innarbeides: «Dersom det under anleggsarbeidet framkommer automatisk fredet kulturminner, må arbeidene straks stoppes og utviklingsavdelinga i Fylkeskommunen varsles, jmf. Kulturminneloven 8, 2. ledd.». Det opplyses også om at den eksisterende hytta er SEFRAK- registrert, men da tiltaket ikke vil medføre endringer på den eksisterende hytta har ikke Fylkeskommunen sterke synspunkter i forhold til dette. Saksbehandlers vurdering: Dispensasjonsspørsmålet behandles etter kapittel 19 i plan- og bygningsloven. I henhold til 19-2 kan ikke dispensasjon gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. Loven angis således to kumulative vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjonen skal kunne gis. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. I utgangspunktet må dispensasjonen være en fordel for allmennheten, ikke private interesser. Området er undersøkt i Miljødirektoratet sin naturbase og Artsdatabankens artskart. Det er ikke registrert naturtyper eller arter i området som er viktige for å opprettholde naturmangfoldet. Derfor er det ikke påvist potensielle effekter på naturmangfold dersom dispensasjonen innvilges. Kravet om kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven 8 vurderes oppfylt, og føre-var-prinsippet i 9 tillegges liten vekt. I henhold til 10 skal den samlede belastningen økosystemet blir eller er utsatt for vurderes. Å oppføre en ny hytte på eiendommen vurderes ikke å øke den samlede belastningen økosystemet utsettes for. Det vurderes ikke nødvendig å foreta vurdering etter naturmangfoldloven Søknaden innebærer oppføring av en ny hytte om lag 10 meter nord-øst for eksisterende hytte. Området som berøres av endringen er avsatt til LNF-formål, og de generelle hensyn bak bestemmelsen er å fremme og legge til rette for friluftsinteresser. Endringene innebærer ikke endring i bruk av tomta. Da tomten alt er bebygd med fritidsbebyggelse, vurderes tiltaket ikke å virke privatiserende på området utover hva status per i dag er og en oppføring av en ny hytte i nærheten av eksisterende hytte kan sees på som en videreutvikling av tomta. Oppføring av ny hytte og omdisponering av eksisterende hytte betraktes derfor å ha liten virkning for friluftsinteresser, og den vurderes heller ikke til å være til hinder for fri ferdsel. Administrasjonen ser således ikke at hensynene bak bestemmelsene blir vesentlig endret eller tilsidesatt. Sett ut ifra et samfunnsmessig perspektiv kan ikke tiltaket vurderes å være til fordel. Det kan likevel ikke sies å være til vesentlig ulempe for allmennheten, da vegetasjonen på tomten og

18 nærområdet rundt hytta i stor grad er bearbeidet. Ny hytte ønskes plassert inn mot skogkanten bak gammel hytte, og vil således i liten grad påvirke landskapsbildet. Det er på eiendommen registrert ett jernvinneanlegg fra sen vikingetid. Dette er et automatisk fredet kulturminne og det er ikke tillatt med tiltak som kan skade dette. Slike kulturminner skal ha en sikringssone på minimum fem meter fra synlig ytterkant. Det er ikke lov å gjøre noen form for tiltak innenfor sikringssonen. I følge søknadsdokumenter vil planlagt hytte ikke ha negative konsekvenser for jernvinneanlegget da ny hytte er planlagt oppført om lag 10 meter fra jernvinneanlegget. Basert på en samlet vurdering ligger det til rette for å innvilge dispensasjonen. Tomta er allerede bebygget, og tiltaket vil ikke forringe allmenne natur- og friluftsinteresser. Kravene i plan- og bygningslovens 19-2 vurderes å være oppfylt. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av ny hytte på gnr 12 bnr 10 og 13. Dispensasjonen begrunnes med følgende: - Lovens vilkår blir ikke vesentlig tilsidesatt. - Tiltaket vil medføre liten endring av landskapsbildet. - Tiltaket vil ha liten effekt på friluftsinteresser. - Det er ikke påvist potensielle effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravene i plan- og bygningslovens 19-2 vurderes å være oppfylt. Dispensasjonen har en varighet på 3 år fra vedtaksdato Byggearbeider må ikke iverksettes før en byggesøknad er behandlet og innvilget etter planog bygningsloven. Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidene straks stanses og utviklingsavdelingen i Fylkeskommunen varsles, jfr. Kulturminneloven 8, 2. ledd. Vedlegg 1 Søknad om tillatelse til tiltak - Rammetillatelse Saksdokumenter: Sakens øvrige dokumenter

19 E9J [.15 Nore og Uvdal kommune NMK avd Sentrum Sentrum 11, 3630 ARKITEKTER AS TIf.: Mobil: E-post: \. Nore og Uvdal kommune 3630 RØDBERG 09JAN, 2014 Arkivkoe: I:.lIô la/ 1 j_/ Saksnr:LYi2Z±_Saksbeh.: tc4h Bankgiro: Foretaksnr.: NO MVA Deres ref.: <tekst> Vår ref.: 1322BR_1 Rødberg SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, RAMMETILLATELSE. TUSSEVOLL GNRIBNR Vedlagt følger søknad om tillatelse til tiltak på eiendommen. Nabo er varslet og det har ikke framkommet merknad til tiltaket. Med vennlig hilsen UKR Nils Fnis Siv.ark.MNAL vedlegg: Søknad om tillatelse til tiltak m!vedlegg A.1 Opplysninger om tiltakets ytre rammer B.1 Dispensasjonssøknad C.1 Nabovarsling D.1 Situasjonsplan E.1 Tegninger G.1 Gjennomføringsplan G.2 Søknad om ansvarsrett RESSURS AS

20 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 X Rammetillatelse Ett-tnnns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf annet ledd? Ja Nei Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger sentral godkjenning? Ja Nei Hvis nei, vedlegg byggblankett Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg. Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf. Kulturminneloven 25, andre ledd? Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før igangsettelse av tiltaket. Ja Ja DIREKTORATET FOR DVCCKVALITET Nei Nei Søknaden gjelder Gnr. I Bnr. I Festenr. i Seksjonsnr. Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune Eiendom! OG 13 Nore og Uvdal kommune, NMK avd byggested Adresse Postnr. I Poststed 3632 UVDAL Planlagt. I Beskriv Bygn.typekode (jf. s. 2) bru klformål Tiltakets art ] Bolig [ 5] Fritidsbolig f] Garasje [] Annet: i 61 Nye bygg og anlegg 5] Nytt bygg ) [] Parkeringsplass *) [] Anlegg []Veg Fl Vesentlig terrenginngre Endring av bygg og anlegg Endring av bruk ] ] Konstruksjon f] Reparasjon [] Ombygging ri Anlegg ] Bruksendring f] Tilbygg, påbygg, underbygg *) [7 Fasade Vesentlig endring av tidligere drift pbl 20-1 Riving Hele bygg *) Deler av bygg *) [] Anlegg (flere kryss mulig) Bygn.tekn. lnstallasj. Vediegg Endring av bruks enhet i bolig ] Nyanlegg *) [7 Endring ri Reparasjon ] Oppdeling [7 Sammenføyning ] Innhegning mot veg ri Innhegning, skilt Reklame, skilt, innretning e.l. Opprettlng!endnng av matrikkelenhet Grunneiendom ) [] Anleggseiendom [] Festegrunn over 10 år Arealoverfønng *) Byggblankett 5175 fylieïit og **) Gjelder kun når installasjonen Unntatt fra krav om ansvarsrett. vedlegges. (Vedlegg gruppe A) ikke er en del av et større tiltak. Behandles etter matrikkelloven. Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver. Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. lra til Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesitikasjon (Byggblankett 5175) A Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19) B [_]. Nabovarsling (Kvittering for nabovarsev0pplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader) C Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom D Tegninger E [i [J Redegjørelser/kart F J] Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan G i 2 JJj Boligspesifikasjon i Matrikkelen H Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet I Rekvisisjon av oppmålingsforretning J Andre vedlegg JL Ji. Erklæring og underskrlft Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig søker for tiltaket Tiltakshaver Foretak Org.nr. Navn FRIIS ARKITEKTER AS Thor G Holager Adresse Adresse Sentrum 11 Holaker gård Postnr. I Poststed Postnr. I Poststed 3630 RØDBERG 2665 LESJA Kontaktperson I Telefon I Mobiltelefort Eventuelt organisasjonsnummer Sivilarkitekt Nils Friis 4N4L E-post E-post Gjentas med blokkbokstaver I Underskrift Gjentas med blokkbokstaver I Telefon (dagtid) [j Blankett 5174 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 1 av 2

21 Vedlegg nr. Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 DIREKIORATET FOR BYCEKVALITET Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder Opplysningene gjelder Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr. Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune Eiendom! OG 13 Nore og Uvdal kommune, NMK avd byggested Adresse Postnr. I Poststed 3632 UVDAL Forhåndskonferanse Pbl 21 1 Forhåndskonteranse er avholdt og referat foreligger Ja Nei Dispensasjonssøknad og travik fra TEK1O TDet søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark) PbI Kap. 19 Kommunale vedtekter/ Pbl 31-2 Det søkes H om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl 31-2) I Vedlegg nr. IB Plan- og bygningsloven med forskrifter forskrifter til pbl [] Arealplaner [] Vegloven I Vedlegg nr. Redegjørelse i eget vedlegg I B g. Areal eksisterende bebyggelse h. Areal som skal rives i. Areal ny bebyggelse j. Parkeringsareal på terreng k. Areal byggesak Beregnet grad av utnytting (jf. e. og k.)*** I. Åpne arealer som inngår k j. Parkeringsareal på terreng m. Areal matrikkelen = k I Antall etasjer * Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere ** Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg Blankett 5175 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 1 av 2

22 føres i matrikkelen Næringsgruppekode Y Næringsgrupper Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen som opptar størst del av arealet. Unntak: Næringsgruppekode «X skal kun brukes når bygget bare har areal til boligformål. gyldige koder A Jordbruk, skogbruk og fiske H Transport og lagring P Undervisning B Bergverksdrift og utvinning I Overnattings- og serveringsvirksomhet Q Helse- og sosialtjenester G Industri J Informasjon og kommunikasjon R Kulturell virksomhet, underholdning og D Elektrisitets-, gass-, damp- og K Finansierings- og forsikringsvirksomhet fritidsaktiviteter varmtvannsforsyning L Omsetning og drift av fast eiendom S Annen tjenesteyting E Vannforsyning, avløps- og M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting T Lønnet arbeid i private husholdninger renovasjonsvirkson,het N Forretningsmessig tjenesteyting U Internasjonale organisasjoner og organer F Bygge- og anleggsvirksomhet 0 Offentlig administrasjon og forsvar, X Bolig G Varehandel, reparasjon av motorvogner trygdeordninger underlagt offentlig Y Annet som ikke er næring. forvaltning Plassering av tiltaket Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? fl Ja Nei I vedlegg nr. Q Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? fl Ja fl Nei veegg nr. Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Krav til byggegrunn (pbl 28-i) Skal byggverket plasseres i område med fare for: Skal byggverket plasseres i flomutsatt område? Flom Hvis ja, angi (TEK1O 7-2) Nei fija sikkerhetsklasse: Skred (TEK1O 7-3) Skal byggverket plasseres i skredutsatt omrâde? Nei fl Ja Hvis ja, angi sikkerhetsklasse: I Fl (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år) F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år) F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år) Si (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år) S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år) S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år) V&llegg nr F Vedlegg nr. F Andre natur og miljoforhold (pbl 28-i) Nei fl Ja Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg F Vedlegg nr. Tilknytning til veg og Iednlngsnett Adkomst Gir tiltaket ny/endret vegloven pbl 27-4 Vann forsyning pbl27-1 Aviop pbl 27-2 Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel: adkomst?..... r l Rlksveglfylkesveg Er avkjørlngstlllatelse gitt? LI Ja L.1 NeI Ja [] Nei Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? fl Ja fl Nei Tilknytning i forhold til tomta El Offentlig vannverk [] Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? fl Ja fl Nei Privat vannverk Annen privat vannforsyning, innlagt vann iïnnlagt vann Vedlegg nr. J Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, forelicicter rettighet ved tinqlvst erklærinq? Ja Tilknytning i forhold til tomta Offentlig avløpsanlegg fl Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? fl Ja Nei Foreligger utslippstillatelse? fl Ja fl Nei Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? fl Ja Vedlegg nr. Q NeI Nei Takvann/overvann føres til: fl Avløpssystem [] Terreng I Overvann i Vedlegg nr. Lofteinnretninger i Er det bygningen løfteinnretninger Søkes det om slik innretning installert?: i Hvis ja, sett X som omfattes av TEK1 0?: fl Heis fl Ja Nei fl Ja [] Nei fl Løfteplattform fl fl Trappeheis Rulletrapp eller rullende fortau Blankett 5175 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 2 av 2

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Vedlegg nr. A- Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20.

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. ADVOKAT BJØRE AS MEDLEM AV DEN NORSKE AOVOKATEORENNG Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. februar 2013 KR0DSHERAD KOMMUNE Arkvkode P Ç.? L i. f (É Arkvkode S Etat

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Stempel etter plan og bygningsloven 8, 85, 86 a Til kommune: erører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NR nr 577 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet Meldingen gjelder

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Opprettelse av ny grunneiendom Bortfeste Bodø Kommune Arealoverføring Byggesakskontoret

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsre

Søknad om tiltak uten ansvarsre Søknad om tiltak uten ansvarsre y Kvinnherad kommune 18 JUL;20- aksns /77.0 Saksbeh ' ij cff BYGGSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger

Detaljer

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153 SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett, Pbl 20 2 INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet beskriv Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81,85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja i:i Nei Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes

Detaljer

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder A I Søknad om tillatelse i ett trinn BYGCSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

Detaljer

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune.

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune. Støylen Service AS www.stoylenservice.no Rada post@stoylenservice.no 6087 Kvamsøy Org.nr.: 916866267 Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 16.02.2017 Søknad om ignagsettingstillatelse Søker om igangsettingstillatelse

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Postadresse: Pb 602, 9306 Finnsnes Besøksadresse: Rådhusveien 8 Telefon: 77 87 10 00 Epost: postmottak@lenvik.kommune.no utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Søknadsskjema gjelder for utslipp fra

Detaljer

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. - Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje t4b(s(z, Søknad om tiltak uten ansvarsrett BYGCSOK.911 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184 4 700 1,300 3,100 Situasjonskart Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Målebrev koordinatbestemt: Eiendommens areal (m²): Nei 184 Servicetorget 18.06.24

Detaljer

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr.

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr. Søknad o deling/justering av grunneiendo Søknaden/rekvisisjonen frasettes i edhold av plan- og bygningslovens (pbl) 20-1, 1. ledd, bokstav og lov o eiendosregistrering (atrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon STATENS BYGNINGSTEK SKE AKvinnherad kommune 1 Blankett 5174 tillatelse t I tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Saksnr U of Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbeh n in Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i

Detaljer

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet:

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet: standard norge Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkkene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd'? Søknad

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Kvinnherad Gnr. 186 Bnr. 31 Rosendal, 5470 ROSENDAL Tiltakets art Søknadstype

Detaljer

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte.

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte. 17 AUG. 2017 Line S. A. Kristiansen Setretangen 14 3950 BREVIK Brevik, 16.08.17. Byggesaksavdelingen Postboks 128 3901 PORSGRUNN SØKNAD OM DISPENSASJON JF. 1-8 PLAN OG BYGGNINGSLOVEN Det søkes om dispensasjon

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 200 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hurdal 13 Adresse Gransvegen 4, 2090 HURDAL Det varsles herved om Søknadstype Søknad om tiltak uten

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Eier/fester

Detaljer

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4)

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4) Nabovarsel (1/t7- send, iii berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Til (nabo/gjenboer) Som eier/fester av: Gnr. Bnr. Eiendommens adres Det varsles herved bm Tiltak

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS Norconsult Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 102 Bnr.

Detaljer

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning jf. plan og bygningsloven 20-1 bokstav m og matrikkelloven kap. 3 og 7 1. Søknaden/rekvisisjonen gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Detaljer

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Opplysninger gitt i nabovarsel..,kvinnherad kommune Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Saksnr-' H3 310 Saksbehf," Lb Kopi: U.off: Ved riving skal kreditorer

Detaljer

Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H"

Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H flr~1- Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H" Søkesdetomdispensasjonfra plan-og bygningsloven, forskriftellerarealplan? Ja l:l Nei Er det

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4 epesffilatsjonsr.pa.cseiktr) potoaokicaopprctter: Parsell ar. Areal ca. m2 Arealtype Eventaelt for deling joureal or. 1:77 &k,f c (-11 Eventuelt navn og adresse på kjøperfester innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

/-r-y HEINE HAKTORSON

/-r-y HEINE HAKTORSON y ffi Kvinnherd STATENSBYGNINGSTEK ISKE ETATn L, 3 jafi. Søknad om tillatelse il4fitaied, etter plan- og bygningsloven 0 knmmurle Blankett 574 U off - Berører ti Kopi Saksb Hvis 'a s I samtykke innhentes

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.05.2017 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 111/Bnr: 133/148/Kokstadflaten., 5257 Kokstad, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m2. Søknadstype: Rammetillatelse.

Detaljer

Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17

Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17 Harald Ulvund Naustbukta 17 6620 Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17 Deres ref: Vår ref Dato 2015/1906-4 06.06.2017 Byggesaksbehandling - Avslått søknad om tillatelse til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2650/09 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Jarleveien

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Onarheimslio 233 S460 HUSNES post@kvinnherad.kommune.no Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Veg - Vatn - Avløp Søknaden

Detaljer

Endhng av fasade Innhegning mot veg

Endhng av fasade Innhegning mot veg 1 ( standard \s. norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen: Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiendommens adresse Postrir Poststed it \ Kommune Eler/fester

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Oslo 191/ Korsvollbakken 2 / Maridalsvn.306, 0880 OSLO Det varsles herved om Søknadstype søknad i

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset GRANDE Levanger Kommune Rådhuset 7600 LEVANGER Att.: Hilde Rostad Deres ref: Vår ref: /HJBA Dato: 9. februar 200 - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon.

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Olav Stamnes Dalefjerdingen 610 Deres ref.: Vår ref.: 2016/391/ELISOR Arkivkode: 68/9 Dato: 09.06.2016 Delegert behandling av sak D 145/16

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Kommunens saksnr. igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja Nei Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 01.04.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403666-4 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Roar Havdal Mortensen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156). Nullstill Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? ral Ja

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Rammetillatelse - Skøyenveien 43

Rammetillatelse - Skøyenveien 43 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten ARCASA ARKITEKTER AS Sagv 23 C III 0459 OSLO Dato: 03.01.2017 Deres ref.: Vår ref.: 201610858-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh.: Nils-Henrik Henningstad Arkivkode:

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 10. mars 2011 kl 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 04/11 SAK NR. 05/11 SAK NR. 06/11 REFERATER. SØKNAD

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-42 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG Norconsult4C+ Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2017/612-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) SS 20-f Søknaden gjelder Saksnr Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.$ 21-7 annel ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt í søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 11/Bnr: 390/Nordre Nattlandsfjellet 14., 5098 BERGEN, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg større enn 50 m2,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/593 - Sandheim Terrasse AS - Påbygg/tilbygg - Tangenvegen 5-7 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Oddvar Govasmark oddvar.govasmark@innherred-samkommune.no 74048531 Arkivref:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-23 Utvalg: Møtested: Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg I forkant av møtebehandlingen

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/13 Plan- og miljøutvalget 24.04.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/13 Plan- og miljøutvalget 24.04.2013 Søgne kommune Arkiv: 20/6 Saksmappe: 2013/540-12670/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 09.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Telekommunikasjonsmast - GB 20/6 - Årosveten

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer