Alle seksjonseiere i Sameiet Vågen Brygge (Holbergsgt 25-35, Sandnes), innkalles med dette til ordinært sameiemøte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle seksjonseiere i Sameiet Vågen Brygge (Holbergsgt 25-35, Sandnes), innkalles med dette til ordinært sameiemøte."

Transkript

1 Seksjonshaverne i Sameiet Vågen Brygge Holbergst Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Vågen Brygge Alle seksjonseiere i Sameiet Vågen Brygge (Holbergsgt 25-35, Sandnes), innkalles med dette til ordinært sameiemøte. Mandag kl i ungdomsklubben L54 langgata 54 Samtlige seksjonseiere har rett til å delta i sameiemøtet og vil også ha stemmerett i henhold til lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31. Eventuelle leietakere har rett til å møte, men har ingen stemmerett. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling,valg av møteleder,referent og valg av to personer til å signere protokoll. 2. Årsberetning/rapport Gjennomgang av hovedaktiviter for 2012 ved Johan Fossum 3. Årsregnskap og budsjett. Presentasjon av regnskap,budsjett og forslag til vedtak se vedlegg 1 v/forretningsfører/styreleder 4. Utbedringsplan ventilasjon vedtak Orientering om fremtidig budsjett ( ). Vedlegg 3 og vedlegg 4 Orientering om teknisk løsning. Se vedlegg, vising av tenginger samt kjøkkehette. 5. Låneopptak - vedtak Se Vedlegg 2 6. Styrehonorar. Forslag til vedtak: Godtgjørelse til styret fastsettes til Valg av styremedlemmer Valg av styremedlem: kandidat: Valg av varamedlemmer kandidater: 8. Valg av revisor og fastsettelse av dennes godtgjørelse. Forslag til vedtak: Sameiet Vågen Brygge gjenvelger Ernst og Young som revisor. Godtgjørelse etter regning. 9. Oppfølging av mangler Orientering ved Johan Fossum, Knut Inge Dale Se vedlegg Rettslig tiltak Se vedlegg 2 Sandnes, 06.april 2013 Johan Fossum Styreleder Sameiet Vågen Brygge

2

3 Sameiet Vaagen Brygge Regnskap Regnskap Budsjett Note Inntekter Felleskostnader TVpakke Diverse Leieinntekter fast eiendom Sum Inntekter Kostnader Lønnskostnader TV pakke Renovasjon Energi Vaktmester/renhold Drift og vedlikehold Vedlikeholdsavsetninger Revisjonshonorar Honorar regnskapsfører FF Honorar FF videre fakturert Konsulent/Juridisk bistand mm Forsikringspremier Administrasjonskostnader Sum kostnader Driftsresultat Finansielle poster Annen renteinntekt Rentekostnader Netto finansposter Resultat

4

5 Sameiet Vaagen Brygge Note 0 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Inntekter blir regnskapsført på tidspunktet for levering til kunden og kostnader blir bokført når de er påløpt slik at sammentillingsprinsippet er oppfylt. Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. For kundefordringer innebærer dette at det er foretatt inviduell vurdering av forventet tap. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler, og øvrige gjeld er klassifisert som langsiktig. Anleggsmidler er oppført til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivingsplan. Nedskrivingsplikt vurderes i de tilfeller virkelig verdi for anleggsmidler er lavere enn bokført verdi. Nedskriving foretas hvis verdifallet ikke forventes å være forbigående. Tidligere års nedskrivinger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. For bygninger er avskrivingsatsen satt til 0. Dersom årlig verdi foringelse ikke er kompensert med faktisk utført vedlikehold skal det regnskapsføres en tilsvarende avsetning. Bygnings avsetninger til vedlikehold blir balanseført under posten avsetning til forpliktelser. Note 1 Godtgjørelse og Pensjons forpliktelser Foretaket har ingen fast ansatte. Det er ikke avsatt til obligatorisk tjeneste pensjon, da fortaket ikke yter lønn eller har aktiviteter av slikt omfang som er innenfor virkeområde til Lov om obligatorisk tjenestepensjon 1. 1 ledd. Regnskap 2012 Godtgj. til styre- og bedrifts Arbeidsgiveravgift 6345 Sum personalkostnader Note 2 Egenkapital Regnskap Årets resultat Egenkapital Sum egenkapital Note 3 Avsetning til fremtidig vedlikehold Regnskap Årets avsetn Avsetning til vedlikehold Sum avsetning til vedlikehold Regnskap Regnskap Regnskap Note 4 Disponible midler Netto disponible midler er pr kr Note 5 Revisjon Lovpålagte revisjonstjenester utgjør 6875,- inkl mva Note 6 Vedlikehold Utbedring av fasade plater og isolasjon Utbedring av tak Utbederinga av lekkasjer leil Heis kostnader Sprinkler anlegg Utvidelse av overvåkingsanlegg Lysstyring Renovering av leil 403 viderefakturert Renvoering av leil vannlekkasje forsikringssak Ventilasjon Annet vedlikehold

6 Note 7 Fremmedtjenester Termogrfering/uverdi Rekkverk Lekkasjer Rettsforbredende arbeid,forliksklage Utredning/prosjektering balansert ventilasjon Tilskudd husbanken prosjektering Annet,tvangsalg mm viderefakturert

7 Vedlegg 2 Sak 4 Utbedringsplan ventilasjon Etter forsiktig anslag forventes at det blir mulig å redusere det totale strømforbruket med fra kwh pr år dersom en legger 1 kr/kwh inkl mva til grunn vil det være en bebarelse på 2-2,5 mill i løpet av 10 år. I tillegg kommer komfort messige gevinster samt forventet høyere verdi på leilighet. Vedtaket krever 2/3 flertall Forslag til vedtak: Sameiemøte vedtok at styret har mandat til å gjennomføre fremlagt utbedringssplan som innbærer å installere balansert ventilasjon i alle leiligheter, med forutsetting at det ytes tilskudd fra husbanken og enova. Se vedlegg 1 for energi økonomiske estimater Se vedlegg 3 for tekniske vurderinger. Sak 5 Finansiering Til å gjennomføre ventilasjonsprosjektet innfor rimelig tidsrammer trengs det midlertidig kapital på 4,4 millioner kroner, sameiet søker for sikkerhetskyld en ramme på 5 mill hos Sandnes sparebank. Sameiet betaler kun rente for faktisk benyttet beløp. Styre foreslår å øke lånerammen for å gjennomføre renovering ihht til vedlikholdsplan. Banken stiller krav til at det vedtas med 2/3 flertall for at dette skal innvilges. Kassekreditt NOK ,- Avdragsfrihet i 2 år. Formål Utbedring av ventilasjon Løpetid Inntil 10år Betingelser pt. 5,75%nom., etablering NOK 8.000,- Sikkerhet Blanco (Avtalevilkår): Eierseksjonsloven 24 Eierseksjonsloven 24; "For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameierbrøk". Dette innebærer at sameieren har såkalt proratarisk ansvar for sameiets forpliktelser. Sandnes Sparebank forutsetter at alle sameierne gjøres kjent med sitt ansvar i henhold til Eierseksjonslovens 24 Ved eierskifte forutsettes det at selger gjør kjøper oppmerksom på fellesgjelden. Forslag til vedtak: Sameiemøte vedtar å låne 5,0 mill til utbedring av ventilasjon. Hva vil skje med felleskostnader? Sameiet vil avvente utfallet av rettsaken før det vurderes å heve felleskostandene. Dersom en mot formoding ikke skulle vinne frem i rettsaken vil felles kostandene øke noe. Økning i kostnader pr mnd Tillegg Filterskifte Sum felleskostner 5% Eksempel leil 25 m Eksempel leil 40 m Eksempel leil 55 m

8 Tillegg Filterskifte Sum felleskostner 10% Eksempel leil 25 m Eksempel leil 40 m Eksempel leil 55 m Estimert energi besparelse pr mnd forventes til minimum å dekke økning i felleskostnadene. Vil variere ihht til forbruksmønster i den enkelte seksjon. Tilleggsfinansiering: Det er innvilget utredningstilskudd hos Husbanken på ,. Blir også søkt om tilskudd fra Enova som vil utgjøre i størrelses orden ,- Erstatning/kompensasjon. Sak 9 Oppfølging av mangler Det vil bli satt fokus på systematisk registrering av alle mangler både gamle og nye saker samt prosjekt oppfølging. Motparten Vågen Brygge Hotell AS og Kruse Smith AS har vist liten vilje til å påta seg ansvar for utbedringer eller innrømme manglende kvalitet på leveransen. I tillegg hevder motparten foreldelse eller at 5 års fristen er gått ut for ny saker. Men i den siste tiden har vi sett en viss endring hos Kruse Smith og forventer at Kruse Smith viser en viss vilje til å delta/ta ansvar for utbedring uten å påta seg juridisk ansvar. Sak 10 Rettslige tiltak Styret vurderer rettslige tiltak og vil i den for bindelse innhente fullmakter fra hver enkelt. Se vedlegg 1 og 2 oppsummering av erstatningkrav/for utbedering, i tillegg vil det rettes krav om dekking av saksomkostninger/bistand fra sakskyndig. Det er igangsatt en offentlig rettslig prosess hvor hele sakens omfang er meldt til bygningssjefen i Sandnes kommune og det vil også anmodes om at Sandnes kommune tar saken opp med Direktoratet for byggkvalitet både med avdeling for ansvarsrett og produktkvalitet. Det forventes at tilsynsavdelingen i Sandnes kommune tar saken opp i hele dens omfang. Tilsynsavdelingen er allerede innvolvert når det gjelder kvaliteten av balkongrekkverk. Finansering av en rettsak Sameiet rettshjelpsforsikring med dekning på rest dekning er på ,- forventer at midler holder til en runde i tingretten. Dersom en skulle tape saken pga foreldelse vil sameiet risikere å betale motpartens saksomkostninger som estimert vil kunne være på dette dekkes ikke av forsikringen. Dersom en ikke skulle få en rettsavgjørelse i Sameiet Vågen Brygges favør så garanterer: Resultat24 AS for ,- Sivilingeniør Rodvelt for ,- Glass og Fasade foreningen yter juridisk bistand

9 VÅGEN BRYGGE - KOSTNADSESTIMAT UTBEDRINGER Mengde Enhetspris Pris Merknad 1. REKKVERK Glass og bevegelighet ,00 2. VENTILASJON Leiligheter ,00 Rambøll 3. VENTILASJON Korridorer Blokk B,C,D ,00 Rodvelt/Frafjord 4. U-Verdi Energiberegning 4179 m2 kr.0,65/kwh ,00 Merforbruk 90 kwh/m2 5. U-Verdi Utbedringskostnader 60% av 80 enh ,00 Brev av 7/ Fuktskade fasade Vegger + leilighet i 4.etg ,00 Akse E, 2-3 og 7-8, se brev 7. TAK Beslag og motfall ,00 Beslag + overløp 8. TERRASSER Sluk og motfall ,00 Nye nedløp 9. GARASJE Fuktskader i tak - deltadrager ,00 Utbedring membran , Boder/trappehus Lekkasje - søk + utbedring ,00 SUM ESTIMERT UTBEDR.KOST ,00 Eks.mva MVA ~ ,00 SUM INKL. MVA ,00

10 Sameiet Vågen Brygge Budsjett Faktor tall 3110 Felleskostnader 3117 TVpakke 3160 Leie inntekter Sum Inntekter 5330 Godtgj. til styre- og bedrifts 5410 Arbeidsgiveravgift 6300 Leie av lokaler 6310 TV pakke 6320 Renovasjon 6342 Strøm fellesareal 6360 Renhold 6365 Vaktmester 6401 Web drift 6541 Overvåking 6560 Små anskaffelser 6600 Reparasjoner og vedlikehold by 6620 Drift og vedlikhold port 6621 Drift vedlikehold heis 6622 Drift vedlikehold brannalarm 6624 Drift vedlikehold ventilasjon 6625 Drift vedlikehold sprinkling 6626 Drift og vedlikehold elektro o 6630 Avsetn til vedlikehold 6700 Revisjonshonorarer 6725 Advokathonorar 6750 Honorar regnskapsfører FF 6790 Andre Fremmedtjenester 7500 Forsikringspremier Sum kostnader 8070 Rente kostnader Resultat 1 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1, Rente forutsetninger 6,45 % Kapital behov Bankinnskudd/netto disp midler Lån Ned betaling lån Netto disp kap Egenkapital 1.1 Egenkapital Avsetning vedlikehold 1.1 Avsetning vedlikehold Støtte fra Enova Erstatningskrav

11 NOTAT Oppdrag Vågen brygge Kunde Resultat 24 Notat nr. Til Knut Inge Dahle Dato Rambøll Sjøhagen 6 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER Fra Kopi Olaf Flack T F Vår ref. oafstv KOSTNAD PÅ UTBEDING AV VENTILASJON I SAMEIET. REVISJON 1 Dette er en revidert kostnaddsoppsett på oppsett fra 23/3-12 på utgifter til ballanset ventilasjon. Endringer er skrevet i kursiv. Vi er bedt om å anslå kostnad på utbedring av ventilasjonen i sameiet. Det fungerer ikke som beskrevet, og det pågår en prosess mot utbygger for å få ordnet forholdene. 1. Leveranse av balanserte anlegg i hver leilighet. Alle priser er eks mva. Aktivitet Antall A timer Kostnad Delsum Note Aggregater plassert i hver leil El tilkobling Hulltagning pr leilighet Innkassing av kanaler pr leilighet ,3 Nye avtrekkshetter Uforutsette utgifter 5 % Totalt Noter: 1) Vi har tilsvarende priser på prosjekt hvor det er montert aggregater med skikkelig gjenvinning rett over komfyr, og våtrom føres inn til denne. 2) Runde summer. 3) Innkassing i hvite eller fargede colorcoat plater. 4) Det er lagt inn nye hetter som fysisk og styringsmessig er tilpasset aggregatene. 5) 5 % er lagt opp på prisen ut fra generelle erfaringer. Det er ingen spesiell begrunnelse for dette. 1/2 Arkiv ref.: D:\DATA\KUNDER\SVB\Sameiemoter\ \Vedlegg_4_Notat kostnad utbedre ventilasjon rev 1.docx Rambøll Norge AS NO MVA

12 Vi er ikke i tvil om at det er en stor fordel å gå for alternativ 2. Det er et svært høyt strømforbruk i blokkene. I hh til Resultat 24 er det et snitt de siste 2 årene på 275 kwh pr m2 og år. Hvis vi regner med en typisk leilighet på 40 m2 blir forbruket kwh pr år. Med en antatt ventilering på 150 m3 h pr leilighet vil det tilsi at ca 6000 av disse kwh går med til å varme opp ventileringen i et år med normale temperaturer. Ved å skifte til ballansert ventilasjon kan man spare inn det meste av denne kostnaden. Med en gjenvinner med 80 % effektivitet vil hver leilighet spare inn ca 4800 kwh pr år. Det viktigste er allikevel at komforten vil bli vesentlig bedre. Det blir slutt på kald trekk fra ventiler og utettheter. I tilegg blir tilførselslufta filtrert skikkelig. Spesielt på våren vil dette slå svært positivt ut for pollenallergikere. 12/3-13 Olaf Flack 2/2 Arkiv ref.: D:\DATA\KUNDER\SVB\Sameiemoter\ \Vedlegg_4_Notat kostnad utbedre ventilasjon rev 1.docx

13 Leiighet 3 etasje C blokk. Innkassing av ventilasjon er markert med grønt. Rør som er vist på bad vil komme over eksisterende himling. Mål som er vist på tegning er ca mål. Ventilasjonsagregat vil bli plasert over kjøkkenhette.

14

15

16

17 Leilighet B blokk.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Teknisk beskrivelse. Vågen brygge boliger Arbeidene leveres i henhold til NS 8405 Forespørselen gjelder levering og montering av 80 stk ventilasjonsanlegg av type Systemair VR 300 ECV/B 500W til sameiet. Aggregatet leveres komplett med ny kjøkken hette og kobles sammen ned denne. Der skal være tilluft til stue og alle soverom og avtrekk fra bad og vaskerom. Der monteres lydfeller på hver tilluftskanal. Friskluftkanal skal isoleres med 50mm mineralull og trekkes med diffusjons sperre av plast. Alle synlige kanaler skal kasses inn med beslag i lakkert aluminium. Der kjernebores nye inntak for tilluft i yttervegg, utvendig ventil i alminium monteres. Plassering av tilluftsventiler er vist på vedlagte fasadetegninger. Prinsipp for kanalføring er vist på vedlagte tegninger. Flytting av stikkontakter og andre elektriske instalasjoner som følge av kanaler og innkassing skal være inkludert. Leilighetene er bygd i Ventilasjonsanlegget er sentrale avtrekk fra byggeår. Eksisterende avtrekkskanaler er tenkt brukt som avkastkanaler, eksisterende avtrekksvifter skal benyttes. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverenstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Entreprenøren skal ta hensyn til at dette er en ombygning hvor detaljer vil avvike noe fra disse opplysningene. Derfor bør tilbyder befare sameiet. Nødvendige endringer og tilpassinger for bygningsdeler som var synlige på befaringstidspunktet vil ikke kunne gi tillegg. Insats fra andre fag som f eks elekto og bygningsmessig skal inngå i totalprisen. Sameiet er bebodd. I post ber vi om at det oppgis antall arbeidsdager entrepenøren vil trenge pr leilighet. Arbeidstiden vil ha betydning for valg av leverandør. Tiltakshaver forbeholder seg retten til å velge tilbyder ut fra en totalvurdering, hvor løsning og valgt utstyr teller i tillegg til totalprisen. Kontakt for befaring er: Gunnar Forus Rambøll Norge AS

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 4. mai 2009.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen).

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer